Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009"

Transkript

1 Newsletter Blízkovýchodní program 3/2009 erven 2009 M sí ník o d ní na Blízkém východ V tomto vydání najdete Iránské prezidentské volby a druhá zelená revoluce Libanon má op t namí eno na Západ, snadné to v ak mít nebude Middle East calls for reforms not rescue packages Netanjahu p edstavil izraelskou koncepci palestinského státu Minianalýzy Iránské prezidentské volby a druhá zelená revoluce Jan Ku vart Hlub í vhled do politické krize v Íránu v R chybí. Tento text se proto zam í alespo na 2 aspekty sou asné íránské politické nestability: 1) zpochyb ování výsledk voleb a 2) aktuální (19. 6.) postavení re imu a v dce ajatolláha Alí Chámene ího a jejich postoj k demonstrant m. Ukradené volby? Sou asné opozi ní demonstrace v Íránu jsou nejv t í od vzniku íránského teokratického re imu p ed 30 lety. Spou t em masových protest se stal volební neúsp ch opozi ních kandidát na post íránského prezidenta: Míra Husajna Músavího (33,8 % hlas ), Mohsena Rezáího (1,7 %) a Mehdí Karrúbího (0,9 %). Volební ú ast inila oficiáln 85 %. Oficiální výsledky voleb byly opozicí zpochybn ny s odkazem na informace údajn uniklé z íránského ministerstva vnitra, podle nich je vít zem voleb Músaví s 57,2 % a druhý je Ahmadí Ne ád s 28 %. Únik informací z ministerstva vnitra (a skute ných i ne) není zará ející, nebo v n m probíhá mocenský boj mezi reformisty a konzervativci. Podle bývalého reformistického poslance Ebrahima Aminiho, sou asného poradce prezidentského kandidáta Karrúbího, je 1. Músaví, 2. Karrúbí a a 3. Ahmadí Ne ád. Takovýmto zv stem se v bou ícím Teheránu zajisté dop ává sluchu, nebo i podle oficiálních údaj v t ina jeho obyvatel hlasovala pro Músavího.

2 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 2 P i pohledu na mo nost zfal ování íránských voleb z technického hlediska se Sadeq Saba, analytik BBC pro Írán, pozastavuje nad skute ností, e výsledky voleb byly zve ej ovány skokov - po blocích ítajících miliony hlas, p i em nebylo zve ejn no, jak volili lidé v jednotlivých provincích, co byl obvyklý postup v minulých volbách. Navíc se relativní pom ry volebních preferencí b hem zve ej ování výsledk skoro nem nily a výsledná data p ekvapiv ukazují, e prezident Ahmadí Ne ád získal stejn hlas ve m stech jako na venkov a opozi ní kandidáti si vedli stejn patn jak ve svých rodných m stech a provinciích tak ve zbytku zem. Smrt diktátorovi! Snaha vy erpat demonstranty n kolikadenním p epo ítáním ásti hlas re imu nevy la. V dce Chámene í musí ud lat ústupky, proto e jeho slova o skute ném svátku, kterými reagoval na zvolení Ahmadí Ne áda, nelze vzít zp t. Nejvy í íránský duchovní v dce ztratil tímto vyjád ením ást své spole enské autority. Íránské volby a protesty ji p ekro ily hranice pouhé kritiky údajn zfal ovaných voleb. Od zpochybn ní výsledk voleb se hn v demonstrant p enesl i na Chámene ího, kterému podle BBC n kte í provolávají smrt a ozna ují ho za diktátora. Dne ní výroky Chámene ího o nutnosti ukon it protesty a respektovat znovuzvolení Ahmadí Ne áda nejspí e p ilijí olej do ohn. íitská forma islámu má doktrínu mu edník a sebeob tování hluboce zako en nou ve své ideologické doktrín, o em se mohly p esv d it áhovy po ádkové jednotky b hem islámské revoluce v Íránu na konci 70. let, kdy na potla ení masových demonstrací nesta ila ani ostrá munice. Íránci v ulicích, jejich symbolem je zelená barva, zatím nezpochyb ují politický systém jako celek. Své první mu edníky ale u mají. Vládnoucí íránské elity nyní musí pe liv zva ovat dal í kroky, aby se nezm nilo víc ne jen rozlo ení moci uvnit íránského re imu. Libanon má op t namí eno na Západ, snadné to v ak mít nebude Lenka Filípková V ned li 7. ervna se v Libanonu uskute nily parlamentní volby, ve kterých Libanonci ukázali, e si p ejí orientaci své zem pro-západním sm rem. Tvrdý volební zápas vyhrála koalice Saada Harírího, syna v roce 2005 zabitého premiéra Rafíka Harírího, se ziskem 71 k esel nad militantním íitským hnutím Hizbulláh, které ve 128- lenném parlamentu obsadí 57 míst. Pro-západní k es ansko-sunnitská koalice 14. b ezna tak v parlamentu obhájila svou t snou v t inu, ziskem o 1 k eslo navíc oproti volbám v roce Koalici 14. b ezna volili sunnité a drúzové, jejich strany jsou v koalici zastoupeny. íité ji tradi n odevzdali své hlasy Hizbulláhu a s ním spolupracující íitské stran Amal. Maronitská k es anská men ina tvo ící 1/3 obyvatel Libanonu, v parlamentu v ak obsazující polovinu k esel se ve volbách rozd lila na p íznivce maronitských stran v Harírího koalici a opozi ní maronitské (od roku 2006) pro-syrské strany Free Patriotic Movement (FPM), kterou vede bývalý velitel armády Michel Aoun.

3 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 3 Volební ú ast 54 %, nejvy í od konce ob anské války , sv d í o d le itosti, kterou Libanonci t mto volbám p isuzují. Výsledek voleb velmi pot il vlády zemí EU a USA, které se obávaly vít zství nábo ensky konzervativního hnutí Hizbulláh, je má syrskou a íránskou podporu, neuznává existenci Izraele a brání stabilizaci Libanonu. V dce Hizbulláhu Hassan Nasralláh v ak oproti n kterým o ekáváním volební výsledek uznal a pogratuloval vít zné koalici i opozici. Navzdory organiza ním problém m a o er ující volební kampani ozna il bývalý americký prezident Jimmy Carter a zárove vedoucí týmu zahrani ních pozorovatel pr b h voleb za hladký a ocenil politickou vysp lost libanonských voli i politik, kte í krátce po zve ejn ní výsledk voleb uznali jejich platnost. A je výsledek voleb, povolební atmosféra a chování politik jakkoli pozitivní, nejsou zdaleka v echny problémy za ehnány a nábo ensky a klanov rozd lený Libanon eká trnitá cesta. Je velmi pravd podobné, e zemi op t povede národní vláda jednoty, která se v minulých letech ukázala jako velmi k ehká a nestabilní. Hizbulláh bude také op t usilovat, aby si v této vlád udr el takový po et k esel, který mu umo ní vetovat vládní rozhodnutí. Sestavování takové vlády, kde budou zastoupeny oba nesmi itelné tábory, bude, jak uvádí nedávno zve ejn ná analýza organizace International Crisis Group, v nejlep ím p ípad asov náro né a vy ádá si nesnadné kompromisy v ech zú astn ných. Vzpome me na kv ten 2008, kdy nap tí mezi ob ma tábory dosáhlo vrcholu a zem se op t dostala na pokraj ob anské války. I tak se v ak zdá, e Libanonci spolu cht jí vycházet a udr ovat svou zemi v chodu. V mnohém bude také zále et na izraelském a syrském vm ování se do libanonských zále itostí, e ení konfliktu s Izraelem a americké politice na Blízkém Východ, tedy na faktorech, které p ímo ovliv ují vývoj situace v Libanonu a jeho palestinských uprchlických táborech. Dal í nemén d le itý faktor jen byl jednou z rozbu ek krize minulého roku (ne)odzbrojení Hizbulláhu a kontrola jeho výzbroje bude nadále rozd lovat libanonskou spole nost a zp sobovat nap tí. Middle East calls for reforms not rescue packages Nata a Kubíková Jordan hosted a World Economic Forum on the Middle East on May at the Dead Sea. Implications of the lasting global economic crisis for the region were at the core of the agenda that 1400 leaders from 85 countries addressed. The leaders, economists, businessmen and civil society figures sought solutions to a number of challenges that the Middle Eastern region currently faces and came to a conclusion that there are at least two crucial actions they need to implement. The actions involve development of alternative energy sources and improvement of educational system. Among other issues tackled at the forum was the Israeli-Palestinian conflict, a need for reforms and importance of change and development as crucial factors for preserving growing and resilient economies.

4 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 4 General consensus that emerged from the discussions related to wide-range reforms as the key for weathering the global economic crisis. Panellists endorsed continuation of reforms from the long term perspective, which they perceive as more essential than one-off rescue packages. Egyptian Trade and Industry Minister Rachid Rachid supported the idea when saying "This is not about a rescue package. The real big story is reform, change and managing of transition." The leaders spoke in unison about reformative measures that Middle Eastern states need to follow in order to secure their future economic growth and competitiveness. Job creation, diversification, liberalisation and implementation of regulatory and supervisory bodies, building social safety nets and maintenance of educational reforms were among the most substantial ones. Basem Al Salem, Jordanian Finance Minister said "we are concentrating on what's after the crisis, on the reform process." Representatives of the private sector, however, voiced their fear that the policy-makers would seek to interfere in business under the guise of the crisis in order to take control of it, which could have backward effect on the development. On the other hand, a senior government official of Egypt pointed to the fact that the current worldwide economic and financial crisis has strengthened opponents of western-like economic reforms. As The Financial Times reported, protesters against pursuit of the reforms advocate a notion that integration with the global economy is not necessarily positive for Egypt. As to another key topic, that of the Israeli-Palestinian conflict, the leaders, headed by the King of Jordan, H.M. King Abdullah II. Ibn Al Hussein, called on Israel to join Arab states initiative in committing to a two-state solution to the conflict. In addition, the leaders urged the US to push for resolution of the two nations' disputes as it lies at the heart of instability in the region. Despite leaders' decisive approach to weathering the ongoing crisis, experts cited by The Financial Times warned that the Middle East is not yet through the worst of the crisis because the full impact of declined in tourism and remittances is still to be felt. In line with that, the International Monetary Fund advised countries to continue spending through the downturn and push ahead the structural reforms needed to generate jobs for younger population. But will the countries be successful in implementing the agreed measures? And to what extent may the crisis still hit regions' economies in coming months and years? Answers to these questions remain unclear. But the outcomes of the plan will be reviewed at the next World Economic Forum on the Middle East in Marrakech scheduled on October Netanjahu p edstavil izraelskou koncepci palestinského státu Nata a Kubíková V ned li 14. ervna vystoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na univerzit Bar-Ilan s projevem, ve kterém na rtl základní zahrani n -politické sm ování své zem ve vztahu k Palestinské samospráv v souvislosti s izraelsko-palestinským mírovým procesem.

5 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 5 Suverénní palestinský stát? Ve svém vystoupení Netanjahu poprvé promluvil o samostatném palestinském stát. To se v ak ukázalo jako jediná pozitivní zpráva dne. Ministerský p edseda toti následn stanovil dal í podmínky pro vznik p ípadného nezávislého státu Palestinc, který by m l být demilitarizovaný a bez kontroly nad svým leteckým prostorem nebo mo nosti uzavírat vojenské dohody s jinými státy. Navíc po adoval mezinárodní záruky demilitarizace budoucí Palestiny. S ostrou kritikou z palestinských ad se setkala také vyjád ení, e Jeruzalém z stane ned litelným hlavním m stem Izraele a palestin tí uprchlíci, kte í zemi opustili v pr b hu první izraelsko-arabské války v roce 1948, nebudou mít právo na návrat do sou asného idovského státu. Opakovaný po adavek na uznání práva státu Izrael na jeho existenci jako idovské domoviny Palestinci kritizovali i s ohledem na 20% zastoupení muslimského a k es anského obyvatelstva v Izraeli. To je jen n kolik zásadních prohlá ení premiéra Netanjahua, které vyvolaly r zné reakce. Zatímco Spojené státy a Evropská unie se k projevu vyslovily v pozitivním duchu a ozna ily zmínku o suverénní palestinské zemi za d le itý krok správným sm rem, z ad p edstavitel arabských stát bylo sly et odmítnutí a kritiku. Kladný postoj Spojených stát k zahrani n -politickému sm ování Izraele souvisí p edev ím s tím, e Netanjahu uznal existenci dvou státních útvar jako nutné a jediné e ení dlouhotrvajícího konfliktu. Na druhou stranu, izraelský premiér odmítl ustoupit tlaku USA v otázce zmrazení výstavby idovských osad na západním b ehu Jordánu, jak ji americký prezident Barack Obama definoval ve svém vystoupení ze dne 4. ervna. Netanjahu se sice zavázal nepokra ovat v územním roz i ování t chto enkláv v oblasti, ale dodal, e po et obydlí bude nar stat v p ímé úm rnosti k p irozenému nár stu po tu obyvatel v t chto osadách. Pokud jde o výhrady palestinské strany, ty se vztahují p edev ím k výrazn okle t né koncepci palestinského státu. Palestinská reprezentace nesouhlasí s tím, e její samostatný stát bude mít pouze vlastní "vlajku, hymnu a vedení". Také klí ové otázky jako je statut Jeruzaléma a postavení palestinských uprchlík se dostaly do centra kritiky proti izraelské politice. Mírový proces v rozpacích Druhou pozitivní zprávou by mo ná bylo to, e premiér Netanjahu vyjád il svou podporu mírovému e ení sporu, nebýt odmítavé reakce palestinské reprezentace. Netanjahu vyzval palestinskou stranu k okam itému obnovení mírového procesu a dodal, e je v této souvislosti p ipraven a ochoten jednat se v emi arabskými p edstaviteli o mírovém uspo ádání na Blízkém východ. Mluv í palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse sd lil, e Netanjahu svým projevem sabotoval ve keré p edchozí iniciativy a paralyzoval ve keré vynalo ené úsilí o mírový proces. Výsti n ji palestinský postoj k této výzv formuloval v den projevu palestinský vyjednáva Sá ib c iríqát: "Mírový proces se pohyboval rychlosti elvy. Dnes ve er ji Netanjahu p evrátil na záda." Negativní odezva z palestinského tábora v ak nazna uje, e obnovení mírového procesu bude záviset na dal ím postupu Izraele a mezinárodního spole enství, p edev ím Spojených stát.

6 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 6 Komentované zprávy Bombový útok na me itu v Zahedáne 28. mája 2009 sa odohral krvavý bombový útok na me itu v Zahedáne, v iránskej provincii Sistán- Balú istan, ktorý si vy iadal ivoty 25 udí a al ích zhruba 100 zranil. V priebehu posledného roka ide u o tretí podobný útok. U dva dni po útoku boli obesení traja páchatelia pochádzajúci z organizácie D ondallá, sunnitskej teroristickej organizácie operujúcej v danej oblasti Iránu. Prvého júna sa v Zahedáne odohrali vá ne nepokoje medzi bezpe nostnými jednotkami a davom protestujúcim proti ú asti miestneho duchovného na pohrebe teroristov, pri ktorých zahynulo 5 osôb. D ondalláh nemá významnej ie d ihádistické pozadie, nereprezentuje iadne snahy o osamostatnenie provincie, ale pod a vlastných slov upozor uje na poru ovanie národnostných a nábo enských práv Balú ov. Organizácia je asto ozna ovaná zo strany teheránskeho re imu za agenta vonkaj ích mocností a aj v rámci nedávnej volebnej kampane pred prezidentskými vo bami vyu il Mahmúd Ahmadine ád tento útok na zjednotenie krajiny proti úkladom cudzincov. Veolia nedodá elektri ku z Jeruzalema 9. júna denník Haaretz priniesol informáciu, e po dlhom rozhodovaní sa francúzska multinárodná spolo nos Veolia rozhodla neprevádzkova elektri ku z Jeruzalema. Elektri ka, ktorá mala spája západnú as Jeruzalema cez východ mesta a k dvom kolóniám na Západnom brehu, vyvolala vlnu nevôle po celom svete. Veolia Transport vlastnila 5% podiel v konzorciu CityPass iasto ne vlastnenom izraelským tátom, ktoré malo danú elektri ku postavi, av ak rozhodla sa svoj podiel preda. Veolia a druhá francúzska spolo nos Alstom, ktoré boli obe lenmi konzorcia, elia vo Francúzsku alobám za ú as na projekte, ktorý spája Jeruzalem s osadami, ktoré sú pod a medzinárodného práva ilegálne. Okrem toho Veolia stratila nieko ko významných kontraktov v Európe (naposledy v januári vo védsku v hodnote takmer 2 miliárd euro. Celý projekt je v sú asnosti vo významnom asovom sklze a napriek tlaku zo strany izraelskej vlády nie je pravdepodobné, aby bola elektri ka dokon ená na as. Lokálne vo by v Maroku Viac ne 27 tisíc kandidátov z vy e 30 strán sú a ilo 12. júna o takmer 1600 miest v miestnych vo bách v Maroku. Ú as na vo bách dosiahla 52% percent, o je viac ne 37 % v predchádzajúcich vo bách v roku Vä ina voli ov v Maroku je znechutená z politiky, drvivú vä inu sú asných strán charakterizuje korupcia, nepotizmus a netransparentná a nedemokratická vnútorná innos. Vo by vyhrala Strana pravosti a modernosti, vedená Fuádom Alim al-himmom, bývalým tajomníkom ministerstva vnútra a blízkym spolupracovníkom krá a, so ziskom vy e 21%. Na druhom mieste skon ili umiernení islamisti z hnutia Istiqál (Nezávislos ) so ziskom 19%. Cie om paláca pri zakladaní Strany pravosti a modernosti bolo oslabi islamistov zo Strany spravodlivosti a rozvoja, ktorá sa nedávno zdiskreditovala korup nými kandálmi a so ziskom 5,5 % dnes nie je pova ovaná za vá ne riziko. Napriek existencii viacerých strán je marocká politika na alej charakterizovaná kontrolou paláca nad politikou v krajine.

7 Newsletter Blízkovýchodního programu 3/2009 str. 7 O ekávané události Prezidenské vo by v Mauretánii Pôvodne plánované na 6. jún, prezidentské vo by v Mauritánii boli 2. júna odlo ené na 18. júl 2009, s prípadným druhým kolom 1. augusta. Po minuloro nom tátnom prevrate vedenom armádou sa junta zaviazala o najskôr uskuto ni vo by. Vodca prevratu, Mohamad Abdal Azíz, sa v apríli vzdal v etkých funkcií, aby sa mohol zú astni volieb, v ktorých je ve kým favoritom. Junta v ak odmieta symbolicky presunú právomoci na civilnú prechodnú vládu, o mô e vyvola al ie ohrozenie volieb. Opozícia sa volieb odmietala zú astni, ke e pu istov obvi ovala z ovplyv ovania predvolebného procesu. Vo by boli odlo ené po rokovaniach medzi opozíciou a vládnymi stranami, ktorých výsledkom je participácia v etkých strán na vo bách v júli. Prezidentské vo by v Afganistane 20. augusta sa odohrajú v Afganistane druhé prezidentské vo by od zvrhnutia hnutia Taliban v roku Pokusy prezidenta Karzaja odlo i vo by na apríl boli odmietnuté zo strany medzinárodného spolo enstva a najmä USA. Sú asný prezident je jedným z kandidátov na tento post, spolu s al ími afganskými prominentnými predstavite mi. Pod a niektorých komentátorov u Karzaj nie je chránencom USA. Spojené táty vysielajú al ích 17 tisíc vojakov do krajiny na zabezpe enie volieb. Hnutie Taliban u nieko kokrát vyhlásilo svoj nesúhlas s vo bami a ozna ilo vopred akéhoko vek ví aza za bábku v rukách okupantov. Tipy na publikace Iran: Election or Coup? Renomovaný britský think-tank Chatham House, známý také pod názvem The Royal Institute of International Affairs, publikoval 15. ervna zasv cený lánek o íránských volbách a sou asné politické situaci v Íránu. Autorem je sir Richard Dalton, který byl britským velvyslancem v Íránu v letech lánek se zabývá mo nými p í inami sou asné politické krize, alternativními scéná i dal ího vývoje i pravd podobnými dopady na budoucnost íránského re imu. Newsletter vyjad uje názory autor. Názory vyjád ené v textu nemusí být nutn stanoviskem Asociace pro mezinárodní otázky. Koordinátorka projektu: Nata a Kubíková. Tajemník: Jan Ku vart. Minianalýzy: Lenka Filípková, Nata a Kubíková, Jan Ku vart. Tipy na publikace: Jan Ku vart. Zpravodajství: Michal Onder o. Editace: Lenka Filípková, Nata a Kubíková, Jan Ku vart, Michal Onder o. Grafický návrh: Side2 ablona: Petr Netuka Sazba: Tomá Vomá ka. Kontakt na redakci: Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) itná 27, Praha 1 Tel/Fax: / Asociace pro mezinárodní otázky 2009

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Holocaust nebyl!? Sou asn stav hnutí popíra holocaustu. Jan Mar ák

Holocaust nebyl!? Sou asn stav hnutí popíra holocaustu. Jan Mar ák AAARGH esky a Slovensky Holocaust nebyl!? Sou asn stav hnutí popíra holocaustu Jan Mar ák Holocaust ( oa) - pronásledování a zám rná genocida id, Rom a dal ích skupin, je nacisté pova ovali za mén cenné

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Studie o právech dítěte

Studie o právech dítěte Studie o právech dítěte Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. JUDr. Jana Zezulová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje 7. Odvrácená strana migrace a rozvoje V ra - Karin Brázová Cílem této kapitoly založené p evážn na zahrani ních odborných studiích k jednotlivým témat m je poskytnout p ehled o aspektech, které problematizují

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta

Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Nebezpe ný jazyk - studie o pronásledování esperanta Ulrich Lins První vydání nakladatelství Bleicher (D-7016 Gerlinger, francouzská zona mecko) pro UEA (Rotterdam, Nizozemsko) 1988. Druhé vydání podle

Více

David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman

David Irving a osv timská le  Pavel Zeman AAARGH esky a Slovensky PROTI REVISIONISMUS David Irving a "osv timská le " Pavel Zeman T ko bychom hledali mezi zahrani ními specialisty na d jiny druhé sv tové války a t etí í e kontroverzn j í postavu,

Více