Good Practices Catalogue

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Good Practices Catalogue"

Transkript

1 Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund

2 Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster development and local strategic partnership coordination. 2 Clustering Creating a European network of companies and associated institutions (public - business - private - research sectors and end users) sharing similar interests regarding innovation policies and independent living of the elderly. InnoHubs Launching 14 regional innovation offices aiming to strength the knowledge and cooperation activities between actors focusing on eco-innovation and smart home for the elderly. Policy strategies Addressing ageing issues and devising new policy strategies that are capable of significantly improving the lives of the elderly.

3 Rejstřík 1. Předmluva 5 2. Prezentace projektu INNOVAge 6 3. Defi nice příkladů dobré praxe 9 4. Metodika Další kroky Přehled INNOVAge regionů Soubor příkladů dobré praxe Přehled dle témat Přehled dle geografi ckého pokrytí Přehled dle přístupu k uživatelům Přehled dle typu nástroje Přehled příkladů dobré praxe 27 - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija 28 - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation 34 - GP3: GAC written by Geroksipou municipality 40 - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM 43 - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland 51 - GP6: ICE-T written by SEHTA 56 - GP7: The Grenoble- Isère Health Cluster 61 - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC 67 - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology 70 - G10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency 74 - GP11: TNO SBIR written by TNO 77 - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM 80 - GP13: Robo M.D. written by RERA 88 - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality 92 - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 97 3

4 4

5 1. Předmluva Kvalita života je do značné míry dána schopností seniorů zachovat si svou samostatnost a nezávislost. Proto roste význam výrobků a služeb, které podporují samostatný život v přirozeném prostředí (doma). Pro efektivní rozvoj a využívání těchto výrobků a služeb je potřeba zapojení různých oblastí politiky jak na národní tak evropské úrovni: např. politiky z oblasti sociální, regulace trhu práce, zdraví a péče, bydlení, vědy a výzkumu, podpory informačních a komunikačních technologií (ICT). Do budoucna bude hlavním úkolem rozvíjet politiky zejména v oblasti podpory ICT, které budou integrovány do politik welfare a sociální integrace v kontextu měnící se společnosti. Ambiciózním cílem projektu INNOVAge je přehodnotit tradiční politické a ekonomické rozdělení kompetencí za účelem organizace relevantních aktérů a aplikace strategií dle modelu výzkumných a inovačních klastrů (Research and Innovation Driven Clusters) zaměřených na potřeby seniorů. Všude v Evropě hledají veřejné orgány státní správy ve spolupráci se soukromými subjekty a univerzitami ideální řešení pro své regiony. INNOVAge je pak novým způsobem, jak posílit inovace a zlepšit účinnost regionálních inovačních politik. Následující stránky katalogu příkladů dobré praxe (Good Practice) obsahují podrobné informace o zkušenostech zjištěných partnery projektu INNOVAge napříč Evropskou unií jako příkladů aplikace modelu výzkumných a inovačních klastrů v reakci na společenskou výzvu - stárnoucí společnost (ageing society). 5 Region Marche (Itálie) Vedoucí partner projektu INNOVAge

6 2. Prezentace projektu INNOVAge Projekt INNOVAge (podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je podporován z programu INTERREG IVC. Cílem projektu je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu a poradenství na regionální a meziregionální úrovni. Do projektu je zapojeno 14 evropských regionů. 6 Současné stárnutí populace představuje velkou výzvu pro regiony závislé na tradičním politickém rozdělení kompetencí a na tradičních průmyslových odvětvích. Demografi cké trendy však vyžadují inovativní politický přístup, který bude posilovat tvůrčí interakce v rámci trojúhelníku znalostí (poskytovatelé péče-podniky-akademický výzkum). Z ekonomického hlediska pak inteligentní domácí řešení nabízejí možnost nasazení nejmodernějších technologií a přístupů na úrovni systému k navrhování nových typů inteligentního bydlení šetrného k životnímu prostředí. Projekt INNOVAge je zaměřen na: 1. Nezávislý/samostatný život: zaměřeno na pomoc seniorům žít déle samostatně ve svém přirozeném prostředí (doma), a to zvýšením míry jejich samostatnosti a podporou asistenčních služeb při jejich pravidelných každodenních aktivitách.

7 2. Eko-inovace vztahující se k inteligentním domům: podporou přijetí chytrých řešení se domy stávají dostupnější a pohodlnější pro seniory a navíc přispívají k minimalizaci dopadu každodenního života na životní prostředí. Navzdory obrovskému potenciálu konceptů nezávislého/samostatného života a uplatňování ekoinovativních řešení (které byly představeny v pilotních studiích v celé Evropě) jsou jejich přínosy a technická vyspělost stále omezené. Cílem projektu INNOVAge je šířit inovace a příklady dobré praxe prostřednictvím partnerství 14 spolupracujících organizací. Tyto instituce zahrnují výzkumná a technologická centra zaměřená na sociální problematiku, regionální rozvojové agentury, města či samotné regionální vlády z Itálie, Francie, Finska, Bulharska, Řecka, Španělska, Kypru, Velké Británie, Litvy, Slovinska, Polska, Nizozemska a Švédska. Českou stranu zastupuje v projektu Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. Partneři jsou podporováni v každodenním řízení projektu organizací SVIM (Itálie), která jako vedoucí partner dohlíží na řízení projektu, na správnost implementace aktivit projektu a koordinace aktivit probíhajících na místní a meziregionální úrovni v souladu s cíli projektu a s rozpočtem. Země účastnící se projektu INNOVAge lze rozdělit do dvou skupin: první skupinu (Mentoring Group) tvoří regiony s vyspělými klastry (SEHTA a a s partnery s odbornými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi v oblasti, kterou se projekt INNOVAge zabývá (TNO, BHT, BIF). Druhá skupina (Learning Group) se skládá z učících se regionů, jenž jsou méně inovativní a/nebo organizovány dle tradičního rozdělení kompetencí. Aktivity projektu zahrnují networking a výměnu znalostí se zvláštním zaměřením na kapitalizaci stávajících příkladů dobré praxe v rámci partnerství, resp. implementaci těchto příkladů dobré praxe z vyspělých klastrů do méně inovativních regionů. Projekt byl zahájen realizací mapování a zpracováním SWOT analýz, což byl základ pro meziregionální práci. Zdůrazněny tak byly některé společné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Partneři zároveň začali s identifi kací příkladů dobré praxe, a jako součást procesu učení proběhla výměna názorů ohledně obsahu, metodiky a úskalí, kterým se vyvarovat. Katalog je tedy výběrem příkladů dobré praxe identifi kovaných partnerskými regiony. 7 Identifi kace příkladů dobré praxe je doprovázena dalšími činnostmi jako je/jsou: - Pět studijních návštěv k poznání vyspělých klastrů a naučení se nejlepších způsobů, jak podporovat rozvoj modelů inovačních klastrů ve vybraných projektových oblastech pořádaných následujícími partnery: klastr i-live region Marche (IT), klastr Grenoble (FR), SEHTA (UK), TNO-Noord-Brabant (NL), BIF - Helsinki (FI). - Šest seminářů určených k diskusi mezi klíčovými aktéry na nejrůznější témata (metodiky se zaměřením na koncové uživatele (end users), eko-inovace pro více služeb a produktů nezávislého/ samostatného života, uživatelsky orientovaná řešení ke zlepšení nezávislého/samostatného života seniorů apod.)

8 - Tři meziregionální školení zaměřená na regionální politiky za účelem podpory chápání dané problematiky, usnadnění implementace příkladů dobré praxe, zlepšení jejich kompetence v řízení klastrů, zdokonalení koordinace zapojení místních klíčových aktérů a zvýšení povědomí o některých nových nástrojích ve prospěch regionální konkurenceschopnosti. Očekávaným výsledkem je navržení nové podoby politik a přístupů tak, aby byly více inovativní, multidisciplinární a více zaměřené na potřeby uživatelů. Více informací je k dispozici na. 8

9 3. Defi nice příkladů dobré praxe V rámci programu INTERREG IVC je dobrá praxe defi nována jako iniciativa (např. metoda/y, projekt, proces) v jedné z tematických priorit programu, která se již osvědčila a která má potenciál být implementována do jiné geografi cké oblasti. To, že se dobrá praxe osvědčila, znamená, že již poskytla konkrétní a měřitelné výsledky při dosažení určitého cíle. V souvislosti s projektem INNOVAge je dobrá praxe defi nována jako již existující výzkumný a inovační klastr se systémem iniciativ v regionech EU v oblasti politiky, kterou se projekt zabývá: eko-inovace ve službách, aplikace, zařízení, sítě a systémy, které fungují společně při vytváření inteligentních domů a bytů na podporu a pro zlepšení nezávislého/samostatného života seniorů. Výzkumné a inovační klastry (R&IDC) lze defi novat jako klastry, které jsou založené na výzkumu a vývoji jako zdrojích inovativnosti a konkurenceschopnosti a současně jsou relativně méně založeny na ostatních zdrojích. Obvykle se liší od standardních technologických a inovačních klastrů tím, že mají hlubší vědecko-výzkumný základ a schopnost vytvářet větší počet inovačních podniků, které jsou schopny využít výzkum pro své komerční aktivity. Ve výzkumných a inovačních klastrech hrají klíčovou roli vysokoškolské instituce a výzkumná centra. Výzkumné a inovační klastry jsou silně ovlivněny výzkumem, technologickým rozvojem a inovacemi, a tedy závisí na efektivních tocích vědomostí a vědecko-průmyslové spolupráci usnadňující specifi cké procesy učení a inovační aktivity. Mnozí aktéři jsou obvykle zapojeni do formulování a implementace politik výzkumných klastrů vyžadujících K.Insogna, H.Wilhem, Research Driven Cluster. Overview on RDC Policies, methods of characterization and examples of best practices -Report funded by TRANSREG NCP project

10 zavedení efektivních koordinačních mechanismů: je třeba se proto soustředit na víceúrovňové řízení (governance) při vytváření účinnějších intervencí na podporu politiky tvorby klastrů. Vyspělé výzkumné a inovační klastry (např. SEHTA) představují příklady dobré praxe, které se partneři projektu INNOVAge snaží podpořit a později přenést do regionů, které se dosud nezačaly koordinací klíčových aktérů a politik v oblasti výzkumných a inovačních klastrů zabývat. Cílem je rovněž podporovat rozvoj a mezinárodní networking mezi výzkumnými a inovačními klastry. 10

11 4. Metodika Každý z partnerů projektu INNOVAge shromáždil informace o příkladech dobré praxe buďto na základě zkušenosti vlastní organizace při budování inovačního klastru nebo na základě zkušeností ze svého regionu po provedení vlastní analýzy a benchmarkingu. Materiály byly shromažďovány od července do prosince 2012 s použitím společné předlohy pro usnadnění získávání informací a srovnávaní výsledků mezi jednotlivými zeměmi. Získané materiály se vztahují k následujícím tématům: - Výzkumné a inovační klastry - Projekt zaměřený na AAL (Ambient Assisted Living) nebo na řešení pro nezávislý/samostatný život realizovaná ve spolupráci s klíčovými aktéry modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice (quadruple helix model) Každý příklad dobré praxe obsahuje tyto informace: - Název praxe - Přesné téma / řešený problém - Cíle praxe - Místo realizace - Podrobný popis praxe - Vyhodnocení výsledků - Kritéria pro hodnocení - Vypracování scénáře - Poučení z dobré praxe - Kontaktní informace - Další možné zajímavé informace 11 Partneři projektu INNOVAge prezentovali a diskutovali všechny příklady dobré praxe během studijní návštěvy v Londýně.

12 12

13 5. Další kroky Výběr a identifi kace příkladů dobré praxe jsou součástí celkového procesu výměny znalostí a vzdělávacích příležitostí, které jsou shrnuty níže: Cross Analysis Good Practice Selection mapping and SWOT Analysis All PPs involved By June 2012 Mapping & SWOT Analysis 1Cross Analysis By Sept PP8 with PP16+14/15 At least 14 All PPs involved By Dec GP Catalogue GP Poster Gallery Good Practice Detection Matrix of PP needs - GPs N. 9 GP selected By June 2013 From July 2013 to July 2014 Only LG PPs MG organize mentoring visits PILOTACTION 1. Workshop a prezentace posterů, Valladolid, Španělsko. Katalog příkladů dobrých praxí bude sloužit jako základ pro diskuzi na setkání ve Valladolidu v rámci prezentace a výstavy příkladů dobré praxe, které se zúčastní partneři společně s aktéry z partnerských regionů. 2. Společný výběr příkladů dobré praxe 13 Learning Group vybere za podpory Mentoring Group příklady dobré praxe vhodné k přenosu do příslušných oblastí. Devět těchto příkladů bude vybráno na setkání ve Valladolidu. 3. Přenositelnost Příklady dobré praxe jsou vybírány s ohledem na jednotlivá kritéria přenositelnosti. Seznam těchto kritérií je uveden níže:

14 Fáze I: Check-list pro přenositelnost Ano Potřeba řešení Ne 1. Řeší daný příklad dobré praxe stejný problém, s jakým se potýká váš region? 2. Je daný příklad dobré praxe v souladu s regionálním plánem či strategií? 3. Jsou naplněny institucionální předpoklady? 4. Jsou splněny předpoklady týkající se znalostní struktury? 5. Existují dostatečné fi nanční zdroje? 6. Je příklad dobré praxe v souladu s celkovou strukturou ve vašem regionu? 7. Je nástroj kompatibilní se stávajícími projekty ve vašem regionu? 8. Jsou splněny požadavky týkající se společenského kapitálu, důvěryhodnosti a spolehlivosti? Fáze II: Před-implementační potřeby Fáze III: Přizpůsobení potřeb dobré příkladu dobré praxe na úrovni: 14 Obsah Infrastruktura Instituce Financování Fáze IV: Monitoring a hodnocení

15 6. Přehled INNOVAge regionů - LP: Marche Region (IT) Region Marche vybral dva příklady dobré praxe s podporou SVIM jeho RRA působící jako generální sekretariát v projektu INNOVAge. SVIM začal výzkum podrobnou analýzou seznamu průmyslových okrsků, ofi ciálně uznávaných italským ministerstvem školství, univerzitami a vědci (MIUR). Ve skutečnosti mají italské průmyslové okrsky stejný význam jako inovace a klastry zaměřené na výzkum, na čemž se usnesli partneři projektu. Tento seznam zahrnuje 24 průmyslových okrsků. SVIM provedl výběr daných okrsků podle následujících kritérií: existence 5 a více let, ofi ciální internetová stránka, zaměření koherentní s cíli projektu INNOVAge. Po tomto prvním screeningu odpovídaly všem třem kritériím pouze dva okrsky: Habitech (Trentino okrsek pro technologie, energetiku a životního prostředí), Piemonte ICT klastr a Torino Wireless. První, složený z více než 300 podniků, výzkumných organizací a veřejných agentur, s obratem téměř miliardy eur a 8000 zaměstnanci, se zaměřuje na zelené budovy představující centrum excelence a na prostředí, ve kterém žijeme. Druhý Piemonte ICT klastr je všeobecně považován za špičku na evropské úrovni, co se týče organizovaných ekologických systémů, které stimulují inovace a hospodářský rozvoj pro dané odvětví (ICT) na určitém území; má velký význam pro odvětví informačních a komunikačních technologií, pokud jde o eko-inovace, inteligentní domy a nezávislý/samostatný život. Za účelem poznání a získání potřebných informací o klastru Habitech a Torino Wireless, zorganizoval SVIM dvě studijní návštěvy se zástupci regionální samosprávy a vysokých škol. - PP2: (FR) Příklad dobré praxe byl identifi kován prostřednictvím příběhu o vytvoření klastru: sám o sobě může být považován za příklad dobré praxe, protože reaguje na potřeby lokálního prostředí poskytováním podpory pro ekonomický rozvoj. Poskytuje konkrétní a trvanlivé výsledky, informace a školení. Zástupci klastru se účastní mezinárodních výstav a organizují konference. 15 Tento příklad dobré praxe je zvláště zajímavý, protože je to úspěšný příběh, který ukazuje jak založit nový klastr a pomocí něj vybudovat lokální systém šetrný k životnímu prostředí, zaplňující mezeru ve stávajícím systému, přinášející udržitelnost a poskytující příležitosti pro své členy. nabízí dvojí přínos k hospodářskému rozvoji regionu Grenoble/Isère: a) nově vytvořená pracovní místa v bioprůmyslu; b) zlepšení přístupu na mezinárodní trhy pro místní inovativní fi rmy (zvýšení fi nancování a podpora mezinárodních aktivit).

16 využívá celou řadu nástrojů k podpoře své činnosti: informace a propagační nástroje (newslettery, tiskové zprávy, portál služby technologie, reklamní letáky, fi lm, ochranné známky, atd.), partnerskou spolupráci (mapování společností v oblasti Rhone-Alpes zabývajících se zdravotnickou technikou, internetový veletrh pracovních příležitostí) a metodiky hodnocení (průzkumy spokojenosti, rozhovory, pracovní skupiny). - P3 BIF (FI): Příklad dobré praxe byl vybrán na základě návrhu společnosti Culminatum Ltd., která je koordinátorem bio/lifescience klastru v regionu Helsinky. Materiál dobré praxe byl poskytnut odpovědným partnerem - Aalto University. - PP4: Sofi a Municipality (BG) Vybraný příklad dobré praxe je služba poskytovaná sociálním podnikem města Sofi e s názvem Sociální patronát. Podnik poskytuje kvalitní péči o seniory přímo v jejich domovech. Poskytovaná služba respektuje důstojnost lidí a je v souladu s jejich životním stylem. Uživatelé jsou vyzýváni, aby se účastnili rozhodovacího procesu ve všech otázkách týkajících se jejich vlastního života. Sociální pracovníci podporují rozvoj jejich silných stránek a pozitivní vlastnosti v hodnotovém systému každého uživatele. Způsob, jakým jsou služby poskytovány, vytváří možnosti rozvoje inovačních přístupů v oblasti formy péče a podpory pro každodenní činnosti a plné účasti na veřejném životě cílové skupiny. Informace byly shromážděny prostřednictvím průzkumu mezi uživateli této sociální služby. - PP5: Region of Central Macedonia (EL) 16 Příklad dobré praxe byl identifi kován prostřednictvím účasti regionu Střední Makedonie v projektu T-seniority jako partnera projektu. T-seniority byl vybrán jako příklad dobré praxe, jelikož navrhuje inovativní řešení využívání nových technologií s cílem podpořit nezávislý život přes digitální televizi. Projekt je založen na integraci digitálních služeb zaměřených na seniory a nedostatečně informované publikum s přístupem přes TV. Podle průzkumu mezi uživateli, ukazují výsledky projektu vysoký stupeň využitelnosti služby, spokojenost uživatelů, faktor sociální integrace a udržitelnost. Informace byly shromažďovány prostřednictvím projektových výstupů a informačních materiálů projektu T-seniority. Kromě toho byly doplňující informace získávány na interních schůzkách s RCM projektovým manažerem a zaměstnanci T-seniority.

17 - PP6 Junta de Castilla y Leon and PP11: INTRAS Foundation ve Španělsku Aby bylo možné identifi kovat přenositelný příklad dobré praxe v rámci projektu INNOVAge, byl proveden průzkum a rozhovory (v případě potřeby) týkající se pěti současných španělských formálních nebo neformální uskupení v oblasti nezávislého/samostatného života seniorů. Informace získané z každého klastru byly porovnány se souborem kritérií předem defi novaných regionálním řídícím orgánem sociálních služeb Castilla y León a odborníků INTRAS. Tato kritéria konkrétně zahrnují: udržitelnost, úspěšnost dle hospodářských čísel, počet běžících projektů, roli zvýšení konkurenceschopnosti regionu, inovační výrobky a služby, eko-inovační iniciativy, posun na mezinárodní úroveň a modely řízení. Jako nejvhodnější příklad dobré praxe byla nakonec vybrána platforma evia. - PP7 Geroskipou Municipality (CY) Na Kypru je hlavním problémem nedostatečná péče o seniory a tudíž potřeba reformy sociální strategie na národní úrovni. Ve městě Paphos a v oblasti Geroskipou existuje rostoucí potřeba zlepšit služby pro obyvatele s tím, jak se obec musí vypořádávat s rostoucím počtem obyvatel starších 70 let. V tomto věku starší lidé často podstupují operace, a to ve spojení se skutečností, že většina z nich nedisponuje potřebnou péčí a adekvátním zařízením domácnosti. Jsou proto potřeba zvláštní opatření pro zlepšení kvality života, zejména během prvního období rehabilitace. Obec Geroskipou, spolu s podporou Academia (Cyprus University of Technology) jsou v procesu identifi kace inovativních nástrojů soukromého sektoru a přenáší řešení do této oblasti působnosti. - PP8 SEHTA (UK): Rolí regionálního rozvojového centra v jihovýchodní Anglii je vytvoření nových udržitelných podniků. V minulosti byla většina úsilí vynaložena na identifi kaci inovací v rámci akademické sféry a na fi nanční spolupráci mezi touto sférou a sférou průmyslu prostřednictvím mechanismů, jako je spolupráce R&D (věda a vývoj). Tento přístup nemusí vždy vést ke vzniku nových podniků z několika důvodů: a) pro malé a střední podniky je doba uvádění inovací na trh příliš dlouhá, b) proces je příliš hnaný technologiemi, c) příliš široký rozsah téma v souvislosti s existencí skutečných dopadů. S ohledem na výše zmíněné přijala SEHTA alternativní přístup, který: a) začal tím, že určil prioritní oblasti pro péči v příštím desetiletí, b) se více zaměřil na uživatele a více se orientoval na malé a střední podniky. Zatímco implementace tohoto přístupu je časově náročnější než spolupráce v oblasti R&D, kde byl dosud využíván, výsledkem je rychlý vývoj a uvádění na trh nových produktů v oblasti péče a služeb. Náš ICE-T přístup fi nancoval přes desítku inovativních projektů a služeb v tele-asistenční péči a v elektronickém zdravotnictví. 17

18 - PP9 Development Centre Litija (SI) : Hledali jsme nejlepší příklad dobré praxe mezi aktivními slovinskými klastry, které implementují aktivity z oblasti nezávislého/samostatného života pro seniory. Tímto oborem se nezabývá příliš klastrů, a tak jsme měli jen omezené možnosti pro výběr příkladu dobré praxe. Jsme přesvědčeni, že vybraný příklad dobré praxe nejlépe odpovídá zaměření projektu. Tento příklad dobré praxe byl identifi kován v souladu s defi nicí příkladu dobré praxe projektu (aktivní klastr, nezávislý/samostatný život). Pro popis příkladu dobré praxe na území Slovinska, jsme provedli rozhovor s Dr. Imre Cikajlo, který je projektovým manažerem ve společnosti partnera projektu rehabilitačního ústavu SOČA slovinské univerzity, který se účastní projektu SAMinZDRAV. Po rozhovoru následovala ještě ová korespondence k upřesnění popisu příkladu dobré praxe. - PP10: Lihuanian Innovation Centre (LT) Informace o příkladu dobré praxe byly shromážděny prostřednictvím osobních setkání a telefonických rozhovorů. S některými členy klastru pak proběhlo skupinové setkání. Hlavním důvodem pro zvolení tohoto příkladu byla skutečnost, že je litevským rozvíjejícím se klastrem. Tento klastr je orientován na obchod a inovace; zahrnuje koncové uživatele a příslušné výzkumné pracovníky a zaměřuje se na inteligentní domy a nezávislý/samostatný život seniorů. Žádná jiná praxe v Litvě neodpovídá cílům a cílové skupině projektu INNOVAge tak přesně. - PP12 : Regionální rozvojová agentura jižních Čech, RERA, a.s. (CZ) 18 Robo M. D. je jedním z osmi úspěšných pod-projektů realizovaných v období od února 2010 do října 2011 v rámci projektu Innovation 4 Welfare (programu Interreg IVC), na kterém RERA spolupracovala jako partner. Tento příklad dobré praxe, robot pro monitorování a detekci kritických situací s cílem zlepšit kvalitu života rizikových pacientů ( jako jsou např. senioři) a současně s cílem snížení nákladů na domácí péči dokazuje, že inovace mohou zlepšit kvalitu života prostřednictvím meziregionální spolupráce a zapojení více aktérů. Tento podprojekt podnítil vznik nových řešení v oblasti zdravotnictví: poptávka se zaměřuje zejména na nové rehabilitační techniky a pomoc na dálku. - PP13: Rzeszow Regional Development Agency (PL) Výběr příkladu dobré praxe v oblasti Podkarpacie byl proveden přezkoumáním stávajících uskupení, zabývajících se tématem projektu INNOVAge. Podkarpatský klastr obnovitelné energie Projekt inteligentní ekologické bydlení 2020 byl nakonec vybrán jako příklad dobré praxe, protože nejlépe vyhovoval projektu INNOVAge (eko-nezávislý/samostatný život, zapojení všech funkcí inteligentních domů, využití nejnovějších technologií v oblasti ekologie, inovativní produkty a služby, zvýšení konkurenceschopnosti regionu, model použitelný v jiných regionech).

19 - PP14: TNO (NL) Odchýlení od specifi ckého statutu TNO (zřízeného zákonem na podporu inovací malých a středních podniků a k řešení sociálních otázek) mělo za následek představení způsobů přenesení výsledků a výstupů vědeckého bádání (např. inovativních vynálezů) do praxe. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, bylo cestou SBIR (Small Business Innovation Research). Program TNO SBIR byl vyvinut tak, aby posílil vazby mezi vynálezy a inovacemi. Původní myšlenky vyvinuté TNO mají nyní šanci být přeneseny do malých a středních podniků prostřednictvím networkingu, jehož výsledkem může být přenesení vynálezu do komerční sféry. Tato praxe stojí za zmínku, protože posiluje vazby mezi vývojem a aplikováním a současně podporuje malé a střední podniky. V podstatě se jedná o soutěž, ve které jen ty nejlepší nápady mohou být dále rozvíjeny. - PP15 Blekinge Institute of Technology (SE) Tento příklad dobré praxe byl vybrán jako dobrý příklad zapojení různých relevantních aktérů: koncových uživatelů, příbuzných, zaměstnanců, obce, akademiků, politiků a podniků. Tato praxe byla založena na konkrétní potřebě vybudování nového domu pro seniory s hlubším porozuměním potřebám a technologiím. Významnou roli hrálo zapojení vědců a klíčových aktérů. Tento příklad dobré praxe byl identifi kován na základě různých probíhajících projektů v daném partnerském regionu. 19

20 7. Soubor příkladů dobré praxe Kapitola zahrnuje přehled příkladů dobré praxe shromážděných partnery projektu INNOVAge. Tyto příklady dobré praxe jsou prezentovány v abecedním pořadí podle témat. Témata se dotýkají projektů na vznik a podporu rozvoje klastrů, dotačních politik, řízení, nezávislého/samostatného života, inteligentních domů nebo nástrojů inovační politiky. Příklady dobré praxe byly rozděleny do dvou kategorií: - Vývoj klastrů, řízení a politiky. - Inovativní nástroje pro nezávislý/samostatný život a inteligentní domy: systémy, sítě a ICT služby. 7.1 Přehled dle témat V této části jsou příklady dobré praxe seskupeny podle témat: STÁT NÁZEV DOBRÉ PRAXE 20 - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija Vývoj klastrů, řízení a politiky - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation - GP3: GAC written by Geroksipou municipality - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland

21 - GP6: ICE-T written by SEHTA - GP7: The Grenoble- Isère Health Cluster - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology - G10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency - GP11: TNO SBIR written by TNO - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM Inovativní nástroje pro nezávislý/samostatný život a inteligentní domy: systémy, sítě a ICT služby - GP13: Robo M.D. written by RERA - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 7.2 Přehled dle geografi ckého pokrytí V této části jsou představeny všechny regiony/země, v nichž byly příklady dobré praxe vybrány. 21

22 Příklady dobré praxe projektu INNOVAge vybrané z následujících zemí: ZEMĚ NÁZEV DOBRÉ PRAXE Slovinsko - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija Španělsko - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation Kypr - GP3: GAC written by Geroksipou municipality Itálie - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM Finsko - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland Anglie - GP6: ICE-T written by SEHTA 22 Francie - GP7: The Grenoble- Isere Health Cluster Litva - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC Švédsko - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology

23 Polsko - GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency Nizozemsko - GP11: TNO SBIR written by TNO Česká republika - GP13: Robo M.D. written by RERA Bulharsko - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality Řecko - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 7.3 Přehled dle přístupu k uživatelům Uživatelsky řízená inovační politika podporuje systematické zapojení koncových uživatelů během inovačního procesu. V naší oblasti práce se v uživatelsky řízeném inovačním přístupu používají nástroje jako vývojové platformy, strategické návrhy a návrhy služeb, internetové nástroje pro sběr a analýzu informací, etnografi e a další metody analýzy a průzkumu potřeb zákazníků. 23 Došlo k zapojení koncových uživatelů do příkladů dobré praxe?

24 Příklad dobré praxe Ano Ne Částečně 1. GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) Partner: Development Centre Litija x 2. GP2: evia. Partners: Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation x 3. GP3: GAC. Partner: Geroksipou municipality x 4. GP4: HABITECH. Partner: Marche Region and SVIM x 5. GP5: Health Factory Initiative. Partner: The Baltic Institute of Finland x 6. GP6: ICE-T. Partner: SEHTA x 7. GP7 : The Grenoble Isere Health Cluster. Partner: x 8. GP8: MONAK2 Cluster. Partner: Lithuania Innovation Centre-LIC x 9. GP9: Senior well living BTH Sweden. Partner: The Blekinge Institute of Technology x GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster. Partner: Rzeszow Regional Development Agency x 11. GP11: TNO SBIR. Partner: TNO x 12. GP12: Torino Wireless- the Piemonte ICT cluster. Partner: Marche Region and SVIM x 13. GP13: Robo M.D. Partner: RERA x 14. GP14: Social Patronage. Partner: Sofi a Municpality x 15. GP15: T-Seniority. Partner: Region of Central Macedonia x

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest

Internacionalizace, projekt Cluster COOP. Regionální setkání CluStrat; Cheb Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Internacionalizace, projekt Cluster COOP Regionální setkání CluStrat; Cheb 7.3.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Obsah: Internacionalizace Co? Proč? Jak? Podpora internacionalizace Národní a evropský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

SME instrument v praxi 2014

SME instrument v praxi 2014 PNO is market leader in innovation PNO is market financing, leader with in a innovation special focus financing, on grants. with Our a special service focus model on aims grants. at supporting Our service

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI IMPLIKACE KONCEPTU SMART CITY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI CityCON, Písek 22.9.2016 PhDr. Mgr. Ivo Říha Mgr. Peter Svoboda SIC ZAHÁJENÍ ČINNOSTI Podpis zakládajících listin 3. 6. 2015 Tým SIC vznikal od října

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory

Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Aktivity MPO vedoucí k většímu zapojení českých podniků do evropských programů podpory Ing. Marcela Příhodová vedoucí oddělení Oddělení podpory vazby OPPIK na komunitární programy Smart služby pro rozvoj

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP EUREKA Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Doing business through technology EUREKA a Eurostars > 2 Obsah přednášky Zaměření a cíle programů

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

seminář Programy Interreg pro kraj a obce: investice a výměna zkušeností

seminář Programy Interreg pro kraj a obce: investice a výměna zkušeností SIC / PP8 Praha, 19.7.2017 seminář Programy Interreg pro kraj a obce: investice a výměna zkušeností 1 Program Nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE zahrnuje země: Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Chytrá města a energetika v pracovním programu

Chytrá města a energetika v pracovním programu Chytrá města a energetika v pracovním programu 2016-2017 Ing. Veronika Korittová, NCP pro energii a EURATOM 18. 11. 2015 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

4th National Conference on Sustainable Chemistry

4th National Conference on Sustainable Chemistry 4th National Conference on Sustainable Chemistry Milan, 1 December 2016 Federchimica Auditorium Ladislav Novák 1 Technology Platforms ETP SusChem ČTP Biofuels ČTP Plastics 2 Technology Platforms Framework

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Společenskou výzvu 6 Evropa v měnícím se světě Národní kontakt pro program Věda se společností a pro společnost pacvon@tc.cz

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Nové nástroje v programu Horizont 2020 (SME Instrument, Fast Track to Innovation Pilot)

Nové nástroje v programu Horizont 2020 (SME Instrument, Fast Track to Innovation Pilot) Nové nástroje v programu Horizont 2020 (SME Instrument, Fast Track to Innovation Pilot) Ing. Veronika Korittová, NCP pro energetiku a EURATOM 20. března 2015 E-mail: korittova@tc.cz Tel.: 234 006 115 Technologické

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

FI_PPP INTERNET BUDOUCNOSTI

FI_PPP INTERNET BUDOUCNOSTI FI_PPP INTERNET BUDOUCNOSTI Praha, 7. února 2013 Eva HILLEROVÁ, NCP pro ICT 7. RP 1 ICT PROGRAM a FI - PPP FI PPP je součástí ICT programu (9,6 miliard ) Struktura ICT programu: 8 Challenges + FET +...

Více

Space research v H2020

Space research v H2020 Space research v H2020 a projektové možnosti pro členy SDT Praha 14. 2. 2014 Ondřej Mirovský, TC AV ČR, s využitím podkladů DG ENTR Nový rozpočet EU (MFF) a SPACE 2014-2020 ~ 3.800 M ~ 1.400 M ~ 6.300

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation. Liberec 19.9.2013

PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation. Liberec 19.9.2013 1 PROINCOR - vaše cesta k inovacím your way to innovation Proactive Innovation Support for SME s in the Corridor from the Baltic to the Mediterranean Sea Aktivnější inovační podpora pro malé a střední

Více

Program meziregionální spolupráce Interrer Europe

Program meziregionální spolupráce Interrer Europe European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies Program meziregionální spolupráce Interrer Europe 5. dubna 2016 Hradec Králové Geografické vymezení programu

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

SYNERGIES WITH RESEARCH AND INNOVATION FUNDS: STAIRWAY TO EXCELLENCE 03 MARCH Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.

SYNERGIES WITH RESEARCH AND INNOVATION FUNDS: STAIRWAY TO EXCELLENCE 03 MARCH Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. SYNERGIES WITH RESEARCH AND INNOVATION FUNDS: STAIRWAY TO EXCELLENCE 03 MARCH 2016 Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. 1 MODELING PUBLIC SPENDING FOR R&DI AS A % OF GDP MODEL 1: LONG-TERM OUTLOOK 1.00% 0.90% 0.80%

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Otevřený přístup v kontextu 7. RP a dalšího směřování

Otevřený přístup v kontextu 7. RP a dalšího směřování Otevřený přístup v kontextu 7. RP a dalšího směřování Lucie Vavříková 23. března 2011 Základní fakta o otevřeném přístupu Open Access (OA) = otevřený / volný přístup Přístup k výsledkům Přístup k infrastrukturám

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

FMB2013 Facility Management Benchmarking. Alstanet s.r.o. Lisabonská 4/ Praha 9

FMB2013 Facility Management Benchmarking. Alstanet s.r.o. Lisabonská 4/ Praha 9 Facility Management Benchmarking Alstanet s.r.o. Lisabonská 4/2394 190 00 Praha 9 www.alstanet.cz Benchmarking je: Identifikace vlastních nákladových pozic účastníků ve srovnání s ostatními Identifikace

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více