Obsah. Přenos a výměna informací 58 Bezdrátová technologie Bluetooth, synchronizace. Úvod 3 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Přenos a výměna informací 58 Bezdrátová technologie Bluetooth, synchronizace. Úvod 3 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru."

Transkript

1 Obsah Úvod 3 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru. Seznámení s telefonem 6 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen. Osobní nastavení telefonu 16 Výběr vyzváněcího signálu, schématu a jiných nastavení. Volání 25 Použití telefonního seznamu, ovládání telefonu hlasem, možnosti hovoru. Nastavení služby Mobile Internet 43 Nastavení služeb WAP, elektronické pošty a bezdrátové technologie Bluetooth. Zprávy 50 Elektronická pošta a textové zprávy. Použití služby Mobile Internet 55 Prohlížeč WAP, záložky. Přenos a výměna informací 58 Bezdrátová technologie Bluetooth, synchronizace. Další funkce 64 Kalendář, budík, stopky, časovač, hry. Zabezpečení 72 Zámek karty SIM, zámek telefonu. Řešení problémů 73 Řešení problémů s telefonem. Doplňující informace 75 Bezpečné a efektivní použití, záruka, declaration of conformity. Ikony 84 Význam ikon na displeji. Rejstřík 89

2 Ericsson T68m První vydání (říjen 2001) Tuto uživatelskou příručku vydala společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena., 2001 Číslo publikace: CS/LZT R1A INNOVATRON PATENTS Upozornění: Některé služby zmíněné v této příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly Bezpečné a efektivní použití a Omezená záruka. BLUETOOTH je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. Textový vstup T9 je registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications. Textový vstup T9 je známka licencována v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č , , , a ; kanadský patent č ; patent Spojeného království č B; standardní patent oblasti Hong Kong č. HK ; patent Republiky Singapur č ; evropský patent č ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

3 Úvod Tato uživatelská příručka Pro snazší orientaci je určena kapitola Seznámení s telefonem, která obsahuje stručný přehled hlavních funkcí telefonu, zkratek a obecných údajů. Dostupnost služeb Některé služby a funkce zmíněné v této příručce závisí na typu sítě a předplacených službách. Z tohoto důvodu nemusí být všechna menu telefonu dostupná. Tento symbol označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. O předplacených službách se informujte u provozovatele sítě. Karta SIM Pokud jste se registrovali u provozovatele sítě, obdrželi jste kartu SIM (modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který umožňuje sledování telefonního čísla, služeb obsažených v předplatném, a mimo jiné uchovává údaje o telefonním seznamu. Sestavení Před použitím telefonu je nutné: vložit kartu SIM, vložit a nabít baterii. Viz Údaje o kartě SIM a baterii na straně 4. Poznámka: Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku. Úvod 3

4 Údaje o kartě SIM a baterii Při nabíjení může trvat až třicet minut než se na displeji zobrazí ikona. 1. Vložte kartu SIM. Ujistěte se, že je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky. 2. Přiložte baterii na zadní část telefonu a zatlačte ji. Uslyšíte cvaknutí. 3. Připojte nabíječku k telefonu do zdířky označené bleskem. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru. 4. Při nabíjení může trvat až třicet minut než se na displeji zobrazí ikona nabíjení baterie. 5. Počkejte asi čtyři hodiny než ikona bude signalizovat, že baterie je zcela nabitá. 6. Vykloněním vzhůru odpojte nabíječku. Před použitím telefonu musíte vložit kartu SIM a nabít baterii. 30 min. 4 h. 4 Úvod

5 Volání a přijímání hovorů Operátor 12:18 Zapnutí/ vypnutí Stiskněte a přidržte až uslyšíte tón. Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN (osobní identifikační číslo), zadejte kód PIN a stiskněte. Kód PIN poskytuje provozovatel sítě. Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte chybné číslo stisknutím. Pokud zadáte třikrát po sobě PIN chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva PIN blokováno. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kód PUK poskytuje provozovatel sítě. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. Stiskněte. Ukončit hovor lze stisknutím. Pokud telefon zvoní, přijmout hovor je možné stisknutím. Úvod 5

6 Seznámení s telefonem Hlavní funkce Tlačítko Sníží nebo zvýší hlasitost nastavení sluchátka nebo reproduktoru hlasitosti handsfree během hovoru. Prochází menu, seznamy a texty. Vstupuje do menu Stav. Posunutím tohoto tlačítka nahoru nebo dolů lze dočasně vypnout signál zvonění. Dvojí stisk nahoru nebo dolů odmítne příchozí hovor. Telefonování nebo přijetí hovoru. Vybere menu, dílčí menu nebo možnost. Po stisku zobrazí možnosti. 1 9, 0 Zadání číslic 0 až 9 a písmen. Přidržením stisknutého tlačítka se zadá znak mezinárodní předvolby +. Prochází systém menu pomocí zkratek. Vkládá *. Přepíná mezi velkými a malými písmeny. (clear) Stisk pákového ovladače nahoru, dolů, doleva a doprava umožňuje procházet menu, seznamy a texty. Stisk pákového ovladače funguje stejně jako stisk tlačítka. Stisk a přidržení zapíná a vypíná telefon a přechází do pohotovostního režimu. Stisk ukončí nebo odmítne hovor, přejde o jednu úroveň zpět v systému menu a ponechá nastavení beze změn. Odstraní čísla a písmena z displeje. Odstraní položku ze seznamu. Stisknutím lze ztlumit vyzváněcí signál. Stisk a přidržení během hovoru vypne mikrofon. Vkládá #. 6 Seznámení s telefonem

7 Rychlá tlačítka Tabulka popisuje některé z nejužitečnějších kombinací tlačítek. Činnost Uskutečnění tísňového volání Vstup a pohyb v systému hlavních menu Vstup do menu Seznam volání Vytáčení hlasem Vytočení čísla Hlasová pošta Pohotovostní režim Zadejte mezinárodní tísňové číslo a stiskněte YES. Stiskněte nebo. Stiskněte YES. Stiskněte a přidržte YES nebo vyslovte aktivační příkaz. Stiskněte a přidržte. Zadání znaku mezinárodní Stiskněte a přidržte. předvolby + Nastavení tichého režimu Stiskněte a přidržte a zvolte Zapn. tichý rež., YES. Činnost Vyhledání kontaktu začínajícího na určité písmeno Pohotovostní režim Stiskněte a přidržte některé z tlačítek -. Vyvolání telefonního čísla Stiskněte číslo pozice uloženého na určité pozici a. na kartě SIM. Rychlé vytočení telefonního čísla uloženého na kartě SIM. Stiskněte a přidržte některou z kláves - a YES. Nalezení prvního kontaktu Stiskněte a přidržte. v seznamu Volat kontakt Vstup do prvního dílčího menu Vlastní menu Zobrazení použitého profilu Zobrazení dnešního data Stiskněte a přidržte. Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti dolů nebo nahoru. Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti dolů nebo nahoru. Změna jazyka na Automaticky Stiskněte Seznámení s telefonem 7

8 Činnost Pohotovostní režim Činnost V systému menu: Změna jazyka na anglický Stiskněte Pohyb v menu a Stiskněte (a přidržte) Odmítnutí volání Dvakrát rychle stiskněte seznamech tlačítko nastavení tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo hlasitosti nahoru nebo dolů, nebo použijte dolů, nebo stiskněte NO. pákový ovladač. Výběr menu nebo Stiskněte YES. Zadání pomlky p (pomlka) Při ukládání kódů stiskněte a přidržte. nastavení Vstup do menu Stiskněte. Zadání pomlky p (pomlka) Při úpravě melodie rychlých voleb stiskněte. Odstranění položky V seznamu stiskněte a YES. Činnost Podržení hovoru Obnovení hovoru Během hovoru: Stiskněte YES. Stiskněte znovu YES. Vypnutí mikrofonu Stiskněte a přidržte. Návrat do pohotovostního Stiskněte a přidržte NO. režimu Činnost Během zadávání znaků použitím textového vstupu multitap: Vyvolání druhého písmena Stiskněte tlačítko nebo znaku na tlačítku nastavení hlasitosti směrem nahoru, přidržte jej a stiskněte některé z číselných tlačítek. 8 Seznámení s telefonem

9 Činnost Vyvolání třetího písmena nebo znaku na tlačítku Přepnutí mezi velkými a malými písmeny Zadání čísel Zadání otazníku Zadání Během zadávání znaků použitím textového vstupu multitap: Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti směrem dolů, přidržte jej a stiskněte některé z číselných tlačítek. Stiskněte a potom písmeno. Stiskněte a přidržte některé z číselných tlačítek. Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti dolů, přidržte jej a stiskněte. Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti dolů, přidržte jej a stiskněte. Zadání mezery Stiskněte. Činnost vstupu multitap: Odstranění písmen a číslic Stiskněte. Přepnutí mezi metodami vstupu Činnost Zobrazení alternativních slov Přijetí slova a vložení mezery Stiskněte a přidržte. Během zadávání znaků použitím textového vstupu T9: Stiskněte. Stiskněte. Zadání tečky Stiskněte. Zobrazení alternativních interpunkčních znamének Stiskněte, pak opakovaně tiskněte. Přepnutí mezi velkými a malými písmeny Zadání čísel Během zadávání znaků použitím textového Stiskněte a potom písmeno. Stiskněte a přidržte některé z číselných tlačítek. Seznámení s telefonem 9

10 Činnost vstupu T9: Odstranění písmen a číslic Stiskněte. Přepnutí mezi metodami vstupu Během zadávání znaků použitím textového Stiskněte a přidržte. Použití zkratek V systému menu se lze rychle pohybovat použitím číselných zkratek. Zpřístupněte systém menu stisknutím nebo a zadejte číslo požadovaného menu. Stisknutím a přidržením tlačítka lze přejít zpět do pohotovostního režimu. Rychlý a snadný způsob, jak vyvolat nejčastěji používaná nastavení, je umístěním oblíbených nastavení do menu Vlastní menu. Viz Vlastní menu na straně 23. Texty nápovědy V některých menu jsou texty nápovědy s vysvětlením funkce menu. Chcete-li texty nápovědy zobrazit, zvýrazněte položku menu, stiskněte, zvolte Nápověda, YES. Odstranění, úprava a přejmenování Pokud přidáte položku, např. kontakt, událost nebo záložku stránky WAP, je možné ji odstranit, upravit nebo přejmenovat. Existují dva způsoby odstranění položek: vyberte položku a stiskněte. Vyberte položku, stiskněte, vyberte Odstranit nebo Odstranit vše. Existují dva způsoby úpravy položek: Vyberte položku, stiskněte a vyberte Upravit. Přejděte na položku, kterou chcete upravit, a stiskněte dvakrát YES a poté vyberte Upravit. Tip: Stejným způsobem lze přejmenovat položku. Online služby Online služby jsou zákaznické služby nabízené provozovateli sítě nezávisle na mobilních telefonech a výrobcích mobilních telefonů. 10 Seznámení s telefonem

11 Karta SIM podporující online služby funguje stejně jako normální karta SIM. Po vložení karty SIM a zapnutí telefonu odešle provozovatel sítě data do karty SIM. Po prvním načtení dat a vypnutí a zapnutí telefonu se v systému menu objeví nová položka jako první dílčí menu v menu Připojit. Vstoupit do systému menu lze přechodem na Připojit/Online služby. Poznámka: Toto menu se zobrazuje jen tehdy, pokud karta SIM tuto službu umožňuje. Provozovatel sítě nemusí vždy použít název Online služby. Telefon nemusí podporovat všechny nabízené služby. Seznámení s telefonem 11

12 Přehled menu Tel. seznam Volat kontakt Najít a odeslat * Přidat kontakt Upravit kontakt Vizitky Volat ze SIM Skupiny Telefonní karty Možnosti Stav paměti Speciální čísla Zprávy SMS Volat hlas.poštu El. pošta Možnosti Služby WAP Organizátor Domovská stránka Kalendář Záložky Hlasový záznam Doručené Push Budíky Zadat adresu Časovač Návrat Stopky Vybrat profil Kalkulačka Vymazat paměť Záznam kódů Nastavení WAP Hovory Zmeškané hov. Místní hovor Seznam volání Cena hovoru Měřiče hovoru Čítače dat Násled. hovor Možnosti Připojit Online služby Infračerv. port Bluetooth Synchronizace Sítě Datová komun. Název telefonu Příslušenství Zábava a hry Schémata Pozadí Hry Vlastní melodie Obrázky Vlastní menu Vybrat profil Hlasitost vyzv. Přep. na linku 1 Moje čísla Upravit vlastní Nastavení Zvuky a varov. Profily Možnosti volání Displej Jazyk Čas a datum Zámky Ovládání hlasem Handsfree Obnovit nastav. Aktivní hovor * Přenést zvuk Vypnout tóny Podržet hovor Přepnout hov. Uvolnit aktivní Obnovit hovor Sloučit hovory Spojit hovory Vyjmout účast. Uvolnit všechny Uvolnit účast. Účastníci konf. Hovory * Dostupné pouze během hovoru. Upozorňujeme, že některá menu závisí na síti a předplacených službách. 12 Seznámení s telefonem

13 Zadávání znaků Při přidávání jmen do telefonního seznamu, psaní zpráv nebo zadávání adres stránek WAP se zadávají znaky. Kromě standardního zadávání znaků do telefonu prostřednictvím textového vstupu multitap je možné psát textové zprávy a zprávy elektronické pošty pomocí textového vstupu T9. Tento způsob zadávání lze použít jen v případě, že je podporován zvolený jazyk vstupu. Textový vstup T9 je prediktivní metoda zadávání a zrychluje psaní textů. Viz Textový vstup T9 na straně 15. Jazyky vstupu Před zadáváním znaků je nutné zvolit jazyk, ve kterém se bude psát. Volba jazyka vstupu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Jazyk, YES, Vstup, YES. 2. Přejděte na požadovaný jazyk, který chcete při psaní použít, a stiskněte. 3. Opusťte menu stisknutím tlačítka YES. Při psaní lze přepnout na jeden ze zvolených jazyků zadávání stisknutím a zvolením možnosti Jazyk vstupu. Viz Seznam možností na straně 13. Seznam možností Pokud při psaní stisknete tlačítko, zobrazí se seznam následujících možností: Přidat symbol zobrazí symboly a interpunkční znaménka jako je? a,. Mezi symboly lze procházet pomocí pákového ovladače. Vložit objekt např. obrázek, melodii nebo zvuk. Formát textu změna stylu, velikosti a zarovnání. Vyp. vel. písm./velká písmena přepínání mezi velkými a malými písmeny. Jazyk vstupu zobrazí se dříve vybrané jazyky vstupu. Metoda vstupu zobrazí se seznam metod vstupu. Upravit slovo pouze pro textový vstup T9. Upravte navržené slovo pomocí textového vstupu multitap. Přijmout slovo pouze pro textový vstup T9. Slouží k potvrzení nabídnutého slova. Možná slova pouze pro textový vstup T9. Zobrazí se seznam možných slov. Nápověda. Seznámení s telefonem 13

14 Textový vstup multitap Při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo psaní adres WAP se zadávají znaky pomocí textového vstupu multitap. Stiskněte několikrát každé tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak. V uvedeném příkladu bude zadáno jméno: Zadání znaků použitím textového vstupu multitap 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Přidat kontakt, YES. Stiskněte znovu YES. 2. Tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, -, nebo, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak. Viz následující tabulka s latinskou abecedou: Tlačítko Znaky nebo operace Mezera -?!. : ; " < = > ( ) _ 1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ Tlačítko Znaky nebo operace T U V Ü ù 8 W X Y Z 9 + / % $ \ 0 Θ Ξ Ψ Ω # * Vymazání písmen a číslic Přepínání mezi velkými a malými písmeny - Zadání číslic (stiskněte a přidržte tlačítko) Příklad: Písmeno A se zadá jedním stisknutím tlačítka. Písmeno B se zadá rychlým stisknutím tlačítka dvakrát za sebou. Pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny použijte tlačítko a pak zadejte písmeno. 14 Seznámení s telefonem

15 Tip: Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka pro nastavení hlasitosti: Písmeno B lze zadat posunutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem nahoru, jeho přidržením a stisknutím tlačítka. Písmeno C lze zadat posunutím tlačítka nastavení hlasitosti směrem dolů, jeho přidržením a stisknutím tlačítka. Textový vstup T9 Textový vstup T9 lze použít pro psaní textu, např. v textových zprávách nebo v elektronické poště. Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Následující příklad vysvětluje, jak začít psát textovou zprávu: Zadání písmen pomocí textového vstupu T9 1. Přejděte na Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES. 2. Například pokud chcete napsat slovo Ericsson, stiskněte,,,,,,,. 3. Pokud je zobrazené slovo to, které potřebujete: Stiskněte, pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru. (Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte.) Pokud zobrazené slovo není to, které potřebujete: Stiskněte vícekrát. Zobrazí se alternativní návrhy (možná slova). Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte. Pokud potřebné slovo nenajdete stisknutím tlačítka : Stiskněte. Otevře se seznam možností. Vyberte možnost Upravit slovo a stiskněte YES. Vymažte celé slovo stisknutím tlačítka, nebo vymažte jednotlivá písmena stisknutím a přidržením pákového ovladače vpravo a pak opakovaně. Napište nové slovo pomocí textového vstupu multitap a stiskněte YES. Slovo bude přidáno do slovníku. Při příštím zadání,, se slovo právě přidané do slovníku zobrazí jako jedno z alternativních slov. 4. Pokračujte v psaní zprávy. Viz také Odesílání textových zpráv na straně 50. Seznámení s telefonem 15

16 Tip: Tlačítkem lze zadat tečku. Pokud chcete zadat jiná interpunkční znaménka, stiskněte a pak opakovaně. Volbu potvrďte stisknutím. Stisknutím a přidržením tlačítka vyberte metodu vstupu. Vypnutí textového vstupu T9 Textový vstup T9 lze v případě potřeby vypnout. Toto nastavení se bude vztahovat na veškeré zadávání textu, nikoliv pouze na právě psaný text. Zapnout nebo vypnout textový vstup T9 lze přechodem na Nastavení/Jazyk/Vstup T9. Osobní nastavení telefonu Telefon lze nastavit podle vlastních požadavků. Poznámka: Při změně nastavení uloženého v určitém profilu se zaktualizuje také právě používaný profil. Viz Profily na straně 24. Obnovení nastavení telefonu Všechna nastavení telefonu je možné obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem vybráním možnosti Obnovit nastav. Pokud chcete současně odstranit všechny kontakty, zprávy a jiná osobní data, vyberte místo toho možnost Obnovit vše. Obnovení výchozích nastavení 1. Přejděte na Nastavení, YES, Obnovit nastav., YES. 2. Vyberte možnost Obnovit nastav. nebo Obnovit vše a stiskněte YES. 3. Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo nové číslo, na které byl změněn) a stiskněte YES. 16 Osobní nastavení telefonu

17 Schémata Prostřednictvím schémat lze změnit vzhled displeje, např. barvy. V telefonu jsou některá schémata předdefinována. Chcete-li vybrat schéma, zvolte Schémata v menu Zábava a hry. Obrázky Telefon je dodáván s obrázky. Lze: mít v pohotovostním režimu obrázek na pozadí, vložit obrázek do textové zprávy. Obrázky jsou uloženy v menu Obrázky nebo Pozadí vmenu Zábava a hry. Práce s obrázky Obrázky je možné přidat, upravit nebo odstranit v menu Vlastní obrázky. Počet ukládaných obrázků závisí na jejich velikosti. Zobrazení obrázků Přejděte na Zábava a hry, YES, Obrázky, YES, vyberte skupinu obrázků, YES. Úprava a uložení obrázku 1. Přejděte na Zábava a hry, YES, Obrázky, YES, vyberte skupinu obrázků, YES. 2. Vyberte obrázek a stiskněte YES. 3. Nyní je možné zahájit úpravy obrázku. Prohlédněte si následující tabulku. 4. Stiskněte YES, zvolte Uložit, YES. Obrázek je uložen vmenu Vlastní obrázky. Funkce při úpravě nebo kreslení obrázku: Tlačítko Funkce Posun kurzoru nahoru a doleva Posun kurzoru nahoru Posun kurzoru nahoru a doprava Posun kurzoru doleva Zvednutí a položení pera Stiskněte a přidržte tlačítko, pokud chcete přepnout mezi zobrazením v měřítku a zobrazením v plné velikosti. Posun kurzoru doprava Posun kurzoru dolů a doleva Osobní nastavení telefonu 17

18 Tlačítko Funkce Posun kurzoru dolů Posun kurzoru dolů a doprava Přepnutí tloušťky čáry Zobrazení menu Možnosti Uložení obrázku a ukončení Ukončení editoru obrázků Stisknutím a přidržením tlačítka lze obrázek vymazat. Posun kurzoru o 1, 5 nebo 10 mezer Přepnutí mezi bílou a černou barvou pera Obrázky lze přidat také do seznamu Oblíbené. Přidání obrázku do seznamu oblíbených položek 1. Přejděte na Zábava a hry, YES, Obrázky, YES, vyberte skupinu obrázků, YES. 2. Vyberte obrázek a stiskněte. 3. Stisknutím tlačítka YES přidejte obrázek. Obrázky pozadí V telefonu je řada obrázků pozadí, avšak můžete si převzít nebo přijmout i obrázky odeslané jinými osobami. Zobrazení obrázků pozadí 1. Přejděte na Zábava a hry, YES, Pozadí, YES, Vybrat obrázek, YES, vyberte obrázek a stisknutím YES zobrazte obrázek v plné velikosti. Volba obrázku jako pozadí 1. Přejděte na Zábava a hry, YES, Pozadí, YES, Vybrat obrázek, YES. 2. Vyberte obrázek a stiskněte dvakrát tlačítko YES. Výměna obrázků Obrázky si můžete vyměňovat s jinými osobami prostřednictvím textových zpráv. Další informace o posílání obrázků ve zprávách lze nalézt v části viz Zprávy na straně 50. Obrázky pozadí lze vyměňovat pomocí infračerveného portu, technologie bezdrátové komunikace Bluetooth nebo služeb WAP. 18 Osobní nastavení telefonu

19 Odeslání obrázku 1. Přejděte na Zábava a hry, YES, Pozadí, YES, Odeslat obrázek, YES. 2. Vyberte metodu přenosu. Při použití infračerveného spojení se ujistěte, že jsou infračervené porty nasměrovány proti sobě. Přijetí a uložení obrázku 1. V pohotovostním režimu stiskněte a přejděte na Přijmout, YES. Infračervený port se aktivuje na 10 minut a funkce Bluetooth se aktivuje na 3 minuty. 2. Zobrazí se zpráva Uložit obrázek?. Chcete-li uložit obrázek do seznamu Vlastní obrázek v menu Zábava a hry/pozadí/vybrat obrázek, stisknete tlačítko YES. Když obdržíte obrázek prostřednictvím textové zprávy, zobrazí se nová zpráva v menu Doručené. Chcete-li uložit obrázek do seznamu Vlastní obrázky v menu Zábava a hry/obrázky, zvýrazněte obrázek, stiskněte a vyberte možnost Uložit obrázek. Vyzváněcí signály a melodie V telefonu jsou uloženy vyzváněcí signály a melodie. Vyzváněcí signály a melodie lze upravit a odeslat příjemci v textové zprávě. Melodie lze také načíst pomocí služby WAP, technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, nebo infračerveného přenosu. Vyberte Hlasové hovory v menu Nastavení/Zvuky a varov./vyzváněcí sign. a vyberte vyzváněcí signál. Nastavení hlasitosti vyzvánění 1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Hlasitost vyzv., YES. 2. Pomocí tlačítka nebo zvyšte nebo snižte hlasitost. 3. Stisknutím tlačítka YES uložte nastavení. Úprava vyzváněcího signálu nebo melodie 1. Přejděte na Zábava a hry, YES, Vlastní melodie, YES. 2. Vyberte jednu z melodií a stiskněte YES. 3. Vyberte možnost Upravit a stiskněte YES. Osobní nastavení telefonu 19

20 Stisknutím lze noty odstranit. Stisknutím tlačítka vložte notu. Stisknutím a přidržením tlačítka vložte dlouhou notu. Čím delší H je stisknutí, tím delší bude nota. Noty mohou mít čtyři různé délky. Stisknutím lze změnit oktávu. Jsou tři různé oktávy. Jedním stisknutím tlačítka se nota zvýší o půltón. Stisknutím tlačítka dvakrát se nota sníží o půltón. Zadat pomlku lze stisknutím. 4. Vytvořenou melodii si lze poslechnout po stisknutí tlačítka YES. 5. Dalším stisknutím tlačítka YES melodii uložíte. V úpravě melodie lze pokračovat po stisknutí tlačítka NO. Poznámka: Informace o odeslání vyzvánění nebo melodie v textové zprávě lze nalézt v části Vložení objektu do textové zprávy na straně 50. Přijetí melodie Obdržíte-li zvuk nebo melodii prostřednictvím infračerveného portu, technologie bezdrátové komunikace Bluetooth nebo služby WAP, zobrazí se zpráva Nová melodie Uložit melodii?. Chcete-li uložit melodii do menu Vlastní melodie, stisknete tlačítko YES. Při použití infračerveného spojení se ujistěte, že jsou infračervené porty nasměrovány proti sobě. Vypnout nebo zapnout vyzváněcí signál lze stisknutím a přidržením v pohotovostním režimu a výběrem možnosti Zapn. tichý rež. nebo Vypn. tichý rež. Všechny signály kromě budíku a odečítání času jsou vypnuté. Zesilující vyzvánění Lze zvolit Zesilující vyzvánění, což je typ vyzváněcího signálu, který se postupně mění od nejtišší do nejhlasitější úrovně. Chcete-li zesilující vyzvánění zapnout (možnost Zapnuto) nebo vypnout (možnost Vypnuto), přejděte na Nastavení/Zvuky a varov./zesilující vyzv. 20 Osobní nastavení telefonu

21 Volání s nastaveným vyzváněcím signálem Pokud si předplatíte službu dvou linek, můžete pro každou linku nastavit jiný vyzváněcí signál. Namísto textu Hlasové hovory se zobrazí text Linka 1 a text Linka 2. Pokud předplatné karty SIM podporuje faxová a datová volání, můžete nastavit odlišné vyzváněcí signály pro hlasová, faxová a datová volání. Je-li součástí předplatného služba identifikace volajícího čísla (CLI), lze přiřadit individuální vyzváněcí signál až deseti volajícím. Nastavení individuálního vyzváněcího signálu pro volajícího 1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vyzváněcí sign., YES, Osob. vyzvánění, YES, Přidat nové?, YES. 2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte YES. 3. Vyberte kontakt a stiskněte YES. 4. Vyberte vyzvánění a stiskněte YES. Zvuky a varov. Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. Vibrátor telefonu lze nastavit na následující režimy: Zapnuto trvale. Vibr. při tich. (vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu), Vypnuto trvale. Nastavení vibrátoru 1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, Vibrátor, YES. 2. Vyberte požadovaná nastavení a stiskněte YES. V menu Nastavení/Zvuky a varov. lze také vybrat Upoz. na zprávu, Zvuk tlačítka a zapnout Připomen. minut. Pokud je zapnuto připomínání minut, ozve se během hovoru každou minutu pípnutí. Jazyk systému menu Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je předem nastaveným jazykem angličtina. Změna jazyka systému menu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Jazyk, YES, Jazyk menu, YES. 2. Vyberte jazyk a stiskněte YES. Osobní nastavení telefonu 21

22 Poznámka: Nastavení Automaticky lze v pohotovostním režimu vybrat kdykoliv stisknutím Angličtinu lze v pohotovostním režimu vybrat kdykoliv stisknutím Osvětlení displeje Osvětlení telefonu může být zapnuté, automatické nebo vypnuté. V automatickém režimu se osvětlení displeje vypne několik sekund po stisku posledního tlačítka. Nastavit osvětlení displeje lze přechodem na Nastavení/Displej/Osvětlení. Nastavit kontrast displeje lze přechodem na Nastavení/Displej/Kontrast. Nastavení času V pohotovostním režimu je vždy zobrazen čas. Nastavit čas lze přechodem na Nastavení/ Čas a datum/nastavit čas. Používat lze 12hodinový nebo 24hodinový formát času. Nastavit formát času lze přechodem na Nastavení/ Čas a datum/nastavení času/formát času. Je-li nastaven 12hodinový formát času, lze měnit mezi dopolednem a odpolednem tlačítkem. Datum Když je telefon v pohotovostním režimu, lze zobrazit aktuální datum v menu Stav. Datum a formát data je možné nastavit v menu Nastavení/Čas a datum. Další nastavení času V možnosti Nastavení času v menu Nastavení/Čas a datum lze nastavit časové pásmo a letní čas. Po této změně se odpovídajícím způsobem změní časy událostí a úkolů v kalendáři. Telefon je vybaven funkcí automatické aktualizace času. Pokud je zapnuta automatická aktualizace časového pásma, nabídne se aktualizace času v případě, že telefon změní síť a čas odeslaný provozovatelem sítě se liší od času v telefonu. Po stisku YES se čas automaticky aktualizuje. Režim přijímání Pokud používáte přenosné handsfree, lze nastavit přijímání hovorů stisknutím libovolného tlačítka (kromě NO) nebo nastavit telefon na automatické přijímání hovorů. Nastavit režim přijímání lze přechodem na Nastavení/ Handsfree/Režim odpovědi. 22 Osobní nastavení telefonu

23 Pozdrav Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí pozdrav Ericsson. Místo toho se může zobrazit pozdrav operátora sítě. Zobrazení lze přerušit stisknutím tlačítka NO. Výběr pozdravu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES. 2. Vyberte pozdrav a stiskněte YES. Vlastní pozdrav Zadáním textu můžete vytvořit vlastní pozdravy. Vytvořit vlastní pozdrav můžete přechodem na Nastavení/Displej/Pozdrav/Vlastní. Zobrazení telefonního čísla Své vlastní telefonní číslo si lze zobrazit. Zkontrolovat vlastní telefonní číslo je možné přechodem na Tel. seznam/speciální čísla/moje čísla. Pokud není vlastní číslo uložené na kartě SIM, můžete ho zadat sami. Uzamčení klávesnice Klávesnici telefonu lze uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému vytočení čísel. Poznámka: Přestože je klávesnice uzamčena, můžete volat mezinárodní tísňové číslo 112. Automatický zámek klávesnice Automatické uzamčení po 25 sekundách od posledního stisku tlačítka automaticky klávesnici uzamkne. Možnosti automatického uzamčení klávesnice Zapnuto a Vypnuto lze volit přechodem na Nastavení/Zámky/ Aut. zámek kl. Chcete-li uzamknout klávesnici ručně, stiskněte a přidržte a vyberte Zamknout kláv. Klávesnice zůstane uzamčena do příchozího volání nebo do ručního odemknutí. Chcete-li odemknout klávesnici, stiskněte a přidržte a vyberte Odemknout klávesy?. Vlastní menu Snadný a rychlý přístup k často používaným funkcím lze získat po jejich umístění do menu nazvaného Vlastní menu. Osobní nastavení telefonu 23

24 Přidání nastavení do Vlastního menu 1. Přejděte na Vlastní menu, YES, Upravit vlastní, YES. 2. Vyberte funkci ze seznamu stisknutím tlačítka. 3. Zadejte požadované číslo pozice této funkce v menu a stiskněte YES. 4. Opusťte seznam stisknutím tlačítka YES. Profily V telefonu jsou předem nastaveny vhodné profily pro určitá prostředí. Tyto profily lze měnit, přejmenovat nebo k nim přiřadit příslušenství. Jdete-li např. na schůzku, zvolte profil Schůzka a provedou se příslušná nastavení (např. se vypne vyzvánění). Vybrat profil lze přechodem na Nastavení/Profily/ Vybrat profil. Změna nastavení profilu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Profily, YES, Upravit profil, YES. 2. Vyberte nastavení a stiskněte YES. 3. Změňte nastavení profilu a potvrďte stisknutím YES. Profil je možné přejmenovat přechodem na Nastavení/Profily/Upravit profil/název profilu. Nastavení profilu je možno obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem. Všechna nastavení lze obnovit na výrobcem zadané hodnoty přechodem na Nastavení/Profily/ Obnovit profily. Automatická aktivace Některé profily, např. Ve vozidle, se aktivují automaticky při použití určitého příslušenství. Po odpojení se zvolí předchozí profil. 24 Osobní nastavení telefonu

25 Volání Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. Viz Volání a přijímání hovorů na straně 5. Volání 1. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo. 2. Vytočte číslo stisknutím tlačítka YES. 3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte NO. Tip: Lze vytáčet čísla ze seznamu volání a telefonního seznamu. Viz Seznam volání na straně 26 a Telefonní seznam na straně 27. Volání lze také uskutečnit hlasovým povelem. Viz Ovládání telefonu hlasem na straně 30. Změna hlasitosti sluchátka během hovoru Zvýšit nebo snížit hlasitost sluchátka během hovoru je možné stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů. Vypnutí mikrofonu během hovoru Stiskněte a přidržte, až se na displeji zobrazí zpráva Vypnutý mikrof. Chcete-li pokračovat v konverzaci, znovu stiskněte. Automatické opakované vytáčení Pokud není hovor přijat, zobrazí se na displeji text Znovu? Stiskněte YES. Telefon bude vytáčení opakovat (až desetkrát): do té doby než je hovor přijat, dokud nestisknete libovolné tlačítko nebo nepřijmete hovor. Poznámka: Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál. Automatické opakované vytáčení není dostupné při faxových a datových voláních. Mezinárodní volání 1. Stiskněte a přidržte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí znak +. Znak + nahrazuje mezinárodní předvolbu používanou v zemi volajícího. 2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo. Stiskněte YES. Volání 25

26 Tísňová volání Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte YES. Tento telefon Ericsson podporuje mezinárodní tísňová čísla 112, 911,999 a 08. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi a to s vloženou kartou SIM či bez ní a pokud je telefon v dosahu sítě GSM. Poznámka: Někteří provozovatelé sítě vyžadují zasunutí karty SIM a v určitých případech i zadání kódu PIN. V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Proto může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla. Zobrazit místní tísňová čísla lze přechodem na Tel. seznam/speciální čísla/tísňová čísla. Přijímání volání Při přijímání telefon zazvoní a na displeji se zobrazí zpráva Přijmout?. Pokud předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jméno volajícího. Přijetí volání Stiskněte YES. Odmítnutí volání Stiskněte NO. Tip: Volání lze také přijmout nebo odmítnout hlasovým povelem. Viz Ovládání telefonu hlasem na straně 30. Zmeškaná volání Pokud zmeškáte volání, zobrazí se v pohotovostním režimu na displeji text Zmeškané hovory: 1. Číslo udává počet zmeškaných volání. Kontrola zmeškaných volání 1. Stiskněte YES. Zobrazí se zmeškané hovory. 2. Chcete-li vytočit číslo ze seznamu, přejděte na číslo a stiskněte YES. Seznam volání Naposledy vytočená čísla se ukládají do seznamu volání. Pokud předplatné zahrnuje službu identifikace volajícího čísla a je identifikováno číslo volajícího, ukládají se do seznamu volání také telefonní čísla přijatých a zmeškaných hovorů. 26 Volání

27 Vytočení čísla ze seznamu volání 1. Vstoupit do seznamu volání lze stisknutím YES v pohotovostním režimu. 2. Přejděte na číslo, na které chcete volat, a stiskněte YES. Chcete-li vymazat Seznam volání, přejděte na Hovory, YES, Možnosti, YES, Vymazat sezn., YES. Zapnout nebo vypnout seznam volání lze přechodem na Hovory, YES, Možnosti, YES, Nastavit seznam, YES. Telefonní seznam Do telefonního seznamu se ukládají všechny potřebné informace pro kontaktování osob. Přidání kontaktu 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Přidat kontakt, YES. 2. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte YES. 3. Zadejte údaje a stiskněte YES. 4. Zvolte další pole a tak postupujte dále. 5. Po zadání všech údajů přejděte na Uložit a konec? a stiskněte YES. Vytočení čísla kontaktu 1. V pohotovostním režimu lze stisknutím a přidržením tlačítek 2 až 9 nelézt kontakt, jehož první písmeno odpovídá písmenu tlačítka (nebo nejbližší následující). Například stisknutím a přidržením tlačítka 5 lze otevřít první kontakt začínající písmenem J. Chcete-li najít kontakt začínající na K, stiskněte v seznamu kontaktů tlačítko 5 dvakrát. 2. Pokud je kontakt, který chcete volat, zvýrazněn, stiskněte YES. 3. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte YES. Je-li ke kontaktu přiřazeno jen jedno číslo, stiskněte a přidržte v kroku 2 tlačítko YES. Tip: Zavolat lze také pomocí volby Volat kontakt v menu Tel. seznam. Aktualizace telefonního seznamu Údaje kontaktu je možné jednoduchým způsobem aktualizovat nebo smazat. Úpravy kontaktu 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Upravit kontakt, YES. 2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte YES. 3. Když se kontakt zvýrazní, stiskněte YES. Volání 27

28 4. Vyberte možnost Upravit jméno nebo Upravit čísla, YES. 5. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte YES. 6. Zadejte údaje a stiskněte YES. 7. Zvolte další pole a tak postupujte dále. 8. Po zadání údajů přejděte na Uložit a konec?. Stiskněte YES. Odstranění kontaktu 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Upravit kontakt. 2. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete odstranit. Stiskněte YES. 3. Stisknutím tlačítka proveďte odstranění kontaktu. 4. Stiskněte YES. Chcete-li odstranit všechny kontakty, zvolte Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Odstranit vše?, YES. Poznámka: Kontakty uložené na kartě SIM se neodstraní. Výchozí (standardní) číslo Každý kontakt má výchozí telefonní číslo. První zadané číslo telefonního kontaktu se automaticky stává výchozím číslem. Pokud přejdete na určitý kontakt v menu Volat kontakt, stisknete a přidržíte YES, vytočí se výchozí číslo. Nastavení výchozího telefonního čísla 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Upravit kontakt, YES. 2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte YES. 3. Když se kontakt zvýrazní, stiskněte YES. Vyberte možnost Výchozí číslo a stiskněte YES. Vyberte číslo, které chcete nastavit jako výchozí, a stiskněte YES. Skupiny Kontakty lze sdružit do skupin. Potom lze odeslat textovou zprávu několika příjemcům najednou. Viz Odesílání textových zpráv na straně 50. Sdružení kontaktů do skupiny 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Skupiny, YES, Přidat skupinu, YES. 2. Zadejte název skupiny a stiskněte YES. 3. Vyberte možnost Přidat člena a stiskněte YES. 4. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete přidat. Stiskněte YES. 5. Stisknutím tlačítka YES vyberte kontakt. 6. Vyberte telefonní číslo a stiskněte YES. 7. Pro ostatní členy skupiny opakujte kroky 3 až Volání

29 Vizitky Do telefonního seznamu lze přidat vlastní vizitku. Přidat vlastní vizitku lze přechodem na Tel. seznam/ Vizitky/Vlastní. Pak zvolte možnost Přidat vlastní. Výměna vizitek Vizitky lze vyměňovat mezi tímto telefonem a jiným podobným telefonem, přenosným počítačem nebo osobním počítačem pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, infračerveného portu nebo ve zprávě SMS. Odeslání vizitky 8. Přejděte na Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Odeslat vlastní, YES. 9. Vyberte metodu přenosu a stiskněte YES. Při použití infračerveného spojení se ujistěte, že jsou infračervené porty nasměrovány proti sobě. Pokud jste obdrželi vizitku prostřednictvím textové zprávy, můžete ji přijmout stisknutím YES. Pro příjem vizitek prostřednictvím infračerveného portu nebo Bluetooth je nutné vybrat menu Příjem, aby byl aktivován infračervený port nebo byl telefon zjistitelný. Přijetí vizitky 1. V pohotovostním režimu stiskněte a přejděte na Přijmout, YES. Funkce infračerveného portu i funkce Bluetooth se aktivuje na tři minuty. 2. Po přijetí vizitky stiskněte YES. 3. Opětovným stisknutím tlačítka YES uložíte vizitku do telefonního seznamu. Odeslání kontaktu 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Odeslat kontakt, YES. 2. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete odeslat. Stiskněte YES. 3. Stisknutím tlačítka YES vyberte kontakt. Vyberte metodu přenosu a stiskněte YES. Při použití infračerveného spojení se ujistěte, že jsou infračervené porty nasměrovány proti sobě. Chcete-li odeslat všechny kontakty, přejděte na Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, Odeslat vše, a zvolte metodu přenosu. Volání 29

30 Kopírování kontaktů Kontakty lze kopírovat mezi pamětí telefonu a kartou SIM. Počet kontaktů, které je možné uložit, závisí na typu karty SIM. Zkopírovat kontakty lze přechodem na Tel. seznam/ Možnosti/Kopír. do SIM. Poznámka: Všechna data na kartě SIM budou zaměněna. Pokud je do telefonu vložena karta SIM s uloženými kontakty, lze kontakt vytočit volbou Volat ze SIM vmenu Tel. seznam. Pokud chcete upravit kontakt uložený na kartě SIM, musíte ho nejdříve zkopírovat do paměti telefonu. Zkopírovat kontakt do paměti telefonu lze přechodem na Tel. seznam/možnosti/kopír. ze SIM. Rychlé vytáčení Čísla, která chcete mít snadno k dispozici, lze uložit na pozice 1 až 9 karty SIM. Volání těchto čísel v pohotovostním režimu: Zadejte číslo pozice a stiskněte YES. Změna čísel pozic 1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, Seznam pozic, YES. 2. Vyberte číslo, které chcete přesunout, a stiskněte YES. 3. Vyberte pozici, na kterou chcete číslo přesunout, a stiskněte YES. 4. Po dokončení stiskněte NO. Po dotázání potvrďte změny stisknutím YES. Kontrola stavu paměti Funkce Stav paměti umožňuje v telefonním seznamu zkontrolovat, kolik zbývá v paměti volných pozic. Zkontrolovat stav paměti telefonu lze přechodem na Tel. seznam/stav paměti. Ovládání telefonu hlasem Telefon umožňuje: vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby a typu čísla, přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v sadě handsfree, změnit profil pomocí hlasu, nahrát nebo vyslechnout si hlasové záznamy pomocí hlasových příkazů, aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu. 30 Volání

31 Uložit lze maximálně 50 hlasových příkazů. Pro nahrávání hlasových příkazů zajistěte tiché prostředí. Příprava na vytáčení pomocí hlasu Nejprve je nutné aktivovat funkci vytáčení jména pomocí hlasu a nahrát hlasové příkazy. Zapnutí funkce vytáčení jména hlasem a nahrání typů čísel 1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Vytáčení hlasem, YES. 2. Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte YES. Nyní nahrajte hlasové příkazy pro všechny typy čísel používané kontakty v telefonním seznamu, např. domácí nebo mobil. 3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES. 4. Vyberte typ čísla a stiskněte YES. 5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zvukový signál a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Příkaz se zopakuje. 6. Pokud je záznam v pořádku, uložte hlasový příkaz stisknutím YES. Pokud ne, stiskněte NO a opakujte krok Pro všechny potřebné příkazy opakujte kroky 4 a 5. Hlasové příkazy je nutné nahrát také pro jednotlivá jména kontaktů, např. jméno Jan. Nahrání hlasového příkazu pro jméno kontaktu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Hlasové příkazy, YES, Kontakty, YES, Přidat hlas. jm., YES. 2. Vyberte kontakt a stiskněte YES. 3. Postupujte podle pokynů na displeji. Vedle kontaktu s hlasovým příkazem se zobrazí ikona. Jméno volajícího Můžete zvolit, zda se má při přijetí hovoru přehrát nahrané jméno volajícího. Možnosti přehrání jména volajícího Zapnuto nebo Vypnuto lze volit přechodem na Nastavení/Ovládání hlasem/nastavení hlas./jméno volajícího. Vytáčení hlasem Vyslovením jména kontaktu lze vytáčet hlasem. Volání 31

32 Volání 1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko YES, dokud se neozve tón. 2. Uvolněte tlačítko YES, přiložte telefon k uchu a řekněte jméno, např. Jan. Jméno se zopakuje. 3. Pokud je pro kontakt uloženo několik čísel, vyslovte po druhém zvukovém signálu typ čísla, např. domácí. Telefon přehraje typ čísla a potom hovor spojí. Vytáčení hlasem, hlasové profily a ovládání hlasových záznamů hlasem lze zahájit také z pohotovostního režimu následujícím způsobem: Posuňte a přidržte tlačítko pro nastavení hlasitosti. Stiskněte tlačítko pro hlasitý odposlech (při použití přenosného handsfree nebo náhlavní soupravy Bluetooth). Vyslovte aktivační příkaz. Viz Aktivační příkaz na straně 34. Příjem hovoru hlasovým příkazem Příchozí hovory můžete přijmout nebo odmítnout svým hlasem, když máte zapojenu přenosnou soupravu pro hlasitý odposlech nebo sadu handsfree ve vozidle. Nahrání příkazů pro přijetí hovoru hlasem 1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Odpověď hlasem, YES. 2. Vyberte příslušenství, které chcete používat při odpovídání hlasem stisknutím tlačítka. Stiskněte YES. 3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES. 4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte Přijmout, nebo jiné slovo. Pokud je záznam v pořádku, stiskněte YES. Pokud ne, stiskněte NO a opakujte krok Řekněte Obsazeno, nebo jiné slovo. Stiskněte YES. Příjem volání hlasovým příkazem Když telefon zvoní, řekněte Přijmout. Hovor se spojí. Odmítnutí volání hlasovým příkazem Když telefon zvoní, řekněte Obsazeno. Volání je odmítnuto. Volající uslyší obsazovací tón. Přepínání profilů Po nahrání hlasových příkazů k profilům lze přepínat profily pomocí hlasu. 32 Volání

33 Aktivace a nahrání příkazů pro přepínání profilů 1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Hlasové profily, YES. 2. Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte YES. 3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES. 4. Vyberte profil a stiskněte YES. 5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte název profilu. Opakujte kroky 4 a 5 a nahrajte hlasové příkazy pro ostatní profily. Změna profilu hlasovým příkazem 1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko YES, dokud se neozve tón. 2. Uvolněte tlačítko YES, přiložte telefon k uchu a řekněte příkaz pro požadovaný profil. Příkaz se zopakuje a profil se změní. Hlasové nahrávky Místo použití menu lze nahrát hlasové příkazy pro spuštění nahrávání hlasových záznamů nebo pro vyslechnutí hlasových záznamů. Aktivace a nahrání příkazů pro nahrávání 1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Hlasový záznam, YES. 2. Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte YES. 3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES. 4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte Nahrát. Stiskněte YES. 5. Řekněte Přehrát a stiskněte YES. Spuštění nahrávání hlasovým příkazem 1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko YES, dokud se neozve tón. 2. Uvolněte tlačítko YES, přiložte telefon k uchu a řekněte Nahrát. Hlasový příkaz je zopakován a tón oznámí zahájení záznamu. 3. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte YES. Vyslechnutí záznamů pomocí hlasového příkazu 1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko YES, dokud se neozve tón. 2. Uvolněte tlačítko YES, přiložte telefon k uchu a řekněte Přehrát. Příkaz se zopakuje. 3. Poslechněte si záznam. Stisknutím tlačítka NO zastavte přehrávání. Volání 33

34 Aktivační příkaz Nahráním aktivačního příkazu a jeho použitím jako hlasového příkazu lze ovládat telefon hlasem bez jakéhokoli použití rukou. Místo stisknutí a přidržení tlačítka YES stačí vyslovit aktivační příkaz a po něm jeden z nahraných hlasových příkazů. Aktivační příkaz je mimořádně výhodný při řízení motorového vozidla s nainstalovanou soupravou pro hlasitý odposlech (handsfree). Tip: Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí. Zapnutí a záznam aktivačního příkazu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Nastavení hlas., YES, Aktivační příkaz, YES. 2. Stisknutím tlačítka vyberte příslušenství, která chcete používat pomocí aktivačního příkazu. Stiskněte YES. 3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES. 4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte aktivační příkaz. Tip: V zájmu úspory energie baterie vypněte funkci aktivačního příkazu, když nepotřebujete mít při používání telefonu trvale volné ruce. Úprava hlasových příkazů Všechny hlasové příkazy mohou být aktuální, protože nepoužívané lze odstranit a ostatní znovu nahrát. Viz následující příklad. Oprava nahrávky hlasového příkazu 1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, Hlasové příkazy, YES. 2. Vyberte typ hlasového příkazu a stiskněte YES. 3. Vyberte hlasový příkaz a stiskněte YES. 4. Vyberte možnost Zaměnit hlas. a stiskněte YES. 5. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a řekněte příkaz. Hlasový příkaz pro jméno kontaktu lze také upravit v možnosti Upravit kontakt v menu Tel. seznam. Tipy pro nahrávání Pokud telefon nenahraje žádnou řeč, může to být z následujících důvodů: Mluvili jste příliš potichu. Zkuste mluvit hlasitěji. Drželi jste telefon příliš daleko od úst. Držte telefon stejně jako při telefonování. 34 Volání

35 Hlasový příkaz byl příliš krátký. Příkaz by měl trvat přibližně jednu sekundu a obsahovat alespoň jednu slabiku. Mluvili jste příliš pozdě nebo příliš brzy. Mluvte ihnedpo zaznění tónu. Nahrávka hlasového příkazu nebyla provedena s připojeným handsfree. Má-li se hlasové ovládání použít s připojeným handsfree, proveďte i nahrání s připojeným handsfree. Použili jste jinou intonaci. Použijte stejnou intonaci jako při nahrávání. Hlasová pošta Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu. Příjem zpráv hlasové pošty O zanechání zprávy jste informováni, v závislosti na provozovateli sítě, textovou zprávou nebo indikací hlasové pošty. Poslechněte si zprávu stisknutím YES. Volání služby hlasové pošty Pokud je v telefonu uloženo číslo hlasové služby, můžete jednoduše zavolat službu hlasové pošty stisknutím a přidržením. Číslo lze získat u provozovatele sítě. Číslo lze zadat přechodem na Zprávy/Možnosti/ Číslo hlas. pošty. Délka a cena hovoru Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru. Máte-li předplaceno zobrazování informace o ceně hovoru, zobrazuje cena hovoru (nebo počet jednotek volání). Zjistit lze délku posledního hovoru, dobu odchozích volání a celkovou dobu. Zkontrolovat délku volání lze přechodem na Hovory/ Měřiče hovoru/ a výběrem volby. Vynulovat počítadlo doby volání lze volbou Vynul. měřiče. Můžete zkontrolovat cenu posledního volání a celkovou cenu volání. Zkontrolovat cenu volání lze přechodem na Hovory/ Cena hovoru/ a výběrem volby. Vynulovat počítadlo ceny volání lze volbou Vynulovat cenu. Volání 35

36 Poznámka: Máte-li předplaceno zobrazování ceny hovoru, musíte před vynulováním měřiče zadat kód PIN2. Nastavení ceny hovoru Pomocí funkce Tarif lze zadat cenu za jednotku volání. Pokud cenu nezadáte, bude se zobrazovat pouze počet jednotek volání. Určení ceny za jednotku volání 1. Přejděte na Hovory, YES, Cena hovoru, YES, Nastavit tarif, YES. 2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte YES. 3. Vyberte možnost Změnit tarif a stiskněte YES. 4. Zadejte měnu, např. Kč pro české koruny, a stiskněte YES. 5. Zadejte cenu za jednotku volání a stiskněte YES. Oddělovač desetinných míst zadejte stisknutím tlačítka. Kreditní limit hovorů Můžete zadat celkové množství peněz, které se mají na volání použít. Po vyčerpání částky bude možné pouze přijímat volání. Povšimněte si, že kreditní limit je pouze odhadovaná hodnota. Nastavení kreditního limitu 1. Přejděte na Hovory, YES, Cena hovoru, YES, Nastavit kredit, YES. 2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte YES. 3. Vyberte možnost Změnit kredit a stiskněte YES. 4. Zadejte částku a stiskněte YES. Přesměrování hovorů Pokud nelze zodpovědět příchozí hlasové, faxové nebo datové volání, je možné volání přesměrovat na jiné číslo, např. do schránky. V případě hlasových volání jsou k dispozici následující možnosti přesměrování: Přesměr. vždy přesměruje všechna hlasová volání. Obsazeno přesměruje hovory v případě, že již probíhá hovor. Nedosažitelný přesměruje hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah. Při nepřijetí přesměruje hovory, které nejsou přijaty během určeného časového limitu (služba operátora). Poznámka: Když je zapnuta funkce Omezit hovory, nelze některé možnosti menu Přesm. hovory aktivovat. 36 Volání

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry

Sony Ericsson Z200. Obsah. Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Další funkce... 57 Budík, stopky, kalkulačka, kalendář, hry Obsah Sony Ericsson Z200 Úvod... 5 Karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem... 8 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen Osobní nastavení telefonu... 18 Výběr vyzváněcího

Více

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Obsah Sony Ericsson T630 Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 17 Stažení nastavení nebo výběr nastavení na telefonu. Telefonování

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Obsah. Další funkce 55 Kalendář, budík, stopky, časovač, hry. Úvod 4 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru.

Obsah. Další funkce 55 Kalendář, budík, stopky, časovač, hry. Úvod 4 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru. Obsah Úvod 4 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru. Seznámení s telefonem 7 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen. Osobní nastavení telefonu 15 Výběr vyzváněcího signálu, schématu a jiných

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Obsah. Sony Ericsson T290i. Další funkce 58 Události, budík, stopky, časovač, hry. Úvod 4 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru.

Obsah. Sony Ericsson T290i. Další funkce 58 Události, budík, stopky, časovač, hry. Úvod 4 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru. Obsah Sony Ericsson T290i Úvod 4 Uskutečnění a přijetí prvního hovoru. Seznámení s telefonem 7 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 16 Výběr vyzváněcího

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Mobile Phone Z600 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB si vyhrazuje

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 11 Telefonování............................. 15 Zprávy..................................

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 4 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 8 Přehled telefonu, použití systému menu, zadávání písmen, správce

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 11 Telefonování............................. 15 Zprávy..................................

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 4 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 8 Přehled telefonu, použití systému menu, zadávání písmen, správce

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 4 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 8 Přehled telefonu, použití systému menu, zadávání písmen, správce

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete využít další možnosti, které vás čekají na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

Stručný obsah. MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM

Stručný obsah. MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM Stručný obsah Úvod 5 Příprava telefonu k používání 6 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Informace na displeji a funkce tlačítek 13 Volání a přijímání hovorů

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení vyzvánění

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky Doro Secure 580 Rychlý návod k použití Česky Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustračním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. 1. Zapínací tlačítko ZAP/VYP 9.

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K660i Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 6 Nápověda v telefonu... 7 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K200i Začínáme................................ 5 Telefonování............................. 15 Kontakty................................ 23 Zprávy.................................. 26

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce...

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce... Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem..................... 5 Symboly v příručce......................... 6 Telefonování............................. 19 Zprávy.................................. 39 Práce s obrázky...........................

Více

User s Guide Mobile Phone R310s

User s Guide Mobile Phone R310s User s Guide Mobile Phone R310s Obsah Příprava telefonu k používání 3 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Informace na displeji a funkce tlačítek 14 Volání a přijímání hovorů 18 Během hovoru 21 Používání systému

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem..................... 5 Telefonování............................. 18 Zprávy.................................. 38 Práce s obrázky........................... 47 Zábava..................................

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Začínáme....................... 4 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, menu činností,

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 32 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 3 Telefonování............................. 19 Zprávy.................................. 31 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Sony Ericsson K220i. Obsah

Sony Ericsson K220i. Obsah Obsah Sony Ericsson K220i Začínáme................................. 5 Telefonování............................. 15 Kontakty................................ 23 Zprávy.................................. 26

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Nastavení telefonu HTC HD2

Nastavení telefonu HTC HD2 Nastavení telefonu HTC HD2 Telefon HTC HD2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více