KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI"

Transkript

1 I

2 Naděžda Spatenková a kolektiv KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI Grada Publishing

3 PhDr. Naděžda Spatenková, Ph.D., a kolektiv A- \,» 7.' }.,,'/ KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI Autorský kolektiv: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. PhDr. Anna Schneiderová. CSc. Mgr. Kateřina Ivanova, Ph.D. Mgr. Pavel Veselský Mgr. Michaela Trnová Mgr. Šárka Chytilová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci ; Odpovědná redaktorka PhDr. Anna Novotná Sazba a zlom Milan Vokál Počet stran 200 Vydání 1., 2004 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod 0 Grada Publishing, a.s., 2004 Obrázek na obálce MUDr Pavel Žáček ISBN

4 OBSAH PODĚKOVANÍ 7 O AUTORECH 9 ÚVOD 11 A KRIZOVÁ INTERVENCE KRIZOVÁ INTERVENCE 15 (Naděžda Spatenková) 2. ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE 19 (Naděžda Spatenková) 3. FORMY KRIZOVÉ INTERVENCE 23 (Naděžda Spatenková) 3.1 Telefonická krizová intervence Využití internetu 39 (Pavel Veselský) 4. PRACOVNÍK KRIZOVÉ INTERVENCE 43 (Naděžda Spatenková) 4.1 Krize krizového interventa PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉ INTERVENCE 49 (Michaela Trnová) B ZTRÁTA JAKO KRIZE A KRIZE JAKO ZTRÁTA ZTRÁTA IAKO KRIZE A KRIZE JAKO ZTRÁTA 55 (Naděžda Spatenková) 7. MATERIÁLNÍ ZTRÁTA 57 (Naděžda Spatenková) 8. FUNKCIONÁLNÍ ZTRÁTA 63 (Kateřina Ivanova, Naděžda Spatenková) 9. VZTAHOVÁ ZTRÁTA 69 (Naděžda Spatenková)

5 I 10. INTRAPSYCHICKA ZTRÁTA 77 (Irena Sobotková) 11. ROLOVÁ ZTRÁTA 85 (Anna Schneiderová, Naděžda Spatenková) 12. NÁSILÍ 103 (Naděžda Spatenková, Šárka Chytilová) 12.1 Násilí v rodině Ženy jako oběti rodinného násilí Ženyjako oběti sexuálního násilí Děti jako oběti rodinného násilí Senioři jako oběti rodinného násilí 130 (Dana Sýkorová) 12.6 Mužijako oběti násilí SEBEVRAŽDA. / 137 (Naděžda Spatenková) 13.1 Varovné signály a diagnostika suicidálního ohrožení Krizová intervence v případě suicidálního jednání 145 MÍSTO ZÁVĚRU 157 POZNÁMKY 159 Poznámky k části krizová intervence 159 Poznámky k části ztráta jako krize a krize jako ztráta 166 LITERATURA 185 Internetové odkazy 192 REJSTŘÍK 195

6 PODbKOVANI / 7 PODĚKOVANÍ Ráda bych na tomto místě poděkovala všem členům autorského kolektivu: Doc. PhDr. Ireně Sobotkové, CSc, PhDr. Anně Schneiderové, CSc, PhDr. Daně Sýkorové, Ph.D., Mgr. Kateřině Ivanove', Ph.D., Mgr. Šárce Chytilové, Mgr. Pavlovi Veselskému a Mgr. Michaele Trnové. Chtěla bych také poděkovat své duchovní matce" paní profesorce PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc, které si nesmírně vážím a která je pro mne velkým zdrojem síly a inspirace. Ale můj dík patří také mým studentům a klientům, kteří mě mnohému naučili, stále učí a doufám, že i nadále učit budou, protože je to pro mne velmi důležité a užitečné. Jistě chápete, že je na tomto místě nemohu jmenovat všechny. Také jsem chtěla poděkovat redaktorce této publikace a nakladatelství Grada Publishing za důvěru, kterou v nás vložili. Snad ji nezklameme... A moje zvláštní poděkování patří mému manželovi, který je mi skutečně velkou oporou ve všech životních krizích, které mě (nás) postihly. Kéž by i nadále bylo se Spatenkou všechno dobřenka..." Děkuji. Naděžda Špatenková, rozená Kubíčková

7 I

8 O AUTORECH / 9 O AUTORECH PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., roz. Kubíčková (1973) Vystudovala psychologii, sociologii a andragogiku v profilaci na sociální práci. Působila jako sociální pracovnice v rodinné poradně, externí pracovník a posléze supervízor a odborný garant Linky SOS ve Zlíně. V současné době působí na Ostravské univerzitě a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na problematiku gerontológie, gerontagogiky a thanatologie. Je autorkou knižní monografie o zármutku a pomoci pozůstalým. Spolupracuje s internetporadnou a dalšími institucemi. Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (1964) Vyučuje na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se hlavně na vývojovou psychologii a psychologii rodiny. Dlouhodobě se v praxi věnuje poradenství pro pěstounské rodiny. Výzkumné aktivity se týkají zejména funkčnosti rodin a jejich resilience (odolnosti). Publikovala řadu odborných statí, mj. monografii Psychologie rodiny v nakladatelství Portál roku Je zástupkyní České republiky v IAFP (International Academy of Family Psychology); členkou Rady Českomoravské psychologické společnosti a redakční rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (1957) Je odbornou asistentkou v oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se dlouhodobě sociologií rodiny, zejména mezigeneračními vztahy a příbuzenstvem jako zdrojem pomoci a podpory. Participovala na řadě výzkumných projektů, publikuje v Sociologickém časopise i v mezinárodních recenzovaných časopisech. V současné době je nositelkou grantu GAČR, reg. č. 403/02/1182 Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie." PhDr. Anna Schneiderová, CSc. (1947) Vysokoškolská učitelka Katedry psychologie a sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Autorka a spoluautorka učebních textů, řady odborných statí, realizátorka mnoha výzkumných projektů. Jako psycholožka se angažuje nejvíce v oblasti rozvoje lidského potenciálu, lidských zdrojů. Mgr. Kateřina Ivanova, Ph.D. (1955) Pracuje ve funkci odborného asistenta na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky. Pregraduální vzdělání získala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium obhájila v roce 2001 na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor sociál-

9 10 / KRIZOVÁ INTERVENCI* PRO PRAXI ní lékařství a veřejné zdravotnictví. Odborné kurzy na distanční vzdělávání, veřejné zdravotnictví, sociální lékařství a management absolvovala ve Francii, Velké Británii, v USA, v Holandsku i v Praze. Byla a je členem řešitelských týmů grantových úkolů IGA MZ ČR, hlavním řešitelem rozvojových projektů a projektu MV ČR Překonání kulturních a komunikačních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur". Je členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a to odborné společnosti Sociálního lékařství a řízené péče o zdraví a odborné společnosti Lékařská etika; dále členem MČSS, odborné společnosti Sociologie medicíny a zdravotnictví. Mgr. Pavel Veselský (1972) Je absolventem a nyní také odborným asistentem Katedry sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje zejména problematice neziskové sféry a etiky v sociální práci. Radu let působil v sociální oblasti - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Sananim Olomouc apod. V současné době je také předsedou občanského sdružení InternetPoradna.cz, které realizuje projekt internetového poradenství pro zdravotně postižené občany. Mgr. Michaela Trnová, roz. Kordíková (1978) Vystudovala obor sociální práce se zdravotnickým profilem na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Pracuje jako koordinátorka projektů pro Slezskou diakonii. Doposud se věnovala především sociální práci s klienty se specifickými potřebami a do budoucna by se ráda orientovala na problematiku sociální práce a právních aspektů ve zdravotnictví. Mgr. Šárka Chytilová (1962) Sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Věnuje se zejména problematice ohrožených rodin, týraných dětí a tématu domácího násilí. Aktivně působí v několika občanských sdruženích, které se orientují na práci s rómskými rodinami a dětmi a rodinami pěstounů a participuje na výuce studentů sociální práce ZSF OU Ostrava. Je členem Bílého kruhu bezpečí a v současné době spolupracuje na projektu Interdisciplinární přístup k řešení problému domácího násilí v Ostravě".

10 UVOĎ / 11 UVOĎ Co vás jako první napadne, když se řekne KRIZE? Možná, že si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná, že na nějaký vlastní traumatický zážitek. Může to být například: rozvod, rozchod, úmrtí, nemoc, operace, nezaměstnanost, odchod do důchodu, havárie, úraz, živelná pohroma, nepřijetí na školu, narození postiženého dítěte, emigrace, uvěznění, propuštění z ústavního zařízení, závislosti, exekuce, vystěhování z bytu, přepadení, znásilnění, týrání, impotence, odebrání dítěte, porod, válka, teroristický útok, únos, nedostatek financí, nevěra, nechtěné těhotenství, potrat, nemožnost otěhotnět... Může vás také napadnout toto: panika, strach, horor, pomoc, nevím si s tím rady, nevím, co mám dělat, mám příliš málo času, jestliže rychle něco neudělám, stane se neštěstí a... ještě více paniky! Abyste podobné pocity strachu, nejistoty a paniky v souvislosti s krizí a krizovou intervencí zažívali pokud možno co nejméně, přichystali jsme pro vás tuto publikaci. Při setkání s lidmi v krizi často nevíme, co udělat a co říci, bojíme se, abychom neudělali něco nepatřičného, abychom nešlápli vedle", a proto někdy neuděláme vůbec nic. Pokusili jsme se proto identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a tak - krok za krokem - provázet klienta jeho krizí. Co je to krize? Co prožívají lidé v krizi? Kdo může pomoci lidem v krizi? A hlavně - JAK je možné lidem v krizové situaci pomoci? To jsou základní otázky, na které v této knize hledáme odpověď. Protože je problematika krize a krizové intervence značně široká a není ji možné komplexně zmapovat na několika málo stránkách jedné jediné knihy, zaměřili jsme se zejména na krizi pramenící ze ztráty - ztráty něčeho nebo někoho a další krize s tím související. Publikace čerpá nejen z českých a cizojazyčných zdrojů, ale také - a to především - z bohatých praktických zkušeností autorů. Je zde prezentováno velké množství příkladů, příběhů a kazuistik. Nejedná se o fiktivní příběhy - všichni klienti jsou skuteční a jejich výpovědi autentické. Pro zachování anonymity nejsou aktéři blíže specifikováni a jejich jména byla změněna. Jsme jim velmi zavázáni za to, že byli ochotni se s námi o své příběhy podělit. Publikace je určena pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se při výkonu svého povolání mohou setkat (a setkávají) s lidmi v krizové situaci - psychologům, psychiatrům a jiným lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, duchov-

11 I 12 / KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI ním, pedagogům, personálním managerům, pracovníkům linek důvěry a různých dobrovolných organizací, ale také pracovníkům integrovaného záchranného systému apod. V neposlední řadě je kniha určena studentům oborů směřujících do pomáhajících profesí. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit užitečný počin... Vykročení pravou nohou a správný směr na cestě krizovou intervencí vám za všechny spoluautory přeje Naděžda Špatenková

12 / 13 A KRIZOVÁ INTERVENCE

13 I

14 KRIZOVÁ INTERVENCE / KRIZOVÁ INTERVENCE (Naděžda Špatenková) Krizovou intervenci můžeme vymezit jako specializovanou pomoc osobám, které se ocitly v krizi." [1] Tvoří ji různé formy pomoci, které mají za úkol vrátit jedinci jeho psychickou rovnováhu, narušenou kritickou životní událostí. Krizová intervence zahrnuje především pomoc: psychologickou, lékařskou, sociální právní. Krizová intervence ve formě psychologické pomoci spočívá v časově omezeném terapeutickém kontaktu zaměřeném na problém, který krizi vyvolal. Jedinec je s krizí konfrontován a dochází k jejímu řešení. Eliminace příznaků krize a znovuobnovení psychické iovnováhy zabraňuje dalšímu rozvoji dezorganizace. [2] Lékařská pomoc zahrnuje především (ovšem nejen) intervenci psychiatrickou a v případě potřeby také medikaci (např. psychofarmaka) a krátkodobou hospitalizaci. V rámci sociální pomoci je krizová intervence chápána jako činnost směřující k okamžitému sociálnímu zásahu zaměřenému na osoby, které se ocitly v akutní krizové situaci. Zahrnuje služby [3] sociální intervence [4] poskytované osobám, které se přechodně ocitly nebo žijí v mimořádně obtížných poměrech. [5] Právní pomoc může být v omezeném rozsahu poskytnuta také sociálním pracovníkem, a to zejména v oblasti sociálně-právní, ale spadá zejména do kompetence právníků. Krizová intervence tedy představuje komplexní, intenzivní pomoc. [6] O krizové intervenci panuje řada mýtů [7], jak uvádí následující přehled. Mýtus Krizová intervence je vhodná jen pro psychiatrické případy. Přehled mýtů o krizové intervenci Fakt Krizová intervence je pomoc lidem, kteří se ocitli v krizi. Brown, Pullen a Scott [8] píší: Jde o tahy, selektivně užívané při práci s lidmi, kteří nejsou nemocní, nýbrž se ocitnou v krizi." Krize není ani nemoc, ani patologický stav. Je to normální reakce na nenormální situaci. Pokračování

15 16 / KRIZOVÁ INTbRVhNCE PRO PRAXI Mýtus Krizová intervence se omezuje jen na jedno terapeutické setkání. Krizovou intervenci poskytují jen profesionálové. Krizová intervence nabízí jen dočasnou stabilizaci do doby, kdy lze poskytnout dlouhodobější pomoc. Krizovou intervenci lze považovat jen za metodu primární prevence. Krizová intervence nevyžaduje speciální znalosti nebo odbornost, pokud má pracovník v pomáhající profesi zkušenosti s tradičnějšími terapeutickými přístupy. (Zdroj: Burges, Baldwin, 1981) Fakt Pokračování Za určitých okolností je jediné setkání klienta s krizovým interventem plně postačující, ale v případě potřeby se frekvence setkání zvyšuje. Nemusí se také jednat pouze o setkání tváří v tvář, ale může to být telefonický, případně internetový kontakt, nebo krátkodobá hospitalizace. Krizovou intervenci mohou poskytovat profesionálové v pomáhajících profesích, školení dobrovolníci, ale také laici (příbuzní, přátelé, známí, sousedé, náhodní kolemjdoucí). Ano, krizovou intervenci můžeme chápat jako takovýto stabilizační zásah", který může být v řadě případů ale plně postačující, a není nezbytné, aby navazovala dlouhodobější (např. psychoterapeutická) pomoc. Krizová intervence je činnost preventivního charakteru (prevence je zaměřena na riziko prohlubování a na chronifikaci problému), dále činnost poskytující okamžitou a nezbytnou pomoc. Krizová intervence je vyšetřením a terapií zároveň."[9] Nejen dobrovolníci, ale také profesionálové působící v oblasti krizové intervence by si měli osvojit techniky krizové intervence. K tomu jsou určeny specializované výcviky krizové intervence a telefonické krizové intervence. Krizová intervence je prakticky zaměřená činnost. Schneidemann upozorňuje, že to není vhodná doba k rafinovaným a sáhodlouhým psychologickým interpretacím, je to čas jednat. Specifické znaky krizové intervence [10]: okamžitá pomoc (poskytnutí pomoci by melo být tak rychlé, jak je to jen možne'); redukce ohrožení (utváření emocionální podpory, zajištění pocitu bezpečí a pomoc materiální - zajištění přístřeší, jídla apod.); koncentrace na problém tady a teď" (analýza historie krize a historie klienta je potřebná pro porozumění podstaty a hloubky krizových reakcí, ale krizová intervence jako taková se zaměřuje na aktuální situaci a aktuální problém); časové ohraničení (do 6-10 [11] setkání pravidelně přinejmenším jednou za týden, v případě krátkodobé hospitalizace do 6-10 dní, resp. nocí); intenzivní kontakt krizového interventa s klientem (četnost kontaktů může být relativně vysoká, např. i každodenní); strukturovaný, aktivní, někdy i direktivní přístup krizového interventa (od trpělivého, empatického naslouchání až po direktivní zásah v situaci ohrožení zdraví či života);

16 KRIZOVÁ INTBRVbNCh / 17 individuální přístup ke klientovi (krize je subjektivní záležitost, proto mohou různí lidé reagovat na stejné krizové situace různými způsoby a za daných okolností budou potřebovat něco jiného"). Krizovou intervenci v praxi tvoří nejčastěji následující aktivity: poskytnutí emocionální podpory a pocitu bezpečí, usnadnění komunikace, podpora ventilace emocí, konfrontace s realitou a eliminace tendencí k odmítání a zkreslování reality, identifikace nejdůležitějšího" problému, který je nutno řešit, odhalení skryté zakázky, zhodnocení dosavadních adaptačních mechanismů a využití efektivních adaptačních mechanismů, mobilizace zdrojů pomoci, vytvoření plánu pomoci. Čemu je dobré se v krizové intervenci vyvarovat: utěšování, přesvědčování, dávání dobrých" rad, tlumení emocionálních reakcí (místo Nebreč!" raději Můžeš se vyplakat."), vynucování rychlých rozhodnutí, bagatelizování intenzivních projevů krizové reakce (např. problémů s přijímáním potravy, poruch spánku, abúzus alkoholu a jiných drog apod.), příliš časnému podávání uklidňujících léků.

17 I

18 ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE / ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE (Naděžda Špatenková) Krizová intervence nepředstavuje stav, nýbrž proces interakce pracovníka v krizové intervenci s klientem. Tento proces směřuje z výchozího (navázáníkontaktu) do cílového bodu (ukončenía zhodnocení intervence). Etapy mezi těmito krajními body popisují různí autoři různým způsobem. Také počet etap (resp. fází) se u jednotlivých autorů liší. Pro zjednodušení zůstaneme u třífázového modelu, který má analogii s psaním textu [12]. ÚVOD Základním prvkem krizové intervence je navázání kontaktu krizového interventa s klientem. Tento požadavek je při poskytování krizové intervence podstatný. Klient v krizi často prožívá strach, úzkost, bezradnost, beznaděj, může se chovat neadekvátně, bez rozmyslu, popuzeně, ale i agresivně. V této situaci je vhodnou technikou akceptace klienta se všemi jeho projevy - dovolení, aby se choval tak, jak chce, může, resp. jak je schopen. Navázání dobrého kontaktu s klientem je pro spolupráci krizového interventa s klientem a pro řešení jeho problému v rámci krizové intervence klíčové. Nedílnou součástí této fáze je zajištění bezpečí, protože jen ten klient, který se necítí aktuálně ohrožen, bude schopen v intervenci po navázání kontaktu pokračovat. Toto bezpečí se týká nejen fyzické, ale zejména psychické stránky klienta (klient důvěřuje pracovníkovi v krizové intervenci, cítí, zeje to ten správný člověk na správném místě", nebojí se ho, nemá obavy, že ho podrazí", zradí nebo devalvuje), ale také krizového interventa { Tento klient mě nenapadne, není pro mne nebezpečný, jeho problém zvládneme. "), případně dalších zainteresovaných osob. STAŤ Budování emocionálního kontaktu jde ruku v ruce se shromažďováním informací. Získané informace slouží k posouzení rozsahu krizové reakce (včetně psychického stavu), příčin krize a okolností, za jakých k ní došlo, k objasnění přetrvávajícího ohrožení, k posouzení stupně dezorganizace ve způsobu chování a zachování možností k překonání krize. Je nutné získat informace o době trvání příznaků {projevů) krize - za jakých okolností k nim dochází, jak klient subjektivně chápe příčiny krize a jaký význam krizi přikládá, jaký vliv má krize na jeho nejbližší okolí. Důležitéje identifikovat předchozí způsoby řešení (podobných) problémů, možnosti (a limity) řešení krize v současnosti - co by klientovi mohlo pomoci, které z potíží považuje klient za hlavnía nej-

19 20 / KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PRAXI důležitější", které by se měly řešit nejdříve. Zdrojem krize ovšem nemusí být důvody, které klient uvádí jako příčinu svých potíží. [13] Zároveň vzniká plán, jak krizi řešit. Je nezbytné prozkoumat" sociální oporu daného klienta - zda existují osoby, které ho mohou (a případně v jaké míře) podpořit, kdo a jak mu doposud pomáhal v podobných problémech a zejména v současné situaci. Existence (nebo naopak neexistence) systému sociální opory má rozhodující vliv na hloubku a trvání krizového stavu. Systém sociální opory představují lidé [14] a instituce [15], které mohou klientovi poskytnout pomoc nejen v běžných, normálních" podmínkách života, ale (a to především) i v případě psychické či sociální krize. Jedinec v krizi se může nacházet v jedné z těchto situací: Má k dispozici systém sociální opory, který je mu schopen (a ochoten) poskytnout nezbytnou pomoc (rozhovor s klientem by měl objasnit, zda tito lidé existují, kdo to je, kolik jich je, zda v minulosti již nějakým způsobem klientovi pomohli a zda je umí klient o tuto pomoc požádat). Systém sociální opory sice existuje, ale není aktivizován a to je pak jedním z úkolů krizové intervence (tzv. mobilizace sociální opory). Systém sociální opory z nějakých důvodů neexistuje, absentuje. V takovém případě může být instituce náhradním" poskytovatelem sociální opory do doby, než bude jiný (přirozený) systém sociální opory klienta vybudován. Už tady získává klient schopnost samostatně rozhodovat a pomoc, která je mu poskytována, se blíží k závěru. Někdy ovšem klient potřebuje pomoc i ve fázi realizace plánu (aktivit směřujících ke změně, resp. řešení krize), který byl vypracován společně s krizovým interventem. Klient v krizi obvykle předpokládá, že se mu dostane podpory a potvrzení průběžných úspěchů při překonávání obtíží. Prvky emocionální opory a podpora konstruktivního jednání klienta je nedílnou součástí krizové intervence. [16] Pokud je krizový stav klienta vážný a není možné, aby se vrátil do svév přirozeného prostředí, je nutná hospitalizace. ZÁVĚR Jakmile se ukáže, zeje krize překonána, a klient si uvědomuje, co ke krizi vedlo a jak ji měl překonat {získá náhled, pochopení), může být krizová intervence ukončena. [17] Nedílnou součástí procesu krizové intervence jejasná a srozumitelná dokumentace, aby bylo možné při dalším kontaktu s klientem plynule navázat na dosavadní skutečnosti. V dokumentaci by měly být reflektovány především tyto okolnosti: V jakém psychickém stavu byl klient na počátku procesu intervence. Jak dlouho trval krizový stav a jaké jsou jeho příčiny. Jaká intervence byla provedena. Se kterými institucemi se spolupracovalo a jakých výsledků bylo dosaženo.

20 ETAPY KRIZOVÉ INTERVENCE / 21 Jaká společná rozhodnutí byla přijata v konečné fázi setkání. V jakém psychickém stavu byl klient při ukončení (prip. přerušení) intervence. Jaké byly (resp. jsou) další plány spolupráce s klientem a institucemi, poskytujícími pomoc. [18] Třífázový model krizové intervence popisuje také Golanová. V minimalistické verzi je stručné shrnutí uvedeno v tabulce 1. Tab. 1 Model krizové intervence dle Golanové. Počáteční fáze - formulace první kontakt A- zaměřit se na stav krize koncentrovat se na teď hned" ventilace emocí prozkoumat rizikovou událost zhodnotit dopad události B: vyhodnocení konstatování rozhodnutí seznam okolností a prvořadých problémů ověřit klientovy priority určit hlavní problém C: smlouva (kontrakt) definovat pro klienta i pro pracovníka cíle a problémy; (Zdroj. Golanová, 1978) Střední fáze - realizace první až šestý kontakt A: doplnění chybějících informací zkontrolovat nesrovnalosti vybrat hlavní témata (ztráta, změna, výzva) B: změna chování ověřit klientovy adaptační mechanismy stanovit realistické, krátkodobé a dosažitelné cíle C: identifikovat obecné problémy a úkoly společně vypracovat plán řešení úkolů a problémů Konečná fáze - ukončení sedmý a osmý kontakt, pokud je to nutné A: rozhodnutí o ukončení pomoci klientovi vyrovnat se s ukončením procesu krizové intervence nabídnout pokračování péče a pomoci v jiné formě (např. psychoterapie) B: prozkoumat pokrok posoudit hlavní témata připomenout dosažené cíle, úkoly, změny, nedokončenou práci C: naplánovat budoucnost diskutovat o současných problémech probrat klientovy plány pomoci klientovi, aby měl pocit, že proces intervence je ukončený

21

22 f-ormy KRIZOVÉ INTERVENCE / FORMY KRIZOVÉ INTERVENCE (Naděžda Špatenková) Formy odborné pomoci v krizi můžeme klasifikovat podle různých kritérií, např. podle typu kontaktu krizového interventa s klientem můžeme hovořit o: Prezenční formě pomoci [19] Distanční formě pomoci [20] Prezenční pomoc zahrnuje ambulantní formu pomoci v krizi, hospitalizaci, terénní a mobilní služby. Ambulantní pomoc je poskytována klientům, kteří se osobně dostaví do ambulance (resp. poradny) nějaké instituce primárně určené k poskytování pomoci lidem v krizi (např. ambulance krizových center), případně instituce, v jejíž kompetenci je poskytování krizové intervence sekundárně (např. ambulance psychoterapeutických pracovišť, psychiatrické ordinace, ordinace klinického psychologa, rodinná poradna apod.). Klienti mohou vyhledat ambulantní pomoc na základě vlastního uvážení, obvykle jsou ale nasměrováni" jinými institucemi - linkou důvěry, policií, pracovníky sociálních nebo zdravotnických institucí apod. Hospitalizace je krátkodobé umístění klienta v krizi na tzv. krizové" lůžko nejlépe v zařízení k tomu určeném, tedy v krizovém centru. [21] K hospitalizaci se přistupuje v tom případě, je-li klientův stav takový, že neumožňuje setrvání v domácím prostředí a poskytování jiných forem pomoci. Hospitalizace eliminuje rizikové faktory (např. nachází-h se klient v prostředí, ve kterém je ohrožen jeho život nebo bezpečnost - týrané děti nebo ženy, potřebuje-li nutně dočasně vysadit", případně pokud je nezbytné sledovat jeho psychický stav - např. v případě suicidální hrozby apod.), umožňuje intenzivní koncentraci na řešení krize a využití všech zdrojů a možností krizového centra (event, jiného pracoviště), včetně využití multidisciplinárního týmu atd. Terénní a mobilní služby spočívají v přenesení procesu krizové intervence (a tedy i přemístění krizového interventa nebo krizového mobilního týmu) na místo, kde se nachází osoba (případně osoby) v krizi (může to být domov, škola, nemocnice, ulice nebo místo, kde došlo k neštěstí nebo katastrofě). V praxi jsou výše uvedené formy pomoci prováděny jen zřídkakdy jedinou institucí, obvykle se různé instituce zaměřují podle svých (personálních, prostorových, finančních a organizačních) možností pouze na některé formy krizové intervence. Instituce poskytující primárně krizovou intervenci běžně nazýváme krizová centra (a zpravidla se takto v praxi i oficiálně označují, případně je název rozšířen o po-

23 24 / KRIZOVÁ INTĽRVĽNCb PRO PRAXI jmenování- Krizové centrum Sluníčko nebo o specifikaci daného zařízení- Krizové centrum pro matky s dětmi v nouzi). Disponují krizovými lůžky a obvykle také poskytují ambulantní služby. Mohou případně též provozovat linku důvěry. [22] Krizová centra kromě diagnostické funkce mohou plnit i funkci terapeutickou. Mimoto může krizové centrum představovat pro klienta v krizi (případně také pro jeho rodinu) důležitý systém sociální opory, pokud přirozené zdroje sociální opory nefungují nebo absentují. [23] To je důležité zejména v případě osamělých klientů nebo rodin v sociální izolaci. Kromě výše uvedených základních úkolů může krizové centrum: [24] H spolupracovat s jinými pomáhajícími institucemi; % pomáhat při organizování podpůrných a svépomocných skupin; rozšiřovat a popularizovat poznatky na téma krize a její zvládání; iniciovat vznik specializovaných institucí zaměřených na řešení problémů vyskytujících se v určitých sociálních skupinách; informovat o své existenci a možnostech pomoci klientům v krizi prostřednictvím masmédií. V krizovém centru působí multidisciplinární tým, jehož členy jsou zpravidla psychologové, sociální pracovníci, lékaři i zdravotní sestry. Velmi úzce mohou s tímto týmem spolupracovat také další odborníci (např. právník, duchovní apod.), ale také dobrovolníci a školení laici, například studenti oborů zaměřených do oblasti pomáhajících profesí. Distanční forma pomoci představuje proces krizové intervence, kdy je krizový intervent prostorově vzdálen od klienta. Distanční forma pomoci zahrnuje zejména telefonický nebo internetový kontakt s klientem. Telefonická pomoc nabízí klientům v krizi pomoc a podporu skrze telefon. Zajišťují ji obvykle linky důvěry. [25] Linky důvěry mohou být úzce specializovány na nějakou klientelovou skupinu (Gay linka pomoci, Linka armády CR, Linka důvěry pro děti a mládež), případně na nějaký specifický problém (Antikoncepční linka Cilestýna, Help line AIDS, Linka důvěry DINGIR pro problematiku sekt), nebo mohou poskytovat služby celému širokému spektru volajících. Internetovápomoc je realizována prostřednictvím relativně nového média - internetu. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu uživatelů internetu a k velkým komunikačním možnostem tohoto média lze předpokládat stoupající zájem o tuto formu pomoci. Většina pracovníků v pomáhajících profesích se domnívá, že pro poskytování účinné pomoci je osobní setkání s klientem nezbytné. Jistým způsobem tak dochází k nepatřičné devalvaci distančních forem pomoci, jako je např. linka důvěry nebo internet. Distanční formy pomoci však mohou být užitečnou příležitostí k poskytnutí pomoci, a to stejně efektivní (ne-li v některých případech dokonce i vhodnější), než osobní setkání pracovníka s klientem tváří v tvář.

24 I-ORMY KRIZOVÉ INThRVhNCE / 25 Krizové intervenci tváří v tvář se věnujeme v publikaci Krize, psychologický a sociologický fenomén, a proto se na tomto místě zaměříme především na distanční formy pomoci. Tradiční model vyhledávání formalizovane (institucionalizované) pomoci mnoha klientům nevyhovuje. Model je založen na tom, že se klient někam [26] objedná (dlouhé čekací lhůty nejsou výjimkou), dostaví se ve stanovenou dobu na příslušné místo a je požádán, aby o sobě poskytl základní osobní informace a sdělil svůj problém člověku, který mu z různých důvodů nemusí sedět". Pro některé klienty je tato situace velmi stresující, ne-li přímo ponižující. Telefon nebo internet představují nástroje, které přibližují pomoc řadě klientům, kteří nejsou schopni si o ni říci jiným způsobem nebo ji jiným způsobem obdržet. Může se jednat např. o klienty v ebrietě, intoxikaci, panice, při započatém sebevražedném pokusu, ale také o devianty, potenciální nebo skutečné pachatele trestných činů. Distanční formy pomoci jsou vhodné také např. pro klienty, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou do poradny nebo ambulance přijít sami - malé děti, staří lidé, nemocní, imobilní.[21] Pro ně může telefonický nebo internetový kontakt znamenat téměř jedinou možnost pomoci v tísni nebo osamělosti. Do rodinné poradny, kde jsem před lety pracovala, opakovaně telefonoval mladý muž, který chtěl konzultovat své vážné rodinné problémy po telefonu. Když jsem mu nabídla možnost osobní návštěvy poradny, posmutněl a řekl: Chtěl jsem... Vlastně jsem tam už byl, ale zjistil jsem, že poradna je ve druhém patře bez výtahu a já mám elektrický invalidní vozík... " K základním charakteristikám distanční formy pomoci patří: Permanentní nebo převažující oddělení krizového interventa a klienta v prů-. běhu procesu krizové intervence. Toto je základní charakteristika, která odlišuje distanční formu pomoci od obvyklého prezenčního přístupu. (De)institucionalizace. V tradičním prezenčním přístupu se jedná o osobní kontakt klienta s krizovým interventem - tedy člověka s člověkem (s určitým jménem, titulem, tváří, tělesnou konstitucí, úpravou zevnějšku apod.), v případě distančních forem pomoci se jedná o kontakt klienta s institucí (např. linkou důvěry, protože pracovník linky důvěry může zůstat anonymní). Na jedné straně se tak jedná o institucionalizovanou (formalizovanou) formu pomoci, na druhé straně představuje distanční pomoc přenesení procesu krizové intervence z instituce přímo do soukromí klienta. Využívání technických prostředků (telefon, internet, pošta). Prakticky všechny moderní technické prostředky mohou být využívány pro poskytování pomoci a podpory klientům. Jde jen o to, aby se pracovníci v pomáhajících profesích s nimi naučili pracovat a využívat je k prospěchu svých klientů (;' k prospěchu vlastnímu). Někdo může namítnout, že řada klientů (například klientů sociálních pracovníků, kteří se rekrutují především ze sociálně slabších vrstev) tyto technické vymoženosti" zpravidla nevlastní. Jistě, ale pokud klient tuto možnost má a chce tímto způsobem komunikovat, protože mu to z různých důvodů vyhovuje lépe, než osobní kontakt, proč tento způsob poskytování pomoci odmítat?

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Poskytování krizové pomoci výměna zkušeností a know-how Pražská linka důvěry Pražská linka důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST

INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Krok do života 1, CZ. 1.04/3.1.02/43.00068 Inovace vzdělávacích a poradenských programů pro běžné klienty INOVOVANÁ METODIKA PROJEKTU ŠANCE PRO BUDOUCNOST Tento projekt je financován z Evropského sociálního

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte

Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Mapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Lucie

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií

metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Univerzita Palackého v Olomouci metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií Autoři: PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Petra Hrušková Problémy sociálních pracovníků v terénní práci s rodinami

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie

Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY PSYCHOLOGICKÁ PÉČE OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie Autor: Vedoucí práce: Mgr.

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků

Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků 1 Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky Ostrava 2008

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s.

Klíčová slova rodina, matka, smrt dítěte, pomoc pozůstalým, Dlouhá cesta, o. s. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte Contributions of the Association The Long Way for Mothers and Families of Dead Children Zdeňka Dohnalová, Libor Musil

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma:

esprit co potřebují hyperaktivní děti téma: esprit 62009 zdarma č a s o p i s p r o v š e c h n y, k t e r ý m du š e v n í s t r a s t i n e j s o u l h o s t e j n é 1 téma: co potřebují hyperaktivní děti Ilustrace Silvie Vurcfeldová Budoucnost

Více