Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 32/11 ze dne k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/58 ze dne k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. revokuje usnesení ZHMP č. 26/58 ze dne k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013, a to tak, že - v bodě I. 3. se částka Kč nahrazuje částkou Kč, - v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 035 se dotace na objekt Mezibranská 9/578, k. ú. Nové Město, Praha 1 se v řádku grant částka nahrazuje 0, - v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 037 se dotace na objekt Na Poříčí 23/1068, k. ú. Nové Město, Praha 1 se v řádku grant částka Kč nahrazuje 0, - v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 045 se dotace na objekt Růžová 8,10/947, k. ú. Nové Město, Praha 1 se v řádku grant částka Kč nahrazuje částkou Kč s tím, že ve sloupci předmět grantu se text a v řádku celkové náklady se částka nemění, - v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 115 se dotace na objekt U Mrázovky 20/171, k. ú. Smíchov, Praha 5 se v řádku grant částka Kč nahrazuje částkou Kč a se ve sloupci předmět grantu se text: restaurátorské práce oprava maleb v objektu (trám. strop), oprava fasády a hydroizol. základů" nahrazuje textem: "restaurátorské práce oprava maleb v objektu (trám. strop), rekonstrukce příchozí cesty, pískov. dlažba a schodišť. segmenty" a v řádku celkové náklady se částka Kč nahrazuje částkou Kč, - v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 117 se dotace na objekt Zborovská 24 /1051, k. ú. Smíchov, Praha 5 se v řádku grant částka Kč nahrazuje částkou Kč s tím, že ve sloupci předmět grantu se text a v řádku celkové náklady se částka nemění, - v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 133 ve sloupci předmět grantu se text: "oprava střešní konstrukce" nahrazuje textem: "obnova střešního pláště severního křídla budovy "A" - I. etapa" s tím, že se v řádku grant a v řádku celkové náklady se částka nemění II. schvaluje 1. udělení grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013, které přesahují částku Kč v celkové výši Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap granty, 3322 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, pokud by částka v "režimu de minimis", schválená žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 2. udělení grantu hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013, které přesahují částku Kč v celkové výši Kč

2 z běžných výdajů OPP MHMP, kap granty, 3322 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení III. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu I. a II. tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-2126 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

3 Příloha č. 1 k návrhu usnesení ZHMP č.32/11 ze dne Nové přerozdělení fin prostředků určených na poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objetků v roce rekapitulace, kap. 0680, 3322 návrhovaná částka - výše č. grantu objekt grantu v Kč předmětu grantu poznámka Spálená 41/103, k. ú. kompletní oprava střechy (výměna střešní krytiny, 046 Nové Město, Praha oplechování, komíny) práce realizovány 058 Bílkova 16/862, k. ú. Staré Město, Praha 1 výměna střešní krytiny za novou stejného typu včetně sanace krovů, výměny latí a kempířských prvků práce realizovány celkem k rozdělení

4 Příloha č. 1 k návrhu usnesení ZHMP č. Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce přerozdělení fin. prostředků ve výši Kč - kap. 0680, 3322 z dne 046 Spálená 41/103, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis kompletní oprava střechy (výměna střešní krytiny, oplechování, komíny) celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč kompletní oprava střechy (výměna střešní krytiny, oplechování, komíny) návrh na udělení grantu hl. m. Prahy na objekt vedený pod č. 046 ve výši Kč 058 Bílkova 16/862, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis 168 výměna střešní krytiny za výměna střešní krytiny za celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč novou stejného typu novou stejného typu včetně včetně sanace krovů, sanace krovů, výměny latí a vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč kempířských prvků výměny latí a kempířských prvků grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč PRAGA-INVEST s.r.o., se sídlem Bílkova 16, Praha 1 návrh na udělení grantu hl. m. Prahy na objekt vedený pod č. 058 ve výši Kč celkem navrženo udělit za přílohu č Kč

5

6 Příloha č. 2 k návrhu usnesení ZHMP č. ze dne Nové přerozdělení fin prostředků určených na poskytnutí grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objetků v roce rekapitulace, kap. 0680, 3322 č. grantu objekt Kamenická 35/811, k. ú. 123 Holešovice, Praha celkem k rozdělení dle př. č navrhovaná částka - výše grantu v Kč předmět grantu poznámka oprava (rekonstrukce) dvorní fasády práce realizovány

7 Příloha č. 2 k návrhu usnesení ZHMP č. 32/11 ze dne Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce přerozdělení fin. prostředků výši Kč - kap. 0680, 3322 ve 123 Kamenická 35/811, k. ú. Holešovice, Praha 7 rekonstrukce dvorní fasády celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč rekonstrukce dvorní fasády Společenství vlastníků jednotek Kamenická 35/811 - Praha 7, se sídlem Kamenická 811/35, Praha 7 návrh na udělení grantu hl. m. Prahy na objekt vedený pod č. 123 ve výši Kč celkem navrženo udělit za přílohu č Kč 1

8 13 2

9 Důvodová zpráva pro ZHMP V rámci schváleného rozpočtu kap. 0680, granty památková péče bylo unesením RHMP č. 570 ze dne a usnesením ZHMP č. 26/58 ze dne z vlastníkům památkově významných objektů na rok 2013 rozděleno celkem Kč. Následně byly s jednotlivými příjemci grantu podepisovány Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu (dále jen Smlouva). Po podpisu Smlouvy někteří příjemci oznámili, že o ní odstupují (týká se grantu č. 035 a č. 037), někteří požádali o změnu předmětu grantu z důvodu změny priorit při realizaci prací, či z důvodu víceprací spočívajících v odstranění skrytých vad při zahájení prací na objektu (týká se grantu č. 115 a č. 133), některým je navrženo grant krátit z důvodu porušení Článku III., bodu 5 Smlouvy (týká se grantu č.045 a č. 117). Žádný z těchto příjemců, dotaci nečerpal, neboť dle Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů, schválených usnesením RHMP č. 981 z (dále jen Zásady) se grant poskytuje (proplácí) až po provedení prací a doložení dokladů uvedených ve Smlouvě. V rámci kap. 0680, 3322 tak zůstává k dalšímu rozdělení částka ve výši Kč. Přehled nevyužitých, či krácených fin. prostředků je přílohou č. 2 k důvodové zprávě. Při návrhu k přerozdělení fin. prostředků bylo postupováno v souladu se Zásadami, tzn. bylo navrženo udělit grant hl. m. Prahy na opravu a obnovu objektů, u kterých byly práce realizovány, a které byly uvedeny v žádosti o grant hl. m. Prahy na rok viz článek IV., bod 9 Zásad. Tento návrh, na přerozdělení fin. prostředků ve prospěch níže uvedených žadatelů o grant hl. m. Prahy na rok 2013, byl dne doporučen Komisí RHMP pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů a dne schválen Výborem pro kulturu a památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. V této souvislosti byla usnesením RHMP č ze dne schválena revokace usnesení RHMP č. 570 ze dne a současně bylo odsouhlaseno udělení finančních prostředků formou účelové dotace - grantu vlastníkům památkově významných objektů dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení. Na základě usnesení RHMP č ze dne se ZHMP předkládá : 1. návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 26/58ze dne takto: - u grantu č Mezibranská 9/578, k. ú. Nové Město, Praha 1 - příjemce po podpisu Smlouvy odstoupil od poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy a zůstává tak k dalšímu rozdělení částka ve výši Kč, - u grant č Na Poříčí 23/1068, (Bílá labuť), k. ú. Nové Město, Praha 1 - příjemce po podpisu Smlouvy odstoupil od poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy a zůstává tak k dalšímu rozdělení částka ve výši Kč, - u grantu č Růžová 8,10/947, k. ú. Nové Město, Praha 1 - dochází ke krácení udělených finančních prostředků, neboť byla porušena Smlouva, konkrétně Článek III., bodu 5. Jedná se o převod (prodej) bytových jednotek před uplynutím 5leté lhůty od poskytnutí grantu hl. m. Prahy a tak grant udělený ve výši Kč bude krácen o Kč na Kč. Předmět grantu včetně celkových nákladů na opravu objektu se nemění, - u grantu č U Mrázovky 20/171, k. ú. Smíchov, Praha 5 - vlastník objektu požádal u jedné z priorit o změnu předmětu grantu, přičemž dochází ke snížení celkových nákladů určených na opravu objektu. Z toho důvodu a v souladu se

10 Zásadami, Článku I., bodu 4 bude schválený grant ve výši Kč krácen o Kč tj. na Kč - na restaurátor. práce oprava maleb v objektu, (trám. strop), rekonstrukci příchozí cesty, vytrýskání, vyčištění a výměna poškozené dlažby a schodišťových segmentů, celkové náklady budou činit Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení grantu bude zachován stejný procentuelní poměr původně uděleného grantu, - u grantu č Zborovská 24/1051, k. ú. Smíchov, Praha 5 - zde opět došlo k porušení Smlouvy, konkrétně Článku III., bodu 5. Grant udělený ve výši Kč bude krácen o Kč na Kč. Předmět grantu včetně celkových nákladů se nemění, - u grantu č Ke konstruktivě 1/74, k. ú. Stodůlky, Praha 13 - vlastník objektu požádal o změnu předmětu grantu z důvodu víceprací spočívajících v odstranění skrytých vad při rozkrytí střechy. Bylo zjištěno, že pozednice a další krovové části byly silně narušeny dřevomorkou a tím došlo k poškození statiky objektu. Proto byly práce na střešní konstrukci rozděleny do priorit a v roce 2013 bude provedena I. etapa obnovy střechy severní části objektu A včetně zastřešení keramickou krytinou. Celkové náklady obnovy a výše grantu zůstávají nezměněny. 2. návrh na udělení (poskytnutí) grantů hl.m. Prahy ve výši Kč dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení takto: - částku Kč udělit na kompletní opravu střechy (výměnu střešní krytiny, oplechování komínů) objektu Spálená 41/103, k. ú. Nové Město, Praha 1. Žádost je vedena pod č. grantu 046. Dotace nebyla žadateli poskytnuta, přesto vlastník předmětné práce na objektu již zrealizoval. Grant bude poskytnut v režimu de minimis - viz příloha č. 1 k návrhu usnesení. - částku Kč udělit na výměnu střešní krytiny za novou stejného typu včetně sanace krovů, výměny latí a klempířských prvků objektu Bílkova 16/562, k. ú. Staré Město, Praha 1. Žádost je vedena pod č. grantu 058. Dotace nebyla žadateli poskytnuta, ale vlastník předmětné práce na objektu zrealizoval. Grant bude poskytnut v režimu de minimis - viz příloha č. 1 k návrhu usnesení, - částku Kč udělit na rekonstrukci dvorní fasády objektu Kamenická 35/811, k. ú. Holešovice, Praha 7. Žádost je vedena pod č. grantu 123. Dotace žadateli nebyla poskytnuta, ale vlastník práce na objektu, která je kulturní památkou, přesto zrealizoval. Grant není poskytován v režimu de mininis - viz příloha č. 2 k návrhu usnesení. Přílohou č. 1 k důvodové zprávě je revokované usnesení ZHMP č. 26/58 ze dne Přílohou č. 2. k důvodové zprávě přehled nevyužitých, či krácených fin. prostředků určených k dalšímu přerozdělení. Přílohou č. 3 je výstup - posouzení stavebních a restaurátorských prací u nově navrhovaných grantů hl. m. Prahy, které bylo zpracováno soudním znalcem. Přílohou č. 4 k důvodové zprávě je usnesení RHMP č ze dne

11 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 26/58 ze dne k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. rozpočtové opatření - poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši Kč z kap granty, 3322 ve prospěch městských částí (pol. 4121) s tím, že tyto finanční prostředky budou poskytnuty příslušným městským částem dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení až po realizaci a kontrole provedených prací a to tak že: - částku ve výši Kč ve prospěch Městské části Praha Vinoř na opravy a obnovu objektu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, - částku ve výši Kč ve prospěch Městské části Praha 1, Městské části Praha 5 a Městské části Praha 20 - Horní Počernice na opravy a obnovu objektů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení s tím, že pokud by částka v "režimu de minimis", schválená žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, ke dni poskytnutí účelové neinvestiční dotace znamenala překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 2. udělení grantu hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013, které přesahují částku Kč v celkové výši Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap granty, 3322 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 3. udělení grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013, které přesahují částku Kč v celkové výši Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap granty, 3322 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s tím, pokud by částka v "režimu de minimis", schválená žadatelům uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení, ke dni podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy znamenala překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše

12 II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-1632 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

13 Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 26/58 ze dne STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč celkem 1 žádost (MČ) - navržena na udělení grantu hl. m. Prahy nad Kč a není poskytována v režimu de minimis vysvětlivky : OPP - odbor památkové péče Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objetků a příspěvků na financování oprav církevních objektů Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

14 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Bohdanečská 97, hrobka Černínů (hřbitov), poz. par. č. 1129, k. ú. Vinoř, Praha - Vinoř oprava střešní krytiny, střešní konstrukce a fasády restaurování kamene restaurování oltáře a kovových částí celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava střešní krytiny, střešní konstrukce a fasády restaurování kamene Městská část Praha - Vinoř, se sídlem Bohdanečská 97, Praha Vinoř 1

15 Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 26/58 ze dne STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč rekapitulace : celkem 7 žádostí (MČ) z toho : 4 žádosti navrženy na udělení grantu hl. m. Prahy nad Kč a jsou poskytovány v režimu de minimis 3 žádosti nenavrženy na udělení grantu hl. m. Prahy vysvětlivky : OPP - odbor památkové péče Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objetků a příspěvků na financování oprav církevních objektů Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

16 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Úvoz 28/296, k. ú. Hradčany, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis výměna oken-j, V, Z fasády v NP, repase vnitř. oken J a V fasády, zdvoj. a špalet. oken Z fasády, oplech. říms a parapetů, repase venkov. dveří, vrata, zámeč. práce, opr. omítek J, V, Z fasády objektu, nátěr celkové: Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Městská část Praha 1, se sídlem Vodičkova 681/18, Praha U Sovových mlýnů 5/418, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis sanace objektu-vlhkost, oprava krovu, střechy (bobrovka) klemp. prvky, oprava stropu, fasády, oken dveří, doplnění původ. okna a venkov. dveří, oprava vnitřních omítek, štuků, nátěry celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč sanace objektu-vlhkost, oprava krovu, střechy (bobrovka) klemp. prvky, oprava stropu, fasády, oken dveří, doplnění původ. okna a venkov. dveří, oprava vnitřních omítek, štuků, nátěry Městská část Praha 1, se sídlem Vodičkova 681/18, Praha Skořepka 9/423, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava nárož. hod. věže, krytina, vikýř. okna-repliky, očištění krovu báňe, venkov. omítky, nátěr celkové: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč fasády, oprava fasády-dvůr, štuk. vlastní: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč výzdoba, repase dveří-průjezd, vstup. na schodišti, ev. replika grant: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč oken dveří kovář zámeč Městská část Praha 1, se sídlem Vodičkova 681/18, Praha oprava nárož. hod. věže, krytina, očištění krovu báňe, venkov. omítky, nátěr fasády 114 Štefánikova 12/68 - Portheimka, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora de minimis obnova střeš. pláště - výměna krytiny, tesař., klempíř. k-ce oprava krovu, výměna poškoz. částí max. 40% celk. hmoty oprava krovu, výměna poškoz. částí max. 80% celk. hmoty stanovisko Komise RHMP stanovisko Výboru ZHMP celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Městská část Praha 5, se sídlem nám. 14 října 1381/4, Praha 5 obnova střeš. pláště - výměna krytiny, tesař., klempíř. konstrukce 1

17 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Zenklova 1/35 - Libeňský zámeček, k. ú. Libeň, Praha 8 založena veřejná podpora de minimis rekonstrukce vnějšího a dvorního průčelí Libeňského zámku a rekonstrukce znaku sgrafito na jižní fasádě celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč MČ Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Praha Zenklova 1/35 - Libeňský zámeček - kaple, k. ú. Libeň, Praha 8 založena veřejná podpora de minimis odstranění a oprava soklu kaple, restaurování spodní části malířské výzdoby a exteriérová okna oprava sakristie interiérová okna celkové: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč grant: Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč MČ Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, Praha Náchodská 28/868, k. ú. Horní Počernice, Praha 20 založena veřejná podpora de minimis rekonstrukce krovu a střechy celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč rekonstrukce střechy Městská část Praha 20, se sídlem Jívanská 647, Praha 20, Horní Počernice, Praha 20 2

18 Příloha č. 3 k usnesení ZHMP č. 26/58 ze dne STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč celkem 1 žádost - navržena na udělení grantu hl. m. Prahy nad Kč a není v režimu de minimis vysvětlivky : OPP - odbor památkové péče Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objetků a příspěvků na financování oprav církevních objektů Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

19 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Bílenecké náměstí 11/15, Knorův statek, k. ú. Dolní Chabry, Praha - Dolní Chabry oprava a úprava krovu, nová krytina, klempíř. prvky, izolace stropů výroba a montáž oken vč. příslušenství oprava nebo replika vázy na štítu celkové: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč oprava a úprava krovu, nová krytina, klempíř. prvky, izolace stropů oprava nebo replika vázy na štítu 1

20 Příloha č. 4 k usnesení ZHMP č. 26/58 ze dne STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč rekapitulace : celkem 37 žádostí - navrženo na udělení grantu hl. m. Prahy nad Kč a jsou poskytovány v režimu de minimis vysvětlivky : OPP - odbor památkové péče Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objetků a příspěvků na financování oprav církevních objektů Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

21 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce E. Krásnohorské 3/13, k. ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava uliční fasády (oprava a nátěr omítek) oprava (výměna) klempíř. prvků - měď repase stávajících oken (truhlář. práce, nátěr, zasklení) celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava uliční fasády (oprava a nátěr omítek) oprava (výměna) klempíř. prvků - měď Společenství vlastníků jednotek domu Elišky Krásnohorské č.p. 13, Praha 1, se sídlem Elišky Krásnohorské 13/3, Praha Široká 12/64, k. ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava venkovní fasády, klempířské práce včetně prací souvisejících celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava venkovní fasády, klempířské práce včetně prací souvisejících Společenství vlastníků jednotek domu ul. Široká 12 čp. 64 Praha 1, se sídlem Široká 64/12, Praha Thunovská 27/192, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis provedení nových dvojitých špalet. atyp. oken, osazených do líce fasády oprava fasády, klempířské konstrukce na fasádě, šambrány celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč provedení nových dvojitých špalet. atyp. oken, osazených do líce fasády TH REAL, a.s., se sídlem Thunovská 192/27, Praha Vítězná 16/534, k. ú. Malá Strana, Praha založena veřejná podpora de minimis výměna střešní krytiny (bobrovka), klemp. prvků, oprava omítek komín. těles celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč výměna střešní krytiny (bobrovka), klemp. prvků, oprava omítek komín. těles 1

22 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Klimentská 3/1552, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis výměna oken, oprava fasády celkové: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč výměna oken Společenství vlastníků jednotek domu Klimentská 3 čp. 1552, Praha 1, se sídlem Klimentská 1552/3, Praha Masarykovo nábřeží 1/250, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava oken celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava oken Nadace českého výtvarného umění, se sídlem Masarykovo nábřeží 250, Praha Mezibranská 9/578, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava uliční fasády (omítky, nátěr, klemp. prvky) oprava dlažby balkonů, zábradlí, repase oken celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava uliční fasády (omítky, nátěr, klemp. prvky) zábradlí, repase oken Společenství vlastníků jednotek domu č.p.578/9, k.ú , Nové Město v Praze, se sídlem Mezibranská 578/9, Praha Na Poříčí 12/1041, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis GO oběžného výtahu - páternosteru - kabina restaurování mosazných prvků na fasádě a v pasáži domu (nápisy, zábradlí balkonků, výkladce vitrín, světla - I. etapa) celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč GO oběžného výtahu - páternosteru - kabina YMCA v ČR - "Křesťanské sdružení mladých lidí", se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1 2

23 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Na Poříčí 23/1068, k. ú. Nové Město, Praha 1 (Bílá labuť) založena veřejná podpora de minimis oprava hlavní prosklené fasády včetně souvisejících prvků oprava parteru (výkladce - sokl, vstup. dveře, markýza, střešní krytina, markýza) neonové prvky - logo labutě a nápis Bílá labuť" celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava hlavní prosklené fasády včetně souvisejících prvků Transakta a.s., se sídlem Lodžská 26/399, Praha Opletalova 17/1964, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava uliční fasády včetně štítové stěny, repase špaletových oken, výměna oplechování v uličním průčelí celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava uliční fasády včetně štítové stěny, repase špaletových oken, výměna oplechování v uličním průčelí Společenství vlastníků jednotek domu Opletalova č.p.1964/17, k. ú. Nové Město v Praze 1, se sídlem Opletalova 1964/17, Praha Pštrossova 32/1709, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava a nátěr dvorní fasády, výměna klemp. prvků, oprava a nátěr uliční fasády, výměna klempíř.prvků, restaurování vstup. dveří, nátěr žerdi a předláždění dvora celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava a nátěr uliční fasády, výměna klempíř.prvků, restaurování vstup. dveří, nátěr žerdi Společenství vlastníků jednotek v budově Pštrossova 1709-Praha, se sídlem Pštrossova ulice 1709, Praha Růžová 8,10/947, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis obnova interiéru společných prostor objektu celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč obnova interiéru společných prostor objektu Společenství vlastníků jednotek domu Růžová 947/8 a 10, Praha 1, se sídlem Růžová 947/8, Praha 1 3

24 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce V Jirchářích, Ostrovní 5,16/146, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis demontáž pavlačí, osazení konzol nosných konstrukcí, nátěr pavlačí, replika zábradlí omítnutí spodní části a čela pavlačí, provedení dlažby, oprava fasády související s akcí pavlačí celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč demontáž pavlačí, osazení konzol nosných konstrukcí, nátěr pavlačí, replika zábradlí omítnutí spodní části a čela pavlačí, provedení dlažby, oprava fasády související s akcí pavlačí Společenství vlastníku jednotek domu č.p. 146, Praha 1 V Jirchářích 5 a Ostrovní 16, se sídlem Ostrovní 146/16, Praha Zlatnická 7/1124, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis štukatérské, kovářské, klempířské a restaurátorské práce uliční fasády, pokrývačské práce oprava reliéfu (námořník), soch, dekorativní výzdoby vstupního portálu, nákolníků celkové: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč štukatérské, kovářské, klempířské a restaurátorské práce uliční fasády, pokrývačské práce oprava reliéfu (námořník), soch, dekorativní výzdoby vstupního portálu, nákolníků Domus International, spol. s r.o., se sídlem Zlatnická 1124/7, Praha Boršov 2/280, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis výměna střešní krytiny, klepmířských prvků včetně souvisejících prací výměna a repase 9 ks špaletových oken v uliční fasádě domu celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč výměna střešní krytiny, klepmířských prvků včetně souvisejících prací výměna a repase 9 ks špaletových oken v uliční fasádě domu 060 Celetná 6/555, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis výměna novodobých předsazených výkladců v parteru a 1. patře - uvedení do původního stavu celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč výměna novodobých předsazených výkladců v parteru a 1. patře - uvedení do původního stavu 4

25 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Dlouhá 25/735, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis opravy čelní uliční fasády v ulici Dlouhá a Rámová včetně klempířských prvků celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč opravy čelní uliční fasády v ulici Dlouhá a Rámová Společenství vlastníků jednotek domu čp. 735, Dlouhá 25, Praha 1, se sídlem Dlouhá 735/25, Praha Haštalská 16/1077, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava fasády, klempířských a zámečnických prvků celkové: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč oprava fasády 066 Haštalská 3/796, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis výměna oken uliční fasády domu ve 2.NP - 4.NP na okna špaletová celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč výměna oken uliční fasády domu ve 2.NP - 4.NP na okna špaletová Společenství vlastníků jednotek domu Haštalská 3 čp. 796 Praha 1, se sídlem Haštalská 796/3, Praha Liliová 13/221, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava ulič. fasád, oken oprava střechy vč. výměny střeš. krytiny, klemp. prvků a J fasády SZ křídla, opravy oken ve dvor. části, stěn a kleneb průjezdů 1 a 2 oprava společ. prostor chodeb celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava ulič. fasád, oken oprava střechy vč. výměny střeš. krytiny, klemp. prvků a J fasády SZ křídla, opravy oken ve dvor. části, stěn a kleneb průjezdů 1 a 2 Společenství vlastníků jednotek domu Liliová 13, čp. 221 Praha 1, se sídlem Liliová 221/13, Praha 1 5

26 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Linhartská 6/136, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava dvorní fasády, repasování či výměna dřevěné pavlače, výměna klemp. prvků repase či výměna oken, výměna vstup. plech. dveří na schodiště z průjezdu, repase vrat na dvůr celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava dvorní fasády, repasování či výměna dřevěné pavlače, výměna klemp. prvků výměna vstup. plech. dveří na schodiště z průjezdu, repase vrat na dvůr Společenství vlastníků jednotek domu Linhartská 6 čp. 136, Praha 1, se sídlem Linhartská 6/136, Praha Národní 7/1011, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava fasády a restaurátorských prvků (římsa, okenní výzdoba, barevné nátěry, mozaika, sochy) včetně klempířských a zámečnických prací celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava fasády a restaurátorských prvků (římsa, okenní výzdoba, barevné nátěry, mozaika, sochy) včetně zámečnických prací Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., se sídlem Národní 1009/3, Praha V Kolkovně 7/908, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora de minimis oprava ulič.fasády, výplní otvorů v uliční, dvorní fasádě (okna, dveře)-repase a doplnění kování, nátěry, ev. replika dvorní fasáda-omítky, balkony, zábradlí nátěr celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava ulič.fasády, výplní otvorů v uliční, dvorní fasádě (okna, dveře)-repase a doplnění kování, nátěry, ev. replika Společenství vlastníků jednotek ul. V kolkovně čp. 908/7 Praha 1, se sídlem V Kolkovně 908/7, Praha Myslíkova 22/263, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora de minimis rekonstrukce uliční a dvorní fasády celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč rekonstrukce uliční fasády Hampshire Myslíkova s.r.o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha 7 6

27 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Plavecká 12/400, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora de minimis oprava a nátěr uliční fasády - 1. část (restaurování soch, oprava - omítky, štukové výzdoby, soklu) celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava a nátěr uliční fasády - 1. část (restaurování soch, oprava - omítky, štukové výzdoby, soklu) Družstvo Nárožní dům Plavecká 12, se sídlem Plavecká 12, Praha Blanická 13, Římská 45/2135, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora de minimis oprava fasády a výměna oken divadla U Hasičů celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava fasády a výměna oken divadla U Hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Římská 2135/45, Praha Moravská 16/1589, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora de minimis oprava ulič. fasády, oken do ulice, vstup. dveří oprava dvor. fasády, oken, balkonů, vitráží, oprava veřej. interiéru - chodby, vstup. dveře do bytů, malby, zábradlí schodiště, dlažby celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava ulič. fasády, oken do ulice, vstup. dveří oprava vitráží, oprava veřej. interiéru - zábradlí schodiště, dlažby 100 Rubešova 3/40, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora de minimis výměna špaletových oken v uliční fasádě domu za repliky oprava historické uličí fasády včetně klempířských prvků celkové: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč výměna špaletových oken v uliční fasádě domu za repliky oprava historické uličí fasády včetně klempířských prvků 7

28 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce U Kanálky 3/1378, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora de minimis oprava střechy (výměna latí, pokládka krytiny, klempířské práce) celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava střechy (výměna latí, pokládka krytiny, klempířské práce) 112 Jindřicha Plachty 19/987, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora de minimis oprava fasády vč. restaurování maleb a opravy oken celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava fasády vč. restaurování maleb a opravy oken Společenství vlastníků jednotek pro dům Jindřicha Plachty 987/19, Praha 5, se sídlem Jindřicha Plachty 987/19, Praha U Mrázovky 20/171, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora de minimis restaurátor.práce oprava maleb v objektu, (trám. strop) oprava fasády a hydroizol. základů rekonstrukce příchozí cesty - pískov. dlažba a schodišť. segmenty celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč restaurátor.práce oprava maleb v objektu, (trám. strop) oprava fasády a hydroizol. základů 117 Zborovská 24/1051, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora de minimis oprava fasády rohového domu z ul. Kořenského a Zborovská - restaurátor. práce dokončení oprav fasády domu z ul. Zborovská a Kořenského - ostatní stavební práce celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava fasády rohového domu z ul. Kořenského a Zborovská - restaurátorské práce Společenství vlastníků jednotek domu Zborovská 1051, se sídlem Zborovská 1051/24, Praha 5 8

29 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce U Větrníku 1/40, k. ú. Břevnov, Praha 6 založena veřejná podpora de minimis celková rekonstrukce historické ohradní zdi objektu U Větrníku 40/1 celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč celková rekonstrukce historické ohradní zdi objektu U Větrníku 40/1 126 K Bohnicím 2/57 - usedlost Salabka, k. ú. Troja, Praha 7 založena veřejná podpora de minimis objekt D - celková oprava histor. sklepa - klenby, zdi, svislé kontrukce a souv. práce, objekt F - static. zajištění, úpravy vnitř. povrchů, oprava fasády, výplně otvovrů, nátěry zemní práce - základy celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč objekt D - celková oprava histor. sklepa - klenby, zdi, svislé kontrukce a související práce, objekt F - výplně otvovrů, Zlatá Praha, Salabka s.r.o., se sídlem K Bohnicím 57/2, Praha 7 -Troja 127 Kaizlovy sady 11/432, k. ú. Karlín, Praha 8 založena veřejná podpora de minimis rekonstrukce balkónu na arkýři rekonstrukce veřejného interiéru domu celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč rekonstrukce balkónu na arkýři rekonstrukce veřejného interiéru domu 132 Sevastopolská 16/378, k. ú. Vršovice, Praha 10 založena veřejná podpora de minimis výměna oken v uliční a dvorní fasádě výměna bal. dveří v dvorní fasádě celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč výměna oken v uliční fasádě 9

30 Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce Ke Konstruktivě 1/74, k. ú. Stodůlky, Praha 13 založena veřejná podpora de minimis oprava střešní konstrukce celkové: Kč Kč Kč Kč Kč Kč vlastní: Kč Kč Kč Kč Kč Kč grant: Kč Kč Kč Kč Kč Kč oprava střešní konstrukce 10

31 Důvodová zpráva ZHMP Usnesením RHMP č.570 ze dne bylo v rámci kap. 0680, 3322 schváleno poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 nepřevyšující výši grantů Kč v celkové částce Kč dle přílohy č. l a 2 usnesení. Tímto usnesením RHMP také souhlasila s udělením grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 u objektů převyšující výši grantu Kč v celkové částce Kč a současně souhlasila s rozpočtovým opatřením - poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši Kč z kap. 0680, 3322, z toho ve prospěch MČ Praha Vinoř částku ve výši Kč a ve prospěch Městské části Praha 1, Praha 5 a Praha 20 - Horní Počernice částku ve výši Kč - vše na zajištění oprav a obnovy objektů svěřených předmětným městským částem. Součástí výše uvedeného schváleného usnesení RHMP jsou také projekty, které budou poskytnuty v režimu de minimis. Radě hl. m. Prahy byl návrh na poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 předložen na základě odsouhlasení žádostí Komisí RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů a odsouhlasení žádostí Výborem pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. Jednotlivé rozpočty navrhovaných žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy byly před projednáváním v Radě hl. m. Prahy předány soudnímu znalci, Ing. Soukeníkovi, který posoudil výši nákladů stavebních a restaurátorských prací. Současně vyhodnotil u navrhovaných žádostí, zda jsou ceny vzhledem k povaze a rozsahu prací obvyklé. Nadhodnocení stavebních a restaurátorských prací nebylo zjištěno. Výstup - posouzení žádostí soudním znalcem z hlediska cen stavebních a restaurátorských prací, je přílohou č. 1 k důvodové zprávě. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s usnesením Rady HMP č. 570 ze dne je ZHMP předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření dle bodu I. 1. tohoto usnesení a návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v roce 2013 u objektů převyšující výši grantu Kč dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení. Projekty, které budou poskytnuty v režimu de minimis jsou uvedeny v příloze č. 2 a 4 tohoto usnesení.

32 Číslo grantu Adresa nemovitosti - předmět grantu E. Krásnohorské 3/13, Praha 1 - oprava uliční fasády domu (oprava a nátěr omítek) oprava (výměna) klempířských prvků - měď Široká 12/64, Praha 1 - oprava venkovní fasády, klempířské práce včetně prací souvisejících Thunovská 27/192, Praha 1 - provedení nových dvojitých špaletových atypických oken, osazených do líce fasády U Sovových mlýnů 5/418, Praha 1 - sanace objektu, oprava krovu, střechy, dveře, okna Vítězná 16/534, Praha 1 - výměna střešní krytiny (bobrovka), klemp. prvků, oprava omítek komín. těles Příloha č. 1 k důvodové zprávě Závěrečný výrok o ceně Upřesnění výsledku posouzení cena obvyklá vyšší, akceptovatelná cena obvyklá cena obvyklá cena obvyklá cena obvyklá 033 Klimentská 3/1552, Praha 1 - výměna oken cena obvyklá Rekapitulace výsledků posouzení žádostí o grant -"ostatní objekty" rok 2013 Masarykovo nábřeží 1/250, Praha 1 - oprava oken - 1. etapa Mezibranská 9/578, Praha 1 - oprava uliční fasády (omítky, nátěr, klemp. prvky) zábradlí, repase oken Na Poříčí 12/1041, Praha 1 - část GO oběžného výtahu - páternosteru - kabina Na Poříčí 23/1068, Praha 1 - oprava hlavní prosklené fasády vč. souvisejících prací Opletalova 17/1964, Praha 1 - oprava uliční fasády, štítová stěna, repase oken, oplechování Pštrossova 32/1709, Praha 1 - oprava a nátěr uliční fasády, klempířské prvky, restaurování vstupních dveří Růžová 8,10/947, Praha 1 - obnova interiéru společných prostor objektu nižší vyšší, minimální odchylka nižší nižší vyšší, minimální odchylka cena obvyklá vyšší, akceptovatelná cena obvyklá nižší cena obvyklá vyšší, akceptovatelná cena obvyklá cena obvyklá nižší vyšší, minimální odchylka cena obvyklá vyšší, akceptovatelná cena obvyklá vyšší, minimální odchylka 049 V Jirchářích, Ostrovní 5,16/146, Praha 1 - rekonstrukce pavlačí v havarijním stavu vč. souvisejících prací cena obvyklá nižší Zlatnická 7/1124, Praha 1 - oprava uliční fasády a 053 oprava soch, reliéfu, dekorativní výzdoby vstupního cena obvyklá vyšší, akceptovatelná portálu a nákolníků Boršov 2/280, Praha 1 - výměna střešní krytiny, 059 klempířských prvků, výměna a repase 9 ks špaletových cena obvyklá nižší oken v uliční fasádě domu 060 Celetná 6/555, Praha 1 - výměna novodobých vyšší, minimální předsazených výkladců v parteru a 1. patře - uvedení do cena obvyklá odchylka původního stavu 061 Dlouhá 25/735, Praha 1 - oprava čelní uliční fasády v ulici Dlouhá a Rámová cena obvyklá nižší 065 Haštalská 16/1077, Praha 1 - oprava fasády cena obvyklá nižší 066 Haštalská 3/796, Praha 1 - výměna oken uliční fasády domu ve 2.NP - 4.NP na okna špaletová cena obvyklá nižší 1

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 33/63 ze dne 12.12.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/58 ze dne 25.4.2013 k návrhu

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 26/58 ze dne 25.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 570 ze dne 16.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 Rada

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/68 ze dne 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2029 ze dne 5.11.2013 k revokaci usnesení Rady HMP č. 570 ze dne 16.4.2013 a k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/35 ze dne 29.11.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/18 ze dne 24.5.2012 k návrhu

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/24 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2303 ze dne 3.12.2013 k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 570 ze dne 16.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 2/49 ze dne 18.12.2014 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/24 ze dne 29.5.2014 k návrhu

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 41/32 ze dne 11.9.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2267 ze dne 2.9.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 a k

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/36 ze dne 29.11.2012 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.17/19 ze dne 24.5.2012 k návrhu

Více

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Usnesením RHMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019 byly schváleny změny Zásad pro poskytování

Více

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč Revokace - granty 2015 - návrh na dodatečné udělení grantů v roce 2015 Příloha č. 2 k návrhu usnesení počet č. grantu objekt předmět grantu návrh fin. prostředků - grantu v Kč návrh celkových nákladů v

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3163 ze dne 9.12.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1116 ze dne 27.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy

Více

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok další přehled neudělených žádostí o grant v roce 2016

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok další přehled neudělených žádostí o grant v roce 2016 Příloha č. 6 k u usnesení Granty hl. m. ů rok 206 - další přehled neudělených žádostí o grant v roce 206 počet nový po projednání v Komisi RHMP pro udělování grantů vlastníkům ů a příspěvků na financování

Více

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Příloha č. 1 k důvodové zprávě Příloha č. 1 k důvodové zprávě č. grantu neposkytnuté nebo nepřijaté finanční prostředky v Kč poznámka 013 - církevní grant 700 000 rozpočet na provedení prací byl nadhodnocen 033 - církevní grant 570

Více

Příloha č. 5 k návrhu usnesení

Příloha č. 5 k návrhu usnesení Příloha č. 5 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - návrh na dodatečné udělení - splnění podmínek stanovených v čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování hl.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 27/59 ze dne 25.5.2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Příloha č. 3 k návrhu usnesení

Příloha č. 3 k návrhu usnesení Příloha č. 3 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - příjemci, kterým bude schválený grant hl. m. Prahy krácen v souladu s čl. VII. bod 5 Zásad pro poskytování

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1953 ze dne 0.11.01 k revokaci usnesení Rady HMP č. 59 ze dne 15.5.01 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům

Více

Příloha č. 2 k návrhu usnesení

Příloha č. 2 k návrhu usnesení Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností STATISTIKA dle žádosti OPP Komise

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 41/33 ze dne 11.9.2014 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu

Více

OSTATNÍ VEŘEJNÍ POSKYTOVATELÉ - SKUTEČNOST. uznatelné náklady jiných poskytovatel ů ke grantu hl. m. Prahy v Kč

OSTATNÍ VEŘEJNÍ POSKYTOVATELÉ - SKUTEČNOST. uznatelné náklady jiných poskytovatel ů ke grantu hl. m. Prahy v Kč Příloha č. 4 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - příjemci, kteří doložili navýšení celkových uznatelných nákladů v návaznosti na dodržení výše podpory

Více

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 64 453 050 Kč 33 210 404 Kč 33 732 303 Kč 33 732 303 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 27 806 964 Kč 15 710 404 Kč 16 232 303

Více

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok příjemci, kteří odstoupili od schválené dotace (grantu)

Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok příjemci, kteří odstoupili od schválené dotace (grantu) Příloha č. 2 k návrhu usnesení Granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů rok 2016 - příjemci, kteří odstoupili od schválené dotace (grantu) počet č. grantu objekt předmět grantu schválená

Více

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU Stávající typ výplní repase hladké špaletové jednoduché kopie historické tj. do r. 1950 novodobé od r. 1950 72 Pohledová plocha otvorů s výplněmi, které jsou předmětem žádosti Druh prací Navrhovaný typ

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

109 60 000 nebudou v roce 2015 realizovány

109 60 000 nebudou v roce 2015 realizovány Příloha č. 1 k návrhu usnesení Nepřijaté a krácené finanční prostředky - granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015, kap. 0680, 3322 nepřijaté a krácené finanční č. grantu prostředky v

Více

DOTAČNÍ PROGRAM HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2020 JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI

DOTAČNÍ PROGRAM HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2020 JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI DOTAČNÍ PROGRAM HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2020 26. 6. 2019 1 USNESENÍM RHMP Č. 1371 ZE DNE 24. 6. 2019 BYL VYHLÁŠEN A SOUČASNĚ SCHVÁLEN: Dotační Program pro vlastníky památkově

Více

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2017

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2017 GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2017 1 GRANTY HL. M. PRAHY VYHLÁŠENY USNESENÍM RHMP Č. 1677 ZE DNE 27. 6. 2016 A SOUČASNĚ SCHVÁLENY: Zásady pro poskytování grantů vlastníkům

Více

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého, se sídlem Kanovnická 72/5, 118 00 Praha 1, Hradčany. Komise RHMP Výboru ZHMP

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého, se sídlem Kanovnická 72/5, 118 00 Praha 1, Hradčany. Komise RHMP Výboru ZHMP 001 Kanovnická 5/72 - kostel sv. Jana Nepomuckého, k. ú. Hradčany, Praha 1 c rehabilitace střechy, ošetření krovu, krytina, klempířské prvky celkové: 3 186 540 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 318 654 Kč 0 Kč

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního města Prahy číslo 952 ze dne 20.5.2019 k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 Rada hlavního

Více

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2019

GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2019 GRANTY HL. M. PRAHY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ ROK 2019 1 GRANTY HL. M. PRAHY VYHLÁŠENY USNESENÍM RHMP Č. 1484 ZE DNE 12. 6. 2018 A SOUČASNĚ SCHVÁLENY: Zásady pro poskytování grantů vlastníkům

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 3079 ze dne 11.12.2018 k revokaci usnesení Rady HMP č. 826 ze dne 17.4.2018 k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce movité kulturní památky

Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce movité kulturní památky Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 - movité kulturní památky STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne )

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne ) Důvodová zpráva Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše přidělené kvóty státní

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 32/10 ze dne 7.11.2013 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.26/59 ze dne 25.4.2013 a k návrhu

Více

Komise RHMP Výboru ZHMP

Komise RHMP Výboru ZHMP 001 Úvoz 6/169, k. ú. Hradčany, Praha 1 oprava havarijního stavu pavlače v 5. patře, výměna nevhodné terakotové dlažby, doplnění repliky nosných konzol, statické zajištění a sanace a čepování nosných konzol,

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

Souhrnny prehled zadosti o poskytnuti grantu hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vyznamnych objektu v roce ostatni ob e

Souhrnny prehled zadosti o poskytnuti grantu hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vyznamnych objektu v roce ostatni ob e P R A H A PRAGUE P R A G A P R A G Priloha c. 1 k navrhu usneseni Souhrnny prehled zadosti o poskytnuti grantu hi. m. Prahy vlastnikum pamatkove vyznamnych objektu v roce 2018- ostatni ob e STATISTIKA

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 243 125 683 Kč 112 740 029 Kč 112 740 029 Kč 112 740 029 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 112 304 735 Kč 73 540 029 Kč 73 540

Více

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č.

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č. 01 Název / Jméno Příjmení FO uvedou také datum narození 02 IČ INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 414 ze dne 25.09.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 414 ze dne 25.09.2013 č.j.: 663/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 414 ze dne 25.09.2013 Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Informace k bytovým domům Myslíkova 259/10

Informace k bytovým domům Myslíkova 259/10 Informace k bytovým domům Myslíkova 259/10 SVJ Společenství vlastníků Myslíkova 259, Praha 2, Nové Město Správce: MIVA PRAHA Facility Management,a.s., Havlíčkovo nám. 189/2, Praha 3 Měsíční příspěvek do

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1964 ze dne 29.10.2013 k návrhu na udělení darů vlastníkům kulturních památek a vlastníkům objektů nacházejících se

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č.

INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě více vlastníků nemovitosti uveďte jejich údaje do samostatné přílohy č. 2015 ŽÁDOST z Programu Finanční příspěvky z rozpočtu města Hradec Králové 01 Název / Jméno Příjmení FO uvedou také datum narození 02 IČ INFORMACE O ŽADATELI (žadatelem je vlastník nemovitosti 01 ) v případě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 663/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 604 ze dne 11.09.2013 Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček,

Více

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013

Seznam usnesení 32. Zastupitelstva HMP ze dne 7.11.2013 Z-2125 32/1 7.11.2013 Revitalizace Karlova náměstí - schválení rozpočtového opatření pro Dopravní podnik hl.m. Prahy Z-2169 32/2 7.11.2013 k návrhu zřizovací listiny příspěvkové organizace Institut plánování

Více

Město Žatec V Žatci dne Městský úřad Odbor místního hospodářství a majetku MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE

Město Žatec V Žatci dne Městský úřad Odbor místního hospodářství a majetku MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE Město Žatec V Žatci dne 22.5.2019 Městský úřad Odbor místního hospodářství a majetku MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 30. 05. 2019 Věc: Předkládá: Vypracoval: Obsah: Nabytí nemovitosti

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 26/59 ze dne 25.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4719 21/28 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Z-4734 21/29 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního

Více

STATISTIKA. Příloha č. 2. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 2. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 2 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 309 209 042 Kč 89 256 667 Kč 88 493 962 Kč 88 493 962 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 160 221 121 Kč 56 656 667

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Informace k bytovým domům Bělehradská 234/120

Informace k bytovým domům Bělehradská 234/120 Informace k bytovým domům Bělehradská 234/120 SVJ Společenství vlastníků Bělehradská 234, Praha 2, Vinohrady předseda Bc. RADANA JAHODÁŘOVÁ Správce: MIVA PRAHA Facility Management, a.s., Havlíčkovo nám.

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Informace k bytovy m domů m Č elakovske ho sady 432/12

Informace k bytovy m domů m Č elakovske ho sady 432/12 Č elakovske ho sady 432/12 SVJ Společenství vlastníků Čelakovského sady 432, Praha 2, Vinohrady předseda: MUROM a.s. Správce: DaK s.r.o, Belgická 32, Praha 2 Měsíční příspěvek do domovního fondu je 20,-Kč/m2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava

TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP 001C Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - církevní objekty Kapitulní dům, Hradčanské náměstí 62/10, Praha 1, k.ú. Hradčany Příloha č. 2

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn.

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn. 3333 UHERSKÝ OSTROH 1 Název objektu Bývalé železářství Adler Adresa K.ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p. 153. Uherský Ostroh 773 131 par. st. 181, 182, 183/1,

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Informace k bytovy m domů m Londy nska 334/83

Informace k bytovy m domů m Londy nska 334/83 Londy nska 334/83 SVJ Společenství vlastníků Londýnská 334, Praha 2, Vinohrady předseda: MUROM a.s. Správce: DaK s.r.o., Belgická 32, Praha 2 Měsíční příspěvek do domovního fondu je 20,-Kč/m2 Byt 334/2

Více

Informace k bytovy m domů m Sokolska 1790/56

Informace k bytovy m domů m Sokolska 1790/56 Sokolska 1790/56 SVJ Společenství vlastníků Sokolská 1790, Praha 2, Nové Město předseda: MUROM a.s. Správce: MIVA Praha Facility Management a.s. Měsíční příspěvek do domovního fondu je 20,-Kč/m2 Byt 1790/1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Informace k bytovým domům Londýnská 334/83

Informace k bytovým domům Londýnská 334/83 Informace k bytovým domům Londýnská 334/83 SVJ Společenství vlastníků Londýnská 334, Praha 2, Vinohrady předseda: MUROM a.s. Správce: D a K správa s.r.o., Belgická 130/32, Praha 2 Měsíční příspěvek do

Více

TOP servis - Praha, s.r.o. Kralupská 2 Praha 6, 161 00 Tel.: 603 480 241/242. Příklady zakázek

TOP servis - Praha, s.r.o. Kralupská 2 Praha 6, 161 00 Tel.: 603 480 241/242. Příklady zakázek Příklady zakázek 1) Zateplení bytového domu a opravy lodžií - Weberova 204 208 Opravy lodžií, výměna oken, zateplení obvodového pláště a izolace suterénů a terénní úpravy Adresa: BD Weberova 204 208, Weberova

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 13.11.2017 Usnesení č. 154 /17-181 /17 154/17 Volba návrhové komise 155/17 Schválení programu 156/17 Sloučení návrhové a volební

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 305/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 65 ze dne 30.04.2015 Dotace a návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje městské části Zastupitelstvo městské

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne Usnesení č. 77 /19-97 /19 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 30.5.2019 Usnesení č. 77 /19-97 /19 77/19 Schválení programu 78/19 Volba návrhové komise 79/19 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Seznam usnesení 27. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 27. Zastupitelstva HMP ze dne Z-5295 27/1 25.5.2017 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-5379 27/2 25.5.2017 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Více

P R O G R A M. 30. jednání Rady HMP, které se koná dne

P R O G R A M. 30. jednání Rady HMP, které se koná dne P R O G R A M 30. jednání Rady HMP, které se koná dne 16. 9. 2014 K odsouhlasení - zápis z 28. jednání Rady HMP ze dne 2. 9. 2014 - zápis z 29. jednání Rady HMP ze dne 9. 9. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ

Více

TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU

TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU OBECNÉ INFORMACE O DOMĚ svislé konstrukce nosné cihelné zdivo původní a nové 2019 výtahová šachta vestavěná ocelová konstrukce opláštěna bezpečnostním sklem nové 2019 s v i s l é k o n s t r u k c e n

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 17/19 ze dne 4.5.01 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13.6.2018 295/19/ZM/2018 Složení slibu nového zastupitele města Štramberka rezignaci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 14.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace a schválení rozdělení státní dotace z rezervy

Více

Navržené obnovy a opatření pro následující období

Navržené obnovy a opatření pro následující období Navržené obnovy a opatření pro následující období Rožmberská ulice, čp. 2 výměna střešní krytiny Březanova ulice, čp. 4 obnova fasády Březanova čp. 5 výměna střešní krytiny Březanova čp. 7 obnova fasády

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 593 ze dne 10.09.2018 Návrh Smlouvy o výstavbě ve znění dodatku č. 1 a 2, jejímž předmětem je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 17/18 ze dne 4.5.01 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2268 ze dne 2.9.2014 k revokaci usnesení Rady HMP č.1117 ze dne 27.5.2014 a k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 11.12.2008 (odsouhlaseno Radou HMP dne 9.12.2008) 1. 176 Návrh na úpravu rozpočtu

Více