PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE"

Transkript

1 PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

2 OBSAH CONTENT Zákadní informace Basic Information 01 Vedení spoečnosti Company Management 04 O etišti Praha/Ruzyně About Prague Airport/Ruzyně Naše sužby Our services Životní prostředí The Environment Významný zaměstnavate Major empoyer 11 Naše budoucnost Our future 12 Kíčové ekonomické ukazatee Key economic indicators 13 Vývoj provozních výkonů The deveopment of operationa performance 14 Vydáno v červenci 2009 Pubished in Juy 2009

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE BASIC INFORMATION Představení spoečnosti Letiště Praha, a. s., (dáe Letiště Praha ) je provozovateem nejvýznamnějšího mezinárodního etiště v České repubice a druhého největšího ve střední a východní Evropě. Ročně tento mezinárodní vzdušný přístav, situovaný na severozápadním okraji havního města České repubiky, odbaví okoo 12 miionů cestujících. V současné době na Letišti Praha působí na 50 eteckých spoečností spojujících Prahu přímou inkou se 125 destinacemi po ceém světě. Company introduction The joint stock company, Prague Airport (further ony Prague Airport ) is the operator of the biggest internationa airport in the Czech Repubic and the second argest in Centra and Eastern Europe. Every year the internationa airport, situated on the north-western outskirts of the capita city of the Czech Repubic, has around 12 miion passengers who check-in. Currenty, Prague Airport operates with 50 airine companies connecting Prague directy to 125 destinations around the word. Naše posání Posáním Letiště Praha je poskytovat kvaitní a neustáe se rozvíjející sužby cestujícím a také obchodním partnerům, kterými jsou především etecké a handingové spoečnosti, provozovateé komerčních aktivit v areáu Letiště Praha, zejména pak poskytovateé gastronomických, ubytovacích a dopravních sužeb a provozovateé obchodů. Mezi nejdůežitější úkoy Letiště Praha také patří zajištění bezpečnostních standardů na nejvyšší úrovni. Our mission The mission of Prague Airport is to provide high quaity and continuousy deveop services to passengers and business partners, who are primariy air and handing companies, operators of commercia activities in the area of Prague Airport, especiay providers of catering, accommodation and transport services and shop operators. Among the most important tasks of Prague Airport aso incude ensuring the safety standards at the highest eve. Naše cíe Letiště Praha je moderním evropským vzdušným přístavem a zároveň kíčovým prvkem infrastruktury České repubiky i významným hybateem ekonomické úspěšnosti našeho státu. Management bude pokračovat v nastoupeném trendu rozvoje spoečnosti s cíem vytvořit z Letiště Praha nejvýznamnější vzdušnou bránu do střední a východní Evropy. Our goa Prague Airport is a modern European airport as we as a key eement of the infrastructure of the Czech Repubic and a major force driving the economic success of our state. Management wi continue aong the trend of deveopment in order to make Prague Airport the most significant air gateway to Centra and Eastern Europe. 01

4 OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY Mezi nejvýznamnější ocenění, které Letiště Praha získao již třikrát ve své novodobé historii, patří prvenství v renomované ceosvětové anketě mezi cestujícími nazvané Word Airport Awards, a to za rok 2005, 2006 a 2008 v sekci Nejepší etiště východní Evropy. Awards and Certifications One of its most important awards which Prague Airport won three times in its modern history, is its supremacy in the prestigious goba survey among passengers caed the Word Airport Awards as the Best Airport of Eastern Europe in 2005, 2006 and Přehed nejvýznamnějších ocenění a certifikací Certifikát ISO (systém environmenání poitiky) Zaměstnavate roku pražského regionu místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy umístění v TOP 10 soutěže Českých 100 nejepších certifikát provozní bezpečnosti de standardů Mezinárodní organizace pro civiní etectví ICAO místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy Terminá 2 - dopravní stavba roku místo v mezinárodní soutěži Word Airport Awards v sekci Nejepší etiště východní Evropy List of major awards and certifications 2003 ISO Certificate (system of environmenta poicy) 2004 Empoyer of the year of the Prague region pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 2006 paced in the TOP 10 of the Best Czech 100 competition 2006 Certificate of operationa safety standards, according to the Internationa Civi Aviation Organization ICAO pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 2006 Termina 2 transport construction of the year pace in the internationa competition Word Airport Awards in the sector The Best Airport of Eastern Europe 02

5 03

6 Vedení spoečnosti Company management PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI COMPANY BOARD OF DIRECTORS Spoečnost je řízena pětičenným představenstvem. Jeho čenové jsou zároveň vrchními ředitei a stojí v čee jednotivých divizí, které jsou zákadní součástí organizační struktury spoečnosti. The company is managed by five directors. Its members are aso the chief directors standing at the forefront of individua divisions which are an essentia part of the organizationa structure of the company. Předseda: Ing. Mirosav Dvořák generání ředite Chairman: Chief Executive Officer 1. místopředseda: Mgr. Petr Vasák vrchní ředite pro Finance a korporátní záežitosti Vice Chairman: Senior Executive Director of Finance and Corporate Services Čenové: Ing. Marcea Hrdá vrchní řediteka pro Neetecký provoz, sužby a transformaci Members: Ing. Martin Hava Ing. Jiří Pos DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD Senior Executive Director of Non-Aviation Operations, Services and Transformation vrchní ředite pro Bezpečnost Senior Executive Director of Security vrchní ředite pro Letecký obchod, provoz a řízení majetku Senior Executive Director of Aviation Business, Operation and Properties Management Předseda: Chairman: Ing. Ivan Fuksa Místopředseda: Vice Chairman: Ing. Jiří Kubínek Čenové: Members: MUDr. Pave Bém, Ing. Pave Antonín Stehík, MBA, Mgr. Roman Boček, MBA, JUDr. Tomáš Jindra, Ing. Tomáš Rohena, Eva Havová, Mgr. Jiří Kraus (Stav k ) (To date ) 04

7 Na fotografii zeva/on the photo from the eft: Petr Vasák, Marcea Hrdá, Mirosav Dvořák, Jiří Pos, Martin Hava 05

8 O LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ About Prague Airport/Ruzyně Letiště Praha/Ruzyně, které se nachází 17 kiometrů severozápadně od centra Prahy, disponuje nejmodernějšími technoogiemi a vybavením. Tvoří jej tři termináy, Terminá 1 je určen pro ety mimo schengenský prostor, Terminá 2 souží pro schengenské ety a Terminá 3, nacházející se v jižním areáu, je využíván pro odbavení menších privátních etade. Dráhový systém se skádá ze dvou drah havní RWY 06/24 a vedejší RWY 13/31. V současné době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzetů a přistání) během jedné hodiny. Infrastrukturu etiště dáe tvoří 3 prsty, 53 gatů a 33 nástupních mostů. Odbavovací pocha v severní části areáu zahrnuje 63 odbavovacích stání, v jižní obasti určené pro menší privátní etada je 24 odbavovacích a 40 odstavných stání. V areáu pražského mezinárodního etiště se nacházejí také dva cargo termináy. Mezi nejvýznamnější ICT systémy patří Centrání etištní databáze, která poskytuje data nejen pro Letiště Praha, ae také pro Řízení etového provozu, jednotivé aeroinky a ostatní obchodní partnery. K daším důežitým ICT systémům patří např. systém řízení automatické třídírny zavazade, systém pro navádění etade při parkování či systém dynamického pánování a přiděování zdrojů Letiště Praha. Prague Airport / Ruzyne Airport, which is ocated 17 km northwest of the city center, offers the atest technoogy and equipment. It consists of three terminas, Termina 1 is designed for fights outside the Schengen Area, Termina 2 is used for Schengen fights and Termina 3, ocated in the southern area, is used for handing sma private panes. The runway system consists of two runways - the primary side RWY 06/24 and the secondary RWY 13/31. Currenty, the system aows 46 runway movements (take-off and anding) within one hour. The airport s infrastructure further consists of 3 boarding ramps (piers), 53 gates and 33 boarding bridges. The apron in the northern part of the compex incudes 63 docking stands, and its southern zone features 24 docking and 40 parking stands designated for use by smaer private aircrafts. There are aso two cargo terminas in the compex. The centra airport database, which provides data not ony for the Prague Airport, but aso for Air Traffic Contro, individua airiners and other business partners, is among the most important ICT systems in pace. Other major ICT systems used is an automatic sorting system of baggage, a system for aircraft parking guidance, and a system of dynamic panning and resource aocation of Prague Airport. 06

9 NAŠE SLUŽBY OUR SERVICES LETECKÝ OBCHOD A PROVOZ V současné době na Letišti Praha působí 50 eteckých spoečností, které zajišťují pravidená etecká spojení, daší desítky pak nabízejí charterovou přepravu, a 6 cargo dopravců. Svou bázi má na Letišti Praha národní dopravce České aeroinie, dáe pak český Trave Service, sovenský SkyEurope a maďarský Wizzair. Obchodní poitika Letiště Praha v obasti rozvoje sítě destinací i posiování frekvence spojení na stávajících inkách je vemi aktivní a efektivní. Zahrnuje transparentní cenotvorbu s otevřeným přístupem ke všem eteckým spoečnostem, dáe denní komunikaci se zástupci dopravců zahrnující poskytování anaýz, statistických údajů, informací o destinaci i propojování se spoečnostmi z obasti cestovního ruchu. AVIATION BUSINESS AND OPERATION Currenty, Prague Airport is operating with 50 airine companies that provide reguar fights. Further on there is a number of companies that provide additiona charter fights, and 6 cargo carriers. The nationa Czech Airines, as we as the Czech Trave Service, the Sovak SkyEurope and Hungarian Wizzair operate on the base of Prague Airport. The commercia poicy of Prague Airport, in the fied of network deveopment of destinations and the frequency of connections of existing ines is very active and effective. It incudes a transparent basis of price cacuation with free access to a the airine companies, as we as daiy communication with the representatives of carriers, incuding providing anaysis, statistics, information about the destination and networking with companies from tourism. Handing Letiště Praha zajišťuje sužby odbavení cestujících a jejich zavazade i pozemní odbavení etade pro řadu eteckých spoečností, k nejvýznamnějším z nich patří tři na Letišti Praha bázované aeroinky SkyEurope, Trave Service a Wizzair, a dáe Ryanair a z charterových dopravců Tunis Air. Letiště Praha dáe spoupracuje s dvěma externími handingovými spoečnostmi ČSA Handing a Menzies Aviation. Handing Prague Airport provides services of handing passengers and their baggage and ground handing of aircraft for many airine companies, among which the most important incude the three based airine companies: SkyEurope, Trave Service and Wizzair, as we as Ryanair and for the charter carrier Tunis Air. Prague Airport further cooperates with the two externa handing companies - CSA Handing and Menzies Aviation. Neetecké komerční aktivity Podí výnosů z obchodních aktivit, které dopňují servis pro cestující na etišti, se postupně zvyšuje a jeho význam v gobáním měřítku narůstá. Mezi nejčastější sužby využívané na etišti patří zaparkování vozu před odetem, občerstvení se v některé z restaurací, nákup v obchodech, reaxace a pro náročnou kienteu jsou připraveny VIP sužby. Non-aviation commercia activities The share of revenues from commercia activities, which compement services for passengers at the airport, is graduay increasing as we as its importance on a goba scae. Among the most common services used at the airport is car parking before departures, buying refreshments in some of the restaurants, buying in shops, reaxation and VIP services prepared for demanding cients. 07

10 Restaurace a obchody Na Letišti Praha mají cestující aktuáně k dispozici nabídku více než 30 restaurací - od mezinárodních řetězců rychého stravování, přes pizzerie až po gastronomická zařízení na vysoké úrovni. Vybírat si mohou také ze sortimentu více než 70 obchodů zaměřených na módu a dopňky, parfémy, nápoje, hračky atd. Restaurants and shops At Prague Airport, passengers have currenty a seection of more than thirty avaiabe restaurants from internationa fast food chains, through to pizzerias and gastronomic faciities which are at a high eve of quaity. There is aso a range of more than 70 shops that focus on fashion and accessories, perfumes, drinks, toys, etc. from which to seect. Parkování Letiště Praha nabízí široké spektrum parkovacích možností přímo na etišti. Nabídka zahrnuje krátkodobé parkování přímo před termináy, douhodobé parkování v krytých parkovacích domech a také VIP hídané parkování s dopňujícím servisem. Parking Prague Airport offers a wide range of parking options directy at the airport. The offer incudes short-term parking in front of terminas, ong-term parking in covered parking areas and VIP parking with increased security and additiona services. VIP sužby VIP sužby Letiště Praha zajišťuje ve svých VIP saóncích Cub Continenta a Cub Evropa. Jejich principem je soukromí a pohodí pro náročnou kienteu. Zákadem VIP sužeb je odbavení cestujících přímo v prostoru saónku a samostatný odvoz k etadu. VIP sužby Letiště Praha byy s vemi kadnou odezvou využívány účastníky akcí v rámci předsednictví České repubiky v EU. VIP services Prague Airport is provided with VIP services by Continenta Cub and Cub Europe in their VIP ounges. Their motive is privacy and comfort for demanding cients. The base of such VIP services is checking in directy inside the VIP ounges and transporting uggage separatey to the airpane. The VIP services of Prague Airport received very positive response from participants within Czech Repubic s chairmanship of the EU. Bezpečnost Letiště Praha zajišťuje také bezpečnostní kontrou cestujících, ostrahu areáu ceého etiště a má speciaizovanou jednotku hasičů. Zdravotní záchrannou sužbu v režimu 24H zabezpečuje smuvní partner. Safety Prague Airport aso provides security checks of passengers and a speciaized fire-fighting unit covering the area around the airport. A 24 hour medica rescue service is provided by a contracted partner. 08

11 Ostatní sužby Informační servis Letiště Praha funguje 24 hodin denně a je dosažitený jak teefonicky, tak i na viditeně označených informačních přepážkách v Termináu 1 a 2. Mezi daší sužby zajišťované smuvními partnery Letiště Praha patří např. pošta, bankomaty, směnárny či ubytování v hoteech v areáu etiště. Other services The information service of Prague Airport operates 24 hours a day and is avaiabe both by teephone as we as from ceary marked information counters in Termina 1 and 2. Among other services provided by partners of Prague Airport is a post office, ATMs, currency exchange offices and accommodation in hotes within the airport premises. 09

12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THE ENVIRONMENT Letiště Praha svou podnikateskou činnost vykonává s ohedem na životní prostředí a své působení na okoí. Podpis Memoranda o spoupráci v obasti optimaizace provozní efektivnosti a ochrany životního prostředí v září 2008 nejvyššími představitei Letiště Praha, Řízení etového provozu a Českých aeroinií by aktivní reakcí na požadavek úzké spoupráce v rámci etectví s cíem zajištění trvaého rozvoje etecké dopravy v České repubice a zajištění její dostupnosti široké veřejnosti. Letiště Praha si je vědomo své spoečenské odpovědnosti vypývající z vivu jeho činnosti na životní prostředí a na život obyvate v okoí etiště, proto buduje dobré vztahy se svými sousedy. I v oňském roce pokračovaa protihuková opatření, mimo jiné v podobě investic do výměny oken v dotčených okaitách. Prague Airport performs its business activities with regard to the environment and its exposure to the surroundings. The signing of the memorandum of cooperation in the fied of optimizing operationa efficiency and environmenta protection in September 2008, by Heads of Prague Airport, Air Traffic Contro and Czech Airines, was an active response to the requirement for cose cooperation in the framework of aviation with a view to ensure sustainabe deveopment of air transport in the Czech Repubic and ensuring its avaiabiity for the genera pubic. Prague Airport is aware of its socia responsibiity arising from the impact of its activities on the environment and on ife of peope in the vicinity of the airport, and therefore it is buiding good reations with its neighbours. In its awareness to continue reducing noise eves, windows of buidings were changed in affected areas. 10

13 VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL Major empoyer Letiště Praha je významným a stabiním zaměstnavateem s nízkou fuktuací zaměstnanců. V současné době v něm pracuje cca zaměstnanců, daších odhadovaných více než idí zaměstnávají firmy působící na etišti či navázané na jeho provoz. Prague Airport is a significant and stabe empoyer with ow fuctuation of staff. Currenty, approximatey empoyees work for the airport and more than an estimated additiona peope are empoyed by companies operating at the airport and inked to its operation. Počet pracovníků - průměrné přepočtené stavy Number of empoyees - average adjusted numbers Zaměstnanci Letiště Praha de oboru činnosti Empoyees of Prague Airport according to fied of activity Administrativa Administration Bezpečnost Safety Handing Handing Management Management Obchod Business Provoz Operation 11

14 NAŠE BUDOUCNOST OUR FUTURE Projekt výstavby paraení dráhy Kíčovým projektem pro daší rozvoj Letiště Praha je vybudování paraení dráhy RWY 06R/24L. Nová dráha je pánována souběžně se stávající havní, díky ní se významně zvýší kapacita dráhového systému. Pode předpokádaného harmonogramu bude do provozu uvedena v roce 2014, což je i termín, ve kterém přestane dostačovat současný dráhový systém. Jedná se o významnou investici v obasti dopravní infrastruktury v České repubice, jejíž stavba a násedné uvedení do provozu bude mít pozitivní mutipikační efekty pro národní ekonomiku. The construction of a parae runway A key project for the deveopment of Prague Airport is the construction of the parae runway 06R/24L. The new runway is panned in parae with the existing one which, as a resut, wi significanty increase the capacity of the runway system. According to the anticipated timetabe for commissioning it wi be in operation in 2014, which is the date on which the current runway system ceases to manage capacity. This is a significant investment in the transport infrastructure in the Czech Repubic, whose construction and subsequent entry into service wi have a positive mutipying effect on the nationa economy. 12

15 KLÍČOVÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Key economic indicators Ukazate Finanční výkony (mi. Kč) Přidaná hodnota (mi. Kč) Provozní zisk (mi. Kč) Hospodářský výsedek před zdaněním (mi. Kč) Hospodářský výsedek za účetní období (mi. Kč) Aktiva (md. Kč) Vastní kapitá (md. Kč) Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) Návratnost aktiv (čistý zisk/aktiva) v % Návratnost vastního kapitáu (čistý zisk/vastní kapitá) v % Indicator Revenues (mi. CZK) Added vaue (mi. CZK) Operating profit (mi. CZK) Profit before tax (mi. CZK) Profit for the accounting period (mi. CZK) Assets (bi. CZK) Sharehoders equity (bi. CZK) Number of empoyees (average adjusted number) Return on assets (net profit/assets) in % Return on sharehoders equity (net profit/sharehoders equity) in % ,3 25, ,75 % 3,86 % ,7% ,1% ,7% ,5% ,5% 36,6 3,8% 26,3 4,3% ,1% 3,04 % 4,23 % ,1% ,9% ,9% ,8% ,5% 38,7 5,5% 26,9 2,4% ,9% 3,04 % 4,36 % Komentář: Ekonomický subjekt odpovědný za rozvoj a provoz etiště Praha - Ruzyně hospodaři v roce 2008 ve dvou právních formách, a to do jako státní podnik (Správa Letiště Praha, s.p., dáe jen SLP) a od jako akciová spoečnost (Letiště Praha, a. s., dáe jen LP), která vznika v únoru 2008 za účeem pokračování v činnosti SLP. Majetek SLP určený k transformaci by do této a.s. vožen k Z pohedu českých účetních standardů hospodařiy tyto dvě právní entity nezávise a jako takové vykázay i samostatné nekonsoidované výsedky. Z pohedu věcného však hospodaření těchto subjektů měo naprostou kontinuitu, a proto je možné na výsedky těchto dvou subjektů pohížet také z hediska ekonomického či manažerského jako na jeden ceek. Finanční ukazatee za rok 2008, které vycházejí z výkazu zisku a ztráty, jsou tedy prostým součtem výnosových a nákadových ukazateů státního podniku do s ukazatei pro akciovou spoečnost za období 2-12/2008. Ukazatee rozvahy představují stav z rozvahy a. s. k Výsedky za rok 2007 a předchozí éta jsou za SLP, respektive ještě dříve Letiště Praha, s. p. Comment: The economic entity responsibe for deveopment and operation of the Prague Airport - Ruzyně was managed in two ega forms in 2008, as a state enterprise unti (Prague Airport Administration, further referred to as PAA) and from as a joint stock company (Prague Airport, further referred to as PA), which was created in February 2008 in order to continue the activities of PAA. Assets of PAA for the purpose of transformation were added to joint stocks in From the perspective of the Czech Accounting Standards management of these two ega entities were independent from each other and as such had separated non-consoidated resuts. However, from the perspective of materia management, these entities had compete continuity, and therefore it is possibe to see the resuts of these two entities in terms of economy or management as a whoe. Financia indicators for the year 2008, based on profit and oss, are simpy the sum of the income and expenses of the state enterprise unti with indicators for the joint-stock company for the period 2-12/2008. The indicators represent the state of the baance sheet of the joint stock for The resuts for the year 2007 and prior years are under PAA or sti before Prague Airport Přidaná hodnota v miionech Kč Added vaue - miions CZK 13

16 Vývoj provozních výkonů Deveopment of operationa performance Ukazate Počet odbavených cestujících Počet pohybů etade Počet tun přistání ,8% ,6% ,3% ,5% ,5% ,7% ,2% ,4% ,6% ,9% ,2% ,5% ,1% ,5% ,1% ,5% ,8% ,9% ,4% ,0% ,1% ,6% ,3% ,6% Indicator Number of passengers Number of aircraft movements Number of andings (tonnes) ,8% ,6% ,3% ,5% ,5% ,7% ,2% ,4% ,6% ,9% ,2% ,5% ,1% ,5% ,1% ,5% ,8% ,9% ,4% ,0% ,1% ,6% ,3% ,6% Provozní výkony etiště Operating Performance of the airport evá osa eft axis Počet odbavených cestujících v miionech Number of passengers in miions pravá osa right axis Počet pohybů etade Number of aircraft movements 14

17 15

18 KONTAKTY CONTACTS Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/ Praha 6, CZ Teefonní ústředna Operator te.: Vedení spoečnosti Company Management te.: fax: Životní prostředí - modrá inka Environmenta protection bue ine e-mai: te.: Náměty a připomínky Topics and comments e-mai: 16

19 Létejte z Prahy Fy from Prague

20

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report. Letiště Praha Prague Airport 2012 Zpráva o spoečenské odpovědnosti Corporate Socia Responsibiity Report Letiště Praha Prague Airport 1 O Letišti Praha About Prague Airport 03 2 Naše hodnoty Our Vaues 05 3 Strategie a piíře spoečenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT Naše hodoty Our Values Obsah Cotet Základí iformace Basic Iformatio 01 Iformace o Českém aeroholdigu Czech Aeroholdig Iformatio Oceěí a certifikáty

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech 2010 2014

skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech 2010 2014 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY PRAHA MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA PRAHA NADACE LEOŠE JANÁČKA BRNO NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA vȳznamnē českē skadateskē

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ

43057_21EURO_APVTS_PR 22.2.2005 12:30 Stránka 1. PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka PROFIL ASOCIACE PROVOZOVATELÒ VE EJN CH TELEKOMUNIKAâNÍCH SÍTÍ 43057_2EURO_APVTS_PR 22.2.2005 2:30 Stránka 2.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.d4 0-0 5.Sf4 d5 6.Db3

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více