Good Practices Catalogue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Good Practices Catalogue"

Transkript

1 Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund

2 Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster development and local strategic partnership coordination. 2 Clustering Creating a European network of companies and associated institutions (public - business - private - research sectors and end users) sharing similar interests regarding innovation policies and independent living of the elderly. InnoHubs Launching 14 regional innovation offices aiming to strength the knowledge and cooperation activities between actors focusing on eco-innovation and smart home for the elderly. Policy strategies Addressing ageing issues and devising new policy strategies that are capable of significantly improving the lives of the elderly.

3 Rejstřík 1. Předmluva 5 2. Prezentace projektu INNOVAge 6 3. Defi nice příkladů dobré praxe 9 4. Metodika Další kroky Přehled INNOVAge regionů Soubor příkladů dobré praxe Přehled dle témat Přehled dle geografi ckého pokrytí Přehled dle přístupu k uživatelům Přehled dle typu nástroje Přehled příkladů dobré praxe 27 - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija 28 - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation 34 - GP3: GAC written by Geroksipou municipality 40 - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM 43 - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland 51 - GP6: ICE-T written by SEHTA 56 - GP7: The Grenoble- Isère Health Cluster 61 - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC 67 - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology 70 - G10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency 74 - GP11: TNO SBIR written by TNO 77 - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM 80 - GP13: Robo M.D. written by RERA 88 - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality 92 - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 97 3

4 4

5 1. Předmluva Kvalita života je do značné míry dána schopností seniorů zachovat si svou samostatnost a nezávislost. Proto roste význam výrobků a služeb, které podporují samostatný život v přirozeném prostředí (doma). Pro efektivní rozvoj a využívání těchto výrobků a služeb je potřeba zapojení různých oblastí politiky jak na národní tak evropské úrovni: např. politiky z oblasti sociální, regulace trhu práce, zdraví a péče, bydlení, vědy a výzkumu, podpory informačních a komunikačních technologií (ICT). Do budoucna bude hlavním úkolem rozvíjet politiky zejména v oblasti podpory ICT, které budou integrovány do politik welfare a sociální integrace v kontextu měnící se společnosti. Ambiciózním cílem projektu INNOVAge je přehodnotit tradiční politické a ekonomické rozdělení kompetencí za účelem organizace relevantních aktérů a aplikace strategií dle modelu výzkumných a inovačních klastrů (Research and Innovation Driven Clusters) zaměřených na potřeby seniorů. Všude v Evropě hledají veřejné orgány státní správy ve spolupráci se soukromými subjekty a univerzitami ideální řešení pro své regiony. INNOVAge je pak novým způsobem, jak posílit inovace a zlepšit účinnost regionálních inovačních politik. Následující stránky katalogu příkladů dobré praxe (Good Practice) obsahují podrobné informace o zkušenostech zjištěných partnery projektu INNOVAge napříč Evropskou unií jako příkladů aplikace modelu výzkumných a inovačních klastrů v reakci na společenskou výzvu - stárnoucí společnost (ageing society). 5 Region Marche (Itálie) Vedoucí partner projektu INNOVAge

6 2. Prezentace projektu INNOVAge Projekt INNOVAge (podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je podporován z programu INTERREG IVC. Cílem projektu je zvýšit a zlepšit účinnost regionálních rozvojových politik v oblasti ekologicky nezávislého/samostatného života seniorů prostřednictvím networkingu a poradenství na regionální a meziregionální úrovni. Do projektu je zapojeno 14 evropských regionů. 6 Současné stárnutí populace představuje velkou výzvu pro regiony závislé na tradičním politickém rozdělení kompetencí a na tradičních průmyslových odvětvích. Demografi cké trendy však vyžadují inovativní politický přístup, který bude posilovat tvůrčí interakce v rámci trojúhelníku znalostí (poskytovatelé péče-podniky-akademický výzkum). Z ekonomického hlediska pak inteligentní domácí řešení nabízejí možnost nasazení nejmodernějších technologií a přístupů na úrovni systému k navrhování nových typů inteligentního bydlení šetrného k životnímu prostředí. Projekt INNOVAge je zaměřen na: 1. Nezávislý/samostatný život: zaměřeno na pomoc seniorům žít déle samostatně ve svém přirozeném prostředí (doma), a to zvýšením míry jejich samostatnosti a podporou asistenčních služeb při jejich pravidelných každodenních aktivitách.

7 2. Eko-inovace vztahující se k inteligentním domům: podporou přijetí chytrých řešení se domy stávají dostupnější a pohodlnější pro seniory a navíc přispívají k minimalizaci dopadu každodenního života na životní prostředí. Navzdory obrovskému potenciálu konceptů nezávislého/samostatného života a uplatňování ekoinovativních řešení (které byly představeny v pilotních studiích v celé Evropě) jsou jejich přínosy a technická vyspělost stále omezené. Cílem projektu INNOVAge je šířit inovace a příklady dobré praxe prostřednictvím partnerství 14 spolupracujících organizací. Tyto instituce zahrnují výzkumná a technologická centra zaměřená na sociální problematiku, regionální rozvojové agentury, města či samotné regionální vlády z Itálie, Francie, Finska, Bulharska, Řecka, Španělska, Kypru, Velké Británie, Litvy, Slovinska, Polska, Nizozemska a Švédska. Českou stranu zastupuje v projektu Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a.s. Partneři jsou podporováni v každodenním řízení projektu organizací SVIM (Itálie), která jako vedoucí partner dohlíží na řízení projektu, na správnost implementace aktivit projektu a koordinace aktivit probíhajících na místní a meziregionální úrovni v souladu s cíli projektu a s rozpočtem. Země účastnící se projektu INNOVAge lze rozdělit do dvou skupin: první skupinu (Mentoring Group) tvoří regiony s vyspělými klastry (SEHTA a a s partnery s odbornými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi v oblasti, kterou se projekt INNOVAge zabývá (TNO, BHT, BIF). Druhá skupina (Learning Group) se skládá z učících se regionů, jenž jsou méně inovativní a/nebo organizovány dle tradičního rozdělení kompetencí. Aktivity projektu zahrnují networking a výměnu znalostí se zvláštním zaměřením na kapitalizaci stávajících příkladů dobré praxe v rámci partnerství, resp. implementaci těchto příkladů dobré praxe z vyspělých klastrů do méně inovativních regionů. Projekt byl zahájen realizací mapování a zpracováním SWOT analýz, což byl základ pro meziregionální práci. Zdůrazněny tak byly některé společné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Partneři zároveň začali s identifi kací příkladů dobré praxe, a jako součást procesu učení proběhla výměna názorů ohledně obsahu, metodiky a úskalí, kterým se vyvarovat. Katalog je tedy výběrem příkladů dobré praxe identifi kovaných partnerskými regiony. 7 Identifi kace příkladů dobré praxe je doprovázena dalšími činnostmi jako je/jsou: - Pět studijních návštěv k poznání vyspělých klastrů a naučení se nejlepších způsobů, jak podporovat rozvoj modelů inovačních klastrů ve vybraných projektových oblastech pořádaných následujícími partnery: klastr i-live region Marche (IT), klastr Grenoble (FR), SEHTA (UK), TNO-Noord-Brabant (NL), BIF - Helsinki (FI). - Šest seminářů určených k diskusi mezi klíčovými aktéry na nejrůznější témata (metodiky se zaměřením na koncové uživatele (end users), eko-inovace pro více služeb a produktů nezávislého/ samostatného života, uživatelsky orientovaná řešení ke zlepšení nezávislého/samostatného života seniorů apod.)

8 - Tři meziregionální školení zaměřená na regionální politiky za účelem podpory chápání dané problematiky, usnadnění implementace příkladů dobré praxe, zlepšení jejich kompetence v řízení klastrů, zdokonalení koordinace zapojení místních klíčových aktérů a zvýšení povědomí o některých nových nástrojích ve prospěch regionální konkurenceschopnosti. Očekávaným výsledkem je navržení nové podoby politik a přístupů tak, aby byly více inovativní, multidisciplinární a více zaměřené na potřeby uživatelů. Více informací je k dispozici na. 8

9 3. Defi nice příkladů dobré praxe V rámci programu INTERREG IVC je dobrá praxe defi nována jako iniciativa (např. metoda/y, projekt, proces) v jedné z tematických priorit programu, která se již osvědčila a která má potenciál být implementována do jiné geografi cké oblasti. To, že se dobrá praxe osvědčila, znamená, že již poskytla konkrétní a měřitelné výsledky při dosažení určitého cíle. V souvislosti s projektem INNOVAge je dobrá praxe defi nována jako již existující výzkumný a inovační klastr se systémem iniciativ v regionech EU v oblasti politiky, kterou se projekt zabývá: eko-inovace ve službách, aplikace, zařízení, sítě a systémy, které fungují společně při vytváření inteligentních domů a bytů na podporu a pro zlepšení nezávislého/samostatného života seniorů. Výzkumné a inovační klastry (R&IDC) lze defi novat jako klastry, které jsou založené na výzkumu a vývoji jako zdrojích inovativnosti a konkurenceschopnosti a současně jsou relativně méně založeny na ostatních zdrojích. Obvykle se liší od standardních technologických a inovačních klastrů tím, že mají hlubší vědecko-výzkumný základ a schopnost vytvářet větší počet inovačních podniků, které jsou schopny využít výzkum pro své komerční aktivity. Ve výzkumných a inovačních klastrech hrají klíčovou roli vysokoškolské instituce a výzkumná centra. Výzkumné a inovační klastry jsou silně ovlivněny výzkumem, technologickým rozvojem a inovacemi, a tedy závisí na efektivních tocích vědomostí a vědecko-průmyslové spolupráci usnadňující specifi cké procesy učení a inovační aktivity. Mnozí aktéři jsou obvykle zapojeni do formulování a implementace politik výzkumných klastrů vyžadujících K.Insogna, H.Wilhem, Research Driven Cluster. Overview on RDC Policies, methods of characterization and examples of best practices -Report funded by TRANSREG NCP project

10 zavedení efektivních koordinačních mechanismů: je třeba se proto soustředit na víceúrovňové řízení (governance) při vytváření účinnějších intervencí na podporu politiky tvorby klastrů. Vyspělé výzkumné a inovační klastry (např. SEHTA) představují příklady dobré praxe, které se partneři projektu INNOVAge snaží podpořit a později přenést do regionů, které se dosud nezačaly koordinací klíčových aktérů a politik v oblasti výzkumných a inovačních klastrů zabývat. Cílem je rovněž podporovat rozvoj a mezinárodní networking mezi výzkumnými a inovačními klastry. 10

11 4. Metodika Každý z partnerů projektu INNOVAge shromáždil informace o příkladech dobré praxe buďto na základě zkušenosti vlastní organizace při budování inovačního klastru nebo na základě zkušeností ze svého regionu po provedení vlastní analýzy a benchmarkingu. Materiály byly shromažďovány od července do prosince 2012 s použitím společné předlohy pro usnadnění získávání informací a srovnávaní výsledků mezi jednotlivými zeměmi. Získané materiály se vztahují k následujícím tématům: - Výzkumné a inovační klastry - Projekt zaměřený na AAL (Ambient Assisted Living) nebo na řešení pro nezávislý/samostatný život realizovaná ve spolupráci s klíčovými aktéry modelu tzv. čtyřnásobné šroubovice (quadruple helix model) Každý příklad dobré praxe obsahuje tyto informace: - Název praxe - Přesné téma / řešený problém - Cíle praxe - Místo realizace - Podrobný popis praxe - Vyhodnocení výsledků - Kritéria pro hodnocení - Vypracování scénáře - Poučení z dobré praxe - Kontaktní informace - Další možné zajímavé informace 11 Partneři projektu INNOVAge prezentovali a diskutovali všechny příklady dobré praxe během studijní návštěvy v Londýně.

12 12

13 5. Další kroky Výběr a identifi kace příkladů dobré praxe jsou součástí celkového procesu výměny znalostí a vzdělávacích příležitostí, které jsou shrnuty níže: Cross Analysis Good Practice Selection mapping and SWOT Analysis All PPs involved By June 2012 Mapping & SWOT Analysis 1Cross Analysis By Sept PP8 with PP16+14/15 At least 14 All PPs involved By Dec GP Catalogue GP Poster Gallery Good Practice Detection Matrix of PP needs - GPs N. 9 GP selected By June 2013 From July 2013 to July 2014 Only LG PPs MG organize mentoring visits PILOTACTION 1. Workshop a prezentace posterů, Valladolid, Španělsko. Katalog příkladů dobrých praxí bude sloužit jako základ pro diskuzi na setkání ve Valladolidu v rámci prezentace a výstavy příkladů dobré praxe, které se zúčastní partneři společně s aktéry z partnerských regionů. 2. Společný výběr příkladů dobré praxe 13 Learning Group vybere za podpory Mentoring Group příklady dobré praxe vhodné k přenosu do příslušných oblastí. Devět těchto příkladů bude vybráno na setkání ve Valladolidu. 3. Přenositelnost Příklady dobré praxe jsou vybírány s ohledem na jednotlivá kritéria přenositelnosti. Seznam těchto kritérií je uveden níže:

14 Fáze I: Check-list pro přenositelnost Ano Potřeba řešení Ne 1. Řeší daný příklad dobré praxe stejný problém, s jakým se potýká váš region? 2. Je daný příklad dobré praxe v souladu s regionálním plánem či strategií? 3. Jsou naplněny institucionální předpoklady? 4. Jsou splněny předpoklady týkající se znalostní struktury? 5. Existují dostatečné fi nanční zdroje? 6. Je příklad dobré praxe v souladu s celkovou strukturou ve vašem regionu? 7. Je nástroj kompatibilní se stávajícími projekty ve vašem regionu? 8. Jsou splněny požadavky týkající se společenského kapitálu, důvěryhodnosti a spolehlivosti? Fáze II: Před-implementační potřeby Fáze III: Přizpůsobení potřeb dobré příkladu dobré praxe na úrovni: 14 Obsah Infrastruktura Instituce Financování Fáze IV: Monitoring a hodnocení

15 6. Přehled INNOVAge regionů - LP: Marche Region (IT) Region Marche vybral dva příklady dobré praxe s podporou SVIM jeho RRA působící jako generální sekretariát v projektu INNOVAge. SVIM začal výzkum podrobnou analýzou seznamu průmyslových okrsků, ofi ciálně uznávaných italským ministerstvem školství, univerzitami a vědci (MIUR). Ve skutečnosti mají italské průmyslové okrsky stejný význam jako inovace a klastry zaměřené na výzkum, na čemž se usnesli partneři projektu. Tento seznam zahrnuje 24 průmyslových okrsků. SVIM provedl výběr daných okrsků podle následujících kritérií: existence 5 a více let, ofi ciální internetová stránka, zaměření koherentní s cíli projektu INNOVAge. Po tomto prvním screeningu odpovídaly všem třem kritériím pouze dva okrsky: Habitech (Trentino okrsek pro technologie, energetiku a životního prostředí), Piemonte ICT klastr a Torino Wireless. První, složený z více než 300 podniků, výzkumných organizací a veřejných agentur, s obratem téměř miliardy eur a 8000 zaměstnanci, se zaměřuje na zelené budovy představující centrum excelence a na prostředí, ve kterém žijeme. Druhý Piemonte ICT klastr je všeobecně považován za špičku na evropské úrovni, co se týče organizovaných ekologických systémů, které stimulují inovace a hospodářský rozvoj pro dané odvětví (ICT) na určitém území; má velký význam pro odvětví informačních a komunikačních technologií, pokud jde o eko-inovace, inteligentní domy a nezávislý/samostatný život. Za účelem poznání a získání potřebných informací o klastru Habitech a Torino Wireless, zorganizoval SVIM dvě studijní návštěvy se zástupci regionální samosprávy a vysokých škol. - PP2: (FR) Příklad dobré praxe byl identifi kován prostřednictvím příběhu o vytvoření klastru: sám o sobě může být považován za příklad dobré praxe, protože reaguje na potřeby lokálního prostředí poskytováním podpory pro ekonomický rozvoj. Poskytuje konkrétní a trvanlivé výsledky, informace a školení. Zástupci klastru se účastní mezinárodních výstav a organizují konference. 15 Tento příklad dobré praxe je zvláště zajímavý, protože je to úspěšný příběh, který ukazuje jak založit nový klastr a pomocí něj vybudovat lokální systém šetrný k životnímu prostředí, zaplňující mezeru ve stávajícím systému, přinášející udržitelnost a poskytující příležitosti pro své členy. nabízí dvojí přínos k hospodářskému rozvoji regionu Grenoble/Isère: a) nově vytvořená pracovní místa v bioprůmyslu; b) zlepšení přístupu na mezinárodní trhy pro místní inovativní fi rmy (zvýšení fi nancování a podpora mezinárodních aktivit).

16 využívá celou řadu nástrojů k podpoře své činnosti: informace a propagační nástroje (newslettery, tiskové zprávy, portál služby technologie, reklamní letáky, fi lm, ochranné známky, atd.), partnerskou spolupráci (mapování společností v oblasti Rhone-Alpes zabývajících se zdravotnickou technikou, internetový veletrh pracovních příležitostí) a metodiky hodnocení (průzkumy spokojenosti, rozhovory, pracovní skupiny). - P3 BIF (FI): Příklad dobré praxe byl vybrán na základě návrhu společnosti Culminatum Ltd., která je koordinátorem bio/lifescience klastru v regionu Helsinky. Materiál dobré praxe byl poskytnut odpovědným partnerem - Aalto University. - PP4: Sofi a Municipality (BG) Vybraný příklad dobré praxe je služba poskytovaná sociálním podnikem města Sofi e s názvem Sociální patronát. Podnik poskytuje kvalitní péči o seniory přímo v jejich domovech. Poskytovaná služba respektuje důstojnost lidí a je v souladu s jejich životním stylem. Uživatelé jsou vyzýváni, aby se účastnili rozhodovacího procesu ve všech otázkách týkajících se jejich vlastního života. Sociální pracovníci podporují rozvoj jejich silných stránek a pozitivní vlastnosti v hodnotovém systému každého uživatele. Způsob, jakým jsou služby poskytovány, vytváří možnosti rozvoje inovačních přístupů v oblasti formy péče a podpory pro každodenní činnosti a plné účasti na veřejném životě cílové skupiny. Informace byly shromážděny prostřednictvím průzkumu mezi uživateli této sociální služby. - PP5: Region of Central Macedonia (EL) 16 Příklad dobré praxe byl identifi kován prostřednictvím účasti regionu Střední Makedonie v projektu T-seniority jako partnera projektu. T-seniority byl vybrán jako příklad dobré praxe, jelikož navrhuje inovativní řešení využívání nových technologií s cílem podpořit nezávislý život přes digitální televizi. Projekt je založen na integraci digitálních služeb zaměřených na seniory a nedostatečně informované publikum s přístupem přes TV. Podle průzkumu mezi uživateli, ukazují výsledky projektu vysoký stupeň využitelnosti služby, spokojenost uživatelů, faktor sociální integrace a udržitelnost. Informace byly shromažďovány prostřednictvím projektových výstupů a informačních materiálů projektu T-seniority. Kromě toho byly doplňující informace získávány na interních schůzkách s RCM projektovým manažerem a zaměstnanci T-seniority.

17 - PP6 Junta de Castilla y Leon and PP11: INTRAS Foundation ve Španělsku Aby bylo možné identifi kovat přenositelný příklad dobré praxe v rámci projektu INNOVAge, byl proveden průzkum a rozhovory (v případě potřeby) týkající se pěti současných španělských formálních nebo neformální uskupení v oblasti nezávislého/samostatného života seniorů. Informace získané z každého klastru byly porovnány se souborem kritérií předem defi novaných regionálním řídícím orgánem sociálních služeb Castilla y León a odborníků INTRAS. Tato kritéria konkrétně zahrnují: udržitelnost, úspěšnost dle hospodářských čísel, počet běžících projektů, roli zvýšení konkurenceschopnosti regionu, inovační výrobky a služby, eko-inovační iniciativy, posun na mezinárodní úroveň a modely řízení. Jako nejvhodnější příklad dobré praxe byla nakonec vybrána platforma evia. - PP7 Geroskipou Municipality (CY) Na Kypru je hlavním problémem nedostatečná péče o seniory a tudíž potřeba reformy sociální strategie na národní úrovni. Ve městě Paphos a v oblasti Geroskipou existuje rostoucí potřeba zlepšit služby pro obyvatele s tím, jak se obec musí vypořádávat s rostoucím počtem obyvatel starších 70 let. V tomto věku starší lidé často podstupují operace, a to ve spojení se skutečností, že většina z nich nedisponuje potřebnou péčí a adekvátním zařízením domácnosti. Jsou proto potřeba zvláštní opatření pro zlepšení kvality života, zejména během prvního období rehabilitace. Obec Geroskipou, spolu s podporou Academia (Cyprus University of Technology) jsou v procesu identifi kace inovativních nástrojů soukromého sektoru a přenáší řešení do této oblasti působnosti. - PP8 SEHTA (UK): Rolí regionálního rozvojového centra v jihovýchodní Anglii je vytvoření nových udržitelných podniků. V minulosti byla většina úsilí vynaložena na identifi kaci inovací v rámci akademické sféry a na fi nanční spolupráci mezi touto sférou a sférou průmyslu prostřednictvím mechanismů, jako je spolupráce R&D (věda a vývoj). Tento přístup nemusí vždy vést ke vzniku nových podniků z několika důvodů: a) pro malé a střední podniky je doba uvádění inovací na trh příliš dlouhá, b) proces je příliš hnaný technologiemi, c) příliš široký rozsah téma v souvislosti s existencí skutečných dopadů. S ohledem na výše zmíněné přijala SEHTA alternativní přístup, který: a) začal tím, že určil prioritní oblasti pro péči v příštím desetiletí, b) se více zaměřil na uživatele a více se orientoval na malé a střední podniky. Zatímco implementace tohoto přístupu je časově náročnější než spolupráce v oblasti R&D, kde byl dosud využíván, výsledkem je rychlý vývoj a uvádění na trh nových produktů v oblasti péče a služeb. Náš ICE-T přístup fi nancoval přes desítku inovativních projektů a služeb v tele-asistenční péči a v elektronickém zdravotnictví. 17

18 - PP9 Development Centre Litija (SI) : Hledali jsme nejlepší příklad dobré praxe mezi aktivními slovinskými klastry, které implementují aktivity z oblasti nezávislého/samostatného života pro seniory. Tímto oborem se nezabývá příliš klastrů, a tak jsme měli jen omezené možnosti pro výběr příkladu dobré praxe. Jsme přesvědčeni, že vybraný příklad dobré praxe nejlépe odpovídá zaměření projektu. Tento příklad dobré praxe byl identifi kován v souladu s defi nicí příkladu dobré praxe projektu (aktivní klastr, nezávislý/samostatný život). Pro popis příkladu dobré praxe na území Slovinska, jsme provedli rozhovor s Dr. Imre Cikajlo, který je projektovým manažerem ve společnosti partnera projektu rehabilitačního ústavu SOČA slovinské univerzity, který se účastní projektu SAMinZDRAV. Po rozhovoru následovala ještě ová korespondence k upřesnění popisu příkladu dobré praxe. - PP10: Lihuanian Innovation Centre (LT) Informace o příkladu dobré praxe byly shromážděny prostřednictvím osobních setkání a telefonických rozhovorů. S některými členy klastru pak proběhlo skupinové setkání. Hlavním důvodem pro zvolení tohoto příkladu byla skutečnost, že je litevským rozvíjejícím se klastrem. Tento klastr je orientován na obchod a inovace; zahrnuje koncové uživatele a příslušné výzkumné pracovníky a zaměřuje se na inteligentní domy a nezávislý/samostatný život seniorů. Žádná jiná praxe v Litvě neodpovídá cílům a cílové skupině projektu INNOVAge tak přesně. - PP12 : Regionální rozvojová agentura jižních Čech, RERA, a.s. (CZ) 18 Robo M. D. je jedním z osmi úspěšných pod-projektů realizovaných v období od února 2010 do října 2011 v rámci projektu Innovation 4 Welfare (programu Interreg IVC), na kterém RERA spolupracovala jako partner. Tento příklad dobré praxe, robot pro monitorování a detekci kritických situací s cílem zlepšit kvalitu života rizikových pacientů ( jako jsou např. senioři) a současně s cílem snížení nákladů na domácí péči dokazuje, že inovace mohou zlepšit kvalitu života prostřednictvím meziregionální spolupráce a zapojení více aktérů. Tento podprojekt podnítil vznik nových řešení v oblasti zdravotnictví: poptávka se zaměřuje zejména na nové rehabilitační techniky a pomoc na dálku. - PP13: Rzeszow Regional Development Agency (PL) Výběr příkladu dobré praxe v oblasti Podkarpacie byl proveden přezkoumáním stávajících uskupení, zabývajících se tématem projektu INNOVAge. Podkarpatský klastr obnovitelné energie Projekt inteligentní ekologické bydlení 2020 byl nakonec vybrán jako příklad dobré praxe, protože nejlépe vyhovoval projektu INNOVAge (eko-nezávislý/samostatný život, zapojení všech funkcí inteligentních domů, využití nejnovějších technologií v oblasti ekologie, inovativní produkty a služby, zvýšení konkurenceschopnosti regionu, model použitelný v jiných regionech).

19 - PP14: TNO (NL) Odchýlení od specifi ckého statutu TNO (zřízeného zákonem na podporu inovací malých a středních podniků a k řešení sociálních otázek) mělo za následek představení způsobů přenesení výsledků a výstupů vědeckého bádání (např. inovativních vynálezů) do praxe. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, bylo cestou SBIR (Small Business Innovation Research). Program TNO SBIR byl vyvinut tak, aby posílil vazby mezi vynálezy a inovacemi. Původní myšlenky vyvinuté TNO mají nyní šanci být přeneseny do malých a středních podniků prostřednictvím networkingu, jehož výsledkem může být přenesení vynálezu do komerční sféry. Tato praxe stojí za zmínku, protože posiluje vazby mezi vývojem a aplikováním a současně podporuje malé a střední podniky. V podstatě se jedná o soutěž, ve které jen ty nejlepší nápady mohou být dále rozvíjeny. - PP15 Blekinge Institute of Technology (SE) Tento příklad dobré praxe byl vybrán jako dobrý příklad zapojení různých relevantních aktérů: koncových uživatelů, příbuzných, zaměstnanců, obce, akademiků, politiků a podniků. Tato praxe byla založena na konkrétní potřebě vybudování nového domu pro seniory s hlubším porozuměním potřebám a technologiím. Významnou roli hrálo zapojení vědců a klíčových aktérů. Tento příklad dobré praxe byl identifi kován na základě různých probíhajících projektů v daném partnerském regionu. 19

20 7. Soubor příkladů dobré praxe Kapitola zahrnuje přehled příkladů dobré praxe shromážděných partnery projektu INNOVAge. Tyto příklady dobré praxe jsou prezentovány v abecedním pořadí podle témat. Témata se dotýkají projektů na vznik a podporu rozvoje klastrů, dotačních politik, řízení, nezávislého/samostatného života, inteligentních domů nebo nástrojů inovační politiky. Příklady dobré praxe byly rozděleny do dvou kategorií: - Vývoj klastrů, řízení a politiky. - Inovativní nástroje pro nezávislý/samostatný život a inteligentní domy: systémy, sítě a ICT služby. 7.1 Přehled dle témat V této části jsou příklady dobré praxe seskupeny podle témat: STÁT NÁZEV DOBRÉ PRAXE 20 - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija Vývoj klastrů, řízení a politiky - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation - GP3: GAC written by Geroksipou municipality - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland

21 - GP6: ICE-T written by SEHTA - GP7: The Grenoble- Isère Health Cluster - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology - G10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency - GP11: TNO SBIR written by TNO - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM Inovativní nástroje pro nezávislý/samostatný život a inteligentní domy: systémy, sítě a ICT služby - GP13: Robo M.D. written by RERA - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 7.2 Přehled dle geografi ckého pokrytí V této části jsou představeny všechny regiony/země, v nichž byly příklady dobré praxe vybrány. 21

22 Příklady dobré praxe projektu INNOVAge vybrané z následujících zemí: ZEMĚ NÁZEV DOBRÉ PRAXE Slovinsko - GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) written by Development Centre Litija Španělsko - GP2: evia written by Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation Kypr - GP3: GAC written by Geroksipou municipality Itálie - GP4: HABITECH written by Marche Region and SVIM - GP12: Torino Wireless written by Marche Region and SVIM Finsko - GP5: Health Factory Initiative written by The Baltic Institute of Finland Anglie - GP6: ICE-T written by SEHTA 22 Francie - GP7: The Grenoble- Isere Health Cluster Litva - GP8: MONAK2 Cluster written by Lithuania Innovation Centre-LIC Švédsko - GP9: Senior well living BTH Sweden written by the Blekinge Institute of Technology

23 Polsko - GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster written by Rzeszow Regional Development Agency Nizozemsko - GP11: TNO SBIR written by TNO Česká republika - GP13: Robo M.D. written by RERA Bulharsko - GP14: Social Patronage written by Sofi a Municipality Řecko - GP15: T-Seniority written by Region of Central Macedonia 7.3 Přehled dle přístupu k uživatelům Uživatelsky řízená inovační politika podporuje systematické zapojení koncových uživatelů během inovačního procesu. V naší oblasti práce se v uživatelsky řízeném inovačním přístupu používají nástroje jako vývojové platformy, strategické návrhy a návrhy služeb, internetové nástroje pro sběr a analýzu informací, etnografi e a další metody analýzy a průzkumu potřeb zákazníků. 23 Došlo k zapojení koncových uživatelů do příkladů dobré praxe?

24 Příklad dobré praxe Ano Ne Částečně 1. GP1: Competency Center for Biomedical Engineering (CC BME) Partner: Development Centre Litija x 2. GP2: evia. Partners: Regional Management of Social Services - Junta de Castilla y León and INTRAS Foundation x 3. GP3: GAC. Partner: Geroksipou municipality x 4. GP4: HABITECH. Partner: Marche Region and SVIM x 5. GP5: Health Factory Initiative. Partner: The Baltic Institute of Finland x 6. GP6: ICE-T. Partner: SEHTA x 7. GP7 : The Grenoble Isere Health Cluster. Partner: x 8. GP8: MONAK2 Cluster. Partner: Lithuania Innovation Centre-LIC x 9. GP9: Senior well living BTH Sweden. Partner: The Blekinge Institute of Technology x GP10: Subcarpathian Renewable Energy Cluster. Partner: Rzeszow Regional Development Agency x 11. GP11: TNO SBIR. Partner: TNO x 12. GP12: Torino Wireless- the Piemonte ICT cluster. Partner: Marche Region and SVIM x 13. GP13: Robo M.D. Partner: RERA x 14. GP14: Social Patronage. Partner: Sofi a Municpality x 15. GP15: T-Seniority. Partner: Region of Central Macedonia x

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov

Přehled akcí a výstupů. Nejlepším místem pro život je domov Přehled akcí a výstupů Nejlepším místem pro život je domov PROJEKT INNOVAGE INNOVAge (Podpora regionálních politik zaměřených na zkvalitnění péče o seniory a jejich bydlení v domácím prostředí) je mezinárodním

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!

OBSAH. Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge! Č. 2_ Prosinec 2013 OBSAH Dovolujeme si vám představit druhý newsletter projektu INNOVAge!_1 O projektu INNOVAge_2 Cross Swot Analýza_3 Identifikace, publikace a šíření příkladů dobré praxe_4 Zahájení

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ)

SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) SMLOUVY V PROJEKTECH MARIE CURIE (SP LIDÉ) 05.10.2010 J.Vaňová TC AV ČR/NICER OBSAH Grantová dohoda Základní text Annex II. Annex III. Smlouva s výzkumníkem relace k Annexu III. Partnerská smlouva Konsorciální

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020

Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 Účast ČR v 7.RP Praktické zkušenosti pro H2020 19. listopadu 2014, Olomouc E. Hillerová, TC AV ČR Technologické centrum AV ČR PŘEHLEDNÉ CELKOVÉ ÚDAJE Czech Republic Number of institutions: 378 Projects:

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Rozvoj a podpora implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 6.4.2011 JAN LORMAN: ROZVOJ ICT

Rozvoj a podpora implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 6.4.2011 JAN LORMAN: ROZVOJ ICT Rozvoj a podpora implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 1 Jak mohou informační a komunikační technologie přispět ke kvalitě života ve stáří? 1. ICT mohou pomoci jednotlivcům

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Setkání s regionálními partnery Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Horizon 2020. Projektová příprava

Horizon 2020. Projektová příprava Horizon 2020 Projektová příprava Pár slov na úvod Bohužel nezbytných Europa 2020 Inovační unie a Evropský výzkumný prostor - Reakce na ekonomickou krizi - Nové pracovní příležitosti a růst - Zlepšení kvality

Více

STRATEGIE EU 2020 A BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKA EU

STRATEGIE EU 2020 A BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKA EU STRATEGIE EU 22 A BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKA EU Daniela Grabmüllerová Kohezní politika EU neboli politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti a její budoucí podoba po roce 213 se stává stále častěji

Více