AKUTNÍ FÁZE: KRIZOVÁ INTERVENCE, NEBO PRVNÍ OBČANSKÁ POMOC? Bohumila Baštecká:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKUTNÍ FÁZE: KRIZOVÁ INTERVENCE, NEBO PRVNÍ OBČANSKÁ POMOC? Bohumila Baštecká: bastecka@etf.cuni.cz"

Transkript

1 6. konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové 20. října 2010 na FVZ UO HK AKUTNÍ FÁZE: KRIZOVÁ INTERVENCE, NEBO PRVNÍ OBČANSKÁ POMOC? Bohumila Baštecká: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se představila. Jmenuji se Bohumila Baštecká, učím na Evangelické teologické fakultě UK v Praze předmět psychosociální krizová spolupráce, jsem členkou Psychosociálního intervenčního týmu ČR a vedoucí pracovní skupiny pro vytváření standardů psychosociální krizové spolupráce při Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Důležité je na začátku vyjasnit pozici, kterou v oboru psychosociální krizové spolupráce zastáváme: vycházíme ze silové domněnky a z domněnky růstu, které předpokládají, že lidé, rodiny, skupiny, obce (komunity) a organizace nacházejí síly i tváří v tvář nepřízni osudu a že v důsledku nepřízně a neštěstí rostou; spoléháme na jejich odolnost (resilienci); bráníme se výrobě obětí. Jsme přesvědčeni (námi zastávaná antropologie říká), že: Neštěstí potkávala lidi od nepaměti a oni je od nepaměti umějí zvládat. Svépomoc a vzájemná pomoc jsou nejčastějšími reakcemi na mimořádnou událost anebo krizovou situaci; pomáhání pomáhá zvláště těm, kteří pomáhají. Člověk si obvykle dokáže pomoci sám, zvláště pokud ho ostatní podpoří. Neštěstí je zakotveno ve společenství stejně jako reakce na něj a stejně jako lidská důstojnost, život a smrt. Účinné psychosociální postupy vycházejí ze společenství a zaměřují se na něj. Výsledkem neštěstí je mj. zkušenost a s ní související lepší připravenost na příští událost. Hodnoty, o které se naše pojetí opírá, jsou lidská důstojnost; partnerství, spolupráce, uznání; angažovanost pro druhé a společenství; úcta k rozmanitosti a řádu; otevřenost k víře, přesahu a smyslu uplatňované podle principů subsidiarity, partnerství a participace, reálnosti, dlouhodobosti, kulturní kompetence a dalších.

2 Účelem psychosociální spolupráce je vzbudit v nás všech zasažených přesvědčení: nejsme na to sami, společně to zvládneme, i my můžeme pomoci druhým a na příště se připravíme. Cílem mého příspěvku je sdělit a objasnit tři věci: V akutní fázi při a po neštěstí používáme spíše první pomoc než krizovou intervenci. První pomoc je věcí občanskou. Jednotlivé postupy je dobré od sebe odlišovat v tréninku i praxi, neboť jsou účelné a účinné tam, kde mají svou indikaci. Chci-li tato tvrzení doložit, potřebuji vymezit, jaké postupy při a po neštěstí v psychosociální oblasti používáme a co nám všem (= lidem zasaženým mimořádnou událostí anebo krizovou situací) přinášejí. První (občanské) pomoci V naší republice máme uzákoněnu první pomoc zdravotní, v literatuře najdeme první pomoc technickou (Konštacký, Štětina in Štětina a spol., 2000), psychickou (Oerner, Schnyder in Oerner, Schnyder, Eds., 2003, s využitím posloupnosti pomoci Beverly Raphaelové) a první pomoc duchovní (Taylor, 2008); naše skupina (Baštecká a kol., 2010) zdůrazňuje rovněž první pomoc sociální a právní. Pomoci členíme proto, abychom na jednotlivé složky bio-psychosociálněspirituální jednoty nezapomínali. Pro jednoduchost je vyjadřujeme zkratkou DOKIPT (důstojnost ochrana kontakty informace podpora - ticho), která zachycuje průnik účinných psychosociálně-spirituálních prvků prvních pomocí. Všechny první pomoci považujeme za občanské, to znamená, že každý z nás má (zákonnou) povinnost pomáhat druhým v nouzi, tísni, ohrožení a bezmoci; každý se může rozhodnout angažovat se pro druhé konkrétními činy; občané tím mj. uplatňují svou reálnou moc tváří v tvář bezmoci, neboť lidskou důstojnost a dobré vzpomínky můžeme podpořit vždy (i když nemůžeme nic jiného). Účelem prvních pomocí je vyjít vstříc potřebám člověka bezprostředně zasaženého neštěstím, po/vzbudit v něm naději a přesvědčení, že druzí ho nenechají na holičkách a že on nenechal nikoho na holičkách, a stabilizovat jeho situaci. To znamená, že jde o spolupráci přímých zasažených a jejich rodin s aktivním a podporujícím prostředím. Literární zdroje považují první pomoc za úvod k dalším intervencím anebo první pomoc a další intervence směšují. Např. Taylorová (2008) mluví o pastorační krizové intervenci a první duchovní pomoci zaměnitelně. S naším pojetím prvních občanských pomocí se

3 zčásti shoduje důrazem na jejich všeobecnost: Každý, ať vychází z jakékoli tradice víry, bez ohledu na oficiální postavení, může poskytnout první duchovní pomoc. ; rozchází se s námi důrazem na patřičný výcvik. Nácvik prvních pomocí je samozřejmě prospěšný. Můžeme se však poučit z historie první pomoci zdravotní: nacvičování kláskových obvazů v občanech leckdy vzbudilo dojem, že první pomoc přesahuje jejich možnosti a že jediné, co mohou, je přivolat záchranku. Dnešní postoj k první (zdravotní a jakékoli) pomoci je: Rozhodni se a udělej. První občanské pomoci je možné (a didakticky správné) strukturovat. V literatuře najdeme variace na základní strukturu, kterou popsali v kapitolce Jak zahájit rozhovor Brown, Pullen, Scott (1992): Představte se Snižujte hladinu úzkosti Naslouchejte Vnímejte. Taylorová (2008) mluví o představení se a stabilizaci (podstatná část stabilizace spočívá v tom, že se člověk představí) a o uznání druhého tím, že ho vnímáme. (Poté už se autorka od první pomoci odchyluje do časné intervence.) Autoři v podstatě popisují první kontakt. První kontakt není nic odborného, jde o běžné mezilidské chování, o společenskými konvencemi udržovaný řád vnášený do mimořádné události. Otevíráme jím všechny další intervence, i ty odborné. Ve standardech (Baštecká a kol., 2010) popisujeme totéž slovy: představujeme se jménem, rolí a úkolem; respektujeme odmítnutí; rozeznáváme potřebnou míru nátlaku přiměřenou situaci; klidně a srozumitelně podáváme a sdílíme informace; odhadujeme situaci zasažených; atd. Chronologie zásahů po prvních pomocích V akutní fázi pomáhání a spolupráce se užije kromě prvních pomocí též zastáncovství (podpora práv a oprávněných zájmů zasažených) včetně jejich (reálného) doprovodu, případně (mentální) provázení (například, je-li člověk po události hospitalizován). Na to navazuje poradenství, především právní, občanské, sociální, manželské a rodinné (vztahové), pastorační; součástí poradenství může být též psychoedukace, případně další postupy časné intervence. Poté - spíše v období střednědobé a dlouhodobé pomoci, kdy za hlavní typ podpory považujeme komunitní intervence a obřady - přichází v některých případech ke slovu psychoterapie či obdobně specializovaná duchovní péče, právní a sociální pomoc se zaměřením na řešení sociálního vyloučení. Kde v této souslednosti má místo krizová intervence?

4 Krizová intervence Výše jsem uváděla, že krizová intervence v souvislostech neštěstí je někdy zaměňována s prvními pomocemi či vřazována pod časné intervence. Z našeho pohledu je to metoda, která se u neštěstí příliš neuplatňuje, ačkoli je s nimi historicky svázána. Německo-americký psychiatr Erich Lindemann léčil a posléze v příspěvku Symptomatology and Management of Acute Grief v American Journal of Psychiatry roku 1944 popsal reakce lidí (obětí přímých a jejich blízkých) po požáru, který vypukl v bostonském nočním klubu Coconut Grove. Obětí bylo přes tři sta. Lindemann zachytil průvodní jevy akutního zármutku (tělesné projevy, pocity viny a nepřátelství a obrany proti nim, a změny ve vzorcích chování, někdy převzetí vzorce chování po zesnulém). Základem krizové intervence, která se pojímala jako terapie, bylo sdílet s pacientem jeho truchlení a uvolňovat ho z vazby na zesnulého do nových vztahů a kontaktů. Od doby Lindemannovy se změnilo jak pojetí krize, tak logicky pojetí toho, co v krizi pomáhá. Lindemannův akutní zármutek by byl dnes považován zčásti za dopad traumatu, zčásti za truchlení, a jako odpovídající by byly na individuální úrovni vnímány postupy první pomoci, zastáncovství, doprovázení a poradenství. Krize je nyní nahlížena jako reakce na subjektivně hodnocenou situaci, která přesahuje běžný repertoár jedincových vyrovnávacích strategií. Greene, Lee, Trask, Rheinscheld (2000) upozorňují, že po 4 až 6 týdnech se člověk (ať léčen nebo neléčen) vrací do předchozího stavu rovnováhy nebo nachází novou rovnováhu, která je lepší (může být i horší) než stav před krizí. Účelem krizové intervence je řešit problém a povzbuzovat člověkovy síly, zdroje a jeho ovládání situace. Předpokládáme jeho pokrizový růst. Roberts (2000) nabízí svůj sedmistupňový model krizové intervence, který vztahovými a komunikačními prvky doplňuje běžný čtyřfázový obecný intervenční model (posouzení plánování provedení vyhodnocení): posuď stav člověka a riziko sebevraždy vytvoř dobrý vztah a klienta zaangažuj urči hlavní problémy (a spouštěč) zacházej s emocemi (a aktivně naslouchej) prozkoumej alternativní vyrovnávací strategie a částečná řešení vytvoř akční plán vytvoř plán pro ukončení a následnou kontrolu. Krizová intervence bývá v důsledku svých psychiatrických kořenů pokládána i za krátkodobou na stabilizaci pacienta a řešení problému zaměřenou terapii. My ji díky mnohému uplatnění mimo medicínské prostředí i díky účelu, který se od terapeutického liší považujeme za svébytný postup. Základem úspěšné krizové intervence je dobrá analýza spouštěče, podpora vnitřních sil člověka a dostupnosti jeho podpůrné sítě, tedy zdrojů. Analýza spouštěče či poslední kapky (a celé posouzení), nutnost vyprávět a zaměření na řešení problému vzdaluje v dnešním chápání krizovou intervenci od přímého použití v oblasti neštěstí, a to zvláště v jeho akutní fázi.

5 Závěr Nepřiměřeně užité postupy mohou poškozovat. S chybně užitou krizovou intervencí jsme se setkali např. po neštěstí u Nažidel. Proto je z našeho pohledu důležité si připomínat vhodnost a výhodnost prvních (občanských) pomocí. Neboli slovy Norrisové a Thompsonové (in Kaniasty, Norris, 1999): Než aby přispívali k chaosu, který panuje na místě katastrofy v akutní fázi, měli by pracovníci z oblasti duševního zdraví raději zaměřit svou energii na plánování, finanční zabezpečení a zveřejňování pozdějších služeb pro zatížené lidi, kteří se nadoraz vyčerpají. Literatura BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. (2010). Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřené na průběh a výsledek. Praha: GŘ HZS. BROWN, Tom M., PULLEN, Ian M., SCOTT, Allen I. F. (1992). Emergentní psychiatrie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství. GREENE, Gilbert J., LEE, Mo-Yee, TRASK, Rhonda, RHEINSCHELD, Judy (2000). How to Work With Clients Strengths in Crisis Intervention: A Solution- Focused Approach. In: ROBERTS, Albert R. (Ed.) Crisis Intervention Handbook. Assessment, Treatment, and Research. 2nd Ed. Oxford University Press. KANIASTY, Krzysztof, NORRIS, Fran (1999). The Experience of Disaster: Individuals and Communities Sharing Trauma. In: GIST, Richard, LUBIN, Bernard (Eds.) (1999). Response to Disaster. Psychosocial, Community and Ecological Approaches. Brunner/Mazel. OERNER, Roderick, SCHNYDER, Ulrich (2003). Progress made towards reconstructing early intervention after trauma: emergent themes. In: OERNER, Roderick, SCHNYDER, Ulrich (Eds.) Reconstructing Early Intervention After Trauma. Innovations in the Care of Survivors. New York: Oxford University Press. ROBERTS, Albert R. (2000). An Overview of Crisis Theory and Crisis Intervention. In: ROBERTS, Albert R. (Ed.) Crisis Intervention Handbook. Assessment, Treatment, and Research. 2nd Ed. Oxford University Press. ŠTĚTINA, Jiří a spolupracovníci (2000). Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada. TAYLOR, Julie (2008). Spiritual First Aid. In: ROBERTS, Stephen B., ASHLEY, Willard W. C. Disaster Spiritual Care. Practical Clergy Responses to Community, Regional and National Tragedy. Woodstock: SkyLight Paths.

STANDARDY PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÉ POMOCI

STANDARDY PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÉ POMOCI Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR STANDARDY PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÉ POMOCI A SPOLUPRÁCE ZAMĚŘENÉ NA PRŮBĚH A VÝSLEDEK PRACOVNÍ SKUPINA PRO VYTVÁŘENÍ A OVĚŘOVÁNÍ STANDARDŮ

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky

Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky Psychologická podpora duševního zdraví pro krizovou připravenost v rámci Bezpečnostního systému České republiky Vivienne Soyková Ústav ekonomiky a managementu fakulty dopravní ČVUT v Praze soykova@fd.cvut.cz

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová

Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Psychosociální pomoc pozůstalým aneb Umíme to? Hana Savarová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předložená bakalářská práce obsahuje tématiku psychosociální pomoci pozůstalým. Zaměřuji se v ní na oblast

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie

Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA PSYCHOLOGIE FILOZOFICKÉ FAKULTY PSYCHOLOGICKÁ PÉČE OBĚTEM DOPRAVNÍCH NEHOD Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie Autor: Vedoucí práce: Mgr.

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení

Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení ZATLOUKAL, L., HAVLÍK, M., ŠOTOLA, J., DOLEČEK, Z. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení. Sociální práce 11, 2011, 81-92. Komplexní

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR

MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné teoretické práce absolventů IV. Komunity Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii zakončení v r. 2004 1 OBSAH: Bolfík,M.: Následná

Více

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová

Profesní kompetence sociálního pedagoga. Bc. Hana Rozsypalová Profesní kompetence sociálního pedagoga Bc. Hana Rozsypalová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá tématem kompetencí sociálního pedagoga. Pojednává o sociální pedagogice, o

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

ALTERNATIVA AKUTNÍ PÉČE O PSYCHIATRICKÉ PACIENTY:

ALTERNATIVA AKUTNÍ PÉČE O PSYCHIATRICKÉ PACIENTY: ALTERNATIVA AKUTNÍ PÉČE O PSYCHIATRICKÉ PACIENTY: REZIDENČNÍ ZAŘÍZENÍ An alternative approach to taking acute care of psychiatric patients: residential facilities Andrea Scheansová Psychiatrická léčebna

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více