Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala: Kateřina Foretníková

2 FORETNÍKOVÁ, Kateřina. Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociální pedagogiky, s. Vedoucí diplomové práce Petr Čech. Anotace: Práce si klade za cíl vymezit profesi sociálního pedagoga ve vztahu k dalším pomáhajícím profesím a to konkrétně ve vztahu sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence. Vysvětluje pojem krize a krizová intervence, blíže se zaměřuje na specifika pomáhajících profesí, charakterizuje profesi sociálního pedagoga a krizového pracovníka, jejich pracovní činnosti a kompetence, popisuje a objasňuje možnosti uplatnění sociálního pedagoga v krizové pomoci a intervenci. Zjišťuje, jaké požadavky jsou kladeny na sociálního pedagoga jako pracovníka krizové intervence, co vše musí splňovat (model kompetencí, systém vzdělávání, právní a etická výbava) a jaký mŧže být přínos (pozitivní X negativní) sociálního pedagoga jako pracovníka krizové pomoci a intervence. The work aims to define the profession of social pedagogue concerning other helping professions and concretely concerning social pedagogue as a worker crisis assistance and crisis intervention, explains the concept of crisis and crisis intervention, focuses more closely on the specifics of helping professions, characterizes the profession of social pedagogue and crisis worker, their work and competence, describes and explains scope for social pedagogue in the field of crisis assistance and intervention, determines what demands are placed on the social pedagogue as a worker crisis intervention, as all must meet (competence model, educational system, legal andethical knowledge) and what can be benefit (positive X negative) of social pedagogue as a worker crisis assistance and intervention. Klíčová slova: Pomáhání, krizová pomoc, krizová intervence, krize, pomáhající profese, sociální pedagog, krizový pracovník, kompetence. Helping, crisis assistance, crisis intervention, crisis, helping professions, social pedagogue, crisis worker, competence.

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Kateřina Foretníková

4 Děkuji PhDr. Tomáši Čechovi, Ph.D. za konzultace a vedení diplomové práce, vstřícnost a podporu. Kateřina Foretníková

5 Obsah Úvod Krize a krizová pomoc Pojem krize Projevy a dŧsledky krize Příčiny krize Typologie krizí Prŧběh krize Možnosti řešení krize Svépomoc a vzájemná pomoc Odborná krizová pomoc Krizová intervence Pojem krizová intervence Principy a specifické znaky krizové intervence Etapy krizové intervence Formy krizové intervence Krizová intervence tváří v tvář Telefonická krizová intervence Pomáhající profese Specifika pomáhajících profesí Syndrom vyhoření a možnosti prevence Supervize Duševní hygiena v pomáhajících profesích... 55

6 3.2 Profesionalita práce, etika a hodnoty v pomáhajících profesích Kompetence v pomáhajících profesích Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence Sociální pedagogika zaměření, obsah, cíle Profese sociálního pedagoga Pracovník krizové intervence Sociální pedagog krizový pracovník Kompetence sociálního pedagoga jako pracovníka krizové pomoci a intervence v ohnisku zájmu Otázka kompetencí a základní výzkumné otázky Metoda ohniskové skupiny Účastníci výzkumu Organizace výzkumu Analýza a interpretace dat K otázce kompetencí závěry a shrnutí Závěr Literatura Seznam vyobrazení Resumé

7 Úvod Tématem předkládané diplomové práce je sociální pedagog ve vztahu k dalším pedagogickým a pomáhajícím profesím a to konkrétně sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence. K výběru tématu Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence mě vedlo především to, že sama pracuji jako krizový pracovník v krizovém centru pro děti a mládež a sama jsem řešila otázku dalšího vzdělávání, požadavky v oblasti praktických znalostí a dovedností a to mě následně přivedlo k otázce kompetencí a systému vzdělávání pracovníkŧ krizové pomoci a intervence. Pro pochopení všech souvislostí a vztahŧ bylo hned z počátku nutné vysvětlit pojem krize a krizový stav, zaměřit se na příčiny krizí a možnosti jejich řešení a blíže se věnovat oblasti krizové pomoci a intervence, protože bez těchto souvislostí nelze správně pochopit specifika profese krizového pracovníka a nároky na jeho osobnostní a odbornou výbavu. Dále bylo nutné zaměřit se na oblast pomáhajících profesí, jejich specifika a kompetence, zaměřit se na to, co všechny tyto profese spojuje, dát vše do širších souvislostí tak, aby bylo možné plynule navázat profesí sociálního pedagoga, zaměřit se na charakteristiku profese sociálního pedagoga a krizového pracovníka, charakteristiku jejich pracovních činností a kompetencí, přípravu a možnosti uplatnění sociálního pedagoga v oblasti krizové pomoci a intervence a hlavně na vztah sociální pedagog krizový pracovník. Pokud se sociální pedagog rozhodne uplatnit právě v oblasti krizové pomoci a intervence, měl by vědět, jaké možnosti uplatnění v této oblasti má, kdo je vlastně pracovníkem krizové pomoci a intervence, jaké jsou na něho kladeny požadavky, jak vypadá systém vzdělávání a jak by měla vypadat příprava krizového pracovníka. A právě i z těchto dŧvodŧ má práce popisuje a objasňuje možnosti uplatnění sociálního pedagoga v oblasti krizové pomoci a intervence a pokouší se odpovědět na otázku, jaká je lidská a profesionální zaměřenost sociálního pedagoga v oblasti krizové pomoci a intervence. Mŧžeme říci, že možnosti uplatnění profese sociálního pedagoga jsou v rŧzných oblastech a resortech a náplň činností je značně rozsáhlá a pestrá. A právě proto jsou na 1

8 tuto profesi kladeny značné požadavky v oblasti vědomostí, praktických (sociálních) dovedností, požadavky na vlastnosti osobnosti. Má zjištění by mohla být užitečná a nápomocná nejen pro sociální pedagogy, kteří řeší otázku, jakým směrem se ve své profesi vydat, ale mohla by také napomoci k profilování modelu sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence. Hlavním cílem je tedy zjistit, jaké požadavky jsou kladeny na sociálního pedagoga jako pracovníka krizové pomoci a intervence, co vše musí splňovat sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence (model kompetencí, systém vzdělávání, právní a etická výbava) a jaký mŧže být přínos sociálního pedagoga (pozitivní x negativní) jako pracovníka krizové pomoci a intervence. S otázkou vědomostí a praktických znalostí souvisí výběr výzkumné metody, která byla použita, a tou jsou ohniskové skupiny. Tato metoda předpokládá interakci mezi členy skupiny, sdílení jejich názorŧ, zážitkŧ i příběhŧ, a proto byla vybrána skupina spolupracovníkŧ, v tomto případě jednoho krizového centra, kteří disponují vědomostmi širšího společensko-vědního základu a dále znalostmi a praktickými zkušenostmi, které se vztahují ke krizové pomoci a intervenci a kteří jsou odborníky z praxe, protože teprve praxe nám mŧže ukázat, jak náročné je pracovat v pomáhajících profesích a zároveň jaké nároky jsou na pomáhající profese kladeny. 2

9 1 Krize a krizová pomoc 1.1 Pojem krize Pojem krize není jednoznačný, mŧžeme se na něho dívat z rŧzných úhlŧ pohledu a také k němu přistupovat z hlediska mnoha oborŧ. Klimpl (1998, s. 25) o termínu krize přímo říká: Termín krize slouží k označení mnoha rozdílných druhů situací, spojených s vysokou naléhavostí nebo fenoménem změny. Je proto obtížné ne-li nemožné všechny významy systematicky prozkoumat. Výraz krize má pŧvod v řeckém krinó oddělit, vybrat, volit; krisis pak označuje rozhodnutí, rozsouzení, soud. Krizi tedy mŧžeme vymezit jako rozhodující chvíli obratu, kdy dochází ke změně. (Vymětal, 2003, s. 135) Dle Vykopalové (2007, s. 5) je tento termín obecně užíván pro jakékoliv situace, které jsou vnímány nepříjemně a negativně, ale to je pouze jeden úhel pohledu. Eis (1994, s. 31) upozorňuje, že chápání krize pouze jako něčeho negativního je značně zjednodušující a zavádějící a dále vysvětluje: Osobně se hlásím k pozitivnímu chápání krize v životě každého člověka. K pojetí krize jako něčeho užitečného, co při odpovídajícím řešení a dořešení může člověka vést k novým pozitivním aktivitám a hodnotám. Z psychologického hlediska je krize charakterizována jako situace selhání dosavadních regulativních mechanizmŧ, nefunkčnost v oblasti biologické (spánek, potrava), psychické (ztráta smyslu života), sociální (život s druhými). V psychiatrii, psychologii, psychoterapii je to výraz pro extrémní psychickou zátěž, nebezpečný stav, životní událost nebo rozhodný obrat v léčbě a také období přechodu mezi vývojovými stádii. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 279) Matoušek (2003b, s. 98) uvádí, že slovo krize se užívá pro označení stavu vážného oslabení adaptačních schopností, který je subjektivně vnímán jako bezmoc, neschopnost se s událostí vyrovnat obvyklými zpŧsoby a v obvyklém čase. Dle Kastové (2000, s. 15) hovoříme o krizi tehdy: když se člověk ocitne v zatěžující nerovnováze mezi subjektivním významem problému a možnostmi zvládání, které má k dispozici. V krizi jedinec cítí ohrožení své identity, kompetence utvářet svůj 3

10 vlastní život. Prožitek schopnosti formovat život pro nás má vysokou hodnotu, která je v krizi ohrožena. Vodáčková vnímá krizi jako nebezpečí ale současně také jako příležitost. Chápe ji jako subjektivně ohrožující situaci s velkým dynamickým nábojem, která nese možnost zásadní změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu. Říká: Krize vede obvykle ke změně regulativních způsobů našeho chování (ať v pozitivním, nebo v negativním smyslu). (Vodáčková, 2007, s. 31) Vykopalová (2007, s. 5) a Špatenková (2004a) se shodují na tom, že krize představuje přechodný stav vnitřní nerovnováhy zpŧsobený kritickými událostmi nebo takovými životními událostmi, které vyžadují zásadní změny a řešení. Do duševní krize se dle Vymětala (1995, s. 13) dostáváme, střetneme-li se s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, eventuelně za pomoci nám blízkých lidí zvládnout v přijatelném čase a navyklým zpŧsobem. Thom (1992, s. 24) říká, že: v krizi je každý subjekt, jehož stav se projevuje zdánlivě bezdůvodným oslabením jeho regulativních mechanismů, a který je subjektem samotným vnímán jako ohrožení vlastní existence. Eis (1994, s. 31) upozorňuje na to, že bychom od krize měli odlišovat katastrofu, která na rozdíl od krize bývá viditelná a zjevná. Mezi katastrofou a krizí však existují souvislosti. Katastrofa může připravovat krizi a krize může přivodit katastrofu. Jsou-li přítomny následující symptomy, bude se dle Špatenkové (2004a, s. 18) s největší pravděpodobností jednat o krizi: intenzivní kritická událost vybočující z každodenní reality prožívání situace jako ztráty, ohrožení nebo šance (výzvy) přítomnost negativních emocí a zážitků pocit nejistoty z budoucnosti pocit ztráty kontroly náhlé narušení obvyklých vzorců chování jedince, jeho způsobu života, denního rytmu, návyků apod. stav emočního napětí trvající nějakou dobu (nejčastěji 2-6 týdnů, někdy dokonce měsíců) nutnost změny a přizpůsobení se nové situaci 4

11 V souvislosti s pojmem krize a jeho vymezením je dŧležité upozornit na dvě jména a to Erik Lindemann a Gerald Caplan. Na základě jejich prací se krize vymezuje jako proces prŧběh reakce na situaci, kterou jedinec nemŧže snadno řešit v rámci obvyklých strategií, jakými je zvyklý zvládat zátěž. Při posouzení vlastních zdrojŧ a sil a požadavkŧ prostředí má jedinec dojem, že požadavky prostředí překračují možnosti jeho zdrojŧ a sil. (Baštecká, 2005, s. 164) Caplan předznamenává současné trendy pojetí krize, které zdŧrazňují komplexní a psychosociální aspekty. Dle G. Caplana je krize chápána jako subjektivní prožitek, reakce na okolnosti a s intenzitou podnětu přímo nekoreluje. (Brown, 1992, s. 123) Caplanova teorie krize zdŧrazňuje dva základní principy: Za prvé je to princip homeostázy, kdy na základě podnětů z nitra organismu dochází k reakci, k návratu do rovnovážného stavu. Za druhé je to princip sociálního učení, kdy jedinec řeší krátkodobé výkyvy rovnováhy automaticky, závažnější pak cestou pokusu a omylu, při dalším zvýšení napětí a subjektivního ohrožení se pokouší o inovativní řešení. Pokud byla strategie zvládání použita, dochází k jejímu zařazení do repertoáru chování jedince. K pozdějšímu využití dochází i tehdy, byla-li zvolená strategie neúčinná (učení z negativní zkušenosti) (Lucká, 2003, s. 120) ; (Klimpl, 1998, s. 29) Obr. 1: Grafický model krize Geralda Caplana (dle Mlčák, 2005a, s. 13) 5

12 Základní poznatky o tom, co je krize a jak se promítá do našeho života, lze shrnout za využití hlavních a podle mého názoru nejdŧležitějších postřehŧ jednotlivých autorŧ. Krize je životní situace, která přesahuje obvyklý repertoár vyrovnávacích strategií. Krize má subjektivní charakter. Pro každého znamená něco jiného. Je definována jedincem. Je důležitým činitelem změny a zrání pro každého jedince. (Vodáčková, 2007, s. 43) Krize bývá způsobena ztrátou, zátěží, změnou, volbou; pro jedince často představuje hrozbu. Změna krizi navozuje a krize změnu působí.(baštecká, 2005, s. 164) Má-li se naplnit význam pojmu krize, pak se musí projevovat dvěma základními znaky: nefunkčností a bezperspektivností. (Eis,1994, s. 32) Krize je současně situací krajní nouze, ale i příležitostí, je-li překonána, k pozitivnímu obratu a dalšímu životu. (Vymětal,1995, s. 12) Tuto kapitolu bych uzavřela tvrzením Honzáka (1994, s. 12), že jakkoliv krize nebývá stavem příjemným, je nutno říci, že je stavem k životu patřícím, a že je často nezbytnou vývojovou fází řady dějŧ, které nelze obejít, a někdy dokonce tvoří uzlové momenty našeho života. 1.2 Projevy a důsledky krize Pro správné pochopení toho, co je to krize a jak probíhá, pro pochopení všech souvislostí je dŧležité seznámit se s poznatky a hypotézami, které vychází z díla Ericha Lindemanna, Geralda Caplana, Lydie Rapoportové, Hawarda Parada, Davida Kaplana, Geralda Jacobsona, Martina Stricklera, Petera Sifneose a lze je shrnout do následujících deseti bodŧ: 6

13 Jedinec je během svého života vystaven obdobím vzrůstajícího vnitřního a vnějšího napětí, které narušuje jeho běžný stav rovnováhy (homeostázy) s okolním prostředím. Tyto epizody jsou obvykle vyvolány nějakou ohrožující (nebezpečnou) událostí, která může být ojedinělá, epizodická, ale může se jednat také o sérii menších událostí, které se kumulují. Dopad takovéto události naruší emoční rovnováhu daného jedince. Většinou se jedná o krátkodobé, často nepozorované zvýšení napětí, které spustí adaptační vzorce, automatické řešení problému. Pokud není tato snaha úspěšná, napětí narůstá, jedinec si ho začíná plně uvědomovat, mobilizují se vědomé způsoby řešení problému metodou pokus omyl. Pokud se problém nepodaří vyřešit, napětí ještě více stoupá a je pociťováno jako úzkost, nepohoda. Jedinec zkouší inovovat metody řešení problému. Pokud není možné problém vyřešit, ani se mu nějak vyhnout nebo jej redefinovat, napětí stoupá k vrcholu. V tomto bodě, během kterého přestávají fungovat adaptační mechanismy, se jedinec ocitá ve stavu akutní krize. Dochází k dezorganizaci a rozvoji psychiatrických symptomů. Potom následuje období postupné reorganizace, dokud opět není dosaženo stavu rovnováhy. Jak se krize vyvíjí, může jedinec vnímat počáteční podnět a následné stresové události jako ohrožení svých základních potřeb nebo své suverenity a duševní pohody; jako ztrátu identity, ztrátu statusu nebo role, zpochybnění kontroly nad sebou samým, svým prožíváním a chováním, nad svým životem apod. Prožitek každé této ztráty vyvolává charakteristickou emocionální reakci, která odráží subjektivní význam události pro daného jedince: ohrožení vyvolává znepokojení; ztráta s sebou přináší pocity strádání (ochuzení), smutku a truchlení; zpochybnění stimuluje mírný nárůst napětí a podněcuje naději a očekávání, uvolňuje novou energii pro řešení problému. Krize není ani nemoc ani patologický stav, odráží snahu jedince vyrovnat se s náročnou životní situací. Krize může souviset s nějakým dřívějším 7

14 nevyřešeným nebo jen částečně vyřešeným konfliktem. V takovém případě se může spustit nepřiměřená nebo přehnaná reakce. Krizová intervence v takových situacích poskytuje mnohonásobnou příležitost: vyřešit současnou nesnáz, znovu pracovat na předcházejících potížích anebo mezi nimi přerušit spojitost. Celková doba mezi počátečním podnětem a konečným vyřešením krizové situace se může velmi lišit, záleží na závažnosti ohrožující události, charakteristických reakcích jedince, přirozenosti a komplexnosti úkolu, který musí být splněn, a na dané sociální situaci jedince (zdrojích pomoci). Nicméně, stav akutní krize je časově omezen, obvykle trvá od čtyř do šesti týdnů. Zdá se, že každý konkrétní příklad krizové situace (například smrt blízkého člověka nebo zážitek znásilnění) má své specifické fáze, které mohou být předvídány a zmapovány. V každé fázi lze očekávat určité emocionální reakce a behaviorální odezvy. Model fází může napomoci identifikovat, kde se jedinec zasekl a co je pravděpodobnou příčinou neschopnosti pracovat s krizí a zvládnout danou situaci. Během krize signalizuje postižený jedinec potřebu pomoci a ochotu tuto pomoc přijmout. Běžné obranné mechanismy slábnou, obvyklé adaptační mechanismy se prokázaly být neadekvátní a ego se stává přístupnější k vnějšímu ovlivňování a změně. V tomto období může minimální úsilí přinést maximální efekt; nepatrná pomoc, správně zaměřená, může být efektivnější než extenzivní pomoc v období menší emocionální přístupnosti. Během fáze reintegrace se může objevit nové ego, mohou se vyvinout nové adaptační mechanismy, které umožní jedinci efektivněji se vypořádat s jinými náročnými životními situacemi v budoucnosti. Pokud však není v tomto kritickém úseku poskytnuta potřebná pomoc, může si jedinec osvojit neadekvátní a maladaptací vzorce, které se později projeví oslabenou schopností přiměřeně fungovat. (Špatenková, 2004a, s ) 8

15 Myslím, že výše uvedené poznatky jsou natolik vyčerpávající, že nepotřebují další komentář a stávají se inspirací pro další zamyšlení nad pojmem krize. Nejdŧležitější však je, že těchto deset bodŧ přesně a jasně zachycuje podstatu krize a její pŧsobení na kvalitu lidského života a při porovnávání výše uvedených poznatkŧ s poznatky dalších autorŧ, zjistíme, že se ve všem podstatném shodují. Mŧžeme tedy říci, že krize nás provázejí celým životem, jsou jeho součástí. Na jedné straně jde o nežádoucí změny, ale v některých případech také o změny žádoucí. Pro někoho mohou být tyto životní události nebezpečné, pro někoho úplně neutrální a pro někoho se mohou stát inspirací a posunout ho dál v jeho vývoji. A neměli bychom zapomínat ani na to, že v životě člověka dochází k přirozeným vývojovým krizím. Krize jsou tedy subjektivní záležitostí a pouze my rozhodujeme o tom, zda jsme v krizi nebo ne a zda jsme schopni těžit i z této pro nás nepříjemné situace. Krize ovlivňuje naši duševní rovnováhu, a jak říká J. Vymětal přestáváme být pánem ve svém domě. Dále mŧžeme říci, že krize v člověku nastoluje potřebu změny a vede k osvojení nových vyrovnávacích strategií. Pokud člověk krizi nezvládne a nevyřešené problémy si nese do dalšího života, musí počítat s tím, že v budoucnu to mŧže negativně ovlivnit zvládnutí obdobné situace. Krize je vždy, ať už má pro člověka pozitivní či negativní význam, situací náročnou. Pozitivní význam má však pouze tehdy, pokud je poznána, řešena a překonána. 1.3 Příčiny krize Rozlišujeme vnější a vnitřní příčiny krize precipitory. Vnější podněty lze rozdělit do tří základních oblastí: Ztráta objektu (úmrtí blízké osoby, rozvod, rozvrat manželství, nenaplnění očekávané situace) Změna (zdravotního stavu, zaměstnání, finančního stavu, rodinného systému apod.) 9

16 Volba (mezi stejnými kvalitami nebo ambivalentní volba) (Thom, 1992, s. 25 upraveno dle Bednářová, 2006, s. ; Lucká, 2003, s. 121 ) René Thom (1992, s. 26) dále rozlišuje dva vnitřní precipitory krize: Nutnost adaptace subjektu na svůj vlastní vývoj a změny z toho pramenící, to znamená, že precipitorem může být právě neschopnost vyhovět požadavkům vývoje, nárokům, zodpovědnosti. Náhradní opatření nebo také jev, který nazýváme pojmem hybrid (z řeckého hybris zaslepenost, zpupnost). Aby mohlo v našem životě dojít k plynulému vývoji za nepříznivých podmínek, je občas potřeba přijmout náhradní opatření. Jsou to ty kroky a strategie, které problém sice neřeší, ale v nejtěžších chvílích umožní překlenutí situace. ( upraveno dle Vodáčková, 2007, s. 32; Lucká, 2003a, s. 121) Vnitřním spouštěčem krize je dle Matouška osobní citlivost, případně reaktivace dřímajících vnitřních konfliktŧ. (Matoušek, 2003b, s. 98) Dle Bednářové (2006, s. 60) mŧže krizi vyvolat intenzivní, náhlý, extremně silný zážitek nebo dlouhodobě stresující situace. Hanuš (2006, s. 8) na základě spouštěčŧ krize vyvozuje, že vznik krize mŧže zpŧsobit jedna nebo několik zátěžových událostí pŧsobících na citlivě laděnou či reagující individuální konstituci (fyzickou i psychickou) jedince. Konstituce jedince pak vychází z vrozených dispozic a získaných zkušeností během života. Na vzniku krize se mohou podílet i další precipitory. Dle Špatenkové (2004a, s. 19) však není možné sestavit úplný výčet událostí, které mohou být příčinou krize. Krize je stavem ryze subjektivním. To, co pro jednoho mŧže znamenat bezvýznamnou životní epizodu, mŧže pro jiného znamenat příčinu dezintegrace osobnosti. Pro představu mŧžeme uvést tabulku životních událostí autorŧ Holmese a Rahea, které se mohou podílet na vzniku krize, i když studie obou autorŧ, kterou uskutečnili v 60. letech dvacátého století, měla přispět k objasnění dŧvodŧ nemocnosti a předčasné úmrtnosti. (Vodáčková, 2007, s. 32) Každé události jsou přiřazeny body v závislosti na míře zátěže pro organizmus. Je-li součet bodŧ za jeden rok vyšší než 250, jde o vysokou míru stresu, kdy organizmus člověka je na hranici vlastních rezerv. (Bednářová, 2006, s. 60) 10

17 Honzák (1994, s. 56) uvádí, že záleží pochopitelně na mnoha dalších okolnostech, například postoji člověka k dané události, míře sociální podpory v tíživé situaci, zpŧsobu přijetí a zacházení s nepříznivými okolnostmi, věkovém období, kdy člověka krize zastihne, atd. Obr. 2: Tabulka životních událostí (Bednářová, 2006, s. 61) Klimpl (1998, s. 30) upozorňuje na to, že jakýkoliv seznam příčin zŧstává nutně neúplný a zaměřuje se na známé a časté příčiny. Příčiny krize rozděluje z hlediska vlivŧ, které jsou zpŧsobilé vyvolat krizi, rozeznává traumatické krize a krize z životních změn. Traumatické krize dle Klimpla (1998, s. 30) vznikají v dŧsledku situací všeobecně považovaných za bolestné a nepředvídatelné, jež náhle narušují psychiku 11

18 jedince, jeho sociální identitu, jistotu a pocit zdraví (bio-psycho-sociální pohodu). Pro krize z životních změn bývá příznačné, že pŧvodně radostně očekávaná událost se mŧže změnit ve zdroj stresu a psychické nejistoty. (Klimpl, 1998, s. 32) Vše podrobně znázorňuje následující schéma. Obr. 3: Spouštěče krize (Klimpl, 1998, s. 31) 1.4 Typologie krizí Typologie krizí vychází z rŧzných kritérií a řídí se především podle situace a okolností, podle nichž ke krizím dochází a podle faktorŧ, které je vyvolávají. (Vykopalová, 2007, s. 22) 12

19 Podle délky a hloubky trvání krize je možné rozlišovat krize akutní, chronické a kumulované. Akutní krize mívají jasně ohraničený počátek a dramatický prŧběh s nápadnou manifestací příznakŧ a silně prožívanými emocemi. Chronické krize mají pozvolný a méně nápadný prŧběh a slabě vyjádřené příznaky spíše psychosomatického charakteru. Kumulované krize představují zvláštní typ krizí, které mohou mít akutní i chronickou formu. Jsou zpŧsobeny pŧsobícími precipitory, které odkrývají vzpomínky na předchozí nezpracované a zraňující podněty. (Mlčák, 2005a, s ; Vymětal, 1989, s. 42) Podle zpŧsobu manifestace je možné rozlišit krize zjevné a latentní. Zjevné krize krize, které si člověk uvědomuje, připouští a většinou ho nutí čelit něčemu, co odporuje jeho sebeobrazu a hodnotovému systému. Latentní krize takové, které si člověk neuvědomuje a nechce nebo nemŧže si je připustit. Tento stav mŧže trvat dlouho, většinou vede k nevědomým, často nevýhodným zpŧsobŧm adaptace.(lucká, 2003, s. 124, Vymětal, 1989, s. 42) Podle závažnosti krize jsou to krize situační, tranzitorní, krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu, krize zrání, krize pramenící z psychopatologie a neodkladné krizové stavy. Většina autorŧ vychází z Baldwinovy typologie krizí. Jeho klasifikační systém je u nás poměrně rozšířený a hodně používaný. B. Baldwin rozlišuje šest tříd krizí, které řadil podle vzrŧstající závažnosti; od třídy první do šesté se rovněž podněty pŧsobící zátěž přesouvají z podnětŧ vycházejících z okolí do podnětŧ vycházejících z osobnosti či historie člověka v krizi. (Baštecká, 2005, s. 165) Situační krize krize je vyvolána především vnějšími precipitory. Jedná se o problematické situace, které v jedinci vyvolávají intenzivní pocity tísně anebo nouze, vzbuzují v něm úzkost a dojem neodkladnosti a naléhavosti řešení. Závažnost je určena subjektivním nazíráním situace a dostupností vyvažujících faktorŧ. (Špatenková, 2004a, s. 28; Baštecká, 2005, s. 165; Lucká, 2003, s. 125) 13

20 Tranzitorní krize neboli krize z očekávaných změn, krize pramenící ze situací, které je možné anticipovat (váží se obvykle k přechodu z jedné fáze do druhé, např. v rámci rodinného cyklu nebo v rámci života daného jedince). Jedinec se musí během života utkat s řadou přirozených překážek, které jsou dány vývojovými nároky. Tyto předvídatelné procesy rŧstu a zrání jsou vázány na určité časové období. E. H. Erikson se domnívá, že vývojové psychosociální krize přicházejí během ontogeneze člověka v zákonité posloupnosti životních etap, během nichž musí člověk vyřešit kritické psychosociální konflikty. E.H. Erikson vytvořil osm kategorií pro periodizaci jednotlivých vývojových stadií jedince a dobře v nich postihuje podstatu tranzitorních krizí: (Špatenková, 2004a, s. 29; Lucká 2003, s. 125) 1. Důvěra oproti nedůvěře rozhodujícím úkolem prvního roku života je získat dŧvěrný primární vztah, nejčastěji k matce jako pečující osobě. 2. Autonomie oproti studu a pochybám ústředním úkolem v druhém roce života dítěte je osvojit si dŧvěru v možnost nezávislé vlastní volby chování, zejména vŧči rodičŧm či zastupujícím osobám. 3. Iniciativa oproti vině centrálním úkolem ve třetím až pátém roce života dítěte je dokázat přijímat odpovědnost za vlastní činy. 4. Výkonnost oproti méněcennosti dominujícím úkolem mezi šestým až jedenáctým rokem života dítěte je osvojit si úspěšnost v zacházení s materiálními předměty a v dosahování cílŧ. 5. Identita oproti zmatení rolí nejdŧležitějším úkolem dospívání je dosáhnout vlastní identity, životního ukotvení a smyslu. 6. Intimita oproti osamělosti rozhodujícím úkolem rané dospělosti člověka je nalezení citově dŧvěrného životního spojení s jiným člověkem. 7. Generativita oproti stagnaci nejvýznamnějším úkolem zralé dospělosti je prospívat druhým, dětem, rodině a širšímu společenství. 8. Integrita oproti zoufalství základním úkolem stáří je dospět k jistotě smysluplnosti prožitého života. (Mlčák, 2005a, s. 17; Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 229) 14

21 Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresu krize je zpŧsobena mocnými vnějšími stresory, které člověk neočekává a nemá nad nimi téměř žádnou kontrolu. Jde o náhlé pŧsobení extrémně silného podnětu s velkou intenzitou vlivu na psychický stav postiženého jedince. Nejčastěji souvisejí s tzv. závažnými životními událostmi, závažnými ze subjektivního hlediska toho, koho se týkají. Jedinec se cítí událostí zdrcen a vyrovnávací strategie jsou ochromeny. Na takové události nemívají lidé předem vytvořené vzorce chování a ve stavu šoku potřebují podporu. (Špatenková, 2004a, s. 29; Mlčák, 2005a, s. 18; Vymětal, 1995, s. 14) Krize zrání, vývojové krize vyplývající z psychodynamiky každého jedince. Pramení z neúčinných pokusŧ řešit v kontextu mezilidských vztahŧ základní vývojové otázky, jako jsou např. závislost, moc, hodnotové konflikty, dŧvěra, láska. Vývojová krize přichází obvykle tam, kde nemohla zdárným zpŧsobem proběhnout krize tranzitorní. Jejím přínosem je, že se jedinec dorovnává do přirozeného toku života. Dodatečně řeší to, co ve svém životě přeskočil či vyřešil, náhradně a tím pádem i dočasně. (Špatenková, 2004a, s. 30; Vodáčková, 2007, s. 36) Krize pramenící z psychopatologie krize zpŧsobená zvýšenou zranitelností nebo vnitřní psychopatologií. Vznikají na podkladě psychických zvláštností či poruch, které tvoří její dispoziční terén. Mŧže se jednat o osobnostní, neurotické a psychotické poruchy rŧzné etiologie, ale také např. o poruchy ve smyslu rŧzných závislostí či jen o zvýšenou senzitivitu a vulnerabilitu těchto osob zejména vŧči zvýšené psychické zátěži. Z psychodynamického hlediska má krize pramenící z psychopatologie rovněž podklad v neřešených nebo provizorně řešených vývojových otázkách a je kontinuem předchozí skupiny krizových stavŧ vývojového charakteru. Psychopatologie urychluje nebo komplikuje krizi. (Špatenková, 2004a, s. 30; Mlčák, 2005a, s. 18; Vodáčková, 2007, s. 37) Neodkladné krizové stavy jde o situace, které s sebou nesou vysoký potenciál naléhavosti. Patří sem akutní stavy, které mohou, ale také 15

22 nemusejí provázet probíhající psychické onemocnění. Patří sem akutní psychotické stavy, alkoholové či drogové intoxikace a problémy spojené s kontrolou impulzŧ, jako je sebevražedné nebo vražedné chování, nekontrolovatelná zlost a agrese, panická úzkost, stavy spojené s extrémním psychickým vypětím. (Špatenková, 2004a, s. 30; Vodáčková, 2007, s. 38) Podle zúčastněného subjektu mŧžeme dělit krize na krize individuální, párové a skupinové. Jednotlivé typy krizí s ilustrativními příklady lze přehledně znázornit například prostřednictvím následující tabulky. Obr. 4: Klasifikace psychických krizí s ilustrativními příklady (Mlčák, 2005a, s. 16) Vykopalová (2007, s. 22) dále uvádí, že v souvislosti s nárŧstem nejrŧznějších forem sociálně patologického chování a vznikem celé řady dalších traumatických situací v souvislosti se vznikem katastrof přírodních, ekologických, ale i vyvolaných člověkem, se kategorizace krizí značně rozšířila a jsou rozlišovány také krize vznikající v souvislosti např. s bezdomovectvím a nezaměstnaností, chudobou, přistěhovalectvím, domácím násilím a zneužíváním apod. 16

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá KRIZOVÁ INTERVENCE PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá ZDROJE POMOCI V KRIZI Vyrovnávací-coping strategie adaptivní a maladaptivní, vědomé a nevědomé způsoby, vzorce chování v zátěži Svépomoc Laická pomoc Odborná

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zákonitosti vývoje Periodizace Vývojové úkoly

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Krize a její překonávání FJFI POJEM KRIZE Krizis z řečtiny, odvozené od krino (konečné, neodvolatelné rozhodnutí typu anebo anebo; t.j. úspěch anebo neúspěch Crisis z latiny kritický, kulminační bod: v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více