Výroční zpráva Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report"

Transkript

1 M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04

2 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje Přehled základních informací o kraji...4 CONTENTS: - Interview with the President of the Moravian-Silesian Region The Region in brief Krajská samospráva Struktura veřejné správy Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Rada Moravskoslezského kraje Rozhovor s náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje Organizační struktura krajského úřadu Rozhovor s ředitelkou krajského úřadu Moravskoslezského kraje Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a jejich kvalifikační struktura Přehled příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Významné události v roce Regional government The Moravian-Silesian regional government - structure The Moravian-Silesian Regional Assembly The Moravian-Silesian Regional Council Interview with the Vice-Presidents of the Moravian-Silesian Region The Regional Authority (Office) - organizational structure Interview with the Directress of the Regional Authority of the Moravian-Silesian Region The Moravian-Silesian Regional Authority staff - number and qualification structure Contributory organisations of the Moravian-Silesian Region Hospodaření kraje v roce Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok Příjmy Výdaje Reprodukce majetku kraje Dotační programy Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolným svazkům obcí a k hospodaření dalších osob Peněžní fondy Hospodaření s majetkem Rozvaha Moravskoslezského kraje Obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok Identifikace ekonomického subjektu Kontakty Key events in Economic results of the Region in Key data on the Regional Budget performance in Revenues Expenditures Reproduction of the Region s assets Subsidies and grants - programmes Financial relations to the budgets of municipalities, voluntary municipality associations and the economic operation of other entities Cash funds Asset management The Balance Sheet of the Moravian-Silesian Region Companies in which the Region has shares Report in the Economic Audit Moravian-Silesian Region Identification of the economic entity Contacts... 64

3 ROZHOVOR S HEJTMANEM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AN INTERVIEW WITH THE PRESIDENT OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION 2 Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský: President of the Moravian-Silesian Region Evžen Tošenovský: V ý r o č n í z p r á v a M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j / A n n u a l R e p o r t M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Našimi prioritami jsou modernizace infrastruktury s maximální podporou EU a investice do vzdělání. Předkládáme veřejnosti výroční zprávu za rok Je důležité, aby všichni naši partneři tuzemští i ti zahraniční, ale také veřejnost, věděli, že jsme stabilním, konsolidovaným a dobře fungujícím regionálním celkem. Druhé krajské volby v listopadu roku 2004 nás přenesly do nového volebního období, a to bez dluhů a dobře připravené na nové úkoly. V roce 2004 kraje kromě voleb a ustavování nových samospráv musely také řešit přechod na nový zákon o rozpočtovém určení daní a vstup země do Evropské unie Jsem rád, že se nám podařilo udržet stabilní financování kraje i přesto, že jsme připravovali rozpočet na rok 2005 v době, kdy se o novém zákonu o rozpočtovém určení daní ještě stále rozhodovalo. Zvládli jsme přechod do nového období nejen bez nutnosti vzít si úvěr (a tedy se zadlužit), ale končili jsme hospodaření roku 2004 dokonce s přebytkem. Měli jsme tedy na rok následující připravenu rezervu. Vstup České republiky do Evropské unie a s tím související možnost čerpat peníze ze strukturálních fondů jsme vzali jako skvělou příležitost a maximálně se snažíme dostat do kraje co nejvíce peněz z pokladny unie. S čerpáním evropských peněz ale mohou být spojeny problémy s financováním akcí, jak se kraj vypořádává s touto otázkou? Začnu možná trochu zeširoka: Moravskoslezský kraj je hospodářsky stabilním subjektem, jsme seriózním obchodním partnerem. Na konci roku 2004 jsme totiž jako první kraj v republice získali mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni A3 od světové agentury Moody s Investors Service. Její hodnocení je celosvětově uznávané, a to pro nás samozřejmě znamená plus pro jednání se subjekty z celého světa. Konkrétně v případě financování projektů, na něž žádáme podporu EU, je rating od Moody s skvělou referencí pro rozhovory o úvěru s Evropskou investiční bankou. Kraj si získáním určité úrovně ratingového hodnocení sáhne na výhodnější podmínky čerpání úvěru u EIB, získáme nižší úrok, což také znamená nižší rizikovou přirážku a menší požadavky na jištění úvěru. Our priorities rest in the modernization of infrastructure with the maximum EU support and investments in education. We hereby present our Annual Report 2004 to the public. It is important so that all our partners - inland and foreign ones but also the public - know that we are a stabilized, consolidated and well-operating regional unit. The second regional elections held in November 2004 opened a new session, without any debts and we are well prepared for new tasks. In 2004, apart from elections and establishment of new self-governing bodies, regions had to cope with a new act on the budgetary distribution of tax yields and the EU accession of the country... I am happy to see that we have managed to keep the regional financing stable in spite of the fact that the Budget 2005 was prepared at the time when the new act on budgetary distribution of tax yields was not passed, yet. We have mastered the transition to the new session without the necessity to take a loan (and thus to make debt) and the economic result 2004 ended even with a positive balance. Thus we prepared the reserve for the following year. The EU accession of the Czech Republic and thus the opportunity to draw money from structural funds we understand as a great chance and we are trying to do our best to get as much EU money to the region as possible. Drawing money from the EU funds can bring about problems with the financing of some projects. What is the region s approach to such an issue? Let me start with a little bit more details: The Moravian-Silesian Region is an economically stable entity and a serious business partner. In the end of 2004, as the first CR region, we acquired the international rating of A3 from the world agency Moody s Investors Service. Their rating is recognized worldwide and for us, of course, it is an advantage for negotiations with entities from all over the world. As for projects financing and the EU support, the Moody s rating is an excellent reference for loan negotiation with the European Investment Bank. The Region, based on the certain rating level, will be able to get more favourable conditions for the EIB loan; we can get lower interest rate which also means a lower risk charge (fee) and not so strict collateral requirements. The EU allocations are planned to be used for the start-up of big

4 S pomocí evropských peněz máme v plánu nastartovat velké investice především do infrastruktury do mošnovského letiště, našich silnic II. a III. tříd, ale také do podpory podnikání v kraji. A na to už budeme potřebovat výhodné úvěry. Rating Moody s je zárukou, jak podporu získat bez problémů a s jistými výhodami. Kromě tohoto ratingu jsme získali také mezinárodní bonitní ohodnocení od regionální ratingové agentury CRA Rating Agency, a.s. na úrovni A-. Hodnocení této agentury sice není uznáváno celosvětově, ale využít jej můžeme především při jednáních s partnery z regionu střední a východní Evropy. Co se podařilo dotáhnout v roce 2004 a co kraj naplánoval pro nejbližší období? Opět bych zdůraznil dopravní infrastrukturu zlepšuje se silniční spojení mezi Bruntálem a Rýmařovem, vloni jsme opravili mnoho našich silnic na Karvinsku, Třinecku a Frýdecko-Místecku. Ve velkých investicích do cest II. a III. třídy pokračujeme stále, protože nejméně polovina sítě potřebuje důkladnou modernizaci. Oceňuji také ohromný pokrok ve středním školství změnu oborové nabídky, podporu maturitního vzdělávání. Rozjeli jsme spolu s vysokými školami nové aktivity na poli vědy a výzkumu, aktivity, které jsou a budou pro kraj velmi důležité ten větší díl práce nás ale teprve čeká. Velmi dobře se rozvíjí turistický ruch v kraji: opět využíváme maxima možností, jež nám dávají strukturální fondy EU tak, abychom zlepšili to, co můžeme především směrem k Beskydám a Jeseníkům zlepšit sami, ale abychom pomohli k evropským penězům také jiným subjektům. Chceme být i nadále dynamicky se rozvíjejícím krajem jsou zde už jasně patrné nové trendy v podnikání, nové obory, nové čistší životní prostředí a atraktivnější možnosti turismu. infrastructural investment projects - such as the development of the Airport Ostrava-Mošnov, the roads of Class II and III and also for the support to regional business. And that is why we will need loans with favourable terms and conditions. The Moody s Rating is a guarantee to get the support without problems and with some advantages. Apart from the above rating, we also acquired the credibility evaluation from the regional rating agency CRA Rating Agency, a.s. on the level A-. The evaluation of this agency is not recognized worldwide but can be used namely when negotiating with partners from Central and Eastern Europe. What did the Region manage to accomplish in 2004? Which are the regional plans for the next period? Again, let me highlight the transport infrastructure - the road connection between Bruntál and Rýmařov has been improved, in the last year we repaired many kilometres of roads in the areas around Karviná, Třinec and Frýdek-Místek; we still continue with big investments in the roads of Class II and III because at least half of our road network needs thorough modernization. I appreciate enormous progress in the secondary schooling system - the study branch offer has been changed, we support more the secondary education completed by A-levels and education after passing the A-levels. Together with universities we started new activities in the field of science and research, activities which are and will be very important for the region - most of the work is still ahead. Tourism has been developing very well in the region: again, maximum is done to get allocations from the EU Structural Funds, to be able to improve the situation in the Beskydy and Jeseníky mountains but also to help other entities to be able to draw the EU money. We still intend to be a dynamically developing region - with the clear new trends in business, new branches, new - cleaner environment and more attractive opportunities for tourism. 3

5 Přehled základních informací o kraji The Region in brief Na mapě České republiky najdete Moravskoslezský kraj na severovýchodě, kde sousedí s Polskou republikou, konkrétně s vojvodstvím Slezským a Opolským. Jihovýchodní hranici sdílí se slovenským krajem Žilinským. V rámci krajského uspořádání České republiky jsou jeho sousedy na jihu kraj Zlínský a na jihozápadě Olomoucký. On the map of the Czech Republic, you will find the Moravian-Silesian Region at the north-eastern edge, bordering the Republic of Poland, with its Voivodeships of Silesia and Opole. Its south-eastern border is shared with the Žilina Region of Slovakia. As for the other regions in the Czech Republic, our neighbours are the Zlín Region in the south and the Olomouc Region in the south-west. 4 V ý r o č n í z p r á v a M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j / A n n u a l R e p o r t M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Počet obyvatel: *) Muži celkem: Ženy celkem: Počet obcí: 302, z toho 39 měst *) Rozloha: km 2 *) Hustota osídlení: 227,7 obyvatel na km 2 *) Obec s největším počtem obyvatel: Ostrava, obyvatel Obec s nejmenším počtem obyvatel: Nová Pláň, 33 obyvatel Obec s největší výměrou: Ostrava, ha Obec s nejmenší výměrou: Karlova Studánka, 46 ha Obec s největší hustotou: Havířov, 2 647,8 obyvatel na km 2 Obec s nejmenší hustotou: Bílá, 5,7 obyvatel na km 2 Nejvýše položený bod: Praděd, 1491 m n. m. Nejníže položený bod: soutok řek Odry a Olše, 195 m n. m. Největší přehradní nádrž: Slezská Harta, 870 ha vodní plochy *) Dle zákona č. 387/2004 o změnách hranic krajů se k mění vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje takto: území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přecházejí z území Moravskoslezského kraje do území Olomouckého kraje. Údaje platné od : Rozloha km 2, počet obyvatel , počet obcí 299, z toho 38 měst, hustota osídlení 230,7 obyvatel na km 2. Moravskoslezský kraj se svou rozlohou km 2 zaujímá 7,0% území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Se svými obyvateli je nejlidnatějším regionem v České republice, s počtem 302 obcí však patří k regionům s nejmenším počtem sídel. Většina obyvatel kraje (cca 62 %), což je v rámci České republiky výjimečné, žije ve městech nad 20 tisíc obyvatel. V krajské metropoli Ostravě žije 313 tis. obyvatel, tj. zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Dalšími velkými městy s počtem obyvatel nad 50 tisíc jsou Havířov, Karviná, Opava a Frýdek-Místek. Podíl obyvatelstva vybraných národností: Population - total: *) Men - total: Women - total: Municipalities - number: 302, of which 39 cities *) Area: km 2 *) Population density: 227, 7 inhabitants per km 2 *) Largest municipality in population terms: Ostrava, citizens Smallest municipality in population terms: Nová Pláň, 33 citizens Largest municipality in area: Smallest municipality in area: Ostrava, ha Karlova Studánka, 46 ha Municipality with the highest population density: Municipality with the lowest population density: Highest point: Lowest point: Largest artificial lake (dam): Havířov, 2 647,8 citizens per km 2 Bílá, 5,7 citizens per km 2 Praděd, 1491 m above sea level Oder-Olše confluence, 195 m above sea level Slezská Harta, 870 ha of water area *) As of January 1, 2005, pursuant to the Act No. 387/2004 on shifted regional borders, the Moravian-Silesian and Olomouc Region s territory was modified, as follows: municipalities of Huzová, Norberčany and Moravský Beroun and their territories became a part of the Olomouc Region. The Moravian-Silesian Region s data valid as of January 1, 2005: territory km 2, number of citizens , number of municipalities - 299, out of which 38 towns (cities), population density 230,7 citizens per km 2. The Moravian-Silesian Region with its area of km 2 occupies 7,0% of the Czech Republic s territory and ranks among the largest regions (6th position). With its citizens it is the most populated region in the Czech Republic, though it belongs to regions with the lowest number of urban settlements (only 302 municipalities). Most of its citizens (some 62%) live in cities with more than 20 thous. people, which is an exception in the CR. In the regional centre of Ostrava there are 313 thous. citizens, which is roughly one quarter of the regional population. There are other big cities with more than 50 thous. citizens, including Havířov, Karviná, Opava and Frýdek-Místek. Overview of selected nationalities in the region: česká 86,9 % slovenská 3,3 % polská 3,0 % moravská 2,3 % slezská 0,8 % německá 0,3 % rómská 0,2 % Czech 86,9 % Slovak 3,3 % Polish 3,0 % Moravian 2,3 % Silesian 0,8 % German 0,3 % Romany (Roma) 0,2 %

6 Seznam obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji: Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov. Obce s rozšířenou působností vykonávají státní správu v přenesené působnosti ve svém správním obvodu. Jedná se v prvé řadě o následující potřebné agendy, které občané nejčastěji využívají: - evidence obyvatel - vydávání cestovních a osobních dokladů - řidičských průkazů, technických průkazů, evidence motorových vozidel - živnostenské oprávnění - výplata sociálních dávek - sociálně právní ochrana dětí - péče o staré a zdravotně postižené občany - vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí - státní správa lesů, myslivosti a rybářství - oblast dopravy a silničního hospodářství List of municipalities with extended powers in the Moravian- -Silesian Region Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov Municipalities with extended powers execute the transferred public governance in their administration district. Following is a list of agendas administered by such municipalities, which citizens need most: - citizen registration - travel and personal identification documents - driving licences, technical licences, registration of engine vehicles - trade licences - social allowances - social and legal protection for children - services for senior and handicapped citizens - water management, waste management and environmental protection - public governance in the sphere of forests and fisheries - transport and road network management 5

7 1.KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA SELF-GOVERNING REGIONAL BODIES KRAJ- SKÁ SAMOSPRÁVA SELF-GOVERNING REGI- ONAL BODIES KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA SELF- -GOVERNING REGIONAL BODIES KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA SELF-GOVERNING REGIONAL BODIES KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA SELF-GO- VERNING REGIONAL BODIES KRAJSKÁ SA- MOSPRÁVA SELF-GOVERNING REGIONAL BODIES

8 Struktura veřejné správy Moravskoslezského kraje Moravian-Silesian Regional Government Setup MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVIAN-SILESIAN REGION VOLENÉ ORGÁNY ELECTED BODIES ZASTUPITELSTVO KRAJE REGIONAL ASSEMBLY Výbor finanční Financial Committee Výbor kontrolní Audit Committee Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Education and Employment Committee Výbor pro dopravu Transportation Committee Výbor sociální a zdravotní Social & Health Committee Výbor regionálního rozvoje Regional Development Committee Výbor zahraniční Exterior Committee RADA KRAJE REGIONAL COUNCIL Komise investiční Investment Committee Komise pro kulturu a památky Culture & Landmark Committee Komise pro zemědělství a venkov Agriculture and Countryside Committee Komise legislativní Legislative Committee Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy Science, Research & University Committee HEJTMAN PRESIDENT KRAJSKÝ ÚŘAD REGIONAL AUTHORITY 1. KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA / 1. SELF- GOVERNING REGIONAL BODIES 7 Výbor pro územní plán Master Planning Committee Výbor pro životní prostředí Environment Committee Výbor pro národnostní menšiny Minorities Committee

9 ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONAL ASSEMBLY OF THE MORAVI- AN-SILESIAN REGION 8 V ý r o č n í z p r á v a M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j / A n n u a l R e p o r t M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Zastupitelstvo kraje - vykonává samosprávu, je mu ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. Občanská demokratická strana Komunistická strana Čech a Moravy Čtyřkoalice Česká strana sociálně demokratická Sdružení nezávislých kandidátů Rozdělení mandátu v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje do mandátů 18 mandátů 12 mandátů 11 mandátů 4 mandáty Druhým dnem voleb do krajských zastupitelstev, které se konaly 5. a 6. listopadu 2004, zanikl mandát historicky prvním členům krajských zastupitelstev. Občané Moravskoslezského kraje volili pro volební období opět 65 členné Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, v němž je rozdělení sil následujíci: The Regional Assembly is a self-governing body which is entitled by law to submit bills to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, to submit proposals for the cancellation of various legal regulations to the Constitutional Court, to issue generally binding regional regulations (by-laws), to coordinate the development in regional territories, to approve land development planning documentation (master planning), to specify the scope of basic transport services in the region, to make decisions on international co-operation, to pass the regional budget, to establish or dissolve contributory organizations, etc. The Regional Assembly of the Moravian-Silesian Region consists of 65 members and its sessions are open to the public, by law. Breakdown of seats (mandates) in the Regional Assembly of the Moravian-Silesian Region, before November 6, 2004 Civic Democratic Party Communist Party of Bohemia and Moravia Four Coalition Czech Social Democratic Party The Association of Independent Candidates 20 seats 18 seats 12 seats 11 seats 4 seats On the second day of the last regional elections, held on November 5-6, 2004, the mandates of the historically first members of regional assemblies were terminated. The citizens of the Moravian-Silesian Region again elected 65 members of the Regional Assembly, for the electoral term of , with the following results:

10 Rozdělení mandátu v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje od Breakdown of seats (mandates) in the Regional Assembly of the Moravian-Silesian Region, after December 1, 2004 Občanská demokratická strana 29 mandátů Komunistická strana Čech a Moravy 17 mandátů Česká strana sociálně demokratická 11 mandátů Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 8 mandátů Dne 29. listopadu 2004 podepsaly Občanská demokratická strana a Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová koaliční smlouvu, ve které se dohodly na principech vzájemné spolupráce v Zastupitelstvu i Radě Moravskoslezského kraje ve volebním období Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský svolal ustavující zasedání zastupitelstva kraje na středu 1. prosince Zastupitelstvo zvolilo hejtmanem Moravskoslezského kraje opět Evžena Tošenovského (ODS) a svěřilo mu úkoly na úsecích bezpečnosti, legislativy, zahraničních vztahů a financí. Náměstky hejtmana byli zvoleni: Pavol Lukša (KDU-ČSL), pověřen zastupováním hejtmana kraje v jeho nepřítomnosti, byly mu svěřeny úkoly na úsecích dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí, Jaroslava Wenigerová (ODS), byly jí svěřeny úkoly na úseku školství, Jiří Carbol (KDU-ČSL), byly mu svěřeny úkoly na úsecích sociálních věcí a kultury, Jiří Veverka (ODS), byly mu svěřeny úkoly na úseku zdravotnictví, Pavel Drobil (ODS), byly mu svěřeny úkoly na úsecích regionálního rozvoje, evropských struktur a územního plánování. Hejtman kraje a jeho náměstci jsou uvolněnými členy zastupitelstva kraje, dalšími neuvolněnými členy rady kraje byli zvoleni: Petr Adamec (KDU-ČSL), Dagmar Adamová (ODS), Václav Pomikálek (KDU-ČSL), Zbyněk Stanjura (ODS), Ivan Týle (ODS) Civic Democratic Party (ODS) 29 seats Communist Party of Bohemia and Moravia(KSČM) 17 seats Czech Social Democratic Party (ČSSD) 11 seats The Christian and Democratic Union - the Czech People s Party (KDU-ČSL) 8 seats On November 29, 2004 the Civic Democratic Party signed a Coalition Agreement with the Christian and Democratic Union - the Czech People s Party which stipulates the key principles of mutual co-operation in the Regional Assembly and Regional Council of the Moravian-Silesian Region in the electoral period The President of the Moravian-Silesian Region, Mr. Evžen Tošenovský, summoned the opening session of the Regional Assembly for Wednesday December 1, The Regional Assembly elected, for the second time, Mr. Evžen Tošenovský (ODS) as the President of the Moravian-Silesian Region; he was charged with the following duties: security, legislation, international relations and finance. Vice-Presidents of the region: Pavol Lukša (KDU-ČSL), substitutes the President in his absence, and is responsible for issues relating to transport and road network management, and the environment Jaroslava Wenigerová (ODS), Education Jiří Carbol (KDU-ČSL), Social Affairs and Culture Jiří Veverka (ODS), Health-care organizations and Services Pavel Drobil (ODS), Regional Development, European Structures and Master Planning The President and his deputies are full-time members of the Regional Council and there are other part-time members of the Regional Council: Petr Adamec (KDU-ČSL) Dagmar Adamová (ODS) Václav Pomikálek (KDU-ČSL) Zbyněk Stanjura (ODS) Ivan Týle (ODS) 1. KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA / 1. SELF- GOVERNING REGIONAL BODIES 9

11 RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Rada kraje výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Radě je vyhrazeno zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech apod. Rada Moravskoslezského kraje má 11 členů, její schůze jsou ze zákona neveřejné. Schůzi rady se s hlasem poradním účastní ředitelka krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne hejtmana kraje a další členy rady kraje. Počet uvolněných členů rady stanovilo na šest. 10 Složení Rady Moravskoslezského kraje do Members of the Moravian-Silesian Regional Council before November 6, 2004: Ing. Evžen Tošenovský hejtman kraje / President of the Region ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích bezpečnosti, legislativy, zahraničních vztahů a financí. The Assembly charged Mr. Tošenovský with specific issues of security, legislation, foreign relations and finance. Josef Figura člen rady kraje Member of the Regional Council 4K Ing. Jiří Carbol náměstek hejtmana kraje / Vice-President 4K Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích majetku, sociálních a zdravotních záležitostí, kultury. The Assembly charged Mr. Carbol with specific issues of assets management, social and health-care issues and culture. Ing. Miroslav Svozil člen rady kraje Member of the Regional Council ODS Ing. Zdislav Wantula náměstek hejtmana kraje / Vice-President 4K Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích dopravy a životního prostředí. The Assembly charged Mr. Wantula with specific issues of transport and the environment. Ing. Radim Nováček člen rady kraje Member of the Regional Council 4K Ing. Josef Jalůvka náměstek hejtmana kraje / Vice-President ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích regionálního rozvoje, územního plánu a cestovního ruchu. The Assembly charged Mr. Jalůvka with specific issues of regional development, master planning and tourism. Ing. Zbyněk Stanjura člen rady kraje Member of the Regional Council ODS PhDr. Jaroslava Wenigerová náměstkyně hejtmana kraje / Vice-President ODS Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích školství, mládeže a sportu. The Assembly charged Mrs. Wenigerová with specific issues of education, the school system, youth and sports. Ing. Igor Petrov člen rady kraje Member of the Regional Council SNK Ing. Jiří Veverka člen rady kraje Member of the Regional Council ODS

12 COUNCIL OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION Regional Council - an executive body acting within the regional authority, it prepares proposals and background documents for the Regional Assembly sessions. Council powers: manages and audits regional finance within the approved budget, appoints and dismisses heads of departments, establishes Council Committees, issues regional decrees (by-laws), makes decisions on property ownership issues, etc. Council of the Moravian-Silesian Region consists of 11 members and its meetings are not open to the public, by law. The Regional Authority Directress participates and her power is that of an adviser. At its opening session held on December 1, 2004, the Regional Assembly elected the President of the Region and other members of the Regional Council. There are six full-time Council members. Složení Rady Moravskoslezského kraje od Members of the Moravian-Silesian Regional Council after December 1, 2004 Ing. Evžen Tošenovský hejtman kraje / President of the Region člen zastupitelstva a rady kraje / Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích bezpečnosti, legislativy, zahraničních vztahů a financí. The Assembly has charged Mr. Tošenovský with specific issues of security, legislation, exterior relations and finance. Pavol Lukša náměstek hejtmana kraje / Vice-President člen zastupitelstva a rady kraje / Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích dopravy, silničního hospodářství a životního prostředí. The Assembly has charged Mr. Carbol with specific issues of transport, road network management and environment. PhDr. Jaroslava Wenigerová náměskyně hejtmana kraje / Vice-President členka zastupitelstva a rady kraje / Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku školství. The Assembly has charged Mrs. Wenigerová with the specific issues of the school system. Ing. Jiří Carbol náměstek hejtmana kraje / Vice-President člen zastupitelstva a rady kraje / Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích sociálních věcí a kultury. The Assembly has charged Mr. Carbol with specific i ssues of social affaires and culture. Petr Adamec člen zastupitelstva a rady kraje Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL Mgr. Dagmar Adamová členka zastupitelstva a rady kraje Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS Ing. Václav Pomikálek člen zastupitelstva a rady kraje Member of the Regional Assembly and the Regional Council KDU-ČSL 1. KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA / 1. SELF- GOVERNING REGIONAL BODIES 11 Ing. Jiří Veverka náměstek hejtmana kraje / Vice-President člen zastupitelstva a rady kraje / Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úseku zdravotnictví. The Assembly has charged Mr. Veverka with specific issues of health-care. Ing. Zbyněk Stanjura člen zastupitelstva a rady kraje Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS Mgr. Pavel Drobil náměstek hejtmana kraje / Vice-President člen zastupitelstva a rady kraje / Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů na úsecích regionálního rozvoje, evropských struktur a územního plánování. The Assembly has charged Mr. Drobil with specific i ssues of regional development, European structures and spatial planning (master planning). Mgr. Ivan Týle člen zastupitelstva a rady kraje Member of the Regional Assembly and the Regional Council ODS

13 ROZHOVOR S NÁMĚSTKY HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE INTERVIEWS WITH THE VICE-PRESIDENTS OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION 12 V ý r o č n í z p r á v a M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j / A n n u a l R e p o r t M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Náměstek hejtmana pro oblast dopravy a životního prostředí Pavol Lukša: Našimi prioritami jsou mošnovské letiště, dálnice D 47 a rychlostní komunikace R 48. Členem vedení Moravskoslezského kraje za KDU-ČSL, prvním náměstkem hejtmana kraje, ale i zastupitelem kraje jsem první volební období. S odstupem času mohu pouze potvrdit můj počáteční dojem - přišel jsem do prostředí konsolidovaného a dobře fungujícího krajského úřadu, který byl zodpovědně a pečlivě vybudován doslova z nuly. A to je třeba ocenit, protože takovéto hodnocení zdaleka neplatí pro všechny krajské úřady v naší zemi. Pomáhá vám zkušenost z komunální politiky? Čtyři volební období ve funkci místostarosty a starosty obce Čeladná mi umožnila se v dané problematice velmi rychle zorientovat a soustředit práci na řešení hlavních problémů rozvoje našeho kraje. Co čeká váš resort dopravu a životní prostředí v nejbližší době? Priority kraje jsou jasné: rozvoj mošnovského letiště, to by mělo být jakousi výkladní skříní našeho kraje. Tam se nám podařilo získat prostředky z Evropské unie pro výstavbu odbavovací a odletové haly a letos už rozlétáváme první mezinárodní linku do Mnichova. Dobudování dálnice D 47 a rychlostní komunikace R 48 to jsou další hlavní témata pro nejbližší období. Rozvoj dopravy a péči o životní prostředí považuji za nedílnou součást regionálního rozvoje a musím konstatovat, že konstruktivní a věcná spolupráce spolu s bezproblémovou komunikací ve vedení kraje vytváří velmi příznivé prostředí pro realizaci našich společných cílů. Letos budeme kromě jiného žádat Evropskou unii o prostředky na vybudování integrovaného centra odpadů, kraj je nutně potřebuje vyprodukujeme tady tun opadů ročně. Náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová: Poměr maturantů vůči absolventům nematuritních oborů na středních školách se zdvojnásobil. Na sklonku prvního volebního období jsme si připsali splnění jednoho ze střednědobých úkolů střední školu s maturitou dnes v kraji studují už téměř dvě třetiny dětí a tento počet chceme do roku 2010 zvýšit až na 75%. Do nového volebního ob- The Vice-President in charge of transport and environment, Mr. Pavol Lukša: Our priorities - the Airport Ostrava-Mošnov, the Highway D 47 and the Speedway R 48. It is my first electorate period, in fact, I am the member of the Regional Council representing the KDU-ČSL party, the first Vice- President of the Region and also the Regional Assembly member. As the time passes, I can only confirm my first impression - the Regional Authority is consolidated and operates very well, it has been carefully and responsibly built really from zero, in fact. Which should be appreciated, as such evaluation is far from valid for some other Regional Authorities in CR. Is your experience of a former communal politician helpful? Four sessions as the Vice Mayor and then Mayor of the Čeladná municipality helped to fast orientation and focus on the key issues of our regional development. Which are the next tasks for your resort, i.e. the transport and environment? Regional priorities are clear: the development of the International Airport Ostrava-Mošnov which should become a sort of a shop-window of our region. We managed to get some allocations from the European Union for the reconstruction of the airport terminal and recently we have started to operate the first regular international line to Munich (Germany). The completion of Highway D 47 and the Speedway R 48 are the key issues for the next period. I consider the development of transport and environmental protection as an integral part of the regional development and I must state that constructive and targeted co-operation and smooth communication among the regional management persons bring about favourable environment to accomplish our common objectives. Apart from others, this year we will submit the application for the EU allocation for the project of the Integrated Waste Centre which is quite needed as the Region generates some tons of wastes per year. The Vice-President of the Region, Mrs. Jaroslava Wenigerová: The share of A-level graduates compared to the number of graduates from secondary schools without the A-levels has been doubled. At the break of the first electoral session we accomplished the first medium-term task - nearly two thirds of children study at the secondary schools completed by the A-levels; by the year 2010 we intend to increase the figure to 75%. The nearest task for the new session is to increase the share of grammar-school

14 dobí jsme si mimo jiné jako nejbližší úkol stanovili zvýšit podíl gymnaziálního vzdělávání na čtvrtinu všech středoškolských možností, v roce 2004 byl podíl žáků na gymnáziiích něco přes 17%. V kraji je mnoho nezaměstnaných absolventů škol, podniky si stěžují na nedostatek kvalifikovaných sil, není to paradox? Především chceme, aby nabídka našich škol byla pestrá a zajímavá, ale také musíme brát v potaz potřeby trhu práce. Moravskoslezskému kraji se daří výrazně přizpůsobovat oborovou strukturu sítě veřejných středních škol oběma těmto kritériím. Také jsme opět od září 2004 rozšířili možnosti studia na středních školách a připravujeme další rozšíření nabídky, včetně oborů, o něž znovu žádají podniky, a chceme také více pomoci praktickému vzdělávání. Důraz klademe na jazykové vzdělávání a na zvyšování účasti na vzdělávání včetně podpory jeho dlouhodobosti. Kraj má jako jednu z priorit rozvoj vzdělanosti, ne každý na studia ale má Z hlediska mého resortu bychom rádi dále zpřístupňovali střední a vyšší vzdělání nadaným studentům, kteří jsou (nikoli ovšem vlastní vinou) jakkoli sociálně znevýhodněni. Proto připravujeme systém konkrétní podpory studentům z našeho kraje formou sociálně prospěchového stipendia. Položky pro školství tvoří dvě třetiny rozpočtu kraje a jsou to peníze, které přicházejí od státu. Jak sám kraj podpořil školní i mimoškolní aktivity? Výrazně jsme přispěli na vzdělávání učitelů. Máme vlastní krajské rozvojové programy a některé celostátní programy financujeme zcela sami, protože je sice ministerstvo školství vyhlásí, ale pak nerealizuje - a přitom jsou velmi užitečné: například program Kvalita, jehož součástí jsou mj. standardizované testy Scio, které kraj poprvé v roce 2004 zcela hradil všem školám, které projevily zájem. Nebo je tu rozvojový program podpory odborného vzdělávání na středních školách, i tam šly nemalé částky. Podporujeme také rok od roku vyššími částkami mimoškolní zájmové aktivity organizací, které se věnují školní mládeži. Náměstek hejtmana Jiří Carbol: Chceme dále zlepšovat sociální služby a přispět k většímu zájmu občanů o kulturu. Rok 2004 byl rokem ukončení základních reforem a nastavení systémových řešení ve všech oblastech, které na kraj přešly ze státu. V oblasti sociální vznikl jednotný systém krajských domovů důchodců a ústavů sociální péče. V dalších letech předpokládáme převod domovů a penzionů na obce, ale bude realizovatelný až po vyřešení financování těchto služeb. Nyní běží příprava nových principů a zásad pro podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby. V souladu se sociální koncepcí kraje klatype education to one forth of all secondary school opportunities; in 2004 over 17% of pupils studied at the grammar schools. In the region there are many school graduates who are u nemployed and companies complain about the shortage of skilled persons. Isn t it paradoxical enough? What we want to see is so that our schools offer is diversified and interesting and corresponding with the labour market needs. The Moravian-Silesian Region manages to adapt the structure of the public schools network to both above mentioned criteria. Since September 2004 the secondary school offer has been increased and we intend to continue, including study branches requested by companies; we also want to support practical training more. Our focus also is the language education and higher participation in education including the lifetime education. One of the Region s priorities rests in the development of educational level but it can be too expensive for some people In our resort, we would like to make secondary and university e ducation more and more accessible to talented students who are socially handicapped. Therefore we prepare the system of support to students from our region in the form of the scholarship fees based on social situation and study results. Costing items relating to the costs of educational system cover two thirds of the Regional Budget, it is the money provided by the government. What about the regional support to schooling and out-of-school activities? We supported significantly the teachers training activities. We have got our own regional development programmes and some national programmes are financed by the region only, as the Ministry sometimes launches them but does not implement them - and they are much beneficial: e.g. the programme Quality with the standardized Scio tests; in 2004, for the first time the tests were paid for all schools which were interested. Or there is the development programme to support secondary vocational education; much money was spent there, as well. Year by year we more and more support outof-school activities of organizations working with the youth in the school age. The Vice-President, Mr. Jiří Carbol: We want to continue in improving the social services and to motivate citizens to become more interested in culture. In 2004 the key regional administrative reform was completed and all systemic solutions were set up in all areas which were transferred to regions from the government. In the social a rea a unified system of regional pensioners homes and social care asylums was set up. In the years to come we expect the transfer of the above institutions to municipalities but this will be feasible after the financing becomes clear. At present we have been preparing the new principles and rules for the support of non g overnmental, non profit organizations which provide social services. According to the regional social concept we highlight the support to home care which is very good as senior 1. KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA / 1. SELF- GOVERNING REGIONAL BODIES 13

15 deme důraz na posílení domácí péče, která umožní seniorům strávit podzim života ve svém přirozeném prostředí. V červnu předložím krajskému zastupitelstvu ke schválení zásady pro zřizování dalších zařízení pro výkon pěstounské péče. Chceme ji maximálně podpořit a umožnit dětem bez rodičů, aby prožily normální dětství v nových rodinách. citizens thus can spend the autumn of their life in their natural environment. In June I will submit to the Regional Assembly the rules for establishment of other facilities providing children s foster care. We intend to support it as much as possible so that children not living with their parents can have normal childhood in new families. 14 V ý r o č n í z p r á v a M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j / A n n u a l R e p o r t M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Jaký byl z vašeho pohledu uplynulý rok? V oblasti kultury jsme v uplynulém roce zapojili všechna naše muzea do realizace velké výstavy Poklady Moravskoslezského kraje, která měla velký úspěch. Chceme pokračovat ve zpřístupňování muzejních sbírek občanům kraje a jeho návštěvníkům. Vloni jsme uspěli u Evropské unie s projekty na obnovu Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a kapucínského kostela ve Fulneku, oba už se realizují. A letos, jak věřím, budeme úspěšní opět. Každým rokem se zvyšuje podpora kulturních počinů a organizací Neomezujeme se samozřejmě jen na naše příspěvkové organizace. Krajský rozpočet pamatoval a opět pamatuje na podporu aktivit v oblasti profesionální i amatérské kultury, obnovu kulturních památek, podporu profesionálních divadel a také na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin. Čísla najdou čtenáři v naší zprávě. Náměstek hejtmana Jiří Veverka: Nemocnice budou jako akciové společnosti hospodařit lépe a pacienti se rozhodně nemusejí bát omezení péče. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem (jinými slovy vlastníkem) sítě devíti nemocnic, stát je na kraj převedl v lednu Rozhodně to pro nás nebyla žádná výhra. Český model zdravotnictví totiž představuje tak vysokou koncentraci ekonomických deformací, morálního hazardu a asymetrických informací, že se přes doposud přiměřené výdaje ocitá na rozcestí - eskalace potřeb a nabídka výkonů naráží na bariéru možností veřejných rozpočtů. V této situaci jsme se stali odpovědnými za další provoz a rozvoj páteřních nemocnic v našem kraji s kapacitou akutních lůžek a asi lůžek následné péče. Co bylo společné prakticky všem těmto nemocnicím? Špatné ekonomické výsledky, roční provozní ztráty i závazky po splatnosti pohybující se v desítkách milionů korun. Výsledek hospodaření v roce 2003 byl mínus 320 milionů korun. Vloni ztráta dosáhla celkem 110 milionů korun, a to přesto, že nemocnice dostaly ve dvou etapách na oddlužení celkem 380 milionů korun. Co je tedy nezbytné udělat? Stabilizovat zdravotnická zařízení jak z hlediska zdravotní péče, tak z ekonomického hlediska. Klíčem pro finanční stabilizaci zdravotnictví v našich podmínkách musejí být především mikroekonomická opatření. V podstatě je What is your opinion on the last year results? In the area of culture, in the last year we got involved all our museums and organized a big exhibition named Treasures of Moravian-Silesian Region which was much successful. We want to continue in making accessible the museum collections to our citizens. In the last year we successfully submitted two projects to EU, the re-opening of the Museum in Frenštát pod Radhoštěm and the Franciscan Church in Fulnek, both are b eing implemented now. And I believe that this year we will be successful again. Every year the support to cultural events and organisations is growing... Our focus is, of course, not limited to our contributory organizations. The Regional Budget counts with the support to activities in the area of professional and amateur culture, the recovery of cultural heritage sights, and the support to professional theatres and also to activities of ethnic minorities. All figures are a vailable in our Annual Report. The Vice-President, Mr. Jiří Veverka: Hospitals will operate much better after their transformation to joint stock companies and patients don t need to be worried about the reduction of health-care services. The Moravian-Silesian Region is the authority (in other words an owner) for nine hospitals which were transferred to the Region in January This was very difficult situation for us. The Czech model of health-care system features with high concentration of economic deformations, moral hazard and asymmetric information flows which, in spite of relevant expenditure level, means that now we are at the crossroads - the escalation of needs and offer of unit ratings are jeopardized by the public budgets limits. Under such situation we are responsible for the further operation and development of our regional hospitals, with the capacity of acute-care beds and some beds for the subsequent care. What had all those hospitals in common? Bad economic results, annual operational loss and overdue p ayables in tens of million CZK. The economic result in 2003 was minus 320 mio CZK. Last year the total loss totalled 110 mio CZK, in spite of the fact that hospitals received 380 mio CZK in two phases to reduce the debt. What is necessary to be done then? We should stabilize health-care facilities, their health-care services and economic operation. The key solution for the stabilization of the health-care system in our conditions rests namely in microeconomic measures. Not regarding any governmental reform, whether it is implemented or not, we should prepare long-term

16 ú plně jedno, jestli nějaká vládní reforma bude nebo nebude, tak jako tak musíme připravit dlouhodobá strategická opatření s cílem efektivního řízení sítě nemocnic. Na tom jsme začali pracovat v roce 2004, už v tomto roce zastupitelstvo schválilo vytvoření devíti akciových společností nemocnic, které nahradí stávající formu příspěvkových organizací. Lidé se bojí rozprodeje nemocnic a zániku potřebných, ale nelukrativních oborů Nemusejí se vůbec bát. Rozhodně nejde o začátek nebo přípravu privatizace nemocnic, kraj bude i nadále jediným vlastníkem. Nebude to znamenat omezení zdravotní péče pro obyvatelstvo ani rušení nelukrativních oborů. My jsme nastartovali trend ke zlepšení ekonomických výsledků. Bez stabilizace hospodaření nelze dlouhodobě udržet vysokou kvalitu zdravotní péče. Dlouhodobě bude nutné definovat spektrum léčebné a ošetřovatelské péče v celé síti, vybudovat efektivní systém řízení a sledovat úspěšnost jednotlivých nemocnic i celé sítě. Náměstek pro regionální rozvoj Pavel Drobil: Můj úkol je jasný - Moravskoslezský kraj musí být přitažlivý pro občany i podnikatele. Pro kraj pracuji první volební období a nemohu si stanovit jiný a menší cíl, než je takové posílení postavení a vnímání našeho kraje v rámci České republiky, které povýší život a podnikání v našem kraji na jedny z nejkvalitnějších v republice. Co to znamená konkrétně? Vzhledem k tomu, že mám na starost regionální, či spíše ekonomický rozvoj kraje, je pochopitelné, že onu kvalitu života v kraji vnímám zejména prostřednictvím ekonomiky kraje. A jen její výkonnost a konkurenceschopnost zajistí, že kvalitní a vzdělaní lidé nebudou z kraje odcházet za zaměstnáním do jiných míst republiky a kraj bude jednoznačně vnímán jako úspěšný region, přívětivý k byznysu a neopomíjející rovněž sociální a kulturní stránky života v ekologicky přijatelném prostředí. Po vstupu republiky do Evropské unie se otevřela spousta možností, jak žádat o podporu na projekty, kraj navíc dlouhodobě podporuje podnikání Přesně tak. Mým úkolem je maximální pomoc při získávání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie to platí pro kraj jako žadatele, ale také pro obce a malé a střední podniky. Chci také dále podporovat malé a střední podnikání obecně, ale také v souvislosti s územním plánováním kraje, zaměřit se na zlepšení logistického napojení úspěšných firem na páteřní komunikace kraje. V neposlední řadě si podporu zaslouží subjekty, jež svými aktivitami přispívají či přispějí k větší strukturovanosti ekonomiky kraje. Mým cílem pro nejbližší období je vybudovat službu typu strategic measures with the aim to improve the management efficiency of the hospital network and its operation. We started in 2004 and this year the Regional Assembly has approved the establishment of nine joint stock companies hospitals which will replace the current form of contributory organizations. People are worried about the hospitals sale and termination of necessary but not profitable medicinal branches They don t need to be worried. It is not the beginning or preparation of the hospitals privatisation; it will be the Region which will still be a sole owner. It will not bring about the reduction of health care for citizens or termination of not profitable medicinal branches. We have started the trend to improve economic results. Without economic stabilization it is not possible, on a long-term basis, to provide high quality health care. It will be desirable to identify long-term spectre of medicinal and care services in the whole network, to build an efficient management system and to monitor success rate of hospitals and the whole network, as well. The Vice-President for Regional Development, Mr. Pavel Drobil: My task is clear - the Moravian-Silesian Region must be attractive for citizens and entrepreneurs, as well. It is my first session and still my main objective is challenging: to support the position and image of our region within the Czech Republic, which will upgrade regional life and business to get to the top within the country. What does it mean, in fact? Owing to the fact that I am in charge of the regional or, better to say, economic development of the region, my view of the regional life quality depends on the standard of the regional economy. If the regional economy becomes more efficient and competitive, good quality and educated people will not leave the region for jobs in other places and the region will be clearly viewed as a successful one, business-friendly and a region which does not neglect social and cultural aspects of life in acceptable environment. After the CR accession to EU there many new opportunities to are apply for projects support; the Region, more over, has been supporting entrepreneurship on a long-term basis... Sure. My task is to provide maximum support to be able to draw money from the EU Structural Funds - it s the same for the region as an applicant and also for municipalities and small and medium-sized enterprises, as well. I intend to continue with the support to small and medium-sized businesses in general, to regional spatial planning, to better logistic connection of successful companies to the backbone communication network in the region. Last but not least, such entities will also deserve our support which makes the regional economy more diversified. My objective for the nearest period is to establish the one stop shop service for investors in the form of a delegated service 1. KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA / 1. SELF- GOVERNING REGIONAL BODIES 15

17 one stop shop pro investory na úrovni kraje formou delegované servisní organizace (Agentura pro regionální rozvoj). Budu podporovat investice s vysokou mírou přidané hodnoty a inovačním potenciálem. Kraj už nutně volá po strategické průmyslové zóně v Dolní Lutyni, eventuelně lze počítat se zónou v Nošovicích a samozřejmě s lokalitou u mošnovského letiště. organization (the Regional Development Agency). I will support investment projects with high added value and innovative potential. The Region is in bad need of the strategic industrial zone in Dolní Lutyně, we can also count with the Nošovice zone and, of course, with the site in the vicinity of the Ostrava-Mošnov Airport. V ý r o č n í z p r á v a M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j / A n n u a l R e p o r t M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n

18 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO ÚŘADU (K ) ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE REGIONAL AUTHORITY (AS OF ) Organizační členění úřadu: 1. Odbor kancelář hejtmana kraje Oddělení tiskové a vnějších vztahů Oddělení pro krizové řízení Oddělení činnosti sekretariátů Regional Authority Departments: 1. Office of the President Foreign Relations and PR Crisis Management Secretariat Operation Management 2. Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu Oddělení personální a vzdělávání Oddělení hospodářsko ekonomické Oddělení veřejných zakázek 3. Odbor kontroly Oddělení kontroly ve školství Oddělení všeobecné kontroly Oddělní kontrolních systémů a stížností 4. Odbor právní a organizační Oddělení právní Oddělení legislativní Oddělení činnosti orgánů kraje Oddělení metodiky a dozoru 5. Odbor informatiky Oddělení správy sítí a výpočetní techniky Oddělení správy databází a aplikací Oddělení bezpečnosti informačních a komunikačních technologii, koncepcí a řízení projektu 6. Odbor vnitřních věcí Oddělení státního občanství a matrik Oddělení správních činností Oddělení spisové služby 7. Odbor investic 8. Odbor financí Oddělení rozpočtu a financování Oddělení účetnictví Oddělení výkaznictví Oddělení správních činností 2. Office of the Regional Authority Directress Personnel and Training Economic Department Public Procuracy Department (tenders) 3. Audit Department Schooling System Audits General Auditing Control Systems (Auditing) and Claims 4. Department of Legal and Organizational Affairs Legal Issues Legislative Issues Administration of the Regional Bodies Methodological Guidance and Supervision 5. IT Department Administration of Networks and Computer Technology Administration of Databases and Applications Security of the Information (IT) and Communication (CT) Technologies, Concepts and Project Management 6. Department of Internal Affairs Citizenship Issues and Registry Office Administration Issues Documentation Services 7. Investment Department 8. Department of Finance Budgeting and Financing Accounting Reporting Administration Issues 1. KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA / 1. SELF- GOVERNING REGIONAL BODIES Odbor majetkový 9. Department of Asset Management 10. Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení územního plánování Oddělení stavebního řádu 10. Department of Land-use Planning and Building Administration Land-use planning Building Administration 11. Odbor regionálního rozvoje Oddělení regionálního rozvoje Oddělení řízení grantových schémat 11. Regional Development Department Regional Development Grant Schemes Management

19 12. Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení vodního a odpadového hospodářství Oddělení ochrany ovzduší, EIA a IPPC Oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství 12. Department of the Environment and Agriculture Water and Waste Management Air Pollution Protection, EIA and IPPC Nature Conservation and Forestry Management 18 V ý r o č n í z p r á v a M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j / A n n u a l R e p o r t M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení organizační Oddělení koncepcí a analýz Oddělení správy základního a speciálního školství Oddělení správy středního a vyššího školství Oddělení mládeže a sportu Oddělení přímých nákladů Oddělení financování škol 14. Odbor kultury a památkové péče Oddělení kultury Oddělení památkové péče 15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Oddělení zdravotní péče Oddělení samosprávných a právních činností Oddělení ekonomické 16. Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení dopravy Oddělení dopravně správních agend Oddělení silničního hospodářství 17. Útvar interního auditu 18. Krajský živnostenský úřad Oddělení metodické a správní Oddělení kontroly a živnostenského rejstříku 19. Sekretariát Regionální rady 20. Sekretariát ředitelky krajského úřadu Krajský živnostenský úřad je odborem. Útvar interního auditu, Sekretariát Regionální rady a Sekretariát ředitelky krajského úřadu mají postavení oddělení a jsou přímo podřízeny ředitelce KÚ. 13. Department of Education (Schooling), Youth and Sports Organizational Issues Concepts and Analyses Elementary (Basic) and Special Schools Administration Secondary and Higher Schools Administration Youth and Sports Direct Costs Financing of Schools 14. Department of Culture and Cultural Heritage Protection Culture Cultural Heritage Sights Protection 15. Department of Social Affairs and Health Care Social Services Health-care Services Department of Self-government and Legal Issues Economic Department 16. Department of Transport and Road Network Management Transport Transport and Administration Agendas Road Network Management 17. Internal Audit Department 18. Regional Trade Licensing Department Administration methods and procedures Audit and Trade License Register 19. Secretariat of the Regional Council 20. Secretariat of the Regional Authority Directress The Regional Trades Licensing Office is an independent department. The Internal Audit, Secretariat of the Regional Council and the Secretariat of the Regional Authority Directress are also Departments and report directly to the Directress of the Regional Authority.

20 ROZHOVOR S ŘEDITELKOU KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE AN INTERVIEW WITH THE DIRECTRESS OF THE REGIONAL AUTHORITY Ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje JUDr. Eva Kafková: Jsme stabilizovaná instituce, otevřená a k veřejnosti maximálně vstřícná. Rok 2004 byl přelomový i pro nás, krajské úředníky. V prvním období existence krajů jsme budovali úřad, přebírali agendy nám svěřené, konsolidovali pracovní týmy expertů, vybírali nové vysoce kvalifikované odborníky. Posledně jmenované samozřejmě děláme neustále, ale už mohu říci, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje vstoupil do druhého období fungování regionální správy jako instituce zcela stabilizovaná, s jasnými vztahy vůči jiným institucím i veřejnosti a s týmem lidí, který se maximálně snaží vytvořit kvalitní podmínky pro práci samosprávy rady kraje a jejích komisí, zastupitelstva a jeho výborů. Naším úkolem je tedy bezchybný výkon přenesené působnosti, poskytování výborných služeb veřejnosti a servis pro samosprávu. Jak zvládl úřad administrativu spojenou se vstupem republiky do Evropské unie? Troufám si říci, že na jedničku. Mnoho práce vykonaly v tomto směru všechny naše odbory. Například odbor dopravy a silničního hospodářství si poradil s velkým množstvím spisů k udělování eurolicencí dopravcům. Vyzdvihla bych také práci obou oddělení odboru regionálního rozvoje a Sekretariátu Regionální rady. Mnoho jejich činností vznikalo doslova na zelené louce a dnes tam pracují odborníci, kteří dokáží pro kraj získávat stovky milionů z pokladny unie a jsou schopni pomáhat autorům dalších projektů peníze do regionu dostat. Pro krajský úřad by nyní mělo pracovat 602 lidí, na začátku to byly desítky To je pravda, ale v souvislosti s dalším navyšováním a přebíráním agendy například od státu nebo po vstupu ČR do Evropské unie bylo nutné nabrat odborníky z oblasti školství, životního prostředí, dopravy, sociální péče a zdravotnictví, o odboru regionálního rozvoje už jsem hovořila. Vznikají totiž nové zákony, které nám přinášejí stále nové povinnosti. Stále jsme ovšem v přepočtu na obyvatele kraje nejlevnějším úřadem v republice a svou práci se snažíme dále zdo- Regional Authority Directress Moravian-Silesian Region JUDr. Eva Kafková: We are a stabilized and open institution which is maximum helpful to the public. The year 2004 was a break-even point also for us, the regional officers. During the first period of the regions existence we were building the structure, taking over the agendas delegated to us, consolidating the expert teams, hiring new, highly skilled specialists. The last activity is continuous, of course, but I can state that the Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has entered the second operating period of the regional administration system as an entirely stabilized institution with clear relations to other institutions and the public; we have got the team of people who are trying to do their best to create good conditions for the work of self-government bodies - the Regional Council and its Commissions, the Regional Assembly and its Committees. Our task therefore rests in the correct performance of transferred powers, in providing excellent services to the public and service for the self-government. What about the period before the EU accession? Did you master it well? I daresay that we mastered it very well. Much work was done by all our departments. The Department of Transport and Road Network Administration, for instance, had to cope with many files relating to the Euro licenses for carrier companies. I would like to appreciate, as well, the work of both Regional Development Departments and the Regional Council Secretariat. Many of their activities were established on a green field, in fact, and today you will find experts there who are able to get millions from the EU for the benefit of the region and can help other project proponents, too. At present there are 602 persons working for the Regional Authority, whilst at the beginning there were only tens of them... That s true but, as a result of new and new agenda issues taken over from the government or after the EU accession also from the EU, it was necessary to hire specialists in the areas of schooling and education, environment, transport, social care and health care; as for the regional development - see above. New acts take effect all the time, which brings about new duties to us. We still are the cheapest regional authority in the country (I mean 1. KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA / 1. SELF- GOVERNING REGIONAL BODIES 19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji závěrečná zpráva Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji červenec 202 I. Analýza současného stavu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 202 ISBN 978-80-904888-7-8

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement

Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement 10/06/2014 Analysis of performance of the members of the Chamber of Deputies of the Parliement Jonáš Rais Contents How to measure performance of members of the Chamber of Deputies of the Parliament? Attendance

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

OBSAH Table of Contents. Úvodní slovo hejtmana... 2 Přehled základních informací o kraji...3

OBSAH Table of Contents. Úvodní slovo hejtmana... 2 Přehled základních informací o kraji...3 OBSAH Table of Contents Úvodní slovo hejtmana... 2 Přehled základních informací o kraji...3 I. Krajská samospráva...4 Struktura veřejné správy Moravskoslezského kraje... 5 Zastupitelstvo Moravskoslezského

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více