CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008"

Transkript

1 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2 Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci. Kodex Charity Česká republika

3 2 OBSAH Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Charitní ošetřovatelská služba... 5 Charitní pečovatelská služba... 6 Krizová pomoc... 8 Chráněná dílna a charitní prodejna... 9 Dobrovolnická činnost...10 Hospodaření Charity za rok Výrok auditora...16 Výkaz zisku a ztráty...19 Rozvaha...23

4 ÚVODNÍ SLOVO 3 Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s uplynulým rokem Charity Holešov. Na začátku loňského roku se vyměnilo vedení Charity Holešov a do funkce ředitele byl jmenován Mgr. Milan Jelínek. Došlo rovněž k personálním změnám na pracovní pozici vedoucí Charitní pečovatelské služby, vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby a sociální pracovnice Krizové pomoci. Taktéž střediska Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby doznala organizačních změn, jednalo se zejména o reorganizaci práce. Loňský rok byl posledním pro charitní prodejnu, která musela z ekonomických důvodů ukončit svůj provoz. Sociální služby (Charitní pečovatelská služba a Krizová pomoc) dostaly oproti roku 2007 méně finančních prostředků od Ministerstva práce a sociálních věcí, což samozřejmě zkomplikovalo bezproblémové provozování obou služeb. Je spousta nedostatků v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které budou muset být systematicky řešeny, odstraněny nebo změněny tak, aby byly opravdu legislativním rámcem pro všechny, ať už pro poskytovatele či klienty sociálních služeb. Chtěl bych poděkovat všem drobným i větším dárcům, kteří v loňském roce podporovali činnost Charity Holešov. Moc si vážíme této Vaší pomoci a spolupráce. Dále bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci představitelům města Holešova, obcí Mikroregionu Holešovsko, Zlínského kraje, kněžím z farnosti Holešov a přilehlých farností. Můj dík patří také bývalé ředitelce Charity Holešov paní Evě Janalíkové za obětavost a odvedenou práci v Charitě Holešov. Chtěl bych jí popřát hodně sil a zdraví do dalších let. Na závěr se svým díkem nechci zapomenout na bývalé členy rady a revizní komise Charity Holešov, kterým skončilo v loňském roce funkční období, za jejich obětavou a nezištnou práci pro Charitu a všem dobrovolníkům, ať už dospělým nebo dětem, kteří se přičinili o zdárný průběh Tříkrálové sbírky a Humanitárních sbírek šatstva. Bez přispění vás všech by pomoc potřebným klientům nebyla možná v takovém rozsahu, v jakém se nám v uplynulém roce dařila. Všem klientům, kterým poskytuje Charita Holešov své služby, bych chtěl za jejich trpělivost, pochopení a vstřícnost poděkovat. Ne vždy je jednoduché najít ideální řešení pro obě strany. Proto si toho o to více vážíme. Kéž si všichni nadále uvědomujeme a k tomu takto přistupujeme, že každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc někoho druhého. S přáním pokoje a dobra Mgr. Milan Jelínek Ředitel Charity Holešov

5 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo organizace: Telefon a fax: Internetové stránky: Statutární zástupce: Charita Holešov, Nám. Svobody 97, Holešov (ředitelství) Mgr. Milan Jelínek (ředitel) IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: č. ú /0300 Registrace na MK ČR: dle zákona č. 308/1991 Sb. zařazení do rejstříku Trvání činnosti: od Území působnosti: Zlínský kraj Počet pracovníků: k (hlavní pracovní poměr: 23) Charita Holešov obnovila svoji činnost v březnu Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, Sdružení Charita Česká republika a od roku 1995 je SČKCH řádným členem celosvětové organizace Caritas internationalis.

6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) 5 Adresa: Telefon: Vrchní sestra: Nám. Svobody 97, Holešov , mobil: , Eva Janalíková, od Marcela Fürstová Oblast působnosti: Charitní ošetřovatelská služba je zajišťována na území města Holešova a obcích Všetuly, Bořenovice, Rymice, Horní Lapač, Jankovice, Karlovice, Kostelec u Holešova, Kunovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Žopy. Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat domácí zdravotní péči ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou lidem chronicky i akutně nemocným v jejich vlastním sociálním prostředí. Službu zajišťují zdravotní sestry s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, metodou ošetřovatelského procesu, který je základem individualizované kvalitní ošetřovatelské péče. Našim cílem je poskytnout klientům ošetřovatelskou péči, která podporuje soběstačnost pacienta, zmírňuje jeho těžkosti a zajišťuje důstojné umírání. Celkem bylo za rok 2008 provedeno návštěv v domácnostech u 485 klientů. Úkony prováděné v domácím prostředí: Sledování fyziologických funkcí Příprava a podávání léků Aplikace inzulínu a injekcí Odběry biologického materiálu Ošetření ran,stomií,katetru Prevence zdravotních komplikací Nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti Ošetřování chronicky nemocných Edukace klientů a rodinných příslušníků Služby jsou poskytovány po celý den včetně víkendů a svátků podle potřeb klientů a indikace lékaře.

7 6 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) Vedoucí: Zdeňka Veverková, od Eva Relichová, DiS. Adresa: Novosady 1597, Holešov Telefon: , mobil: Posláním Charitní pečovatelské služby je umožnění potřebným občanům města Holešov a Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, aby jejich život mohl zůstal kvalitní a důstojný. Hlavní cílem je podpora a pomoc v těch oblastech, kde člověku dochází vlastní síly. Rozsah poskytování sociální služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně celková koupel poskytnutí stravy dovoz obědů pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, pochůzky (zajištění léků), úklid, mytí oken, praní prádla zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pedikúra drobné údržbářské práce v domácnosti Ceny za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou 340/2007 ze dne , kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. Cílová skupina Charitní pečovatelské služby: osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, věku nebo zdravotního postižení z hlediska věku dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let) a starší senioři (nad 80 let) Kritériem odmítnutí zájemce o službu je: naplněná kapacita žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny (zejména zdravotní stav zájemce nedovolující využití služby) zájemce vyžaduje službu, kterou neposkytujeme zájemce nemá místo trvalého bydliště v Holešově či Mikroregionu Holešovsko Principy poskytování sociální služby: respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů nestrannost při poskytování služby dostupné informace o poskytování služby odbornost při poskytování služby

8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) 7 Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 6:30 do 15 hod. na základě smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem v jeho domácím prostředí. V případě potřeby i o víkendech a svátcích. Péče se provádí za úhradu dle platného ceníku, který je přílohou ke smlouvě, která je s uživatelem sepsána. K datu jsme poskytli službu v terénu města Holešov 311 uživatelům, v místních částech pak činil počet uživatelů: Dobrotice 8, Količín 4, Tučapy 8 a Žopy 6. Charitní pečovatelskou službu využívali i občané v okolních obcích (viz tabulka). Z celkového počtu uživatelů využilo pouze fakultativní službu tj. pedikúra ve Středisku osobní hygieny nebo v domácnosti) celkem 168 občanů. Nejvíce frekventovanou službou byl rozvoz a donáška obědů, dále pak nákupy a pochůzky, běžný úklid a údržba domácnosti. Obec Počet uživatelů Obec Počet uživatelů Bořenovice 2 Míškovice 3 Horní Lapač 3 Pacetluky 3 Jankovice 7 Prusinovice 4 Kostelec u Holešova 18 Přílepy 9 Kurovice 1 Roštění 18 Lechotice 1 Rymice 9 Ludslavice 7 Třebětice 8 Martinice 11 Zahnašovice 3 Žeranovice 10

9 8 KRIZOVÁ POMOC (KP) Sociální pracovnice: Eva Relichová, DiS, od Mgr. Veronika Drábková Adresa: Nám. Svobody 97, Holešov Telefon: , mobil: Posláním Krizové pomoci je poskytnutí neodkladné, krátkodobé pomoci osobám, které nejsou schopny vlastními silami popř. z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase nouzovou či tíživou situaci. Cílem služby je zabezpečit nezbytnou fyzickou ochranu uživatele, poskytnout mu poradenskou činnost v sociálně-právní oblasti (popř. odkaz na odborníky v daném oboru), posílit jeho samostatnost a soběstačnost vybavením uživatele znalostmi, které pak uplatní při řešení krizové situace, předcházet sociálnímu vyloučení, popř. pomoci při sociálním začlenění v oblasti hledání bydlení, zaměstnání. V případě nouzového ubytování v kombinaci s materiální pomocí (zajištění nezbytečné stravy, ošacení a hygienických potřeb) umožňuje Krizová pomoc uživateli v případě ohrožení okamžitě opustit rizikové prostředí a nabízí mu prostor pro zvážení a následné řešení nepříznivé sociální situace. Cílovou skupinou jsou osoby v krizi tj. v situaci, která je příčinou změny v navyklém způsobu života, a která vyvolává stav nerovnováhy, ohrožení, stresu; osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, osoby po výkonu trestu, příslušníci etnických menšin, z hlediska věku mladí dospělí (18 26 let), dospělí, senioři. Principy služby Krizové pomoci jsou poskytovány na základě principu bezodkladnosti a nepřetržitosti provozu tj. možnost kontaktu prostřednictvím mobilního telefonu. Dále je to pak: dostupnost informací o službě komplexnost péče tj. zabezpečení uspokojení potřeb biologických, sociálních i duchovních zohledňování individuálních potřeb uživatele Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. Během letních měsíců došlo v rámci služby ke dvou významným změnám, ke změně personální na pozici sociální pracovnice Krizové pomoci, později také ke změně místa výkonu ambulantní formy pomoci. Kancelář sociální pracovnice byla přesunuta do objektu ředitelství Charity, čímž se jednotlivé složky služby dostaly pod jednu střechu. V roce 2008 se na Krizovou pomoc obrátilo celkem 51 žen a 27 mužů, z toho 23 uživatelů krizového pokoje, přičemž během jejich ubytování došlo ke 134 návštěvám sociální pracovnice. Tento pokoj byl obýván 144 dní v roce (využitelnost tedy činí 39,45 %). Nejčastěji využívanou službou bylo poskytnutí jednoduché informace nebo předání kontaktů, ubytování, charitní šatník a poskytnutí cílené rady.

10 CHRÁNĚNÁ DÍLNA 9 Kontaktní osoba: Dana Bachnerová Adresa: Nám. Sv. Anny 1029, Holešov Telefon: Provoz šicí dílny je realizován v prostorách zapůjčených Městem Holešov. Provádí se zde úpravy a opravy oděvů, zakázkové šití oděvů na míru a šití potřeb pro domácnost. Provozní doba je ve všední dny od 7.00 do hod. V objektu se nachází i charitní prodejna s nabídkou sortimentu církevní povahy a výrobků chráněných dílen, kterou vede paní Stanislava Neradilová. Je zde možné zakoupit: křestní svíce, křestní roušky, duchovní literaturu, Bibli, kancionály, růžence, kříže, obrázky, zdobené svíce, dárková mýdla, bytové doplňky, kalendáře, betlémy, pohledy a blahopřání; v době od 9.00 do hod.

11 10 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST Charitní rada: předseda: MUDr. Eva Mlčáková členové MUDr. Jitka Havlíková Alena Gogelová Ludmila Klabalová Mgr. Rudolf Seifert Revizní komise: předsedkyně: Zdeňka Bílková členové: Ludmila Kadlíková Danuše Ottová Tříkrálová sbírka: Eva Relichová, DiS - asistentka dobrovolníci včetně zaměstnanců MěÚ Holešov a Obecních úřadů okolních obcí TŘÍKRALOVÉ PŘED A KOLEDOVÁNÍ Ne nejedná se o překlep. Proč předkoledování? Protože na rozdíl od ostatních skupinek koledníků svou pouť Holešovem podnikli extra tři králové: otec děkan P. František Cinciala, ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek a zaměstnanec Charity p. František Pirkl už v pátek Králové putovali na Městský úřad, Finanční úřad, Katastrální úřad, Úřad práce i do firem: Trachea, JosPo a DobeCar. Zazpívat koledu a popřát vše dobré do letošního roku přišli či spíše přijeli v bryčce taženou koňmi také na polikliniku. S kolika lidmi se králové setkali, prohodili pár slov? To by šlo jen ztěží spočítat. Jisté však je, že v jejich naplněné pokladničce bylo celkem ,50 Kč. Krásná suma. Nutno však dodat, že jen o peníze zde opravdu nejde... Dalšího dne se shromáždili na základně všichni ostatní koledníci a jejich dospělé doprovody. Ti se pak průvodem na první pohled docela netradičním přesunuli do kostela, kde jim otec děkan P. Cinciala udělil požehnání. Po požehnání se skupinky rozešly do všech částí města. Počasí bylo mrazivé, ovšem všichni se vrátili na základnu relativně v pořádku. Studené uši, nosy, ruce a tváře rozehřálo občerstvení a také informace o výtěžku z té které pokladničky a drobná symbolická odměna, která má být upomínkou a poděkováním za čas, ochotu, nadšení a nasazení, se kterým se děti i dospělí ujali královských rolí.

12 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 11 Celkový výtěžek činil ,50 Kč: Bořenovice 4 250,50 Kč Pacetluky 5 687,00 Kč Dobrotice 7 068,00 Kč Prusinovice ,00 Kč Holešov ,00 Kč Přílepy ,00 Kč Horní Lapač 8 826,00 Kč Racková ,00 Kč Jankovice ,50 Kč Roštění ,50 Kč Količín 7 351,00 Kč Rymice ,00 Kč Kostelec ,00 Kč Třebětice 9 021,00 Kč Kurovice 6 600,00 Kč Tučapy 8 335,00 Kč Ludslavice ,00 Kč Zahnašovice ,00 Kč Martinice ,00 Kč Žeranovice ,00 Kč Němčice 6 439,00 Kč Žopy 8 218,00 Kč

13 12 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST Rozdělení celkových příjmů z koledování: Na záměry Charity Holešov: podpora Charitní ošetřovatelské služby (dofinancování polohovacích lůžek, nákup antidekubitního lehátka, PC + tiskárna pro středisko, zdravotnický materiál, opravy služebních vozidel) nákup zdravotních kompenzačních pomůcek (3 ks elektrických polohovacích lůžek pro imobilní občany) podpora Charitní pečovatelské služby (nákup 2 praček a pomůcek do koupelen Střediska osobní hygieny) přímá pomoc podpora Krizové pomoci (nákup vysavače a antialergických lůžkovin) ,65 Kč Kč Kč Kč Kč 6 384,65 Kč

14 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 13 HUMANITÁRNÍ SBĚR ŠATSTVA Během roku 2008 proběhly jako již tradičně celkem dvě sbírky šatstva, na jaře v době a na podzim Občané Holešova a blízkého okolí provedli opět po určité době generálku vlastních skříní a donesli nebo dovezli velký objem šatstva a dalších věcí domácí spotřeby. Charita Holešov ve spolupráci s Diakonií Broumov nabídla možnost zbavit se těchto věcí prospěšným způsobem, přispěním jsme společně pomohli sociálně potřebným občanům, poskytli jsme dočasnou práci osobám, které se stěží uplatňují na trhu práce, také jme v určité míře odlehčili komunálnímu odpadu, protože nepoužitelný humanitární materiál Diakonie dále ekologicky zpracovala. Pro účely shromažďování materiální pomoci byly jako při minulých sběrech zapůjčeny prostory domu U sv. Martina ve Smetanových sadech. Z obou sbírek se dohromady vybralo a odvezlo přibližně 800 velkých tzv. banánových krabic a 250 pytlů materiálu.

15 14 HOSPODAŘENÍ CHARITY ZA ROK 2008 VÝNOSY: DOTACE: ze státního rozpočtu MPSV ,-- Město Holešov a Obecní úřady ,-- Zlínský kraj ,-- Celkem: ,-- DARY: příspěvky od tuzemských organizací ,-- příspěvky od jednotlivců ,-- Tříkrálová sbírka ,-- Celkem: ,-- TRŽBY: platby od zdravotních pojišťoven ,-- za služby klientům doma ,-- za fakultativní služby ,-- za prodané zboží ,-- za zapůjčené kompenzační pomůcky ,-- ostatní tržby z prodeje služeb ,-- Celkem: ,-- OSTATNÍ VÝNOSY: Ostatní výnosy ,-- Celkem: ,-- VÝNOSY celkem: ,--

16 HOSPODAŘENÍ CHARITY ZA ROK NÁKLADY: SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY: DHM (do 40 tis.) ,-- ostatní materiál ,-- spotřeba energie ,-- spotřeba pohonných hmot ,-- prodané zboží ,-- Celkem: ,-- SLUŽBY: opravy a údržba ,-- cestovné 4 650,-- reprezentace 3 616,-- školení ,-- ostatní služby ,-- Celkem: ,-- NÁKLADY OSOBNÍ: mzdové náklady (+ odměny) ,-- OON (DPP, DPČ) ,-- zákonné sociální pojištění ,-- stravné ,-- ostatní zákonné náklady ,-- Celkem: ,-- NÁKLADY OSTATNÍ: ostatní náklady (včetně darů) ,-- odpisy, prodaný majetek ,-- daně a poplatky 546,-- Celkem: ,-- NÁKLADY celkem: ,-- Celkový rozdíl výnosů a nákladů: ,--

17 16 VÝROK AUDITORA ZPRÁVA o provedeném auditu roční účetní závěrky za rok 2008

18 VÝROK AUDITORA 17

19 18 VÝROK AUDITORA

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 19

21 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 21

23 22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

24 ROZVAHA 23

25 24 ROZVAHA

26 ROZVAHA 25

27 26 ROZVAHA

28 ROZVAHA 27

29 28 FOTOGALERIE

30 Charita Holešov Nám. Svobody č. 97 Holešov Tel.: Bankoví spojení: ČSOB a.s. pob. Holešov č. ú /0300 IČO:

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více