Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, CZ , Praha 6;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, CZ-165 02, Praha 6; e-mail: brejskova@ueb.cas.cz"

Transkript

1 Podzimní průtah střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) v Praze Autumn migration of the Wren (Troglodytes troglodytes) in Prague Lucie Brejšková Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rozvojová 263, CZ , Praha 6; Brejšková L. 2008: Podzimní průtah střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) v Praze. Sylvia 44: Práce shrnuje výsledky ze sledování podzimního tahu střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) v letech v Praze. Načasování a intenzita tahu byla sledována na 11 lokalitách reprezentujících různé typy prostředí. V každém týdnu mezi týdnem běžného roku byly provedeny minimálně tři kontroly na vybraných místech, která nebyla hnízdními lokalitami, aby nedošlo k nežádoucí interferenci s rezidentními ptáky a zkreslení výsledků. Počty protahujících ptáků byly zjišťovány pomocí reakce na akustický podnět z nahrávky. Od 42. týdne (polovina října) začaly počty zjištěných ptáků narůstat. Vrchol tahu s maximálními počty byl v Praze zaznamenán ve 44. a 45. týdnu. Od 49. týdne počty příliš nekolísaly a odpovídaly počtu pravidelně přezimujících jedinců. Na základě získaných dat jsem porovnala načasování začátku, kulminace a ukončení tahu v Praze s údaji z ornitologické stanice na JV Švédska (Ottenby Bird Observatory), přestože dosavadní kroužkovací výsledky pouze naznačují možnost, že aspoň část zde protahujících ptáků se později objevuje v centrální Evropě. Časový posun mezi zjištěnými maximy v obou sledovaných oblastech byl ve sledovaných letech 3 5 týdnů. Na tahových zastávkách bylo sledováno i teritoriální chování: ptáci reagovali silně na reprodukovaný hlas. Počet fyzických útoků na reproduktor byl téměř čtyřikrát vyšší na místech, kde střízlíci nehnízdí, než na hnízdištích na jaře a v létě. This study is based on a three-year ( ) monitoring of autumn passage in the Wren (Troglodytes troglodytes) in Prague. Timing and intensity of migration was investigated at least three times a week on selected non-breeding sites to prevent interference between residents and birds on passage. The presence of Wrens was revealed using recorded territorial song and alarm calls. Since the 42nd week (mid October) the numbers of Wrens started to increase. The numbers peaked during the 44th and 45th weeks (the end of October and early November). The numbers of Wrens did not change at all after the 49th week and corresponded with those recorded in winter. Course of passage of the birds in Prague was compared with data from southern Sweden. There was a difference of 3 5 weeks in the time of peak migration between the two areas. Territorial behaviour at stopovers was investigated too. Wrens at stopovers showed a strong response to playback. The number of attacks against the loudspeaker was almost four times higher at non-breeding sites than at breeding sites in spring and summer. Keywords: Czech Republic, response to playback, short-distance migrants, stopovers, territorial behaviour, timing of autumn migration 77

2 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného Úvod Z hlediska tahových poměrů je střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) považován ve střední, západní a jižní Evropě za druh stálý, ptáci ze Skandinávie, Pobaltí a Finska jsou tažní a zimují ve střední až jihozápadní Evropě (Rendahl & Vestergren 1959). Českou republiku, stejně jako většinu západní a střední Evropy a východní část Skandinávie po Ural obývá střízlík obecný evropský (Troglodytes troglodytes troglodytes; Hudec 1983). K témuž poddruhu patří i ptáci protahující a zimující na území České republiky. Wahl (1944) ale popsal nález střízlíka odchyceného v lednu v Praze, který při přímém srovnání s jinými jedinci vykazoval nápadně větší rozměry. Pták byl na základě měření a rozdílu ve zbarvení určen jako příslušník severské subspecie bergensis ze západního Norska. Přesuny na vzdálenost větší než km jsou spíše vzácné, např. přelet ze švédského Gotlandu do jižního Španělska (Rendahl & Vesteregen 1959). Nálezy ptáků kroužkovaných na podzim a v zimě a následně nalezených v hnízdní sezóně a označení ptáci kontrolovaní při tahu a na zimovištích ukazují některé tahové tendence střízlíků. Ptáci kroužkovaní ve Švédsku byli později nalezeni ve Francii, Velké Británii, Dánsku, Německu a Belgii (Hjort & Lindholm 1978). Střízlík obecný má status migranta na krátké vzdálenosti cca do km (Tøttrup et al. 2006), což znamená, že naprostá většina populace přezimuje na území Evropy. I v oblastech, kde je druh považován za stálý, se ptáci z vyšších poloh přesunují zimovat do nížin k tokům do okolí rybníků a obcí (Dallmann 1987). Ptáci ze střední Evropy, hlavně jedinci v prvním roce života, se přesunují na podzim jihozápadním směrem, jak dokládají zpětná hlášení z Francie, JZ Německa a Itálie (Dallmann 1987, Brejšková 2008). Na základě nepočetných pozdějších nálezů okroužkovaných ptáků evidovaných Kroužkovací stanicí NM v Praze lze předpokládat, že vlna podzimních migrantů, kteří se objevují na území České republiky v říjnu a listopadu do začátku prosince, pochází ze severovýchodní Evropy. Tyto kroužkovací výsledky se ve značné míře shodují se zjištěními z jiných evropských zemí. Podzimní migraci jedinců ze severní Evropy JJZ směrem dokládají dva nálezy ptáků, kteří byli kroužkováni při podzimním průtahu na dánském Christiansø (malý ostrov severně od Bornholmu) v Baltském moři mezi jižním Švédskem a Polskem. První pták byl kroužkován ve třetí dekádě září a nalezen koncem ledna příštího roku v jižních Čechách, druhý jedinec kroužkovaný ve druhé dekádě října byl nalezen začátkem prosince téhož roku v Děčíně. Podobným dokladem o tahu severských ptáků jihozápadním směrem je nález ptáka kroužkovaného ve druhé dekádě dubna u Rybačij (Ruská federace) a kontrolovaného na začátku ledna následujícího roku na Olomoucku. Jiný pták, okroužkovaný ve druhé dekádě října v JZ Finsku, byl začátkem března následujícího roku nalezen na Zlínsku. Naopak, návrat u nás přezimujícího jedince odchyceného ve druhé dekádě listopadu v Praze zpět na sever dokládá kontrola z jarního průtahu na ostrově Christiansø v druhé dekádě dubna následujícího roku (Brejšková 2008). Vzhledem ke geografické poloze mezi J Švédskem a Polskem by mohl tento ostrůvek představovat jednu z tahových zastávek a možných tras při tahu mezi Skandinávií a střední Evropou. Důkaz dosud chybí. Podzimní migrace ve střední Evropě probíhá podle údajů z území Polska od září do prosince s vrcholem tahu v listo- 78

3 padu (Tomiałojć 1976). Nejvíce dat o průběhu podzimního tahu střízlíků pochází z pravidelných standardizovaných odchytů migrantů na jihu Švédska (Hjort & Linholm 1978, Ellegren 1993, Karlsson et al. 2005), dánského Bornholmu (Tøttrup et al. 2006), německého Helgolandu (Hüppop & Hüppop 2004), ruského Rybačij (Titov 1996), švýcarského Col de Bretolet (Maumary 2008). Údajů týkajících se dynamiky tahu střízlíků v České republice je jen velmi málo. Z výsledků Akce Balt, která probíhala v Krkonoších od roku 1971, nelze o podzimním tahu střízlíků získat dostatek informací, protože byla každoročně ukončena před polovinou října (Weber & Miles 1978, Miles 1986). Od roku 2001 probíhá noční odchyt na světlo v sedle Tvarožníku u Vosecké boudy v Krkonoších ve výšce m n. m. (Červa et al. 2005, 2006). Protože střízlík migruje převážně v noci a v literatuře je zmíněno, že je lákán zdroji světla (Cramp 1977), očekávala jsem, že výsledky akce umožní srovnání s vlastními zjištěními. Při podzimním tahu se střízlíci mimo obvyklých biotopů objevují i na řadě míst, kde nehnízdí a nezimují, jako jsou rušné intravilány obcí, zahrady, parky, hřbitovy, pobřežní pásma toků a zarostlé okraje vodních nádrží (Dallmann 1987). Počet migrujících ptáků v jednotlivých letech velmi úzce souvisí s průběhem předchozích zimních sezón (Hjort & Lindholm 1978). Po velmi studené zimě 1962/63 byl zaznamenán úbytek populace střízlíka obecného na Britských ostrovech v zemědělské krajině o 78 %, po zimě 1978/79 o 43 % (Cawthorne & Marchant 1980). O vlivu této klimatické události ze začátku roku 1963 vypovídají i počty okroužkovaných střízlíků na území Československa. V roce 1962 bylo kroužkováno 214 ex., v roce 1963 jen 70 ex. a 133 ex. v roce 1964 (Cepák et al. 2008). Cílem této práce bylo sledování dynamiky tahu střízlíků v Praze a porovnání zjištěných údajů s výsledky podzimních odchytových akcí v České republice a s daty o průběhu tahu skandinávské populace podle dostupných dat z výzkumné stanice na ostrově Öland v Baltském moři (Ottenby fågelstation). Vzhledem k tomu, že metodou zjišťování migrujících ptáků bylo jejich aktivní vyhledávání na zvolených lokalitách pomocí reakce na reprodukovaný hlas, jsou mimo kvantitativních údajů uvedeny poznatky o chování sledovaných ptáků. materiál a Metodika Práce shrnuje tři podzimní sezóny z celkem pětiletého sledování průtahu střízlíků obecných Prahou. Zaznamenány byly údaje o výskytu střízlíka obecného od začátku 36. týdne do konce 51. týdne běžného roku, celkem 16 týdnů. Lokality pro sledování na území Prahy byly zvoleny na základě zkušenosti z předchozích sezón. Hlavním kritériem výběru lokalit byl výskyt střízlíka obecného jen na tahu, popř. při zimování. Místa, která zároveň představují celoročně obhajované okrsky, nejsou pro sledování tahu vhodná, protože rezidentní jedinci silně brání teritoria v průběhu celého roku, dokonce i v zimě. Držitel teritoria může být vyhnán a nahrazen silným protivníkem kdykoli v roce (Armstrong 1956). Mnozí držitelé teritoria v průběhu měsíců, ve kterých probíhá tah, aktivně zpívají za úsvitu, aby zahnali migrující ptáky, kteří dorazili při nočním tahu. Případná předchozí zkušenost místního ptáka s narušitelem teritoria násobí akustickou ochranu teritoria (Amrhein & Erne 2006). Přítomnost stálého držitele teritoria tak může zkreslit výsledek sledování tahu. Vybrala jsem 11 lokalit reprezentujících různé typy prostředí od 79

4 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného Tab. 1. Seznam sledovaných lokalit v Praze. Table 1. List of study sites in Prague. Lokalita vymezení sledovaná plocha v ha site range investigated area (ha) Kampa, Praha 1 levý břeh Čertovky od začátku toku po most u Velkopřevorského mlýna 0,7 včetně toku Botanická zahrada PřF UK, Praha 2 celá rozloha expozice botanické zahrady 3,5 Botič, Praha 4 od křížení s ul. Nuselskou po Nuselský most, cca 2,3 km toku 3 včetně toku Olšanské hřbitovy, Praha 3 jen část západně od ulice J. Želivského 37 vrch Vítkov, Praha 3 jižní svah 9 Zličín, Praha 5 rybníček a objekt skladů za nádražím 1,3 Řepy mokřina, Praha 6 hustě zarostlá plocha přiléhající k svahu navážky pod ul. Reinerova, suchá stráň a mokřina na prameništi 2,2 Řepy sídliště, Praha 6 panelové sídliště, část Blatiny 1,2 Břevnovský klášter, Praha 6 park mezi vodními nádržemi na horním toku Brusnice 2,7 ul. Pod Novým lesem, Praha 6 úzký pás lesa podél drobné vodoteče a přilehlé zahrady rodinných domků 3,5 Střešovice, Praha 6 opuštěný objekt zahradnictví s drobným vodním tokem 4 80

5 centra města po nezastavěnou krajinu na hranici Prahy (tab. 1). Každou lokalitu jsem kontrolovala třikrát týdně. Pro vyhodnocení každého týdne jsem použila záznam s maximální hodnotou. Lokality byly kontrolovány od rozednění po cca 10,30 SEČ, aby bylo zachyceno maximum ptáků po noční migraci. Pozdější denní doba nebyla vhodná také pro silné rušení v hustě obydleném městském prostředí. Pro grafické zpracování jsou použity součty maximálních zjištěných počtů z jednotlivých lokalit v daném týdnu ze všech 11 sledovaných lokalit v Praze. Pro vyhodnocení vlivu teploty na tah střízlíka obecného jsem použila průměrné týdenní teploty vzduchu v 5 cm nad zemí z databáze meteorologické stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, v.v.i. ( cz/meteo/). Pro srovnání časového průběhu podzimního tahu na jihu skandinávského poloostrova a ve střední Evropě byla v této práci využita data z výzkumné stanice na jižním cípu švédského ostrova Öland (Ottenby Bird Observatory 56 12' N 16 24' E). Na webových stránkách stanice ( ofstn/noframes.htm) jsou k dispozici data ze standardizovaného odchytu protahujících ptáků za jednotlivé dny od roku Vzhledem k předpokládanému směru tahu jihozápadním směrem je pravděpodobné, že ptáci migrující po východním okraji Skandinávského poloostrova se později objeví ve střední Evropě, i když přímý důkaz doložený kroužkováním pro Českou republiku chybí. Z každého týdne byl obdobně jako u výsledků z Prahy zvolen údaj s maximální hodnotou. Obě skupiny dat byly standardizovány, kdy každý týden představuje procentuální příspěvek z celkového počtu za celé sledované období. Zjišťování přítomnosti a počtu ptáků Velkou výhodou pro zjišťování přítomnosti v mimohnízdním období je silná reakce na druhově specifický hlasový podnět (Brejšková & Brejška 1994). K vyprovokování odezvy postačuje akustický signál, vizuální není třeba. U druhu s nenápadným zbarvením, který se pohybuje v husté vegetaci, pravděpodobně nemá vizuální podnět rozhodující význam. Bez použití nahrávky by většina přítomných ptáků nebyla vůbec zjistitelná. Zařízením pro reprodukci provokujícího hlasu byl MP3 přehrávač Creative Zen Micro a lehké přenosné reproduktory Creative Travel Sound 400 s výkonem 2 2 W. Jako provokující hlas byla použita nahrávka z CD (Roché 2000) převedená do formátu MP3. Záznam spojuje teritoriální zpěv s ostrým varovným hlasem. Reproduktor byl umístěn na zemi nebo do 0,5 m nad zemí. Slyšitelnost byla ověřena na vzdálenost min. 100 m ve volném prostoru. Testování přítomnosti zahrnovalo cca 90 s přehrání záznamu a 120 s sledování. Ve většině případů byla reakce okamžitá, během prvních 20 s. Výsledky Od 36. do 38. týdne byli střízlíci zastiženi jen ojediněle, na většině lokalit byly kontroly negativní. První zvýšení počtů bylo zaznamenáno ve 39. a 40. týdnu na přelomu září a října (obr. 1 a c). Tito jedinci se vyskytovali nepravidelně a ne každodenně. Výrazný nárůst početnosti s téměř každodenní přítomností na sledovaných lokalitách jsem zaznamenala od 42. týdne, což odpovídá polovině října. Maxima protahujících ptáků připadla na 44. a 45. týden (přelom října a listopadu). Zatímco nárůst početnosti byl poměrně strmý, pokles byl pozvolný a od 49. týdne odpovídal počtu ptáků 81

6 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného při přezimování, kdy se počty dále nezvyšovaly. Uvažovala jsem i možný vliv teploty na průběh tahu. Podzimní teploty v letech 2005 a 2006 byly srovnatelné (obr. 1. a b). V roce 2007 došlo od 44. týdne k výraznému poklesu teploty; průběh tahu nevykazoval výrazné rozdíly mezi tímto rokem a dalšími dvěma sezónami (obr. 1. c). Na jižním cípu ostrova Öland začal tah střízlíků od 36. týdne (začátek září), vrcholil mezi 39. a 43. týdnem a dozníval strmým poklesem (obr. 1a c). Maxima jsou rozložena do více vrcholů, což pravděpodobně souvisí s vlivem nepříznivého počasí na mořském pobřeží. Časový rozdíl v kulminaci tahu mezi dvěma místy (Ottenby a Praha) vzdálenými cca 700 km vzdušnou čarou je přibližně tři až pět týdnů. 82

7 podíl jednotlivých týdnů v % percentage of each week n = týdny podzimní migrace v roce 2007 weeks of autumnal migration in 2007 (c) t ( C) v 5 cm nad zemí v Praze temperature 5 cm above ground in Prague Obr. 1. (a c) Průběh podzimního tahu střízlíka obecného v Praze (černé sloupce) a v jižním Švédsku (šedé sloupce) v letech Přerušovaně jsou znázorněny průměrné týdenní teploty v Praze. Šipky ukazují střední hodnotu počtu střízlíků protahujících v Praze mezi 36. a 51. týdnem. Fig. 1. (a c) Course of autumn passage of the Wren in Prague (black bars) and in southern Sweden Ottenby Bird Observatory (grey bars) in Dashed line indicates mean temperature of each week in Prague. Arrows show the median numbers of birds passing through Prague between the 36th and 51st week. diskuse V této práci jsem provedla srovnání vlastních zjištění s publikovanými údaji o tahu střízlíka obecného z území České republiky a s údaji z několika odchytových stanovišť v Evropě, kde jsou migrující ptáci každoročně sledováni. Od začátku 70. let probíhala v Krkonoších Akce Balt zaměřená na odchyt místních i migrujících ptáků. Výzkum byl obvykle ukončen už před polovinou října a nemohl proto zachytit později migrující ptáky. Celkově bylo odchyceno jen málo střízlíků obecných, v letech např. celkem pouze 17 jedinců (Weber & Miles 1978, Miles 1986). Mnohem slibnější byly výsledky odchytu ptáků v západních Krkonoších v sedle nad Voseckou boudou v letech V roce 2004, kdy akce probíhala až do 7. listopadu (Červa et al. 2005), bylo patrné zvýšení počtu odchycených střízlíků ve dne i v noci v průběhu října a začátku listopadu. Výrazná maxima jako ve 44. a 45. tý dnu v Praze se při tomto odchytu nepotvrdila. V roce 2005 se nárůst početnosti odchycených střízlíků obecných v říjnu téměř neprojevil, což bylo způsobeno nepříznivým počasím (Červa et al. 2006). Je také možné, že se střízlíci při tahu snaží vysokohorským partiím vyhnout, popř. odchyt pomocí světelného zdroje do sítí nevypovídá reálně o probíhajícím tahu u tohoto druhu. Noční odchyt v Krkonoších obvykle nepokračoval až do ranních hodin. Korner- Nievergelt et al. (2007) zjistili, že v severním Švýcarsku (Ulmethöchi ve výšce 973 m n. m.) tah střízlíků probíhal v období mezi 22. zářím a 21. říjnem nejvíce mezi úsvitem a východem slunce, při- 83

8 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného bližně kolem 6. hodiny ranní. Podobně v Col de Bretolet (Švýcarsko) mezi 5. zářím a 19. říjnem byla většina migrujících střízlíků odchycena do sítě těsně před rozedněním (Glutz von Blotzheim 1962). Jasso (2006) sledoval vizuálně v roce 2005 podzimní tah ptáků na hřebenech Krkonoš a zaznamenal od konce srpna do cca poloviny listopadu pouze jediného střízlíka obecného. Nepřítomnost střízlíků v době předpokládaného vrcholícího tahu lze pravděpodobně vysvětlit nenápadným chováním a skutečností, že tah probíhá nejvíce v časných ranních hodinách před východem slunce. V severně položených oblastech na Hegolandu v Severním moři se maxima datují mezi 8. a 12. říjnem. Načasování tahového maxima kolísalo v letech jen o pět dní. Tah začal v polovině září, v listopadu probíhal ještě slabě a v prosinci byl už jen ojedinělý (Hüppop & Hüppop 2004). Probíhající tah byl na severofríských ostrovech (SZ od Hamburku) pozorován od třetí dekády září do konce října každodenně a v Sasku-Anhaltsku u Merseburgu byla zjištěna maxima koncem listopadu (Ryssel & Schwarz 1981), což odpovídá údajům z Prahy. V severním Švýcarsku (Ulmethöchi) byla maxima od do , (medián ), v listopadu tah ještě nebyl ukončen (Korner-Nievergelt et al. 2007). V Col de Bretolet (Švýcarsko) se první ptáci na místech, kde nehnízdí, objevují od první dekády září. Tah kulminuje mezi polovinou září a začátkem října a pozvolna končí v listopadu. Střední datum je (Maumary et al. 2008). Na poloostrově Mettnau na Bodamském jezeře probíhal intenzivní tah od poloviny do konce října (Dalmann 1987). S pomocí kontrolních odchytů lze v nemnoha případech zjistit i rychlost tahu. Podle Dallmanna (1984) se střízlíci na tahu pohybují rychlostí km za den. Také Ellegren (1993) zjistil na základě analýzy dat zpětných hlášení kroužkovaných ptáků ze Švédska maximální rychlost tahu u tohoto druhu 49 km za den a průměrnou rychlost 29 ± 4 km. Velmi zajímavý nález vypovídající o rychlosti tahu dokumentují data ptáka kroužkovaného ve středním Švédsku a kontrolovaného ve švýcarském kantonu Bern. Tento jedinec překonal vzdálenost km, což odpovídá rychlosti 48 km za den (Maumary 2008). Je zřejmé, že i nejmenší pěvci jsou na podzimním tahu schopni překonat vzdálenosti značnou rychlostí. Pro srovnání lze uvést okolností; nálezu kroužkovaného králíčka obecného (Regulus regulus), který překonal trasu 819 km z Gotlandu do středních Čech za 11 dní, což odpovídá rychlosti 74 km za den (Moudrý in verb). Zjištěný časový posun u střízlíka je mezi oběma sledovanými místy 3 5 týdnů. Pokud by se střízlíci na tahu pohybovali maximální rychlostí (48 km za den), pak by překonali trasu mezi oběma oblastmi za 14 dní a objevovali by se v Praze o týdny dříve. Pokud uvažujeme průměrnou rychlost (31 km za den), pak by ptáci překonali vzdálenost cca za 22 dní, což by odpovídalo dolní hranici zjištěného časového posunu tahových maxim mezi oběma místy. Buď se střízlíci na podzimním tahu pohybují mnohem pomaleji, nebo ptáci migrující územím České republiky pocházejí převážně ze vzdálenějších oblastí, jak napovídají dosavadní kroužkovací výsledky. Poznámky k reakci migrujících střízlíků obecných na nahrávku Nejčastější reakce přítomného ptáka bylo ostré, popř. tiché varovné cvrčení a přílet na velmi krátkou vzdálenost 2 3 m od pozorovatele. Jen minimum ptáků, cca 6 % (n = 125), reagovalo zpěvem, někdy neúplným. Výjimečně přiletěli i dva jedinci, kteří se vzájemně vyháněli. Velmi častý byl těsný kontakt se zdrojem hla- 84

9 su, někteří ptáci na reproduktoru seděli nebo po něm opakovaně běhali. Toto chování připomínalo útok. Provokovaní jedinci projevovali rozčilení pocukáváním křídly, vztyčením ocasu a trhavými poskoky. Chování ptáků v mimohnízdní době se výrazně lišilo od hnízdního období. V době tahu a zimování se cca 79 % testovaných ptáků (n = 188) přiblížilo až na fyzický kontakt se zdrojem hlasu, zatímco v době hnízdění jen cca 11 % (n = 123). V hnízdní době samci zpívají z vyvýšeného stanoviště a přeletují ve výšce několika metrů nad zdrojem hlasu. Otázkou zůstává, jak vysvětlit v době migrace silnou odezvu na hlasový projev vlastního druhu. Jedno možné vysvětlení tohoto chování naznačuje Armstrong (1956), který považuje obhajobu teritoria v období nepříznivých podmínek za otázku přežití. Titov (1996) sledoval chování migrujících červenek obecných (Erithacus rubecula) a střízlíků obecných při průtahu na ruské stanici Rybačij. Zjistil, že tyto druhy využívají na místech odpočinku dobře vymezené malé domovské okrsky. Teritoriální chování je obvykle vztahováno jen na samce. Mezi ptáky, které jsem odchytila pomocí nahrávky na některých ze sledovaných lokalit, byly podle analýzy DNA prokazatelně i samice (L. Brejšková nepubl.). Je známé, že červenky obecné obhajují teritoria na podzim i v zimě, dokonce i samice, i když méně často (Adriansen & Dhondt 1990, Schwabl & Kriner 1991). Podobně americký strnadec zpěvný (Melospiza melodia morphna) obhajuje teritoria v mimohnízdním období se stejným úsilím jako v době hnízdění (Wingfield & Soma 2002). Teritoriální chování je známé i u samců a samic bramborníčků černohlavých (Saxicola torquata) na zimovištích v Izraeli (Gwinner et al. 1994). Teritoriální chování obvykle zahrnuje aktivní označování, obranné prvky a interakce mezi sousedy (Adriansen & Dhondt 1990). Zjištěné chování střízlíků odpovídá teritoriálnímu chování, i když je výsledkem vyprovokování; proto se přikláním k hypotéze, že střízlíci obhajují na tahu dočasná teritoria. Jako další zajímavé zjištění mohu uvést, že určitá místa jsou opakovaně v období tahu obsazována v jednotlivých letech různými jedinci. Jde např. o konkrétní skupinu náhrobků, pás keřů ve vnitrobloku obytných domů, jednotlivý vyvrácený strom, určitý úsek živého plotu apod. Touto problematikou se zabýval např. Bairlein (1983), který zjistil, že habitatová preference na tahových zastávkách migrujících ptáků není náhodná. Distribuce určitých skupin druhů v různých prostředích se v jednotlivých letech opakovala. Červenka obecná a střízlík obecný využívali opakovaně na tahu podle výsledků shlukové analýzy týž typ prostředí. Popsaná metoda představuje alternativu časově a personálně náročných odchytových akcí zaměřených na dynamiku tahu. Postup by bylo možné využít u druhů, které nelze v mimohnízdní době vizuálně a akusticky zaznamenat a jsou i v této době teritoriální. Mezi takové druhy by mimo střízlíka obecného mohla patřit i pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula) a někteří chřástali. Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat oběma recenzentům, jejichž návrhy a připomínky, zejména od Petra Procházky, vedly k podstatnému rozšíření tohoto příspěvku. V neposlední řadě děkuji také svému manželovi Martinovi, který mne častokrát trpělivě doprovázel do míst, kde jsem se v šeru na konci listopadu sama dobře necítila. Děkuji i svým dětem Václavovi a Michaele, že mi svým pochopením a samostatností umožnili výzkum provést. 85

10 Brejšková L. / Průtah střízlíka obecného SUMMARY Results of a three-year study of dynamics of autumn migration of the Wren in Prague are presented in the paper. Altogether 11 sites, representing different habitat types and ranging between 0.7 and 37 ha in size (Table 1), were investigated. The sites were selected so that interference between residents and birds on passage was prevented. The study period covered 16 weeks (36th 51st), approximately from early September till the second half of December. Each site was visited three times a week; the maximum recorded number was used further in the analysis. The birds were counted in the morning, using the MP3 record of a territorial song and alarm call. Larger numbers of Wrens appeared at the studied sites in the 39 th and 40 th week, a further increase in numbers was observed since the 42nd week. Peak passage in Prague occurred in the 44 th and 45 th week. The obtained results were compared with data on passage of Wrens through northeastern Europe, based on the numbers of individuals caught at the southern margin of the Swedish island of Öland. There was a difference of 3 5 weeks in the time of peak migration between the two areas (Figs. 1a c). Behaviour of passing individuals, namely response to playback, was also studied. Only 6 % of the migrating birds (n = 125) reacted by singing. Outside the breeding season, 79 % of the birds (n = 188) attacked the loudspeaker, while only 11 % (n = 123) in the breeding season. Possible explanation of this phenomenon is that the birds defend temporary territories at stopovers as they have crucial importance for the survival of individuals. Literatura Adriansen F. & Dhondt A. A. 1990: Territoriality in the continental European Robin, Erithacus rubecula rubecula. Ardea 78: Armstrong E. A. 1956: Territory in the Wren Troglodytes troglodytes. Ibis 98: Amrhein V. & Erne N. 2006: Dawn singing reflects past territorial challenges in the Winter Wren. Anim. Beh. 71: Bairlein F. 1983: Habitat selection and associations of species in european passerine birds during southward, post-breeding migrations. Ornis Scand. 14: Brejšková L. & Brejška M. 1994: Poznámka k odchytu střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes). Zprávy ČSO 38: 40. Brejšková L. 2008: Střízlík obecný Troglodytes troglodytes. In: Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. & Zárybnický J. (eds): Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska. Aventinum. Praha. Cawthorne R. A. & Marchant J. H. 1980: The effects of the 1978/79 winter on British bird populations. Bird Study 27: Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. & Zárybnický J. (eds) 2008: Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska. Aventinum, Praha. Cramp S. (ed) 1977: The Birds of Western Palearctic. Vol. V. Oxford Univ. Press, Oxford. Červa L., Rosmus, J., Jelínek, J., Zicha F., Hovorka L. & Kaiser J. 2005: Podzimní tah ptáků v sedle nad Voseckou boudou v roce Prunella 30: Červa L., Rosmus, J., Jelínek, J., Zicha F., Hovorka L. & Kaiser J. 2006: Odchyt ptáků v západních Krkonoších. Prunella 31: Dallmann M. 1987: Der Zaunkönig: Troglodytes troglodytes. Neue Brehm-Bücherei 577. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt. Ellegren H. 1993: Speed of migration and migratory flight lenghts of passerine birds ringed during autumn migration in Sweden. Ornis Scand. 24: Glutz von Blotzheim 1962: Die Brutvögel der Schweiz. Aarau. 86

11 Gwinner E., Rödl T. & Schwabl H. 1994: Pair territoriality of wintering stonechats: behavior, function and hormones. Behav. Ecol. Sociobiol. 34: Hjort C. & Lindholm C. G. 1978: Annual bird ringing totals and population fluctuations. Oikos 30: Hüppop K. & Hüppop O. 2004: An atlas of bird ringing at the island of Helgoland. Part 2: Phenology in the trapping garden from 1961 to Vogelwarte 42: Hudec K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I. Academia, Praha. Jasso L. 2006: Vizuální sledování podzimního tahu ptáků v Krkonoších v roce Prunella 31: Karlsson L., Ehnbom S. & Walinder G. 1995: A comparison between ringing totals at Falsterbo, SW Sweden, ringing totals at Ottenby, SE Sweden, and point counts from the Swedish Breeding Bird Census during 20 years ( ). Ornis Svec. 15: Korner-Nievergelt F. P., P. Korner-Nievergelt E., Baader E, Fischer L., Schaffner W. & Kestenholz M. 2007: Seasonal and daily occurrence of passerines on autumn migration in the Jura mountains (Ulmethöchi, northern Switzerland). Ornithol. Beob. 104: Maumary L, Valloton L. & Knaus P. 2008: Les oiseaux de Suisse. Payot Libraire. Miles P. 1986: Ornitocenózy Krkonoš z pohledu odchytových výsledků při Akci Balt. Akce Balt Sekce ČSSR, studie č. 7. Opera Corcontica 23: Rendahl H. & Vestergren G. 1959: Fernfunde schwedischer Zaunkönige (T. troglodytes). Vogelwarte 20: Roché J. C. 2000: Die Vogelstimmen Europas auf 4 CDs. Franckh-Kosmos-Verlag. Ryssel A. & Schwarz U. 1981: Die Vogelwelt in Kreis Merseburg. Merseb. Land, Sonderh Schwabl H. & Kriner E. 1991: Territorial aggression and song of male European robins (Erithacus rubecula) in autumn and spring: Effect of antiandrogen treatment. Horm. Behav. 25: Titov N. 1996: Home ranges in two passerine nocturnal migrants at a stopover site in autumn. Avian Ecol. Behav. 3: Tomiałojć L. 1976: Birds of Poland. Warsaw. In: Cramp S. (ed) 1977: The Birds of Western Palearctic. Vol. V. Oxford Univ. Press, Oxford. Tøttrup A. P., Thorup K. & Rahbek C. 2006: Changes in timing of autumn migration in North European songbird populations. Ardea: Wahl V. 1944: Střízlík obecný norský (Troglodytes troglodytes bergensis Stejneger) zjištěn v Čechách. Věda přírodní 23: 295. Weber H. & Miles P. 1978: Akce Balt v Krkonoších a její přínos pro rozvoj ornitologie. Akce Balt Studie č. 1, Sekce ČSSR. Opera Corcontica 15: Wingfield J. C. & Soma K. K. 2002: Spring and autumn territoriality in song sparrows: Same behavior, different mechanisms? Integ. Comp. Biol.: 42: Došlo 16. září 2008, přijato 3. října Received September 16, 2008; accepted October 3, Editor: P. Adamík 87

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, CZ-40001 Ústí nad Labem; e-mail: lutra@email.cz 2

Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, CZ-40001 Ústí nad Labem; e-mail: lutra@email.cz 2 První pozorování racka polárního (Larus glaucoides) v České republice First record of the Iceland Gull (Larus glaucoides) in the Czech Republic Václav Beran 1, 2 1 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Extrémní fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve dvou biotopech na Moravě

Extrémní fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve dvou biotopech na Moravě Extrémní fenologická data lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve dvou biotopech na Moravě Extreme phenological data on the Collared Flycatcher (Ficedula albicollis) in two habitats in Moravia Miroslav

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Je kalous ušatý (Asio otus) stálý, potulný nebo tažný? Is the Long-eared Owl (Asio otus) sedentary, nomadic or migratory?

Je kalous ušatý (Asio otus) stálý, potulný nebo tažný? Is the Long-eared Owl (Asio otus) sedentary, nomadic or migratory? Ti c h o d r o m a 21: 7 9 8 7 (2 0 0 9) I S S N 1 3 3 7-0 2 6 X Je kalous ušatý (Asio otus) stálý, potulný nebo tažný? Is the Long-eared Owl (Asio otus) sedentary, nomadic or migratory? Karel ZVÁŘAL 1

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Zahradnictví Roč. 13, č. 5 (2014), s. 8-11 13:5 Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Development of apple leaf number and leaf surface area during

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006

Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Jiří Kmet Kontinuální sledování návštěvnosti Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v roce 2006 Děvín je jedním z nejnavštěvovanějších míst Pavlovských vrchů. (foto Petr Macháček, Regionální muzeum

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS

ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS Acta Geodyn. Geomater.Vol.1, No.4 (136), 61-71, 2004 ANALYSIS OF REPEATED GPS OBSERVATIONS Milada GRÁCOVÁ 1), 2) 1) Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Dept. Advanced Geodesy, Thákurova

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Formátování stránky: horní a dolní okraj 2,5 cm (resp. 0.98 palce), vnitřní okraj 3 cm (resp. 1.18 palce), vnější okraj 2 cm (resp. 0.79 palce), nastavení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2-Př-II-1-6.r. Nižší houby. ČABRADOVÁ V., Mgr., HASCH F., RNDr., SEJPKA J., Mgr., VANĚČKOVÁ I., Mgr.: Přírodopis 6, učebnice

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2 Kubelka V. & Doležal R. / Polák proužkozobý v ČR Polák proužkozobý (Aythya collaris) nový druh pro Českou republiku Ring-necked Duck (Aythya collaris) a new species for the Czech Republic Vojtěch Kubelka

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Havran polní (Corvus frugilegus) a jeho zimování v okrese Pardubice v sezóně 1997/98

Havran polní (Corvus frugilegus) a jeho zimování v okrese Pardubice v sezóně 1997/98 Panurus, 9 (1998): 93-98 ISBN: 80-86046-32-7 Havran polní (Corvus frugilegus) a jeho zimování v okrese Pardubice v sezóně 1997/98 The wintering of Rook (Corvus frugilegus) in the Pardubice district (East

Více

1. DEMOGRAFIE. 1.1 Základní informace o projektech. 1.2 Populační vývoj v teritoriu ESPON

1. DEMOGRAFIE. 1.1 Základní informace o projektech. 1.2 Populační vývoj v teritoriu ESPON 1. DEMOGRAFIE 1.1 Základní informace o projektech Demografické trendy Projekt Demografické trendy z programového období 2006 byl zaměřen na prostorové efekty demografických trendů a migrace v teritoriu

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Úvod. Materiál a metody

Úvod. Materiál a metody ZMĚNA PRŮMĚRNÝCH TEPLOT VZDUCHU VE MĚSTĚ A MIMO MĚSTO ZA POSLEDNÍCH 5 LET The change of mean air temperatures in the town and outside the town during the last 5 years Střeštík J. Geofyzikální ústav AV

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

První prokázaný výskyt zpětného křížence racka stříbřitého (Larus argentatus) a racka bělohlavého (Larus cachinnans) v České republice

První prokázaný výskyt zpětného křížence racka stříbřitého (Larus argentatus) a racka bělohlavého (Larus cachinnans) v České republice První prokázaný výskyt zpětného křížence racka stříbřitého (Larus argentatus) a racka bělohlavého (Larus cachinnans) v České republice First proven case of a backcross hybrid between the Herring Gull (Larus

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS VLIV ZMĚNY SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA PRODUKCI JEHO VYUŽITELNÝCH A NEVYUŽITELNÝCH

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Substituční šifry a frekvenční analýza. Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz

Substituční šifry a frekvenční analýza. Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Substituční šifry a frekvenční analýza Mgr. Radim Janča ijanca@fit.vutbr.cz Harmonogram Celkově 4 cvičení v P256 Prezentace z cvičení budou zveřejňovány na http://buslab.fit.vutbr.cz/kib/ 3 samostatné

Více

Fakulta životního prostředí ČZU, katedra ekologie, Kamýcká 129, CZ-165 21 Praha 6 2

Fakulta životního prostředí ČZU, katedra ekologie, Kamýcká 129, CZ-165 21 Praha 6 2 Hnízdní biologie jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku Breeding biology of the Northern Goshawk (Accipiter gentilis) in the Liberec region, northern Bohemia Jan Hanel 1, 2, Václav Tomášek

Více