PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

2 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information 01 Vedení spoečnosti Company Management 04 O etišti Praha/Ruzyně About Prague Airport/Ruzyně Naše sužby Our services Životní prostředí The Environment Významný zaměstnavate Major empoyer 11 Naše budoucnost Our future 12 Kíčové ekonomické ukazatee Key economic indicators 13 Vývoj provozních výkonů The deveopment of operationa performance 14 Vydáno v červenci 2009 Pubished in Juy 2009

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE BASIC INFORMATION Představení spoečnosti Letiště Praha, a. s., (dáe Letiště Praha ) je provozovateem nejvýznamnějšího mezinárodního etiště v České repubice a druhého největšího ve střední a východní Evropě. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav, situovaný na severozápadním okraji havního města České repubiky, odbaví okoo 12 miionů cestujících. V současné době na Letišti Praha působí na 50 eteckých spoečností spojujících Prahu přímou inkou se 125 destinacemi po ceém světě. Company introduction The joint stock company, Prague Airport (further ony Prague Airport ) is the operator of the biggest internationa airport in the Czech Repubic and the second argest in Centra and Eastern Europe. Every year the internationa airport, situated on the north-western outskirts of the capita city of the Czech Repubic, has around 12 miion passengers who check-in. Currenty, Prague Airport operates with 50 airine companies connecting Prague directy to 125 destinations around the word. Naše posání Posáním Letiště Praha je poskytovat kvaitní a neustáe se rozvíjející sužby cestujícím a také obchodním partnerům, kterými jsou především etecké a handingové spoečnosti, provozovateé komerčních aktivit v areáu Letiště Praha, zejména pak poskytovateé gastronomických, ubytovacích a dopravních sužeb a provozovateé obchodů. Mezi nejdůežitější úkoy Letiště Praha také patří zajištění bezpečnostních standardů na nejvyšší úrovni. Our mission The mission of Prague Airport is to provide high quaity and continuousy deveop services to passengers and business partners, who are primariy air and handing companies, operators of commercia activities in the area of Prague Airport, especiay providers of catering, accommodation and transport services and shop operators. Among the most important tasks of Prague Airport aso incude ensuring the safety standards at the highest eve. Naše cíe Letiště Praha je moderním evropským vzdušným přístavem a zároveň kíčovým prvkem infrastruktury České repubiky i významným hybateem ekonomické úspěšnosti našeho státu. Management bude pokračovat v nastoupeném trendu rozvoje spoečnosti s cíem vytvořit z Letiště Praha nejvýznamnější vzdušnou bránu do střední a východní Evropy. Our goa Prague Airport is a modern European airport as we as a key eement of the infrastructure of the Czech Repubic and a major force driving the economic success of our state. Management wi continue aong the trend of deveopment in order to make Prague Airport the most significant air gateway to Centra and Eastern Europe. 01

4 OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY Mezi nejvýznamnější ocenění, které Letiště Praha získao již třikrát ve své novodobé historii, patří prvenství v renomované ceosvětové anketě mezi cestujícími nazvané Word Airport Awards, a to za rok 2005, 2006 a 2008 v sekci Nejepší etiště východní Evropy. Awards and Certifications One of its most important awards which Prague Airport won three times in its modern history, is its supremacy in the prestigious goba survey among passengers caed the Word Airport Awards as the Best Airport of Eastern Europe in 2005, 2006 and Přehed nejvýznamnějších ocenění a certifikací Certifikát ISO (systém environmenání poitiky) Zaměstnavate roku pražského regionu místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy umístění v TOP 10 soutěže Českých 100 nejepších certifikát provozní bezpečnosti de standardů Mezinárodní organizace pro civiní etectví ICAO místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy Terminá 2 - dopravní stavba roku místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy List of major awards and certifications 2003 ISO Certificate (system of environmenta poicy) 2004 Empoyer of the year of the Prague region pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 2006 paced in the TOP 10 of the Best Czech 100 competition 2006 Certificate of operationa safety standards, according to the Internationa Civi Aviation Organization ICAO pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 2006 Termina 2 transport construction of the year pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 02

5 03

6 Vedení spoečnosti Company management PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI COMPANY BOARD OF DIRECTORS Spoečnost je řízena pětičenným představenstvem. Jeho čenové jsou zároveň vrchními ředitei a stojí v čee jednotivých divizí, které jsou zákadní součástí organizační struktury spoečnosti. The company is managed by five directors. Its members are aso the chief directors standing at the forefront of individua divisions which are an essentia part of the organizationa structure of the company. Předseda: Ing. Mirosav Dvořák generání ředite Chairman: Chief Executive Officer 1. místopředseda: Mgr. Petr Vasák vrchní ředite pro Finance a korporátní záežitosti Vice Chairman: Senior Executive Director of Finance and Corporate Services Čenové: Ing. Marcea Hrdá vrchní řediteka pro Neetecký provoz, sužby a transformaci Members: Ing. Martin Hava Ing. Jiří Pos DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD Senior Executive Director of Non-Aviation Operations, Services and Transformation vrchní ředite pro Bezpečnost Senior Executive Director of Security vrchní ředite pro Letecký obchod, provoz a řízení majetku Senior Executive Director of Aviation Business, Operation and Properties Management Předseda: Chairman: Ing. Ivan Fuksa Místopředseda: Vice Chairman: Ing. Jiří Kubínek Čenové: Members: MUDr. Pave Bém, Ing. Pave Antonín Stehík, MBA, Mgr. Roman Boček, MBA, JUDr. Tomáš Jindra, Ing. Tomáš Rohena, Eva Havová, Mgr. Jiří Kraus (Stav k ) (To date ) 04

7 Na fotografii zeva/on the photo from the eft: Petr Vasák, Marcea Hrdá, Mirosav Dvořák, Jiří Pos, Martin Hava 05

8 O LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ About Prague Airport/Ruzyně Letiště Praha/Ruzyně, které se nachází 17 kiometrů severozápadně od centra Prahy, disponuje nejmodernějšími technoogiemi a vybavením. Tvoří jej tři termináy, Terminá 1 je určen pro ety mimo schengenský prostor, Terminá 2 souží pro schengenské ety a Terminá 3, nacházející se v jižním areáu, je využíván pro odbavení menších privátních etade. Dráhový systém se skádá ze dvou drah havní RWY 06/24 a vedejší RWY 13/31. V současné době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzetů a přistání) během jedné hodiny. Infrastrukturu etiště dáe tvoří 3 prsty, 53 gatů a 33 nástupních mostů. Odbavovací pocha v severní části areáu zahrnuje 63 odbavovacích stání, v jižní obasti určené pro menší privátní etada je 24 odbavovacích a 40 odstavných stání. V areáu pražského mezinárodního etiště se nacházejí také dva cargo termináy. Mezi nejvýznamnější ICT systémy patří Centrání etištní databáze, která poskytuje data nejen pro Letiště Praha, ae také pro Řízení etového provozu, jednotivé aeroinky a ostatní obchodní partnery. K daším důežitým ICT systémům patří např. systém řízení automatické třídírny zavazade, systém pro navádění etade při parkování či systém dynamického pánování a přiděování zdrojů Letiště Praha. Prague Airport / Ruzyne Airport, which is ocated 17 km northwest of the city center, offers the atest technoogy and equipment. It consists of three terminas, Termina 1 is designed for fights outside the Schengen Area, Termina 2 is used for Schengen fights and Termina 3, ocated in the southern area, is used for handing sma private panes. The runway system consists of two runways - the primary side RWY 06/24 and the secondary RWY 13/31. Currenty, the system aows 46 runway movements (take-off and anding) within one hour. The airport s infrastructure further consists of 3 boarding ramps (piers), 53 gates and 33 boarding bridges. The apron in the northern part of the compex incudes 63 docking stands, and its southern zone features 24 docking and 40 parking stands designated for use by smaer private aircrafts. There are aso two cargo terminas in the compex. The centra airport database, which provides data not ony for the Prague Airport, but aso for Air Traffic Contro, individua airiners and other business partners, is among the most important ICT systems in pace. Other major ICT systems used is an automatic sorting system of baggage, a system for aircraft parking guidance, and a system of dynamic panning and resource aocation of Prague Airport. 06

9 NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES LETECKÝ OBCHOD A PROVOZ V současné době na Letišti Praha působí 50 eteckých spoečností, které zajišťují pravidená etecká spojení, daší desítky pak nabízejí charterovou přepravu, a 6 cargo dopravců. Svou bázi má na Letišti Praha národní dopravce České aeroinie, dáe pak český Trave Service, sovenský SkyEurope a maďarský Wizzair. Obchodní poitika Letiště Praha v obasti rozvoje sítě destinací i posiování frekvence spojení na stávajících inkách je vemi aktivní a efektivní. Zahrnuje transparentní cenotvorbu s otevřeným přístupem ke všem eteckým spoečnostem, dáe denní komunikaci se zástupci dopravců zahrnující poskytování anaýz, statistických údajů, informací o destinaci i propojování se spoečnostmi z obasti cestovního ruchu. AVIATION BUSINESS AND OPERATION Currenty, Prague Airport is operating with 50 airine companies that provide reguar fights. Further on there is a number of companies that provide additiona charter fights, and 6 cargo carriers. The nationa Czech Airines, as we as the Czech Trave Service, the Sovak SkyEurope and Hungarian Wizzair operate on the base of Prague Airport. The commercia poicy of Prague Airport, in the fied of network deveopment of destinations and the frequency of connections of existing ines is very active and effective. It incudes a transparent basis of price cacuation with free access to a the airine companies, as we as daiy communication with the representatives of carriers, incuding providing anaysis, statistics, information about the destination and networking with companies from tourism. Handing Letiště Praha zajišťuje sužby odbavení cestujících a jejich zavazade i pozemní odbavení etade pro řadu eteckých spoečností, k nejvýznamnějším z nich patří tři na Letišti Praha bázované aeroinky SkyEurope, Trave Service a Wizzair, a dáe Ryanair a z charterových dopravců Tunis Air. Letiště Praha dáe spoupracuje s dvěma externími handingovými spoečnostmi ČSA Handing a Menzies Aviation. Handing Prague Airport provides services of handing passengers and their baggage and ground handing of aircraft for many airine companies, among which the most important incude the three based airine companies: SkyEurope, Trave Service and Wizzair, as we as Ryanair and for the charter carrier Tunis Air. Prague Airport further cooperates with the two externa handing companies - CSA Handing and Menzies Aviation. Neetecké komerční aktivity Podí výnosů z obchodních aktivit, které dopňují servis pro cestující na etišti, se postupně zvyšuje a jeho význam v gobáním měřítku narůstá. Mezi nejčastější sužby využívané na etišti patří zaparkování vozu před odetem, občerstvení se v některé z restaurací, nákup v obchodech, reaxace a pro náročnou kienteu jsou připraveny VIP sužby. Non-aviation commercia activities The share of revenues from commercia activities, which compement services for passengers at the airport, is graduay increasing as we as its importance on a goba scae. Among the most common services used at the airport is car parking before departures, buying refreshments in some of the restaurants, buying in shops, reaxation and VIP services prepared for demanding cients. 07

10 Restaurace a obchody Na Letišti Praha mají cestující aktuáně k dispozici nabídku více než 30 restaurací - od mezinárodních řetězců rychého stravování, přes pizzerie až po gastronomická zařízení na vysoké úrovni. Vybírat si mohou také ze sortimentu více než 70 obchodů zaměřených na módu a dopňky, parfémy, nápoje, hračky atd. Restaurants and shops At Prague Airport, passengers have currenty a seection of more than thirty avaiabe restaurants from internationa fast food chains, through to pizzerias and gastronomic faciities which are at a high eve of quaity. There is aso a range of more than 70 shops that focus on fashion and accessories, perfumes, drinks, toys, etc. from which to seect. Parkování Letiště Praha nabízí široké spektrum parkovacích možností přímo na etišti. Nabídka zahrnuje krátkodobé parkování přímo před termináy, douhodobé parkování v krytých parkovacích domech a také VIP hídané parkování s dopňujícím servisem. Parking Prague Airport offers a wide range of parking options directy at the airport. The offer incudes short-term parking in front of terminas, ong-term parking in covered parking areas and VIP parking with increased security and additiona services. VIP sužby VIP sužby Letiště Praha zajišťuje ve svých VIP saóncích Cub Continenta a Cub Evropa. Jejich principem je soukromí a pohodí pro náročnou kienteu. Zákadem VIP sužeb je odbavení cestujících přímo v prostoru saónku a samostatný odvoz k etadu. VIP sužby Letiště Praha byy s vemi kadnou odezvou využívány účastníky akcí v rámci předsednictví České repubiky v EU. VIP services Prague Airport is provided with VIP services by Continenta Cub and Cub Europe in their VIP ounges. Their motive is privacy and comfort for demanding cients. The base of such VIP services is checking in directy inside the VIP ounges and transporting uggage separatey to the airpane. The VIP services of Prague Airport received very positive response from participants within Czech Repubic s chairmanship of the EU. Bezpečnost Letiště Praha zajišťuje také bezpečnostní kontrou cestujících, ostrahu areáu ceého etiště a má speciaizovanou jednotku hasičů. Zdravotní záchrannou sužbu v režimu 24H zabezpečuje smuvní partner. Safety Prague Airport aso provides security checks of passengers and a speciaized fire-fighting unit covering the area around the airport. A 24 hour medica rescue service is provided by a contracted partner. 08

11 Ostatní sužby Informační servis Letiště Praha funguje 24 hodin denně a je dosažitený jak teefonicky, tak i na viditeně označených informačních přepážkách v Termináu 1 a 2. Mezi daší sužby zajišťované smuvními partnery Letiště Praha patří např. pošta, bankomaty, směnárny či ubytování v hoteech v areáu etiště. Other services The information service of Prague Airport operates 24 hours a day and is avaiabe both by teephone as we as from ceary marked information counters in Termina 1 and 2. Among other services provided by partners of Prague Airport is a post office, ATMs, currency exchange offices and accommodation in hotes within the airport premises. 09

12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THE ENVIRONMENT Letiště Praha svou podnikateskou činnost vykonává s ohedem na životní prostředí a své působení na okoí. Podpis Memoranda o spoupráci v obasti optimaizace provozní efektivnosti a ochrany životního prostředí v září 2008 nejvyššími představitei Letiště Praha, Řízení etového provozu a Českých aeroinií by aktivní reakcí na požadavek úzké spoupráce v rámci etectví s cíem zajištění trvaého rozvoje etecké dopravy v České repubice a zajištění její dostupnosti široké veřejnosti. Letiště Praha si je vědomo své spoečenské odpovědnosti vypývající z vivu jeho činnosti na životní prostředí a na život obyvate v okoí etiště, proto buduje dobré vztahy se svými sousedy. I v oňském roce pokračovaa protihuková opatření, mimo jiné v podobě investic do výměny oken v dotčených okaitách. Prague Airport performs its business activities with regard to the environment and its exposure to the surroundings. The signing of the memorandum of cooperation in the fied of optimizing operationa efficiency and environmenta protection in September 2008, by Heads of Prague Airport, Air Traffic Contro and Czech Airines, was an active response to the requirement for cose cooperation in the framework of aviation with a view to ensure sustainabe deveopment of air transport in the Czech Repubic and ensuring its avaiabiity for the genera pubic. Prague Airport is aware of its socia responsibiity arising from the impact of its activities on the environment and on ife of peope in the vicinity of the airport, and therefore it is buiding good reations with its neighbours. In its awareness to continue reducing noise eves, windows of buidings were changed in affected areas. 10

13 VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL Major empoyer Letiště Praha je významným a stabiním zaměstnavateem s nízkou fuktuací zaměstnanců. V současné době v něm pracuje cca zaměstnanců, daších odhadovaných více než idí zaměstnávají firmy působící na etišti či navázané na jeho provoz. Prague Airport is a significant and stabe empoyer with ow fuctuation of staff. Currenty, approximatey empoyees work for the airport and more than an estimated additiona peope are empoyed by companies operating at the airport and inked to its operation. Počet pracovníků - průměrné přepočtené stavy Number of empoyees - average adjusted numbers Zaměstnanci Letiště Praha de oboru činnosti Empoyees of Prague Airport according to fied of activity Administrativa Administration Bezpečnost Safety Handing Handing Management Management Obchod Business Provoz Operation 11

14 NAŠE BUDOUCNOST OUR FUTURE Projekt výstavby paraení dráhy Kíčovým projektem pro daší rozvoj Letiště Praha je vybudování paraení dráhy RWY 06R/24L. Nová dráha je pánována souběžně se stávající havní, díky ní se významně zvýší kapacita dráhového systému. Pode předpokádaného harmonogramu bude do provozu uvedena v roce 2014, což je i termín, ve kterém přestane dostačovat současný dráhový systém. Jedná se o významnou investici v obasti dopravní infrastruktury v České repubice, jejíž stavba a násedné uvedení do provozu bude mít pozitivní mutipikační efekty pro národní ekonomiku. The construction of a parae runway A key project for the deveopment of Prague Airport is the construction of the parae runway 06R/24L. The new runway is panned in parae with the existing one which, as a resut, wi significanty increase the capacity of the runway system. According to the anticipated timetabe for commissioning it wi be in operation in 2014, which is the date on which the current runway system ceases to manage capacity. This is a significant investment in the transport infrastructure in the Czech Repubic, whose construction and subsequent entry into service wi have a positive mutipying effect on the nationa economy. 12

15 KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Key economic indicators Ukazate Finanční výkony (mi. Kč) Přidaná hodnota (mi. Kč) Provozní zisk (mi. Kč) Hospodářský výsedek před zdaněním (mi. Kč) Hospodářský výsedek za účetní období (mi. Kč) Aktiva (md. Kč) Vastní kapitá (md. Kč) Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) Návratnost aktiv (čistý zisk/aktiva) v % Návratnost vastního kapitáu (čistý zisk/vastní kapitá) v % Indicator Revenues (mi. CZK) Added vaue (mi. CZK) Operating profit (mi. CZK) Profit before tax (mi. CZK) Profit for the accounting period (mi. CZK) Assets (bi. CZK) Sharehoders equity (bi. CZK) Number of empoyees (average adjusted number) Return on assets (net profit/assets) in % Return on sharehoders equity (net profit/sharehoders equity) in % ,3 25, ,75 % 3,86 % ,7% ,1% ,7% ,5% ,5% 36,6 3,8% 26,3 4,3% ,1% 3,04 % 4,23 % ,1% ,9% ,9% ,8% ,5% 38,7 5,5% 26,9 2,4% ,9% 3,04 % 4,36 % Komentář: Ekonomický subjekt odpovědný za rozvoj a provoz etiště Praha - Ruzyně hospodaři v roce 2008 ve dvou právních formách, a to do jako státní podnik (Správa Letiště Praha, s.p., dáe jen SLP) a od jako akciová spoečnost (Letiště Praha, a. s., dáe jen LP), která vznika v únoru 2008 za účeem pokračování v činnosti SLP. Majetek SLP určený k transformaci by do této a.s. vožen k Z pohedu českých účetních standardů hospodařiy tyto dvě právní entity nezávise a jako takové vykázay i samostatné nekonsoidované výsedky. Z pohedu věcného však hospodaření těchto subjektů měo naprostou kontinuitu, a proto je možné na výsedky těchto dvou subjektů pohížet také z hediska ekonomického či manažerského jako na jeden ceek. Finanční ukazatee za rok 2008, které vycházejí z výkazu zisku a ztráty, jsou tedy prostým součtem výnosových a nákadových ukazateů státního podniku do s ukazatei pro akciovou spoečnost za období 2-12/2008. Ukazatee rozvahy představují stav z rozvahy a. s. k Výsedky za rok 2007 a předchozí éta jsou za SLP, respektive ještě dříve Letiště Praha, s. p. Comment: The economic entity responsibe for deveopment and operation of the Prague Airport - Ruzyně was managed in two ega forms in 2008, as a state enterprise unti (Prague Airport Administration, further referred to as PAA) and from as a joint stock company (Prague Airport, further referred to as PA), which was created in February 2008 in order to continue the activities of PAA. Assets of PAA for the purpose of transformation were added to joint stocks in From the perspective of the Czech Accounting Standards management of these two ega entities were independent from each other and as such had separated non-consoidated resuts. However, from the perspective of materia management, these entities had compete continuity, and therefore it is possibe to see the resuts of these two entities in terms of economy or management as a whoe. Financia indicators for the year 2008, based on profit and oss, are simpy the sum of the income and expenses of the state enterprise unti with indicators for the joint-stock company for the period 2-12/2008. The indicators represent the state of the baance sheet of the joint stock for The resuts for the year 2007 and prior years are under PAA or sti before Prague Airport Přidaná hodnota v miionech Kč Added vaue - miions CZK 13

16 Vývoj provozních výkonů Deveopment of operationa performance Ukazate Počet odbavených cestujících Počet pohybů etade Počet tun přistání ,8% ,6% ,3% ,5% ,5% ,7% ,2% ,4% ,6% ,9% ,2% ,5% ,1% ,5% ,1% ,5% ,8% ,9% ,4% ,0% ,1% ,6% ,3% ,6% Indicator Number of passengers Number of aircraft movements Number of andings (tonnes) ,8% ,6% ,3% ,5% ,5% ,7% ,2% ,4% ,6% ,9% ,2% ,5% ,1% ,5% ,1% ,5% ,8% ,9% ,4% ,0% ,1% ,6% ,3% ,6% Provozní výkony etiště Operating Performance of the airport evá osa eft axis Počet odbavených cestujících v miionech Number of passengers in miions pravá osa right axis Počet pohybů etade Number of aircraft movements 14

17 15

18 KONTAKTY CONTACTS Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/ Praha 6, CZ Teefonní ústředna Operator te.: Vedení spoečnosti Company Management te.: fax: Životní prostředí - modrá inka Environmenta protection bue ine e-mai: te.: Náměty a připomínky Topics and comments e-mai: 16

19 Létejte z Prahy Fy from Prague

20

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15

LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 00-01 02-03 04-05 06-09 10-11 12-13 14-15 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information Ocenění a certifikáty Awards and Certifications

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport 2012 Zpráva o spoečenské odpovědnosti Corporate Socia Responsibiity Report Letiště Praha Prague Airport 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Vaues 05 3 Strategie a piíře spoečenské

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR

Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Letecká doprava nezbytná součást dopravní infrastruktury ČR Petr Moos, Fakulta dopravní,čvut Vysokorychlostním vlakem nebo letadlem Kritické parametry rozhodování

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2013 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2012 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

EXKURZE NA LETIŠTI PRAHA

EXKURZE NA LETIŠTI PRAHA www.prg.aero EXKURZE NA LETIŠTI PRAHA POPIS TRAS PRO SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ EXKURZE Létejte z Prahy RWY 06/24 16 17 18 21 22 15 30 29 14 13 12 10 23 31 20 24 11 9 25 32 33 34 19 26 27 28 35 RWY 13/31

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více