Odpisy dlouhodobého majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisy dlouhodobého majetku"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Michaela JIRÁNKOVÁ Ing. Alena MRKVIČKOVÁ Znojmo, 2012

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Odpisy dlouhodobého majetku vypracovala sama na základě pokynů své vedoucí bakalářské práce Ing. Aleny Mrkvičkové, a uvedla jsem všechny zdroje, které jsem při zpracování své práce použila. V Praze dne Michaela Jiránková PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat vedoucí bakalářské práce Ing. Aleně Mrkvičkové za odborné vedení při zpracovávání mé bakalářské práce. Současně bych chtěla poděkovat za podporu a velkou trpělivost své rodině a svému blízkému okolí při studiu a zpracovávání této práce. 2

3 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Michaela JIRÁNKOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název Název (v angličtině) Odpisy dlouhodobého majetku Depreciation of long-term assets Zásady pro vypracování: Cíl práce: Srovnání metod odepisování dlouhodobého majetku a vyhodnocení vlivu metod odepisování na výsledek hospodaření firmy Postup práce: 1. Definování základních pojmů (majetek, odpisy) 2. Charakteristika a analýza rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy 3. Aplikace různých metod odepisování konkrétními příklady 4. Vyhodnocení a srovnání metod odepisování dlouhodobého majetku Metody: Analýza, syntéza, komparace, aplikace, výpočty 3

4 Rozsah práce: Seznam odborné literatury: 1. HRDÝ M., HOROVÁ M., Finance podniku, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2009, 179 s., ISBN MARKOVÁ H., Daňové zákony 2011, úplné znění k , 19.vydání, Praha: GRADA Publishing a.s., 2011, 264 s., ISBN SYNEK M. + KOLEKTIV, Manažerská ekonomika, 4. aktual. a rozšířené vydání, Praha: GRADA Publishing a.s., 2009, 464 s., ISBN VALOUCH P., Účetní a daňové odpisy 2010, 5. vydání, Praha: GRADA Publishing a.s., 2010, 138 s., ISBN VALOUCH P., Účetní a daňové odpisy 2011, 6. vydání, Praha: GRADA Publishing a.s., 2011, 140 s., ISBN ŠTOHL P., Daňová evidence 2011, 2. upravené vydání, Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2011, 133 s., ISBN Vyhláška č. 500/2002 Sb. 8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Datum zadání bakalářské práce: duben 2011 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2012 L.S. Michaela JIRÁNKOVÁ autor Ing. Alena MRKVIČKOVÁ vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc. rektor SVŠE Znojmo 4

5 Abstrakt Ve své bakalářské práci poskytnu přehled o účetních i daňových metodách odepisování dlouhodobého majetku. Vysvětlím pojmy dlouhodobý majetek, jeho členění, odpisy a odepisování. Také vysvětlím rozdíly mezi odpisy účetními a odpisy daňovými. Odpisy jsou účetní a vyjadřují skutečné opotřebení dlouhodobého majetku a jako takové vstupují do nákladů účetní jednotky na rozdíl od daňových odpisů, které jsou pouze položkou, která ovlivňuje základ daně podle platných daňových zákonů. Klíčová slova: dlouhodobý majetek, účetní odpisy, daňové odpisy Abstract In my thesis I try to give an overview of accounting and tax methods of depreciation of long-term assets. I want to explain long-term asset, its division, depreciation and methods of depreciation. I explain as well the difference between accounting depreciations and tax depreciations. Accounting depreciations stand for a real usage rate of long-term assets and they enter the costs of accounting unit as they are. Tax depreciations are only units, which influence the base of tax according the valid tax law. Keywords: long-term assets, accouting depreciation, tax depreciation 5

6 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Druhy dlouhodobého hmotného majetku Oceňování dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Druhy dlouhodobého nehmotného majetku Oceňování dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Druhy finančního dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého finančního majetku Neodepisovaný dlouhodobý majetek Technické zhodnocení majetku Pořízení dlouhodobého majetku Pořízení dlouhodobého majetku koupí Pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii Pořízení dlouhodobého majetku jiným způsobem (dar, dědictví, přebytek při inventarizaci majetku) Pořízení dlouhodobého majetku převodem majetku z osobního užívání do podnikání Pořízení dlouhodobého majetku po finančním pronájmem s následnou koupí najaté věci Odepisování dlouhodobého majetku Účetní odpisy Rovnoměrné (lineární) účetní odpisy Zrychlené (degresivní) účetní odpisy Zpomalené (progresivní) účetní odpisy Účetní odpisy dle výkonu Komponentní odpisy

7 3.5.2 Daňové odpisy Rovnoměrné daňové odpisy Zrychlené daňové odpisy Mimořádné daňové odpisy Přerušené daňové odpisy Odpisy při vyřazení dlouhodobého majetku, dosud zcela neodepsaného, při prodeji Praktická část Závěr Seznam použité literatury

8 1 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala téma Odpisy dlouhodobého majetku. Na toto téma bylo již zpracováno mnoho bakalářských prací i jiné literatury, přesto se pokusím o vysvětlení pojmů majetek, dlouhodobý majetek, hmotný majetek, nehmotný majetek, finanční majetek, neodepisovaný majetek, odpisy a metody odepisování jak z účetního hlediska, tak z daňového hlediska. Jako podklady pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala nejen několik odborných publikací, ale hlavně učebnice a daňové zákony. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v 30 stanoví od roku 1993 do současnosti zařazení majetku do odpisových skupin a výpočet daňových odpisů v jednotlivých skupinách odepisovaného majetku. Tento zákon byl několikrát novelizován, v novelách se měnilo zařazení majetku a počet let odepisování. Novelou č. 216/2009 Sb. byl do zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazen i pojem mimořádný daňový odpis. Mimořádné daňové odpisy byly do zákona zahrnuty jako vládní protikrizové opatření v době celosvětové ekonomické krize. Podle 30a zákona o daních z příjmů byly umožněny u majetku, pořízeného v určitém časovém období, použít mimořádné daňové odpisy. Využití mimořádných daňových odpisů nebylo povinností, bylo na rozhodnutí každé účetní jednotky, zda možnost mimořádných daňových odpisů využije, či nikoli. Účetní odpisy, vyplývající ze znění zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se v podstatě od účinnosti zákona o účetnictví nezměnily. V praktické části byla použita fiktivní společnost a srovnány různé metody účetních i daňových odpisů dlouhodobého majetku. 8

9 2 Cíl práce a metodika Cílem mé bakalářské práce Odpisy dlouhodobého majetku v teoretické části je vysvětlení pojmů majetek, dlouhodobý majetek, jeho rozdělení na nehmotný, hmotný a finanční, druhy majetku, oceňování jednotlivých druhů majetku, pořízení majetků různými způsoby, technické zhodnocení, účetní odpisy, daňové odpisy, metody odepisování a odpisy při vyřazení majetku. Současně porovnám daňové odpisy v jednotlivých letech podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protože zákon o daních z příjmů byl několikrát novelizován a byly změněny odpisové skupiny a majetek, který je do nich zařazován. Také byl změněn počet let, kdy je majetek odepisován. V praktické části porovnám a zhodnotím jednotlivé metody odepisování dlouhodobého majetku a jejich dopad na výsledek hospodaření fiktivní firmy, kterou jsem použila jako příklad. 9

10 3 Teoretická část 3.1 Dlouhodobý majetek Majetek se člení podle 19 odst. 7 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na krátkodobý a dlouhodobý. Pojem dlouhodobý majetek je definován zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a také je upraven v 6 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý majetek je velmi důležitou složkou všech účetních jednotek. Opotřebení majetku je vyjádřeno v účetnictví účetními odpisy, které se přenáší do nákladů společnosti, tedy do hodnoty výrobků nebo služeb, poskytovaných společností. V rozvaze se dlouhodobý majetek vykazuje na straně aktiv, protože se jedná o stálá aktiva, často nazývána jako dlouhodobá, neoběžná či fixní aktiva. Dlouhodobý majetek se rozlišuje na 3 základní skupiny: dlouhodobý majetek hmotný dlouhodobý majetek nehmotný dlouhodobý majetek finanční Dlouhodobý majetek účetní jednotky tvoří budovy, dopravní prostředky, výrobní prostředky, programy, chovná zvířata a s takovým dlouhodobým majetkem dokáže účetní jednotka vyrábět či poskytovat služby, které vedou k tvorbě jejich výnosů. Mezi dlouhodobý majetek se řadí i samostatné pozemky, umělecká díla, kulturní památky, akcie, dluhopisy nebo jiný finanční majetek. Takový majetek se účetně ani daňově neodepisuje. Majetek, který je zařazen do dlouhodobého odepisovaného majetku účetní jednotky, musí splňovat 3 základní kritéria, kterými jsou doba použitelnosti delší než 1 rok, postupná spotřeba (opotřebení) a výše ceny. 10

11 Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost 1. Postupnou spotřebou (opotřebením) se rozumí to, že hodnota majetku se postupně promítá do výkonů účetní jednotky. Výši ceny pro účetnictví zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nestanovuje, definuje v 25 ocenění majetku cenu pořizovací, reprodukční cenou, vlastními náklady u zásob a vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek. Výše ceny (vstupní cena) majetku pro daňové účely je stanovena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v 26 pro hmotný majetek a v 32a pro nehmotný majetek. Dlouhodobý majetek účetní jednotky se účtuje v účtové osnově ve třídě 0. O dlouhodobém hmotném majetku, tj. o pozemcích ve třídě 03 a o budovách, samostatných věcech a souborech movitých věcí ve třídě 02, o dlouhodobém nehmotném ve třídě Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je definován v 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v 7 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. Jedná se o majetek, který lze uchopit či přemístit. Pro představu jsou to hmotné malé i velké věci, tedy takový majetek, který lze uchopit rukou nebo se ho dotknout. Hmotným majetkem se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozumí majetek, jehož vstupní cena je vyšší než Kč a má provozně technické funkce (tj. dobu použitelnosti) delší než jeden rok. 2 Pojem vstupní cena hmotného majetku pro daňové účely je vysvětlen v 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na 25, odst. 5, písm. a) až d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (viz kapitola ). 1 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 26 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platné v roce

12 Dlouhodobým majetkem pro účely tohoto zákona však nejsou zásoby. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů nestanovuje limit pro pořizovací cenu. Účetní jednotka má možnosti si sama ve svém vnitřním účetním předpisem stanovit výši ceny majetku, který bude odepisován. Pokud pořízený majetek má nižší pořizovací cenu, než je stanovená pořizovací cena vnitřním účetním předpisem, účtuje účetní jednotka o tomto majetku jako o drobném hmotném majetku, tj. o zásobách Druhy dlouhodobého hmotného majetku Hmotným majetkem se rozumí: samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory, vymezené jako jednotky stavby, s výjimkou důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivost, které je drobnou stavbou, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky (ovocné stromy, keře, vinice a chmelnice), dospělá zvířata (koně, ovce, prasata, skot) a jejich skupiny (stáda, hejna), jejichž vstupní cena je vyšší než Kč, předměty z drahých kovů a kamenů, pokud nejsou evidovány jako zásoby, protože byly pořízeny za účelem dalšího prodeje (např. pokud by byl předmět podnikání účetní jednotky nákup a prodej zboží z drahých kovů a kamenů byly by předměty zaevidovány jako zásoby), jiný majetek vymezený v odst odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné v roce 2011 a 7 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 12

13 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek se podle 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů oceňuje vstupní cenou při pořízení. Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí: pořizovací cena, je-li majetek pořízen úplatně, vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva ( 553 občanského zákoníku ve znění zákona č. 509/1991 Sb.) u hmotného majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele, reprodukční pořizovací cena, cena stanovená podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při nabytí majetku děděním neb o darováním, ke dni nabytí s výjimkou majetku odepisovaného podle 30 odst. 10 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů hodnota technického zhodnocení podle 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, což jsou zejména výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednolitého majetku v úhrnu za zdaňovací období 1995 částku Kč, počínaje zdaňovací obdobím 1996 částku Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku Kč, přepočtená zahraniční cena. 4 Pořizovací cena je vysvětlena v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 25 odst. 5 písm. a), vlastní náklady v 25 odst. 5 písm. d, reprodukční cena v 25 odst. 5 písm. b) Pro účely toho zákona se rozumí a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, 4 29 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, platné v roce

14 c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popř. i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti, d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami 5 Přepočtená zahraniční cena, kterou se podle 23 odst. 17 zákona č. 563/1992 Sb., o daních z příjmů, rozumí cena přepočtená na české koruny s použitím kursu devizového trhu, vyhlášeného Českou národní bankou ke dni nabytí majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je definován v 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. Jedná se o majetek, který nelze uchopit či přemístit. Pro představu je to takový majetek, který nelze uchopit rukou nebo se ho dotknout. Nehmotným majetkem se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozumí majetek, jehož vstupní cena je vyšší než a doba použitelnosti je delší než jeden rok, přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. 6. U dlouhodobého nehmotného majetku stejně tak, jako u hmotného dlouhodobého majetku, zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů nestanovuje limit pořizovací ceny (viz kapitola 3.1) 5 25 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 6 26 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platné v roce

15 Druhy dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek se podle 32a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů oceňuje vstupní cenou. Nehmotným majetkem se pro daňové účely rozumí: zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, jiný majetek, který je v účetnictví veden jako nehmotný a je vymezen zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. 7 Za nehmotný majetek se pro daňové účely nepovažuje: goodwill, povolenky na emise skleníkových plynů, preferenční limit, který je zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 8 Dlouhodobý nehmotný majetek se podle vyhlášky Ministerstva finanční č. 500/2002 Sb., obsahuje: zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill s dobou použitelnosti delší než jeden rok a do výše ocenění účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu. Dále povolenky na emise a preferenční limity 9. Dále se za dlouhodobý majetek považuje technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů a to při splnění povinností uvedených v odst a odst. 1zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné v roce a odst. 2zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné v roce odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. 15

16 Pojmy zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, povolenky a preferenční limity jsou definovány v 6 odst. 3 písm. a) až f) a věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku v 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. Zřizovací výdaje jsou souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky od okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, notářské poplatky za sepsání smluv a notářských zápisů, odměny za zprostředkování, poradenské služby a nájemné. Zřizovacími výdaji nejsou zejména. výdaje na pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob a reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou společnosti nebo družstva ( 6, odst. 3, písm. a) ) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software jsou takové výsledky a software, které jsou buď vytvořeny vlastní činnosti k obchodování s nimi a nebo byly zabyty od jiných osob a nejsou předmětem průmyslových nebo jiných ocenitelných práv ( 6 odst. 3 písm. b)) U nehmotných výsledků výzkumu a vývoje se jedná například o projekty, receptury, technologické postupy, které byly vytvořeny vlastní činností účetní jednotky za účelem obchodování, tj. opakovaného prodeje. U software se jedná o programová vybavení, bez ohledu na autorská práva, která byla pořízena samostatně a nejsou součástí dodaného hardware nebo byla vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování, tj. opakovaného prodeje. Ocenitelná práva jsou zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zákona o ochraně průmyslových vzorů, zákona o ochranných známkách nebo vynálezech, za podmínek stanovených v písmenu b). ( 6 odst. 3, písm. c)). Jedná se o tzv. know-how, licence, apod, Goodwillem se rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku, nabytého zejména koupí, vkladem, oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwil se odepisuje rovnoměrně nejpozději 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do 16

17 nákladů. Záporný goodwill se odepisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do výnosů ( 6, odst. 3 písm. d)). Povolenky na emise bez ohledu na výši ocenění: jedná se o povolenky na emise skleníkových plynů a povolenky na emise způsobené letectvím ( 6 odst. 3 písm. e) bod. 1), jednotky snížení emisí a ověřování snížení emisí z projektových činností ( 6 odst. 3, písm. e) bod 2) a jednotky přiděleného množství ( 6 odst. 3, písm. e) bod 3). Jedná se o povolenky, podle kterých má právo účetní jednotka (provozovatel) vypustit do ovzduší povolené množství kysličníku uhličitého nebo jiného skleníkového plynu za období kalendářního roku. Povolenky se neodepisují. Preferenční limity jsou zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění u prvního držitele pouze v případě, že by náklady na získané informace o jejich ocenění reprodukční cenou nepřevýšily její významnost ( 6 odst. 3, písm. f)). Preferenční limity se stejně jako povolenky neodepisují. Technické zhodnocení upravuje zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., odkazuje v 6 odst. 2 u technického z hodnocení na 32a) odst. 6 zákona o daních z příjmů (viz kapitola 3.3). Ve vyhlášce Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., jsou jako dlouhodobý nehmotný majetek v 4 uvedeny věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny např. z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. Zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v 32a) pojem Věci vzniklé při pořizování nehmotného majetku neuvádí. Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou: znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, 17

18 certifikáty jakosti software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Účetní jednotka se může rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí, Oceňování dlouhodobého nehmotného majetku Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje pojem dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek. Vymezuje pouze oceňování hmotného majetku. Nehmotný dlouhodobý majetek se oceňuje stejně jako hmotný dlouhodobý majetek a tedy podle 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, oceňuje vstupní cenou při pořízení. Vstupní cena je popsána v kapitole Oceňování dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobým finančním majetkem 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. jsou zejména cenné papíry a podíly, které vycházejí ze záměru, který s nimi má účetní jednotka v okamžiku jejich pořízení. Předpokládaná doba držby nebo splatnosti dlouhodobého finančního majetku musí přesahovat jeden rok. Účetní jednotka tento majetek nepotřebuje k výrobě, je určen k zhodnocení kapitálu, či jeho získání. Účetní jednotka takový majetek nakoupí, aby tento přinesl další finanční výnos, např. v podobě úroků a dividend. Takový majetek lze nakoupit i se záměrem, že bude po nějaké době výhodně prodán, tj. se ziskem. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pojem finanční majetek neuvádí odst. 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. 18

19 Druhy finančního dlouhodobého majetku V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se o dlouhodobém finančním majetku nedočteme. Lze se pouze dočíst v 4 odst. 1 písm. w), že jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Dlouhodobý finanční majetek je definován v 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji se jedná o dlouhodobé cenné papíry, podíly v podnicích, dluhové cenné papíry, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry, poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek a jiný dlouhodobý finanční majetek Oceňování dlouhodobého finančního majetku Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje pojem dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek. Vymezuje pouze oceňování hmotného. Podle 25 a 27 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle 48 a 51 vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. se dlouhodobý finanční majetek oceňuje, podobně jako dlouhodobý hmotný majetek, vstupní cenou při pořízení. 3.2 Neodepisovaný dlouhodobý majetek Zákon o daních z příjmů č. 586/192 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vylučuje hmotný majetek z odepisování. Hmotný majetek vyloučený z odpisování je definován v 27 výše uvedeného zákona. 3.3 Technické zhodnocení majetku Technické zhodnocení majetku se pro daňové účely rozumí: vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého 19

20 majetku v úhrnu za zdaňovací období 1995 částku Kč, počínaje zdaňovací obdobím 1996 částku Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které účetní jednotka na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle 24 odst. 2 písm. zb) tohoto zákona, 12 jsou technickým zhodnocením také výdaje podle odst. 1, pokud je hradí budoucí nájemce na cizím hmotném majetku nebo jeho části, a vlastník tohoto hmotného majetku nezahrne výdaje vynaložené budoucím nájemcem do vstupní ceny 13. Závazné posouzení skutečností, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením majetku upravuje 33a zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z účetního hlediska se stanovuje technické zhodnocení stejně jako z daňového hlediska, protože vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., v 6 odst. 2 odkazuje na výši částky u technického zhodnocení na zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 32a) odst. 6. Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku nebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku Kč 14. Technické zhodnocení zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku a zaúčtuje se na stejné účty jako majetek, jehož se konkrétní technické zhodnocení týká, tj. na účty 01x u nehmotného nebo 02x u hmotného majetku. Pro technické zhodnocení např. pronajatého majetku, může účetní jednotka zaúčtovat toto technické zhodnocení na účet odst. 1zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné v roce odst. 4zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné v roce a) odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, platné v roce

21 3.4 Pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek lze pořídit několika způsoby. Nejčastějším pořízením je pořízení koupí (viz kapitola 6.1). Dalším ze způsobů pořízení je pořízení ve vlastní režii (viz kapitola 6.2), bezúplatný převod dar, dědictví (viz kapitola 6.3), převod z osobního užívání do podnikání (viz kapitola 6.4), finanční pronájem s následnou koupí najaté věci (viz kapitola 6.5). Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje na účet 041, pořízení dlouhodobého hmotného na účet 042. Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání se účtuje na účet 02x (03x)/042, zařazení dlouhodobého nehmotného majetku se zaúčtuje na účet 01x/ Pořízení dlouhodobého majetku koupí Pořízení dlouhodobého majetku koupí je nejčastější způsob pořízení majetku účetní jednotky. Dlouhodobý majetek lze pořídit nákupem za hotové peněžní prostředky, na fakturu hrazenou hotově nebo převodem z bankovního účtu nebo na úvěr. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem za hotové se účtuje 041 (042)/211, fakturou 041(042)/321 a na úvěr 041 (042)/231 (249,461) Pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii Pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii znamená pořídit majetek vlastní činností účetní jednotky, nejčastěji výrobou a zaúčtuje se 041 (042)/623 (624) Pořízení dlouhodobého majetku jiným způsobem (dar, dědictví, přebytek při inventarizaci majetku) Dalším způsobem pořízení dlouhodobého je bezúplatný převod, např. darování, dědictví, nebo přebytek zjištěný při inventarizaci majetku účetní jednotky, který se zaúčtuje 041 (042)/

22 Při pořízení majetku některým z výše uvedených způsobů je nutné mít doklad o takovém pořízení, tj. darovací smlouva u daru, usnesení o dědictví při dědictví, interní doklad o přebytku, zjištěném při inventarizaci majetku Pořízení dlouhodobého majetku převodem majetku z osobního užívání do podnikání K pořízení dlouhodobého majetku převodem majetku z osobního užívání do podnikání je nutné sepsat interní doklad - zápis o převzetí majetku do užívání. Takové pořízení se zaúčtuje stejný způsobem jako u pořízení bezplatným převodem (viz kapitola 3.4.3) Pořízení dlouhodobého majetku po finančním pronájmem s následnou koupí najaté věci Dalším častým způsobem pořízení dlouhodobého majetku je převod majetku po ukončeném finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. V případě, že je u původního vlastníka (leasingové společnosti) majetek zcela odepsán, jedná se o bezúplatný převod majetku. V případě, že byla doba pronájmu kratší, než je u původního vlastníka (leasingové společnosti) doba odepisování majetku, majetek je účetní jednotkou odkoupen za zůstatkovou cenu. 22

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 1 2. KAPITOLA: MAJETEK PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti.

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti. Otázka: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Teinkka Dlouhodobý majetek je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 40. 000,- a doba opotřebení je delší než 1 kalendářní rok.

Více

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015 410/2009 Sb. - 2015 VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Evidence, účtování a odepisování majetku

Evidence, účtování a odepisování majetku Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje evidenci, účtování a odepisování majetku.

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY Anna Pelikánová SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY nezbytná pomůcka pro účetní nestátních neziskových organizací ucelený přehled účetních souvztažností pro nestátní neziskové organizace vybrané

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Účetní náklad je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově i formálně)

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňové odpisování majetku Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doplnění příkladů Ing. Yvona Legierská Obsah předmětu 1. Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 768 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - 2 - III.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE K EVIDENCI MAJETKU VE VLASTVICTVÍ OBCE BRAŇANY ZÁKON O ÚČETNICTVÍ - ZÁK. Č. 563/1991 SB., DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO SMĚRNICE S 2/2013 PLATNOST

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

500/2002 Sb podvojného účetnictví. Sb., č. 413/2011 Sb., č. 467/2013 Sb., č. 293/2014 Sb. a č. 250/2015 Sb.

500/2002 Sb podvojného účetnictví. Sb., č. 413/2011 Sb., č. 467/2013 Sb., č. 293/2014 Sb. a č. 250/2015 Sb. 500/2002 Sb. - 2015 VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více