Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I."

Transkript

1 METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I. Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 14 (příp. i 7) Odborný expert: PhDr. Dana Štěrbová, PhD. Doc. Městský úřad Třinec, Stránka 1 z 13

2 Metody práce s rodinami s dětmi, možnosti a přístupy organizací a institucí mimo OSPOD a pověřené osoby I Teoretický úvod k tématu Standardu 14 (příp. i 7) a představení činnosti jednotlivých spolupracujících organizací a institucí. Použité zdroje a literatura ke studiu: + učební text z Bechyňová, V., Konvičková, M. (2008). Sanace rodiny: sociální práce s dysfunkčními rodinami. Portál. Praha. Bechyňová, V., Boťová, A., Fraňková, A., Konvičková, M., Petřík, P., Šimel Leufere I., Špeciánová, Š., Žáčková, D. (2011). Sanace je spolupráce metodická doporučení. [on-line]. Retriever from World Wide Web: Hodková, I. (2010). Péče v oblasti dětské a dorostové psychiatrie, Průvodce dětskou a dorostovou psychiatrií. KONFERENCE OHROŽENÉ DÍTĚ II, Praha. Krutilová, D. (2014). Lidské potřeby. Nepublik. Matoušek, O. a kol. (2008). Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. Nadace Sirius (2010).Monitoring řešení dětské problematiky v ČR II Děti se zdravotním postižením. Praha Navrátil, P. (2007). Posouzení životní situace: Úvod do problematiky. Sociální práce/sociálna práca 2007, č. 1, str Navrátilová, J. (2011). Proces posouzení životní situace jako zdroj ohrožení dítěte ( faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí). Sociální práce/sociálna práca 2011, č. 2, str Štěrbová, D. & Kalábová, S. (2008). Teoreticko-praktická východiska v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče s využitím modelu POSIS. VIII. celostátní seminář Aktuální otázky náhradní rodinné péče, Brno Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., (dále jen zákon ): Vyhláška ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálněprávní ochraně dětí ÚZ č.996 Rodinné právo (Sociálně- právní ochrana dětí, Mezinárodně právní ochrana dítěte, Registrované partnerství) znění předpisů k Standard 14: Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany na činnost dalších fyzických a právnických osob 14 a -Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Stránka 2 z 13

3 14 b - Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů. Vybrané údaje: Problémy rodin, s nimiž se sociální pracovníci setkávají se většinou vyznačují tzv. multiproblémovostí a odkazují ke komplexnímu posouzení životní situace rodiny ( Navrátilová, 2011) Jeden z rámců pro posouzení představuje model, který vychází z ekologické perspektivy - - Rámec pro posouzení životní situace dětí a rodin v nouzi. Posuzuje vývojové potřeby dítěte, rodičovské kompetence a rodinné a enviromentální faktory. Z hlediska vývojových potřeb dětí je posuzováno zdraví, vzdělání, citový a behaviorální vývoj, identita, rodinné a sociální vztahy, sociální vystupování a dovednosti potřebné k sebeobsluze. Rodičovské funkce jsou pak posuzovány z hlediska schopnosti zabezpečit základní péči, bezpečí, emoční vřelost, stimulaci, výchovu, vedení a stabilitu. Mezi rodinné a další enviromentální faktory autoři řadí rodinnou historii a její fungování, širší rodinu, bydlení, zaměstnání, příjem, sociální integraci rodiny a zdroje, které jsou k dispozici v komunitě. (Navrátil, 2007, s. 82) Krutilová (2014) uvádí, že podle terapeutů Alberta a Dajan Pessa (1994, 1998) je třeba vývojové potřeby uspokojovat, jinak dochází k nerovnováze v organizmu a tak všechno, čím procházíme, zanechává v našem těle nějakou stopu. Nejvíce těchto stop vzniká, když jsme malé děti. Jde především o tyto potřeby: Potřeba místa - potřeba univerzální pro každého tvora, který vnímá, kde je jeho místo. Nejprve jde o nalezení místa reálného (mít svou postel, stálé místo k jídlu, svůj prostor ke hraní či k odpočinku), ale i k nalezení svého místa v příslušném společenství (rodině či místě, kde je naše,,doma ). Neuspokojení této vývojové potřeby a pocit toho, že nikam nepatříme, bývá spojen často s agresí a autoagresí. Častým následkem bývá i hledání svého místa ve světě přes extrémní reakce, např.,,hledání se u sekt, alkoholu, hazardu a někdy je spojeno i s bezdomovectvím a životem na sociální podpoře. Potřeba podpory - člověk zejména v dětství á zažít pocit, že je podporován a akceptován takový, jaký je, bývá v dospělosti nejistý při sebepřijetí a rozhodování o svém životě. Podporou dáváme člověku kompetence,rozhodovat o svém životě tak, jak to on sám potřebuje a cítí. Potřeba Stránka 3 z 13

4 péče a pozornosti - začíná jak v rovině fyzické (dávat stravu tak, jak to potřebuje dítě či dospělý a ne tak, jak se to hodí matce či pečující osobě), tak v rovině psychické (člověk potřebuje dostatek podnětů, aby se nestal pasivním. Naopak přemíra podnětů způsobuje nechuť k jakékoliv činnosti). Potřeba bezpečí -je třeba velmi dobře vyvážit potřebu ochrany jedince. Jedním extrémem je přílišná ochrana, potom se jedinec neumí bránit a fungovat za běžných podmínek. Druhým extrémem je vystavení jedince ohrožujícím podnětům, kterým se potom neumí bránit. Nejvhodnějším postupem pro zajištění potřeby bezpečí je vymezení přiměřené míry rizika a podpora jedince, aby se v ohrožujících situacích dokázal správně zachovat. Potřeba limitu - zažít pocit bezpečí v tom, že věci mají svůj řád a hranice. Jedním extrémním přístupem je možnost pro dítě či jedince,,dělat si co chci, druhým extrémem je zase systém příkazů, nařízení, zákazů a omezení. Přiměřenost při určení hranic a řádu je nejlepším způsobem, jak zajistit potřebu limitu (ne zakázat pro jistotu všechno anebo povolit všechno, ale dát jasná pravidla, srozumitelná a přijatelná pro pečujícího i pro pečovaného jedince a na dodržování těchto pravidel trvat). (Krutilová, 2014) Poradenská činnost představuje přímou sociální prácí s rodinou, kde je pomocí metod sociální práce intervenováno do rodiny a jejího prostředí ve snaze o obnovu sociálního fungování rodiny. Přímá sociální práce s rodinou představuje základní práci s rodinou, kde hlavním nástrojem intervence je vztah sociálního pracovníka a klienta. Matoušek a kol.( 2008) uvádí: Poradenství pomocí podání jednoduchých věcných informací ( například pomoc s vyplněním formuláře) Poradenství pomocí poskytování rad ( tento typ poradenství spočívá v nabízení názoru odborníka na to, jak by si daná osoba měla počínat) Poradenství pomocí učení ( umožňuje získat někomu určité znalosti nebo dovednosti pomáhající jeho situaci zlepšit) Poradenství prostřednictvím psychologického náhledu ( spočívá v pomoci druhému pochopit problém, objasnit proč vznikl a jak se s ním vypořádat) Poradenství prostřednictvím přímé akce ( spočívá v tom, že pomáhající vykoná něco za danou osobu, nebo ji obstará něco, co ona právě potřebuje např. zajištění azylového ubytování) Poradenství, u kterého je vyvolána změna systému ( spočívá v ovlivnění nebo změně systému, které jedinci způsobují potíže). Stránka 4 z 13

5 Při práci s rodinami s ohroženými dětmi s využitím modelu POSIS (Štěrbová, Kalábová, 2008) podrobně viz učební text z ), jenž je využitelný pro práci s rodinami a dětmi, doporučuji využít následující model z Monitoringu řešení dětské problematiky v ČR II (Nadace Sirius, 2010) tam, kde se vyskytuje v rodinném prostředí dítě se zdravotním postižením. Monitoring řešení dětské problematiky v ČR II děti se zdravotním postižením (2010) Předpokládáme, že sociální pracovníci a pracovníci pracující v oblasti NRP (PO) mají povědomí o síti zařízení v resortech, zejména: MZ, MŠMT, MPSV. Potřebné tam, kde se vyskytují problémové situace vyplývající mj. ze zdravotního stavu dítěte. Stránka 5 z 13

6 MZ pediatr, klinický psycholog, dětský a dorostový psychiatr, neurolog, gynekolog, sexuolog, klinický logoped Častý kontakt soc. pracovnice je s pedopsychiatrem a klinickým psychologem. Dětská a dorostová psychiatrie je medicínský obor. Jako klinická lékařská disciplína se zabývá péčí o duševní zdraví dětí a mládeže. Komplexní pedopsychiatrická péče je poskytována dětem a adolescentům do 18 let: trpícím duševní poruchou nebo těm, kteří se ocitli v akutní krizové životní situaci a nebo se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé životní situaci (konfliktní rodinné prostředí- rozvod rodičů,nezájem, alkoholismus, drogy,duševní porucha, způsoby komunikace, zvládání stresu, psychické, fyzické týrání, zanedbávání, málo citu, lásky, životní styl, socioekonomické podmínky pro život v rodině, rodičovské dovednosti. Pedopsychiatři provádějí diagnostiku, klasifikaci, léčí, rehabilitují a reedukují, včetně zabezpečení prevence duševních poruch. Jejich činnost je konsiliární, konzultativní, posudková a forensní. Pedopsychiatrie poskytuje specializovanou zdravotní péči v ambulancích a v lůžkové péči dětem od narození, ale nejčastěji od 2-3 let věku až do adolescence. Nejčastější diagnózy: ADHD a hyperkinetická porucha chování vč.komorbidit úzkosti, deprese, spec.poruchy učení 7-15 % školních dětí, časté jsou deprese, úzkostné poruchy, u malých dětí separační úzkostné poruchy, tikové poruchy přechodné a chronické u starších dětí různé školní a specifické fobie deprese- dříve nediagnostikována, poruchy chování a emocí, disharmonický vývoj osobnosti, poruchy sociálních vztahů se vznikem v dětství a adolescenci porucha dezinhibovaná příchylnost v dětství, psychotická onemocnění schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, PPP, pervazivní vývojové poruchy případů na dětí, MR, Abusus návykových látek. Vhodná je práce s klinickým psychologem. Zaměření poskytované péče je nejen na klienta (dítě), ale často na celou rodinu (rodinná terpaie). Stránka 6 z 13

7 MŠMT Vyhlášky 72 a 73/ 2005 Sb. ve znění vyhl. 116 a 147/2011 Sb. ve znění vyhl. Z r o poskytování poradenských služeb ve školách a škol. zařízeních a o vzdělávání dětí a žáků se SVP zdravotně postižení -+ zdravotně znevýhodnění + žáci nadaní: SPC (Speciálně pedagogické centrum) pro MP (mentálně postižené) mívá v kraji odborníka na PAS (poruchy autistického spektra), SPC SP (sluchově postižené + HS hluchoslepé), ZP (zrakově postižené), SPC kombinované vady (MP + ), SPC vady řeči poskytování služeb dětem a žákům, rodinám, institucím. PPP (Pedagogicko psychologická poradna) poskytování služeb dětem a žákům, rodinám, institucím.děti s SPU (specifické poruchy učení, někdy označ. SVPU specifické vývojové poruchy učení), PCH (poruchy chování), děti s hyperkinetickou poruchou )u nás užívaný termín ADHD, příp.add), žáci mimořádně nadaní Stanoví se podpůrná opatření zejména pro oblast vzdělávání. Někde ještě termín vyrovnávací opatření. SVP (Střediska výchovné péče) poskytování dgst.,porad., terapeut.péče dětem a žákům s PCH (ambulantní, pobytové) Všechny 3 typy jsou školskými poradenskými zařízeními. Ve školách a škol. zařízení existují školská poradenská pracoviště jako systém poradenství přímo v dané škole školní psycholog, školní speciální pedagog. MPSV Zákon o sociálních službách Vzhledem k sociální práci s rodinou jsou důležité služby sociální prevence, kam například patří krizová pomoc, telefonická krizová intervence, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, raná péče či sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence. respitní péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením ROZDÍL mezi osobní asistentem (MPSV) = sociální služba Stránka 7 z 13

8 Asistent pedagoga(mšmt): Charakter specifických vzdělávacích potřeb integrovaného žáka (těžké formy specifické poruchy učení nebo chování) může vyžadovat natolik individuální přístup, že neumožňuje vyučujícímu věnovat se v potřebné míře žákovi i ostatním dětem ve třídě. V těchto situacích je ve třídě nutná přítomnost další osoby asistenta, ten pracuje ve třídě vždy na základě posouzení a doporučení odborného pracoviště (PPP, SPC) a se souhlasem ředitele školy. Asistent třídního učitele je veden třídním učitelem a pracuje podle jeho pokynů. Účastní se aktivně sestavování IVP, je třeba, aby měl k dispozici potřebné pomůcky, je seznámen s dítětem a jeho rodinou, se speciálními potřebami dítěte (pomoc se sociální adaptací v novém prostředí, pomoc při získávání pracovních návyků, při trénování soustředěnosti, při vytvoření struktury vyučovacích hodin). Asistent po dohodě s učitelem pracuje ve třídě s integrovaným žákem i s ostatními žáky. Velmi často zaměňují rodiče, sociální pracovníci, psychologové, pediatři..!!!! Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Telefonická krizová intervence je také poskytována osobám v situaci ohrožení, je založena na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet Stránka 8 z 13

9 podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Ústavní péče institucionalizovaná péče (služby) MPSV Ústavy sociální péče Domovy pro osoby se zdravotním postižením - od 3let do konce života MŠMT Dětské domovy - pro děti (do 15 let), mládež (15-18) nebo děti a mládež (3-18) Dětské diagnostické ústavy, Diagnostické ústavy pro mládež Výchovné ústavy = Dětské domovy se školou MZd - KÚ a dětské domovy pro děti do 3 let Dětská centra Stránka 9 z 13

10 Základní metoda pro práci s rodinou - případová konference. Případové konference by se měli účastnit všichni, kteří mohou nějakým způsobem přispět, jak k lepšímu pochopení sociálního fungování rodiny, tak ti co nějakým způsobem mohou přímo participovat na intervencích do jejího sociálního fungování. K těmto odborníků patří sociální pracovník OSPOD, výchovný poradce, pediatr, učitel, duchovní, sociální pracovník neziskové organizace, která s rodinou pracuje, sociální pracovník ústavního zařízení, kde bylo dítě umístěno atd. Případové konference se samozřejmě mohou účastnit i rodiče, eventuálně i samotné dítě. Přípravná fáze případové konference Než dojde k samotné realizaci případové konference je důležité věnovat nějaký čas její přípravě. Podle autorů metodického manuálu k případovým konferencím (Bechyňová, Boťová, Fraňková, 2011) je před svoláním případové konference nutné zvážit složení členů této konference a to jednak vzhledem k obvyklému časovému limitu jejího konání (max. 2 hodiny), ale také vzhledem k prostorovým možnostem místnosti daného setkání. Je taktéž důležité svolávat konferenci s dostatečným časovým předstihem, aby účastníci mohli svůj pracovní plán, jejímu konání přizpůsobit a setkání se účastnit. Svolavatel by si také v přípravné fázi měl ujasnit, proč je případová konference svolána, s jakým cílem, kde se bude odehrávat či kolik času je na jednání vyčleněno a tomu také přizpůsobit podmínky její realizace. Je například dobré předem zjistit, kteří účastníci se případové konference budou účastnit, případně je k účasti motivovat. Všichni odborníci by měli být předem informování, zda se případové konference budou účastnit rodiče či dítě. Měli by též být obeznámeni, kdo rodiče o chystané případové konferenci informuje a případně, by měli být též obeznámeni s tím, kdo rodiče či dítě na případovou konferenci pozve. Je praktické, když svolavatel předem požádá účastníky o vyjádření toho, co očekávají od případové konference. Také by měl svolavatel požádat účastníky o vyjádření se k tomu, v čem spatřují svůj podíl či přínos v sociální práci s klientem (co chtějí či co mohou nabídnout). Na závěr přípravné fáze by neměl svolavatel rozhodně zapomenout zaslat všem účastníkům písemnou pozvánku na případovou konferenci, kde budou uvedeny informace o místě, času, cíly, programu či pozvaných účastnících. Dle Bechyňové a kol. (2011) průběh případové konference může být velmi rozličný, v závislosti na tom o jakou případovou konferenci jde. Je rozdíl, pokud se Stránka 10 z 13

11 bude jednat o první případovou konferenci na dané téma, či půjde o další setkání v pořadí, či se bude jednat o závěrečnou případovou konferenci. Obecně ale můžeme rozlišit úvodní část, řízenou diskuzi, která má nějaký výstup. Neoddělitelnou částí případové konference je také zápis z jejího konání. V úvodní části by měly být splněny určité formálnosti jako je podepsání prezenční listiny či prohlášení o zachování mlčenlivosti. Poté by mělo dojít k představení se jednotlivých účastníků, mělo by dojít k uzavření dohody o délce případové konference, o tom, kdo povede zápis. Též se v základních rysech nastíní situace rodiny a dítěte. Odborníci na tomto místě též mohou sdělit jak doposud pracovali s rodinou a jaké výsledky to přineslo. Měl by zde být svolavatelem konference formulován její cíl. Cíl případové konference se vztahuje k řešení konkrétní situace, ve které se rodina a dítě aktuálně nachází. Cíl by měl být vyjádřen konkrétně, měl by být měřitelný a reálně splnitelný. Na základě tohoto pak účastníci definují dílčí cíle. Ty se však musí vztahovat k hlavnímu cíly. Taktéž se v úvodní části mohou projednávat konkrétní očekávání účastníků případové konference. V části řízené diskuze je důležité, aby měl každý odborník přiměřeně stejnou dobu k svému vyjádření se k situaci. Společně se hledají zdroje pro řešení případu, pojmenovávají se rizika, formulují se návrhy činností, které souvisejí se stanoveným cílem či se stanovenými dílčími cíly. Poté následuje tzv. formulace výstupů. Ve fázi formulace výstupů jde o vytvoření časového plánu dílčích úkolů a určení odpovědnosti účastníků za jejich plnění. Účastníci formulují výstup případové konference individuální plán práce s rodinou a přibližný či přesný termín, kdy se vyhodnotí jeho úspěšnost. Individuální plán práce s rodinou je výstupem z případové konference, zároveň však také je jistou osnovou pro další práci s rodinou. Obsahuje: - konkrétní změny v situaci dítěte a rodiny (proč se to či ono má změnit) - konkrétní pracovní body (co se má přesně změnit) - určení zodpovědnosti (kdo to má změnit) - konkrétní kroky (jak se to má změnit) - konkrétní časové období (do kdy se to má změnit) - jak, kdy a kým bude získávána zpětná vazba o jeho plnění - kdo svolá další případovou konferenci Stránka 11 z 13

12 - kdo bude rodinu či dítě o obsahu individuálního plánu informovat (Bechyňová, Konvičková, 2008 s. 92) Cílem prvního setkání je důkladné a objektivní posouzení životní situace klienta a jejím výstupem by mělo být sestavení individuálního plánu. Role účastníků případové konference. Účastníci případové konference mohou plnit v jejím průběhu rozdílné role. Mezi ně patří role iniciátora případové konference, svolavatele, koordinátora či jejího moderátora. Iniciátor je osoba, která svolání případové konference považuje z nějakého důvodu za důležité. Iniciátor ostatním účastníkům sděluje, co má být cílem případové konference, případně pojmenovává rizika. Případová konference může být také iniciována na základě přání členů konkrétní rodiny. Svolavatel je osoba, která konkrétně oslovuje členy multidisciplinárního týmu. Optimálně by to měl být pracovník OSPOD. Pokud případovou konferenci totiž svolává jiný subjekt, může dojít k tomu, že někteří z oslovených odborníků na pozvání nebudou reagovat. Koordinátor je odborník zapojený do práce s rodinou, má přehled o situaci rodiny a ví, kdo s dítětem a rodinou pracuje. Koordinátor koordinuje úsilí týmu, aby směřovalo ke společně domluvenému cíly. Shromaždují se u něho veškeré informace od ostatních členů týmu, které on monitoruje a vyhodnocuje. Dohlíží, zda jsou jednotlivé aktivity členů týmu v souladu s domluvenými cíly, eventuálně toto úsilí koordinuje. Taktéž zajišťuje transparentní komunikaci mezi jednotlivými členy multidisciplinárního týmu a rodinou. Moderátor ( facilitátor) je osoba, která řídí jednání případové konference, zapojuje účastníky do diskuze, podněcuje je k vyjádření názoru a stanovisek, které se vztahují k cíly, případně je k cíly vrací. V neposlední řadě je jeho úkolem předcházet konfliktům v týmu. Je vhodné, pokud je moderátor osoba, která nemá konkrétní roli v týmu a je zodpovědná pouze za řízení průběhu případové konference. Role moderátora vyžaduje jisté zkušenosti a dovednosti s řízením jednání moderátor sleduje čas, směřuje jednání ke stanoveným cílům, zapojuje účastníky do diskuze, nehodnotí vyjádřené názory a stanoviska. V případě menších případových konferencí, může být iniciátor, svolavatel i koordinátor jedna osoba. Případovou konferenci v optimálním případě svolává a koordinuje pracovník OSPOD. Mysleme na všechny členy rodiny a jejich potřeby! Stránka 12 z 13

13 Další podněty a faktory: Zacházejme velmi opatrně a citlivě s technikami příběhů, životních čar, videotréninky, Knihami života, dotykovými terapiemi, scénáři stěhování apod. Pro sociální pracovnice a pracovníky doporučuji spolupráci s psychology či vyškolenými odborníky. Finance - Nadace, nadační fondy a jejich programy. VDV Olgy Havlové, nadace Charty 77 Koto Bariéry, NF Světluška nadační fondy při podnicích, při školách. Odborné časopisy, časopisy pro veřejnost- Můžeš, Vozíčkář + Odb. časopisy např.- Československá psychologie, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Česko-slovenská psychiatrie, Československá pediatrie. Zpracovala: Dana Štěrbová, Stránka 13 z 13

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. ZÁKONY & VYHLÁŠKY PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. MI3DC_DSP Speciální pedagogika SP4RC_SP Speciální pedagogika SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika OP3DC_DSP Speciální pedagogika SP2BK_SP1 Speciální pedagogika

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě VNITŘNÍ ŘÁD Střediska výchovné péče v Jihlavě 1 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz Charakteristika střediska Činnost školského zařízení vykonává právnická osoba: Dětský domov se školou,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Klíčová aktivita č.3 metodika práce se žákem se zdravotním postižením určená pro učitele žáků s daným

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ

Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ Příloha č. 3 INKLUZIVNÍ DÍTĚ 1. Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází i náš školní vzdělávací plán, ctí pojetí, že rámcové cíle

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více