KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING"

Transkript

1 KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

2

3 Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání Krnov a place for business Krnov místo pro aktivní odpočinek Krnov a place for active relaxation Krnov místo pro důstojné stáří Krnov a place for the golden years Krnov místo šetrné k přírodě Krnov a place that cares about nature Krnov místo v krajině Krnov a place in the country Krnov místo důvěry Krnov a place of trust Krnov místo v Evropě Krnov a place in Europe Krnov místo kultury a umění Krnov a place of culture and art Krnov město památek Krnov a city of landmarks

4 Krnov a jeho velmi stručné osudy Na soutoku řek Opavy a Opavice, pod ochranou zelených výběžků Nízkého Jeseníku, se rozkládá malebné město Krnov. Městská práva získal Krnov již ve 13. století a od roku 1377 se stal sídlem stejnojmenného knížectví. Krnovští měšťané staletí bohatli z obchodu a řemesel, mezi kterými na prvním místě bylo vždy soukenictví. Rozkvět celého území přervaly rakousko-pruské války, které území rozdělily, od roku 1742 je Krnov městem hraničním, velká část původního knížectví se dnes nachází v Polské republice. Industrializace 19. století přinesla městu nový impuls rozvoje, stalo se významným centrem textilního průmyslu, své místo zde měly také firmy strojírenské a jedinečná továrna na uměleckou výrobu varhan, která pracuje od roku Industriální areály navázaly přímo na původní historické jádro středověkého sídla a dodnes výrazně ovlivňují urbanistické charakteristiky Krnova. Do osudů města i jeho obyvatel těžce zasáhla II. světová válka, bombardováním byla zničena nebo poškozena velká část budov a po válce byla většina občanů vysídlena do Německa nebo do Rakouska. Noví občané přicházeli do Krnova z různých koutů Čech, Moravy, Slovenska, také z Volyně nebo Řecka, a vytvoření jejich vztahu k novému domovu nebylo jednoduché, vyžádalo si několik generačních obměn. V posledních dvou desetiletích se Krnov mění z města průmyslového na město zelené. Většina staveb se dočkala obnovy a stejně zasloužené pozornosti se dostává péči o zeleň. Priority města nejsou koncepčně zaměřeny jen na historické parky, ale vznikla řada nových lokalit, ve městě samotném a v příměstských lesích, které poskytují příjemné prostředí a osvěžení obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Naplňování cílů zaměřených na vytváření atmosféry města nejen příjemného na pohled, ale také příznivého a vlídného pro život, přineslo Krnovu prestižní titul Město stromů 2008/2009. Své obnovy se v Krnově nedávno dočkalo paličkování. Not too long ago bobbin lace working was revived in Krnov. Ježečkův palouk na Ježníku je častým cílem výletů. Ježečkův Meadow in Ježník is a popular destination for excursions.

5 Krnov and its very brief turns of fate At the junction of the Opava and Opavice Rivers there is the beautiful town of Krnov under the protection of the green spurs of the Low Jeseník Mountains. Krnov gained its town rights as early as in the 13 th century and in 1377 it became the seat of the princedom called by the same name. The Krnov inhabitants grew rich from trading and crafts, which were always led by cloth manufacture. The rise of the whole area was interrupted by the Austria Prussia Wars which divided the territory. Since 1742, Krnov has been a border town and the major part of the princedom is now situated in Poland. Industrialisation in the 19 th century brought a new developmental impulse to the town which became an important centre of the textile industry. There were also engineering companies and a unique factory for the production of artistic organs which has been in operation since Industrial premises were directly connected to the original historical centre of the medieval seat and have significantly influenced the urban characteristics of Krnov. Another event which affected the fate of the town and its inhabitants was WWII. Most buildings were damaged by bombing and after the war most inhabitants were expatriated to Germany or Austria. New inhabitants came to Krnov from various parts of Bohemia, Moravia, and Slovakia as well as Volyně or Greece and establishing their relationship with their new home was not easy and required several generational changes. In the previous two decades Krnov has changed from an industrial town to a green town. Most buildings have been renovated and the greenery has been paid its deserved attention and care as well. The town s priorities conceptually focus not only on historical parks, but many new locations have been opened in the town itself and in its suburban forests which provide a pleasant environment and refreshment to visitors and inhabitants of the town as well. The fulfilment of the goals focused on the creation of an atmosphere of a pleasant, favourable and friendly town brought the prestigious title Town of Trees 2008/2009 to Krnov. Krnov je nositelem titulu Město stromů 2008/2009. Krnov is the holder of the title City of Trees 2008/2009. Novou krnovskou tradicí jsou Svatomartinské slavnosti. A new tradition in Krnov is the St. Martin s Feast Day.

6 Krnov místo pro vzdělávání Krnov je centrem vzdělávání pro blízké i vzdálenější okolí a i v širším regionu patří mezi města s vysokou koncentrací škol a vzdělávacích institucí. Tradice školských zařízení v Krnově sahá až do 2. poloviny 13. nebo 1. poloviny 14. století, kdy ve městě vznikla první škola. Písemně je její existence doložena dokumentem z roku Kromě mateřských a základních škol nabízí Krnov získání středoškolského vzdělání na šesti středních školách a dále následné vzdělávání pro širokou veřejnost. Tomu se různými kurzy a vzdělávacími programy věnuje především Slezská univerzita v Opavě její Vzdělávací centrum v Krnově a také všechny střední školy. Vzdělání v uměleckých oborech v Krnově poskytují dvě základní umělecké školy. Rozšíření obzorů vědomostí lze získat také prostřednictvím nejrůznějších přednášek, besed či workshopů pořádaných krnovskými občanskými sdruženími a zájmovými organizacemi. Oblibu si získaly například pravidelné přednášky na nejrůznější témata v městské knihovně, ve Flemmichově vile nebo kavárně - čajovně Ninive. Volnočasové aktivity dětem nabízí Středisko volného času Méďa a také školy žijí i po vyučování. Probíhá v nich zájmová činnost žáků i dospělých. Město Krnov je jediným městem v České republice, které jako neškolní zařízení založilo Středisko ekologické výchovy, které se věnuje enviromentální výchově žáků a studentů i veřejnosti. K hlavním cílům Střediska ekologické výchovy patří snaha pozitivně ovlivnit vztah k přírodě, přispět k odpovědnosti za jednání vůči prostředí, k ohleduplnosti a ke spolupráci v mezilidských vztazích společně s působením na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu. Dlouhodobě vytváří podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí své školy i svého města. Enviromentální výchova začíná už v mateřské škole. Environmental education begins in nursery school. Školy jsou uzpůsobeny i pro handicapované žáky. Schools are equipped for the needs of handicapped students.

7 Krnov a place for education Krnov is a centre of education for the close and distant vicinity and in the wider region it belongs among towns with a high concentration of schools and educational institutions. The schooling tradition in Krnov dates back to the 2 nd half of the 13 th or the 1 st half of the 14 th centuries, when the first school was opened in the town. Its existence is documented in writing by a document dated in In addition to kindergartens and elementary schools, Krnov offers obtaining a secondary education at six secondary schools and further education for the general public. It is particularly provided by the Silesian University in Opava in various courses and educational programmes through its Educational Centre in Krnov and all secondary schools. There are two art elementary schools providing education in art in Krnov. People can extend their knowledge by means of various lectures, meetings or workshops held by Krnov civic associations and hobby organisations. Regular lectures on various topics in the Town Library, Flemmich Villa or Ninive Cafeteria Tea House are very popular. Leisure time activities for children are offered by the Méďa Leisure Time Centre and schools after lessons. They organize hobby activities for children as well as adults. Krnov is the only town in the Czech Republic which founded the Centre of Environmental Education as a nonschool facility. It deals with the environmental education of pupils, students and the public. The main goal of the Centre is to positively influence their relationship to the countryside, to contribute to responsibility for behaviour towards the environment and friendliness and cooperation in interpersonal relationships and to affect the creation of a hierarchy of life values and lifestyle. It forms conditions for specific participation of the individual in protecting the environment of their school and town on a long-term basis. Děti svůj talent rozvíjí na základních uměleckých školách. Children are honing their talents in basic arts schools. Senioři si stále rozšiřují vědomosti, například při návštěvě archivu. Senior citizens are broadening their knowledge, for example by visiting archives.

8 Krnov místo pro podnikání Se změnami tržního prostředí po roce 1990 se přeměnila ekonomická struktura na území města. Krnov, který byl znám jako textilní město, musel čelit postupnému zániku textilních závodů. Jejich rozpad dal ovšem příležitost středním a malým podnikatelům, kteří se přeorientovali především na strojírenskou výrobu. Mnoho známých krnovských státních podniků převzali podnikatelé, kteří úspěšně pokračují v původním výrobním programu a tradici šíření dobrého jména Krnova. Také proto jsou vývojové perspektivy optimistické. Město zřídilo průmyslovou zónu a přivedlo zahraniční investory, strojírenská výroba se přeorientovala na složitější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a dobré podnikatelské prostředí podpořil i vstup České republiky do Evropské unie. Že Krnov je dobrým místem pro byznys, potvrdily v roce 2009 výsledky soutěže Město pro byznys, která monitoruje kvalitu podmínek pro podnikání v České republice. V rámci Moravskoslezského kraje se Krnov umístil na třetím místě. V roce 2009 získal Krnov rovněž ocenění za realizaci podnikatelských aktivit, které mají celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje. Ocenění městu udělily Krajská hospodářská komora a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. V systematické podpoře rozvoje malého a středního podnikání a regionální turistiky s vazbami na produkty a atraktivity cestovního ruchu v okolí chce město pokračovat i v budoucnu. Cestu vidí ve spolupráci s místními podnikateli, v budování objektů pro rozvoj podnikání a služeb, rozvoji průmyslové zóny či v rekonstrukci průmyslových objektů navazujících na centrum. Veškeré tyto činnosti chce vždy provádět se snahou co nejvíce šetřit a chránit životní prostředí a s ohledy na architektonické a funkční řešení. Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., patří k nejstarším krnovským strojírnám. Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., is among the oldest machine works in Krnov. Mladé řemeslníky vychovává i Střední průmyslová škola v Krnově. Young journeyman learn their trade at the vocational high school in Krnov.

9 Krnov a place for business The economic structure in the territory of the town has changed due to the changes of the market economy after Krnov, which was known as a textile town, had to face gradual extinction of the textile factories. Their closure, however, gave an opportunity to small and medium-sized businesses which converted especially to engineering production. Many famous Krnov state companies were taken over by entrepreneurs who have successfully continued in the original production programmes and tradition of spreading the goodwill of Krnov. That is why the development prospects are optimistic. The town has established an industrial park and brought foreign investors, engineering production focused on more complicated products with a higher added value and the good business environment was also supported by the accession of the Czech Republic to the European Union. That Krnov is a good place for business was confirmed by the results of a Town for Business in 2009 which monitored the quality of conditions for doing business in the Czech Republic. Krnov placed third within the Moravian-Silesian Region. In 2009, Krnov earned an award for the implementation of entrepreneurial activities which have an overall effect on the economic and social development in the Moravian-Silesian Region. The award was granted to the town by the Regional Chamber of Commerce and the Association for the Development of the Moravian-Silesian Region. The town wishes to continue in the systematic support of the development of small and medium-size entrepreneurship and regional tourism in connection with the products and places of tourist interests. It sees the way to this in cooperation with local businessmen, building premises for the development of entrepreneurship and services, development of the industrial park or reconstruction of buildings adjacent to the centre. The town would like to carry out all these activities with the aim to preserve and protect the environment as much as possible and with regard to the architectural and functional solution. V lesích v okolí města hospodaří Lesní správa města Krnova, s.r.o. Lesní správa města Krnova, s.r.o., manages the wooded areas around the city. V Krnově má tradici stavba varhan. Nejstarší firmou je Rieger-Kloss Varhany, s.r.o. An organ-building tradition exists in Krnov. The oldest firm is Rieger-Kloss Varhany, s.r.o.

10 Krnov místo pro aktivní odpočinek Řada sportovišť i okolí města protkané cyklotrasami a turistickými stezkami nabízí širokou škálu možností trávení volného času aktivním pohybem. V centru města nelze přehlédnout komplex sportovišť soustředěných v území mezi Smetanovým okruhem a Petrovickou ulicí. Prvním zdejším sportovištěm byla sportovní hala postavená v roce 1932 podle projektu významného vídeňského architekta, krnovského rodáka Leopolda Bauera. U ní postupně vznikly atletický stadion, házenkářské hřiště, tenisové a volejbalové kurty. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází dvě fotbalová hřiště, zimní stadion, tenisová hala s venkovními kurty, kuželna a bowlingové centrum. Na tato sportoviště navazuje koupaliště u řeky Opavice vybudované ve 30. letech 20. století a na celém území města další hřiště, areály a centra se zaměřením na sport. V městských lázních si můžete zaplavat v krytém bazénu nebo si odpočinout v sauně, v Krnově si můžete zajít zahrát také badminton, golf, squash či volejbal nebo tělo potrápit v některém z početných fitness center. Příznivci létání mají k dispozici letiště, které se nachází 15 minut pěší chůze od středu města a 26 kilometrů vzdušnou čarou od hlavního hřebene Jeseníků. Technické zázemí letiště skýtá dobré podmínky pro motorové i bezmotorové létání a parašutismus. Krnov disponuje in-line dráhou podél řeky Opavice i skate parkem u sportovní haly na Bruntálské ulici v Krnově- Kostelci. Na své si přijdou rovněž milovníci zimních sportů, kteří mohou využít sjezdovku na Cvilíně a běžkařské trasy v okolí města. V okolí Krnova narazíte na cyklostrasy s různou úrovní náročnosti. V bezprostřední blízkosti vrchu Cvilín je vyznačeno více než 18 km kondičních tras a současně městem prochází dálkové a regionální cyklostrasy Opavice. V dostupné vzdálenosti jsou také cyklotrasy Opavsko severozápad začínající v Úvalně a polské cyklotrasy. Pro milovníky pobytu na čerstvém vzduchu pak samozřejmě nechybí nabídka turistických okruhů a tras, zájemci o vodní turistiku mohou využít splavnosti řeky Opavy a v určitých obdobích roku i řeky Opavice. Možnosti plachtění nabízí Petrův rybník, na jehož břehu se nachází areál krnovského Yacht klubu. Populární sportovní akcí pro veřejnost je Zlatý desetiboj. The Golden Decathlon is a popular sporting event for the public. Na svahu Cvilína se učí lyžovat už děti z mateřských škol. Even children from nursery schools learn how to ski on the slopes of Cvilín Hill.

11 Krnov a place for active relaxation Many sports grounds and the vicinity of the town interwoven by cycling routes and walking trails offer a wide range of possibilities of how to spend leisure time actively. In the centre of the town you cannot miss the complex of sports grounds concentrated in the area between Smetana Circle and Petrovická Street. The first local sports ground was a sport hall built according to the design of Leopold Bauer, an important Vienna architect born in Krnov, in It has been gradually complemented by an athletics stadium, a handball playground and tennis and volleyball courts. Next to the centre there are two football pitches, a winter stadium, and a tennis hall with outdoor courts, a ninepin and bowling centre. This sports ground continues with a swimming pool at the Opavice River built in the 1930s and many other playgrounds, premises and centres focused on sports round the town. You can have a swim in the town indoor swimming pool or have a rest in a sauna. You can also go to play badminton, golf, squash or volleyball or train your body in some of the many fitness centres in Krnov. Aviation enthusiasts can visit the airport which is situated 15 minutes walk from the centre of the town and 26 km in a bee line from the main range of the Jeseníky Mountains. The technical facilities of the airport provide good conditions for powered and unpowered flights as well as parachute jumping. Krnov has an in-line track along the Opavice River and a skate park at the sports hall at Bruntálská Street in Krnov- Kostelec. The winter sport enthusiast will be satisfied by a skiing slope at Cvilín and cross-country skiing routes in the vicinity of the town. Around Krnov you can find cycling routes for people of various level of fitness. Right at Cvilín Hill there are more than 18 km of marked fitness trails and the Opavice distance and regional routes lead through the town. The Opavsko north-west tracks starting in Úvalno and a Polish trail are also at an available distance. For those who like to spend time in fresh air there is an offer of tourist routes and circuits. People interested in water tourism can use the navigability of the Opava River and the Opavice River in some seasons of the year. Peter Pond offers possibilities for sailing, on the embankment of which there is the Krnov Yacht Club. Krnovské letiště nabízí dobré podmínky pro parašutismus. The Krnov airport offers the right conditions for parachuting. Obyvatelé Krnova mají k dispozici řadu sportovišť. Residents of Krnov have many sporting venues at their disposal.

12 Krnov místo pro důstojné stáří Zkvalitnění zdravotní péče, zlepšení životního prostředí a změna životního stylu vede k prodloužení délky života a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva také v Krnově. Město Krnov si těchto obyvatel velmi váží a podporuje jejich nezávislý, bezpečný a aktivní život. Společně s poskytovateli sociálních služeb se snaží, aby ve městě byly takové sociálních služby, které umožní kvalitní péči a podporu obyvatel v seniorském věku tak, aby si v maximální možné míře zachovali svůj dosavadní způsob života, zejména v domácím prostředí. Aby nebyla oslabena soběstačnost a samostatnost seniorů, město Krnov postupně odstraňuje bariéry ve městě s cílem vytvořit několik bezbariérových tras doplněných o trasy lavičkostezek. Lavičkostezky usnadní pohyb lidí, kteří kvůli svému věku nebo tělesnému postižení už daleko nedojdou, tím, že ve městě bude rozmístěn dostatečný počet laviček, aby si občané mohli odpočinout před další cestou městem. Zájmovému vzdělávání seniorů se v Krnově systematicky věnuje Vzdělávací centrum v Krnově Slezské univerzity v Opavě prostřednictvím Univerzity třetího věku, jednotlivé kurzy, zaměřené zejména na práci s počítačem, nabízí Komunitní vzdělávací centrum Střední školy průmyslové nebo Městská knihovna Krnov. Velká skupina seniorů je aktivní také v zájmových sdruženích a organizacích, například v Matici slezské, Klubu českých turistů, Klubu důchodců nebo Českém zahrádkářském svazu. Ve chvíli, kdy senioři kvůli změnám svého zdravotního stavu již nejsou schopni sami, s pomocí rodiny nebo jiných forem sociální služby, žít ve vlastním sociálním prostředí či v jednom ze dvou domů s pečovatelskou službou ve městě, mají možnost se nastěhovat do domovů pro seniory na Rooseveltově ulici nebo na Ježníku, jejichž zřizovatelem je město Krnov. Personál domovů zde vytváří klientům rodinné prostředí, respektující jejich individuální potřeby, práva a přání, poskytuje kvalitní sociální, zdravotní a ošetřovatelskou službu a podporuje seniory v tom, aby mohli pokračovat v naplňování svých zájmů. Koníčkem mnoha krnovských seniorů je turistika. A hobby of Krnov s senior citizens is hiking. Zájmovému vzdělávání seniorů se v Krnově věnuje i městská knihovna. The city library in Krnov contributes to the education of senior citizens.

13 Krnov a place for the golden years The improvement of health care, the environment and a change of lifestyle lead to a longer life and seniors have become an important group of inhabitants in Krnov as well. Krnov appreciates these inhabitants and supports their independent, safe and active life. Together with social care providers it strives to have such social services in the town which will enable quality care and support to the inhabitants of senior age in order for them to keep their present way of life as long as possible particularly in their homes. To avoid weakening the self-support and independence of seniors, Krnov has gradually removed barriers in the town with the goal to create several barrier-free routes supplemented by lines of benches. The routes with benches shall facilitate the movement of people who cannot, due to their age or a physical handicap, walk far by distributing a sufficient number of benches so that these people can have a rest before continuing their walk round the town. The Educational Centre of the Silesian University Opava in Krnov deals with the leisure time education of seniors by means of the University of the Third Age. The Community Educational Centre of the Secondary Technical School or the Town Library in Krnov offer individual courses focused especially on work with a computer. A large group of seniors are active in hobby associations and organisations, such as the Silesian Foundation (Matici slezské), the Czech Tourists Club, the Pensioner s Club or the Czech Gardeners Association. At the time when seniors are not able to live alone, supported by their families or other forms of social services in their own social environment or in one of two houses with social care in the town due to changes in their health condition, they can move to a Home for Seniors on Rooseveltova Street or at Ježník, which were established by the town of Krnov. The staff of the facilities create a home-like environment for the clients, taking into account their individual needs, rights and wishes, provide quality social, health and nursing care and support seniors so that they are able to go on in fulfilment of their interests. Pěvecký sbor Naděje ze Sboru a Komunitního centra Armády spásy v Krnově. The choir Hope of the Choir and Community Center of the Salvation Army in Krnov. Záliba v ručních pracích jde napříč generacemi. Handicraft hobbies cross generational lines.

14 Krnov místo šetrné k přírodě Za velkou výhodu života na Krnovsku je občany považováno dobré životní prostředí a investice do něj jsou vnímány za jedny z nejdůležitějších. K dobrému životnímu prostředí mimo jiné přispívá funkční systém třídění odpadů, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod i budování kanalizační sítě v okrajových částech města. V řešení je protierozní ochrana pozemků či nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. V porovnání s ostatním územím České republiky patří Krnov mezi města s dobrým stavem ovzduší, v Moravskoslezském kraji dokonce s nejlepším. Přičinily se o to změny v charakteru průmyslové výroby, nahrazení původních kotelen spalujících uhlí méně znečišťujícími kotelnami na zemní plyn a úplné zrušení řady domovních kotelen spolu s napojením objektů na systém centrálního zásobování teplem. Svůj vliv na stav ovzduší mají také obyvatelé, kteří využívají šetrné druhy dopravy městskou hromadnou dopravu a jízdu na kole. Kromě čistého ovzduší se může Krnov chlubit kvalitní pitnou vodou pocházející ze dvou zdrojů podzemní vody na území města. Její cena je nejnižší v Moravskoslezském kraji. Důkazem příznivého životního prostředí je velké množství živočichů žijících na území Krnova a v jeho nejbližším okolí. Vyskytuje se tu mnoho chráněných druhů ptáků, obojživelníků i ryb, v lesích žijí srnec obecný, prase divoké, zajíc polní, u řek ondatra pižmová. Hlouběji v lesních komplexech můžeme narazit na jelena evropského a jezevce lesního, do okolí Krnova se občas zatoulá i vydra. Z chráněných druhů živočichů v Krnově a okolí žijí například otakárek fenyklový (Papilio machaon), mihule potoční (Lampetra planeri), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vranka obecná (Cottus gobio), čolek horský (Triturus alpestris), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), užovka stromová (Elaphe longissima), ledňáček říční (Alcedo atthis), výr velký (Bubo bubo) nebo všechny druhy netopýrů. Děti se učí třídit odpady od nejútlejšího věku. Children learn to sort waste at a tender age. U jarní migrace ropuch přes Ježnickou ulici pomáhají ochránci přírody. The spring migration of toads across Ježnicka Street is helped by nature advocates.

15 Krnov a place that cares about nature Citizens consider a healthy environment to be a big advantage of living in the Krnov Region and investments in it belong among the most important ones. The good environment is also the result of the functional system of waste sorting, the reconstruction and intensification of the waste water purification plants and constructing the sewer system in the suburbs. Anti-erosion protection of the land and biodegradable waste management have been solved. Compared to other sections of the Czech Republic, Krnov belongs among towns with good air conditions, the best in the Moravian-Silesian Region. It is the result of changes in the character of industrial production, replacing the former coal-burning boiler houses with less polluting gas-powered boiler stations and a complete cancellation of many house boiler stations, where the houses were connected to the central heat supply. The inhabitants using environmentally friendly kinds of transport the municipal mass transport and bikes also largely contribute to the clean air. In addition to the clear air, Krnov is proud of its quality potable water originating from two sources of ground water in the area of the town, the price of which is the lowest in the Moravian-Silesian Region. Evidence of the favourable environment is the many animals living in the area of Krnov and its vicinity. There are a lot of protected bird species, amphibians, fish; forests are the home of deer, wild boar, hares; the river banks are the habitat of the muskrat. Deeper in forests you can see the red deer and Eurasian badger; the otter also sometimes visits the surrounding of Krnov. Protected animal species include e.g. the swallowtail (Papilio machaon), brook lamprey (Lampetra planeri), brook minnow (Phoxinus phoxinus), bullhead (Cottus gobio), Alpine newt (Triturus alpestris), yellow-bellied toad (Bombina variegata), Aesculapian snake (Elaphe longissima), kingfisher (Alcedo atthis), eagle-owl (Bubo bubo) and all bat species. Dobrovolníci vysazují nové stromy na kopečku Pěti borovic. Volunteers plant new trees on the Hill of the Five Pines. Krnované jsou vášnivými cyklisty. The people of Krnov are passionate cyclists.

16 Krnov místo v krajině Obyvatelé Krnova jsou právem hrdi na všudypřítomnou zeleň, která je obklopuje. Parky, stromy, trávníky, keře a záhony provází jejich kroky městem a jsou neodmyslitelnou součástí jejich života. Ve městě se nachází tři historické zahrady (Chářovský park - kulturní památka, areál Flemmichovy vily na Hlubčické ulici, zahrada u Městského informačního a kulturního střediska na Zacpalově ulici), šest památných stromů (lípa na Cvilíně, buk a dub na náměstí Míru, dub na Říčním okruhu, převislý červenolistý buk na ulici Revoluční, javor klen v zahradě Městského informačního a kulturního střediska na Zacpalově ulici) a tři významné aleje (Cvilínská - podél schodů, Cvilínská - podél komunikace, Stará Ježnická). V bývalé cihelně a přilehlém lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem se nalézá Staré hliniště. Na jeho území se vyskytují vzácní obojživelníci, především čolek velký (Triturus cristatus), plazi a rostliny. Celkem bylo v lokalitě nalezeno 226 druhů vyšších cévnatých rostlin. Z ohrožených taxonů květeny ČR to byly například voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) nebo vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula signifera). V roce 1992 byla tato lokalita vyhlášena přírodní památkou a je evidována v systému Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita. Dominantou Krnova je vrch Cvilín. Jeho jižní pozvolné svahy s loukami a remízky navazují na souvislé cenné lesní porosty zadního kopce Cvilínského, který je součástí významné ekologické sítě nadregionálního významu. Květenu lokality tvoří 607 druhů, mezi nimi i druhy chráněné, silně i kriticky ohrožené, například bříza tmavá (Betula obscura), kruštík polabský (Epipactis albensis) či večernice lesní (Hesperis sylvestris). Více jak čtvrtinu území města Krnova tvoří lesy protkané turistickými chodníky, plné laviček, odpočívadel a dětských hřišť. Nechybí naučné stezky s informačními tabulemi. Město Krnov v péči o zeleň postupuje podle základního kritéria své koncepce obnovy zeleně z roku 1995: od středu k okrajům, od celoměstského významu k lokálnímu, od záchovné údržby ke komplexní tvorbě a péči. Lípa na Cvilíně je památným stromem. The lime tree on Cvilín is a natural landmark. Okolní kopcovitá krajina láká k pouštění draků. The surrounding hilly landscape draws hang glider enthusiasts.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 4. ročník Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

NÁŠ REGION - ZLÍN. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště NÁŠ REGION - ZLÍN Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Náš region - Zlín Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 12. 6.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 16.15 Our Town

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. 16.15 Our Town Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Michaela Orságová III/2

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum )

Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum ) Traditional house of the German language island in the Vyškov region The tradition of clay mound architecture ( opus spicatum ) Ivana Žabičková, Faculty of Architecture, Brno University of Technology The

Více

Management of habitats and species

Management of habitats and species Management of habitats and species based on the Transboundary cooperation in Šumava/Bavarian Forest from a local perspective Martin Starý Šumava NP One of the largest crossborder protected areas in Europe

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05

VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 VY_32_INOVACE_13_LONDÝN_05 Autor: Mgr. Marek Dlabaja Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Digitální učební materiály VY_32_INOVACE_524_ Scotland_pracovní_list

Digitální učební materiály  VY_32_INOVACE_524_ Scotland_pracovní_list Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_280 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více