Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, CZ , Praha 6;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, CZ-165 02, Praha 6; e-mail: brejskova@ueb.cas.cz"

Transkript

1 Podzimní průtah střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) v Praze Autumn migration of the Wren (Troglodytes troglodytes) in Prague Lucie Brejšková Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, CZ , Praha 6; Brejšková L. 2008: Podzimní průtah střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) v Praze. Sylvia 44: Práce shrnuje výsledky ze sledování podzimního tahu střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) v letech v Praze. Načasování a intenzita tahu byla sledována na 11 lokalitách reprezentujících různé typy prostředí. V každém týdnu mezi týdnem běžného roku byly provedeny minimálně tři kontroly na vybraných místech, která nebyla hnízdními lokalitami, aby nedošlo k nežádoucí interferenci s rezidentními ptáky a zkreslení výsledků. Počty protahujících ptáků byly zjišťovány pomocí reakce na akustický podnět z nahrávky. Od 42. týdne (polovina října) začaly počty zjištěných ptáků narůstat. Vrchol tahu s maximálními počty byl v Praze zaznamenán ve 44. a 45. týdnu. Od 49. týdne počty příliš nekolísaly a odpovídaly počtu pravidelně přezimujících jedinců. Na základě získaných dat jsem porovnala načasování začátku, kulminace a ukončení tahu v Praze s údaji z ornitologické stanice na JV Švédska (Ottenby Bird Observatory), přestože dosavadní kroužkovací výsledky pouze naznačují možnost, že aspoň část zde protahujících ptáků se později objevuje v centrální Evropě. Časový posun mezi zjištěnými maximy v obou sledovaných oblastech byl ve sledovaných letech 3 5 týdnů. Na tahových zastávkách bylo sledováno i teritoriální chování: ptáci reagovali silně na reprodukovaný hlas. Počet fyzických útoků na reproduktor byl téměř čtyřikrát vyšší na místech, kde střízlíci nehnízdí, než na hnízdištích na jaře a v létě. This study is based on a three-year ( ) monitoring of autumn passage in the Wren (Troglodytes troglodytes) in Prague. Timing and intensity of migration was investigated at least three times a week on selected non-breeding sites to prevent interference between residents and birds on passage. The presence of Wrens was revealed using recorded territorial song and alarm calls. Since the 42nd week (mid October) the numbers of Wrens started to increase. The numbers peaked during the 44th and 45th weeks (the end of October and early November). The numbers of Wrens did not change at all after the 49th week and corresponded with those recorded in winter. Course of passage of the birds in Prague was compared with data from southern Sweden. There was a difference of 3 5 weeks in the time of peak migration between the two areas. Territorial behaviour at stopovers was investigated too. Wrens at stopovers showed a strong response to playback. The number of attacks against the loudspeaker was almost four times higher at non-breeding sites than at breeding sites in spring and summer. Keywords: Czech Republic, response to playback, short-distance migrants, stopovers, territorial behaviour, timing of autumn migration 77

2 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného Úvod Z hlediska tahových poměrů je střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) považován ve střední, západní a jižní Evropě za druh stálý, ptáci ze Skandinávie, Pobaltí a Finska jsou tažní a zimují ve střední až jihozápadní Evropě (Rendahl & Vestergren 1959). Českou republiku, stejně jako většinu západní a střední Evropy a východní část Skandinávie po Ural obývá střízlík obecný evropský (Troglodytes troglodytes troglodytes; Hudec 1983). K témuž poddruhu patří i ptáci protahující a zimující na území České republiky. Wahl (1944) ale popsal nález střízlíka odchyceného v lednu v Praze, který při přímém srovnání s jinými jedinci vykazoval nápadně větší rozměry. Pták byl na základě měření a rozdílu ve zbarvení určen jako příslušník severské subspecie bergensis ze západního Norska. Přesuny na vzdálenost větší než km jsou spíše vzácné, např. přelet ze švédského Gotlandu do jižního Španělska (Rendahl & Vesteregen 1959). Nálezy ptáků kroužkovaných na podzim a v zimě a následně nalezených v hnízdní sezóně a označení ptáci kontrolovaní při tahu a na zimovištích ukazují některé tahové tendence střízlíků. Ptáci kroužkovaní ve Švédsku byli později nalezeni ve Francii, Velké Británii, Dánsku, Německu a Belgii (Hjort & Lindholm 1978). Střízlík obecný má status migranta na krátké vzdálenosti cca do km (Tøttrup et al. 2006), což znamená, že naprostá většina populace přezimuje na území Evropy. I v oblastech, kde je druh považován za stálý, se ptáci z vyšších poloh přesunují zimovat do nížin k tokům do okolí rybníků a obcí (Dallmann 1987). Ptáci ze střední Evropy, hlavně jedinci v prvním roce života, se přesunují na podzim jihozápadním směrem, jak dokládají zpětná hlášení z Francie, JZ Německa a Itálie (Dallmann 1987, Brejšková 2008). Na základě nepočetných pozdějších nálezů okroužkovaných ptáků evidovaných Kroužkovací stanicí NM v Praze lze předpokládat, že vlna podzimních migrantů, kteří se objevují na území České republiky v říjnu a listopadu do začátku prosince, pochází ze severovýchodní Evropy. Tyto kroužkovací výsledky se ve značné míře shodují se zjištěními z jiných evropských zemí. Podzimní migraci jedinců ze severní Evropy JJZ směrem dokládají dva nálezy ptáků, kteří byli kroužkováni při podzimním průtahu na dánském Christiansø (malý ostrov severně od Bornholmu) v Baltském moři mezi jižním Švédskem a Polskem. První pták byl kroužkován ve třetí dekádě září a nalezen koncem ledna příštího roku v jižních Čechách, druhý jedinec kroužkovaný ve druhé dekádě října byl nalezen začátkem prosince téhož roku v Děčíně. Podobným dokladem o tahu severských ptáků jihozápadním směrem je nález ptáka kroužkovaného ve druhé dekádě dubna u Rybačij (Ruská federace) a kontrolovaného na začátku ledna následujícího roku na Olomoucku. Jiný pták, okroužkovaný ve druhé dekádě října v JZ Finsku, byl začátkem března následujícího roku nalezen na Zlínsku. Naopak, návrat u nás přezimujícího jedince odchyceného ve druhé dekádě listopadu v Praze zpět na sever dokládá kontrola z jarního průtahu na ostrově Christiansø v druhé dekádě dubna následujícího roku (Brejšková 2008). Vzhledem ke geografické poloze mezi J Švédskem a Polskem by mohl tento ostrůvek představovat jednu z tahových zastávek a možných tras při tahu mezi Skandinávií a střední Evropou. Důkaz dosud chybí. Podzimní migrace ve střední Evropě probíhá podle údajů z území Polska od září do prosince s vrcholem tahu v listo- 78

3 padu (Tomiałojć 1976). Nejvíce dat o průběhu podzimního tahu střízlíků pochází z pravidelných standardizovaných odchytů migrantů na jihu Švédska (Hjort & Linholm 1978, Ellegren 1993, Karlsson et al. 2005), dánského Bornholmu (Tøttrup et al. 2006), německého Helgolandu (Hüppop & Hüppop 2004), ruského Rybačij (Titov 1996), švýcarského Col de Bretolet (Maumary 2008). Údajů týkajících se dynamiky tahu střízlíků v České republice je jen velmi málo. Z výsledků Akce Balt, která probíhala v Krkonoších od roku 1971, nelze o podzimním tahu střízlíků získat dostatek informací, protože byla každoročně ukončena před polovinou října (Weber & Miles 1978, Miles 1986). Od roku 2001 probíhá noční odchyt na světlo v sedle Tvarožníku u Vosecké boudy v Krkonoších ve výšce m n. m. (Červa et al. 2005, 2006). Protože střízlík migruje převážně v noci a v literatuře je zmíněno, že je lákán zdroji světla (Cramp 1977), očekávala jsem, že výsledky akce umožní srovnání s vlastními zjištěními. Při podzimním tahu se střízlíci mimo obvyklých biotopů objevují i na řadě míst, kde nehnízdí a nezimují, jako jsou rušné intravilány obcí, zahrady, parky, hřbitovy, pobřežní pásma toků a zarostlé okraje vodních nádrží (Dallmann 1987). Počet migrujících ptáků v jednotlivých letech velmi úzce souvisí s průběhem předchozích zimních sezón (Hjort & Lindholm 1978). Po velmi studené zimě 1962/63 byl zaznamenán úbytek populace střízlíka obecného na Britských ostrovech v zemědělské krajině o 78 %, po zimě 1978/79 o 43 % (Cawthorne & Marchant 1980). O vlivu této klimatické události ze začátku roku 1963 vypovídají i počty okroužkovaných střízlíků na území Československa. V roce 1962 bylo kroužkováno 214 ex., v roce 1963 jen 70 ex. a 133 ex. v roce 1964 (Cepák et al. 2008). Cílem této práce bylo sledování dynamiky tahu střízlíků v Praze a porovnání zjištěných údajů s výsledky podzimních odchytových akcí v České republice a s daty o průběhu tahu skandinávské populace podle dostupných dat z výzkumné stanice na ostrově Öland v Baltském moři (Ottenby fågelstation). Vzhledem k tomu, že metodou zjišťování migrujících ptáků bylo jejich aktivní vyhledávání na zvolených lokalitách pomocí reakce na reprodukovaný hlas, jsou mimo kvantitativních údajů uvedeny poznatky o chování sledovaných ptáků. materiál a Metodika Práce shrnuje tři podzimní sezóny z celkem pětiletého sledování průtahu střízlíků obecných Prahou. Zaznamenány byly údaje o výskytu střízlíka obecného od začátku 36. týdne do konce 51. týdne běžného roku, celkem 16 týdnů. Lokality pro sledování na území Prahy byly zvoleny na základě zkušenosti z předchozích sezón. Hlavním kritériem výběru lokalit byl výskyt střízlíka obecného jen na tahu, popř. při zimování. Místa, která zároveň představují celoročně obhajované okrsky, nejsou pro sledování tahu vhodná, protože rezidentní jedinci silně brání teritoria v průběhu celého roku, dokonce i v zimě. Držitel teritoria může být vyhnán a nahrazen silným protivníkem kdykoli v roce (Armstrong 1956). Mnozí držitelé teritoria v průběhu měsíců, ve kterých probíhá tah, aktivně zpívají za úsvitu, aby zahnali migrující ptáky, kteří dorazili při nočním tahu. Případná předchozí zkušenost místního ptáka s narušitelem teritoria násobí akustickou ochranu teritoria (Amrhein & Erne 2006). Přítomnost stálého držitele teritoria tak může zkreslit výsledek sledování tahu. Vybrala jsem 11 lokalit reprezentujících různé typy prostředí od 79

4 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného Tab. 1. Seznam sledovaných lokalit v Praze. Table 1. List of study sites in Prague. Lokalita vymezení sledovaná plocha v ha site range investigated area (ha) Kampa, Praha 1 levý břeh Čertovky od začátku toku po most u Velkopřevorského mlýna 0,7 včetně toku Botanická zahrada PřF UK, Praha 2 celá rozloha expozice botanické zahrady 3,5 Botič, Praha 4 od křížení s ul. Nuselskou po Nuselský most, cca 2,3 km toku 3 včetně toku Olšanské hřbitovy, Praha 3 jen část západně od ulice J. Želivského 37 vrch Vítkov, Praha 3 jižní svah 9 Zličín, Praha 5 rybníček a objekt skladů za nádražím 1,3 Řepy mokřina, Praha 6 hustě zarostlá plocha přiléhající k svahu navážky pod ul. Reinerova, suchá stráň a mokřina na prameništi 2,2 Řepy sídliště, Praha 6 panelové sídliště, část Blatiny 1,2 Břevnovský klášter, Praha 6 park mezi vodními nádržemi na horním toku Brusnice 2,7 ul. Pod Novým lesem, Praha 6 úzký pás lesa podél drobné vodoteče a přilehlé zahrady rodinných domků 3,5 Střešovice, Praha 6 opuštěný objekt zahradnictví s drobným vodním tokem 4 80

5 centra města po nezastavěnou krajinu na hranici Prahy (tab. 1). Každou lokalitu jsem kontrolovala třikrát týdně. Pro vyhodnocení každého týdne jsem použila záznam s maximální hodnotou. Lokality byly kontrolovány od rozednění po cca 10,30 SEČ, aby bylo zachyceno maximum ptáků po noční migraci. Pozdější denní doba nebyla vhodná také pro silné rušení v hustě obydleném městském prostředí. Pro grafické zpracování jsou použity součty maximálních zjištěných počtů z jednotlivých lokalit v daném týdnu ze všech 11 sledovaných lokalit v Praze. Pro vyhodnocení vlivu teploty na tah střízlíka obecného jsem použila průměrné týdenní teploty vzduchu v 5 cm nad zemí z databáze meteorologické stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, v.v.i. (http://www.vurv. cz/meteo/). Pro srovnání časového průběhu podzimního tahu na jihu skandinávského poloostrova a ve střední Evropě byla v této práci využita data z výzkumné stanice na jižním cípu švédského ostrova Öland (Ottenby Bird Observatory 56 12' N 16 24' E). Na webových stránkách stanice (http://www.sofnet.org/ ofstn/noframes.htm) jsou k dispozici data ze standardizovaného odchytu protahujících ptáků za jednotlivé dny od roku Vzhledem k předpokládanému směru tahu jihozápadním směrem je pravděpodobné, že ptáci migrující po východním okraji Skandinávského poloostrova se později objeví ve střední Evropě, i když přímý důkaz doložený kroužkováním pro Českou republiku chybí. Z každého týdne byl obdobně jako u výsledků z Prahy zvolen údaj s maximální hodnotou. Obě skupiny dat byly standardizovány, kdy každý týden představuje procentuální příspěvek z celkového počtu za celé sledované období. Zjišťování přítomnosti a počtu ptáků Velkou výhodou pro zjišťování přítomnosti v mimohnízdním období je silná reakce na druhově specifický hlasový podnět (Brejšková & Brejška 1994). K vyprovokování odezvy postačuje akustický signál, vizuální není třeba. U druhu s nenápadným zbarvením, který se pohybuje v husté vegetaci, pravděpodobně nemá vizuální podnět rozhodující význam. Bez použití nahrávky by většina přítomných ptáků nebyla vůbec zjistitelná. Zařízením pro reprodukci provokujícího hlasu byl MP3 přehrávač Creative Zen Micro a lehké přenosné reproduktory Creative Travel Sound 400 s výkonem 2 2 W. Jako provokující hlas byla použita nahrávka z CD (Roché 2000) převedená do formátu MP3. Záznam spojuje teritoriální zpěv s ostrým varovným hlasem. Reproduktor byl umístěn na zemi nebo do 0,5 m nad zemí. Slyšitelnost byla ověřena na vzdálenost min. 100 m ve volném prostoru. Testování přítomnosti zahrnovalo cca 90 s přehrání záznamu a 120 s sledování. Ve většině případů byla reakce okamžitá, během prvních 20 s. Výsledky Od 36. do 38. týdne byli střízlíci zastiženi jen ojediněle, na většině lokalit byly kontroly negativní. První zvýšení počtů bylo zaznamenáno ve 39. a 40. týdnu na přelomu září a října (obr. 1 a c). Tito jedinci se vyskytovali nepravidelně a ne každodenně. Výrazný nárůst početnosti s téměř každodenní přítomností na sledovaných lokalitách jsem zaznamenala od 42. týdne, což odpovídá polovině října. Maxima protahujících ptáků připadla na 44. a 45. týden (přelom října a listopadu). Zatímco nárůst početnosti byl poměrně strmý, pokles byl pozvolný a od 49. týdne odpovídal počtu ptáků 81

6 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného při přezimování, kdy se počty dále nezvyšovaly. Uvažovala jsem i možný vliv teploty na průběh tahu. Podzimní teploty v letech 2005 a 2006 byly srovnatelné (obr. 1. a b). V roce 2007 došlo od 44. týdne k výraznému poklesu teploty; průběh tahu nevykazoval výrazné rozdíly mezi tímto rokem a dalšími dvěma sezónami (obr. 1. c). Na jižním cípu ostrova Öland začal tah střízlíků od 36. týdne (začátek září), vrcholil mezi 39. a 43. týdnem a dozníval strmým poklesem (obr. 1a c). Maxima jsou rozložena do více vrcholů, což pravděpodobně souvisí s vlivem nepříznivého počasí na mořském pobřeží. Časový rozdíl v kulminaci tahu mezi dvěma místy (Ottenby a Praha) vzdálenými cca 700 km vzdušnou čarou je přibližně tři až pět týdnů. 82

7 podíl jednotlivých týdnů v % percentage of each week n = týdny podzimní migrace v roce 2007 weeks of autumnal migration in 2007 (c) t ( C) v 5 cm nad zemí v Praze temperature 5 cm above ground in Prague Obr. 1. (a c) Průběh podzimního tahu střízlíka obecného v Praze (černé sloupce) a v jižním Švédsku (šedé sloupce) v letech Přerušovaně jsou znázorněny průměrné týdenní teploty v Praze. Šipky ukazují střední hodnotu počtu střízlíků protahujících v Praze mezi 36. a 51. týdnem. Fig. 1. (a c) Course of autumn passage of the Wren in Prague (black bars) and in southern Sweden Ottenby Bird Observatory (grey bars) in Dashed line indicates mean temperature of each week in Prague. Arrows show the median numbers of birds passing through Prague between the 36th and 51st week. diskuse V této práci jsem provedla srovnání vlastních zjištění s publikovanými údaji o tahu střízlíka obecného z území České republiky a s údaji z několika odchytových stanovišť v Evropě, kde jsou migrující ptáci každoročně sledováni. Od začátku 70. let probíhala v Krkonoších Akce Balt zaměřená na odchyt místních i migrujících ptáků. Výzkum byl obvykle ukončen už před polovinou října a nemohl proto zachytit později migrující ptáky. Celkově bylo odchyceno jen málo střízlíků obecných, v letech např. celkem pouze 17 jedinců (Weber & Miles 1978, Miles 1986). Mnohem slibnější byly výsledky odchytu ptáků v západních Krkonoších v sedle nad Voseckou boudou v letech V roce 2004, kdy akce probíhala až do 7. listopadu (Červa et al. 2005), bylo patrné zvýšení počtu odchycených střízlíků ve dne i v noci v průběhu října a začátku listopadu. Výrazná maxima jako ve 44. a 45. tý dnu v Praze se při tomto odchytu nepotvrdila. V roce 2005 se nárůst početnosti odchycených střízlíků obecných v říjnu téměř neprojevil, což bylo způsobeno nepříznivým počasím (Červa et al. 2006). Je také možné, že se střízlíci při tahu snaží vysokohorským partiím vyhnout, popř. odchyt pomocí světelného zdroje do sítí nevypovídá reálně o probíhajícím tahu u tohoto druhu. Noční odchyt v Krkonoších obvykle nepokračoval až do ranních hodin. Korner- Nievergelt et al. (2007) zjistili, že v severním Švýcarsku (Ulmethöchi ve výšce 973 m n. m.) tah střízlíků probíhal v období mezi 22. zářím a 21. říjnem nejvíce mezi úsvitem a východem slunce, při- 83

8 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného bližně kolem 6. hodiny ranní. Podobně v Col de Bretolet (Švýcarsko) mezi 5. zářím a 19. říjnem byla většina migrujících střízlíků odchycena do sítě těsně před rozedněním (Glutz von Blotzheim 1962). Jasso (2006) sledoval vizuálně v roce 2005 podzimní tah ptáků na hřebenech Krkonoš a zaznamenal od konce srpna do cca poloviny listopadu pouze jediného střízlíka obecného. Nepřítomnost střízlíků v době předpokládaného vrcholícího tahu lze pravděpodobně vysvětlit nenápadným chováním a skutečností, že tah probíhá nejvíce v časných ranních hodinách před východem slunce. V severně položených oblastech na Hegolandu v Severním moři se maxima datují mezi 8. a 12. říjnem. Načasování tahového maxima kolísalo v letech jen o pět dní. Tah začal v polovině září, v listopadu probíhal ještě slabě a v prosinci byl už jen ojedinělý (Hüppop & Hüppop 2004). Probíhající tah byl na severofríských ostrovech (SZ od Hamburku) pozorován od třetí dekády září do konce října každodenně a v Sasku-Anhaltsku u Merseburgu byla zjištěna maxima koncem listopadu (Ryssel & Schwarz 1981), což odpovídá údajům z Prahy. V severním Švýcarsku (Ulmethöchi) byla maxima od do , (medián ), v listopadu tah ještě nebyl ukončen (Korner-Nievergelt et al. 2007). V Col de Bretolet (Švýcarsko) se první ptáci na místech, kde nehnízdí, objevují od první dekády září. Tah kulminuje mezi polovinou září a začátkem října a pozvolna končí v listopadu. Střední datum je (Maumary et al. 2008). Na poloostrově Mettnau na Bodamském jezeře probíhal intenzivní tah od poloviny do konce října (Dalmann 1987). S pomocí kontrolních odchytů lze v nemnoha případech zjistit i rychlost tahu. Podle Dallmanna (1984) se střízlíci na tahu pohybují rychlostí km za den. Také Ellegren (1993) zjistil na základě analýzy dat zpětných hlášení kroužkovaných ptáků ze Švédska maximální rychlost tahu u tohoto druhu 49 km za den a průměrnou rychlost 29 ± 4 km. Velmi zajímavý nález vypovídající o rychlosti tahu dokumentují data ptáka kroužkovaného ve středním Švédsku a kontrolovaného ve švýcarském kantonu Bern. Tento jedinec překonal vzdálenost km, což odpovídá rychlosti 48 km za den (Maumary 2008). Je zřejmé, že i nejmenší pěvci jsou na podzimním tahu schopni překonat vzdálenosti značnou rychlostí. Pro srovnání lze uvést okolností; nálezu kroužkovaného králíčka obecného (Regulus regulus), který překonal trasu 819 km z Gotlandu do středních Čech za 11 dní, což odpovídá rychlosti 74 km za den (Moudrý in verb). Zjištěný časový posun u střízlíka je mezi oběma sledovanými místy 3 5 týdnů. Pokud by se střízlíci na tahu pohybovali maximální rychlostí (48 km za den), pak by překonali trasu mezi oběma oblastmi za 14 dní a objevovali by se v Praze o týdny dříve. Pokud uvažujeme průměrnou rychlost (31 km za den), pak by ptáci překonali vzdálenost cca za 22 dní, což by odpovídalo dolní hranici zjištěného časového posunu tahových maxim mezi oběma místy. Buď se střízlíci na podzimním tahu pohybují mnohem pomaleji, nebo ptáci migrující územím České republiky pocházejí převážně ze vzdálenějších oblastí, jak napovídají dosavadní kroužkovací výsledky. Poznámky k reakci migrujících střízlíků obecných na nahrávku Nejčastější reakce přítomného ptáka bylo ostré, popř. tiché varovné cvrčení a přílet na velmi krátkou vzdálenost 2 3 m od pozorovatele. Jen minimum ptáků, cca 6 % (n = 125), reagovalo zpěvem, někdy neúplným. Výjimečně přiletěli i dva jedinci, kteří se vzájemně vyháněli. Velmi častý byl těsný kontakt se zdrojem hla- 84

9 su, někteří ptáci na reproduktoru seděli nebo po něm opakovaně běhali. Toto chování připomínalo útok. Provokovaní jedinci projevovali rozčilení pocukáváním křídly, vztyčením ocasu a trhavými poskoky. Chování ptáků v mimohnízdní době se výrazně lišilo od hnízdního období. V době tahu a zimování se cca 79 % testovaných ptáků (n = 188) přiblížilo až na fyzický kontakt se zdrojem hlasu, zatímco v době hnízdění jen cca 11 % (n = 123). V hnízdní době samci zpívají z vyvýšeného stanoviště a přeletují ve výšce několika metrů nad zdrojem hlasu. Otázkou zůstává, jak vysvětlit v době migrace silnou odezvu na hlasový projev vlastního druhu. Jedno možné vysvětlení tohoto chování naznačuje Armstrong (1956), který považuje obhajobu teritoria v období nepříznivých podmínek za otázku přežití. Titov (1996) sledoval chování migrujících červenek obecných (Erithacus rubecula) a střízlíků obecných při průtahu na ruské stanici Rybačij. Zjistil, že tyto druhy využívají na místech odpočinku dobře vymezené malé domovské okrsky. Teritoriální chování je obvykle vztahováno jen na samce. Mezi ptáky, které jsem odchytila pomocí nahrávky na některých ze sledovaných lokalit, byly podle analýzy DNA prokazatelně i samice (L. Brejšková nepubl.). Je známé, že červenky obecné obhajují teritoria na podzim i v zimě, dokonce i samice, i když méně často (Adriansen & Dhondt 1990, Schwabl & Kriner 1991). Podobně americký strnadec zpěvný (Melospiza melodia morphna) obhajuje teritoria v mimohnízdním období se stejným úsilím jako v době hnízdění (Wingfield & Soma 2002). Teritoriální chování je známé i u samců a samic bramborníčků černohlavých (Saxicola torquata) na zimovištích v Izraeli (Gwinner et al. 1994). Teritoriální chování obvykle zahrnuje aktivní označování, obranné prvky a interakce mezi sousedy (Adriansen & Dhondt 1990). Zjištěné chování střízlíků odpovídá teritoriálnímu chování, i když je výsledkem vyprovokování; proto se přikláním k hypotéze, že střízlíci obhajují na tahu dočasná teritoria. Jako další zajímavé zjištění mohu uvést, že určitá místa jsou opakovaně v období tahu obsazována v jednotlivých letech různými jedinci. Jde např. o konkrétní skupinu náhrobků, pás keřů ve vnitrobloku obytných domů, jednotlivý vyvrácený strom, určitý úsek živého plotu apod. Touto problematikou se zabýval např. Bairlein (1983), který zjistil, že habitatová preference na tahových zastávkách migrujících ptáků není náhodná. Distribuce určitých skupin druhů v různých prostředích se v jednotlivých letech opakovala. Červenka obecná a střízlík obecný využívali opakovaně na tahu podle výsledků shlukové analýzy týž typ prostředí. Popsaná metoda představuje alternativu časově a personálně náročných odchytových akcí zaměřených na dynamiku tahu. Postup by bylo možné využít u druhů, které nelze v mimohnízdní době vizuálně a akusticky zaznamenat a jsou i v této době teritoriální. Mezi takové druhy by mimo střízlíka obecného mohla patřit i pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula) a někteří chřástali. Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat oběma recenzentům, jejichž návrhy a připomínky, zejména od Petra Procházky, vedly k podstatnému rozšíření tohoto příspěvku. V neposlední řadě děkuji také svému manželovi Martinovi, který mne častokrát trpělivě doprovázel do míst, kde jsem se v šeru na konci listopadu sama dobře necítila. Děkuji i svým dětem Václavovi a Michaele, že mi svým pochopením a samostatností umožnili výzkum provést. 85

10 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného SUMMARY Results of a three-year study of dynamics of autumn migration of the Wren in Prague are presented in the paper. Altogether 11 sites, representing different habitat types and ranging between 0.7 and 37 ha in size (Table 1), were investigated. The sites were selected so that interference between residents and birds on passage was prevented. The study period covered 16 weeks (36th 51st), approximately from early September till the second half of December. Each site was visited three times a week; the maximum recorded number was used further in the analysis. The birds were counted in the morning, using the MP3 record of a territorial song and alarm call. Larger numbers of Wrens appeared at the studied sites in the 39 th and 40 th week, a further increase in numbers was observed since the 42nd week. Peak passage in Prague occurred in the 44 th and 45 th week. The obtained results were compared with data on passage of Wrens through northeastern Europe, based on the numbers of individuals caught at the southern margin of the Swedish island of Öland. There was a difference of 3 5 weeks in the time of peak migration between the two areas (Figs. 1a c). Behaviour of passing individuals, namely response to playback, was also studied. Only 6 % of the migrating birds (n = 125) reacted by singing. Outside the breeding season, 79 % of the birds (n = 188) attacked the loudspeaker, while only 11 % (n = 123) in the breeding season. Possible explanation of this phenomenon is that the birds defend temporary territories at stopovers as they have crucial importance for the survival of individuals. Literatura Adriansen F. & Dhondt A. A. 1990: Territoriality in the continental European Robin, Erithacus rubecula rubecula. Ardea 78: Armstrong E. A. 1956: Territory in the Wren Troglodytes troglodytes. Ibis 98: Amrhein V. & Erne N. 2006: Dawn singing reflects past territorial challenges in the Winter Wren. Anim. Beh. 71: Bairlein F. 1983: Habitat selection and associations of species in european passerine birds during southward, post-breeding migrations. Ornis Scand. 14: Brejšková L. & Brejška M. 1994: Poznámka k odchytu střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes). Zprávy ČSO 38: 40. Brejšková L. 2008: Střízlík obecný Troglodytes troglodytes. In: Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. & Zárybnický J. (eds): Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska. Aventinum. Praha. Cawthorne R. A. & Marchant J. H. 1980: The effects of the 1978/79 winter on British bird populations. Bird Study 27: Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. & Zárybnický J. (eds) 2008: Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska. Aventinum, Praha. Cramp S. (ed) 1977: The Birds of Western Palearctic. Vol. V. Oxford Univ. Press, Oxford. Červa L., Rosmus, J., Jelínek, J., Zicha F., Hovorka L. & Kaiser J. 2005: Podzimní tah ptáků v sedle nad Voseckou boudou v roce Prunella 30: Červa L., Rosmus, J., Jelínek, J., Zicha F., Hovorka L. & Kaiser J. 2006: Odchyt ptáků v západních Krkonoších. Prunella 31: Dallmann M. 1987: Der Zaunkönig: Troglodytes troglodytes. Neue Brehm-Bücherei 577. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. Ellegren H. 1993: Speed of migration and migratory flight lenghts of passerine birds ringed during autumn migration in Sweden. Ornis Scand. 24: Glutz von Blotzheim 1962: Die Brutvögel der Schweiz. Aarau. 86

11 Gwinner E., Rödl T. & Schwabl H. 1994: Pair territoriality of wintering stonechats: behavior, function and hormones. Behav. Ecol. Sociobiol. 34: Hjort C. & Lindholm C. G. 1978: Annual bird ringing totals and population fluctuations. Oikos 30: Hüppop K. & Hüppop O. 2004: An atlas of bird ringing at the island of Helgoland. Part 2: Phenology in the trapping garden from 1961 to Vogelwarte 42: Hudec K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I. Academia, Praha. Jasso L. 2006: Vizuální sledování podzimního tahu ptáků v Krkonoších v roce Prunella 31: Karlsson L., Ehnbom S. & Walinder G. 1995: A comparison between ringing totals at Falsterbo, SW Sweden, ringing totals at Ottenby, SE Sweden, and point counts from the Swedish Breeding Bird Census during 20 years ( ). Ornis Svec. 15: Korner-Nievergelt F. P., P. Korner-Nievergelt E., Baader E, Fischer L., Schaffner W. & Kestenholz M. 2007: Seasonal and daily occurrence of passerines on autumn migration in the Jura mountains (Ulmethöchi, northern Switzerland). Ornithol. Beob. 104: Maumary L, Valloton L. & Knaus P. 2008: Les oiseaux de Suisse. Payot Libraire. Miles P. 1986: Ornitocenózy Krkonoš z pohledu odchytových výsledků při Akci Balt. Akce Balt Sekce ČSSR, studie č. 7. Opera Corcontica 23: Rendahl H. & Vestergren G. 1959: Fernfunde schwedischer Zaunkönige (T. troglodytes). Vogelwarte 20: Roché J. C. 2000: Die Vogelstimmen Europas auf 4 CDs. Franckh-Kosmos-Verlag. Ryssel A. & Schwarz U. 1981: Die Vogelwelt in Kreis Merseburg. Merseb. Land, Sonderh Schwabl H. & Kriner E. 1991: Territorial aggression and song of male European robins (Erithacus rubecula) in autumn and spring: Effect of antiandrogen treatment. Horm. Behav. 25: Titov N. 1996: Home ranges in two passerine nocturnal migrants at a stopover site in autumn. Avian Ecol. Behav. 3: Tomiałojć L. 1976: Birds of Poland. Warsaw. In: Cramp S. (ed) 1977: The Birds of Western Palearctic. Vol. V. Oxford Univ. Press, Oxford. Tøttrup A. P., Thorup K. & Rahbek C. 2006: Changes in timing of autumn migration in North European songbird populations. Ardea: Wahl V. 1944: Střízlík obecný norský (Troglodytes troglodytes bergensis Stejneger) zjištěn v Čechách. Věda přírodní 23: 295. Weber H. & Miles P. 1978: Akce Balt v Krkonoších a její přínos pro rozvoj ornitologie. Akce Balt Studie č. 1, Sekce ČSSR. Opera Corcontica 15: Wingfield J. C. & Soma K. K. 2002: Spring and autumn territoriality in song sparrows: Same behavior, different mechanisms? Integ. Comp. Biol.: 42: Došlo 16. září 2008, přijato 3. října Received September 16, 2008; accepted October 3, Editor: P. Adamík 87

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008)

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Sylvia 45 / 2009 Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Occurence of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the Czech Republic (1978 2008) Ladislav Jasso Proseč

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Vybrané výsledky kroužkování hnízdní populace slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku

Vybrané výsledky kroužkování hnízdní populace slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku Panurus 16 (2007): 59-64 59 Vybrané výsledky kroužkování hnízdní populace slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku Selected results of the Nightingale (Luscinia megarhynchos) ringing

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 2009. Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 2009

Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 2009. Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 2009 Barevné značení husy velké (Anser anser) v ČR v roce 009 Colour marking of Greylag Goose (Anser anser) in CZ in 009 Michal Podhrazský, Petr Musil & Jaroslav Závora Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha,

Více

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní Panurus 21 (2012): 63 72 63 Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ

SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ SOUČASNÉ TENDENCE VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ Rudolf Brázdil a, Petr Dobrovolný a, János Mika b, Tadeusz Niedzwiedz c, Nicolas R. Dalezios d a katedra geografie, Masarykova

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace KLIMATICKÉ POMĚRY ČR Faktory o rázu makroklimatu rozhodují faktory: INVARIANTY (neměnné, stálé) geografická šířka poloha vzhledem k oceánu ráz aktivního povrchu georeliéf (anemoorografický efekt) nadmořská

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA PŘÍRODNÍPOMĚRY SKANDINÁVIE Mgr. Iva Švecová DÁNSKO geografickévymezení nížinatá země S Evropy na Jutském poloostrově na

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI

BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Vč. sb. přír. - Práce a studie, 6 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-33-4 BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ (HERACLEUM MAN- TEGAZZIANUM SOMM. ET LEV.) V CHKO ŽE- LEZNÉ HORY A REDUKCE JEHO POČETNOSTI Heracleum mantegazianum

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany. č. 2 název Evropa anotace V pracovních listech si žáci opakují základní vědomosti ze 7. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Návštěvy. Jul 1, 2011 - Jul 30, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2011 - Jul 30, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits % Week 26, Jun 27-Jul 03 2011 12,029 6.87% Week 27, Jul 04-Jul 10 2011 28,943 16.53% Week 28, Jul

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008. Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008

Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008. Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008 Monitoring husy velké (Anser anser) v červenci 2007 až březnu 2008 Monitoring of Greylag Goose Anser anser in July 2007 March 2008 Michal Podhrazský & Petr Musil Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

Vermouzek Z., Křenek D. & Czerneková B. 2004: Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech. Sylvia 40: 151 155.

Vermouzek Z., Křenek D. & Czerneková B. 2004: Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech. Sylvia 40: 151 155. Nárůst početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis) v Beskydech Increase in numbers of Ural Owls (Strix uralensis) in the Beskydy Mts. (NE Czech Republic) Zdeněk Vermouzek1, Daniel Křenek2 & Beata Czerneková3

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

Marie Doleželová. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, oddělení meteorologie a klimatologie, Kroftova 43, 616 67 Brno

Marie Doleželová. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, oddělení meteorologie a klimatologie, Kroftova 43, 616 67 Brno Nízké a vysoké extrémy srážek v regionu jižní Moravy a Vysočiny v období 1981 2013 Low and high precipitation extremes in the regions of southern Moravia and Vysočina during the period 1981 2013 Marie

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Návštěvy. Sep 1, 2011 - Sep 30, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Sep 1, 2011 - Sep 30, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits % Week 35, Aug 29-Sep 04 2011 20,937 9.55% Week 36, Sep 05-Sep 11 2011 50,312 22.96% Week 37, Sep

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

Návštěvy. Dec 1, 2011 - Dec 31, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Dec 1, 2011 - Dec 31, 2011. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits % Week 48, Nov 28-Dec 04 2011 42,369 13.65% Week 49, Dec 05-Dec 11 2011 85,993 27.71% Week 50, Dec

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů

Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Závěrečná zpráva Monitoring sýčků obecných na jižní Moravě s využitím analýzy pořízených zvukových záznamů Český svaz ochránců přírody, základní organizace 56/02 Břeclav Listopad 2009 Úvod Projekt Monitoring

Více

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 251 255 Srní. 7. října 2 Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy The influence of different grassland management on soil temperature Renata Duffková*,

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Návštěvy. Feb 1, 2012 - Feb 29, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Feb 1, 2012 - Feb 29, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits % Week 5, Jan 30-Feb 05 2012 51,569 12.34% Week 6, Feb 06-Feb 12 2012 94,774 22.67% Week 7, Feb

Více

An interesting source of colour leg rings for birds

An interesting source of colour leg rings for birds Zajímavý zdroj barevných kroužků na ptáky An interesting source of colour leg rings for birds Václav Pavel 1 & Bohumír Chutný 2 1 Katedra zoologie a Ornitologická laboratoř PřF, Univerzita Palackého, tř.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015

ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015 ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015 Mgr. Nezval Ondřej 20.3.2015 1. ÚVOD Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání

Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání Panurus 17 (2008): 27-42 27 Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod historie osídlování a výsledky sčítání Mute Swan (Cygnus olor) in the Náchod district history of colonization and census results Tomáš

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Potápka roháč (Podiceps cristatus) je velká téměř jako kachna divoká. Drží se na volné hladině, proto je na našich vodách nepřehlédnutelným druhem. U

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ

obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí DNY ZEMĚ Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR R ve vztahu k životn ivotnímu prostřed edí ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY A RUŠIV IVÉ ÚČINKY HLUKU DNY ZEMĚ 1 PRINCIPY A PODMÍNKY MONITORINGU Subsystém III Zdravotní

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě

Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě Monitoring mimohnízdní populace husy velké (Anser anser) v červenci 2008 až březnu 2009 ve střední Evropě Monitoring nonbreeding population of Greylag Goose Anser anser in Central Europe in July 2008 to

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012

Potraty v roce 2012. Abortions in year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 3. 2013 7 Potraty v roce 2012 Abortions in year 2012 Souhrn V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734.

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech 1. Transformace demografického chování 1.1. Příčiny transformace teoretické zakotvení Několik málo let po

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce. Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc

Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce. Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc Sylvia 44 / 2008 Hnízdní biologie pěvců v urbánním prostředí města Olomouce Breeding biology of songbirds in urban habitats of the town of Olomouc Zuzana Strachoňová Podolí 146, CZ-664 03 Podolí u Brna;

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II

LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 317-321 ISBN: 80-86046-64-8 LETOUNI (CHIROPTERA) OKRESU SVITAVY II Bats (Chiroptera) of Svitavy district (East Bohemia) II Masarykova 653, 570 01 Litomyšl Lubor

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04)

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04) Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Makedonie a její zkušenosti s migrací 1 Anotace Příspěvek sumarizuje nedávné zkušenosti Makedonie s migračními

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její dopad na zaměstnanost a zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.. 2 33 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (III) - poskytování neformální péče a její

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více