Výroční zpráva 19 98

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 19 98"

Transkript

1 Výroční zpráva 1998

2

3 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Výrok auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha účetní závěrky

4 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení přátelé, jsem velmi rád, že vás mohou informovat o společnosti Expandia Banka, a.s., v druhém roce jejího působení na českém bankovním trhu. Počátek roku 1998 byl pro nás ve znamení usilovných příprav vstupu Expandia Banky, a.s., mezi peněžní instituce působící v České republice. Četné zkušenosti, které získala skupina Expandia na poli investičního bankovnictví, kapitálových trhů a kolektivního investování nám do začátků výrazně pomohly. Nicméně projekt retailového peněžního ústavu, založený na prvcích privátního bankovnictví, byl pro nás velkou výzvou a napjatě jsme očekávali, s jakým ohlasem bude přijato jeho představení široké veřejnosti. Přímé bankovnictví pojem, který nejlépe charakterizoval naši filozofii dostupnosti kvalitních a moderních bankovních produktů se v loňském roce stal běžně používaným termínem. Obecně se jím začaly označovat špičkové peněžní služby, které má klient k dispozici nepřetržitě, v kteroukoli denní či noční hodinu. Navíc téměř z kteréhokoli místa na světě. Po měsících tvůrčího úsilí pracovníků Expandia Banky, a.s., jsme v květnu naši práci představili veřejnosti. Velký zájem, který jsme vzbudili u zákazníků a v odborných kruzích doma i v zahraničí, nás velmi potěšil. Ukázalo se, že v naší zemi existuje poměrně velká skupina lidí, kteří jsou zvyklí pro svoji práci využívat moderní informační technologie. Jedním z důvodů je i úspora času. Projekt přímého bankovnictví se u této skupiny lidí setkal s velkým ohlasem. Většina z nich je navíc ve svém okolí respektována jako zdroj důvěryhodných informací o technologických novinkách. Jejich nadšení se brzy přeneslo na další, takže počet nových zájemců o založení účtu v Expandia Bance, a.s., neustále roste. Úspěšný začátek Expandia Banky, a.s., nás samozřejmě povzbuzuje ve snaze udržet si náskok před ostatními bankami, které se (byť v omezeném měřítku) snaží svým klientům zpřístupnit podobné služby. Neustále pracujeme na nových produktech azdokonalujeme současné. Každý měsíc přinášíme nová řešení, která ještě více šetří čas a zvyšují pohodlí našich klientů při práci s jejich účty. Současně 2 Expandia Banka, a.s.

5 Každý měsíc přinášíme nová řešení, která ještě více šetří čas a zvyšují pohodlí našich klientů při práci s jejich účty. Projekt přímého bankovnictví nemá zásadní omezení alze jej dále rozvíjet. Směr, který mu nyní dáváme, míří do oblasti přímého obchodování. Jan Kala ředitel společnosti zjišťujeme, že projekt přímého bankovnictví nemá zásadní omezení a lze jej dále rozvíjet. Směr, který mu nyní dáváme, míří do oblasti přímého obchodování. Náznakem budoucího vývoje může být náš standard bezpečného nakupování na Internetu, jediný plně fungující v České republice. Všechny dosavadní úspěchy by nebyly možné bez obětavé práce zaměstnanců společnosti. Rád bych touto cestou velmi poděkoval všem pracovníkům, kteří se na přípravě projektu přímého bankovnictví podíleli i těm, kteří jej každodenně uplatňují ke spokojenosti klientů. Poděkování patří také partnerům za jejich kvalitní práci a spolehlivost při tvorbě tohoto náročného projektu. Za všechny bych chtěl zmínit společnosti Merlin a CTNet a jejich podíl na vytvoření Klientského systému unikátního řešení pro vypořádání bankovních transakcí prostřednictvím přímých komunikačních kanálů. Současně bych rád vyzdvihl i naši spolupráci se společností RadioMobil, provozující síť mobilních telefonů GSM Paegas. Bankovní služby založené na špičkové technologii SIM Application Toolkit se staly skvělou ukázkou využití mobilní komunikace v peněžnictví, po právu oceněnou na mezinárodním poli. Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že letošní rok bude neméně úspěšný aexpandia Banka, a.s., v něm posílí své dominantní postavení v oblasti přímých bankovních služeb. Našim klientům bych rád slíbil, že i nadále budeme dělat vše pro jejich spokojenost a jejich přesvědčení, že si vybrali spolehlivou a rychlou banku, která je jim stále k dispozici. Jan Kala ředitel společnosti Expandia Banka, a.s. 3

6 základní jmění společnosti je Kč je dceřinou společností Expandia, a.s. hlavní oblasti aktivit: provádění bankovních obchodů poskytování bankovních služeb hlavním posláním společnosti je poskytnout svým klientům široké spektrum služeb komerčního bankovnictví za použití nejmodernějších informačních technologií cílem společnosti je vybudovat silný peněžní ústav, který bude stát v čele nově vznikajícího odvětví přímého bankovnictví

7 Zpráva představenstva Rok 1998 byl ve znamení vstupu Expandia Banky, a.s., na český bankovní trh. Pouze několik měsíců od svého vzniku v říjnu 1997 byla Expandia Banka, a.s., připravena nabídnout své služby zájemcům o novou kvalitu, založenou na využití moderních informačních technologií. Stalo se tak v květnu 1998 na mezinárodním finančním veletrhu FIBEX. Pojem přímé bankovnictví, jak jsme soubor našich služeb nazvali, se ve velmi krátké době stal synonymem pro klientsky orientovaný přístup postavený na schopnostech moderních komunikačních médií především Internetu a sítě mobilních telefonů GSM. Prostředí, do něhož Expandia Banka, a.s., vstupovala, nebylo příliš příznivé. Celkové makroekonomické klima v České republice rozhodně nepřálo vzniku nových podnikatelských subjektů. Tím méně bylo nakloněno novým bankovním ústavům. Obecná skepse provázející zpomalení ekonomiky zde byla navíc znásobena krizí důvěry v bankovní sektor. Zprávy o hospodářských potížích velkých, státem spoluvlastněných bank a odchod menších peněžních institucí z trhu, stavěly před Expandia Banku, a.s., složitý úkol přesvědčit o své profesionalitě a důvěryhodnosti nejen své potenciální klienty, ale také odbornou veřejnost. Expandia Banka, a.s. 5

8 Výchozí podmínky pro rok 1998 neindikovaly výrazné zlepšení makroekonomické situace České republiky. Rok 1997 byl ve znamení zpomalující se ekonomiky, měnové turbulence a následné politické nestability. Do roku 1998 jsme vstupovali s nadějí, že v něm pro naši ekonomiku nalezneme východisko z komplikované situace. Na jeho počátku ekonomové předpovídali zlepšení vývoje hrubého domácího produktu (HDP), snížení deficitu obchodní bilance, nárůst průmyslové produkce a tržeb. Měl pokračovat rostoucí trend prodejů v maloobchodu. Příznivě se měla též vyvíjet inflace. Skutečnost však byla bohužel odlišná. Nutno předeslat, že loňský rok nebyl hospodářsky příznivý ani v ostatních zemích. Asie, Rusko a Latinská Amerika se staly centry celosvětové krize. Výsledkem bylo znehodnocení národních měn, uvolnění kurzových režimů a masivní odlivy kapitálu z těchto zemí. To vše se samozřejmě muselo projevit v naší otevřené ekonomice. Nemožnost celosvětového a spravedlivého rozdělení kapitálu vedla k silné poptávce po české koruně. V kombinaci s hlavním cílem České národní banky (ČNB), kterým je boj s inflací, vedly tyto dvě skutečnosti k významnému posílení koruny, zvláště ve druhé polovině roku Vysoký úrokový diferenciál lákal spekulanty a koruna trhala jeden rekord za druhým. Silná měna měla dopad do makroekonomické sféry, především do zahraničního obchodu. Ten se přesto vyvíjel podstatně příznivěji než v roce 1997, avšak izde působily vnější vlivy jako je cena surovin, zvláště pak ropy, jejíž cena klesla o 30 % tedy na 25leté minimum, a dále ceny zemědělských produktů. 6 Expandia Banka, a.s.

9 Boj s inflací, který deklarovala a uskutečňovala Česká národní banka, vedl ke snížení dostupnosti úvěrů v podnikové sféře. Jejich vysoká cena a vyšší opatrnost bank vedla postupně k absolutnímu neposkytování těchto úvěrů, čímž se banky bránily nedostatečnému právnímu rámci v procesu vymáhání svých pohledávek. Souhrn všech těchto skutečností měl za následek hluboký pokles hrubého domácího produktu. Inflace byla jediným makroekonomickým ukazatelem, který se v průběhu roku 1998 vyvíjel příznivě. K jejímu poklesu přispěl podstatnou měrou vývoj cen výše zmíněných komodit. Tento úspěch je však diskutabilní ve světle nákladů, které byly ve formě stagnace HDP pro splnění inflačního cíle obětovány. Hospodářská situace měla dopad na všechny prvky ekonomického systému. Podniky, které podstoupily restrukturalizaci, se nevyhnuly úsporám v nákladové oblasti. V průběhu roku tak došlo k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti. Pokles reálných příjmů měl za následek zpomalení domácí poptávky, což bylo jedním z dalších důvodů poklesu HDP. Na neutěšenou ekonomickou situaci reagovala v polovině roku i ČNB. Ve druhém pololetí opakovaně snížila své klíčové sazby. K obnovení výkonnosti ekonomiky však nedošlo. Nelze než doufat, že rok 1998 znamenal pro českou ekonomiku pověstné dno avletošním roce dojde k jejímu oživení. Expandia Banka, a.s. 7

10 Expandia Banka, a.s., vznikla v roce 1997 převzetím hospodaření Zemské banky v Olomouci. Ta se roce 1996 dostala do hospodářských potíží, které měly za následek prohloubení její ztráty a rostoucí problémy s vymáháním pohledávek. Především z těchto důvodů banka začala hledat strategického investora. Ve stejné době vyhlásila Česká národní banka soutěž, ve které hledala kapitálově silné subjekty, kterým by umožnila vstup do bankovního sektoru. Společnost Expandia byla jedním ze zájemců, kteří splnili náročná kritéria centrální banky a následně jí bylo povoleno nakoupit nejprve sedmdesát, později až sto procent akcií Zemské banky v Olomouci. V červenci 1997 došlo na valné hromadě kvolbě nového představenstva a dozorčí rady banky. Na tyto pozice byli zvoleni klíčoví odborníci společnosti Expandia. Rozhodnutím valné hromady byla v říjnu banka přejmenována na Expandia Banku. Na valné hromadě v prosinci 1997 bylo odsouhlaseno snížení základního jmění z 500 milionů na 140 milionů korun. Rozhodnutí o snížení základního jmění bylo učiněno v souladu s plánem na stabilizaci hospodaření banky. Jeho prvotním účelem bylo vyrovnat ztrátu vzniklou hospodařením Zemské banky. Jako způsob snížení základního jmění bylo navrženo poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií na 28 %, a to bezúplatně. Mimořádná valná hromada, konaná dne 15. května rozhodla o zvýšení základního jmění Expandia Banky o 360 milionů Kč na původních 500 milionů Kč. Nové akcie byly emitovány v počtu ks ve jmenovité hodnotě 100 Kč. Akcie byly vydány jako kmenové, znějící na jméno a jsou v zaknihované podobě. 8 Expandia Banka, a.s.

11 Hospodářská stabilita původní Zemské banky v Olomouci byla ovlivněna vysokým objemem klasifikovaných úvěrů. Ty byly důvodem vstupu banky do stabilizačního programu, vyhlášeného na základě Opatření České národní banky v červnu V rámci zapojení banky do tohoto programu došlo ke dni k postoupení ztrátových úvěrových pohledávek ve výši 547,6 mil. Kč na dceřinou společnost České národní banky, Českou finanční, s.r.o. Expandia Banka, a.s., má s Českou finanční, s.r.o., uzavřenu Komisionářskou smlouvu, na jejímž základě z pozice komisionáře vymáhá postoupené pohledávky vlastním jménem na účet komitenta (Česká finanční, s.r.o.). Tato společnost pak vytváří pro Expandia Banku, a.s., zejména institucionální a právní podporu v procesu vymáhání pohledávek. Pokud se týká výsledků vymáhacího procesu, převážná většina postoupených pohledávek se nachází ve stadiu soudního vymáhání, tj. ve fázi podané soudní žaloby nebo prohlášeného konkurzu. S ohledem na časové horizonty soudního vymáhání pohledávek lze výraznější efekty s pozitivními dopady do hospodářského výsledku banky očekávat až po roce Banka povinně vytváří tzv. rezervu na záruku dobytnosti aktiv vůči České finanční, s.r.o. Její výše k činila 370,8 milionu Kč. Stabilizační program je sjednán na období sedmi let, tj. do 31. července K datu ukončení stabilizačního programu je banka povinna postoupená aktiva zpětně odkoupit. Zapojení banky do stabilizačního programu ČNB a projektu České finanční, s.r.o., umožnilo stabilizaci banky, pomohlo upevnit její postavení na bankovním trhu v České republice a mělo pozitivní vliv na výchozí podmínky pro realizaci projektu přímého bankovnictví. Expandia Banka, a.s. 9

12 Na projektu přímého bankovnictví pracovali odborníci již od poloviny roku Slavnostní zahájení provozu Expandia Banky, a.s., proběhlo v květnu. Již od svého vstupu na trh budila banka pozornost odborníků i nejširší veřejnosti. Díky využití moderních informačních technologií mohla klientům nabídnout produkty, které na českém bankovním trhu žádný jiný peněžní ústav nenabízí. V kombinaci s novými komunikačními kanály Internetem, mobilními telefony GSM, automatizovaným hlasovým systémem a samoobslužnými zónami navíc klienti získávají pohodlný přístup ke všem peněžním transakcím na svém účtu. Osobní účet v Expandia Bance, a.s., znamená komplexní produkt, který v sobě zahrnuje široké spektrum služeb s prvky privátního bankovnictví. Obsahuje běžný účet vedený v sedmi různých měnách, včetně eura. Současně s tím má klient k dispozici neomezené množství termínovaných vkladů, k jejichž založení nepotřebuje zakládat další účty. Unikátní službou v celosvětovém měřítku je Inteligentní revolvingový termínovaný vklad produkt, který za klienta na základě jeho úvodního zadání pravidelně optimalizuje zhodnocení jeho volných prostředků. Parametrizace účtu podle preferencí klienta je dalším znakem, odlišujícím Expandia Banku, a.s., od jiných institucí. Na základě osobních parametrů může být klient svým účtem automaticky informován například o každém pohybu na účtu, o vybraných odchozích resp. příchozích platbách atd. Zpráva může přijít ve formě SMS na klientův mobilní telefon, do schránky jeho elektronické pošty. 10 Expandia Banka, a.s.

13 Od října 1998 je v nabídce specializovaný produkt pro podnikatelské subjekty Firemní účet. Kromě všech výhod Osobního účtu nabízí jedinečné řešení bezpečného podávání hromadných platebních příkazů po Internetu formou tzv. dávkové komunikace. Díky ní může klient ověřit stav každé transakce během několika minut po jejím zadání. Základem, ze kterého vycházejí všechny hlavní služby Expandia Banky, a.s., je Klientský systém. Je jedinečným technologickým řešením, zpracovávajícím příkazy klientů podané prostřednictvím jednotlivých komunikačních kanálů. O jeho kvalitách svědčí ocenění Křišťálovým diskem v kategorii služeb na podzimním mezinárodním veletrhu informačních technologií INVEX. Důležitým prvkem přímého bankovnictví je zajištění bezpečnosti a diskrétnosti při všech peněžních transakcích. Byli jsme si vědomi nutnosti zabezpečit komunikaci klienta s bankou nejvyššími dostupnými standardy. Ukázalo se, že úsilí, které jsme tomu věnovali, se plně vyplatilo. Získali jsme důvěru svých klientů a jejich přesvědčení, že jejich peněžní transakce nemohou být nijak narušeny. Již v roce 1998 jsme podnikli řadu opatření k zajištění vstupu všech systémů banky do roku 2000 tak, aby i v prvních hodinách 1. ledna 2000 byly všechny naše služby k dispozici všem klientům bez nejmenších problémů. Expandia Banka, a.s., nabízí svým klientům nejširší spektrum komunikačních kanálů pro spojení s jejich účty. Základem je Internet, který poskytuje nejpohodlnější přístup do banky. Naopak nejoperativnější je telefon. Narozdíl od jiných bank, naši klienti mohou telefonního spojení s účtem využít čtyřmi různými způsoby. Expandia Banka, a.s. 11

14 Buď zadají pokyn telefonní bankéřce nebo pomocí automatizovaného hlasového systému, Konverzantu. Majitelé mobilních telefonů mají navíc možnost zadat příkaz pomocí krátkých textových zpráv, a to buď pomocí tzv. klíčových slov, nebo s využitím špičkové technologie SIM Toolkit. Jako doplněk k výše zmíněným komunikačním kanálům slouží předávání pokynů faxem a poštou. To, že se Expandia Banka, a.s., stala nepřehlédnutelným fenoménem českého bankovního trhu, dokazuje řada ocenění. Již několik dní po svém vzniku získala cenu Expo Image na mezinárodním finančním veletrhu FIBEX. Následovalo první místo v soutěži o Zlatou zmiji cenu udělovanou za nejlepší prezentaci na Internetu. Na podzimním veletrhu informačních technologií INVEX byl Klientský systém Expandia Banky, a.s., oceněn Křišťálovým diskem v kategorii služeb. Koncem loňského roku byl Expandia Bance, a.s., udělen titul Zlaté logo Perla českého designu. Rok 1999 je pro nás výzvou k upevnění našeho postavení na trhu. Strategie zůstává stejná nabídnout klientům nejmodernější služby s využitím nejnovějších informačních a komunikačních technologií, a to nejen v bankovnictví, ale v celé oblasti přímého obchodování. 12 Expandia Banka, a.s.

15 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada uskutečňovala v období od poslední valné hromady, která se konala dne , průběžnou kontrolu účetnictví a podnikatelské činnosti společnosti včetně prověřování oprávněnosti výdajů. Dozorčí rada se v období od poslední valné hromady sešla celkem čtyřikrát. Mezi nejdůležitější body programu, které projednala, patří: doporučení auditorů v oblasti bezpečnosti Transakční systém, strategie EB pro přípravu na přechod do roku 2000, průběžné hospodářské výsledky, výsledky kontroly ČNB. Dozorčí rada v průběhu výkonu své kontrolní činnosti neshledala v činnosti představenstva žádné podstatné závady ani porušení stanov společnosti či zákonných norem a podle jejího názoru byla naplněna všechna rozhodnutí valné hromady. Případné drobné závady jsou průběžně odstraňovány. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku za rok Dozorčí rada se seznámila s výrokem auditora a doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok Dozorčí rada dále přezkoumala následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku: Ztráta za rok 1998 činí ,17 Kč a bude kryta jednak z fondů EB, a to následujícím způsobem: Ážiový fond ,32 Kč, ostatní kapitálové fondy ,00 Kč, zákonný rezervní fond ,90 Kč, celkem ,22 Kč. Rozdíl ve výši ,95 Kč bude uhrazen akcionáři EB zvýšením základního jmění s dostatečným ážiem na pokrytí ztráty. Dozorčí rada doporučuje, aby valná hromada schválila návrh na úhradu ztráty za rok Dozorčí rada v období od poslední valné hromady zasedala ve složení: předseda Ing. Zdeněk Jakoubek, místopředseda JUDr. Radim Kříž, člen Václav Špirhanzl. VPraze dne Ing. Zdeněk Jakoubek předseda dozorčí rady Expandia Banka, a.s. 13

16 F inanční část

17 Výrok auditora Představenstvu EXPANDIA BANKY, a.s.: Ověřili jsme účetní závěrku EXPANDIA BANKY, a.s. k 31. prosinci 1998 v souladu se zákonem ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností. Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné asprávné. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi. Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci EXPANDIA BANKY, a.s., k 31. prosinci 1998, a výsledky jejího hospodaření za rok 1998, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy. Přestože vyjadřujeme výrok bez výhrad, chceme upozornit na skutečnost, že banka je zařazena ve stabilizačním programu České národní banky. Účetní závěrka společnosti EXPANDIA BANKA, a.s., k 31. prosinci 1997 byla ověřena jinými auditory a jejich zpráva z 30. dubna 1998 obsahovala výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti, že banka je zařazena ve stabilizačním programu. Při provádění auditu a zpracování výroku za rok 1998 jsme vyšli z jejich závěrů týkajících se roku Výroční zpráva za rok 1998 obsahuje údaje o důležitých skutečnostech, které se vztahují k účetní závěrce společnosti, a výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji hospodaření a o finanční situaci společnosti. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce za rok Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a účetních knih společnosti jsme však neověřovali. ARTHUR ANDERSEN S.R.O. Magdalena Souček licence č. 77 dekret č března 1999 (kromě skutečností popsaných v odstavcích 27 a 28 přílohy k účetní závěrce, ke kterým se vztahuje datum 30. července 1999) Praha, Česká republika Expandia Banka, a.s. 15

18 R ozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA Čís. Položka pol. 1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty (účet 111, z účtů 121, 122, 124) 2. Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k refinancování (z účtů 381, 382, z účtů 386) a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem b) jiné pokladní poukázky 0 3. Pohledávky za bankami (účet 113, 119, z účtů 121, 123, , z účt. skup. 13, 14, 15, účet 332, 421, 424, účet 139, 429) a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky v tom: podřízená aktiva 0 4. Pohledávky za klienty (z účt. skup. 14, 15, účt. skup bez účtu 219 a debet. zůst. z účtu 221, účt. skup. 24, z účtu. skup. 28, účet 249, 289) a) splatné na požádání 0 b) ostatní pohledávky v tom: podřízená aktiva Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování (z účt. 372, 381, 382, 383, 385, 386, 387, z účtu 389) a) vydané bankami 0 v tom: vlastní obligace 0 b) vydané ostatními subjekty Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování (z účtu 372, 384, 388 z účtu 389) 7. Majetkové účasti s podstatným vlivem 0 (účet 412, z účtu 419) a) v bankách 0 b) ostatních subjektech 0 8. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem 0 (účet 413, z účtu 419) a) v bankách 0 b) ostatních subjektech 0 9. Ostatní finanční investice (účet 414, 415, z účtu 419) Nehmotný majetek (úč. skup. 47, účet 445 a z účtu , z účtu 449, účet 478, 479) a) zřizovací výdaje 0 b) goodwill Hmotný majetek (účt. skup. 43, účet 441, 442, z účtu , účt. skup. 45, účet 438, 439, z účtu 449, účet 458) a) pozemky a budovy pro bankovní činnost b) ostatní Vlastní akcie (z účtu 384, účet 566, z účtu 389) Ostatní aktiva všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách 14. Upsané základní jmění splatné a nezaplacené (účet 361) 15. Náklady a příjmy příštích období (účet 351 a 352) AKTIVA celkem Expandia Banka, a.s.

19 PASIVA Čís. Položka pol. 1. Závazky k bankám (účet 125, z účt. skupiny 16, 17, 13) a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2. Závazky ke klientům (z účt. skupiny 16, 17, 22 bez účtu , účet 231, 271, z účt. skupiny 28) a) úsporné vklady v tom: splatné na požádání b) ostatní závazky v tom: splatné na požádání Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy (účt. skupiny 26, 52) a) vkladové certifikáty b) ostatní 4. Výnosy a výdaje příštích období (účet 356, 355) Rezervy (účet. skupina 54) a) rezervy na standardní úvěry a na záruky (z účtu 542) b) rezervy na kurzové ztráty (z účtu 543) c) rezervy na ostatní bankovní rizika (z účtu 543) d) ostatní rezervy (z účtu 542, 543) 6. Podřízená pasiva (účt. skupina 53, z účtu 521) 7. Ostatní pasiva všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách 8. Základní jmění (účet 561) v tom: splacené základní jmění Ážiový fond (účet 563) Rezervní fond (účet 552) a) povinné rezervní fondy ( 67, odst. 2, 216, 217) b) rezervní fondy k vlastním akciím ( 161 d, 161 f) c) ostatní rezervní fondy 11. Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku (účet 564, 557) a) kapitálové fondy b) ostatní fondy ze zisku 12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (účet. skupina 57) Zisk nebo ztráta za účetní období PASIVA celkem PODROZVAHA Čís. Položka pol. 1. Budoucí možné závazky k plnění celkem (z účt. skupiny 92, 93, 97) v tom: a) přijaté směnky (akcepty) a indosamenty směnek (účet 923, 925, 927) b) závazky ze záruk (účet 921, 931) c) závazky ze zástav (účet 971, 973, 975, 977) Ostatní neodvolatelné závazky (účt. skup. 91, 933) Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací (z účt. skupiny 94, 95, 96) 4. Závazky ze spotových, termínovaných a opčních operací (z účt. skupiny 94, 95, 96) Expandia Banka, a.s. 17

20 V ýkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) Čís. Položka pol. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy (z účtů 711, 712, 715, 716) v tom: úroky z cenných papírů s pevnými výnosy (z účtu 715) Náklady na úroky a podobné náklady (z účtů 611, 612, 614, 615, 616) v tom: náklady na úroky z cenných papírů s pevnými výnosy (z účtu 614, 615) Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem (z účtu 715) v tom: a) výnosy z akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem b) výnosy z majetkových účastí s podstatným vlivem c) výnosy z majetkových účastí s rozhodujícím vlivem d) výnosy z majetkových účastí v přidružených subjektech 4. Výnosy z poplatků a provizí (z účtů 711, 712, 715, 716, 717) Náklady na placené poplatky a provize (z účtů 611, 612, 614, 615, 616, 617) Zisk (ztráta) z finančních operací (z účtů 715, 716, 717, mínus z účtů 615, 616, 617, 651) 7. Ostatní výnosy (účet 713, účt. skup. 76) Všeobecné provozní náklady (účt. skup. 63) z toho: a) náklady na zaměstnance (účet 631, 632) aa) mzdy a platy (z účtu 631) ab) sociální pojištění (z účtu 632) ac) zdravotní pojištění (z účtu 632) b) ostatní provozní náklady (z účtu 631, účty 635, 636, 637, 638) Tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku (z účtů 651, 652, 653) a) tvorba rezerv k hmotnému majetku (z účtu 652, 653) b) tvorba opravných položek k hmotnému majetku (z účtu 651) c) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku (z účtu 651) 10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku (z účtů 751, 752, 753) a) použití rezerv k hmotnému majetku (z účtů 752, 753) b) použití opravných položek k hmotnému majetku (z účtu 751) c) použití opravných položek k nehmotnému majetku (z účtu 751) 11. Ostatní náklady (účet 613, účt. skup. 66) Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky (z účtu 651, 652, 653, 654) 13. Použití opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky (z účtu 751, 752, 753, 754) 14. Tvorba opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním finančním investicím (z účtu 651, 653) 15. Použití opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním finančním investicím (z účtu 751, 753) 16. Tvorba ostatních opravných položek a rezerv (z účtu 651, 653, 654) Použití ostatních opravných položek a rezerv (z účtu 751, 753, 754) Daň z příjmů z běžné činnosti (účty 681, 682, 685) Zisk nebo ztráta z běžné činnosti za účetní období po zdanění Mimořádné výnosy (účet 771) Mimořádné náklady (účet 671) Daň z příjmů z mimořádné činnosti po zdanění (účty 683, 684) 23. Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta za účetní období Expandia Banka, a.s.

21 P říloha účetní závěrky k Informace o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1.1. Použité způsoby oceňování majetku a závazků EXPANDIA BANKA, a.s., (dále jen banka ) oceňuje majetek v souladu se zákonem o účetnictví. Peněžní prostředky v české měně jsou oceněny nominální hodnotou. Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek a zásoby se oceňují pořizovací cenou, popř. reprodukční pořizovací cenou. Pohledávky a závazky v české měně jsou oceněny nominální hodnotou. Ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým klientům jsou vytvořeny opravné položky a rezervy. Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům se vytvářejí na základě analýzy návratnosti jednotlivých úvěrových případů, v souladu s Opatřením České národní banky ze dne 9. července Banka vytváří opravné položky jak k poskytnuté jistině, tak i k částkám dlužných dosud nesplacených smluvních úroků. Cenné papíry k obchodování a dlouhodobé finanční investice se oceňují cenami pořízení při použití metody průměrných cen. K cenným papírům k obchodování i dlouhodobým finančním investicím se vytvářejí opravné položky v souladu s Opatřením České národní banky č. 3 ze dne 9. června 1997 o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami. Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky jsou účtovány v ceně pořízení včetně časově rozlišeného diskontu. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle ustanovení 24 odst. 2 zákona o účetnictví směnným kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou (dále jen ČNB ). V účetní závěrce za rok 1998 byl použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Banka účtuje o majetku najatém formou finančního leasingu tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu, aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku. Veškeré leasingové splátky jsou účtovány do nákladů časově rozlišené Postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku Hmotný a nehmotný investiční majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, montáž, clo a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení investičního majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Odepisování hmotného a nehmotného investičního majetku se řídí odpisovým plánem, stanoveným podle předpokládané doby životnosti příslušného majetku s použitím rovnoměrného způsobu odepisování, nehmotný investiční majetek je odepisován nejdéle do pěti let. Odpisové sazby jsou odvozeny od daňových. Drobný hmotný investiční majetek (do 40 tis. Kč) je odepisován při jeho pořízení v plné výši do nákladů Postupy účtování Banka vede své účetnictví ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ve smyslu účtové osnovy a postupů účtování pro banky (MF ČR čj. 282/41410/1993 ze dne 9. července 1993 v platném znění). Roční účetní závěrka byla sestavena v souladu s opatřením Ministerstva financí ČR zveřejňovaným ve finančním věstníku MF. Vprůběhu roku 1998 banka používala pro účetnictví dva softwarové systémy, které pracují odděleně a jejich sumarizace je prováděna manuálně. Expandia Banka, a.s. 19

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více