KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE"

Transkript

1 KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM

2 Vážení hosté, milí přátelé, jménem Nadace Forum 2000 Vás srdečně vítám na 8. ročníku Veletrhu neziskových organizací. Upřímně mě těší, že jste svou účastí podpořili tuto akci a jak vybízí letošní slogan otevřeli se třetímu sektoru. Před necelými osmnácti lety jsme obnovili lidská práva takřka přes noc. Dokonce jsme poměrně rychle převedli větší část zestátněného hospodářství do rukou konkrétních vlastníků. S občanskou společností to bylo a dosud je podstatně komplikovanější. Důvod je zřejmý: občanská společnost je velmi složitě strukturovaný a zároveň velmi křehoučký, ba občas až trochu tajemný organismus, který vznikal po celá desetiletí, ne-li staletí, a který je výrazem určitých trvale se vyvíjejících stavů ducha a mravů, určitého stupně společenského poznání a sebepoznání, určitého stavu občanského vědomí a sebevědomí. Už proto ji nelze obnovit shora nějakým zásahem, například zákonem či politickým rozhodnutím. Lze jen trpělivě vytvářet příznivé prostředí pro její rozvoj a já se domnívám, že tento Veletrh je jedním z konkrétních výsledků takového úsilí. Vaše přítomnost na letošním Veletrhu neziskových organizací je dostatečným důkazem, že patříte k otevřeným lidem, kteří nezapomínají na to, co je v živote opravdu podstatné pomáhat si navzájem. Byla by tudíž škoda nevyužít prostředky a možnosti k podání pomocné ruky těm, kterým se často jiné pomoci než ze strany neziskových organizací nedostává. Věřím, že čas, který tu strávíte, využijete co nejlépe. Veletrh neposkytuje neziskovým organizacím prostor pouze k navazování kontaktů a získávání nových vědomostí, ale především vybízí ke komunikaci mezi jejich zástupci a veřejností. Budu velice rád, pokud pro Vás bude dnešní den přínosem, či už v podobě získaných informací, kontaktů či osobních dojmů. A budu ještě raději, když se v budoucnosti připojíte k těm, kteří třetí sektor otevírají ostatním. [2] katalog_v1.indd 2 3/27/07 11:47:22 AM

3 Dear guests, dear friends, Let me welcome you to the 8th annual NGO Market on behalf of the Forum 2000 Foundation. I am sincerely glad that by your presence you have expressed support for this event and - as this year s slogan proclaims- you opened yourself to the third sector. Barely eighteen years ago we succeeded in restoring basic human rights overnight. We even succeeded relatively quickly in transferring the greater part of our nationalized economy into the hands of individual owners. In the realm of civil society things have been, and still are, much more complicated. The reason is self-evident: civil society is intricately structured and very fragile. Sometimes it s even a slightly mysterious organism that grows for decades if not centuries, out of a natural development reflecting the continuous evolution of the human mind and morality as well as the degree of societal knowledge and self-knowledge, and a certain type of civic awareness and self-confidence. Civil society, therefore, cannot be restored by any single act from above, such as law or a political decision. The only possibility is to patiently build an environment favourable to its advancement and I think that this Market is one of the concrete results of such an effort. Your participation in this year s NGO Market is proof of your being open minded and that you know one of the substantial elements in the art of life the importance of helping each other. It would, therefore, be a pity not to use whatever means possible to offer a helping hand to those who cannot expect any other help except that from NGOs. It is my wish that you will make the most of your time here. This market not only provides NGOs with an opportunity for developing contacts but, above all, it promotes communication between NGO representatives and the public. I will be very glad if you benefit from this day as a result of new information, contacts or personal experience. And I will be even happier if, in the future, you join those who open the third sector to others. [3] katalog_v1.indd 3 3/27/07 11:47:22 AM

4 NADACE FORUM 2000 POSLÁNÍ Nadace Forum 2000 usiluje o identifikaci klíčových problémů, kterým čelí naše civilizace. Zkoumá cesty, jak zabránit eskalaci konfliktů, jejichž hlavními komponenty jsou náboženství, kultura nebo etnická příslušnost. Poskytuje platformu pro otevřenou diskusi o těchto důležitých tématech a podporuje globální dialog. Prostřednictvím svých aktivit také usiluje o podporu demokracie v nedemokratických zemích a o rozvoj občanské společnosti, respektu k lidským právům a náboženskou, kulturní a etnickou toleranci. Z HISTORIE FORA 2000 Tradici konferencí Forum 2000 založil prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem. Od prvního setkání v roce 1997 se uskutečnilo celkem deset ročníků konference, jichž se zúčastnilo na tři sta delegátů z řad významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalých i aktivních politiků, klíčových podnikatelů a dalších, jejichž společným jmenovatelem je zkušenost s vahou odpovědnosti. Jeho královská výsost jordánský princ El Hassan bin Talal, Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar Arias Sánchez, Jeho Svatost Dalajláma, Hans Küng, Šimon Peres, Boutros Boutros-Ghali, Mario Soares, Hana Suchocká, Sergej Kovaljov, Jorge Castañeda, Madeleine Albrightová nebo Wole Soyinka jsou jen někteří z těch, kteří se v průběhu let zúčastnili akcí Fora Výstupy z jednání konference jsou každoročně zasílány předním světovým politikům, představitelům klíčových mezinárodních organizací a dalším vlivným osobnostem. V rámci konference taktéž vznikají prohlášení k aktuálním otázkám jako je problematika lidských práv v Čečensku, v Barmě, či v Bělorusku, která byla publikována ve světových mediích. PROJEKTY Nadace Forum 2000 kromě pořádání výročních konferencí realizuje několik vzdělávacích a multidisciplinárních projektů. Od roku 2005 se nadace v rámci projektů Sdílená zkušenost, Komunikující společnost a Dlouhodobý tréninkový program (LTTC) snaží zprostředkovat zkušenosti České republiky s demokratickou transformací zemím, které jí právě procházejí nebo které teprve čeká. Cílovými státy strategie Fora 2000 jsou Arménie, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a Bělorusko. Mladí politici, novináři a pracovníci neziskových organizací mohou na základě pobytu v České republice a setkání s experty získat zkušenosti, které uplatní ve svých zemích. Jejich pobyt je organizován a finančně zajišťován Nadací Forum 2000, která poskytuje odborné vedení mladým lidem aktivním v daných zemích i po celou dobu trvání několikaletého projektu. Projekt Zkoumání zákonitostí vody na Blízkém východě pracuje na několika úrovních vědecké, politické, hospodářské a na úrovni občanské společnosti. Jeho cílem je zprostředkovat spolupráci v rámci vodního sektoru napříč jednotlivými zeměmi na Blízkém východě a napomoci sdílení poznatků, které by mohly přispět ke stabilitě a prosperitě v regionu. V současné době Nadace Forum 2000 pracuje na dalším rozvíjení a posílení projektu Mezináboženský dialog, který má za cíl umožnit setkávání a prohloubit pochopení jednak mezi zástupci jednotlivých náboženství navzájem a jednak mezi náboženskými představiteli a sekulárními činiteli, především z prostředí politiky a podnikatelské sféry. [4] katalog_v1.indd 4 3/27/07 11:47:23 AM

5 FORUM 2000 FOUNDATION MISSION The Forum 2000 Foundation aims to identify the key issues facing civilization and to explore ways in which to prevent escalation of conflicts that have religion, culture or ethnicity as their primary components. We aim to provide a platform to discuss these important topics openly and to enhance global dialogue. Through our activities, we also intend to promote democracy in nondemocratic countries and to support civil society, respect for human rights and religious, cultural and ethnic tolerance. BACKGROUND The Forum 2000 Conference tradition was founded in 1996 as a joint initiative of Czech President Václav Havel, Japanese philanthropist Yohei Sasakawa, and Nobel Peace Prize laureate Elie Wiesel. There have been 10 conferences since the first gathering in Throughout the years, 300 delegates have visited the conferences among which were prominent personalities, Nobel price laureates, former and current politicians, key businessmen and others. H. R. H. Prince Hassan bin Talal, Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar Arias Sánchez, H.H. the Dalai Lama, Hans Küng, Shimon Peres, Boutrus Boutrus Ghali, Mario Soares, Hana Suchocká, Sergey Kovalyov, Jorge Castañeda, Madeleine Albright, and Wole Soyinka are just a few of those who have attended Forum 2000 events. The outcomes of the conference are sent annually to world leaders, representatives of important international organizations and other persons of influence. In the frame of the conference statements are made with regard to current questions such as the human rights abuses in Chechnya, Burma and Belarus. The statements are published in the international media. PROJECTS Besides the annual conference, the Forum 2000 Foundation also organizes several educational and multidisciplinary projects. Since 2005, Forum 2005 Foundation has aimed to share the experience of the Czech Republic with the democratic transformation with countries in the process of democratization. The projects through which this knowledge is shared are Shared Experience, Communicating Society and Long Term Training Course. The target states in the Forum 2000 strategy are Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus. The gatherings in the Czech Republic involve young politicians, journalists and NGO employees and enable them to meet with experts. Both the stay in the Czech Republic and the training is covered by Forum 2000 Foundation. The foundation also provides the young participants with guidance throughout all the length of the project. The project called Exploring Water Patterns in the Middle East is divided into several parts. The first one focuses on research, the others on politics, economy and civil society. The aim of the project is to improve cooperation in the water sector in the Middle East region and to enhance the sharing of knowledge to improve stability and prosperity in the region. Currently, Forum 2000 Foundation is preparing the project Interfaith Dialogue which will be a platform for representatives of different religions, civil servants, politicians, and businessmen. [5] katalog_v1.indd 5 3/27/07 11:47:23 AM

6 VÝBORY NADACE FORUM 2000 FORUM 2000 FOUNDATION COMMITTEES SPRÁVNÍ RADA / BOARD OF DIRECTORS Ivo Šilhavý Takeaki Hori Jiří Pehe Martin Radvan Lucie Pilipová Tomáš Vrba Ivana Štefková Jiří Musil Jiří Oberfalzer MEZINÁRODNÍ PORADNÍ VÝBOR / INTERNATIONAL ADVISORY BOARD Patricio Aylwin Azocar Václav Havel Hazel Henderson Jiří Musil Shimon Peres Petr Pithart Jacques Rupnik Yohei Sasakawa Pavel Seifter H.R.H. El Hassan bin Talal Wole Soyinka Elie Wiesel PROGRAMOVÝ VÝBOR / PROGRAMME COMMITTEE Jiří Musil Tomáš Halík Daniela Hátleová Takeaki Hori Jiří Pehe Jan Urban Tomáš Vrba Václav Bartuška Ivo Šilhavý Tomáš Sedláček Josef Jařab DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD Ivan Fišer Martin Novák Daniela Hátleová PODNIKOVÁ RADA / CORPORATE COUNCIL Jan Bubeník Michael Boublik Oldřich Černý Mike Clover Pepper de Callier Jakub Klepal Mike Short Cheryl Shure Stewart Wallace [6] katalog_v1.indd 6 3/27/07 11:47:23 AM

7 FORUM 2000 TÝM FORUM 2000 TEAM Oldřich Černý, Výkonný ředitel / Executive Director, Jakub Klepal, Zástupce výkonného ředitele / Deputy Executive Director, Pepper de Callier, Hlavní konzultant / Senior Consultant, Marie Kolářová, Vedoucí kanceláře / Office manager, Iva Petříčková, Fundraiser a koordinátor lidských zdrojů / Fundraiser and HR coordinator, Boris Kaliský, Logistika, Koordinátor projektu LTTC / Logistics & Project coordinator for LTTC, Filip Šebek, Média / Media, Jana Hecová, Koordinátorka vzdělávacích programů / Educational programs coordinator, Jana Neupauerová, Koordinátorka projektu Veletrh neziskových organizací / Project coordinator of NGO market, Kristýna Holková, Koordinátorka projektu Sdílená zkušenost / Project coordinator of Shared Experience, Jan Šnaidauf, Koordinátor projektu Voda na Blízkém východě / Project coordinator of Water in the Middle East, Andrew Zellers, Asistent projektu Voda na Blízkém východě / Project assistant of Water in the Middle East, Petr Mucha, Koordinátor projektu Mezináboženský dialog / Project coordinator of Interfaith Dialogue, 8. ROČNÍK VELETRHU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI THE 8TH ANNUAL NGO MARKET WAS PREPARED BY: Jana Hecová Jana Neupauerová A TENTO SKVĚLÝ TÝM DOBROVOLNÍKŮ AND BY THIS AMAZING TEAM OF VOLUNTEERS: Vojtěch B. Černý Katarína Fagošová Lucia Galliková Vít Liechtenstein Zuzka Kalusová Pavla Mandátová Kristina Maršálková Megan Martin Věra Matějková Tereza Novotná Betka Socůvková Jan Urban Zuzka Zalánová [7] katalog_v1.indd 7 3/27/07 11:47:23 AM

8 katalog_v1.indd 8 3/27/07 11:47:24 AM

9 INFORMAČNÍ ČÁST INFORMATION PART INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [9] katalog_v1.indd 9 3/27/07 11:47:24 AM

10 PŘÍZEMÍ GROUNDFLOOR 1. Registrace, anketa, burza dobrovolníků / Registration, competition for the best NGO presentation, volunteer fair Panelové prezentace / Panel presentations 8. Fair-trade občerstvení / Fair-trade refreshments 9. Press centrum / Press center WC WC 8 katalog_v1.indd 10 3/27/07 11:47:24 AM

11 1. PATRO 1ST FLOOR 1. Hlavní schodiště / Main Staircase 2. Panelové prezentace / Panel presentations 3. Aula / Aula 4. Mramorový sál / Marble hall 5. Seminární místnost P 3 / Seminar room P3 6. Seminární místnost P 2 / Seminar room P2 < WC katalog_v1.indd 11 3/27/07 11:47:24 AM

12 ROZVRH VELETRHU A PRŮVODNÍCH AKCÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY AULA SEMINÁRNÍ MÍSTNOST P2 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST P3 MRAMOROVÝ SALÓN DOWNTOWN CAFÉ 8.00 Registrace NNO 9.00 OTEVŘENÍ VELETRHU Panelová diskuze: Postkomunistická veřejnost a neziskovky (anglicky s překladem) Forum 2000 Seminář pro NNO: Úvod do problematiky samofinancování a sociálního podniku (anglicky bez překladu) NESsT PowerPointové prezentace NNO Uzavřený workshop: Problematika vody na Blízkém východě Společnost, životní prostředí a náboženství: Hlas občanské společnosti Forum PowerPointové prezentace donorů Seminář pro veřejnost: Otevřete Panelová diskuze: Role celebrit v neziskovém sektoru se neziskovému sektoru ICM a INEX-SDA Forum Přednáška: Místo, co vypadá jako my mladí a interkulturní město (anglicky s překladem) Phil Wood UKONČENÍ VELETRHU Slosování ankety a Bengas Přednáška: Voda a sucho: problémy a řešení na Blízkém Východě očima nevládních organizací (anglicky s překladem) Forum 2000 Seminář pro NNO: Jak zajistit důvěryhodnost neziskové organizaci ICN Seminář pro NNO: Dlouhá cesta k dobrému projektu CpKP Uzavřený workshop: Problémy regionální spolupráce a jejich možná řešení (anglicky bez překladu) AMO Seminář pro NNO: Účast NNO v projektech strukturálních fondů: příležitosti a rizika Cheval Café debata: Obchod/Charita: Visegrádské neziskovky a společenská odpovědnost firem (anglicky bez překladu) Forum 2000, cafebabel.com Multikulturní večer Pokud není uvedeno jinak, probíhají uvedené akce v českém jazyce katalog_v1.indd 12 3/27/07 11:47:24 AM

13 SCHEDULE OF THE MARKET AND ASSOCIATED EVENTS EXHIBITION HALLS AULA SEMINAR ROOM P2 SEMINAR ROOM P3 MARBLE HALL DOWNTOWN CAFÉ 8.00 Registration of NGOs 9.00 NGO MARKET OPENING Public debate: Postcommunist public and NGOs (in English with translation into Czech) Forum 2000 Seminar for NGOs: Introduction to self-financing and social enterprise (in English without translation) NESsT PowerPoint presentations of NGOs Closed workshop: Water issues in the Middle East Society, Environment, and Religion: Listening to the Voice of Civil Society Forum PowerPoint presentations of donors Seminar for public: Open up to Public debate: Role of celebrities in the non-governmental sector Forum 2000 the third sector ICM & INEX-SDA Seminar for NGOs: How to make Lecture: Making a place that looks like us Youth and the Intercultural City (In English with CLOSING Lottery and the Bengas translation into Czech) Phil Wood Lecture: Water and Drought: Problems and Solutions in the Middle East in the View of Non- Governmental Organizations (in English with translation into Czech) Forum 2000 an NGO trustworthy ICN Seminar for NGOs: A long journey to a good project CpKP Closed workshop: Regional cooperation -Problems and possible solutions (in English) AMO Seminar for NGOs: Participation of NGOs in the Structural funds projects: opportunities and risks Cheval Café debate: Business versus Charity: Visegrad NGOs and corporate social responsibility (in English) Forum 2000, cafebabel.com Multicultural evening If not stated otherwise, the events are held in Czech. katalog_v1.indd 13 3/27/07 11:47:25 AM

14 PROGRAM PRO VEŘEJNOST POSTKOMUNISTICKÁ VEŘEJNOST A NEZISKOVKY Forum 2000 V panelové diskusi se potkají zástupci neziskovek ze střední a východní Evropy, aby se pokusili hledat odpověď na otázky, do jaké míry jsou dnešní mladí lidé ochotni pouštět se do altruistické práce a filantropických projektů. Půjde o otázky týkající se míry naší apatie vůči potřebným a stupni naší nedůvěry vůči neziskovým organizacím. Důležitou bude přitom otázka, co všechno pojem neziskový sektor zahrnuje a zda může být jeho budování v postkomunistických zemích cestou k budování kvalitní občanské společnosti. Které znaky vydělují nejrůznější typy neziskovek z tržního, tedy ziskového prostoru, a které je tam naopak nutně umisťují? Jaký je vztah instituce státu k institucím neziskového sektoru? A co může udělat každý z nás? To jsou některé z otázek, na které můžete spolu s námi hledat odpověď mezi desátou a půl dvanáctou. ROLE CELEBRIT V NEZISKOVÉM SEKTORU Forum 2000 Diskuse se zúčastní Vendula Svobodová, Aňa Geislerová, Tereza Kostková, Janis Sidovský a Peter Butko, kteří pohovoří o svých osobních zkušenostech s podporou aktivit neziskového sektoru. Díky přítomnosti Marcely Bergerové, výkonné ředitelky o.s. Spiralis, se v diskusi dotkneme taktéž otázky komunikace neziskových organizací s veřejností a vytváření jejich pozitivního image. OTEVŘETE SE TŘETÍMU SEKTORU ICM ve spolupráci s Inex-SDA Tento seminář je určen mladým lidem, kteří se chtějí do činnosti třetího sektoru aktivně zapojit, i těm, kteří se jen chtějí dozvědět, co třetí sektor vlastně znamená. Řeč bude především o dobrovolnictví, ale i o jiných možnostech angažování například o programech Make a Connection nebo Mládež v Akci. Dozvíte se také, jak si sami založit občanské sdružení. Seminář oživí zajímavá interaktivní část. MÍSTO, CO VYPADÁ JAKO MY MLADÍ A INTERKULTURNÍ MĚSTO Phil Wood Evropská města se velmi rychle stávají kulturně a etnicky rozmanitými. Tento jev je nezvratnou skutečností života. Přesto se až příliš často zdá, že pro lokální i ústřední úřady představuje tento trend v nejlepším případě obtíž, která musí být řešena, v nejhorším pak potencionální hrozbu, které musí čelit. Je příliš idealistické si myslet, že rozmanitost lze vnímat i jako výhodu a příležitost? Neziskové organizace jsou často těmi, kdo se zabývá skutečnými výzvami v prostředí ulice, zejména tím, jak obyvatelé místní a nově příchozí mohou nalézt společný způsob života a vzájemně obohatit své životy. Mezi mladými lidmi totiž leží největší potenciál pro vytvoření nové formy občanství, která respektuje odlišnost lidí a zároveň představuje společný multikulturní prostor pro všechny. Phil Wood ukáže na příkladech z Velké Británie a jiných zemí, jak je možné tohoto dosáhnout. [14] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 14 3/27/07 11:47:25 AM

15 VODA A SUCHO: PROBLÉMY A ŘEŠENÍ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ Z POHLEDU NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ Forum 2000 Během veřejné přednášky a diskuse poskytnou hosté dopoledního uzavřeného workshopu bezprostřední zprávu o situaci ve svých zemích, o stávajících problémech a potřebách a rovněž se zamyslí nad možnými postupy vedoucími k řešení. Všichni účastníci Veletrhu nevládních organizací jsou srdečně zváni, aby si poslechli prezentace hostů a zúčastnili se diskuse. Simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno. OBCHOD VERSUS CHARITA: VISEGRÁDSKÉ NEZISKOVKY A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Forum 2000 a cafebabel.com Debata se bude věnovat problematice společenské odpovědnosti firem. Účastníci budou diskutovat o motivech, výhodách a případných rizicích společensky odpovědného chování. Neformální diskuzi na toto téma otevřou: zástupce PR agentury AMI, zástupce Fóra dárců, společensky odpovědné firmy a neziskového sektoru. V průběhu dne budou mít návštěvníci možnost zapojit se do burzy dobrovolníků a hlasovat pro nejlepší prezentaci neziskové organizace. Při slavnostním ukončení veřejné části veletrhu od do vylosují zástupci kapely Bengas, kteří krátce zahrají unplugged, výherce certifikátu na cestu do Itálie, vstupenek na říjnovou konfereci Forum 2000, nebo na Multikulturní večer. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [15] katalog_v1.indd 15 3/27/07 11:47:25 AM

16 PROGRAM FOR PUBLIC POSTCOMMUNIST PUBLIC AND NGOS Forum 2000 Foundation In the panel discussion NGO representatives from Central and Eastern Europe will search for answers to the following question: To what extent are today s young people willing to break into altruistic work and philanthropic projects? There will be questions focusing on the degree of our apathy towards the needy and the level of our mistrust towards NGOs. Of crucial importance will be the term non-profit sector and whether it can foster the growth of civil society in post-communist countries through its own growth. Which features differentiate the varied kinds of NGOs from the for-profit sector; and which features on the contrary place them alongside with it? What is the relationship between the state institutions and NGO institutions? How can we get involved? These are some of the questions we will seek to answer between 10 and a.m. THE ROLE OF CELEBRITIES IN THE NON-GOVERNMENTAL SECTOR Forum 2000 Foundation The participants of this discussion Vendula Svobodová, Aňa Geislerová, Tereza Kostková, Janis Sidovský and Peter Butko, will talk about their own personal experience with work in the interest of the third sector. Thanks to the presence of Marcela Bergerová, CEO of civil society Spiralis, the topic of communication between NGOs and the public and creating a positive image of an NGO will also be discussed. THE SEMINAR OPEN YOURSELF TO THE THIRD SECTOR By ICM and Inex-SDA This seminar is for young people who would like to get engaged in the third sector or who are interested in getting more information about the third sector. The seminar leaders will talk about volunteering in the first place but they will also mention other possibilities for engagement e.g. the program Make a Connection or the EU program Youth in Action. Moreover, young participants will get a basic knowledge on how to found their own civic association. This part of the seminar will be interactive. MAKING A PLACE THAT LOOKS LIKE US: YOUTH AND THE INTERCULTURAL CITY Phil Wood The cities of Europe are becoming rapidly more diverse in their culture and ethnicity. This is an irreversible fact of life. All too often, however, it seems that for local and national authorities this is at best a complication to be managed, and at worst a potential threat to be regulated and confronted. Is it hopelessly idealistic to think that we might also see diversity as an asset and an opportunity? Often it is the NGOs who are dealing with the real issues at street level of how citizens, local and recently-arrived, can find a way of living together and enriching each other s lives. And it is amongst young people that lies the greatest potential to forge a new kind of citizenship which both respects people s distinctiveness while building a common intercultural space for all. Phil Wood will draw upon examples from the UK and around the world of how this is happening. [16] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 16 3/27/07 11:47:25 AM

17 WATER AND DROUGHT: PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE MIDDLE EAST IN THE VIEW OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Forum 2000 Foundation At this public lecture and discussion the guests of the morning closed workshop will provide a first-hand account of the situation in their countries, the existing problems and needs, and also think about approaches to possible solutions. All NGO-market participants are cordially invited to listen to their presentations and take part in their discussion. Simultaneous translation into Czech will be provided. BUSINESS VERSUS CHARITY: VISEGRAD NGOS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY Forum 2000 and cafebabel.com The debate will deal with the topic of Corporate Social Responsibility. The participants will speak about the motives, advantages and possible risks of responsible corporate social behavior. Representatives of the PR agency AMI, Pilsner Urquell, the Donors Forum and a well-known Czech NGO will open the informal discussion in a nearby DownTownCafe. All throughout the day the visitors can engage in the volunteer fair or vote for the best NGO presentation. At the official closing of the public part of the market, the members of the Bengas will draw a winner of a bus ticket to Italy, tickets to the October Forum 2000 Conference or to the Multicultural evening from among the voters. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [17] katalog_v1.indd 17 3/27/07 11:47:26 AM

18 PROGRAM PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE ÚVOD DO PROBLEMATIKY SAMOFINANCOVÁNÍ A SOCIÁLNÍHO PODNIKU Eva Varga, Peter Varga, NESsT V průběhu semináře (se) účastníci seznámí s konceptem samofinancování a sociálního podnikání jakožto součástmi strategie udržitelnosti organizace naučí, jak zhodnotit připravenost své organizace na sociální podnikání stanoví si kritéria pro výběr předmětu sociálního podnikání, aby odpovídal jejich finančním a společenským cílům, a naučí se, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího podnikatelského nápadu získají obecný přehled o procesu plánování sociálního podnikání a seznámí se se základy analýzy předběžné studie proveditelnosti seznámí s příklady sociálních podniků ze střední a východní Evropy V roce 2007 bude NESsT slavit desetileté výročí svého fungování ve střední Evropě a v Latinské Americe. V březnu také vyhlásíme nové kolo soutěže nápadů na sociální podnik ve středoevropském regionu, v níž nabídneme pomoc při zvyšování organizační kapacity a finanční podporu začínajícím i již fungujícím sociálním podnikům, které chtějí zlepšit a rozšířit svou činnost. Prosím, sledujte internetovou stránku NESsT, kde se dozvíte další podrobnosti. JAK ZAJISTIT DŮVĚRYHODNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE Josef Šplíchal, Miroslav Konečný, ICN role public relations v interních procesech neziskové organizace komunikace jako základní prvek řízení a organizační kultury nástroje posilující důvěryhodnost a transparentost neziskové organizace public relations jako součást organizační kultury ÚČAST NNO V PROJEKTECH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA PhDr. Pavol Frič, Ph.D.; PhDr. Petr Šulc, Cheval Cílem semináře je výměna informací a zkušeností se zapojením NNO do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU. Dosavadní zkušenosti budou demonstrovány na příkladu dvou programů podporujících rozvoj kapacit NNO, tzv. globálních grantů, jichž je společnost Cheval hodnotitelem. Druhá část semináře se zaměří na probíhající přípravu nových projektů, a to zejména na následující okruhy: iniciační fáze projektu (definice projektu, výběr a skladba týmu, proces plánování) nejčastější rizika a nesnáze při realizaci projektů komunikace jako nástroj projektového řízení Seminář bude veden interaktivní formou, účastníci budou mít dostatečný prostor pro vyjádření svých zkušeností i pro případné dotazy. Více informací na [18] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 18 3/27/07 11:47:26 AM

19 DLOUHÁ CESTA K DOBRÉMU PROJEKTU Bc. Josef Zdražil, CpKP Seminář se zaměří na různé aspekty, které nelze pominout, pokud chceme připravit kvalitní projekt. Sledovat bude následující osnovu: Způsobilý projektový záměr, Zjištění potřebnosti, Udržitelnost projektu, Partnerství, Finance, Jazyk, Konzultace, Harmonogram, Přílohy, Multiplikační efekt, Prokázání zkušeností a Publicita a propagace. Přednáška se bude opírat spíše o praktické zkušenosti s možnou diskuzí či s výměnou zkušeností mezi účastníky ke každému tématu. PROBLÉMY REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ Luboš Veselý, AMO Uzavřený seminář se bude zabývat optimalizací vzájemné spolupráce neziskových organizací v regionu střední a východní Evropy. Zástupci neziskových organizací z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Moldávie, Česka a Běloruska budou na základě vlastních zkušeností diskutovat o problémech této spolupráce a společně hledat možné cesty k jejich řešení. PROBLEMATIKA VODY NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ SPOLEČNOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NÁBOŽENSTVÍ: HLAS OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jan Šnaidauf, Nadace Forum 2000 Tímto uzavřeným workshopem chceme poskytnout prostor zástupcům té zainteresované strany, která nakonec pocítí důsledky vodních problémů nejpalčivěji. Je jí občanská společnost a společnost obecně, ale také životní prostředí. Právě tito aktéři jsou konečnými adresáty všech opatření či politik spojených s vodou, a proto je klíčové naslouchat jejich postojům a obavám. Skupina účastníků bude zahrnovat zástupce nevládních organizací z Palestiny, Izraele a Jordánska, kteří budou diskutovat o společenských a environmentálních dopadech současné situace či plánovaných projektů, o problémech správy vodních zdrojů či oblasti vzdělávání a budou se také zamýšlet nad otázkou, zda má voda na Blízkém východě svůj specifický étos. Program pro neziskovky bude ukončen slavnostním Multikulturním večerem, na kterém bude odměněna nejlépe se prezentující nezisková organizace. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [19] katalog_v1.indd 19 3/27/07 11:47:26 AM

20 PROGRAM FOR NGOs INTRODUCTION TO SELF-FINANCING AND SOCIAL ENTERPRISE Eva Varga, Peter Varga, NESsT In this session participants will: be introduced to the concept of self-financing and social enterprise as part of the sustainability strategy of an organization learn how to assess their organisation s readiness for social enterprise strategies establish criteria for selecting a social enterprise that matches their financial and mission goals; learn to select the enterprise idea most appropriate for them review the overall social enterprise development process generally, and the basic concepts of pre-feasibility study analysis specifically see examples of social enterprises from Central and Eastern Europe In 2007 NESsT is celebrating its 10 year anniversary of working in Central Europe and Latin America. In March we will announce a regional social enterprise competition for CE, offering capacity building and financial support to startup social enterprises as well as to existing ones, which plan to improve or expand their activities. Please, continue monitoring the NESsT website, for further details. HOW TO MAKE AN NGO TRUSTWORTHY Josef Splíchal, Miroslav Konečný, ICN the role of public relations in internal processes of an NGO communication as a basic element of management and organizational culture tools, which strenghten NGO trustworthiness and transparency public relations as a part of organizational culture PARTICIPATION OF NGOS IN THE STRUCTURAL FUNDS PROJECTS: OPPORTUNITIES AND RISKS PhDr. Pavol Frič, Ph.D.; PhDr. Petr Šulc, Cheval Objective of this seminar is the exchange of information and experience with NGO involvement in the projects financed by the EU Structural funds. The former experience will be demonstrated on the expample of two programs supporting capacity development of NGOs, the so-called global grants, which were evaluated by Cheval. The second part of the seminar will focus on the ongoing preparation of new projects, especially in the following areas: initial phase of the project (project definition, choosing and composing the team, planning process) most frequent risks and hinders to project realization communication as a tool of project management Seminar will be conducted in a very interactive way. Participants will have sufficient space to express their experience and/or possible questions. More info at [20] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 20 3/27/07 11:47:26 AM

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007. Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007. Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE FORUM 2000 ZA ROK 2007 Forum 2000 Foundation 2007 Annual Report Lidé, scházející se pod záštitou Fora 2000, se pokoušejí překračovat hranice svých profesí, zeměpisné polohy a náboženského

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více