Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodutí o převodu registrace sp.z. sukls137901/2012 a sukls137903/ NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Solifeaci Medico Uo 5 mg potahovaé tablety Solifeaci Medico Uo 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci Medico Uo 5 mg: jeda potahovaá tableta obsahuje 5 mg solifeacii succias, což odpovídá 3,8 mg solifeacium. Solifeaci Medico Uo 10 mg: jeda potahovaá tableta obsahuje 10 mg solifeacii succias, což odpovídá 7,5 mg solifeacium. Pomocé látky: moohydrát laktózy 107,5 mg 102,5 mg Úplý sezam pomocých látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Potahovaé tablety. Solifeaci Medico Uo 5 mg je kulatá světle žlutá tableta o průměru přibližě 8 mm a s vyražeým ápisem 390" a jedé straě tablety. Solifeaci Medico Uo 10 mg je kulatá světle růžová tableta o průměru přibližě 8 mm a s vyražeým ápisem 391" a jedé straě tablety. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické idikace Solifeaci Medico Uo je idiková k symptomatické léčbě urgetí ikotiece a/ebo zvýšeé frekvece močeí a aléhavosti močeí u dospělých pacietů s hyperaktivím močovým měchýřem. 4.2 Dávkováí a způsob podáí Dávkováí Doporučeá dávka je 5 mg solifeaci sukciátu jedou deě. V případě potřeby je možo dávku zvýšit a 10 mg solifeaci sukciátu jedou deě. Přípravek lze užívat spolu s jídlem ebo bez ěj. Zvláští skupiy pacietů Starší pacieti U starších pacietů eí úprava dávky utá. Pacieti s poškozeím ledvi U pacietů s mírým až středě těžkým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu > 30 ml/mi) eí úprava dávky utá. Paciety s vážým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi) je třeba léčit s opatrostí a dávkou e vyšší ež 5 mg jedou deě (viz bod 5.2). Pacieti s poškozeím jater Stráka 1 z 10

2 U pacietů s lehkým poškozeím jater eí úprava dávky utá. Paciety se středě těžkým poškozeím jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) je třeba léčit s opatrostí a dávkou e vyšší ež 5 mg jedou deě (viz bod 5.2). Pacieti léčeí vysoce účiými ihibitory cytochromu P450 3A4 Pokud se přípravek Solifeaci Medico Uo podává současě s ketokoazolem ebo jiými vysoce účiými ihibitory CYP3A4, jako jsou apř. ritoavir, elfiavir ebo itrakoazol, v terapeutických dávkách, eměla by maximálí deí dávka přesáhout 5 mg (viz bod 4.5). Pediatrická populace Bezpečost a účiost u dětí a dospívajících mladších 18 let ebyla ještě staovea. Z tohoto důvodu eí přípravek Solifeaci Medico Uo urče pro podáváí dětem a dospívajícím. Způsob podáí Solifeaci Medico Uo se užívá perorálě, polyká se celá tableta a zapíjí tekutiou. 4.3 Kotraidikace - Solifeaci je kotraidiková u pacietů s močovou retecí, závažými gastroitestiálími poruchami (včetě toxického megakolou), myastheia gravis a glaukomem s úzkým úhlem a u pacietů, u kterých existuje riziko vziku těchto stavů. - Pacieti přecitlivělí a léčivou látku ebo ěkterou jiou látku obsažeou v přípravku. - Pacieti léčeí hemodialýzou (viz bod 5.2). - Pacieti se závažým poškozeím jater (viz bod 5.2). - Pacieti se závažým poškozeím ledvi ebo středě závažým poškozeím jater se současou léčbou silým ihibitorem CYP3A4, apř. ketokoazolem (viz bod 4.5). 4.4 Zvláští upozorěí a opatřeí pro použití Před léčbou přípravkem Solifeaci Medico Uo je třeba zvážit jié možé příčiy častého močeí (srdečí selháí ebo oemocěí ledvi). Pokud je přítoma močová ifekce, je uto zahájit léčbu vhodými atibiotiky. Solifeaci Medico Uo je třeba podávat opatrě pacietům s: - kliicky výzamou obstrukcí močových cest s rizikem vziku retece moči; - poruchami gastroitestiálího traktu obstrukčího typu; - rizikem sížeé motility gastroitestiálího traktu; - závažým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi; viz bod 4.2 a 5.2), dávky u těchto pacietů by eměly překročit 5 mg; - středě závažým poškozeím jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9; viz bod 4.2 a 5.2), dávky u těchto pacietů by eměly překročit 5 mg; - současou léčbou silým ihibitorem CYP3A4, apř. ketokoazolem (viz bod 4.2 a 4.5); - hiátovou herií ebo gastroesofageálím refluxem a se souběžou léčbou léky, které mohou vyvolat ebo zhoršit záět jícu (jako jsou bisfosfoáty); - autoomí europatií. U pacietů s eurogeími příčiami zvýšeé aktivity detrusoru ebyla bezpečost a účiost dosud staovea. Pacieti se vzácě se vyskytující dědičou itolerací galaktózy, vrozeým deficitem laktázy ebo malabsorpcí glukózy/galaktózy by teto přípravek eměli užívat. Maximálí účiek přípravku Solifeaci Medico Uo lze staovit ejdříve po 4 týdech léčby. Stráka 2 z 10

3 4.5 Iterakce s jiými léčivými přípravky a jié formy iterakce Farmakologické iterakce Současé podáváí s jiými léčivými přípravky s aticholiergími vlastostmi může mít za ásledek výrazější léčebý účiek i ežádoucí účiky. Mezi ukočeím léčby přípravkem Solifeaci Medico Uo a zahájeím jié aticholiergí terapie je utá přestávka přibližě 1 týde. Léčebý účiek solifeaciu může být síže současým podáváím agoistů choliergích receptorů. Solifeaci může sižovat účiek léčivých přípravků, které stimulují motilitu gastroitestiálího traktu jako jsou metoklopramid a cisaprid. Farmakokietické iterakce Studie i vitro prokázaly, že v terapeutických kocetracích solifeaci eihibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 ebo 3A4 z lidských jaterích mikrozómů. Solifeaci tedy pravděpodobě eovlivňuje clearace léků metabolizovaých těmito CYP ezymy. Účiky ostatích léčivých přípravků a farmakokietiku solifeaciu Solifeaci je metabolizová CYP3A4. Současé podáváí ketokoazolu (200 mg deě), silého ihibitoru CYP3A4, má za ásledek dvojásobé zvýšeí AUC u solifeaciu. Podáváí ketokoazolu v dávce 400 mg deě vede k trojásobému zvýšeí AUC u solifeaciu. Pokud je tedy přípravek Solifeaci Medico Uo podává současě s ketokoazolem ebo jiými potetími ihibitory CYP3A4 (apř. ritoavir, elfiavir, itrakoazol) v terapeutických dávkách, měla by se jeho maximálí dávka omezit a 5 mg (viz bod 4.2). Současá léčba solifeaciem a potetím ihibitorem CYP3A4 je kotraidikováa u pacietů se závažým poškozeím ledvi ebo středě závažým poškozeím jater. Účiky idukce ezymů a farmakokietiku solifeaciu a jeho metabolitů ebyly studováy, stejě jako vliv substrátů s vyšší afiitou k CYP3A4 a expozici solifeaciu. Vzhledem k tomu, že solifeaci je metabolizová CYP3A4, jsou možé farmakokietické iterakce s jiými substráty s vyšší afiitou k CYP3A4 (apř. verapamil, diltiazem) a s iduktory CYP3A4 (apř. rifampici, feytoi, karbamazepi). Účiek solifeaciu a farmakokietiku ostatích léčivých přípravků Orálí kotraceptiva Solifeaci Medico Uo evykazuje žádou farmakokietickou iterakci solifeaciu s kombiovaými orálími kotraceptivy (ethiylestradiol/levoorgestrel). Warfari Solifeaci Medico Uo eměí farmakokietiku R-warfariu ebo S-warfariu ebo jejich účiek a protrombiový čas. Digoxi Solifeaci Medico Uo emá žádý vliv a farmakokietiku digoxiu. Léčebé přípravky, které stimulují motilitu gastroitestiálího traktu Solifeaci může sižovat účiek léčivých přípravků, které stimulují motilitu gastroitestiálího traktu, jako jsou metoklopramid a cisaprid. 4.6 Fertilita, těhoteství a kojeí Těhoteství Údaje o podáváí solifeaciu těhotým žeám ejsou k dispozici. Studie reprodukčí toxicity a zvířatech eazačují přímé ebo epřímé škodlivé účiky (viz bod 5.3). Podáváí přípravku Solifeaci Medico Uo v těhoteství se z prevetivích důvodů edoporučuje. Stráka 3 z 10

4 Kojeí Dostupé farmakodyamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučováí solifeaciu/metabolitů do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojece elze vyloučit. Solifeaci Medico Uo se během kojeí emá podávat. Fertilita Údaje o možých účicích Solifeaci Medico Uo a mužskou a žeskou fertilitu ejsou k dispozici.. Studie a zvířatech eazačují přímé škodlivé účiky a fertilitu. Míra poteciálího rizika pro člověka eí zámá. Během pláováí těhoteství se přípravek Solifeaci Medico Uo emá podávat. 4.7 Účiky a schopost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k tomu, že solifeaci může stejě jako ostatí aticholiergika způsobit rozmazaé viděí a méě často i ospalost a úavu (viz bod 4.8, Nežádoucí účiky), může být schopost řídit a obsluhovat stroje egativě ovlivěa. 4.8 Nežádoucí účiky a. Souhrý bezpečostí profil Vzhledem k farmakologickému účiku solifeaciu může přípravek Solifeaci Medico Uo způsobit aticholiergí ežádoucí účiky, které jsou obecě míré až středí itezity. Výskyt těchto ežádoucích účiků závisí a dávce. Nejčastěji hlášeým ežádoucím účikem u solifeaciu bylo sucho v ústech. Objevilo se u 11 % pacietů léčeých dávkou 5 mg deě, u 22 % pacietů léčeých 10 mg deě a u 4 % pacietů a placebu. Itezita tohoto účiku byla obecě ízká a je příležitostě vedla k vysazeí léčiva. Celkově byla compliace u tohoto přípravku velmi vysoká (přibližě 99 %) a přibližě 90 % pacietů léčeých solifeaciem dokočilo celou studii trvající 12 týdů. b. Tabulka shrující ežádoucí účiky Frekvece Třída orgáových systémů podle databáze MedDRA Ifekce a ifestace Psychiatrické poruchy Poruchy ervového systému Poruchy oka Srdečí poruchy Velmi časté 1/10 Časté 1/100 až <1/10 rozmazaé viděí Méě časté 1/1000 až <1/100 ifekce močových cest cystitis somolece poruchy chuti sydrom suchého oka Vzácé 1/ až <1/1000 Velmi vzácé <1/10000 haluciace* stavy zmateosti* závratě*, bolesti hlavy Neí zámo Frekveci elze z dostupých údajů určit prodloužeí QT itervalu* torsades de Stráka 4 z 10

5 Respiračí, hrudí a mediastiálí poruchy Gastroitestiál í poruchy Poruchy kůže a podkoží tkáě Poruchy ledvi a močových cest Celkové poruchy a reakce v místě aplikace * viz část c. sucho v ústech zácpa evolost dyspepsie bolest břicha sucho v ose choroby spojeé s gastroesofageálím refluxem sucho v krku suchá kůže obtížé močeí úava periferí otoky obstrukc e tlustého střeva fekálí impakce retece moči zvraceí* erythema multiforme * svěděí*, vyrážka*, kopřivka* poites c. Popis vybraých ežádoucích účiků Haluciace, stavy zmateosti, závratě, bolesti hlavy, erythema multiforme, svěděí, vyrážka a kopřivka byly ežádoucí účiky pozorovaé po uvedeí přípravku a trh. Po uvedeí a trh bylo v rámci celosvětového sledováí bezpečosti v souvislosti s užíváím solifeaciu hlášeo prodloužeí QT itervalu a výskyt torsade de poites. Vzhledem k tomu, že tyto spotáě hlášeé příhody pocházejí ze zkušeostí získaých po uvedeí přípravku a trh z celého světa, elze jejich četost a roli solifeaciu v jejich kauzalitě spolehlivě staovit. 4.9 Předávkováí Předávkováí solifeaciem může mít za ásledek vážé aticholiergí účiky. Nejvyšší dávka solifeaci sukciátu, která byla podáa lidským dobrovolíkům, čiila 100 mg v jedé dávce. Při této dávce se objevily ejčastěji tyto ežádoucí účiky: bolest hlavy (mírá), sucho v ústech (středí itezity), závratě (středí itezity), ospalost (mírá) a rozmazaé viděí (středí itezity). Nejvyšší dávka solifeaci sukciátu podaá áhodě jedomu pacietovi ve výši 280 mg během 5 hodi vedla k psychickým změám evyžadujícím hospitalizaci. V případě předávkováí solifeaci sukciátem by měl být paciet léče aktivím uhlím. Výplach žaludku je užitečý, pokud se provede do jedé hodiy, ale emělo by se vyvolávat zvraceí. Stejě jako u ostatích aticholiergik mohou být přízaky léčey ásledujícím způsobem: - Těžké cetrálí aticholiergí účiky jako haluciace ebo výrazá excitace: léčit fysostigmiem ebo karbacholem. - Křeče ebo výrazá excitace: léčit bezodiazepiy. - Respiračí isuficiece: léčit umělou vetilací. - Tachykardie: léčit betablokátory. - Retece moči: léčit katetrizací. - Mydriáza: léčit pilokarpiem v očích kapkách ebo umístit pacieta do temé místosti. Stráka 5 z 10

6 Stejě jako u ostatích atimuskariik je třeba při předávkováí věovat zvláští pozorost pacietům se zámým rizikem prodloužeí QT itervalu (tj. s hypokalémií, bradykardií ebo současým podáváím léků, které prodlužují QT iterval) a relevatích již existujících srdečích chorob (tj. ischémie myokardu, arytmie, městavého srdečího selháí). 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodyamické vlastosti Farmakoterapeutická skupia: Jiá urologika včetě spazmolytik, močová spazmolytika, ATC kód: G04B D08. Mechaismus účiku Solifeaci je kompetitiví atagoista specifických choliergích receptorů. Farmakodyamické účiky Močový měchýř má parasympatickou choliergí iervaci. Acetylcholi způsobuje kotrakci hladkého svalstva detrusoru prostředictvím muskariových receptorů, z ichž rozhodující roli hraje subtyp M3. Farmakologické studie i vitro i i vivo ukazují, že solifeaci je kompetitiví ihibitor subtypu M3 muskariových receptorů. Dále se prokázalo, že solifeaci je specifickým atagoistou muskariových receptorů vykazujícím žádou ebo je ízkou afiitu k růzým dalším testovaým receptorům a iotovým kaálům. Kliická účiost a bezpečost Léčba solifeaciem byla testováa v dávkách 5 mg a 10 mg v ěkolika dvojitě zaslepeých radomizovaých kotrolovaých kliických studiích a mužích i žeách s hyperaktivitou močového měchýře. Jak je uvedeo v přiložeé tabulce, v porováí s placebem měly dávky 5 mg a 10 mg za ásledek statisticky výzamé zlepšeí primárích i sekudárích sledovaých parametrů. Nástup účiku byl pozorová do 1 týde po zahájeí léčby a zůstal po dobu sledovaých 12 týdů stabilí. Dlouhodobá otevřeá studie dokázala, že účiost přetrvává po dobu alespoň 12 měsíců. Po 12 týdech se přibližě 50 % pacietů, kteří trpěli ikotiecí, zcela zbavilo příhod ikotiece a u 35 % pacietů frekvece močeí klesla pod 8/de. Léčba přízaků hyperaktivity močového měchýře se pozitivě odrazila v řadě hodoceých kritérií kvality života, jako jsou celkové vímáí zdravotího stavu, vímáí ikotiece, pracoví, fyzická a sociálí omezeí, emoce, itezita přízaků, měřítka itezity, kvalita spáku a zachováí životí eergie. Výsledky (souhrá data) ze 4 kotrolovaých studií Fáze 3 s léčbou v délce 12 týdů Frekvece močeí za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* Frekvece příhod uceí za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie Placebo 11,9 1,4 (12 %) ,3 2,0 (32 %) 1124 Solifeaci 5 mg 1 x deě 12,1 2,3 (19 %) 552 5,9 2,9 (49 %) 548 Stráka 6 z 10 Solifeaci 10 mg 1 x deě 11,9 2,7 (23 %) ,2 3,4 (55 %) 1151 Tolterodi 2 mg 2 x deě 12,1 1,9 (16 %) 250 0,004 5,4 2,1 (39 %) 250

7 p - hodota* 0,031 Frekvece příhod ikotiece za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* Frekvece příhod ykturie za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* Objem moči a 1 močeí Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré zvýšeí z baselie p - hodota* Počet vložek za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* 2,9 1,1 (38 %) 781 1,8 0,4 (22 %) ml 9 ml (5 %) ,0 0,8 (27 %) 238 2,6 1,5 (58 %) 314 2,0 0,6 (30 %) 494 0, ml 32 ml (21 %) 552 2,8 1,3 (46 %) 236 Stráka 7 z 10 2,9 1,8 (62 %) 778 1,8 0,6 (33 %) ml 43 ml (26 %) ,7 1,3 (48 %) 242 2,3 1,1 (48 %) 157 0,009 1,9 0,5 (26 %) 232 0, ml 24 ml (16 %) 250 2,7 1,0 (37 %) 250 0,010 Pozámka: Ve 4 pivotích studiích byly použity potahovaé tablety obsahující 10 mg solifeaciu a placebo. Ve 2 ze 4 studií byly použity i potahovaé tablety obsahující 5 mg solifeaciu a 1 studie zahrovala i tolterodi v dávce 2 mg 2 x deě. Ne všechy parametry a léčebé skupiy byly posuzováy v každé jedotlivé studii. Z tohoto důvodu se uvedeá čísla pacietů liší podle sledovaého parametru a léčebé skupiy. * p - hodota se týká srováí s placebem. 5.2 Farmakokietické vlastosti Všeobecá charakteristika Absorpce Po užití tablet přípravku Solifeaci Medico Uo dosahuje solifeaci maximálí plazmatické kocetrace (C max ) za 3 až 8 hodi. Hodota t max ezávisí a dávce. Hodota C max a plocha pod křivkou (AUC) stoupá proporcioálě s dávkou v rozmezí 5 až 40 mg. Absolutí biologická dostupost je přibližě 90 %. Příjem potravy emá a C max a AUC solifeaciu žádý vliv. Distribuce Zdálivý distribučí objem solifeaciu po itraveózím podáí je přibližě 600 litrů. Solifeaci je ve vysoké míře (přibližě 98 %) vázá a plazmatické proteiy, především a kyselý α1-glykoprotei. Metabolismus Solifeaci je ve výzamé míře metabolizová v játrech, především cytochromem P 450 3A4 (CYP3A4). Existují icméě alterativí metabolické dráhy, které k metabolismu solifeaciu rověž

8 mohou přispívat. Systémová clearace solifeaciu je přibližě 9,5 l/hod a koečý poločas solifeaciu je hodi. Po perorálím podáí lze v plazmě kromě solifeaciu idetifikovat ještě jede farmakologicky aktiví metabolit (4R-hydroxy-solifeaci) a tři metabolity eaktiví (Nglukuroid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifeaciu). Exkrece Po jedorázovém podáí 10 mg solifeaciu začeého 14 C bylo přibližě 70 % radioaktivity detekováo v moči a 23 % ve stolici po dobu 26 dů. Ukázalo se, že přibližě 11 % radioaktivity v moči připadá a ezměěou léčivou látku; asi 18 % a N-oxid metabolit, 9 % a 4R-hydroxy-N-oxid metabolit a 8 % a 4R-hydroxy metabolit (aktiví). Proporcioalita dávky V rozmezí terapeutických dávek je farmakokietika lieárí. Charakteristiky u pacietů Věk Neí utá žádá úprava dávky v závislosti a věku pacieta. Studie a starších pacietech prokázaly, že expozice solifeaciu (po podáí 5 mg a 10 mg jedou deě) vyjádřeá jako AUC se u zdravých starších osob (65 80 let) elišila od hodot mladých zdravých osob (mladších 55 let). U starších osob byla průměrá míra absorpce vyjádřeá jako t max mírě pomalejší a koečý poločas byl přibližě o 20 % delší. Tyto malé rozdíly ejsou považováy za kliicky výzamé. U dětí a dospívajících ebyla farmakokietika solifeaciu staovea. Pohlaví Farmakokietika solifeaciu eí ovlivěa pohlavím. Rasa Farmakokietika solifeaciu eí ovlivěa rasou. Poškozeí ledvi Hodoty AUC a C max solifeaciu u pacietů s mírým až středím poškozeím ledvi ebyly výzamě odlišé od hodot alezeých u zdravých dobrovolíků. U pacietů se závažým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu < 30 ml/mi) byla expozice solifeaciu výzamě větší ež v kotrolí skupiě: C max stoupla přibližě o 30 %, AUC o více ež 100 % a t1/2 o více ež 60 %. Byla pozorováa statisticky výzamá závislost mezi clearace kreatiiu a solifeaciu. Farmakokietika u pacietů léčeých hemodialýzou ebyla studováa. (Viz body 4.2 a 4.3). Poškozeí jater U pacietů se středě závažým poškozeím jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) eí Cmax ovlivěa, AUC se zvyšuje o 60 % a t1/2 je dvojásobý. Farmakokietika solifeaciu u pacietů se závažým poškozeím jater ebyla studováa. (Viz body 4.2 a 4.3). 5.3 Předkliické údaje vztahující se k bezpečosti Nekliické údaje získaé a základě kovečích farmakologických studií bezpečosti, toxicity po opakovaém podáváí, geotoxicity, hodoceí kacerogeího poteciálu a reprodukčí a vývojové toxicity eodhalily žádé zvláští riziko pro člověka. Ve studii pre- a postatálího vývoje a myších měla léčba matky solifeaciem během kojeí za ásledek ižší míru poporodího přežití, sížeí hmotosti mláďat a jejich pomalejší fyzický vývoj. Tyto parametry byly závislé a dávce a jejich míra je kliicky relevatí. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Sezam pomocých látek Stráka 8 z 10

9 Jádro tablety: Kukuřičý škrob Moohydrát laktózy Hypromelosa (E464) Magesium-stearát (E 572) Potahová vrstva tablety: Hypromelosa (E464) Makrogol 8000 Mastek (E553b) Oxid titaičitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) Hypromelosa (E464) Makrogol 8000 Mastek (E553b) Oxid titaičitý (E171) Červeý oxid železitý (E172) 6.2 Ikompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelosti PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry: 18 měsíců PVC/ACLAR/Al blistry: 15 měsíců 6.4 Zvláští opatřeí pro uchováváí PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry: Teto léčivý přípravek evyžaduje žádé zvláští podmíky uchováváí. PVC/ACLAR/Al blistry: Uchovávejte při teplotě do 30 C. 6.5 Druh obalu a velikost baleí Obal: Tablety mohou být zabaley v ěkolika typech blistrů: PVC/PVDC/Al, PVC/ACLAR/Al ebo OPA/Al/PVC/Al. Každý blistr obsahuje 10 tablet. Blistry jsou uložey v kartoové krabičce. Velikost baleí: 10, 30 ebo 100 tablet Na trhu emusí být všechy velikosti baleí. 6.6 Zvláští opatřeí pro likvidaci přípravku Žádé zvláští požadavky. Stráka 9 z 10

10 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Medico Uo Worldwide (Cyprus) Ltd. 2 Grigori Afxetiou Street, Akamia Ceter 6023 Laraka Kypr 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Solifeaci Medico Uo 5 mg potahovaé tablety: 73/238/12-C Solifeaci Medico Uo 10 mg potahovaé tablety: 73/239/12-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU Stráka 10 z 10

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.z.sukls240754/2012, sukls240755/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci PMCS 5 mg Solifeaci PMCS 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci PMCS 5 mg:

Více

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně.

Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Pokud je to nutné, dávka může být zvýšena na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. sp.z. sukls132863/2014 sukls87952/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Setacuri 5 mg potahovaé tablety 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Setacuri 5 mg potahovaé tablety: Jeda tableta obsahuje

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

Vesicare 5 mg potahované tablety

Vesicare 5 mg potahované tablety Sp. zn. sukls74933/2013 SOUHR ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vesicare 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vesicare 5 mg, potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 5 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje tolterodini hydrogenotartras 4 mg (odpovídá tolterodinum 2,74 mg).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje tolterodini hydrogenotartras 4 mg (odpovídá tolterodinum 2,74 mg). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DETRUSITOL SR 4 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje tolterodini

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety. Solifenacini succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety. Solifenacini succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Solifenacin Apotex 10 mg potahované tablety Solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls122181/2011 a příloha k sp. zn. sukls91704/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SANDOMIGRAN 0,5 mg obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Sp.zn. sukls20326/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety solifenacini succinas Přečtěte si pozorně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls193313/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMALIS 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu) Pomocné látky

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resolor 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg prucalopridum (ve formě prucalopridi

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety. Solifenacini succinas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety. Solifenacini succinas Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls168207/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Solifenacin Helm 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6044/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan pro dospělé sirup SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6046/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mucosolvan long effect Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 7,5 mg darifenacinum (jako hydrobromid)

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 10 mg. Pomocné

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XATRAL UNO tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Alfuzosini hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě. Úplný seznam

Více

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin.

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kentera 3,9 mg/24 hodin, transdermální náplast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

sp.zn.sukls188553/2014

sp.zn.sukls188553/2014 sp.zn.sukls188553/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU tablety s prodlouženým uvolňováním. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje pentoxifyllinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Příbalová informace: informace pro pacienta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Příbalová informace: informace pro pacienta Sp. zn. sukls110963/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta Urizia 6 mg/0,4 mg tablety s řízeným uvolňováním Solifenacini-succinas/tamsulosini hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum). Sp.zn.sukls82355/2012 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levocetirizin Actavis 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls179784/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IMODIUM 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Loperamidi hydrochloridum 2 mg v jedné tobolce Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg.

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg. Sp.zn.sukls21356/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Muscoril cps. Jedna tvrdá tobolka obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. Jedna ampule (2 ml) obsahuje thiocolchicosidum 4 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Muscoril cps. Jedna tvrdá tobolka obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. Jedna ampule (2 ml) obsahuje thiocolchicosidum 4 mg. sp.zn. sukls129911/2014 Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Více

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule.

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151812/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 400 mg + 40 mg. čípky PROCTO-GLYVENOL. 50 mg/g + 20 mg/g. rektální krém sp.zn. sukls74884/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROCTO-GLYVENOL 400 mg + 40 mg čípky PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky: Jeden

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 28 mg laktosy a 5 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 28 mg laktosy a 5 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLENDIL ER 5 mg PLENDIL ER 10 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje felodipinum 5,0 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp zn. sukls24114/2006 a příloha k sp. zn. sukls62485/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin 4 mg pastilky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

sp.zn sukls14613/2014 a sp.zn. sukls84610/2014

sp.zn sukls14613/2014 a sp.zn. sukls84610/2014 sp.zn sukls14613/2014 a sp.zn. sukls84610/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ambrosan 15 mg/5 ml sirup sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls8465/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku E-Z-HD 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Léčivá látka: Barii sulfas (síran barnatý)

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 4 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010 Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls69018/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUMAMED tvrdé tobolky (azithromycinum 250 mg) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ellaone 30 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 30 mg ulipristali acetas. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

sp.zn.sukls133259/2014

sp.zn.sukls133259/2014 sp.zn.sukls133259/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VERMOX tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje mebendazolum 100 mg. Pomocné látky se známým účinkem: oranžová

Více

4.3. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.3. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. sp.zn.sukls67500/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIVOSTIN oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ levocabastini hydrochloridum 0,54 mg v 1 ml, ekvivalentní levocabastinum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls10638/2011 a příloha k sp.zn. sukls246529/2010, sukls242130/2011, sukls46873/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ewofex 120 mg potahované tablety SOUHRN

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zomig 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: zolmitriptanum 5 mg v 1 potahované tabletě. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls197050/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RANISAN 75 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje ranitidini hydrochloridum

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.: sukls38366/2010, sukls38367/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MUTAFLOR MUTAFLOR MITE Enterosolventní tvrdé tobolky Souhrn údajů o přípravku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tobolka MUTAFLORU obsahuje:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls114374/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOPERON cps 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Loperamidi hydrochloridum 2 mg v jedné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls73094/2010, sp.zn. sukls73096/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls73094/2010, sp.zn. sukls73096/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls73094/2010, sp.zn. sukls73096/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zevesin 5 mg Zevesin 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Přečtěte

Více

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček.

Phenylephrini hydrochloridum Acidum ascorbicum. Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza 3725 mg/sáček, sodík 116 mg/sáček. sp. zn. sukls189078/2015 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX MaxGrip Citron prášek pro perorální roztok v sáčku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje: Paracetamolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls40560/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 1mg/ml sirup 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml sirupu obsahuje loratadinum 1 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum1500 mikrogramů. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gastronorm 20 mg, enterosolventní tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna enterosolventní tableta obsahuje 20 mg pantoprazolum (ve formě pantoprazolum

Více

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna obalená tableta obsahuje glukosu, 51,8 mg monohydrátu laktosy a 14,1mg sacharosy..

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna obalená tableta obsahuje glukosu, 51,8 mg monohydrátu laktosy a 14,1mg sacharosy.. sp.zn. sukls252727/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU STADALAX 5 mg, obalené tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Jedna obalená tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. Pomocné látky

Více

LAGOSA 150 mg Obalené tablety

LAGOSA 150 mg Obalené tablety sp.zn. sukls198252/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LAGOSA 150 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Cardui mariae fructus extractum siccum (35-40:1) 204 mg (odpovídá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RELPAX 40 mg RELPAX 80 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje eletriptani hydrobromidum 48,485 mg nebo

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VISTAGAN Liquifilm 0,5 % Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levobunololi

Více

4.1 Terapeutické indikace

4.1 Terapeutické indikace sp.zn. sukls215323/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin Mini s příchutí citrusů 1,5 mg lisované pastilky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna pastilka obsahuje nicotinum 1,5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012

sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 sp.zn. sukls226144/2009 a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLAQUENIL 200 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Hydroxychloroquini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls90149/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GUTTALAX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje Natrii picosulfas 5 mg Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru. sp.zn. sukls130102/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma 50 mg / 250 g obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls171755/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VIKLAREN 10 mg/g gel 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g gelu obsahuje10 mg diclofenacum natricum. Úplný seznam pomocných látek

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum 10,4 mg, což odpovídá montelukastum10 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum 10,4 mg, což odpovídá montelukastum10 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eonic 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum 10,4 mg, což odpovídá montelukastum10

Více

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání.

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 2 mg/ml injekční roztok pro kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá( látka: Meloxicamum Pomocné

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VINPOCETIN-RICHTER tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vinpocetinum 5 mg v 1 tabletě. Pomocné látky: monohydrát laktosy. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny.

Žvýkací tablety Bílé, kulaté, bikonvexní nepotažené tablety o průměru 18 mm, které mohou mít malé skvrny. Sp.zn. sukls213693/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCICHEW D 3 Lemon 800 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: Calcii carbonas odpovídá

Více