KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI"

Transkript

1 I

2 Naděžda Spatenková a kolektiv KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI Grada Publishing

3 PhDr. Naděžda Spatenková, Ph.D., a kolektiv A- \,» 7.' }.,,'/ KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI Autorský kolektiv: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. PhDr. Anna Schneiderová. CSc. Mgr. Kateřina Ivanova, Ph.D. Mgr. Pavel Veselský Mgr. Michaela Trnová Mgr. Šárka Chytilová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci ; Odpovědná redaktorka PhDr. Anna Novotná Sazba a zlom Milan Vokál Počet stran 200 Vydání 1., 2004 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod 0 Grada Publishing, a.s., 2004 Obrázek na obálce MUDr Pavel Žáček ISBN

4 OBSAH PODĚKOVANÍ 7 O AUTORECH 9 ÚVOD 11 A KRIZOVÁ INTERVENCE KRIZOVÁ INTERVENCE 15 (Naděžda Spatenková) 2. ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE 19 (Naděžda Spatenková) 3. FORMY KRIZOVÉ INTERVENCE 23 (Naděžda Spatenková) 3.1 Telefonická krizová intervence Využití internetu 39 (Pavel Veselský) 4. PRACOVNÍK KRIZOVÉ INTERVENCE 43 (Naděžda Spatenková) 4.1 Krize krizového interventa PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ INTERVENCE 49 (Michaela Trnová) B ZTRÁTA JAKO KRIZE A KRIZE JAKO ZTRÁTA ZTRÁTA IAKO KRIZE A KRIZE JAKO ZTRÁTA 55 (Naděžda Spatenková) 7. MATERIÁLNÍ ZTRÁTA 57 (Naděžda Spatenková) 8. FUNKCIONÁLNÍ ZTRÁTA 63 (Kateřina Ivanova, Naděžda Spatenková) 9. VZTAHOVÁ ZTRÁTA 69 (Naděžda Spatenková)

5 I 10. INTRAPSYCHICKA ZTRÁTA 77 (Irena Sobotková) 11. ROLOVÁ ZTRÁTA 85 (Anna Schneiderová, Naděžda Spatenková) 12. NÁSILÍ 103 (Naděžda Spatenková, Šárka Chytilová) 12.1 Násilí v rodině Ženy jako oběti rodinného násilí Ženyjako oběti sexuálního násilí Děti jako oběti rodinného násilí Senioři jako oběti rodinného násilí 130 (Dana Sýkorová) 12.6 Mužijako oběti násilí SEBEVRAŽDA. / 137 (Naděžda Spatenková) 13.1 Varovné signály a diagnostika suicidálního ohrožení Krizová intervence v případě suicidálního jednání 145 MÍSTO ZÁVĚRU 157 POZNÁMKY 159 Poznámky k části krizová intervence 159 Poznámky k části ztráta jako krize a krize jako ztráta 166 LITERATURA 185 Internetové odkazy 192 REJSTŘÍK 195

6 PODbKOVANI / 7 PODĚKOVANÍ Ráda bych na tomto místě poděkovala všem členům autorského kolektivu: Doc. PhDr. Ireně Sobotkové, CSc, PhDr. Anně Schneiderové, CSc, PhDr. Daně Sýkorové, Ph.D., Mgr. Kateřině Ivanove', Ph.D., Mgr. Šárce Chytilové, Mgr. Pavlovi Veselskému a Mgr. Michaele Trnové. Chtěla bych také poděkovat své duchovní matce" paní profesorce PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc, které si nesmírně vážím a která je pro mne velkým zdrojem síly a inspirace. Ale můj dík patří také mým studentům a klientům, kteří mě mnohému naučili, stále učí a doufám, že i nadále učit budou, protože je to pro mne velmi důležité a užitečné. Jistě chápete, že je na tomto místě nemohu jmenovat všechny. Také jsem chtěla poděkovat redaktorce této publikace a nakladatelství Grada Publishing za důvěru, kterou v nás vložili. Snad ji nezklameme... A moje zvláštní poděkování patří mému manželovi, který je mi skutečně velkou oporou ve všech životních krizích, které mě (nás) postihly. Kéž by i nadále bylo se Spatenkou všechno dobřenka..." Děkuji. Naděžda Špatenková, rozená Kubíčková

7 I

8 O AUTORECH / 9 O AUTORECH PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., roz. Kubíčková (1973) Vystudovala psychologii, sociologii a andragogiku v profilaci na sociální práci. Působila jako sociální pracovnice v rodinné poradně, externí pracovník a posléze supervízor a odborný garant Linky SOS ve Zlíně. V současné době působí na Ostravské univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na problematiku gerontológie, gerontagogiky a thanatologie. Je autorkou knižní monografie o zármutku a pomoci pozůstalým. Spolupracuje s internetporadnou a dalšími institucemi. Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (1964) Vyučuje na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se hlavně na vývojovou psychologii a psychologii rodiny. Dlouhodobě se v praxi věnuje poradenství pro pěstounské rodiny. Výzkumné aktivity se týkají zejména funkčnosti rodin a jejich resilience (odolnosti). Publikovala řadu odborných statí, mj. monografii Psychologie rodiny v nakladatelství Portál roku Je zástupkyní České republiky v IAFP (International Academy of Family Psychology); členkou Rady Českomoravské psychologické společnosti a redakční rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (1957) Je odbornou asistentkou v oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se dlouhodobě sociologií rodiny, zejména mezigeneračními vztahy a příbuzenstvem jako zdrojem pomoci a podpory. Participovala na řadě výzkumných projektů, publikuje v Sociologickém časopise i v mezinárodních recenzovaných časopisech. V současné době je nositelkou grantu GAČR, reg. č. 403/02/1182 Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie." PhDr. Anna Schneiderová, CSc. (1947) Vysokoškolská učitelka Katedry psychologie a sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Autorka a spoluautorka učebních textů, řady odborných statí, realizátorka mnoha výzkumných projektů. Jako psycholožka se angažuje nejvíce v oblasti rozvoje lidského potenciálu, lidských zdrojů. Mgr. Kateřina Ivanova, Ph.D. (1955) Pracuje ve funkci odborného asistenta na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky. Pregraduální vzdělání získala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium obhájila v roce 2001 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor sociál-

9 10 / KRIZOVÁ INTERVENCI* PRO PRAXI ní lékařství a veřejné zdravotnictví. Odborné kurzy na distanční vzdělávání, veřejné zdravotnictví, sociální lékařství a management absolvovala ve Francii, Velké Británii, v USA, v Holandsku i v Praze. Byla a je členem řešitelských týmů grantových úkolů IGA MZ ČR, hlavním řešitelem rozvojových projektů a projektu MV ČR Překonání kulturních a komunikačních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur". Je členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a to odborné společnosti Sociálního lékařství a řízené péče o zdraví a odborné společnosti Lékařská etika; dále členem MČSS, odborné společnosti Sociologie medicíny a zdravotnictví. Mgr. Pavel Veselský (1972) Je absolventem a nyní také odborným asistentem Katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje zejména problematice neziskové sféry a etiky v sociální práci. Radu let působil v sociální oblasti - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Sananim Olomouc apod. V současné době je také předsedou občanského sdružení InternetPoradna.cz, které realizuje projekt internetového poradenství pro zdravotně postižené občany. Mgr. Michaela Trnová, roz. Kordíková (1978) Vystudovala obor sociální práce se zdravotnickým profilem na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Pracuje jako koordinátorka projektů pro Slezskou diakonii. Doposud se věnovala především sociální práci s klienty se specifickými potřebami a do budoucna by se ráda orientovala na problematiku sociální práce a právních aspektů ve zdravotnictví. Mgr. Šárka Chytilová (1962) Sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Věnuje se zejména problematice ohrožených rodin, týraných dětí a tématu domácího násilí. Aktivně působí v několika občanských sdruženích, které se orientují na práci s rómskými rodinami a dětmi a rodinami pěstounů a participuje na výuce studentů sociální práce ZSF OU Ostrava. Je členem Bílého kruhu bezpečí a v současné době spolupracuje na projektu Interdisciplinární přístup k řešení problému domácího násilí v Ostravě".

10 UVOĎ / 11 UVOĎ Co vás jako první napadne, když se řekne KRIZE? Možná, že si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná, že na nějaký vlastní traumatický zážitek. Může to být například: rozvod, rozchod, úmrtí, nemoc, operace, nezaměstnanost, odchod do důchodu, havárie, úraz, živelná pohroma, nepřijetí na školu, narození postiženého dítěte, emigrace, uvěznění, propuštění z ústavního zařízení, závislosti, exekuce, vystěhování z bytu, přepadení, znásilnění, týrání, impotence, odebrání dítěte, porod, válka, teroristický útok, únos, nedostatek financí, nevěra, nechtěné těhotenství, potrat, nemožnost otěhotnět... Může vás také napadnout toto: panika, strach, horor, pomoc, nevím si s tím rady, nevím, co mám dělat, mám příliš málo času, jestliže rychle něco neudělám, stane se neštěstí a... ještě více paniky! Abyste podobné pocity strachu, nejistoty a paniky v souvislosti s krizí a krizovou intervencí zažívali pokud možno co nejméně, přichystali jsme pro vás tuto publikaci. Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co udělat a co říci, bojíme se, abychom neudělali něco nepatřičného, abychom nešlápli vedle", a proto někdy neuděláme vůbec nic. Pokusili jsme se proto identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta jeho krizí. Co je to krize? Co prožívají lidé v krizi? Kdo může pomoci lidem v krizi? A hlavně - JAK je možné lidem v krizové situaci pomoci? To jsou základní otázky, na které v této knize hledáme odpověď. Protože je problematika krize a krizové intervence značně široká a není ji možné komplexně zmapovat na několika málo stránkách jedné jediné knihy, zaměřili jsme se zejména na krizi pramenící ze ztráty - ztráty něčeho nebo někoho a další krize s tím související. Publikace čerpá nejen z českých a cizojazyčných zdrojů, ale také - a to především - z bohatých praktických zkušeností autorů. Je zde prezentováno velké množství příkladů, příběhů a kazuistik. Nejedná se o fiktivní příběhy - všichni klienti jsou skuteční a jejich výpovědi autentické. Pro zachování anonymity nejsou aktéři blíže specifikováni a jejich jména byla změněna. Jsme jim velmi zavázáni za to, že byli ochotni se s námi o své příběhy podělit. Publikace je určena pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se při výkonu svého povolání mohou setkat (a setkávají) s lidmi v krizové situaci - psychologům, psychiatrům a jiným lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, duchov-

11 I 12 / KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI ním, pedagogům, personálním managerům, pracovníkům linek důvěry a různých dobrovolných organizací, ale také pracovníkům integrovaného záchranného systému apod. V neposlední řadě je kniha určena studentům oborů směřujících do pomáhajících profesí. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit užitečný počin... Vykročení pravou nohou a správný směr na cestě krizovou intervencí vám za všechny spoluautory přeje Naděžda Špatenková

12 / 13 A KRIZOVÁ INTERVENCE

13 I

14 KRIZOVÁ INTERVENCE / KRIZOVÁ INTERVENCE (Naděžda Špatenková) Krizovou intervenci můžeme vymezit jako specializovanou pomoc osobám, které se ocitly v krizi." [1] Tvoří ji různé formy pomoci, které mají za úkol vrátit jedinci jeho psychickou rovnováhu, narušenou kritickou životní událostí. Krizová intervence zahrnuje především pomoc: psychologickou, lékařskou, sociální právní. Krizová intervence ve formě psychologické pomoci spočívá v časově omezeném terapeutickém kontaktu zaměřeném na problém, který krizi vyvolal. Jedinec je s krizí konfrontován a dochází k jejímu řešení. Eliminace příznaků krize a znovuobnovení psychické iovnováhy zabraňuje dalšímu rozvoji dezorganizace. [2] Lékařská pomoc zahrnuje především (ovšem nejen) intervenci psychiatrickou a v případě potřeby také medikaci (např. psychofarmaka) a krátkodobou hospitalizaci. V rámci sociální pomoci je krizová intervence chápána jako činnost směřující k okamžitému sociálnímu zásahu zaměřenému na osoby, které se ocitly v akutní krizové situaci. Zahrnuje služby [3] sociální intervence [4] poskytované osobám, které se přechodně ocitly nebo žijí v mimořádně obtížných poměrech. [5] Právní pomoc může být v omezeném rozsahu poskytnuta také sociálním pracovníkem, a to zejména v oblasti sociálně-právní, ale spadá zejména do kompetence právníků. Krizová intervence tedy představuje komplexní, intenzivní pomoc. [6] O krizové intervenci panuje řada mýtů [7], jak uvádí následující přehled. Mýtus Krizová intervence je vhodná jen pro psychiatrické případy. Přehled mýtů o krizové intervenci Fakt Krizová intervence je pomoc lidem, kteří se ocitli v krizi. Brown, Pullen a Scott [8] píší: Jde o tahy, selektivně užívané při práci s lidmi, kteří nejsou nemocní, nýbrž se ocitnou v krizi." Krize není ani nemoc, ani patologický stav. Je to normální reakce na nenormální situaci. Pokračování

15 16 / KRIZOVÁ INTbRVhNCE PRO PRAXI Mýtus Krizová intervence se omezuje jen na jedno terapeutické setkání. Krizovou intervenci poskytují jen profesionálové. Krizová intervence nabízí jen dočasnou stabilizaci do doby, kdy lze poskytnout dlouhodobější pomoc. Krizovou intervenci lze považovat jen za metodu primární prevence. Krizová intervence nevyžaduje speciální znalosti nebo odbornost, pokud má pracovník v pomáhající profesi zkušenosti s tradičnějšími terapeutickými přístupy. (Zdroj: Burges, Baldwin, 1981) Fakt Pokračování Za určitých okolností je jediné setkání klienta s krizovým interventem plně postačující, ale v případě potřeby se frekvence setkání zvyšuje. Nemusí se také jednat pouze o setkání tváří v tvář, ale může to být telefonický, případně internetový kontakt, nebo krátkodobá hospitalizace. Krizovou intervenci mohou poskytovat profesionálové v pomáhajících profesích, školení dobrovolníci, ale také laici (příbuzní, přátelé, známí, sousedé, náhodní kolemjdoucí). Ano, krizovou intervenci můžeme chápat jako takovýto stabilizační zásah", který může být v řadě případů ale plně postačující, a není nezbytné, aby navazovala dlouhodobější (např. psychoterapeutická) pomoc. Krizová intervence je činnost preventivního charakteru (prevence je zaměřena na riziko prohlubování a na chronifikaci problému), dále činnost poskytující okamžitou a nezbytnou pomoc. Krizová intervence je vyšetřením a terapií zároveň."[9] Nejen dobrovolníci, ale také profesionálové působící v oblasti krizové intervence by si měli osvojit techniky krizové intervence. K tomu jsou určeny specializované výcviky krizové intervence a telefonické krizové intervence. Krizová intervence je prakticky zaměřená činnost. Schneidemann upozorňuje, že to není vhodná doba k rafinovaným a sáhodlouhým psychologickým interpretacím, je to čas jednat. Specifické znaky krizové intervence [10]: okamžitá pomoc (poskytnutí pomoci by melo být tak rychlé, jak je to jen možne'); redukce ohrožení (utváření emocionální podpory, zajištění pocitu bezpečí a pomoc materiální - zajištění přístřeší, jídla apod.); koncentrace na problém tady a teď" (analýza historie krize a historie klienta je potřebná pro porozumění podstaty a hloubky krizových reakcí, ale krizová intervence jako taková se zaměřuje na aktuální situaci a aktuální problém); časové ohraničení (do 6-10 [11] setkání pravidelně přinejmenším jednou za týden, v případě krátkodobé hospitalizace do 6-10 dní, resp. nocí); intenzivní kontakt krizového interventa s klientem (četnost kontaktů může být relativně vysoká, např. i každodenní); strukturovaný, aktivní, někdy i direktivní přístup krizového interventa (od trpělivého, empatického naslouchání až po direktivní zásah v situaci ohrožení zdraví či života);

16 KRIZOVÁ INTBRVbNCh / 17 individuální přístup ke klientovi (krize je subjektivní záležitost, proto mohou různí lidé reagovat na stejné krizové situace různými způsoby a za daných okolností budou potřebovat něco jiného"). Krizovou intervenci v praxi tvoří nejčastěji následující aktivity: poskytnutí emocionální podpory a pocitu bezpečí, usnadnění komunikace, podpora ventilace emocí, konfrontace s realitou a eliminace tendencí k odmítání a zkreslování reality, identifikace nejdůležitějšího" problému, který je nutno řešit, odhalení skryté zakázky, zhodnocení dosavadních adaptačních mechanismů a využití efektivních adaptačních mechanismů, mobilizace zdrojů pomoci, vytvoření plánu pomoci. Čemu je dobré se v krizové intervenci vyvarovat: utěšování, přesvědčování, dávání dobrých" rad, tlumení emocionálních reakcí (místo Nebreč!" raději Můžeš se vyplakat."), vynucování rychlých rozhodnutí, bagatelizování intenzivních projevů krizové reakce (např. problémů s přijímáním potravy, poruch spánku, abúzus alkoholu a jiných drog apod.), příliš časnému podávání uklidňujících léků.

17 I

18 ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE / ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE (Naděžda Špatenková) Krizová intervence nepředstavuje stav, nýbrž proces interakce pracovníka v krizové intervenci s klientem. Tento proces směřuje z výchozího (navázáníkontaktu) do cílového bodu (ukončenía zhodnocení intervence). Etapy mezi těmito krajními body popisují různí autoři různým způsobem. Také počet etap (resp. fází) se u jednotlivých autorů liší. Pro zjednodušení zůstaneme u třífázového modelu, který má analogii s psaním textu [12]. ÚVOD Základním prvkem krizové intervence je navázání kontaktu krizového interventa s klientem. Tento požadavek je při poskytování krizové intervence podstatný. Klient v krizi často prožívá strach, úzkost, bezradnost, beznaděj, může se chovat neadekvátně, bez rozmyslu, popuzeně, ale i agresivně. V této situaci je vhodnou technikou akceptace klienta se všemi jeho projevy - dovolení, aby se choval tak, jak chce, může, resp. jak je schopen. Navázání dobrého kontaktu s klientem je pro spolupráci krizového interventa s klientem a pro řešení jeho problému v rámci krizové intervence klíčové. Nedílnou součástí této fáze je zajištění bezpečí, protože jen ten klient, který se necítí aktuálně ohrožen, bude schopen v intervenci po navázání kontaktu pokračovat. Toto bezpečí se týká nejen fyzické, ale zejména psychické stránky klienta (klient důvěřuje pracovníkovi v krizové intervenci, cítí, zeje to ten správný člověk na správném místě", nebojí se ho, nemá obavy, že ho podrazí", zradí nebo devalvuje), ale také krizového interventa { Tento klient mě nenapadne, není pro mne nebezpečný, jeho problém zvládneme. "), případně dalších zainteresovaných osob. STAŤ Budování emocionálního kontaktu jde ruku v ruce se shromažďováním informací. Získané informace slouží k posouzení rozsahu krizové reakce (včetně psychického stavu), příčin krize a okolností, za jakých k ní došlo, k objasnění přetrvávajícího ohrožení, k posouzení stupně dezorganizace ve způsobu chování a zachování možností k překonání krize. Je nutné získat informace o době trvání příznaků {projevů) krize - za jakých okolností k nim dochází, jak klient subjektivně chápe příčiny krize a jaký význam krizi přikládá, jaký vliv má krize na jeho nejbližší okolí. Důležitéje identifikovat předchozí způsoby řešení (podobných) problémů, možnosti (a limity) řešení krize v současnosti - co by klientovi mohlo pomoci, které z potíží považuje klient za hlavnía nej-

19 20 / KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI důležitější", které by se měly řešit nejdříve. Zdrojem krize ovšem nemusí být důvody, které klient uvádí jako příčinu svých potíží. [13] Zároveň vzniká plán, jak krizi řešit. Je nezbytné prozkoumat" sociální oporu daného klienta - zda existují osoby, které ho mohou (a případně v jaké míře) podpořit, kdo a jak mu doposud pomáhal v podobných problémech a zejména v současné situaci. Existence (nebo naopak neexistence) systému sociální opory má rozhodující vliv na hloubku a trvání krizového stavu. Systém sociální opory představují lidé [14] a instituce [15], které mohou klientovi poskytnout pomoc nejen v běžných, normálních" podmínkách života, ale (a to především) i v případě psychické či sociální krize. Jedinec v krizi se může nacházet v jedné z těchto situací: Má k dispozici systém sociální opory, který je mu schopen (a ochoten) poskytnout nezbytnou pomoc (rozhovor s klientem by měl objasnit, zda tito lidé existují, kdo to je, kolik jich je, zda v minulosti již nějakým způsobem klientovi pomohli a zda je umí klient o tuto pomoc požádat). Systém sociální opory sice existuje, ale není aktivizován a to je pak jedním z úkolů krizové intervence (tzv. mobilizace sociální opory). Systém sociální opory z nějakých důvodů neexistuje, absentuje. V takovém případě může být instituce náhradním" poskytovatelem sociální opory do doby, než bude jiný (přirozený) systém sociální opory klienta vybudován. Už tady získává klient schopnost samostatně rozhodovat a pomoc, která je mu poskytována, se blíží k závěru. Někdy ovšem klient potřebuje pomoc i ve fázi realizace plánu (aktivit směřujících ke změně, resp. řešení krize), který byl vypracován společně s krizovým interventem. Klient v krizi obvykle předpokládá, že se mu dostane podpory a potvrzení průběžných úspěchů při překonávání obtíží. Prvky emocionální opory a podpora konstruktivního jednání klienta je nedílnou součástí krizové intervence. [16] Pokud je krizový stav klienta vážný a není možné, aby se vrátil do svév přirozeného prostředí, je nutná hospitalizace. ZÁVĚR Jakmile se ukáže, zeje krize překonána, a klient si uvědomuje, co ke krizi vedlo a jak ji měl překonat {získá náhled, pochopení), může být krizová intervence ukončena. [17] Nedílnou součástí procesu krizové intervence jejasná a srozumitelná dokumentace, aby bylo možné při dalším kontaktu s klientem plynule navázat na dosavadní skutečnosti. V dokumentaci by měly být reflektovány především tyto okolnosti: V jakém psychickém stavu byl klient na počátku procesu intervence. Jak dlouho trval krizový stav a jaké jsou jeho příčiny. Jaká intervence byla provedena. Se kterými institucemi se spolupracovalo a jakých výsledků bylo dosaženo.

20 ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE / 21 Jaká společná rozhodnutí byla přijata v konečné fázi setkání. V jakém psychickém stavu byl klient při ukončení (prip. přerušení) intervence. Jaké byly (resp. jsou) další plány spolupráce s klientem a institucemi, poskytujícími pomoc. [18] Třífázový model krizové intervence popisuje také Golanová. V minimalistické verzi je stručné shrnutí uvedeno v tabulce 1. Tab. 1 Model krizové intervence dle Golanové. Počáteční fáze - formulace první kontakt A- zaměřit se na stav krize koncentrovat se na teď hned" ventilace emocí prozkoumat rizikovou událost zhodnotit dopad události B: vyhodnocení konstatování rozhodnutí seznam okolností a prvořadých problémů ověřit klientovy priority určit hlavní problém C: smlouva (kontrakt) definovat pro klienta i pro pracovníka cíle a problémy; (Zdroj. Golanová, 1978) Střední fáze - realizace první až šestý kontakt A: doplnění chybějících informací zkontrolovat nesrovnalosti vybrat hlavní témata (ztráta, změna, výzva) B: změna chování ověřit klientovy adaptační mechanismy stanovit realistické, krátkodobé a dosažitelné cíle C: identifikovat obecné problémy a úkoly společně vypracovat plán řešení úkolů a problémů Konečná fáze - ukončení sedmý a osmý kontakt, pokud je to nutné A: rozhodnutí o ukončení pomoci klientovi vyrovnat se s ukončením procesu krizové intervence nabídnout pokračování péče a pomoci v jiné formě (např. psychoterapie) B: prozkoumat pokrok posoudit hlavní témata připomenout dosažené cíle, úkoly, změny, nedokončenou práci C: naplánovat budoucnost diskutovat o současných problémech probrat klientovy plány pomoci klientovi, aby měl pocit, že proces intervence je ukončený

21

22 f-ormy KRIZOVÉ INTERVENCE / FORMY KRIZOVÉ INTERVENCE (Naděžda Špatenková) Formy odborné pomoci v krizi můžeme klasifikovat podle různých kritérií, např. podle typu kontaktu krizového interventa s klientem můžeme hovořit o: Prezenční formě pomoci [19] Distanční formě pomoci [20] Prezenční pomoc zahrnuje ambulantní formu pomoci v krizi, hospitalizaci, terénní a mobilní služby. Ambulantní pomoc je poskytována klientům, kteří se osobně dostaví do ambulance (resp. poradny) nějaké instituce primárně určené k poskytování pomoci lidem v krizi (např. ambulance krizových center), případně instituce, v jejíž kompetenci je poskytování krizové intervence sekundárně (např. ambulance psychoterapeutických pracovišť, psychiatrické ordinace, ordinace klinického psychologa, rodinná poradna apod.). Klienti mohou vyhledat ambulantní pomoc na základě vlastního uvážení, obvykle jsou ale nasměrováni" jinými institucemi - linkou důvěry, policií, pracovníky sociálních nebo zdravotnických institucí apod. Hospitalizace je krátkodobé umístění klienta v krizi na tzv. krizové" lůžko nejlépe v zařízení k tomu určeném, tedy v krizovém centru. [21] K hospitalizaci se přistupuje v tom případě, je-li klientův stav takový, že neumožňuje setrvání v domácím prostředí a poskytování jiných forem pomoci. Hospitalizace eliminuje rizikové faktory (např. nachází-h se klient v prostředí, ve kterém je ohrožen jeho život nebo bezpečnost - týrané děti nebo ženy, potřebuje-li nutně dočasně vysadit", případně pokud je nezbytné sledovat jeho psychický stav - např. v případě suicidální hrozby apod.), umožňuje intenzivní koncentraci na řešení krize a využití všech zdrojů a možností krizového centra (event, jiného pracoviště), včetně využití multidisciplinárního týmu atd. Terénní a mobilní služby spočívají v přenesení procesu krizové intervence (a tedy i přemístění krizového interventa nebo krizového mobilního týmu) na místo, kde se nachází osoba (případně osoby) v krizi (může to být domov, škola, nemocnice, ulice nebo místo, kde došlo k neštěstí nebo katastrofě). V praxi jsou výše uvedené formy pomoci prováděny jen zřídkakdy jedinou institucí, obvykle se různé instituce zaměřují podle svých (personálních, prostorových, finančních a organizačních) možností pouze na některé formy krizové intervence. Instituce poskytující primárně krizovou intervenci běžně nazýváme krizová centra (a zpravidla se takto v praxi i oficiálně označují, případně je název rozšířen o po-

23 24 / KRIZOVÁ INTĽRVĽNCb PRO PRAXI jmenování- Krizové centrum Sluníčko nebo o specifikaci daného zařízení- Krizové centrum pro matky s dětmi v nouzi). Disponují krizovými lůžky a obvykle také poskytují ambulantní služby. Mohou případně též provozovat linku důvěry. [22] Krizová centra kromě diagnostické funkce mohou plnit i funkci terapeutickou. Mimoto může krizové centrum představovat pro klienta v krizi (případně také pro jeho rodinu) důležitý systém sociální opory, pokud přirozené zdroje sociální opory nefungují nebo absentují. [23] To je důležité zejména v případě osamělých klientů nebo rodin v sociální izolaci. Kromě výše uvedených základních úkolů může krizové centrum: [24] H spolupracovat s jinými pomáhajícími institucemi; % pomáhat při organizování podpůrných a svépomocných skupin; rozšiřovat a popularizovat poznatky na téma krize a její zvládání; iniciovat vznik specializovaných institucí zaměřených na řešení problémů vyskytujících se v určitých sociálních skupinách; informovat o své existenci a možnostech pomoci klientům v krizi prostřednictvím masmédií. V krizovém centru působí multidisciplinární tým, jehož členy jsou zpravidla psychologové, sociální pracovníci, lékaři i zdravotní sestry. Velmi úzce mohou s tímto týmem spolupracovat také další odborníci (např. právník, duchovní apod.), ale také dobrovolníci a školení laici, například studenti oborů zaměřených do oblasti pomáhajících profesí. Distanční forma pomoci představuje proces krizové intervence, kdy je krizový intervent prostorově vzdálen od klienta. Distanční forma pomoci zahrnuje zejména telefonický nebo internetový kontakt s klientem. Telefonická pomoc nabízí klientům v krizi pomoc a podporu skrze telefon. Zajišťují ji obvykle linky důvěry. [25] Linky důvěry mohou být úzce specializovány na nějakou klientelovou skupinu (Gay linka pomoci, Linka armády CR, Linka důvěry pro děti a mládež), případně na nějaký specifický problém (Antikoncepční linka Cilestýna, Help line AIDS, Linka důvěry DINGIR pro problematiku sekt), nebo mohou poskytovat služby celému širokému spektru volajících. Internetovápomoc je realizována prostřednictvím relativně nového média - internetu. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu uživatelů internetu a k velkým komunikačním možnostem tohoto média lze předpokládat stoupající zájem o tuto formu pomoci. Většina pracovníků v pomáhajících profesích se domnívá, že pro poskytování účinné pomoci je osobní setkání s klientem nezbytné. Jistým způsobem tak dochází k nepatřičné devalvaci distančních forem pomoci, jako je např. linka důvěry nebo internet. Distanční formy pomoci však mohou být užitečnou příležitostí k poskytnutí pomoci, a to stejně efektivní (ne-li v některých případech dokonce i vhodnější), než osobní setkání pracovníka s klientem tváří v tvář.

24 I-ORMY KRIZOVÉ INThRVhNCE / 25 Krizové intervenci tváří v tvář se věnujeme v publikaci Krize, psychologický a sociologický fenomén, a proto se na tomto místě zaměříme především na distanční formy pomoci. Tradiční model vyhledávání formalizovane (institucionalizované) pomoci mnoha klientům nevyhovuje. Model je založen na tom, že se klient někam [26] objedná (dlouhé čekací lhůty nejsou výjimkou), dostaví se ve stanovenou dobu na příslušné místo a je požádán, aby o sobě poskytl základní osobní informace a sdělil svůj problém člověku, který mu z různých důvodů nemusí sedět". Pro některé klienty je tato situace velmi stresující, ne-li přímo ponižující. Telefon nebo internet představují nástroje, které přibližují pomoc řadě klientům, kteří nejsou schopni si o ni říci jiným způsobem nebo ji jiným způsobem obdržet. Může se jednat např. o klienty v ebrietě, intoxikaci, panice, při započatém sebevražedném pokusu, ale také o devianty, potenciální nebo skutečné pachatele trestných činů. Distanční formy pomoci jsou vhodné také např. pro klienty, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou do poradny nebo ambulance přijít sami - malé děti, staří lidé, nemocní, imobilní.[21] Pro ně může telefonický nebo internetový kontakt znamenat téměř jedinou možnost pomoci v tísni nebo osamělosti. Do rodinné poradny, kde jsem před lety pracovala, opakovaně telefonoval mladý muž, který chtěl konzultovat své vážné rodinné problémy po telefonu. Když jsem mu nabídla možnost osobní návštěvy poradny, posmutněl a řekl: Chtěl jsem... Vlastně jsem tam už byl, ale zjistil jsem, že poradna je ve druhém patře bez výtahu a já mám elektrický invalidní vozík... " K základním charakteristikám distanční formy pomoci patří: Permanentní nebo převažující oddělení krizového interventa a klienta v prů-. běhu procesu krizové intervence. Toto je základní charakteristika, která odlišuje distanční formu pomoci od obvyklého prezenčního přístupu. (De)institucionalizace. V tradičním prezenčním přístupu se jedná o osobní kontakt klienta s krizovým interventem - tedy člověka s člověkem (s určitým jménem, titulem, tváří, tělesnou konstitucí, úpravou zevnějšku apod.), v případě distančních forem pomoci se jedná o kontakt klienta s institucí (např. linkou důvěry, protože pracovník linky důvěry může zůstat anonymní). Na jedné straně se tak jedná o institucionalizovanou (formalizovanou) formu pomoci, na druhé straně představuje distanční pomoc přenesení procesu krizové intervence z instituce přímo do soukromí klienta. Využívání technických prostředků (telefon, internet, pošta). Prakticky všechny moderní technické prostředky mohou být využívány pro poskytování pomoci a podpory klientům. Jde jen o to, aby se pracovníci v pomáhajících profesích s nimi naučili pracovat a využívat je k prospěchu svých klientů (;' k prospěchu vlastnímu). Někdo může namítnout, že řada klientů (například klientů sociálních pracovníků, kteří se rekrutují především ze sociálně slabších vrstev) tyto technické vymoženosti" zpravidla nevlastní. Jistě, ale pokud klient tuto možnost má a chce tímto způsobem komunikovat, protože mu to z různých důvodů vyhovuje lépe, než osobní kontakt, proč tento způsob poskytování pomoci odmítat?

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI

KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Edukace a trénink konzultantů odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich rodinné příslušníky KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI Mgr. Klára Gramppová Janečková zástupce vedoucí Linky

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá

KRIZOVÁ INTERVENCE. PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá KRIZOVÁ INTERVENCE PaedDr. et Mgr. Dagmar Hrubá ZDROJE POMOCI V KRIZI Vyrovnávací-coping strategie adaptivní a maladaptivní, vědomé a nevědomé způsoby, vzorce chování v zátěži Svépomoc Laická pomoc Odborná

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 4 Problematické situace v péči o seniory PhDr. Martina Venglářová PROBLEMATICKÉ SITUACE V PÉČI O SENIORY Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková

Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková Krizové centrum pro děti a mladistvé Jaroslava Korčáková 2.10. 2012 Krizové centrum Schlupfhuus Instituce s vlastní budovou v městě Zurich Schlupfhuus ~ ulita ~ domeček Prohlídka budovy: Suterén: výtvarné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 4 3 KOMUNIKACE PRO ZDRAVOTNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Děkuji svým rodičům za morální podporu nejen při psaní této knihy. Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008

LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 LINKA DŮVĚRY LIBEREC výroční zpráva 2008 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ

CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 2. STUPNĚ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY AMRP ČR PREAMBULE VYMEZENÍ POJMŮ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ: I. MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMPR - získávání kvalifikace II. CERTIFIKOVANÝ MANŽELSKÝ A RODINNÝ PORADCE AMRP 1. STUPNĚ - zvyšování

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

A. Bezpečnostní tašku si nechám přichystanou tak, abych se k ní kdykoli dostala a mohla rychle odejít.

A. Bezpečnostní tašku si nechám přichystanou tak, abych se k ní kdykoli dostala a mohla rychle odejít. Co mohu dělat pro své bezpečí ve chvíli akutního ohrožení? A. Bezpečnostní tašku si nechám přichystanou tak, abych se k ní kdykoli dostala a mohla rychle odejít. B. O násilí v mé rodině mohu říci a požádat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

K O M P L E X N Í R O Z B O R

K O M P L E X N Í R O Z B O R PSYCHOCENTRUM MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA KRAJE VYSOČINA,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGRANIZACE Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel. 567308855, www. psychocentrum.cz K O M P L E X N Í R O Z B O R z a r o k 2 0 0 5 Pracoviště:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8)

Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) Psychologické aspekty DVI Koncepce DVI týmu pro ČR vznikla z projektu MV ČR č. 263-5 (2006-8) PhDr. Štěpán Vymětal oddělení bezpečnostních hrozeb a KŘ, odbor bezpečnostní politiky MV WADEM Konference:

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Metodici školních poradenských pracovišť (zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Jana Mrázková) RAMPS-VIP III, Rozvoj

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby?

Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Proč je obtížné lidem s autismem poskytovat sociální služby? Mýty a pravdy kolem lidí s autismem PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. Základní mýty ohledně lidí s PAS - člověk s autismem = problém, - sociální služba

Více

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vedoucí střediska Občanské poradny: Mgr. Lucie Vehovská Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava Telefonní spojení: 553 616 437,

Více