Hnojivo. Agrolinz Melamin GmbH St.-Peter-StraBe 25 A-4021 Linz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hnojivo. Agrolinz Melamin GmbH St.-Peter-StraBe 25 A-4021 Linz"

Transkript

1 Agrolinz Melamin Bezpeènostní list (2001/58/) NPK 15/10/19+4,5S 1. Identifikace látky nebo pøípravku a y'ýrobce nebo dovozce Název látky (obchodní název): Použití pøípravku: LINZER PRO EG-DOngemittel ( ) NPK-DOnger ( NPK) 15/10/19+4,58 se sírou a stopovou živinou Identifikace výrobce/dovozce: Firma: Oddìlení poskytující informace: Agrolinz Melamin GmbH St.-Peter-StraBe 25 A-4021 Linz Anlagengruppe Pflanzennlihrstoffe (Skupina pro rostlinné živiny) Tel.: (*70) (ing. Sambs) nebo 3492 (ing. dr. Pichler) Fax: (*70) Informace o složení látky nebo oøíqravku Centrála pro ochranu životního prostøedí: Tel.: (*70) nebo 2991 Fax: (*70) Chemická charakteristika: Pøípravek Víceživinové hnojivo s obsahem dusiènanu amonného skup. C III TRGS 511 (dusiènan amonný è. CAS ) 3. Údaje o nebezpeènosti látky nebo øírayku 4. Pokvnx gro grvní gomoc Okamžitá opatøení: Není nebezpeèný podle smìrnic o pøípravcích. Pøi zasažení oèí: Pøi styku s kùží: Pøi nadýchání: Pøi nadýchání plynù z hoøení nebo produktù tepelného rozkladu: Ihned vyplachovat hojným množstvím vody pøi otevøeném víèku minimálnì 15 minut.. Preventivnì omýt vodou. Dopravit mimo nebezpeènou oblast. Ihned konzultovat lékaøe a 48 hodin zùstat pod lékaøským dohledem. Strana 1 z 6

2 ÓMV Agrolinz Melamin Bezpeènostní list (2001/58/E8) E8 NPK 15/10/19+4,58 Pøi požití: Upozornìní pro lékaøe: Pøi požití vìtšího množství: 5. OQatøení Qro hasebnf zásah Zvláštní ohrožení: Ochranné vybavení: Vhodná hasiva: Nevhodná hasiva: Další údaje: Ihned vypít hojné množství vody (pokud možno s pøísadou živoèišného uhlí. V pøípadì potøeby konzultovat lékaøe. Mùže vyvolat poruchy žaludeèního a støevního traktu. Pøíjem tohoto výrobku do tìla mùže vyvolat tvorbu methemoglobinu, který v dostateèné množství zpùsobuje cyanózu. Po nadýcháni plynù z hoøení nebo produktù tepelného rozkladu se mohou projevit chorobné symptomy (plicní embolie) až po nìkolika hodinách. V pøípadì požáru mohou vznikat jedovaté plyny (NOx, NH3, HCl, CI2). V pøípadì požáru používejte ochranný dýchací pøístroj nezávislý na okolním vzduchu. Obvyklá opatøení pøi požárech chemikálií. Nevdechujte plyny z výbuchu a hoøení. voda pìna písek suchý prášek kyslièník uhlièitý (CO2) halony suchý písek suché hasivo Pøi úèasti y'ý!obku na Qožáru: Zabraòte proniknutí hasební vody do povrchových vod nebo kanalizace. V pøípadì takové události informujte pøíslušný úøad. Otevøením dveøí a oken zajistìte dostateènou cirkulaci vzduchu. Odvádìní vody chraòte nehoølavým materiálem. Uvìdomte hasièe. Pøi nepøímé úèasti y'ý!obku na Qožáru: Uhaste požár nejvhodnìjšími zaøízeními. Uvìdomte hasièe. Strana 2 z 6

3 Agrolinz Melamin Bezpeènostní list (2001/58/E8) E8 NPK 15/10/19+4,58 6. Opatøení v oøígadì náhodného úniku Doporuèené metody èistìní a zneškodnìní: Bezpeènostní opatøení pro ochranu životního prostøedí: 7. Pokvnv pro zacházení a skladováni Pokyny pro zacházení Pokyny pro bezpeèné zacházení: Pokyny pro ochranu pøed požárem a výbuchem: Skladování Požadavky na sklad[ovací prostory: Oznaèování (Nìmecko): Pokyny pro spoleèné skladování: Ve skladovacích prostorách se nesmí skladovat: Je tøeba skladovat oddìlenì od: Rozsypaný výrobek ihned sme te a nasbírejte do nádob. Podle zneèištìní zajistìte likvidaci pøes zemìdìlství nebo autorizované likvidátory odpadu (napø. výrobce) (viz bod 13). Nemíchejte s pilinami nebo jinými hoølavými látkami. Zabraòte proniknuti do povrchových vod nebo do kanalizace. Zabraòte zneèištìni podzemních vod materiálem. Zabraòte tvorbì prachu. Uchovávejte v suchu. Chraòte pøed horkem. Zabraòte nechránìnému skladování pod širým nebem kvùli vstøebávání vody. Uchovávejte mimo dosah otevøenéhohnì, horkých povrchù a zápalných zdrojù. Obvyklá opatøení pro prevenci požáru. Uchovávejte mimo dosah hoølavých látek. Skladujte v suchu. Chraòte pøed horkem. Hromada výrobku musí být vzdálena min. 1 m od støešní konstrukce. Nápis: Gefahrstoffverordnung / Ammoniumnitrat / Gruppe C (Naøízeni o nebezpeèných látkách / dusiènan amonný / skupina C) Snadno hoølavé plyny a kapaliny (GefStoffV = Naøízení o nebezpeèných látkách), hoølavé kapaliny (VbF = Naøízení o hoølavých kapalinách), velmi toxické a toxické látky, nezabalené hoølavé prachy a granuláty, mazací oleje, nátìrové látky, laky a rostlinné oleje. Kyselých a alkalicky reagujících látek (kyselého nebo páleného vápna, cementu apod.) a hoølavých látek (napø.: pohonných hmot, obili apod.). Strana 3 z 6

4 Agrolinz Melamin Bezpeènostní list (2001/58/) NPK 15/10/19+4,5S 8. Kontrola exgozice a ochrana osob Osobní ochranné prostøedky: Ochrana dýchacích orgánù: Ochrana oèí: Ochrana tìla: Všeobecná ochranná a hygienická opatøení: Ustanovení ve vztahu k pracovišti: 9. Fxzikální a chemické vlastnosti Skupenství pøi dodání: Stav agregátu: Barva: Zápach (vùnì): Teplota tání: Sypná hustota: Hodnota ph (100 g/1) (pøi 20 C): 10. Stabilita a reaktivita Stabilita: Nebezpeèné reakce: (Podmínky a látky, kterých je tøeba se vyvarovat); Nebezpeèné rozkladné produkty: Normálnì není nutná žádná osobní ochrana dýchacích orgánù. Pøi silném vývoji prachu je tøeba nosit protiprachové masky. Zabraòte kontaktu s oèima. Není nutné žádné zvláštní ochranné vybavení. Je tøeba dodržovat preventivní opatøení obvyklá pøi zacházení s chemikáliemi. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojù a krmiv. Pøi práci nejezte, nepijte a nekuøte. Nejsou k dispozici žádné limity, které by bylo tøeba dodržovat. TLVrrWA: 10 mg prachu ACGIH (tab ) granulát pevný hnìdavì šedá prakticky bez pachu Netaje, rozklad a tvorba plynù zaèíná cca pøi 130 C, od 180 C tvorba visk6zní kaše kg/mj 4,5-5 Za normálních podmínek stabilní. Pøi zahøívání nebo v pøítomnosti louho a kyselin se mohou uvolòovat nebezpeèné plyny. oxidy dusíku (NOx) amoniak (NH3) kyselina solná (HCI) chlór (CIV Strana 4 z 6

5 Agrolinz Melamin Bezpeènostní list (2001/58/) NPK 15/10/19+4,5S 11. Toxikologické informace Akutní toxicita LD50 orálnì, potkan: Primární dráždivé úèinky: > mg/kg Mùže zpùsobovat podráždìní oèí/kùže. 12. Ekologické informace V dfisledku obsahu živin nebezpeèí eutrofizace, pokud se dostane vìtší množství do vody. Zabránit proniknutí do vody a kanalizace. Ekotoxicita: Data nejsou k dispozici. 13. Informace o zneškodòování Zneškodòování výrobku a obalu v souladu s místními a národními zákonnými ustanoveními. Podle možností sebrat a podle zneèištìní zlikvidovat pøes zemìdìlství nebo autorizované likvidátory odpadù. Spojte se prosím s výrobcem. Èíslo odpadového klíèe (Rakousko): Dokazovací povinnost: Pøi zneèištìní organickými substancemi (napø.: mazacími oleji, naftami, benzínem): 14. Informace Qro QøeQravu Pozemní pøeprav ADR/RID/ GGVS/GGVE: Vnitrozemská vodní pøeprava ADNI ADNR: Námoøní pøeprava IMDG/GGVSee: Letecká pøeprava ICAO/lA T A: Podle ÓNORM 82100: (zbytky hnojiv) ano Rozpustit ve vodì, odèerpat organické substance vyplavené nahoru a rozmetat vodní roztok na zemìdìlské plochy podle doporuèení o hnojení. Strana 5 z 6

6 ÏMV Agrolinz Melamin Bezpeènostní list (2001/58/) NPK 15/1 0/19+4,5S 15. Informace o Qrávních QøedQisech Oznaèení podle smìrnic nebo rakouského zákona o chemikáliích: Zaøazení: Ohrožení vody: Další pøedpisy, omezení a naøízení o zákazech: Výrobek nepodléhá podle! smìrnic nebo pøíslušných národních zákonù oznaèovací povinnosti. Je tøeba dodržovat preventivní opatøení obvyklá pøi zacházení s chemikáliemi. 1 - slabì ohrožující vodu TRGS 511: Clil Zákon o hnojivech Naøízení o nebezpeèných látkách (Nìmecko): Dodatek 5, è. 2, skupina C 16. Další informace Pracovníci musí být pøed prvním zacházením, skladováním nebo používáním informováni o vlastnostech tohoto výrobku a o opatøeních pro zajištìní bezpeènosti. Pro pøípad použití odlišného od použití uvedeného v kapitole I prosím kontaktujte výrobce tohoto výrobku. Jako podklad k zaøazení a klasifikaci tohoto pøípravku sloužily: Složení a výsledky zkoumání pøípravku, bezpeènostní listy a listy použitých látek poskytnuté od dodavatelfi, relevantní zákonné pøedpisy a údaje o zaøazení (seznam látek). Zhotovitel: Ing. Friedl Heger Agrolinz Melamin GmbH St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz / Rakousko Tel.: (*70) Fax: (*70) Tyto údaje se opírají o stav znalosti a zkušenosti v den vystavení, nemají význam záruky vlastnosti. Strana 6 z 6

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014 strana 1/4 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: CP 615 EN CP 615N CP 615 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 16.06.2014 Číslo verze 1 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko.

Tenkovrstvá. 30.05.2006 Datum revize: 14.05.2009 Název výrobku: a Rady (ES) DOVOZCE. Energy Design. 1.2 Použití. podniku: Jméno. Rakousko. Strana 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: omítka Energy Design Energy Design 1.2 Použití látky nebo přípravku:

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

1. Látka/přípravek a firemní označení:

1. Látka/přípravek a firemní označení: 1. Látka/přípravek a firemní označení: 1.1 Obchodní označení: SERVISCOL 98,, K Chemický název: Přípravek. 1.2 Použití: Polymerický kalící prostředek. 1.3 Dodavatel: BURGDORF GmbH&Co. KG Abschreckhärtetechnik

Více