KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE"

Transkript

1 KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM

2 Vážení hosté, milí přátelé, jménem Nadace Forum 2000 Vás srdečně vítám na 8. ročníku Veletrhu neziskových organizací. Upřímně mě těší, že jste svou účastí podpořili tuto akci a jak vybízí letošní slogan otevřeli se třetímu sektoru. Před necelými osmnácti lety jsme obnovili lidská práva takřka přes noc. Dokonce jsme poměrně rychle převedli větší část zestátněného hospodářství do rukou konkrétních vlastníků. S občanskou společností to bylo a dosud je podstatně komplikovanější. Důvod je zřejmý: občanská společnost je velmi složitě strukturovaný a zároveň velmi křehoučký, ba občas až trochu tajemný organismus, který vznikal po celá desetiletí, ne-li staletí, a který je výrazem určitých trvale se vyvíjejících stavů ducha a mravů, určitého stupně společenského poznání a sebepoznání, určitého stavu občanského vědomí a sebevědomí. Už proto ji nelze obnovit shora nějakým zásahem, například zákonem či politickým rozhodnutím. Lze jen trpělivě vytvářet příznivé prostředí pro její rozvoj a já se domnívám, že tento Veletrh je jedním z konkrétních výsledků takového úsilí. Vaše přítomnost na letošním Veletrhu neziskových organizací je dostatečným důkazem, že patříte k otevřeným lidem, kteří nezapomínají na to, co je v živote opravdu podstatné pomáhat si navzájem. Byla by tudíž škoda nevyužít prostředky a možnosti k podání pomocné ruky těm, kterým se často jiné pomoci než ze strany neziskových organizací nedostává. Věřím, že čas, který tu strávíte, využijete co nejlépe. Veletrh neposkytuje neziskovým organizacím prostor pouze k navazování kontaktů a získávání nových vědomostí, ale především vybízí ke komunikaci mezi jejich zástupci a veřejností. Budu velice rád, pokud pro Vás bude dnešní den přínosem, či už v podobě získaných informací, kontaktů či osobních dojmů. A budu ještě raději, když se v budoucnosti připojíte k těm, kteří třetí sektor otevírají ostatním. [2] katalog_v1.indd 2 3/27/07 11:47:22 AM

3 Dear guests, dear friends, Let me welcome you to the 8th annual NGO Market on behalf of the Forum 2000 Foundation. I am sincerely glad that by your presence you have expressed support for this event and - as this year s slogan proclaims- you opened yourself to the third sector. Barely eighteen years ago we succeeded in restoring basic human rights overnight. We even succeeded relatively quickly in transferring the greater part of our nationalized economy into the hands of individual owners. In the realm of civil society things have been, and still are, much more complicated. The reason is self-evident: civil society is intricately structured and very fragile. Sometimes it s even a slightly mysterious organism that grows for decades if not centuries, out of a natural development reflecting the continuous evolution of the human mind and morality as well as the degree of societal knowledge and self-knowledge, and a certain type of civic awareness and self-confidence. Civil society, therefore, cannot be restored by any single act from above, such as law or a political decision. The only possibility is to patiently build an environment favourable to its advancement and I think that this Market is one of the concrete results of such an effort. Your participation in this year s NGO Market is proof of your being open minded and that you know one of the substantial elements in the art of life the importance of helping each other. It would, therefore, be a pity not to use whatever means possible to offer a helping hand to those who cannot expect any other help except that from NGOs. It is my wish that you will make the most of your time here. This market not only provides NGOs with an opportunity for developing contacts but, above all, it promotes communication between NGO representatives and the public. I will be very glad if you benefit from this day as a result of new information, contacts or personal experience. And I will be even happier if, in the future, you join those who open the third sector to others. [3] katalog_v1.indd 3 3/27/07 11:47:22 AM

4 NADACE FORUM 2000 POSLÁNÍ Nadace Forum 2000 usiluje o identifikaci klíčových problémů, kterým čelí naše civilizace. Zkoumá cesty, jak zabránit eskalaci konfliktů, jejichž hlavními komponenty jsou náboženství, kultura nebo etnická příslušnost. Poskytuje platformu pro otevřenou diskusi o těchto důležitých tématech a podporuje globální dialog. Prostřednictvím svých aktivit také usiluje o podporu demokracie v nedemokratických zemích a o rozvoj občanské společnosti, respektu k lidským právům a náboženskou, kulturní a etnickou toleranci. Z HISTORIE FORA 2000 Tradici konferencí Forum 2000 založil prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem. Od prvního setkání v roce 1997 se uskutečnilo celkem deset ročníků konference, jichž se zúčastnilo na tři sta delegátů z řad významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalých i aktivních politiků, klíčových podnikatelů a dalších, jejichž společným jmenovatelem je zkušenost s vahou odpovědnosti. Jeho královská výsost jordánský princ El Hassan bin Talal, Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar Arias Sánchez, Jeho Svatost Dalajláma, Hans Küng, Šimon Peres, Boutros Boutros-Ghali, Mario Soares, Hana Suchocká, Sergej Kovaljov, Jorge Castañeda, Madeleine Albrightová nebo Wole Soyinka jsou jen někteří z těch, kteří se v průběhu let zúčastnili akcí Fora Výstupy z jednání konference jsou každoročně zasílány předním světovým politikům, představitelům klíčových mezinárodních organizací a dalším vlivným osobnostem. V rámci konference taktéž vznikají prohlášení k aktuálním otázkám jako je problematika lidských práv v Čečensku, v Barmě, či v Bělorusku, která byla publikována ve světových mediích. PROJEKTY Nadace Forum 2000 kromě pořádání výročních konferencí realizuje několik vzdělávacích a multidisciplinárních projektů. Od roku 2005 se nadace v rámci projektů Sdílená zkušenost, Komunikující společnost a Dlouhodobý tréninkový program (LTTC) snaží zprostředkovat zkušenosti České republiky s demokratickou transformací zemím, které jí právě procházejí nebo které teprve čeká. Cílovými státy strategie Fora 2000 jsou Arménie, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a Bělorusko. Mladí politici, novináři a pracovníci neziskových organizací mohou na základě pobytu v České republice a setkání s experty získat zkušenosti, které uplatní ve svých zemích. Jejich pobyt je organizován a finančně zajišťován Nadací Forum 2000, která poskytuje odborné vedení mladým lidem aktivním v daných zemích i po celou dobu trvání několikaletého projektu. Projekt Zkoumání zákonitostí vody na Blízkém východě pracuje na několika úrovních vědecké, politické, hospodářské a na úrovni občanské společnosti. Jeho cílem je zprostředkovat spolupráci v rámci vodního sektoru napříč jednotlivými zeměmi na Blízkém východě a napomoci sdílení poznatků, které by mohly přispět ke stabilitě a prosperitě v regionu. V současné době Nadace Forum 2000 pracuje na dalším rozvíjení a posílení projektu Mezináboženský dialog, který má za cíl umožnit setkávání a prohloubit pochopení jednak mezi zástupci jednotlivých náboženství navzájem a jednak mezi náboženskými představiteli a sekulárními činiteli, především z prostředí politiky a podnikatelské sféry. [4] katalog_v1.indd 4 3/27/07 11:47:23 AM

5 FORUM 2000 FOUNDATION MISSION The Forum 2000 Foundation aims to identify the key issues facing civilization and to explore ways in which to prevent escalation of conflicts that have religion, culture or ethnicity as their primary components. We aim to provide a platform to discuss these important topics openly and to enhance global dialogue. Through our activities, we also intend to promote democracy in nondemocratic countries and to support civil society, respect for human rights and religious, cultural and ethnic tolerance. BACKGROUND The Forum 2000 Conference tradition was founded in 1996 as a joint initiative of Czech President Václav Havel, Japanese philanthropist Yohei Sasakawa, and Nobel Peace Prize laureate Elie Wiesel. There have been 10 conferences since the first gathering in Throughout the years, 300 delegates have visited the conferences among which were prominent personalities, Nobel price laureates, former and current politicians, key businessmen and others. H. R. H. Prince Hassan bin Talal, Frederik Willem de Klerk, Bill Clinton, Oscar Arias Sánchez, H.H. the Dalai Lama, Hans Küng, Shimon Peres, Boutrus Boutrus Ghali, Mario Soares, Hana Suchocká, Sergey Kovalyov, Jorge Castañeda, Madeleine Albright, and Wole Soyinka are just a few of those who have attended Forum 2000 events. The outcomes of the conference are sent annually to world leaders, representatives of important international organizations and other persons of influence. In the frame of the conference statements are made with regard to current questions such as the human rights abuses in Chechnya, Burma and Belarus. The statements are published in the international media. PROJECTS Besides the annual conference, the Forum 2000 Foundation also organizes several educational and multidisciplinary projects. Since 2005, Forum 2005 Foundation has aimed to share the experience of the Czech Republic with the democratic transformation with countries in the process of democratization. The projects through which this knowledge is shared are Shared Experience, Communicating Society and Long Term Training Course. The target states in the Forum 2000 strategy are Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus. The gatherings in the Czech Republic involve young politicians, journalists and NGO employees and enable them to meet with experts. Both the stay in the Czech Republic and the training is covered by Forum 2000 Foundation. The foundation also provides the young participants with guidance throughout all the length of the project. The project called Exploring Water Patterns in the Middle East is divided into several parts. The first one focuses on research, the others on politics, economy and civil society. The aim of the project is to improve cooperation in the water sector in the Middle East region and to enhance the sharing of knowledge to improve stability and prosperity in the region. Currently, Forum 2000 Foundation is preparing the project Interfaith Dialogue which will be a platform for representatives of different religions, civil servants, politicians, and businessmen. [5] katalog_v1.indd 5 3/27/07 11:47:23 AM

6 VÝBORY NADACE FORUM 2000 FORUM 2000 FOUNDATION COMMITTEES SPRÁVNÍ RADA / BOARD OF DIRECTORS Ivo Šilhavý Takeaki Hori Jiří Pehe Martin Radvan Lucie Pilipová Tomáš Vrba Ivana Štefková Jiří Musil Jiří Oberfalzer MEZINÁRODNÍ PORADNÍ VÝBOR / INTERNATIONAL ADVISORY BOARD Patricio Aylwin Azocar Václav Havel Hazel Henderson Jiří Musil Shimon Peres Petr Pithart Jacques Rupnik Yohei Sasakawa Pavel Seifter H.R.H. El Hassan bin Talal Wole Soyinka Elie Wiesel PROGRAMOVÝ VÝBOR / PROGRAMME COMMITTEE Jiří Musil Tomáš Halík Daniela Hátleová Takeaki Hori Jiří Pehe Jan Urban Tomáš Vrba Václav Bartuška Ivo Šilhavý Tomáš Sedláček Josef Jařab DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD Ivan Fišer Martin Novák Daniela Hátleová PODNIKOVÁ RADA / CORPORATE COUNCIL Jan Bubeník Michael Boublik Oldřich Černý Mike Clover Pepper de Callier Jakub Klepal Mike Short Cheryl Shure Stewart Wallace [6] katalog_v1.indd 6 3/27/07 11:47:23 AM

7 FORUM 2000 TÝM FORUM 2000 TEAM Oldřich Černý, Výkonný ředitel / Executive Director, Jakub Klepal, Zástupce výkonného ředitele / Deputy Executive Director, Pepper de Callier, Hlavní konzultant / Senior Consultant, Marie Kolářová, Vedoucí kanceláře / Office manager, Iva Petříčková, Fundraiser a koordinátor lidských zdrojů / Fundraiser and HR coordinator, Boris Kaliský, Logistika, Koordinátor projektu LTTC / Logistics & Project coordinator for LTTC, Filip Šebek, Média / Media, Jana Hecová, Koordinátorka vzdělávacích programů / Educational programs coordinator, Jana Neupauerová, Koordinátorka projektu Veletrh neziskových organizací / Project coordinator of NGO market, Kristýna Holková, Koordinátorka projektu Sdílená zkušenost / Project coordinator of Shared Experience, Jan Šnaidauf, Koordinátor projektu Voda na Blízkém východě / Project coordinator of Water in the Middle East, Andrew Zellers, Asistent projektu Voda na Blízkém východě / Project assistant of Water in the Middle East, Petr Mucha, Koordinátor projektu Mezináboženský dialog / Project coordinator of Interfaith Dialogue, 8. ROČNÍK VELETRHU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI THE 8TH ANNUAL NGO MARKET WAS PREPARED BY: Jana Hecová Jana Neupauerová A TENTO SKVĚLÝ TÝM DOBROVOLNÍKŮ AND BY THIS AMAZING TEAM OF VOLUNTEERS: Vojtěch B. Černý Katarína Fagošová Lucia Galliková Vít Liechtenstein Zuzka Kalusová Pavla Mandátová Kristina Maršálková Megan Martin Věra Matějková Tereza Novotná Betka Socůvková Jan Urban Zuzka Zalánová [7] katalog_v1.indd 7 3/27/07 11:47:23 AM

8 katalog_v1.indd 8 3/27/07 11:47:24 AM

9 INFORMAČNÍ ČÁST INFORMATION PART INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [9] katalog_v1.indd 9 3/27/07 11:47:24 AM

10 PŘÍZEMÍ GROUNDFLOOR 1. Registrace, anketa, burza dobrovolníků / Registration, competition for the best NGO presentation, volunteer fair Panelové prezentace / Panel presentations 8. Fair-trade občerstvení / Fair-trade refreshments 9. Press centrum / Press center WC WC 8 katalog_v1.indd 10 3/27/07 11:47:24 AM

11 1. PATRO 1ST FLOOR 1. Hlavní schodiště / Main Staircase 2. Panelové prezentace / Panel presentations 3. Aula / Aula 4. Mramorový sál / Marble hall 5. Seminární místnost P 3 / Seminar room P3 6. Seminární místnost P 2 / Seminar room P2 < WC katalog_v1.indd 11 3/27/07 11:47:24 AM

12 ROZVRH VELETRHU A PRŮVODNÍCH AKCÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY AULA SEMINÁRNÍ MÍSTNOST P2 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST P3 MRAMOROVÝ SALÓN DOWNTOWN CAFÉ 8.00 Registrace NNO 9.00 OTEVŘENÍ VELETRHU Panelová diskuze: Postkomunistická veřejnost a neziskovky (anglicky s překladem) Forum 2000 Seminář pro NNO: Úvod do problematiky samofinancování a sociálního podniku (anglicky bez překladu) NESsT PowerPointové prezentace NNO Uzavřený workshop: Problematika vody na Blízkém východě Společnost, životní prostředí a náboženství: Hlas občanské společnosti Forum PowerPointové prezentace donorů Seminář pro veřejnost: Otevřete Panelová diskuze: Role celebrit v neziskovém sektoru se neziskovému sektoru ICM a INEX-SDA Forum Přednáška: Místo, co vypadá jako my mladí a interkulturní město (anglicky s překladem) Phil Wood UKONČENÍ VELETRHU Slosování ankety a Bengas Přednáška: Voda a sucho: problémy a řešení na Blízkém Východě očima nevládních organizací (anglicky s překladem) Forum 2000 Seminář pro NNO: Jak zajistit důvěryhodnost neziskové organizaci ICN Seminář pro NNO: Dlouhá cesta k dobrému projektu CpKP Uzavřený workshop: Problémy regionální spolupráce a jejich možná řešení (anglicky bez překladu) AMO Seminář pro NNO: Účast NNO v projektech strukturálních fondů: příležitosti a rizika Cheval Café debata: Obchod/Charita: Visegrádské neziskovky a společenská odpovědnost firem (anglicky bez překladu) Forum 2000, cafebabel.com Multikulturní večer Pokud není uvedeno jinak, probíhají uvedené akce v českém jazyce katalog_v1.indd 12 3/27/07 11:47:24 AM

13 SCHEDULE OF THE MARKET AND ASSOCIATED EVENTS EXHIBITION HALLS AULA SEMINAR ROOM P2 SEMINAR ROOM P3 MARBLE HALL DOWNTOWN CAFÉ 8.00 Registration of NGOs 9.00 NGO MARKET OPENING Public debate: Postcommunist public and NGOs (in English with translation into Czech) Forum 2000 Seminar for NGOs: Introduction to self-financing and social enterprise (in English without translation) NESsT PowerPoint presentations of NGOs Closed workshop: Water issues in the Middle East Society, Environment, and Religion: Listening to the Voice of Civil Society Forum PowerPoint presentations of donors Seminar for public: Open up to Public debate: Role of celebrities in the non-governmental sector Forum 2000 the third sector ICM & INEX-SDA Seminar for NGOs: How to make Lecture: Making a place that looks like us Youth and the Intercultural City (In English with CLOSING Lottery and the Bengas translation into Czech) Phil Wood Lecture: Water and Drought: Problems and Solutions in the Middle East in the View of Non- Governmental Organizations (in English with translation into Czech) Forum 2000 an NGO trustworthy ICN Seminar for NGOs: A long journey to a good project CpKP Closed workshop: Regional cooperation -Problems and possible solutions (in English) AMO Seminar for NGOs: Participation of NGOs in the Structural funds projects: opportunities and risks Cheval Café debate: Business versus Charity: Visegrad NGOs and corporate social responsibility (in English) Forum 2000, cafebabel.com Multicultural evening If not stated otherwise, the events are held in Czech. katalog_v1.indd 13 3/27/07 11:47:25 AM

14 PROGRAM PRO VEŘEJNOST POSTKOMUNISTICKÁ VEŘEJNOST A NEZISKOVKY Forum 2000 V panelové diskusi se potkají zástupci neziskovek ze střední a východní Evropy, aby se pokusili hledat odpověď na otázky, do jaké míry jsou dnešní mladí lidé ochotni pouštět se do altruistické práce a filantropických projektů. Půjde o otázky týkající se míry naší apatie vůči potřebným a stupni naší nedůvěry vůči neziskovým organizacím. Důležitou bude přitom otázka, co všechno pojem neziskový sektor zahrnuje a zda může být jeho budování v postkomunistických zemích cestou k budování kvalitní občanské společnosti. Které znaky vydělují nejrůznější typy neziskovek z tržního, tedy ziskového prostoru, a které je tam naopak nutně umisťují? Jaký je vztah instituce státu k institucím neziskového sektoru? A co může udělat každý z nás? To jsou některé z otázek, na které můžete spolu s námi hledat odpověď mezi desátou a půl dvanáctou. ROLE CELEBRIT V NEZISKOVÉM SEKTORU Forum 2000 Diskuse se zúčastní Vendula Svobodová, Aňa Geislerová, Tereza Kostková, Janis Sidovský a Peter Butko, kteří pohovoří o svých osobních zkušenostech s podporou aktivit neziskového sektoru. Díky přítomnosti Marcely Bergerové, výkonné ředitelky o.s. Spiralis, se v diskusi dotkneme taktéž otázky komunikace neziskových organizací s veřejností a vytváření jejich pozitivního image. OTEVŘETE SE TŘETÍMU SEKTORU ICM ve spolupráci s Inex-SDA Tento seminář je určen mladým lidem, kteří se chtějí do činnosti třetího sektoru aktivně zapojit, i těm, kteří se jen chtějí dozvědět, co třetí sektor vlastně znamená. Řeč bude především o dobrovolnictví, ale i o jiných možnostech angažování například o programech Make a Connection nebo Mládež v Akci. Dozvíte se také, jak si sami založit občanské sdružení. Seminář oživí zajímavá interaktivní část. MÍSTO, CO VYPADÁ JAKO MY MLADÍ A INTERKULTURNÍ MĚSTO Phil Wood Evropská města se velmi rychle stávají kulturně a etnicky rozmanitými. Tento jev je nezvratnou skutečností života. Přesto se až příliš často zdá, že pro lokální i ústřední úřady představuje tento trend v nejlepším případě obtíž, která musí být řešena, v nejhorším pak potencionální hrozbu, které musí čelit. Je příliš idealistické si myslet, že rozmanitost lze vnímat i jako výhodu a příležitost? Neziskové organizace jsou často těmi, kdo se zabývá skutečnými výzvami v prostředí ulice, zejména tím, jak obyvatelé místní a nově příchozí mohou nalézt společný způsob života a vzájemně obohatit své životy. Mezi mladými lidmi totiž leží největší potenciál pro vytvoření nové formy občanství, která respektuje odlišnost lidí a zároveň představuje společný multikulturní prostor pro všechny. Phil Wood ukáže na příkladech z Velké Británie a jiných zemí, jak je možné tohoto dosáhnout. [14] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 14 3/27/07 11:47:25 AM

15 VODA A SUCHO: PROBLÉMY A ŘEŠENÍ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ Z POHLEDU NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ Forum 2000 Během veřejné přednášky a diskuse poskytnou hosté dopoledního uzavřeného workshopu bezprostřední zprávu o situaci ve svých zemích, o stávajících problémech a potřebách a rovněž se zamyslí nad možnými postupy vedoucími k řešení. Všichni účastníci Veletrhu nevládních organizací jsou srdečně zváni, aby si poslechli prezentace hostů a zúčastnili se diskuse. Simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno. OBCHOD VERSUS CHARITA: VISEGRÁDSKÉ NEZISKOVKY A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Forum 2000 a cafebabel.com Debata se bude věnovat problematice společenské odpovědnosti firem. Účastníci budou diskutovat o motivech, výhodách a případných rizicích společensky odpovědného chování. Neformální diskuzi na toto téma otevřou: zástupce PR agentury AMI, zástupce Fóra dárců, společensky odpovědné firmy a neziskového sektoru. V průběhu dne budou mít návštěvníci možnost zapojit se do burzy dobrovolníků a hlasovat pro nejlepší prezentaci neziskové organizace. Při slavnostním ukončení veřejné části veletrhu od do vylosují zástupci kapely Bengas, kteří krátce zahrají unplugged, výherce certifikátu na cestu do Itálie, vstupenek na říjnovou konfereci Forum 2000, nebo na Multikulturní večer. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [15] katalog_v1.indd 15 3/27/07 11:47:25 AM

16 PROGRAM FOR PUBLIC POSTCOMMUNIST PUBLIC AND NGOS Forum 2000 Foundation In the panel discussion NGO representatives from Central and Eastern Europe will search for answers to the following question: To what extent are today s young people willing to break into altruistic work and philanthropic projects? There will be questions focusing on the degree of our apathy towards the needy and the level of our mistrust towards NGOs. Of crucial importance will be the term non-profit sector and whether it can foster the growth of civil society in post-communist countries through its own growth. Which features differentiate the varied kinds of NGOs from the for-profit sector; and which features on the contrary place them alongside with it? What is the relationship between the state institutions and NGO institutions? How can we get involved? These are some of the questions we will seek to answer between 10 and a.m. THE ROLE OF CELEBRITIES IN THE NON-GOVERNMENTAL SECTOR Forum 2000 Foundation The participants of this discussion Vendula Svobodová, Aňa Geislerová, Tereza Kostková, Janis Sidovský and Peter Butko, will talk about their own personal experience with work in the interest of the third sector. Thanks to the presence of Marcela Bergerová, CEO of civil society Spiralis, the topic of communication between NGOs and the public and creating a positive image of an NGO will also be discussed. THE SEMINAR OPEN YOURSELF TO THE THIRD SECTOR By ICM and Inex-SDA This seminar is for young people who would like to get engaged in the third sector or who are interested in getting more information about the third sector. The seminar leaders will talk about volunteering in the first place but they will also mention other possibilities for engagement e.g. the program Make a Connection or the EU program Youth in Action. Moreover, young participants will get a basic knowledge on how to found their own civic association. This part of the seminar will be interactive. MAKING A PLACE THAT LOOKS LIKE US: YOUTH AND THE INTERCULTURAL CITY Phil Wood The cities of Europe are becoming rapidly more diverse in their culture and ethnicity. This is an irreversible fact of life. All too often, however, it seems that for local and national authorities this is at best a complication to be managed, and at worst a potential threat to be regulated and confronted. Is it hopelessly idealistic to think that we might also see diversity as an asset and an opportunity? Often it is the NGOs who are dealing with the real issues at street level of how citizens, local and recently-arrived, can find a way of living together and enriching each other s lives. And it is amongst young people that lies the greatest potential to forge a new kind of citizenship which both respects people s distinctiveness while building a common intercultural space for all. Phil Wood will draw upon examples from the UK and around the world of how this is happening. [16] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 16 3/27/07 11:47:25 AM

17 WATER AND DROUGHT: PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE MIDDLE EAST IN THE VIEW OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Forum 2000 Foundation At this public lecture and discussion the guests of the morning closed workshop will provide a first-hand account of the situation in their countries, the existing problems and needs, and also think about approaches to possible solutions. All NGO-market participants are cordially invited to listen to their presentations and take part in their discussion. Simultaneous translation into Czech will be provided. BUSINESS VERSUS CHARITY: VISEGRAD NGOS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY Forum 2000 and cafebabel.com The debate will deal with the topic of Corporate Social Responsibility. The participants will speak about the motives, advantages and possible risks of responsible corporate social behavior. Representatives of the PR agency AMI, Pilsner Urquell, the Donors Forum and a well-known Czech NGO will open the informal discussion in a nearby DownTownCafe. All throughout the day the visitors can engage in the volunteer fair or vote for the best NGO presentation. At the official closing of the public part of the market, the members of the Bengas will draw a winner of a bus ticket to Italy, tickets to the October Forum 2000 Conference or to the Multicultural evening from among the voters. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [17] katalog_v1.indd 17 3/27/07 11:47:26 AM

18 PROGRAM PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE ÚVOD DO PROBLEMATIKY SAMOFINANCOVÁNÍ A SOCIÁLNÍHO PODNIKU Eva Varga, Peter Varga, NESsT V průběhu semináře (se) účastníci seznámí s konceptem samofinancování a sociálního podnikání jakožto součástmi strategie udržitelnosti organizace naučí, jak zhodnotit připravenost své organizace na sociální podnikání stanoví si kritéria pro výběr předmětu sociálního podnikání, aby odpovídal jejich finančním a společenským cílům, a naučí se, jak postupovat při výběru nejvhodnějšího podnikatelského nápadu získají obecný přehled o procesu plánování sociálního podnikání a seznámí se se základy analýzy předběžné studie proveditelnosti seznámí s příklady sociálních podniků ze střední a východní Evropy V roce 2007 bude NESsT slavit desetileté výročí svého fungování ve střední Evropě a v Latinské Americe. V březnu také vyhlásíme nové kolo soutěže nápadů na sociální podnik ve středoevropském regionu, v níž nabídneme pomoc při zvyšování organizační kapacity a finanční podporu začínajícím i již fungujícím sociálním podnikům, které chtějí zlepšit a rozšířit svou činnost. Prosím, sledujte internetovou stránku NESsT, kde se dozvíte další podrobnosti. JAK ZAJISTIT DŮVĚRYHODNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE Josef Šplíchal, Miroslav Konečný, ICN role public relations v interních procesech neziskové organizace komunikace jako základní prvek řízení a organizační kultury nástroje posilující důvěryhodnost a transparentost neziskové organizace public relations jako součást organizační kultury ÚČAST NNO V PROJEKTECH STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA PhDr. Pavol Frič, Ph.D.; PhDr. Petr Šulc, Cheval Cílem semináře je výměna informací a zkušeností se zapojením NNO do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU. Dosavadní zkušenosti budou demonstrovány na příkladu dvou programů podporujících rozvoj kapacit NNO, tzv. globálních grantů, jichž je společnost Cheval hodnotitelem. Druhá část semináře se zaměří na probíhající přípravu nových projektů, a to zejména na následující okruhy: iniciační fáze projektu (definice projektu, výběr a skladba týmu, proces plánování) nejčastější rizika a nesnáze při realizaci projektů komunikace jako nástroj projektového řízení Seminář bude veden interaktivní formou, účastníci budou mít dostatečný prostor pro vyjádření svých zkušeností i pro případné dotazy. Více informací na [18] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 18 3/27/07 11:47:26 AM

19 DLOUHÁ CESTA K DOBRÉMU PROJEKTU Bc. Josef Zdražil, CpKP Seminář se zaměří na různé aspekty, které nelze pominout, pokud chceme připravit kvalitní projekt. Sledovat bude následující osnovu: Způsobilý projektový záměr, Zjištění potřebnosti, Udržitelnost projektu, Partnerství, Finance, Jazyk, Konzultace, Harmonogram, Přílohy, Multiplikační efekt, Prokázání zkušeností a Publicita a propagace. Přednáška se bude opírat spíše o praktické zkušenosti s možnou diskuzí či s výměnou zkušeností mezi účastníky ke každému tématu. PROBLÉMY REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ Luboš Veselý, AMO Uzavřený seminář se bude zabývat optimalizací vzájemné spolupráce neziskových organizací v regionu střední a východní Evropy. Zástupci neziskových organizací z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Moldávie, Česka a Běloruska budou na základě vlastních zkušeností diskutovat o problémech této spolupráce a společně hledat možné cesty k jejich řešení. PROBLEMATIKA VODY NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ SPOLEČNOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NÁBOŽENSTVÍ: HLAS OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jan Šnaidauf, Nadace Forum 2000 Tímto uzavřeným workshopem chceme poskytnout prostor zástupcům té zainteresované strany, která nakonec pocítí důsledky vodních problémů nejpalčivěji. Je jí občanská společnost a společnost obecně, ale také životní prostředí. Právě tito aktéři jsou konečnými adresáty všech opatření či politik spojených s vodou, a proto je klíčové naslouchat jejich postojům a obavám. Skupina účastníků bude zahrnovat zástupce nevládních organizací z Palestiny, Izraele a Jordánska, kteří budou diskutovat o společenských a environmentálních dopadech současné situace či plánovaných projektů, o problémech správy vodních zdrojů či oblasti vzdělávání a budou se také zamýšlet nad otázkou, zda má voda na Blízkém východě svůj specifický étos. Program pro neziskovky bude ukončen slavnostním Multikulturním večerem, na kterém bude odměněna nejlépe se prezentující nezisková organizace. INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART [19] katalog_v1.indd 19 3/27/07 11:47:26 AM

20 PROGRAM FOR NGOs INTRODUCTION TO SELF-FINANCING AND SOCIAL ENTERPRISE Eva Varga, Peter Varga, NESsT In this session participants will: be introduced to the concept of self-financing and social enterprise as part of the sustainability strategy of an organization learn how to assess their organisation s readiness for social enterprise strategies establish criteria for selecting a social enterprise that matches their financial and mission goals; learn to select the enterprise idea most appropriate for them review the overall social enterprise development process generally, and the basic concepts of pre-feasibility study analysis specifically see examples of social enterprises from Central and Eastern Europe In 2007 NESsT is celebrating its 10 year anniversary of working in Central Europe and Latin America. In March we will announce a regional social enterprise competition for CE, offering capacity building and financial support to startup social enterprises as well as to existing ones, which plan to improve or expand their activities. Please, continue monitoring the NESsT website, for further details. HOW TO MAKE AN NGO TRUSTWORTHY Josef Splíchal, Miroslav Konečný, ICN the role of public relations in internal processes of an NGO communication as a basic element of management and organizational culture tools, which strenghten NGO trustworthiness and transparency public relations as a part of organizational culture PARTICIPATION OF NGOS IN THE STRUCTURAL FUNDS PROJECTS: OPPORTUNITIES AND RISKS PhDr. Pavol Frič, Ph.D.; PhDr. Petr Šulc, Cheval Objective of this seminar is the exchange of information and experience with NGO involvement in the projects financed by the EU Structural funds. The former experience will be demonstrated on the expample of two programs supporting capacity development of NGOs, the so-called global grants, which were evaluated by Cheval. The second part of the seminar will focus on the ongoing preparation of new projects, especially in the following areas: initial phase of the project (project definition, choosing and composing the team, planning process) most frequent risks and hinders to project realization communication as a tool of project management Seminar will be conducted in a very interactive way. Participants will have sufficient space to express their experience and/or possible questions. More info at [20] INFORMAČNÍ ČÁST / INFORMATION PART katalog_v1.indd 20 3/27/07 11:47:26 AM

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Next Generation Leadership

Next Generation Leadership 1) Která je hlavní oblast změn nebo problém či výzva v zaměření, kultuře, systémech či podnikatelském prostředí Vaší organizace, která vyžaduje strategický přístup k vedení / vůdcovství? Příprava nové

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015 The European Association for Renewable Energy was founded in 1988. It is a registered nonprofit organization that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Aneb čím Vás AIESEC může inspirovat Jakub Kočí Největší studenty řízená organizace na světě Působí ve více než 110 zemích Sdružuje přes 60

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-08 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Smoking is a bad habit of more than one billion

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více