PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

2 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information 01 Vedení spoečnosti Company Management 04 O etišti Praha/Ruzyně About Prague Airport/Ruzyně Naše sužby Our services Životní prostředí The Environment Významný zaměstnavate Major empoyer 11 Naše budoucnost Our future 12 Kíčové ekonomické ukazatee Key economic indicators 13 Vývoj provozních výkonů The deveopment of operationa performance 14 Vydáno v červenci 2009 Pubished in Juy 2009

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE BASIC INFORMATION Představení spoečnosti Letiště Praha, a. s., (dáe Letiště Praha ) je provozovateem nejvýznamnějšího mezinárodního etiště v České repubice a druhého největšího ve střední a východní Evropě. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav, situovaný na severozápadním okraji havního města České repubiky, odbaví okoo 12 miionů cestujících. V současné době na Letišti Praha působí na 50 eteckých spoečností spojujících Prahu přímou inkou se 125 destinacemi po ceém světě. Company introduction The joint stock company, Prague Airport (further ony Prague Airport ) is the operator of the biggest internationa airport in the Czech Repubic and the second argest in Centra and Eastern Europe. Every year the internationa airport, situated on the north-western outskirts of the capita city of the Czech Repubic, has around 12 miion passengers who check-in. Currenty, Prague Airport operates with 50 airine companies connecting Prague directy to 125 destinations around the word. Naše posání Posáním Letiště Praha je poskytovat kvaitní a neustáe se rozvíjející sužby cestujícím a také obchodním partnerům, kterými jsou především etecké a handingové spoečnosti, provozovateé komerčních aktivit v areáu Letiště Praha, zejména pak poskytovateé gastronomických, ubytovacích a dopravních sužeb a provozovateé obchodů. Mezi nejdůežitější úkoy Letiště Praha také patří zajištění bezpečnostních standardů na nejvyšší úrovni. Our mission The mission of Prague Airport is to provide high quaity and continuousy deveop services to passengers and business partners, who are primariy air and handing companies, operators of commercia activities in the area of Prague Airport, especiay providers of catering, accommodation and transport services and shop operators. Among the most important tasks of Prague Airport aso incude ensuring the safety standards at the highest eve. Naše cíe Letiště Praha je moderním evropským vzdušným přístavem a zároveň kíčovým prvkem infrastruktury České repubiky i významným hybateem ekonomické úspěšnosti našeho státu. Management bude pokračovat v nastoupeném trendu rozvoje spoečnosti s cíem vytvořit z Letiště Praha nejvýznamnější vzdušnou bránu do střední a východní Evropy. Our goa Prague Airport is a modern European airport as we as a key eement of the infrastructure of the Czech Repubic and a major force driving the economic success of our state. Management wi continue aong the trend of deveopment in order to make Prague Airport the most significant air gateway to Centra and Eastern Europe. 01

4 OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY Mezi nejvýznamnější ocenění, které Letiště Praha získao již třikrát ve své novodobé historii, patří prvenství v renomované ceosvětové anketě mezi cestujícími nazvané Word Airport Awards, a to za rok 2005, 2006 a 2008 v sekci Nejepší etiště východní Evropy. Awards and Certifications One of its most important awards which Prague Airport won three times in its modern history, is its supremacy in the prestigious goba survey among passengers caed the Word Airport Awards as the Best Airport of Eastern Europe in 2005, 2006 and Přehed nejvýznamnějších ocenění a certifikací Certifikát ISO (systém environmenání poitiky) Zaměstnavate roku pražského regionu místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy umístění v TOP 10 soutěže Českých 100 nejepších certifikát provozní bezpečnosti de standardů Mezinárodní organizace pro civiní etectví ICAO místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy Terminá 2 - dopravní stavba roku místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy List of major awards and certifications 2003 ISO Certificate (system of environmenta poicy) 2004 Empoyer of the year of the Prague region pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 2006 paced in the TOP 10 of the Best Czech 100 competition 2006 Certificate of operationa safety standards, according to the Internationa Civi Aviation Organization ICAO pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 2006 Termina 2 transport construction of the year pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 02

5 03

6 Vedení spoečnosti Company management PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI COMPANY BOARD OF DIRECTORS Spoečnost je řízena pětičenným představenstvem. Jeho čenové jsou zároveň vrchními ředitei a stojí v čee jednotivých divizí, které jsou zákadní součástí organizační struktury spoečnosti. The company is managed by five directors. Its members are aso the chief directors standing at the forefront of individua divisions which are an essentia part of the organizationa structure of the company. Předseda: Ing. Mirosav Dvořák generání ředite Chairman: Chief Executive Officer 1. místopředseda: Mgr. Petr Vasák vrchní ředite pro Finance a korporátní záežitosti Vice Chairman: Senior Executive Director of Finance and Corporate Services Čenové: Ing. Marcea Hrdá vrchní řediteka pro Neetecký provoz, sužby a transformaci Members: Ing. Martin Hava Ing. Jiří Pos DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD Senior Executive Director of Non-Aviation Operations, Services and Transformation vrchní ředite pro Bezpečnost Senior Executive Director of Security vrchní ředite pro Letecký obchod, provoz a řízení majetku Senior Executive Director of Aviation Business, Operation and Properties Management Předseda: Chairman: Ing. Ivan Fuksa Místopředseda: Vice Chairman: Ing. Jiří Kubínek Čenové: Members: MUDr. Pave Bém, Ing. Pave Antonín Stehík, MBA, Mgr. Roman Boček, MBA, JUDr. Tomáš Jindra, Ing. Tomáš Rohena, Eva Havová, Mgr. Jiří Kraus (Stav k ) (To date ) 04

7 Na fotografii zeva/on the photo from the eft: Petr Vasák, Marcea Hrdá, Mirosav Dvořák, Jiří Pos, Martin Hava 05

8 O LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ About Prague Airport/Ruzyně Letiště Praha/Ruzyně, které se nachází 17 kiometrů severozápadně od centra Prahy, disponuje nejmodernějšími technoogiemi a vybavením. Tvoří jej tři termináy, Terminá 1 je určen pro ety mimo schengenský prostor, Terminá 2 souží pro schengenské ety a Terminá 3, nacházející se v jižním areáu, je využíván pro odbavení menších privátních etade. Dráhový systém se skádá ze dvou drah havní RWY 06/24 a vedejší RWY 13/31. V současné době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzetů a přistání) během jedné hodiny. Infrastrukturu etiště dáe tvoří 3 prsty, 53 gatů a 33 nástupních mostů. Odbavovací pocha v severní části areáu zahrnuje 63 odbavovacích stání, v jižní obasti určené pro menší privátní etada je 24 odbavovacích a 40 odstavných stání. V areáu pražského mezinárodního etiště se nacházejí také dva cargo termináy. Mezi nejvýznamnější ICT systémy patří Centrání etištní databáze, která poskytuje data nejen pro Letiště Praha, ae také pro Řízení etového provozu, jednotivé aeroinky a ostatní obchodní partnery. K daším důežitým ICT systémům patří např. systém řízení automatické třídírny zavazade, systém pro navádění etade při parkování či systém dynamického pánování a přiděování zdrojů Letiště Praha. Prague Airport / Ruzyne Airport, which is ocated 17 km northwest of the city center, offers the atest technoogy and equipment. It consists of three terminas, Termina 1 is designed for fights outside the Schengen Area, Termina 2 is used for Schengen fights and Termina 3, ocated in the southern area, is used for handing sma private panes. The runway system consists of two runways - the primary side RWY 06/24 and the secondary RWY 13/31. Currenty, the system aows 46 runway movements (take-off and anding) within one hour. The airport s infrastructure further consists of 3 boarding ramps (piers), 53 gates and 33 boarding bridges. The apron in the northern part of the compex incudes 63 docking stands, and its southern zone features 24 docking and 40 parking stands designated for use by smaer private aircrafts. There are aso two cargo terminas in the compex. The centra airport database, which provides data not ony for the Prague Airport, but aso for Air Traffic Contro, individua airiners and other business partners, is among the most important ICT systems in pace. Other major ICT systems used is an automatic sorting system of baggage, a system for aircraft parking guidance, and a system of dynamic panning and resource aocation of Prague Airport. 06

9 NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES LETECKÝ OBCHOD A PROVOZ V současné době na Letišti Praha působí 50 eteckých spoečností, které zajišťují pravidená etecká spojení, daší desítky pak nabízejí charterovou přepravu, a 6 cargo dopravců. Svou bázi má na Letišti Praha národní dopravce České aeroinie, dáe pak český Trave Service, sovenský SkyEurope a maďarský Wizzair. Obchodní poitika Letiště Praha v obasti rozvoje sítě destinací i posiování frekvence spojení na stávajících inkách je vemi aktivní a efektivní. Zahrnuje transparentní cenotvorbu s otevřeným přístupem ke všem eteckým spoečnostem, dáe denní komunikaci se zástupci dopravců zahrnující poskytování anaýz, statistických údajů, informací o destinaci i propojování se spoečnostmi z obasti cestovního ruchu. AVIATION BUSINESS AND OPERATION Currenty, Prague Airport is operating with 50 airine companies that provide reguar fights. Further on there is a number of companies that provide additiona charter fights, and 6 cargo carriers. The nationa Czech Airines, as we as the Czech Trave Service, the Sovak SkyEurope and Hungarian Wizzair operate on the base of Prague Airport. The commercia poicy of Prague Airport, in the fied of network deveopment of destinations and the frequency of connections of existing ines is very active and effective. It incudes a transparent basis of price cacuation with free access to a the airine companies, as we as daiy communication with the representatives of carriers, incuding providing anaysis, statistics, information about the destination and networking with companies from tourism. Handing Letiště Praha zajišťuje sužby odbavení cestujících a jejich zavazade i pozemní odbavení etade pro řadu eteckých spoečností, k nejvýznamnějším z nich patří tři na Letišti Praha bázované aeroinky SkyEurope, Trave Service a Wizzair, a dáe Ryanair a z charterových dopravců Tunis Air. Letiště Praha dáe spoupracuje s dvěma externími handingovými spoečnostmi ČSA Handing a Menzies Aviation. Handing Prague Airport provides services of handing passengers and their baggage and ground handing of aircraft for many airine companies, among which the most important incude the three based airine companies: SkyEurope, Trave Service and Wizzair, as we as Ryanair and for the charter carrier Tunis Air. Prague Airport further cooperates with the two externa handing companies - CSA Handing and Menzies Aviation. Neetecké komerční aktivity Podí výnosů z obchodních aktivit, které dopňují servis pro cestující na etišti, se postupně zvyšuje a jeho význam v gobáním měřítku narůstá. Mezi nejčastější sužby využívané na etišti patří zaparkování vozu před odetem, občerstvení se v některé z restaurací, nákup v obchodech, reaxace a pro náročnou kienteu jsou připraveny VIP sužby. Non-aviation commercia activities The share of revenues from commercia activities, which compement services for passengers at the airport, is graduay increasing as we as its importance on a goba scae. Among the most common services used at the airport is car parking before departures, buying refreshments in some of the restaurants, buying in shops, reaxation and VIP services prepared for demanding cients. 07

10 Restaurace a obchody Na Letišti Praha mají cestující aktuáně k dispozici nabídku více než 30 restaurací - od mezinárodních řetězců rychého stravování, přes pizzerie až po gastronomická zařízení na vysoké úrovni. Vybírat si mohou také ze sortimentu více než 70 obchodů zaměřených na módu a dopňky, parfémy, nápoje, hračky atd. Restaurants and shops At Prague Airport, passengers have currenty a seection of more than thirty avaiabe restaurants from internationa fast food chains, through to pizzerias and gastronomic faciities which are at a high eve of quaity. There is aso a range of more than 70 shops that focus on fashion and accessories, perfumes, drinks, toys, etc. from which to seect. Parkování Letiště Praha nabízí široké spektrum parkovacích možností přímo na etišti. Nabídka zahrnuje krátkodobé parkování přímo před termináy, douhodobé parkování v krytých parkovacích domech a také VIP hídané parkování s dopňujícím servisem. Parking Prague Airport offers a wide range of parking options directy at the airport. The offer incudes short-term parking in front of terminas, ong-term parking in covered parking areas and VIP parking with increased security and additiona services. VIP sužby VIP sužby Letiště Praha zajišťuje ve svých VIP saóncích Cub Continenta a Cub Evropa. Jejich principem je soukromí a pohodí pro náročnou kienteu. Zákadem VIP sužeb je odbavení cestujících přímo v prostoru saónku a samostatný odvoz k etadu. VIP sužby Letiště Praha byy s vemi kadnou odezvou využívány účastníky akcí v rámci předsednictví České repubiky v EU. VIP services Prague Airport is provided with VIP services by Continenta Cub and Cub Europe in their VIP ounges. Their motive is privacy and comfort for demanding cients. The base of such VIP services is checking in directy inside the VIP ounges and transporting uggage separatey to the airpane. The VIP services of Prague Airport received very positive response from participants within Czech Repubic s chairmanship of the EU. Bezpečnost Letiště Praha zajišťuje také bezpečnostní kontrou cestujících, ostrahu areáu ceého etiště a má speciaizovanou jednotku hasičů. Zdravotní záchrannou sužbu v režimu 24H zabezpečuje smuvní partner. Safety Prague Airport aso provides security checks of passengers and a speciaized fire-fighting unit covering the area around the airport. A 24 hour medica rescue service is provided by a contracted partner. 08

11 Ostatní sužby Informační servis Letiště Praha funguje 24 hodin denně a je dosažitený jak teefonicky, tak i na viditeně označených informačních přepážkách v Termináu 1 a 2. Mezi daší sužby zajišťované smuvními partnery Letiště Praha patří např. pošta, bankomaty, směnárny či ubytování v hoteech v areáu etiště. Other services The information service of Prague Airport operates 24 hours a day and is avaiabe both by teephone as we as from ceary marked information counters in Termina 1 and 2. Among other services provided by partners of Prague Airport is a post office, ATMs, currency exchange offices and accommodation in hotes within the airport premises. 09

12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THE ENVIRONMENT Letiště Praha svou podnikateskou činnost vykonává s ohedem na životní prostředí a své působení na okoí. Podpis Memoranda o spoupráci v obasti optimaizace provozní efektivnosti a ochrany životního prostředí v září 2008 nejvyššími představitei Letiště Praha, Řízení etového provozu a Českých aeroinií by aktivní reakcí na požadavek úzké spoupráce v rámci etectví s cíem zajištění trvaého rozvoje etecké dopravy v České repubice a zajištění její dostupnosti široké veřejnosti. Letiště Praha si je vědomo své spoečenské odpovědnosti vypývající z vivu jeho činnosti na životní prostředí a na život obyvate v okoí etiště, proto buduje dobré vztahy se svými sousedy. I v oňském roce pokračovaa protihuková opatření, mimo jiné v podobě investic do výměny oken v dotčených okaitách. Prague Airport performs its business activities with regard to the environment and its exposure to the surroundings. The signing of the memorandum of cooperation in the fied of optimizing operationa efficiency and environmenta protection in September 2008, by Heads of Prague Airport, Air Traffic Contro and Czech Airines, was an active response to the requirement for cose cooperation in the framework of aviation with a view to ensure sustainabe deveopment of air transport in the Czech Repubic and ensuring its avaiabiity for the genera pubic. Prague Airport is aware of its socia responsibiity arising from the impact of its activities on the environment and on ife of peope in the vicinity of the airport, and therefore it is buiding good reations with its neighbours. In its awareness to continue reducing noise eves, windows of buidings were changed in affected areas. 10

13 VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL Major empoyer Letiště Praha je významným a stabiním zaměstnavateem s nízkou fuktuací zaměstnanců. V současné době v něm pracuje cca zaměstnanců, daších odhadovaných více než idí zaměstnávají firmy působící na etišti či navázané na jeho provoz. Prague Airport is a significant and stabe empoyer with ow fuctuation of staff. Currenty, approximatey empoyees work for the airport and more than an estimated additiona peope are empoyed by companies operating at the airport and inked to its operation. Počet pracovníků - průměrné přepočtené stavy Number of empoyees - average adjusted numbers Zaměstnanci Letiště Praha de oboru činnosti Empoyees of Prague Airport according to fied of activity Administrativa Administration Bezpečnost Safety Handing Handing Management Management Obchod Business Provoz Operation 11

14 NAŠE BUDOUCNOST OUR FUTURE Projekt výstavby paraení dráhy Kíčovým projektem pro daší rozvoj Letiště Praha je vybudování paraení dráhy RWY 06R/24L. Nová dráha je pánována souběžně se stávající havní, díky ní se významně zvýší kapacita dráhového systému. Pode předpokádaného harmonogramu bude do provozu uvedena v roce 2014, což je i termín, ve kterém přestane dostačovat současný dráhový systém. Jedná se o významnou investici v obasti dopravní infrastruktury v České repubice, jejíž stavba a násedné uvedení do provozu bude mít pozitivní mutipikační efekty pro národní ekonomiku. The construction of a parae runway A key project for the deveopment of Prague Airport is the construction of the parae runway 06R/24L. The new runway is panned in parae with the existing one which, as a resut, wi significanty increase the capacity of the runway system. According to the anticipated timetabe for commissioning it wi be in operation in 2014, which is the date on which the current runway system ceases to manage capacity. This is a significant investment in the transport infrastructure in the Czech Repubic, whose construction and subsequent entry into service wi have a positive mutipying effect on the nationa economy. 12

15 KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Key economic indicators Ukazate Finanční výkony (mi. Kč) Přidaná hodnota (mi. Kč) Provozní zisk (mi. Kč) Hospodářský výsedek před zdaněním (mi. Kč) Hospodářský výsedek za účetní období (mi. Kč) Aktiva (md. Kč) Vastní kapitá (md. Kč) Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) Návratnost aktiv (čistý zisk/aktiva) v % Návratnost vastního kapitáu (čistý zisk/vastní kapitá) v % Indicator Revenues (mi. CZK) Added vaue (mi. CZK) Operating profit (mi. CZK) Profit before tax (mi. CZK) Profit for the accounting period (mi. CZK) Assets (bi. CZK) Sharehoders equity (bi. CZK) Number of empoyees (average adjusted number) Return on assets (net profit/assets) in % Return on sharehoders equity (net profit/sharehoders equity) in % ,3 25, ,75 % 3,86 % ,7% ,1% ,7% ,5% ,5% 36,6 3,8% 26,3 4,3% ,1% 3,04 % 4,23 % ,1% ,9% ,9% ,8% ,5% 38,7 5,5% 26,9 2,4% ,9% 3,04 % 4,36 % Komentář: Ekonomický subjekt odpovědný za rozvoj a provoz etiště Praha - Ruzyně hospodaři v roce 2008 ve dvou právních formách, a to do jako státní podnik (Správa Letiště Praha, s.p., dáe jen SLP) a od jako akciová spoečnost (Letiště Praha, a. s., dáe jen LP), která vznika v únoru 2008 za účeem pokračování v činnosti SLP. Majetek SLP určený k transformaci by do této a.s. vožen k Z pohedu českých účetních standardů hospodařiy tyto dvě právní entity nezávise a jako takové vykázay i samostatné nekonsoidované výsedky. Z pohedu věcného však hospodaření těchto subjektů měo naprostou kontinuitu, a proto je možné na výsedky těchto dvou subjektů pohížet také z hediska ekonomického či manažerského jako na jeden ceek. Finanční ukazatee za rok 2008, které vycházejí z výkazu zisku a ztráty, jsou tedy prostým součtem výnosových a nákadových ukazateů státního podniku do s ukazatei pro akciovou spoečnost za období 2-12/2008. Ukazatee rozvahy představují stav z rozvahy a. s. k Výsedky za rok 2007 a předchozí éta jsou za SLP, respektive ještě dříve Letiště Praha, s. p. Comment: The economic entity responsibe for deveopment and operation of the Prague Airport - Ruzyně was managed in two ega forms in 2008, as a state enterprise unti (Prague Airport Administration, further referred to as PAA) and from as a joint stock company (Prague Airport, further referred to as PA), which was created in February 2008 in order to continue the activities of PAA. Assets of PAA for the purpose of transformation were added to joint stocks in From the perspective of the Czech Accounting Standards management of these two ega entities were independent from each other and as such had separated non-consoidated resuts. However, from the perspective of materia management, these entities had compete continuity, and therefore it is possibe to see the resuts of these two entities in terms of economy or management as a whoe. Financia indicators for the year 2008, based on profit and oss, are simpy the sum of the income and expenses of the state enterprise unti with indicators for the joint-stock company for the period 2-12/2008. The indicators represent the state of the baance sheet of the joint stock for The resuts for the year 2007 and prior years are under PAA or sti before Prague Airport Přidaná hodnota v miionech Kč Added vaue - miions CZK 13

16 Vývoj provozních výkonů Deveopment of operationa performance Ukazate Počet odbavených cestujících Počet pohybů etade Počet tun přistání ,8% ,6% ,3% ,5% ,5% ,7% ,2% ,4% ,6% ,9% ,2% ,5% ,1% ,5% ,1% ,5% ,8% ,9% ,4% ,0% ,1% ,6% ,3% ,6% Indicator Number of passengers Number of aircraft movements Number of andings (tonnes) ,8% ,6% ,3% ,5% ,5% ,7% ,2% ,4% ,6% ,9% ,2% ,5% ,1% ,5% ,1% ,5% ,8% ,9% ,4% ,0% ,1% ,6% ,3% ,6% Provozní výkony etiště Operating Performance of the airport evá osa eft axis Počet odbavených cestujících v miionech Number of passengers in miions pravá osa right axis Počet pohybů etade Number of aircraft movements 14

17 15

18 KONTAKTY CONTACTS Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/ Praha 6, CZ Teefonní ústředna Operator te.: Vedení spoečnosti Company Management te.: fax: Životní prostředí - modrá inka Environmenta protection bue ine e-mai: te.: Náměty a připomínky Topics and comments e-mai: 16

19 Létejte z Prahy Fy from Prague

20

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information Ocenění a certifikáty Awards and Certifications

Více

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information Ocenění a certifikáty Awards and Certifications

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016

LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 LETIŠTNÍ CENÍK OD 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 29. 3. 2015 do 26. 3. 2016. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

LETIŠTNÍ CENÍK OD do

LETIŠTNÍ CENÍK OD do LETIŠTNÍ CENÍK OD 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017 Letištní ceník obsahuje principy poplatkové politiky se záměrem aplikovat je od 27. 3. 2016 do 25. 3. 2017. Proces projednávání a konzultací letištního ceníku

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport 2012 Zpráva o spoečenské odpovědnosti Corporate Socia Responsibiity Report Letiště Praha Prague Airport 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Vaues 05 3 Strategie a piíře spoečenské

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Jednoduchá správa Zařízení Jednotné přihlašování Windows Server Active Directory Další systémy a aplikace Uživatelské jméno Azure Veřejný Cloud SaaS Office

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více