Good Practices Catalogue

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Good Practices Catalogue"

Transkript

1 Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund

2 Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster development and local strategic partnership coordination. 2 Clustering Creating a European network of companies and associated institutions (public - business - private - research sectors and end users) sharing similar interests regarding innovation policies and independent living of the elderly. InnoHubs Launching 14 regional innovation offices aiming to strength the knowledge and cooperation activities between actors focusing on eco-innovation and smart home for the elderly. Policy strategies Addressing ageing issues and devising new policy strategies that are capable of significantly improving the lives of the elderly.

3 Rejstřík 1. Předmluva 5 2. Prezentace projektu INNOVAge 6 3. Defi nice příkladů dobré praxe 9 4. Metodika Další kroky Přehled INNOVAge regionů Soubor příkladů dobré praxe Přehled dle témat Přehled dle geografi ckého pokrytí Přehled dle přístupu k uživatelům Přehled dle typu nástroje Přehled příkladů dobré praxe 27 - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija 28 - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation 34 - GP3: GAC written by Geroksipou municipality 40 - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM 43 - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland 51 - GP6: ICE-T written by SEHTA 56 - GP7: The Grenoble- Isère Health Cluster 61 - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC 67 - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology 70 - G10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency 74 - GP11: TNO SBIR written by TNO 77 - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM 80 - GP13: Robo M.D. written by RERA 88 - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality 92 - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 97 3

4 4

5 1. Předmluva Kvalita života je do značné míry dána schopností seniorů zachovat si svou samostatnost a nezávislost. Proto roste význam výrobků a služeb, které podporují samostatný život v přirozeném prostředí (doma). Pro efektivní rozvoj a využívání těchto výrobků a služeb je potřeba zapojení různých oblastí politiky jak na národní tak evropské úrovni: např. politiky z oblasti sociální, regulace trhu práce, zdraví a péče, bydlení, vědy a výzkumu, podpory informačních a komunikačních technologií (ICT). Do budoucna bude hlavním úkolem rozvíjet politiky zejména v oblasti podpory ICT, které budou integrovány do politik welfare a sociální integrace v kontextu měnící se společnosti. Ambiciózním cílem projektu INNOVAge je přehodnotit tradiční politické a ekonomické rozdělení kompetencí za účelem organizace relevantních aktérů a aplikace strategií dle modelu výzkumných a inovačních klastrů (Research and Innovation Driven Clusters) zaměřených na potřeby seniorů. Všude v Evropě hledají veřejné orgány státní správy ve spolupráci se soukromými subjekty a univerzitami ideální řešení pro své regiony. INNOVAge je pak novým způsobem, jak posílit inovace a zlepšit účinnost regionálních inovačních politik. Následující stránky katalogu příkladů dobré praxe (Good Practice) obsahují podrobné informace o zkušenostech zjištěných partnery projektu INNOVAge napříč Evropskou unií jako příkladů aplikace modelu výzkumných a inovačních klastrů v reakci na společenskou výzvu - stárnoucí společnost (ageing society). 5 Region Marche (Itálie) Vedoucí partner projektu INNOVAge

6 2. Prezentace projektu INNOVAge Projekt INNOVAge (podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je podporován z programu INTERREG IVC. Cílem projektu je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu a poradenství na regionální a meziregionální úrovni. Do projektu je zapojeno 14 evropských regionů. 6 Současné stárnutí populace představuje velkou výzvu pro regiony závislé na tradičním politickém rozdělení kompetencí a na tradičních průmyslových odvětvích. Demografi cké trendy však vyžadují inovativní politický přístup, který bude posilovat tvůrčí interakce v rámci trojúhelníku znalostí (poskytovatelé péče-podniky-akademický výzkum). Z ekonomického hlediska pak inteligentní domácí řešení nabízejí možnost nasazení nejmodernějších technologií a přístupů na úrovni systému k navrhování nových typů inteligentního bydlení šetrného k životnímu prostředí. Projekt INNOVAge je zaměřen na: 1. Nezávislý/samostatný život: zaměřeno na pomoc seniorům žít déle samostatně ve svém přirozeném prostředí (doma), a to zvýšením míry jejich samostatnosti a podporou asistenčních služeb při jejich pravidelných každodenních aktivitách.

7 2. Eko-inovace vztahující se k inteligentním domům: podporou přijetí chytrých řešení se domy stávají dostupnější a pohodlnější pro seniory a navíc přispívají k minimalizaci dopadu každodenního života na životní prostředí. Navzdory obrovskému potenciálu konceptů nezávislého/samostatného života a uplatňování ekoinovativních řešení (které byly představeny v pilotních studiích v celé Evropě) jsou jejich přínosy a technická vyspělost stále omezené. Cílem projektu INNOVAge je šířit inovace a příklady dobré praxe prostřednictvím partnerství 14 spolupracujících organizací. Tyto instituce zahrnují výzkumná a technologická centra zaměřená na sociální problematiku, regionální rozvojové agentury, města či samotné regionální vlády z Itálie, Francie, Finska, Bulharska, Řecka, Španělska, Kypru, Velké Británie, Litvy, Slovinska, Polska, Nizozemska a Švédska. Českou stranu zastupuje v projektu Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. Partneři jsou podporováni v každodenním řízení projektu organizací SVIM (Itálie), která jako vedoucí partner dohlíží na řízení projektu, na správnost implementace aktivit projektu a koordinace aktivit probíhajících na místní a meziregionální úrovni v souladu s cíli projektu a s rozpočtem. Země účastnící se projektu INNOVAge lze rozdělit do dvou skupin: první skupinu (Mentoring Group) tvoří regiony s vyspělými klastry (SEHTA a a s partnery s odbornými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi v oblasti, kterou se projekt INNOVAge zabývá (TNO, BHT, BIF). Druhá skupina (Learning Group) se skládá z učících se regionů, jenž jsou méně inovativní a/nebo organizovány dle tradičního rozdělení kompetencí. Aktivity projektu zahrnují networking a výměnu znalostí se zvláštním zaměřením na kapitalizaci stávajících příkladů dobré praxe v rámci partnerství, resp. implementaci těchto příkladů dobré praxe z vyspělých klastrů do méně inovativních regionů. Projekt byl zahájen realizací mapování a zpracováním SWOT analýz, což byl základ pro meziregionální práci. Zdůrazněny tak byly některé společné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Partneři zároveň začali s identifi kací příkladů dobré praxe, a jako součást procesu učení proběhla výměna názorů ohledně obsahu, metodiky a úskalí, kterým se vyvarovat. Katalog je tedy výběrem příkladů dobré praxe identifi kovaných partnerskými regiony. 7 Identifi kace příkladů dobré praxe je doprovázena dalšími činnostmi jako je/jsou: - Pět studijních návštěv k poznání vyspělých klastrů a naučení se nejlepších způsobů, jak podporovat rozvoj modelů inovačních klastrů ve vybraných projektových oblastech pořádaných následujícími partnery: klastr i-live region Marche (IT), klastr Grenoble (FR), SEHTA (UK), TNO-Noord-Brabant (NL), BIF - Helsinki (FI). - Šest seminářů určených k diskusi mezi klíčovými aktéry na nejrůznější témata (metodiky se zaměřením na koncové uživatele (end users), eko-inovace pro více služeb a produktů nezávislého/ samostatného života, uživatelsky orientovaná řešení ke zlepšení nezávislého/samostatného života seniorů apod.)

8 - Tři meziregionální školení zaměřená na regionální politiky za účelem podpory chápání dané problematiky, usnadnění implementace příkladů dobré praxe, zlepšení jejich kompetence v řízení klastrů, zdokonalení koordinace zapojení místních klíčových aktérů a zvýšení povědomí o některých nových nástrojích ve prospěch regionální konkurenceschopnosti. Očekávaným výsledkem je navržení nové podoby politik a přístupů tak, aby byly více inovativní, multidisciplinární a více zaměřené na potřeby uživatelů. Více informací je k dispozici na. 8

9 3. Defi nice příkladů dobré praxe V rámci programu INTERREG IVC je dobrá praxe defi nována jako iniciativa (např. metoda/y, projekt, proces) v jedné z tematických priorit programu, která se již osvědčila a která má potenciál být implementována do jiné geografi cké oblasti. To, že se dobrá praxe osvědčila, znamená, že již poskytla konkrétní a měřitelné výsledky při dosažení určitého cíle. V souvislosti s projektem INNOVAge je dobrá praxe defi nována jako již existující výzkumný a inovační klastr se systémem iniciativ v regionech EU v oblasti politiky, kterou se projekt zabývá: eko-inovace ve službách, aplikace, zařízení, sítě a systémy, které fungují společně při vytváření inteligentních domů a bytů na podporu a pro zlepšení nezávislého/samostatného života seniorů. Výzkumné a inovační klastry (R&IDC) lze defi novat jako klastry, které jsou založené na výzkumu a vývoji jako zdrojích inovativnosti a konkurenceschopnosti a současně jsou relativně méně založeny na ostatních zdrojích. Obvykle se liší od standardních technologických a inovačních klastrů tím, že mají hlubší vědecko-výzkumný základ a schopnost vytvářet větší počet inovačních podniků, které jsou schopny využít výzkum pro své komerční aktivity. Ve výzkumných a inovačních klastrech hrají klíčovou roli vysokoškolské instituce a výzkumná centra. Výzkumné a inovační klastry jsou silně ovlivněny výzkumem, technologickým rozvojem a inovacemi, a tedy závisí na efektivních tocích vědomostí a vědecko-průmyslové spolupráci usnadňující specifi cké procesy učení a inovační aktivity. Mnozí aktéři jsou obvykle zapojeni do formulování a implementace politik výzkumných klastrů vyžadujících K.Insogna, H.Wilhem, Research Driven Cluster. Overview on RDC Policies, methods of characterization and examples of best practices -Report funded by TRANSREG NCP project

10 zavedení efektivních koordinačních mechanismů: je třeba se proto soustředit na víceúrovňové řízení (governance) při vytváření účinnějších intervencí na podporu politiky tvorby klastrů. Vyspělé výzkumné a inovační klastry (např. SEHTA) představují příklady dobré praxe, které se partneři projektu INNOVAge snaží podpořit a později přenést do regionů, které se dosud nezačaly koordinací klíčových aktérů a politik v oblasti výzkumných a inovačních klastrů zabývat. Cílem je rovněž podporovat rozvoj a mezinárodní networking mezi výzkumnými a inovačními klastry. 10

11 4. Metodika Každý z partnerů projektu INNOVAge shromáždil informace o příkladech dobré praxe buďto na základě zkušenosti vlastní organizace při budování inovačního klastru nebo na základě zkušeností ze svého regionu po provedení vlastní analýzy a benchmarkingu. Materiály byly shromažďovány od července do prosince 2012 s použitím společné předlohy pro usnadnění získávání informací a srovnávaní výsledků mezi jednotlivými zeměmi. Získané materiály se vztahují k následujícím tématům: - Výzkumné a inovační klastry - Projekt zaměřený na AAL (Ambient Assisted Living) nebo na řešení pro nezávislý/samostatný život realizovaná ve spolupráci s klíčovými aktéry modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice (quadruple helix model) Každý příklad dobré praxe obsahuje tyto informace: - Název praxe - Přesné téma / řešený problém - Cíle praxe - Místo realizace - Podrobný popis praxe - Vyhodnocení výsledků - Kritéria pro hodnocení - Vypracování scénáře - Poučení z dobré praxe - Kontaktní informace - Další možné zajímavé informace 11 Partneři projektu INNOVAge prezentovali a diskutovali všechny příklady dobré praxe během studijní návštěvy v Londýně.

12 12

13 5. Další kroky Výběr a identifi kace příkladů dobré praxe jsou součástí celkového procesu výměny znalostí a vzdělávacích příležitostí, které jsou shrnuty níže: Cross Analysis Good Practice Selection mapping and SWOT Analysis All PPs involved By June 2012 Mapping & SWOT Analysis 1Cross Analysis By Sept PP8 with PP16+14/15 At least 14 All PPs involved By Dec GP Catalogue GP Poster Gallery Good Practice Detection Matrix of PP needs - GPs N. 9 GP selected By June 2013 From July 2013 to July 2014 Only LG PPs MG organize mentoring visits PILOTACTION 1. Workshop a prezentace posterů, Valladolid, Španělsko. Katalog příkladů dobrých praxí bude sloužit jako základ pro diskuzi na setkání ve Valladolidu v rámci prezentace a výstavy příkladů dobré praxe, které se zúčastní partneři společně s aktéry z partnerských regionů. 2. Společný výběr příkladů dobré praxe 13 Learning Group vybere za podpory Mentoring Group příklady dobré praxe vhodné k přenosu do příslušných oblastí. Devět těchto příkladů bude vybráno na setkání ve Valladolidu. 3. Přenositelnost Příklady dobré praxe jsou vybírány s ohledem na jednotlivá kritéria přenositelnosti. Seznam těchto kritérií je uveden níže:

14 Fáze I: Check-list pro přenositelnost Ano Potřeba řešení Ne 1. Řeší daný příklad dobré praxe stejný problém, s jakým se potýká váš region? 2. Je daný příklad dobré praxe v souladu s regionálním plánem či strategií? 3. Jsou naplněny institucionální předpoklady? 4. Jsou splněny předpoklady týkající se znalostní struktury? 5. Existují dostatečné fi nanční zdroje? 6. Je příklad dobré praxe v souladu s celkovou strukturou ve vašem regionu? 7. Je nástroj kompatibilní se stávajícími projekty ve vašem regionu? 8. Jsou splněny požadavky týkající se společenského kapitálu, důvěryhodnosti a spolehlivosti? Fáze II: Před-implementační potřeby Fáze III: Přizpůsobení potřeb dobré příkladu dobré praxe na úrovni: 14 Obsah Infrastruktura Instituce Financování Fáze IV: Monitoring a hodnocení

15 6. Přehled INNOVAge regionů - LP: Marche Region (IT) Region Marche vybral dva příklady dobré praxe s podporou SVIM jeho RRA působící jako generální sekretariát v projektu INNOVAge. SVIM začal výzkum podrobnou analýzou seznamu průmyslových okrsků, ofi ciálně uznávaných italským ministerstvem školství, univerzitami a vědci (MIUR). Ve skutečnosti mají italské průmyslové okrsky stejný význam jako inovace a klastry zaměřené na výzkum, na čemž se usnesli partneři projektu. Tento seznam zahrnuje 24 průmyslových okrsků. SVIM provedl výběr daných okrsků podle následujících kritérií: existence 5 a více let, ofi ciální internetová stránka, zaměření koherentní s cíli projektu INNOVAge. Po tomto prvním screeningu odpovídaly všem třem kritériím pouze dva okrsky: Habitech (Trentino okrsek pro technologie, energetiku a životního prostředí), Piemonte ICT klastr a Torino Wireless. První, složený z více než 300 podniků, výzkumných organizací a veřejných agentur, s obratem téměř miliardy eur a 8000 zaměstnanci, se zaměřuje na zelené budovy představující centrum excelence a na prostředí, ve kterém žijeme. Druhý Piemonte ICT klastr je všeobecně považován za špičku na evropské úrovni, co se týče organizovaných ekologických systémů, které stimulují inovace a hospodářský rozvoj pro dané odvětví (ICT) na určitém území; má velký význam pro odvětví informačních a komunikačních technologií, pokud jde o eko-inovace, inteligentní domy a nezávislý/samostatný život. Za účelem poznání a získání potřebných informací o klastru Habitech a Torino Wireless, zorganizoval SVIM dvě studijní návštěvy se zástupci regionální samosprávy a vysokých škol. - PP2: (FR) Příklad dobré praxe byl identifi kován prostřednictvím příběhu o vytvoření klastru: sám o sobě může být považován za příklad dobré praxe, protože reaguje na potřeby lokálního prostředí poskytováním podpory pro ekonomický rozvoj. Poskytuje konkrétní a trvanlivé výsledky, informace a školení. Zástupci klastru se účastní mezinárodních výstav a organizují konference. 15 Tento příklad dobré praxe je zvláště zajímavý, protože je to úspěšný příběh, který ukazuje jak založit nový klastr a pomocí něj vybudovat lokální systém šetrný k životnímu prostředí, zaplňující mezeru ve stávajícím systému, přinášející udržitelnost a poskytující příležitosti pro své členy. nabízí dvojí přínos k hospodářskému rozvoji regionu Grenoble/Isère: a) nově vytvořená pracovní místa v bioprůmyslu; b) zlepšení přístupu na mezinárodní trhy pro místní inovativní fi rmy (zvýšení fi nancování a podpora mezinárodních aktivit).

16 využívá celou řadu nástrojů k podpoře své činnosti: informace a propagační nástroje (newslettery, tiskové zprávy, portál služby technologie, reklamní letáky, fi lm, ochranné známky, atd.), partnerskou spolupráci (mapování společností v oblasti Rhone-Alpes zabývajících se zdravotnickou technikou, internetový veletrh pracovních příležitostí) a metodiky hodnocení (průzkumy spokojenosti, rozhovory, pracovní skupiny). - P3 BIF (FI): Příklad dobré praxe byl vybrán na základě návrhu společnosti Culminatum Ltd., která je koordinátorem bio/lifescience klastru v regionu Helsinky. Materiál dobré praxe byl poskytnut odpovědným partnerem - Aalto University. - PP4: Sofi a Municipality (BG) Vybraný příklad dobré praxe je služba poskytovaná sociálním podnikem města Sofi e s názvem Sociální patronát. Podnik poskytuje kvalitní péči o seniory přímo v jejich domovech. Poskytovaná služba respektuje důstojnost lidí a je v souladu s jejich životním stylem. Uživatelé jsou vyzýváni, aby se účastnili rozhodovacího procesu ve všech otázkách týkajících se jejich vlastního života. Sociální pracovníci podporují rozvoj jejich silných stránek a pozitivní vlastnosti v hodnotovém systému každého uživatele. Způsob, jakým jsou služby poskytovány, vytváří možnosti rozvoje inovačních přístupů v oblasti formy péče a podpory pro každodenní činnosti a plné účasti na veřejném životě cílové skupiny. Informace byly shromážděny prostřednictvím průzkumu mezi uživateli této sociální služby. - PP5: Region of Central Macedonia (EL) 16 Příklad dobré praxe byl identifi kován prostřednictvím účasti regionu Střední Makedonie v projektu T-seniority jako partnera projektu. T-seniority byl vybrán jako příklad dobré praxe, jelikož navrhuje inovativní řešení využívání nových technologií s cílem podpořit nezávislý život přes digitální televizi. Projekt je založen na integraci digitálních služeb zaměřených na seniory a nedostatečně informované publikum s přístupem přes TV. Podle průzkumu mezi uživateli, ukazují výsledky projektu vysoký stupeň využitelnosti služby, spokojenost uživatelů, faktor sociální integrace a udržitelnost. Informace byly shromažďovány prostřednictvím projektových výstupů a informačních materiálů projektu T-seniority. Kromě toho byly doplňující informace získávány na interních schůzkách s RCM projektovým manažerem a zaměstnanci T-seniority.

17 - PP6 Junta de Castilla y Leon and PP11: INTRAS Foundation ve Španělsku Aby bylo možné identifi kovat přenositelný příklad dobré praxe v rámci projektu INNOVAge, byl proveden průzkum a rozhovory (v případě potřeby) týkající se pěti současných španělských formálních nebo neformální uskupení v oblasti nezávislého/samostatného života seniorů. Informace získané z každého klastru byly porovnány se souborem kritérií předem defi novaných regionálním řídícím orgánem sociálních služeb Castilla y León a odborníků INTRAS. Tato kritéria konkrétně zahrnují: udržitelnost, úspěšnost dle hospodářských čísel, počet běžících projektů, roli zvýšení konkurenceschopnosti regionu, inovační výrobky a služby, eko-inovační iniciativy, posun na mezinárodní úroveň a modely řízení. Jako nejvhodnější příklad dobré praxe byla nakonec vybrána platforma evia. - PP7 Geroskipou Municipality (CY) Na Kypru je hlavním problémem nedostatečná péče o seniory a tudíž potřeba reformy sociální strategie na národní úrovni. Ve městě Paphos a v oblasti Geroskipou existuje rostoucí potřeba zlepšit služby pro obyvatele s tím, jak se obec musí vypořádávat s rostoucím počtem obyvatel starších 70 let. V tomto věku starší lidé často podstupují operace, a to ve spojení se skutečností, že většina z nich nedisponuje potřebnou péčí a adekvátním zařízením domácnosti. Jsou proto potřeba zvláštní opatření pro zlepšení kvality života, zejména během prvního období rehabilitace. Obec Geroskipou, spolu s podporou Academia (Cyprus University of Technology) jsou v procesu identifi kace inovativních nástrojů soukromého sektoru a přenáší řešení do této oblasti působnosti. - PP8 SEHTA (UK): Rolí regionálního rozvojového centra v jihovýchodní Anglii je vytvoření nových udržitelných podniků. V minulosti byla většina úsilí vynaložena na identifi kaci inovací v rámci akademické sféry a na fi nanční spolupráci mezi touto sférou a sférou průmyslu prostřednictvím mechanismů, jako je spolupráce R&D (věda a vývoj). Tento přístup nemusí vždy vést ke vzniku nových podniků z několika důvodů: a) pro malé a střední podniky je doba uvádění inovací na trh příliš dlouhá, b) proces je příliš hnaný technologiemi, c) příliš široký rozsah téma v souvislosti s existencí skutečných dopadů. S ohledem na výše zmíněné přijala SEHTA alternativní přístup, který: a) začal tím, že určil prioritní oblasti pro péči v příštím desetiletí, b) se více zaměřil na uživatele a více se orientoval na malé a střední podniky. Zatímco implementace tohoto přístupu je časově náročnější než spolupráce v oblasti R&D, kde byl dosud využíván, výsledkem je rychlý vývoj a uvádění na trh nových produktů v oblasti péče a služeb. Náš ICE-T přístup fi nancoval přes desítku inovativních projektů a služeb v tele-asistenční péči a v elektronickém zdravotnictví. 17

18 - PP9 Development Centre Litija (SI) : Hledali jsme nejlepší příklad dobré praxe mezi aktivními slovinskými klastry, které implementují aktivity z oblasti nezávislého/samostatného života pro seniory. Tímto oborem se nezabývá příliš klastrů, a tak jsme měli jen omezené možnosti pro výběr příkladu dobré praxe. Jsme přesvědčeni, že vybraný příklad dobré praxe nejlépe odpovídá zaměření projektu. Tento příklad dobré praxe byl identifi kován v souladu s defi nicí příkladu dobré praxe projektu (aktivní klastr, nezávislý/samostatný život). Pro popis příkladu dobré praxe na území Slovinska, jsme provedli rozhovor s Dr. Imre Cikajlo, který je projektovým manažerem ve společnosti partnera projektu rehabilitačního ústavu SOČA slovinské univerzity, který se účastní projektu SAMinZDRAV. Po rozhovoru následovala ještě ová korespondence k upřesnění popisu příkladu dobré praxe. - PP10: Lihuanian Innovation Centre (LT) Informace o příkladu dobré praxe byly shromážděny prostřednictvím osobních setkání a telefonických rozhovorů. S některými členy klastru pak proběhlo skupinové setkání. Hlavním důvodem pro zvolení tohoto příkladu byla skutečnost, že je litevským rozvíjejícím se klastrem. Tento klastr je orientován na obchod a inovace; zahrnuje koncové uživatele a příslušné výzkumné pracovníky a zaměřuje se na inteligentní domy a nezávislý/samostatný život seniorů. Žádná jiná praxe v Litvě neodpovídá cílům a cílové skupině projektu INNOVAge tak přesně. - PP12 : Regionální rozvojová agentura jižních Čech, RERA, a.s. (CZ) 18 Robo M. D. je jedním z osmi úspěšných pod-projektů realizovaných v období od února 2010 do října 2011 v rámci projektu Innovation 4 Welfare (programu Interreg IVC), na kterém RERA spolupracovala jako partner. Tento příklad dobré praxe, robot pro monitorování a detekci kritických situací s cílem zlepšit kvalitu života rizikových pacientů ( jako jsou např. senioři) a současně s cílem snížení nákladů na domácí péči dokazuje, že inovace mohou zlepšit kvalitu života prostřednictvím meziregionální spolupráce a zapojení více aktérů. Tento podprojekt podnítil vznik nových řešení v oblasti zdravotnictví: poptávka se zaměřuje zejména na nové rehabilitační techniky a pomoc na dálku. - PP13: Rzeszow Regional Development Agency (PL) Výběr příkladu dobré praxe v oblasti Podkarpacie byl proveden přezkoumáním stávajících uskupení, zabývajících se tématem projektu INNOVAge. Podkarpatský klastr obnovitelné energie Projekt inteligentní ekologické bydlení 2020 byl nakonec vybrán jako příklad dobré praxe, protože nejlépe vyhovoval projektu INNOVAge (eko-nezávislý/samostatný život, zapojení všech funkcí inteligentních domů, využití nejnovějších technologií v oblasti ekologie, inovativní produkty a služby, zvýšení konkurenceschopnosti regionu, model použitelný v jiných regionech).

19 - PP14: TNO (NL) Odchýlení od specifi ckého statutu TNO (zřízeného zákonem na podporu inovací malých a středních podniků a k řešení sociálních otázek) mělo za následek představení způsobů přenesení výsledků a výstupů vědeckého bádání (např. inovativních vynálezů) do praxe. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, bylo cestou SBIR (Small Business Innovation Research). Program TNO SBIR byl vyvinut tak, aby posílil vazby mezi vynálezy a inovacemi. Původní myšlenky vyvinuté TNO mají nyní šanci být přeneseny do malých a středních podniků prostřednictvím networkingu, jehož výsledkem může být přenesení vynálezu do komerční sféry. Tato praxe stojí za zmínku, protože posiluje vazby mezi vývojem a aplikováním a současně podporuje malé a střední podniky. V podstatě se jedná o soutěž, ve které jen ty nejlepší nápady mohou být dále rozvíjeny. - PP15 Blekinge Institute of Technology (SE) Tento příklad dobré praxe byl vybrán jako dobrý příklad zapojení různých relevantních aktérů: koncových uživatelů, příbuzných, zaměstnanců, obce, akademiků, politiků a podniků. Tato praxe byla založena na konkrétní potřebě vybudování nového domu pro seniory s hlubším porozuměním potřebám a technologiím. Významnou roli hrálo zapojení vědců a klíčových aktérů. Tento příklad dobré praxe byl identifi kován na základě různých probíhajících projektů v daném partnerském regionu. 19

20 7. Soubor příkladů dobré praxe Kapitola zahrnuje přehled příkladů dobré praxe shromážděných partnery projektu INNOVAge. Tyto příklady dobré praxe jsou prezentovány v abecedním pořadí podle témat. Témata se dotýkají projektů na vznik a podporu rozvoje klastrů, dotačních politik, řízení, nezávislého/samostatného života, inteligentních domů nebo nástrojů inovační politiky. Příklady dobré praxe byly rozděleny do dvou kategorií: - Vývoj klastrů, řízení a politiky. - Inovativní nástroje pro nezávislý/samostatný život a inteligentní domy: systémy, sítě a ICT služby. 7.1 Přehled dle témat V této části jsou příklady dobré praxe seskupeny podle témat: STÁT NÁZEV DOBRÉ PRAXE 20 - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija Vývoj klastrů, řízení a politiky - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation - GP3: GAC written by Geroksipou municipality - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland

21 - GP6: ICE-T written by SEHTA - GP7: The Grenoble- Isère Health Cluster - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology - G10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency - GP11: TNO SBIR written by TNO - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM Inovativní nástroje pro nezávislý/samostatný život a inteligentní domy: systémy, sítě a ICT služby - GP13: Robo M.D. written by RERA - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 7.2 Přehled dle geografi ckého pokrytí V této části jsou představeny všechny regiony/země, v nichž byly příklady dobré praxe vybrány. 21

22 Příklady dobré praxe projektu INNOVAge vybrané z následujících zemí: ZEMĚ NÁZEV DOBRÉ PRAXE Slovinsko - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija Španělsko - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation Kypr - GP3: GAC written by Geroksipou municipality Itálie - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM Finsko - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland Anglie - GP6: ICE-T written by SEHTA 22 Francie - GP7: The Grenoble- Isere Health Cluster Litva - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC Švédsko - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology

23 Polsko - GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency Nizozemsko - GP11: TNO SBIR written by TNO Česká republika - GP13: Robo M.D. written by RERA Bulharsko - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality Řecko - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 7.3 Přehled dle přístupu k uživatelům Uživatelsky řízená inovační politika podporuje systematické zapojení koncových uživatelů během inovačního procesu. V naší oblasti práce se v uživatelsky řízeném inovačním přístupu používají nástroje jako vývojové platformy, strategické návrhy a návrhy služeb, internetové nástroje pro sběr a analýzu informací, etnografi e a další metody analýzy a průzkumu potřeb zákazníků. 23 Došlo k zapojení koncových uživatelů do příkladů dobré praxe?

24 Příklad dobré praxe Ano Ne Částečně 1. GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) Partner: Development Centre Litija x 2. GP2: evia. Partners: Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation x 3. GP3: GAC. Partner: Geroksipou municipality x 4. GP4: HABITECH. Partner: Marche Region and SVIM x 5. GP5: Health Factory Initiative. Partner: The Baltic Institute of Finland x 6. GP6: ICE-T. Partner: SEHTA x 7. GP7 : The Grenoble Isere Health Cluster. Partner: x 8. GP8: MONAK2 Cluster. Partner: Lithuania Innovation Centre-LIC x 9. GP9: Senior well living BTH Sweden. Partner: The Blekinge Institute of Technology x GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster. Partner: Rzeszow Regional Development Agency x 11. GP11: TNO SBIR. Partner: TNO x 12. GP12: Torino Wireless- the Piemonte ICT cluster. Partner: Marche Region and SVIM x 13. GP13: Robo M.D. Partner: RERA x 14. GP14: Social Patronage. Partner: Sofi a Municpality x 15. GP15: T-Seniority. Partner: Region of Central Macedonia x

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ 2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ"

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012

Cestovní ruch v České republice 2012 Tourism in the Czech Republic in 2012 Cestovní ruch v České republice Tourism in the Czech Republic in obsah contents 1 Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o cestovním ruchu Current Information of Ministry for Regional Development

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více