VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014

2 Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce Bc. Barbora Benešová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Klánová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

3 Master s Dissertation The group 55+ like unutilized potential of marketing communication in area of tourism and services Bc. Barbora Benešová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Eva Klánová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti CR a služeb zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne jméno a příjmení autora

5 Touto cestou bych ráda poděkovala své vedoucí diplomové práce Ing. Evě Klánové za vstřícnost, cenné rady a odborné vedení během zpracování této práce.

6 ABSTRAKT BENEŠOVÁ, Barbora. Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti CR a služeb. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : s. Cílem této diplomové práce je především analýza subjektů, které působí převážně v oblasti cestovního ruchu a svou činnost zaměřují na seniorské obyvatelstvo. Stěžejní je analýza 9 vybraných cestovních kanceláří, které mají ve své nabídce produkty určené věkové skupině 55+. Předmětem zkoumání analýzy nejsou pouze informace ohledně produktů cestovních kanceláří, ale rovněž informace týkající se jejich seniorské klientely. Dalším důležitým cílem je na základě komparativní analýzy navrhnout možnosti na zlepšení aktuálního stavu nabídky analyzovaných cestovních kanceláří za účelem zvýšení prodejnosti seniorských zájezdů. Mezi vědecké metody, které jsou v práci použity, patří komparace a analýza. V práci je použita například analýza statistických dat. Jako nástroj získávání informací bylo při analýze vybraných cestovních kanceláří použito písemné dotazování, přesněji dotazování formou otevřených odpovědí. Prostřednictvím analýzy bylo zjištěno, že přesto, že seniorská klientela představuje do budoucna veliký potenciál, tak v dnešní době ji dle mého názoru stále není věnována značná pozornost. V návrhové části jsou uvedeny jednotlivé kroky, které by měly vést ke zlepšení aktuálního stavu analyzovaných cestovních kanceláří. Klíčová slova: cestovní kancelář, cestovní ruch, seniorská klientela, sociální cestovní ruch, produkt, zájezd

7 ABSTRACT The aim of this graduation thesis is an analysis of the subjects which particularly occured in the sphere of travel industry and concentrate its main activity on senior population. Key issue is the analysis of 9 chosen travel agencies which include in their offer the products for age group The main point of analysis inquiry is not only information concerning the products of travel agencies, but also information concerning their senior clientele. The next important aim is to propose possibilities of improvement of contemporary offer of analysed travel agencies to increase the sale of senior tours. For such purpose the comparative analysis is used. Comparison and analysis belong among scientific methods used in the thesis. For example, analysis of statistical data is applied in the thesis. The form of written enquiry, more accurately the enquiry via open answers, were used to gain better information on the subject. By means of analysis I have found out that in spite of the fact that senior clientele presents a great deal of potential to the future, nowadays, in my opinion, there is not paid enough attention to this matter. In suggestion part there are mentioned single steps which should help to improve present state of analysed travel agencies. Key words: travel agency,travel industry, senior clientele, social travel industry, product, tour

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Definice volného času Cestovní ruch (CR) Vymezení pojmu a význam cestovní ruch Typologie a systém cestovního ruchu Nové formy a druhy cestovního ruchu Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice Financování a příjmy z cestovního ruchu v ČR Ukazatelé v cestovním ruchu Trendy cestovního ruchu Služby cestovního ruchu Podniky cestovního ruchu Cestovní kanceláře (CK) a cestovní agentury Marketingová komunikace Reklama (advertising) a studie komunikační skupiny Mather Osobní prodej Podpora prodeje (sales promotion) Práce s veřejností (public relations PR) Přímý marketing (direct marketing) Sponzoring Nová média (new media) Statistiky seniorů Demografické charakteristiky Práce Životní situace z hlediska příjmů ANALYTICKÁ ČÁST Seniorský cestovní ruch Analýza seniorských výhod v ČR Senior pas... 36

9 2.3 Sociální cestovní ruch Kritéria a formy podpory rozvoje sociálního cestovního ruchu Podpora sociálního CR v České republice a Evropské unii Analýza fondů a projektů na podporu seniorů v ČR Veletrhy nabízející produkty pro seniory Lázeňský cestovní ruch a věková skupina 55+ v ČR Analýza vybraných CK orientovaných na věkovou skupinu Analýza CK Fischer, a.s Analýza CK Canaria travel Analýza CK Delfín travel Analýza CK Quality tours Analýza CK OK-TOURS Analýza CK Kovotour plus Analýza CK Datour Analýza CK IC Tour Analýza CK Osvěta Shrnutí analýzy NÁVRHOVÁ ČÁST Návrhy na zlepšení aktuálního stavu analyzovaných CK Souhrn navrhovaných řešení ZÁVĚR LITERATURA... 78

10 ÚVOD V úvodu diplomové práce bych nejprve ráda uvedla především argumenty na zdůraznění aktuálnosti vybraného tématu, kterým je Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti CR a služeb. Téma jsem si vybrala především z důvodu demografického vývoje, kdy každým rokem narůstá počet starších obyvatel. Dle ČSÚ (2012) je stárnutí obyvatelstva objektivní realitou celého vyspělého světa. Podíl seniorů poroste i v následujících letech. Senioři dle ČSÚ představují v dnešní době něco okolo 16% všech obyvatel, avšak za 20 let už by to mohla být téměř čtvrtina a za 50 let až třetina společnosti. Díky skutečnosti, že narůstá počet starších lidí, narůstá rovněž i potenciál segmentu klientů starších 55 let. Potenciál starší klientely narůstá ve všech různých odvětvích, pro zaměření mé diplomové práce je však stěžejní oblast cestovního ruchu. V této oblasti si potenciál starších lidí uvědomuje celá řada subjektů, především pak cestovní kanceláře. Cílem diplomové práce je především analýza subjektů, které působí převážně v oblasti cestovního ruchu a svou činnost zaměřují na seniorskou klientelu (obyvatelstvo). Stěžejní je analýza 9 vybraných cestovních kanceláří, které mají ve své nabídce produkty určené věkové skupině 55+. Předmětem zkoumání analýzy nejsou pouze informace ohledně produktů cestovních kanceláří, ale rovněž informace týkající se jejich seniorské klientely. Dalším důležitým cílem je na základě komparativní analýzy navrhnout možnosti na zlepšení aktuálního stavu nabídky analyzovaných cestovních kanceláří za účelem zvýšení prodejnosti seniorských zájezdů. V práci jsou stanoveny tyto hypotézy: H1= Na trhu existuje velké množství cestovních kanceláří, které nabízejí produkty určené věkové skupině 55+. H2= Nabídka produktů cestovních kanceláří, které mají v nabídce seniorské zájezdy, je velmi pestrá a obsáhlá. H3= Průměrný věk seniorských klientů je let a notně převažují ženy. 10

11 H4= Cestovní kanceláře jsou aktivní v marketingové i jiné komunikaci vůči segmentu klientů 55+. H5= Cestovní kanceláře za poslední roky zaznamenaly značný nárůst počtu seniorských klientů. Mezi výzkumné metody, které jsou v práci použity, patří komparace a analýza. V práci je použita například analýza statistických dat. Jako nástroj získávání informací bylo při analýze vybraných cestovních kanceláří použito písemné dotazování, přesněji dotazování formou otevřených odpovědí. V zájmu naplnění cílů diplomové práce je práce rozdělena celkem do tří částí. Jedná se o část teoretickou, analytickou a v poslední řadě návrhovou. Teoretická část je věnována především základním charakteristikám pojmů týkajících se oblasti cestovního ruchu. Je zde například definován volný čas či cestovní ruch. V kapitole týkající se cestovního ruchu je nejen vymezení jeho pojmu a významu, ale rovněž je zde jeho typologie a systém, nové formy a druhy, jeho organizace a řízení v České republice, jeho ukazatelé, trendy, služby či podniky. V této kapitole je rovněž část, která se zaměřuje na financování a příjmy z cestovního ruchu. Nadále se teoretická část zabývá marketingovou komunikací a jejími jednotlivými složkami, jako je reklama, osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností, přímý marketing, sponzoring a v poslední řadě nová média. V úseku, který je věnovaný reklamě, je podrobně popsána studie komunikační skupiny Mather (Marketingová komunikace ke generaci 55+, Ano nebo ne?), která je zaměřena právě na věkovou skupinu 55+. Závěr teoretické části je věnován statistikám seniorů, konkrétně demografickým statistikám, pracovním statistikám a statistikám životní situace seniorů z hlediska příjmů. Analytická část diplomové práce je zpočátku věnována seniorskému cestovnímu ruchu a analýze seniorských výhod v České republice. Další kapitola je zaměřena na sociální cestovní ruch, kde je zmínka o kritériích a formách podpory sociálního cestovního ruchu a mimo jiné je zde analýza významných organizací a projektů, které podporují sociální cestovních v České republice a Evropské unii. Následující kapitoly jsou věnovány analýze fondů a projektů na podporu seniorů v ČR a následně analýze veletrhů nabízející produkty pro seniory. Analytická část se rovněž zabývá lázeňským cestovním ruchem a analýzou českých lázní ve spojitosti s věkovou skupinou 55+ v ČR. V neposlední řadě se analytická část věnuje analýze vybraných CK orientovaných na věkovou skupinu

12 Návrhová část diplomové práce je věnována návrhům a doporučením vtahujícím se k jednotlivým prvkům analýzy cestovních kanceláří. Doporučení se týkají především nabídky cestovních kanceláří, jejich reklamy či marketingové komunikace. Řízení se těmito doporučeními by mělo vést ke zlepšení aktuálního stavu analyzovaných cestovních kanceláří a současně k větší poptávce seniorských klientů. Mezi nejdůležitější informační zdroje, které jsou v této diplomové práci použity, patří především elektronické zdroje a tištěné publikace. Teoretická část se opírá především o tištěné publikace z oblasti cestovního ruchu, marketingu či psychologie. Mezi tyto publikace patří například kniha Marketing v cestovním ruchu autorky Doc. Ing. Dagmar Jakubíkové, CSc. Dále sem můžeme zařadit publikace autorky Doc. PhDr. Jitky Vysekalové, Ph.D., mezi které patří knihy Chování zákazníka, Psychologie reklamy či Jak dělat reklamu. Teoretická část je mimo jiné opřena o statistiky ČSÚ či o studii reklamní agentury Ogilvy. Analytická část vychází z větší části z elektronických zdrojů, kam patří například oficiální webové stránky jednotlivých organizací podporující účast na sociálním cestovním ruchu, dále oficiální webové stránky fondů a projektů podporující seniory či oficiální webové stránky analyzovaných cestovních kanceláří. 12

13 1 TEORETICKÁ ČÁST Teoretická část práce se zabývá teoretickými přístupy, které souvisí s tématem této práce, které je Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb. Následující kapitola definuje volný čas a cestovní ruch. Pozornost je věnována nejen definici cestovního ruchu, ale rovněž jeho historii, typologii a systému řízení. Mimo jiné je věnována pozornost klasifikaci a charakteristice služeb cestovního ruchu a podnikům cestovního ruchu. Další kapitola vysvětluje prvky marketingové komunikace (reklama studie komunikační skupiny Mather, osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností, přímý marketing, sponzoring, nová média). Poslední část teoretické části je zaměřena na statistiky seniorů v České republice, konkrétně na demografické statistiky, pracovní statistiky a v poslední řadě na statistiky životní situace z hlediska příjmů. 1.1 Definice volného času Volný čas byl v historii definován celou řadou odborníků, jejichž názory se do jisté míry lišily. První definice volného času pochází již z období starověkého Řecka a její autorem byl známý řecký filozof Aristoteles, který vnímal volný čas jako čtení veršů, setkávání se s přáteli a poslouchání hudby. Rozhodně pro něj tedy volný čas nebyl spojen s lenošením a nudou. Svoboda spočívala v tom, že člověk nemusel pracovat a oddával se volnému času. Ve středověku byl volný čas vnímán jako časový úsek, který je věnován rozjímání a modlitbám, ale také různým zábavám, hrám a tancům. (Hodaň, Dohnal, 2005, s. 53). V období renesance byla ve velké míře oslavována práce, ta byla považována za dominantu života. To je důvod, proč byla zahálka a lenošení odmítáno. Dále například německý filozof Karel Marx považoval volný čas jako určitou oblast svobody a naopak práci jako oblast nutnosti. I v dnešní době existuje stále celá řada definic volného času. Obecně je však volný čas považován za část mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou nutnou činnost a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj osobnosti a pro různé formy zájmové činnosti. (Jakubíková, 2009, s. 16) Volný čas můžeme také chápat jako podstatnou složku života jedince. Volnočasové aktivity nejenže vyplňují volný čas, 13

14 ale také si kladou za cíl vzdělávat, rozvíjet jedince a v neposlední řadě dalšími způsoby ovlivňovat jeho osobnost. Důležitým rysem volného času je jeho relativní stálost. Společnost má zájem na zvětšování volného času a na vzdělávání, rozvoj duševních a tělesných schopností člověka a na naplňování jeho sociálních funkcí. (Jakubíková, 2009, s. 16) D. Jakubíková ve svém díle Marketing v cestovním ruchu (2009) vytvořila strukturu využití volného času takto: vzdělávání a společenská činnost aktivní odpočinek (četba, poslech rozhlasu a televize, návštěva kina) zájmová činnost výchova dětí tělesná výchova a sport pasivní odpočinek. Všeobecně má volný čas ve vztahu k jedinci především funkci relaxační, rekreační a v neposlední řadě funkci rozvojovou. Zajímavostí z oblasti volného času je dle D. Jakubíková (2009, s ) zjištění, že v posledních letech Čechům přibylo volného času. Potvrdil to výzkum společnosti Incoma Research, který byl zaměřen na otázky spojené se vztahem k volnočasovým aktivitám a k využívání zařízení volného času. Zatímco v roce 2002 lidé ve věku let uvádějí průměrně 28 hodin volného času týdně, v roce 2006 vzrostlo toto číslo až na 31 hodin. Obecně mají muži více volného času než ženy. Největším objemem volného času disponují singles a lidé do 21 let, kteří uvedli dokonce až 37 hodin týdně. Drtivá většina oslovených tráví volný čas nejraději se svými blízkými, ať už s rodinou nebo přáteli. Nejoblíbenějším kulturním zařízením je dle výzkumu kino, které čas od času navštíví až tří čtvrtiny Čechů. Dle analýzy společnosti Incoma Research patří mezi nejpopulárnější sporty (oblíbené všemi věkovými skupinami) především jízda na kole, plávání, turistika a v neposlední řadě míčové hry. Dalším výsledkem tohoto výzkumu je fakt, že lidé žijící v ČR mají v oblibě navštěvování restaurací a podobných zařízení s přáteli 68 % tázaných minimálně jednou 14

15 měsíčně. To ostatně můžeme vidět ve v každodenně obsazených restauracích, barech a podobných zařízeních. Pro 60 % nepředstavují peníze problém trávení volného času. Cílem většiny jedinců je zvyšovat jejich fond volného času a to všemi různými způsoby. Velikost fondu volného času a způsob jeho využití ovlivňuje celá řada faktorů. Například fyzický a psychický stav člověka nebo například záliby a koníčky jedince. Dále je trávení volného času podmíněno celou řadou prvků, jako je například věk, pohlaví, sociální prostředí (vliv rodiny nebo společnosti apod.), demografické a přírodní prostředí (velkoměsto, město, venkov), časová dimenze (pracovní den, víkend, dovolená, svátek), sociálně ekonomické podmínky (zaměstnaný, nezaměstnaný, žena v domácnosti) a v neposlední řadě kulturní zvyklosti. Jelikož v tématu diplomové práce není stanovena horní věková hranice skupiny 55+, velikost fondu volného času a způsob jeho využití se pak ve vztahu k této skupině podle určitého věku člověka ve velké míře liší (záleží samozřejmě i na dalších již zmiňovaných faktorech). Je logické, že velikost fondu volného času bude notně rozdílná u pracujících lidí oproti lidem, kteří pobírají starobní nebo například předčasný důchod. Stejně tak platí, že způsob jeho využití se bude u těchto skupin ve velké míře lišit. Avšak není pravidlem, že například všichni lidé pobírající důchod budou svůj volný čas využívat úplně stejně. Každý z nás je individualita a máme jiné potřeby, zájmy nebo například touhy. Někteří chtějí svůj volný čas trávit aktivně, jiní upřednostňují relaxaci a odpočinek. To platí pro jakoukoli věkovou kategorii. Jedno máme ale jistě všichni společné, jde nám o co největší potěšení a přínos z trávení volného času. Dnes je cestovní ruch nedílnou součástí trávení volného času. Proto je mu věnována následující kapitola. 1.2 Cestovní ruch (CR) Vymezení pojmu a význam cestovní ruch Tour = řecky tornos, což znamená nástroj kruhového tvaru a v latině to můžeme chápat jako zakulatit nebo kroužit. Cestovní ruch je považován za pohyb lidí mimo místa jejich obvyklého (trvalého) bydliště, přechodnost je 12 měsíců v mezinárodním CR a 6 měsíců v domácím CR, realizuje se ve volném čase, primárně není spojen s výdělečnou činností a 15

16 pro účast je důležitá motivace (vzdělávání, rekreace, relaxace apod.). Tyto aspekty se týkají všech věkových kategorií, pohlaví nebo například národností. Cestovní ruch představuje rozsáhlý trh, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. (Jakubíková, 2009, s. 19) Cestovní ruch můžeme rozdělit na domácí cestovní ruch (DCR), kdy tuzemci cestují v tuzemsku, dále máme výjezdový cestovní ruch (VC), kdy tuzemci cestují do ciziny, po té zahraniční cestovní ruch (ZCR), kdy přijíždějí cizinci do tuzemska a v neposlední řadě můžeme cestovní ruch dělit na tranzitní cestovní ruch (TC). Ekvivalentem slova cestovní ruch je mezinárodní slovo turismus. Je důležité nezaměňovat slovo turismus a turistika, není to totéž. Turistika je součástí turismu a je spojena s aktivním pohybem účastníků, například pěší turistika. Platí také, že cestování je širší pojem než turismus. Existují dva důvody, proč lidé cestují. Za prvé cestují lidé z povinnosti, například za podnikáním nebo ze zdravotních důvodů. A za druhé cestují pro potěšení a zábavu, to znamená za sportem nebo za relaxací, odpočinkem apod. Schéma důvodů cestování viz Příloha Typologie a systém cestovního ruchu Typologii cestovního ruchu můžeme rozdělit dle různých klasifikačních hledisek. Záleží například na motivaci účasti (kulturně poznávací, rekreační ), na délce pobytu (krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý), na způsobu organizace (organizovaný, neorganizovaný) nebo na věku účastníků (mládež, dospělí, senioři, rodiny s dětmi). V typologii je klasifikačních hledisek celá řada, vybrané viz Příloha 2. Cestovní ruch je výrazně ovlivněn výběrem správného místa. Tvorba úspěšného turistického produktu závisí na shodě kvality a kapacit, na odpovědích na potřeby různých trhů. Cestovní ruch vzbuzuje pozornost podnikatelů, vlády a veřejnosti. Cestovní ruch je charakteristický tím, že má mnoho konkurentů, kteří usilují o získání lidí ochotných 16

17 cestovat. (Jakubíková, 2009, s. 21) Konkurenty chápeme například cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo ubytovací zařízení (hotely, motely, pensiony, botely ). V přílohách viz Příloha 3 je znázorněn systém cestovního ruchu. Pro organizaci cestovního ruchu je velmi důležitá marketingová orientace. Poskytovatelé služeb se musí snažit porozumět tomu, jak se jednotlivci, kteří mohou být potenciálními zákazníky chovají, jak se rozhodují, za co utrácejí, jak tráví svůj volný čas, co vyhledávají a podobně. Existuje celá řada faktorů působících na rozvoj cestovního ruchu. Mezi ty nejdůležitější patří faktory ekonomické, ekologické, demografické, materiálně technické aj Nové formy a druhy cestovního ruchu Forma cestovního ruchu představuje motivaci k účasti. V posledních letech vznikají nové, velmi zajímavé formy cestovního ruchu. Novou formou cestovního ruchu je například dobrodružný turismus, kdy účastnící cestovního ruchu už nevyhledávají odpočinek a relaxaci, ale chtějí prožít zážitek v podobě adrenalinu. Jedná se o zážitek na dlouhou dobu. Patří sem například Nordic walking, jedná se o běžnou chůzi se speciálními hůlkami. Tento sport pochází z Finska a je možné ho provozovat po celý rok, kdekoli a ve všech věkových i výkonnostních skupinách. Proto se tento sport výborně hodí i pro věkovou skupinu Z Nordic walkingu se postupem času vyvinula celá řada dalších sportů jako Nordic Blading (jízdy na bruslích s hůlkami), Nordig Running atd. Do dobrodružného turismu můžeme nadále zařadit paintball nebo bungee jumping. Další zajímavou formou cestovního ruchu je dobrovolnický turismus, kdy je motivací nezištná pomoc. Tato forma je využívána především mezi mladými lidmi nebo studenty. Týká se například pomoci v rozvoji životního prostředí, pomoci v sirotčincích apod. Diaspora turismus spočívá v návratu lidí, kteří emigrovali a vrací se do své rodné země, ale pouze jako turisti. Výhodou pro cestovní ruch, že tyto pobyty jsou dlouhodobější, ale naopak nevýhodou může být fakt, že můžou být ubytováni u známých či rodiny. Jednou z nepochopitelných forem cestovního ruchu může být pro některé dark turismus, kdy lidé cestují a poznávají místa, kde se staly tragédie, například Terezín, Lidice, Hirošima, Pearl Harbour nebo Osvětim. 17

18 Druh cestovního ruchu vyjadřuje způsob organizace. V posledních letech se rozvinul sociální cestovní ruch, který je zaměřený na seniory, studenty, rodiny s dětmi a hendikepované lidi. Jde o podporování jejich mobility. Dále sem můžeme zařadit gay a lesbický turismus, který je zaměřen na sexuální orientaci, má dokonce i svou asociaci IGLTA. V posledních letech existují i cestovní kanceláře, které se na tento turismus zaměřují. V České republice například cestovní kancelář ESO travel přišla na domácí trh s úplně novým produktem, který je zaměřen právě na lesbickou a gay minoritu. Je to vůbec první česká kancelář, která vydala katalog PinkGo s ucelenou nabídkou cestování pro gaye a lesby ve střední Evropě. Cestovní kancelář ESO travel je členem již zmiňované asociace IGLTA (International Gay and Lesbien Travel Association). Můžeme se také setkat se zajímavým druhem cestovního ruchu a to space turismem, který se zaměřuje na lety do vesmíru, tento druh vznikl v roce 2001, kdy si kalifornský multimilionář zaplatil 20 mil. USD za let do vesmíru. V dnešní době stojí podobný let okolo 200 tisíc USD Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice V České republice spadá sektor cestovního ruchu na národní úrovni pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zřízeno a je to ústřední orgán státní správy. Jeho úkolem je tvorba legislativy v oblasti CR, vytváření koncepce státní politiky CR v ČR, zajišťování a analyzování statistických dat a v neposlední řadě podporuje oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení ČR. Cestovnímu ruchu se věnuje také ministerstvo kultury, které má kompetence v oblasti umění, kulturně výchovné činnosti apod. Pro oblast CR je nejvýznamnější činnost pro oblast kulturních památek. V minulosti byl dokonce předložen návrh tehdejším ministrem kultury Václavem Jehličkou, který se týkal převzetí oblasti cestovního ruchu ministerstvem kultury. Důvodem, proč chtělo ministerstvo kultury získat cestovní ruch, bylo zejména to, že velké procento zahraničních návštěvníků jezdí do České republiky právě za památkami. Ministerstvo kultury tehdy chtělo, aby mohlo více rozhodovat o tom, jak oblast cestovního ruchu financovat. Vedle dalších ministerstev jako je například ministerstvo financí (daňové sazby), ministerstvo dopravy (cyklostezky, infrastruktura), ministerstvo zemědělství (agroturismus), ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo životního prostředí (ochrana životního prostředí) nebo ministerstvo vnitra (vízová politika), se cestovnímu ruchu věnuje 18

19 například Český statistický úřad (ČSÚ), agentura Czech tourism nebo ČNB (Česká národní banka). Český statistický úřad byl zřízen roku 1969 a spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj. Český statistický úřad sleduje tyto ukazatele, kapacitu a návštěvnost ubytovacích zařízení a domácí a výjezdový cestovní ruch. Přehled přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních viz Příloha 4. Český statistický úřad má také v kompetenci sestavování satelitního účtu cestovního ruchu (TSA tourism sattelite account). Satelitní účet cestovního ruchu je statistický nástroj, který nám jako jediný umožňuje sledovat komplexní přínosy cestovního ruchu do národního hospodářství dané země. Jedná se o statistický nástroj založený na bilančním vztahu mezi poptávkou a nabídku. TSA nám umožňuje lepší mezinárodní porovnání statistických údajů. Satelitní účet cestovního ruchu je rozdělen do 10 tabulek (T1 - T4 = poptávka CR, T5 T6 = nabídka CR, T7 = zaměstnanost v CR, T8 = tvorba hrubého fixního kapitálu, T9 = kolektivní spotřeba CR, T10 = nepeněžní ukazatele CR), které nalezneme na internetových stránkách ČSÚ. Příklad statistiky tabulky T1 (spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech aktuálnější statistiky nebyly zatím provedeny) viz Příloha 5A a příklad statistiky tabulky T2 (spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR v letech aktuálnější statistiky nebyly zatím provedeny) viz Příloha 5B. TSA se v praxi využívá pro mezinárodní srovnání, pro regionální srovnání, pro podporu rozhodování veřejných institucí a pro podporu při rozhodování podnikatelských subjektů. Požadavkem na kvalitní data je přesnost, srovnatelnost, včasnost, dostupnost, srozumitelnost a v neposlední řadě koherence. Průmysl cestovního ruchu se v ČR podílí 4,6 % na zaměstnanosti a 2,7 % na HDP. V EU se pak průmysl cestovního ruchu podílí 4 % na zaměstnanosti a současně 4 % na HDP. Ekonomika CR se v ČR podílí 12 % na zaměstnanosti a 10 % na HDP. Stejně je tomu i v Evropské unii Dalšími zdroji dat pro TSA je agentura Czech tourism (jde o doplňkové šetření). Czech tourism je česká centrála cestovního ruchu, jedná se o příspěvkovou organizaci (příspěvky od MMR cca 400 mil. ročně) ministerstva pro místní rozvoj. Byla ale zřízena dříve než MMR, a to , za účelem propagace České republiky jako atraktivní destinace cestovního ruchu na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Tato agentura také napomáhá rozvoji CR v regionech a vychází z marketingového plánu pro každý rok. Stejně jako MMR, tak i agentura Czech tourism se zabývá statistikou cestovního ruchu. Tato 19

20 agentura provádí marketingová šetření zaměřená na monitoring poptávky, např. analýza motivace nebo monitoring návštěvníků v českých destinacích. Dle statistiky Czech tourismu mezi tři nejnavštěvovanější turistické cíle za rok 2012 patří Pražský hrad, Zoologická zahrada Praha a na třetím místě AquaPalace Praha. Přehled dalších nejnavštěvovanějších turistických cílů za rok 2012 viz Příloha 6. ČNB (Česká národní banka) je dalším subjektem, který se věnuje statistice cestovního ruchu, sleduje statistiku z pohledu platební bilance Financování a příjmy z cestovního ruchu v ČR Složitost financování cestovního ruchu je zapříčiněna jeho multioborovým charakterem. Jedná se o financování podniků a financování rozvoje cestovního ruchu. Na financování se podílí jak veřejný sektor, tak soukromý sektor. V současné době je rozvoj cestovního ruchu v České republice financován především ze zdrojů veřejných, kterými jsou fondy Evropské unie (6 mld./rok), dále státní rozpočet (1mld./rok) a v neposlední řadě fondy mimo Evropskou unii. Co se týče příjmů z cestovního ruchu, tak ty činí v České republice cca 120 mld./rok a jsou identické s výdaji účastníků cestovního ruchu. Jedná se o přímé výdaje, které tvoří 45 % na dopravu, 50 % na ubytování a stravování a 5 % na ostatní služby a dále o výdaje nepřímé, které zahrnují například výdaje na oblečení, sportovní vybavení apod Ukazatelé v cestovním ruchu Mezi ukazatele cestovního ruchu můžeme zařadit Troisiho rentu cestovního ruchu, kdy se jedná o tvorbu hodnot v cestovním ruchu z nemateriálních statků, např. voda, les, sluneční svit apod. Jde o takové komodity, které jsou součástí CR, ale neplatíme za ně. Dále do nástrojů pro měření cestovního ruchu můžeme zařadit Schmidhauserův Walliský koeficient, který vyjadřuje počet pracovních míst v teritoriálním sektoru, který je vytvořený počtem lůžek v ubytovacích zařízeních. Dalšími nástroji pro měření CR je například Defertova turistická funkce, která vyjadřuje intenzitu turistické aktivity v destinaci, je to poměr počtu lůžek a počtu obyvatel (T (f) = N / P x 100). Dále sem můžeme zařadit Ogilvieho vyrovnávací funkci, kdy se vychází z toho, že cestovní ruch je jedním z nástrojů regionálního rozvoje a dokáže pomáhat chudým regionům, kde je potenciál turismu. A v neposlední řadě sem patří Doxeho iritační index, což je ukazatel 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE KE GENERACI 55+ ANO NEBO NE? STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER listopad 2009 Studie: Marketingová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Databáze MMR ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR. Prezentace

Databáze MMR ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR. Prezentace ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková

Vývoj spotřeby ryb. Olga Štiková Ilona Mrhálková Vývoj spotřeby ryb Olga Štiková Ilona Mrhálková Spotřeba ryb a rybích výrobků Základními faktory ovlivňujícími spotřebu potravin jsou nabídka, spotřebitelská cena (v souvislosti s cenou dalších výrobků

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

B2B marketing v ČR v roce 2017

B2B marketing v ČR v roce 2017 B2B marketing v ČR v roce 2017 Nástroje, rozpočty, trendy říjen 2017 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch Ing. Lenka Červová, Ph.D. katedra marketingu EF TUL kanc. H643 (5. patro) konzultace: kdykoli po dohodě e-mailem lenka.cervova@tul.cz studijní materiály na multiedu Podmínky

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více