KATALOG CATALOGUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25. 26. 9. 2013 KATALOG CATALOGUE"

Transkript

1 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA KATALOG CATALOGUE ORGANIZÁTOR MÍSTO KONÁNÍ PARTNEŘI DOPROVODNÉHO PROGRAMU

2 potÿeby pro laboratoÿ vyzkoušejte chemikálie Carl Roth D VKoV NÕ pÿõstroje CHeMIK lie SKlo plastik

3

4 ORGANIZÁTOR VELETRHU / ORGANISER OF THE FAIR CHEMAGAZÍN s.r.o. Gorkého 2573, CZ Pardubice T: , F: MÍSTO KONÁNÍ / VENUE KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA (KCP) Přízemí /PRAGUE CONGRESS CENTRE (PCC) Ground floor Adresa / Address: 5. května 1640/65, CZ Praha 4 DATUM A TERMÍN KONÁNÍ / DATES & OPENING HOURS září hod. / September 25 26, :00 a.m. 4:00 p.m. VSTUPNÉ / ADMISSION Zdarma / Free of charge DOPRAVA / TRANSPORT Stanice metra Vyšehrad, trasa C, směr Háje / Underground station Vyšehrad, line C, direction Háje Info: PARKOVÁNÍ / PARKING Podzemní garáže KCP / Underground parking of PCC RESTAURACE A OBČERSTVENÍ / RESTAURANTS AND SNACKS KAVÁRNA MELODIE Přízemí / Ground floor CAFÉ RESTAURANT ESPRIT Hotel Holiday Inn DŮLEŽITÁ SPOJENÍ / IMPORTANT CONTACTS Organizátor / Organiser hot line: Kongresové centrum Praha / PCC: Tísňová linka / Emergency: 112 4

5 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI VELETRHU / LIST OF MEDIA PARTNERS Hlavní mediální partner a organizátor veletrhu / Main media partner and the exhibition organiser CHEMAGAZÍN Mediální partneři veletrhu / Media partners BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ČASOPIS VESMÍR ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS PRO FYZIKU ENVIWEB GATE2BIOTECH CHEMICKÉ LISTY CHEMPOINT.CZ KVASNÝ PRŮMYSL LABORATORNÍ PRŮVODCE MLÉKAŘSKÉ LISTY TŘETÍ RUKA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Spolupracující společnosti /Cooperation companies ČESKÁ CHROMATOGRAFICKÁ ŠKOLA ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ÚSTAV PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII AV ČR, V.V.I. 5

6 NOMENKLATURA 1 LABORATORNÍ VYBAVENÍ POMŮCKY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 1.1 Laboratorní nábytek, upevňovací, konstrukční a stavební prvky 1.2 Digestoře, ventilace a likvidace škodlivých výparů 1.3 Čerpací technika, vývěvy a kompresory 1.4 Úprava vody v laboratoři, iontoměniče, membrány, RO 1.5 Myčky laboratorního skla a čisticí prostředky 1.6 Sušárny, pece, temperační a chladicí komory 1.7 Lázně, ohřívací a chladicí systémy, kryogenika 1.8 Technika pro laboratorní a poloprovozní preparace a izolace 1.9 Laboratorní sklo a skleněné aparatury 1.10 Reaktory, autoklávy, míchačky, třepačky a centrifugy 1.11 Laboratorní mlýny, drtiče, dispergátory, emulgátory a homogenizátory 1.12 Stolní lisy, hnětače a extrudéry 1.13 Dávkovací, vzorkovací a titrační soupravy a systémy 1.14 Měření ph, vodivosti a potenciálů ISE, elektrody a sondy, pufry 1.15 Analytické váhy a předvážky 1.16 Měření teploty a tepelných veličin, regulace teploty 1.17 Měření a stanovení fyzikálních vlastností látek (hustota, objem, bod varu a tání apod.) 1.18 Plastové laboratorní potřeby 1.19 Plyny a jejich směsi, tlakové láhve, kapalné plyny 1.20 Hadice, spojky, ventily a armatury 1.21 Shromažďování odpadu a likvidace 1.22 Bezpečnostní systémy a ochranné pomůcky, protipožární technika 2 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA 2.1 Analytická technika Chromatografická technika a příslušenství Spektrometrie a příslušenství Fotometry Mikroskopická technika a vybavení pro zpracování obrazu Přístroje pro stanovení fyzikálních vlastností látek a materiálovou analýzu Analytické přístroje pro stanovení obsahu prvků a sloučenin Vybavení pro sítovou analýzu, měření velikosti, porozity a počtu částic 2.2 Přístroje pro měření kvality půdy, vody a ovzduší Systémy a zařízení pro odběr a přípravu vzorků Monitoring pracovního a životního prostředí 2.3 Laboratorní technika pro biologické materiály Speciální vybavení pro přípravu a uchovávání vzorků Aseptické a hygienické pomůcky a spotřební materiál Aseptické boxy a čisté komory, čištění vzduchu Zařízení pro biochemické preparace a bioanalýzu Elektroforéza a vybavení Technologie pro molekulární a genové inženýrství 6

7 2.3.7 Informační systémy pro bioanalytiku, modelování a výpočty Biochemikálie, kultury, protilátky, diagnostika a biosenzory Zneškodňování biochemických vzorků, opatření proti jejich zneužití 2.4 Testovací stroje a přístroje pro mechanoskopické zkoušky Přístroje pro měření vlastností taveniny Přístroje pro měření mechanických veličin a geometrických rozměrů Přístroje pro měření rheologických charakteristik a viskozimetrie Solné a klimatizační komory Normalizace, metrologie, řízení a kontrola jakosti Dokumentace a ochrana dat, nosiče dat 3 PROCESNÍ KONTROLA A VÝROBA 3.1 Výrobky a technologie pro zvyšování kvality výroby 3.2 Zařízení vstupní/výstupní a procesní kontroly 3.3 Software pro sledování kvality výroby 3.4 Poloprovozní zařízení 3.5 Filtrační zařízení a systémy 3.6 Plnicí zařízení 3.7 Automatické testovací systémy 4 CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A DIAGNOSTIKA 4.1 Chemikálie pro obecné použití 4.2 Speciální a čisté roztoky a chemikálie pro analytické metody 4.3 Diagnostické soupravy a sady, CRM a příslušenství 4.4 Pomocné látky a spotřební materiál 4.5 Značené chemikálie a farmaka, radioizotopy, dozimetrie 4.6 Označování vzorků, bezpečnostní listy 4.7 Zacházení s nebezpečnými látkami a opatření proti jejich zneužití 5 ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACE V LABORATOŘI A PŘI KONTROLE KVALITY VÝROBY 5.1 Systémy sběru a vyhodnocení dat 5.2 LIMS 5.1 Systémy pro archivaci a organizaci v laboratořích 5.3 Systémy pro označování 5.4 Ostatní software 6 SLUŽBY LABORATOŘÍ 6.1 Analytika životního prostředí 6.2 Biochemické rozbory 6.3 Znalecké posudky a rizikový management 6.4 Contract research/manufacturing 6.5 Informační servis 6.4 Poradenství, legislativa a certifikace laboratoří 7 LITERATURA, ČASOPISY, INFORMAČNÍ ZDROJE, DATABÁZE 8 SERVIS A OPRAVY LABORATORNÍ TECHNIKY 7

8 Cisté chemikálie a specializované služby Profesionalita, péče a partnerství B31 Navštivte nás na stánku B31 nebo na

9 Profesionální nábytek pro každou laboratoř TOP STANDARD EKO Navštivte nás na stánku B 34

10 DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU Doprovodný program připravil organizátor veletrhu časopis CHEMAGAZÍN, ve spolupráci s odbornými garanty Českou společností chemickou, Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Vstup na veletrh i doprovodný program je zdarma. Místo konání: Kongresové centrum Praha, Malý sál, Přízemí, (Sektor C) Středa :15 hod. ZAHÁJENÍ 09:30 hod. INTERAKCE INSULINU S JEHO RECEPTOREM RNDr. Lenka ŽÁKOVÁ, PhD. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha V současné době je na světě 346 miliónů diabetiků, z čehož více než 90% pacientů má diabetes 2. typu, tj. diabetes nezávislý na množství insulinu v krvi. Diabetes 1.typu, jímž je postiženo mezi 5 10% diabetických pacientů, je onemocnění, jehož příčinou je nedostatek insulinu v krvi, způsobený buď poškozením buněk vyrábějících insulin nebo sekrecí defektního insulinu do krve. Insulin je peptidický hormon skládající se z 51 aminokyselin ve dvou řetězcích vzájemně spojených disulfidickými můstky. Funkce insulinu je zejména zprostředkování vstupu molekul glukosy z krevního řečiště do nitra buněk, kde je glukosa dále přeměňována na energii a zásobní tuky. Insulin, sekretovaný do krevního řečiště v odpovědi na příjem potravy, se pro správné fungování musí navázat na insulinový receptor nacházející se na povrchu buněk. Tento receptor je transmembránový protein o 1300 aminokyselinách s tyrosinkinázovou aktivitou na vnitřní straně buňky, jejíž aktivování interakcí insulinu s jeho receptorem spouští signalizační kaskádu vzájemně provázaných dějů zakončených zejména otevřením membránových kanálů pro vstup molekul glukosy do buňky. Náš výzkum se týká modifikování molekuly insulinu na různých místech peptidového řetězce, což nám umožňuje lépe pochopit, které části molekuly insulinu jsou zodpovědné za vazbu na insulinový receptor a jak vlastně komplex insulinu s jeho receptorem vypadá. Toto poznání by následně mohlo vést také k vylepšení stávajících přirozených nebo pozměněných insulinů používaných v klinické praxi. 10:00 hod. ŽIVOTNÍ CYKLUS HIV Ing. Michaela RUMLOVÁ, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha Retroviry, mezi něž patří i HIV, vznikají v hostitelské buňce nejprve jako nezralé, sférické částice složené z polyproteinových prekurzorů. 10

11 Během pučení viru z buňky dochází k aktivaci virem kódované proteasy, která rozštěpí prekurzory na jednotlivé funkční proteiny. Tím je indukována morfologická změna, při níž dochází k přeskupení proteinů za vytvoření vysoce organizované, zralé a plně infekční částice. Detailní porozumění oěma typům skládání, jimiž virus musí projít, je nezbytným předpokladem pro design inhibitorů, které by zabránily tvorbě buď nezralé či zralé částice. 10:30 hod. RYCHLÁ HPLC BIOFLAVONOIDŮ Ing. Petr MARHOL Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha Bioflavonoidy polyfenolické látky rostlinného původu. Mnoho z nich má významné biologické (antioxidační, antikarcinogenní, antiaterogenní) účinky. Z tohoto důvodu jsou zajímavé nejen pro biologa a lékaře, ale též pro analytického chemika. V současné době je evidováno cca bioflavonoidů (např. rutin, quercetin, hesperidin, isoquercitrin apod.). Nejpoužívanější metodou v kvalitativní i kvantitativní analýze bioflavonoidů je kapalinová chromatografie (HPLC, UHPLC) ve spojení s vhodnou detekční technikou (UV, DAD, MS). V příspěvku budou diskutovány rychlé chromatografické separace polyfenolických látek v analytickém i semipreparativním měřítku. 11:00 hod. HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ Ing. Robert JIRÁSKO, Ph.D. Univerzita Pardubice, FChT, KAnCh, Pardubice Přednáška je věnována zobrazování tkání s využitím hmotnostní spektrometrie. V úvodu přednášky jsou nejprve stručně zmíněny základní pojmy, možné ionizační techniky a hmotnostní analyzátory využívané v této problematice. Dále jsou diskutovány postupy při přípravě vzorků včetně různých metod homogenního nanesení matrice (v případě MALDI) na biologickou tkáň. V druhé části přednášky jsou ukázány vybrané biologické aplikace v oblasti zobrazování malých molekul a použití příslušného softwaru pro zpracování a vyhodnocení dat. 11:30 hod. IONTOVÁ MOBILITA HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Prof. RNDr. Karel LEMR, Ph.D. Univerzita Palackého, PřF, Olomouc V posledních letech značně roste zájem o spojení spektrometrie iontové pohyblivosti (IMS) a hmotnostní spektrometrie (MS). IMS využívá k rozpoznání látek odlišného tvaru iontů. Přednáška poskytne základní přehled o instrumentaci a aplikacích spojení IMS-MS. Rozdílná iontová mobilita dovolila separovat optické izomery, kombinací IMS-MS se zlepšuje selektivita oproti samotné hmotnostní spektrometrii a tím se dosahuje nižších mezí detekce a stanovitelnosti, lze odlišit konformery proteinů. Zajímavé je uplatnění IMS-MS ve forenzních aplikacích, jako je identifikace nových syntetických drog, nebo ve farmaceutickém průmyslu. 11

12 12:00 hod. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE A ANALÝZA BÍLKOVIN Doc. RNDr. Zbyněk ZDRÁHAL, Dr. Univerzita Masarykova, PřF, Národní centrum pro centrum biomolekul, Brno Proteomika, vědní disciplína zabývající se analýzou bílkovin, je v současné době velmi rychle se rozvíjejícím oborem a hmotnostní spektrometrie se během posledních 20 let stala jednou z nejčastěji používaných technik v proteomice. Přestože se tato vědní disciplína uplatňuje zejména v základním výzkumu v oblasti molekulární biologie, biochemie či biomedicíny, lze ji úspěšně využít i v biotechnologickém výzkumu či v oblasti zemědělských a veterinárních věd nebo při rutinních aplikacích, např. analýza klinických patogenů. V přednášce budou prezentovány základní principy hmotnostní spektrometrie a obecných proteomických postupů, aplikační možnosti hmotnostní spektrometrie v analýze proteinů včetně vybraných příkladů. Současně bude představena i Centrální laboratoř-proteomika Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC-MU) v Brně. 12:30 hod. TRENDY V GC/MS MULTIDIMENZIONÁLNÍ CHROMATOGRAFIE RNDr. Radomír ČABALA, Dr. Univerzita Karlova, PřF, Praha V příspěvku budou stručně představeny teoretické základy a principy, na kterých je založen vývoj komprehenzivní GC. Bude prezentován stručný přehled používané instrumentace včetně jejích principů, výhod a účinnosti. Budou uvedeny příklady analýz reálných komplexních vzorků provedených na komerční i nekomerční instrumentaci, které demonstrují separační účinnost komprehenzivní GC. 13:00 hod. TVORBA AEROSOLU PRO PRVKOVOU ANALÝZU POMOCÍ TEPELNÉHO ODPAŘOVÁNÍ DIODOVÝM LASEREM Jan PREISLER*, Pavla FOLTYNOVÁ, Viktor KANICKÝ Univerzita Masarykova, CEITEC/ÚCh, PřF, Brno Tepelné odpařování pomocí diodového laseru (diode laser thermal vaporization, DLTV) je nová technika tvorby aerosolu. Ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem umožňuje prvkovou analýzu v submikrolitrových objemech vzorků. Technika spočívá v nanesení vzorků o definovaném objemu na substrát s látkou absorbující záření infračerveného diodového laseru, jehož působením dochází posléze k pyrolýze/hoření substrátu se vzorkem a k tvorbě suchého aerosolu. Technika byla ověřena na analýze Co, Ni, Zn, Mo, Cd, Sn a Pb s detekčními limity v rozsahu 0,4-30 pg. Navíc byl sestrojen prototyp nízkonákladového zařízení pro DLTV a jeho použitelnost byla ověřena na stanovení obsahu olova v neupravované plné krvi. Ekonomicky nenáročná metoda je alternativou běžně používaných metod zavádění vzorků do indukčně vázaného plazmatu s výhodami jednoduché přípravy, archivování a přepravy vzorků, minimální spotřeby vzorku a krátké doby analýzy. 12

13 Čtvrtek :30 hod. VYUŽITÍ NOVÝCH ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V BIOLOGICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH MATRICÍCH Prof. RNDr. Jiří BAREK, CSc. Univerzita Karlova, PřF, Univerzitní výzkumné centrum UNCE Supramolekulární chemie, Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha Navzdory úžasným možnostem moderních separačních a spektrometrických metod mohou i v dnešní době užitečnou roli při stanovení stopových množství biologicky aktivních organických látek sehrát moderní voltametrické metody v kombinaci s novými typy elektrodových materiálů s nižším šumem, širším potenciálovým oknem větší odolností vůči pasivaci. Tato skutečnost bude demonstrována na nově vyvinutých metodách stanovení vybraných pesticidů, chemických karcinogenů, protinádorových léčiv a markerů jejich expozice v různých environmentálních a biologických matricích. Pozornost bude věnována různým typům amalgámových elektrod, uhlíkových filmových a uhlíkových pastových elektrod a borem dopovaných diamantových filmových elektrod v nejrůznějším uspořádání. Bude diskutována i možnost využití supramolekulárních interakcí ke zvýšení citlivosti a selektivity voltametrických stanovení. 10:00 hod. NANODIAMANTY FLUORESCENČNÍ ZNAČKY S NEOMEZENOU FOTOSTABILITOU Mgr. Petr CÍGLER, Ph.D. Ústav org. chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha Fluorescence bodových poruch diamantů, tzv. NV-center, je extrémně fotostabilní a nachází aplikace v oblastech od fluorescenční mikroskopie, dlouhodobém sledování osudu částic uvnitř buněk, magnetometrie s vysokým rozlišením až po kvantové počítače. Se snižováním velikosti diamantových krystalů až do nanorozměrů dochází k proměnám v jejich fyzikálních vlastnostech i chemickém chování. V přednášce budou představeny vybrané problémy související s povrchovou modifikací diamantových nanokrystalů, připojením architektur umožňujících fluorescenční detekci chemických procesů na povrchu a zajištěním jejich koloidní stability. Modifikované diamanty budou představeny jako neomezeně fotostabilní fluorescenční nanosondy vhodné pro biologické a medicinální aplikace. 10:30 hod. NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE OCHRAŇUJÍ PAMÁTKY A ČISTÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Jiří RATHOUSKÝ, CSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha V současné době dochází k rychlému pokroku v přípravě a charakterizaci nanomateriálů, což má zásadní význam pro vývoj nano- 13

14 technologií zaměřených na různé obory lidské činnosti včetně těch, kde se to ještě v poměrně nedávné době zdálo nepravděpodobné. Významného pokroku bylo dosaženo ve vývoji fotokatalyticky aktivních materiálů zejména na bázi polovodivých oxidů ve formě nanočástic a zejména nanostrukturních vrstev. Díky svým jedinečným vlastnostem jsou tyto vrstvy fotokatalyzátory s vysokou účinností při degradaci polutantů vzduchu, vody, vývoji samočisticích a antibakteriálních povrchů. V současné době dochází k vývoji postupů, které by mohly v blízké budoucnosti přinést zásadní pokrok při restaurování našeho hmotného kulturního dědictví zahrnujícího historické stavby, plastiky, textilie, obrazy, kovové předměty, historické rukopisy a tisky apod. Nové postupy umožní účinné a přitom velmi šetrné čištění historických materiálů, jejich konsolidaci a zpevnění i preventivní ochranu, která zvýší jejich odolnost vůči vlivům prostředí a umožní snížit četnost restaurátorských zásahů. 11:00 hod. PŘEDSTAVENÍ ČESKÉHO LABORATORNÍHO PŘÍSTROJE NA VÝROBU NANOVLÁKEN A NANOČÁSTIC 4SPIN Ing. Marek POKORNÝ, Ph.D. Contipro Biotech s.r.o., Dolní Dobrouč Východočeská společnost Contipro představila v úvodu tohoto roku nový laboratorní přístroj pro výrobu nanomateriálů. Řešení výsledného přístroje je natolik novátorské, že jeho součásti kryjí čtyři mezinárodní patenty a celé zařízení je ochráněno průmyslovým vzorem. Rozhodně nepatří mezi první zařízení na trhu schopné vyrobit nanovlákna, ale svými přednostmi míří na rozdíl od ostatních také na medicínskou výrobu. Jedinečnost přístroje, který otevírá cestu novým objevům v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně, spočívá v jeho experimentálních možnostech při zachování uživatelské jednoduchosti. Na přístroji 4SPIN lze nanomateriály tvořit metodami electrospinningu, electroblowingu i elektrosprayingu. Je možné zpracovávat všechny běžné syntetické polymery a také přírodní polymery využívané pro výrobu nanovláken. Navíc lze ovlivňovat uspořádání vlákenných vrstev a vytvářet i pravidelné 3D vlákenné struktury. Contipro věří, že přístroj zaujme výzkumníky ze soukromých laboratoří a univerzit především variabilitou výroby nanovláken, možností maloobjemové produkce a snadnou ovladatelností celého stroje. Nové nanomateriály pro výzkum na něm totiž mohou vytvářet samostatně i studenti či laboranti, což může nové objevy v aplikaci nanomateriálů výrazně urychlit. 11:30 hod. MEMBRÁNOVÉ PROTEINY A JEJICH ELEKTROCHEMICKÁ ANALÝZA Ing. Jan VACEK, Ph.D. Univerzita Palackého, LF, Olomouc Proteiny asociované s membránami představují přibližně % z celkového počtu známých proteinů. Jejich studium je úzce spjato s transportem látek přes buněčné membrány, komunikací buněk se svým okolím a regulačními (signálními) mechanismy metabolizmu. 14

15 Všechny tyto popsané funkce vycházejí z interakcí ligandů a transportovaných látek s cílovým membránovým proteinem. V důsledku zmíněných interakcí dochází ke strukturním změnám a mnohdy také modulaci biologické funkce zkoumaného proteinu. Přednáška si klade za cíl popsat elektrochemické přístupy, které se využívají k analýze interakcí a strukturních změn membránových proteinů a taktéž nastínit budoucí směřování v oblasti studia interakcí membránových proteinů s farmakologicky aktivními ligandy. 12:00 hod. BIOAPLIKACE MIKROSKOPIE ATOMOVÝCH SIL (AFM) Doc. RNDr. Petr SKLÁDAL, CSc. Univerzita Masarykova, PřF, Ústav biochemie, Brno Nanobiotechnologie využívá biologické objekty (biomolekuly, proteiny, nukleové kyseliny,...) v technických systémech, na druhou stranu pak aplikuje nanotechnologické postupy při zkoumání biologických systémů, s cílem získat informace obtížně dostupné klasickými technikami. AFM umožňuje zobrazení buněk až jednotlivých biomolekul ve vodném prostředí oskenováním vzorku ostrým hrotem na konci flexibilního raménka. Pokud je hrot modifikován vhodným (bio) ligandem, lze měřit přímo afinitní síly v komplexech s komplementárními partnery (protilátka-antigen, ligand-receptor, nukleová kyselina- -protein). Bude představena AFM instrumentace dostupná v rámci CEITEC na MU a budou prezentovány ukázky zobrazení biomolekul, buněk, nanočástic a využití silových spektroskopických technik ke studiu interakcí v biokomplexech a dynamiky buněk. 12:30 hod. SBOHEM, PANÍ BRADFORDOVÁ ANEB IČ SPEKTROSKOPIE VE SLUŽBÁCH KVANTIFIKACE PROTEINŮ A PEPTIDŮ Mgr. Stanislav KUKLA Merck spol. s r.o., Praha V úvodu příspěvku budou shrnuty současné možnosti kvantifikace proteinů a peptidů, mezi než patří kolorimetrické metody typu Bradford nebo BCA, dále kvantifikace pomocí absorpce v UV oblasti a analýza aminokyselin. U jednotlivých metod budou zmíněna omezení jejich použitelnosti, a to především z pohledu případné interference jiných složek vzorku a primární struktury proteinu. Diskutována bude i složitost přípravy vzorku a nutnost volby správného standardu u jednotlivých metod. Hlavním bodem sdělení bude představení nového Merck Millipore systému pro kvantifikaci biomakromolekul. Toto zařízení s názvem DirectDetect využívá pro kvantifikaci proteinů a peptidů měření a speciální vyhodnocení IČ spektra vzorku, který je nanesen na membránu z hydrofilního PTFE. Tento přístup umožňuje kvantifikovat proteiny i ve složitých směsích (např. v buněčných lyzátech vedle DNA a jiných složek), a to bez ohledu na jejich primární strukturu a v minimálním objemu nijak neupravovaného vzorku. Stručně budou vysvětleny teoretické základy tohoto přístupu a velký prostor bude věnován prezentaci dat z reálných měření. Přístroj DirectDetect bude na veletrhu k dispozici pro případné zájemce o živou ukázku na stánku Merck Millipore. 15

16 13:00 hod. PROČ PATŘÍ DO VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ EXPERIMENT, ANEB CO DOKÁŽE REALITA EXPERIMENTU NIKOLIV VIRTUALITA Ing. Květoslava STEJSKALOVÁ, CSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha Odpověď na tuto otázku dává program, který druhým rokem realizují vědci a studenti Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského v rámci svých pestrých popularizačních a vzdělávacích aktivit. ÚFCH JH, zatím jako jediný v AV ČR nabízí ucelený program několika druhů workshopů: pro žáky tříd (a nižších ročníků víceletých gymnázií) je určen workshop Chemie není nuda ; pro mladší žáky (4.-6. třída) je program úloh Až mě jednou potká chemie přizpůsoben jejich znalostem; program jakéhosi, jak jinak než chemického, divadla, do kterého se děti mohou samy zapojovat, Posviť si citronem na duhu, je určen žáčkům 1. až 3. tříd a v tzv. lehčí variantě jej ústav úspěšně hraje i ve školách mateřských. Cílem týmu realizujícího workshopy v ÚFCH JH samozřejmě není vzdělat všechny žáky z celé České republiky, ale přimět či podpořit pedagogy v jejich snaze dostat experiment zpět do výuky přírodovědných předmětů, ze které se v rámci virtualizace čehokoliv vytratil, ale kam neodmyslitelně, má-li škola vzdělávat, stále patří! SEMINÁŘE A PREZENTACE VYSTAVOVATELŮ STŘEDA :25 13:15 SEMINÁŘ PRAGOLAB AMEDIS Pragolab s.r.o a AMEDIS, spol. s r.o. si dovolují pozvat na seminář zaměřený na Novinky v laboratorní technice Thermo Scientific. Kongresové centrum Praha, Malý sál, Patro 0 (Přízemí) Kontakt: , 10:00 11:00 PREZENTACE LABICOM LABICOM s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na prezentaci německého výrobce chromatografického spotřebního materiálu Macherey-Nagel Nucleoshell high efficiency in HPLC, core shell technology. Přednášejícím je Dr. Christos Evangelakakis (v anglickém jazyce). Kongresové centrum Praha, Salónek 0.1, Patro 0 (Sektor B) Kontakt: , ČTVRTEK :00 11:00 PREZENTACE ANAMET Prezentace firmy ANAMET, s.r.o. - Přístrojová techniky a novinky TOC, AOX, EOX a CHNS analyzátory firem Elementar a Mitsubishi. Kongresové centrum Praha, Salónek 0.1, Patro 0 (Sektor B) Kontakt: , , 16

17 Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi Dvouměsíčník zaměřený na chemickou výrobu, technologie, výzkum a laboratorní techniku VI. ročník Veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky TÉMA ČÍSLA biotechnologie, biochemie a farmacie Biotechnologie v ČR METTINUM Systém pro dlouhodobou archivaci vzorků DNA Nečistoty ve farmaceutických produktech způsobují problémy 5 ročník xxiii (2013) Bioplasty: alternativa s budoucností? Klasifikace čistých prostor podle ISO s použitím čítačů částic unášených vzduchem Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu Přináší informace o výrobních zařízeních a technologiích, výzkumu a vývoji, laboratorních metodách a přístrojové technice, ekologii, legislativě a aktuálním dění v chemii a v navazujících oborech. F-page_5-13.indd :41:51 Je zaměřen na chemii, petrochemii, farmacii a biotechnologie, chemické strojírenství, měření, regulaci a řízení procesů, inženýrství a projekci, výzkum a vývoj, laboratorní praxi a ochranu životní prostředí. Zasílán ZDARMA v ČR a SR Vydáván od roku 1991 Více než 4000 čtenářů Odborné texty rešeršovány Organizátor a hlavní mediální partner veletrhu Více informací, on-line verze časopisu a možnost objednání pravidelného zasílání ZDARMA na:

18 SEZNAM VYSTAVOVATELŮ / LIST OF EXHIBITORS 2THETA ASE 3P CHEM ABL&E - JASCO (A) ALCHIMICA AMEDIS ANALYTIKA ANAMET ANTON PAAR BAL SEAL ENGINEERING (NL) BDL CZECH REPUBLIC BECKMAN COULTER ČESKÁ REPUBLIKA BIO-RAD BRUKER CARBON INSTRUMENTS CARL ZEISS CENTEC CERAMARET (CH) DIALAB DONAU LAB PRAGUE EPPENDORF CZECH & SLOVAKIA GORO HACH LANGE HANNA INSTRUMENTS CZECH HANYKO PRAHA HILGER HPST CHROMSERVIS CHROMSPEC ILABO ING. ŠVEC PENTA INTERTEC (SK) ITES (SK) JHS LABORATORY KAROLINA EXPRESS SARTORIUS KATKO KONEKO MARKETING KOUŘIL DÁVKOVACÍ ČERPADLA KRD LABICOM LABIMEX CZ LABOR-KOMPLET LABTECH LABTECHNIK LACH-NER LAO LASERY A OPTIKA LECO LGC STANDARDS LINDE GAS MANEKO MEDIAL MERCI MERCK MILLIPORE METROHM ČESKÁ REPUBLIKA METTLER TOLEDO MILCOM SERVIS NEOTEC NETTO ELECTRONICS NICOLET CZ O.K. SERVIS BIOPRO OPTIK INSTRUMENTS PARKER HANNIFIN CZECH REPUBLIC PCS PE SYSTEMS P-LAB PRAGOLAB RENISHAW RMI SARTALEX SHIMADZU SCHMACHTL CZ SCHOELLER INSTRUMENTS SIGMA-ALDRICH SIPOCH SOTAX PHARMACEUTICAL TESTING SPECION SPECTRO CS SYMPATEC (D) THERMO SCIENTIFIC TRIGON PLUS UNI-EXPORT INSTRUMENTS UNIMED ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE - VÝVOJOVÉ DÍLNY VERDER VWS MEMSEP WATERS WTW, MĚŘICÍ A ANALYTICKÁ TECHNIKA 18

19 2 THETA ASE, s.r.o. P.S. 103, Český Těšín T: , C18 Laboratorní přístroje analyzátory stopových prvků (i provozní a přenosné), mikrovlnné mineralizátory, ITP/CZE. Skříňové termostaty a klimatické komory, nábytek, digestoře. Nástroje pro odběr a úpravu vzorků. Referenční materiály. Odborné akce a literatura. Laboratory instruments analyzers of trace elements (also process or transportable), microwave digestion units, ITP/CZE. Thermostic and climatic boxes, furniture, fume hoods. Tools for sample taking and preparation. Reference materials. Conferences and books. ZÁSTUPCE FIREM / REPRESENTATIVES: ISTRAN, ERTEC POLAND, VILLA LABECO, POL-EKO APARATURA, MARCEL A19 3P-CHEM s.r.o. P.O. BOX 31, Popovice u Králova Dvora, T: Dodavatel chemických surovin a obalů A supplier of chemical raw materials and packaging. ZÁSTUPCE FIREM / REPRESENTATIVES: CS CABOT, CPS COLOR, MULTICOLOR DEUTSCHLAND, RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG, SIEPE, WORLÉE-CHEMIE, SOCHIM PIGMENTI, MINERALS GIRONA, HUBER PACKAGING GROUP, BENDA LUTZ WERKE, MÜNZING MICRO TECHNOLOGIES, GRACE, CHEMIPOL, NEVILLE CHEMICAL COMPANY, PROVENCALE, SIGMUND LINDNER, VETROPACK MORAVIA GLASS ABL&E HandelsgesmbH Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien (A) T: , C5 Prodej a servis vysoce výkonné laboratorní instrumentace pro testování farmaceutických materiálů, tablet, mastí apod. Cirkulární dichroismy, micro- a standardní UV/VIS/NIR a FTIR, fluorimetry, polarimetry, Raman, SNOM, SPR, HPLC, superkritické kapalinové chromatografy a extrakce. 19

20 Sales and service of high level lab instrumentation: Testing of pharmaceutical materials, tablets, ointments, etc.), Circular Dichroism, Micro- and standard UV/VIS/NIR and FTIR, Fluorimetry, Polarimetry, Raman, SNOM, SPR, HPLC, Supercritical Fluid Chromatography and Extraction. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: JASCO, HANSON RESEARCH, COBALTLIGHT, METERTECH, SONICS, REICHERT/AMETEK, RHEODYNE&UPCHURCH, TEKNOKROMA, ELECTROLAB ALCHIMICA s.r.o. Národní obrany 45, Praha T: , A5 Dodavatel chemických sloučenin pro výrobu, vývoj a výzkum. Sortiment firmy je velmi široký od některých základních chemických surovin, přes potravinářské a krmivářské přísady po organické intermediáty, čisté a speciální chemikálie dle požadavků zákazníků. Laboratorní chemikálie od předních světových výrobců, společností APPLICHEM, MOLEKULA, J&K SCIENTIFIC a GLENTHAM LIFE SCIENCES a laboratorní sklo od německého výrobce TECHNISCHE GLASWERKE ILMENAU. ALCHIMICA is the representative of laboratory chemicals producers APPLICHEM, MOLEKULA, J&K SCIENTIFIC and GLENTHAM LIFE SCIENCES and German producer of laboratory glassware TECHNISCHE GLASWERKE ILMENAU. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: APPLICHEM, MOLEKULA, J&K SCIENTIFIC, GLENTHAM LIFE SCIENCES, TECHNISCHE GLASWERKE ILMENAU AMEDIS, spol. s r.o. Bobkova 786/787, Praha T: , 20 A4 Zastoupení, dovoz, instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis předních výrobců laboratorní techniky: Bruker CAD, ThermoFisher Scientific, CEM, Teledyne Isco, DeltaNu, Inficon, Oxford Instruments, Erweka. Authorized distributor, instalation, warranty and after-sales service and trainings for Bruker CAD, ThermoFisher Scientific, CEM, Teledyne Isco, DeltaNu, Inficon, Oxford Instruments, Erweka. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRUKER CAD, THERMO FISHER SCIENTIFIC, CEM, TELEDYNE ISCO, DELTANU, INFICON, OXFORD INSTRUMENTS, ERWEKA

21 ANALYTIKA, spol. s r.o. Ke Klíčovu 816/2a, Praha T: , Výroba a prodej kalibračních roztoků pro spektroskopii a chromatografii ASTASOL, referenčních materiálů (CRM, QCM), pufrů, vodivostních standardů a speciálních čistých chemikálií. Automatické pipety, dávkovače, špičky, bezodtahové digestoře. B41 Production, distribution of calibration standard solutions ASTASOL for spectroscopy and chromatography, CRM, QCM, buffers, conductivity standards, ultrapure chemicals (acids, organics solvents). Liquid handling products, ductless fume hoods. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: THERMO FISHER SCIENTIFIC, ERLAB D.F.S., IELAB, LGC STANDARDS, REAGECON, SCHARLAB, SEMADENI, MERCK MILLIPORE ANAMET s.r.o. Kováků 26, Praha T: , Přístrojové vybavení pro laboratoře, výzkumná pracoviště i pro měření v provozu. Analytical equipment for laboratories, research and industry. B38 ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: AMS FRANCE - ALLIANCE INSTRUMENTS, ANGELANTONI, BIOTAGE, CARON, CASELLA, DATAPHYSICS, ELEMENTAR ANALYSENSYSTEME, HESSE INSTRUMENTS, INDEX INSTRUMENTS, KONICA MINOLTA, LUM, MALVERN INSTRUMENTS, MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH, NANOSURF, NANOVEA, NETZSCH, OPTICAL ACTIVITY, PARTICLE MEASURING SYSTEMS, QUANTACHROME INSTRUMENTS, SIEVERS, STANHOPE-SETA, TINIUS OLSEN B46 ANTON PAAR GmbH, organizační složka Bělohorská 85, Praha T

22 Analytické a laboratorní přístroje pro: nápojovou analýzu (měření obsahu alkoholu, obsahu O 2 a CO 2, hustoty a koncetrace), dynamicko-mechanickou termální analýzu (DMTA), vysokotlaký a mikrovlnný rozklad, přípravu vzorků, syntézu v mikrovlnném poli. Refraktometry a polarimetry, reometry, viskozimetry, analyzátory cukru, povrchová analýza, přesné teploměry, tribologie, turbidimetry, RTG strukturální analýza - SAXS RTG, XRD, analýzy v ropném a palivářském průmyslu. Analytical and laboratory instruments. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANTON PAAR, PETROTEST BAL SEAL ENGINEERING B.V. (NL) Na Poříčí 1047/26, Praha T: C6 Americký výrobce pružin a těsnění využívající unikátní patentovanou technologii Bal Seal Canted Coil je lídrem pro kritické aplikace v oboru HPLC a UHPLC. American producer of seals for HPLC and UHPLC equipment offering effective sealing in a wide range of temperatures, pressures and media types, with strong resistance to abrasion and with increased service life in mobile phases, especially when buffer salts are present. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BAL SEAL ENGINEERING B18 BDL Czech Republic s.r.o. Trávnice 169, Turnov T: Dodavatel analytických chemikálií vysoké čistoty, laboratorních potřeb a spotřebního materiálu. Distributor of analytical chemicals and reagents of high purity, laboratory equipement and consumables. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: J.T.BAKER 22

23 BECKMAN COULTER ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Murmanská 4, Praha T: A15 Přístroje a reagencie pro laboratoře biomedicínského výzkumu (jako jsou ultracentrifugy, vysokokapacitní centrifugy, pipetovací roboty, přístroje pro analýzu buněk a částic a průtokové cytometry), soupravy, reagencie a vybavení pro laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunologie, RIA laboratoře. Instruments and reagents for biomedical research laboratories (ultracentrifuges, high-capacity centrifuges, liquid handling systems, particle characterization systems and flow cytometry), kits, reagents and equipment for laboratories of clinical chemistry, hematology, immunology, RIA laboratories. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BECKMAN COULTER BIO-RAD spol. s r.o. Nad ostrovem 1119/7, Praha T: Přístroje a spotřební materiál pro všechny oblasti laboratorní diagnostiky biochemického i základního výzkumu, výukové vzdělávací programy. Complete solutions used for scientific research, drug discovery, biopharmaceutical manufacturing and food safety. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BIO-RAD C2 B12 BRUKER s.r.o. Pražákova 1000/60, Brno T: Špičkový výrobce přístrojů pro výzkum i kontrolu kvality. Bruker přináší řadu inovativních systémů pro farmaceutický průmysl, Life Science, aplikovaný analytický a klinický výzkum. Bruker Daltonics - divize firmy Bruker - poskytuje řešení pro aktuální analytické problémy díky širokému portfoliu výrobků a technologií včetně 23

24 NOVINKY Avanti J-26S vysokokapacitní centrifuga DelsaMax analyzátor částic Biomek 4000 pipetovací robot

25 MALDI-TOF MS, ESI-TOF MS a qtof, Ion Trap MS, FTMS, ICP-MS, GC/MS a GC systémů. Divize Bruker AXS dodává RTG systémy využívané v oblastech rentgenové difrakce (XRD), rentgenové fluorescence (XRF) a chemické i biologické monokrystalové rentgenové difrakce (SC-XRD) A global market and technology leader in research and quality control instrumentation. Bruker delivers a series of innovative, fully integrated systems for use in the Pharmaceutical, Life Science, Applied Analytical, and Clinical Research areas. Bruker Daltonics a division of Bruker company - provides the best solutions for the very latest analytical questions with product and technology portfolio which includes MALDI-TOF MS, ESI-TOF and qtof MS, Ion Trap MS, FTMS, ICP-MS, and GC/MS as well as GC systems. Bruker AXS supplies X-ray systems used in the fields of X-ray Diffraction (XRD), X-ray Fluorescence (XRF) and chemical and biological Single Crystal X-ray Diffraction (SC-XRD). ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRUKER CARBON INSTRUMENTS, spol. s r.o. Nademlejnská 600, Praha T: B25 Analyzátory vody, půdy, tabáku, potravin, piva, vína, TOC, celkového dusíku, BSK, CHSK, toxicity, aniontů, kationtů a ropných látek. Analysers of water, soil, tobacco, food, beer, wine, TOC, total nitrogen, BOD, COD, toxicity, anions, cations. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SKALAR ANALYTICAL C15 CARL ZEISS spol. s r.o. Radlická 14/3201, Praha T: Mikroskopy, přístroje pro histologii a patologii, laserová mikrodisekce. Microscopy, microtomes and cryostats, microdissection, SW. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CARL ZEISS 25

26 B11 CENTEC, spol. s r.o. Pekařská 601/8, Praha Vývoj a výroba senzorů, přístrojové techniky a provozních technologií. Prodeje a servis měřicí a regulační techniky a vybavení laboratoří renomovaných světových značek především v oblasti termostatů pro ohřev a chlazení až do extrémních hodnot, destilačních jednotek, rotačních vakuových odparek, sušáren atd.jediný výhradní zástupcev ČR a SR německé firmy LAUDA, která se zabývá laboratorní technikou různými termostatickými jednotkami pro ohřev a chlazení s vysokou teplotní stabilitou, průmyslovým chlazením a dále specifickou měřicí technikou pro viskozimetrii a tenziometrii. A worldwide Company focused in high quality process sensors and skid mounted process units for liquid and gas applications. The foundation of the company s success is an international team of specialists to combine customer requirements with technical solutions. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: LAUDA, BUCHI, BINDER, MEMMERT, METLER TOLEDO, BROOKFIELD CERAMARET SA Rue des Croix 43, CH Bôle (CH) Výroba vysoce kvalitních dílů ze speciální keramiky, rubínu a safíru pro rozličné analytické a laboratorní aplikace (písty a ventily pro vysokotlaká čerpadla, analyzátory a dávkovače) a pro zdravotnická zařízení (izolátory pro endoskopy a elektro-chirurgii apod.). C8 Specialized in the production of high quality parts made in advanced ceramics, ruby and sapphire for multiple analytical and laboratory applications (pistons and valves for high-pressure pumps, analyzers and dispensers) as well for medical devices (insulators for endoscopes and electro-surgery and blades). ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CERAMARET 26

27 DIALAB spol. s r.o. Nám. Osvoboditelů 1, Praha T: B26 Dodávky laboratorních zařízení : kompletní vybavení pro ELISA soupravy a obecně pro mikrodestičkovou instrumentaci od firmy BIOTEK readery, promývačky, fotometry, spektrofotometry, měření fluorescence a luminiscence, HELLMA kyvety a ponorné sondy, biochemické a hematologické analyzátory, pipety a dávkovací zařízení SOCOREX, laboratorní váhy PRECISA, plastový materiál GREINER BIO-ONE. Výroba a distribuce reagencií. Supplier of laboratotory equipments: all insrumentation for ELISA kits and generally for microplate instrumentation from manufacturer BIOTEK - readers, washers, photometers and spectrophotometers, measuring of fluorescence and luminiscence, HELLMA cuvettes and fibre optical system, analyzers for clinical chemistry and hematology, pipets and liquid handling instruments SOCOREX, balances PRECISA, plastic materials GREINER BIO-ONE. Production and distribution of clinical reagents. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: DIALAB, DIATRON, AMS, BIOTEK, HELLMA, SOCOREX PRECISA, GREINER BIO-ONE DONAU LAB, s.r.o. Třebohostická 14, Praha T: A14 Prodej laboratorních přístrojů a vybavení pro aplikace v mnoha různých odvětvích farmacii, chemickém, petrochemickém, textilním a potravinářském průmyslu, při úpravě vod, zdravotnictví a jiných profesních aplikacích. Sale of laboratory instruments and equipment for applications in many different sectors pharmacy, chemical, petrochemical, textile and food industry, for water treatment, health and other proffesional applications. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ASTELL, BINDER, BISCHOFF ANALYSENTECHNIK, BÜCHI GLASS USTER, BÜCHI LABORTECHNIK, CAMAG, CAT INGENIEURBÜRO, CHRIST, DONAU LAB SONIC, ELGA LAB WATER, F.P.S. FOOD PHARMA SYSTEMS, GIBERTINI, INTEGRA BIOSCIENCES, ISMATEC, JULABO LABORTECHNIK, KINEMATICA, KÜHNER, NABERTHERM, NOVASINA, PILODIST, PRECISA/DYNA- MICA, SCHLEUNIGER PHARMATRON, SCHMIDT+HAENSCH, SIGMA, SIGRIST, SYSTAG, THALES NANO, MICCRA 27

28 Přístrojová technika pro laboratoře Více než 30 dodavatelů Kontrola kvality Potravinářství, chemie, farmacie Mikrobiologie Výzkum a vývoj Zkušební laboratoř Aplikační poradenství Záruční a pozáruční servis DONAU LAB, s.r.o. Třebohostická 14, Praha 10 Telefon: Fax:

29 EPPENDORF CZECH & SLOVAKIA s.r.o. Kolovratská 1476, Říčany u Prahy T: B24 Vývoj, výroba a dodávky systémů používaných ve vědeckovýzkumných pracovištích. Eppendorf nabízí kvalitní produkty přes spotřební materiál, pipety, dávkovače, až po centrifugy a další laboratorní přístroje. A biotech company which develops, produces and distributes systems for use in life-science research laboratories worldwide. Its product range includes pipettes, dispensers and centrifuges as well as consumables such as micro test tubes and pipette tips. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: EPPENDORF GORO, spol. s r.o. Zápy 282, Brandýs nad Labem T: B13 Návrh, výroba, prodej a servis zařízení na výrobu velmi čisté vody reverzní osmózou. Voda dle ČSN ISO 3696 typ 2 a dle ČL 2009 Aqua purificata. Manufacturing, sale and service of water treatment units for laboratories and medical facilities (water treated through the reverse osmosis process that replaces the destillation process). ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: GORO HACH LANGE s.r.o. Zastrčená 8, Praha T: B30 Jedna z předních společností na světě v oboru laboratorní a on-line analýzy vody. Dodává analytické přístroje, vyvíjí analytické metody, které přeměňuje v snadně aplikovatelné a spolehlivé reagenční sady na analýzu vody. Poskytuje kompletní služby pro laboratoře od výběru zařízení přes zaškolení, až po servis. One of the worldwide leading companies in laboratory and on-line water analysis. Provides laboratories with innovative ana lytical 29

30 instruments and ready-to-use test kits for water analysis. Additional services comprise expert assistance from product selection on, organization of on-site trainings and workshops, reliable service and calibration of instruments. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HACH LANGE C10 HANNA INSTRUMENTS CZECH, spol. s r.o. Mezi vodami 1903/17a, Praha T: Výrobce analytických přístrojů pro potravinářství, vodárenství, průmysl a hygienickou kontrolu. České zastoupení zajišťuje aplikační poradenství, prodej, kalibraci, servis a údržbu přístrojů značky HANNA Instruments. A world leading manufacturer of analytical instrumentation, has a network of 60 subsidiaries in 43 countries worldwide and offers over 3000 products to its customers mainly in food & water analysis. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HANNA INSTRUMENTS C1 HANYKO PRAHA s.r.o. Křížová 1018/6, Praha T: Komplexní dodávky laboratoří na klíč od návrhu přes stavební práce, vzduchotechniku, dodávku laboratorního nábytku, přístrojů, uvedení do provozu, zaškolení, až po dodávky spotřebních materiálů. Výhradní zástupce Wesemann GmbH & Co. KG pro oblast laboratorního nábytku a odtahových digestoří. Významný zástupce ECOSAFE S.A., která je součástí globálního výrobce bezpečnostních skříní pro skladování chemických látek, digestoří s filtrem bez nutnosti odtahu do centrální vzduchotechniky a dalších bezpečnostních prvků (celotělové a oční sprchy apod.). The complex equipment of the laboratories. Delivery from the initial project presentation, through to construction works, installation of air conditioning, laboratory furniture andmachines and finally providing training and supply of consumables and expendable parts. For laboratory furniture and fume hoods, we are exclusive partner of Wesemann GmbH & Co. KG. A partner of ECOSAFE S.A., based in Switzerland, which is part of global producer of the safety cabinets for storing of chemicals, ductless fume hoods and next 30

31 safety elements (safety showers, eye-washers etc.). This company has more than thirty years esperience with development, produce and construction of their products. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: WESEMANN, ECOSAFE, BUEHLER, WILSON HARDNESS ITW TEST AND MEASUREMENT, MEIJI TECHNO, HUVITZ HILGER s.r.o. Místecká 258, Ostrava T: Analytická technika, spektrometrie vč. příslušenství. Analytical technics, spectrometr. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: GILDEN PHOTONICS C9 A12 HPST, s.r.o. Písnická 372/20, Praha T: /234 Jediný autorizovaný distributor Agilent Technologies v ČR. Nabízí vybavení pro chromatografii a hmotnostní spektrometrii (GC, GC/MSD, HPLC, UHPLC, LC/MS, CE, UV-VIS, Disoluce), přístroje pro molekulární biologii (2100 bioanalyzéry, microarray scanery, QPCR, PCR, 2200 TapeStation, automatické roboty), instrumentaci pro molekulární a atomovou spektroskopii (ICP/MS, ICP/OES, AAS, NIR-UV-Vis, FTIR, Fluorescence). The only authorised distributor of Agilent Technologies for the Czech Republic. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: AGILENT TECHNOLOGIES CHROMSERVIS s.r.o. Jakobiho 327, Praha T: B39 Rychlý a spolehlivý partner při řešení analytických problémů laboratoří. Měřící a regulační technika pro laboratorní i průmyslové 31

32 aplikace. Dodávky příslušenství, chemikálií i celých zařízení za výhodných cenových podmínek. Specialista na chromatografii (GC, GC/MS, HPLC, UHPLC) a techniku pro sledování kvality životního / pracovního prostředí. Poradenská a konzultační činnost, servis, školení. Company providing a quick and reliable service to solve your analytical challenges. Instrumentation and control for laboratory and industrial applications. Delivery of accessories, chemicals and complete systems for a good price. Specialist for chromatography and analysis of environmental and occupational hygiene applications. Consultancy, services and trainings. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HAMILTON (LABORATORNÍ VÝROBKY), HAMILTON (PROCESNÍ MĚŘENÍ), SGE, HTA, DANI, KNAUER, VICI-VALCO, RESTEK, PHENOMENEX, YMC, GRACE, CRS, CHROMACOL, NATIONAL SCIENTIFIC, DATAAPEX, VICAM, ORTHODYNE, LNI SCHMIDLIN, SHOWA DENKO, EUTECH, FRISENETTE, POL-EKO-APARATURA, TREFF, AALBORG, CROWCON, GEOTECH, PERMAPURE, RAE, GASTEC, SKC, MONICON, TELEDYNE, ARMAR, LGC STANDARDS, DR. EHRENSTORFER, BIOSOLVE, CIL, LIPOMED B1 CHROMSPEC s.r.o. Lhotecká 594, Mníšek pod Brdy Plachty 2, Brno T: Dodavatel přístrojového vybavení a vakuových systémů pro laboratoře a výzkumná pracoviště. Zastupuje přední zahraniční firmy. Pro všechny výrobky zajišťuje záruční a pozáruční servis. A customer focused company which sells laboratory instruments and vacuum systems. Represents renowned manufacturers of scientific and industrial instrumentation. Provides service and application support for every instrument sold. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANALYTIK JENA, ASTRANET, BIOLIN SCIENTIFIC, BIONAVIS, BIOCHROM, EDWARDS, ELGA, HERAEUS NOBLELIGHT, ISS, LAARMAN, JACOMEX, MILESTONE, OXFORD INSTRUMENTS, POLYTEKNIK, PRIOR SCIENTIFIC, PSA, SAMCO, STARNA, VIC, APPLIED PHOTOPHYSICS ILABO spol. s r.o. Boršovská 2591, Kyjov T: B44 32

33 Prodej a servis laboratorní přístrojové techniky pro široký okruh laboratoří. Výhradní zastoupení firem FRITSCH - laboratorní mlýnky a analýza velikosti částic, GERHARDT - analyzátory. Autorised sales and service of laboratory instruments and accessories. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: FRITSCH, GERHARDT, JULABO, CECIL, BINDER, KERN, TINTOMETER, BANDELIN, KRUESS, SENTRON A10 ING. PETR ŠVEC - PENTA Radiová 1, Praha T: Výroba a distribuce čistých, speciálních a farmaceutických chemikálií. Výroba chemikálií podle požadavků zákazníků. Production and distribution of pure, special and pharmaceutical chemicals. Production of taylor made chemicals to client orders. INTERTEC spol. s r.o. Čsl. armády 6, Banská Bystrica (SK) T: Dodavatel analytických a diagnostických přístrojů: přístroje pro analýzu látek (pro chemické, ekologické, vědecké a kontrolní laboratoře), přístroje na přípravu vzorků k analýze, neinvazivní diagnostické přístroje, výroba čisté vody pro laboratoře. C7 Wholsaler of analytical and diagnostic instruments for chemical, environmental, healthcare, scientific and inspection laboratories. We supply: instruments for elemental analysis of compounds, equipment for preparation of samples for analysis, non-invasive diagnostic instruments, instruments for sterilization and disinfection, aparatus on water purifying for laboratories, laboratory equipment and glassware, service, maintenance advice and consulting. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANKOM, ATAGO, AWARENESS, BEDFONT, CARBOLITE, DEGACON, GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT, HANNA, IKA, JENWAY, MATEST, METERTECH, NABERTHERM, PHOTRON, POL-EKO, RETSCH, ROMERLABS, SCHULTHESS, SELECTA, SENTEK, STARNA, TECNOTEST, ULTRAVIOL, WATEK, WTW, VWR, ZEUTEC 33

34 A3 ITES VRANOV, s.r.o. Čemernianska 137, Vranov n. T. (SK) T: Vývoj, návrh, výroba, instalace a údržba certifikovaných odsávacích boxů, certifikovaného laboratorního nábytku a certifikovaných pracovních stolů pro laboratoře. Development, projection, production, installation and service of certified fumehoods, certified laboratory furniture and certified workbenches for laboratories. C14 JHS LABORATORY, s.r.o. Rybná 25, Praha T: Autorizovaný zástupce tuzemských a zahraničních firem vyrábějících laboratorní potřeby, měřicí přístroje i spotřební materiál. Nabízí komplexní řešení pro průmysl (on-line), laboratoře všech typů (včetně HACCP) i terén, speciální dovozy. Laboratory equipment and accessories distribution. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANALYTIK JENA, BRAND, COMET, EUTECH INSTRUMENTS, FUNKE GERBER, GFL, GILSON, GREISINGER, HACH LANGE, HAMILTON, HANNA INSTRUMENTS, IKA, JULABO, KERN, KIRSCH, LAUDA, LIEBHERR, LABORTECHNIK MEDINGEN, MACHEREY NAGEL, MEMMERT, METTLER TOLEDO, NARVA, NOVASINA, ORION, SARTORIUS, SCHMIDT + HAENSCH, SCHUET LABORTECHNIK, SCHWER FITTINGS, TESTO, THETA`90, TUTTNAUER, VANELLUS, WHATMAN, WTW KATKO s.r.o. K Safině 145, Praha T: Dodavatel speciálních čerpadel pro čerpání a dávkování chemicky agresivních kapalin a suspenzí v laboratořích a průmyslu. 34 B7

35 Special pumps distributor. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: IWAKI, YAMADA, POMAC, STADARD PUMP B22 KONEKO MARKETING, spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha T: Autorizovaný prodej a servis domácích i zahraničních firem vše pro laboratoř. Konzultace a vzdělávání při řešení otázek v oblasti životního prostředí s výrazným zaměřením na oblast ochrany ovzduší. Authorised sale and service of laboratory equipment and accessories. Consulting and education in area of environment with externalisation on air protection. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ASSISTENT-HECHT, BIOHIT, BMT, BRAND, BOCHEM, BOHLENDER, BROOKS, JIVA, DEUTSCH& NEUMANN, ELMA, EPPENDORF, GESTIGKEIT, HANNA, IDL, IKA, JULABO, KAVALIER, KERN, KNF, LIEBHERR, MEMMERT, MIELE, NIKON, NOVASINA, POLENA, TUTTNAUER, WHATMAN, WINDAUS, WITT ING. JINDŘICH KOUŘIL Mezivodí 2216, Kyjov T: Výroba peristaltických čerpadel a dávkovačů. Peristaltic pumps and dispensers manufacture. B27 KRD - OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. Pekařská 12, Praha T: B14 Biotechnologická distribuční firma nabízející široké spektrum laboratorního vybavení (mrazáky, biohazard boxy, inkubátory, autoklávy, atd.), reagencií (oligonukleotidy, polymerázy, média, atd.) a spotřebního materiálu (rukavice, špičky, tkáňový plastik, atd.). 35

36 Biotechnological distribution company offering a large scale of laboratory equipment (e.g. freezers, biohazard boxes, incubators, autoclaves, etc.), reagents (oligonucleotides, polymerases, media, etc.) and consumables (rubber gloves, tips, tissue culture products, etc.). ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: 4TITUDE, ALLENTOWN, AMRESCO, ANGELANTONI, AURORA, BEL ENGINEERING, BERIN TECHNOLOGIES, BIOER, BIOCHAIN, BIOCHROM AG, BIOCHROM WPA, BIOLOGICS, BIOSERA, BIOSPACELAB, BIOTEK, BREMA, CAPP, CLONTECH, CLORDISYS, CONSORT, CONTHERM, CRUMA, DELTALAB, DNR IMAGING SYSTEMS, GE HEALTHCARE, GENALYTE, GENEAID, GENEGO, GENIAL GENETICS, GUAVA TECHNOLOGIES, HAIER, HANIL, HARVARD APPARATUS, HERMLE, HEROLAB, HIDEX OY, HOEFER, CHEMOMETEC, IBIDI, IDAHO TECHNOLOGY, IDT, INNOPSYS, LABNET, LABTECH, LICOR, LOGOS BIOSYSTEMS, MAESTROGEN, MAGNAMEDICS, MECASYS, MIRAE, MISONIX, N-BIOTEK, NEW BRUNSWICK, NONLINEAR DYNAMICS, NORGEN BIOTEK, NÜVE, ORANGE SCIENTIFIC, PANLAB, RAYLEIGH, SCIE-PLAS, SCIGENE, SNIJDERS SCIENTIFIC, SONICE, STEELCO, TAKARA, TAYLOR- -WHARTON, TELSTAR, TRANSGENOMIC, TUTTNAUER, WARNER INSTRUMENTS LABICOM s.r.o. Rokycanova 18, Olomouc T: B17 Dodávky laboratorních přístrojů a příslušenství pro úpravu vzorků, plynovou a kapalinovou chromatografii a další separační techniky, dodávky standardů, CRM i běžného laboratorního vybavení. Zajišťuje odborné a technické konzultace, validace a servisní činnost. Delivery of laboratory instruments and accessories for sample preparation, gas and liquid chromatography and other separation techniques, delivery of standards, CRM and common laboratory equipment. Supply special and technical consultation, validation and service activities. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ABSOLUTE STANDARDS, ACCUSTANDARD, ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY, AGILENT TECHNOLOGIES, ALMSCO INTERNATIONAL, ANATUNE, APPLIED SEPARATIONS, BEHR LABOR-TECHNIK, BENCHMARK SCIENTIFIC, BIOTAGE SWEDEN, BOHLENDER, DATAAPEX, ERA, EST ANALYTICAL, EUROPEAN PHARMACOPEIA, EXPOSMETER, GREYHOUND CHROMATOGRAPHY AND ALLIED CHEMICALS, HAMILTON, HORIZON TECHNOLOGY, CHEM SERVICE, CHIRAL TECHNOLOGIES EUROPE, CHIRON, CHROMATOGRAPHY TECHNOLOGY SERVICES, CHROMTECH, IKA, IMTAKT CORPORATION, J.G.FINNERAN ASSOCIATES, KRAINTEK CZECH, LCTECH, LGC STANDARDS, MACHEREY-NAGEL, MARKES INTERNATIONAL, MICROSOLV TECHNOLOGY CORPORATION, NEW ERA PUMP SYSTEMS, NLG ANALYTICAL, OPTIMIZE TECHNOLOGIES, PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS, POLYMICRO TECHNOLOGIES, 36

37 QUADREX CORPORATION, QUESTRON TECHNOLOGIES CORP., SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES, SENSIDYNE, SGE, SIELC TECHNOLOGIES, SMI-LABHUT, SOFTA CORPORATION, SSI LABALLIANCE, SIGMA-ALDRICH, TORONTO RESEARCH CHEMICALS, TRANSGLOBAL DISTRIBUTORS, U.S. PHARMACOPEIA, WELLINGTON LABORATORIES, WTW, YOUNG LIN INSTRUMENT LABIMEX CZ B19 LABIMEX CZ s.r.o. Na Zámecké 1, Praha T: Prodej laboratorních přístrojů UV/VIS, IČ spektrofotometry, laserové granulometry. Zkušební komory pro testy životnosti materiálů a výrobků v simulovaných prostředích, detektory toxických a výbušných plynů osobní, přenosné a pevné instalace. Laboratory equipments UV/VIS, IR spectrophotometers, particle size analyzers. Test chambers for environmental tests of materials and products, detectors of toxic and explosif gazes - personal, portable and fix installations. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CILAS, CECIL INSTRUMENTS, BUCK SCIENTIFIC, LIEBISCH, Q-LAB, PTL DR. GRABENHORST, OLDHAM, ELASTOCON, ARGENTOX B14 LABOR-KOMPLET s.r.o. Průběžná 6, Hoštice T: Výrobce laboratorních digestoří a nábytku, dodavatel bezpečnostních skříní, dodavatel laboratorních přístrojů, pomůcek, skla, plastů a porcelánu. Laboratory equipment, accessories and aids distribution, manufacture of laboratory furniture. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ASECOS 37

38 B23 LABTECH s.r.o. Polní 23/340, Brno T: Provozování analytických laboratoří, výroba, prodej a servis přístrojů a zkušebních zařízení pro laboratoře, výzkum a průmysl: ICP OES a MS spektoktrometrie, elementární analyzátory C/S, HNO, analyzátory AOX, EOX, termická analýza, standardy (RM a CRM) a spotřební materiál. Zařízení pro cyklické únavové zkoušky, univerzální zkoušky materiálů, korozní a klimatické komory, vakuová technika a zjišťování netěstností. Chemical and microbiological analysis, manufacturer and supplier of high quality scientific and testing equipment for laboratories, research and industry: ICP-OES and mass spectrometry, C/S, HNO, AOX, EOX analyzers, thermal analyses, sample preparation, RM, CRM and consumables. Equipment for material testing from tensile to fatigue, corrosion and climatic chambers, vacuum technology and leak detection. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HORIBA JOBIN YVON, GNR, EUROVECTOR, ELEMENTAL MICROANALYSIS, HIDEN ANALYTICAL, PAMAS, SPEX, MTS SYSTEMS CORPORATION, THERMOTRON, CONTROLS, INTERFACE, AGILENT TECHNOLOGIES LABTECHNIK, s.r.o. Kamenice 34, Brno Prodej a servis laboratorní techniky (plamenové fotometry, osmometry, centrifugy, vortexy, vodní lázně, topné/chlazené bloky, topné desky, termostaty, magnetické míchačky, třepačky, termomixery, ultrazvukové lázně, inkubátory) a spotřebního materiálu (pipety, výbojky pro AAS, suché médium BathArmor). Provide distribution and service for the laboratory equipment. A7 ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ALLSHENG, NICKEL-ELECTRO, TOMOS-GROUP, ELMI, HEROLAB, BWB-TECHNOLOGIES, DRAGON- -LAB, LAB-ARMOR, HERAEUS 38

39 B31 LACH-NER, s.r.o. Tovární 157, Neratovice T: Čisté chemikálie a specializované služby. Pure chemicals and specialized services. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ACROS C11 LAO - PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY, s.r.o. Na Floře 1328/4, Praha T: Spolehlivý partner v oblasti laserů a optiky, zajišťující pro své klienty komplexní služby - konzultace, poradenství, implementace a servis moderních technologií pro vědecká pracoviště, výzkumné ústavy a průmyslové výrobní závody. Široké portfolio laserových systémů, optiky a optomechaniky, optoelektronických a měřících zařízení, kompletních technologických laserových systémů, pro vědecké i průmyslové aplikace včetně automatizace výroby. Samozřejmostí je záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu. Reliable partner in the field of lasers and optics provides for clients comprehensive services including consultations, implementation and service of modern technology for scientific laboratories and industrial production. Company provides a width range of lasers systems, optic, optomechanic and optoelectronic components, measuring devices and complete laser systems for both scientific and industrial applications including the automation of production. In addition LAO also ensures customer service and supply of spare parts and consumables. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: OCEAN OPTICS, ANDOR, NKT PHOTONICS, EDINBURGH INSTRUMENTS, HAMAMATSU, ULTRAFAST SYSTEMS, BECKER AND HICKEL, SPHERE OPTICS, XENICS, LOT QUANTUM DESIGN, MELLES GRIOT, SPECIM, THORLABS, TMC, ZYGO, UNIVET, SPHERE OPTICS 39

40 B37 LECO INSTRUMENTE PLZEŇ spol. s r.o. Plaská 66, Plzeň T: Výrobce laboratorní přístrojové techniky a zařízení pro oblasti zkoumání organických i anorganických materiálů ve smyslu elementárních analýz, kalorimetrie, termogravimetrie, optické emisní spektrometrie, materialografie, měření tvrdosti a v neposlední řadě chromatografických separačních technik. Production of elementary analysis of inorganic and organic materials, thermogravimetry, calorimeters, optical emission spectrometers, metallography, hardness testers and mass spectrometers GC-TOF/MS, GCxGC-TOF/MS and LC-TOF/MS. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: LECO B9 LGC STANDARDS, Sp. z o.o., organizační složka Hněvkovského 65, Brno T: Přední evropský dodavatel programů zkoušení způsobilosti laboratoří, referenčních a certifikovaných referenčních materiálů pro životní prostředí, potravinářství, klinické a farmaceutické analýzy a je distributorem originálních ATCC kultur a bioproduktů. Europe s leading independent provider of proficiency testing, analytical, forensic and diagnostic services and reference standards. Distributor of original ATCC bioproducts. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: LGC STANDARDS B21 LINDE GAS a.s. U Technoplynu 1324, Praha T: Největší výrobce a distributor technických, medicinálních a speciálních plynů v ČR. Program speciálních plynů nabízí široký 40

41 sortiment vzácných plynů, vysoce čistých plynů a jejich směsí, kalibračních plynů/referenčních materiálů (vlastní akreditovaná laboratoř dle ČSN EN ISO9001/IEC 17025), vybraných chemikálií a chladiv. Všechny produkty dodáváme v tlakových lahvích, sudech a kontejnerech standardních objemů, rovněž v malých přenosných lahvích s integrovaným ventilem pro mobilní řešení (ECOCYL ). Naše nabídka dále zahrnuje zařízení pro odběr plynů (lahvové redukční ventily, redukční panely pro inertní i korozivní plyny, odběrové redukční ventily), laboratorní i centrální rozvody plynů na klíč. The biggest producer and distributor of industrial, medical and specialty gases in the Czech Republic. The specialty gas program offers broad range of rare gases, high-purity gases and their mixtures, calibration gases/reference materials (own authorised laboratory in accordance with ČSN EN ISO/IEC 17025), chosen chemicals, and refrigerants. All products are supplied in pressure cylinders, drums and containers with standardised volumes, as well as in small portable cylinders with integrated valve for mobile applications (ECOCYL ). Our offer also includes specialty gas equipment (cylinder pressure regulators, gas supply panels both for inert and corrosive gases, point of use regulators), tailor-made laboratory and central supply systems. MANEKO, spol. s r.o. Na Pískách 71, Praha T: A9 Kompletní vybavení pro laboratoře. Přístrojová technika a laboratorní pomůcky z katalogu VWR International. Čisté chemikálie Alfa Aesar. Sušárny a testovací komory firmy Binder. Autoklávy Prestige Medical a Zirbus. Sušárny firmy Salvislab. Armatury, bezpečnostní a oční sprchy TOF. Viskozimetry firmy Viscotech. Vakuové pumpy Ilmvac. Bezpečnostní skříně Asecos. Distribution of complete equipment and accessories for laboratories of VWR International. Pure and special chemicals Alfa Aesar. Drying ovens and test chambers from Binder GmbH. Autoclaves Prestige Medical and Zirbus. Drying ovens from Salvislab. Laboratory fittings, eyes and safety showers TOF. Viskozimeters Viscotech. Vacuum pumps Ilmvac. Safety cabinets Asecos. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: VWR, BINDER, ALFA AESAR, ILMVAC, SALVISLAB, VISCOTECH, TOF, PRESTIGE MEDICAL, 2MAG, A&D, ASECOS, ATAGO, BANDELIN, BMT, BOHLENDER, BRAND, BROOKS, BRNĚNSKÁ DRUTĚVA, BÜCHI, BÜRKLE, CAMAG, COLE PARMER, DR. STAMM, EBRO, ELMA, EPPENDORF, ERLAB, EXATHERM, FRITSCH, GFL, GLASCOL, GILSON, GONOTEC, GREISINGER, GRYF, HANNA, GESTIGKEIT, GERHARDT, HAMILTON, HEIDOLPH, HELLMA, HETTICH, HIELSCHER, HIRSCHMANN, HORST, IKA, INTERSCIENCE, INTRACOMICRO, ISOTHERM, JULABO, KARTELL, KAVALIER, KIRSCH, KOJAIR, KNF, KRÜSS, LAC, LAUDA, LAVAT, LAUDA, 41

42 MEMMERT, METTLER TOLEDO, MIELE, NABERTHERM, NALGENE, NATIONAL LAB, NIKON, OHAUS, ORION, RETSCH, SARTORIUS, SAVILLEX, SCHOTT, TECHNOSKLO, TESTO, TINTOMETER, TUTTNAUER, UGO BASILE, UVP, VACUUBRAND, WHATMAN, WINKLER, WTW, ZIRBUS MEDIAL spol s r.o. Obchodní 110, Čestlice T: Laboratorní značení BRADY tiskárny, etikety do extrémního teplotního a chemického prostředí, čtečky, software. Laboratory marking labels BRADY - printers, labels for extreme thermal and chemical environment, scanners, software. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRADY B20 B34 MERCI, s.r.o. Hviezdoslavova 55b, Brno T: Výrobně-obchodní firma působící v oblasti návrhů, realizace, vybavování a zásobování laboratoří a chemických provozů pro oblast vědy, výzkumu, pro vysoké školy, vědecké instituce, chemický a farmaceutický průmysl, zdravotnictví, kontrolní a provozní laboratoře pro širokou škálu odvětví. Projekce dle platné legislativy a norem, výroba laboratorního nábytku a digestoří s jakostí ISO a ČSN EN. A production-and-trade company with a scope of activities include design, manufacturing, provision and delivery of laboratories and chemical facilities to science and research institutions, colleges and universities, chemical and pharmaceutical industry and healthcare, and the provision of control and service laboratories for all kinds of business sectors. Design and construction of laboratory interiors, according to the current legislation and norms, manufacturing of laboratory furniture and fume cupboards, according to the CE standards. ISO certfied quality. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: 3B SCIENTIFIC, 2MAG, AQUAL, ASECOS, ATAGO, ATLAS, BANDELIN, BIOSAN, BMT, BOLA, BRNĚNSKÁ DRUTĚVA, BRUKER, BÜRKLE, CEM, DELTALAB, DÜPERTHAL, DURAN GROUP, DURCON, ELMA, EPPENDORF, EXATHERM, GFL, GORENJE, GOSSELIN, GREISINGER, GRYF, HACH LANGE, HARRY GESTIGKEIT, 42

43 HEIDOLPH, HETTICH, HIRSCHMANN, HUBER, IKA, INGOS, INTERSCIENCE, INTRACO MICRO, ISOTHERM, JIZERSKÁ PORCELÁNKA, KARTELL, KAVALIER, KNF, KÖTTERMANN, KRAINTEK CZECH, KRÜSS, LAC, LAVAT, LEICA, LIEBHERR, LOVIBOND, MEMMERT, MIELE, MUNKTELL, ILTRAK, NABERTHERM, NALGENE, NUNC, NUOVA FAR, NÜVE, PENTA, PHOENIX INSTRUMENT, PRECIOSA ORNELA, PROMOS, RADLEYS, RADWAG, RETSCH, SARTORIUS, SCIE-PLAS, SCOTSMAN, SHIMADZU, SNAIGE, STEENDAM, STRATEC, STUART BIOCOTE, SYSTEMCERAM, TA INSTRUMENTS, TECHNOSKLO, TESTO, THERMO SCIENTIFIC, TORK, TUTTNAUER, VÖTSCH, WEISS GALLENKAMP, WHATMAN, WTW, ZEISS, HAMILTON, METTLER TOLEDO A2 MERCK spol. s r.o. Na Hřebenech II 1718/10, Praha T: Integrovaná řešení pro celý výrobní proces. Nabízíme produkty a služby pro všechny typy laboratoří - reagencie, testovací soupravy, produkty pro chromatografii a mikrobiologii, systémy na přípravu čisté vody. Specializované produkty pro oblast Life Science - protilátky, inhibitory, produkty pro proteomiku a genomiku, zařízení pro úpravu vzorků, sterilní i nesterilní filtrace, technologie pro kvantifikaci biomolekul a práci s buňkami, Western Blotting. Aplikace ve výrobě - média, filtrační materiály, API suroviny, řešení pro sterilní filtrace. Offers the broadest portfolio of proven products, tools and technologies combined with novel innovation and multi-disciplinary expertise. So whatever big picture you want to create, Merck Millipore is the right partner for you. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: MERCK KGaA, MERCK MILLIPORE, MERCK BIOSCIENCES, BRAND, BINDER, OHAUS, TESTO, VACUUBRAND, GRANT, JULABO, HEIPHA, DR. EHRENSTORFER, BIOSITE, DIASYS, CAMAG, DAICEL, DEGUSSA GOLD SCHMIDT, DR. PAUL LOHMANN, ITES, NEOLAB C19 METROHM ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Na Harfě 935/5c, Praha T: Iontová analýza pod jednou střechou. Metrohm patří celosvětově mezi vedoucí výrobce přesných přístrojů pro iontovou analýzu. 43

44 V laboratořích jsou vyvíjeny aplikace šité zákazníkům na míru, které pomáhají zabezpečovat kvalitu jejich výrobků či sledovat kontrolu vstupních a výstupních produktů v souladu s předpisy. A worldwide leading manufacturer of precision instruments for chemical analysis. In the field of electrochemical ion analysis we have been the unchallenged world number one for many years. But we offer much more than just instruments. In our laboratories we develop tailor-made applications that help our customers to safeguard the quality of their products, to comply with regulations, and to optimize processes. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: METROHM METTLER-TOLEDO, s.r.o. Třebohostická 2283/2, Praha T: C16 Přístroje METTLER TOLEDO se používají na vědecko-výzkumných pracovištích, v laboratořích pro kontrolu kvality, mimo jiné ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu. Společnost je největším světovým dodavatelem ve třech skupinách přístrojů, které zároveň patří k nejpoužívanějším v laboratořích. Jedná se o váhy, pipety a ph metry. Navíc patří mezi průkopníky v oblasti automatizovaných chemických systémů. METTLER TOLEDO instruments are used in research, scientific and quality control labs, amongst many others in the pharmaceutical, chemical, food and cosmetics industries. We are a global market leader with the three instrument groups most frequently used in the laboratory, like balances, pipettes, and ph meters, and we are a pioneer in the field of Automated Chemistry. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: METTLER TOLEDO, RAININ, THORNTON A17 MILCOM SERVIS, a.s. Hostivařská 56/538, Praha T: Výhradní distribuce přístrojů firmy FOSS pro celý agrokomplex České a Slovenské republiky, záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství, kalibrace, napojení na tuzemské i zahraniční mezilaboratorní testy, referenční a pilotní vzorky. 44

45 Exclusive distribution equipment company for the entire FOSS Agrokomplex Czech and Slovak Republics, customer service, spare parts, consultancy, calibrations, connections to domestic and international inter-laboratory tests, pilot and reference samples. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: FOSS A1 NEOTEC, spol. s r.o. Jinonická 80/804, Praha T: Zástupce firmy IKA-WERKE, THERMO SCIENTIFIC Water analysis instruments, Syrris a OHAUS. Laboratorní, elektrochemická, analytická a průmyslová technika. Representative of IKA-WERKE, distributor of THERMO SCIENTIFIC - Water analysis instrumnets, Syrris, OHAUS in Czech Republic. Laboratory, electrochemical, analytical and industrial equipment. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: IKA-WERKE, THERMO SCIENTIFIC - ORION, SYRRIS, OHAUS NETTO ELECTRONICS s.r.o. Malešická 2777/45a, Praha T: cz B10 Široký sortiment laboratorních a analytických vah VIBRA a SOEHNLE Professional, s přesností vážení od 0,01 mg. Vysoce kvalitní váhy a vážicí systémy pro všechna průmyslová odvětví, sklady, výrobní procesy, obchod, gastronomii a zdravotnictví. Systémy automatické identifikace, řízení výroby a skladů. A wide range of laboratory and analytical balances VIBRA and SOEHNLE Professional, with precise weighing from 0.01 mg. High quality scales and weighing systems for all industries, warehouses, manufacturing processes, shops, gastronomy and health care. Automatic identification systems, manufacturing control and warehouse management systems. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SHINKO DENSHI, SOEHNLE PROFESSIONAL, SNOWREX INTERNATIONAL, EXCELL PRECISION, ISHIDA 45

46 B33 B42 NICOLET CZ s.r.o. Klapálkova 2242/9, Praha T: FT-IR, FT-NIR, FT-Raman, Raman, procesní analyzátory. Příslušenství ke spektrometrům, databáze spekter, automatizace. Miniaturní UV-VIS-NIR spektrometry. Niccolloid SERS substráty. FT-IR, FT-NIR, FT-Raman, Raman spectrometers, process analyzers. Accessories, spektral libraries, automation. Modular UV-VIS-NIR spectrometers. Niccolloid SERS substrates. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: B&W TEK, PRINCETON INSTRUMENTS, SPECTROSCOPY & IMAGING, THERMO FISHER SCIENTIFIC O.K. SERVIS BIOPRO, s.r.o. Bořetická 2668/1, Praha T: C12 Dodavatel laboratorních přístrojů, testů a vybavení mikrobiologických laboratoří záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství, kalibrace, mezilaboratorní porovnání zkoušek. Zastoupení řady renomovaných firem, jako Bruker, BioRad a další. Supplier of laboratory instruments, tests and equipment for microbiological laboratories pre & after-sale support, technical services, calibration laboratory, proficiency testing. Representation of reputable companies as Bruker, BioRad and others. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRUKER, BIO-RAD OPTIK INSTRUMENTS s.r.o Doubravník 187 T: B12 Bruker Optics, divize Bruker Corporation, je přední výrobce a celosvětový dodavatel Infračervených spektrometrů s Fourierovou

47 transformací (FT-IR), Infračervených spektrometrů v blízké infračervené oblasti (NIR) a Ramanových spektrometrů pro různá průmyslová odvětví a aplikace. Optik Instruments s.r.o. zajišťuje prodej a servis instrumentace Bruker Optics v České republice, Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku. Bruker Optics, part of the Bruker Corporation, is the leading manufacturer and worldwide supplier of Fourier Transform Infrared (FT-IR), Near Infrared (NIR) and Raman spectrometers for various industries and applications. Optik Instruments s.r.o. provides sales and service representation of Bruker Optics in the Czech Republic, Slovak Republic, Slovenia, Croatia, Serbia. PARKER HANNIFIN CZECH REPUBLIC s.r.o. Parkerova 623, Klecany T: B3 Vývoj, výroba, prodej a servis - filtrace, chlazení a sušení stlačeného vzduchu a plynů, generátory dusíku, vodíku a laboratorních plynů (Zero Air - vzduch bez uhlovodíků, vzduch bez CO 2 ). Development, production, sales and maintenance - filtration, cooling and drying of compressed air and gas, generators of hydrogen, nitrogen, and laboratory gases (Zero Air - hydrocarbon free air, CO 2 free air). ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: PARKER DOMNICK HUNTER, PARKER BALSTON A18 PCS s.r.o. Na Dvorcích 18, Praha T: PCS s.r.o. - divize Analytika zajišťuje obchodní zastoupení, instalaci, servis a aplikační poradenství pro analytická zařízení od renomovaných výrobců. Součástí nabídek na analyzátory mohou být i zařízení na přípravu vzorků. The Analytics Division of PCS deals with sales and service reprezentation of renowned suppliers of analytical equipments. Sample preparation tools and machines can be included. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: OXFORD INSTRUMENTS INDUSTRIAL ANALYSIS, APPLIED RIGAKU TECHNOLOGIES, STRESSTECH OY 47

48 olehlivý Řešíte a nedostatek obnovitelný plynu? Řešíte nedostatek plynu? Přejděte na vodík - bezpečný, spolehlivý Přejděte na a vodík obnovitelný - bezpečný, plyn spolehlivý a obnovitelný plyn RÁTORY RATORNÍCH PLYNŮ He He He He NAHRAĎTE DODÁVKU KAPALNÉHO PLYNU ENGINEERING YOUR SUCCESS. e si vlastní GENERÁTORY nepřetržitý Instalujte ENGINEERING NAHRAĎTE generátor YOUR DODÁVKU dusíku SUCCESS. pro odíku, LABORATORNÍCH dusíku a dalších PLYNŮ potřeby KAPALNÉHO Vašeho systému PLYNULC / torních plynů MS a další aplikace ENGINEERING YOUR SUCCESS. Pořiďte si vlastní nepřetržitý Instalujte ENGINEERING generátor YOUR dusíku SUCCESS. pro zdroj vodíku, dusíku a dalších potřeby Vašeho systému LC / laboratorních plynů MS a další aplikace Parker Hannifin Czech Republic s.r.o., Parkerova 623, Klecany , fax: Parker +420 Hannifin Czech 112, Republic s.r.o., Parkerova 623, Klecany tel.: , fax: ,

49 B8 PE SYSTEMS s.r.o. Pastevců 471, Praha T: Výhradní dovozce přístrojů a reagencií firmy PerkinElmer, divize Life and Analytical Sciences. Toto portfolio zahrnuje širokou škálu laboratorních produktů pro vědecké, servisní a průmyslové laboratoře od farmacie, životního prostředí, potravinářství, chemický průmysl až po genomiku a proteomiku. A distributor of PerkinElmer Life and Analytical Science instruments and reagents. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: PERKIN ELMER P-LAB a.s. Olšanská 1a, Praha T: Potřeby pro laboratoř. Labware, life science, chemicals. A16 ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BEL-ART, BIBBY SCIENTIFIC, BOHLENDER, DOSTMANN, ELECTROTHERMAL, ELMA, FALC, GRANT, HIRSCHMANN, JENWAY, KARTELL, ROTH, SCILABWARE, SCHUETT- -BIOTEC, SIMPORT, SSI, STUART, SOCOREX, TECHNE, VELP PRAGOLAB s.r.o. Nad Krocínkou 55, Praha T: B15 B42 Výhradní a nebo autorizované zastoupení společnosti Thermo Fisher Scientific pro Českou a Slovenskou republiku v oblastech plynové (GC) i kapalinová chromatografie (HPLC, uhplc, nhplc) a iontové chromatografie (IC), hmotnostní spektrometrie GC-MS a HPLC-MS, elementární organické analýzy EA, automatické spektrometry, TN, TS, TX, atomová absorpční spektrometrie AAS, spektrometry s induktivně vázanou plasmou ICP-OES, ICP-MS včetně spojení s IC, HPLC a GC, FT-IR spektrometry, UV-VIS, XPS, EDXRF a stolní NMR 49

50 spektrometry, LIMS systémy, reologie viskozimetry termostaty řady HAAKE, analýza povrchů, mikrostruktura a fyzikální vlastnosti materiálů, porozimetry, sorpční systémy, přístroje pro imisní měření kvality ovzduší a procesní plynové hmotnostní spektrometry. Sale and service laboratory instruments. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BIOLOGIC SAS, CTC ANALYTICS, FMS, CAMBTEK, SIGMA LABORZENTRIFUGEN, MARTIN CHRIST, HIELSCHER, SMS, POROTEC, COLLOIDAL DYNAMICS, DONNER TECHNOLOGIES, LINSEIS, AMEBIS, PEAK SCIENTIFIC, MARKES INTERNATIONAL, TRACE ELEMENTAL INSTRUMENTS, BIOCRATES, PRIORCLAVE, MEMBRAIN RENISHAW s.r.o. Olomoucká 85, Brno T: C20 Nabízí široký sortiment Ramanových spektroskopických produktů, např.: Ramanovy mikroskopy, kompaktní Ramanovy spektrometry pro monitorování procesu, Ramanovy analyzátory pro skenovací elektronové mikroskopy, lasery pro Ramanovu spektroskopii a nejmodernější chlazené CCD detektory, včetně dalšího příslušenství. Manufactures a wide range of optical spectroscopy products, including: Raman microscopes, compact process monitoring Raman spectrometers, Raman analysers for scanning electron microscopes, lasers for spectroscopy, and state-of-the-art cooled CCD detectors. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: RENISHAW RMI s.r.o. Pernštýnská 116, Lázně Bohdaneč T: B35 Dodávky přístrojové techniky a širokého sortimentu spotřebního materiálu, instalace, zaškolení, IQ/OQ/PQ, vývoj metodik, poradenský servis, komplexní řešení problémů. Divize Analytických systémů, Materiálové analýzy a Mobilních systémů. Výhradní zastoupení řady světových výrobců. Your partner for complex solutions in analytic chemistry, material testing and mobile spectroscopy technologies. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: AIR SENSE ANALYTICS, AVIR SENZORE, BAYSPEC, BERGHOF, BRUKER MICROCT, CETAC, 50

51 GBC SCIENTIFIC, GLASS EXPNSION, CLAISSE, ELEATECH, ENSPECTR, FEI ASPEX CORPORATION, FLIR CBRN SYSTÉME, FRT, HYSITRON, HWL, LAMBDA SOLUTIONS, LIGHTPATH, LINSEIS, LUMEX, LYNCEÉ TEC, NT-MDT, MAASSEN, OBB, PHOTRON, PTI, SCINCO, SCP SCIENCE, SIEMENS, SOL INSTRUMENTS, SPECTRON, SPEX SAMPLEPREP, STELLARNET, WILKS ENTERPRISE, THERMO FISHER SCIENTIFIC, VAN DER HEIJDEN B45 SARTALEX, spol. s r.o. Pod skalou 126, Ústí nad Labem T: Prodej a servis zařízení SARTORIUS: laboratorní, průmyslové a kontrolní váhy, kalibrační závaží, komunikační programy, stanovení hustoty materiálu, kalibrace pipet, snímače síly (tenzometrické), zatěžovací plošiny, vyhodnocovací jednotky, laboratorní a průmyslová filtrace, systémy na přípravu čisté vody pro laboratoře. Sell and service arrangement SARTORIUS: Laboratory and industrial scale, checking scales, metrological weights and weight sets, communication software, density determination kit, pipette calibration set, Load Cell, laboratory and industrial filtration. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SARTORIUS A16 SERGE KRATOCHVÍL, KAROLINA EXPRESS Vaníčkova 31, Ústí nad Labem T: Váhy laboratorní a průmyslové SARTORIUS. Filtry pro laboratoře a průmysl mikrobiologická kontrola kvality, membránové filtry, sterilní filtrace, homogenizátory a centrifugy. Weighing Equipment. Filtration - microbiological quality control, membrane filters, sterile filtration, homogenizers and centrifuges. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SARTORIUS WEIGHING TECHNOLOGY, SARTORIUS STEDIM BIOTECH 51

52 A28 SHIMADZU Handels GmbH organizační složka Ocelářská 35/1354, Praha T: Přímé zastoupení SHIMADZU Corp. pro analytické a testovací přístroje včetně servisu, validací a aplikací. Nabízené techniky HPLC, LC-MS včetně hybridního IT TOF, GC, GCMS, UVVIS, AAS, NIR, FTIR, ICP, XRF, TOC/TN, MALDI TOF, termální metody a testovací stroje. Direct representation of SHIMADZU Corp. for Analytical and Testing Machines HPLC, LC MS, GC, GCMS, UVVIS, NIR, FTIR, AAS, ICP, XRF, MALDI TOF, TOC/TN, thermal methods and testing machines. SW s, service, training, validation & application support. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SHIMADZU SCHMACHTL CZ spol. s r.o. Vestec 185, Jesenice u Prahy T: C3 Zástupce předních výrobců vývěv, čerpadel a filtrů. A také výhradní zástupce světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Representative of front manufactures in vacuum pumps, pumps and filters. And also exclusive representative of world famous manufacturers in the field of electrical engineering, electronics and engineering. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: KNF, CRANE, STERLING, KRACHT, BOLLFILTER, LEISTRITZ, AMOT, RENK, FLOW-MON, TECSIS, ECSO, RENK, ILMVAC, ARGAL A11 SCHOELLER INSTRUMENTS s.r.o. Vídeňská 1398/124, Praha T: Prodej laboratorních přístrojů, nábytku a spotřebního materiálu, autorizovaný servis a validace přístrojů. 52

53 Membránové vývěvy Vakuové systémy Dávkovací čerpadla (Simdos) Čerpadla Olejové a suché vývěvy Čerpadla

54 Distribution of laboratory equipment and disposable plastic, authorised service and validation. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BIOLOGIX, BIOLITE, BIOTIX, CLEAN AIR, CLEAVER, CONVIRON, CRYOPAL, FASTER, GRAM, HETTICH, HIELSCHER, JEIOTECH, JULABO, LIEBHERR, MICRONIC, NALGENE, NICHIRYO, NUNC, PANASONIC, TECAN, TUTTNAUER, VILBER LOURMAT SIGMA-ALDRICH, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, Praha T: Karel Voldřich B43 Celosvětově jedna z největších technologickývh firem v oboru vývoje, výroby a distribuce laboratorních chemikálií, souprav a spotřebního materiálu. Produkty Sigma-Aldrich, jsou používány ve většině laboratoří v oblasti výzkumu, diagnostiky i průmyslu. A leading Life Science and High Technology company. Its biochemical and organic chemical products and kits are used in scientific and genomic research, biotechnology, pharmaceutical development, the diagnosis of disease and as key components in pharmaceutical and other high technology manufacturing. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SIGMA-ALDRICH B16 SIPOCH, spol.s r.o. Felbabka 4, Hořovice T: Výhradní zastoupení Gilson v ČR a SR. Pipety, dávkovače, magnetické míchačky, automatické pipetovací stanice, automatizovaná příprava vzorků SPE, GPC, preplc, čerpadla, HPLC, ventily, spojovací komponenty LC, úpravy a výroba přístrojů a příslušenství, autorizovaný servis Gilson. Exclusive representation of Gilson in the Czech Republic and Slovakia. Pipettes, dispensers, magnetic stirrers, automated pipetting station, automated sample preparation SPE, GPC, preplc, Pumps, HPLC, valves, connecting components LC, production and modifications instruments and accessories, authorized service Gilson. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: GILSON, 2MAG, IDEX, RHEODYNE, UPCHURCH, ISMATEC, ILS, BIOCHEM-FLUIDICS 54

55 C17 SOTAX PHARMACEUTICAL TESTING s.r.o. Průmyslová 1306/7, Praha T: Světová jednička ve výrobě vysoce kvalitních disolučních testovacích systémů, kompozitních zkoušek, pracovních stanic pro kontrolu jednotnosti obsahu a nástrojů fyzikálního testování tablet. Celosvětově je zastoupena místními kancelářemi SOTAX a distributory zabývajícími se prodejem, servisem a validací přístrojů. Nabízí SPS Pharma Services (CRO) - smluvní výzkumnou laboratoř pro vývoj disolučního testování, metod a školení. V roce 2008 integroval SOTAX společnost Zymark a v roce 2013 značku Dr. Schleuniger Pharmatron v produktové řadě fyzikálního testování tablet. A global leader in providing high-quality dissolution testing systems, composite assay and content uniformity workstations, and physical tablet testing instruments. SOTAX is represented globally by local SOTAX agencies and distributors dealing with sales, service and validation of instrumentation. Also offers SPS Pharma Services (CRO), contract research lab dedicated to dissolution testing research, method development and advanced training. In 2008, SOTAX integrated the Zymark automation product line, resources and services and in 2013 the Dr. Schleuniger Pharmatron physical testing product line and resources. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SOTAX, DR. SCHLEUNIGER PHARMATRON SPECION, s.r.o. Budějovická 1998/55, Praha T: B32 Analytické a měřicí zařízení pro laboratoře biologických a materiálových oborů, studium povrchů, mikroanalýzu v nanosvětě, mikroskopické techniky, testovací zařízení pro zkoušky odolnosti výrobků vůči vlivu okolního prostředí. Servis, validace a certifikace. Analytical and measuring equipment for laboratories of biological and material characterization, surface studies, microanalysis in the nanoworld, microscopic techniques, test equipment for testing resistance of products to environmental influences. Service, validation and certification. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CAMECA, KRATOS ANALYTICAL, HORIBA SCIENTIFIC, RIBER,JPK INSTRUMENTS, 55

56 SETARAM INSTRUMENTATION,GE HEALTHCARE/MICROCAL, HITACHI HIGH-TECH, CTS, KÖHLER, HIROX,C-THERM, INEL, BROCKHAUS MESSTECHNIK,SÜSS MICROTEC C13 SPECTRO CS, s.r.o. Rudná 1361/51, Ostrava T: Nákup a prodej, instalace, kalibrace a servis analyzátorů a spektrometrů. Purchasing and selling, install, calibration and service of analysers and spectrometers. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SPECTRO A.I., SPECTRO INC., SPECTRUMA ANALYTIK, MBH ANALYTICAL, FLUXANA, SEISHIN A8 SYMPATEC GmbH Am Pulverhaus 1, D Clausthal-Zellerfeld (D) T: Přístroje pro analýzu velikosti a tvaru částic od 1 nm do 30 mm. Particle size and particle shape analysis from 1 nm to 30 mm. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SYMPATEC, ALPINETECH CZ B42 THERMO FISHER SCIENTIFIC (PRAHA) s.r.o. Slunečná 27, Praha T: Dodávky HPLC, LC-MS, FT-MS, ICP-MS, IRMS a MC-MS pro organickou i anorganickou a isotopovou analýzu. Metodická podpora, školení, servis. Supplier of HPLC, LC-MS, FT-MS, ICP-MS, IRMS a MC-MS for organic and inorganic as well as isotopic analysis. Methodology 56

57 support, trainings, service. (Formerly SPECTRONEX). ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: THERMO SCIENTIFIC, PEAK B40 TRIGON PLUS spol. s r.o. Čestlice 93, Říčany u Prahy T: Přední dodavatel laboratorních přístrojů v České a Slovenské republice. Komplexní služby zákazníkům, prodej laboratorních přístrojů a materiálu, projekční podpora, servisní služby, validace. Akreditovaná kalibrační laboratoř. Oblast působnosti lékařské laboratoře, life-science, biomedicínský, farmaceutický a biotechnologický výzkum a výroba. Leading supplier of laboratory equipments in the Czech and Slovak republic. Equipment for medical and life-science laboratories. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: THERMO SCIENTIFIC - LABORATORNÍ DIVIZE, ARCTIKO, BIOQUELL, CLST, ERLAB, EVERMED, EUROBIOCONCEPT, JRI, HMC EUROPE, LABOGENE, LANCER, RUSKIN, SYNGENE, SYNBIOSIS, TECNIPLAST B5 UNI-EXPORT INSTRUMENTS, s.r.o. Šultysova 642/15, Praha T: Dodávky zařízení pro fyzikální charakterizace částic, povrchů a materiálů a chemické analýzy povrchů. Supplies of equipment for physical characterisation of particles, surfaces and materials nad chemical analyses of surfaces. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANATEC, BEL JAPAN, BRANSCAN, CCSTEC, DISPERSION TECHNOLOGY, ENDECOTTS, FORMULACTION, KRÜSS, LACERTA TECHNOLOGY, LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS, MICROTRAC, OMT - OPTISCHE MESSTECHNIK, PARTICLE METRIX, RUBOTHERM, SCIENTIFIC ANALYSIS INSTRUMENTS, WITEC 57

58 řešení pro vaši laboratoř CENTRIFUGY ULTRACENTRIFUGY MIKRODESTIČKOVÁ INSTRUMENTACE SPEKTROFOTOMETRY, FOTOMETRY GEL-IMAGING a ANALÝZA MYČKY, AUTOKLÁVY KONCENTRÁTORY VZORKŮ LYOFILIZÁTORY PŘÍPRAVA ČISTÉ VODY BIOHAZARDY IZOLÁTORY LAMINÁRNÍ BOXY DEKONTAMINAČNÍ SYSTÉMY INKUBÁTORY CO 2 TERMOSTATY ANAEROBNÍ BOXY MRAZICÍ BOXY -40 C až -150 CHLADICÍ BOXY PŘÍSTROJE PRO CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT PIPETY a PLAST SERVIS, VALIDACE, KALIBRACE TRIGON PLUS spol. s r. o., ,

59 A6 UNIMED PRAHA, s.r.o. Ve Stromkách 41, Vestec u Prahy T: Dodávky laboratorní techniky pro zdravotnictví, veterinární kliniky a veterinární ošetřovny, potravinářský průmysl, školství, ekologii a ochranu životního prostředí, chemický průmysl, farmacii a další laboratoře v ČR. Dále dodává zařízení pro bezpečné skladování, manipulaci a sběr nebezpečných a hořlavých látek v laboratořích, technických provozech, dílnách a skladech. Provádíme záruční a pozáruční servis, preventivní prohlídky (BTK), validace zařízení a přístrojů, ověření měřidel v oblasti teploty a otáček. Delivery of laboratory and medical equipment for the health, veterinary clinics and veterinary dispensaries, food industry, education, ecology and environmental protection, chemical industry, pharmacy and other laboratories in the Czech Republic. Supplies the facilities for the safe storage, handling and collection of hazardous and flammable substances in laboratories, technical operations and warehouses. Provide all technical services such as customer service (during and after the warranty period), preventive maintenance, validation of equipment and devices, verification of measuring instruments in the field of temperature and speed. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ALPINA, WITEG LABORTECHNIK, LABCOLD MPW MED. INSTRUMENTS, ULTRAVIOL, DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK, VELP SCIENTIFICA, FALC INSTRUMENTS, BIOSAN, DOMEL, POL-LAB, UNIEQUIP, KARL HECHT KG ASISTENT, BAKMED, FRYKA, ORTOALRESA, MEMMERT, CENTURION SCIENTIFIC B4 ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i. - VÝVOJOVÉ DÍLNY Flemingovo nám. 2, Praha T: Vývojové dílny vznikly společně s Ústavem organické chemie a biochemie v roce 1950 jako jeho integrální součást. Jejich hlavním úkolem byly a dodnes jsou opravy vědeckých přístrojů, realizace zkušebních zařízení podle požadavků vědeckých pracovníků a vývoj a realizace přístrojů komerčně nedostupných. 59

60 Topics of Development Workshops include maintenance of scientific instruments, development and production of simple apparatuses according to the requirements of the individual scientific laboratories and development and production of unique scientific equipment. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE VERDER s.r.o. Vodňanská 651/6, Praha T: Odborná konzultace, prodej a servis zařízení pro přípravu analytických vzorků, zjišťování velikosti částic, laboratorní i průmyslové čerpací techniky a elektrických laboratorních i průmyslových pecí všeho druhu. B29 Technical consultation, sales and service of machines for sample preparation, particle size distribution and laboratory and industrial pumps and laboratory and industrial ovens of all kind. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: RETSCH, CARBOLITE, VERDER VWS MEMSEP s.r.o. U Nikolajky 1070/13, Praha T: C4 Firma VWS MEMSEP s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Veolia se zaměřením na laboratorní systémy na úpravu vody ELGA, průmyslové úpravny vod, úpravny pitných vod a čistírny průmyslových a komunálních odpadních vod. VWS MEMSEP is specialized in ELGA laboratory water purification systems, industrial water treatment plants, drinking water treatment plants and industrial and municipal waste water treatment plants. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ELGA, VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 60

61 WATERS Gesellschaft m.b.h., organizační složka Psohlavců 43, Praha T: Vedoucí firma na poli kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC, MS). B2 Leading company in liquid chromatography and mass spectrometry (LC, MS). ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: WATERS WTW, MĚŘICÍ A ANALYTICKÁ TECHNIKA, s.r.o. Dopraváků 749/3, Praha T: Měřicí a analytická technika. Measuring and analytical technique. ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: WTW A13 61

62 Naladěno na vaši vědu Představujeme revoluční systémy na úpravu vody PURELAB Chorus: inovace, možnost výběru, nový svěží přístup k vaší práci. ELGA, jednička na trhu laboratorních úpraven vody přišla s inovační řadou modulárního řešení, které vám dá svobodu volby. Více se dozvíte na nebo na veletrhu LABOREXPO, stánek C4 ELGA. Our innovation. Your choice.

63 SPECORD PLUS nová řada spektrofotometrů z Jeny Stánek B1 Zastupuje: CHROMSPEC spol. s r.o Mníšek pod Brdy Lhotecká 594 Tel.: Brno Plachty 2 Tel.:

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

V. ročník výstavy laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří The Vth trade fair for laboratory equipment and services

V. ročník výstavy laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří The Vth trade fair for laboratory equipment and services Místo konání / Venue V. ročník výstavy laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří The Vth trade fair for laboratory equipment and services Organizátor / organiser K AT A L O G C AT A L

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 22:00 neformální část akce JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography

Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných na FTOP VŠCHT Praha

Více

OTEVÍRÁME CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

OTEVÍRÁME CENTRUM PRO INOVACE V OBORU OTEVÍRÁME CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Projekt Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií s číslem CZ

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o.

Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Přehled novinek v nabídce firmy LABICOM s.r.o. Mgr. Markéta Donthová 3.6.2015 Brno 4.6.2015 Praha NOVINKY - Novinky ve firmě - Novinky v sortimentu se zaměřením na GC - přístroje - drobné přístroje - spotřební

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Program 14. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie

Program 14. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie Program 14. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie 16. - 20. září 2013, Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník Pondělí 16. 9. 2013 11:00-13:30 Příjezd účastníků, registrace, instalace stánků firem Zahájení

Více

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016

Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016 Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu na Fakultě chemicko-inženýrské v akademickém roce 2015/2016 1. Průběh státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujících magisterských

Více

Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola. Univerzita Palackého v Olomouci Součást vysoké školy

Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola. Univerzita Palackého v Olomouci Součást vysoké školy Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Biologie Název

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ. Novinky v instrumentaci Agilent Technologies

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ. Novinky v instrumentaci Agilent Technologies HPST, s.r.o., Písnická 372/20, 142 00 Praha 4, info@hpst.cz POZVÁNKA NA SEMINÁŘ HPST, s.r.o. Vás srdečně zve na seminář Novinky v instrumentaci Agilent Technologies 26.03.2013 v Praze Seminář bude rozdělen

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více

Program 16. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie aneb Naše spektrometrie. pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci

Program 16. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie aneb Naše spektrometrie. pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci Program 16. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie aneb Naše spektrometrie pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci Frymburk 13. 18. 9. 2015 Neděle 13. 9. 2015 11:00-14:00 Příjezd účastníků,

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie. Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, Praha 4

Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie. Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, Praha 4 Poslední trendy v instrumentaci infračervené a Ramanovy spektroskopie Ing. Markéta Sedliaková Nicolet CZ s. r. o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Přenosné Ramanovy spektrometry Tactic ID analýza drog,

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků

Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Seznam řešených projektů včetně informací o délce trvání projektu, objemu a poskytovateli finančních prostředků Podíl na řešení celkem: 52 grantových projektů V roli hlavního e/e za UP/spoluautora návrhu

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

ve školní nebo zdravotnické laboratoři?

ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Praktická cvičení z klinické biochemie ve školní nebo zdravotnické laboratoři? Jiří Kukačka a kol. Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol Předměty garantované ústavem Magisterské studium-všeobecné

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Vybavení laboratoře

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Středoevropský technologický institut

Středoevropský technologický institut CEITEC Středoevropský technologický institut CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského

Více

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012) Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem Pokročilé metody studia speciace polutantů (prozatímní učební text, srpen 2012) Obsah kurzu: 1. Obecné strategie speciační analýzy. a. Úvod do problematiky

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

České vysoké učení technické v Praze. č. 652. Výuka chemie pro biomedicínské inženýrství ČVUT v Kladně

České vysoké učení technické v Praze. č. 652. Výuka chemie pro biomedicínské inženýrství ČVUT v Kladně České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Závěrečná zpráva projektu: č. 652 Výuka chemie pro biomedicínské inženýrství ČVUT v Kladně Program/podprogram: 1. Program na podporu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST. Vážený pane děkane!

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST. Vážený pane děkane! Vážený pane děkane! V souvislosti s Vaší žádostí ze dne 2. 12. 2014 o vyjádření k souladu projektu Rozvoj DSP Farmacie s jeho realizací ze strany Farmaceutické fakulty VFU Brno bych chtěl zejména zdůraznit,

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Čisté prostory Čisté laboratoře - Laboratoře pro stopovou analýzu. Problematika stopové a ultrastopové prvkové analýzy

Čisté prostory Čisté laboratoře - Laboratoře pro stopovou analýzu. Problematika stopové a ultrastopové prvkové analýzy Inovace vzdělávání v chemii na PřFMU Projekt CZ.1.07/2.2.00/07.0436 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost předmět Trendy v analytické chemii Čisté prostory Čisté laboratoře - Laboratoře pro stopovou

Více

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD..

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Izolace RNA doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Metodiky izolace RNA celková buněčná RNA ( total RNA) zahrnuje řadu typů RNA, které se mohou lišit svými fyzikálněchemickými vlastnostmi a tedy i nároky na jejich

Více

Pondělí 10. září 2007

Pondělí 10. září 2007 Pondělí 10. září 2007 8:00-13:00 Příjezd účastníků, registrace, instalace stánků 12:00-13:00 Oběd Sekce 1: Úvod do hmotnostní spektrometrie (předsedající: M. Ryska, V. Havlíček) 13:00-13:10 J. Čáslavský

Více

Příprava vzorků. Přehled produktů. ::: Clear Solutions in Sample Preparation

Příprava vzorků. Přehled produktů. ::: Clear Solutions in Sample Preparation Příprava vzorků Přehled produktů ::: Clear Solutions in Sample Preparation Multiwave 3000 Unikátně multifunkční Multiwave 3000 je modulární systém pro přípravu vzorků v mikrovlnném poli. Kompatibilita

Více

Analytické laboratoře výzkumu a vývoje aktivních farmaceutických substancí (API) generické farmaceutické firmy. Aleš Gavenda

Analytické laboratoře výzkumu a vývoje aktivních farmaceutických substancí (API) generické farmaceutické firmy. Aleš Gavenda Analytické laboratoře výzkumu a vývoje aktivních farmaceutických substancí (API) generické farmaceutické firmy Aleš Gavenda 20.10.2015 1 Teva Czech Industries, s.r.o. Historie firmy 1883 Gustav Hell zakládá

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Informace o záměru projektu AstroBioCentra Informace o záměru projektu AstroBioCentra René Kizek Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně a STRATO-NANOBIOLAB Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a STRATO-NANOBIOLAB

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

Nastavení metod pro imunofenotypizaci krevních. EXBIO Praha, a.s.

Nastavení metod pro imunofenotypizaci krevních. EXBIO Praha, a.s. Nastavení metod pro imunofenotypizaci krevních buněk pomocí průtokové cytometrie Martin Špryngar EXBIO Praha, a.s. Obsah: Porovnání vícebarevné vs. dvoubarevné cytometrie Požadavky průtokové cytometrie

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Pondělí 12.9.2011. 15:40-16:10 Přestávka, firemní výstava

Pondělí 12.9.2011. 15:40-16:10 Přestávka, firemní výstava Program 12. Školy hmotnostní spektrometrie Téma: Analýza malých molekul pořádá Katedra analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopická společnost J.M.M. Pondělí 12.9.2011 8:00-11:00 Pěší výlet

Více

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice Lukáš Chytil Ústav organické technologie VŠCHT Praha Medicinální diagnostika a hmotnostní spektrometrie Medicinální diagnostika: - Klasické

Více

Sobota Neděle

Sobota Neděle Předběžný program 13. Školy hmotnostní spektrometrie Téma: Novinky a trendy v hmotnostní spektrometrii pořádá Spektroskopická společnost J.M.M. a Katedra analytické chemie Univerzity Pardubice Sobota 1.

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně

Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Analytická technika HPLC-MS/MS a možnosti jejího využití v hygieně Šárka Dušková 24. září 2015-61. konzultační den Hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích 1 HPLC-MS/MS HPLC high-performance

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

V. ROČNÍK VÝSTAVY LABORATORNÍ TECHNIKY, VYBAVENÍ, POMŮCEK A SLUŽEB LABORATOŘÍ

V. ROČNÍK VÝSTAVY LABORATORNÍ TECHNIKY, VYBAVENÍ, POMŮCEK A SLUŽEB LABORATOŘÍ V. ROČNÍK VÝSTAVY LABORATORNÍ TECHNIKY, VYBAVENÍ, POMŮCEK A SLUŽEB LABORATOŘÍ V pořadí již V. ročník výstavy laboratorní techniky, vybavení, pomůcek a služeb laboratoří LABOREXPO 2011 bude bezesporu opět

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 1. MATERIÁLY PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V BIOTECHNOLOGIÍCH A TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK Seznamte se s materiály používanými pro strojní zařízení

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Dopravní VaV centrum.

Dopravní VaV centrum. Dopravní VaV centrum Dopravní VaV centrum CDV PLUS - projekt Centra dopravního výzkumu, v.v.i. Rozpočet projektu (způsobil sobilé výdaje) Celkem: Investiční část: Neinvestiční část: 463 130 480 KčK 357

Více

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE

Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně biologických technik ve spolupráci s firmou ROCHE BiochemNet vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi Laboratorní workshop s teoreticko praktickou ukázkou molekulárně

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Kompletní nabídka pro Vaše laboratoře: Od odběru po úspěšné chromatografické analýzy

Kompletní nabídka pro Vaše laboratoře: Od odběru po úspěšné chromatografické analýzy Kompletní nabídka pro Vaše laboratoře: Od odběru po úspěšné chromatografické analýzy VÍTÁME VÁS Kompletní nabídka pro Vaše laboratoře: Od odběru po úspěšné chromatografické analýzy 2 Sigma-Aldrich Laboratorní

Více

SAXSpace. Modulární řešení analýzy nanostruktur. ::: Innovation in Materials Science

SAXSpace. Modulární řešení analýzy nanostruktur. ::: Innovation in Materials Science SAXSpace Modulární řešení analýzy nanostruktur ::: Innovation in Materials Science Základní informace k metodě SAXS. Princip Internal Structure SAXS - Maloúhlový rozptyl RTG paprsků je nedestruktivní metoda

Více

JSP Měření a regulace

JSP Měření a regulace JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Děkujeme

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR

Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Centrum základního výzkumu v oblasti nanotoxikologie v ČR Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha Seminář CZTPIS, Praha, 2.11. 2011 Problémy studia bezpečnosti nanotechnologií v České republice Nerealistický

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. LC-MS systém pro proteomiku a genomiku

Odůvodnění veřejné zakázky. LC-MS systém pro proteomiku a genomiku Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ Celkové schéma určení laboratorních místností (celkem 12 laboratoří), zajišťující preparační a charakterizační práce s nanomateriály

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. Vypsání výběrového řízení pro dodání FT-IR

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

technologie pro vaše řešení

technologie pro vaše řešení Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Ladislav Špička PCS spol. s r.o. Divize Security stánek 45 přízemí PCS spol. s r.o. - divize SECURITY I Na Dvorcích18, Praha 4 I tel: 296 796

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

PROFIL. FARMAK, a. s., je česká chemicko-farmaceutická firma s celosvětovou působností zaměřená na:

PROFIL. FARMAK, a. s., je česká chemicko-farmaceutická firma s celosvětovou působností zaměřená na: PREZENTACE 2013 PROFIL FARMAK, a. s., je česká chemicko-farmaceutická firma s celosvětovou působností zaměřená na: léčivé látky - aktivní farmaceutické ingredience (API) chemické meziprodukty chemické

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA Nano je z řečtiny = trpaslík. 10-9, 1 nm = cca deset tisícin průměru lidského vlasu Nanotechnologie věda a technologie na atomární a molekulární úrovni Mnoho

Více

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. Jiří Jedlička, Jiří Huzlík DOPRAVNÍ VAV CENTRUM V OCHRANĚ OVZDUŠÍ Jiří Jedlička, Jiří Huzlík Obsah Informace o Centru Výzkumný program Doprava a životní prostředí Stávající a plánované přístrojové vybavení Řešené a připravované

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Nabídkový list spolupráce 2014

Nabídkový list spolupráce 2014 Nabídkový list spolupráce 2014 Fyzikální ústav AV ČR v Praze Centrum pro inovace a transfer technologií www.citt.cz 2014 Kontaktní osoba prof. Jan Řídký, DrSc. e-mail: ridky@fzu.cz citt@fzu.cz tel: 266

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. E 35/2015 autorizované měření emisí ONIVON a.s., Chrudim 1 / 14 EMPLA AG spol. s r.o. EKOLOGICKÉ LABORATOŘE EMPLA Zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Oddělení externích měření a odběru vzorků EMPLA

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

Ultrastopová laboratoř České geologické služby Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková

Více

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Název: Školitel: Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr. Datum: 21. 6. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in

Více

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která

Více

Vývoj biomarkerů. Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK

Vývoj biomarkerů. Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK Vývoj biomarkerů Jindra Vrzalová, Ondrej Topolčan, Radka Fuchsová FN Plzeň, LF v Plzni UK Proč potřebujeme laboratoř? Proč potřebujeme biomarkery? Časná diagnostika Správná diagnostika a stratifikace pacientů

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více