Regionální technické muzeum o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální technické muzeum o.p.s."

Transkript

1 ANNUAL REPORT

2

3 Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009

4

5 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction 12 Organizační struktura 13 Organizational structure 13 Lidský kapitál 14 Human Capital 15 Expozice v roce Exhibitions in Programy pro školy 22 Programmes for schools 23 Show 28 Shows 29 Techmania talent 30 Techmania Talent 31 AKCE V ROCE 2009 EVENTS IN 2009 Akce mezinárodní 34 International events 34 Akce domácí 37 Domestic events 37 Výstavy 48 Guest exhibitions 49 Europe Direct Plzeň 48 Europe Direct Plzeň 49 Informační centrum pro mládež Plzeň 48 Youth information center 51 Techmaniak 52 Techmaniak česká konference o science communication 54 The 1st Czech conference on science communication 55 Ceny a ocenění 56 Prizes and awards 57 EKONOMICKÉ ÚDAJE ECONOMIC DATA Rozvaha 60 Ballance sheet 62 Výkaz zisku a ztráty 64 Profit and loss statement 66 Příloha k účetní závěrce Výrok auditora 72 Auditor s report 73 5

6

7 Základní údaje Primary Data 7

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jméno: Regionální technické muzeum o. p. s. Spisová značka: Oddíl O, vložka 89 vedená u Krajského soudu v Plzni Sídlo: Tylova 1/57, Plzeň IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Doručovací adresa: Regionální technické muzeum o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Telefon: Fax: Internet: Druh obecně prospěšných služeb: Trvale a v celistvosti uchovává ve svých sbírkových fondech předměty movitého kulturního dědictví, ochraňuje je ve veřejném zájmu a umožňuje jejich veřejné využívání. Řídí se přitom platnými právními předpisy. Zabezpečuje sbírkovou dokumentaci a shromažďuje předměty muzejní hodnoty zejména k technickým dějinám Plzeňského regionu. Muzejní sbírky a výsledky své činnosti prezentuje zejména: - muzejní prezentací formou stálé expozice - výstavní činností - publikační činností - pořádáním výstav, konferencí, přednášek a seminářů Spolupracuje při své vědecké, expoziční, výstavní, výchovně vzdělávací, propagační a publikační činnosti s dalšími vzdělávacími organizacemi, institucemi, badateli a sdělovacími prostředky a veřejností. Výzkum a vývoj v oblasti šíření vědeckých poznatků, komunikace vědy, popularizace a komercionalizace vědy a vědeckých poznatků a v oblasti tvorby inovací v technickém a přírodovědném vzdělání. Propagace a informování o výsledcích vědy a výzkumu prostřednictvím popularizace vědy a techniky a komplexního zpřístupňování informací o výsledcích výzkumu a vývoje za účelem postupného zvyšování zájmu veřejnosti o oblast vědy a techniky, výzkumu a vývoje. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti science communication, komercionalizace a ochrany duševního vlastnictví - pro vzdělávání vědeckých pracovníků, učitelů, manažerů a dalších pracovníků v oblasti technologického rozvoje. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a akcí pro školy i širokou veřejnost v oblastech různých přírodních a společenských věd a oborů a za tímto účelem zpřístupňování tematicky zaměřených expozic, vydávání knih, informačních a vzdělávacích materiálů. Vzdělávání a osvěta pro veřejnost zejména v oblasti technických a přírodních věd Realizace zájmové klubové činnosti pro děti a mládež Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost 8

9 Správní rada a management společnosti k : Josef Bernard Ing. Michal Šindelář Doc. ak. mal. Josef Mištera Mgr. Vlastimil Volák člen správní rady člen správní rady člen správní rady ředitel Dozorčí rada společnosti k : Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Vladislava Svátová Ing. Miloš Kratochvíl Mgr. Martin Baxa Ing. Petr Náhlík člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Zakladatelé společnosti: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, IČ: a ŠKODA INVESTMENT a. s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ: , která zakladatelská práva převzala od společnosti ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, Plzeň, IČ:

10 PRIMARY DATA Name: Regionální technické muzeum o. p. s. File indication: Section O, insert 89, administered by the Regional Court in Plzeň Seat: Tylova 1/57, Plzeň Identification Number: Legal form: Benevolent corporation Adress: Regionální technické muzeum o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Phone Fax: Internet: Types of not-for-profit services: In its museum collections, the museum permanently preserves the integrity of collections of artefacts that are part of the cultural heritage, protects them in the public interest and provides for their public presentation while observing valid laws. The museum keeps collection files and collects artefacts of historic value, namely those that are related to the technical history of the Pilsen region. The museum collections and outcomes of the museum s activities are presented in particular: - in the form of a permanent museum exhibition - in temporary exhibitions - in publications - at organized exhibitions, conferences, lectures and seminars The museum cooperates with other educational organizations, institutions, researchers, the media and the public in its scientific, exhibition, education, advertising and publishing activities. The museum is engaged in the research and development of the dissemination of scientific knowledge, science communication, popularization and marketing of science and scientific knowledge and of innovations in technically as well as scientifically-oriented education. The museum promotes and advocates research and development results through popularizing science and technology and providing overall access to information on research and development results in order to gradually increase public interest in science & technology and research & development. The museum organizes expert courses, training sessions and other educational activities, including education on science communication, marketing and the protection of intellectual property to educate scientists, teachers, managers as well as other people on technological developments. The museum develops and implements educational programmes and events for schools as well as the general public, presenting various natural as well as social sciences, and to this end makes available thematic exhibitions, publishes books, information and educational materials. The museum educates the public namely in the fields of technical and natural sciences. The museum runs thematic clubs for children and young people. Complementary activities: Production, sale of goods, and services not listed in Annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act Inn-keeping 10

11 Board of Trustees: Josef Bernard Ing. Michal Šindelář Doc. ak. mal. Josef Mištera Mgr. Vlastimil Volák Member of the Board of Trustees Member of the Board of Trustees Member of the Board of Trustees Director Supervisory Board: Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Vladislava Svátová Ing. Miloš Kratochvíl Mgr. Martin Baxa Ing. Petr Náhlík Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Founders: University of West Bohemia in Plzeň, Plzeň, Univerzitní 8, , Czech Republic ID: and ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1, Václavské nám. 837/11, , Czech Republic ID:

12 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE INTRODUCTION Rok 2009 byl prvním celým rokem, který v Techmania science center probíhal již za plného provozu ve zrekonstruované části naší budovy. Od otevření Techmania science center jsme přivítali do konce roku 2009 celkem návštěvníků. Třetinu našich návštěvníků tvoří školní skupiny. Těm u nás nabízíme kromě základní volné prohlídky všech našich interaktivních expozic také výukové programy vedené naším průvodcem edutainerem (z anglických slov EDUCATION = vzdělání a ENTERTAINER = bavič). O nabídce těchto programů se dočtete dále v této zprávě. Velkou část návštěvníků tvoří rodiny s dětmi, kterým vycházíme vstříc poskytnutím rodinné vstupenky. Návštěvníci na rodinnou vstupenku tvoří také přibližně jednu třetinu celkové návštěvnosti. Kromě nabídky našich expozic pořádáme pro ně pravidelné vědecko-technické show a speciální akce, také blíže popsané dále. Kromě naší základní činnosti, tj. popularizace vědy a techniky mezi nejširší veřejností a snahy o podnícení jejího zájmu o tyto obory, jsme nabídli podporu těm nejzapálenějším v programu Techmania Talent. Díky našemu členství v mezinárodních asociacích science center můžeme sledovat nejnovější trendy ve vývoji těchto institucí a porovnávat, jaké problémy se na tomto poli řeší v zahraničí a jaké u nás. Své poznatky jsme poskytli veřejnosti mimo jiné prostřednictvím projektu SCICOM, který má za cíl pozvednout v České republice obor science communication. Potěšil nás zájem nejen veřejnosti, ale i odborníků, kteří v loňském roce přiřkli Techmanii dvě ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukcí a Cena turistických regionů v soutěži internetového portálu Kudy z nudy. To všechno by se neobešlo bez výrazné podpory ze strany našich partnerů, ať už z veřejné nebo komerční sféry, kteří významnou měrou přispěli k fungování Techmanie i v roce Instituce takového typu a takového rozsahu, jako je Techmania science center, může udělat mnoho pro zvýšení zájmu o vědu a technické obory, ale bude to vždy práce v celkové bilanci nezisková a je třeba ji pojímat jako investici do budoucí vzdělanosti a konkurenceschopnosti obyvatel v dopadovém regionu science centra. Mgr. Vlastimil Volák, ředitel 2009 was the first year that Techmania Science Center could fully operate in the renovated part of its building. Following the successful launch of Techmania in autumn 2008, the centre was visited by 73,819 visitors in total by the end of One-third of our visitors come in school groups. In addition to an individual visit to all our interactive exhibitions, the school groups are also offered teaching programmes conducted by our guide edutainer (this word comes from the English words EDUCATION and ENTERTAINER). You can read more about these programmes in the report. Many of the visitors are families with children, who are offered a family ticket as a bonus from us. Visitors with a family ticket represent about one-third of the overall visitor rate. In addition to our exhibitions, our visitors can attend popular science shows and special events that we organize for them on a regular basis; these shows are described in more detail in the report as well. In addition to our core activity, i.e. the popularization of science and technology among the public and encouraging their interest in these fields of study, we provided the most zealous students with support through our Techmania Talent programme. Our membership in international associations of science centres makes it possible for us to monitor the latest development trends in these institutions and compare the challenges faced abroad with the challenges we have to face. We shared our knowledge with the public through the SCICOM project, for example, aiming to raise science communication in the Czech Republic. We were delighted to see the interest shown by the public and experts, too; they recognized Techmania with two awards last year: Building of the Year in the Renovations category awarded by the Pilsen Region and the Touristic Regions Award of the Kudy z nudy Internet portal. We would not be able to achieve any of this without the considerable support provided by our partners from the public as well as private sector, who greatly contributed to the operation of Techmania in Institutions of a type and size similar to the Techmania Science Center can do a lot to provoke interest in science and in technical fields of study, but the final balance of their work will always be non-profitable, therefore, it should be viewed as an investment in the future knowledge and competitiveness of the people living within its reach. Mgr. Vlastimil Volák, director 12

13 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZATIONAL STRUCTURE Organizační struktura TSC Po zahájení provozu postupně narůstal počet pracovníků Techmania science center, a bylo proto nutné zavést pokročilejší organizační strukturu uvnitř instituce. Byla vytvořena oddělení obhospodařující jednotlivé činnosti centra a byl zaveden další stupeň řízení - vedoucí pracovníci těchto oddělení. Organizační struktura TSC nyní vypadá takto: Organizational Structure of TSC Once the Techmania Science Center had been put into operation, the headcount gradually kept rising, so it was necessary to implement a more advanced hierarchy within the organization. Departments in charge of individual activities of the Center were established and a new level of management supervisors of these departments was introduced. At the moment, the organizational structure of TSC is as follows: ŘEDITEL CEO ADMINISTRACE ADMINISTRATION FINANCE FINANCE PROVOZNÍ ODDĚLENÍ OPERATING DEPARTMENT MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SALES AND MARKETING DEPARTMENT PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ PROJECT DEPARTMENT ODDĚLENÍ ROZVOJE DEPARTMENT OF DEVELOP- MENT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT 13

14 LIDSKÝ KAPITÁL Základem dobře poskytovaných služeb je profesionální tým zaměstnanců. Snahou TSC je takový tým posilovat a srovnávat s mezinárodním prostředím, kde science centra mají již tradici. Za tímto účelem pracovníci TSC se účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích kurzů. Svoji znalost přenášejí do České republiky, a to nejen do Techmanie v rámci své práce a sdílením poznatků s kolegy, ale prostřednictvím tuzemských konferencí mezi další odbornou i laickou veřejnost. Účast na mezinárodních konferencích a vzdělávacích akcích: Science Engagement in Action mezinárodní odborný panel o budoucnosti science center, science centrum Heureka, Vantaa, Finsko, Directors Forum fórum ředitelů science center, Experimentarium, Hellerup (Kodaň), Dánsko, Ecsite Annual Conference konference organizace Ecsite, Národní muzeum vědy a techniky Leonarda da Vinciho, Milán, Itálie, RESEARCH CONNECTION konference vytvářející propojení mezi vědci, výzkumníky a výrobci, pořádaná Direktorátem pro výzkum Evropské komise, Kongresový palác, Praha, ECSITE Pilots training course série výukových kurzů pro edutainery o La Cité des sciences et de l industrie (Městečko vědy a průmyslu), Paříž, Francie, o Science centrum Technopolis, Mechelen, Belgie, o Národní muzeum vědy a techniky Leonarda da Vinciho, Milán, Itálie, Noyce Foudation ve spolupráci s Americkou asociací science center ASTC poskytuje roční vzdělávací program ředitelům science center, kteří jsou v začátečních letech této kariéry. Tím vytváří potenciál pro rozvoj celého oboru ve světě. V tomto ročníku bylo do programu vybráno 17 účastníků, z Evropy jsou mezi nimi ředitel Techmanie a ředitelka francouzského science centra Exploradome. Tuzemské konference: METPOPULI konference na téma Metody popularizace vědy. Univerzita Palackého v Olomouci, Bylo zde prezentováno Techmania science center jako největší popularizační akce v ČR a také Noc vědců, jejímž je TSC koordinátorem. QUO VADIS, vzdělávání v Plzeňském kraji? - setkání vzdělavatelů Plzeňského kraje v rámci Týdne vzdělávání dospělých na téma Zvyšování kompetencí větší šance na trhu práce , Plzeň. SCICOM 1. konference o science communication v České republice, Techmania science center, Plzeň,

15 HUMAN CAPITAL A team of professional staff is a solid foundation from which to provide good services. The Techmania Science Center (TSC) strives to reinforce its team and benchmark it internationally, as science centres have already become a tradition abroad. This is why the TSC staff participates in international conferences and training events. They bring their knowledge back to the Czech Republic; they share it not only with their colleagues in Techmania in their work, but also with other professionals and the public at domestic conferences. Participation in international conferences and training events: Science Engagement in Action an international professional panel discussing the future of science centres; Science Centre Heureka, Vantaa, Finland, 20 th March 2009 Directors Forum a forum of science centre directors; Experimentarium, Hellerup (Copenhagen), Denmark, 20 th 21 st November 2009 Ecsite Annual Conference a conference organized by Ecsite, the Leonardo da Vinci Science and Technology Museum, Milano, Italy, 4 th 6 th June 2009 RESEARCH CONNECTION a conference linking scientists, researchers and manufacturers organized by the Directorate-General for Research of the European Commission, Prague Congress Centre, Prague, 7 th 8 th May 2009 ECSITE Pilots training course a series of training sessions for edutainers o La Cité des sciences et de l industrie, Paris, France, 19 th 22 nd January 2009 o Science centre Technopolis, Mechelen, Belgium, 1 st 4 th April 2009 o Leonardo da Vinci Science and Technology Museum, Milano, Italy, 2 nd 3 rd June 2009 The Noyce Foundation in cooperation with the Association of Science and Technology Centres, ASTC, organizes a one-year training programme for directors of science centres who are beginning their careers in this particular field. In this way they create the potential for global development in this field. This year 17 European participants were selected to take part in the programme, including the directors of Techmania and the French science centre Exploradome. Domestic conferences: METPOPULI Methods of Science Popularization conference. Palacký University, Olomouc, 10 th 11 th September The Techmania Science Center was presented as the largest popularization effort in the Czech Republic; the Researchers Night coordinated by TSC was also presented. QUO VADIS, Education in the Pilsen Region? a meeting of educators from the Pilsen Region held as part of the Week of Adult Education Building Up Competences for Better Chances on the Labour Market, Pilsen, 5 th November 2009 SCICOM the 1st Conference on Science Communication held in the Czech Republic, Techmania Science Center, Pilsen, 4 th December

16 16

17 Expozice v roce 2009 Exhibitions in

18 EXPOZICE V ROCE 2009 Edutorium Kmenová expozice Techmania science center, Edutorium, nabízí více než 60 interaktivních exponátů zaměřených na výuku fyziky, konkrétně na obory jako jsou mechanika, akustika, optika, magnetismus či termika. Návštěvníci odcházejí s přesvědčením, že věda a technika je obklopují na každém kroku, že fyzika a matematika jsou skryty v obyčejných věcech, se kterými se denně setkáváme. Interaktivní formou zjistí, co se děje ve vzduchoprázdnu, objeví přitažlivost magnetů, budou experimentovat s volty, pohrají si se zvukem, s barvami, se světlem i stíny. Nechají se oklamat optickými iluzemi. Nabízí se rovněž možnost vědecky prozkoumat vlastnosti lidského těla a nahlédnout do mikrosvěta. Expozice s mottem Hrajte si a nepřestávejte objevovat patří mezi tradiční expozice v Techmanii, o něž je největší zájem ze strany základních či středních škol a učilišť, neboť se zde nabízí velký potenciál pro praktickou výuku studentů. MáToHáček Hravá expozice MáToHáček upoutala malé i velké spoustou her, hraček a hlavolamů. Nejmenší si zahráli na rybáře, skládali barevného kohouta, stavěli iglú, domeček nebo věž z Jenga kostek. Na chytré hlavičky všech generací čekaly čtyři desítky hlavolamů - od jednoduchých až po ty opravdu obtížné. Mezi nimi Jablečný červík, tradiční Ježek v kleci, měkoučký japonský Polštářkolam, čínský hlavolam Tangram a mnoho dalších. Návštěvníky potrápily Tajemství trezoru nebo Escherovy zrcadlové obrázky, okouzlily je kaleidoskopy, překvapil jehličkový reliéf. Šikovné ruce a hodně trpělivosti vyžadovalo žonglování s talířem, Beruška na stromě či Nejistá ruka. V zatemněném prostoru pozornost návštěvníků zaujaly Lava lampa a Plazma lampa. Expozice ŠKODA Expozice ŠKODA dává možnost podrobně nahlédnout do historie a současnosti Škodových závodů holdingu ŠKODA. Návštěvníci se dozvědí odpovědi na otázky typu: kolik budov původně měla největší zbrojovka v monarchii, co vše se v průběhu 150 let ve Škodovce vyrábělo; zjistí, kde se v Plzni mohou projít po prvním mostě na světě s celosvařovanou konstrukcí apod. Expozice ŠKODA zkrátka seznamuje všechny zájemce s historickým vývojem Škodových závodů od jejich založení až do současné podoby. Pomocí důmyslného značení a dotykem ovládaných monitorů jim umožňuje projít se po časové ose a zastavit se u stěžejních okamžiků a výrobků. Informace získávají nejen z obrazových panelů, ale i z audio- a video sekvencí i dalších zdrojů. Mezi statickými exponáty se nachází zrekonstruovaná parní turbína z roku 1922 kompletní a schopná provozu; modely lokomotiv i samotné továrny, funkční modely trolejbusů, ukázky historického nářadí Návštěvníci jsou tak vedeni k tomu, aby si vytvořili představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti. Copyright Nature patentováno přírodou Holandská putovní expozice, kterou Techmanie nabízela svým návštěvníkům v rámci spolupráce evropských science center od svého otevření do října 2009, si kladla za cíl upozornit interaktivní formou na přírodní zákonitosti a principy, které si lidé během uplynulých staletí dokázali osvojit a využít pro svou činnost. Nejen přímé využívání rostlin a živočichů, ale také opisování od přírody totiž už od pradávna přináší lidem prospěch. Expozice na deseti interaktivních stanovištích ukazovala, jak může pečlivé zkoumání přírody vést k novým vynálezům a vylepšením technologií. Vedle toho bylo možné v počítačové encyklopedii pátrat po odpovědích na nevyřešené otázky budoucnosti lidstva například jak zajistit dostatek pitné vody a potravy. Expozice nejen, že nabízela řešení z přírody, ale především podněcovala návštěvníky všech věkových kategorií k zamyšlení a ukazovala jim bohatství inspirace z rostlinné a živočišné říše. 18

19 EXHIBITIONS IN 2009 Edutorium The Edutorium the core exhibition of the Techmania Science Center, offers more than 60 interactive exhibits designed to facilitate the teaching of physics, in particular mechanics, acoustics, optics, magnetism and thermics. Visitors leave the exhibition with the feeling that science and technology surround them at every turn, that physics and mathematics are hidden in ordinary things that we use every day. In an interactive way, they will find out about what is going on in a vacuum, discover the attraction of magnets, they will experiment with 200,000 volts, play with sound, colours, light and shadows. They will let their minds be deceived by optical illusions. They will also be given the opportunity to scientifically examine the characteristics of the human body and have a look into the micro-world. The exhibition entitled Play and Keep Discovering is one of the traditional Techmania exhibitions, it is most popular amongst primary, secondary as well as vocational schools, as it possesses a huge potential for practical teaching. MáToHáček (Get Hooked) A playful exhibition entitled MáToHáček attracted child and adult audience alike with its numerous games, toys and puzzles. The smallest visitors could play a fisherman s game, put together a coloured cock-a-doodle-doo, and build a Jenga brick igloo, house or tower. Clever brains of all generations were challenged by about forty brain-teasers from simple to really difficult ones. Among others, there was an apple worm, a traditional caltrop in a cage, a soft Japanese teaser, Chinese Tangram, and many other puzzles. Visitors were teased by the Secret of a Safe and by Escher s Symmetry Drawings, enchanted by kaleidoscopes, and surprised by a needle relief. Plate juggling, ladybird on a tree and uncertain hand required dexterous hands and much patience. Lava and plasma lamps attracted visitors attention in a dimmed room. ŠKODA Exhibition The ŠKODA Exhibition offers an in-depth exploration of the past and present of the Škoda Works ŠKODA HOLDING. At the exhibition, visitors will find answers to questions such as: How many buildings did the largest arms factory in the former monarchy consist of? What products were manufactured in Škoda Works during the company s 150 years of existence. They will find out where they can walk across the very first all-welded bridge construction in the world, which can be found in Pilsen, and much more. In short, the ŠKODA Exhibition presents the history of the Škoda Works from the moment the company was established to today. The exhibition uses sophisticated signs and touch screens to guide visitors along a time axis highlighting the crucial moments and products. Visitors can get information not only from exhibition panels, but also from audio- and video- sequences and other resources. Three-dimensional exhibits include a renovated steam turbine manufactured in 1922 complete and in working order, models of locomotives and of the factory, functional models of trolley-buses, some historic tools, etc. In this way, visitors can get an impression of the world-wide reputation of the ŠKODA company, of its past, present and future. Copyright Nature The travelling Dutch exhibition which Techmania was able to present to its visitors thanks to its cooperation with other European science centres from its opening until October 2009 aimed to highlight, in an interactive way, the natural laws and principles that people have mastered and have been able to use to their benefit through the ages. From time immemorial, people have benefited not only from the direct use of flora and fauna, but also from copying some of nature s patterns. At ten interactive stations the exhibition demonstrated how a thorough examination of nature may lead to new inventions and technological improvements. Moreover, visitors were able to browse through a computer encyclopaedia and look for answers to unsolved questions about the future of mankind such as how to make sure there will be enough drinking water and food. The exhibition not only demonstrated solutions developed by nature, but primarily it encouraged visitors of all ages to think; it showed them the rich inspiration that can be found in both the vegetal and animal kingdoms. 19

20 TOP SECRET TOP SECRET je jedna z nejmodernějších expozic svého druhu v Evropě, kterou Techmania pořídila od belgického Technopolisu a dánského Experimentaria, tedy předních evropských science center. Od 4. listopadu 2009 mohou naši návštěvníci prozkoumat tu stranu společnosti, se kterou se běžně nesetkávají: špiony, to, jak pracují, jaké techniky používají k proniknutí do našeho soukromí. Návštěvníci se mohou dozvědět něco o vědě a bavit se při zkoumání takových oblastí, jako je například špionáž, zabezpečení, forenzika, kryptologie. Po celou dobu prohlídky expozice návštěvník pociťuje, že věci nejsou takové, jakými se zdály být. Cítí, že nikdy neví, jestli je někdo sleduje nebo odposlouchává - zajisté poté, co zjistí, že i oni to mohou dělat ostatním. Během výstavy se návštěvníci mohou vytrénovat v dobrého špiona, najít skryté kamery, odposlechnout tajné konverzace, odemknout zámek od bezpečnostního trezoru, pokusit se schovat kamerám nebo přelstít senzory, vstoupit do vysoce zabezpečené oblasti, která je pod stálým dohledem, rozluštit šifru nebo naopak šifrovat, hrát si na někoho jiného a vidět přetvářku ostatních. Zatímco si návštěvníci hrají na výstavě, nejen že experimentují se špionážními a policejními technikami, ale také se dozví něco o skutečném světě špionáže a technologických vymoženostech, které se pro ni využívají. Hlavním účelem je zvýšit zájem návštěvníků o vědu a techniku, díky široké škále interaktivních exponátů s napínavým tématem. Zatímco si budou hrát a bavit se, téměř nevědomě budou vstřebávat různorodé informace týkající se vědy a technologií. Téma výstavy je provedeno tak, aby zaujalo návštěvníky všech věkových kategorií. Výstava je také zajímavá pro věkovou skupinu -náctiletých a dospělých do 25 let, tedy skupinu, kterou bývá obvykle obtížné oslovit. Webedutorium 20 Kromě pěti klasických expozic, s nimiž se návštěvníci Techmania science center mohli v roce 2009 fakticky setkat, jsme nabízeli i pátou, originální webovou expozici. Ta je úzce navázána na výše zmiňované Edutorium, jehož činnost informačně doplňuje a fakticky rozvíjí. Na webovém portálu byla vytvořena podrobná databáze, kde mohou zájemci o vědu a techniku nalézt např. informace o jednotlivých exponátech z Edutoria: ty jsou podle konkrétního popularizovaného vědního oboru rozděleny do šesti sekcí: Mechanika, Kmity/vlny/akustika, Elektřina a magnetismus, Optika, Termika a Matematika. Návštěvníci WebEdutoria se nejen dozví obecná fakta o těchto konkrétních oborech, ale přínos webových stránek spočívá především v tom, že se návštěvníci mohou online seznámit s předměty, které demonstrují konkrétní fyzikální či matematické poučky pak není již nic snazšího než navštívit Techmanii a získané znalosti si ověřit v praxi. Zcela unikátní je databáze několika stovek teoretických článků, které v postatě vytvářejí profesionální vědeckou učebnici. Nejen žáci, studenti či široká veřejnost, ale i učitelé mohou ve WebEdutoriu najít silného spojence při vhledu do světa vědy. Podrobnou, odbornou a přesto poutavou formou jsou zde vysvětlena taková témata, jako jsou např. Newtonovy zákony, Bernoulliho rovnice, Dopplerův jev, základy fyziologické akustiky, ale také supravodivost či elektrolýza. Samozřejmostí jsou názorné grafy, tabulky umožňující snadné pochopení předkládané látky a vizuální vzhled založený na originálních kresbách a barevném stylu Techmanie. Kromě toho nabízí WebEdutorium přehledné a odborně psané medailonky 153 osobností z oblasti vědy a techniky: čtenáři se zde mohou seznámit s vědci, vynálezy a mysliteli od antického Řecka až po žhavou současnost WebEdutorium se tak stává skutečně jedinečnou encyklopedií v tomto směru. Samozřejmostí je grafická úprava článků a uvedení všech použitých zdrojů. Projekt WebEdutoria samozřejmě nebyl plánován pouze na rok Všem, kdo mají zájem návštěvu Techmanie doplnit profesionálními informacemi, či se jen dozvědět více o vědě a technice, je a do budoucna nadále bude přístupný na výše zmíněných webových stránkách.

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více