Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023"

Transkript

1 Návod k použití / Návod na použitie / Instrukcja obsługi Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Distributor: Jindřich Valenta ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, Choceň, Tel.: , Fax: , Distribútor: ELKO Valenta Slovakia s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, Tel./Fax: 032/ Dystrybutor: ELKO Valenta Polska Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 30, Wrocław, Tel./Fax:

2 Obr.1 Knoflík otáčení Gombík otáčania Obr.2 Přední mřížka Predná mriežka Přepínač Prepínač Pohon Zadní mřížka Zadná mriežka Matice stojanu Matica stojanu Obr.3 Tyč stojanu Základna stojanu Základňa stojanu Obr.4 Hřídel motoru Hriadeľ motora Přední mřížka Predná mriežka Matice Matica Klapka Vrtule Vrtuľa Matice mřížky Matica mriežky Zadní mřížka Zadná mriežka Kolík - 2 -

3 Česky Důležitá upozornění - Nepoužívejte v koupelně nebo na vlhkém místě. - Ventilátor umístěte blízko zásuvky, na pult, na desku, na stůl nebo na skříň. - Ujistěte se, že je stabilní. - Ventilátor postavte mimo dosah dětí. - Do ochranné mřížky nic nevkládejte. - Pokud ventilátor přemisťujete, vypněte ho a vytáhněte ze zásuvky. - Nedoporučujeme, aby byl přístroj používán malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru dospělých. - Je třeba dohlédnout, aby si malé děti s přístrojem nehrály. - Přístroj používejte pouze k danému účelu. - Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným použitím. - Nevystavujte přístroj vnějším vlivům jako je déšť nebo slunce. - Před čištěním nebo jinou manipulací s přístrojem se ujistěte, že je zástrčka vytažená ze zásuvky ve zdi. - Nepřikrývejte vnější ani vnitřní mřížky. - Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být opraven autorizovaným servisním centrem. Ovládání Otáčením ovládacího kroužku (přepínače) regulujete rychlost proudění vzduchu. Naklápění (obr.3) Stojanový ventilátor je vybaven kloubem pro úhlové naklápění, které lze aretovat pomocí páčky, umístěné na podstavci ventilátoru pod motorovou jednotkou. Otočte páčkou proti směru hodinových ručiček, ventilátor dle přání naklopte a poté páčku opět utáhněte. Nastavení výšky Uvolněte matici nastavení stojanu, upravte výšku a matici opět utáhněte. Oscilace otáčení (obr.2) Regulátor otáčení je umístěn na motorové jednotce. Zmáčknutím knoflíku dolů otáčení spustíte, vytažením zastavíte. Pokud manipulujete s tímto regulátorem, nedoporučujeme přístup zepředu, kvůli možnosti vniku části oděvu, rukávů atd. do přední mřížky. Manipulace Před jakýmkoli čištěním se ujistěte, že zástrčka je vytažena ze zásuvky. Pokud potřebujete přístroj rozebrat, abyste jej mohli na delší dobu uložit, postupujte podle instrukcí k sestrojení, ale v obráceném pořadí. Přední mřížku lze čistit měkkým kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Motorovou jednotku a podstavec lze přeleštit vlhkým měkkým hadříkem. Neponořujte do vody. Nepoužívejte abrasivní čistící prostředky. Montáž stolního ventilátoru (obr.4) 1.Na pohonnou jednotku nasaďte zadní kryt. Zajistěte upevňovací maticí. 2.Na hřídel motoru nasuňte vrtuli ventilátoru (na doraz) zajistěte maticí. Ověřte, že se vrtule volně a lehce otáčí. 3.Na předním kryt ventilátoru povolte šroubek a odklopte plastovou klapku. Kryt nasaďte na zadní kryt ventilátoru - nejdříve nasuňte úchytku ve vrchní části předního krytu a poté kryt zaklapněte do krytu zadního. Plastovou klapku ve spodní části sklopte a lehce šroubkem dotáhněte. Montáž podstavce Umístěte na sebe obě části podstavce. Zajistěte obě části podstavce čtyřmi šroubky s maticemi. Umístěte tyč stojanu na podstavec. Způsob likvidace pro výrobky: Obal: Krabice tříděný sběr papíru PE sáček tříděný sběr PE Polystyrenová výplň tříděný sběr PS Výrobek: Plasty tříděný sběr plastů Kabel bez zástrčky tříděný sběr mědi Kovové části, elektronika železný šrot Technická data Příkon 60 W Napětí Hladina akustického výkonu 67 db

4 Slovensky Dôležitá upozornenie - Nepoužívajte v kúpelni, alebo vo vlhkom prostredí. - Ventilátor umiestnite v blízkosti zásuvky, na pult, dosku, stôl alebo na skriňu. - Ubezpečte sa, že zvolené miesto je stabilné. - Ventilátor postavte mimo dosahu detí. - Do ochrannej mriežky nič nevkladajte. - Pokiaľ ventilátor premiestňujete, vypnite ho a vytiahnite zo zásuvky. - Neodporúčame, aby bol prístroj používaný malými deťmi alebo nesvojprávnymi osobami bez dozoru dospelých. - Je potrebné dať pozor, aby sa malé deti s prístrojom nehrali. - Prístroj používajte iba k danému účelu. - Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním. - Prístroj nevystavujte vonkajším vplyvom ako je dážď alebo slnko. - Pred čistením, alebo inou manipuláciou s prístrojom sa ubezpečte, že je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky v stene. - Neprikrývajte vonkajšiu ani vnútornú mriežku. - Pokiaľ dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť opravený autorizovaným servisným centrom. Ovládanie Otáčaním ovládajúceho krúžku ( prepínača) regulujte rýchlosť prúdenia vzduchu. Polohovanie (obr.3) Stojanový ventilátor je vybavený kĺbom,ktorý umožňuje uhlové naklápanie, ktoré je možné zaistiť pomocou páčky, umiestnenej na podstavci ventilátora pod motorovou jednotkou. Otočte páčkou proti smeru hodinových ručičiek, ventilátor podľa priania naklopte a potom páčku opäť utiahnite. Nastavenie výšky Uvoľnite maticu nastavenia stojanu, upravte výšku a maticou opäť utiahnite. Oscilácia otáčanie (obr.2) Regulátor otáčania je umiestnený na motorovej jednotke. Stlačením gombíka smerom nadol otáčanie spustíte, vytiahnutím zastavíte. Pokiaľ manipulujete s týmto regulátorom, nedoporučujeme prístup spredu, a to z dôvodu možnosti vniknutia častí odevov, rukávov atď do prednej mriežky. Manipulácia Pred akýmkoľvek čistením sa ubezpečte, že zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Pokiaľ potrebujete prístroj rozobrať, aby ste ho mohli na dlhší čas uložiť, postupujte podľa inštrukcií ku skladaniu ale v opačnom poradí. Prednú mriežku je možné čistiť kefkou alebo vlhkou handričkou. Motorovú jednotku a podstavec je možné preleštiť vlhkou handričkou. Neponárajte do vody! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Montáž stolového ventilátora (obr.4) 1.Na pohonnú jednotku nasaďte zadný kryt. Zaistite upevňovacou maticou. 2.Na hriadeľ motora nasuňte vrtuľu ventilátora (na doraz) zaistite maticou. Skontrolujte, či sa vrtuľa voľne a ľahko otáča. 3.Na prednom kryte ventilátora povoľte skrutku a odklopte plastovú klapku. Kryt nasaďte na zadný kryt ventilátora najskôr nasuňte úchytku vo vrchnej časti predného krytu a potom kryt zaklapnite do zadného krytu. Plastovú klapku v spodnej časti sklopte a ľahko skrutkou dotiahnite. Montáž podstavca Uložte na seba obidve časti podstavca. Zaistite obidve časti podstavca štyrmi skrutkami a maticami. Umiestnite tyč stojanu na podstavec. Spôsob likvidácie pre výrobky: Obal: Krabica triedený zber papiera PE sáčok triedený zber PE Polystyrénová výplň triedený zber PS Výrobok: Plasty. triedený zber plastov Kábel bez zástrčky triedený zber medi Kovové časti, elektronika železný šrot Technické parametre Príkon 60 W Napätie Hladina akustického výkona 67 db - 4 -

5 Polski Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi dla przyszłych potrzeb Wskazówki bezpieczeństwa - Nie stosować w łazience lub w miejscu wilgotnym. - Wentylator umieścić blisko gniazdka sieciowego na pulpicie, na płycie, na stole lub szafie. - Upewnić się czy jest stabilny. - Wentylator postawić poza zasięgiem dzieci. - Nie wkładać nic do kratki zabezpieczającej. - Przy przemieszczaniu wentylator wyłączyć i odłączyć przewód z sieci. - Nie zalecamy, aby urządzenie było używane przez małe dzieci lub osoby upośledzone bez nadzoru osób dorosłych. - Należy zwrócić uwagę, aby z urządzeniem nie bawiły się małe dzieci. - Urządzenie używać wyłącznie zgodnie z celem przeznaczenia. - Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego używania. - Chronić urządzenia przed działaniem atmosferycznym jak deszcz lub słońce. - Przed czyszczeniem lub inną manipulacją z urządzeniem upewnić się, czy wtyczka jest wyciągnięta z sieci. - Nie zakrywać kratki zewnętrznej ani wewnętrznej. - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien być on naprawiony przez autoryzowany punkt serwisowy. Nastawienie Obrotem regulatora (przełącznika) wyregulować prędkość przepływu powietrza. Nachylanie (rys.3) Wentylator stojakowy posiada przegub w celu nachylenia pod kątem, które można zablokować za pomocą dźwigni znajdującej się na podstawie wentylatora pod zespołem silnikowym. Dźwignię przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nachylić wentylator wg życzenia, a następnie dźwignię ponownie dokręcić. Nastawienie wysokości Poluzować nakrętkę nastawienia stojaka, wyregulować wysokość i ponownie przykręcić nakrętkę Oscylacja krążenie (rys.2) Regulator obrotów znajduje się na zespole silnikowym. W wyniku naciśnięcia przełącznika w dół włączymy krążenie, wyciągając go wyłączymy. Podczas manipulacji z tym regulatorem nie zalecamy stać z przodu, ze względu na wkręcenie części odzieży, rękawów itp. do przedniej kratki. Manipulacja Przed jakimkolwiek czyszczeniem upewnić się, czy wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka. Jeżeli zachodzi potrzeba demontażu urządzenia w celu przechowania przez dłuższy okres, postępować wg instrukcji montażu, ale w odwrotnej kolejności. Kratkę czołową czyścić miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką. Zespół silnikowy i podstawę wypolerować wilgotną ściereczką. Nie zanurzać do wody. Nie stosować agresywnych środków czyszczących. Montaż wentylatora stołowego (rys.4) 1.Na zespół napędowy nałożyć tylną obudowę. Zabezpieczyć nakrętką mocującą. 2.Na wał silnika nasadzić śmigło wentylatora (do oporu) i zabezpieczyć nakrętką. Sprawdzić, czy śmigło swobodnie i lekko się kręci. 3.Na przedniej obudowie wentylatora poluzować śrubkę i odchylić klapkę plastikową. Nasadzić obudowę na tylną obudowę wentylatora najpierw założyć zacisk na wierzchnią część przedniej obudowy i następnie wcisnąć obudowę do obudowy tylnej. Przechylić klapkę w dolnej części i lekko dokręcić śrubką. Montaż podstawy Umieścić na sobie obie części podstawy. Obie części podstawy zabezpieczyć czteroma śrubkami z nakrętkami. Umieścić drążek stojaka w podstawie. Sposób likwidacji. Opakowanie: Pudełko - segregowany skup papieru Torby PE - segregowany skup plastyku Osłony poliestrowe - segregowany skup plastyku Wyrób: Plastyk - segregowany skup plastyku Kabel bez końcówki - segregowany skup miedzi Części metalowe, elektronika - złom metalowy Dane techniczne Pobór mocy 60 W Napięcie Poziom hałasu 67 db

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění

Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I ES SI HU Manual de instrucciones y advertencias Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami Návod k použití a upozornění Priročnik z navodili in o pozorili Használati utasítás és figyelmeztetések

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI 01/2009 Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více