KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING"

Transkript

1 KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

2

3 Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání Krnov a place for business Krnov místo pro aktivní odpočinek Krnov a place for active relaxation Krnov místo pro důstojné stáří Krnov a place for the golden years Krnov místo šetrné k přírodě Krnov a place that cares about nature Krnov místo v krajině Krnov a place in the country Krnov místo důvěry Krnov a place of trust Krnov místo v Evropě Krnov a place in Europe Krnov místo kultury a umění Krnov a place of culture and art Krnov město památek Krnov a city of landmarks

4 Krnov a jeho velmi stručné osudy Na soutoku řek Opavy a Opavice, pod ochranou zelených výběžků Nízkého Jeseníku, se rozkládá malebné město Krnov. Městská práva získal Krnov již ve 13. století a od roku 1377 se stal sídlem stejnojmenného knížectví. Krnovští měšťané staletí bohatli z obchodu a řemesel, mezi kterými na prvním místě bylo vždy soukenictví. Rozkvět celého území přervaly rakousko-pruské války, které území rozdělily, od roku 1742 je Krnov městem hraničním, velká část původního knížectví se dnes nachází v Polské republice. Industrializace 19. století přinesla městu nový impuls rozvoje, stalo se významným centrem textilního průmyslu, své místo zde měly také firmy strojírenské a jedinečná továrna na uměleckou výrobu varhan, která pracuje od roku Industriální areály navázaly přímo na původní historické jádro středověkého sídla a dodnes výrazně ovlivňují urbanistické charakteristiky Krnova. Do osudů města i jeho obyvatel těžce zasáhla II. světová válka, bombardováním byla zničena nebo poškozena velká část budov a po válce byla většina občanů vysídlena do Německa nebo do Rakouska. Noví občané přicházeli do Krnova z různých koutů Čech, Moravy, Slovenska, také z Volyně nebo Řecka, a vytvoření jejich vztahu k novému domovu nebylo jednoduché, vyžádalo si několik generačních obměn. V posledních dvou desetiletích se Krnov mění z města průmyslového na město zelené. Většina staveb se dočkala obnovy a stejně zasloužené pozornosti se dostává péči o zeleň. Priority města nejsou koncepčně zaměřeny jen na historické parky, ale vznikla řada nových lokalit, ve městě samotném a v příměstských lesích, které poskytují příjemné prostředí a osvěžení obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Naplňování cílů zaměřených na vytváření atmosféry města nejen příjemného na pohled, ale také příznivého a vlídného pro život, přineslo Krnovu prestižní titul Město stromů 2008/2009. Své obnovy se v Krnově nedávno dočkalo paličkování. Not too long ago bobbin lace working was revived in Krnov. Ježečkův palouk na Ježníku je častým cílem výletů. Ježečkův Meadow in Ježník is a popular destination for excursions.

5 Krnov and its very brief turns of fate At the junction of the Opava and Opavice Rivers there is the beautiful town of Krnov under the protection of the green spurs of the Low Jeseník Mountains. Krnov gained its town rights as early as in the 13 th century and in 1377 it became the seat of the princedom called by the same name. The Krnov inhabitants grew rich from trading and crafts, which were always led by cloth manufacture. The rise of the whole area was interrupted by the Austria Prussia Wars which divided the territory. Since 1742, Krnov has been a border town and the major part of the princedom is now situated in Poland. Industrialisation in the 19 th century brought a new developmental impulse to the town which became an important centre of the textile industry. There were also engineering companies and a unique factory for the production of artistic organs which has been in operation since Industrial premises were directly connected to the original historical centre of the medieval seat and have significantly influenced the urban characteristics of Krnov. Another event which affected the fate of the town and its inhabitants was WWII. Most buildings were damaged by bombing and after the war most inhabitants were expatriated to Germany or Austria. New inhabitants came to Krnov from various parts of Bohemia, Moravia, and Slovakia as well as Volyně or Greece and establishing their relationship with their new home was not easy and required several generational changes. In the previous two decades Krnov has changed from an industrial town to a green town. Most buildings have been renovated and the greenery has been paid its deserved attention and care as well. The town s priorities conceptually focus not only on historical parks, but many new locations have been opened in the town itself and in its suburban forests which provide a pleasant environment and refreshment to visitors and inhabitants of the town as well. The fulfilment of the goals focused on the creation of an atmosphere of a pleasant, favourable and friendly town brought the prestigious title Town of Trees 2008/2009 to Krnov. Krnov je nositelem titulu Město stromů 2008/2009. Krnov is the holder of the title City of Trees 2008/2009. Novou krnovskou tradicí jsou Svatomartinské slavnosti. A new tradition in Krnov is the St. Martin s Feast Day.

6 Krnov místo pro vzdělávání Krnov je centrem vzdělávání pro blízké i vzdálenější okolí a i v širším regionu patří mezi města s vysokou koncentrací škol a vzdělávacích institucí. Tradice školských zařízení v Krnově sahá až do 2. poloviny 13. nebo 1. poloviny 14. století, kdy ve městě vznikla první škola. Písemně je její existence doložena dokumentem z roku Kromě mateřských a základních škol nabízí Krnov získání středoškolského vzdělání na šesti středních školách a dále následné vzdělávání pro širokou veřejnost. Tomu se různými kurzy a vzdělávacími programy věnuje především Slezská univerzita v Opavě její Vzdělávací centrum v Krnově a také všechny střední školy. Vzdělání v uměleckých oborech v Krnově poskytují dvě základní umělecké školy. Rozšíření obzorů vědomostí lze získat také prostřednictvím nejrůznějších přednášek, besed či workshopů pořádaných krnovskými občanskými sdruženími a zájmovými organizacemi. Oblibu si získaly například pravidelné přednášky na nejrůznější témata v městské knihovně, ve Flemmichově vile nebo kavárně - čajovně Ninive. Volnočasové aktivity dětem nabízí Středisko volného času Méďa a také školy žijí i po vyučování. Probíhá v nich zájmová činnost žáků i dospělých. Město Krnov je jediným městem v České republice, které jako neškolní zařízení založilo Středisko ekologické výchovy, které se věnuje enviromentální výchově žáků a studentů i veřejnosti. K hlavním cílům Střediska ekologické výchovy patří snaha pozitivně ovlivnit vztah k přírodě, přispět k odpovědnosti za jednání vůči prostředí, k ohleduplnosti a ke spolupráci v mezilidských vztazích společně s působením na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu. Dlouhodobě vytváří podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí své školy i svého města. Enviromentální výchova začíná už v mateřské škole. Environmental education begins in nursery school. Školy jsou uzpůsobeny i pro handicapované žáky. Schools are equipped for the needs of handicapped students.

7 Krnov a place for education Krnov is a centre of education for the close and distant vicinity and in the wider region it belongs among towns with a high concentration of schools and educational institutions. The schooling tradition in Krnov dates back to the 2 nd half of the 13 th or the 1 st half of the 14 th centuries, when the first school was opened in the town. Its existence is documented in writing by a document dated in In addition to kindergartens and elementary schools, Krnov offers obtaining a secondary education at six secondary schools and further education for the general public. It is particularly provided by the Silesian University in Opava in various courses and educational programmes through its Educational Centre in Krnov and all secondary schools. There are two art elementary schools providing education in art in Krnov. People can extend their knowledge by means of various lectures, meetings or workshops held by Krnov civic associations and hobby organisations. Regular lectures on various topics in the Town Library, Flemmich Villa or Ninive Cafeteria Tea House are very popular. Leisure time activities for children are offered by the Méďa Leisure Time Centre and schools after lessons. They organize hobby activities for children as well as adults. Krnov is the only town in the Czech Republic which founded the Centre of Environmental Education as a nonschool facility. It deals with the environmental education of pupils, students and the public. The main goal of the Centre is to positively influence their relationship to the countryside, to contribute to responsibility for behaviour towards the environment and friendliness and cooperation in interpersonal relationships and to affect the creation of a hierarchy of life values and lifestyle. It forms conditions for specific participation of the individual in protecting the environment of their school and town on a long-term basis. Děti svůj talent rozvíjí na základních uměleckých školách. Children are honing their talents in basic arts schools. Senioři si stále rozšiřují vědomosti, například při návštěvě archivu. Senior citizens are broadening their knowledge, for example by visiting archives.

8 Krnov místo pro podnikání Se změnami tržního prostředí po roce 1990 se přeměnila ekonomická struktura na území města. Krnov, který byl znám jako textilní město, musel čelit postupnému zániku textilních závodů. Jejich rozpad dal ovšem příležitost středním a malým podnikatelům, kteří se přeorientovali především na strojírenskou výrobu. Mnoho známých krnovských státních podniků převzali podnikatelé, kteří úspěšně pokračují v původním výrobním programu a tradici šíření dobrého jména Krnova. Také proto jsou vývojové perspektivy optimistické. Město zřídilo průmyslovou zónu a přivedlo zahraniční investory, strojírenská výroba se přeorientovala na složitější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a dobré podnikatelské prostředí podpořil i vstup České republiky do Evropské unie. Že Krnov je dobrým místem pro byznys, potvrdily v roce 2009 výsledky soutěže Město pro byznys, která monitoruje kvalitu podmínek pro podnikání v České republice. V rámci Moravskoslezského kraje se Krnov umístil na třetím místě. V roce 2009 získal Krnov rovněž ocenění za realizaci podnikatelských aktivit, které mají celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje. Ocenění městu udělily Krajská hospodářská komora a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. V systematické podpoře rozvoje malého a středního podnikání a regionální turistiky s vazbami na produkty a atraktivity cestovního ruchu v okolí chce město pokračovat i v budoucnu. Cestu vidí ve spolupráci s místními podnikateli, v budování objektů pro rozvoj podnikání a služeb, rozvoji průmyslové zóny či v rekonstrukci průmyslových objektů navazujících na centrum. Veškeré tyto činnosti chce vždy provádět se snahou co nejvíce šetřit a chránit životní prostředí a s ohledy na architektonické a funkční řešení. Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., patří k nejstarším krnovským strojírnám. Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., is among the oldest machine works in Krnov. Mladé řemeslníky vychovává i Střední průmyslová škola v Krnově. Young journeyman learn their trade at the vocational high school in Krnov.

9 Krnov a place for business The economic structure in the territory of the town has changed due to the changes of the market economy after Krnov, which was known as a textile town, had to face gradual extinction of the textile factories. Their closure, however, gave an opportunity to small and medium-sized businesses which converted especially to engineering production. Many famous Krnov state companies were taken over by entrepreneurs who have successfully continued in the original production programmes and tradition of spreading the goodwill of Krnov. That is why the development prospects are optimistic. The town has established an industrial park and brought foreign investors, engineering production focused on more complicated products with a higher added value and the good business environment was also supported by the accession of the Czech Republic to the European Union. That Krnov is a good place for business was confirmed by the results of a Town for Business in 2009 which monitored the quality of conditions for doing business in the Czech Republic. Krnov placed third within the Moravian-Silesian Region. In 2009, Krnov earned an award for the implementation of entrepreneurial activities which have an overall effect on the economic and social development in the Moravian-Silesian Region. The award was granted to the town by the Regional Chamber of Commerce and the Association for the Development of the Moravian-Silesian Region. The town wishes to continue in the systematic support of the development of small and medium-size entrepreneurship and regional tourism in connection with the products and places of tourist interests. It sees the way to this in cooperation with local businessmen, building premises for the development of entrepreneurship and services, development of the industrial park or reconstruction of buildings adjacent to the centre. The town would like to carry out all these activities with the aim to preserve and protect the environment as much as possible and with regard to the architectural and functional solution. V lesích v okolí města hospodaří Lesní správa města Krnova, s.r.o. Lesní správa města Krnova, s.r.o., manages the wooded areas around the city. V Krnově má tradici stavba varhan. Nejstarší firmou je Rieger-Kloss Varhany, s.r.o. An organ-building tradition exists in Krnov. The oldest firm is Rieger-Kloss Varhany, s.r.o.

10 Krnov místo pro aktivní odpočinek Řada sportovišť i okolí města protkané cyklotrasami a turistickými stezkami nabízí širokou škálu možností trávení volného času aktivním pohybem. V centru města nelze přehlédnout komplex sportovišť soustředěných v území mezi Smetanovým okruhem a Petrovickou ulicí. Prvním zdejším sportovištěm byla sportovní hala postavená v roce 1932 podle projektu významného vídeňského architekta, krnovského rodáka Leopolda Bauera. U ní postupně vznikly atletický stadion, házenkářské hřiště, tenisové a volejbalové kurty. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází dvě fotbalová hřiště, zimní stadion, tenisová hala s venkovními kurty, kuželna a bowlingové centrum. Na tato sportoviště navazuje koupaliště u řeky Opavice vybudované ve 30. letech 20. století a na celém území města další hřiště, areály a centra se zaměřením na sport. V městských lázních si můžete zaplavat v krytém bazénu nebo si odpočinout v sauně, v Krnově si můžete zajít zahrát také badminton, golf, squash či volejbal nebo tělo potrápit v některém z početných fitness center. Příznivci létání mají k dispozici letiště, které se nachází 15 minut pěší chůze od středu města a 26 kilometrů vzdušnou čarou od hlavního hřebene Jeseníků. Technické zázemí letiště skýtá dobré podmínky pro motorové i bezmotorové létání a parašutismus. Krnov disponuje in-line dráhou podél řeky Opavice i skate parkem u sportovní haly na Bruntálské ulici v Krnově- Kostelci. Na své si přijdou rovněž milovníci zimních sportů, kteří mohou využít sjezdovku na Cvilíně a běžkařské trasy v okolí města. V okolí Krnova narazíte na cyklostrasy s různou úrovní náročnosti. V bezprostřední blízkosti vrchu Cvilín je vyznačeno více než 18 km kondičních tras a současně městem prochází dálkové a regionální cyklostrasy Opavice. V dostupné vzdálenosti jsou také cyklotrasy Opavsko severozápad začínající v Úvalně a polské cyklotrasy. Pro milovníky pobytu na čerstvém vzduchu pak samozřejmě nechybí nabídka turistických okruhů a tras, zájemci o vodní turistiku mohou využít splavnosti řeky Opavy a v určitých obdobích roku i řeky Opavice. Možnosti plachtění nabízí Petrův rybník, na jehož břehu se nachází areál krnovského Yacht klubu. Populární sportovní akcí pro veřejnost je Zlatý desetiboj. The Golden Decathlon is a popular sporting event for the public. Na svahu Cvilína se učí lyžovat už děti z mateřských škol. Even children from nursery schools learn how to ski on the slopes of Cvilín Hill.

11 Krnov a place for active relaxation Many sports grounds and the vicinity of the town interwoven by cycling routes and walking trails offer a wide range of possibilities of how to spend leisure time actively. In the centre of the town you cannot miss the complex of sports grounds concentrated in the area between Smetana Circle and Petrovická Street. The first local sports ground was a sport hall built according to the design of Leopold Bauer, an important Vienna architect born in Krnov, in It has been gradually complemented by an athletics stadium, a handball playground and tennis and volleyball courts. Next to the centre there are two football pitches, a winter stadium, and a tennis hall with outdoor courts, a ninepin and bowling centre. This sports ground continues with a swimming pool at the Opavice River built in the 1930s and many other playgrounds, premises and centres focused on sports round the town. You can have a swim in the town indoor swimming pool or have a rest in a sauna. You can also go to play badminton, golf, squash or volleyball or train your body in some of the many fitness centres in Krnov. Aviation enthusiasts can visit the airport which is situated 15 minutes walk from the centre of the town and 26 km in a bee line from the main range of the Jeseníky Mountains. The technical facilities of the airport provide good conditions for powered and unpowered flights as well as parachute jumping. Krnov has an in-line track along the Opavice River and a skate park at the sports hall at Bruntálská Street in Krnov- Kostelec. The winter sport enthusiast will be satisfied by a skiing slope at Cvilín and cross-country skiing routes in the vicinity of the town. Around Krnov you can find cycling routes for people of various level of fitness. Right at Cvilín Hill there are more than 18 km of marked fitness trails and the Opavice distance and regional routes lead through the town. The Opavsko north-west tracks starting in Úvalno and a Polish trail are also at an available distance. For those who like to spend time in fresh air there is an offer of tourist routes and circuits. People interested in water tourism can use the navigability of the Opava River and the Opavice River in some seasons of the year. Peter Pond offers possibilities for sailing, on the embankment of which there is the Krnov Yacht Club. Krnovské letiště nabízí dobré podmínky pro parašutismus. The Krnov airport offers the right conditions for parachuting. Obyvatelé Krnova mají k dispozici řadu sportovišť. Residents of Krnov have many sporting venues at their disposal.

12 Krnov místo pro důstojné stáří Zkvalitnění zdravotní péče, zlepšení životního prostředí a změna životního stylu vede k prodloužení délky života a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva také v Krnově. Město Krnov si těchto obyvatel velmi váží a podporuje jejich nezávislý, bezpečný a aktivní život. Společně s poskytovateli sociálních služeb se snaží, aby ve městě byly takové sociálních služby, které umožní kvalitní péči a podporu obyvatel v seniorském věku tak, aby si v maximální možné míře zachovali svůj dosavadní způsob života, zejména v domácím prostředí. Aby nebyla oslabena soběstačnost a samostatnost seniorů, město Krnov postupně odstraňuje bariéry ve městě s cílem vytvořit několik bezbariérových tras doplněných o trasy lavičkostezek. Lavičkostezky usnadní pohyb lidí, kteří kvůli svému věku nebo tělesnému postižení už daleko nedojdou, tím, že ve městě bude rozmístěn dostatečný počet laviček, aby si občané mohli odpočinout před další cestou městem. Zájmovému vzdělávání seniorů se v Krnově systematicky věnuje Vzdělávací centrum v Krnově Slezské univerzity v Opavě prostřednictvím Univerzity třetího věku, jednotlivé kurzy, zaměřené zejména na práci s počítačem, nabízí Komunitní vzdělávací centrum Střední školy průmyslové nebo Městská knihovna Krnov. Velká skupina seniorů je aktivní také v zájmových sdruženích a organizacích, například v Matici slezské, Klubu českých turistů, Klubu důchodců nebo Českém zahrádkářském svazu. Ve chvíli, kdy senioři kvůli změnám svého zdravotního stavu již nejsou schopni sami, s pomocí rodiny nebo jiných forem sociální služby, žít ve vlastním sociálním prostředí či v jednom ze dvou domů s pečovatelskou službou ve městě, mají možnost se nastěhovat do domovů pro seniory na Rooseveltově ulici nebo na Ježníku, jejichž zřizovatelem je město Krnov. Personál domovů zde vytváří klientům rodinné prostředí, respektující jejich individuální potřeby, práva a přání, poskytuje kvalitní sociální, zdravotní a ošetřovatelskou službu a podporuje seniory v tom, aby mohli pokračovat v naplňování svých zájmů. Koníčkem mnoha krnovských seniorů je turistika. A hobby of Krnov s senior citizens is hiking. Zájmovému vzdělávání seniorů se v Krnově věnuje i městská knihovna. The city library in Krnov contributes to the education of senior citizens.

13 Krnov a place for the golden years The improvement of health care, the environment and a change of lifestyle lead to a longer life and seniors have become an important group of inhabitants in Krnov as well. Krnov appreciates these inhabitants and supports their independent, safe and active life. Together with social care providers it strives to have such social services in the town which will enable quality care and support to the inhabitants of senior age in order for them to keep their present way of life as long as possible particularly in their homes. To avoid weakening the self-support and independence of seniors, Krnov has gradually removed barriers in the town with the goal to create several barrier-free routes supplemented by lines of benches. The routes with benches shall facilitate the movement of people who cannot, due to their age or a physical handicap, walk far by distributing a sufficient number of benches so that these people can have a rest before continuing their walk round the town. The Educational Centre of the Silesian University Opava in Krnov deals with the leisure time education of seniors by means of the University of the Third Age. The Community Educational Centre of the Secondary Technical School or the Town Library in Krnov offer individual courses focused especially on work with a computer. A large group of seniors are active in hobby associations and organisations, such as the Silesian Foundation (Matici slezské), the Czech Tourists Club, the Pensioner s Club or the Czech Gardeners Association. At the time when seniors are not able to live alone, supported by their families or other forms of social services in their own social environment or in one of two houses with social care in the town due to changes in their health condition, they can move to a Home for Seniors on Rooseveltova Street or at Ježník, which were established by the town of Krnov. The staff of the facilities create a home-like environment for the clients, taking into account their individual needs, rights and wishes, provide quality social, health and nursing care and support seniors so that they are able to go on in fulfilment of their interests. Pěvecký sbor Naděje ze Sboru a Komunitního centra Armády spásy v Krnově. The choir Hope of the Choir and Community Center of the Salvation Army in Krnov. Záliba v ručních pracích jde napříč generacemi. Handicraft hobbies cross generational lines.

14 Krnov místo šetrné k přírodě Za velkou výhodu života na Krnovsku je občany považováno dobré životní prostředí a investice do něj jsou vnímány za jedny z nejdůležitějších. K dobrému životnímu prostředí mimo jiné přispívá funkční systém třídění odpadů, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod i budování kanalizační sítě v okrajových částech města. V řešení je protierozní ochrana pozemků či nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. V porovnání s ostatním územím České republiky patří Krnov mezi města s dobrým stavem ovzduší, v Moravskoslezském kraji dokonce s nejlepším. Přičinily se o to změny v charakteru průmyslové výroby, nahrazení původních kotelen spalujících uhlí méně znečišťujícími kotelnami na zemní plyn a úplné zrušení řady domovních kotelen spolu s napojením objektů na systém centrálního zásobování teplem. Svůj vliv na stav ovzduší mají také obyvatelé, kteří využívají šetrné druhy dopravy městskou hromadnou dopravu a jízdu na kole. Kromě čistého ovzduší se může Krnov chlubit kvalitní pitnou vodou pocházející ze dvou zdrojů podzemní vody na území města. Její cena je nejnižší v Moravskoslezském kraji. Důkazem příznivého životního prostředí je velké množství živočichů žijících na území Krnova a v jeho nejbližším okolí. Vyskytuje se tu mnoho chráněných druhů ptáků, obojživelníků i ryb, v lesích žijí srnec obecný, prase divoké, zajíc polní, u řek ondatra pižmová. Hlouběji v lesních komplexech můžeme narazit na jelena evropského a jezevce lesního, do okolí Krnova se občas zatoulá i vydra. Z chráněných druhů živočichů v Krnově a okolí žijí například otakárek fenyklový (Papilio machaon), mihule potoční (Lampetra planeri), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), užovka stromová (Elaphe longissima), ledňáček říční (Alcedo atthis), výr velký (Bubo bubo) nebo všechny druhy netopýrů. Děti se učí třídit odpady od nejútlejšího věku. Children learn to sort waste at a tender age. U jarní migrace ropuch přes Ježnickou ulici pomáhají ochránci přírody. The spring migration of toads across Ježnicka Street is helped by nature advocates.

15 Krnov a place that cares about nature Citizens consider a healthy environment to be a big advantage of living in the Krnov Region and investments in it belong among the most important ones. The good environment is also the result of the functional system of waste sorting, the reconstruction and intensification of the waste water purification plants and constructing the sewer system in the suburbs. Anti-erosion protection of the land and biodegradable waste management have been solved. Compared to other sections of the Czech Republic, Krnov belongs among towns with good air conditions, the best in the Moravian-Silesian Region. It is the result of changes in the character of industrial production, replacing the former coal-burning boiler houses with less polluting gas-powered boiler stations and a complete cancellation of many house boiler stations, where the houses were connected to the central heat supply. The inhabitants using environmentally friendly kinds of transport the municipal mass transport and bikes also largely contribute to the clean air. In addition to the clear air, Krnov is proud of its quality potable water originating from two sources of ground water in the area of the town, the price of which is the lowest in the Moravian-Silesian Region. Evidence of the favourable environment is the many animals living in the area of Krnov and its vicinity. There are a lot of protected bird species, amphibians, fish; forests are the home of deer, wild boar, hares; the river banks are the habitat of the muskrat. Deeper in forests you can see the red deer and Eurasian badger; the otter also sometimes visits the surrounding of Krnov. Protected animal species include e.g. the swallowtail (Papilio machaon), brook lamprey (Lampetra planeri), brook minnow (Phoxinus phoxinus), bullhead (Cottus gobio), Alpine newt (Triturus alpestris), yellow-bellied toad (Bombina variegata), Aesculapian snake (Elaphe longissima), kingfisher (Alcedo atthis), eagle-owl (Bubo bubo) and all bat species. Dobrovolníci vysazují nové stromy na kopečku Pěti borovic. Volunteers plant new trees on the Hill of the Five Pines. Krnované jsou vášnivými cyklisty. The people of Krnov are passionate cyclists.

16 Krnov místo v krajině Obyvatelé Krnova jsou právem hrdi na všudypřítomnou zeleň, která je obklopuje. Parky, stromy, trávníky, keře a záhony provází jejich kroky městem a jsou neodmyslitelnou součástí jejich života. Ve městě se nachází tři historické zahrady (Chářovský park - kulturní památka, areál Flemmichovy vily na Hlubčické ulici, zahrada u Městského informačního a kulturního střediska na Zacpalově ulici), šest památných stromů (lípa na Cvilíně, buk a dub na náměstí Míru, dub na Říčním okruhu, převislý červenolistý buk na ulici Revoluční, javor klen v zahradě Městského informačního a kulturního střediska na Zacpalově ulici) a tři významné aleje (Cvilínská - podél schodů, Cvilínská - podél komunikace, Stará Ježnická). V bývalé cihelně a přilehlém lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem se nalézá Staré hliniště. Na jeho území se vyskytují vzácní obojživelníci, především čolek velký (Triturus cristatus), plazi a rostliny. Celkem bylo v lokalitě nalezeno 226 druhů vyšších cévnatých rostlin. Z ohrožených taxonů květeny ČR to byly například voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) nebo vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula signifera). V roce 1992 byla tato lokalita vyhlášena přírodní památkou a je evidována v systému Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita. Dominantou Krnova je vrch Cvilín. Jeho jižní pozvolné svahy s loukami a remízky navazují na souvislé cenné lesní porosty zadního kopce Cvilínského, který je součástí významné ekologické sítě nadregionálního významu. Květenu lokality tvoří 607 druhů, mezi nimi i druhy chráněné, silně i kriticky ohrožené, například bříza tmavá (Betula obscura), kruštík polabský (Epipactis albensis) či večernice lesní (Hesperis sylvestris). Více jak čtvrtinu území města Krnova tvoří lesy protkané turistickými chodníky, plné laviček, odpočívadel a dětských hřišť. Nechybí naučné stezky s informačními tabulemi. Město Krnov v péči o zeleň postupuje podle základního kritéria své koncepce obnovy zeleně z roku 1995: od středu k okrajům, od celoměstského významu k lokálnímu, od záchovné údržby ke komplexní tvorbě a péči. Lípa na Cvilíně je památným stromem. The lime tree on Cvilín is a natural landmark. Okolní kopcovitá krajina láká k pouštění draků. The surrounding hilly landscape draws hang glider enthusiasts.

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy REZIDENCE JESENIOVA rezidence jeseniova Exkluzivita ExkluZIvIta lokality lokality I bezpečnost bezpečnost I design DEsIgN & kvalita kvalita I pohodlí pohodlí I dětská Dětská hřiště hřiště I služby I kamerový

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre 1 Po čtyřiceti letech od slavnostního otevření si připomínáme okolnosti vzniku církevního

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009

Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 s. r. o. Výroční zpráva Slezské diakonie 2009 Peníze, které ušetříte s levnějším dodavatelem elektrické energie, mohou pomoci potřebným. Infolinka: 844 44 55 66 www.levnaelektrina.eu sponzor publikace

Více

Základní skola a Praktická skola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Výrocní zpráva 2014. Annual report 2014 Primary School and Practical School SVÍTÁNÍ, P. B.O.

Základní skola a Praktická skola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Výrocní zpráva 2014. Annual report 2014 Primary School and Practical School SVÍTÁNÍ, P. B.O. Základní skola a Praktická skola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Výrocní zpráva 2014 Annual report 2014 Primary School and Practical School SVÍTÁNÍ, P. B.O. Content: Characteristics... 4 Mission... 4 Founder... 4 History...

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více