Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elegantní přístavba hotelu Absolutum"

Transkript

1 Bulletin Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its variability and the speed and ease of its solution, the choice was made to use modular construction. Eleganter Anbau des Hotels Absolutum 8 Der Modularausbau wurde aufgrund seiner unkomplizierten und schnellen Produktion gewählt. Budova ve Wesselingu 3 A building in Wesseling Gebäude in Wesseling KOMA Rent vystavěla kino 6 KOMA Rent builds a cinema KOMA Rent baute ein Kino Modulární zázemí SIXT 10 Modular facility SIXT Modulanlage SIXT Vše o společnosti KOMA MODULAR, modulární architektuře i výstavbě najdete na adrese: modular.cz

2 Strana 2 Strana 3 editorial Vážení příznivci modulární výstavby, na začátku letošního roku jsme si do našeho poslání doplnili myšlenku Chceme obohatit svět a vizi doplnili o cíl Stát se firmou s nejspokojenějšími zaměstnanci. Tyto dvě věty asi nejlépe vyjadřují smysl naší každodenní práce. Jak ale těchto cílů dosáhnout? Jedině inovacemi a přijímáním výzev v podobě složitých projektů a to i přes to, že tyto výzvy jsou plné nástrah. KOMA nyní finišuje projekční práce pro zahájení výroby a výstavby jedné z největších výzev v podobě pavilonu České republiky na EXPO v Miláně Přesto nezůstáváme jen u tohoto projektu, v rámci dalších inovací nabízíme našim zákazníkům zcela nový koncept modulární architektury v podobě atypických lichoběžníkových modulů CITY. Inovace se odráží neustále i v popularizaci modulární výstavby a podpoře kvalitních kulturně vzdělávacích akcí, jako byl mezinárodní filmový festival AFO v Olomouci. Nadále pokračujeme v prověřené výstavbě sociálních bytů v zahraničí a školských staveb v České republice. Na závěr mi dovolte stále i opakovaně poděkovat všem Vám zákazníkům a příznivcům za přízeň. Stanislav Martinec, ředitel společnosti Dear fans of modular construction, At the beginning of this year, we expanded our company mission with the idea We want to enrich the world, and to our vision we added the goal To become the company with the most satisfied employees. These two sentences perhaps best describe the sense of our daily work. How do we achieve these goals? Only by innovation and accepting challenges in the form of complex projects, despite them being full of issues to resolve. KOMA is now finishing the design for the production and construction of one of our biggest challenges yet - the Czech Republic s pavilion at the EXPO 2015 in Milan. However, in terms of innovations we ve got more than just this project. We are offering our customers a brand new concept of modular architecture in the form of atypical trapezoid-shaped CITY modules. Innovations are also constantly reflected in the popularization of modular construction and the support for quality cultural and educational events, such as the AFO International Film Festival in Olomouc. We continue in the proven construction of social housing abroad and school buildings in the Czech Republic. Let me conclude, as always, by saying thank you to all our customers and fans for their support. Stanislav Martinec, Managing Director Sehr geehrte Freunde des Modularbaus, Anfang diesen Jahres ergänzten wir unsere Mission durch die Idee Wir möchten die Welt bereichern und die Vision durch das Ziel Die Firma mit den zufriedensten Angestellten. Diese zwei Ideen belegen am besten den Sinn unserer täglichen Arbeit. Wie erreicht man allerdings diese Ziele? Lediglich durch Innovationen und Annahme komplexer Aufträge, die voller Herausforderungen sind. Derzeit finalisiert KOMA die Projektarbeiten für den Aufbau des Ausstellungspavillons der Tschechischen Republik für die EXPO 2015 in Mailand. Dies bleibt allerdings nicht unsere einzige Herausforderung, wir bieten unseren Kunden im Rahmen der weiteren Innovationen ein brandneues Konzept der Modulararchitektur die atypischen Trapezmodule CITY. Die Innovationen spiegeln sich in unseren weiteren Projekten wider: weiterhin unterstützen wir hochwertige Kultur- und Bildungsveranstaltungen, z. B. das internationale Filmfestival AFO in Olomouc, oder setzen den Ausbau von Sozialwohnungen im Ausland und Schulbauten in Tschechien fort. Zum Schluss gestatten Sie mir, wieder und ständig, sich bei Ihnen allen, unseren Kunden und Freunden, herzlichst zu bedanken. Stanislav Martinec, KOMA Direktor Zelená administrativní budova ve Wesselingu / Green Office Building Firma AMTRA se věnuje prodeji a pronájmu obytných kontejnerů a proto pro své zaměstnance vyžaduje kontejnerovou budovu, která bude splňovat velmi vysoké nároky. Vnější tvar budovy umožnil na 2. podlaží udělat terasu a balkon z tropického dřeva. Všechna patra budovy jsou zastřešena ocelovou střechou s nosností 260kg/m 2 (kvůli očekávané zimní zátěži) a jsou společně s terasou a balkonem odvodněna žlabem. Budova má celkem 3 obytná podlaží, 4. podlaží slouží jako světlík pro prosvětlení vnitřní části budovy a při požáru vytváří komínový efekt pro odvod kouře, neboť ho snímá čidlo, které řídí případné větrání budovy. Tento prostor, jenž je umocněn průhledem skrz všechny podlaží, nemá nejen praktický, ale také estetický přínos. Pobočka ve Wesselingu také splňuje požární odolnost F30, přičemž vnitřní schodiště dokonce F90. Skladby podlah, stěn a stropů jsou kompletně řešeny suchou výstavbou a jsou povrchově upraveny. Vnitřní dispozice budovy byly řešeny v úzké spolupráci se zástupci investora. Jedná se tak vesměs o příjemně působící interiéry plné světla. in Wesseling The AMTRA company sells and leases residential containers and therefore required a container building for its employees meeting very high demands. The external shape of the house allowed for building a terrace and a balcony of tropical wood. The steel ceiling has a load-bearing capacity of 260 kg/m 2 (to accommodate the expected winter load), and, together with the terrace and the balcony, is equipped with gutters. The building consists of three occupied floors with a fourth floor used as the skylight that brings daylight into the building and lets the smoke escape in case of fire. The skylight is equipped with a sensor operating the ventilation. This area therefore has both practical and aesthetic benefits. The office in Wesseling also meets F30 fire safety requirements; the interior staircase even reaches F90 level. Floors, walls and ceilings in the building are all built using dry technology and provided with a surface finish. The interior layout of the building was designed in close cooperation with the investor s representatives. The result is pleasant interior space washed in light. / Grünes Verwaltungsgebäude in Wesseling Die Firma AMTRA widmet sich dem Verkauf und der Vermietung von Wohncontainern und benötigt für ihre Angestellten ein Containergebäude, dass ehrhohen Anforderungen gerecht werden muss. Die äußere Gestalt des Gebäudes ermöglichte es, in der 2. Etage eine Terrasse und einen Balkon aus Tropenholz zu schaffen. Alle Etagen des Gebäudes sind mit einem Stahldach einer Tragfähigkeit von 260 kg/m 2 (wegen der erwarteten Schneelast) versehen, wobei das Oberflächenwasser der Terrasse und des Balkon über eine Regenrinne abgeleitet wird. Das Gebäude verfügt insgesamt über 3 Büroetagen, die 4. Etage dient als Dachkuppel zur Beleuchtung des inneren Gebäudeteils und schafft im Falle eines Brandes einen Schornsteineffekt zur Rauchabführung, auf der Grundlage eines Sensors, der ggf. die Lüftung des Gebäudes steuert. Die Zweigstelle in Wesseling erfüllt zudem die Brandschutzklasse F30 wobei das innere Treppenhaus sogar der Klasse F90 gerecht wird. Die innere Aufteilung und Gestaltung des Gebäudes wurden in enger Zusammenarbeit mit den Vertretern des Investors erstellt. Es handelt sich im gesamten um angenehm wirkende und lichtdurchflutete Innenräume.

3 Strana 4 Strana 5 Unikátní obytné moduly ve veřejném prostoru / Unique residential modules in a public space / Unikate Wohnmodule im öffentlichen Raum Společnost KOMA rozvíjí koncept obytných CITY modulů atypického lichoběžníkového tvaru ve spolupráci s mladým oceňovaným architektonickým studiem CHYBIK+KRISTOF AA, přičemž studii zpracovala společnost art Echo. Původní myšlenkou bylo využít CITY moduly jako způsob oživení vesnic. Proto jsme se rozhodli vytvořit ze CITY modulů kombinovanou zastávku s drobným prodejem. vysvětluje záměr studie Martin Hart, marketingový ředitel KOMA. Architekti Kristýna Šilhánová a Jaroslav Sládeček ze společnosti art Echo tedy vytvořili zastávku tak, aby byla atraktivní nejen pro cestovatele, ale i pro místní obyvatele. Spojili myšlenku pojízdných prodejen, které mají na vesnici dlouhou tradici, se zastávkou, jež bývá často umístěna na návsi v samém centru vsi. Zastávka tak může být i prodejnou, kavárnou, pekařstvím, či trafikou nebo květinářstvím - prostě jakýmkoliv drobným prodejem. Architektonický koncept stojí na propojení dvou kontejnerů a vytvoření prostoru pro setkávání. Chtěli jsme po vzoru Barcelony před zastávku umístit několik pevně zabudovaných židlí tak, aby si lidé mohli mezi sebou povídat, vysvětluje architektonické řešení Kristýna Šilhánová. CITY moduly však mohou skvěle sloužit také jako kavárny, stánky s rychlým občerstvením, pop-up restaurace či plážové bary. Výhodou modulů je jejich variabilita od samostatného barového modulu s prodejem ven, až po poměrně velikou kavárnu. Nemusí se jednat pouze o místo, kde si koupíte kávu na cestě do práce, ale kde můžete posedět, setkat se s přáteli a zastavit se, popisuje variabilitu kavárny ze CITY modulů architektka Šilhánová. Díky tomuto záměru vznikla studie, která vychází z možnosti samostatného použití jednotlivých kontejnerů - barového, schodišťového a sanitárního. Ty jsou potom volně kombinovány se sezením. Koncept plnohodnotné kavárny je řešen jako dvoupatrová budova s terasou. Centrální dispozice umožňuje volné přidávání či ubírání modulů. CITY moduly ze stáje KOMA nám tedy umožňují pohlédnout na modulární výstavbu z jiné perspektivy. In cooperation with the young and distinguished architectural studio CHYBIK+KRISTOF AA, the KOMA Company is developing the concept of trapezoid-shaped residential CITY modules. The study was created by the art Echo Company. The original idea was to use CITY modules as a way to liven up villages. That is why we have decided to use CITY modules to create a combination of a bus stop and a small shop, Martin Hart, KOMA s Marketing Director, explains the intention of the study. Architects Kristýna Šilhánová and Jaroslav Sládeček from the art Echo Company designed the stop in such a way as to make it attractive not only for those waiting at the stop, but also for the local residents. They combined the concept of traveling shops, which have a long tradition in villages, and a bus stop, often located right in the village square. Thus, the stop can be used as a grocery shop, coffee shop, bakery, newsstand or a flower shop - simply, any kind of small shop. The architectural concept is based on the combination of two containers and a space for people to meet. Inspired by Barcelona, we wanted to place several fixed chairs in front of the bus stop so that people could sit and talk to each other, Kristýna Šilhánová explains the architectural solution. CITY modules can also easily be used as cafés, fast food stands, pop-up restaurants or beach bars. The advantage of the modules is the variability of their use, from a stand-alone kiosk module selling through a window to customers outside, to a full-scale coffee shop. It doesn t have to be just a place where you get your coffee on the way to work, but somewhere you can sit down and relax with your friends, architect Šilhánová describes the variability of a coffee shop made up of CITY modules. This plan gave rise to a study based on the possibility of independent use of an individual bar, stairs and sanitary container modules. These are then freely combined with the seating arrangement. The concept of a full-fledged coffee shop is designed as a 2-storey building with a patio. Its central layout allows for free expansion or reduction of the modules. KOMA s CITY modules thus allow us to view modular construction from a different perspective. KOMA entwickelt das Konzept der atypischen Trapezmodule CITY in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Chybík+Krištof. Die architektonische Studie wurde von der Agentur art Echo erarbeitet. Die ursprüngliche Idee war, Dörfer mit CITY Modulen zu beleben. Wir haben uns daher entschlossen, Bushaltestelle mit Verkaufsstelle als Modul zu kombinieren. Die Architekten Kristýna Šilhánová und Jaroslav Sládeček aus art Echo entwarfen eine attraktive Bushaltestelle nicht nur für Reisende, sondern auch für die Anwohner. Sie kombinierten die Funktion der Fahrverkaufsstelle die in Dörfern eine lange Tradition haben, mit einer der der Bushaltestelle die sich oft direkt am Dorfplatz befinden. Die Bushaltestelle kann ein Geschäft, eine Bäckerei, ein Blumenladen oder einen Tabakladen sein. Dieses Konzept basiert auf der Verbindung zweier Container und der Schaffung eines Raumes, wo sich Leute treffen. So wie in Barcelona:, auch hier wollten wir einige vor der Haltestelle festinstallierte Sitze so platzieren, dass die Leute eine Möglichkeit haben, sich zusammen zu setzen und sich zu unterhalten, erklärt Kristýna Šilhánová. CITY Module dienen hervorragend auch als Cafés, Imbissstände, Pop-up Restaurants oder Beach Bars. Ihre Variabilität erstreckt sich von einfachen Bar- Modulen mit Außenverkauf bis zu einem großzügigen Café. Es mag nicht nur eine Stelle sein, wo Sie einen Kaffee auf dem Weg zur Arbeit holen, sondern auch ein gemütlicher Treffpunk unter Freunden, der zum Aufhalten einlädt. beschreibt die Architektin die Variabilität der CITY Module. Dank diesem Ansatz entstand ein Konzept der unabhängigen Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Container als Bar, Treppe oder Sanitätsanlage. Diese können dann frei mit Sitzen kombiniert werden. Das Café-Konzept wird als zweistöckiges Gebäude mit Terrasse gelöst. Die Zentraldisposition ermöglicht einen freien Modulanschluss oder -abbau. CITY Module ermöglichen so den Modularbau aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

4 Strana 6 Strana 7 KOMA Rent vystavěla v Olomouci dočasné kontejnerové kino / KOMA Rent builds a temporary container cinema in Olomouc / KOMA Rent baute ein provisorisches Container-Kino in Olomouc KOMA neustále hledá způsoby, jak modulární výstavbou oživit veřejný prostor a to zejména stavbami, které mají dočasný charakter, neboť to je klíčová výhoda modulární výstavby. Takovou příležitost našla u prestižního mezinárodního filmového festivalu populárně-vědeckých filmů AFO v Olomouci. V případě festivalu AFO se skloubily dva zájmy, které KOMA dlouhodobě prosazuje: podpora společensky přínosných kulturních a neziskových aktivit a popularizace modulární výstavby. Proto KOMA festivalu AFO bezplatně vypracovala projekt a výhodně zapůjčila sestavu kontejnerů, která funguje jako letní kino v historickém centru krásného Horního náměstí v Olomouci. V rámci festivalu AFO však nezůstalo jen u dodání letního kina. Díky spolupráci s festivalem, který popularizuje vědu a inovace, vystoupil v rámci doprovodného programu marketingový ředitel KOMA s přednáškou o historii, možnostech i současnosti modulární architektury. Když nás organizátoři festivalu požádali o spolupráci, bylo mi jasné, že se jedná o ideální příležitost, jak široké veřejnosti prezentovat modulární výstavbu. Přesto mě překvapilo, že festivalu nešlo jen o finanční pomoc, ale že je téma modulární architektury také velmi zajímalo, přičemž mi nabídli možnost přednášky. Musím říci, že jsem měl původně obavy, kolik lidí bude tato přednáška zajímat, nakonec jsem byl překvapen, že jich bylo více než čtyřicet. I to mne opět přesvědčilo, že podpora takových projektů, jako je festival AFO, má skutečně smysl, popisuje spolupráci s festivalem Martin Hart, marketingový ředitel KOMA. Martin Hart se v přednášce věnoval historii modulární architektury a zásadním milníkům, které posouvaly modulární výstavbu kupředu. V prezentaci Martin Hart demonstroval na pozadí světové i tuzemské modulární architektury vlastnosti, které výstavbu pomocí modulů definují. Na závěr přiblížil návštěvníkům festivalu desítku špičkových příkladů modulárních architektonických skvostů, které jsou ve světě k dohledání. Po oficiální prezentaci diskutoval s účastníky nad knihami I love Module. KOMA is constantly looking for ways to liven up public space with modular architecture, particularly with structures of a temporary nature, as this is the key advantage of modular construction. One such opportunity was the prestigious AFO International Festival of popular science films in Olomouc. The AFO Festival saw the combination of two interests that KOMA has long been promoting: support for socially beneficial cultural and non-profit activities, and the popularization of modular construction. That is why KOMA created a design for the cinema and lent a container set to the AFO Festival free of charge. The building is being currently used as a summer cinema on Olomouc s Upper Square. The cooperation with the AFO Festival went beyond merely supplying the summer cinema. During the festival, which is aimed at popularizing science and innovations, as part of the accompanying program, KOMA s Marketing Director gave a presentation on the history, possibilities and the present of modular architecture. When the organizers of the festival asked us for cooperation, it was clear to me that it was an ideal opportunity to present modular construction to the general public. Still, I was surprised that the festival was not interested solely in financial aid, but that they were very much interested in the topic of modular architecture, offering us the possibility to give a presentation. At first I was a little apprehensive about how many people would be interested in this lecture, but in the end I was pleasantly surprised to see an audience of more than forty. Once again, this convinced me that supporting projects like the AFO Festival does make sense, Martin Hart, KOMA s Marketing Director, describes the cooperation with the festival. In his presentation, Martin Hart spoke about the history of modular architecture and the fundamental milestones in its advancement. In the presentation, Martin Hart demonstrated, in a background of both world and Czech modular architecture, the properties that define modular construction. He concluded the presentation by showing visitors to the festival ten examples of the world s jewels of modular architecture. Following the official presentation, Martin Hart engaged in a discussion with the attendees on the book I Love Module. KOMA sucht ständig neue Formen, wie man den öffentlichen Raum belebt, insbesondere mit provisorischen Konstruktionen, da diese Eigenschaft den Vorteil des Modularbaus bildet. Ein solcher Anlass ergab sich während des internationalen Filmfestivals AFO in Olomouc. Bei dieser Veranstaltung hatte KOMA die Gelegenheit, beide ihrer langfristigen Interessen zu verbinden: die Unterstützung von gesellschaftlich nützlichen, kulturellen und gemeinnützigen Aktivitäten sowie die Verbreitung des Modularaufbaus. KOMA trug zu dem Festival mit einem kostenfreien Projekt bei: sie stellte ein Container-Satz als Sommerkino im historischen Zentrum der Stadt zur Verfügung. Weil das Festival AFO auch die Wissenschaft und Innovation fördert, hält Martin Hart, Marketingdirektor der Firma, im Rahmen des Begleitprogramms einen Vortrag über Geschichte, Möglichkeiten und Gegenwart des Modularbaus. Als wir vom Festivalveranstalter um Zusammenarbeit gebeten wurden, war mir sofort klar, dass es sich um eine einzigartige Gelegenheit handelt, der Öffentlichkeit den Modularbau vorzustellen. Es ging den Veranstaltern nämlich nicht nur um eine finanzielle Unterstützung, sondern sie interessierten sich auch für unsere Architektur und boten die Möglichkeit, einen Vortrag zu halten. Ich hatte natürlich Bedenken, wie viele Leute so ein Thema interessieren wird. Ich war sehr überrascht, als am Ende mehr als 40 Zuhörer kamen. Das hat mich wieder überzeugt, dass eine Unterstützung von Projekten wie dem AFO Festival Sinn macht, beschreibt Martin Hart die Zusammenarbeit. Er deutete in seinem Vortrag die Geschichte der Modulararchitekur und einzelne Meilensteine des Modularbaus an. Vor dem Hintergrund der Welt- und Inlandsmodulararchitektur zeigte er ihre Eigenschaften, die sie definieren. Am Ende des Vortrages stellte Hart einige weltweite Top-Beispiele der Modulararchitektur vor. Danach folgte eine Diskussion mit dem Auditorium über das Buch I love Module.

5 Strana 8 Strana 9 Elegantní přístavba hotelu Absolutum v Praze Vedení hotelu Absolutum se rozhodlo, že své prostory zatraktivní o moderní konferenční místnost pro 60 lidí, se špičkovým audiovizuálním vybavením i mobilní protihlukovou příčkou. To ovšem vedení hotelu netušilo, že parcela, kde je přístavba umístěna, je nad trasou metra a je na ni uvalena stavební uzávěra. Proto se začala hledat ideální alternativa výstavby tak, aby splnila estetické i technické požadavky návrhu architekta Krčmárika. Pro svoji variabilitu, tiché, nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. Řešení bylo svěřeno obchodnímu a technickému oddělení společnosti KOMA, která stavbu realizovala. Modulární výstavba byla v podstatě jediným řešením, neboť mimo jiné má přístavba v podlaze přístup do šachty metra, a kdyby se jednalo o nějaké zásadní problémy, je možné stavbu během jednoho dne rozebrat a umožnit tak neomezený přístup do metra. Jen díky modulární výstavbě magistrát hlavního města Prahy stavbu povolil., vysvětluje Karel Kolínský, vedoucí obchodního oddělení KOMA pro Českou republiku. Jsme hrdi na to, že modulární KOMA výstavba dokáže reagovat na jakýkoliv problém. / An elegant annex to the Absolutum Hotel in Prague The management of the Absolutum Hotel decided to add a modern conference room with a seating capacity of 60, equipped with state-of-the-art audio- -visual equipment and a mobile sound-proof partition. However, the hotel s management had no idea that a construction ban had been imposed on the plot where the addition was to be constructed, as it is above a metro line. As a result, an alternative solution was sought which would meet the aesthetic as well as technical requirements of architect Krčmárik s plans. Due to its variability and the speed and ease of its solution, the choice was made to use modular construction. The Sales and Technical departments of the KOMA Company were tasked with coming up with a solution. Modular construction was basically the only solution, because among other things the floor of the annex allows access to the metro s underground shaft, and if there were any major problems, within one day the building could be disassembled to allow unlimited access to the metro line. It was only thanks to the use of a modular construction that the municipality of the city of Prague approved the building, explains Karel Kolínský, KOMA s Sales Manager for the Czech Republic. We are proud of the fact that KOMA modular construction can resolve any problem. / Eleganter Anbau des Hotels Absolutum in Prag Die Geschäftsleitung des Hotels Absolutum beschloss, ihre Hotelräume zu erweitern und einen neuen Konferenzsaal für 60 Leute mit modernster audiovisueller Ausstattung und einer Lärmschutztrennwand anzubauen. Sie wusste damals allerdings nicht, dass das Grundstück direkt über der U-Bahn mit einer Bausperre liegt. Deshalb suchte man Lösungen, welche die ästhetischen sowie technischen Anforderungen des Projektes von Architekt Krčmárik erfüllen. Der Modularausbau wurde aufgrund seiner unkomplizierten und schnellen Produktion gewählt. Der Modularausbau war eigentlich die einzige Lösung, denn der Anbau hat u.a. einen Zugang zur U-Bahn in den Boden eingebaut. Wenn es Probleme gebe, ist es möglich, den Bau innerhalb von einem Tag wieder auseinanderzunehmen und so einen unbeschränkten Zugang in die U-Bahn zu ermöglichen. Nur Dank des Modularausbaus wurde der Hotelanbau vom Rathaus der Hauptstadt genehmigt, erklärt Karel Kolínský, Leiter der Vertriebsabteilung für die Tschechische Republik. Wir sind sehr stolz darauf, dass KOMA es geschafft hat, auf jedes Problem zu reagieren und es zu lösen. Předseda vlády ČR navštívil ve Vizovicích společnost KOMA Nejen díky tomu, že se KOMA stala realizátorem modulárního pavilonu České republiky na EXPO 2015 v Miláně, ale i díky pověsti, ocenění a výstavbě modulárních staveb zejména školských budov navštívil areál společnosti KOMA předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka v doprovodu 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Aleny Gajdůškové a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Delegaci v areálu firmy přivítal ředitel KOMA Stanislav Martinec společně se zástupci vedení společnosti, kteří všechny účastníky provedli výrobními halami a špičkovou modulární stavbou v podobě multifunkční budovy v areálu firmy, jež slouží zejména jako zázemí a jídelna pro zaměstnance KOMA. Program pokračoval debatou na téma modulární výstavba jako ideální způsob okamžitého řešení nedostatku školských staveb. Toto téma v ČR v poslední době rezonuje a politici postupně začínají vnímat bezkonkurenční výhody modulární výstavby. Společnost KOMA je velmi potěšena tak vzácnou návštěvou, kterou chápe jako ocenění své činnosti. / Czech Premier visits the KOMA Company in Vizovice Not only as it is the creator of the Czech Republic s modular pavilion at the EXPO 2015 in Milan, but also because of its reputation, awards and the construction of modular buildings, particularly schools, the plant of the KOMA Company was visited by the Czech Premier, Bohuslav Sobotka, 1st Vice-President of the Czech Senate, Alena Gajdůšková, and Governor of the Zlín Region, Stanislav Mišák. KOMA S Managing Director, Stanislav Martinec, together with the company s Marketing Director, Martin Hart, welcomed the delegation to KOMA s plant, showing them around the production halls and the state-of-the-art modular multi-purpose facility on the company s premises, which serves mainly as a lounge and cafeteria for KOMA s employees. The visit continued with a debate about modular construction as an ideal and immediate solution to the lack of school buildings, a topic which has recently resonated in the Czech Republic, with politicians gradually starting to understand the advantages of modular construction. The KOMA Company was very pleased with such a valuable visit, which it views as recognition of its activity. / Der Regierungsvorsitzende besuchte KOMA in Vizovice Der Regierungsvorsitzende der Tschechischen Republik Bohuslav Sobotka besuchte in Begleitung der 1. stellvertretenden Senatsvorsitzenden des Parlaments der Tschechischen Republik Alena Gajdůšková und des Hauptmannes der Zlín Region die Gesellschaft KOMA. Anlass war nicht nur die Tatsache, dass KOMA den Ausstellungspavillon für die EXPO 2015 in Mailand realisiert, sondern auch die Auszeichnungen und der gute Ruf, welche die Firma vor allem im Bereich des Aufbaus von Schulbauten hat. Die Delegation wurde vom KOMA Direktor Stanislav Martinec und vom Marketing Leiter Martin Hart willkommen geheißen und durch die Produktionshallen sowie das Multifunktionsgebäude, welches den KOMA Angestellten dient, begleitet. Im Programm folgte eine Diskussion zum Thema Modularbau als optimale Lösung des Schulbaumangels. Dieses Thema wird derzeit in der Tschechischen Republik wieder aktuell und die Politiker beginnen, die konkurrenzlosen Vorteile der Modulararchitektur zu erkennen. KOMA freut sich über diesen seltenen Besuch, der als Auszeichnung seiner Tätigkeit gesehen wird.

6 Strana 10 Strana Aktuality / News / Aktualitieren 1/ EXPO Konference Výstavba modulárního českého pavilonu EXPO 2015 v Miláně se pomalu blíží. I proto se uskutečnila tisková konference k zahájení výstavy IMPRESSIONI BOEME ALL EXPO La Repubblica Ceca ad Expo 2015 za přítomnosti české delegace, tisku a italské televize. Za realizátora výstavby českého pavilonu se zúčastnil ředitel KOMA Stanislav Martinec, architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, ředitel logistiky společnosti KOMA Ladislav Slámečka a vedoucí investic Petr Chval. Návštěvu Milána zástupci KOMA využili k obhlídce pozemku, kde bude český pavilon postaven, neboť termín otevření Expa 2015 je stanoven na / The EXPO Conference The construction of the modular pavilion for EXPO 2015 in Milan is slowly approaching, and also for this reason, on May 12, 2014, a press conference was held to open an exhibition called IMPRESSIONI BOEME ALL EXPO La Repubblica Ceca ad Expo 2015, with the participation of a Czech delegation, the press and Italian TV. On behalf of the creator of the Czech pavilion, the event was attended by KOMA s Managing Director, Stanislav Martinec, architects Ondřej Chybik and Michal Krištof, KOMA s Logistics Director, Ladislav Slámečka, and Investment Manager, Petr Chval. The visit to Milan was also a chance to see the plot where the Czech pavilion is to be built, as the EXPO 2015 is to start on May 1, / EXPO Pressekonferenz Der Aufbau des tschechischen Ausstellungspavillons EXPO 2015 in Mailand nähert sich. Deswegen fand am 12. Mai 2014 in Anwesenheit der tschechischen Delegation, der Presse und des italienischen Fernsehens eine Pressekonferenz zum Auftakt der Ausstellung IMPRESSIONI BOEME ALL EXPO La Repubblica Ceca ad Expo 2015 statt. Als Hersteller des Pavillons nahmen KOMA Direktor Stanislav Martinec, die Architekten Ondřej Chybík und Michal Krištof, KOMA Logistikleiter Ladislav Slámečka und Investitionsmanager Petr Chval teil. Die tschechischen Vertreter nutzen den Besuch zur Besichtigung des Grundstückes, wo der tschechische Pavillon zukünftig stehen soll. Die EXPO-Eröffnung ist für den 1. Mai 2015 geplant. 4/ Firemní prodejna pečiva Svoboda-Březík KOMA dodává modulární lehce přenositelné drobné prodejny pro významného tuzemského výrobce a dodavatele kvalitního pečiva Svoboda- Březík. První modulární prodejna byla postavena přímo u pekárny a částečně také slouží jako zázemí pro strážní službu. V současné době KOMA a Svoboda-Březník rozvíjí síť 24 vlastních prodejen, které jsou zásobovány výhradně pečivem zmiňované pekárny. Jedním z důvodů této aktivity je zajištění co nejvyšší kulturnosti prodeje výrobků tak, aby nakupování pečiva bylo příjemné a mělo úroveň. Modulární prodejny tedy dokáží nejen nabídnout čerstvé pečivo tam, kde je potřeba, ale nabízí i příjemný prostor k jeho konzumaci. 4/ Svoboda-Březík s company bakery KOMA is the supplier of small modular mobile shops for a major Czech producer of quality baked goods, Svoboda-Březík. The first modular shop was built right next to the bakery, and is also partly used as a gatehouse by the plant security. KOMA and Svoboda-Březík are currently developing a network of 24 shops that will exclusively carry Svoboda- -Březík s goods. One of the reasons for this activity is ensuring the highest level of sales of the goods and a pleasant shopping experience for customers. Modular shops not only offer the chance to buy fresh baked goods, but also feature a pleasant environment for their consumption. 4/ Backwarenverkaufsstelle Svoboda-Březík KOMA liefert leichte, übertragbare Verkaufsstellen für den wichtigen einheimischen Qualitätsbackwarenhersteller Svoboda-Březík. Die erste Verkaufsstelle wurde direkt an der Bäckerei gebaut und dient teilweise als Wachstube. Derzeit entwickelt KOMA und die Firma Svoboda-Březík eine Kooperation ein Netz von 24 eigenen Verkaufsstellen für ausschließlich eigenem Gebäck. Hauptzweck dafür ist die Sicherung eines hohen Verkaufsniveaus, bei welchem nicht nur das Gebäck ansprechend präsentiert wird, sondern auch eine angenehme Einkaufsatmosphäre entsteht. Modularbauten können all dies liefern! 2/ Herzlich wilkomen ze CITY modulů Po velmi úspěšném uvedení CITY modulů v Brně se tentokrát byly uzavřené prototypy CITY Modulů uvedeny v Ostravě na akci s názvem Herzlich Willkommen. Do projektu je zapojeno na šest států a v každém z nich se na několik dnů postaví sestava dvou CITY modulů, která je v interiéru rozdělena na šest samostatných kójí. V každé z nich pak zástupce jednoho etnika přibližuje domácím, jaké to je být cizincem. KOMA je velmi ráda, že mohla sponzorsky pomoci akci tím, že dodala zdarma dle přání organizátorů dva CITY moduly, které nejen že oživily města po celé Evropě, ale tamním obyvatelům také rozšířily obzory. 2/ Herzlich Willkommen from CITY modules Following the successful launch of the CITY modules in Brno, the enclosed prototypes of CITY modules were introduced in Ostrava at an event called Herzlich Willkommen. The project involves six countries, in each of which a set of two CITY modules will be built for several days. The modules interior is divided into six separate compartments, in each of which a representative of one ethnicity tells local visitors what it s like to be a foreigner. KOMA is very pleased that it could sponsor the event by lending for free two CITY modules, which not only livened up cities throughout Europe, but also broadened their residents horizons. 2/ Herzlich willkommen und CITY Module Nach der erfolgreichen Einführung der CITY Module in Brünn wurden dieses Mal geschlossene CITY Prototypen in Ostrava auf der Veranstaltung Herzlich willkommen präsentiert. An dem Projekt nehmen 6 Länder teil und die Vertreter dieser Ländern bringen den Besuchern nahe, wie man sich als Ausländer fühlt. KOMA freut sich, dass es als ein Sponsor zu der Veranstaltung beitragen konnte. Nicht nur, dass die zwei gelieferten Module die Städte beleben, sie trugen auch zur Kenntniserweiterung der Bewohner bei. 5/ Lední kluziště v Praze Jednoduchá a vysoce efektivní modulární výstavba nachází uplatnění zejména u realizací, které mají dočasný charakter. Mezi ně patří i vybudování zázemí u ledního kluziště v hlavním městě České republiky v Praze na Pankráci u obchodního centra Arkády. U tohoto druhu realizací je dočasnost stavby nejen žádoucí, ale také základní potřebou. Je jasné, že u staveb na několik týdnů je upozaděno estetické hledisko, přesto i zde je nutné říci, že není kontejner, jako kontejner. Kvalita provedení je potřeba i u těchto realizací a proto zázemí pro lední kluziště na Pankráci zajistila společnost KOMA Rent, která při instalaci lpí na každém detailu 5/ An ice rink in Prague An easy and highly effective modular construction finds use mainly in structures with a temporary nature. One such project is the construction of a facility by the skating rink at the Arkáda shopping mall in the capital city Prague. The temporary character of such buildings is not only desirable, but also a necessity. Although the aesthetic demands placed on buildings intended for only several weeks of use aren t as high, it needs to be said that not every container-based building looks the same. Quality workmanship is necessary even in such realizations, which is why the construction of the skating rink facility was entrusted to the KOMA Rent Company, which pays attention to every detail during the installation. 5/ Schlittschuhbahn in Prag Der einfache und hoch effektive Modularbau findet vor allem Anwendung bei provisorischen Anlagen. Dazu gehört z. B. die Schlittschuhbahnanlage am Einkaufszentrum Arkády in Prag 4, ein Bautypus mit gewünscht temporärem Charakter. Bei solchen provisorischen Bauten wird oft nicht nach dem ästhetischen Eindruck geschaut allerdings muss man zugeben, es ist nicht ein Container wie jeder Andere. Die Ausführungsqualität muss auch hier stimmen. Deshalb wurde die Anlage von KOMA Rent, die auf präzise, detaillierte Arbeit fokussiert ist, geliefert. 3/ Modulární zázemí SIXT 3/ Modular facility SIXT 3/ Modulanlage SIXT 6/ KOMA získala cenu novinářů 6/ KOMA recognised by journalists 6/ KOMA gewann Journalistenpreis Modulární KOMA architektura je velmi vhodná do městské zástavby také v rovině drobných staveb. Jeden z příkladů je mimo jiné minimalistický modulární objekt, jenž bude sloužit jako zázemí pro půjčovnu aut Speed lease - SIXT a zázemí pro hlídku přilehlého parkoviště VINCI. Stavba byla kvůli její poloze u pražské dopravní tepny (Wilsonova ulice) a frekventovanému parkovišti instalována v noci mezi třetí a pátou hodinou. Jsme potěšeni, že klienti zvolili jako opláštění plech, který odkazuje na kontejnerový původ a to v decentní antracitové barvě. Interiér je pak kontrastně řešen zářivými barvami. Celá budova tedy působí moderním designovým dojmem, kdy exteriér bude v příjemném napětí s interiérem. KOMA modular architecture is very suitable for use in urban areas also in the category of small buildings. One example is a minimalist modular structure that is to be used as a Speed lease - SIXT car rental office and a facility for guards of the adjoining VINCI parking lot. Due to its location right by one of Prague s thoroughfares (Wilsonova Street) and the busy parking lot, the construction was installed between 3 and 5 in the morning. We are pleased that the clients chose an unobtrusive anthracite sheet metal cladding, which reveals the container origin of the structure. In contrast, the interior features bright colors. Thus, the entire building gives the impression of a modern design, with the exterior a pleasant contrast to the interior. Die KOMA Modulararchitektur ist sehr geeignet für die Stadtbebauung, besonders für kleine Gebäude. Ein Beispiel dafür ist die minimalistische Anlage der Autovermietung Speed Lease SIXT und für die Parkplatzüberwachung VINCI. Der Bau wurde aufgrund der exponierten Lage zwischen der Hauptverkehrsader Wilsonova Straße und dem vielgenutzten Parkplatz nachts zwischen 03:00 und 05:00 Uhr aufgestellt. Der Kunde wählte eine dezente anthrazitfarbene Blechverkleidung. Die Innenausstattung dagegen ist in strahlenden Kontrastfarben ausgeführt. Das ganze Gebäude wirkt sehr modern und frisch, die Außen- und Innenausstattung spielt in einer angenehmen Spannung miteinander. V rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje České republiky byla udělena celá řada ocenění, ale jen jedna stavba získala cenu Syndikátu novinářů. Jednalo se o nízkoenergetickou modulární mateřskou školku ze stáje KOMA pro společnost Lapp Kabel. Společnost KOMA, která dlouhodobě propaguje modulární architekturu jako jedinečnou a vysoce efektivní plnohodnotnou formu výstavby, si právě této ceny velmi považuje, neboť ocenění nezávislými novináři dokazuje, jaký potenciál má modulární architektura a firma KOMA pro širokou veřejnost. Děkujeme Syndikátu novinářů Zlínského kraje a toto ocenění přijímáme jako závazek do budoucích let. A number of awards were presented at the Building of the Year in the Zlín Region competition. However, only one building was recognised by the Syndicate of Journalists. The award-winning structure was KOMA s low-energy modular kindergarten built for the Lapp Kabel Company. The KOMA Company, which has long been promoting modular architecture as a unique and highly effective, fully-fledged type of construction, values this award highly, as the award bestowed by the journalists proves what potential modular architecture and the KOMA Company has for the general public. We would like to thank the Syndicate of Journalists of the Zlín Region for this award, which we view as a commitment for the future. Im Rahmen des Wettbewerbes Bau des Jahres in der Zlín Region wurden eine ganze Reihe von Auszeichnungen verliehen, jedoch nur ein Bau gewann die des Journalistenverband Es handelte sich um den energiesparenden KOMA Kindergarten für Lapp Kabel. KOMA, welche die Modulararchitektur als einzigartige und hoch effektive Bauform langfristig vermarktet, schätzt diesen Preis sehr, beweist doch die Auszeichnung von unabhängigen Pressevertretern, was für ein Potenzial die Modulararchitektur für Öffentlichkeit hat. Wir danken herzlich dem Journalistenverband der Zlín Region und sehen diese Auszeichnung als Verpflichtung für die Zukunft.

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / Großraum- und Schwertransporte O firmě / About / Gessellschaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Šatní skříňky Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska Clother lockers Steel sheet and

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR Firma AMOSDESIGN realizovala rekonstrukci interiéru vily TUGENDHAT a při této příležitosti zhotovila také repliky

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

9. 11. března 2016 BRNO. Prezentace Veletrh Věda Výzkum Inovace

9. 11. března 2016 BRNO. Prezentace Veletrh Věda Výzkum Inovace 9. 11. března 2016 BRNO Prezentace Veletrh Věda Výzkum Inovace Cíle Veletrhu Věda Výzkum Inovace Cílem je vytvoření nové interdisciplinární platformy propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více