Výroční zpráva 19 98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 19 98"

Transkript

1 Výroční zpráva 1998

2

3 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Výrok auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha účetní závěrky

4 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení přátelé, jsem velmi rád, že vás mohou informovat o společnosti Expandia Banka, a.s., v druhém roce jejího působení na českém bankovním trhu. Počátek roku 1998 byl pro nás ve znamení usilovných příprav vstupu Expandia Banky, a.s., mezi peněžní instituce působící v České republice. Četné zkušenosti, které získala skupina Expandia na poli investičního bankovnictví, kapitálových trhů a kolektivního investování nám do začátků výrazně pomohly. Nicméně projekt retailového peněžního ústavu, založený na prvcích privátního bankovnictví, byl pro nás velkou výzvou a napjatě jsme očekávali, s jakým ohlasem bude přijato jeho představení široké veřejnosti. Přímé bankovnictví pojem, který nejlépe charakterizoval naši filozofii dostupnosti kvalitních a moderních bankovních produktů se v loňském roce stal běžně používaným termínem. Obecně se jím začaly označovat špičkové peněžní služby, které má klient k dispozici nepřetržitě, v kteroukoli denní či noční hodinu. Navíc téměř z kteréhokoli místa na světě. Po měsících tvůrčího úsilí pracovníků Expandia Banky, a.s., jsme v květnu naši práci představili veřejnosti. Velký zájem, který jsme vzbudili u zákazníků a v odborných kruzích doma i v zahraničí, nás velmi potěšil. Ukázalo se, že v naší zemi existuje poměrně velká skupina lidí, kteří jsou zvyklí pro svoji práci využívat moderní informační technologie. Jedním z důvodů je i úspora času. Projekt přímého bankovnictví se u této skupiny lidí setkal s velkým ohlasem. Většina z nich je navíc ve svém okolí respektována jako zdroj důvěryhodných informací o technologických novinkách. Jejich nadšení se brzy přeneslo na další, takže počet nových zájemců o založení účtu v Expandia Bance, a.s., neustále roste. Úspěšný začátek Expandia Banky, a.s., nás samozřejmě povzbuzuje ve snaze udržet si náskok před ostatními bankami, které se (byť v omezeném měřítku) snaží svým klientům zpřístupnit podobné služby. Neustále pracujeme na nových produktech azdokonalujeme současné. Každý měsíc přinášíme nová řešení, která ještě více šetří čas a zvyšují pohodlí našich klientů při práci s jejich účty. Současně 2 Expandia Banka, a.s.

5 Každý měsíc přinášíme nová řešení, která ještě více šetří čas a zvyšují pohodlí našich klientů při práci s jejich účty. Projekt přímého bankovnictví nemá zásadní omezení alze jej dále rozvíjet. Směr, který mu nyní dáváme, míří do oblasti přímého obchodování. Jan Kala ředitel společnosti zjišťujeme, že projekt přímého bankovnictví nemá zásadní omezení a lze jej dále rozvíjet. Směr, který mu nyní dáváme, míří do oblasti přímého obchodování. Náznakem budoucího vývoje může být náš standard bezpečného nakupování na Internetu, jediný plně fungující v České republice. Všechny dosavadní úspěchy by nebyly možné bez obětavé práce zaměstnanců společnosti. Rád bych touto cestou velmi poděkoval všem pracovníkům, kteří se na přípravě projektu přímého bankovnictví podíleli i těm, kteří jej každodenně uplatňují ke spokojenosti klientů. Poděkování patří také partnerům za jejich kvalitní práci a spolehlivost při tvorbě tohoto náročného projektu. Za všechny bych chtěl zmínit společnosti Merlin a CTNet a jejich podíl na vytvoření Klientského systému unikátního řešení pro vypořádání bankovních transakcí prostřednictvím přímých komunikačních kanálů. Současně bych rád vyzdvihl i naši spolupráci se společností RadioMobil, provozující síť mobilních telefonů GSM Paegas. Bankovní služby založené na špičkové technologii SIM Application Toolkit se staly skvělou ukázkou využití mobilní komunikace v peněžnictví, po právu oceněnou na mezinárodním poli. Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že letošní rok bude neméně úspěšný aexpandia Banka, a.s., v něm posílí své dominantní postavení v oblasti přímých bankovních služeb. Našim klientům bych rád slíbil, že i nadále budeme dělat vše pro jejich spokojenost a jejich přesvědčení, že si vybrali spolehlivou a rychlou banku, která je jim stále k dispozici. Jan Kala ředitel společnosti Expandia Banka, a.s. 3

6 základní jmění společnosti je Kč je dceřinou společností Expandia, a.s. hlavní oblasti aktivit: provádění bankovních obchodů poskytování bankovních služeb hlavním posláním společnosti je poskytnout svým klientům široké spektrum služeb komerčního bankovnictví za použití nejmodernějších informačních technologií cílem společnosti je vybudovat silný peněžní ústav, který bude stát v čele nově vznikajícího odvětví přímého bankovnictví

7 Zpráva představenstva Rok 1998 byl ve znamení vstupu Expandia Banky, a.s., na český bankovní trh. Pouze několik měsíců od svého vzniku v říjnu 1997 byla Expandia Banka, a.s., připravena nabídnout své služby zájemcům o novou kvalitu, založenou na využití moderních informačních technologií. Stalo se tak v květnu 1998 na mezinárodním finančním veletrhu FIBEX. Pojem přímé bankovnictví, jak jsme soubor našich služeb nazvali, se ve velmi krátké době stal synonymem pro klientsky orientovaný přístup postavený na schopnostech moderních komunikačních médií především Internetu a sítě mobilních telefonů GSM. Prostředí, do něhož Expandia Banka, a.s., vstupovala, nebylo příliš příznivé. Celkové makroekonomické klima v České republice rozhodně nepřálo vzniku nových podnikatelských subjektů. Tím méně bylo nakloněno novým bankovním ústavům. Obecná skepse provázející zpomalení ekonomiky zde byla navíc znásobena krizí důvěry v bankovní sektor. Zprávy o hospodářských potížích velkých, státem spoluvlastněných bank a odchod menších peněžních institucí z trhu, stavěly před Expandia Banku, a.s., složitý úkol přesvědčit o své profesionalitě a důvěryhodnosti nejen své potenciální klienty, ale také odbornou veřejnost. Expandia Banka, a.s. 5

8 Výchozí podmínky pro rok 1998 neindikovaly výrazné zlepšení makroekonomické situace České republiky. Rok 1997 byl ve znamení zpomalující se ekonomiky, měnové turbulence a následné politické nestability. Do roku 1998 jsme vstupovali s nadějí, že v něm pro naši ekonomiku nalezneme východisko z komplikované situace. Na jeho počátku ekonomové předpovídali zlepšení vývoje hrubého domácího produktu (HDP), snížení deficitu obchodní bilance, nárůst průmyslové produkce a tržeb. Měl pokračovat rostoucí trend prodejů v maloobchodu. Příznivě se měla též vyvíjet inflace. Skutečnost však byla bohužel odlišná. Nutno předeslat, že loňský rok nebyl hospodářsky příznivý ani v ostatních zemích. Asie, Rusko a Latinská Amerika se staly centry celosvětové krize. Výsledkem bylo znehodnocení národních měn, uvolnění kurzových režimů a masivní odlivy kapitálu z těchto zemí. To vše se samozřejmě muselo projevit v naší otevřené ekonomice. Nemožnost celosvětového a spravedlivého rozdělení kapitálu vedla k silné poptávce po české koruně. V kombinaci s hlavním cílem České národní banky (ČNB), kterým je boj s inflací, vedly tyto dvě skutečnosti k významnému posílení koruny, zvláště ve druhé polovině roku Vysoký úrokový diferenciál lákal spekulanty a koruna trhala jeden rekord za druhým. Silná měna měla dopad do makroekonomické sféry, především do zahraničního obchodu. Ten se přesto vyvíjel podstatně příznivěji než v roce 1997, avšak izde působily vnější vlivy jako je cena surovin, zvláště pak ropy, jejíž cena klesla o 30 % tedy na 25leté minimum, a dále ceny zemědělských produktů. 6 Expandia Banka, a.s.

9 Boj s inflací, který deklarovala a uskutečňovala Česká národní banka, vedl ke snížení dostupnosti úvěrů v podnikové sféře. Jejich vysoká cena a vyšší opatrnost bank vedla postupně k absolutnímu neposkytování těchto úvěrů, čímž se banky bránily nedostatečnému právnímu rámci v procesu vymáhání svých pohledávek. Souhrn všech těchto skutečností měl za následek hluboký pokles hrubého domácího produktu. Inflace byla jediným makroekonomickým ukazatelem, který se v průběhu roku 1998 vyvíjel příznivě. K jejímu poklesu přispěl podstatnou měrou vývoj cen výše zmíněných komodit. Tento úspěch je však diskutabilní ve světle nákladů, které byly ve formě stagnace HDP pro splnění inflačního cíle obětovány. Hospodářská situace měla dopad na všechny prvky ekonomického systému. Podniky, které podstoupily restrukturalizaci, se nevyhnuly úsporám v nákladové oblasti. V průběhu roku tak došlo k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti. Pokles reálných příjmů měl za následek zpomalení domácí poptávky, což bylo jedním z dalších důvodů poklesu HDP. Na neutěšenou ekonomickou situaci reagovala v polovině roku i ČNB. Ve druhém pololetí opakovaně snížila své klíčové sazby. K obnovení výkonnosti ekonomiky však nedošlo. Nelze než doufat, že rok 1998 znamenal pro českou ekonomiku pověstné dno avletošním roce dojde k jejímu oživení. Expandia Banka, a.s. 7

10 Expandia Banka, a.s., vznikla v roce 1997 převzetím hospodaření Zemské banky v Olomouci. Ta se roce 1996 dostala do hospodářských potíží, které měly za následek prohloubení její ztráty a rostoucí problémy s vymáháním pohledávek. Především z těchto důvodů banka začala hledat strategického investora. Ve stejné době vyhlásila Česká národní banka soutěž, ve které hledala kapitálově silné subjekty, kterým by umožnila vstup do bankovního sektoru. Společnost Expandia byla jedním ze zájemců, kteří splnili náročná kritéria centrální banky a následně jí bylo povoleno nakoupit nejprve sedmdesát, později až sto procent akcií Zemské banky v Olomouci. V červenci 1997 došlo na valné hromadě kvolbě nového představenstva a dozorčí rady banky. Na tyto pozice byli zvoleni klíčoví odborníci společnosti Expandia. Rozhodnutím valné hromady byla v říjnu banka přejmenována na Expandia Banku. Na valné hromadě v prosinci 1997 bylo odsouhlaseno snížení základního jmění z 500 milionů na 140 milionů korun. Rozhodnutí o snížení základního jmění bylo učiněno v souladu s plánem na stabilizaci hospodaření banky. Jeho prvotním účelem bylo vyrovnat ztrátu vzniklou hospodařením Zemské banky. Jako způsob snížení základního jmění bylo navrženo poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií na 28 %, a to bezúplatně. Mimořádná valná hromada, konaná dne 15. května rozhodla o zvýšení základního jmění Expandia Banky o 360 milionů Kč na původních 500 milionů Kč. Nové akcie byly emitovány v počtu ks ve jmenovité hodnotě 100 Kč. Akcie byly vydány jako kmenové, znějící na jméno a jsou v zaknihované podobě. 8 Expandia Banka, a.s.

11 Hospodářská stabilita původní Zemské banky v Olomouci byla ovlivněna vysokým objemem klasifikovaných úvěrů. Ty byly důvodem vstupu banky do stabilizačního programu, vyhlášeného na základě Opatření České národní banky v červnu V rámci zapojení banky do tohoto programu došlo ke dni k postoupení ztrátových úvěrových pohledávek ve výši 547,6 mil. Kč na dceřinou společnost České národní banky, Českou finanční, s.r.o. Expandia Banka, a.s., má s Českou finanční, s.r.o., uzavřenu Komisionářskou smlouvu, na jejímž základě z pozice komisionáře vymáhá postoupené pohledávky vlastním jménem na účet komitenta (Česká finanční, s.r.o.). Tato společnost pak vytváří pro Expandia Banku, a.s., zejména institucionální a právní podporu v procesu vymáhání pohledávek. Pokud se týká výsledků vymáhacího procesu, převážná většina postoupených pohledávek se nachází ve stadiu soudního vymáhání, tj. ve fázi podané soudní žaloby nebo prohlášeného konkurzu. S ohledem na časové horizonty soudního vymáhání pohledávek lze výraznější efekty s pozitivními dopady do hospodářského výsledku banky očekávat až po roce Banka povinně vytváří tzv. rezervu na záruku dobytnosti aktiv vůči České finanční, s.r.o. Její výše k činila 370,8 milionu Kč. Stabilizační program je sjednán na období sedmi let, tj. do 31. července K datu ukončení stabilizačního programu je banka povinna postoupená aktiva zpětně odkoupit. Zapojení banky do stabilizačního programu ČNB a projektu České finanční, s.r.o., umožnilo stabilizaci banky, pomohlo upevnit její postavení na bankovním trhu v České republice a mělo pozitivní vliv na výchozí podmínky pro realizaci projektu přímého bankovnictví. Expandia Banka, a.s. 9

12 Na projektu přímého bankovnictví pracovali odborníci již od poloviny roku Slavnostní zahájení provozu Expandia Banky, a.s., proběhlo v květnu. Již od svého vstupu na trh budila banka pozornost odborníků i nejširší veřejnosti. Díky využití moderních informačních technologií mohla klientům nabídnout produkty, které na českém bankovním trhu žádný jiný peněžní ústav nenabízí. V kombinaci s novými komunikačními kanály Internetem, mobilními telefony GSM, automatizovaným hlasovým systémem a samoobslužnými zónami navíc klienti získávají pohodlný přístup ke všem peněžním transakcím na svém účtu. Osobní účet v Expandia Bance, a.s., znamená komplexní produkt, který v sobě zahrnuje široké spektrum služeb s prvky privátního bankovnictví. Obsahuje běžný účet vedený v sedmi různých měnách, včetně eura. Současně s tím má klient k dispozici neomezené množství termínovaných vkladů, k jejichž založení nepotřebuje zakládat další účty. Unikátní službou v celosvětovém měřítku je Inteligentní revolvingový termínovaný vklad produkt, který za klienta na základě jeho úvodního zadání pravidelně optimalizuje zhodnocení jeho volných prostředků. Parametrizace účtu podle preferencí klienta je dalším znakem, odlišujícím Expandia Banku, a.s., od jiných institucí. Na základě osobních parametrů může být klient svým účtem automaticky informován například o každém pohybu na účtu, o vybraných odchozích resp. příchozích platbách atd. Zpráva může přijít ve formě SMS na klientův mobilní telefon, do schránky jeho elektronické pošty. 10 Expandia Banka, a.s.

13 Od října 1998 je v nabídce specializovaný produkt pro podnikatelské subjekty Firemní účet. Kromě všech výhod Osobního účtu nabízí jedinečné řešení bezpečného podávání hromadných platebních příkazů po Internetu formou tzv. dávkové komunikace. Díky ní může klient ověřit stav každé transakce během několika minut po jejím zadání. Základem, ze kterého vycházejí všechny hlavní služby Expandia Banky, a.s., je Klientský systém. Je jedinečným technologickým řešením, zpracovávajícím příkazy klientů podané prostřednictvím jednotlivých komunikačních kanálů. O jeho kvalitách svědčí ocenění Křišťálovým diskem v kategorii služeb na podzimním mezinárodním veletrhu informačních technologií INVEX. Důležitým prvkem přímého bankovnictví je zajištění bezpečnosti a diskrétnosti při všech peněžních transakcích. Byli jsme si vědomi nutnosti zabezpečit komunikaci klienta s bankou nejvyššími dostupnými standardy. Ukázalo se, že úsilí, které jsme tomu věnovali, se plně vyplatilo. Získali jsme důvěru svých klientů a jejich přesvědčení, že jejich peněžní transakce nemohou být nijak narušeny. Již v roce 1998 jsme podnikli řadu opatření k zajištění vstupu všech systémů banky do roku 2000 tak, aby i v prvních hodinách 1. ledna 2000 byly všechny naše služby k dispozici všem klientům bez nejmenších problémů. Expandia Banka, a.s., nabízí svým klientům nejširší spektrum komunikačních kanálů pro spojení s jejich účty. Základem je Internet, který poskytuje nejpohodlnější přístup do banky. Naopak nejoperativnější je telefon. Narozdíl od jiných bank, naši klienti mohou telefonního spojení s účtem využít čtyřmi různými způsoby. Expandia Banka, a.s. 11

14 Buď zadají pokyn telefonní bankéřce nebo pomocí automatizovaného hlasového systému, Konverzantu. Majitelé mobilních telefonů mají navíc možnost zadat příkaz pomocí krátkých textových zpráv, a to buď pomocí tzv. klíčových slov, nebo s využitím špičkové technologie SIM Toolkit. Jako doplněk k výše zmíněným komunikačním kanálům slouží předávání pokynů faxem a poštou. To, že se Expandia Banka, a.s., stala nepřehlédnutelným fenoménem českého bankovního trhu, dokazuje řada ocenění. Již několik dní po svém vzniku získala cenu Expo Image na mezinárodním finančním veletrhu FIBEX. Následovalo první místo v soutěži o Zlatou zmiji cenu udělovanou za nejlepší prezentaci na Internetu. Na podzimním veletrhu informačních technologií INVEX byl Klientský systém Expandia Banky, a.s., oceněn Křišťálovým diskem v kategorii služeb. Koncem loňského roku byl Expandia Bance, a.s., udělen titul Zlaté logo Perla českého designu. Rok 1999 je pro nás výzvou k upevnění našeho postavení na trhu. Strategie zůstává stejná nabídnout klientům nejmodernější služby s využitím nejnovějších informačních a komunikačních technologií, a to nejen v bankovnictví, ale v celé oblasti přímého obchodování. 12 Expandia Banka, a.s.

15 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada uskutečňovala v období od poslední valné hromady, která se konala dne , průběžnou kontrolu účetnictví a podnikatelské činnosti společnosti včetně prověřování oprávněnosti výdajů. Dozorčí rada se v období od poslední valné hromady sešla celkem čtyřikrát. Mezi nejdůležitější body programu, které projednala, patří: doporučení auditorů v oblasti bezpečnosti Transakční systém, strategie EB pro přípravu na přechod do roku 2000, průběžné hospodářské výsledky, výsledky kontroly ČNB. Dozorčí rada v průběhu výkonu své kontrolní činnosti neshledala v činnosti představenstva žádné podstatné závady ani porušení stanov společnosti či zákonných norem a podle jejího názoru byla naplněna všechna rozhodnutí valné hromady. Případné drobné závady jsou průběžně odstraňovány. Dozorčí rada rovněž přezkoumala účetní závěrku za rok Dozorčí rada se seznámila s výrokem auditora a doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok Dozorčí rada dále přezkoumala následující návrh na vypořádání hospodářského výsledku: Ztráta za rok 1998 činí ,17 Kč a bude kryta jednak z fondů EB, a to následujícím způsobem: Ážiový fond ,32 Kč, ostatní kapitálové fondy ,00 Kč, zákonný rezervní fond ,90 Kč, celkem ,22 Kč. Rozdíl ve výši ,95 Kč bude uhrazen akcionáři EB zvýšením základního jmění s dostatečným ážiem na pokrytí ztráty. Dozorčí rada doporučuje, aby valná hromada schválila návrh na úhradu ztráty za rok Dozorčí rada v období od poslední valné hromady zasedala ve složení: předseda Ing. Zdeněk Jakoubek, místopředseda JUDr. Radim Kříž, člen Václav Špirhanzl. VPraze dne Ing. Zdeněk Jakoubek předseda dozorčí rady Expandia Banka, a.s. 13

16 F inanční část

17 Výrok auditora Představenstvu EXPANDIA BANKY, a.s.: Ověřili jsme účetní závěrku EXPANDIA BANKY, a.s. k 31. prosinci 1998 v souladu se zákonem ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a s auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Náš audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností. Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné asprávné. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a s auditorskými směrnicemi. Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci EXPANDIA BANKY, a.s., k 31. prosinci 1998, a výsledky jejího hospodaření za rok 1998, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy. Přestože vyjadřujeme výrok bez výhrad, chceme upozornit na skutečnost, že banka je zařazena ve stabilizačním programu České národní banky. Účetní závěrka společnosti EXPANDIA BANKA, a.s., k 31. prosinci 1997 byla ověřena jinými auditory a jejich zpráva z 30. dubna 1998 obsahovala výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti, že banka je zařazena ve stabilizačním programu. Při provádění auditu a zpracování výroku za rok 1998 jsme vyšli z jejich závěrů týkajících se roku Výroční zpráva za rok 1998 obsahuje údaje o důležitých skutečnostech, které se vztahují k účetní závěrce společnosti, a výklad o uplynulém a předpokládaném vývoji hospodaření a o finanční situaci společnosti. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce za rok Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a účetních knih společnosti jsme však neověřovali. ARTHUR ANDERSEN S.R.O. Magdalena Souček licence č. 77 dekret č března 1999 (kromě skutečností popsaných v odstavcích 27 a 28 přílohy k účetní závěrce, ke kterým se vztahuje datum 30. července 1999) Praha, Česká republika Expandia Banka, a.s. 15

18 R ozvaha k (v tis. Kč) AKTIVA Čís. Položka pol. 1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty (účet 111, z účtů 121, 122, 124) 2. Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky přijímané ČNB k refinancování (z účtů 381, 382, z účtů 386) a) státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem b) jiné pokladní poukázky 0 3. Pohledávky za bankami (účet 113, 119, z účtů 121, 123, , z účt. skup. 13, 14, 15, účet 332, 421, 424, účet 139, 429) a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky v tom: podřízená aktiva 0 4. Pohledávky za klienty (z účt. skup. 14, 15, účt. skup bez účtu 219 a debet. zůst. z účtu 221, účt. skup. 24, z účtu. skup. 28, účet 249, 289) a) splatné na požádání 0 b) ostatní pohledávky v tom: podřízená aktiva Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování (z účt. 372, 381, 382, 383, 385, 386, 387, z účtu 389) a) vydané bankami 0 v tom: vlastní obligace 0 b) vydané ostatními subjekty Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování (z účtu 372, 384, 388 z účtu 389) 7. Majetkové účasti s podstatným vlivem 0 (účet 412, z účtu 419) a) v bankách 0 b) ostatních subjektech 0 8. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem 0 (účet 413, z účtu 419) a) v bankách 0 b) ostatních subjektech 0 9. Ostatní finanční investice (účet 414, 415, z účtu 419) Nehmotný majetek (úč. skup. 47, účet 445 a z účtu , z účtu 449, účet 478, 479) a) zřizovací výdaje 0 b) goodwill Hmotný majetek (účt. skup. 43, účet 441, 442, z účtu , účt. skup. 45, účet 438, 439, z účtu 449, účet 458) a) pozemky a budovy pro bankovní činnost b) ostatní Vlastní akcie (z účtu 384, účet 566, z účtu 389) Ostatní aktiva všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách 14. Upsané základní jmění splatné a nezaplacené (účet 361) 15. Náklady a příjmy příštích období (účet 351 a 352) AKTIVA celkem Expandia Banka, a.s.

19 PASIVA Čís. Položka pol. 1. Závazky k bankám (účet 125, z účt. skupiny 16, 17, 13) a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2. Závazky ke klientům (z účt. skupiny 16, 17, 22 bez účtu , účet 231, 271, z účt. skupiny 28) a) úsporné vklady v tom: splatné na požádání b) ostatní závazky v tom: splatné na požádání Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy (účt. skupiny 26, 52) a) vkladové certifikáty b) ostatní 4. Výnosy a výdaje příštích období (účet 356, 355) Rezervy (účet. skupina 54) a) rezervy na standardní úvěry a na záruky (z účtu 542) b) rezervy na kurzové ztráty (z účtu 543) c) rezervy na ostatní bankovní rizika (z účtu 543) d) ostatní rezervy (z účtu 542, 543) 6. Podřízená pasiva (účt. skupina 53, z účtu 521) 7. Ostatní pasiva všechny účty, které nejsou uvedeny v ostatních položkách 8. Základní jmění (účet 561) v tom: splacené základní jmění Ážiový fond (účet 563) Rezervní fond (účet 552) a) povinné rezervní fondy ( 67, odst. 2, 216, 217) b) rezervní fondy k vlastním akciím ( 161 d, 161 f) c) ostatní rezervní fondy 11. Kapitálové fondy a ostatní fondy ze zisku (účet 564, 557) a) kapitálové fondy b) ostatní fondy ze zisku 12. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (účet. skupina 57) Zisk nebo ztráta za účetní období PASIVA celkem PODROZVAHA Čís. Položka pol. 1. Budoucí možné závazky k plnění celkem (z účt. skupiny 92, 93, 97) v tom: a) přijaté směnky (akcepty) a indosamenty směnek (účet 923, 925, 927) b) závazky ze záruk (účet 921, 931) c) závazky ze zástav (účet 971, 973, 975, 977) Ostatní neodvolatelné závazky (účt. skup. 91, 933) Pohledávky ze spotových, termínových a opčních operací (z účt. skupiny 94, 95, 96) 4. Závazky ze spotových, termínovaných a opčních operací (z účt. skupiny 94, 95, 96) Expandia Banka, a.s. 17

20 V ýkaz zisků a ztrát k (v tis. Kč) Čís. Položka pol. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy (z účtů 711, 712, 715, 716) v tom: úroky z cenných papírů s pevnými výnosy (z účtu 715) Náklady na úroky a podobné náklady (z účtů 611, 612, 614, 615, 616) v tom: náklady na úroky z cenných papírů s pevnými výnosy (z účtu 614, 615) Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem (z účtu 715) v tom: a) výnosy z akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem b) výnosy z majetkových účastí s podstatným vlivem c) výnosy z majetkových účastí s rozhodujícím vlivem d) výnosy z majetkových účastí v přidružených subjektech 4. Výnosy z poplatků a provizí (z účtů 711, 712, 715, 716, 717) Náklady na placené poplatky a provize (z účtů 611, 612, 614, 615, 616, 617) Zisk (ztráta) z finančních operací (z účtů 715, 716, 717, mínus z účtů 615, 616, 617, 651) 7. Ostatní výnosy (účet 713, účt. skup. 76) Všeobecné provozní náklady (účt. skup. 63) z toho: a) náklady na zaměstnance (účet 631, 632) aa) mzdy a platy (z účtu 631) ab) sociální pojištění (z účtu 632) ac) zdravotní pojištění (z účtu 632) b) ostatní provozní náklady (z účtu 631, účty 635, 636, 637, 638) Tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku (z účtů 651, 652, 653) a) tvorba rezerv k hmotnému majetku (z účtu 652, 653) b) tvorba opravných položek k hmotnému majetku (z účtu 651) c) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku (z účtu 651) 10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku (z účtů 751, 752, 753) a) použití rezerv k hmotnému majetku (z účtů 752, 753) b) použití opravných položek k hmotnému majetku (z účtu 751) c) použití opravných položek k nehmotnému majetku (z účtu 751) 11. Ostatní náklady (účet 613, účt. skup. 66) Tvorba opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky (z účtu 651, 652, 653, 654) 13. Použití opravných položek a rezerv k úvěrům a na záruky (z účtu 751, 752, 753, 754) 14. Tvorba opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním finančním investicím (z účtu 651, 653) 15. Použití opravných položek a rezerv k majetkovým účastem a ostatním finančním investicím (z účtu 751, 753) 16. Tvorba ostatních opravných položek a rezerv (z účtu 651, 653, 654) Použití ostatních opravných položek a rezerv (z účtu 751, 753, 754) Daň z příjmů z běžné činnosti (účty 681, 682, 685) Zisk nebo ztráta z běžné činnosti za účetní období po zdanění Mimořádné výnosy (účet 771) Mimořádné náklady (účet 671) Daň z příjmů z mimořádné činnosti po zdanění (účty 683, 684) 23. Zisk nebo ztráta z mimořádné činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta za účetní období Expandia Banka, a.s.

21 P říloha účetní závěrky k Informace o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1.1. Použité způsoby oceňování majetku a závazků EXPANDIA BANKA, a.s., (dále jen banka ) oceňuje majetek v souladu se zákonem o účetnictví. Peněžní prostředky v české měně jsou oceněny nominální hodnotou. Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek a zásoby se oceňují pořizovací cenou, popř. reprodukční pořizovací cenou. Pohledávky a závazky v české měně jsou oceněny nominální hodnotou. Ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým klientům jsou vytvořeny opravné položky a rezervy. Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům se vytvářejí na základě analýzy návratnosti jednotlivých úvěrových případů, v souladu s Opatřením České národní banky ze dne 9. července Banka vytváří opravné položky jak k poskytnuté jistině, tak i k částkám dlužných dosud nesplacených smluvních úroků. Cenné papíry k obchodování a dlouhodobé finanční investice se oceňují cenami pořízení při použití metody průměrných cen. K cenným papírům k obchodování i dlouhodobým finančním investicím se vytvářejí opravné položky v souladu s Opatřením České národní banky č. 3 ze dne 9. června 1997 o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami. Státní pokladniční poukázky a jiné pokladní poukázky jsou účtovány v ceně pořízení včetně časově rozlišeného diskontu. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle ustanovení 24 odst. 2 zákona o účetnictví směnným kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou (dále jen ČNB ). V účetní závěrce za rok 1998 byl použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Banka účtuje o majetku najatém formou finančního leasingu tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu, aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku. Veškeré leasingové splátky jsou účtovány do nákladů časově rozlišené Postupy odpisování hmotného a nehmotného majetku Hmotný a nehmotný investiční majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, montáž, clo a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení investičního majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Odepisování hmotného a nehmotného investičního majetku se řídí odpisovým plánem, stanoveným podle předpokládané doby životnosti příslušného majetku s použitím rovnoměrného způsobu odepisování, nehmotný investiční majetek je odepisován nejdéle do pěti let. Odpisové sazby jsou odvozeny od daňových. Drobný hmotný investiční majetek (do 40 tis. Kč) je odepisován při jeho pořízení v plné výši do nákladů Postupy účtování Banka vede své účetnictví ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ve smyslu účtové osnovy a postupů účtování pro banky (MF ČR čj. 282/41410/1993 ze dne 9. července 1993 v platném znění). Roční účetní závěrka byla sestavena v souladu s opatřením Ministerstva financí ČR zveřejňovaným ve finančním věstníku MF. Vprůběhu roku 1998 banka používala pro účetnictví dva softwarové systémy, které pracují odděleně a jejich sumarizace je prováděna manuálně. Expandia Banka, a.s. 19

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více