Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023"

Transkript

1 Návod k použití / Návod na použitie / Instrukcja obsługi Stojanový ventilátor Wentylator stojący VS 6013/6023 Distributor: Jindřich Valenta ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, Choceň, Tel.: , Fax: , Distribútor: ELKO Valenta Slovakia s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, Tel./Fax: 032/ Dystrybutor: ELKO Valenta Polska Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 30, Wrocław, Tel./Fax:

2 Obr.1 Knoflík otáčení Gombík otáčania Obr.2 Přední mřížka Predná mriežka Přepínač Prepínač Pohon Zadní mřížka Zadná mriežka Matice stojanu Matica stojanu Obr.3 Tyč stojanu Základna stojanu Základňa stojanu Obr.4 Hřídel motoru Hriadeľ motora Přední mřížka Predná mriežka Matice Matica Klapka Vrtule Vrtuľa Matice mřížky Matica mriežky Zadní mřížka Zadná mriežka Kolík - 2 -

3 Česky Důležitá upozornění - Nepoužívejte v koupelně nebo na vlhkém místě. - Ventilátor umístěte blízko zásuvky, na pult, na desku, na stůl nebo na skříň. - Ujistěte se, že je stabilní. - Ventilátor postavte mimo dosah dětí. - Do ochranné mřížky nic nevkládejte. - Pokud ventilátor přemisťujete, vypněte ho a vytáhněte ze zásuvky. - Nedoporučujeme, aby byl přístroj používán malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru dospělých. - Je třeba dohlédnout, aby si malé děti s přístrojem nehrály. - Přístroj používejte pouze k danému účelu. - Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným použitím. - Nevystavujte přístroj vnějším vlivům jako je déšť nebo slunce. - Před čištěním nebo jinou manipulací s přístrojem se ujistěte, že je zástrčka vytažená ze zásuvky ve zdi. - Nepřikrývejte vnější ani vnitřní mřížky. - Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, musí být opraven autorizovaným servisním centrem. Ovládání Otáčením ovládacího kroužku (přepínače) regulujete rychlost proudění vzduchu. Naklápění (obr.3) Stojanový ventilátor je vybaven kloubem pro úhlové naklápění, které lze aretovat pomocí páčky, umístěné na podstavci ventilátoru pod motorovou jednotkou. Otočte páčkou proti směru hodinových ručiček, ventilátor dle přání naklopte a poté páčku opět utáhněte. Nastavení výšky Uvolněte matici nastavení stojanu, upravte výšku a matici opět utáhněte. Oscilace otáčení (obr.2) Regulátor otáčení je umístěn na motorové jednotce. Zmáčknutím knoflíku dolů otáčení spustíte, vytažením zastavíte. Pokud manipulujete s tímto regulátorem, nedoporučujeme přístup zepředu, kvůli možnosti vniku části oděvu, rukávů atd. do přední mřížky. Manipulace Před jakýmkoli čištěním se ujistěte, že zástrčka je vytažena ze zásuvky. Pokud potřebujete přístroj rozebrat, abyste jej mohli na delší dobu uložit, postupujte podle instrukcí k sestrojení, ale v obráceném pořadí. Přední mřížku lze čistit měkkým kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Motorovou jednotku a podstavec lze přeleštit vlhkým měkkým hadříkem. Neponořujte do vody. Nepoužívejte abrasivní čistící prostředky. Montáž stolního ventilátoru (obr.4) 1.Na pohonnou jednotku nasaďte zadní kryt. Zajistěte upevňovací maticí. 2.Na hřídel motoru nasuňte vrtuli ventilátoru (na doraz) zajistěte maticí. Ověřte, že se vrtule volně a lehce otáčí. 3.Na předním kryt ventilátoru povolte šroubek a odklopte plastovou klapku. Kryt nasaďte na zadní kryt ventilátoru - nejdříve nasuňte úchytku ve vrchní části předního krytu a poté kryt zaklapněte do krytu zadního. Plastovou klapku ve spodní části sklopte a lehce šroubkem dotáhněte. Montáž podstavce Umístěte na sebe obě části podstavce. Zajistěte obě části podstavce čtyřmi šroubky s maticemi. Umístěte tyč stojanu na podstavec. Způsob likvidace pro výrobky: Obal: Krabice tříděný sběr papíru PE sáček tříděný sběr PE Polystyrenová výplň tříděný sběr PS Výrobek: Plasty tříděný sběr plastů Kabel bez zástrčky tříděný sběr mědi Kovové části, elektronika železný šrot Technická data Příkon 60 W Napětí Hladina akustického výkonu 67 db

4 Slovensky Dôležitá upozornenie - Nepoužívajte v kúpelni, alebo vo vlhkom prostredí. - Ventilátor umiestnite v blízkosti zásuvky, na pult, dosku, stôl alebo na skriňu. - Ubezpečte sa, že zvolené miesto je stabilné. - Ventilátor postavte mimo dosahu detí. - Do ochrannej mriežky nič nevkladajte. - Pokiaľ ventilátor premiestňujete, vypnite ho a vytiahnite zo zásuvky. - Neodporúčame, aby bol prístroj používaný malými deťmi alebo nesvojprávnymi osobami bez dozoru dospelých. - Je potrebné dať pozor, aby sa malé deti s prístrojom nehrali. - Prístroj používajte iba k danému účelu. - Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym používaním. - Prístroj nevystavujte vonkajším vplyvom ako je dážď alebo slnko. - Pred čistením, alebo inou manipuláciou s prístrojom sa ubezpečte, že je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky v stene. - Neprikrývajte vonkajšiu ani vnútornú mriežku. - Pokiaľ dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť opravený autorizovaným servisným centrom. Ovládanie Otáčaním ovládajúceho krúžku ( prepínača) regulujte rýchlosť prúdenia vzduchu. Polohovanie (obr.3) Stojanový ventilátor je vybavený kĺbom,ktorý umožňuje uhlové naklápanie, ktoré je možné zaistiť pomocou páčky, umiestnenej na podstavci ventilátora pod motorovou jednotkou. Otočte páčkou proti smeru hodinových ručičiek, ventilátor podľa priania naklopte a potom páčku opäť utiahnite. Nastavenie výšky Uvoľnite maticu nastavenia stojanu, upravte výšku a maticou opäť utiahnite. Oscilácia otáčanie (obr.2) Regulátor otáčania je umiestnený na motorovej jednotke. Stlačením gombíka smerom nadol otáčanie spustíte, vytiahnutím zastavíte. Pokiaľ manipulujete s týmto regulátorom, nedoporučujeme prístup spredu, a to z dôvodu možnosti vniknutia častí odevov, rukávov atď do prednej mriežky. Manipulácia Pred akýmkoľvek čistením sa ubezpečte, že zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Pokiaľ potrebujete prístroj rozobrať, aby ste ho mohli na dlhší čas uložiť, postupujte podľa inštrukcií ku skladaniu ale v opačnom poradí. Prednú mriežku je možné čistiť kefkou alebo vlhkou handričkou. Motorovú jednotku a podstavec je možné preleštiť vlhkou handričkou. Neponárajte do vody! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Montáž stolového ventilátora (obr.4) 1.Na pohonnú jednotku nasaďte zadný kryt. Zaistite upevňovacou maticou. 2.Na hriadeľ motora nasuňte vrtuľu ventilátora (na doraz) zaistite maticou. Skontrolujte, či sa vrtuľa voľne a ľahko otáča. 3.Na prednom kryte ventilátora povoľte skrutku a odklopte plastovú klapku. Kryt nasaďte na zadný kryt ventilátora najskôr nasuňte úchytku vo vrchnej časti predného krytu a potom kryt zaklapnite do zadného krytu. Plastovú klapku v spodnej časti sklopte a ľahko skrutkou dotiahnite. Montáž podstavca Uložte na seba obidve časti podstavca. Zaistite obidve časti podstavca štyrmi skrutkami a maticami. Umiestnite tyč stojanu na podstavec. Spôsob likvidácie pre výrobky: Obal: Krabica triedený zber papiera PE sáčok triedený zber PE Polystyrénová výplň triedený zber PS Výrobok: Plasty. triedený zber plastov Kábel bez zástrčky triedený zber medi Kovové časti, elektronika železný šrot Technické parametre Príkon 60 W Napätie Hladina akustického výkona 67 db - 4 -

5 Polski Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi dla przyszłych potrzeb Wskazówki bezpieczeństwa - Nie stosować w łazience lub w miejscu wilgotnym. - Wentylator umieścić blisko gniazdka sieciowego na pulpicie, na płycie, na stole lub szafie. - Upewnić się czy jest stabilny. - Wentylator postawić poza zasięgiem dzieci. - Nie wkładać nic do kratki zabezpieczającej. - Przy przemieszczaniu wentylator wyłączyć i odłączyć przewód z sieci. - Nie zalecamy, aby urządzenie było używane przez małe dzieci lub osoby upośledzone bez nadzoru osób dorosłych. - Należy zwrócić uwagę, aby z urządzeniem nie bawiły się małe dzieci. - Urządzenie używać wyłącznie zgodnie z celem przeznaczenia. - Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego używania. - Chronić urządzenia przed działaniem atmosferycznym jak deszcz lub słońce. - Przed czyszczeniem lub inną manipulacją z urządzeniem upewnić się, czy wtyczka jest wyciągnięta z sieci. - Nie zakrywać kratki zewnętrznej ani wewnętrznej. - W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien być on naprawiony przez autoryzowany punkt serwisowy. Nastawienie Obrotem regulatora (przełącznika) wyregulować prędkość przepływu powietrza. Nachylanie (rys.3) Wentylator stojakowy posiada przegub w celu nachylenia pod kątem, które można zablokować za pomocą dźwigni znajdującej się na podstawie wentylatora pod zespołem silnikowym. Dźwignię przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, nachylić wentylator wg życzenia, a następnie dźwignię ponownie dokręcić. Nastawienie wysokości Poluzować nakrętkę nastawienia stojaka, wyregulować wysokość i ponownie przykręcić nakrętkę Oscylacja krążenie (rys.2) Regulator obrotów znajduje się na zespole silnikowym. W wyniku naciśnięcia przełącznika w dół włączymy krążenie, wyciągając go wyłączymy. Podczas manipulacji z tym regulatorem nie zalecamy stać z przodu, ze względu na wkręcenie części odzieży, rękawów itp. do przedniej kratki. Manipulacja Przed jakimkolwiek czyszczeniem upewnić się, czy wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka. Jeżeli zachodzi potrzeba demontażu urządzenia w celu przechowania przez dłuższy okres, postępować wg instrukcji montażu, ale w odwrotnej kolejności. Kratkę czołową czyścić miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką. Zespół silnikowy i podstawę wypolerować wilgotną ściereczką. Nie zanurzać do wody. Nie stosować agresywnych środków czyszczących. Montaż wentylatora stołowego (rys.4) 1.Na zespół napędowy nałożyć tylną obudowę. Zabezpieczyć nakrętką mocującą. 2.Na wał silnika nasadzić śmigło wentylatora (do oporu) i zabezpieczyć nakrętką. Sprawdzić, czy śmigło swobodnie i lekko się kręci. 3.Na przedniej obudowie wentylatora poluzować śrubkę i odchylić klapkę plastikową. Nasadzić obudowę na tylną obudowę wentylatora najpierw założyć zacisk na wierzchnią część przedniej obudowy i następnie wcisnąć obudowę do obudowy tylnej. Przechylić klapkę w dolnej części i lekko dokręcić śrubką. Montaż podstawy Umieścić na sobie obie części podstawy. Obie części podstawy zabezpieczyć czteroma śrubkami z nakrętkami. Umieścić drążek stojaka w podstawie. Sposób likwidacji. Opakowanie: Pudełko - segregowany skup papieru Torby PE - segregowany skup plastyku Osłony poliestrowe - segregowany skup plastyku Wyrób: Plastyk - segregowany skup plastyku Kabel bez końcówki - segregowany skup miedzi Części metalowe, elektronika - złom metalowy Dane techniczne Pobór mocy 60 W Napięcie Poziom hałasu 67 db

Stolní ventilátor Stolný ventilátor Wentylator VS 6010/6011/6012/6020

Stolní ventilátor Stolný ventilátor Wentylator VS 6010/6011/6012/6020 Návod k použití / Návod na použitie / Instrukcja obsługi Stolní ventilátor Stolný ventilátor Wentylator VS 6010/6011/6012/6020 Distributor: Jindřich Valenta ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň,

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Stolní ventilátor Návod k použití

Stolní ventilátor Návod k použití Stolní ventilátor Návod k použití CZ SFE 3020WH SFE 4030WH Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

/2004 SK

/2004 SK 7 747 004 39 06/004 SK Pre odborných pracovníkov Montážny návod Výmena dverí kotla Špeciálny vykurovací kotol na olej/plyn Logano S635 a Logano S735 Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! Obsah Všeobecné

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

SF-12 Small Návod k obsluze/záruka

SF-12 Small Návod k obsluze/záruka Interiérový ventilátor - stolní SF-12 Small Návod k obsluze/záruka CZ SF-12 Small Všeobecná bezpečnostní upozornění Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod k použití! Odložte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

MANUÁL SADA ZÁKLADNÝCH MECHANIZMOV, POHONOV A PREVODOV

MANUÁL SADA ZÁKLADNÝCH MECHANIZMOV, POHONOV A PREVODOV MANUÁL 2.2.58.SADA ZÁKLADNÝCH MECHANIZMOV, POHONOV A PREVODOV SADA OBSAHUJE Modely prierezov motorov: o Model v reze - dvojtaktný motor o Model v reze - štvortaktný motor o Model v reze - dieselový štvortaktný

Více

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi

PHSB 610 MJ. User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi PHSB 610 MJ User s Manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi Vážený zákazníku, děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe,

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO www.varo.com STOJAN PRO STOLNÍ PILU POWXQ53600T POWXQ5360 CS 1 SEZNAM OBSAHU BALENÍ Odstraňte veškeré balicí materiály. Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny). Zkontrolujte úplnost obsahu

Více

Gratulujeme! Vybrali jste si kvalitní termostimulátor, který je pečlivě navržen a patří mezi nejefektivnější na trhu.

Gratulujeme! Vybrali jste si kvalitní termostimulátor, který je pečlivě navržen a patří mezi nejefektivnější na trhu. CZ Gratulujeme! Vybrali jste si kvalitní termostimulátor, který je pečlivě navržen a patří mezi nejefektivnější na trhu. VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ Před připojením zařízení do elektrické sítě zkontrolujte, jestli

Více

Návod na montáž. Montážny rámček

Návod na montáž. Montážny rámček Návod na montáž Montážny rámček 1251 04 Popis prístroja Do montážneho rámčeka sa inštalujú prístrojové moduly alebo kompletné prístroje, napr. rádiový vstupný modul Dialog zo systému Samostatného Modulárneho

Více

Honeywell D05FS. Montážny a prevádzkový návod. Redukčný ventil

Honeywell D05FS. Montážny a prevádzkový návod. Redukčný ventil D05FS Montážny a prevádzkový návod Redukčný ventil 1./ Bezpečnostné pokyny 1. Postupujte podľa návodu na montáž a obsluhu 2. Výrobok používajte - V podmienkach pre ktoré je určený - V súlade s bezpečnostnými

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8 " 32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4 " 32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1)

Skrutka M6x20 mm (1) Skrutka M5x20 mm (1) Skrutka 5/8  32 x 5/ 8 (1) Skrutka 1/4  32 x 5/ 2 (2) Plastová podložka M5x1/8 (1) SK Stropný/nástenný držiak reproduktora Solight 1MR1 pokyny k inštalácii POZOR Pred inštaláciou si prečítajte inštalačné pokyny. Tento držiak reproduktora je určený iba k zaveseniu malých reproduktorov,

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Elektrický kráječ. Návod k obsluze

Elektrický kráječ. Návod k obsluze Elektrický kráječ Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Přístroj

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-FP8095. Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-FP8095 Mlýnek na maso Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Multifunkční halogenová trouba FA-5032

Multifunkční halogenová trouba FA-5032 Multifunkční halogenová trouba FA-5032 Multifunkční halogenová trouba návod k používání Před prvním použitím halogenové trouby prosíme přečíst návod k obsluze. Obecné podmínky pro zachování bezpečnosti:

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

Nástěnný ventilátor Návod k použití

Nástěnný ventilátor Návod k použití Nástěnný ventilátor Návod k použití CZ Před použitím spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE. Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby

Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE. Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby Stroj na výrobu cukrové vaty NÁVOD K OBSLUZE Upozornění: Nesmí používat děti bez dohledu dospělé osoby 1 Důležité bezpečnostní pokyny Před používáním stroje na výrobu cukrové vaty si přečtěte všechny pokyny.

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia

RIEŠENIE PROBLÉMOV. Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu. Bezpečnosť osôb. Bezpečnosť produktu. Zvláštne opatrenia Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu Bezpečnosť osôb UPS má svoj vlastný vnútorný napájací zdroj (batériu). V dôsledku toho môžu byť jej výkonové výstupy pod napätím, aj

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie

KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER. Návod na používanie KLARSTEIN XJ3 GRENOBLE, ČISTIČ VZDUCHU, IONIZÁTOR, 4 - V 1, FILTER Návod na používanie 10021654 Vážený zákazník, V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému

Více

KB 3481 Chladící box NÁVOD K POUŽITÍ

KB 3481 Chladící box NÁVOD K POUŽITÍ CZ KB 3481 Chladící box NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecné bezpečnostní pokyny Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Vysílač vyšle signál do obvodu, který lze detekovat přijímačem. Přijímač zapípá a jeho zelená LED zabliká, pokud je signál detekován. Citlivost přijímače lze nastavit,

Více

Návod na používanie strešného boxu MD ULTRAPLAST

Návod na používanie strešného boxu MD ULTRAPLAST SK Návod na používanie strešného boxu MD ULTRAPLAST Vážený zákazník, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho strešného boxu a želáme Vám, aby ste mali úžitok a radosť z jeho používania. Je však

Více

Stojanový ventilátor Stojanový ventilátor

Stojanový ventilátor Stojanový ventilátor Stojanový ventilátor Stojanový ventilátor AR5S40PB CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními

Více

Návod k použití. Věžový Ventilátor T-VL Návod na používanie STOJANOVÝ VENTILÁTOR

Návod k použití. Věžový Ventilátor T-VL Návod na používanie STOJANOVÝ VENTILÁTOR Návod k použití Návod na používanie Věžový Ventilátor STOJANOVÝ VENTILÁTOR T-VL 3546 ČESKY Obsah Přehled součástí... Strana 3 Návod k použití... Strana 4 Technické údaje... Strana 6 Likvidace... Strana

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Elektrický olejový radiátor Návod k obsluze

Elektrický olejový radiátor Návod k obsluze Elektrický olejový radiátor Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu.

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular

Instrucţiuni de folosire Ventilator tubular PL Instrukcja użytkowania Wentylator kolumnowy 25 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl H BG Kezelési utasítás Oszlopventillátor ZELMER 24Z012 Típus 1417 ASPICO KFT H-9027

Více

Sada s veternou turbínou

Sada s veternou turbínou Sada s veternou turbínou 1 Používateľský manuál/ Návod na obsluhu Čo je v balení? A Náboj turbíny B Lopatky turbíny/ vrtuľa C Generátor D Prevody (60T, 40T (x2), 20T) E Chvostová plocha F Otáčacie ložisko

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ

SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS. Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ SET OF ELECTRIC SALT & PEPPER MILLS Návod k obsluze SADA ELEKTRICKÝCH MLÝNKŮ NA SŮL A PEPŘ Návod na obsluhu SÚPRAVA ELEKTRICKÝCH MLYNČEKOV NA SOĽ A ČIERNE KORENIE Használati útmutató ELEKTROMOS SÓ- ÉS

Více

Inštalačno - užívateľský návod

Inštalačno - užívateľský návod VENTILÁTORY NA LETO Inštalačno - užívateľský návod ARIANTE TOWER SUPER Dátum vydania: 25.07.2008 UZN-V-VPL-ARIANTE TOWER SUPER-0708-01-SK ARIANTE TOWER SUPER / strana 2 POPIS Pred inštaláciou a pripojením

Více

VL 5526 M Bedienungsanleitung/Garantie Tischventilator

VL 5526 M Bedienungsanleitung/Garantie Tischventilator VL 5526 M Bedienungsanleitung/Garantie Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni per l uso Instruction Manual Instrukcja obsługi/gwarancja Návod k použití

Více

Stolní ventilátor Stolový ventilátor Wentylator stołowy Table fan Asztali ventilátor

Stolní ventilátor Stolový ventilátor Wentylator stołowy Table fan Asztali ventilátor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS VEN 12 Blizzard Stolní ventilátor Stolový ventilátor Wentylator stołowy Table fan Asztali ventilátor 17/12/2015

Více

VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL

VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL VENTILÁTORY PRE PRIEMYSEL Nástrešné radiálne odsávacie ventilátory Inštalačno - užívateľský návod TR E/ TR E-V Dátum vydania: 28.07.2010 UZN-V-VPP-TR E_TR EV-0710-01-SK TR E_TR E-V / strana 2 ŠPECIFIKÁCIA

Více

Lis na citrusové plody Návod k obsluze

Lis na citrusové plody Návod k obsluze Lis na citrusové plody Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO DO KOUPELNY IP21

KERAMICKÉ TOPIDLO DO KOUPELNY IP21 CZ KERAMICKÉ TOPIDLO DO KOUPELNY IP21 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR INSTRUKCE K PROVOZU Strana 1 Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Jmenovitý příkon Elektr. třída ochrany LWA. Max. průtok vzduchu (F) Max. rychlost proudění (c)

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Jmenovitý příkon Elektr. třída ochrany LWA. Max. průtok vzduchu (F) Max. rychlost proudění (c) Stojanový ventilátor Model Síťové napětí Jmenovitý příkon Elektr. třída ochrany LWA NÁVOD K OBSLUZE CZECH Max. průtok vzduchu (F) Max. rychlost proudění (c) Hmotnost netto RD-40I 220-240V ~ 50Hz 50 W I

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

ILUSTROVANÉ PŘÍKLADY

ILUSTROVANÉ PŘÍKLADY Návod k použití ILUSTROVANÉ PŘÍKLADY Přívodní kabel 4 5 3 2 1 11 10 Elektrická zástrčka 6 7 8 Obr. A 12 15 13 14 Obr. B 11 10 17 8 Odšroubovat Obr. C Obr. D 1 11 18 Obr. E Obr. F Zašroubovat 2 Obr. G 3

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Návod k použití obsluze a údržbě POZOR: Bezpečnostní pokyny: Před připojením výrobku do elektrické sítě se ujistěte, že parametry síťové

Návod k použití obsluze a údržbě POZOR: Bezpečnostní pokyny: Před připojením výrobku do elektrické sítě se ujistěte, že parametry síťové Návod k použití obsluze a údržbě Infrazářič Elegant QH-1200 (před použitím pozorně prostudujte tento návod) Návod k použití uschovejte v dosahu výrobku pro možnost opětovné potřeby, a to po celou dobu

Více

TCPM2000TVTIM V 50Hz 2000W CZ KONVEKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TCPM2000TVTIM V 50Hz 2000W CZ KONVEKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TCPM2000TVTIM 220-240V 50Hz 2000W CZ KONVEKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2007 1 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY MODEL: SÉRIE DL01 Možnosti volby pracovního režimu přístroje: * STAND Konvektorové topení s termostatem.

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012

Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou. Lampa stojanová dvojitá. 2x36W 52.02-012 Lampa stojanová dvojitá s energeticky úspornou žárovkou ENERGIESPAR-ARBEITSLEUCHTE Lampa stojanová dvojitá 2x36W 52.02-012 CZ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. A G C I B H D F

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

NÁVOD PRE MONTÁŽ A POUŽITIE

NÁVOD PRE MONTÁŽ A POUŽITIE Slovensky(SK) BVN W, BVX W, BVX WT, BVX ST, BVX WH, BVX SH, BV MSS Pred použitím zariadenia prvýkrát, si prečítajte prosím starostlivo tieto pokyny a uschovajte ho pre budúce použitie. VENTILÁTOR NÁVOD

Více

Puritan Bennett. Montážny vozík kompresora ventilátora 800 Series Pojazdný stojan ventilátora 800 Series. Kontrola obsahu súpravy.

Puritan Bennett. Montážny vozík kompresora ventilátora 800 Series Pojazdný stojan ventilátora 800 Series. Kontrola obsahu súpravy. Návod na montáž Puritan Bennett TM Montážny vozík kompresora ventilátora 800 Series Pojazdný stojan ventilátora 800 Series Kontrola obsahu súpravy Skontrolujte, či máte všetky súčasti uvedené v Tab. 1

Více

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184

MX 2050. PowerMax. fl. oz. cups. off 1 2. pulse. clean. pulse. Type 4184 MX 00 0 0 0 0 0 fl. oz. 7 7 6 cups PowerMax pulse clean off pulse Type 8 Návod k obsluze Návod na používanie CZ SK Česky - 6, 0 Slovensky 7-9, 0-0 -8-/VIII-99 Internet: http://www.braun.com, http://www.oralb.com

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

P o v o ľ o v a c í l i s t PL 08/05 E

P o v o ľ o v a c í l i s t PL 08/05 E 1. Úvodné ustanovenia Osvetľovacie sklopné stožiare typovej rady DT/pV sa používajú ako podpery svietidiel pre osvetľovanie vonkajších priestorov, ako sú miestne komunikácie, miestne priestory s vylúčením

Více

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze Ohřívač s ventilátorem SAHARA 461-462 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Obsah návodu k použití

Obsah návodu k použití PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ - MODEL 3239W NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu k použití 1. Popis částí přístroje... 3 2. Technologie čištění... 4 3. Technické specifikace... 4 4. Bezpečnostní upozornění... 4 5. Jak vyměnit

Více