Regionální technické muzeum o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální technické muzeum o.p.s."

Transkript

1 ANNUAL REPORT

2

3 Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009

4

5 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction 12 Organizační struktura 13 Organizational structure 13 Lidský kapitál 14 Human Capital 15 Expozice v roce Exhibitions in Programy pro školy 22 Programmes for schools 23 Show 28 Shows 29 Techmania talent 30 Techmania Talent 31 AKCE V ROCE 2009 EVENTS IN 2009 Akce mezinárodní 34 International events 34 Akce domácí 37 Domestic events 37 Výstavy 48 Guest exhibitions 49 Europe Direct Plzeň 48 Europe Direct Plzeň 49 Informační centrum pro mládež Plzeň 48 Youth information center 51 Techmaniak 52 Techmaniak česká konference o science communication 54 The 1st Czech conference on science communication 55 Ceny a ocenění 56 Prizes and awards 57 EKONOMICKÉ ÚDAJE ECONOMIC DATA Rozvaha 60 Ballance sheet 62 Výkaz zisku a ztráty 64 Profit and loss statement 66 Příloha k účetní závěrce Výrok auditora 72 Auditor s report 73 5

6

7 Základní údaje Primary Data 7

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jméno: Regionální technické muzeum o. p. s. Spisová značka: Oddíl O, vložka 89 vedená u Krajského soudu v Plzni Sídlo: Tylova 1/57, Plzeň IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Doručovací adresa: Regionální technické muzeum o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Telefon: Fax: Internet: Druh obecně prospěšných služeb: Trvale a v celistvosti uchovává ve svých sbírkových fondech předměty movitého kulturního dědictví, ochraňuje je ve veřejném zájmu a umožňuje jejich veřejné využívání. Řídí se přitom platnými právními předpisy. Zabezpečuje sbírkovou dokumentaci a shromažďuje předměty muzejní hodnoty zejména k technickým dějinám Plzeňského regionu. Muzejní sbírky a výsledky své činnosti prezentuje zejména: - muzejní prezentací formou stálé expozice - výstavní činností - publikační činností - pořádáním výstav, konferencí, přednášek a seminářů Spolupracuje při své vědecké, expoziční, výstavní, výchovně vzdělávací, propagační a publikační činnosti s dalšími vzdělávacími organizacemi, institucemi, badateli a sdělovacími prostředky a veřejností. Výzkum a vývoj v oblasti šíření vědeckých poznatků, komunikace vědy, popularizace a komercionalizace vědy a vědeckých poznatků a v oblasti tvorby inovací v technickém a přírodovědném vzdělání. Propagace a informování o výsledcích vědy a výzkumu prostřednictvím popularizace vědy a techniky a komplexního zpřístupňování informací o výsledcích výzkumu a vývoje za účelem postupného zvyšování zájmu veřejnosti o oblast vědy a techniky, výzkumu a vývoje. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti science communication, komercionalizace a ochrany duševního vlastnictví - pro vzdělávání vědeckých pracovníků, učitelů, manažerů a dalších pracovníků v oblasti technologického rozvoje. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a akcí pro školy i širokou veřejnost v oblastech různých přírodních a společenských věd a oborů a za tímto účelem zpřístupňování tematicky zaměřených expozic, vydávání knih, informačních a vzdělávacích materiálů. Vzdělávání a osvěta pro veřejnost zejména v oblasti technických a přírodních věd Realizace zájmové klubové činnosti pro děti a mládež Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost 8

9 Správní rada a management společnosti k : Josef Bernard Ing. Michal Šindelář Doc. ak. mal. Josef Mištera Mgr. Vlastimil Volák člen správní rady člen správní rady člen správní rady ředitel Dozorčí rada společnosti k : Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Vladislava Svátová Ing. Miloš Kratochvíl Mgr. Martin Baxa Ing. Petr Náhlík člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Zakladatelé společnosti: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, IČ: a ŠKODA INVESTMENT a. s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ: , která zakladatelská práva převzala od společnosti ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, Plzeň, IČ:

10 PRIMARY DATA Name: Regionální technické muzeum o. p. s. File indication: Section O, insert 89, administered by the Regional Court in Plzeň Seat: Tylova 1/57, Plzeň Identification Number: Legal form: Benevolent corporation Adress: Regionální technické muzeum o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Phone Fax: Internet: Types of not-for-profit services: In its museum collections, the museum permanently preserves the integrity of collections of artefacts that are part of the cultural heritage, protects them in the public interest and provides for their public presentation while observing valid laws. The museum keeps collection files and collects artefacts of historic value, namely those that are related to the technical history of the Pilsen region. The museum collections and outcomes of the museum s activities are presented in particular: - in the form of a permanent museum exhibition - in temporary exhibitions - in publications - at organized exhibitions, conferences, lectures and seminars The museum cooperates with other educational organizations, institutions, researchers, the media and the public in its scientific, exhibition, education, advertising and publishing activities. The museum is engaged in the research and development of the dissemination of scientific knowledge, science communication, popularization and marketing of science and scientific knowledge and of innovations in technically as well as scientifically-oriented education. The museum promotes and advocates research and development results through popularizing science and technology and providing overall access to information on research and development results in order to gradually increase public interest in science & technology and research & development. The museum organizes expert courses, training sessions and other educational activities, including education on science communication, marketing and the protection of intellectual property to educate scientists, teachers, managers as well as other people on technological developments. The museum develops and implements educational programmes and events for schools as well as the general public, presenting various natural as well as social sciences, and to this end makes available thematic exhibitions, publishes books, information and educational materials. The museum educates the public namely in the fields of technical and natural sciences. The museum runs thematic clubs for children and young people. Complementary activities: Production, sale of goods, and services not listed in Annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act Inn-keeping 10

11 Board of Trustees: Josef Bernard Ing. Michal Šindelář Doc. ak. mal. Josef Mištera Mgr. Vlastimil Volák Member of the Board of Trustees Member of the Board of Trustees Member of the Board of Trustees Director Supervisory Board: Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Vladislava Svátová Ing. Miloš Kratochvíl Mgr. Martin Baxa Ing. Petr Náhlík Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Founders: University of West Bohemia in Plzeň, Plzeň, Univerzitní 8, , Czech Republic ID: and ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1, Václavské nám. 837/11, , Czech Republic ID:

12 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE INTRODUCTION Rok 2009 byl prvním celým rokem, který v Techmania science center probíhal již za plného provozu ve zrekonstruované části naší budovy. Od otevření Techmania science center jsme přivítali do konce roku 2009 celkem návštěvníků. Třetinu našich návštěvníků tvoří školní skupiny. Těm u nás nabízíme kromě základní volné prohlídky všech našich interaktivních expozic také výukové programy vedené naším průvodcem edutainerem (z anglických slov EDUCATION = vzdělání a ENTERTAINER = bavič). O nabídce těchto programů se dočtete dále v této zprávě. Velkou část návštěvníků tvoří rodiny s dětmi, kterým vycházíme vstříc poskytnutím rodinné vstupenky. Návštěvníci na rodinnou vstupenku tvoří také přibližně jednu třetinu celkové návštěvnosti. Kromě nabídky našich expozic pořádáme pro ně pravidelné vědecko-technické show a speciální akce, také blíže popsané dále. Kromě naší základní činnosti, tj. popularizace vědy a techniky mezi nejširší veřejností a snahy o podnícení jejího zájmu o tyto obory, jsme nabídli podporu těm nejzapálenějším v programu Techmania Talent. Díky našemu členství v mezinárodních asociacích science center můžeme sledovat nejnovější trendy ve vývoji těchto institucí a porovnávat, jaké problémy se na tomto poli řeší v zahraničí a jaké u nás. Své poznatky jsme poskytli veřejnosti mimo jiné prostřednictvím projektu SCICOM, který má za cíl pozvednout v České republice obor science communication. Potěšil nás zájem nejen veřejnosti, ale i odborníků, kteří v loňském roce přiřkli Techmanii dvě ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukcí a Cena turistických regionů v soutěži internetového portálu Kudy z nudy. To všechno by se neobešlo bez výrazné podpory ze strany našich partnerů, ať už z veřejné nebo komerční sféry, kteří významnou měrou přispěli k fungování Techmanie i v roce Instituce takového typu a takového rozsahu, jako je Techmania science center, může udělat mnoho pro zvýšení zájmu o vědu a technické obory, ale bude to vždy práce v celkové bilanci nezisková a je třeba ji pojímat jako investici do budoucí vzdělanosti a konkurenceschopnosti obyvatel v dopadovém regionu science centra. Mgr. Vlastimil Volák, ředitel 2009 was the first year that Techmania Science Center could fully operate in the renovated part of its building. Following the successful launch of Techmania in autumn 2008, the centre was visited by 73,819 visitors in total by the end of One-third of our visitors come in school groups. In addition to an individual visit to all our interactive exhibitions, the school groups are also offered teaching programmes conducted by our guide edutainer (this word comes from the English words EDUCATION and ENTERTAINER). You can read more about these programmes in the report. Many of the visitors are families with children, who are offered a family ticket as a bonus from us. Visitors with a family ticket represent about one-third of the overall visitor rate. In addition to our exhibitions, our visitors can attend popular science shows and special events that we organize for them on a regular basis; these shows are described in more detail in the report as well. In addition to our core activity, i.e. the popularization of science and technology among the public and encouraging their interest in these fields of study, we provided the most zealous students with support through our Techmania Talent programme. Our membership in international associations of science centres makes it possible for us to monitor the latest development trends in these institutions and compare the challenges faced abroad with the challenges we have to face. We shared our knowledge with the public through the SCICOM project, for example, aiming to raise science communication in the Czech Republic. We were delighted to see the interest shown by the public and experts, too; they recognized Techmania with two awards last year: Building of the Year in the Renovations category awarded by the Pilsen Region and the Touristic Regions Award of the Kudy z nudy Internet portal. We would not be able to achieve any of this without the considerable support provided by our partners from the public as well as private sector, who greatly contributed to the operation of Techmania in Institutions of a type and size similar to the Techmania Science Center can do a lot to provoke interest in science and in technical fields of study, but the final balance of their work will always be non-profitable, therefore, it should be viewed as an investment in the future knowledge and competitiveness of the people living within its reach. Mgr. Vlastimil Volák, director 12

13 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZATIONAL STRUCTURE Organizační struktura TSC Po zahájení provozu postupně narůstal počet pracovníků Techmania science center, a bylo proto nutné zavést pokročilejší organizační strukturu uvnitř instituce. Byla vytvořena oddělení obhospodařující jednotlivé činnosti centra a byl zaveden další stupeň řízení - vedoucí pracovníci těchto oddělení. Organizační struktura TSC nyní vypadá takto: Organizational Structure of TSC Once the Techmania Science Center had been put into operation, the headcount gradually kept rising, so it was necessary to implement a more advanced hierarchy within the organization. Departments in charge of individual activities of the Center were established and a new level of management supervisors of these departments was introduced. At the moment, the organizational structure of TSC is as follows: ŘEDITEL CEO ADMINISTRACE ADMINISTRATION FINANCE FINANCE PROVOZNÍ ODDĚLENÍ OPERATING DEPARTMENT MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SALES AND MARKETING DEPARTMENT PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ PROJECT DEPARTMENT ODDĚLENÍ ROZVOJE DEPARTMENT OF DEVELOP- MENT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT 13

14 LIDSKÝ KAPITÁL Základem dobře poskytovaných služeb je profesionální tým zaměstnanců. Snahou TSC je takový tým posilovat a srovnávat s mezinárodním prostředím, kde science centra mají již tradici. Za tímto účelem pracovníci TSC se účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích kurzů. Svoji znalost přenášejí do České republiky, a to nejen do Techmanie v rámci své práce a sdílením poznatků s kolegy, ale prostřednictvím tuzemských konferencí mezi další odbornou i laickou veřejnost. Účast na mezinárodních konferencích a vzdělávacích akcích: Science Engagement in Action mezinárodní odborný panel o budoucnosti science center, science centrum Heureka, Vantaa, Finsko, Directors Forum fórum ředitelů science center, Experimentarium, Hellerup (Kodaň), Dánsko, Ecsite Annual Conference konference organizace Ecsite, Národní muzeum vědy a techniky Leonarda da Vinciho, Milán, Itálie, RESEARCH CONNECTION konference vytvářející propojení mezi vědci, výzkumníky a výrobci, pořádaná Direktorátem pro výzkum Evropské komise, Kongresový palác, Praha, ECSITE Pilots training course série výukových kurzů pro edutainery o La Cité des sciences et de l industrie (Městečko vědy a průmyslu), Paříž, Francie, o Science centrum Technopolis, Mechelen, Belgie, o Národní muzeum vědy a techniky Leonarda da Vinciho, Milán, Itálie, Noyce Foudation ve spolupráci s Americkou asociací science center ASTC poskytuje roční vzdělávací program ředitelům science center, kteří jsou v začátečních letech této kariéry. Tím vytváří potenciál pro rozvoj celého oboru ve světě. V tomto ročníku bylo do programu vybráno 17 účastníků, z Evropy jsou mezi nimi ředitel Techmanie a ředitelka francouzského science centra Exploradome. Tuzemské konference: METPOPULI konference na téma Metody popularizace vědy. Univerzita Palackého v Olomouci, Bylo zde prezentováno Techmania science center jako největší popularizační akce v ČR a také Noc vědců, jejímž je TSC koordinátorem. QUO VADIS, vzdělávání v Plzeňském kraji? - setkání vzdělavatelů Plzeňského kraje v rámci Týdne vzdělávání dospělých na téma Zvyšování kompetencí větší šance na trhu práce , Plzeň. SCICOM 1. konference o science communication v České republice, Techmania science center, Plzeň,

15 HUMAN CAPITAL A team of professional staff is a solid foundation from which to provide good services. The Techmania Science Center (TSC) strives to reinforce its team and benchmark it internationally, as science centres have already become a tradition abroad. This is why the TSC staff participates in international conferences and training events. They bring their knowledge back to the Czech Republic; they share it not only with their colleagues in Techmania in their work, but also with other professionals and the public at domestic conferences. Participation in international conferences and training events: Science Engagement in Action an international professional panel discussing the future of science centres; Science Centre Heureka, Vantaa, Finland, 20 th March 2009 Directors Forum a forum of science centre directors; Experimentarium, Hellerup (Copenhagen), Denmark, 20 th 21 st November 2009 Ecsite Annual Conference a conference organized by Ecsite, the Leonardo da Vinci Science and Technology Museum, Milano, Italy, 4 th 6 th June 2009 RESEARCH CONNECTION a conference linking scientists, researchers and manufacturers organized by the Directorate-General for Research of the European Commission, Prague Congress Centre, Prague, 7 th 8 th May 2009 ECSITE Pilots training course a series of training sessions for edutainers o La Cité des sciences et de l industrie, Paris, France, 19 th 22 nd January 2009 o Science centre Technopolis, Mechelen, Belgium, 1 st 4 th April 2009 o Leonardo da Vinci Science and Technology Museum, Milano, Italy, 2 nd 3 rd June 2009 The Noyce Foundation in cooperation with the Association of Science and Technology Centres, ASTC, organizes a one-year training programme for directors of science centres who are beginning their careers in this particular field. In this way they create the potential for global development in this field. This year 17 European participants were selected to take part in the programme, including the directors of Techmania and the French science centre Exploradome. Domestic conferences: METPOPULI Methods of Science Popularization conference. Palacký University, Olomouc, 10 th 11 th September The Techmania Science Center was presented as the largest popularization effort in the Czech Republic; the Researchers Night coordinated by TSC was also presented. QUO VADIS, Education in the Pilsen Region? a meeting of educators from the Pilsen Region held as part of the Week of Adult Education Building Up Competences for Better Chances on the Labour Market, Pilsen, 5 th November 2009 SCICOM the 1st Conference on Science Communication held in the Czech Republic, Techmania Science Center, Pilsen, 4 th December

16 16

17 Expozice v roce 2009 Exhibitions in

18 EXPOZICE V ROCE 2009 Edutorium Kmenová expozice Techmania science center, Edutorium, nabízí více než 60 interaktivních exponátů zaměřených na výuku fyziky, konkrétně na obory jako jsou mechanika, akustika, optika, magnetismus či termika. Návštěvníci odcházejí s přesvědčením, že věda a technika je obklopují na každém kroku, že fyzika a matematika jsou skryty v obyčejných věcech, se kterými se denně setkáváme. Interaktivní formou zjistí, co se děje ve vzduchoprázdnu, objeví přitažlivost magnetů, budou experimentovat s volty, pohrají si se zvukem, s barvami, se světlem i stíny. Nechají se oklamat optickými iluzemi. Nabízí se rovněž možnost vědecky prozkoumat vlastnosti lidského těla a nahlédnout do mikrosvěta. Expozice s mottem Hrajte si a nepřestávejte objevovat patří mezi tradiční expozice v Techmanii, o něž je největší zájem ze strany základních či středních škol a učilišť, neboť se zde nabízí velký potenciál pro praktickou výuku studentů. MáToHáček Hravá expozice MáToHáček upoutala malé i velké spoustou her, hraček a hlavolamů. Nejmenší si zahráli na rybáře, skládali barevného kohouta, stavěli iglú, domeček nebo věž z Jenga kostek. Na chytré hlavičky všech generací čekaly čtyři desítky hlavolamů - od jednoduchých až po ty opravdu obtížné. Mezi nimi Jablečný červík, tradiční Ježek v kleci, měkoučký japonský Polštářkolam, čínský hlavolam Tangram a mnoho dalších. Návštěvníky potrápily Tajemství trezoru nebo Escherovy zrcadlové obrázky, okouzlily je kaleidoskopy, překvapil jehličkový reliéf. Šikovné ruce a hodně trpělivosti vyžadovalo žonglování s talířem, Beruška na stromě či Nejistá ruka. V zatemněném prostoru pozornost návštěvníků zaujaly Lava lampa a Plazma lampa. Expozice ŠKODA Expozice ŠKODA dává možnost podrobně nahlédnout do historie a současnosti Škodových závodů holdingu ŠKODA. Návštěvníci se dozvědí odpovědi na otázky typu: kolik budov původně měla největší zbrojovka v monarchii, co vše se v průběhu 150 let ve Škodovce vyrábělo; zjistí, kde se v Plzni mohou projít po prvním mostě na světě s celosvařovanou konstrukcí apod. Expozice ŠKODA zkrátka seznamuje všechny zájemce s historickým vývojem Škodových závodů od jejich založení až do současné podoby. Pomocí důmyslného značení a dotykem ovládaných monitorů jim umožňuje projít se po časové ose a zastavit se u stěžejních okamžiků a výrobků. Informace získávají nejen z obrazových panelů, ale i z audio- a video sekvencí i dalších zdrojů. Mezi statickými exponáty se nachází zrekonstruovaná parní turbína z roku 1922 kompletní a schopná provozu; modely lokomotiv i samotné továrny, funkční modely trolejbusů, ukázky historického nářadí Návštěvníci jsou tak vedeni k tomu, aby si vytvořili představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti. Copyright Nature patentováno přírodou Holandská putovní expozice, kterou Techmanie nabízela svým návštěvníkům v rámci spolupráce evropských science center od svého otevření do října 2009, si kladla za cíl upozornit interaktivní formou na přírodní zákonitosti a principy, které si lidé během uplynulých staletí dokázali osvojit a využít pro svou činnost. Nejen přímé využívání rostlin a živočichů, ale také opisování od přírody totiž už od pradávna přináší lidem prospěch. Expozice na deseti interaktivních stanovištích ukazovala, jak může pečlivé zkoumání přírody vést k novým vynálezům a vylepšením technologií. Vedle toho bylo možné v počítačové encyklopedii pátrat po odpovědích na nevyřešené otázky budoucnosti lidstva například jak zajistit dostatek pitné vody a potravy. Expozice nejen, že nabízela řešení z přírody, ale především podněcovala návštěvníky všech věkových kategorií k zamyšlení a ukazovala jim bohatství inspirace z rostlinné a živočišné říše. 18

19 EXHIBITIONS IN 2009 Edutorium The Edutorium the core exhibition of the Techmania Science Center, offers more than 60 interactive exhibits designed to facilitate the teaching of physics, in particular mechanics, acoustics, optics, magnetism and thermics. Visitors leave the exhibition with the feeling that science and technology surround them at every turn, that physics and mathematics are hidden in ordinary things that we use every day. In an interactive way, they will find out about what is going on in a vacuum, discover the attraction of magnets, they will experiment with 200,000 volts, play with sound, colours, light and shadows. They will let their minds be deceived by optical illusions. They will also be given the opportunity to scientifically examine the characteristics of the human body and have a look into the micro-world. The exhibition entitled Play and Keep Discovering is one of the traditional Techmania exhibitions, it is most popular amongst primary, secondary as well as vocational schools, as it possesses a huge potential for practical teaching. MáToHáček (Get Hooked) A playful exhibition entitled MáToHáček attracted child and adult audience alike with its numerous games, toys and puzzles. The smallest visitors could play a fisherman s game, put together a coloured cock-a-doodle-doo, and build a Jenga brick igloo, house or tower. Clever brains of all generations were challenged by about forty brain-teasers from simple to really difficult ones. Among others, there was an apple worm, a traditional caltrop in a cage, a soft Japanese teaser, Chinese Tangram, and many other puzzles. Visitors were teased by the Secret of a Safe and by Escher s Symmetry Drawings, enchanted by kaleidoscopes, and surprised by a needle relief. Plate juggling, ladybird on a tree and uncertain hand required dexterous hands and much patience. Lava and plasma lamps attracted visitors attention in a dimmed room. ŠKODA Exhibition The ŠKODA Exhibition offers an in-depth exploration of the past and present of the Škoda Works ŠKODA HOLDING. At the exhibition, visitors will find answers to questions such as: How many buildings did the largest arms factory in the former monarchy consist of? What products were manufactured in Škoda Works during the company s 150 years of existence. They will find out where they can walk across the very first all-welded bridge construction in the world, which can be found in Pilsen, and much more. In short, the ŠKODA Exhibition presents the history of the Škoda Works from the moment the company was established to today. The exhibition uses sophisticated signs and touch screens to guide visitors along a time axis highlighting the crucial moments and products. Visitors can get information not only from exhibition panels, but also from audio- and video- sequences and other resources. Three-dimensional exhibits include a renovated steam turbine manufactured in 1922 complete and in working order, models of locomotives and of the factory, functional models of trolley-buses, some historic tools, etc. In this way, visitors can get an impression of the world-wide reputation of the ŠKODA company, of its past, present and future. Copyright Nature The travelling Dutch exhibition which Techmania was able to present to its visitors thanks to its cooperation with other European science centres from its opening until October 2009 aimed to highlight, in an interactive way, the natural laws and principles that people have mastered and have been able to use to their benefit through the ages. From time immemorial, people have benefited not only from the direct use of flora and fauna, but also from copying some of nature s patterns. At ten interactive stations the exhibition demonstrated how a thorough examination of nature may lead to new inventions and technological improvements. Moreover, visitors were able to browse through a computer encyclopaedia and look for answers to unsolved questions about the future of mankind such as how to make sure there will be enough drinking water and food. The exhibition not only demonstrated solutions developed by nature, but primarily it encouraged visitors of all ages to think; it showed them the rich inspiration that can be found in both the vegetal and animal kingdoms. 19

20 TOP SECRET TOP SECRET je jedna z nejmodernějších expozic svého druhu v Evropě, kterou Techmania pořídila od belgického Technopolisu a dánského Experimentaria, tedy předních evropských science center. Od 4. listopadu 2009 mohou naši návštěvníci prozkoumat tu stranu společnosti, se kterou se běžně nesetkávají: špiony, to, jak pracují, jaké techniky používají k proniknutí do našeho soukromí. Návštěvníci se mohou dozvědět něco o vědě a bavit se při zkoumání takových oblastí, jako je například špionáž, zabezpečení, forenzika, kryptologie. Po celou dobu prohlídky expozice návštěvník pociťuje, že věci nejsou takové, jakými se zdály být. Cítí, že nikdy neví, jestli je někdo sleduje nebo odposlouchává - zajisté poté, co zjistí, že i oni to mohou dělat ostatním. Během výstavy se návštěvníci mohou vytrénovat v dobrého špiona, najít skryté kamery, odposlechnout tajné konverzace, odemknout zámek od bezpečnostního trezoru, pokusit se schovat kamerám nebo přelstít senzory, vstoupit do vysoce zabezpečené oblasti, která je pod stálým dohledem, rozluštit šifru nebo naopak šifrovat, hrát si na někoho jiného a vidět přetvářku ostatních. Zatímco si návštěvníci hrají na výstavě, nejen že experimentují se špionážními a policejními technikami, ale také se dozví něco o skutečném světě špionáže a technologických vymoženostech, které se pro ni využívají. Hlavním účelem je zvýšit zájem návštěvníků o vědu a techniku, díky široké škále interaktivních exponátů s napínavým tématem. Zatímco si budou hrát a bavit se, téměř nevědomě budou vstřebávat různorodé informace týkající se vědy a technologií. Téma výstavy je provedeno tak, aby zaujalo návštěvníky všech věkových kategorií. Výstava je také zajímavá pro věkovou skupinu -náctiletých a dospělých do 25 let, tedy skupinu, kterou bývá obvykle obtížné oslovit. Webedutorium 20 Kromě pěti klasických expozic, s nimiž se návštěvníci Techmania science center mohli v roce 2009 fakticky setkat, jsme nabízeli i pátou, originální webovou expozici. Ta je úzce navázána na výše zmiňované Edutorium, jehož činnost informačně doplňuje a fakticky rozvíjí. Na webovém portálu byla vytvořena podrobná databáze, kde mohou zájemci o vědu a techniku nalézt např. informace o jednotlivých exponátech z Edutoria: ty jsou podle konkrétního popularizovaného vědního oboru rozděleny do šesti sekcí: Mechanika, Kmity/vlny/akustika, Elektřina a magnetismus, Optika, Termika a Matematika. Návštěvníci WebEdutoria se nejen dozví obecná fakta o těchto konkrétních oborech, ale přínos webových stránek spočívá především v tom, že se návštěvníci mohou online seznámit s předměty, které demonstrují konkrétní fyzikální či matematické poučky pak není již nic snazšího než navštívit Techmanii a získané znalosti si ověřit v praxi. Zcela unikátní je databáze několika stovek teoretických článků, které v postatě vytvářejí profesionální vědeckou učebnici. Nejen žáci, studenti či široká veřejnost, ale i učitelé mohou ve WebEdutoriu najít silného spojence při vhledu do světa vědy. Podrobnou, odbornou a přesto poutavou formou jsou zde vysvětlena taková témata, jako jsou např. Newtonovy zákony, Bernoulliho rovnice, Dopplerův jev, základy fyziologické akustiky, ale také supravodivost či elektrolýza. Samozřejmostí jsou názorné grafy, tabulky umožňující snadné pochopení předkládané látky a vizuální vzhled založený na originálních kresbách a barevném stylu Techmanie. Kromě toho nabízí WebEdutorium přehledné a odborně psané medailonky 153 osobností z oblasti vědy a techniky: čtenáři se zde mohou seznámit s vědci, vynálezy a mysliteli od antického Řecka až po žhavou současnost WebEdutorium se tak stává skutečně jedinečnou encyklopedií v tomto směru. Samozřejmostí je grafická úprava článků a uvedení všech použitých zdrojů. Projekt WebEdutoria samozřejmě nebyl plánován pouze na rok Všem, kdo mají zájem návštěvu Techmanie doplnit profesionálními informacemi, či se jen dozvědět více o vědě a technice, je a do budoucna nadále bude přístupný na výše zmíněných webových stránkách.

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více