Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala: Kateřina Foretníková

2 FORETNÍKOVÁ, Kateřina. Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, s. Vedoucí diplomové práce Petr Čech. Anotace: Práce si klade za cíl vymezit profesi sociálního pedagoga ve vztahu k dalším pomáhajícím profesím a to konkrétně ve vztahu sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence. Vysvětluje pojem krize a krizová intervence, blíže se zaměřuje na specifika pomáhajících profesí, charakterizuje profesi sociálního pedagoga a krizového pracovníka, jejich pracovní činnosti a kompetence, popisuje a objasňuje možnosti uplatnění sociálního pedagoga v krizové pomoci a intervenci. Zjišťuje, jaké požadavky jsou kladeny na sociálního pedagoga jako pracovníka krizové intervence, co vše musí splňovat (model kompetencí, systém vzdělávání, právní a etická výbava) a jaký mŧže být přínos (pozitivní X negativní) sociálního pedagoga jako pracovníka krizové pomoci a intervence. The work aims to define the profession of social pedagogue concerning other helping professions and concretely concerning social pedagogue as a worker crisis assistance and crisis intervention, explains the concept of crisis and crisis intervention, focuses more closely on the specifics of helping professions, characterizes the profession of social pedagogue and crisis worker, their work and competence, describes and explains scope for social pedagogue in the field of crisis assistance and intervention, determines what demands are placed on the social pedagogue as a worker crisis intervention, as all must meet (competence model, educational system, legal andethical knowledge) and what can be benefit (positive X negative) of social pedagogue as a worker crisis assistance and intervention. Klíčová slova: Pomáhání, krizová pomoc, krizová intervence, krize, pomáhající profese, sociální pedagog, krizový pracovník, kompetence. Helping, crisis assistance, crisis intervention, crisis, helping professions, social pedagogue, crisis worker, competence.

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Kateřina Foretníková

4 Děkuji PhDr. Tomáši Čechovi, Ph.D. za konzultace a vedení diplomové práce, vstřícnost a podporu. Kateřina Foretníková

5 Obsah Úvod Krize a krizová pomoc Pojem krize Projevy a dŧsledky krize Příčiny krize Typologie krizí Prŧběh krize Možnosti řešení krize Svépomoc a vzájemná pomoc Odborná krizová pomoc Krizová intervence Pojem krizová intervence Principy a specifické znaky krizové intervence Etapy krizové intervence Formy krizové intervence Krizová intervence tváří v tvář Telefonická krizová intervence Pomáhající profese Specifika pomáhajících profesí Syndrom vyhoření a možnosti prevence Supervize Duševní hygiena v pomáhajících profesích... 55

6 3.2 Profesionalita práce, etika a hodnoty v pomáhajících profesích Kompetence v pomáhajících profesích Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence Sociální pedagogika zaměření, obsah, cíle Profese sociálního pedagoga Pracovník krizové intervence Sociální pedagog krizový pracovník Kompetence sociálního pedagoga jako pracovníka krizové pomoci a intervence v ohnisku zájmu Otázka kompetencí a základní výzkumné otázky Metoda ohniskové skupiny Účastníci výzkumu Organizace výzkumu Analýza a interpretace dat K otázce kompetencí závěry a shrnutí Závěr Literatura Seznam vyobrazení Resumé

7 Úvod Tématem předkládané diplomové práce je sociální pedagog ve vztahu k dalším pedagogickým a pomáhajícím profesím a to konkrétně sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence. K výběru tématu Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence mě vedlo především to, že sama pracuji jako krizový pracovník v krizovém centru pro děti a mládež a sama jsem řešila otázku dalšího vzdělávání, požadavky v oblasti praktických znalostí a dovedností a to mě následně přivedlo k otázce kompetencí a systému vzdělávání pracovníkŧ krizové pomoci a intervence. Pro pochopení všech souvislostí a vztahŧ bylo hned z počátku nutné vysvětlit pojem krize a krizový stav, zaměřit se na příčiny krizí a možnosti jejich řešení a blíže se věnovat oblasti krizové pomoci a intervence, protože bez těchto souvislostí nelze správně pochopit specifika profese krizového pracovníka a nároky na jeho osobnostní a odbornou výbavu. Dále bylo nutné zaměřit se na oblast pomáhajících profesí, jejich specifika a kompetence, zaměřit se na to, co všechny tyto profese spojuje, dát vše do širších souvislostí tak, aby bylo možné plynule navázat profesí sociálního pedagoga, zaměřit se na charakteristiku profese sociálního pedagoga a krizového pracovníka, charakteristiku jejich pracovních činností a kompetencí, přípravu a možnosti uplatnění sociálního pedagoga v oblasti krizové pomoci a intervence a hlavně na vztah sociální pedagog krizový pracovník. Pokud se sociální pedagog rozhodne uplatnit právě v oblasti krizové pomoci a intervence, měl by vědět, jaké možnosti uplatnění v této oblasti má, kdo je vlastně pracovníkem krizové pomoci a intervence, jaké jsou na něho kladeny požadavky, jak vypadá systém vzdělávání a jak by měla vypadat příprava krizového pracovníka. A právě i z těchto dŧvodŧ má práce popisuje a objasňuje možnosti uplatnění sociálního pedagoga v oblasti krizové pomoci a intervence a pokouší se odpovědět na otázku, jaká je lidská a profesionální zaměřenost sociálního pedagoga v oblasti krizové pomoci a intervence. Mŧžeme říci, že možnosti uplatnění profese sociálního pedagoga jsou v rŧzných oblastech a resortech a náplň činností je značně rozsáhlá a pestrá. A právě proto jsou na 1

8 tuto profesi kladeny značné požadavky v oblasti vědomostí, praktických (sociálních) dovedností, požadavky na vlastnosti osobnosti. Má zjištění by mohla být užitečná a nápomocná nejen pro sociální pedagogy, kteří řeší otázku, jakým směrem se ve své profesi vydat, ale mohla by také napomoci k profilování modelu sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence. Hlavním cílem je tedy zjistit, jaké požadavky jsou kladeny na sociálního pedagoga jako pracovníka krizové pomoci a intervence, co vše musí splňovat sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence (model kompetencí, systém vzdělávání, právní a etická výbava) a jaký mŧže být přínos sociálního pedagoga (pozitivní x negativní) jako pracovníka krizové pomoci a intervence. S otázkou vědomostí a praktických znalostí souvisí výběr výzkumné metody, která byla použita, a tou jsou ohniskové skupiny. Tato metoda předpokládá interakci mezi členy skupiny, sdílení jejich názorŧ, zážitkŧ i příběhŧ, a proto byla vybrána skupina spolupracovníkŧ, v tomto případě jednoho krizového centra, kteří disponují vědomostmi širšího společensko-vědního základu a dále znalostmi a praktickými zkušenostmi, které se vztahují ke krizové pomoci a intervenci a kteří jsou odborníky z praxe, protože teprve praxe nám mŧže ukázat, jak náročné je pracovat v pomáhajících profesích a zároveň jaké nároky jsou na pomáhající profese kladeny. 2

9 1 Krize a krizová pomoc 1.1 Pojem krize Pojem krize není jednoznačný, mŧžeme se na něho dívat z rŧzných úhlŧ pohledu a také k němu přistupovat z hlediska mnoha oborŧ. Klimpl (1998, s. 25) o termínu krize přímo říká: Termín krize slouží k označení mnoha rozdílných druhů situací, spojených s vysokou naléhavostí nebo fenoménem změny. Je proto obtížné ne-li nemožné všechny významy systematicky prozkoumat. Výraz krize má pŧvod v řeckém krinó oddělit, vybrat, volit; krisis pak označuje rozhodnutí, rozsouzení, soud. Krizi tedy mŧžeme vymezit jako rozhodující chvíli obratu, kdy dochází ke změně. (Vymětal, 2003, s. 135) Dle Vykopalové (2007, s. 5) je tento termín obecně užíván pro jakékoliv situace, které jsou vnímány nepříjemně a negativně, ale to je pouze jeden úhel pohledu. Eis (1994, s. 31) upozorňuje, že chápání krize pouze jako něčeho negativního je značně zjednodušující a zavádějící a dále vysvětluje: Osobně se hlásím k pozitivnímu chápání krize v životě každého člověka. K pojetí krize jako něčeho užitečného, co při odpovídajícím řešení a dořešení může člověka vést k novým pozitivním aktivitám a hodnotám. Z psychologického hlediska je krize charakterizována jako situace selhání dosavadních regulativních mechanizmŧ, nefunkčnost v oblasti biologické (spánek, potrava), psychické (ztráta smyslu života), sociální (život s druhými). V psychiatrii, psychologii, psychoterapii je to výraz pro extrémní psychickou zátěž, nebezpečný stav, životní událost nebo rozhodný obrat v léčbě a také období přechodu mezi vývojovými stádii. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 279) Matoušek (2003b, s. 98) uvádí, že slovo krize se užívá pro označení stavu vážného oslabení adaptačních schopností, který je subjektivně vnímán jako bezmoc, neschopnost se s událostí vyrovnat obvyklými zpŧsoby a v obvyklém čase. Dle Kastové (2000, s. 15) hovoříme o krizi tehdy: když se člověk ocitne v zatěžující nerovnováze mezi subjektivním významem problému a možnostmi zvládání, které má k dispozici. V krizi jedinec cítí ohrožení své identity, kompetence utvářet svůj 3

10 vlastní život. Prožitek schopnosti formovat život pro nás má vysokou hodnotu, která je v krizi ohrožena. Vodáčková vnímá krizi jako nebezpečí ale současně také jako příležitost. Chápe ji jako subjektivně ohrožující situaci s velkým dynamickým nábojem, která nese možnost zásadní změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu. Říká: Krize vede obvykle ke změně regulativních způsobů našeho chování (ať v pozitivním, nebo v negativním smyslu). (Vodáčková, 2007, s. 31) Vykopalová (2007, s. 5) a Špatenková (2004a) se shodují na tom, že krize představuje přechodný stav vnitřní nerovnováhy zpŧsobený kritickými událostmi nebo takovými životními událostmi, které vyžadují zásadní změny a řešení. Do duševní krize se dle Vymětala (1995, s. 13) dostáváme, střetneme-li se s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, eventuelně za pomoci nám blízkých lidí zvládnout v přijatelném čase a navyklým zpŧsobem. Thom (1992, s. 24) říká, že: v krizi je každý subjekt, jehož stav se projevuje zdánlivě bezdůvodným oslabením jeho regulativních mechanismů, a který je subjektem samotným vnímán jako ohrožení vlastní existence. Eis (1994, s. 31) upozorňuje na to, že bychom od krize měli odlišovat katastrofu, která na rozdíl od krize bývá viditelná a zjevná. Mezi katastrofou a krizí však existují souvislosti. Katastrofa může připravovat krizi a krize může přivodit katastrofu. Jsou-li přítomny následující symptomy, bude se dle Špatenkové (2004a, s. 18) s největší pravděpodobností jednat o krizi: intenzivní kritická událost vybočující z každodenní reality prožívání situace jako ztráty, ohrožení nebo šance (výzvy) přítomnost negativních emocí a zážitků pocit nejistoty z budoucnosti pocit ztráty kontroly náhlé narušení obvyklých vzorců chování jedince, jeho způsobu života, denního rytmu, návyků apod. stav emočního napětí trvající nějakou dobu (nejčastěji 2-6 týdnů, někdy dokonce měsíců) nutnost změny a přizpůsobení se nové situaci 4

11 V souvislosti s pojmem krize a jeho vymezením je dŧležité upozornit na dvě jména a to Erik Lindemann a Gerald Caplan. Na základě jejich prací se krize vymezuje jako proces prŧběh reakce na situaci, kterou jedinec nemŧže snadno řešit v rámci obvyklých strategií, jakými je zvyklý zvládat zátěž. Při posouzení vlastních zdrojŧ a sil a požadavkŧ prostředí má jedinec dojem, že požadavky prostředí překračují možnosti jeho zdrojŧ a sil. (Baštecká, 2005, s. 164) Caplan předznamenává současné trendy pojetí krize, které zdŧrazňují komplexní a psychosociální aspekty. Dle G. Caplana je krize chápána jako subjektivní prožitek, reakce na okolnosti a s intenzitou podnětu přímo nekoreluje. (Brown, 1992, s. 123) Caplanova teorie krize zdŧrazňuje dva základní principy: Za prvé je to princip homeostázy, kdy na základě podnětů z nitra organismu dochází k reakci, k návratu do rovnovážného stavu. Za druhé je to princip sociálního učení, kdy jedinec řeší krátkodobé výkyvy rovnováhy automaticky, závažnější pak cestou pokusu a omylu, při dalším zvýšení napětí a subjektivního ohrožení se pokouší o inovativní řešení. Pokud byla strategie zvládání použita, dochází k jejímu zařazení do repertoáru chování jedince. K pozdějšímu využití dochází i tehdy, byla-li zvolená strategie neúčinná (učení z negativní zkušenosti) (Lucká, 2003, s. 120) ; (Klimpl, 1998, s. 29) Obr. 1: Grafický model krize Geralda Caplana (dle Mlčák, 2005a, s. 13) 5

12 Základní poznatky o tom, co je krize a jak se promítá do našeho života, lze shrnout za využití hlavních a podle mého názoru nejdŧležitějších postřehŧ jednotlivých autorŧ. Krize je životní situace, která přesahuje obvyklý repertoár vyrovnávacích strategií. Krize má subjektivní charakter. Pro každého znamená něco jiného. Je definována jedincem. Je důležitým činitelem změny a zrání pro každého jedince. (Vodáčková, 2007, s. 43) Krize bývá způsobena ztrátou, zátěží, změnou, volbou; pro jedince často představuje hrozbu. Změna krizi navozuje a krize změnu působí.(baštecká, 2005, s. 164) Má-li se naplnit význam pojmu krize, pak se musí projevovat dvěma základními znaky: nefunkčností a bezperspektivností. (Eis,1994, s. 32) Krize je současně situací krajní nouze, ale i příležitostí, je-li překonána, k pozitivnímu obratu a dalšímu životu. (Vymětal,1995, s. 12) Tuto kapitolu bych uzavřela tvrzením Honzáka (1994, s. 12), že jakkoliv krize nebývá stavem příjemným, je nutno říci, že je stavem k životu patřícím, a že je často nezbytnou vývojovou fází řady dějŧ, které nelze obejít, a někdy dokonce tvoří uzlové momenty našeho života. 1.2 Projevy a důsledky krize Pro správné pochopení toho, co je to krize a jak probíhá, pro pochopení všech souvislostí je dŧležité seznámit se s poznatky a hypotézami, které vychází z díla Ericha Lindemanna, Geralda Caplana, Lydie Rapoportové, Hawarda Parada, Davida Kaplana, Geralda Jacobsona, Martina Stricklera, Petera Sifneose a lze je shrnout do následujících deseti bodŧ: 6

13 Jedinec je během svého života vystaven obdobím vzrůstajícího vnitřního a vnějšího napětí, které narušuje jeho běžný stav rovnováhy (homeostázy) s okolním prostředím. Tyto epizody jsou obvykle vyvolány nějakou ohrožující (nebezpečnou) událostí, která může být ojedinělá, epizodická, ale může se jednat také o sérii menších událostí, které se kumulují. Dopad takovéto události naruší emoční rovnováhu daného jedince. Většinou se jedná o krátkodobé, často nepozorované zvýšení napětí, které spustí adaptační vzorce, automatické řešení problému. Pokud není tato snaha úspěšná, napětí narůstá, jedinec si ho začíná plně uvědomovat, mobilizují se vědomé způsoby řešení problému metodou pokus omyl. Pokud se problém nepodaří vyřešit, napětí ještě více stoupá a je pociťováno jako úzkost, nepohoda. Jedinec zkouší inovovat metody řešení problému. Pokud není možné problém vyřešit, ani se mu nějak vyhnout nebo jej redefinovat, napětí stoupá k vrcholu. V tomto bodě, během kterého přestávají fungovat adaptační mechanismy, se jedinec ocitá ve stavu akutní krize. Dochází k dezorganizaci a rozvoji psychiatrických symptomů. Potom následuje období postupné reorganizace, dokud opět není dosaženo stavu rovnováhy. Jak se krize vyvíjí, může jedinec vnímat počáteční podnět a následné stresové události jako ohrožení svých základních potřeb nebo své suverenity a duševní pohody; jako ztrátu identity, ztrátu statusu nebo role, zpochybnění kontroly nad sebou samým, svým prožíváním a chováním, nad svým životem apod. Prožitek každé této ztráty vyvolává charakteristickou emocionální reakci, která odráží subjektivní význam události pro daného jedince: ohrožení vyvolává znepokojení; ztráta s sebou přináší pocity strádání (ochuzení), smutku a truchlení; zpochybnění stimuluje mírný nárůst napětí a podněcuje naději a očekávání, uvolňuje novou energii pro řešení problému. Krize není ani nemoc ani patologický stav, odráží snahu jedince vyrovnat se s náročnou životní situací. Krize může souviset s nějakým dřívějším 7

14 nevyřešeným nebo jen částečně vyřešeným konfliktem. V takovém případě se může spustit nepřiměřená nebo přehnaná reakce. Krizová intervence v takových situacích poskytuje mnohonásobnou příležitost: vyřešit současnou nesnáz, znovu pracovat na předcházejících potížích anebo mezi nimi přerušit spojitost. Celková doba mezi počátečním podnětem a konečným vyřešením krizové situace se může velmi lišit, záleží na závažnosti ohrožující události, charakteristických reakcích jedince, přirozenosti a komplexnosti úkolu, který musí být splněn, a na dané sociální situaci jedince (zdrojích pomoci). Nicméně, stav akutní krize je časově omezen, obvykle trvá od čtyř do šesti týdnů. Zdá se, že každý konkrétní příklad krizové situace (například smrt blízkého člověka nebo zážitek znásilnění) má své specifické fáze, které mohou být předvídány a zmapovány. V každé fázi lze očekávat určité emocionální reakce a behaviorální odezvy. Model fází může napomoci identifikovat, kde se jedinec zasekl a co je pravděpodobnou příčinou neschopnosti pracovat s krizí a zvládnout danou situaci. Během krize signalizuje postižený jedinec potřebu pomoci a ochotu tuto pomoc přijmout. Běžné obranné mechanismy slábnou, obvyklé adaptační mechanismy se prokázaly být neadekvátní a ego se stává přístupnější k vnějšímu ovlivňování a změně. V tomto období může minimální úsilí přinést maximální efekt; nepatrná pomoc, správně zaměřená, může být efektivnější než extenzivní pomoc v období menší emocionální přístupnosti. Během fáze reintegrace se může objevit nové ego, mohou se vyvinout nové adaptační mechanismy, které umožní jedinci efektivněji se vypořádat s jinými náročnými životními situacemi v budoucnosti. Pokud však není v tomto kritickém úseku poskytnuta potřebná pomoc, může si jedinec osvojit neadekvátní a maladaptací vzorce, které se později projeví oslabenou schopností přiměřeně fungovat. (Špatenková, 2004a, s ) 8

15 Myslím, že výše uvedené poznatky jsou natolik vyčerpávající, že nepotřebují další komentář a stávají se inspirací pro další zamyšlení nad pojmem krize. Nejdŧležitější však je, že těchto deset bodŧ přesně a jasně zachycuje podstatu krize a její pŧsobení na kvalitu lidského života a při porovnávání výše uvedených poznatkŧ s poznatky dalších autorŧ, zjistíme, že se ve všem podstatném shodují. Mŧžeme tedy říci, že krize nás provázejí celým životem, jsou jeho součástí. Na jedné straně jde o nežádoucí změny, ale v některých případech také o změny žádoucí. Pro někoho mohou být tyto životní události nebezpečné, pro někoho úplně neutrální a pro někoho se mohou stát inspirací a posunout ho dál v jeho vývoji. A neměli bychom zapomínat ani na to, že v životě člověka dochází k přirozeným vývojovým krizím. Krize jsou tedy subjektivní záležitostí a pouze my rozhodujeme o tom, zda jsme v krizi nebo ne a zda jsme schopni těžit i z této pro nás nepříjemné situace. Krize ovlivňuje naši duševní rovnováhu, a jak říká J. Vymětal přestáváme být pánem ve svém domě. Dále mŧžeme říci, že krize v člověku nastoluje potřebu změny a vede k osvojení nových vyrovnávacích strategií. Pokud člověk krizi nezvládne a nevyřešené problémy si nese do dalšího života, musí počítat s tím, že v budoucnu to mŧže negativně ovlivnit zvládnutí obdobné situace. Krize je vždy, ať už má pro člověka pozitivní či negativní význam, situací náročnou. Pozitivní význam má však pouze tehdy, pokud je poznána, řešena a překonána. 1.3 Příčiny krize Rozlišujeme vnější a vnitřní příčiny krize precipitory. Vnější podněty lze rozdělit do tří základních oblastí: Ztráta objektu (úmrtí blízké osoby, rozvod, rozvrat manželství, nenaplnění očekávané situace) Změna (zdravotního stavu, zaměstnání, finančního stavu, rodinného systému apod.) 9

16 Volba (mezi stejnými kvalitami nebo ambivalentní volba) (Thom, 1992, s. 25 upraveno dle Bednářová, 2006, s. ; Lucká, 2003, s. 121 ) René Thom (1992, s. 26) dále rozlišuje dva vnitřní precipitory krize: Nutnost adaptace subjektu na svůj vlastní vývoj a změny z toho pramenící, to znamená, že precipitorem může být právě neschopnost vyhovět požadavkům vývoje, nárokům, zodpovědnosti. Náhradní opatření nebo také jev, který nazýváme pojmem hybrid (z řeckého hybris zaslepenost, zpupnost). Aby mohlo v našem životě dojít k plynulému vývoji za nepříznivých podmínek, je občas potřeba přijmout náhradní opatření. Jsou to ty kroky a strategie, které problém sice neřeší, ale v nejtěžších chvílích umožní překlenutí situace. ( upraveno dle Vodáčková, 2007, s. 32; Lucká, 2003a, s. 121) Vnitřním spouštěčem krize je dle Matouška osobní citlivost, případně reaktivace dřímajících vnitřních konfliktŧ. (Matoušek, 2003b, s. 98) Dle Bednářové (2006, s. 60) mŧže krizi vyvolat intenzivní, náhlý, extremně silný zážitek nebo dlouhodobě stresující situace. Hanuš (2006, s. 8) na základě spouštěčŧ krize vyvozuje, že vznik krize mŧže zpŧsobit jedna nebo několik zátěžových událostí pŧsobících na citlivě laděnou či reagující individuální konstituci (fyzickou i psychickou) jedince. Konstituce jedince pak vychází z vrozených dispozic a získaných zkušeností během života. Na vzniku krize se mohou podílet i další precipitory. Dle Špatenkové (2004a, s. 19) však není možné sestavit úplný výčet událostí, které mohou být příčinou krize. Krize je stavem ryze subjektivním. To, co pro jednoho mŧže znamenat bezvýznamnou životní epizodu, mŧže pro jiného znamenat příčinu dezintegrace osobnosti. Pro představu mŧžeme uvést tabulku životních událostí autorŧ Holmese a Rahea, které se mohou podílet na vzniku krize, i když studie obou autorŧ, kterou uskutečnili v 60. letech dvacátého století, měla přispět k objasnění dŧvodŧ nemocnosti a předčasné úmrtnosti. (Vodáčková, 2007, s. 32) Každé události jsou přiřazeny body v závislosti na míře zátěže pro organizmus. Je-li součet bodŧ za jeden rok vyšší než 250, jde o vysokou míru stresu, kdy organizmus člověka je na hranici vlastních rezerv. (Bednářová, 2006, s. 60) 10

17 Honzák (1994, s. 56) uvádí, že záleží pochopitelně na mnoha dalších okolnostech, například postoji člověka k dané události, míře sociální podpory v tíživé situaci, zpŧsobu přijetí a zacházení s nepříznivými okolnostmi, věkovém období, kdy člověka krize zastihne, atd. Obr. 2: Tabulka životních událostí (Bednářová, 2006, s. 61) Klimpl (1998, s. 30) upozorňuje na to, že jakýkoliv seznam příčin zŧstává nutně neúplný a zaměřuje se na známé a časté příčiny. Příčiny krize rozděluje z hlediska vlivŧ, které jsou zpŧsobilé vyvolat krizi, rozeznává traumatické krize a krize z životních změn. Traumatické krize dle Klimpla (1998, s. 30) vznikají v dŧsledku situací všeobecně považovaných za bolestné a nepředvídatelné, jež náhle narušují psychiku 11

18 jedince, jeho sociální identitu, jistotu a pocit zdraví (bio-psycho-sociální pohodu). Pro krize z životních změn bývá příznačné, že pŧvodně radostně očekávaná událost se mŧže změnit ve zdroj stresu a psychické nejistoty. (Klimpl, 1998, s. 32) Vše podrobně znázorňuje následující schéma. Obr. 3: Spouštěče krize (Klimpl, 1998, s. 31) 1.4 Typologie krizí Typologie krizí vychází z rŧzných kritérií a řídí se především podle situace a okolností, podle nichž ke krizím dochází a podle faktorŧ, které je vyvolávají. (Vykopalová, 2007, s. 22) 12

19 Podle délky a hloubky trvání krize je možné rozlišovat krize akutní, chronické a kumulované. Akutní krize mívají jasně ohraničený počátek a dramatický prŧběh s nápadnou manifestací příznakŧ a silně prožívanými emocemi. Chronické krize mají pozvolný a méně nápadný prŧběh a slabě vyjádřené příznaky spíše psychosomatického charakteru. Kumulované krize představují zvláštní typ krizí, které mohou mít akutní i chronickou formu. Jsou zpŧsobeny pŧsobícími precipitory, které odkrývají vzpomínky na předchozí nezpracované a zraňující podněty. (Mlčák, 2005a, s ; Vymětal, 1989, s. 42) Podle zpŧsobu manifestace je možné rozlišit krize zjevné a latentní. Zjevné krize krize, které si člověk uvědomuje, připouští a většinou ho nutí čelit něčemu, co odporuje jeho sebeobrazu a hodnotovému systému. Latentní krize takové, které si člověk neuvědomuje a nechce nebo nemŧže si je připustit. Tento stav mŧže trvat dlouho, většinou vede k nevědomým, často nevýhodným zpŧsobŧm adaptace.(lucká, 2003, s. 124, Vymětal, 1989, s. 42) Podle závažnosti krize jsou to krize situační, tranzitorní, krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu, krize zrání, krize pramenící z psychopatologie a neodkladné krizové stavy. Většina autorŧ vychází z Baldwinovy typologie krizí. Jeho klasifikační systém je u nás poměrně rozšířený a hodně používaný. B. Baldwin rozlišuje šest tříd krizí, které řadil podle vzrŧstající závažnosti; od třídy první do šesté se rovněž podněty pŧsobící zátěž přesouvají z podnětŧ vycházejících z okolí do podnětŧ vycházejících z osobnosti či historie člověka v krizi. (Baštecká, 2005, s. 165) Situační krize krize je vyvolána především vnějšími precipitory. Jedná se o problematické situace, které v jedinci vyvolávají intenzivní pocity tísně anebo nouze, vzbuzují v něm úzkost a dojem neodkladnosti a naléhavosti řešení. Závažnost je určena subjektivním nazíráním situace a dostupností vyvažujících faktorŧ. (Špatenková, 2004a, s. 28; Baštecká, 2005, s. 165; Lucká, 2003, s. 125) 13

20 Tranzitorní krize neboli krize z očekávaných změn, krize pramenící ze situací, které je možné anticipovat (váží se obvykle k přechodu z jedné fáze do druhé, např. v rámci rodinného cyklu nebo v rámci života daného jedince). Jedinec se musí během života utkat s řadou přirozených překážek, které jsou dány vývojovými nároky. Tyto předvídatelné procesy rŧstu a zrání jsou vázány na určité časové období. E. H. Erikson se domnívá, že vývojové psychosociální krize přicházejí během ontogeneze člověka v zákonité posloupnosti životních etap, během nichž musí člověk vyřešit kritické psychosociální konflikty. E.H. Erikson vytvořil osm kategorií pro periodizaci jednotlivých vývojových stadií jedince a dobře v nich postihuje podstatu tranzitorních krizí: (Špatenková, 2004a, s. 29; Lucká 2003, s. 125) 1. Důvěra oproti nedůvěře rozhodujícím úkolem prvního roku života je získat dŧvěrný primární vztah, nejčastěji k matce jako pečující osobě. 2. Autonomie oproti studu a pochybám ústředním úkolem v druhém roce života dítěte je osvojit si dŧvěru v možnost nezávislé vlastní volby chování, zejména vŧči rodičŧm či zastupujícím osobám. 3. Iniciativa oproti vině centrálním úkolem ve třetím až pátém roce života dítěte je dokázat přijímat odpovědnost za vlastní činy. 4. Výkonnost oproti méněcennosti dominujícím úkolem mezi šestým až jedenáctým rokem života dítěte je osvojit si úspěšnost v zacházení s materiálními předměty a v dosahování cílŧ. 5. Identita oproti zmatení rolí nejdŧležitějším úkolem dospívání je dosáhnout vlastní identity, životního ukotvení a smyslu. 6. Intimita oproti osamělosti rozhodujícím úkolem rané dospělosti člověka je nalezení citově dŧvěrného životního spojení s jiným člověkem. 7. Generativita oproti stagnaci nejvýznamnějším úkolem zralé dospělosti je prospívat druhým, dětem, rodině a širšímu společenství. 8. Integrita oproti zoufalství základním úkolem stáří je dospět k jistotě smysluplnosti prožitého života. (Mlčák, 2005a, s. 17; Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 229) 14

21 Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu krize je zpŧsobena mocnými vnějšími stresory, které člověk neočekává a nemá nad nimi téměř žádnou kontrolu. Jde o náhlé pŧsobení extrémně silného podnětu s velkou intenzitou vlivu na psychický stav postiženého jedince. Nejčastěji souvisejí s tzv. závažnými životními událostmi, závažnými ze subjektivního hlediska toho, koho se týkají. Jedinec se cítí událostí zdrcen a vyrovnávací strategie jsou ochromeny. Na takové události nemívají lidé předem vytvořené vzorce chování a ve stavu šoku potřebují podporu. (Špatenková, 2004a, s. 29; Mlčák, 2005a, s. 18; Vymětal, 1995, s. 14) Krize zrání, vývojové krize vyplývající z psychodynamiky každého jedince. Pramení z neúčinných pokusŧ řešit v kontextu mezilidských vztahŧ základní vývojové otázky, jako jsou např. závislost, moc, hodnotové konflikty, dŧvěra, láska. Vývojová krize přichází obvykle tam, kde nemohla zdárným zpŧsobem proběhnout krize tranzitorní. Jejím přínosem je, že se jedinec dorovnává do přirozeného toku života. Dodatečně řeší to, co ve svém životě přeskočil či vyřešil, náhradně a tím pádem i dočasně. (Špatenková, 2004a, s. 30; Vodáčková, 2007, s. 36) Krize pramenící z psychopatologie krize zpŧsobená zvýšenou zranitelností nebo vnitřní psychopatologií. Vznikají na podkladě psychických zvláštností či poruch, které tvoří její dispoziční terén. Mŧže se jednat o osobnostní, neurotické a psychotické poruchy rŧzné etiologie, ale také např. o poruchy ve smyslu rŧzných závislostí či jen o zvýšenou senzitivitu a vulnerabilitu těchto osob zejména vŧči zvýšené psychické zátěži. Z psychodynamického hlediska má krize pramenící z psychopatologie rovněž podklad v neřešených nebo provizorně řešených vývojových otázkách a je kontinuem předchozí skupiny krizových stavŧ vývojového charakteru. Psychopatologie urychluje nebo komplikuje krizi. (Špatenková, 2004a, s. 30; Mlčák, 2005a, s. 18; Vodáčková, 2007, s. 37) Neodkladné krizové stavy jde o situace, které s sebou nesou vysoký potenciál naléhavosti. Patří sem akutní stavy, které mohou, ale také 15

22 nemusejí provázet probíhající psychické onemocnění. Patří sem akutní psychotické stavy, alkoholové či drogové intoxikace a problémy spojené s kontrolou impulzŧ, jako je sebevražedné nebo vražedné chování, nekontrolovatelná zlost a agrese, panická úzkost, stavy spojené s extrémním psychickým vypětím. (Špatenková, 2004a, s. 30; Vodáčková, 2007, s. 38) Podle zúčastněného subjektu mŧžeme dělit krize na krize individuální, párové a skupinové. Jednotlivé typy krizí s ilustrativními příklady lze přehledně znázornit například prostřednictvím následující tabulky. Obr. 4: Klasifikace psychických krizí s ilustrativními příklady (Mlčák, 2005a, s. 16) Vykopalová (2007, s. 22) dále uvádí, že v souvislosti s nárŧstem nejrŧznějších forem sociálně patologického chování a vznikem celé řady dalších traumatických situací v souvislosti se vznikem katastrof přírodních, ekologických, ale i vyvolaných člověkem, se kategorizace krizí značně rozšířila a jsou rozlišovány také krize vznikající v souvislosti např. s bezdomovectvím a nezaměstnaností, chudobou, přistěhovalectvím, domácím násilím a zneužíváním apod. 16

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY KRIZE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY KRIZE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY KRIZE PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá VYMEZENÍ KRIZE Z řec.: krinó=oddělit, vybrat, volit či krisis=rozhodnutí,rozsouzení, soud obecně: zlom v normálním průběhu života, obrat ve vývoji,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá KRIZOVÁ INTERVENCE PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá ZDROJE POMOCI V KRIZI Vyrovnávací-coping strategie adaptivní a maladaptivní, vědomé a nevědomé způsoby, vzorce chování v zátěži Svépomoc Laická pomoc Odborná

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Základy komunikace s člověkem v krizi. kpt. PhDr. Jaroslav ŽĎÁRA FVZ UO Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu

Základy komunikace s člověkem v krizi. kpt. PhDr. Jaroslav ŽĎÁRA FVZ UO Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu Základy komunikace s člověkem v krizi kpt. PhDr. Jaroslav ŽĎÁRA FVZ UO Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu Krize Slovo krize - krisis - pochází z řečtiny a označovalo soudní proces,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Konflikt a jeho zvládání Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zákonitosti vývoje Periodizace Vývojové úkoly

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří?

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Mgr. Jana Putnová PhDr. Petr Vácha TK Karlov, Sananim Léčba závislých matek

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Krize a její překonávání FJFI POJEM KRIZE Krizis z řečtiny, odvozené od krino (konečné, neodvolatelné rozhodnutí typu anebo anebo; t.j. úspěch anebo neúspěch Crisis z latiny kritický, kulminační bod: v

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Jaké hlavní rozdíly ve vnímání mužů a žen vám utkvěly? Jaké si vybavujete rozdíly v komunikaci (verbální i neverbální? Jak

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Edukace a trénink konzultantů odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Mgr. Klára Gramppová Janečková zástupce vedoucí Linky

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty

Psychologie výchovy a vzdělávání. Zvládání zátěže žáky a studenty Psychologie výchovy a vzdělávání Zvládání zátěže žáky a studenty Zátěž a škola Od posouzení připravenosti ke školní docházce je škola zdrojem napětí a stresu (reakce rodičů) Zdroje ve škole: učitelé spolužáci

Více

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP

SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP SPP717 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO SPSP Vyučující: Mgr.Jana Mosesová Obor: Sociální politika a sociální práce Typ studia: bakalářské, kombinované Ukončení: zápočet (4EK) Požadavky k zápočtu: zpracování seminární

Více

Erik Erikson Margareta Mahler

Erik Erikson Margareta Mahler Erik Erikson Margareta Mahler Psychosociální vývoj-erik Erikson Erikson revidoval Freudovu teorii psychosexuálního vývoje. Na vývojová stadia nepohlíží z hlediska jejich psychosexuálních fcí, ale chápe

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ

JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ JAK ZABRÁNIT SYNDROMU VYHOŘENÍ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékařské povolání nemá pouze vysoké požadavky na odbornost a profesionalitu,

Více