Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009"

Transkript

1 Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009 erven 2009 M sí ník o d ní na Blízkém východ V tomto vydání najdete Iránské prezidentské volby a druhá zelená revoluce Libanon má op t namí eno na Západ, snadné to v ak mít nebude Middle East calls for reforms not rescue packages Netanjahu p edstavil izraelskou koncepci palestinského státu Minianalýzy Iránské prezidentské volby a druhá zelená revoluce Jan Ku vart Hlub í vhled do politické krize v Íránu v R chybí. Tento text se proto zam í alespo na 2 aspekty sou asné íránské politické nestability: 1) zpochyb ování výsledk voleb a 2) aktuální (19. 6.) postavení re imu a v dce ajatolláha Alí Chámene ího a jejich postoj k demonstrant m. Ukradené volby? Sou asné opozi ní demonstrace v Íránu jsou nejv t í od vzniku íránského teokratického re imu p ed 30 lety. Spou t em masových protest se stal volební neúsp ch opozi ních kandidát na post íránského prezidenta: Míra Husajna Músavího (33,8 % hlas ), Mohsena Rezáího (1,7 %) a Mehdí Karrúbího (0,9 %). Volební ú ast inila oficiáln 85 %. Oficiální výsledky voleb byly opozicí zpochybn ny s odkazem na informace údajn uniklé z íránského ministerstva vnitra, podle nich je vít zem voleb Músaví s 57,2 % a druhý je Ahmadí Ne ád s 28 %. Únik informací z ministerstva vnitra (a skute ných i ne) není zará ející, nebo v n m probíhá mocenský boj mezi reformisty a konzervativci. Podle bývalého reformistického poslance Ebrahima Aminiho, sou asného poradce prezidentského kandidáta Karrúbího, je 1. Músaví, 2. Karrúbí a a 3. Ahmadí Ne ád. Takovýmto zv stem se v bou ícím Teheránu zajisté dop ává sluchu, nebo i podle oficiálních údaj v t ina jeho obyvatel hlasovala pro Músavího.

2 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 2 P i pohledu na mo nost zfal ování íránských voleb z technického hlediska se Sadeq Saba, analytik BBC pro Írán, pozastavuje nad skute ností, e výsledky voleb byly zve ej ovány skokov - po blocích ítajících miliony hlas, p i em nebylo zve ejn no, jak volili lidé v jednotlivých provincích, co byl obvyklý postup v minulých volbách. Navíc se relativní pom ry volebních preferencí b hem zve ej ování výsledk skoro nem nily a výsledná data p ekvapiv ukazují, e prezident Ahmadí Ne ád získal stejn hlas ve m stech jako na venkov a opozi ní kandidáti si vedli stejn patn jak ve svých rodných m stech a provinciích tak ve zbytku zem. Smrt diktátorovi! Snaha vy erpat demonstranty n kolikadenním p epo ítáním ásti hlas re imu nevy la. V dce Chámene í musí ud lat ústupky, proto e jeho slova o skute ném svátku, kterými reagoval na zvolení Ahmadí Ne áda, nelze vzít zp t. Nejvy í íránský duchovní v dce ztratil tímto vyjád ením ást své spole enské autority. Íránské volby a protesty ji p ekro ily hranice pouhé kritiky údajn zfal ovaných voleb. Od zpochybn ní výsledk voleb se hn v demonstrant p enesl i na Chámene ího, kterému podle BBC n kte í provolávají smrt a ozna ují ho za diktátora. Dne ní výroky Chámene ího o nutnosti ukon it protesty a respektovat znovuzvolení Ahmadí Ne áda nejspí e p ilijí olej do ohn. íitská forma islámu má doktrínu mu edník a sebeob tování hluboce zako en nou ve své ideologické doktrín, o em se mohly p esv d it áhovy po ádkové jednotky b hem islámské revoluce v Íránu na konci 70. let, kdy na potla ení masových demonstrací nesta ila ani ostrá munice. Íránci v ulicích, jejich symbolem je zelená barva, zatím nezpochyb ují politický systém jako celek. Své první mu edníky ale u mají. Vládnoucí íránské elity nyní musí pe liv zva ovat dal í kroky, aby se nezm nilo víc ne jen rozlo ení moci uvnit íránského re imu. Libanon má op t namí eno na Západ, snadné to v ak mít nebude Lenka Filípková V ned li 7. ervna se v Libanonu uskute nily parlamentní volby, ve kterých Libanonci ukázali, e si p ejí orientaci své zem pro-západním sm rem. Tvrdý volební zápas vyhrála koalice Saada Harírího, syna v roce 2005 zabitého premiéra Rafíka Harírího, se ziskem 71 k esel nad militantním íitským hnutím Hizbulláh, které ve 128- lenném parlamentu obsadí 57 míst. Pro-západní k es ansko-sunnitská koalice 14. b ezna tak v parlamentu obhájila svou t snou v t inu, ziskem o 1 k eslo navíc oproti volbám v roce Koalici 14. b ezna volili sunnité a drúzové, jejich strany jsou v koalici zastoupeny. íité ji tradi n odevzdali své hlasy Hizbulláhu a s ním spolupracující íitské stran Amal. Maronitská k es anská men ina tvo ící 1/3 obyvatel Libanonu, v parlamentu v ak obsazující polovinu k esel se ve volbách rozd lila na p íznivce maronitských stran v Harírího koalici a opozi ní maronitské (od roku 2006) pro-syrské strany Free Patriotic Movement (FPM), kterou vede bývalý velitel armády Michel Aoun.

3 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 3 Volební ú ast 54 %, nejvy í od konce ob anské války , sv d í o d le itosti, kterou Libanonci t mto volbám p isuzují. Výsledek voleb velmi pot il vlády zemí EU a USA, které se obávaly vít zství nábo ensky konzervativního hnutí Hizbulláh, je má syrskou a íránskou podporu, neuznává existenci Izraele a brání stabilizaci Libanonu. V dce Hizbulláhu Hassan Nasralláh v ak oproti n kterým o ekáváním volební výsledek uznal a pogratuloval vít zné koalici i opozici. Navzdory organiza ním problém m a o er ující volební kampani ozna il bývalý americký prezident Jimmy Carter a zárove vedoucí týmu zahrani ních pozorovatel pr b h voleb za hladký a ocenil politickou vysp lost libanonských voli i politik, kte í krátce po zve ejn ní výsledk voleb uznali jejich platnost. A je výsledek voleb, povolební atmosféra a chování politik jakkoli pozitivní, nejsou zdaleka v echny problémy za ehnány a nábo ensky a klanov rozd lený Libanon eká trnitá cesta. Je velmi pravd podobné, e zemi op t povede národní vláda jednoty, která se v minulých letech ukázala jako velmi k ehká a nestabilní. Hizbulláh bude také op t usilovat, aby si v této vlád udr el takový po et k esel, který mu umo ní vetovat vládní rozhodnutí. Sestavování takové vlády, kde budou zastoupeny oba nesmi itelné tábory, bude, jak uvádí nedávno zve ejn ná analýza organizace International Crisis Group, v nejlep ím p ípad asov náro né a vy ádá si nesnadné kompromisy v ech zú astn ných. Vzpome me na kv ten 2008, kdy nap tí mezi ob ma tábory dosáhlo vrcholu a zem se op t dostala na pokraj ob anské války. I tak se v ak zdá, e Libanonci spolu cht jí vycházet a udr ovat svou zemi v chodu. V mnohém bude také zále et na izraelském a syrském vm ování se do libanonských zále itostí, e ení konfliktu s Izraelem a americké politice na Blízkém Východ, tedy na faktorech, které p ímo ovliv ují vývoj situace v Libanonu a jeho palestinských uprchlických táborech. Dal í nemén d le itý faktor jen byl jednou z rozbu ek krize minulého roku (ne)odzbrojení Hizbulláhu a kontrola jeho výzbroje bude nadále rozd lovat libanonskou spole nost a zp sobovat nap tí. Middle East calls for reforms not rescue packages Nata a Kubíková Jordan hosted a World Economic Forum on the Middle East on May at the Dead Sea. Implications of the lasting global economic crisis for the region were at the core of the agenda that 1400 leaders from 85 countries addressed. The leaders, economists, businessmen and civil society figures sought solutions to a number of challenges that the Middle Eastern region currently faces and came to a conclusion that there are at least two crucial actions they need to implement. The actions involve development of alternative energy sources and improvement of educational system. Among other issues tackled at the forum was the Israeli-Palestinian conflict, a need for reforms and importance of change and development as crucial factors for preserving growing and resilient economies.

4 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 4 General consensus that emerged from the discussions related to wide-range reforms as the key for weathering the global economic crisis. Panellists endorsed continuation of reforms from the long term perspective, which they perceive as more essential than one-off rescue packages. Egyptian Trade and Industry Minister Rachid Rachid supported the idea when saying "This is not about a rescue package. The real big story is reform, change and managing of transition." The leaders spoke in unison about reformative measures that Middle Eastern states need to follow in order to secure their future economic growth and competitiveness. Job creation, diversification, liberalisation and implementation of regulatory and supervisory bodies, building social safety nets and maintenance of educational reforms were among the most substantial ones. Basem Al Salem, Jordanian Finance Minister said "we are concentrating on what's after the crisis, on the reform process." Representatives of the private sector, however, voiced their fear that the policy-makers would seek to interfere in business under the guise of the crisis in order to take control of it, which could have backward effect on the development. On the other hand, a senior government official of Egypt pointed to the fact that the current worldwide economic and financial crisis has strengthened opponents of western-like economic reforms. As The Financial Times reported, protesters against pursuit of the reforms advocate a notion that integration with the global economy is not necessarily positive for Egypt. As to another key topic, that of the Israeli-Palestinian conflict, the leaders, headed by the King of Jordan, H.M. King Abdullah II. Ibn Al Hussein, called on Israel to join Arab states initiative in committing to a two-state solution to the conflict. In addition, the leaders urged the US to push for resolution of the two nations' disputes as it lies at the heart of instability in the region. Despite leaders' decisive approach to weathering the ongoing crisis, experts cited by The Financial Times warned that the Middle East is not yet through the worst of the crisis because the full impact of declined in tourism and remittances is still to be felt. In line with that, the International Monetary Fund advised countries to continue spending through the downturn and push ahead the structural reforms needed to generate jobs for younger population. But will the countries be successful in implementing the agreed measures? And to what extent may the crisis still hit regions' economies in coming months and years? Answers to these questions remain unclear. But the outcomes of the plan will be reviewed at the next World Economic Forum on the Middle East in Marrakech scheduled on October Netanjahu p edstavil izraelskou koncepci palestinského státu Nata a Kubíková V ned li 14. ervna vystoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na univerzit Bar-Ilan s projevem, ve kterém na rtl základní zahrani n -politické sm ování své zem ve vztahu k Palestinské samospráv v souvislosti s izraelsko-palestinským mírovým procesem.

5 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 5 Suverénní palestinský stát? Ve svém vystoupení Netanjahu poprvé promluvil o samostatném palestinském stát. To se v ak ukázalo jako jediná pozitivní zpráva dne. Ministerský p edseda toti následn stanovil dal í podmínky pro vznik p ípadného nezávislého státu Palestinc, který by m l být demilitarizovaný a bez kontroly nad svým leteckým prostorem nebo mo nosti uzavírat vojenské dohody s jinými státy. Navíc po adoval mezinárodní záruky demilitarizace budoucí Palestiny. S ostrou kritikou z palestinských ad se setkala také vyjád ení, e Jeruzalém z stane ned litelným hlavním m stem Izraele a palestin tí uprchlíci, kte í zemi opustili v pr b hu první izraelsko-arabské války v roce 1948, nebudou mít právo na návrat do sou asného idovského státu. Opakovaný po adavek na uznání práva státu Izrael na jeho existenci jako idovské domoviny Palestinci kritizovali i s ohledem na 20% zastoupení muslimského a k es anského obyvatelstva v Izraeli. To je jen n kolik zásadních prohlá ení premiéra Netanjahua, které vyvolaly r zné reakce. Zatímco Spojené státy a Evropská unie se k projevu vyslovily v pozitivním duchu a ozna ily zmínku o suverénní palestinské zemi za d le itý krok správným sm rem, z ad p edstavitel arabských stát bylo sly et odmítnutí a kritiku. Kladný postoj Spojených stát k zahrani n -politickému sm ování Izraele souvisí p edev ím s tím, e Netanjahu uznal existenci dvou státních útvar jako nutné a jediné e ení dlouhotrvajícího konfliktu. Na druhou stranu, izraelský premiér odmítl ustoupit tlaku USA v otázce zmrazení výstavby idovských osad na západním b ehu Jordánu, jak ji americký prezident Barack Obama definoval ve svém vystoupení ze dne 4. ervna. Netanjahu se sice zavázal nepokra ovat v územním roz i ování t chto enkláv v oblasti, ale dodal, e po et obydlí bude nar stat v p ímé úm rnosti k p irozenému nár stu po tu obyvatel v t chto osadách. Pokud jde o výhrady palestinské strany, ty se vztahují p edev ím k výrazn okle t né koncepci palestinského státu. Palestinská reprezentace nesouhlasí s tím, e její samostatný stát bude mít pouze vlastní "vlajku, hymnu a vedení". Také klí ové otázky jako je statut Jeruzaléma a postavení palestinských uprchlík se dostaly do centra kritiky proti izraelské politice. Mírový proces v rozpacích Druhou pozitivní zprávou by mo ná bylo to, e premiér Netanjahu vyjád il svou podporu mírovému e ení sporu, nebýt odmítavé reakce palestinské reprezentace. Netanjahu vyzval palestinskou stranu k okam itému obnovení mírového procesu a dodal, e je v této souvislosti p ipraven a ochoten jednat se v emi arabskými p edstaviteli o mírovém uspo ádání na Blízkém východ. Mluv í palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse sd lil, e Netanjahu svým projevem sabotoval ve keré p edchozí iniciativy a paralyzoval ve keré vynalo ené úsilí o mírový proces. Výsti n ji palestinský postoj k této výzv formuloval v den projevu palestinský vyjednáva Sá ib c iríqát: "Mírový proces se pohyboval rychlosti elvy. Dnes ve er ji Netanjahu p evrátil na záda." Negativní odezva z palestinského tábora v ak nazna uje, e obnovení mírového procesu bude záviset na dal ím postupu Izraele a mezinárodního spole enství, p edev ím Spojených stát.

6 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 6 Komentované zprávy Bombový útok na me itu v Zahedáne 28. mája 2009 sa odohral krvavý bombový útok na me itu v Zahedáne, v iránskej provincii Sistán- Balú istan, ktorý si vy iadal ivoty 25 udí a al ích zhruba 100 zranil. V priebehu posledného roka ide u o tretí podobný útok. U dva dni po útoku boli obesení traja páchatelia pochádzajúci z organizácie D ondallá, sunnitskej teroristickej organizácie operujúcej v danej oblasti Iránu. Prvého júna sa v Zahedáne odohrali vá ne nepokoje medzi bezpe nostnými jednotkami a davom protestujúcim proti ú asti miestneho duchovného na pohrebe teroristov, pri ktorých zahynulo 5 osôb. D ondalláh nemá významnej ie d ihádistické pozadie, nereprezentuje iadne snahy o osamostatnenie provincie, ale pod a vlastných slov upozor uje na poru ovanie národnostných a nábo enských práv Balú ov. Organizácia je asto ozna ovaná zo strany teheránskeho re imu za agenta vonkaj ích mocností a aj v rámci nedávnej volebnej kampane pred prezidentskými vo bami vyu il Mahmúd Ahmadine ád tento útok na zjednotenie krajiny proti úkladom cudzincov. Veolia nedodá elektri ku z Jeruzalema 9. júna denník Haaretz priniesol informáciu, e po dlhom rozhodovaní sa francúzska multinárodná spolo nos Veolia rozhodla neprevádzkova elektri ku z Jeruzalema. Elektri ka, ktorá mala spája západnú as Jeruzalema cez východ mesta a k dvom kolóniám na Západnom brehu, vyvolala vlnu nevôle po celom svete. Veolia Transport vlastnila 5% podiel v konzorciu CityPass iasto ne vlastnenom izraelským tátom, ktoré malo danú elektri ku postavi, av ak rozhodla sa svoj podiel preda. Veolia a druhá francúzska spolo nos Alstom, ktoré boli obe lenmi konzorcia, elia vo Francúzsku alobám za ú as na projekte, ktorý spája Jeruzalem s osadami, ktoré sú pod a medzinárodného práva ilegálne. Okrem toho Veolia stratila nieko ko významných kontraktov v Európe (naposledy v januári vo védsku v hodnote takmer 2 miliárd euro. Celý projekt je v sú asnosti vo významnom asovom sklze a napriek tlaku zo strany izraelskej vlády nie je pravdepodobné, aby bola elektri ka dokon ená na as. Lokálne vo by v Maroku Viac ne 27 tisíc kandidátov z vy e 30 strán sú a ilo 12. júna o takmer 1600 miest v miestnych vo bách v Maroku. Ú as na vo bách dosiahla 52% percent, o je viac ne 37 % v predchádzajúcich vo bách v roku Vä ina voli ov v Maroku je znechutená z politiky, drvivú vä inu sú asných strán charakterizuje korupcia, nepotizmus a netransparentná a nedemokratická vnútorná innos. Vo by vyhrala Strana pravosti a modernosti, vedená Fuádom Alim al-himmom, bývalým tajomníkom ministerstva vnútra a blízkym spolupracovníkom krá a, so ziskom vy e 21%. Na druhom mieste skon ili umiernení islamisti z hnutia Istiqál (Nezávislos ) so ziskom 19%. Cie om paláca pri zakladaní Strany pravosti a modernosti bolo oslabi islamistov zo Strany spravodlivosti a rozvoja, ktorá sa nedávno zdiskreditovala korup nými kandálmi a so ziskom 5,5 % dnes nie je pova ovaná za vá ne riziko. Napriek existencii viacerých strán je marocká politika na alej charakterizovaná kontrolou paláca nad politikou v krajine.

7 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 7 O ekávané události Prezidenské vo by v Mauretánii Pôvodne plánované na 6. jún, prezidentské vo by v Mauritánii boli 2. júna odlo ené na 18. júl 2009, s prípadným druhým kolom 1. augusta. Po minuloro nom tátnom prevrate vedenom armádou sa junta zaviazala o najskôr uskuto ni vo by. Vodca prevratu, Mohamad Abdal Azíz, sa v apríli vzdal v etkých funkcií, aby sa mohol zú astni volieb, v ktorých je ve kým favoritom. Junta v ak odmieta symbolicky presunú právomoci na civilnú prechodnú vládu, o mô e vyvola al ie ohrozenie volieb. Opozícia sa volieb odmietala zú astni, ke e pu istov obvi ovala z ovplyv ovania predvolebného procesu. Vo by boli odlo ené po rokovaniach medzi opozíciou a vládnymi stranami, ktorých výsledkom je participácia v etkých strán na vo bách v júli. Prezidentské vo by v Afganistane 20. augusta sa odohrajú v Afganistane druhé prezidentské vo by od zvrhnutia hnutia Taliban v roku Pokusy prezidenta Karzaja odlo i vo by na apríl boli odmietnuté zo strany medzinárodného spolo enstva a najmä USA. Sú asný prezident je jedným z kandidátov na tento post, spolu s al ími afganskými prominentnými predstavite mi. Pod a niektorých komentátorov u Karzaj nie je chránencom USA. Spojené táty vysielajú al ích 17 tisíc vojakov do krajiny na zabezpe enie volieb. Hnutie Taliban u nieko kokrát vyhlásilo svoj nesúhlas s vo bami a ozna ilo vopred akéhoko vek ví aza za bábku v rukách okupantov. Tipy na publikace Iran: Election or Coup? Renomovaný britský think-tank Chatham House, známý také pod názvem The Royal Institute of International Affairs, publikoval 15. ervna zasv cený lánek o íránských volbách a sou asné politické situaci v Íránu. Autorem je sir Richard Dalton, který byl britským velvyslancem v Íránu v letech lánek se zabývá mo nými p í inami sou asné politické krize, alternativními scéná i dal ího vývoje i pravd podobnými dopady na budoucnost íránského re imu. Newsletter vyjad uje názory autor. Názory vyjád ené v textu nemusí být nutn stanoviskem Asociace pro mezinárodní otázky. Koordinátorka projektu: Nata a Kubíková. Tajemník: Jan Ku vart. Minianalýzy: Lenka Filípková, Nata a Kubíková, Jan Ku vart. Tipy na publikace: Jan Ku vart. Zpravodajství: Michal Onder o. Editace: Lenka Filípková, Nata a Kubíková, Jan Ku vart, Michal Onder o. Grafický návrh: Side2 ablona: Petr Netuka Sazba: Tomá Vomá ka. Kontakt na redakci: Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) itná 27, Praha 1 Tel/Fax: / Asociace pro mezinárodní otázky 2009

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valdíkov ř a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecni ú d V a l d l k o v Došlodne. ~r2--,:f:-:;-.~2-r:" _~_'k_._ C.). t/.ť//i ( Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 8685/2014 KO Zpráva

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Studentský časopis Gymnázia Vítězslava Nováka - Volby - politické systémy

Studentský časopis Gymnázia Vítězslava Nováka - Volby - politické systémy D N S O movny je v USA tzv. Sn movna reprezentant (United States House of Representative), tedy dolní komora Kongresu (horní komoru tvo Senát a má podobnou funkci jako ten eský). esném termínu (také

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

evidenční číslo interpelace: Interpelace poslance Marka Ženíška ve věci: rostoucího vlivu Číny na Českou republiku na Bohuslava Sobotku Datum :

evidenční číslo interpelace: Interpelace poslance Marka Ženíška ve věci: rostoucího vlivu Číny na Českou republiku na Bohuslava Sobotku Datum : evidenční číslo interpelace:. Interpelace poslance Marka Ženíška ve věci: rostoucího vlivu Číny na Českou republiku na Bohuslava Sobotku Datum : evidenční číslo interpelace: Interpelace poslance PhDr.

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie

NÁZEV/TÉMA: Evropská unie NÁZEV/TÉMA: Evropská unie Vyučovací předmět: Společenskovědní základ Učitel: Mgr. Petra Janovská Škola: OA a SZdŠ Blansko Třída: E2 (2. ročník oboru EL) Časová jednotka: 1 vyučovací hodina (45 minut) Metody:

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Měření změny objemu vody při tuhnutí Měření změny objemu vody při tuhnutí VÁCLAVA KOPECKÁ Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Anotace Od prosince 2012 jsou na webovém portálu Alik.cz publikovány

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Závěrečná zpráva o výsledku šetření

Závěrečná zpráva o výsledku šetření 1. Nařízení předběžného opatření v podobě statického zajištění stavební jámy soudem nezbavuje stavební úřad povinností uložených mu stavebním zákonem a spočívajících v dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

ROZVOJ MODERNICHO UKRAINSKO-ČESKOHOPOLITICKEHO DIALOGU

ROZVOJ MODERNICHO UKRAINSKO-ČESKOHOPOLITICKEHO DIALOGU ROZVOJ MODERNICHO UKRAINSKO-ČESKOHOPOLITICKEHO DIALOGU Korsak R.V. ( Užhorod, Ukrajina. Kandidát historických věd, docent Užhorod National University ) Článek analyzuje vývoj a stav dvoustranné politické

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav 15.4.2007 Ponechal Lukáš, Hromková Lucie 1 Obec Nosislav leží v okolí řeky Svratky na hranici Ždánického lesa a Dyjskosvrateckého úvalu.

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu

Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Informační podklad pro novináře Zpracoval: Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Jaderná elektrárna Temelín si připomíná 10 let provozu Deset let

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Schengenská spolupráce od velkého rozšíření

Schengenská spolupráce od velkého rozšíření Schengenská spolupráce od velkého rozšíření Tzv. velké či východní rozšíření bylo největším rozšířením schengenského prostoru v jeho dosavadní historii. Cesta k tomuto rozšíření nebyla jednoduchá a poukázala

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

Co přinesla novela zákona o účetnictví sportovním organizacím? Ing. Jiří Topinka, daňový poradce

Co přinesla novela zákona o účetnictví sportovním organizacím? Ing. Jiří Topinka, daňový poradce Co přinesla novela zákona o účetnictví sportovním organizacím? Ing. Jiří Topinka, daňový poradce S počátkem letošního roku se stala účinnou novela zákona o účetnictví. Po dvou letech od poslední novelizace

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody 3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 03.06.2005 KOM(2005) 233 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 [SEC(2005)

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel město Kolín Zastoupené Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města Kolína

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU Ing. Petr Pokorný, Mgr. Zuzana Strnadová, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, červen 2013 Email: petr.pokorny@cdv.cz, zuzana.strnadova@cdv.cz

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Štěpánka. STÁT organizovaný způsob lidské společnosti

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Štěpánka. STÁT organizovaný způsob lidské společnosti Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Štěpánka STÁT organizovaný způsob lidské společnosti HLAVNÍ ATRIBUTY STÁTU: Obyvatelstvo a občané Státní národ Američané (více

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

CFA Society Forecasting Dinner 2016 Survey

CFA Society Forecasting Dinner 2016 Survey Donath Business & Media Herzmann Society Forecasting Dinner 2016 Survey Závěrečná zpráva z průzkumu únor 2016 Vážení čtenáři, předkládáme Vám závěrečnou zprávu z dalšího průzkumu, který tradičně pořádáme

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 21/2003-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne 6. 5. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: Fr. Hrma, J. Mára Připomínky k zápisu ze dne 18. 3. 2010: bez připomínek

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 2015 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 0 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků prosinec 0 Větší část

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Obec Raduň, Poštovní 239, 747 61 VÝZVA. k podání nabídek na dodavatele stavebních prací dílapod

Obec Raduň, Poštovní 239, 747 61 VÝZVA. k podání nabídek na dodavatele stavebních prací dílapod Obec Raduň, Poštovní 239, 747 61 VÝZVA k podání nabídek na dodavatele stavebních prací dílapod názvem NOVOSTAVBA HYGIENICKÉHO A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ AREÁL V RADUNI a k prokázání

Více