ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

2 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu materiálů vychází z požadavků Zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, , kde je zakotveno, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo ) akredituje vzdělávací zařízení a jejich vzdělávací programy. Vzdělávacím zařízením se rozumí nejen zařízení školské soustavy, ale i další instituce - fyzické a právnické osoby, které poskytují vzdělávání dospělých pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V dalším textu proto používáme souhrnný termín "vzdělávací instituce". Vzdělávacím programem se rozumí jeden modul nebo soubor více modulů ze seznamu v Otevřeném systému modulů připravený na základě Rámcové osnovy konkrétního modulu. Veškeré administrativní zázemí akreditačního procesu zajišťuje akreditační sekretariát ministerstva (dále jen sekretariát ). Tajemnicí tohoto sekretariátu je Mgr. Anna Kotoučová, tel. č.:

3 2. Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce 2.1 Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávací instituce Předložení první žádosti o akreditaci vzdělávacího programu musí předcházet nebo nejpozději s první žádostí o akreditaci vzdělávacího programu musí být předložena žádost o akreditaci vzdělávací instituce, která obsahuje všechny náležitosti uvedené v 112, odst. 2 písm. a) d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. : a) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu, identifikační číslo (dále jen IČ), bylo-li přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba, b) obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, IČ, statutární orgán, je-li žadatelem právnická osoba, c) oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu, d) přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci, Tyto údaje dokládá notářsky ověřenými doklady: Ad a + c) živnostenským listem Ad b + c) zakládací nebo zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, rejstříku o.p.s., osvědčením o registraci, statutem, stanovami, apod. + dokladem o přidělení IČ Ad d) profilem žadatele o akreditaci, kde uvede zejména údaje o: - délce doby fungování vzdělávací instituce v oblasti vzdělávání dospělých a o cílové skupině - kapacitě, tj. počtu vlastních pracovníků a externích lektorů; dále počtu kurzů a školicích dnů v předchozím roce, pokud je to relevantní, a počtu účastníků celkem a z toho počtu účastníků cílové skupiny - tom, zda vzdělávací služby poskytuje regionálně (s uvedením, ve kterých regionech) nebo celostátně - získaných akreditacích u jiných subjektů udělujících akreditace v oblasti vzdělávání - systému hodnocení vzdělávání, vzdělávání lektorů, apod.,

4 - existujících vzdělávacích programech, uskutečněných vzdělávacích projektech, získaných certifikátech kvality, popř. dalších relevantních skutečnostech, které mohou doložit jeho zkušenosti se vzděláváním dospělých obecně a s cílovou skupinou obzvláště Žádost o akreditaci vzdělávací instituce se skládá z následujících formulářů: 1) Formulář 1A žádosti o akreditace vzdělávacích institucí - fyzických osob nebo 2) Formulář 1B žádosti o akreditace vzdělávací instituce - právnické osoby a 3) Formulář 1C - příloha k žádosti o akreditace vzdělávací instituce: stručný přehled o dosavadní činnosti žadatele Součástí žádosti o akreditaci je soubor notářsky ověřených dokumentů, jejichž seznam je uveden ve formuláři 1A, resp. 1B. Vzdělávací instituce předkládají v jednom svázaném originále s obsahem a očíslovanými stránkami + jednu kompletní svázanou kopii + všechny formuláře v elektronické podobě (na CD). U žádosti o akreditaci vzdělávacího programu instituce, která je již akreditována, pak stačí uvést číslo a datum udělené akreditace a čestné prohlášení statutárního zástupce instituce, že vzdělávací instituce splňuje podmínky, za které mu byla akreditace udělena. V případě, že dojde ke změně podmínek oproti žádosti, musí vzdělávací instituce změnu uvést a doložit příslušnými doklady do 14 dnů na Odbor sociálních služeb ministerstva. Pokud se jedná o zásadní změny oproti podmínkám, za kterých byla akreditace udělena, může komise vyzvat vzdělávací instituci k předložení nové žádosti o akreditaci.

5 2.2 Příjem a registrace k žádosti o akreditaci vzdělávací instituce Žádosti o akreditaci vzdělávací instituce přijímá a registruje MPSV, Odbor sociálních služeb. Rozhodné datum je 15. den v měsíci. Žádosti přijaté do tohoto data včetně jsou zahrnuty do procesu akreditace v daném měsíci, tj. běží u nich lhůta 30 dnů pro rozhodnutí o vydání akreditace. Žádosti přijaté po rozhodném datu jsou zařazeny do procesu k následujícímu rozhodnému datu. V období od nejsou nové žádosti o akreditace posuzovány ani akreditace udělovány z důvodu časové prodlevy zahájení celého procesu, která souvisí zejména s ustanovením a činností Akreditační komise. Řádný proces bude zahájen od 15. dne v měsíci dubnu Kontrola formálních náležitostí žádostí o akreditaci vzdělávací instituce Kontrolu provádí sekretariát za použití hodnotícího formuláře (č. 1 a 2 - viz přílohy 5.1 a 5.2), do kterého vyznačí, zda jsou daná kritéria splněna, tj. zda je formulář žádosti o akreditaci vzdělávací instituce řádně vyplněn ve všech povinných bodech, zda jsou všechny přílohy přiloženy a notářsky ověřeny. Takto vyplněný formulář opatřený datem, jménem a podpisem pracovníka sekretariátu akreditační komise (dále jen "sekretariát"), který kontrolu provedl, je jedním z podkladů jednání Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a vzdělávání pracovníků v sociálních službách (dále jen "komise"). Formuláře jsou uveřejněny jako příloha k metodice na webových stránkách ministerstva.

6 2.4 Posouzení kvality vzdělávací instituce Posouzení kvality vzdělávací instituce vychází z dodané dokumentace vzdělávací instituce, provádí je pověřený člen komise a je zaměřeno zejména na vyhodnocení informací o činnosti / profil organizace. K tomu lze použít hodnotící formulář (viz příloha 3 - viz příloha č. 5.3). 2.5 Příprava stanoviska k žádosti o akreditaci vzdělávací instituce Na základě hodnotících formulářů č. 1 nebo 2 a 3 připraví pověřený člen komise návrh stanoviska komise se zdůvodněním. Termín vyhotovení návrhu, není-li dohodnuto jinak, je do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost zahrnuta do akreditačního procesu. Tyto výstupy jsou distribuovány společně s kopií žádosti o akreditaci a všech příloh všem členům komise nejpozději 7 dnů před jednáním komise. Jednání komise se koná nejpozději 7. dne následujícího měsíce včetně. K návrhu se mohou vyjádřit všichni členové komise, a to před jednáním komise elektronickou komunikací nebo přímo při jednání komise. V odůvodněných případech, tj. jestliže nelze naplánovat jednání komise a tím by bylo ohroženo dodržení termínu pro posouzení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce, lze jednání komise nahradit distančním, tj. korespondenčním, elektronickým nebo internetovým hlasováním, s tím, že členové dodatečně opatří výstupní dokumenty svými originálními podpisy. Výsledné stanovisko komise je platné, je-li schváleno nejméně prostou většinou všech členů komise. Z jednání komise je pořízen zápis, který je archivován na sekretariátu a rovněž uveřejňován na webových stánkách ministerstva.

7 2.6 Vydání rozhodnutí o žádosti o akreditaci vzdělávací instituce ministerstvem Písemné stanovisko komise se zdůvodněním předkládá předseda komise prostřednictvím sekretariátu ministerstvu, které vydá rozhodnutí o udělení akreditace. O výsledku procesu akreditace informuje sekretariát žadatele do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost zahrnuta do akreditačního procesu. V první fáze akreditačního procesu mohou být lhůty posunuty vzhledem k posunu zahájení celého procesu. Číslo a datum udělené akreditace použije vzdělávací instituce při podání žádosti o akreditaci vzdělávacího programu. 2.7 Změna podmínek udělené akreditace vzdělávacího programu V případě, že dojde ke změně oproti podmínkám, za nichž byla udělena akreditace vzdělávací instituce, musí tato změnu oznámit komisi a doložit příslušnými doklady do 14 dnů na sekretariát. V případě zásadní změny ji může komise vyzvat k podání nové žádosti o akreditaci vzdělávací instituce.

8 3. Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Po akreditaci vzdělávací instituce nebo současně s ní může být předložena žádost o akreditaci vzdělávacího programu, která obsahuje všechny náležitosti uvedené v 112, odst. 2 e - h Zákona, tj. : e) název, druh a formu vzdělávacího programu, který žadatel hodlá uskutečňovat, f) doklady o materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu, g) seznam fyzických osob, které se budou podílet na vzdělávání, a doklady o jejich odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace, h) předpokládanou výši nákladů na 1 účastníka. Žádost o akreditaci vzdělávacího programu se skládá z následujících formulářů: 1) Formulář 2A: žádost o akreditace vzdělávacího programu 2) Formulář 2B: popis modulu 3) Formulář 2C: Seznam příloh k žádosti o akreditaci 4) Formulář 2D: Formulář CV k žádosti o akreditaci Součástí žádosti o akreditaci je soubor ověřených dokumentů, jejichž seznam je uveden ve formuláři 2C. Žádost o akreditaci vzdělávacího programu předkládají žadatelé v originále s obsahem a očíslovanými stránkami + jednu kompletní svázanou kopii + všechny formuláře také v elektronické podobě (na CD).

9 3.1 Příjem a registrace žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Žádosti o akreditaci vzdělávacích programů přijímá a registruje MPSV, Odbor sociálních služeb. Rozhodné datum je 15. dne v měsíci. Žádosti přijaté do tohoto data včetně jsou zahrnuty do procesu akreditace v daném měsíci, tj. běží u nich lhůta 30 dnů pro vydání rozhodnutí o akreditaci. Žádosti přijaté po rozhodném datu jsou zařazeny do procesu akreditace k následujícímu rozhodnému datu. 3.2 Kontrola formálních náležitostí žádostí o akreditaci vzdělávací ho programu Kontrolu provádí sekretariát za použití hodnotícího formuláře č. 4 (viz příloha 5.4), do kterého vyznačí, zda jsou daná kritéria splněna, tj. zda je formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu řádně vyplněn ve všech povinných bodech a zda jsou přiloženy všechny přílohy. Takto vyplněný formulář opatřený datem, jménem a podpisem pracovníka sekretariátu, který kontrolu provedl, je jedním z podkladů jednání komise.

10 3.3 Posouzení kvality vzdělávacího programu a příprava stanoviska k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Posouzení kvality vzdělávacího programu vychází z vyplněného formuláře žádosti o akreditaci, popisu modulu a další dokumentace dodané vzdělávací institucí. Provádí je pověřený člen komise a je zaměřeno zejména na vyhodnocení kvality vzdělávacího programu a soulad s rámcovou osnovou konkrétního modulu z Otevřeného systému modulů. Jako podklad tomu může použít hodnotící formulář č. 3 (viz Příloha 5.3). Výstupem jeho hodnocení je stručný odborný posudek, který slouží jako podklad pro přípravu stanoviska komise včetně zdůvodnění, které jsou potom distribuovány - společně s kopií žádosti o akreditaci a všech příloh předložených vzdělávací institucí, všem členům komise nejpozději 7 dnů před jednáním komise, tj. do konce kalendářního měsíce, není-li dohodnuto jinak. K návrhu se mohou vyjádřit všichni členové komise, a to před jednáním komise elektronickou komunikací nebo přímo při jednání komise, které se koná nejpozději do 7. dne následujícího měsíce včetně. V odůvodněných případech, tj. jestliže nelze naplánovat jednání komise a tím by bylo ohroženo dodržení termínu pro posouzení žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, lze jednání komise nahradit distančním, tj. korespondenčním, elektronickým nebo internetovým hlasováním, s tím, že členové dodatečně opatří výstupní dokumenty svými originálními podpisy. Výsledné stanovisko komise je platné, je-li schváleno nejméně prostou většinou všech členů komise. Z jednání komise je pořízen zápis, který je archivován na sekretariátu a rovněž uveřejňován na webových stánkách ministerstva.

11 3.4 Vydání rozhodnutí o žádosti o akreditaci vzdělávacího programu ministerstvem Písemné stanovisko komise se zdůvodněním předkládá předseda komise prostřednictvím sekretariátu ministerstvu, které vydá rozhodnutí o udělení akreditace. O výsledku procesu akreditace informuje sekretariát žadatele do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost zahrnuta do akreditačního procesu. 3.5 Změna podmínek oproti akreditaci vzdělávacího programu V případě, že dojde ke změně oproti podmínkám, za nichž byla udělena akreditace vzdělávacímu programu, musí vzdělávací instituce změnu oznámit komisi a doložit příslušnými doklady do 14 dnů na sekretariát. V případě zásadní změny může komise vyzvat vzdělávací instituci k podání nové žádosti o akreditaci vzdělávacího programu.

12 4. Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu v případě doplnění informací vzdělávací institucí V případě, že žádost o akreditaci vzdělávací instituce a / nebo vzdělávacího programu byla žadateli vrácena k doplnění informací, je doplněná žádost považována za novou žádost a proběhne celý proces dle příslušné metodiky, nerozhodne-li se komise o zjednodušeném řízení, tj. hodnocení pouze těch bodů, u kterých bylo ve zdůvodnění stanoviska požadováno doplnění informací.

13 5. Formuláře pro hodnocení žádostí o akreditace 5.1 Formulář č. 1 pro formální hodnocení žádostí o akreditace vzdělávacích institucí - fyzických osob Hodnocení formuláře 1A Č. Položka ve formuláři Uvedeno Uvedeno částečně Neuvedeno 1 Jméno, popř. jména + příjmení 2 Místo trvalého / hlášeného pobytu 3 Identifikační číslo (IČ) 8 Formulář podepsaný, datum uvedeno Č. Přílohy Přiloženo, vyhovuje zcela 5 Oprávnění ke vzdělávací činnosti = živnostenský list: přiložen, notářsky ověřen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 6 Přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci: přiložen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 7 Jiné: vypište *) (uveďte, co chybí) Přiloženo, vyhovuje částečně (uveďte, co chybí, nevyhovuje) 9 Celkové hodnocení: Vyhovuje Nevyhovuje *) notářsky ověřeno Nepřiloženo Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis:...

14 5.2 Formulář č. 2 pro formální hodnocení žádostí o akreditace vzdělávacích institucí - právnických osob: Hodnocení formuláře 1B Č. Položka ve formuláři Uvedeno Uvedeno částečně Neuvedeno 1 Název instituce (obchodní firma) 2 Sídlo 3 Umístění organizační složky 4 Identifikační číslo (IČ) 5 Plátce DPH 6 Statutární orgán Formulář podepsaný, datum uvedeno Č. Přílohy Přiloženo, vyhovuje zcela 7 Kopie zakládací nebo zřizovací listiny nebo statutu, stanov, apod.: přiloženo, notářsky ověřeno + uvedeno v seznamu příloh včetně identifikace 8 Oprávnění ke vzdělávací činnosti: Kopie výpisu z obchodního rejstříku, rejstříku o.p.s., apod. - přiložena, notářsky ověřena + uvedena v seznamu příloh včetně identifikace 9 Doklad o přidělení IČ: *) *) *) Přiloženo, vyhovuje částečně (uveďte, co chybí, nevyhovuje) Nepřiloženo přiložen, notářsky ověřen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 10 Přehled o dosavadní činnosti žadatele: přiložen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 11 Jiné: vypište 12 Celkové hodnocení: Vyhovuje Nevyhovuje

15 *) notářsky ověřeno Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis: Formulář č. 3 pro hodnocení kvality vzdělávacích institucí pro posouzení žádostí o akreditace Hodnocení formuláře 1C Název vzdělávací instituce Č. Profil vzdělávací instituce Uvedeno Uvedeno částečně Neuvedeno 1 Počet let fungování v oblasti vzdělávání dospělých 2 Z toho: počet let poskytování vzdělávání cílovým skupinám Cílové skupiny: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci 3 Počet vlastních pracovníků 4 Počet externích lektorů 5 Počet kurzů v předchozím roce pro cílových skupin 6 Počet školících dnů v předchozím roce pro cílových skupin 7 Celkový počet účastníků v předchozím roce 8 Z toho: počet účastníků z cílových skupin 9 Celostátní nebo regionální působnost: V případě regionální působnosti kraje vypsány? 10 Získané akreditace u jiných subjektů 11 Systém hodnocení 12 Systém vzdělávání lektorů 13 Vzdělávací programy, projekty, apod., Max. 10 řádků 14 Celkové hodnocení Vyhovuje Nevyhovuje Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis:...

16 5.4 Formulář č. 4 pro formální hodnocení žádostí o akreditace vzdělávacích programů Hodnocení formulářů 2A a 2C Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu Č. Položka ve formuláři Uvedeno Uvedeno částečně 1 Název žadatele 2 Číslo akreditace žadatele u MPSV 3 Datum udělení akreditace MPSV žadateli 4 Název vzdělávacího programu k akreditaci 5 Prohlášení o platnosti údajů pro získání akreditace instituce 6 Formulář 2A podepsaný, s uvedeným datem Č. Přílohy Přiloženy, vyhovují zcela 1 Podepsaná prohlášení o bezúhonnosti garanta a všech lektorů a jejich souhlas se zařazením do týmu lektorů daného programu 2 Kopie dokladů o odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace garanta a všech lektorů 3 CV garanta a všech lektorů 4 Příklad evaluačního dotazníku přiložen 5 Příklad certifikátu 6 Jiné (vypište) 7 Formulář 2C podepsaný, s uvedeným datem Přiloženy, vyhovují částečně 10 Celkové hodnocení Vyhovuje Nevyhovuje Neuvedeno Nepřiložena Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis:...

17 5.5 Formulář č. 5 pro hodnocení kvality žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Hodnocení formuláře 2B Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu Č. Kritérium kvality Ano Ćástečně 1 Jsou vyplněny všechny povinné body formuláře 2B? 2 Je téma programu relevantní pro cílovou skupinu? 3 Je pro dané téma správně zvolena forma vzdělávání? 4 Jsou cíle formulovány aktivně, tj. specifikují znalosti, dovednosti, které jim program umožní získat? 5 Je cílová skupina definována smysluplně? 6 Odpovídá počet účastníků cílům a zvoleným metodám? 7 Jsou náklady přiměřené rozsahu vzdělávání a cílům? 8 Je rozsah přiměřený tématu a cílům? 9 Je obsah v souladu s rámcovým modulem k příslušnému tématu? 10 Je časový plán sestaven logicky? 11 Je použití metod relevantní vzhledem k tématům a cílům, je dostatečně pestré? 12 Je dostatek prostoru pro aktivní zapojení účastníků, pro jejich dotazy a probírané procvičení látky? 13 Napomohou školicí materiály a pomůcky vzdělávacímu procesu? Je připojen dostatečně obsáhlý seznam další doporučené literatury? 14 Umožňuje materiálně technické zabezpečení a uspořádání školicí místnosti uskutečnit kvalitní vzdělávání? 15 Zaručuje profil garanta dostatečnou odbornost a zkušenost v tématu vzdělávacího programu? 16 Je počet lektorů dostatečný? Zaručuje jejich profil, CV a odborná způsobilost dostatečnou odbornost a praktické zkušenosti v přidělených dílčích tématech vzdělávacího programu? Jsou jejich lektorské zkušenosti dostatečné? 17 Může popsaný způsob ověření znalostí prokázat získané znalosti a dovednosti? Ne Poznámka

18 18 Je způsob monitorování dostatečně důkladný, aby mohl přispět k zajištění kvality výuky? Je způsob hodnocení adekvátní rozsahu vzdělávání? Přispěje formulace otázek ve formuláři zpětné vazby ke zjištěním, které mohou přispět k zajištění kvality výuky? Jsou obsaženy otevřené otázky pro získání podnětů pro možné vylepšením programu? 19 Jsou kritéria pro získání osvědčení definována jasně a jednoznačně? Jsou popsány opravné prostředky? Obsahuje osvědčení všechny náležitosti? Stručný celkový posudek kvality vzdělávacího programu: 20 Celkové hodnocení Vyhovuje Nevyhovuje Hodnocení kvality vzdělávacího programu provedl (jméno, příjmení, titul):.... Datum:... Podpis:...

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení pracovníků administrativy a obchodního úseku středního managementu Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání a zvyšovaní odborné kvalifikace zaměstnanců firmy ProPrim Group s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání v měkkých dovednostech pro projekt Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM,

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na dodávky podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Služba Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 Uč

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele 1 níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

Zvláštní ustanovení týkající se programu. Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Zvláštní ustvení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených Čl. 1 Vymezení účelu dotace 1. Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností: A) Mezinárodní

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více