KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE"

Transkript

1 KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM

2 Vážení hosté, milí přátelé, jménem Nadace Forum 2000 Vás srdečně vítám na 8. ročníku Veletrhu neziskových organizací. Upřímně mě těší, že jste svou účastí podpořili tuto akci a jak vybízí letošní slogan otevřeli se třetímu sektoru. Před necelými osmnácti lety jsme obnovili lidská práva takřka přes noc. Dokonce jsme poměrně rychle převedli větší část zestátněného hospodářství do rukou konkrétních vlastníků. S občanskou společností to bylo a dosud je podstatně komplikovanější. Důvod je zřejmý: občanská společnost je velmi složitě strukturovaný a zároveň velmi křehoučký, ba občas až trochu tajemný organismus, který vznikal po celá desetiletí, ne-li staletí, a který je výrazem určitých trvale se vyvíjejících stavů ducha a mravů, určitého stupně společenského poznání a sebepoznání, určitého stavu občanského vědomí a sebevědomí. Už proto ji nelze obnovit shora nějakým zásahem, například zákonem či politickým rozhodnutím. Lze jen trpělivě vytvářet příznivé prostředí pro její rozvoj a já se domnívám, že tento Veletrh je jedním z konkrétních výsledků takového úsilí. Vaše přítomnost na letošním Veletrhu neziskových organizací je dostatečným důkazem, že patříte k otevřeným lidem, kteří nezapomínají na to, co je v živote opravdu podstatné pomáhat si navzájem. Byla by tudíž škoda nevyužít prostředky a možnosti k podání pomocné ruky těm, kterým se často jiné pomoci než ze strany neziskových organizací nedostává. Věřím, že čas, který tu strávíte, využijete co nejlépe. Veletrh neposkytuje neziskovým organizacím prostor pouze k navazování kontaktů a získávání nových vědomostí, ale především vybízí ke komunikaci mezi jejich zástupci a veřejností. Budu velice rád, pokud pro Vás bude dnešní den přínosem, či už v podobě získaných informací, kontaktů či osobních dojmů. A budu ještě raději, když se v budoucnosti připojíte k těm, kteří třetí sektor otevírají ostatním. [2] katalog_v1.indd 2 3/27/07 11:47:22 AM

3 Dear guests, dear friends, Let me welcome you to the 8th annual NGO Market on behalf of the Forum 2000 Foundation. I am sincerely glad that by your presence you have expressed support for this event and - as this year s slogan proclaims- you opened yourself to the third sector. Barely eighteen years ago we succeeded in restoring basic human rights overnight. We even succeeded relatively quickly in transferring the greater part of our nationalized economy into the hands of individual owners. In the realm of civil society things have been, and still are, much more complicated. The reason is self-evident: civil society is intricately structured and very fragile. Sometimes it s even a slightly mysterious organism that grows for decades if not centuries, out of a natural development reflecting the continuous evolution of the human mind and morality as well as the degree of societal knowledge and self-knowledge, and a certain type of civic awareness and self-confidence. Civil society, therefore, cannot be restored by any single act from above, such as law or a political decision. The only possibility is to patiently build an environment favourable to its advancement and I think that this Market is one of the concrete results of such an effort. Your participation in this year s NGO Market is proof of your being open minded and that you know one of the substantial elements in the art of life the importance of helping each other. It would, therefore, be a pity not to use whatever means possible to offer a helping hand to those who cannot expect any other help except that from NGOs. It is my wish that you will make the most of your time here. This market not only provides NGOs with an opportunity for developing contacts but, above all, it promotes communication between NGO representatives and the public. I will be very glad if you benefit from this day as a result of new information, contacts or personal experience. And I will be even happier if, in the future, you join those who open the third sector to others. [3] katalog_v1.indd 3 3/27/07 11:47:22 AM

4 NADACE FORUM 2000 POSLÁNÍ Nadace Forum 2000 usiluje o identifikaci klíčových problémů, kterým čelí naše civilizace. Zkoumá cesty, jak zabránit eskalaci konfliktů, jejichž hlavními komponenty jsou náboženství, kultura nebo etnická příslušnost. Poskytuje platformu pro otevřenou diskusi o těchto důležitých tématech a podporuje globální dialog. Prostřednictvím svých aktivit také usiluje o podporu demokracie v nedemokratických zemích a o rozvoj občanské společnosti, respektu k lidským právům a náboženskou, kulturní a etnickou toleranci. Z HISTORIE FORA 2000 Tradici konferencí Forum 2000 založil prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem. Od prvního setkání v roce 1997 se uskutečnilo celkem deset ročníků konference, jichž se zúčastnilo na tři sta delegátů z řad významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalých i aktivních politiků, klíčových podnikatelů a dalších, jejichž společným jmenovatelem je zkušenost s vahou odpovědnosti. Jeho královská výsost jordánský princ El Hassan bin Talal, Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar Arias Sánchez, Jeho Svatost Dalajláma, Hans Küng, Šimon Peres, Boutros Boutros-Ghali, Mario Soares, Hana Suchocká, Sergej Kovaljov, Jorge Castañeda, Madeleine Albrightová nebo Wole Soyinka jsou jen někteří z těch, kteří se v průběhu let zúčastnili akcí Fora Výstupy z jednání konference jsou každoročně zasílány předním světovým politikům, představitelům klíčových mezinárodních organizací a dalším vlivným osobnostem. V rámci konference taktéž vznikají prohlášení k aktuálním otázkám jako je problematika lidských práv v Čečensku, v Barmě, či v Bělorusku, která byla publikována ve světových mediích. PROJEKTY Nadace Forum 2000 kromě pořádání výročních konferencí realizuje několik vzdělávacích a multidisciplinárních projektů. Od roku 2005 se nadace v rámci projektů Sdílená zkušenost, Komunikující společnost a Dlouhodobý tréninkový program (LTTC) snaží zprostředkovat zkušenosti České republiky s demokratickou transformací zemím, které jí právě procházejí nebo které teprve čeká. Cílovými státy strategie Fora 2000 jsou Arménie, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a Bělorusko. Mladí politici, novináři a pracovníci neziskových organizací mohou na základě pobytu v České republice a setkání s experty získat zkušenosti, které uplatní ve svých zemích. Jejich pobyt je organizován a finančně zajišťován Nadací Forum 2000, která poskytuje odborné vedení mladým lidem aktivním v daných zemích i po celou dobu trvání několikaletého projektu. Projekt Zkoumání zákonitostí vody na Blízkém východě pracuje na několika úrovních vědecké, politické, hospodářské a na úrovni občanské společnosti. Jeho cílem je zprostředkovat spolupráci v rámci vodního sektoru napříč jednotlivými zeměmi na Blízkém východě a napomoci sdílení poznatků, které by mohly přispět ke stabilitě a prosperitě v regionu. V současné době Nadace Forum 2000 pracuje na dalším rozvíjení a posílení projektu Mezináboženský dialog, který má za cíl umožnit setkávání a prohloubit pochopení jednak mezi zástupci jednotlivých náboženství navzájem a jednak mezi náboženskými představiteli a sekulárními činiteli, především z prostředí politiky a podnikatelské sféry. [4] katalog_v1.indd 4 3/27/07 11:47:23 AM

5 FORUM 2000 FOUNDATION MISSION The Forum 2000 Foundation aims to identify the key issues facing civilization and to explore ways in which to prevent escalation of conflicts that have religion, culture or ethnicity as their primary components. We aim to provide a platform to discuss these important topics openly and to enhance global dialogue. Through our activities, we also intend to promote democracy in nondemocratic countries and to support civil society, respect for human rights and religious, cultural and ethnic tolerance. BACKGROUND The Forum 2000 Conference tradition was founded in 1996 as a joint initiative of Czech President Václav Havel, Japanese philanthropist Yohei Sasakawa, and Nobel Peace Prize laureate Elie Wiesel. There have been 10 conferences since the first gathering in Throughout the years, 300 delegates have visited the conferences among which were prominent personalities, Nobel price laureates, former and current politicians, key businessmen and others. H. R. H. Prince Hassan bin Talal, Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar Arias Sánchez, H.H. the Dalai Lama, Hans Küng, Shimon Peres, Boutrus Boutrus Ghali, Mario Soares, Hana Suchocká, Sergey Kovalyov, Jorge Castañeda, Madeleine Albright, and Wole Soyinka are just a few of those who have attended Forum 2000 events. The outcomes of the conference are sent annually to world leaders, representatives of important international organizations and other persons of influence. In the frame of the conference statements are made with regard to current questions such as the human rights abuses in Chechnya, Burma and Belarus. The statements are published in the international media. PROJECTS Besides the annual conference, the Forum 2000 Foundation also organizes several educational and multidisciplinary projects. Since 2005, Forum 2005 Foundation has aimed to share the experience of the Czech Republic with the democratic transformation with countries in the process of democratization. The projects through which this knowledge is shared are Shared Experience, Communicating Society and Long Term Training Course. The target states in the Forum 2000 strategy are Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus. The gatherings in the Czech Republic involve young politicians, journalists and NGO employees and enable them to meet with experts. Both the stay in the Czech Republic and the training is covered by Forum 2000 Foundation. The foundation also provides the young participants with guidance throughout all the length of the project. The project called Exploring Water Patterns in the Middle East is divided into several parts. The first one focuses on research, the others on politics, economy and civil society. The aim of the project is to improve cooperation in the water sector in the Middle East region and to enhance the sharing of knowledge to improve stability and prosperity in the region. Currently, Forum 2000 Foundation is preparing the project Interfaith Dialogue which will be a platform for representatives of different religions, civil servants, politicians, and businessmen. [5] katalog_v1.indd 5 3/27/07 11:47:23 AM

6 VÝBORY NADACE FORUM 2000 FORUM 2000 FOUNDATION COMMITTEES SPRÁVNÍ RADA / BOARD OF DIRECTORS Ivo Šilhavý Takeaki Hori Jiří Pehe Martin Radvan Lucie Pilipová Tomáš Vrba Ivana Štefková Jiří Musil Jiří Oberfalzer MEZINÁRODNÍ PORADNÍ VÝBOR / INTERNATIONAL ADVISORY BOARD Patricio Aylwin Azocar Václav Havel Hazel Henderson Jiří Musil Shimon Peres Petr Pithart Jacques Rupnik Yohei Sasakawa Pavel Seifter H.R.H. El Hassan bin Talal Wole Soyinka Elie Wiesel PROGRAMOVÝ VÝBOR / PROGRAMME COMMITTEE Jiří Musil Tomáš Halík Daniela Hátleová Takeaki Hori Jiří Pehe Jan Urban Tomáš Vrba Václav Bartuška Ivo Šilhavý Tomáš Sedláček Josef Jařab DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD Ivan Fišer Martin Novák Daniela Hátleová PODNIKOVÁ RADA / CORPORATE COUNCIL Jan Bubeník Michael Boublik Oldřich Černý Mike Clover Pepper de Callier Jakub Klepal Mike Short Cheryl Shure Stewart Wallace [6] katalog_v1.indd 6 3/27/07 11:47:23 AM

7 FORUM 2000 TÝM FORUM 2000 TEAM Oldřich Černý, Výkonný ředitel / Executive Director, Jakub Klepal, Zástupce výkonného ředitele / Deputy Executive Director, Pepper de Callier, Hlavní konzultant / Senior Consultant, Marie Kolářová, Vedoucí kanceláře / Office manager, Iva Petříčková, Fundraiser a koordinátor lidských zdrojů / Fundraiser and HR coordinator, Boris Kaliský, Logistika, Koordinátor projektu LTTC / Logistics & Project coordinator for LTTC, Filip Šebek, Média / Media, Jana Hecová, Koordinátorka vzdělávacích programů / Educational programs coordinator, Jana Neupauerová, Koordinátorka projektu Veletrh neziskových organizací / Project coordinator of NGO market, Kristýna Holková, Koordinátorka projektu Sdílená zkušenost / Project coordinator of Shared Experience, Jan Šnaidauf, Koordinátor projektu Voda na Blízkém východě / Project coordinator of Water in the Middle East, Andrew Zellers, Asistent projektu Voda na Blízkém východě / Project assistant of Water in the Middle East, Petr Mucha, Koordinátor projektu Mezináboženský dialog / Project coordinator of Interfaith Dialogue, 8. ROČNÍK VELETRHU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI THE 8TH ANNUAL NGO MARKET WAS PREPARED BY: Jana Hecová Jana Neupauerová A TENTO SKVĚLÝ TÝM DOBROVOLNÍKŮ AND BY THIS AMAZING TEAM OF VOLUNTEERS: Vojtěch B. Černý Katarína Fagošová Lucia Galliková Vít Liechtenstein Zuzka Kalusová Pavla Mandátová Kristina Maršálková Megan Martin Věra Matějková Tereza Novotná Betka Socůvková Jan Urban Zuzka Zalánová [7] katalog_v1.indd 7 3/27/07 11:47:23 AM

8 katalog_v1.indd 8 3/27/07 11:47:24 AM

9 INFORMAČNÍ ČÁST INFORMATION PART INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [9] katalog_v1.indd 9 3/27/07 11:47:24 AM

10 PŘÍZEMÍ GROUNDFLOOR 1. Registrace, anketa, burza dobrovolníků / Registration, competition for the best NGO presentation, volunteer fair Panelové prezentace / Panel presentations 8. Fair-trade občerstvení / Fair-trade refreshments 9. Press centrum / Press center WC WC 8 katalog_v1.indd 10 3/27/07 11:47:24 AM

11 1. PATRO 1ST FLOOR 1. Hlavní schodiště / Main Staircase 2. Panelové prezentace / Panel presentations 3. Aula / Aula 4. Mramorový sál / Marble hall 5. Seminární místnost P 3 / Seminar room P3 6. Seminární místnost P 2 / Seminar room P2 < WC katalog_v1.indd 11 3/27/07 11:47:24 AM

12 ROZVRH VELETRHU A PRŮVODNÍCH AKCÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY AULA SEMINÁRNÍ MÍSTNOST P2 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST P3 MRAMOROVÝ SALÓN DOWNTOWN CAFÉ 8.00 Registrace NNO 9.00 OTEVŘENÍ VELETRHU Panelová diskuze: Postkomunistická veřejnost a neziskovky (anglicky s překladem) Forum 2000 Seminář pro NNO: Úvod do problematiky samofinancování a sociálního podniku (anglicky bez překladu) NESsT PowerPointové prezentace NNO Uzavřený workshop: Problematika vody na Blízkém východě Společnost, životní prostředí a náboženství: Hlas občanské společnosti Forum PowerPointové prezentace donorů Seminář pro veřejnost: Otevřete Panelová diskuze: Role celebrit v neziskovém sektoru se neziskovému sektoru ICM a INEX-SDA Forum Přednáška: Místo, co vypadá jako my mladí a interkulturní město (anglicky s překladem) Phil Wood UKONČENÍ VELETRHU Slosování ankety a Bengas Přednáška: Voda a sucho: problémy a řešení na Blízkém Východě očima nevládních organizací (anglicky s překladem) Forum 2000 Seminář pro NNO: Jak zajistit důvěryhodnost neziskové organizaci ICN Seminář pro NNO: Dlouhá cesta k dobrému projektu CpKP Uzavřený workshop: Problémy regionální spolupráce a jejich možná řešení (anglicky bez překladu) AMO Seminář pro NNO: Účast NNO v projektech strukturálních fondů: příležitosti a rizika Cheval Café debata: Obchod/Charita: Visegrádské neziskovky a společenská odpovědnost firem (anglicky bez překladu) Forum 2000, cafebabel.com Multikulturní večer Pokud není uvedeno jinak, probíhají uvedené akce v českém jazyce katalog_v1.indd 12 3/27/07 11:47:24 AM

13 SCHEDULE OF THE MARKET AND ASSOCIATED EVENTS EXHIBITION HALLS AULA SEMINAR ROOM P2 SEMINAR ROOM P3 MARBLE HALL DOWNTOWN CAFÉ 8.00 Registration of NGOs 9.00 NGO MARKET OPENING Public debate: Postcommunist public and NGOs (in English with translation into Czech) Forum 2000 Seminar for NGOs: Introduction to self-financing and social enterprise (in English without translation) NESsT PowerPoint presentations of NGOs Closed workshop: Water issues in the Middle East Society, Environment, and Religion: Listening to the Voice of Civil Society Forum PowerPoint presentations of donors Seminar for public: Open up to Public debate: Role of celebrities in the non-governmental sector Forum 2000 the third sector ICM & INEX-SDA Seminar for NGOs: How to make Lecture: Making a place that looks like us Youth and the Intercultural City (In English with CLOSING Lottery and the Bengas translation into Czech) Phil Wood Lecture: Water and Drought: Problems and Solutions in the Middle East in the View of Non- Governmental Organizations (in English with translation into Czech) Forum 2000 an NGO trustworthy ICN Seminar for NGOs: A long journey to a good project CpKP Closed workshop: Regional cooperation -Problems and possible solutions (in English) AMO Seminar for NGOs: Participation of NGOs in the Structural funds projects: opportunities and risks Cheval Café debate: Business versus Charity: Visegrad NGOs and corporate social responsibility (in English) Forum 2000, cafebabel.com Multicultural evening If not stated otherwise, the events are held in Czech. katalog_v1.indd 13 3/27/07 11:47:25 AM

14 PROGRAM PRO VEŘEJNOST POSTKOMUNISTICKÁ VEŘEJNOST A NEZISKOVKY Forum 2000 V panelové diskusi se potkají zástupci neziskovek ze střední a východní Evropy, aby se pokusili hledat odpověď na otázky, do jaké míry jsou dnešní mladí lidé ochotni pouštět se do altruistické práce a filantropických projektů. Půjde o otázky týkající se míry naší apatie vůči potřebným a stupni naší nedůvěry vůči neziskovým organizacím. Důležitou bude přitom otázka, co všechno pojem neziskový sektor zahrnuje a zda může být jeho budování v postkomunistických zemích cestou k budování kvalitní občanské společnosti. Které znaky vydělují nejrůznější typy neziskovek z tržního, tedy ziskového prostoru, a které je tam naopak nutně umisťují? Jaký je vztah instituce státu k institucím neziskového sektoru? A co může udělat každý z nás? To jsou některé z otázek, na které můžete spolu s námi hledat odpověď mezi desátou a půl dvanáctou. ROLE CELEBRIT V NEZISKOVÉM SEKTORU Forum 2000 Diskuse se zúčastní Vendula Svobodová, Aňa Geislerová, Tereza Kostková, Janis Sidovský a Peter Butko, kteří pohovoří o svých osobních zkušenostech s podporou aktivit neziskového sektoru. Díky přítomnosti Marcely Bergerové, výkonné ředitelky o.s. Spiralis, se v diskusi dotkneme taktéž otázky komunikace neziskových organizací s veřejností a vytváření jejich pozitivního image. OTEVŘETE SE TŘETÍMU SEKTORU ICM ve spolupráci s Inex-SDA Tento seminář je určen mladým lidem, kteří se chtějí do činnosti třetího sektoru aktivně zapojit, i těm, kteří se jen chtějí dozvědět, co třetí sektor vlastně znamená. Řeč bude především o dobrovolnictví, ale i o jiných možnostech angažování například o programech Make a Connection nebo Mládež v Akci. Dozvíte se také, jak si sami založit občanské sdružení. Seminář oživí zajímavá interaktivní část. MÍSTO, CO VYPADÁ JAKO MY MLADÍ A INTERKULTURNÍ MĚSTO Phil Wood Evropská města se velmi rychle stávají kulturně a etnicky rozmanitými. Tento jev je nezvratnou skutečností života. Přesto se až příliš často zdá, že pro lokální i ústřední úřady představuje tento trend v nejlepším případě obtíž, která musí být řešena, v nejhorším pak potencionální hrozbu, které musí čelit. Je příliš idealistické si myslet, že rozmanitost lze vnímat i jako výhodu a příležitost? Neziskové organizace jsou často těmi, kdo se zabývá skutečnými výzvami v prostředí ulice, zejména tím, jak obyvatelé místní a nově příchozí mohou nalézt společný způsob života a vzájemně obohatit své životy. Mezi mladými lidmi totiž leží největší potenciál pro vytvoření nové formy občanství, která respektuje odlišnost lidí a zároveň představuje společný multikulturní prostor pro všechny. Phil Wood ukáže na příkladech z Velké Británie a jiných zemí, jak je možné tohoto dosáhnout. [14] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 14 3/27/07 11:47:25 AM

15 VODA A SUCHO: PROBLÉMY A ŘEŠENÍ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ Z POHLEDU NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ Forum 2000 Během veřejné přednášky a diskuse poskytnou hosté dopoledního uzavřeného workshopu bezprostřední zprávu o situaci ve svých zemích, o stávajících problémech a potřebách a rovněž se zamyslí nad možnými postupy vedoucími k řešení. Všichni účastníci Veletrhu nevládních organizací jsou srdečně zváni, aby si poslechli prezentace hostů a zúčastnili se diskuse. Simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno. OBCHOD VERSUS CHARITA: VISEGRÁDSKÉ NEZISKOVKY A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Forum 2000 a cafebabel.com Debata se bude věnovat problematice společenské odpovědnosti firem. Účastníci budou diskutovat o motivech, výhodách a případných rizicích společensky odpovědného chování. Neformální diskuzi na toto téma otevřou: zástupce PR agentury AMI, zástupce Fóra dárců, společensky odpovědné firmy a neziskového sektoru. V průběhu dne budou mít návštěvníci možnost zapojit se do burzy dobrovolníků a hlasovat pro nejlepší prezentaci neziskové organizace. Při slavnostním ukončení veřejné části veletrhu od do vylosují zástupci kapely Bengas, kteří krátce zahrají unplugged, výherce certifikátu na cestu do Itálie, vstupenek na říjnovou konfereci Forum 2000, nebo na Multikulturní večer. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [15] katalog_v1.indd 15 3/27/07 11:47:25 AM

16 PROGRAM FOR PUBLIC POSTCOMMUNIST PUBLIC AND NGOS Forum 2000 Foundation In the panel discussion NGO representatives from Central and Eastern Europe will search for answers to the following question: To what extent are today s young people willing to break into altruistic work and philanthropic projects? There will be questions focusing on the degree of our apathy towards the needy and the level of our mistrust towards NGOs. Of crucial importance will be the term non-profit sector and whether it can foster the growth of civil society in post-communist countries through its own growth. Which features differentiate the varied kinds of NGOs from the for-profit sector; and which features on the contrary place them alongside with it? What is the relationship between the state institutions and NGO institutions? How can we get involved? These are some of the questions we will seek to answer between 10 and a.m. THE ROLE OF CELEBRITIES IN THE NON-GOVERNMENTAL SECTOR Forum 2000 Foundation The participants of this discussion Vendula Svobodová, Aňa Geislerová, Tereza Kostková, Janis Sidovský and Peter Butko, will talk about their own personal experience with work in the interest of the third sector. Thanks to the presence of Marcela Bergerová, CEO of civil society Spiralis, the topic of communication between NGOs and the public and creating a positive image of an NGO will also be discussed. THE SEMINAR OPEN YOURSELF TO THE THIRD SECTOR By ICM and Inex-SDA This seminar is for young people who would like to get engaged in the third sector or who are interested in getting more information about the third sector. The seminar leaders will talk about volunteering in the first place but they will also mention other possibilities for engagement e.g. the program Make a Connection or the EU program Youth in Action. Moreover, young participants will get a basic knowledge on how to found their own civic association. This part of the seminar will be interactive. MAKING A PLACE THAT LOOKS LIKE US: YOUTH AND THE INTERCULTURAL CITY Phil Wood The cities of Europe are becoming rapidly more diverse in their culture and ethnicity. This is an irreversible fact of life. All too often, however, it seems that for local and national authorities this is at best a complication to be managed, and at worst a potential threat to be regulated and confronted. Is it hopelessly idealistic to think that we might also see diversity as an asset and an opportunity? Often it is the NGOs who are dealing with the real issues at street level of how citizens, local and recently-arrived, can find a way of living together and enriching each other s lives. And it is amongst young people that lies the greatest potential to forge a new kind of citizenship which both respects people s distinctiveness while building a common intercultural space for all. Phil Wood will draw upon examples from the UK and around the world of how this is happening. [16] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 16 3/27/07 11:47:25 AM

17 WATER AND DROUGHT: PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE MIDDLE EAST IN THE VIEW OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Forum 2000 Foundation At this public lecture and discussion the guests of the morning closed workshop will provide a first-hand account of the situation in their countries, the existing problems and needs, and also think about approaches to possible solutions. All NGO-market participants are cordially invited to listen to their presentations and take part in their discussion. Simultaneous translation into Czech will be provided. BUSINESS VERSUS CHARITY: VISEGRAD NGOS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY Forum 2000 and cafebabel.com The debate will deal with the topic of Corporate Social Responsibility. The participants will speak about the motives, advantages and possible risks of responsible corporate social behavior. Representatives of the PR agency AMI, Pilsner Urquell, the Donors Forum and a well-known Czech NGO will open the informal discussion in a nearby DownTownCafe. All throughout the day the visitors can engage in the volunteer fair or vote for the best NGO presentation. At the official closing of the public part of the market, the members of the Bengas will draw a winner of a bus ticket to Italy, tickets to the October Forum 2000 Conference or to the Multicultural evening from among the voters. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [17] katalog_v1.indd 17 3/27/07 11:47:26 AM

18 PROGRAM PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE ÚVOD DO PROBLEMATIKY SAMOFINANCOVÁNÍ A SOCIÁLNÍHO PODNIKU Eva Varga, Peter Varga, NESsT V průběhu semináře (se) účastníci seznámí s konceptem samofinancování a sociálního podnikání jakožto součástmi strategie udržitelnosti organizace naučí, jak zhodnotit připravenost své organizace na sociální podnikání stanoví si kritéria pro výběr předmětu sociálního podnikání, aby odpovídal jejich finančním a společenským cílům, a naučí se, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího podnikatelského nápadu získají obecný přehled o procesu plánování sociálního podnikání a seznámí se se základy analýzy předběžné studie proveditelnosti seznámí s příklady sociálních podniků ze střední a východní Evropy V roce 2007 bude NESsT slavit desetileté výročí svého fungování ve střední Evropě a v Latinské Americe. V březnu také vyhlásíme nové kolo soutěže nápadů na sociální podnik ve středoevropském regionu, v níž nabídneme pomoc při zvyšování organizační kapacity a finanční podporu začínajícím i již fungujícím sociálním podnikům, které chtějí zlepšit a rozšířit svou činnost. Prosím, sledujte internetovou stránku NESsT, kde se dozvíte další podrobnosti. JAK ZAJISTIT DŮVĚRYHODNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE Josef Šplíchal, Miroslav Konečný, ICN role public relations v interních procesech neziskové organizace komunikace jako základní prvek řízení a organizační kultury nástroje posilující důvěryhodnost a transparentost neziskové organizace public relations jako součást organizační kultury ÚČAST NNO V PROJEKTECH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA PhDr. Pavol Frič, Ph.D.; PhDr. Petr Šulc, Cheval Cílem semináře je výměna informací a zkušeností se zapojením NNO do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU. Dosavadní zkušenosti budou demonstrovány na příkladu dvou programů podporujících rozvoj kapacit NNO, tzv. globálních grantů, jichž je společnost Cheval hodnotitelem. Druhá část semináře se zaměří na probíhající přípravu nových projektů, a to zejména na následující okruhy: iniciační fáze projektu (definice projektu, výběr a skladba týmu, proces plánování) nejčastější rizika a nesnáze při realizaci projektů komunikace jako nástroj projektového řízení Seminář bude veden interaktivní formou, účastníci budou mít dostatečný prostor pro vyjádření svých zkušeností i pro případné dotazy. Více informací na [18] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 18 3/27/07 11:47:26 AM

19 DLOUHÁ CESTA K DOBRÉMU PROJEKTU Bc. Josef Zdražil, CpKP Seminář se zaměří na různé aspekty, které nelze pominout, pokud chceme připravit kvalitní projekt. Sledovat bude následující osnovu: Způsobilý projektový záměr, Zjištění potřebnosti, Udržitelnost projektu, Partnerství, Finance, Jazyk, Konzultace, Harmonogram, Přílohy, Multiplikační efekt, Prokázání zkušeností a Publicita a propagace. Přednáška se bude opírat spíše o praktické zkušenosti s možnou diskuzí či s výměnou zkušeností mezi účastníky ke každému tématu. PROBLÉMY REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ Luboš Veselý, AMO Uzavřený seminář se bude zabývat optimalizací vzájemné spolupráce neziskových organizací v regionu střední a východní Evropy. Zástupci neziskových organizací z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Moldávie, Česka a Běloruska budou na základě vlastních zkušeností diskutovat o problémech této spolupráce a společně hledat možné cesty k jejich řešení. PROBLEMATIKA VODY NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ SPOLEČNOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NÁBOŽENSTVÍ: HLAS OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jan Šnaidauf, Nadace Forum 2000 Tímto uzavřeným workshopem chceme poskytnout prostor zástupcům té zainteresované strany, která nakonec pocítí důsledky vodních problémů nejpalčivěji. Je jí občanská společnost a společnost obecně, ale také životní prostředí. Právě tito aktéři jsou konečnými adresáty všech opatření či politik spojených s vodou, a proto je klíčové naslouchat jejich postojům a obavám. Skupina účastníků bude zahrnovat zástupce nevládních organizací z Palestiny, Izraele a Jordánska, kteří budou diskutovat o společenských a environmentálních dopadech současné situace či plánovaných projektů, o problémech správy vodních zdrojů či oblasti vzdělávání a budou se také zamýšlet nad otázkou, zda má voda na Blízkém východě svůj specifický étos. Program pro neziskovky bude ukončen slavnostním Multikulturním večerem, na kterém bude odměněna nejlépe se prezentující nezisková organizace. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [19] katalog_v1.indd 19 3/27/07 11:47:26 AM

20 PROGRAM FOR NGOs INTRODUCTION TO SELF-FINANCING AND SOCIAL ENTERPRISE Eva Varga, Peter Varga, NESsT In this session participants will: be introduced to the concept of self-financing and social enterprise as part of the sustainability strategy of an organization learn how to assess their organisation s readiness for social enterprise strategies establish criteria for selecting a social enterprise that matches their financial and mission goals; learn to select the enterprise idea most appropriate for them review the overall social enterprise development process generally, and the basic concepts of pre-feasibility study analysis specifically see examples of social enterprises from Central and Eastern Europe In 2007 NESsT is celebrating its 10 year anniversary of working in Central Europe and Latin America. In March we will announce a regional social enterprise competition for CE, offering capacity building and financial support to startup social enterprises as well as to existing ones, which plan to improve or expand their activities. Please, continue monitoring the NESsT website, for further details. HOW TO MAKE AN NGO TRUSTWORTHY Josef Splíchal, Miroslav Konečný, ICN the role of public relations in internal processes of an NGO communication as a basic element of management and organizational culture tools, which strenghten NGO trustworthiness and transparency public relations as a part of organizational culture PARTICIPATION OF NGOS IN THE STRUCTURAL FUNDS PROJECTS: OPPORTUNITIES AND RISKS PhDr. Pavol Frič, Ph.D.; PhDr. Petr Šulc, Cheval Objective of this seminar is the exchange of information and experience with NGO involvement in the projects financed by the EU Structural funds. The former experience will be demonstrated on the expample of two programs supporting capacity development of NGOs, the so-called global grants, which were evaluated by Cheval. The second part of the seminar will focus on the ongoing preparation of new projects, especially in the following areas: initial phase of the project (project definition, choosing and composing the team, planning process) most frequent risks and hinders to project realization communication as a tool of project management Seminar will be conducted in a very interactive way. Participants will have sufficient space to express their experience and/or possible questions. More info at [20] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 20 3/27/07 11:47:26 AM

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY?

WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? WHAT IF ECONOMY BENEFITED THE PEOPLE AND NOT PEOPLE THE ECONOMY? CO KDYBY EKONOMIKA PROSPÍVALA LIDEM A NIKOLI LIDÉ EKONOMICE? INVITATION to the under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Prof. Muhammad

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více