Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009"

Transkript

1 Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009 erven 2009 M sí ník o d ní na Blízkém východ V tomto vydání najdete Iránské prezidentské volby a druhá zelená revoluce Libanon má op t namí eno na Západ, snadné to v ak mít nebude Middle East calls for reforms not rescue packages Netanjahu p edstavil izraelskou koncepci palestinského státu Minianalýzy Iránské prezidentské volby a druhá zelená revoluce Jan Ku vart Hlub í vhled do politické krize v Íránu v R chybí. Tento text se proto zam í alespo na 2 aspekty sou asné íránské politické nestability: 1) zpochyb ování výsledk voleb a 2) aktuální (19. 6.) postavení re imu a v dce ajatolláha Alí Chámene ího a jejich postoj k demonstrant m. Ukradené volby? Sou asné opozi ní demonstrace v Íránu jsou nejv t í od vzniku íránského teokratického re imu p ed 30 lety. Spou t em masových protest se stal volební neúsp ch opozi ních kandidát na post íránského prezidenta: Míra Husajna Músavího (33,8 % hlas ), Mohsena Rezáího (1,7 %) a Mehdí Karrúbího (0,9 %). Volební ú ast inila oficiáln 85 %. Oficiální výsledky voleb byly opozicí zpochybn ny s odkazem na informace údajn uniklé z íránského ministerstva vnitra, podle nich je vít zem voleb Músaví s 57,2 % a druhý je Ahmadí Ne ád s 28 %. Únik informací z ministerstva vnitra (a skute ných i ne) není zará ející, nebo v n m probíhá mocenský boj mezi reformisty a konzervativci. Podle bývalého reformistického poslance Ebrahima Aminiho, sou asného poradce prezidentského kandidáta Karrúbího, je 1. Músaví, 2. Karrúbí a a 3. Ahmadí Ne ád. Takovýmto zv stem se v bou ícím Teheránu zajisté dop ává sluchu, nebo i podle oficiálních údaj v t ina jeho obyvatel hlasovala pro Músavího.

2 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 2 P i pohledu na mo nost zfal ování íránských voleb z technického hlediska se Sadeq Saba, analytik BBC pro Írán, pozastavuje nad skute ností, e výsledky voleb byly zve ej ovány skokov - po blocích ítajících miliony hlas, p i em nebylo zve ejn no, jak volili lidé v jednotlivých provincích, co byl obvyklý postup v minulých volbách. Navíc se relativní pom ry volebních preferencí b hem zve ej ování výsledk skoro nem nily a výsledná data p ekvapiv ukazují, e prezident Ahmadí Ne ád získal stejn hlas ve m stech jako na venkov a opozi ní kandidáti si vedli stejn patn jak ve svých rodných m stech a provinciích tak ve zbytku zem. Smrt diktátorovi! Snaha vy erpat demonstranty n kolikadenním p epo ítáním ásti hlas re imu nevy la. V dce Chámene í musí ud lat ústupky, proto e jeho slova o skute ném svátku, kterými reagoval na zvolení Ahmadí Ne áda, nelze vzít zp t. Nejvy í íránský duchovní v dce ztratil tímto vyjád ením ást své spole enské autority. Íránské volby a protesty ji p ekro ily hranice pouhé kritiky údajn zfal ovaných voleb. Od zpochybn ní výsledk voleb se hn v demonstrant p enesl i na Chámene ího, kterému podle BBC n kte í provolávají smrt a ozna ují ho za diktátora. Dne ní výroky Chámene ího o nutnosti ukon it protesty a respektovat znovuzvolení Ahmadí Ne áda nejspí e p ilijí olej do ohn. íitská forma islámu má doktrínu mu edník a sebeob tování hluboce zako en nou ve své ideologické doktrín, o em se mohly p esv d it áhovy po ádkové jednotky b hem islámské revoluce v Íránu na konci 70. let, kdy na potla ení masových demonstrací nesta ila ani ostrá munice. Íránci v ulicích, jejich symbolem je zelená barva, zatím nezpochyb ují politický systém jako celek. Své první mu edníky ale u mají. Vládnoucí íránské elity nyní musí pe liv zva ovat dal í kroky, aby se nezm nilo víc ne jen rozlo ení moci uvnit íránského re imu. Libanon má op t namí eno na Západ, snadné to v ak mít nebude Lenka Filípková V ned li 7. ervna se v Libanonu uskute nily parlamentní volby, ve kterých Libanonci ukázali, e si p ejí orientaci své zem pro-západním sm rem. Tvrdý volební zápas vyhrála koalice Saada Harírího, syna v roce 2005 zabitého premiéra Rafíka Harírího, se ziskem 71 k esel nad militantním íitským hnutím Hizbulláh, které ve 128- lenném parlamentu obsadí 57 míst. Pro-západní k es ansko-sunnitská koalice 14. b ezna tak v parlamentu obhájila svou t snou v t inu, ziskem o 1 k eslo navíc oproti volbám v roce Koalici 14. b ezna volili sunnité a drúzové, jejich strany jsou v koalici zastoupeny. íité ji tradi n odevzdali své hlasy Hizbulláhu a s ním spolupracující íitské stran Amal. Maronitská k es anská men ina tvo ící 1/3 obyvatel Libanonu, v parlamentu v ak obsazující polovinu k esel se ve volbách rozd lila na p íznivce maronitských stran v Harírího koalici a opozi ní maronitské (od roku 2006) pro-syrské strany Free Patriotic Movement (FPM), kterou vede bývalý velitel armády Michel Aoun.

3 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 3 Volební ú ast 54 %, nejvy í od konce ob anské války , sv d í o d le itosti, kterou Libanonci t mto volbám p isuzují. Výsledek voleb velmi pot il vlády zemí EU a USA, které se obávaly vít zství nábo ensky konzervativního hnutí Hizbulláh, je má syrskou a íránskou podporu, neuznává existenci Izraele a brání stabilizaci Libanonu. V dce Hizbulláhu Hassan Nasralláh v ak oproti n kterým o ekáváním volební výsledek uznal a pogratuloval vít zné koalici i opozici. Navzdory organiza ním problém m a o er ující volební kampani ozna il bývalý americký prezident Jimmy Carter a zárove vedoucí týmu zahrani ních pozorovatel pr b h voleb za hladký a ocenil politickou vysp lost libanonských voli i politik, kte í krátce po zve ejn ní výsledk voleb uznali jejich platnost. A je výsledek voleb, povolební atmosféra a chování politik jakkoli pozitivní, nejsou zdaleka v echny problémy za ehnány a nábo ensky a klanov rozd lený Libanon eká trnitá cesta. Je velmi pravd podobné, e zemi op t povede národní vláda jednoty, která se v minulých letech ukázala jako velmi k ehká a nestabilní. Hizbulláh bude také op t usilovat, aby si v této vlád udr el takový po et k esel, který mu umo ní vetovat vládní rozhodnutí. Sestavování takové vlády, kde budou zastoupeny oba nesmi itelné tábory, bude, jak uvádí nedávno zve ejn ná analýza organizace International Crisis Group, v nejlep ím p ípad asov náro né a vy ádá si nesnadné kompromisy v ech zú astn ných. Vzpome me na kv ten 2008, kdy nap tí mezi ob ma tábory dosáhlo vrcholu a zem se op t dostala na pokraj ob anské války. I tak se v ak zdá, e Libanonci spolu cht jí vycházet a udr ovat svou zemi v chodu. V mnohém bude také zále et na izraelském a syrském vm ování se do libanonských zále itostí, e ení konfliktu s Izraelem a americké politice na Blízkém Východ, tedy na faktorech, které p ímo ovliv ují vývoj situace v Libanonu a jeho palestinských uprchlických táborech. Dal í nemén d le itý faktor jen byl jednou z rozbu ek krize minulého roku (ne)odzbrojení Hizbulláhu a kontrola jeho výzbroje bude nadále rozd lovat libanonskou spole nost a zp sobovat nap tí. Middle East calls for reforms not rescue packages Nata a Kubíková Jordan hosted a World Economic Forum on the Middle East on May at the Dead Sea. Implications of the lasting global economic crisis for the region were at the core of the agenda that 1400 leaders from 85 countries addressed. The leaders, economists, businessmen and civil society figures sought solutions to a number of challenges that the Middle Eastern region currently faces and came to a conclusion that there are at least two crucial actions they need to implement. The actions involve development of alternative energy sources and improvement of educational system. Among other issues tackled at the forum was the Israeli-Palestinian conflict, a need for reforms and importance of change and development as crucial factors for preserving growing and resilient economies.

4 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 4 General consensus that emerged from the discussions related to wide-range reforms as the key for weathering the global economic crisis. Panellists endorsed continuation of reforms from the long term perspective, which they perceive as more essential than one-off rescue packages. Egyptian Trade and Industry Minister Rachid Rachid supported the idea when saying "This is not about a rescue package. The real big story is reform, change and managing of transition." The leaders spoke in unison about reformative measures that Middle Eastern states need to follow in order to secure their future economic growth and competitiveness. Job creation, diversification, liberalisation and implementation of regulatory and supervisory bodies, building social safety nets and maintenance of educational reforms were among the most substantial ones. Basem Al Salem, Jordanian Finance Minister said "we are concentrating on what's after the crisis, on the reform process." Representatives of the private sector, however, voiced their fear that the policy-makers would seek to interfere in business under the guise of the crisis in order to take control of it, which could have backward effect on the development. On the other hand, a senior government official of Egypt pointed to the fact that the current worldwide economic and financial crisis has strengthened opponents of western-like economic reforms. As The Financial Times reported, protesters against pursuit of the reforms advocate a notion that integration with the global economy is not necessarily positive for Egypt. As to another key topic, that of the Israeli-Palestinian conflict, the leaders, headed by the King of Jordan, H.M. King Abdullah II. Ibn Al Hussein, called on Israel to join Arab states initiative in committing to a two-state solution to the conflict. In addition, the leaders urged the US to push for resolution of the two nations' disputes as it lies at the heart of instability in the region. Despite leaders' decisive approach to weathering the ongoing crisis, experts cited by The Financial Times warned that the Middle East is not yet through the worst of the crisis because the full impact of declined in tourism and remittances is still to be felt. In line with that, the International Monetary Fund advised countries to continue spending through the downturn and push ahead the structural reforms needed to generate jobs for younger population. But will the countries be successful in implementing the agreed measures? And to what extent may the crisis still hit regions' economies in coming months and years? Answers to these questions remain unclear. But the outcomes of the plan will be reviewed at the next World Economic Forum on the Middle East in Marrakech scheduled on October Netanjahu p edstavil izraelskou koncepci palestinského státu Nata a Kubíková V ned li 14. ervna vystoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na univerzit Bar-Ilan s projevem, ve kterém na rtl základní zahrani n -politické sm ování své zem ve vztahu k Palestinské samospráv v souvislosti s izraelsko-palestinským mírovým procesem.

5 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 5 Suverénní palestinský stát? Ve svém vystoupení Netanjahu poprvé promluvil o samostatném palestinském stát. To se v ak ukázalo jako jediná pozitivní zpráva dne. Ministerský p edseda toti následn stanovil dal í podmínky pro vznik p ípadného nezávislého státu Palestinc, který by m l být demilitarizovaný a bez kontroly nad svým leteckým prostorem nebo mo nosti uzavírat vojenské dohody s jinými státy. Navíc po adoval mezinárodní záruky demilitarizace budoucí Palestiny. S ostrou kritikou z palestinských ad se setkala také vyjád ení, e Jeruzalém z stane ned litelným hlavním m stem Izraele a palestin tí uprchlíci, kte í zemi opustili v pr b hu první izraelsko-arabské války v roce 1948, nebudou mít právo na návrat do sou asného idovského státu. Opakovaný po adavek na uznání práva státu Izrael na jeho existenci jako idovské domoviny Palestinci kritizovali i s ohledem na 20% zastoupení muslimského a k es anského obyvatelstva v Izraeli. To je jen n kolik zásadních prohlá ení premiéra Netanjahua, které vyvolaly r zné reakce. Zatímco Spojené státy a Evropská unie se k projevu vyslovily v pozitivním duchu a ozna ily zmínku o suverénní palestinské zemi za d le itý krok správným sm rem, z ad p edstavitel arabských stát bylo sly et odmítnutí a kritiku. Kladný postoj Spojených stát k zahrani n -politickému sm ování Izraele souvisí p edev ím s tím, e Netanjahu uznal existenci dvou státních útvar jako nutné a jediné e ení dlouhotrvajícího konfliktu. Na druhou stranu, izraelský premiér odmítl ustoupit tlaku USA v otázce zmrazení výstavby idovských osad na západním b ehu Jordánu, jak ji americký prezident Barack Obama definoval ve svém vystoupení ze dne 4. ervna. Netanjahu se sice zavázal nepokra ovat v územním roz i ování t chto enkláv v oblasti, ale dodal, e po et obydlí bude nar stat v p ímé úm rnosti k p irozenému nár stu po tu obyvatel v t chto osadách. Pokud jde o výhrady palestinské strany, ty se vztahují p edev ím k výrazn okle t né koncepci palestinského státu. Palestinská reprezentace nesouhlasí s tím, e její samostatný stát bude mít pouze vlastní "vlajku, hymnu a vedení". Také klí ové otázky jako je statut Jeruzaléma a postavení palestinských uprchlík se dostaly do centra kritiky proti izraelské politice. Mírový proces v rozpacích Druhou pozitivní zprávou by mo ná bylo to, e premiér Netanjahu vyjád il svou podporu mírovému e ení sporu, nebýt odmítavé reakce palestinské reprezentace. Netanjahu vyzval palestinskou stranu k okam itému obnovení mírového procesu a dodal, e je v této souvislosti p ipraven a ochoten jednat se v emi arabskými p edstaviteli o mírovém uspo ádání na Blízkém východ. Mluv í palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse sd lil, e Netanjahu svým projevem sabotoval ve keré p edchozí iniciativy a paralyzoval ve keré vynalo ené úsilí o mírový proces. Výsti n ji palestinský postoj k této výzv formuloval v den projevu palestinský vyjednáva Sá ib c iríqát: "Mírový proces se pohyboval rychlosti elvy. Dnes ve er ji Netanjahu p evrátil na záda." Negativní odezva z palestinského tábora v ak nazna uje, e obnovení mírového procesu bude záviset na dal ím postupu Izraele a mezinárodního spole enství, p edev ím Spojených stát.

6 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 6 Komentované zprávy Bombový útok na me itu v Zahedáne 28. mája 2009 sa odohral krvavý bombový útok na me itu v Zahedáne, v iránskej provincii Sistán- Balú istan, ktorý si vy iadal ivoty 25 udí a al ích zhruba 100 zranil. V priebehu posledného roka ide u o tretí podobný útok. U dva dni po útoku boli obesení traja páchatelia pochádzajúci z organizácie D ondallá, sunnitskej teroristickej organizácie operujúcej v danej oblasti Iránu. Prvého júna sa v Zahedáne odohrali vá ne nepokoje medzi bezpe nostnými jednotkami a davom protestujúcim proti ú asti miestneho duchovného na pohrebe teroristov, pri ktorých zahynulo 5 osôb. D ondalláh nemá významnej ie d ihádistické pozadie, nereprezentuje iadne snahy o osamostatnenie provincie, ale pod a vlastných slov upozor uje na poru ovanie národnostných a nábo enských práv Balú ov. Organizácia je asto ozna ovaná zo strany teheránskeho re imu za agenta vonkaj ích mocností a aj v rámci nedávnej volebnej kampane pred prezidentskými vo bami vyu il Mahmúd Ahmadine ád tento útok na zjednotenie krajiny proti úkladom cudzincov. Veolia nedodá elektri ku z Jeruzalema 9. júna denník Haaretz priniesol informáciu, e po dlhom rozhodovaní sa francúzska multinárodná spolo nos Veolia rozhodla neprevádzkova elektri ku z Jeruzalema. Elektri ka, ktorá mala spája západnú as Jeruzalema cez východ mesta a k dvom kolóniám na Západnom brehu, vyvolala vlnu nevôle po celom svete. Veolia Transport vlastnila 5% podiel v konzorciu CityPass iasto ne vlastnenom izraelským tátom, ktoré malo danú elektri ku postavi, av ak rozhodla sa svoj podiel preda. Veolia a druhá francúzska spolo nos Alstom, ktoré boli obe lenmi konzorcia, elia vo Francúzsku alobám za ú as na projekte, ktorý spája Jeruzalem s osadami, ktoré sú pod a medzinárodného práva ilegálne. Okrem toho Veolia stratila nieko ko významných kontraktov v Európe (naposledy v januári vo védsku v hodnote takmer 2 miliárd euro. Celý projekt je v sú asnosti vo významnom asovom sklze a napriek tlaku zo strany izraelskej vlády nie je pravdepodobné, aby bola elektri ka dokon ená na as. Lokálne vo by v Maroku Viac ne 27 tisíc kandidátov z vy e 30 strán sú a ilo 12. júna o takmer 1600 miest v miestnych vo bách v Maroku. Ú as na vo bách dosiahla 52% percent, o je viac ne 37 % v predchádzajúcich vo bách v roku Vä ina voli ov v Maroku je znechutená z politiky, drvivú vä inu sú asných strán charakterizuje korupcia, nepotizmus a netransparentná a nedemokratická vnútorná innos. Vo by vyhrala Strana pravosti a modernosti, vedená Fuádom Alim al-himmom, bývalým tajomníkom ministerstva vnútra a blízkym spolupracovníkom krá a, so ziskom vy e 21%. Na druhom mieste skon ili umiernení islamisti z hnutia Istiqál (Nezávislos ) so ziskom 19%. Cie om paláca pri zakladaní Strany pravosti a modernosti bolo oslabi islamistov zo Strany spravodlivosti a rozvoja, ktorá sa nedávno zdiskreditovala korup nými kandálmi a so ziskom 5,5 % dnes nie je pova ovaná za vá ne riziko. Napriek existencii viacerých strán je marocká politika na alej charakterizovaná kontrolou paláca nad politikou v krajine.

7 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 7 O ekávané události Prezidenské vo by v Mauretánii Pôvodne plánované na 6. jún, prezidentské vo by v Mauritánii boli 2. júna odlo ené na 18. júl 2009, s prípadným druhým kolom 1. augusta. Po minuloro nom tátnom prevrate vedenom armádou sa junta zaviazala o najskôr uskuto ni vo by. Vodca prevratu, Mohamad Abdal Azíz, sa v apríli vzdal v etkých funkcií, aby sa mohol zú astni volieb, v ktorých je ve kým favoritom. Junta v ak odmieta symbolicky presunú právomoci na civilnú prechodnú vládu, o mô e vyvola al ie ohrozenie volieb. Opozícia sa volieb odmietala zú astni, ke e pu istov obvi ovala z ovplyv ovania predvolebného procesu. Vo by boli odlo ené po rokovaniach medzi opozíciou a vládnymi stranami, ktorých výsledkom je participácia v etkých strán na vo bách v júli. Prezidentské vo by v Afganistane 20. augusta sa odohrajú v Afganistane druhé prezidentské vo by od zvrhnutia hnutia Taliban v roku Pokusy prezidenta Karzaja odlo i vo by na apríl boli odmietnuté zo strany medzinárodného spolo enstva a najmä USA. Sú asný prezident je jedným z kandidátov na tento post, spolu s al ími afganskými prominentnými predstavite mi. Pod a niektorých komentátorov u Karzaj nie je chránencom USA. Spojené táty vysielajú al ích 17 tisíc vojakov do krajiny na zabezpe enie volieb. Hnutie Taliban u nieko kokrát vyhlásilo svoj nesúhlas s vo bami a ozna ilo vopred akéhoko vek ví aza za bábku v rukách okupantov. Tipy na publikace Iran: Election or Coup? Renomovaný britský think-tank Chatham House, známý také pod názvem The Royal Institute of International Affairs, publikoval 15. ervna zasv cený lánek o íránských volbách a sou asné politické situaci v Íránu. Autorem je sir Richard Dalton, který byl britským velvyslancem v Íránu v letech lánek se zabývá mo nými p í inami sou asné politické krize, alternativními scéná i dal ího vývoje i pravd podobnými dopady na budoucnost íránského re imu. Newsletter vyjad uje názory autor. Názory vyjád ené v textu nemusí být nutn stanoviskem Asociace pro mezinárodní otázky. Koordinátorka projektu: Nata a Kubíková. Tajemník: Jan Ku vart. Minianalýzy: Lenka Filípková, Nata a Kubíková, Jan Ku vart. Tipy na publikace: Jan Ku vart. Zpravodajství: Michal Onder o. Editace: Lenka Filípková, Nata a Kubíková, Jan Ku vart, Michal Onder o. Grafický návrh: Side2 ablona: Petr Netuka Sazba: Tomá Vomá ka. Kontakt na redakci: Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) itná 27, Praha 1 Tel/Fax: / Asociace pro mezinárodní otázky 2009

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Seznam analytiků Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Současná situace na Blízkém východě

Současná situace na Blízkém východě Současná situace na Blízkém východě Přednáška pro Univerzitu třetího věku 3.5.2010 Radka Havlová (havlova@vse.cz) I. Stručná historie izraelsko-palestinských Plán vzniku Izraele a Palestiny Rezoluce OSN

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii

Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztah Rozhodovací procesy a lobbing v Evropské unii (Seminární práce) 2pl420 Letní semestr 2007/2008 Michal Nejedlý Obsah Seznam Seznam zkratek... ii

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA)

6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) 6. P ípadová studie: Program Migrace pro rozvoj v Africe (MIDA) Marie íhová V tomto krátkém textu bude nastín n program migrace pro rozvoj v Africe, který je založen na spolupráci s diasporou, návratech

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ond ej Stehlík LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLE NOSTÍ Diplomová práce Olomouc 2010 Prohlá ení o p vodnosti práce Prohla uji, e jsem diplomovou práci na téma

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více