Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 Příloha č. 2 k rozhodutí o převodu registrace sp.z. sukls137901/2012 a sukls137903/ NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Solifeaci Medico Uo 5 mg potahovaé tablety Solifeaci Medico Uo 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci Medico Uo 5 mg: jeda potahovaá tableta obsahuje 5 mg solifeacii succias, což odpovídá 3,8 mg solifeacium. Solifeaci Medico Uo 10 mg: jeda potahovaá tableta obsahuje 10 mg solifeacii succias, což odpovídá 7,5 mg solifeacium. Pomocé látky: moohydrát laktózy 107,5 mg 102,5 mg Úplý sezam pomocých látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Potahovaé tablety. Solifeaci Medico Uo 5 mg je kulatá světle žlutá tableta o průměru přibližě 8 mm a s vyražeým ápisem 390" a jedé straě tablety. Solifeaci Medico Uo 10 mg je kulatá světle růžová tableta o průměru přibližě 8 mm a s vyražeým ápisem 391" a jedé straě tablety. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické idikace Solifeaci Medico Uo je idiková k symptomatické léčbě urgetí ikotiece a/ebo zvýšeé frekvece močeí a aléhavosti močeí u dospělých pacietů s hyperaktivím močovým měchýřem. 4.2 Dávkováí a způsob podáí Dávkováí Doporučeá dávka je 5 mg solifeaci sukciátu jedou deě. V případě potřeby je možo dávku zvýšit a 10 mg solifeaci sukciátu jedou deě. Přípravek lze užívat spolu s jídlem ebo bez ěj. Zvláští skupiy pacietů Starší pacieti U starších pacietů eí úprava dávky utá. Pacieti s poškozeím ledvi U pacietů s mírým až středě těžkým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu > 30 ml/mi) eí úprava dávky utá. Paciety s vážým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi) je třeba léčit s opatrostí a dávkou e vyšší ež 5 mg jedou deě (viz bod 5.2). Pacieti s poškozeím jater Stráka 1 z 10

2 U pacietů s lehkým poškozeím jater eí úprava dávky utá. Paciety se středě těžkým poškozeím jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) je třeba léčit s opatrostí a dávkou e vyšší ež 5 mg jedou deě (viz bod 5.2). Pacieti léčeí vysoce účiými ihibitory cytochromu P450 3A4 Pokud se přípravek Solifeaci Medico Uo podává současě s ketokoazolem ebo jiými vysoce účiými ihibitory CYP3A4, jako jsou apř. ritoavir, elfiavir ebo itrakoazol, v terapeutických dávkách, eměla by maximálí deí dávka přesáhout 5 mg (viz bod 4.5). Pediatrická populace Bezpečost a účiost u dětí a dospívajících mladších 18 let ebyla ještě staovea. Z tohoto důvodu eí přípravek Solifeaci Medico Uo urče pro podáváí dětem a dospívajícím. Způsob podáí Solifeaci Medico Uo se užívá perorálě, polyká se celá tableta a zapíjí tekutiou. 4.3 Kotraidikace - Solifeaci je kotraidiková u pacietů s močovou retecí, závažými gastroitestiálími poruchami (včetě toxického megakolou), myastheia gravis a glaukomem s úzkým úhlem a u pacietů, u kterých existuje riziko vziku těchto stavů. - Pacieti přecitlivělí a léčivou látku ebo ěkterou jiou látku obsažeou v přípravku. - Pacieti léčeí hemodialýzou (viz bod 5.2). - Pacieti se závažým poškozeím jater (viz bod 5.2). - Pacieti se závažým poškozeím ledvi ebo středě závažým poškozeím jater se současou léčbou silým ihibitorem CYP3A4, apř. ketokoazolem (viz bod 4.5). 4.4 Zvláští upozorěí a opatřeí pro použití Před léčbou přípravkem Solifeaci Medico Uo je třeba zvážit jié možé příčiy častého močeí (srdečí selháí ebo oemocěí ledvi). Pokud je přítoma močová ifekce, je uto zahájit léčbu vhodými atibiotiky. Solifeaci Medico Uo je třeba podávat opatrě pacietům s: - kliicky výzamou obstrukcí močových cest s rizikem vziku retece moči; - poruchami gastroitestiálího traktu obstrukčího typu; - rizikem sížeé motility gastroitestiálího traktu; - závažým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi; viz bod 4.2 a 5.2), dávky u těchto pacietů by eměly překročit 5 mg; - středě závažým poškozeím jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9; viz bod 4.2 a 5.2), dávky u těchto pacietů by eměly překročit 5 mg; - současou léčbou silým ihibitorem CYP3A4, apř. ketokoazolem (viz bod 4.2 a 4.5); - hiátovou herií ebo gastroesofageálím refluxem a se souběžou léčbou léky, které mohou vyvolat ebo zhoršit záět jícu (jako jsou bisfosfoáty); - autoomí europatií. U pacietů s eurogeími příčiami zvýšeé aktivity detrusoru ebyla bezpečost a účiost dosud staovea. Pacieti se vzácě se vyskytující dědičou itolerací galaktózy, vrozeým deficitem laktázy ebo malabsorpcí glukózy/galaktózy by teto přípravek eměli užívat. Maximálí účiek přípravku Solifeaci Medico Uo lze staovit ejdříve po 4 týdech léčby. Stráka 2 z 10

3 4.5 Iterakce s jiými léčivými přípravky a jié formy iterakce Farmakologické iterakce Současé podáváí s jiými léčivými přípravky s aticholiergími vlastostmi může mít za ásledek výrazější léčebý účiek i ežádoucí účiky. Mezi ukočeím léčby přípravkem Solifeaci Medico Uo a zahájeím jié aticholiergí terapie je utá přestávka přibližě 1 týde. Léčebý účiek solifeaciu může být síže současým podáváím agoistů choliergích receptorů. Solifeaci může sižovat účiek léčivých přípravků, které stimulují motilitu gastroitestiálího traktu jako jsou metoklopramid a cisaprid. Farmakokietické iterakce Studie i vitro prokázaly, že v terapeutických kocetracích solifeaci eihibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 ebo 3A4 z lidských jaterích mikrozómů. Solifeaci tedy pravděpodobě eovlivňuje clearace léků metabolizovaých těmito CYP ezymy. Účiky ostatích léčivých přípravků a farmakokietiku solifeaciu Solifeaci je metabolizová CYP3A4. Současé podáváí ketokoazolu (200 mg deě), silého ihibitoru CYP3A4, má za ásledek dvojásobé zvýšeí AUC u solifeaciu. Podáváí ketokoazolu v dávce 400 mg deě vede k trojásobému zvýšeí AUC u solifeaciu. Pokud je tedy přípravek Solifeaci Medico Uo podává současě s ketokoazolem ebo jiými potetími ihibitory CYP3A4 (apř. ritoavir, elfiavir, itrakoazol) v terapeutických dávkách, měla by se jeho maximálí dávka omezit a 5 mg (viz bod 4.2). Současá léčba solifeaciem a potetím ihibitorem CYP3A4 je kotraidikováa u pacietů se závažým poškozeím ledvi ebo středě závažým poškozeím jater. Účiky idukce ezymů a farmakokietiku solifeaciu a jeho metabolitů ebyly studováy, stejě jako vliv substrátů s vyšší afiitou k CYP3A4 a expozici solifeaciu. Vzhledem k tomu, že solifeaci je metabolizová CYP3A4, jsou možé farmakokietické iterakce s jiými substráty s vyšší afiitou k CYP3A4 (apř. verapamil, diltiazem) a s iduktory CYP3A4 (apř. rifampici, feytoi, karbamazepi). Účiek solifeaciu a farmakokietiku ostatích léčivých přípravků Orálí kotraceptiva Solifeaci Medico Uo evykazuje žádou farmakokietickou iterakci solifeaciu s kombiovaými orálími kotraceptivy (ethiylestradiol/levoorgestrel). Warfari Solifeaci Medico Uo eměí farmakokietiku R-warfariu ebo S-warfariu ebo jejich účiek a protrombiový čas. Digoxi Solifeaci Medico Uo emá žádý vliv a farmakokietiku digoxiu. Léčebé přípravky, které stimulují motilitu gastroitestiálího traktu Solifeaci může sižovat účiek léčivých přípravků, které stimulují motilitu gastroitestiálího traktu, jako jsou metoklopramid a cisaprid. 4.6 Fertilita, těhoteství a kojeí Těhoteství Údaje o podáváí solifeaciu těhotým žeám ejsou k dispozici. Studie reprodukčí toxicity a zvířatech eazačují přímé ebo epřímé škodlivé účiky (viz bod 5.3). Podáváí přípravku Solifeaci Medico Uo v těhoteství se z prevetivích důvodů edoporučuje. Stráka 3 z 10

4 Kojeí Dostupé farmakodyamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučováí solifeaciu/metabolitů do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojece elze vyloučit. Solifeaci Medico Uo se během kojeí emá podávat. Fertilita Údaje o možých účicích Solifeaci Medico Uo a mužskou a žeskou fertilitu ejsou k dispozici.. Studie a zvířatech eazačují přímé škodlivé účiky a fertilitu. Míra poteciálího rizika pro člověka eí zámá. Během pláováí těhoteství se přípravek Solifeaci Medico Uo emá podávat. 4.7 Účiky a schopost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k tomu, že solifeaci může stejě jako ostatí aticholiergika způsobit rozmazaé viděí a méě často i ospalost a úavu (viz bod 4.8, Nežádoucí účiky), může být schopost řídit a obsluhovat stroje egativě ovlivěa. 4.8 Nežádoucí účiky a. Souhrý bezpečostí profil Vzhledem k farmakologickému účiku solifeaciu může přípravek Solifeaci Medico Uo způsobit aticholiergí ežádoucí účiky, které jsou obecě míré až středí itezity. Výskyt těchto ežádoucích účiků závisí a dávce. Nejčastěji hlášeým ežádoucím účikem u solifeaciu bylo sucho v ústech. Objevilo se u 11 % pacietů léčeých dávkou 5 mg deě, u 22 % pacietů léčeých 10 mg deě a u 4 % pacietů a placebu. Itezita tohoto účiku byla obecě ízká a je příležitostě vedla k vysazeí léčiva. Celkově byla compliace u tohoto přípravku velmi vysoká (přibližě 99 %) a přibližě 90 % pacietů léčeých solifeaciem dokočilo celou studii trvající 12 týdů. b. Tabulka shrující ežádoucí účiky Frekvece Třída orgáových systémů podle databáze MedDRA Ifekce a ifestace Psychiatrické poruchy Poruchy ervového systému Poruchy oka Srdečí poruchy Velmi časté 1/10 Časté 1/100 až <1/10 rozmazaé viděí Méě časté 1/1000 až <1/100 ifekce močových cest cystitis somolece poruchy chuti sydrom suchého oka Vzácé 1/ až <1/1000 Velmi vzácé <1/10000 haluciace* stavy zmateosti* závratě*, bolesti hlavy Neí zámo Frekveci elze z dostupých údajů určit prodloužeí QT itervalu* torsades de Stráka 4 z 10

5 Respiračí, hrudí a mediastiálí poruchy Gastroitestiál í poruchy Poruchy kůže a podkoží tkáě Poruchy ledvi a močových cest Celkové poruchy a reakce v místě aplikace * viz část c. sucho v ústech zácpa evolost dyspepsie bolest břicha sucho v ose choroby spojeé s gastroesofageálím refluxem sucho v krku suchá kůže obtížé močeí úava periferí otoky obstrukc e tlustého střeva fekálí impakce retece moči zvraceí* erythema multiforme * svěděí*, vyrážka*, kopřivka* poites c. Popis vybraých ežádoucích účiků Haluciace, stavy zmateosti, závratě, bolesti hlavy, erythema multiforme, svěděí, vyrážka a kopřivka byly ežádoucí účiky pozorovaé po uvedeí přípravku a trh. Po uvedeí a trh bylo v rámci celosvětového sledováí bezpečosti v souvislosti s užíváím solifeaciu hlášeo prodloužeí QT itervalu a výskyt torsade de poites. Vzhledem k tomu, že tyto spotáě hlášeé příhody pocházejí ze zkušeostí získaých po uvedeí přípravku a trh z celého světa, elze jejich četost a roli solifeaciu v jejich kauzalitě spolehlivě staovit. 4.9 Předávkováí Předávkováí solifeaciem může mít za ásledek vážé aticholiergí účiky. Nejvyšší dávka solifeaci sukciátu, která byla podáa lidským dobrovolíkům, čiila 100 mg v jedé dávce. Při této dávce se objevily ejčastěji tyto ežádoucí účiky: bolest hlavy (mírá), sucho v ústech (středí itezity), závratě (středí itezity), ospalost (mírá) a rozmazaé viděí (středí itezity). Nejvyšší dávka solifeaci sukciátu podaá áhodě jedomu pacietovi ve výši 280 mg během 5 hodi vedla k psychickým změám evyžadujícím hospitalizaci. V případě předávkováí solifeaci sukciátem by měl být paciet léče aktivím uhlím. Výplach žaludku je užitečý, pokud se provede do jedé hodiy, ale emělo by se vyvolávat zvraceí. Stejě jako u ostatích aticholiergik mohou být přízaky léčey ásledujícím způsobem: - Těžké cetrálí aticholiergí účiky jako haluciace ebo výrazá excitace: léčit fysostigmiem ebo karbacholem. - Křeče ebo výrazá excitace: léčit bezodiazepiy. - Respiračí isuficiece: léčit umělou vetilací. - Tachykardie: léčit betablokátory. - Retece moči: léčit katetrizací. - Mydriáza: léčit pilokarpiem v očích kapkách ebo umístit pacieta do temé místosti. Stráka 5 z 10

6 Stejě jako u ostatích atimuskariik je třeba při předávkováí věovat zvláští pozorost pacietům se zámým rizikem prodloužeí QT itervalu (tj. s hypokalémií, bradykardií ebo současým podáváím léků, které prodlužují QT iterval) a relevatích již existujících srdečích chorob (tj. ischémie myokardu, arytmie, městavého srdečího selháí). 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodyamické vlastosti Farmakoterapeutická skupia: Jiá urologika včetě spazmolytik, močová spazmolytika, ATC kód: G04B D08. Mechaismus účiku Solifeaci je kompetitiví atagoista specifických choliergích receptorů. Farmakodyamické účiky Močový měchýř má parasympatickou choliergí iervaci. Acetylcholi způsobuje kotrakci hladkého svalstva detrusoru prostředictvím muskariových receptorů, z ichž rozhodující roli hraje subtyp M3. Farmakologické studie i vitro i i vivo ukazují, že solifeaci je kompetitiví ihibitor subtypu M3 muskariových receptorů. Dále se prokázalo, že solifeaci je specifickým atagoistou muskariových receptorů vykazujícím žádou ebo je ízkou afiitu k růzým dalším testovaým receptorům a iotovým kaálům. Kliická účiost a bezpečost Léčba solifeaciem byla testováa v dávkách 5 mg a 10 mg v ěkolika dvojitě zaslepeých radomizovaých kotrolovaých kliických studiích a mužích i žeách s hyperaktivitou močového měchýře. Jak je uvedeo v přiložeé tabulce, v porováí s placebem měly dávky 5 mg a 10 mg za ásledek statisticky výzamé zlepšeí primárích i sekudárích sledovaých parametrů. Nástup účiku byl pozorová do 1 týde po zahájeí léčby a zůstal po dobu sledovaých 12 týdů stabilí. Dlouhodobá otevřeá studie dokázala, že účiost přetrvává po dobu alespoň 12 měsíců. Po 12 týdech se přibližě 50 % pacietů, kteří trpěli ikotiecí, zcela zbavilo příhod ikotiece a u 35 % pacietů frekvece močeí klesla pod 8/de. Léčba přízaků hyperaktivity močového měchýře se pozitivě odrazila v řadě hodoceých kritérií kvality života, jako jsou celkové vímáí zdravotího stavu, vímáí ikotiece, pracoví, fyzická a sociálí omezeí, emoce, itezita přízaků, měřítka itezity, kvalita spáku a zachováí životí eergie. Výsledky (souhrá data) ze 4 kotrolovaých studií Fáze 3 s léčbou v délce 12 týdů Frekvece močeí za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* Frekvece příhod uceí za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie Placebo 11,9 1,4 (12 %) ,3 2,0 (32 %) 1124 Solifeaci 5 mg 1 x deě 12,1 2,3 (19 %) 552 5,9 2,9 (49 %) 548 Stráka 6 z 10 Solifeaci 10 mg 1 x deě 11,9 2,7 (23 %) ,2 3,4 (55 %) 1151 Tolterodi 2 mg 2 x deě 12,1 1,9 (16 %) 250 0,004 5,4 2,1 (39 %) 250

7 p - hodota* 0,031 Frekvece příhod ikotiece za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* Frekvece příhod ykturie za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* Objem moči a 1 močeí Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré zvýšeí z baselie p - hodota* Počet vložek za 24 h Průměrá počátečí hodota (baselie) Průměré sížeí z baselie p - hodota* 2,9 1,1 (38 %) 781 1,8 0,4 (22 %) ml 9 ml (5 %) ,0 0,8 (27 %) 238 2,6 1,5 (58 %) 314 2,0 0,6 (30 %) 494 0, ml 32 ml (21 %) 552 2,8 1,3 (46 %) 236 Stráka 7 z 10 2,9 1,8 (62 %) 778 1,8 0,6 (33 %) ml 43 ml (26 %) ,7 1,3 (48 %) 242 2,3 1,1 (48 %) 157 0,009 1,9 0,5 (26 %) 232 0, ml 24 ml (16 %) 250 2,7 1,0 (37 %) 250 0,010 Pozámka: Ve 4 pivotích studiích byly použity potahovaé tablety obsahující 10 mg solifeaciu a placebo. Ve 2 ze 4 studií byly použity i potahovaé tablety obsahující 5 mg solifeaciu a 1 studie zahrovala i tolterodi v dávce 2 mg 2 x deě. Ne všechy parametry a léčebé skupiy byly posuzováy v každé jedotlivé studii. Z tohoto důvodu se uvedeá čísla pacietů liší podle sledovaého parametru a léčebé skupiy. * p - hodota se týká srováí s placebem. 5.2 Farmakokietické vlastosti Všeobecá charakteristika Absorpce Po užití tablet přípravku Solifeaci Medico Uo dosahuje solifeaci maximálí plazmatické kocetrace (C max ) za 3 až 8 hodi. Hodota t max ezávisí a dávce. Hodota C max a plocha pod křivkou (AUC) stoupá proporcioálě s dávkou v rozmezí 5 až 40 mg. Absolutí biologická dostupost je přibližě 90 %. Příjem potravy emá a C max a AUC solifeaciu žádý vliv. Distribuce Zdálivý distribučí objem solifeaciu po itraveózím podáí je přibližě 600 litrů. Solifeaci je ve vysoké míře (přibližě 98 %) vázá a plazmatické proteiy, především a kyselý α1-glykoprotei. Metabolismus Solifeaci je ve výzamé míře metabolizová v játrech, především cytochromem P 450 3A4 (CYP3A4). Existují icméě alterativí metabolické dráhy, které k metabolismu solifeaciu rověž

8 mohou přispívat. Systémová clearace solifeaciu je přibližě 9,5 l/hod a koečý poločas solifeaciu je hodi. Po perorálím podáí lze v plazmě kromě solifeaciu idetifikovat ještě jede farmakologicky aktiví metabolit (4R-hydroxy-solifeaci) a tři metabolity eaktiví (Nglukuroid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifeaciu). Exkrece Po jedorázovém podáí 10 mg solifeaciu začeého 14 C bylo přibližě 70 % radioaktivity detekováo v moči a 23 % ve stolici po dobu 26 dů. Ukázalo se, že přibližě 11 % radioaktivity v moči připadá a ezměěou léčivou látku; asi 18 % a N-oxid metabolit, 9 % a 4R-hydroxy-N-oxid metabolit a 8 % a 4R-hydroxy metabolit (aktiví). Proporcioalita dávky V rozmezí terapeutických dávek je farmakokietika lieárí. Charakteristiky u pacietů Věk Neí utá žádá úprava dávky v závislosti a věku pacieta. Studie a starších pacietech prokázaly, že expozice solifeaciu (po podáí 5 mg a 10 mg jedou deě) vyjádřeá jako AUC se u zdravých starších osob (65 80 let) elišila od hodot mladých zdravých osob (mladších 55 let). U starších osob byla průměrá míra absorpce vyjádřeá jako t max mírě pomalejší a koečý poločas byl přibližě o 20 % delší. Tyto malé rozdíly ejsou považováy za kliicky výzamé. U dětí a dospívajících ebyla farmakokietika solifeaciu staovea. Pohlaví Farmakokietika solifeaciu eí ovlivěa pohlavím. Rasa Farmakokietika solifeaciu eí ovlivěa rasou. Poškozeí ledvi Hodoty AUC a C max solifeaciu u pacietů s mírým až středím poškozeím ledvi ebyly výzamě odlišé od hodot alezeých u zdravých dobrovolíků. U pacietů se závažým poškozeím ledvi (clearace kreatiiu < 30 ml/mi) byla expozice solifeaciu výzamě větší ež v kotrolí skupiě: C max stoupla přibližě o 30 %, AUC o více ež 100 % a t1/2 o více ež 60 %. Byla pozorováa statisticky výzamá závislost mezi clearace kreatiiu a solifeaciu. Farmakokietika u pacietů léčeých hemodialýzou ebyla studováa. (Viz body 4.2 a 4.3). Poškozeí jater U pacietů se středě závažým poškozeím jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) eí Cmax ovlivěa, AUC se zvyšuje o 60 % a t1/2 je dvojásobý. Farmakokietika solifeaciu u pacietů se závažým poškozeím jater ebyla studováa. (Viz body 4.2 a 4.3). 5.3 Předkliické údaje vztahující se k bezpečosti Nekliické údaje získaé a základě kovečích farmakologických studií bezpečosti, toxicity po opakovaém podáváí, geotoxicity, hodoceí kacerogeího poteciálu a reprodukčí a vývojové toxicity eodhalily žádé zvláští riziko pro člověka. Ve studii pre- a postatálího vývoje a myších měla léčba matky solifeaciem během kojeí za ásledek ižší míru poporodího přežití, sížeí hmotosti mláďat a jejich pomalejší fyzický vývoj. Tyto parametry byly závislé a dávce a jejich míra je kliicky relevatí. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Sezam pomocých látek Stráka 8 z 10

9 Jádro tablety: Kukuřičý škrob Moohydrát laktózy Hypromelosa (E464) Magesium-stearát (E 572) Potahová vrstva tablety: Hypromelosa (E464) Makrogol 8000 Mastek (E553b) Oxid titaičitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) Hypromelosa (E464) Makrogol 8000 Mastek (E553b) Oxid titaičitý (E171) Červeý oxid železitý (E172) 6.2 Ikompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelosti PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry: 18 měsíců PVC/ACLAR/Al blistry: 15 měsíců 6.4 Zvláští opatřeí pro uchováváí PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry: Teto léčivý přípravek evyžaduje žádé zvláští podmíky uchováváí. PVC/ACLAR/Al blistry: Uchovávejte při teplotě do 30 C. 6.5 Druh obalu a velikost baleí Obal: Tablety mohou být zabaley v ěkolika typech blistrů: PVC/PVDC/Al, PVC/ACLAR/Al ebo OPA/Al/PVC/Al. Každý blistr obsahuje 10 tablet. Blistry jsou uložey v kartoové krabičce. Velikost baleí: 10, 30 ebo 100 tablet Na trhu emusí být všechy velikosti baleí. 6.6 Zvláští opatřeí pro likvidaci přípravku Žádé zvláští požadavky. Stráka 9 z 10

10 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Medico Uo Worldwide (Cyprus) Ltd. 2 Grigori Afxetiou Street, Akamia Ceter 6023 Laraka Kypr 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Solifeaci Medico Uo 5 mg potahovaé tablety: 73/238/12-C Solifeaci Medico Uo 10 mg potahovaé tablety: 73/239/12-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU Stráka 10 z 10

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Příbalová informace: informace pro uživatele Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety solifenacini succinas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocná látka: monohydrát laktózy Úplný

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls70531/2011, sukls70526/2011 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AURORIX 150 mg AURORIX 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls58816/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREDUCTAL MR tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna enterosolventní tableta obsahuje bisacodylum 5 mg. Pomocné látky se známým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls243342/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hidrasec 100 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls219871/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SPASMED 30 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací.

Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou LHRH analogy nebo chirurgickou kastrací. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls11422/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Bicalutamide Morningside 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XATRAL 5-SR tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Alfuzosini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě Úplný seznam pomocných

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls38451/2014 a sukls38452/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné látky:

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLANUTA 50 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocné látky: 62,7 mg monohydrátu

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls30652/2013 a sp.zn.: sukls114464/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALUMID 50 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Jedna tableta přípravku Calumid

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls125780/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACMIROR 200 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje nifuratelum 200 mg. Pomocné látky

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum

PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Adepend 50 mg potahované tablety. naltrexoni hydrochloridum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls211059/2009 PŘÍBALOVÝ LETÁK: INFORMACE PRO UŽIVATELE Adepend 50 mg potahované tablety naltrexoni hydrochloridum Před použitím se přečtěte pozorně celou

Více

sp.zn. sukls63940/2012

sp.zn. sukls63940/2012 sp.zn. sukls63940/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pamba tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje acidum aminomethylbenzoicum 250 mg. Pomocná látka se známým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162249/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bromhexin 8 Berlin-Chemie 8 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bromhexini hydrochloridum

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-BICALUTAMID 50 Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 50 mg bicalutamidum. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX

Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX Příbalová informace: informace pro uživatele FENOLAX 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocné látky

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162287/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gingio tablety potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 40 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35-67:1), extrahováno

Více

sp.zn.sukls96228/2012, sukls96232/2012

sp.zn.sukls96228/2012, sukls96232/2012 sp.zn.sukls96228/2012, sukls96232/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ : 80 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 67 : 1),

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls4248/2015, sp. zn. sukls4242/2015 a sp.zn.sukls136237/2014, sp.zn.sukls136250/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kreon 10 000 Kreon 25 000 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50597/2012, sukls50597/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50597/2012, sukls50597/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls50597/2012, sukls50597/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LEXAURIN 1,5 LEXAURIN 3 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz

Zdroj: www.sukl.cz (Státní ústav pro kontrolu léčiv) Informace o Hypnogenu, jeho užívání a účincích: www.hypnogen.psychoweb.cz Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls131298/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HYPNOGEN (Zolpidemi tartras) potahované tablety Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 0,4 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum. Úplný

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. Příloha č. 3k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls100869/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bikauk 150 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tamsulosini

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79869/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79869/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79869/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Mictonetten 5 mg obalené tablety propiverini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum)

BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BIKALARD 50 mg potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechejte si

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

Tobolky jsou matné s bílým tělem a hořčicově žlutým víčkem; na těle je cirkulárně černým inkoustem vytištěno 464 a 40 mg.

Tobolky jsou matné s bílým tělem a hořčicově žlutým víčkem; na těle je cirkulárně černým inkoustem vytištěno 464 a 40 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EMEND 40 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje aprepitantum 40 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tobolka obsahuje 40 mg sacharózy.

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls175187/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac 667 g/l, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: lactulosum 667 g v 1000 ml perorálního roztoku

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg, resp. 150 mg. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg, resp. 150 mg. Pomocné látky viz bod 6.1. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. 4080/06 a 4081/06 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bicaluplex 50 mg Bicaluplex 150 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209250/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209250/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209250/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORLAX 4 g SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje Macrogolum

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

sukls275216/2012 a sukls10657/2012

sukls275216/2012 a sukls10657/2012 sukls275216/2012 a sukls10657/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MAALOX bez cukru citron žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Algedratum 400 mg, což odpovídá aluminii oxidum

Více

Modafen potahované tablety Ibuprofenum/pseudoephedrini hydrochloridum

Modafen potahované tablety Ibuprofenum/pseudoephedrini hydrochloridum sp. zn. sukls42410/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Modafen potahované tablety Ibuprofenum/pseudoephedrini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omacor 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici, odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209263/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORLAX 10 g SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje Macrogolum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU POSTINOR 2 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9122/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9122/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9122/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CEREX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini

Více