diecézní charita výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "diecézní charita výroční zpráva"

Transkript

1 diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013

2 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář Charit DCHP 5 Mapa míst s charitními službami poskytovanými v rámci Diecéze plzeňské 6 Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni 7 Domov pro seniory Bor 8 Středisko sociální rehabilitace (SSR) 9 Terénní krizová služba (TKS) 10 Intervenční centrum Plzeňského kraje (IC) 10 Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí 11 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň (PCU) 12 SOS Domažlice, ambulantní a terénní forma sociální rehabilitace 13 Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa 14 Domov pro matky s dětmi Domažlice 15 Azylový dům a sociální ubytovna sv. Alberta Chmielowskeho 15 Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské Lázně 17 Adopce na dálku (AND) 17 Středisko rozvojové spolupráce (SRS) 18 Azylový dům Betlém Cheb 18 Nízkoprahové denní centrum Cheb 19 Středisko sociální rehabilitace Cheb 20 Noclehárna Betlém Cheb 21 Pracovně poradenské centrum Cheb 22 Krizová pomoc Cheb 22 Dluhová poradna Cheb 23 Tříkrálová sbírka 24 Naše pomoc při povodních 25 Fotogalerie 26 Přehled pracovníků DCHP 27 Účetní závěrka 28 Rozvaha 29 Výkaz zisku a ztráty 30 Dotace 31 Účetní závěrka 34 Zpráva auditora 35 Podpora institucí a firem 36 Poděkování 16 Volnočasové kluby Duha Domažlice

3 [slovo biskupa] Charitativní služba je jeden z rozměrů života a služby církve vedle předávání víry a života z víry, vedle vzdělávání a výchovy, vytváření a rozvíjení kultury a dalších služeb a činností k prospěchu společnosti. K dobrovolné charitativní službě církev vždy povzbuzovala všechny své členy a současně vytvářela samostatné odborné instituce zaměřené k této činnosti. Oba směry si jdou naproti, takže dobrovolná aktivita jednotlivců se potkává s odbornou činností charitních zařízení, aby tak byla zajištěna pokud možno dobrá služba všem potřebným. V zemích s křesťanskou tradicí a kulturou, tedy i u nás, mají charitní instituce a jejich zařízení své pevné a mnohdy i nezastupitelné místo v celkovém systému sociálních služeb a činností celé společnosti. V celé Evropské unii je navíc činnost charitativních institucí veřejnou službou, a proto je financována z veřejných zdrojů. Bohužel, ne všichni, kteří u nás ve veřejné správě rozhodují o financování charitních institucí a jejich zařízení, mají vždy objektivní pohled na spravedlivý finanční podíl, patřící těmto institucím. Jsem proto svědkem každoročního dramatu při shánění potřebných finančních prostředků a velkého dilematu, zda nebude třeba příslušná charitní zařízení zavřít a rozpustit. Většinou to nakonec dobře dopadne s tím důsledkem, že platy v charitních zařízeních jsou mnohem menší než ve srovnatelných zařízeních státních a městských. V souvislosti s restitučním procesem církevního majetku se samozřejmě objevuje i potřeba a spravedlivý nárok na podporu charitní činnosti z výnosů těchto restitucí, ovšem zatím jsme na začátku a teprve během několika let se ukáže, jak bude možné z těchto prostředků charitní, ale i školské a kulturní aktivity církve spolufinancovat. Jde o nově vznikající proces, ve kterém se církev postupně osamostatňuje od dosavadního státního financování, a prostředky, které dostává, musí nejprve dobře investovat, aby z jejich výnosů mohla financovat svoje aktivity, včetně vlastního provozu. Výroční zpráva ukazuje bohatou činnost, kterou se v minulém roce podařilo charitním pracovníkům vykonat ku prospěchu všech potřebných lidí tohoto regionu, bez ohledu na to, zda a v co věřili. Chci jim všem, počínaje ředitelem diecézní charity a jeho spolupracovníky přes ředitele městských a oblastních či farních charit a jejich spolupracovníky až po posledního řadového pracovníka charity ze srdce poděkovat za jejich nasazení ve službě a za lásku ke všem klientům, tedy za vlastnosti, kterými charita vyniká mezi ostatními institucemi sociálních služeb i přesto, že její mzdy jsou mnohem menší. Křesťanská víra, jak známo, dává mnohem vyšší motivace, než jsou finanční. Vyprošuji proto od Boha všem charitním pracovníkům i všem dobrovolníkům hodně pokoje, radosti a štěstí v jejich službě a také hojnost sil duchovních duševních i fyzických. A všem jejich svěřencům vyprošuji, aby byli v charitních službách spokojeni a dobře se jim vedlo [ 1 [slovo ředitele dchp] František Radkovský, biskup plzeňský. Drazí přátelé služby lásky, jsme zase o jeden rok zralejší a snad i dalšími životními zkušenostmi posunuti na naší cestě. Já přeji všem, kteří se začtou do výroční zprávy, aby pocítili stejnou vděčnost k Bohu i všem zainteresovaným lidem, jako to prožívám já. Moc si vážím podpory všech donátorů, těch kdo aktivně ve všech službách realizují svoje poslání pomoci lidem, kteří pomoc potřebují. Děkuji všem dobrovolníkům a věřte, že neopomíjím děkovat všem, kteří stejně jako otec biskup František se denně za dobré dílo služby modlí a přinášejí oběti svých bolestí k prospěchu naší společné služby. Diecézní charita se všemi svými složkami je součástí, vnitřním impulsem života Římskokatolické církve v Plzeňské diecézi a je tím také výrazem společné služby všech, kdo jsou součástí tohoto společenství života člověka s Bohem. Ze srdce všechny povzbuzuji a prosím, tvořme jedno společenství, které za sebe cítí odpovědnost, které vysílá dobrovolníky povolané ke službě ve svých darech k posílení charitní služby. Charita potřebuje připravené a kompetentní zaměstnance, které slyší Hlas povolání a jdou za ním. K naší službě je potřeba normálnost, odbornost, vnitřní radost a láska k člověku, ale zároveň i ochota plnit Kodex pracovníka Charity a dávat službě jasný směr, který zřizovatel do základu služby dává a čím se Charita má odlišit od jistě kvalitní nabídky ostatních nositelů služeb. Moje poděkování tedy patří všem a věřím, že se z obsahu VZ můžeme společně radovat. Všem děkuji a prosím buďme na cestě za společným cílem i nadále a podporujme se. Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň

4 [základní údaje o diecézní charitě plzeň] Statut: Církevní právnická osoba (CPO) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Plzeňský biskup církve římskokatolické Mons. František Radkovský, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, Plzeň Datum zřízení: Poslání: Působnost: Statutární adresa: Kontaktní adresa: pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti Diecéze plzeňská (zhruba území Plzeňského a Karlovarského kraje) Sady 5. května 8, Plzeň Hlavanova 16, Plzeň Telefon: , (+fax a záznamník) Web: IČ: Konto DCHP: ČSOB Plzeň / 0300 Konto Adopce na dálku: UniCredit Bank /2700 [orgány dchp] 2 ] Revizní komise: Ing. Ludmila Čtvrtníková, Ing. Věra Flídrová Marie Kojzarová Prezident: Mons. Vladimír Born Adresa: Farní úřad, 5. května 31, Bor u Tachova, tel.: , Viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav Lego, mobil Statutární zástupce, ředitel: Ing. Jiří Lodr, mobil Rada DCHP (poradní orgán ředitele): předseda: Ing. Jiří Lodr členové: Mons. Vladimír Born Bc. Ladislav Lego Mgr. Pavel Janouškovec Bc. Marie Malkusová Ing. Alena Drlíková Ing. Aleš Klůc Zástupce ředitele pro projekty DCHP v Chebu: Pavel Barták, mobil Vedoucí kanceláře ředitele a sekretářka ředitele, koordinátorka TS: Ing. Marie Krondlová, mobil Vedoucí ekonomického oddělení: Jana Hýblová, mobil Asistent ředitele pro strukturální fondy EU a hledání ekon. zdrojů, správce sítě: Ing. Petr Sýkora, od Mgr. Marie Sýkorová mobil Asistentka ředitele pro sociální projekty: Bc. Pavla Erlová, DiS., mobil Public relations: Mgr. Miroslav Anton, mobil

5 [činnost střediska dchp] řídící, koordinační a servisní centrum pro Charity v diecézi při přípravě nových projektů, koordinace Tříkrálové sbírky, vyhledávání finančních zdrojů a organizace humanitárních sbírek, vztahy s veřejností a médii, zahraniční kontakty přímé řízení provozů a projektů: Azylový dům Domažlice, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice, Domov pro seniory Bor, Charitní pečovatelská služba DCHP Blovice a Spálené Poříčí, Dluhová poradna Cheb, Krizová pomoc Cheb, Noclehárna Betlém Cheb, Středisko sociální rehabilitace Cheb, Azylový dům Betlém Cheb, Nízkoprahové denní centrum Cheb, Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň, Středisko sociální rehabilitace Plzeň, Terénní krizová služba, Intervenční centrum Plzeňského kraje, SOS Domažlice, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Volnočasové kluby Duha, Adopce na dálku, Středisko rozvojové spolupráce, Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské Lázně. DCHP zastřešila v roce 2013 provoz 52 registrovaných sociálních služeb, 24 neregistrovaných služeb, 2 humanitární projekty a 7 charitních šatníků. Na těchto projektech se podílelo 456 profesionálních zaměstnanců. Dále bylo zapojeno 248 dobrovolníků, v době Tříkrálové sbírky cca dobrovolníků. [dobrovolné charity] Slovo charita (latinsky caritas) znamená lásku k bližnímu, solidaritu, vstřícnost, nezištnost. Podstatou charity obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Na práci dobrovolných pracovníků pomáhajících podle svých možností a znalostí místních potřeb je založena činnost charity jako organizace. Působení dobrovolníků, kteří jsou zapojeni prakticky do všech charitních společenství a provozů DCHP, je nezbytnou součástí charitní služby. Za to patří všem veliký obdiv a dík. NA ÚZEMÍ DIECÉZE PLZEŇSKÉ PRACUJÍ TYTO CHARITY VEDENÉ DOBROVOLNÍKY: FCH Blovice, OCH Bor, FCH Dolní Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Cheb, FCH Chlum sv. Maří, FCH Chodov, FCH Kraslice, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Stráž u Tachova, FCH Zbiroh a 7 plzeňských farních charit u sv. Bartoloměje, Plzeň-Lobzy, Plzeň-Slovany, Plzeň-Severní předměstí, Plzeň-Litice, Plzeň-Bory, Plzeň-Západ. V těchto dobrovolných charitách se angažuje cca 230 dobrovolníků. PŘÍKLADY DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT: Kontaktní místa pro lidi hledající pomoc, základní poradenství, provozování šatníků, sběr a odesílání šatstva do humanitárních skladů, návštěvní služba a drobná pečovatelská služba u nemocných, postižených a osamělých, občanská výpomoc (např. odvoz autem, drobné opravy apod.), gratulace a drobné dárky jubilantům, organizování klubů pro seniory, sbírkové akce finanční a materiálové pomoci pro lidi postižené válkami či živelnými pohromami, organizování Tříkrálové sbírky, podpora vzdělávání dětí ze slabých sociálních vrstev v rámci projektu adopce na dálku, pořádání přednášek, kulturních a společenských akcí především pro seniory a děti, podpora misií, benefiční akce, asistence u zdravotně postižených, půjčování kompenzačních pomůcek nebo invalidních vozíků, zajištění pohřbu osamělým a pomoc s vyklízením bytů, spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR a v cizině, poskytování jednorázové hmotné pomoci v případě akutní nouze, dopisování si s vězni, na doporučení sociálního pracovníka zasílání základních hygienických potřeb a civilního oblečení vězňům atd. [ 3

6 [adresář charit dchp] 4 ] Diecézní charita Plzeň sdružuje 22 Charit: Název, adresa, PSČ, telefon, , ředitel, hlavní činnost, počet dobrovolníků (D), počet zaměstnanců (Z) 12 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH Bor, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, FCH Stříbro. FCH Aš, Klicperova 4, Tel , , www. farcaritas.cz, Ing. Aleš Klůc, Domov pro matky s dětmi v tísni, charitní šatník, 4 Z. OCH Bor u Tachova, 5. května 31, Tel , Marie Macošková, kulturní akce, humanitární pomoc, dítě v adopci na dálku, 5 D FCH Cheb, Kostelní nám. 15, Tel , , charita.farnostcheb.cz, Ing. Eva Kolafová, Dobrovolnické centrum, Kontaktní místo Charity, dluhové poradenství, svépomocná skupina pro rodiče dětí s postižením, návštěvní služba, spolupráce s Hospicem Sv. Jiří o.p.s., 48 D FCH Chodov, Staroměstská 38, , Tel , ředitel Ing. Jiří Lodr, místní koordinátor Jiří Lášek, šatník,senioři, humanitární sbírky a pomoc. 4 D FCH Karlovy Vary, Svobodova 743/ 12, Tel , fax , , ales. Ing. Aleš Klůc, Týdenní stacionář certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou nemocí, Poradna s kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, Odlehčovací služba při denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany, Denní stacionář pro mentálně postižené, Sociálně terapeutické dílny, Domov pro matky s dětmi v tísni, Dům na půl cesty, 1 D, 31 Z. OCH Klatovy, Měchurova 317, , kontaktní adresa: Klatovy, Václavská 12 Tel , , Bc. Marie Malkusová, Charitní ošetřovatelská služba Klatovy, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Klatovy, Domov, pokojného stáří Naší Paní Klatovy, Pečovatelská služba Plánicko, Švihovsko, Chudenicko, Měčínsko a Janovicko, Sociální poradna, Osobní asistence těžce tělesně postižených, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Chapadlo a Budík, 18 D, 56 Z FCH Kraslice, kap. Jaroše 321/2, Tel , Mgr. Pavel Janouškovec, mchp.cz, rekreační centrum Stříbrná, fara-stribrna, humanitární sbírky, šatník, v adopci na dálku 5 dětí, drobná pečovatelská pomoc, kulturní a společenské akce, 5 D MCH Plzeň, Francouzská 40A, Plzeň Tel , (osobní odd. + mzdová účetní), (ekonomka), (fax), (ředitelství), (vedoucí středisek), (všechny schránky MCHP), www. mchp.cz, Mgr. Pavel Janouškovec, Charitní ošetřovatelská služba (Plzeň, Stříbro, Bor u Tachova, Tachov), Charitní pečovatelská služba (Plzeň, Dýšina, Třemošná), Domov sv. Aloise: domov se zvláštním režimem (Plzeň), Domov sv. Františka: azylový dům, nízkoprahové denní centrum a noclehárny (Plzeň); Osobní asistence Plzeň, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Plzeň a Radobyčice), Tísňová péče (Plzeň), Domov pro seniory sv. Jiří (Plzeň), Chráněné bydlení (Plzeň), poradna Čs. alzheimerovské společnosti, práce s dobrovolníky, kulturní a společenské akce, sociální pomoc lidem ve výkonu trestu, 150 Z, 91 D. FCH Plzeň-západ, Francouzská tř. 40a, Plzeň Tel , Mgr. Pavel Janouškovec, mchp.cz, Krizové a sociální centrum Vochov, tel OCH Ostrov, Lidická 1036, PS 89, Tel , , cz, Mgr. Tomáš Fexa, Domov pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně, Domov pokojného stáří a Denní stacionář v Ostrově, rozsáhlá Dobrovolnická služba Tereza, velký šatník Veronika, Kontaktní místo sv. Vojtěcha, Humanitární sklad použitého nábytku, 20 D, 28 Z OCH Rokycany, Kozlerova 791/II, Tel , , Ing. Alena Drlíková, Byt sv. Lukáše pro muže bez domova (noclehárna), Krizové zařízení pro ženy (oběti domácího násilí, matky s dětmi v tísni), Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaných postižením, Domov pro seniory sv. Pavla (tel , ), Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička (tel , ), 33 Z FCH Stráž u Tachova, čp. 100, Tel (byt řed.), Ludmila Váchalová, velký šatník, zasílání humanitární pomoci, návštěvní služba, podpora projektu v Boru, dítě v adopci na dálku, 4 D FCH Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, Tel , , Ing. Teresa Kupcová, Domov pro seniory bl. Jana Pavla II., kulturní akce, šatník, půjčování inv. vozíků a zdravotní pomůcek, podpora Papežského misijního díla, 10 D, 10 Z 10 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Zbiroh. FCH Blovice, Americká 53, , kontaktní adresa: Husova 273, Blovice Tel , Irena Velhartická, akce pro seniory, drobná návštěvní služba, dítě v adopci na dálku Indie, 6 D

7 [mapa míst s charitními službami poskytovanými v rámci diecéze plzeňské] FCH Dolní Bělá, čp. 41, Tel (byt řed.), Halina Vetenglová, drobná péče a návštěvy osamělých a nemocných lidí, dětí z dětských domovů, 4 D Aš Kraslice Ostrov nad Ohří Chomutov Most DCH Litoměřice FCH Horšovský Týn, Nám. Republiky 3, , Tel , centrum.cz, Svatava Rabasová, Tříkrálová sbírka, programy s dětmi nejen z farnosti, 20 D Chlum sv. Máří Cheb Chodov Karlovy Vary Sokolov DCH Plzeň Žatec Rakovník FCH Chlum Sv. Maří, nám. J. W. Goetha 1, Tel (FÚ), , seznam.cz, Marie Josefová, drobná pečovatelská a návštěvní služba, adopce na dálku, provoz šatníku, 2 D Mariánské Lázně Dolní Bělá Plasy ACH Praha Beroun Zbiroh FCH Mariánské Lázně, Nehrova 26, Tel , Ing. Rita Urbanová, velké humanitární sbírky, Klub seniorů, šatník, spolupráce s humanitární organizací AWO Bad-Doberan, drobná pečovatelská služba, dítě v adopci na dálku, kulturní a společenské akce, 29 D Bor u Tachova Stráž u Tachova Horšovský Týn Stříbro Staňkov Plzeň Přeštice Blovice Rokycany Příbram [ 5 FCH Plasy, Žebnická 559, Bc. Ladislav Lego, společně s farností návštěvy nemocných, organizace Tříkrálové sbírky, 6 D Klatovy Horažďovice FCH Přeštice, Hlávkova 30, Tel , Ludmila Sekerková, drobná pečovatelská a návštěvní služba u nemocných, humanitární sbírky, dítě v adopci na dálku, podpora misií, kulturní a společenské akce, podpora dětí ze sociálně slabých rodin, 15 D FCH Sokolov, J. K. Tyla 4, Tel , Jitka Odehnalová, sběr šatstva, adopce na dálku 2 studentů z Bolívie, návštěvní služba seniorů a nemocných v LDN a DPS, finanční a věcné dary pro Azyl a Nízkoprahové centrum pro bezdomovce Sokolov, Domov pro matky a děti Karlovy Vary, příspěvky na sbírky vyhlášené charit. organizacemi při živelných a válečných pohromách, podpora nemajetných dětí příspěvky na dětské akce a tábory, 11 D FCH Staňkov, B. Němcové 3/2, Tel (byt řed.), , Ludmila Petrašovská, šatník, drobná návštěvní služba, dvě děti v adopci na dálku, kulturně-společenské akce, podpora dětí ZŠ ze sociálně slabých rodin, 8 D FCH Zbiroh, Zbiroh 133, Tel (byt řed.), Ing. Hana Skalková, adopce na dálku, dobročinné akce, 2 D diecézní Charita (DCH) oblastní Charita (OCH) městská Charita (MCH) farní Charita (FCH) Sušice DCH České Budějovice

8 [domov pokojného stáří sv. alžběty v plzni] 6 ] Adresa: Hlavanova 15 a 17, Plzeň Telefon: , Vedoucí: Eliška Fundová Provoz: nepřetržitý Služba je registrována podle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je podporována městem Plzeň. Posláním zařízení je poskytování podpory, pomoci a laskavé péče seniorům nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské a pečovatelské péče. DOMOV SV. ALŽBĚTY POSKYTUJE TYTO SLUŽBY: ubytování včetně úklidu a praní prádla celodenní stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně na doporučení lékaře poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči CÍLEM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB JE: Co nejdéle podporovat klienty v jejich přirozené aktivitě dle jejich přání a potřeb. Poskytnout klientům dostatek soukromí v prostředí, které připomíná domov. Umožnit klientům důstojný, kvalitní a plnohodnotný způsob života. Nabídnout možnost duchovního doprovázení. Aktivní spolupráce s rodinou včetně neomezených návštěv. Klienti mohou využívat nabídky různých aktivit, např. společného cvičení, trénování paměti, canisterapie, pečení, muzikoterapie, promítání filmů apod. Je možné také využít služeb pedikérky, kadeřnice i masérky. Pro věřící klienty je sloužena jednou týdně mše svatá a je zajištěno duchovní doprovázení. Ke společnému setkávání, kulturním akcím i odpočinku je k dispozici společenská místnost a přilehlý dvorek s pergolou a venkovním grilem. Za finančního přispění Magistrátu města Plzně bylo nově upraveno a rozšířeno venkovní posezení. K vycházkám je možno využít i zahradu v nedalekém klášteře. Nově byl pro klienty vybudován retro obývací pokoj, kde se mohou scházet se svými návštěvami. Celková kapacita dvou budov je 30 lůžek, z toho kapacita sociální služby dle zákona 108/2066 Sb. je 26 míst, 4 lůžka jsou určena pro osoby zasažené povodní v r Jednotlivé byty jsou řešeny jako jednolůžkové a dvoulůžkové garsoniéry. V roce 2013 využilo našich služeb 31 klientů, přičemž věkový průměr klientů byl 87 let. Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné době čítá kolem 90 žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo na webových stránkách

9 [domov pro seniory bor] Adresa: Přimdská 501, Bor Telefon: , Vedoucí: Marie Macošková Provoz: nepřetržitý Služba je registrovaná podle 49 zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb. jako domov pro seniory. Domov pro seniory v Boru je určen pro dospělé občany ve věku od 65 let věku, kteří jsou z důvodu snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, odkázáni na pomoc druhé osoby. Jejich zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a neumožňuje jim setrvávat v domácím prostředí za pomoci rodiny nebo za pomoci dostupných terénních služeb. Posláním Domova je zajištění důstojného, kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování samostatnosti a běžných společenských aktivit. Senioři mohou prožívat svůj život svým navyklým stylem podle svých přání a potřeb, s individuálními zvyklostmi, při zachování lidských práv a svobod. CÍL POSKYTOVANÝCH SLUŽEB: vytvoření bezpečného a příjemného domácího prostředí poskytnutím ubytování a ošetřovatelské, pečovatelské, sociální péče zaměření na zlepšení podpory soběstačnosti klientů prostřednictvím individuálního plánování služeb respektování vůle, důstojnosti, soukromí a všech práv klientů zajištění kvalitního a aktivního života klientů, včetně jejich důstojného závěru života spolupráce s rodinou Služby jsou naplňovány podle standardů poskytovaných sociálních služeb. SLUŽBY ZAHRNUJÍ: ubytování, podávání stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí základní ošetřovatelské úkony, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti Každý klient má zpracovaný osobní plán služeb a přiděleného klíčového pracovníka. Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti plnohodnotně trávit svůj volný čas. Podle svých možností využívají nabídky podpůrných motivačních a aktivizačních programů, např. ergoterapie, společného cvičení, trénování paměti. Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi. Pravidelně jsou pořádány akce s dětmi ze ZŠ a MŠ Bor a s dobrovolnickým sdružením Totem. V prostorách Domova je dvakrát měsíčně sloužena Mše svatá, kterou klienti navštěvují podle své svobodné vůle. Na přání klientů dochází duchovní i k jejich lůžku. Kapacita zařízení je 15 klientů, ubytování je poskytováno v sedmi jednolůžkových a čtyřech dvoulůžkových pokojích, se společným sociálním zařízením. Společně mohou být ubytovány manželské páry nebo rodinní příslušníci. Přímo ke klientům do Domova docházejí kadeřnice a pedikérka. V roce 2013 využilo služeb Domova pro seniory v Boru 19 klientů. Věkový průměr klientů v tomto roce činil 80,4 let. Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné době čítá 17 žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo na [ 7 Všechny poskytované služby jsou zaměřeny hlavně na udržení, popřípadě zlepšení stávajícího stavu klienta, jsou poskytovány podle individuálních potřeb klientů.

10 [středisko sociální rehabilitace (ssr)] 8 ] Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: , Vedoucí projektu: Josef Pechmann Provozní doba SSR: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Polední pauza Otevírací doba šatníku: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Polední pauza: Sociální výdej: Úterý: osoby s dětmi Středa: jednotlivci Doba výdeje: a Služba je registrována podle 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je podporována městem Plzeň. V projektu sociální rehabilitace se pracuje s osobami z cílové skupiny tak, aby mohlo dojít k jejich zapojení na trh práce. Tímto usilujeme o minimalizaci rizik sociálního vyloučení. Tyto aktivity jsou zprostředkovány přímým zaměstnáváním v pracovních programech projektu a dále prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Výsledkem projektu je začlenění uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu. Cílovou skupinu tvoří osoby z etnických menšin, osoby z odlišného sociokulturního prostředí a osoby bez přístřeší. Dále pak osoby v krizi, tj. osoby, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením, případně jsou sociálně vyloučené. Věková kategorie je vymezena hranicí dospělosti a individuálním splněním podmínek pro přijetí uživatele do projektu SSR (od 18 let věku do přiznání starobního důchodu). Uživatelé služby vykonávají práci v souladu se smlouvou o poskytnutí služby a pracovní smlouvou a zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem a pracovními terapeuty naplňují cíle stanovené ve svém individuálním plánu. Z PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ JSOU VYKONÁVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ: příjem, třídění, stěhování a výdej přijatých věcí v provozu Humanitárního skladu (kde je od dárců shromažďováno použité oblečení, nábytek a další potřeby pro domácnost) v provozu Dílny zpracování textilního odpadu (kde jsou z dále nepoužitelného šatstva vyráběny čistící hadry) provádějí výběr šatstva, řezání a balení hadrů úklid na zastávkách a tratích tramvajové dopravy v Plzni doprovod zdravotné znevýhodněných osob v bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň práce v šatníku Humanitárního skladu, který je otevřen nejen pro sociálně potřebné, ale i pro širokou veřejnost Od ledna do prosince 2013 se zapojilo do projektu celkem 24 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 15 uživatelů nových a 9 pokračovalo na smlouvu z roku Z celkového počtu byly 3 neúspěšní a 21 úspěšných. Úspěšnost uživatelů SSR tak dosáhla 87,5%. Za rok 2013 se v projektu vystřídalo 8 žen a 16 mužů. SSR spolupracuje s Azylovým domem sv. Františka pro lidi v nouzi, zařízením Městské charity. V období leden až prosinec 2013 byli v projektu 2 uživatelé z tohoto zařízení. Návaznou službu tzv. sociálního bydlení představuje Dům sv. Vincence v Plzni-Koterově. Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2 byty velikosti 1+1. Cílovou skupinu tvoří především uživatelé SSR a dále osoby, které potřebují přechodné bydlení pro překlenutí tíživé situace. V průběhu roku 2013 se zde vystřídali 4 uživatelé SSR. Současně zde bylo ubytováno 8 osob přicházejících mimo SSR. Od ledna do prosince 2013 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 355 osobám v nouzi a jedné organizaci celkem kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení. Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které jsou půjčovány široké veřejnosti.

11 [terénní krizová služba (tks)] Adresa: Telefon: Vedoucí: Provoz: Cukrovarská 16, Plzeň (pohotovost) (vedoucí) Mgr. Jan Jung nonstop pohotovost na telefonu Služba je podporována městem Plzeň. Terénní krizová služba poskytuje terénní krizovou pomoc lidem v obtížné životní situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami. Dále také psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím. Tým Terénní krizové služby poskytuje lidem psychickou pomoc a krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, dále pomáhá při jednání s úřady, zprostředkovává důležité informace, kontakty nebo následnou pomoc dle potřeby. V nutných případech, zejména v souvislosti s mimořádnými událostmi, zajišťuje rovněž nezbytnou materiální pomoc (potravinový a hygienický servis, pomoc při zajištění náhradního ubytování, pomůcky na likvidaci škod, pracovní, ochranné a čisticí prostředky, kamna, vysoušeče apod.). Terénní krizová služba poskytuje podporu při řešení osobních problémů ve vztazích, v bytových otázkách, při krizových situacích v souvislosti s dluhovou problematikou. Podporujeme pozůstalé po úmrtí příbuzných a v dalších těžkých životních situacích, které člověk nechce a nezvládá řešit sám. TKS poskytla v roce 2013 podporu a poradenství celkem 183 osobám. V rámci pomoci klientům poskytla 160 intervencí (nad 30 min) a 640 dalších kontaktů, v jejichž souvislosti bylo poskytnuto 714 výkonů sociální práce. Nejčastěji řešila TKS osobní krizové situace, a to zejména vztahové problémy, problémy s bydlením, sebevražedné myšlenky. Dále zajišťovala duchovní pomoc nemocným a umírajícím a podporu FN Plzeň a Cizinecké PČR v oblasti akutní humanitární pomoci. Z mimořádných událostí řešila TKS nejvíce tragická úmrtí a povodně v červnu TKS se také podílela, spolu s ostatními složkami IZS a městem Plzní, na pomoci při řešení následku nehody francouzského autobusu se studenty. STRUKTURA PŘÍPADŮ TERÉNNÍ KRIZOVÉ SLUŽBY DCHP V ROCE 2013 TKS 2013 Osobní krize OK vztahové problémy 15 OK suicidum 10 OK práce s pozůstalými 6 OK finance 12 OK bydlení 15 OK jiné 22 Mimořádné MU požár 2 události MU povodně 5 MU trag. úmrtí 1 Mu havárie 1 Mu dopravní nehoda 2 Mu jiné 1 Humanitární HS CPČR 13 servis HS FN 29 HS Ost 12 Duchovní Duch. sl. 35 služba Transport Transport 2 CELKEM 183 MUŽI 89 ŽENY 94 Pozn. OK jiné Zdravotní a psychické problémy, problémy s návykovými látkami, sociální fobie, sociální izolace, právní dotazy. Mu jiné Evakuace domova pro seniory HS jiné Individuální žádosti o potravinovou pomoc, či ošacení Kromě přímé práce s klienty TKS DCHP spolupracuje s ostatními krizovými službami na území města Plzně. V oblasti mimořádných událostí je stěžejním partnerem Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZS PK). Přibývá také případů, kdy se na TKS obrací Policie ČR, zejména v případech náhlých úmrtí a následné podpory pozůstalým. Ve spolupráci s Cizineckou PČR zajišťujeme humanitární pomoc pro zadržené cizince. TKS je zároveň po dohodě z HZS PK koordinačním subjektem poskytování psychosociální krizové pomoci při mimořádných událostech většího rozsahu. TKS se podílí na pořádání vzpomínkového aktu ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Na webových stránkách DCHP (www.dchp.cz/krize) jsou ke stažení informační materiály pro různé krizové životní situace. [ 9

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více