Regionální technické muzeum o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální technické muzeum o.p.s."

Transkript

1 ANNUAL REPORT

2

3 Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009

4

5 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction 12 Organizační struktura 13 Organizational structure 13 Lidský kapitál 14 Human Capital 15 Expozice v roce Exhibitions in Programy pro školy 22 Programmes for schools 23 Show 28 Shows 29 Techmania talent 30 Techmania Talent 31 AKCE V ROCE 2009 EVENTS IN 2009 Akce mezinárodní 34 International events 34 Akce domácí 37 Domestic events 37 Výstavy 48 Guest exhibitions 49 Europe Direct Plzeň 48 Europe Direct Plzeň 49 Informační centrum pro mládež Plzeň 48 Youth information center 51 Techmaniak 52 Techmaniak česká konference o science communication 54 The 1st Czech conference on science communication 55 Ceny a ocenění 56 Prizes and awards 57 EKONOMICKÉ ÚDAJE ECONOMIC DATA Rozvaha 60 Ballance sheet 62 Výkaz zisku a ztráty 64 Profit and loss statement 66 Příloha k účetní závěrce Výrok auditora 72 Auditor s report 73 5

6

7 Základní údaje Primary Data 7

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jméno: Regionální technické muzeum o. p. s. Spisová značka: Oddíl O, vložka 89 vedená u Krajského soudu v Plzni Sídlo: Tylova 1/57, Plzeň IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Doručovací adresa: Regionální technické muzeum o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Telefon: Fax: Internet: Druh obecně prospěšných služeb: Trvale a v celistvosti uchovává ve svých sbírkových fondech předměty movitého kulturního dědictví, ochraňuje je ve veřejném zájmu a umožňuje jejich veřejné využívání. Řídí se přitom platnými právními předpisy. Zabezpečuje sbírkovou dokumentaci a shromažďuje předměty muzejní hodnoty zejména k technickým dějinám Plzeňského regionu. Muzejní sbírky a výsledky své činnosti prezentuje zejména: - muzejní prezentací formou stálé expozice - výstavní činností - publikační činností - pořádáním výstav, konferencí, přednášek a seminářů Spolupracuje při své vědecké, expoziční, výstavní, výchovně vzdělávací, propagační a publikační činnosti s dalšími vzdělávacími organizacemi, institucemi, badateli a sdělovacími prostředky a veřejností. Výzkum a vývoj v oblasti šíření vědeckých poznatků, komunikace vědy, popularizace a komercionalizace vědy a vědeckých poznatků a v oblasti tvorby inovací v technickém a přírodovědném vzdělání. Propagace a informování o výsledcích vědy a výzkumu prostřednictvím popularizace vědy a techniky a komplexního zpřístupňování informací o výsledcích výzkumu a vývoje za účelem postupného zvyšování zájmu veřejnosti o oblast vědy a techniky, výzkumu a vývoje. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti science communication, komercionalizace a ochrany duševního vlastnictví - pro vzdělávání vědeckých pracovníků, učitelů, manažerů a dalších pracovníků v oblasti technologického rozvoje. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a akcí pro školy i širokou veřejnost v oblastech různých přírodních a společenských věd a oborů a za tímto účelem zpřístupňování tematicky zaměřených expozic, vydávání knih, informačních a vzdělávacích materiálů. Vzdělávání a osvěta pro veřejnost zejména v oblasti technických a přírodních věd Realizace zájmové klubové činnosti pro děti a mládež Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost 8

9 Správní rada a management společnosti k : Josef Bernard Ing. Michal Šindelář Doc. ak. mal. Josef Mištera Mgr. Vlastimil Volák člen správní rady člen správní rady člen správní rady ředitel Dozorčí rada společnosti k : Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Vladislava Svátová Ing. Miloš Kratochvíl Mgr. Martin Baxa Ing. Petr Náhlík člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Zakladatelé společnosti: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň, IČ: a ŠKODA INVESTMENT a. s., Václavské nám. 837/11, Praha 1, IČ: , která zakladatelská práva převzala od společnosti ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, Plzeň, IČ:

10 PRIMARY DATA Name: Regionální technické muzeum o. p. s. File indication: Section O, insert 89, administered by the Regional Court in Plzeň Seat: Tylova 1/57, Plzeň Identification Number: Legal form: Benevolent corporation Adress: Regionální technické muzeum o. p. s. Tylova 1/57, Plzeň Phone Fax: Internet: Types of not-for-profit services: In its museum collections, the museum permanently preserves the integrity of collections of artefacts that are part of the cultural heritage, protects them in the public interest and provides for their public presentation while observing valid laws. The museum keeps collection files and collects artefacts of historic value, namely those that are related to the technical history of the Pilsen region. The museum collections and outcomes of the museum s activities are presented in particular: - in the form of a permanent museum exhibition - in temporary exhibitions - in publications - at organized exhibitions, conferences, lectures and seminars The museum cooperates with other educational organizations, institutions, researchers, the media and the public in its scientific, exhibition, education, advertising and publishing activities. The museum is engaged in the research and development of the dissemination of scientific knowledge, science communication, popularization and marketing of science and scientific knowledge and of innovations in technically as well as scientifically-oriented education. The museum promotes and advocates research and development results through popularizing science and technology and providing overall access to information on research and development results in order to gradually increase public interest in science & technology and research & development. The museum organizes expert courses, training sessions and other educational activities, including education on science communication, marketing and the protection of intellectual property to educate scientists, teachers, managers as well as other people on technological developments. The museum develops and implements educational programmes and events for schools as well as the general public, presenting various natural as well as social sciences, and to this end makes available thematic exhibitions, publishes books, information and educational materials. The museum educates the public namely in the fields of technical and natural sciences. The museum runs thematic clubs for children and young people. Complementary activities: Production, sale of goods, and services not listed in Annexes 1 through 3 of the Trade Licensing Act Inn-keeping 10

11 Board of Trustees: Josef Bernard Ing. Michal Šindelář Doc. ak. mal. Josef Mištera Mgr. Vlastimil Volák Member of the Board of Trustees Member of the Board of Trustees Member of the Board of Trustees Director Supervisory Board: Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Vladislava Svátová Ing. Miloš Kratochvíl Mgr. Martin Baxa Ing. Petr Náhlík Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Founders: University of West Bohemia in Plzeň, Plzeň, Univerzitní 8, , Czech Republic ID: and ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1, Václavské nám. 837/11, , Czech Republic ID:

12 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE INTRODUCTION Rok 2009 byl prvním celým rokem, který v Techmania science center probíhal již za plného provozu ve zrekonstruované části naší budovy. Od otevření Techmania science center jsme přivítali do konce roku 2009 celkem návštěvníků. Třetinu našich návštěvníků tvoří školní skupiny. Těm u nás nabízíme kromě základní volné prohlídky všech našich interaktivních expozic také výukové programy vedené naším průvodcem edutainerem (z anglických slov EDUCATION = vzdělání a ENTERTAINER = bavič). O nabídce těchto programů se dočtete dále v této zprávě. Velkou část návštěvníků tvoří rodiny s dětmi, kterým vycházíme vstříc poskytnutím rodinné vstupenky. Návštěvníci na rodinnou vstupenku tvoří také přibližně jednu třetinu celkové návštěvnosti. Kromě nabídky našich expozic pořádáme pro ně pravidelné vědecko-technické show a speciální akce, také blíže popsané dále. Kromě naší základní činnosti, tj. popularizace vědy a techniky mezi nejširší veřejností a snahy o podnícení jejího zájmu o tyto obory, jsme nabídli podporu těm nejzapálenějším v programu Techmania Talent. Díky našemu členství v mezinárodních asociacích science center můžeme sledovat nejnovější trendy ve vývoji těchto institucí a porovnávat, jaké problémy se na tomto poli řeší v zahraničí a jaké u nás. Své poznatky jsme poskytli veřejnosti mimo jiné prostřednictvím projektu SCICOM, který má za cíl pozvednout v České republice obor science communication. Potěšil nás zájem nejen veřejnosti, ale i odborníků, kteří v loňském roce přiřkli Techmanii dvě ocenění: Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukcí a Cena turistických regionů v soutěži internetového portálu Kudy z nudy. To všechno by se neobešlo bez výrazné podpory ze strany našich partnerů, ať už z veřejné nebo komerční sféry, kteří významnou měrou přispěli k fungování Techmanie i v roce Instituce takového typu a takového rozsahu, jako je Techmania science center, může udělat mnoho pro zvýšení zájmu o vědu a technické obory, ale bude to vždy práce v celkové bilanci nezisková a je třeba ji pojímat jako investici do budoucí vzdělanosti a konkurenceschopnosti obyvatel v dopadovém regionu science centra. Mgr. Vlastimil Volák, ředitel 2009 was the first year that Techmania Science Center could fully operate in the renovated part of its building. Following the successful launch of Techmania in autumn 2008, the centre was visited by 73,819 visitors in total by the end of One-third of our visitors come in school groups. In addition to an individual visit to all our interactive exhibitions, the school groups are also offered teaching programmes conducted by our guide edutainer (this word comes from the English words EDUCATION and ENTERTAINER). You can read more about these programmes in the report. Many of the visitors are families with children, who are offered a family ticket as a bonus from us. Visitors with a family ticket represent about one-third of the overall visitor rate. In addition to our exhibitions, our visitors can attend popular science shows and special events that we organize for them on a regular basis; these shows are described in more detail in the report as well. In addition to our core activity, i.e. the popularization of science and technology among the public and encouraging their interest in these fields of study, we provided the most zealous students with support through our Techmania Talent programme. Our membership in international associations of science centres makes it possible for us to monitor the latest development trends in these institutions and compare the challenges faced abroad with the challenges we have to face. We shared our knowledge with the public through the SCICOM project, for example, aiming to raise science communication in the Czech Republic. We were delighted to see the interest shown by the public and experts, too; they recognized Techmania with two awards last year: Building of the Year in the Renovations category awarded by the Pilsen Region and the Touristic Regions Award of the Kudy z nudy Internet portal. We would not be able to achieve any of this without the considerable support provided by our partners from the public as well as private sector, who greatly contributed to the operation of Techmania in Institutions of a type and size similar to the Techmania Science Center can do a lot to provoke interest in science and in technical fields of study, but the final balance of their work will always be non-profitable, therefore, it should be viewed as an investment in the future knowledge and competitiveness of the people living within its reach. Mgr. Vlastimil Volák, director 12

13 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZATIONAL STRUCTURE Organizační struktura TSC Po zahájení provozu postupně narůstal počet pracovníků Techmania science center, a bylo proto nutné zavést pokročilejší organizační strukturu uvnitř instituce. Byla vytvořena oddělení obhospodařující jednotlivé činnosti centra a byl zaveden další stupeň řízení - vedoucí pracovníci těchto oddělení. Organizační struktura TSC nyní vypadá takto: Organizational Structure of TSC Once the Techmania Science Center had been put into operation, the headcount gradually kept rising, so it was necessary to implement a more advanced hierarchy within the organization. Departments in charge of individual activities of the Center were established and a new level of management supervisors of these departments was introduced. At the moment, the organizational structure of TSC is as follows: ŘEDITEL CEO ADMINISTRACE ADMINISTRATION FINANCE FINANCE PROVOZNÍ ODDĚLENÍ OPERATING DEPARTMENT MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SALES AND MARKETING DEPARTMENT PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ PROJECT DEPARTMENT ODDĚLENÍ ROZVOJE DEPARTMENT OF DEVELOP- MENT EUROPE DIRECT EUROPE DIRECT 13

14 LIDSKÝ KAPITÁL Základem dobře poskytovaných služeb je profesionální tým zaměstnanců. Snahou TSC je takový tým posilovat a srovnávat s mezinárodním prostředím, kde science centra mají již tradici. Za tímto účelem pracovníci TSC se účastní mezinárodních konferencí a vzdělávacích kurzů. Svoji znalost přenášejí do České republiky, a to nejen do Techmanie v rámci své práce a sdílením poznatků s kolegy, ale prostřednictvím tuzemských konferencí mezi další odbornou i laickou veřejnost. Účast na mezinárodních konferencích a vzdělávacích akcích: Science Engagement in Action mezinárodní odborný panel o budoucnosti science center, science centrum Heureka, Vantaa, Finsko, Directors Forum fórum ředitelů science center, Experimentarium, Hellerup (Kodaň), Dánsko, Ecsite Annual Conference konference organizace Ecsite, Národní muzeum vědy a techniky Leonarda da Vinciho, Milán, Itálie, RESEARCH CONNECTION konference vytvářející propojení mezi vědci, výzkumníky a výrobci, pořádaná Direktorátem pro výzkum Evropské komise, Kongresový palác, Praha, ECSITE Pilots training course série výukových kurzů pro edutainery o La Cité des sciences et de l industrie (Městečko vědy a průmyslu), Paříž, Francie, o Science centrum Technopolis, Mechelen, Belgie, o Národní muzeum vědy a techniky Leonarda da Vinciho, Milán, Itálie, Noyce Foudation ve spolupráci s Americkou asociací science center ASTC poskytuje roční vzdělávací program ředitelům science center, kteří jsou v začátečních letech této kariéry. Tím vytváří potenciál pro rozvoj celého oboru ve světě. V tomto ročníku bylo do programu vybráno 17 účastníků, z Evropy jsou mezi nimi ředitel Techmanie a ředitelka francouzského science centra Exploradome. Tuzemské konference: METPOPULI konference na téma Metody popularizace vědy. Univerzita Palackého v Olomouci, Bylo zde prezentováno Techmania science center jako největší popularizační akce v ČR a také Noc vědců, jejímž je TSC koordinátorem. QUO VADIS, vzdělávání v Plzeňském kraji? - setkání vzdělavatelů Plzeňského kraje v rámci Týdne vzdělávání dospělých na téma Zvyšování kompetencí větší šance na trhu práce , Plzeň. SCICOM 1. konference o science communication v České republice, Techmania science center, Plzeň,

15 HUMAN CAPITAL A team of professional staff is a solid foundation from which to provide good services. The Techmania Science Center (TSC) strives to reinforce its team and benchmark it internationally, as science centres have already become a tradition abroad. This is why the TSC staff participates in international conferences and training events. They bring their knowledge back to the Czech Republic; they share it not only with their colleagues in Techmania in their work, but also with other professionals and the public at domestic conferences. Participation in international conferences and training events: Science Engagement in Action an international professional panel discussing the future of science centres; Science Centre Heureka, Vantaa, Finland, 20 th March 2009 Directors Forum a forum of science centre directors; Experimentarium, Hellerup (Copenhagen), Denmark, 20 th 21 st November 2009 Ecsite Annual Conference a conference organized by Ecsite, the Leonardo da Vinci Science and Technology Museum, Milano, Italy, 4 th 6 th June 2009 RESEARCH CONNECTION a conference linking scientists, researchers and manufacturers organized by the Directorate-General for Research of the European Commission, Prague Congress Centre, Prague, 7 th 8 th May 2009 ECSITE Pilots training course a series of training sessions for edutainers o La Cité des sciences et de l industrie, Paris, France, 19 th 22 nd January 2009 o Science centre Technopolis, Mechelen, Belgium, 1 st 4 th April 2009 o Leonardo da Vinci Science and Technology Museum, Milano, Italy, 2 nd 3 rd June 2009 The Noyce Foundation in cooperation with the Association of Science and Technology Centres, ASTC, organizes a one-year training programme for directors of science centres who are beginning their careers in this particular field. In this way they create the potential for global development in this field. This year 17 European participants were selected to take part in the programme, including the directors of Techmania and the French science centre Exploradome. Domestic conferences: METPOPULI Methods of Science Popularization conference. Palacký University, Olomouc, 10 th 11 th September The Techmania Science Center was presented as the largest popularization effort in the Czech Republic; the Researchers Night coordinated by TSC was also presented. QUO VADIS, Education in the Pilsen Region? a meeting of educators from the Pilsen Region held as part of the Week of Adult Education Building Up Competences for Better Chances on the Labour Market, Pilsen, 5 th November 2009 SCICOM the 1st Conference on Science Communication held in the Czech Republic, Techmania Science Center, Pilsen, 4 th December

16 16

17 Expozice v roce 2009 Exhibitions in

18 EXPOZICE V ROCE 2009 Edutorium Kmenová expozice Techmania science center, Edutorium, nabízí více než 60 interaktivních exponátů zaměřených na výuku fyziky, konkrétně na obory jako jsou mechanika, akustika, optika, magnetismus či termika. Návštěvníci odcházejí s přesvědčením, že věda a technika je obklopují na každém kroku, že fyzika a matematika jsou skryty v obyčejných věcech, se kterými se denně setkáváme. Interaktivní formou zjistí, co se děje ve vzduchoprázdnu, objeví přitažlivost magnetů, budou experimentovat s volty, pohrají si se zvukem, s barvami, se světlem i stíny. Nechají se oklamat optickými iluzemi. Nabízí se rovněž možnost vědecky prozkoumat vlastnosti lidského těla a nahlédnout do mikrosvěta. Expozice s mottem Hrajte si a nepřestávejte objevovat patří mezi tradiční expozice v Techmanii, o něž je největší zájem ze strany základních či středních škol a učilišť, neboť se zde nabízí velký potenciál pro praktickou výuku studentů. MáToHáček Hravá expozice MáToHáček upoutala malé i velké spoustou her, hraček a hlavolamů. Nejmenší si zahráli na rybáře, skládali barevného kohouta, stavěli iglú, domeček nebo věž z Jenga kostek. Na chytré hlavičky všech generací čekaly čtyři desítky hlavolamů - od jednoduchých až po ty opravdu obtížné. Mezi nimi Jablečný červík, tradiční Ježek v kleci, měkoučký japonský Polštářkolam, čínský hlavolam Tangram a mnoho dalších. Návštěvníky potrápily Tajemství trezoru nebo Escherovy zrcadlové obrázky, okouzlily je kaleidoskopy, překvapil jehličkový reliéf. Šikovné ruce a hodně trpělivosti vyžadovalo žonglování s talířem, Beruška na stromě či Nejistá ruka. V zatemněném prostoru pozornost návštěvníků zaujaly Lava lampa a Plazma lampa. Expozice ŠKODA Expozice ŠKODA dává možnost podrobně nahlédnout do historie a současnosti Škodových závodů holdingu ŠKODA. Návštěvníci se dozvědí odpovědi na otázky typu: kolik budov původně měla největší zbrojovka v monarchii, co vše se v průběhu 150 let ve Škodovce vyrábělo; zjistí, kde se v Plzni mohou projít po prvním mostě na světě s celosvařovanou konstrukcí apod. Expozice ŠKODA zkrátka seznamuje všechny zájemce s historickým vývojem Škodových závodů od jejich založení až do současné podoby. Pomocí důmyslného značení a dotykem ovládaných monitorů jim umožňuje projít se po časové ose a zastavit se u stěžejních okamžiků a výrobků. Informace získávají nejen z obrazových panelů, ale i z audio- a video sekvencí i dalších zdrojů. Mezi statickými exponáty se nachází zrekonstruovaná parní turbína z roku 1922 kompletní a schopná provozu; modely lokomotiv i samotné továrny, funkční modely trolejbusů, ukázky historického nářadí Návštěvníci jsou tak vedeni k tomu, aby si vytvořili představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti. Copyright Nature patentováno přírodou Holandská putovní expozice, kterou Techmanie nabízela svým návštěvníkům v rámci spolupráce evropských science center od svého otevření do října 2009, si kladla za cíl upozornit interaktivní formou na přírodní zákonitosti a principy, které si lidé během uplynulých staletí dokázali osvojit a využít pro svou činnost. Nejen přímé využívání rostlin a živočichů, ale také opisování od přírody totiž už od pradávna přináší lidem prospěch. Expozice na deseti interaktivních stanovištích ukazovala, jak může pečlivé zkoumání přírody vést k novým vynálezům a vylepšením technologií. Vedle toho bylo možné v počítačové encyklopedii pátrat po odpovědích na nevyřešené otázky budoucnosti lidstva například jak zajistit dostatek pitné vody a potravy. Expozice nejen, že nabízela řešení z přírody, ale především podněcovala návštěvníky všech věkových kategorií k zamyšlení a ukazovala jim bohatství inspirace z rostlinné a živočišné říše. 18

19 EXHIBITIONS IN 2009 Edutorium The Edutorium the core exhibition of the Techmania Science Center, offers more than 60 interactive exhibits designed to facilitate the teaching of physics, in particular mechanics, acoustics, optics, magnetism and thermics. Visitors leave the exhibition with the feeling that science and technology surround them at every turn, that physics and mathematics are hidden in ordinary things that we use every day. In an interactive way, they will find out about what is going on in a vacuum, discover the attraction of magnets, they will experiment with 200,000 volts, play with sound, colours, light and shadows. They will let their minds be deceived by optical illusions. They will also be given the opportunity to scientifically examine the characteristics of the human body and have a look into the micro-world. The exhibition entitled Play and Keep Discovering is one of the traditional Techmania exhibitions, it is most popular amongst primary, secondary as well as vocational schools, as it possesses a huge potential for practical teaching. MáToHáček (Get Hooked) A playful exhibition entitled MáToHáček attracted child and adult audience alike with its numerous games, toys and puzzles. The smallest visitors could play a fisherman s game, put together a coloured cock-a-doodle-doo, and build a Jenga brick igloo, house or tower. Clever brains of all generations were challenged by about forty brain-teasers from simple to really difficult ones. Among others, there was an apple worm, a traditional caltrop in a cage, a soft Japanese teaser, Chinese Tangram, and many other puzzles. Visitors were teased by the Secret of a Safe and by Escher s Symmetry Drawings, enchanted by kaleidoscopes, and surprised by a needle relief. Plate juggling, ladybird on a tree and uncertain hand required dexterous hands and much patience. Lava and plasma lamps attracted visitors attention in a dimmed room. ŠKODA Exhibition The ŠKODA Exhibition offers an in-depth exploration of the past and present of the Škoda Works ŠKODA HOLDING. At the exhibition, visitors will find answers to questions such as: How many buildings did the largest arms factory in the former monarchy consist of? What products were manufactured in Škoda Works during the company s 150 years of existence. They will find out where they can walk across the very first all-welded bridge construction in the world, which can be found in Pilsen, and much more. In short, the ŠKODA Exhibition presents the history of the Škoda Works from the moment the company was established to today. The exhibition uses sophisticated signs and touch screens to guide visitors along a time axis highlighting the crucial moments and products. Visitors can get information not only from exhibition panels, but also from audio- and video- sequences and other resources. Three-dimensional exhibits include a renovated steam turbine manufactured in 1922 complete and in working order, models of locomotives and of the factory, functional models of trolley-buses, some historic tools, etc. In this way, visitors can get an impression of the world-wide reputation of the ŠKODA company, of its past, present and future. Copyright Nature The travelling Dutch exhibition which Techmania was able to present to its visitors thanks to its cooperation with other European science centres from its opening until October 2009 aimed to highlight, in an interactive way, the natural laws and principles that people have mastered and have been able to use to their benefit through the ages. From time immemorial, people have benefited not only from the direct use of flora and fauna, but also from copying some of nature s patterns. At ten interactive stations the exhibition demonstrated how a thorough examination of nature may lead to new inventions and technological improvements. Moreover, visitors were able to browse through a computer encyclopaedia and look for answers to unsolved questions about the future of mankind such as how to make sure there will be enough drinking water and food. The exhibition not only demonstrated solutions developed by nature, but primarily it encouraged visitors of all ages to think; it showed them the rich inspiration that can be found in both the vegetal and animal kingdoms. 19

20 TOP SECRET TOP SECRET je jedna z nejmodernějších expozic svého druhu v Evropě, kterou Techmania pořídila od belgického Technopolisu a dánského Experimentaria, tedy předních evropských science center. Od 4. listopadu 2009 mohou naši návštěvníci prozkoumat tu stranu společnosti, se kterou se běžně nesetkávají: špiony, to, jak pracují, jaké techniky používají k proniknutí do našeho soukromí. Návštěvníci se mohou dozvědět něco o vědě a bavit se při zkoumání takových oblastí, jako je například špionáž, zabezpečení, forenzika, kryptologie. Po celou dobu prohlídky expozice návštěvník pociťuje, že věci nejsou takové, jakými se zdály být. Cítí, že nikdy neví, jestli je někdo sleduje nebo odposlouchává - zajisté poté, co zjistí, že i oni to mohou dělat ostatním. Během výstavy se návštěvníci mohou vytrénovat v dobrého špiona, najít skryté kamery, odposlechnout tajné konverzace, odemknout zámek od bezpečnostního trezoru, pokusit se schovat kamerám nebo přelstít senzory, vstoupit do vysoce zabezpečené oblasti, která je pod stálým dohledem, rozluštit šifru nebo naopak šifrovat, hrát si na někoho jiného a vidět přetvářku ostatních. Zatímco si návštěvníci hrají na výstavě, nejen že experimentují se špionážními a policejními technikami, ale také se dozví něco o skutečném světě špionáže a technologických vymoženostech, které se pro ni využívají. Hlavním účelem je zvýšit zájem návštěvníků o vědu a techniku, díky široké škále interaktivních exponátů s napínavým tématem. Zatímco si budou hrát a bavit se, téměř nevědomě budou vstřebávat různorodé informace týkající se vědy a technologií. Téma výstavy je provedeno tak, aby zaujalo návštěvníky všech věkových kategorií. Výstava je také zajímavá pro věkovou skupinu -náctiletých a dospělých do 25 let, tedy skupinu, kterou bývá obvykle obtížné oslovit. Webedutorium 20 Kromě pěti klasických expozic, s nimiž se návštěvníci Techmania science center mohli v roce 2009 fakticky setkat, jsme nabízeli i pátou, originální webovou expozici. Ta je úzce navázána na výše zmiňované Edutorium, jehož činnost informačně doplňuje a fakticky rozvíjí. Na webovém portálu byla vytvořena podrobná databáze, kde mohou zájemci o vědu a techniku nalézt např. informace o jednotlivých exponátech z Edutoria: ty jsou podle konkrétního popularizovaného vědního oboru rozděleny do šesti sekcí: Mechanika, Kmity/vlny/akustika, Elektřina a magnetismus, Optika, Termika a Matematika. Návštěvníci WebEdutoria se nejen dozví obecná fakta o těchto konkrétních oborech, ale přínos webových stránek spočívá především v tom, že se návštěvníci mohou online seznámit s předměty, které demonstrují konkrétní fyzikální či matematické poučky pak není již nic snazšího než navštívit Techmanii a získané znalosti si ověřit v praxi. Zcela unikátní je databáze několika stovek teoretických článků, které v postatě vytvářejí profesionální vědeckou učebnici. Nejen žáci, studenti či široká veřejnost, ale i učitelé mohou ve WebEdutoriu najít silného spojence při vhledu do světa vědy. Podrobnou, odbornou a přesto poutavou formou jsou zde vysvětlena taková témata, jako jsou např. Newtonovy zákony, Bernoulliho rovnice, Dopplerův jev, základy fyziologické akustiky, ale také supravodivost či elektrolýza. Samozřejmostí jsou názorné grafy, tabulky umožňující snadné pochopení předkládané látky a vizuální vzhled založený na originálních kresbách a barevném stylu Techmanie. Kromě toho nabízí WebEdutorium přehledné a odborně psané medailonky 153 osobností z oblasti vědy a techniky: čtenáři se zde mohou seznámit s vědci, vynálezy a mysliteli od antického Řecka až po žhavou současnost WebEdutorium se tak stává skutečně jedinečnou encyklopedií v tomto směru. Samozřejmostí je grafická úprava článků a uvedení všech použitých zdrojů. Projekt WebEdutoria samozřejmě nebyl plánován pouze na rok Všem, kdo mají zájem návštěvu Techmanie doplnit profesionálními informacemi, či se jen dozvědět více o vědě a technice, je a do budoucna nadále bude přístupný na výše zmíněných webových stránkách.

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky:

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky: NA STÁŽ S AIESEC PRACOVNÍ STÁŽE Profesní stáže v zahraničních firmách či školách Plat, zahraniční pracovní zkušenost Praxe v oboru, převedení teorie do praxe, vylepšení si CV Od čtyř měsíců do 1,5 roku

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities. ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. US 1. Cities.  ssgbrno.cz. DUM číslo: 12. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk US 1. Cities www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Střední Integrovaná škola grafická střední Brno škola polygrafická, Šmahova Brno, Šmahova 110, 627 1100 Brno

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více