KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING"

Transkript

1 KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

2

3 Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání Krnov a place for business Krnov místo pro aktivní odpočinek Krnov a place for active relaxation Krnov místo pro důstojné stáří Krnov a place for the golden years Krnov místo šetrné k přírodě Krnov a place that cares about nature Krnov místo v krajině Krnov a place in the country Krnov místo důvěry Krnov a place of trust Krnov místo v Evropě Krnov a place in Europe Krnov místo kultury a umění Krnov a place of culture and art Krnov město památek Krnov a city of landmarks

4 Krnov a jeho velmi stručné osudy Na soutoku řek Opavy a Opavice, pod ochranou zelených výběžků Nízkého Jeseníku, se rozkládá malebné město Krnov. Městská práva získal Krnov již ve 13. století a od roku 1377 se stal sídlem stejnojmenného knížectví. Krnovští měšťané staletí bohatli z obchodu a řemesel, mezi kterými na prvním místě bylo vždy soukenictví. Rozkvět celého území přervaly rakousko-pruské války, které území rozdělily, od roku 1742 je Krnov městem hraničním, velká část původního knížectví se dnes nachází v Polské republice. Industrializace 19. století přinesla městu nový impuls rozvoje, stalo se významným centrem textilního průmyslu, své místo zde měly také firmy strojírenské a jedinečná továrna na uměleckou výrobu varhan, která pracuje od roku Industriální areály navázaly přímo na původní historické jádro středověkého sídla a dodnes výrazně ovlivňují urbanistické charakteristiky Krnova. Do osudů města i jeho obyvatel těžce zasáhla II. světová válka, bombardováním byla zničena nebo poškozena velká část budov a po válce byla většina občanů vysídlena do Německa nebo do Rakouska. Noví občané přicházeli do Krnova z různých koutů Čech, Moravy, Slovenska, také z Volyně nebo Řecka, a vytvoření jejich vztahu k novému domovu nebylo jednoduché, vyžádalo si několik generačních obměn. V posledních dvou desetiletích se Krnov mění z města průmyslového na město zelené. Většina staveb se dočkala obnovy a stejně zasloužené pozornosti se dostává péči o zeleň. Priority města nejsou koncepčně zaměřeny jen na historické parky, ale vznikla řada nových lokalit, ve městě samotném a v příměstských lesích, které poskytují příjemné prostředí a osvěžení obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Naplňování cílů zaměřených na vytváření atmosféry města nejen příjemného na pohled, ale také příznivého a vlídného pro život, přineslo Krnovu prestižní titul Město stromů 2008/2009. Své obnovy se v Krnově nedávno dočkalo paličkování. Not too long ago bobbin lace working was revived in Krnov. Ježečkův palouk na Ježníku je častým cílem výletů. Ježečkův Meadow in Ježník is a popular destination for excursions.

5 Krnov and its very brief turns of fate At the junction of the Opava and Opavice Rivers there is the beautiful town of Krnov under the protection of the green spurs of the Low Jeseník Mountains. Krnov gained its town rights as early as in the 13 th century and in 1377 it became the seat of the princedom called by the same name. The Krnov inhabitants grew rich from trading and crafts, which were always led by cloth manufacture. The rise of the whole area was interrupted by the Austria Prussia Wars which divided the territory. Since 1742, Krnov has been a border town and the major part of the princedom is now situated in Poland. Industrialisation in the 19 th century brought a new developmental impulse to the town which became an important centre of the textile industry. There were also engineering companies and a unique factory for the production of artistic organs which has been in operation since Industrial premises were directly connected to the original historical centre of the medieval seat and have significantly influenced the urban characteristics of Krnov. Another event which affected the fate of the town and its inhabitants was WWII. Most buildings were damaged by bombing and after the war most inhabitants were expatriated to Germany or Austria. New inhabitants came to Krnov from various parts of Bohemia, Moravia, and Slovakia as well as Volyně or Greece and establishing their relationship with their new home was not easy and required several generational changes. In the previous two decades Krnov has changed from an industrial town to a green town. Most buildings have been renovated and the greenery has been paid its deserved attention and care as well. The town s priorities conceptually focus not only on historical parks, but many new locations have been opened in the town itself and in its suburban forests which provide a pleasant environment and refreshment to visitors and inhabitants of the town as well. The fulfilment of the goals focused on the creation of an atmosphere of a pleasant, favourable and friendly town brought the prestigious title Town of Trees 2008/2009 to Krnov. Krnov je nositelem titulu Město stromů 2008/2009. Krnov is the holder of the title City of Trees 2008/2009. Novou krnovskou tradicí jsou Svatomartinské slavnosti. A new tradition in Krnov is the St. Martin s Feast Day.

6 Krnov místo pro vzdělávání Krnov je centrem vzdělávání pro blízké i vzdálenější okolí a i v širším regionu patří mezi města s vysokou koncentrací škol a vzdělávacích institucí. Tradice školských zařízení v Krnově sahá až do 2. poloviny 13. nebo 1. poloviny 14. století, kdy ve městě vznikla první škola. Písemně je její existence doložena dokumentem z roku Kromě mateřských a základních škol nabízí Krnov získání středoškolského vzdělání na šesti středních školách a dále následné vzdělávání pro širokou veřejnost. Tomu se různými kurzy a vzdělávacími programy věnuje především Slezská univerzita v Opavě její Vzdělávací centrum v Krnově a také všechny střední školy. Vzdělání v uměleckých oborech v Krnově poskytují dvě základní umělecké školy. Rozšíření obzorů vědomostí lze získat také prostřednictvím nejrůznějších přednášek, besed či workshopů pořádaných krnovskými občanskými sdruženími a zájmovými organizacemi. Oblibu si získaly například pravidelné přednášky na nejrůznější témata v městské knihovně, ve Flemmichově vile nebo kavárně - čajovně Ninive. Volnočasové aktivity dětem nabízí Středisko volného času Méďa a také školy žijí i po vyučování. Probíhá v nich zájmová činnost žáků i dospělých. Město Krnov je jediným městem v České republice, které jako neškolní zařízení založilo Středisko ekologické výchovy, které se věnuje enviromentální výchově žáků a studentů i veřejnosti. K hlavním cílům Střediska ekologické výchovy patří snaha pozitivně ovlivnit vztah k přírodě, přispět k odpovědnosti za jednání vůči prostředí, k ohleduplnosti a ke spolupráci v mezilidských vztazích společně s působením na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu. Dlouhodobě vytváří podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí své školy i svého města. Enviromentální výchova začíná už v mateřské škole. Environmental education begins in nursery school. Školy jsou uzpůsobeny i pro handicapované žáky. Schools are equipped for the needs of handicapped students.

7 Krnov a place for education Krnov is a centre of education for the close and distant vicinity and in the wider region it belongs among towns with a high concentration of schools and educational institutions. The schooling tradition in Krnov dates back to the 2 nd half of the 13 th or the 1 st half of the 14 th centuries, when the first school was opened in the town. Its existence is documented in writing by a document dated in In addition to kindergartens and elementary schools, Krnov offers obtaining a secondary education at six secondary schools and further education for the general public. It is particularly provided by the Silesian University in Opava in various courses and educational programmes through its Educational Centre in Krnov and all secondary schools. There are two art elementary schools providing education in art in Krnov. People can extend their knowledge by means of various lectures, meetings or workshops held by Krnov civic associations and hobby organisations. Regular lectures on various topics in the Town Library, Flemmich Villa or Ninive Cafeteria Tea House are very popular. Leisure time activities for children are offered by the Méďa Leisure Time Centre and schools after lessons. They organize hobby activities for children as well as adults. Krnov is the only town in the Czech Republic which founded the Centre of Environmental Education as a nonschool facility. It deals with the environmental education of pupils, students and the public. The main goal of the Centre is to positively influence their relationship to the countryside, to contribute to responsibility for behaviour towards the environment and friendliness and cooperation in interpersonal relationships and to affect the creation of a hierarchy of life values and lifestyle. It forms conditions for specific participation of the individual in protecting the environment of their school and town on a long-term basis. Děti svůj talent rozvíjí na základních uměleckých školách. Children are honing their talents in basic arts schools. Senioři si stále rozšiřují vědomosti, například při návštěvě archivu. Senior citizens are broadening their knowledge, for example by visiting archives.

8 Krnov místo pro podnikání Se změnami tržního prostředí po roce 1990 se přeměnila ekonomická struktura na území města. Krnov, který byl znám jako textilní město, musel čelit postupnému zániku textilních závodů. Jejich rozpad dal ovšem příležitost středním a malým podnikatelům, kteří se přeorientovali především na strojírenskou výrobu. Mnoho známých krnovských státních podniků převzali podnikatelé, kteří úspěšně pokračují v původním výrobním programu a tradici šíření dobrého jména Krnova. Také proto jsou vývojové perspektivy optimistické. Město zřídilo průmyslovou zónu a přivedlo zahraniční investory, strojírenská výroba se přeorientovala na složitější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a dobré podnikatelské prostředí podpořil i vstup České republiky do Evropské unie. Že Krnov je dobrým místem pro byznys, potvrdily v roce 2009 výsledky soutěže Město pro byznys, která monitoruje kvalitu podmínek pro podnikání v České republice. V rámci Moravskoslezského kraje se Krnov umístil na třetím místě. V roce 2009 získal Krnov rovněž ocenění za realizaci podnikatelských aktivit, které mají celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje. Ocenění městu udělily Krajská hospodářská komora a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. V systematické podpoře rozvoje malého a středního podnikání a regionální turistiky s vazbami na produkty a atraktivity cestovního ruchu v okolí chce město pokračovat i v budoucnu. Cestu vidí ve spolupráci s místními podnikateli, v budování objektů pro rozvoj podnikání a služeb, rozvoji průmyslové zóny či v rekonstrukci průmyslových objektů navazujících na centrum. Veškeré tyto činnosti chce vždy provádět se snahou co nejvíce šetřit a chránit životní prostředí a s ohledy na architektonické a funkční řešení. Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., patří k nejstarším krnovským strojírnám. Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., is among the oldest machine works in Krnov. Mladé řemeslníky vychovává i Střední průmyslová škola v Krnově. Young journeyman learn their trade at the vocational high school in Krnov.

9 Krnov a place for business The economic structure in the territory of the town has changed due to the changes of the market economy after Krnov, which was known as a textile town, had to face gradual extinction of the textile factories. Their closure, however, gave an opportunity to small and medium-sized businesses which converted especially to engineering production. Many famous Krnov state companies were taken over by entrepreneurs who have successfully continued in the original production programmes and tradition of spreading the goodwill of Krnov. That is why the development prospects are optimistic. The town has established an industrial park and brought foreign investors, engineering production focused on more complicated products with a higher added value and the good business environment was also supported by the accession of the Czech Republic to the European Union. That Krnov is a good place for business was confirmed by the results of a Town for Business in 2009 which monitored the quality of conditions for doing business in the Czech Republic. Krnov placed third within the Moravian-Silesian Region. In 2009, Krnov earned an award for the implementation of entrepreneurial activities which have an overall effect on the economic and social development in the Moravian-Silesian Region. The award was granted to the town by the Regional Chamber of Commerce and the Association for the Development of the Moravian-Silesian Region. The town wishes to continue in the systematic support of the development of small and medium-size entrepreneurship and regional tourism in connection with the products and places of tourist interests. It sees the way to this in cooperation with local businessmen, building premises for the development of entrepreneurship and services, development of the industrial park or reconstruction of buildings adjacent to the centre. The town would like to carry out all these activities with the aim to preserve and protect the environment as much as possible and with regard to the architectural and functional solution. V lesích v okolí města hospodaří Lesní správa města Krnova, s.r.o. Lesní správa města Krnova, s.r.o., manages the wooded areas around the city. V Krnově má tradici stavba varhan. Nejstarší firmou je Rieger-Kloss Varhany, s.r.o. An organ-building tradition exists in Krnov. The oldest firm is Rieger-Kloss Varhany, s.r.o.

10 Krnov místo pro aktivní odpočinek Řada sportovišť i okolí města protkané cyklotrasami a turistickými stezkami nabízí širokou škálu možností trávení volného času aktivním pohybem. V centru města nelze přehlédnout komplex sportovišť soustředěných v území mezi Smetanovým okruhem a Petrovickou ulicí. Prvním zdejším sportovištěm byla sportovní hala postavená v roce 1932 podle projektu významného vídeňského architekta, krnovského rodáka Leopolda Bauera. U ní postupně vznikly atletický stadion, házenkářské hřiště, tenisové a volejbalové kurty. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází dvě fotbalová hřiště, zimní stadion, tenisová hala s venkovními kurty, kuželna a bowlingové centrum. Na tato sportoviště navazuje koupaliště u řeky Opavice vybudované ve 30. letech 20. století a na celém území města další hřiště, areály a centra se zaměřením na sport. V městských lázních si můžete zaplavat v krytém bazénu nebo si odpočinout v sauně, v Krnově si můžete zajít zahrát také badminton, golf, squash či volejbal nebo tělo potrápit v některém z početných fitness center. Příznivci létání mají k dispozici letiště, které se nachází 15 minut pěší chůze od středu města a 26 kilometrů vzdušnou čarou od hlavního hřebene Jeseníků. Technické zázemí letiště skýtá dobré podmínky pro motorové i bezmotorové létání a parašutismus. Krnov disponuje in-line dráhou podél řeky Opavice i skate parkem u sportovní haly na Bruntálské ulici v Krnově- Kostelci. Na své si přijdou rovněž milovníci zimních sportů, kteří mohou využít sjezdovku na Cvilíně a běžkařské trasy v okolí města. V okolí Krnova narazíte na cyklostrasy s různou úrovní náročnosti. V bezprostřední blízkosti vrchu Cvilín je vyznačeno více než 18 km kondičních tras a současně městem prochází dálkové a regionální cyklostrasy Opavice. V dostupné vzdálenosti jsou také cyklotrasy Opavsko severozápad začínající v Úvalně a polské cyklotrasy. Pro milovníky pobytu na čerstvém vzduchu pak samozřejmě nechybí nabídka turistických okruhů a tras, zájemci o vodní turistiku mohou využít splavnosti řeky Opavy a v určitých obdobích roku i řeky Opavice. Možnosti plachtění nabízí Petrův rybník, na jehož břehu se nachází areál krnovského Yacht klubu. Populární sportovní akcí pro veřejnost je Zlatý desetiboj. The Golden Decathlon is a popular sporting event for the public. Na svahu Cvilína se učí lyžovat už děti z mateřských škol. Even children from nursery schools learn how to ski on the slopes of Cvilín Hill.

11 Krnov a place for active relaxation Many sports grounds and the vicinity of the town interwoven by cycling routes and walking trails offer a wide range of possibilities of how to spend leisure time actively. In the centre of the town you cannot miss the complex of sports grounds concentrated in the area between Smetana Circle and Petrovická Street. The first local sports ground was a sport hall built according to the design of Leopold Bauer, an important Vienna architect born in Krnov, in It has been gradually complemented by an athletics stadium, a handball playground and tennis and volleyball courts. Next to the centre there are two football pitches, a winter stadium, and a tennis hall with outdoor courts, a ninepin and bowling centre. This sports ground continues with a swimming pool at the Opavice River built in the 1930s and many other playgrounds, premises and centres focused on sports round the town. You can have a swim in the town indoor swimming pool or have a rest in a sauna. You can also go to play badminton, golf, squash or volleyball or train your body in some of the many fitness centres in Krnov. Aviation enthusiasts can visit the airport which is situated 15 minutes walk from the centre of the town and 26 km in a bee line from the main range of the Jeseníky Mountains. The technical facilities of the airport provide good conditions for powered and unpowered flights as well as parachute jumping. Krnov has an in-line track along the Opavice River and a skate park at the sports hall at Bruntálská Street in Krnov- Kostelec. The winter sport enthusiast will be satisfied by a skiing slope at Cvilín and cross-country skiing routes in the vicinity of the town. Around Krnov you can find cycling routes for people of various level of fitness. Right at Cvilín Hill there are more than 18 km of marked fitness trails and the Opavice distance and regional routes lead through the town. The Opavsko north-west tracks starting in Úvalno and a Polish trail are also at an available distance. For those who like to spend time in fresh air there is an offer of tourist routes and circuits. People interested in water tourism can use the navigability of the Opava River and the Opavice River in some seasons of the year. Peter Pond offers possibilities for sailing, on the embankment of which there is the Krnov Yacht Club. Krnovské letiště nabízí dobré podmínky pro parašutismus. The Krnov airport offers the right conditions for parachuting. Obyvatelé Krnova mají k dispozici řadu sportovišť. Residents of Krnov have many sporting venues at their disposal.

12 Krnov místo pro důstojné stáří Zkvalitnění zdravotní péče, zlepšení životního prostředí a změna životního stylu vede k prodloužení délky života a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva také v Krnově. Město Krnov si těchto obyvatel velmi váží a podporuje jejich nezávislý, bezpečný a aktivní život. Společně s poskytovateli sociálních služeb se snaží, aby ve městě byly takové sociálních služby, které umožní kvalitní péči a podporu obyvatel v seniorském věku tak, aby si v maximální možné míře zachovali svůj dosavadní způsob života, zejména v domácím prostředí. Aby nebyla oslabena soběstačnost a samostatnost seniorů, město Krnov postupně odstraňuje bariéry ve městě s cílem vytvořit několik bezbariérových tras doplněných o trasy lavičkostezek. Lavičkostezky usnadní pohyb lidí, kteří kvůli svému věku nebo tělesnému postižení už daleko nedojdou, tím, že ve městě bude rozmístěn dostatečný počet laviček, aby si občané mohli odpočinout před další cestou městem. Zájmovému vzdělávání seniorů se v Krnově systematicky věnuje Vzdělávací centrum v Krnově Slezské univerzity v Opavě prostřednictvím Univerzity třetího věku, jednotlivé kurzy, zaměřené zejména na práci s počítačem, nabízí Komunitní vzdělávací centrum Střední školy průmyslové nebo Městská knihovna Krnov. Velká skupina seniorů je aktivní také v zájmových sdruženích a organizacích, například v Matici slezské, Klubu českých turistů, Klubu důchodců nebo Českém zahrádkářském svazu. Ve chvíli, kdy senioři kvůli změnám svého zdravotního stavu již nejsou schopni sami, s pomocí rodiny nebo jiných forem sociální služby, žít ve vlastním sociálním prostředí či v jednom ze dvou domů s pečovatelskou službou ve městě, mají možnost se nastěhovat do domovů pro seniory na Rooseveltově ulici nebo na Ježníku, jejichž zřizovatelem je město Krnov. Personál domovů zde vytváří klientům rodinné prostředí, respektující jejich individuální potřeby, práva a přání, poskytuje kvalitní sociální, zdravotní a ošetřovatelskou službu a podporuje seniory v tom, aby mohli pokračovat v naplňování svých zájmů. Koníčkem mnoha krnovských seniorů je turistika. A hobby of Krnov s senior citizens is hiking. Zájmovému vzdělávání seniorů se v Krnově věnuje i městská knihovna. The city library in Krnov contributes to the education of senior citizens.

13 Krnov a place for the golden years The improvement of health care, the environment and a change of lifestyle lead to a longer life and seniors have become an important group of inhabitants in Krnov as well. Krnov appreciates these inhabitants and supports their independent, safe and active life. Together with social care providers it strives to have such social services in the town which will enable quality care and support to the inhabitants of senior age in order for them to keep their present way of life as long as possible particularly in their homes. To avoid weakening the self-support and independence of seniors, Krnov has gradually removed barriers in the town with the goal to create several barrier-free routes supplemented by lines of benches. The routes with benches shall facilitate the movement of people who cannot, due to their age or a physical handicap, walk far by distributing a sufficient number of benches so that these people can have a rest before continuing their walk round the town. The Educational Centre of the Silesian University Opava in Krnov deals with the leisure time education of seniors by means of the University of the Third Age. The Community Educational Centre of the Secondary Technical School or the Town Library in Krnov offer individual courses focused especially on work with a computer. A large group of seniors are active in hobby associations and organisations, such as the Silesian Foundation (Matici slezské), the Czech Tourists Club, the Pensioner s Club or the Czech Gardeners Association. At the time when seniors are not able to live alone, supported by their families or other forms of social services in their own social environment or in one of two houses with social care in the town due to changes in their health condition, they can move to a Home for Seniors on Rooseveltova Street or at Ježník, which were established by the town of Krnov. The staff of the facilities create a home-like environment for the clients, taking into account their individual needs, rights and wishes, provide quality social, health and nursing care and support seniors so that they are able to go on in fulfilment of their interests. Pěvecký sbor Naděje ze Sboru a Komunitního centra Armády spásy v Krnově. The choir Hope of the Choir and Community Center of the Salvation Army in Krnov. Záliba v ručních pracích jde napříč generacemi. Handicraft hobbies cross generational lines.

14 Krnov místo šetrné k přírodě Za velkou výhodu života na Krnovsku je občany považováno dobré životní prostředí a investice do něj jsou vnímány za jedny z nejdůležitějších. K dobrému životnímu prostředí mimo jiné přispívá funkční systém třídění odpadů, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod i budování kanalizační sítě v okrajových částech města. V řešení je protierozní ochrana pozemků či nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. V porovnání s ostatním územím České republiky patří Krnov mezi města s dobrým stavem ovzduší, v Moravskoslezském kraji dokonce s nejlepším. Přičinily se o to změny v charakteru průmyslové výroby, nahrazení původních kotelen spalujících uhlí méně znečišťujícími kotelnami na zemní plyn a úplné zrušení řady domovních kotelen spolu s napojením objektů na systém centrálního zásobování teplem. Svůj vliv na stav ovzduší mají také obyvatelé, kteří využívají šetrné druhy dopravy městskou hromadnou dopravu a jízdu na kole. Kromě čistého ovzduší se může Krnov chlubit kvalitní pitnou vodou pocházející ze dvou zdrojů podzemní vody na území města. Její cena je nejnižší v Moravskoslezském kraji. Důkazem příznivého životního prostředí je velké množství živočichů žijících na území Krnova a v jeho nejbližším okolí. Vyskytuje se tu mnoho chráněných druhů ptáků, obojživelníků i ryb, v lesích žijí srnec obecný, prase divoké, zajíc polní, u řek ondatra pižmová. Hlouběji v lesních komplexech můžeme narazit na jelena evropského a jezevce lesního, do okolí Krnova se občas zatoulá i vydra. Z chráněných druhů živočichů v Krnově a okolí žijí například otakárek fenyklový (Papilio machaon), mihule potoční (Lampetra planeri), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), užovka stromová (Elaphe longissima), ledňáček říční (Alcedo atthis), výr velký (Bubo bubo) nebo všechny druhy netopýrů. Děti se učí třídit odpady od nejútlejšího věku. Children learn to sort waste at a tender age. U jarní migrace ropuch přes Ježnickou ulici pomáhají ochránci přírody. The spring migration of toads across Ježnicka Street is helped by nature advocates.

15 Krnov a place that cares about nature Citizens consider a healthy environment to be a big advantage of living in the Krnov Region and investments in it belong among the most important ones. The good environment is also the result of the functional system of waste sorting, the reconstruction and intensification of the waste water purification plants and constructing the sewer system in the suburbs. Anti-erosion protection of the land and biodegradable waste management have been solved. Compared to other sections of the Czech Republic, Krnov belongs among towns with good air conditions, the best in the Moravian-Silesian Region. It is the result of changes in the character of industrial production, replacing the former coal-burning boiler houses with less polluting gas-powered boiler stations and a complete cancellation of many house boiler stations, where the houses were connected to the central heat supply. The inhabitants using environmentally friendly kinds of transport the municipal mass transport and bikes also largely contribute to the clean air. In addition to the clear air, Krnov is proud of its quality potable water originating from two sources of ground water in the area of the town, the price of which is the lowest in the Moravian-Silesian Region. Evidence of the favourable environment is the many animals living in the area of Krnov and its vicinity. There are a lot of protected bird species, amphibians, fish; forests are the home of deer, wild boar, hares; the river banks are the habitat of the muskrat. Deeper in forests you can see the red deer and Eurasian badger; the otter also sometimes visits the surrounding of Krnov. Protected animal species include e.g. the swallowtail (Papilio machaon), brook lamprey (Lampetra planeri), brook minnow (Phoxinus phoxinus), bullhead (Cottus gobio), Alpine newt (Triturus alpestris), yellow-bellied toad (Bombina variegata), Aesculapian snake (Elaphe longissima), kingfisher (Alcedo atthis), eagle-owl (Bubo bubo) and all bat species. Dobrovolníci vysazují nové stromy na kopečku Pěti borovic. Volunteers plant new trees on the Hill of the Five Pines. Krnované jsou vášnivými cyklisty. The people of Krnov are passionate cyclists.

16 Krnov místo v krajině Obyvatelé Krnova jsou právem hrdi na všudypřítomnou zeleň, která je obklopuje. Parky, stromy, trávníky, keře a záhony provází jejich kroky městem a jsou neodmyslitelnou součástí jejich života. Ve městě se nachází tři historické zahrady (Chářovský park - kulturní památka, areál Flemmichovy vily na Hlubčické ulici, zahrada u Městského informačního a kulturního střediska na Zacpalově ulici), šest památných stromů (lípa na Cvilíně, buk a dub na náměstí Míru, dub na Říčním okruhu, převislý červenolistý buk na ulici Revoluční, javor klen v zahradě Městského informačního a kulturního střediska na Zacpalově ulici) a tři významné aleje (Cvilínská - podél schodů, Cvilínská - podél komunikace, Stará Ježnická). V bývalé cihelně a přilehlém lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem se nalézá Staré hliniště. Na jeho území se vyskytují vzácní obojživelníci, především čolek velký (Triturus cristatus), plazi a rostliny. Celkem bylo v lokalitě nalezeno 226 druhů vyšších cévnatých rostlin. Z ohrožených taxonů květeny ČR to byly například voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) nebo vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula signifera). V roce 1992 byla tato lokalita vyhlášena přírodní památkou a je evidována v systému Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita. Dominantou Krnova je vrch Cvilín. Jeho jižní pozvolné svahy s loukami a remízky navazují na souvislé cenné lesní porosty zadního kopce Cvilínského, který je součástí významné ekologické sítě nadregionálního významu. Květenu lokality tvoří 607 druhů, mezi nimi i druhy chráněné, silně i kriticky ohrožené, například bříza tmavá (Betula obscura), kruštík polabský (Epipactis albensis) či večernice lesní (Hesperis sylvestris). Více jak čtvrtinu území města Krnova tvoří lesy protkané turistickými chodníky, plné laviček, odpočívadel a dětských hřišť. Nechybí naučné stezky s informačními tabulemi. Město Krnov v péči o zeleň postupuje podle základního kritéria své koncepce obnovy zeleně z roku 1995: od středu k okrajům, od celoměstského významu k lokálnímu, od záchovné údržby ke komplexní tvorbě a péči. Lípa na Cvilíně je památným stromem. The lime tree on Cvilín is a natural landmark. Okolní kopcovitá krajina láká k pouštění draků. The surrounding hilly landscape draws hang glider enthusiasts.

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

15. 17.4. 2009 PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY

15. 17.4. 2009 PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY 5. MEZINÁRODNÍ VELETRH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A FINÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 5 TH INTERNATIONAL TRADE FAIR OF SURFACE TREATMENTS AND FINISHING TECHNOLOGIES 15. 17.4. 2009 PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY PRAGUE LETŇANY

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více