MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Specifika krizové intervence u syndromu CAN Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Bc. Vladimíra Jůzová Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala pod vstřícným vedením PhDr. Tomáše Čecha, Ph.D. samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu zdrojů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Okříškách, Bc. Vladimíra Jůzová 2

3 OBSAH ÚVOD OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY SYNDROMU CAN Tělesné a psychické týrání Sexuální zneužívání Zanedbávání Zvláštní formy syndromu CAN Ústavní a mezinárodně právní úprava Sociálně právní ochrana Trestně právní úprava OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ INTERVENCE Krize Krizová pomoc Krizová intervence Právní aspekty krizové intervence POSTUPY A TECHNIKY KRIZOVÉ INTERVENCE Nástroje krizové intervence Základní postupy v krizové intervenci Techniky užívané v krizové intervenci KRIZOVÁ INTERVENCE VE VZTAHU K FORMÁM KRIZOVÝCH SLUŽEB Ambulantní pomoc v krizi Lůžková krizová služba Terénní služba Telefonická krizová pomoc a intervence Internetová linka pomoci KRIZOVÁ INTERVENCE V PŘÍPADECH NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA DĚTECH Krizová intervence poskytovaná dětem Následky týrání a zneužívání Pesso Boyden terapie

4 5.4 Specifika krizové intervence poskytované týraným dětem Specifika krizové intervence poskytované zneužívaným dětem INCIDENCE JEVU VE SPOLEČNOSTI A NÁSLEDNÁ PÉČE O DĚTI SE SYNDROMEM CAN Studie provedené v ČR Studie provedené v zahraničí Akutní léčba obětí syndromu CAN Komplexní pomoc a podpora Krizová centra Psychosociální síť EMPIRICKÁ ČÁST Cíl výzkumu Výzkumné metody Incidence jevu syndromu CAN ve správním obvodu Třebíč Zařízení poskytující odbornou pomoc dětem se syndromem CAN ve správním obvodu Třebíč Zpracování případových studií Případová studie Pavel Případová studie Lenka Případová studie David Vyhodnocení případových studií...67 ZÁVĚR...70 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...72 RESUMÉ...76 SEZNAM PŘÍLOH...78 PŘÍLOHY

5 ÚVOD O problematice syndromu CAN bylo publikováno v období posledních dvaceti let mnoho odborných děl a statí, které zasahují zejména do oborů psychologických, právnických, medicínských, ale i sociálních. Ze sociálních disciplín pak bývá syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte popisován a analyzován nejčastěji z pohledu sociální práce. Pouze několik autorů na syndrom CAN nahlíží sociálně pedagogicky, tedy ve smyslu pomoci při utváření optimálního životního způsobu. A jen velmi malá část z nich se věnuje sociálně pedagogické terapii, specifickému postupu zaměřenému na pomoc těmto dětem v podobě krizové intervence. Obecně se uvádí, že v zemích srovnatelných velikostí a ekonomickou stabilitou s Českou republikou je dětská populace zasažena syndromem CAN v 1 2% ročně. U nás by tento údaj představoval zhruba dětí. Z dostupných statistik lze vyčíst, že ohlášeno je však pouze asi případů ročně. Znamenalo by to tedy, že pouhá pětina případů syndromu CAN je oznámena a pouze této skupině dětí se tak může dostat odborné pomoci. Problematiku tohoto jevu je nutné posuzovat v širokém pojetí a chápat ji jako celek s mnoha vzájemnými souvislostmi. Účinných řešení je proto možné dosáhnout jen spoluprací všech zúčastněných subjektů. Z toho důvodu je třeba dbát na interdisciplinární přístup, který představuje těsnou spolupráci sociálních pracovníků, psychologů, lékařů, policistů, právníků, terapeutů a pracovníků dalších spřízněných oborů. Nejefektivnější metodou psychosociální pomoci dětem zasaženým syndromem CAN se jeví krizová intervence, která je založena na neodkladnosti a naléhavosti řešení problému a navození pocitu úlevy u klienta. Nabídka komplexní pomoci, která by obsahovala poskytování krizové intervence, zajištění bezpečnosti dítěte, diagnostiku a zdravotní péči i různé druhy terapií, kterými by se snažila pomoci nejen dítěti, ale celému rodinnému systému je však u nás bohužel nedostačující. Poskytují ji krizová centra, kterých je v současné době k dispozici pouze malé množství, přičemž těch, které jsou specializovány pro pomoc dětem je jen minimum. Cílem práce je popsat činnost a postupy subjektů spolupůsobících na poli ochrany a pomoci dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných, a to s důrazem na jejich vzájemnou koordinaci a spolupráci. Poskytnout ucelený pohled na specifika krizové pomoci obětem syndromu CAN a krizovou intervenci, která společně s adekvátní pomocí okolí dítěte může spolehlivě působit v jeho prospěch a další zdárný vývoj. 5

6 Jelikož v dostupné literatuře je problematika krizové intervence poskytované obětem syndromu CAN zpracována pouze okrajově a spíše teoreticky, chtěla bych tuto práci směřovat k praktickému využití. Ve své podstatě by se mohlo jednat o metodickou příručku, která bude využita především specifickým okruhem pracovníků pomáhajících profesí. V teoretické části práce se budu věnovat popisu syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, obecným a právním aspektům syndromu CAN a krizové intervence, rozeberu formy, postupy a techniky krizové intervence a zaměřím se zejména na ty, které jsou specifické pro poskytování krizové intervence obětem syndromu CAN. Cílem empirické části je zjistit incidenci jevu syndromu CAN ve správním obvodu Třebíč a zmapovat dostupnou odbornou pomoc. Studiemi konkrétních případů poukázat na nutnost vzájemné koordinace a spolupráce zasahujících subjektů a vhodnost a naléhavost vybudování krizového centra s krajskou působností. Pro zpracování empirické části jsem zvolila kvalitativní formu pojetí výzkumu s postupem konstantní komparace. Použila jsem metody pozorování a to zejména vnějších projevů chování. A dále případové studie dětí, které byly záměrně vybrány tak, aby pokryly každou ze tří základních forem syndromu CAN. Pro popis incidence jevu ve správním obvodu Třebíč jsem užila analýzy oficiálních statistik. Porozumění problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je velmi náročný proces, vyžadující nejen erudovanost, ale i osobní angažovanost. Jedná se o složitý sociální fenomén, jehož řešení vyžaduje úzkou spolupráci mnoha odborníků z různých oborů. Následná pomoc po odhalení závisí individuálně na každém případu, na prvním místě musí být vždy potřeby dítěte a jeho ochrana. 6

7 1. OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY SYNDROMU CAN Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, obecně označovaný v anglosaské literatuře jako Child Abuse and Neglect (CAN) a odtud převzatý i do naší terminologie, je soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, v rodině především. Jsou výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jejich nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte. 1 Je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je ve společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. 2 Obecně lze chování způsobující poškození dítěte v důsledku týrání, zneužívání či zanedbávání chápat jako zneužití fyzické síly či psychické nadřazenosti a moci dospělého nad závislým dítětem. Základní charakteristikou CAN syndromu je necitlivost a bezohlednost k dítěti a podřizování nebo využívání dítěte k uspokojení potřeb dospělého. K týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte může docházet v domácím prostředí, v prostorách škol a internátů nebo na spoustě jiných míst, kde se dítě zdržuje. Některé formy syndromu CAN jsou zjevné, jiné však mohou být jen obtížně zjištěny, velký počet jich zůstává navždy skrytých. Poprvé byl tento syndrom popsán na III. Evropské konferenci pro prevenci týrání dětí, která se konala v Praze v roce Na výsledky vzešlé z této konference navázala Zdravotní komise Rady Evropy, která v roce 1992 definovala stěžejní pojmy následovně: syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte: jde o jakékoliv vědomé či nevědomé aktivity, kterých se dopouští dospělý člověk (rodič, vychovatel nebo jiná osoba) na dítěti a jejichž následkem dochází k poškození zdraví a zdravého vývoje dítěte. Jejich nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte. tělesné týrání: jde o tělesné ublížení dítěti anebo jeho nezabránění, popřípadě nezabránění utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno. 1 DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995, s VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004, s

8 sexuální zneužívání: jde o nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá Tělesné a psychické týrání Tělesný trest je tělesným týráním, dochází-li k potrestání za pomoci předmětu, je-li bití směřováno na citlivé části těla (hlava, bříško, oblast genitálií, plosky a dlaně) nebo také tehdy, zůstávají-li na těle po ranách stopy (modřiny, škrábance, ap.). 4 Tělesné týrání aktivní formy zahrnuje akty násilí na dítěti se širokým spektrem intenzity napadení. Do této kategorie patří tělesné týrání s následným poraněním, které vzniklo např. v důsledku bití, popálení, strkání, třesení, kopání, kousání, škrcení, opaření, různého trestání a selhání ochrany dítěte před násilím. Dále tělesné týrání dětí, které nemá bezprostřední známky tělesného poranění, ale děti jsou zasaženy utrpením způsobeným dušením, otrávením, topením či jinými podobnými skutečnostmi. Tělesné týrání pasivní formy se vyznačuje nedostatečným uspokojením životních potřeb dítěte. Alespoň jeho nejdůležitějších tělesných potřeb, a to i v návaznosti na psychické a sociální potřeby. Jde o úmyslné, ale i neúmyslné neposkytování péče či opomenutí v péči o dítě, které vyústí v jeho poranění. Psychické týrání spočívá v takovém jednání, které má závažný a nepříznivý vliv na citový vývoj a chování dítěte. Může mít formu slovních útoků na sebevědomí dítěte, opakovaného ponižování a kárání, devalvování, odmítání a přehlížení či zavrhování dítěte. Řadíme sem i případy, kdy je dítě vystavováno závažným domácím konfliktům, násilně izolováno, uráženo a podceňováno. Nejtragičtějším vyústěním psychického týrání je sebevražda dítěte. Psychické týrání obsahuje složku aktivní, která spočívá v cíleném, záměrném a účelovém jednání. Pasivní složkou psychického týrání je naopak absence něčeho, co by se správně dítěti mělo dít. V důsledku toho nejsou uspokojovány základní potřeby dítěte. Konečným výsledkem pak může být psychická deprivace. 5 Následkem psychického týrání mohou vznikat u dítěte různé druhy závislosti, poruchy příjmu potravy či deprese, zadrhování v řeči, koktání, tiky, psychosomatické 3 ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, s VANÍČKOVÁ, E. Tělesné tresty dětí. Praha: Grada, 2004, s ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, s

9 reakce. Dítě má pocit, že není rodiči milováno, neustále se podceňuje a je ustrašené nebo naopak se projevuje agresivně. Často má potíže v mezilidských vztazích, kde působí velmi nejistě, ustrašeně či uzavřeně a může tak u něj dojít k častější viktimizaci (poškozování) dalšími negativními společenskými jevy. Významným důsledkem dlouhodobého týrání je postupná fixace negativního sebehodnocení a z něho vyplývajícího nedostatku sebedůvěry. Týrané děti nemají ani v pozdějším věku dostatečné sebevědomí a snadněji, mnohdy téměř automaticky, přijímají ponižující chování ostatních. 6 Psychické týrání většinou doprovází jiné formy týrání či zneužívání dítěte. Pokud se jedná o samostatný projev, pak se velmi obtížně prokazuje. Týrání nepřináší dítěti jenom aktuální trýzeň, ale ovlivní i jeho očekávání do budoucnosti. Z psychologického hlediska je důležité, že dítěti velmi často ubližují jeho rodiče, kteří by je naopak měli chránit a poskytnout mu bezpečné zázemí Sexuální zneužívání Sexuální zneužívání lze definovat jako využití dítěte k sexuálnímu uspokojení dospělého. Dělí se na zneužití bez tělesného kontaktu, tedy bezdotykovou formu a s tělesným kontaktem, dotykovou formu. Do bezdotykové formy sexuálního zneužívání patří zejména exhibicionismus, při kterém dospělý ukazuje své genitálie, harassment, který je popisován jako zneklidňování dítěte slovními výpady, verbální sexuální návrhy, obscénní telefonické hovory, voyeurismus, přinucení dítěte k obnažení a fotografování, k prohlížení si časopisů s pornografií. Do dotykové formy sexuálního zneužívání spadá zejména líbání, osahávání na erotogenních zónách a sexuální útok, kdy se dospělý za užití síly dotýká dítěte na jeho erotogenních zónách, mazlí se s ním a poškozuje ho tím, že do něj vniká prstem, jazykem či předměty. Znásilnění spočívá ve vynuceném vniknutí do vagíny, konečníků či úst dítěte penisem, incest je definován jako sexuální aktivita mezi osobami, jimž není zákonem dovoleno uzavřít sňatek z důvodu bezprostřední příbuznosti. Dále sem řadíme intrafemulární pohlavní styk mezi stehna a komerční sexuální zneužívání, které může mít podobu dětské pornografie, prostituce a obchodu s dětmi za účelem sexuálního zneužití. 6 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004, s Tamtéž, s

10 Další důležité dělení, zvláště s ohledem na řešení traumatu, je na intrafamiliární sexuální zneužívání v rodině (incest, nevlastní otec, matka, adoptivní otec, dědeček, vlastní sestra, bratr, nevlastní bratr, strýc, teta) a extrafamiliární - sexuální zneužívání mimo rodinu (učitel, soused, ten, kdo se o dítě stará, osoba známá dítěti, osoba známá rodině, matčin přítel, otcova přítelkyně, jiný příbuzný, dobrý rodinný přítel). Při jednorázovém zneužití se jedná často o osobu pedofilní nebo vzácněji o mentálně retardovanou nebo, velice zřídka, o psychotickou. Nejčastěji jde o naprosto neznámého útočníka. 8 Se zaměřením pozornosti na sexuální zneužívání dětí se můžeme setkat s tzv. falešnými výpověďmi. Odborná literatura uvádí kolem 8% těchto případů, přičemž nejčastěji se vyskytují v souvislosti se spory o výchově dětí v opatrovnických řízeních před rozvodem manželství rodičů. Stejně jako je třeba pomýšlet na falešnou výpověď, je třeba myslet i na falešné popření. Je to v situaci, kdy dítě sdělí údaje, které je možné interpretovat jako sexuální zneužívání, ale toto je pro osobu, které to řeklo neúnosné a na dítě je vyvíjen přímý nebo nepřímý tlak, aby svoji výpověď popřelo. Dítě může mít pocity viny za rozpad rodiny, pocity studu, zklamání, strachu. 9 Odvolání výpovědi dítěte je součástí syndromu přizpůsobení, který v roce 1983 popsal R. Summit. Stadia přizpůsobení jsou: zapojení dítěte do sexuální interakce (1), pocit bezmoci a chycení do pasti (2), utajování a vyhrožování (3), svěření se oběti (4), a konečně odvolání výpovědi pod tlakem rodičů a necitlivého přístupu odborných pracovníků (5). 10 Sexuální zneužívání představuje pro dítě zátěž, která může vést až k jeho poškození. Odhaduje se, že vážnějšími následky trpí minimálně polovina zneužívaných dětí, přičemž nejčastěji se jedná o posttraumatickou stresovou poruchu. Nejčetnějšími příznaky u dítěte jsou nespavost, noční můry, úzkosti a somatické obtíže Zanedbávání Zanedbávání je nejčastějším projevem syndromu CAN. Vyznačuje se nedostatkem péče a nedostatečným uspokojováním životních potřeb, způsobujícím závažné ohrožení vývoje dítěte. Jedná se o nedostatek podnětů nezbytných pro zdravý vývoj dítěte a jeho 8 HANUŠOVÁ, J. Syndrom CSA syndrom sexuálně zneužívaného dítěte. In Právo a rodina. Praha: Linde, 3/2006, s ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D., a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997, s WEISS, P. a kol. Sexuální zneužívání. Pachatelé a oběti. Praha: Grada, 2000, s

11 rozvoj zejména po stránce kognitivní a sociální. Vede k poškozování vzniklému právě z nedostatečného uspokojování potřeb dítěte. Tělesné zanedbávání spočívá v selhání při zabezpečení tělesných potřeb dítěte, tedy zejména jeho výživy, ošacení, obydlí, zdravotní péče a ochrany před ohrožením. Citové zanedbávání se projevuje neuspokojováním citových potřeb dítěte, nedostatku lásky a náklonnosti a pocitu příslušnosti. Zanedbávání výchovné spočívá v selhání při zabezpečení vzdělání, které má za následek vývojové zaostávání a v nedostatečném dohledu přiměřenému věku dítěte, projevující se zvýšeným počtem úrazů dítěte, kterým bylo možno zabránit. Charakteristickými projevy zanedbávání mohou být právě nedostatek patřičné lékařské péče, zdravotně závadné podmínky v domácnosti s dítětem, podávání nekvalitního jídla, nedostačující oblečení dítěte, únava a ospalost, nedostatečná osobní hygiena, neurotické návyky, poruchy řeči a příjmu potravy, nedostatečný dohled či úplné ponechání bez dozoru. Ke klasickému obrazu zanedbávaného dítěte předškolního věku zpravidla patří výrazné vývojové opoždění řeči, patlavost a malá slovní zásoba, nedostatečně rozvinuté sociální a hygienické návyky, opožděný vývoj jemné motoriky, apod Zvláštní formy syndromu CAN Do skupiny zvláštních forem týrání a zneužívání lze zařadit systémové týrání, organizované zneužívání dětí, rituální zneužívání, sexuální turistiku a Münchausenův syndrom v zastoupení. Systémové týrání se vyznačuje druhotným ubližováním dítěti, tzv. sekundární viktimizací. Po prvním traumatu následuje druhotné týrání těmi, kteří by měli dítě chránit. Této formy týrání se dopouští systém, který byl založen na pomoc a ochranu dětí. Je tedy způsobena zejména institucemi, jejichž primární posláním je poskytnout pomoc a řešení problému. Jde např. o zpochybňování výpovědi, opakované vyslýchání, nadbytečné lékařské prohlídky. Organizované zneužívání dětí představuje zejména dětskou prostituci a pornografii v kontextu se sexuální turistikou. 11

12 Rituální zneužívání je definováno jako zacházení s dětmi, které se uskutečňuje v souvislosti se symboly, jež mají náboženskou, magickou či nadpřirozenou charakteristiku a jsou součástí určitého organizovaného společenství. 11 Sexuální turistika představuje poměrně nový jev, který částečně souvisí se značným zvýšením počtu lidí cestujících služebně nebo provozujících zahraniční turistiku, k němuž došlo ve druhé polovině 20. století. 12 Münchausenův syndrom v zastoupení představuje ze strany rodičů vymýšlení a předstírání nejrůznějších příznaků a onemocnění dětí, čímž tak prostřednictvím neustálého vyšetřování a zbytečným léčením své děti poškozují Ústavní a mezinárodně právní úprava Povinnost státu chránit děti před tělesným, psychickým a sexuálním násilím, chránit jejich zdravý vývoj a právem chráněné zájmy vyplývá pro Českou republiku z řady norem ústavního a mezinárodního charakteru. 13 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. Základní koncepční východiska spočívají v uznání neporušitelnosti přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanosti zákona. Za nejvýznamnější mezinárodněprávní dokument v oblasti týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí lze považovat Úmluvu o právech dítěte. Jedná se o mezinárodní právní dokument, který kodifikuje práva dítěte formou smlouvy. Pro státy, které ji přijaly, je závazná. Úmluva byla jednomyslně přijata Valným shromážděním OSN. V platnost vstoupila Česká republika je úmluvou vázána od , je součástí Sbírky zákonů ČR. Úmluva o právech dítěte je souborem standardů a závazků, které práva dítěte považují ve spravedlivé, rovnoprávné a mírumilovné společnosti za zásadní. Podává přehled základních lidských práv pro děti kdekoliv a kdykoliv právo na přežití, na optimální rozvoj, na ochranu před nebezpečím, zneužíváním a využíváním, dále právo na plnohodnotný rodinný, společenský a kulturní život. Úmluva zajišťuje dětem standardy ve zdravotnické péči, vzdělání a zároveň pomoc právních, občanských a sociálních služeb. Jejím ústředním pojmem je blaho dítěte. 11 VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., SPILKOVÁ, J. Sexuální násilí na dětech, Praha: Portál, 1999, s Tamtéž, s ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003, s

13 Mezi významné dokumenty v oblasti péče o děti dále řadíme zejména Všeobecnou deklaraci lidských práv, Úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, Evropskou sociální chartu a Evropskou úmluvu o osvojení dětí Sociálně právní ochrana Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, soustřeďuje sociálně-právní ochranu dětí do jednoho uceleného předpisu, a to především z hlediska působnosti orgánů, které sociálně-právní ochranu vykonávají. Jejich činnost je však propojena zejména i s právní úpravou ochrany dětí uvedenou v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a aplikace v praxi pak i se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, je významnou právní normou ve vztahu k problematice syndromu CAN především ve své druhé části, která vymezuje rodičovskou zodpovědnost, zabývá se jejím pozastavením, omezením či zbavením. Dále je v 43 tohoto zákona stanoveno, že vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud, neučinil-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, učinit výchovná opatření, mezi které patří napomenutí, stanovení dohledu nebo uložení omezení. Přímo se zde říká, že dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti. V 46 je stanoveno, že jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu. Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud nařídit ústavní výchovu i v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti. Nařízení ústavní výchovy u nezletilého dítěte není jediným řešením. Dle 45 tohoto zákona, může totiž soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v 1 vysvětluje sociálně-právní ochranu dětí jako ochranu práva dítěte na 13

14 zajištění práva na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Poskytuje se bezplatně dětem mladším 18 let. Zákon zakotvuje základní princip sociálně-právní ochrany dětí, kterým je zájem a blaho dítěte. Hovoří zde o tom, že zájem dítěte nelze nikdy podřadit zájmům jiným, jako jsou např. zájmy rodičů, rodiny či jiných osob. Dále vymezuje okruh dětí, na které se sociálně-právní ochrana dětí zejména zaměřuje. Jedná se např. o děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, děti, na kterých byl spáchán závažný trestný čin anebo děti, které vzhledem ke svému jednání nebo chování zvýšenou ochranu a pomoc potřebují. Tento zákon dále zajišťuje dítěti právo obracet se na příslušné orgány bez vědomí svých zákonných zástupců a vyjadřovat se ke svým záležitostem při jejich projednávání. Zakotvuje oprávnění každého upozornit na skutečnost, že došlo k zneužití rodičovské zodpovědnosti, či na situace, které děti ohrožují nebo narušují. Účelem celého zákona je chránit děti, kterým je jakýmkoliv způsobem ubližováno nebo nejsou dodržována a chráněna jejich práva. Uvádí též možnost využít služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je vážně ohrožen jejich život či příznivý vývoj, anebo jde-li o děti týrané nebo zneužívané anebo o děti jejichž základní práva jsou závažným způsobem ohrožena. S tímto je spjat institut předběžného opatření podle 76a) občanského soudního řádu, kdy je v těchto případech obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat návrh o předání dítěte do péče jiné osoby či instituce. Předseda senátu pak je povinen usnesením do 24 hodin o tomto rozhodnout. V zákoně je též upraven výkon komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. V rámci této komise bylo doporučeno pořádat tzv. případové konference, na nichž se projednávají a hodnotí za přítomnosti odborníků ze zúčastněných oborů případy týraných, zneužívaných či zanedbávaných dětí. Díky tomuto zákonu došlo k významnému prolomení povinné mlčenlivosti zdravotníků ve vztahu k týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, neboť se již nelze dovolávat povinnosti zachovávat mlčenlivost, vyplývající ze zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a to právě v případě, jestliže mají být sděleny 14

15 údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. Je zde též zakotvena povinnost zdravotnického zařízení zajistit vyplnění záznamu úrazu dítěte při podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání, který následně zašle úřadu obce s rozšířenou působností Trestně právní úprava Týráním, zneužíváním či zanedbáváním dítěte se osoba trestně odpovědná dopouští skutku, který může, podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, naplnit znaky skutkové podstaty několika trestných činů. Zejména se jedná o trestný čin týrání svěřené osoby, pohlavního zneužívání, znásilnění, opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, únosu, obchodování s dětmi, ohrožování výchovy mládeže, svádění k pohlavnímu styku, vraždy, vraždy novorozeného dítěte matkou, kuplířství a ohrožování mravnosti. Výčet trestných činů souvisejících se syndromem CAN považuji za nutné doplnit o formy trestné součinnosti: nepřekažení trestného činu podle 167 trestního zákona a neoznámení trestného činu podle 168 tohoto zákona. Při nepřekažení trestného činu se hovoří o tom, že kdo se věrohodným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin např. týrání svěřené osoby, vraždy, znásilnění či pohlavního zneužívání a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody. Při nepřekažení trestného činu, kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal např. trestný čin týrání svěřené osoby či vraždy a takový trestný čin neoznámí bude taktéž potrestán odnětím svobody. Otázkou zůstává, proč je pro trestný čin pohlavního zneužívání pouze povinnost jej přerušit, nikoliv jej oznámit. V mnoha případech násilí páchaného na dítěti jednání osoby svou intenzitou nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu vyplývajícího ze zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a případ, pokud je oznámen orgánům činným v trestním řízení, je postoupen příslušnému orgánu k posouzení. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje přestupky na úseku práce a sociálních věcí a pro problematiku syndromu CAN je důležitý zejména přestupek ponechání dítěte bez náležitého dozoru, použití nepřiměřených opatření a zneužívání dítěte k nepřiměřeným fyzickým pracím. Dále pak některé přestupky na úseku zdravotnictví. 15

16 Je nutné zmínit se i o zákonu č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. Orgány činné podle tohoto zákona a úředníci Probační a mediační služby spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zájmovými sdruženími občanů a s osobami realizujícími probační programy, aby posílili výchovné působení řízení ve věcech mladistvých, vytvořili podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí, včas reagovali na potřeby a zájmy mladistvých a poškozených osob i všech dalších subjektů dotčených trestnou činností a také tímto způsobem trestné činnosti zamezovali a předcházeli jí. V souvislosti s tímto zákonem je vhodné zmínit i zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se mimo jiné hovoří o tom, že probační a mediační služba věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, přispívá k ochraně práv osob poškozených trestnou činností, ke koordinaci sociálních a terapeutických programů mladistvých obviněných a podílí se na prevenci trestné činnosti. 16

17 2. OBECNÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ INTERVENCE Krizová intervence je specializovaná pomoc lidem, která se snaží minimalizovat jejich ohrožení a posílit jejich schopnost vyrovnat se se zátěží. Je součástí psychosociální krizové pomoci, která zahrnuje zejména krizové služby a metody práce s klientem v krizi. Je založena především na aspektu naléhavosti a neodkladnosti řešení. Většinu zátěžových situací a životních krizí lidé nepochybně překonávají bez profesionální pomoci. To, zda člověk vyhledá nebo nevyhledá odbornou pomoc, závisí nejenom na tom, jak je schopen využít vlastní potenciál, či zda má k dispozici podporu v okolí, ale také na dostupnosti služeb a jejich kvalitě Krize Krize je subjektivně ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, zrání. 15 Jedná se tedy o subjektivní přechodný stav vnitřní nerovnováhy způsobený událostmi, které vyžadují zásadní změny řešení. Jak uvádí odborná literatura pojednávající na toto téma, nejedná se ani o nemoc ani patologický stav, nýbrž o snahu jedince vyrovnat se s náročnou životní situací, kterou nemůže snadno řešit obvyklou strategií, kterou je jinak zvyklý zátěž zvládat. Vodáčková 16 zmiňuje Baldwinův klasifikační systém krizí: 1. situační krize, 2. krize z očekávání životních změn (tranzitorní), 3. krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru, 4. krize zrání, vývojové, 5. krize v kontextu psychopatologie, 6. neodkladné krizové stavy. Situační krize jsou důsledkem vnějších nepředpokládaných situací, které jedince zaskočí a šokují, protože je neočekává. Obecně jsou považovány za méně závažné a nejlépe zvládnutelné svépomocí. 14 MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, s VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, s Tamtéž, s

18 Krize z očekávání životních změn jsou spojené s procesem růstu a vývoje a jsou spjaty s určitými životními obdobími. Jsou přirozenou součástí lidského života. Situace v průběhu vývoje jedince se stává krizovou, pokud se člověk setká s takovými překážkami, které není schopen překonat svými strategiemi a řešeními. Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru jsou považovány za naprosto neočekávané a stavějící jedince do pozice, kdy nad nimi nemá žádnou kontrolu. Díky tomu se pak cítí naprosto ochromen a zdrcen. Může se jednat např. o krize v důsledku náhlého úmrtí blízké osoby, krize při hromadných neštěstích. Vývojové krize přichází obvykle tam, kde nemohla zdárným způsobem proběhnout krize tranzitorní, jejíž podstatou je reakce jedince a jeho rodinného systému na přirozené změny či vývojové úkoly. Přínosem vývojové krize je, že se jedinec dorovnává do přirozeného toku života. Dodatečně řeší to, co ve svém životě přeskočil či vyřešil, náhradně a tím pádem i dočasně. 17 Krize pramenící z psychopatologie jsou spjaty s duševním onemocněním jedince. Např. s poruchami osobnosti, neurotickými obtížemi, závislým chováním. Do neodkladných krizových stavů jsou řazeny nejzávažnější akutní krize. Baldwin tuto skupinu krizových stavů nazývá psychiatrickými neodkladnostmi a řadí do ní akutní psychické stavy, intoxikace, sebevražedné nebo vražedné chování, nekontrolovatelnou zlost a agresi. Špaténková 18 rozlišuje krize zejména na vývojové, situační a kumulované. Ke kumulované (chronické) krizi podle ní dochází, pokud jedinec ustoupil od řešení vývojové krize, přijal nějaký maladaptivní způsob řešení nebo také se krize zastavila ve fázi emoční reakce. V případě kumulované krize je prožívání aktuální traumatické události komplikováno či zintenzivňováno vzpomínkami na předchozí ztráty. Tyto vzpomínky nebyly doposud dostatečně zpracovány, ošetřeny. U kumulovaných (chronických) krizí je důležité kromě bezprostřední pomoci především posílení motivace a kompetence k důkladnější změně života, což si ale již vyžaduje psychoterapii. Krize má většinou typický průběh. První je fáze šoku, kdy postižený jakoby trauma vytěsňuje. V následujícím období, které může trvat dny až měsíce, dochází k mobilizaci obranných mechanismů. Může být pozorována regrese se sebedestruktivním chováním, požívání drog, alkoholu, sebepoškozování i pokusy o sebevraždu. V průběhu většinou 17 VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s ŠPATÉNKOVÁ, N. a kol. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004, s

19 dochází s pomocí okolí ke znovunalezení rovnováhy. Toto období trvá od několika týdnů po 6-12 měsíců. 19 Vodáčková 20 uvádí Caplanovy fáze krizového stavu: 1. fáze vnímání ohrožení, jejímž důsledkem je zvýšená úzkost, 2. fáze pocitu zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situací, 3. fáze pokusu o předefinování krize (nejpřístupnější fáze pro pomoc), 4. fáze vyznačující se závažnou psychologickou dezorganizovaností, kdy se objevují již hluboké kognitivní, emocionální a psychologické změny Krizová pomoc Každý jedinec je vybaven obrannými mechanismy, které mu pomáhají reagovat a vyrovnávat se s náročnými životními situacemi. Mezi tyto coping mechanismy patří např. reakce v podobě útoku, útěku, ochromení, popírání. Jedná se o vyrovnávací mechanismy formou svépomoci. Pokud však pro zvládnutí problému nestačí, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Krizovou pomoc vymezujeme jako sestavu služeb, které odpovídají na klientův prožitek vlastní životní situace, již vnímá jako neodkladnou a naléhavou a ve stavu tísně nebo nouze ji není schopen řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem krizové pomoci je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň přizpůsobení a žití. 21 Za nezbytnou je v krizové pomoci považován zejména princip dostupnosti, a to jak ve smyslu informací o krizové pomoci, tak i bezodkladnosti, nepřetržitého provozu a terénní práce. Dále by měl být naplněn princip individuality, komplexnosti péče, bezbariérovosti a návaznosti dalších služeb. Obecně se uvádí pět forem krizové pomoci - ambulantní, hospitalizace, terénní služby (výjezd ke klientovi, doprovod, návštěva, mobilní týmy při mimořádných událostech), krizová pomoc v klientově přirozeném prostředí a telefonická forma pomoci. Akutní krizová pomoc je krátkodobá, trvá obvykle do sedmi dnů a disponuje možností využít krizové lůžko. Jejím hlavním cílem je stabilizace klientova stavu. 19 VANÍČKOVÁ, E., PROVAZNÍK, K., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., SPILKOVÁ, J. Sexuální násilí na dětech, Praha: Portál, 1999, s VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s BAŠTECKÁ, B. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, s

20 2. 3 Krizová intervence Matoušek 22 definuje krizovou intervenci jako rychlou psychologickou a sociální pomoc člověku, který se ocitl v krizové situaci a nedokáže ji zvládnout vlastními silami. Kvalifikovaná pomoc by měla vycházet z hodnocení toho, co krizi vyvolalo, z posouzení klientových současných vztahů, z hodnocení jeho psychického stavu, z úrovně klientovy životní adaptace před krizí, ze způsobů, jak dříve klient zvládal analogické situace, a z toho, jak se na aktuální krizi klient sám adaptoval. Cílem krizové intervence je posílení klientových adaptačních schopností, tj. usnadnit mu komunikaci s okolím, umožnit náhled na rozsah problému, pomoci mu vyjádřit emoce, posílit jeho sebedůvěru, aktivovat zdroje podpory v jeho okolí a podpořit účelná řešení problému. Pomáhající pracovník se během krizové intervence obrací na vědomou, racionální složku klientovy osobnosti, zároveň však vytváří bezpečný prostor pro vyjádření všech klientových obav, i neracionálních. Baštecká 23 metodu krizové intervence vymezuje jako způsob chování a jednání pracovníka, který v klientovi navozuje pocit úlevy a vede ho k řešení jeho situace. Zaměřuje se na podnět, který krizovou reakci vyvolal, na pocity, které klient zažívá, na možné zdroje pomoci v klientově okolí a na jeho vlastní síly. Dle ní je metoda krizové intervence jednou z cest depsychiatrizace. Neusiluje o léčbu, nýbrž o podporu člověka, který se dostal do obtížné situace. Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciál přirozených vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních překážek. 24 Specifické znaky krizové intervence: okamžitá pomoc (poskytnutí pomoci by mělo být tak rychlé, jak je to jen možné), 22 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, s BAŠTECKÁ, B. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, s VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2002, s

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách

Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Řešení krizových situací spojených s internetovou patologií ve školách Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Mgr. Jana Brandejsová Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová (právní souvislosti) Národní centrum

Více

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová

DÍTĚ NA ÚTĚKU. Kateřina Hellebrandová Kateřina Hellebrandová 1 DÍTĚ NA ÚTĚKU Publikace vyšla s podporou projektu Evropské unie Bc. Kateřina Hellebrandová, 2005 Sdružení Linka bezpečí, 2005 Vzdělávací institut ochrany dětí, 2005 2 OBSAH ÚVOD

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD

Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Péče prarodičů z pohledu sociální pracovnice OSPOD Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Soňa Kozojedová Vypracovala: Ladislava

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více