MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala pod vstřícným vedením PhDr. Tomáše Čecha, Ph.D. samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu zdrojů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Okříškách, Bc. Vladimíra Jůzová 2

3 OBSAH ÚVOD OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY SYNDROMU CAN Tělesné a psychické týrání Sexuální zneužívání Zanedbávání Zvláštní formy syndromu CAN Ústavní a mezinárodně právní úprava Sociálně právní ochrana Trestně právní úprava OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ INTERVENCE Krize Krizová pomoc Krizová intervence Právní aspekty krizové intervence POSTUPY A TECHNIKY KRIZOVÉ INTERVENCE Nástroje krizové intervence Základní postupy v krizové intervenci Techniky užívané v krizové intervenci KRIZOVÁ INTERVENCE VE VZTAHU K FORMÁM KRIZOVÝCH SLUŽEB Ambulantní pomoc v krizi Lůžková krizová služba Terénní služba Telefonická krizová pomoc a intervence Internetová linka pomoci KRIZOVÁ INTERVENCE V PŘÍPADECH NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA DĚTECH Krizová intervence poskytovaná dětem Následky týrání a zneužívání Pesso Boyden terapie

4 5.4 Specifika krizové intervence poskytované týraným dětem Specifika krizové intervence poskytované zneužívaným dětem INCIDENCE JEVU VE SPOLEČNOSTI A NÁSLEDNÁ PÉČE O DĚTI SE SYNDROMEM CAN Studie provedené v ČR Studie provedené v zahraničí Akutní léčba obětí syndromu CAN Komplexní pomoc a podpora Krizová centra Psychosociální síť EMPIRICKÁ ČÁST Cíl výzkumu Výzkumné metody Incidence jevu syndromu CAN ve správním obvodu Třebíč Zařízení poskytující odbornou pomoc dětem se syndromem CAN ve správním obvodu Třebíč Zpracování případových studií Případová studie Pavel Případová studie Lenka Případová studie David Vyhodnocení případových studií...67 ZÁVĚR...70 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...72 RESUMÉ...76 SEZNAM PŘÍLOH...78 PŘÍLOHY

5 ÚVOD O problematice syndromu CAN bylo publikováno v období posledních dvaceti let mnoho odborných děl a statí, které zasahují zejména do oborů psychologických, právnických, medicínských, ale i sociálních. Ze sociálních disciplín pak bývá syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte popisován a analyzován nejčastěji z pohledu sociální práce. Pouze několik autorů na syndrom CAN nahlíží sociálně pedagogicky, tedy ve smyslu pomoci při utváření optimálního životního způsobu. A jen velmi malá část z nich se věnuje sociálně pedagogické terapii, specifickému postupu zaměřenému na pomoc těmto dětem v podobě krizové intervence. Obecně se uvádí, že v zemích srovnatelných velikostí a ekonomickou stabilitou s Českou republikou je dětská populace zasažena syndromem CAN v 1 2% ročně. U nás by tento údaj představoval zhruba dětí. Z dostupných statistik lze vyčíst, že ohlášeno je však pouze asi případů ročně. Znamenalo by to tedy, že pouhá pětina případů syndromu CAN je oznámena a pouze této skupině dětí se tak může dostat odborné pomoci. Problematiku tohoto jevu je nutné posuzovat v širokém pojetí a chápat ji jako celek s mnoha vzájemnými souvislostmi. Účinných řešení je proto možné dosáhnout jen spoluprací všech zúčastněných subjektů. Z toho důvodu je třeba dbát na interdisciplinární přístup, který představuje těsnou spolupráci sociálních pracovníků, psychologů, lékařů, policistů, právníků, terapeutů a pracovníků dalších spřízněných oborů. Nejefektivnější metodou psychosociální pomoci dětem zasaženým syndromem CAN se jeví krizová intervence, která je založena na neodkladnosti a naléhavosti řešení problému a navození pocitu úlevy u klienta. Nabídka komplexní pomoci, která by obsahovala poskytování krizové intervence, zajištění bezpečnosti dítěte, diagnostiku a zdravotní péči i různé druhy terapií, kterými by se snažila pomoci nejen dítěti, ale celému rodinnému systému je však u nás bohužel nedostačující. Poskytují ji krizová centra, kterých je v současné době k dispozici pouze malé množství, přičemž těch, které jsou specializovány pro pomoc dětem je jen minimum. Cílem práce je popsat činnost a postupy subjektů spolupůsobících na poli ochrany a pomoci dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných, a to s důrazem na jejich vzájemnou koordinaci a spolupráci. Poskytnout ucelený pohled na specifika krizové pomoci obětem syndromu CAN a krizovou intervenci, která společně s adekvátní pomocí okolí dítěte může spolehlivě působit v jeho prospěch a další zdárný vývoj. 5

6 Jelikož v dostupné literatuře je problematika krizové intervence poskytované obětem syndromu CAN zpracována pouze okrajově a spíše teoreticky, chtěla bych tuto práci směřovat k praktickému využití. Ve své podstatě by se mohlo jednat o metodickou příručku, která bude využita především specifickým okruhem pracovníků pomáhajících profesí. V teoretické části práce se budu věnovat popisu syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, obecným a právním aspektům syndromu CAN a krizové intervence, rozeberu formy, postupy a techniky krizové intervence a zaměřím se zejména na ty, které jsou specifické pro poskytování krizové intervence obětem syndromu CAN. Cílem empirické části je zjistit incidenci jevu syndromu CAN ve správním obvodu Třebíč a zmapovat dostupnou odbornou pomoc. Studiemi konkrétních případů poukázat na nutnost vzájemné koordinace a spolupráce zasahujících subjektů a vhodnost a naléhavost vybudování krizového centra s krajskou působností. Pro zpracování empirické části jsem zvolila kvalitativní formu pojetí výzkumu s postupem konstantní komparace. Použila jsem metody pozorování a to zejména vnějších projevů chování. A dále případové studie dětí, které byly záměrně vybrány tak, aby pokryly každou ze tří základních forem syndromu CAN. Pro popis incidence jevu ve správním obvodu Třebíč jsem užila analýzy oficiálních statistik. Porozumění problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je velmi náročný proces, vyžadující nejen erudovanost, ale i osobní angažovanost. Jedná se o složitý sociální fenomén, jehož řešení vyžaduje úzkou spolupráci mnoha odborníků z různých oborů. Následná pomoc po odhalení závisí individuálně na každém případu, na prvním místě musí být vždy potřeby dítěte a jeho ochrana. 6

7 1. OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY SYNDROMU CAN Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, obecně označovaný v anglosaské literatuře jako Child Abuse and Neglect (CAN) a odtud převzatý i do naší terminologie, je soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, v rodině především. Jsou výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jejich nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte. 1 Je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je ve společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. 2 Obecně lze chování způsobující poškození dítěte v důsledku týrání, zneužívání či zanedbávání chápat jako zneužití fyzické síly či psychické nadřazenosti a moci dospělého nad závislým dítětem. Základní charakteristikou CAN syndromu je necitlivost a bezohlednost k dítěti a podřizování nebo využívání dítěte k uspokojení potřeb dospělého. K týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte může docházet v domácím prostředí, v prostorách škol a internátů nebo na spoustě jiných míst, kde se dítě zdržuje. Některé formy syndromu CAN jsou zjevné, jiné však mohou být jen obtížně zjištěny, velký počet jich zůstává navždy skrytých. Poprvé byl tento syndrom popsán na III. Evropské konferenci pro prevenci týrání dětí, která se konala v Praze v roce Na výsledky vzešlé z této konference navázala Zdravotní komise Rady Evropy, která v roce 1992 definovala stěžejní pojmy následovně: syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte: jde o jakékoliv vědomé či nevědomé aktivity, kterých se dopouští dospělý člověk (rodič, vychovatel nebo jiná osoba) na dítěti a jejichž následkem dochází k poškození zdraví a zdravého vývoje dítěte. Jejich nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte. tělesné týrání: jde o tělesné ublížení dítěti anebo jeho nezabránění, popřípadě nezabránění utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno. 1 DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995, s VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004, s

8 sexuální zneužívání: jde o nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá Tělesné a psychické týrání Tělesný trest je tělesným týráním, dochází-li k potrestání za pomoci předmětu, je-li bití směřováno na citlivé části těla (hlava, bříško, oblast genitálií, plosky a dlaně) nebo také tehdy, zůstávají-li na těle po ranách stopy (modřiny, škrábance, ap.). 4 Tělesné týrání aktivní formy zahrnuje akty násilí na dítěti se širokým spektrem intenzity napadení. Do této kategorie patří tělesné týrání s následným poraněním, které vzniklo např. v důsledku bití, popálení, strkání, třesení, kopání, kousání, škrcení, opaření, různého trestání a selhání ochrany dítěte před násilím. Dále tělesné týrání dětí, které nemá bezprostřední známky tělesného poranění, ale děti jsou zasaženy utrpením způsobeným dušením, otrávením, topením či jinými podobnými skutečnostmi. Tělesné týrání pasivní formy se vyznačuje nedostatečným uspokojením životních potřeb dítěte. Alespoň jeho nejdůležitějších tělesných potřeb, a to i v návaznosti na psychické a sociální potřeby. Jde o úmyslné, ale i neúmyslné neposkytování péče či opomenutí v péči o dítě, které vyústí v jeho poranění. Psychické týrání spočívá v takovém jednání, které má závažný a nepříznivý vliv na citový vývoj a chování dítěte. Může mít formu slovních útoků na sebevědomí dítěte, opakovaného ponižování a kárání, devalvování, odmítání a přehlížení či zavrhování dítěte. Řadíme sem i případy, kdy je dítě vystavováno závažným domácím konfliktům, násilně izolováno, uráženo a podceňováno. Nejtragičtějším vyústěním psychického týrání je sebevražda dítěte. Psychické týrání obsahuje složku aktivní, která spočívá v cíleném, záměrném a účelovém jednání. Pasivní složkou psychického týrání je naopak absence něčeho, co by se správně dítěti mělo dít. V důsledku toho nejsou uspokojovány základní potřeby dítěte. Konečným výsledkem pak může být psychická deprivace. 5 Následkem psychického týrání mohou vznikat u dítěte různé druhy závislosti, poruchy příjmu potravy či deprese, zadrhování v řeči, koktání, tiky, psychosomatické 3 ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, s VANÍČKOVÁ, E. Tělesné tresty dětí. Praha: Grada, 2004, s ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, s

9 reakce. Dítě má pocit, že není rodiči milováno, neustále se podceňuje a je ustrašené nebo naopak se projevuje agresivně. Často má potíže v mezilidských vztazích, kde působí velmi nejistě, ustrašeně či uzavřeně a může tak u něj dojít k častější viktimizaci (poškozování) dalšími negativními společenskými jevy. Významným důsledkem dlouhodobého týrání je postupná fixace negativního sebehodnocení a z něho vyplývajícího nedostatku sebedůvěry. Týrané děti nemají ani v pozdějším věku dostatečné sebevědomí a snadněji, mnohdy téměř automaticky, přijímají ponižující chování ostatních. 6 Psychické týrání většinou doprovází jiné formy týrání či zneužívání dítěte. Pokud se jedná o samostatný projev, pak se velmi obtížně prokazuje. Týrání nepřináší dítěti jenom aktuální trýzeň, ale ovlivní i jeho očekávání do budoucnosti. Z psychologického hlediska je důležité, že dítěti velmi často ubližují jeho rodiče, kteří by je naopak měli chránit a poskytnout mu bezpečné zázemí Sexuální zneužívání Sexuální zneužívání lze definovat jako využití dítěte k sexuálnímu uspokojení dospělého. Dělí se na zneužití bez tělesného kontaktu, tedy bezdotykovou formu a s tělesným kontaktem, dotykovou formu. Do bezdotykové formy sexuálního zneužívání patří zejména exhibicionismus, při kterém dospělý ukazuje své genitálie, harassment, který je popisován jako zneklidňování dítěte slovními výpady, verbální sexuální návrhy, obscénní telefonické hovory, voyeurismus, přinucení dítěte k obnažení a fotografování, k prohlížení si časopisů s pornografií. Do dotykové formy sexuálního zneužívání spadá zejména líbání, osahávání na erotogenních zónách a sexuální útok, kdy se dospělý za užití síly dotýká dítěte na jeho erotogenních zónách, mazlí se s ním a poškozuje ho tím, že do něj vniká prstem, jazykem či předměty. Znásilnění spočívá ve vynuceném vniknutí do vagíny, konečníků či úst dítěte penisem, incest je definován jako sexuální aktivita mezi osobami, jimž není zákonem dovoleno uzavřít sňatek z důvodu bezprostřední příbuznosti. Dále sem řadíme intrafemulární pohlavní styk mezi stehna a komerční sexuální zneužívání, které může mít podobu dětské pornografie, prostituce a obchodu s dětmi za účelem sexuálního zneužití. 6 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004, s Tamtéž, s

10 Další důležité dělení, zvláště s ohledem na řešení traumatu, je na intrafamiliární sexuální zneužívání v rodině (incest, nevlastní otec, matka, adoptivní otec, dědeček, vlastní sestra, bratr, nevlastní bratr, strýc, teta) a extrafamiliární - sexuální zneužívání mimo rodinu (učitel, soused, ten, kdo se o dítě stará, osoba známá dítěti, osoba známá rodině, matčin přítel, otcova přítelkyně, jiný příbuzný, dobrý rodinný přítel). Při jednorázovém zneužití se jedná často o osobu pedofilní nebo vzácněji o mentálně retardovanou nebo, velice zřídka, o psychotickou. Nejčastěji jde o naprosto neznámého útočníka. 8 Se zaměřením pozornosti na sexuální zneužívání dětí se můžeme setkat s tzv. falešnými výpověďmi. Odborná literatura uvádí kolem 8% těchto případů, přičemž nejčastěji se vyskytují v souvislosti se spory o výchově dětí v opatrovnických řízeních před rozvodem manželství rodičů. Stejně jako je třeba pomýšlet na falešnou výpověď, je třeba myslet i na falešné popření. Je to v situaci, kdy dítě sdělí údaje, které je možné interpretovat jako sexuální zneužívání, ale toto je pro osobu, které to řeklo neúnosné a na dítě je vyvíjen přímý nebo nepřímý tlak, aby svoji výpověď popřelo. Dítě může mít pocity viny za rozpad rodiny, pocity studu, zklamání, strachu. 9 Odvolání výpovědi dítěte je součástí syndromu přizpůsobení, který v roce 1983 popsal R. Summit. Stadia přizpůsobení jsou: zapojení dítěte do sexuální interakce (1), pocit bezmoci a chycení do pasti (2), utajování a vyhrožování (3), svěření se oběti (4), a konečně odvolání výpovědi pod tlakem rodičů a necitlivého přístupu odborných pracovníků (5). 10 Sexuální zneužívání představuje pro dítě zátěž, která může vést až k jeho poškození. Odhaduje se, že vážnějšími následky trpí minimálně polovina zneužívaných dětí, přičemž nejčastěji se jedná o posttraumatickou stresovou poruchu. Nejčetnějšími příznaky u dítěte jsou nespavost, noční můry, úzkosti a somatické obtíže Zanedbávání Zanedbávání je nejčastějším projevem syndromu CAN. Vyznačuje se nedostatkem péče a nedostatečným uspokojováním životních potřeb, způsobujícím závažné ohrožení vývoje dítěte. Jedná se o nedostatek podnětů nezbytných pro zdravý vývoj dítěte a jeho 8 HANUŠOVÁ, J. Syndrom CSA syndrom sexuálně zneužívaného dítěte. In Právo a rodina. Praha: Linde, 3/2006, s ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D., a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997, s WEISS, P. a kol. Sexuální zneužívání. Pachatelé a oběti. Praha: Grada, 2000, s

11 rozvoj zejména po stránce kognitivní a sociální. Vede k poškozování vzniklému právě z nedostatečného uspokojování potřeb dítěte. Tělesné zanedbávání spočívá v selhání při zabezpečení tělesných potřeb dítěte, tedy zejména jeho výživy, ošacení, obydlí, zdravotní péče a ochrany před ohrožením. Citové zanedbávání se projevuje neuspokojováním citových potřeb dítěte, nedostatku lásky a náklonnosti a pocitu příslušnosti. Zanedbávání výchovné spočívá v selhání při zabezpečení vzdělání, které má za následek vývojové zaostávání a v nedostatečném dohledu přiměřenému věku dítěte, projevující se zvýšeným počtem úrazů dítěte, kterým bylo možno zabránit. Charakteristickými projevy zanedbávání mohou být právě nedostatek patřičné lékařské péče, zdravotně závadné podmínky v domácnosti s dítětem, podávání nekvalitního jídla, nedostačující oblečení dítěte, únava a ospalost, nedostatečná osobní hygiena, neurotické návyky, poruchy řeči a příjmu potravy, nedostatečný dohled či úplné ponechání bez dozoru. Ke klasickému obrazu zanedbávaného dítěte předškolního věku zpravidla patří výrazné vývojové opoždění řeči, patlavost a malá slovní zásoba, nedostatečně rozvinuté sociální a hygienické návyky, opožděný vývoj jemné motoriky, apod Zvláštní formy syndromu CAN Do skupiny zvláštních forem týrání a zneužívání lze zařadit systémové týrání, organizované zneužívání dětí, rituální zneužívání, sexuální turistiku a Münchausenův syndrom v zastoupení. Systémové týrání se vyznačuje druhotným ubližováním dítěti, tzv. sekundární viktimizací. Po prvním traumatu následuje druhotné týrání těmi, kteří by měli dítě chránit. Této formy týrání se dopouští systém, který byl založen na pomoc a ochranu dětí. Je tedy způsobena zejména institucemi, jejichž primární posláním je poskytnout pomoc a řešení problému. Jde např. o zpochybňování výpovědi, opakované vyslýchání, nadbytečné lékařské prohlídky. Organizované zneužívání dětí představuje zejména dětskou prostituci a pornografii v kontextu se sexuální turistikou. 11

12 Rituální zneužívání je definováno jako zacházení s dětmi, které se uskutečňuje v souvislosti se symboly, jež mají náboženskou, magickou či nadpřirozenou charakteristiku a jsou součástí určitého organizovaného společenství. 11 Sexuální turistika představuje poměrně nový jev, který částečně souvisí se značným zvýšením počtu lidí cestujících služebně nebo provozujících zahraniční turistiku, k němuž došlo ve druhé polovině 20. století. 12 Münchausenův syndrom v zastoupení představuje ze strany rodičů vymýšlení a předstírání nejrůznějších příznaků a onemocnění dětí, čímž tak prostřednictvím neustálého vyšetřování a zbytečným léčením své děti poškozují Ústavní a mezinárodně právní úprava Povinnost státu chránit děti před tělesným, psychickým a sexuálním násilím, chránit jejich zdravý vývoj a právem chráněné zájmy vyplývá pro Českou republiku z řady norem ústavního a mezinárodního charakteru. 13 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. Základní koncepční východiska spočívají v uznání neporušitelnosti přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanosti zákona. Za nejvýznamnější mezinárodněprávní dokument v oblasti týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí lze považovat Úmluvu o právech dítěte. Jedná se o mezinárodní právní dokument, který kodifikuje práva dítěte formou smlouvy. Pro státy, které ji přijaly, je závazná. Úmluva byla jednomyslně přijata Valným shromážděním OSN. V platnost vstoupila Česká republika je úmluvou vázána od , je součástí Sbírky zákonů ČR. Úmluva o právech dítěte je souborem standardů a závazků, které práva dítěte považují ve spravedlivé, rovnoprávné a mírumilovné společnosti za zásadní. Podává přehled základních lidských práv pro děti kdekoliv a kdykoliv právo na přežití, na optimální rozvoj, na ochranu před nebezpečím, zneužíváním a využíváním, dále právo na plnohodnotný rodinný, společenský a kulturní život. Úmluva zajišťuje dětem standardy ve zdravotnické péči, vzdělání a zároveň pomoc právních, občanských a sociálních služeb. Jejím ústředním pojmem je blaho dítěte. 11 VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., SPILKOVÁ, J. Sexuální násilí na dětech, Praha: Portál, 1999, s Tamtéž, s ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, s

13 Mezi významné dokumenty v oblasti péče o děti dále řadíme zejména Všeobecnou deklaraci lidských práv, Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, Evropskou sociální chartu a Evropskou úmluvu o osvojení dětí Sociálně právní ochrana Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, soustřeďuje sociálně-právní ochranu dětí do jednoho uceleného předpisu, a to především z hlediska působnosti orgánů, které sociálně-právní ochranu vykonávají. Jejich činnost je však propojena zejména i s právní úpravou ochrany dětí uvedenou v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a aplikace v praxi pak i se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, je významnou právní normou ve vztahu k problematice syndromu CAN především ve své druhé části, která vymezuje rodičovskou zodpovědnost, zabývá se jejím pozastavením, omezením či zbavením. Dále je v 43 tohoto zákona stanoveno, že vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud, neučinil-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, učinit výchovná opatření, mezi které patří napomenutí, stanovení dohledu nebo uložení omezení. Přímo se zde říká, že dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti. V 46 je stanoveno, že jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti. Nařízení ústavní výchovy u nezletilého dítěte není jediným řešením. Dle 45 tohoto zákona, může totiž soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v 1 vysvětluje sociálně-právní ochranu dětí jako ochranu práva dítěte na 13

14 zajištění práva na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Poskytuje se bezplatně dětem mladším 18 let. Zákon zakotvuje základní princip sociálně-právní ochrany dětí, kterým je zájem a blaho dítěte. Hovoří zde o tom, že zájem dítěte nelze nikdy podřadit zájmům jiným, jako jsou např. zájmy rodičů, rodiny či jiných osob. Dále vymezuje okruh dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje. Jedná se např. o děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, děti, na kterých byl spáchán závažný trestný čin anebo děti, které vzhledem ke svému jednání nebo chování zvýšenou ochranu a pomoc potřebují. Tento zákon dále zajišťuje dítěti právo obracet se na příslušné orgány bez vědomí svých zákonných zástupců a vyjadřovat se ke svým záležitostem při jejich projednávání. Zakotvuje oprávnění každého upozornit na skutečnost, že došlo k zneužití rodičovské zodpovědnosti, či na situace, které děti ohrožují nebo narušují. Účelem celého zákona je chránit děti, kterým je jakýmkoliv způsobem ubližováno nebo nejsou dodržována a chráněna jejich práva. Uvádí též možnost využít služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je vážně ohrožen jejich život či příznivý vývoj, anebo jde-li o děti týrané nebo zneužívané anebo o děti jejichž základní práva jsou závažným způsobem ohrožena. S tímto je spjat institut předběžného opatření podle 76a) občanského soudního řádu, kdy je v těchto případech obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat návrh o předání dítěte do péče jiné osoby či instituce. Předseda senátu pak je povinen usnesením do 24 hodin o tomto rozhodnout. V zákoně je též upraven výkon komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. V rámci této komise bylo doporučeno pořádat tzv. případové konference, na nichž se projednávají a hodnotí za přítomnosti odborníků ze zúčastněných oborů případy týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí. Díky tomuto zákonu došlo k významnému prolomení povinné mlčenlivosti zdravotníků ve vztahu k týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, neboť se již nelze dovolávat povinnosti zachovávat mlčenlivost, vyplývající ze zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a to právě v případě, jestliže mají být sděleny 14

15 údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. Je zde též zakotvena povinnost zdravotnického zařízení zajistit vyplnění záznamu úrazu dítěte při podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání, který následně zašle úřadu obce s rozšířenou působností Trestně právní úprava Týráním, zneužíváním či zanedbáváním dítěte se osoba trestně odpovědná dopouští skutku, který může, podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, naplnit znaky skutkové podstaty několika trestných činů. Zejména se jedná o trestný čin týrání svěřené osoby, pohlavního zneužívání, znásilnění, opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, únosu, obchodování s dětmi, ohrožování výchovy mládeže, svádění k pohlavnímu styku, vraždy, vraždy novorozeného dítěte matkou, kuplířství a ohrožování mravnosti. Výčet trestných činů souvisejících se syndromem CAN považuji za nutné doplnit o formy trestné součinnosti: nepřekažení trestného činu podle 167 trestního zákona a neoznámení trestného činu podle 168 tohoto zákona. Při nepřekažení trestného činu se hovoří o tom, že kdo se věrohodným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin např. týrání svěřené osoby, vraždy, znásilnění či pohlavního zneužívání a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody. Při nepřekažení trestného činu, kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal např. trestný čin týrání svěřené osoby či vraždy a takový trestný čin neoznámí bude taktéž potrestán odnětím svobody. Otázkou zůstává, proč je pro trestný čin pohlavního zneužívání pouze povinnost jej přerušit, nikoliv jej oznámit. V mnoha případech násilí páchaného na dítěti jednání osoby svou intenzitou nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu vyplývajícího ze zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a případ, pokud je oznámen orgánům činným v trestním řízení, je postoupen příslušnému orgánu k posouzení. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje přestupky na úseku práce a sociálních věcí a pro problematiku syndromu CAN je důležitý zejména přestupek ponechání dítěte bez náležitého dozoru, použití nepřiměřených opatření a zneužívání dítěte k nepřiměřeným fyzickým pracím. Dále pak některé přestupky na úseku zdravotnictví. 15

16 Je nutné zmínit se i o zákonu č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. Orgány činné podle tohoto zákona a úředníci Probační a mediační služby spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy, aby posílili výchovné působení řízení ve věcech mladistvých, vytvořili podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, včas reagovali na potřeby a zájmy mladistvých a poškozených osob i všech dalších subjektů dotčených trestnou činností a také tímto způsobem trestné činnosti zamezovali a předcházeli jí. V souvislosti s tímto zákonem je vhodné zmínit i zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se mimo jiné hovoří o tom, že probační a mediační služba věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, přispívá k ochraně práv osob poškozených trestnou činností, ke koordinaci sociálních a terapeutických programů mladistvých obviněných a podílí se na prevenci trestné činnosti. 16

17 2. OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ INTERVENCE Krizová intervence je specializovaná pomoc lidem, která se snaží minimalizovat jejich ohrožení a posílit jejich schopnost vyrovnat se se zátěží. Je součástí psychosociální krizové pomoci, která zahrnuje zejména krizové služby a metody práce s klientem v krizi. Je založena především na aspektu naléhavosti a neodkladnosti řešení. Většinu zátěžových situací a životních krizí lidé nepochybně překonávají bez profesionální pomoci. To, zda člověk vyhledá nebo nevyhledá odbornou pomoc, závisí nejenom na tom, jak je schopen využít vlastní potenciál, či zda má k dispozici podporu v okolí, ale také na dostupnosti služeb a jejich kvalitě Krize Krize je subjektivně ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, zrání. 15 Jedná se tedy o subjektivní přechodný stav vnitřní nerovnováhy způsobený událostmi, které vyžadují zásadní změny řešení. Jak uvádí odborná literatura pojednávající na toto téma, nejedná se ani o nemoc ani patologický stav, nýbrž o snahu jedince vyrovnat se s náročnou životní situací, kterou nemůže snadno řešit obvyklou strategií, kterou je jinak zvyklý zátěž zvládat. Vodáčková 16 zmiňuje Baldwinův klasifikační systém krizí: 1. situační krize, 2. krize z očekávání životních změn (tranzitorní), 3. krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru, 4. krize zrání, vývojové, 5. krize v kontextu psychopatologie, 6. neodkladné krizové stavy. Situační krize jsou důsledkem vnějších nepředpokládaných situací, které jedince zaskočí a šokují, protože je neočekává. Obecně jsou považovány za méně závažné a nejlépe zvládnutelné svépomocí. 14 MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, s VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, s Tamtéž, s

18 Krize z očekávání životních změn jsou spojené s procesem růstu a vývoje a jsou spjaty s určitými životními obdobími. Jsou přirozenou součástí lidského života. Situace v průběhu vývoje jedince se stává krizovou, pokud se člověk setká s takovými překážkami, které není schopen překonat svými strategiemi a řešeními. Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru jsou považovány za naprosto neočekávané a stavějící jedince do pozice, kdy nad nimi nemá žádnou kontrolu. Díky tomu se pak cítí naprosto ochromen a zdrcen. Může se jednat např. o krize v důsledku náhlého úmrtí blízké osoby, krize při hromadných neštěstích. Vývojové krize přichází obvykle tam, kde nemohla zdárným způsobem proběhnout krize tranzitorní, jejíž podstatou je reakce jedince a jeho rodinného systému na přirozené změny či vývojové úkoly. Přínosem vývojové krize je, že se jedinec dorovnává do přirozeného toku života. Dodatečně řeší to, co ve svém životě přeskočil či vyřešil, náhradně a tím pádem i dočasně. 17 Krize pramenící z psychopatologie jsou spjaty s duševním onemocněním jedince. Např. s poruchami osobnosti, neurotickými obtížemi, závislým chováním. Do neodkladných krizových stavů jsou řazeny nejzávažnější akutní krize. Baldwin tuto skupinu krizových stavů nazývá psychiatrickými neodkladnostmi a řadí do ní akutní psychické stavy, intoxikace, sebevražedné nebo vražedné chování, nekontrolovatelnou zlost a agresi. Špaténková 18 rozlišuje krize zejména na vývojové, situační a kumulované. Ke kumulované (chronické) krizi podle ní dochází, pokud jedinec ustoupil od řešení vývojové krize, přijal nějaký maladaptivní způsob řešení nebo také se krize zastavila ve fázi emoční reakce. V případě kumulované krize je prožívání aktuální traumatické události komplikováno či zintenzivňováno vzpomínkami na předchozí ztráty. Tyto vzpomínky nebyly doposud dostatečně zpracovány, ošetřeny. U kumulovaných (chronických) krizí je důležité kromě bezprostřední pomoci především posílení motivace a kompetence k důkladnější změně života, což si ale již vyžaduje psychoterapii. Krize má většinou typický průběh. První je fáze šoku, kdy postižený jakoby trauma vytěsňuje. V následujícím období, které může trvat dny až měsíce, dochází k mobilizaci obranných mechanismů. Může být pozorována regrese se sebedestruktivním chováním, požívání drog, alkoholu, sebepoškozování i pokusy o sebevraždu. V průběhu většinou 17 VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s ŠPATÉNKOVÁ, N. a kol. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004, s

19 dochází s pomocí okolí ke znovunalezení rovnováhy. Toto období trvá od několika týdnů po 6-12 měsíců. 19 Vodáčková 20 uvádí Caplanovy fáze krizového stavu: 1. fáze vnímání ohrožení, jejímž důsledkem je zvýšená úzkost, 2. fáze pocitu zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací, 3. fáze pokusu o předefinování krize (nejpřístupnější fáze pro pomoc), 4. fáze vyznačující se závažnou psychologickou dezorganizovaností, kdy se objevují již hluboké kognitivní, emocionální a psychologické změny Krizová pomoc Každý jedinec je vybaven obrannými mechanismy, které mu pomáhají reagovat a vyrovnávat se s náročnými životními situacemi. Mezi tyto coping mechanismy patří např. reakce v podobě útoku, útěku, ochromení, popírání. Jedná se o vyrovnávací mechanismy formou svépomoci. Pokud však pro zvládnutí problému nestačí, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Krizovou pomoc vymezujeme jako sestavu služeb, které odpovídají na klientův prožitek vlastní životní situace, již vnímá jako neodkladnou a naléhavou a ve stavu tísně nebo nouze ji není schopen řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem krizové pomoci je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň přizpůsobení a žití. 21 Za nezbytnou je v krizové pomoci považován zejména princip dostupnosti, a to jak ve smyslu informací o krizové pomoci, tak i bezodkladnosti, nepřetržitého provozu a terénní práce. Dále by měl být naplněn princip individuality, komplexnosti péče, bezbariérovosti a návaznosti dalších služeb. Obecně se uvádí pět forem krizové pomoci - ambulantní, hospitalizace, terénní služby (výjezd ke klientovi, doprovod, návštěva, mobilní týmy při mimořádných událostech), krizová pomoc v klientově přirozeném prostředí a telefonická forma pomoci. Akutní krizová pomoc je krátkodobá, trvá obvykle do sedmi dnů a disponuje možností využít krizové lůžko. Jejím hlavním cílem je stabilizace klientova stavu. 19 VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., SPILKOVÁ, J. Sexuální násilí na dětech, Praha: Portál, 1999, s VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s BAŠTECKÁ, B. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, s

20 2. 3 Krizová intervence Matoušek 22 definuje krizovou intervenci jako rychlou psychologickou a sociální pomoc člověku, který se ocitl v krizové situaci a nedokáže ji zvládnout vlastními silami. Kvalifikovaná pomoc by měla vycházet z hodnocení toho, co krizi vyvolalo, z posouzení klientových současných vztahů, z hodnocení jeho psychického stavu, z úrovně klientovy životní adaptace před krizí, ze způsobů, jak dříve klient zvládal analogické situace, a z toho, jak se na aktuální krizi klient sám adaptoval. Cílem krizové intervence je posílení klientových adaptačních schopností, tj. usnadnit mu komunikaci s okolím, umožnit náhled na rozsah problému, pomoci mu vyjádřit emoce, posílit jeho sebedůvěru, aktivovat zdroje podpory v jeho okolí a podpořit účelná řešení problému. Pomáhající pracovník se během krizové intervence obrací na vědomou, racionální složku klientovy osobnosti, zároveň však vytváří bezpečný prostor pro vyjádření všech klientových obav, i neracionálních. Baštecká 23 metodu krizové intervence vymezuje jako způsob chování a jednání pracovníka, který v klientovi navozuje pocit úlevy a vede ho k řešení jeho situace. Zaměřuje se na podnět, který krizovou reakci vyvolal, na pocity, které klient zažívá, na možné zdroje pomoci v klientově okolí a na jeho vlastní síly. Dle ní je metoda krizové intervence jednou z cest depsychiatrizace. Neusiluje o léčbu, nýbrž o podporu člověka, který se dostal do obtížné situace. Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciál přirozených vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních překážek. 24 Specifické znaky krizové intervence: okamžitá pomoc (poskytnutí pomoci by mělo být tak rychlé, jak je to jen možné), 22 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, s BAŠTECKÁ, B. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, s VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti

Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Dítě ohrožené prostředím Týrané, zneužívané a zanedbávané děti Motto Kdo by ublížil jednomu z těchto nepatrných, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D

POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI D POSLÁNÍM SLUŽBY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování nepřetržité odborné distanční krizové pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI v roce 2008 Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí a Linka důvěry Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem 3 Kontakty 4 Poslání a cíle sdružení 4-5 Struktura sdružení 5 Činnost sdružení v roce

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN

1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN 1. TÝRÁNÍ DĚTÍ, SYNDROM CAN Child Abuse and Neglect (CAN) syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (termín převzatý do naší terminologie z anglosaské literatury) soubor nepříznivých poznatků

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect) =Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více