International Express Pre-Intermediate slovníček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International Express Pre-Intermediate slovníček"

Transkript

1 International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n) aktivita, ãinnost actually (adv) ve skuteãnosti, vlastnû add (v) sãítat, seãíst, pfiidat against (prep) [not in favour of] proti [v neprospûch ãeho] agenda (n) program, pofiad jednání although (conj) aãkoliv, pfiestoïe always (adv) vïdy appointment (n) schûzka approximate (adj) pfiibliïn Arabic (adj, n) arabsk ; arab tina area (n) oblast arrange (v) dohodnout (se), ujednat (si), sjednat arrangement (n) [plan] úmluva, dohoda [plán] article (n) [piece of writing] ãlánek, staè at present (idiom) v souãasné dobû, v souãasnosti, momentálnû at the moment (idiom) právû teì, v tomto okamïiku attend (v) úãastnit se, zúãastnit se, nav tûvovat back (adv) zpût, zpátky, dozadu Bengali (adj, n) bengálsk ; bengál tina, Bengálec/Bengálka billion (n) bilión [GB], miliarda [US] boss (n) éf/ éfka, vedoucí both (pron) oba, obû bracket (n) závorka business card (n) vizitka, nav tívenka business trip (n) sluïební cesta business (n) obchod camping (n) tábofiení, kempování case (n) [situation] pfiípad [situace] certainly (adv) urãitû, jistû, samozfiejmû cheap (adj) levn, lacin check (v) kontrolovat, zkontrolovat Chinese (adj, n) ãínsk ; ãín tina, âíàan/âíàanka choose (v) vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si city centre (n) stfied mûsta coach (n) [comfortable bus] autobus, autokar [zájezdov autobus] colleague (n) kolega/kolegynû communicate (v) komunikovat communication (n) komunikace commute (v) dojíïdût competition (n) konkurence, soutûï complete (v) dokonãit consultant (n) poradce/poradkynû conversation (n) konverzace cooking (n) vafiení, úprava jídel correct (adj) správn, bezchybn country (n) [countryside] venkov country (n) [e.g. France, Italy] zemû, stát [napfi. Francie, Itálie] cuisine (n) tradiãní kuchynû, místní kuchynû daily (adj) (kaïdo)denní decide (v) rozhodnout, rozhodnout se decrease (v) sníïit (se), klesat, klesnout diagram (n) diagram, grafické znázornûní dialogue (n) rozhovor different (adj) odli n, rozdíln, jin Dijon (n) Dijon dine (v) stolovat, jíst [obûdvat, veãefiet] discuss (v) diskutovat, projednávat, projednat edition (n) vydání, edice editor (n) redaktor/redaktorka, vydavatel employer (n) zamûstnavatel/zamûstnavatelka employment (n) zamûstnání, zamûstnanost enjoy (v) bavit se, uïívat si enter (v) [take part in competition] pfiihlásit se, úãastnit se [úãastnit se soutûïe] estimated (adj) odhadovan, odhadnut European Union (n) Evropská unie event (n) [planned public/social occasion] událost [plánovaná vefiejná/spoleãenská akce] exact (adj) pfiesn example (n) pfiíklad expect (v) oãekávat, ãekat, pfiedpokládat expert (n) odborník/odbornice, znalec/znalkynû explanation (n) vysvûtlení export (v) vyváïet fair (n) veletrh, prodejní v stava ferry (n) trajekt, pfievozní loì figure (n) [amount] poãet [mnoïství] file (n) [documents/information kept in order] soubor [shromáïdûné a setfiídûné dokumenty/informace] fill in (v) doplnit, vyplnit, vepsat fine (adj) [in good health] v pofiádku [tû ící se dobrého zdraví] fine [expression of agreement] dobfie, fajn, to mi vyhovuje [vyjádfiení souhlasu] first (adj) první flexitime (n) pohyblivá pracovní doba fluently (adv) plynule, plynnû focus (n) pozornost, zamûfiení, ohnisko for (prep) [in favour of] pro [ve prospûch ãeho] foreign language (n) cizí jazyk form (n) tvar, forma France (n) Francie free (adj) [available] zdarma, bezplatn [k dispozici] French (adj, n) francouzsk ; francouz tina, Francouzi gap (n) mezera genius (n) génius German (adj) nûmeck ; nûmãina, Nûmec go down (v) sníïit (se), klesat, poklesnout golf (n) golf government (n) vláda greet (v) pozdravit, pfiivítat, uvítat greeting (n) pozdrav, uvítání grower (n) pûstitel/pûstitelka guest (n) host, náv tûvník/náv tûvnice happen (v) stát se, pfiihodit se hard-working (adj) pracovit, piln helpful (adj) uïiteãn, prospû n Hindi (adj, n) hindsk ; hind tina holiday (n) prázdniny, dovolená horse-riding (n) jízda na koni, jezdectví how often (adv) jak ãasto Hungarian (adj, n) maìarsk ; maìar tina, Maìar/Maìarka Hungary (n) Maìarsko I m afraid (idiom) [apology] obávám se, bohuïel [omluva] imagine (v) pfiedstavit si import (v) dováfiet important (adj) dûleïit importer (n) dovozce increase (v) zvy ovat, zv it, zvût ovat (se), rûst, narûst infinitive (adj) infinitivní inform (v) informovat information (n) informace international (adj) mezinárodní interpreter (n) tlumoãník/tlumoãnice interview (n,v) pohovor, interview; mít pohovor introduce (v) [make someone known formally by giving their name] pfiedstavit (se) [formálnû seznámit jmény] introduction (n) [making someone known formally] pfiedstavení (osob) Italian (adj, n) italsk ; ital tina, Ital/Italka Italy (n) Itálie Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 2

2 Japanese (adj, n) japonsk ; japon tina, Japonec/Japonka join (v) [become a member of] spojit se, pfiipojit se [stát se ãlenem ãeho] journalist (n) novináfi/novináfika June (n) ãerven key (adj) [very important] klíãov [velmi dûleïit ] later (adv) pozdûji leisure (adj) voln [napfi. leisure time = voln ãas] lifestyle (n) Ïivotní styl London (n) Lond n long-term (adj) dlouhodob look forward (v) tû it se magazine (n) ãasopis main (adj) hlavní meaning (n) v znam, smysl meet (v) [come together] setkat se, sejít se, dát si schûzku meeting (n) schûzka, setkání midday (n) poledne midnight (n) pûlnoc million (n) milión missing (adj) chybûjící, nepfiítomn motorbike (n) motorka museum (n) muzeum never (adv) nikdy nice (adj) pûkn, hezk, mil notebook (n) zápisník of course (idiom) samozfiejmû, zajisté offer (v) nabídnout, nabízet often (adv) ãasto on time (idiom) vãas, pfiesnû once (adv) jednou, jedenkrát opinion (n) názor, mínûní opposite (adj) opaãn, protilehl organize (v) organizovat, pofiádat organizer (n) organizátor/organizátorka, pofiadatel/pofiadatelka pair (n) pár, dvojice parent (n) rodiã Paris (n) PafiíÏ partner (n) [person who takes part in an activity with another] partner/ partnerka [osoba, která se úãastní aktivity jiné osoby] percentage (n) procento personal (adj) osobní photographer (n) fotograf/fotografka photography (n) fotografování phrase (n) fráze, vazba, slovní spojení picture (n) obraz, obrázek plane (n) [aircraft] letadlo population (n) populace, obyvatelstvo Portuguese (adj, n) portugalsk ; portugal tina practise (v) cviãit, procviãovat present (v) [introduce/show] prezentovat [pfiedstavovat, pfiedstavit/ ukazovat, ukázat] presentation (n) prezentace, pfiedvedení producer (n) [person/organization who/that produces goods] v robce [osoba/organizace vyrábûjící zboïí] profile (n) [description] profil [popis] pronunciation (n) v slovnost publisher (n) nakladatel, vydavatel quiz (n) kviz, test rarely (adv) zfiídka, vzácnû, málokdy rate (v) [to estimate quality of] hodnotit, ohodnotit, posuzovat [odhadnout kvalitu] really (adv) opravdu, skuteãnû record (v) [write down facts] zaznamenat, nahrát, zapsat [zachytit fakta] region (n) region, oblast, území regularly (adv) pravidelnû repeat (v) opakovat, zopakovat reply (n) odpovûì represent (v) zastupovat, reprezentovat response (n) odpovûì, reakce restaurant (n) restaurace rewrite (v) pfiepsat right (adj) [correct] správn Rome (n) ím routine (n) obvykl postup, bûïná praxe, rutina rule (n) pravidlo, pfiedpis run (v) [to be in charge of] vést, fiídit, provozovat [b t za nûco zodpovûdn, velet ãemu] Russian (adj, n) rusk ; ru tina, Rus/Ruska sailing (n) plavba, plachtûní salary (n) plat sale (n) prodej sales conference (n) obchodní konference second language (n) cizí jazyk [nematefisk ] service (n) sluïba several (adj) nûkolik shake hands (v) podat si ruce, potfiást si rukama sightseeing (n) prohlíïení památek situation (n) situace, stav skiing (n) lyïování someone (pron) nûkdo sometimes (adv) nûkdy, obãas Spanish (adj, n) panûlsk ; panûl tina, panûlé speaker (n) [person who speaks a language] mluvãí [kdo mluví urãit m jazykem] special (adj) speciální, zvlá tní, v jimeãn specialize (v) specializovat se, zamûfiit se spirits (adj) [strong alcoholic drinks] lihoviny [silné alkoholické nápoje] stand (n) [structure where things are displayed] stojan, panel, stánek [konstrukce, na které se nûco vystavuje] suitcase (n) kufr sunbathing (n) opalování sure (adj) jist, jasn survey (n) prûzkum task (v) dát za úkol tennis (n) tenis thanks podûkování; dûkuji, díky theatre (n) divadlo three quarters (n) tfii ãtvrtû three times (adv) tfiikrát tick (v) za krtnout, od krtnout, odfajfkovat top (adj) [highest in rank] nejlep í [zaujímající nejvy í místo v Ïebfiíãku] translation (n) pfieklad, pfiekládání translator (n) pfiekladatel/pfiekladatelka travel (n, v) cestování; cestovat travelling (n) cestování twice (adv) dvakrát underline (v) podtrhnout unemployed (adj) nezamûstnan unhelpful (adj) neuïiteãn useful (adj) uïiteãn usually (adv) obvykle, bûïnû vineyard (n) vinohrad, vinice way (n) [manner of doing sth] zpûsob [jak m se nûco dûlá] welcome (v) vítat, uvítat, pfiivítat what (adv) jak, kter, co when (adv) kdy where (adv) kde, kam which (adv) kter, kdo, co who (adv) kter, kdo [o osobách] wine (n) víno wine-producing (adj) vinafisk UNIT 2 abroad (n) zahraniãí, do zahraniãí, v zahraniãí another (adj) jin, dal í appliance (n) zafiízení, pfiístroj around (adv) kolem, dokola, okolo arrive (v) pfiijet, pfiijít, dorazit automobile (n) automobil automotive (adj) automobilov birth (n) narození box (n) krabice, skfiíàka brand (n) [type of product] znaãka [obchodní znaãka v robku] brief (adj) krátk, struãn call (v) volat, telefonovat caller (n) telefonující, volající (osoba) care (n) péãe, peãlivost career (n) kariéra, povolání centre (n) [place from which administration is organized] centrum [místo, odkud je nûco fiízeno] change (n) zmûna channel (n) [band of frequencies for broadcasting, e.g. TV channel] kanál [vysílací, napfi. televizní kanál] company (n) spoleãnost, firma 3 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

3 consumer durable (n) spotfiební zboïí consumer (adj) spotfiební, konzumní contact (n) kontakt cooker (n) vafiiã, sporák co-ordinator (n) koordinátor/ koordinátorka courage (n) odvaha, kuráï current (adj) [of the present time] souãasn, nynûj í [t kající se souãasnosti] customer (n) zákazník/zákaznice data (n) data, údaje date from (v) [to have existed since] datovat se, pocházet [z doby] decision (n) rozhodnutí describe (v) popsat, popisovat development (n) rozvoj, v voj director (n) fieditel/fieditelka discussion (n) diskuse, debata, rozhovor dishwasher (n) myãka nádobí distribution system (n) distribuãní síè division (n) oddûlení, divize, útvar double (adj) dvojit, dvojnásobn economy (n) [e.g. global economy] ekonomika [napfi. svûtová ekonomika] (n) elektronická po ta, employ (v) zamûstnat employee (n) zamûstnanec/ zamûstnankynû enormous (adj) obrovsk, ohromn equipment (n) vybavení, zafiízení exam (n) zkou ka expand (v) roz ífiit (se), rozrûst (se), expandovat extract (n) v taïek, v tah factory (n) továrna finance (adj) finanãní for the moment (adv) prozatím free time (n) voln ãas freezer (n) mrazniãka, mrazák fridge (n) ledniãka full-time (adv, adj) na pln úvazek future (n) budoucnost global (adj) svûtov go up (v) stoupat, rûst head office (n) sídlo spoleãnosti hero (n) hrdina hold the line (v) zûstat u telefonu, nepokládat, nezavû ovat holiday (n) prázdniny, dovolená home (n) domov homework (n) domácí úkol hope (v) doufat illness (n) nemoc improve (v) zlep it (se) improvement (n) zlep ení, zdokonalení in work (adj) v práci, pracující independently (adv) nezávisle, samostatnû job description (n) popis práce, popis pracovního místa job title (n) název funkce journey (n) cesta kendo (n) kendo [ erm s bambusov mi meãi] lawn mower (n) sekaãka na trávu letter heading (n) záhlaví, hlaviãka dopisu letter (n) [e.g. A, B, C] písmeno [napfi. A, B, C] limited (adj) omezen, limitovan list (v) vyjmenovat, sestavit seznam local (adj) místní manager (n) manaïer/manaïerka, fieditel/fieditelka manufacture (v) vyrábût, vyrobit manufacturer (n) v robce market share (n) podíl na trhu match (v) hodit se (k ãemu), odpovídat (ãemu) maternity leave (n) matefiská dovolená mayonnaise (n) majonéza meet (v) [fulfil, e.g. meet needs] splnit, vyhovût, uspokojit [napfi. uspokojit potfieby] memory (n) pamûè message pad (n) poznámkov blok message (n) poznámka, vzkaz mountain (n) hora nationality (n) národnost need (n) potfieba negotiate (v) jednat, projednávat office (n) kanceláfi official (adj) oficiální, úfiednû schválen on strike (adj) stávkující, ve stávce operations (n) provoz, podnik organization (n) organizace out of work (adj) bez práce, nezamûstnan outdoor (adj) venkovní, konan venku outside (prep) [not within something] zvenku, mimo [vnû nûãeho] part-time (adv, adj) na ãásteãn úvazek paternity leave (n) rodiãovská [otcovská] dovolená pensioner (n) dûchodce/dûchodkynû period (n) období, doba, lhûta phone call (n) telefonní hovor phone (v) telefonovat, volat plan (n) plán powered (adj) elektrick, pohánûn elektromotorem prepare (v) pfiipravit, pfiipravovat president (n) [head of an organization] prezident/prezidentka [stojící v ãele organizace] problem (n) problém produce (v) arrange making of, e.g. a TV programme] produkovat [zaji Èovat v robu napfi. televizního programu] produce (v) [manufacture] vyrábût, vyrobit product (n) v robek professional (adj) profesionální, odborn project (n) projekt receive (v) obdrïet, pfiijmout refrigerator (n) ledniãka, chladniãka refuse (v) odmítnout regional (adj) regionální, oblastní regular (adj) pravideln relax (v) relaxovat, odpoãívat research (n) v zkum retailer (n) maloobchodník/ maloobchodnice retired (adj) v dûchodu retirement (n) dûchod, odchod do dûchodu revenue (n) pfiíjem, v nos right now (adv) právû teì role (n) role, úloha, postavení sales (n) trïby salesman (n) prodavaã, obchodní zástupce save (v) etfiit self-employed (adj) na volné noze, samostatnû v dûleãnû ãinn short answer (n) krátká odpovûì sick leave (n) nemocenská, nepfiítomnost v zamûstnání z dûvodu nemoci social life (n) spoleãensk Ïivot soon (adv) brzy spell (v) hláskovat (slovo po písmenech), správnû psát (písmena ve slovû) state (n) stát story (n) pfiíbûh strike (n) stávka subsidiary (n) dcefiinn podnik, poboãka firmy successful (adj) úspû n suitable (adj) vhodn summer (n) léto Swedish (adj, n) védsk ; véd tina take (v) [have, e.g. a holiday] vzít (si) [napfi. dovolenou] team (n) t m, kolektiv (pracovní) these days (adv) v dne ní dobû, v souãasnosti tour (n) prohlídka, exkurze, okruïní cesta/jízda turnover (n) obrat [finanãní] underground (n) [tube, subway] metro vacuum cleaner (n) vysavaã wartime (adj) doba války, váleãná doba washing machine (n) praãka welcome (v) uvítat, pfiivítat well-known (adj) znám, dobfie znám, slavn winter (n) zima working conditions (n) pracovní podmínky working hours (n) pracovní doba worldwide (adj) svûtov, celosvûtov, na celém svûtû Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 4

4 UNIT 3 achievement (n) úspûch, úspû n ãin, dosaïení adventurous (adj) dobrodruïn aeroplane (n) letadlo again (adv) znovu, zase, opût airline (n) aerolinie, letecká spoleãnost alone (adj) sám, samotn amazing (adj) úïasn, ohromující Amazon (n) [the region] Amazonka Amazonian (adj) amazonsk amount (n) mnoïství amphitheatre (n) amfiteátr archaeologist (n) archeolog/ archeoloïka archaeology (n) archeologie arena (n) aréna at sea (idiom) [on a ship/boat on the sea] na mofii [na lodi] Atlantic (n) Atlantik, Atlantsk oceán attack (n) [sudden illness/discomfort] záchvat [náhlá nemoc/nevolnost] attraction (n) [e.g. tourist attraction] zajímavost, atrakce [napfi. turistická atrakce] Australasia (n) Australasie average (adj) prûmûrn band (n) [group of musicians] skupina [hudební], kapela Barbados (n) Barbados be born (v, passive) narodit se bill (n) [statement of money owed] úãet, stvrzenka [potvrzení dluïné ãástky] biome (n) biom boarding school (n) internátní kola book (n) [reserve] zamluvit, rezervovat breathe (v) d chat building (n) budova, stavba business affairs (n) obchodní záleïitosti California (n) Kalifornie cards (n) [i.e. playing cards] karty [napfi. hrací karty] carefully (adv) opatrnû, peãlivû, pozornû carry on (v) [continue] pokraãovat celebrate (v) slavit, oslavit, oslavovat challenge (n) v zva challenging (adj) nároãn [pfiedstavující v zvu] charity (n) charita chart (n) graf, schéma chess (n) achy childhood (n) dûtství Chile (n) Chile choice (n) v bûr, volba cinema (n) kino climate (n) podnebí, klima commission (n) poplatek, provize company (n) [being together with others] spoleãnost [dûlat nûkomu spoleãnost] complain (v) stûïovat si computer game (n) poãítaãová hra concert (n) koncert conditions (n) [circumstances] podmínky [okolnosti] construction (n) [the action of constructing, e.g. buildings] stavba, v stavba [proces stavby napfi. budovy] continue (v) pokraãovat Cornwall (n) Cornwall cost (v) stát [o cenû], mít cenu create (v) tvofiit, vytvofiit cycling (n) cyklistika damage (v) po kodit dangerous (adj) nebezpeãn dark (n) tma, temno delay (n) zpoïdûní depend (v) záleïet, záviset na ãem desert (n) pou È difference (n) rozdíl, odli nost difficult (adj) obtíïn, tûïk, sloïit directions (n) [instructions about where to go] pokyny [pokyny kam jít, udávající smûr] disabled (adj) invalidní discover (v) objevit during (prep) bûhem early (adj) brzy earn (v) vydûlávat, vydûlat Eden (n) ráj electric (adj) elektrick excellent (adj) vynikající, skvûl excited (adj) vzru en, rozru en exercise (n) [activity that trains the body] cviãení [tûlesná aktivita] experience (n) [an event that affects one in some way] záïitek, zku enost [událost, která nás nûjak ovlivàuje] experience (n) [process of gaining knowledge/skill] zku enost, zku enosti [proces získávání vûdomostí/ dovedností] fear (n) strach, obava feeling (n) pocit, cit flight (n) let football (n) fotbal fortunately (adv) bohudík, na tûstí frightening (adj) hroziv, hrûzu nahánûjící fuel (n) palivo, pohonná látka get to know (v) poznat, dozvûdût se giant (adj) velk, obrovsk, velk glad (adj) rád, potû en go it alone (idiom) [start a difficult project without help] udûlat nûco sám, provést nûco sám [pustit se do obtíïného úkolu bez cizí pomoci] grant (n) [money given] grant, penûïní pfiíspûvek grapevine (n) [plant] vinná réva greenhouse (n) skleník ground (n) [solid surface of the earth] zemû, pûda [pevn povrch zemû] grove (n) lesík, hájek grow up (v) rûst, vyrûst hate (v) nenávidût, nesná et heroine (n) hrdinka Himalayas (n) Himaláje hit (n) [popular thing] hit [nûco populárního] hobby (n) hobby, koníãek hole (n) díra, otvor host (n) hostitel huge (adj) obrovsk, ohromn human (n) ãlovûk humid (adj) vlhk hurricane (n) hurikán impression (n) dojem, pocit z ãeho in general (idiom) obecnû, v eobecnû in tears (idiom) v slzách, plakat incredible (adj) neuvûfiiteln, úïasn instead (adv) místo, namísto ãeho interested (adj) mající zájem, zainteresovan January (n) leden jogging (n) jogging judo (n) dïudo kilometre (n) kilometr later on (adv) pozdûji leave (v) [go away from] odejít, odejet lemon (n) citrón light (n) [source of light, e.g. lamp] svûtlo [zdroj svûtla, napfi. lampa] loneliness (n) osamûlost love (v) milovat, mít rád Malaysia (n) Malajsie March (n) bfiezen May (n) kvûten medicine (n) [drug] lék Mediterranean (n) Stfiedozemní mofie, Stfiedozemí merchant (n) obchodník/obchodnice Mexican (adj, n) mexick ; Mexiãan/ Mexiãanka millennium (n) tisíciletí, milénium moment (n) okamïik, moment music (n) hudba musical (adj) hudební musical instrument (n) hudební nástroj musician (n) hudebník/hudebnice navigation light (n) polohové svûtlo [urãující polohu lodi nebo letadla] Netherlands (n) Nizozemí newspaper (n) noviny night (n) noc nightclub (n) noãní klub November (n) listopad ocean (n) oceán Oceania (n) Oceánie October (n) fiíjen oil (n) nafta, olej olive (n) oliva 5 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

5 opening (n) [ceremony to celebrate, e.g. a new building] otevfiení, zahájení [slavnostní otevfiení napfi. nové budovy] orange (n) pomeranã packaged (adj) zabalen, v obalu panic (n) panika, zdû ení particular (adj) [specific] konkrétní, jednotliv petrol (n) benzín plant (v) zasadit, zasázet play (v) [take part in a sport] hrát [úãastnit se sportovní hry] politics (n) politika profession (n) povolání, profese programme (n) [plan of events] program [plán akcí] progress (n) postup, pokrok, v voj proper (adj) [being what it is called, e.g. proper meal ] pofiádn, fiádn, náleïit [takov jak má b t, napfi. pofiádné jídlo ] pub (n) hospoda purpose (n) úãel, cíl race (n) [contest to see which is the fastest] závod [soutûï, kdo je rychlej í] radio (n) rádio rainforest (n) de tn les raise (v) [collect money] vybírat, vybrat [peníze] reality (n) [thing that is actually experienced] realita, skuteãnost reason (n) dûvod recent (adj) nedávn, poslední reception (n) [area in hotel/office building where clients are welcomed] recepce [místo v hotelu/kanceláfiské budovû, kde se vítají klienti] receptionist (n) recepãní remember (v) pamatovat si, vzpomínat si repair (n) oprava rest (v) odpoãívat right here (idiom) tady, zde, právû tady rock (n) [type of music] rock [hudební Ïánr] roofless (adj) nezastfie en, otevfien row (v) [move a boat using oars] veslovat [pohánût loì pomocí vesel] rower (n) veslafi/veslafika run out (v) [finish a supply] spotfiebovat, vypotfiebovat safety (n) bezpeãnost satellite phone (n) satelitní telefon section (n) sekce, oddûlení shark (n) Ïralok sharp (adj) ostr ship (n) loì similarity (n) podobnost, podoba solo (adj) sólov, samostatn, vykonan jednotlivcem South Africa (n) JiÏní Afrika squash (n) squash storm (n) boufie, boufika study (v) studovat subject (n) [branch of knowledge studied in school, etc.] pfiedmût [ve kole apod.] success (n) úspûch sudden (adj) náhl suggestion (n) návrh supertanker (n) obfií tanková loì survive (v) pfieïít table tennis (n) stolní tenis take a seat (idiom) [sit down] posadit se, sednout si take turns (idiom) stfiídat se tanker (n) tanker, cisternová loì temperate (adj) mírn Tenerife (n) Tenerife terrible (adj) hrozn, pfií ern the following (idiom) následující theatrical (adj) divadelní, teatrální thousand (n) tisíc thunderstorm (n) boufie, hromobití tired (adj) unaven tooth (n) zub topic (n) téma torch (n) baterka, kapesní svítilna traffic (n) provoz, dopravní ruch train (v) [become physically fit by exercise and diet] trénovat, cviãit transport (v) doprava, pfieprava trip (n) v let, cesta tropic (n) obratník tropical (adj) tropick Turkey (n) Turecko turn over (v) otoãit (se), obrátit (se) unhappiness (n) ne tûstí, smutek, zármutek university (n) univerzita video (n) video violent (adj) násiln, boufiliv vision (n) [thing experienced in the imagination] vize [v pfiedstavách] volleyball (n) volejbal wake (v) vzbudit (se), probudit (se) waterfall (n) vodopád wave (n) [moving ridge of water] vlna [vody] weather (n) poãasí weight training (n) posilování West Africa (n) Západní Afrika wind (n) vítr windsurfing (n) windsurfing winery (n) v robna vína without (prep) bez wonder (n) [a thing/person that causes a feeling of wonder] div, zázrak [vûc/osoba, která vzbuzuje pocit údivu] wonderful (adj) skvûl, bájeãn, úïasn work of art (n) umûlecké dílo worker (n) pracovník/pracovnice, pracující yacht (n) jachta yoga (n) jóga UNIT 4 abbreviation (n) zkratka accept (v) pfiijmout, pfiijímat accommodation (n) ubytování air-conditioning (n) klimatizace apologize (v) omluvit (se) apology (n) omluva architect (n) architekt/architektka artist (n) umûlec/umûlkynû astronomical (adj) astronomick, velmi vysok attach (v) pfiipojit attachment (n) [document sent with message] pfiíloha [dokument poslan s em] August (n) srpen away (adv) pryã ballet (n) balet baroque (adj) barokní bath (n) vana, koupel beer (n) pivo hall (n) hala beginning (n) zaãátek bell (n) zvonek best regards (idiom) s pozdravem best wishes (idiom) s pfiáním v eho nejlep ího body language (n) fieã tûla [gesta, pohyby atd.] booking (n) objednání, rezervace brasserie (n) restaurace [francouzská] break (n) [interval] pauza, pfiestávka break (v) [e.g. break glass ] zlomit, rozbít [napfi. rozbít sklenici ] brewery (n) pivovar bridge (n) most briefing (n) krátká porada brochure (n) leták, broïura business centre (n) obchodní centrum cafe (n) kavárna car park (n) parkovi tû castle (n) hrad, zámek cathedral (n) katedrála Central Europe (n) Stfiední Evropa century (n) století check in (v) ubytovat se, zaregistrovat se, zapsat se [v hotelu po pfiíjezdu] check out (v) odhlásit se [z hotelu pfii odjezdu] church (n) kostel city-break (n) krátká dovolená ve mûstû classical (adj) klasick [architektura apod.], váïn [o hudbû] clear (adj) [easy to see/understand] jasn [jednoduch na pochopení] clock tower (n) vûï s hodinami closely (adv) blízko, tûsnû, podrobnû cocktail bar (n) koktejlov bar Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 6

6 come to life (idiom) oïivnout, oïít, probudit se k Ïivotu computer/fax point (n) místo s poãítaãem/faxem conclusion (n) závûr conference facilities (n) konferenãní vybavení confirm (v) potvrdit congratulations (interj) gratuluji!, blahopfieji! connection (n) [electronic connection] spojení [elektronické spojení] consulate (n) konzulát consultation (n) konzultace, porada copy (n) kopie, v tisk correspondence (n) korespondence credit card (n) kreditní karta cross-cultural (adj) mezikulturní cultural awareness (n) kulturní povûdomí [uvûdomování si rozdílû mezi kulturami] culture shock (n) kulturní ok culture (n) [customs of a particular group] kultura [zvyky urãité skupiny] delighted (adj) potû en, mající radost demonstrate (v) demonstrovat dentist (n) zubafi/zubafika destination (n) cíl, místo urãení detailed (adj) podrobn details (n) [specific information] detaily, podrobnosti dial (v) vytoãit [telefonní ãíslo] district (n) oblast disturb (v) ru it, vyru it double room (n) dvoulûïkov pokoj [s manïelskou postelí] duration (n) doba trvání, délka elevator (n) v tah embassy (n) velvyslanectví, ambasáda enclose (v) [put something in envelope with a letter] pfiiloïit [dát nûco do obálky spolu s dopisem] ending (n) konec, zakonãení exit (n) v chod, odchod expensive (adj) drah explain (v) vysvûtlovat, vysvûtlit explore (v) zkoumat, prozkoumat extensive (adj) rozsáhl facility (n) [service provided] zafiízení, vybavení [poskytované sluïby] famous (adj) slavn fax (n, v) fax; pfiená et faxem figure (n) [representation of a person] postava file (n) [computer data] soubor [poãítaãov ] find out (v) zjistit fire (n) oheà fitness room (n) posilovna fixed (adj) [already arranged and decided] dohodnut, sjednan [jiï dohodnut nebo rozhodnut ] following (prep) [as a result of] po [následující, jako v sledek ãeho] found (v) [establish] zaloïit, zfiídit Friday (n) pátek full-board (n) [provision of bed and all meals] plná penze [ubytování s noclehem a v emi jídly] fully (adv) plnû, úplnû get back (v) [reply] vrátit (se), získat zpût get in touch (v) navázat kontakt, spojit se glass (n) sklenice golden (adj) zlat gothic (adj) gotick great (adj) [very good] skvûl, v born ground floor (n) pfiízemí hairdryer (n) vysou eã vlasû half-board (adj) [provision of bed, breakfast, and one main meal] polopenze [ubytování s noclehem, snídaní a jedním hlavním jídlem] handout (n) [leaflet containing information] papír s podklady k pfiedná ce apod., informaãní materiál [leták s informacemi] historical (adj) historick identify (v) poznat, rozeznat, identifikovat illuminate (v) [shine light on] osvûtlit, nasvítit [posvítit na co] in case of (idiom) [if something happens] v pfiípadû, pro pfiípad [pokud se nûco stane] individually (adv) individuálnû, samostatnû informal (adj) neformální in-house (adj) domácí, podnikov intention (n) úmysl, zámûr intercultural (adj) mezikulturní invitation (n) pozvání, pozvánka jazz (n) jazz journal (n) [periodical dealing with particular subject] ãasopis [periodikum s urãit m zamûfiením] keycard (n) karta elektronického uzamykacího systému landmark (n) pamûtihodnost lane (n) [narrow road] uliãka, úzká ulice letter (n) [written message] dopis lift (n) [elevator] v tah local (n) [person who lives in a particular place] místní ãlovûk/ obãan [osoba Ïijící v urãitém místû] lounge (n) hala, spoleãenská místnost luggage (n) zavazadla market (n) [as in global market ] trh [napfi. svûtov trh ] mechanical (adj) strojní, mechanick minibar (n) minibar mistake (n) chyba mobile phone (n) mobilní telefon monastery (n) klá ter Monday (n) pondûlí multi-line phone (n) telefon s více linkami near future (idiom) blízká budoucnost news (n) [regular broadcast of latest news] zprávy [pravidelnû vysílané zpravodajství] nightlife (n) noãní Ïivot noon (n) poledne notice (n) oznámení, zpráva observation tower (n) vyhlídková vûï, pozorovatelna on foot (idiom) pû ky on (prep) [adjacent to, e.g. terraces on the river ] u, pfii [pfiilehl, napfi. terasy u fieky ] online (adj) on-line opera (n) opera outside line (n) pfiímá linka [pro volání mimo budovu] palace (n) palác participant (n) úãastník/úãastnice partner (n) [business partner] spoleãník/spoleãnice, partner/ partnerka [obchodní partner] PC (n) [personal computer] PC [osobní poãítaã] personnel manager (n) vedoucí osobního oddûlení, personalista/ personalistka photocopy (n, v) fotokopie; udûlat fotokopii, okopírovat play (n) [drama] hra [divadelní hra, drama] play (v) [play a sport] hrát [dûlat sport] pleasure (n) potû ení, radost political (adj) politick porter (n) vrátn /vrátná, port r practical (adj) praktick, úãeln Prague (n) Praha press (v) tisknout, tlaãit provide (v) poskytnout, poskytovat quarter (n) [part of a town] ãtvrè [ãást mûsta] receipt (n) stvrzenka, potvrzení refreshments (n) [small quantities of food and drink] obãerstvení [malé jídlo a nápoj] registration (n) registrace renaissance (adj) renesance republic (n) republika request (n, v) Ïádost, prosba; Ïádat, prosit, poprosit requirement (n) poïadavek reservation (n) rezervace reserve (v) rezervovat, zamluvit role-play (v) hrát roli [napfi. osoby v dialogu] romantic (adj) romantick room service (n) pokojová sluïba safe (n) [strong box] sejf 7 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

7 sales figures (n) prodejní obrat satellite TV (n) satelitní TV Saturday (n) sobota sauna (n) sauna second floor (n) druhé patro [GB], první patro [US] secretary (n) tajemník/sekretáfika self-access (adj) samoobsluïn [se samostatn m pfiístupem, napfi. knihovna] seminar (n) semináfi September (n) záfií session (n) zasedání, konference show (v) [make something available to see] ukázat shower (n) sprcha sign (n) [notice] znak, znaãka, symbol sign (v) [write signature] podpis single room (n) jednolûïkov pokoj speciality (n) [product/dish for which a place is well-known] specialita [v robek/pokrm typick pro dané místo] spire (n) piãka kostelní vûïe sports centre (n) sportovní centrum stay (n) pobyt suggest (v) navrhnout summary (n) shrnutí, pfiehled Sunday (n) nedûle superb (adj) skvûl, vynikající swimming pool (n) bazén symbol (n) symbol take up (v) [learn or start an activity] zab vat se ãím, vûnovat se ãemu [uãit se nebo vûnovat se nûjaké ãinnosti] terrace (n) terasa town hall (n) radnice traditional (adj) tradiãní training materials (n) kolicí materiály training (n) kolení try (v) zkou et, pokou et se, zkusit twin room (n) dvoulûïkov pokoj [s oddûlen mi postelemi] twin-bedded room (n) dvoulûïkov pokoj [s oddûlen mi postelemi] unfortunately (adv) bohuïel, nane tûstí vacate (v) uvolnit, opustit, vyklidit valuable (n) [e.g. jewellery, etc.] hodnotn, cenn [napfi. perky] view (n) [vista] v hled vital (adj) nezbytn, dûleïit wake-up call (n) buzení telefonem walking tour (n) pû í procházení památek wide (adj) [extensive, varied] irok wine cellar (n) vinn sklep, sklípek winner (n) vítûz/vítûzka, v herce/v herkynû yours faithfully (idiom) s úctou [pozdrav na závûr v dopise] yours sincerely (idiom) se srdeãn m pozdravem [pozdrav na závûr v dopise] yours (idiom) Vá, Va e, TvÛj, Tvá... [na závûr v dopise] UNIT 5 advertisement (n) reklama advice (n) rada alcohol (n) alkohol apple (n) jablko aspirin (n) aspirin attract (v) pfiitahovat, lákat aubergine (n) lilek, baklaïán ban (v) zakázat beef (n) hovûzí maso benefit (n) v hoda, pfiínos, uïitek birthday (n) narozeniny boiled (adj) du en, vafien, uvafien breath (n) [single act of taking air into lungs] nádech, nadechnutí butter (n) máslo cabbage (n) kapusta caffeine (n) kofein car alarm (n) autoalarm celebration (n) oslava champagne (n) ampaàské character (n) [defining features] charakter [vlastnosti] cheese (n) s r cherry (n) tfie eà chicken breast (n) kufiecí prsa chocolate (n) ãokoláda cider (n) jableãn mo t, jableãné víno citizen (n) obãan/obãanka cognac (n) koàak completely (adj) naprosto, úplnû courgette (n) cuketa crisis (n) krize cucumber (n) okurka cutlet (n) kotleta cycle path (n) cyklistická stezka delicious (adj) lahodn, velice chutn dessert (n) zákusek, dezert diet (n) strava dinner (n) hlavní jídlo [veãefie nebo obûd] disappear (v) zmizet, ztratit se dish (n) [food prepared in a particular way] jídlo, pokrm, chod [pfiipravené jídlo] duck (n) kachna economic (adj) ekonomick else (adv) [e.g. anything else ] jin [napfi. nûco jiného ] energy (n) energie excuse (n) omluva, v mluva fast food (n) rychlé obãerstvení favourite (adj) oblíben festival (n) festival founder (n) zakladatel fresh (adj) ãerstv fried (adj) smaïen frozen (adj) mraïen, zmrzl fruit (n) ovoce fun (n) zábava, legrace good for you (idiom) [having a beneficial effect] dobr pro tebe/vás [prospû n ] grape (n) hroznové víno grilled (adj) grilovan guide (n) [book giving information] pfiíruãka, prûvodce [kníïka obsahující informace] headache (n) bolest hlavy health (n) zdraví healthy (adj) zdrav heart (n) srdce horrified (adj) zdû en hostess (n) hostitelka, spoleãnice housework (n) domácí práce human being (n) ãlovûk, lidská bytost inexpensive (adj) levn, nijak drah ingredient (n) ingredience, pfiísada inhabitant (n) obyvatel/obyvatelka introduce (v) [bring something into operation/use] zavést co kam [uvést nûco v platnost, do uïívání] invasion (n) invaze, vpád just (adv) [only] právû, zrovna [pouze] keep (v) [preserve] drïet, udrïet [zachovat], dodrïovat lamb (n) [meat] jehnûãí maso likely (adj) pravdûpodobn lose (v) [e.g. lose weight] ztratit [napfi. ztratit na váze ] lovely (adj) krásn, rozko n, pûvabn lunch (n) obûd main course (n) hlavní chod jídla make sure (v) ujistit (se) maximum (n) maximum member (n) [e.g. of a club] ãlen/ãlenka [napfi. klubu] menu (n) menu method (n) metoda, zpûsob microwave (n) mikrovlnná trouba movement (n) [group of people with shared aims] hnutí [skupina osob se spoleãn mi cíli] neon-lit (adj) neonov, osvûtlen neony new potatoes (n) nové brambory onion (n) cibule order (v) objednat (si) organic (adj) bio, bez chemického hnojení [o potravinách] outlet (n) [place that sells goods made by a particular company] prodejna, odbyti tû [místo, kde se prodává zboïí urãité spoleãnosti] pace (n) [speed] tempo, rychlost painkiller (n) analgetikum, lék proti bolesti park (n) park paté (n) pa tika peach (n) broskev Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 8

8 pear (n) hru ka pepper (n) [kind of vegetable, e.g. red pepper ] paprika [zelenina, napfi. ãervená paprika ] philosophy (n) [set of beliefs] filozofie [pfiesvûdãení] physical (adj) tûlesn, fyzick pleased (adj) potû en, mající radost pork (n) vepfiové maso prawn (n) garnát promise (v) slíbit promote (v) [encourage] podporovat, propagovat [povzbuzovat] protect (v) chránit, ochraàovat protest (n) protest, nesouhlas psychologist (n) psycholog/psycholoïka publish (v) vydat, publikovat quality (n) kvalita quality of life (idiom) kvalita Ïivota recommend (v) doporuãit, doporuãovat reduce (v) sníïit, omezit relaxation (n) relaxace, odpoãinek roast (adj) opékan, peãen salad (n) salát salmon (n) losos sandwich (n) sendviã seafood (n) plody mofie secret (n) tajemství selection (n) v bûr serve (v) [provide food] servírovat, podávat jídlo serving (n) [portion of food] porce jídla skill (n) dovednost slow down (v) zpomalit smoked (adj) uzen sociable (adj) spoleãensk, druïn sole (n) [kind of fish] mofisk jazyk [ryba] square (n) [open area in a town] námûstí starter (n) [first course of a meal] pfiedkrm statement (n) prohlá ení, tvrzení strawberry (n) jahoda stress (n) stres, napûtí tip (n) [piece of advice] tip, rada tradition (n) tradice true (adj) pravdiv tuna (n) tuàák unique (adj) jedineãn vegetable (n) zelenina waiter (n) ãí ník waitress (n) ãí nice, servírka way of life (idiom) zpûsob Ïivota website (n) webová stránka weekend (n) víkend weight (n) váha, hmotnost work it out (idiom) vyfie it, vypracovat yoghurt (n) jogurt UNIT 6 advantage (n) v hoda agency (n) [e.g. translation agency ] agentura [napfi. pfiekladatelská agentura ] aircraft (n) letadlo airport (n) leti tû aisle seat (n) sedadlo do uliãky along with (idiom) spoleãnû s, zároveà s announcement (n) oznámení, hlá ení architecture (n) architektura arrivals screen (n) informaãní tabule s ãasy pfiíjezdû/pfiíletû art (n) umûní attention (n) pozornost, pozor attractive (adj) pfiitaïliv, atraktivní bank (n) [bank of a river] bfieh [bfieh fieky] be sure of (idiom) b t si nûãím jist beautiful (adj) krásn, pûkn board (v) [get on to form of transport] nastoupit, nasednout [vstoupit na palubu letadla, nalodit se] both and (adv) jak tak, nejen ale i briefcase (n) kuffiík, aktovka call (v) [name] fiíkat komu jak, naz vat, oslovovat cancel (v) zru it centre (n) [place where certain activities are concentrated] centrum [místo, ve kterém jsou soustfiedûny nûjaké aktivity] check-in desk (n) odbavovací pfiepáïka club (n) klub come to (v) [arrive at] pfiijet kam, dorazit comfort (n) pohodlí complaint (n) [action of complaining] stíïnost complete (adj) úpln, cel, kompletní complicated (adj) sloïit, komplikovan connecting (adj) spojovací contemporary (adj) souãasn, soudob convenient (adj) vhodn, vyhovující convert (v) [change use of, e.g. a building] pfiemûnit, promûnit [zmûnit úãel uïívání napfi. budovy] costs (n) [e.g. no-frills airlines have lower costs ] náklady [napfi. nízkorozpoãtové linky mají niï í náklady ] crowded (adj) pfieplnûn, pfiecpan customs (n) [area, e.g. at an airport, where baggage is examined by customs officers] celnice [místo napfi. na leti ti, kde celníci kontrolují zavazadla] cut (v) [reduce] sníïit date (n) [specific day] datum December (n) prosinec demolish (v) zbourat, demolovat design (v) projektovat, navrhnout destroy (v) zniãit destruction (n) zniãení, zkáza directly (adv) [e.g. sell directly ] pfiímo, rovnou [napfi. prodávat pfiímo ] disadvantage (n) nev hoda discount (n) sleva dislike (v) nemít rád, nemít v oblibû distance (n) vzdálenost duty-free shop (n) bezcelní obchod efficient (adj) efektivní, v konn, úãinn either or (adv) buì nebo [v kladné vûtû], ani ani [v záporné vûtû] electricity (n) elektfiina entrance (n) vchod, vstup, vjezd evening (n) veãer exactly (adv) pfiesnû exchange (v) vymûnit exhibition (n) v stava exterior (n) exteriér, zevnûj ek extra (adj) dal í, dodateãn far (adj) vzdálen, dalek fare (n) jízdné fastened (adj) pfiipoutan few (adj) málo film set (n) scéna, v prava filmu find (v) najít flexible (adj) pfiizpûsobiv, flexibilní flight attendant (n) letu ka, stevard form (v) [e.g. form a partnership ] vytvofiit, formovat, navázat [napfi. navázat spolupráci ] gate (n) [exit from airport to aircraft] brána, pfiíchod k letadlûm general (adj) obecn, celkov get on (v) nastoupit guide (n) [thing that helps] pfiíruãka, rádce, návod hand-luggage (n) pfiíruãní zavazadlo ideal (adj) ideální, dokonal immediately (adv) okamïitû, ihned in front (adv) vpfiedu, v ãele industrial (adj) prûmyslov inside (prep) uvnitfi, v instruction (n) pokyn, pfiíkaz interest (n) [curiosity, concern] zájem Ireland (n) Irsko it s no problem (idiom) Ïádn problém, bez problémû keep (v) [e.g. keep your seat-belt fastened ] ponechat, nechat [napfi. zûstaàte pfiipoutaní ] label (n) znaãka, títek landing card (n) lístek vyplàovan pfii pfiistání last call (n) [final announcement before departure of flight] poslední v zva [poslední hlá ení pfied odletem letadla] late (adj) pozdní, poslední, nedávn leg room (n) prostor/místo pro nohy like (prep) jako little (adj) mal location (n) umístûní, poloha, místo 9 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

9 mail (v) [send letters, packages, etc.] poslat po tou [dopisy, balíky atd.] make (v) [earn] vydûlat, získat [peníze] make it (idiom) [be able to attend, e.g. I can make it on Tuesday ] moci pfiijít [b t schopn pfiijít, napfi. Mohu pfiijít v úter. ] manage (v) [be able to attend, e.g. I can t manage the appointment tomorrow ] stihnout, zvládnout [b t schopn pfiijít, napfi. Na zítfiej í schûzku nezvládnu pfiijít. ] many (adj) mnoho, hodnû [u poãitateln ch podst. jm.] mean (v) [to result in something] znamenat [vést k ãemu, skonãit ãím] near (adj) blízk, nedalek no-frills (adj) stroh, bez zbyteãn ch nákladû [napfi. nízkorozpoãtové letecké linky] normally (adv) normálnû, obvykle number (v) ãítat kolik, b t celkem, ãíslovat on the line (idiom) [on the phone] na pfiíjmu, mít telefon order (n) [sequence] pofiadí originally (adv) pûvodnû overhead locker (n) skfiíàka nad hlavou [v letadle, na pfiíruãní zavazadlo] pack (v) balit, zabalit package (n) balík, balíãek, obal paperwork (n) kanceláfiské práce passenger (n) cestující, pasaïér/pasaïérka passport (n) cestovní pas passport control (n) [area, e.g. at an airport, where passports are checked] pasová kontrola, zóna pasové kontroly [místo napfi. na leti ti, kde se kontrolují pasy] pedestrian (n) chodec/chodkynû perfect (adj) dokonal, perfektní, bezchybn platform (n) [at a railway station] nástupi tû [na Ïelezniãním nádraïí] popular (adj) oblíben, populární possibility (n) moïnost, pravdûpodobnost power station (n) elektrárna powerful (adj) siln, pûsobiv, mocn prefer (v) upfiednostàovat, dávat pfiednost ãemu pfied ãím price (n) cena prisoner (n) vûzeà, zajatec/zajatkynû prisoner of war (n) váleãn zajatec/váleãná zajatkynû punctuality (n) pfiesnost, dochvilnost put through (v) [connect by telephone] spojit [pfiepojit telefonick hovor] rating (n) ohodnocení ãeho ready (adj) pfiipraven, nachystan record (n) [facts known about past] záznam [známá fakta o minulosti] reference number (n) referenãní ãíslo, ãíslo jednací relationship (n) vztah, souvislost remain (v) zûstat, trvat remaining (adj) zbyl remind (v) pfiipomenout, pfiipomínat require (v) [strongly request] vyïadovat, b t zapotfiebí [dûraznû Ïádat] return (v) vrátit (se), navrátit (se) route (n) cesta, trasa row (n) [things arranged in tidy line] fiada [vûci uspofiádané do fiady] save (v) [preserve] uchovat, zachránit, zachovávat seat-belt (n) bezpeãnostní pás seated (adj) sedící, usazen security (n) [measures taken to guarantee safety] bezpeãnost, zabezpeãení [opatfiení pfiijatá za úãelem zaji tûní bezpeãnosti] see you (idiom) uvidíme se, tak zatím [pfii louãení] serve (v) [function (as)] slouïit jako similar (adj) podobn, obdobn Slovakia (n) Slovensko something [indef. pron.] nûco [neurãité zájmeno] space (n) [area] prostor, místo, plocha spectacular (adj) pûsobiv, velkolep, okázal standstill (n) klid, zastavení, neãinnost station (n) stanice suit (v) [be convenient for] vyhovovat, hodit se [b t vhodn pro] surprisingly (adv) kupodivu, pfiekvapivû Swiss (adj, n) v carsk ; v car/ v carka technical (adj) technick telephone box (n) telefonní budka that s fine (idiom) v pofiádku, to je v pofiádku Thursday (n) ãtvrtek ticket (n) lístek, jízdenka, letenka, vstupenka transformation (n) promûna, pfiemûna, transformace trolley (n) vozík [napfi. na zavazadla na leti ti] Tuesday (n) úter turbine (n) turbína turn off (v) vypnout turnaround (n) [process in which an aircraft unloads and reloads] otoãka, doba nutná k pfiípravû ke zpáteãnímu letu [proces, pfii kterém se vyloïí náklad z letadla a znovu se naloïí] type (n) [kind] typ, druh ugly (adj) o kliv, kared, nehezk unattended (adj) nehlídan, bez dozoru USA (n) Spojené státy americké value (n) hodnota, cena vote (v) hlasovat, volit Wednesday (n) stfieda what a pity (idiom) jaká koda, to je ale koda window seat (n) sedadlo u okna World War (n) svûtová válka yourself (pron) ty sám, vy sám [zvratné zájmeno] UNIT 7 active (adj) aktivní, ãinn advanced (adj) pokrokov, moderní agree (v) souhlasit anniversary (n) v roãí as usual (idiom) jako obvykle Australia (n) Austrálie banana (n) banán bar of chocolate (n) tabulka ãokolády, ãokoládová tyãinka bean (n) fazole bonus (n) pfiíplatek, zvlá tní odmûna, prémie borrow (v) pûjãit si career development (n) kariérní rûst charter (v) pronajmout, najmout [loì, letadlo] chemical (n) chemick chief executive (n) vrchní v konn pracovník/v konná pracovnice cocoa (n) kakao community (n) spoleãenství, komunita contract (n) smlouva, kontrakt cooperative (n) [business owned and run by the people involved] druïstvo [podnik, kter vlastní a provozují v nûm zamûstnané osoby] Costa Rica (n) Kostarika cottage (n) chalupa, domek, chata crèche (n) jesle, zafiízení pro hlídání dûtí [napfi. v podniku] crop (n) úroda, sklizeà deal (n) dohoda, záleïitost decade (n) desetiletí, dekáda deep (adj) hlubok definite (adj) definitivní, urãit democratic (adj) demokratick dental treatment (n) o etfiení zubû dining-room (n) jídelna disagree (v) nesouhlasit disaster (n) ne tûstí, pohroma, katastrofa dramatically (adv) dramaticky eastern (adj) v chodní economy class (n) ekonomická tfiída [levnûj í cestovní tfiída v letadle] education (n) vzdûlání emphasize (v) zdûraznit, vyzdvihnout, dát dûraz na co escape (v) utéct, uniknout, vyváznout Europe (n) Evropa Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 10

10 executive (n) vedoucí pracovník/vedoucí pracovnice, v konná moc executive director (n) v konn fieditel/v konná fieditelka fair (adj) [according to what is just or reasonable] fér [v souladu s tím, co je správné nebo rozumné] family (n) rodina farmer (n) sedlák, farmáfi/farmáfika fitness centre (n) posilovna, fitness centrum forget (v) zapomenout foundation (n) [organization established to provide money for a particular purpose] nadace [organizace zaloïená pro to, aby poskytovala peníze na urãit úãel] generation (n) [average period in which children grow up] generace, etapa v voje [prûmûrná doba, za kterou dûti vyrostou] graph (n) graf help (v) pomoci in common (idiom) spoleãnû, dohromady [napfi. have sth in common = mít nûco spoleãné] include (v) zahrnovat, obsahovat inflation (n) [rise in prices and wages] inflace [rûst cen a mezd] invite (v) pozvat, zvát, vybízet item (n) poloïka, kus latest (adj) [most recent] poslední, nejnovûj í level off (v) ustálit se, stabilizovat se living conditions (n) Ïivotní podmínky look after (v) starat se o lucky (adj) Èastn, mající tûstí maker (n) v robce, zhotovitel management (n) management, fiízení, vedení medical (adj) lékafisk, léãebn miss (v) [fail to be present] chybût, prome kat model (n) [system to copy, pattern] model, vzor mostly (adv) vût inou New Zealand (n) Nov Zéland nowadays (adv) v souãasné dobû, nyní occasion (n) pfiíleïitost, událost of course (idiom) samozfiejmû opportunity (n) pfiíleïitost, ance, moïnost optimistic (adj) optimistick pay (n) plat, v plata payment (n) platba peak (n) vrchol, nejvy í bod pension (n) penze, dûchod performance (n) [action/achievement] v kon [ãinnost/dosaïen v sledek] plantation (n) plantáï poor (adj) [having little money] chud [mající málo penûz] position (n) [post, job] pozice [funkce, zamûstnání] poverty (n) chudoba, bída premium (n) [additional payment] prémie, pfiíplatek private (adj) [for use of a particular person] soukrom [pro uïívání konkrétní osobou] private healthcare (n) [i.e. not managed/funded by the state] soukromá zdravotní péãe [tj. nestátní] publication (n) publikování, vydání, publikace rate (n) [measurement of how fast something happens] tempo [míra stanovující jak rychle se nûco dûje] reach (v) dosáhnout reject (v) odmítat, odmítnout relaxing (adj) uvolàující, uklidàující rent (v) pronajmout (si) retire (v) odejít do dûchodu round-up (n) pfiehled [napfi. zpráv] set up (v) zafiídit, zfiídit sharply (adv) ostfie, prudce, náhle shipping (n) [transport of goods by ship] lodní pfieprava zboïí simply (adv) jednodu e, prostû slightly (adv) nepatrnû, lehce, slabû social (adj) sociální, spoleãensk socialize (v) Ïít spoleãensky, chodit do spoleãnosti solution (n) fie ení stable (adj) stál, ustálen, stabilní steadily (adv) vyrovnanû, stále, plynule [rûst apod.] story (n) [item of news] zpráva, reportáï [ãást zpráv] subsidized (adj) dotovan support (v) podporovat technology (n) technologie, technika third world (n) tfietí svût, rozvojové zemû trainee (n) posluchaã/posluchaãka, úãastník/úãastnice kolení, zauãující se pracovník/pracovnice treasure (n) poklad treasure hunt (n) honba za pokladem trend (n) trend, tendence UK (n) Spojené království unemployment (n) nezamûstnanost unit (n) jednotka, celek, lekce [v uãebnici] via (prep) pfies co, pomocí ãeho village (n) obec, vesnice voucher (n) poukaz, poukázka, kupon wage (n) [regular payment for work] mzda [pravidelná platba za práci] well (n) studna western (adj) západní willing (adj) ochotn wine-tasting (n) ochutnávka vína UNIT 8 accurate (adj) pfiesn, dûsledn across (prep) pfies, napfiíã adapt (v) pfiizpûsobit, upravit, zvyknout si adaptable (adj) pfiizpûsobiv alcoholic (n) alkoholick ambitious (adj) ctiïádostiv, ambiciózní analysis (n) anal za, rozbor appearance (n) [outward form] vzhled, zevnûj ek, vzezfiení [vnûj í forma] Asia (n) Asie assistant (n) asistent/asistentka blow (one s) nose (idiom) smrkat, vysmrkat se brainstorm (v) hledat nové nápady, fie ení pfii diskusi apod., pfiem let Brazilian (adj, n) brazilsk ; Brazilec/Brazilka Buddha (n) Budha characteristic (n) typick znak China (n) âína cloakroom (n) atna close friend (n) blízk pfiítel/blízká pfiítelkynû collide (v) srazit se, stfietnout se, b t v rozporu communal (adj) vefiejn, spoleãn communicator (n) ten, kdo komunikuje, dorozumívá se compliment (n, v) poklona, kompliment; sloïit poklonu control (v) ovládat, kontrolovat [napfi. emoce] creative (adj) tvofiiv, kreativní cross (v) kfiíïit se, protínat (se) deceive (v) podvést, klamat, oklamat decline (v) [refuse] odmítnout, nepfiijmout description (n) popis direct question (n) pfiímá otázka dishonest (adj) nekal, neãestn, nepoctiv disorganized (adj) neuspofiádan, rozru en doctor (n) doktor/doktorka dress (v) [put on particular type/style of clothing] oblékat se [nosit konkrétní typ/styl obleãení] easy-going (adj) dobráck, tolerantní effort (n) úsilí, snaha emotion (n) emoce, cit even number (n) sudé ãíslo expressive (adj) expresivní, v razn eye-contact (n) oãní kontakt, pohled z oãí do oãí family name (n) pfiíjmení fine (n) [money paid as punishment] pokuta [peníze placené jako trest] Finland (n) Finsko 11 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

11 Finn (n) Fin/Finka first name (n) kfiestní jméno follow (v) [act according to] drïet se ãeho, fiídit se ãím forbidden (adj) zakázan, nedovolen foreign (adj) zahraniãní, cizí foreigner (n) cizinec/cizinka formal (adj) formální, oficiální, úfiední Germany (n) Nûmecko gesture (n) gesto, posunek good manners (n) slu né chování honest (adj) ãestn, poctiv, upfiímn image (n) image, celkové vzezfiení a vystupování impertinent (adj) drz, neomalen impolite (adj) nezdvofiil in turn (adv) jeden po druhém, popofiadû India (n) Indie indoor (adj) vnitfiní, pod stfiechou [napfi. indoor shoes = papuãe] inefficient (adj) neefektivní, neschopn, neúãinn intensive (adj) intenzivní interrupt (v) pfieru ovat, pfieru it interruption (n) pfieru ení joke (n) vtip kiss (v) políbit knock (v) klepat, zaklepat Latin America (n) latinská Amerika leave (v) [not take] nechat, zanechat [nevzít si] look (v) [appear] vypadat [o vzhledu] manners (n) [social behaviour] chování, zpûsoby [spoleãenské chování] mix (v) míchat, mísit se, promíchat motivation (n) motivace necessary (adj) nezbytn, potfiebn non-verbal (adj) neverbální, beze slov normal (adj) normální, obvykl obligatory (adj) povinn, závazn on time (idiom) vãas one thing at a time (idiom) jedna vûc v dan okamïik organized (adj) organizovan, uspofiádan outgoing (adj) spoleãensk, nesobeck, otevfien patient (adj) trpûliv pause (n, v) pauza, odmlka; odmlãet se, udûlat pfiestávku permission (n) povolení polite (adj) slu n, zdvofiil politeness (n) slu nost, zdvofiilost pour (v) lít, nalít prefix (n) prefix, pfiedpona present (n) souãasnost, pfiítomnost, dar, dárek professor (n) profesor/ka punctual (adj) pfiesn, dochviln react (v) reagovat, zareagovat, odpovûdût reliable (adj) spolehliv respect (n) respekt, ohled, zfietel return flight (idiom) zpáteãní let rude (adj) neomalen, neslu n, nezdvofiil schedule (n) plán, rozvrh, harmonogram, jízdní fiád senior (adj) star í, nadfiízen sensitive (adj) citliv separate (adj) oddûlen, samostatn serious (adj) váïn, závaïn silence (n) ticho, mlãení steal (v) krást, ukrást stranger (n) neznám ãlovûk subway (n) podzemní dráha, metro suffix (n) sufix, pfiípona Sweden (n) védsko system (n) systém timetable (n) ãasov plán, jízdní/letov fiád title (n) [e.g. Mr, Mrs ] titul, oslovení [napfi. pan, paní ] truth (n) pravda turn (n) [e.g. wait my turn ] fiada na kom [napfi. ãekat aï na mû pfiijde fiada ] uncomfortable (adj) nepohodln understand (v) chápat, rozumût unreliable (adj) nespolehliv waste (v) pl tvat Westerner (n) obyvatel/obyvatelka Západu witness (n) svûdek/svûdkynû work and play (idiom) práce a zábava UNIT 9 accompany (v) provázet, doprovodit afford (v) dovolit si, dopfiát si apartment (n) byt, apartmá appear (v) vypadat, objevit se appreciate (v) oceàovat, ocenit, b t vdûãn author (n) autor/ka available (adj) dostupn, k dispozici banking (n) [running a bank] bankovnictví [provozování banky] Beijing (n) Beijing (Peking) best seller (n) bestseller, nejvíce kupovan bother (v) [take time/trouble] obtûïovat, ru it [zabírat ãas, obtûïovat se s ãím] Brazil (n) Brazílie budget (n) rozpoãet calculator (n) kalkulaãka camera (n) fotoaparát, kamera Canada (n) Kanada carry (v) nosit, nést, pfiinést château (n) zámek collocation (n) kolokace, slovní spojení column (n) [section of printed/written material] sloupek, rubrika [ãást ti tûného/psaného materiálu] communist (adj) komunistick compete (v) soutûïit, soupefiit, konkurovat competitor (n) soupefi/soupefika, protivník/protivnice, konkurent/konkurentka consumer goods (n) spotfiební zboïí consumption (n) spotfieba covered (adj) [with a roof, e.g. covered area ] kryt [se stfiechou, napfi. zastfie ená plocha ] cultural (adj) kulturní develop (v) vyvíjet (se), vyvinout (se), rozvíjet se economics (n) ekonomika economist (n) ekonom/ekonomka economize (v) etfiit, hospodafiit environment (n) prostfiedí, Ïivotní prostfiedí especially (adv) zvlá tû, hlavnû establish (v) zaloïit, zfiídit expansion (n) expanze, roz ífiení extend (v) rozprostírat se, sahat (aï), roz ífiit (se) financial year (n) finanãní rok flat (n) byt forecast (v) pfiedpovûì free market (n) voln trh goods (n) zboïí great (adj) [very famous] velk, v znamn [slavn ] grow (v) rûst, narûst growth (n) rûst, nárûst headline (n) titulek, nadpis history (n) historie, dûjiny home page (n) domovská stránka impact (n) dopad, vliv, pûsobení na co in advance (idiom) pfiedem, dopfiedu in business (idiom) v obchodû, pûsobící na trhu in favour (idiom) pro co, zastáncem ãeho incredibly (adv) neuvûfiitelnû industrialization (n) industrializace industrialize (v) industrializovat institution (n) instituce invest (v) investovat investment (n) investice investor (n) investor joint venture (n) spoleãn podnik, podnik se spoleãnou majetkovou úãastí labour force (n) pracovní síly, ekonomicky aktivní obyvatelstvo large-scale (adj) ve velkém mûfiítku lend (v) pûjãit lift (n) [free ride in a car] svezení [nûkoho zdarma ve vozidle] manufacturing (adj) v robní, zpracovatelsk mass (adj) hromadn, masov Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 12

12 material (n) [e.g. building materials ] materiál [napfi. stavební materiály, hmoty ] Mexico (n) Mexiko mind (v) [object] vadit, namítat [protestovat] mirror (n) zrcadlo modernization (n) modernizace natural (adj) [not made by humans] pfiírodní [nezhotoven ãlovûkem] not at all (idiom) [e.g. No, not at all. ] vûbec ne [napfi. Ne, vûbec ne. ] not only but also (idiom) nejen, ale i office block (n) administrativní budova, kanceláfiská budova on credit (idiom) na úvûr painting (n) malba, obraz, malování pattern (n) vzor, vzorek pick up (v) [e.g pick you up at the airport ] vyzvednout [napfi. vyzvednout tû na leti ti ] point (n) [instant of time] bod, okamïik, chvíle [ãasov okamïik] pollution (n) zneãi tûní production (n) [action of manufacturing] v roba, produkce [proces zhotovování] property developer (n) projektant/ projektantka, stavitel/stavitelka pyramid (n) pyramida quarter (n) [fraction] ãtvrtina [zlomek] quite something (idiom) opravdu nûco [that s quite something = to uï tedy nûco znamená] rapid (adj) rychl rapidly (adv) rychle recently (adv) nedávno, v poslední dobû report (n) zpráva right (adj) [OK] správn, pfiijateln [OK] shopping mall (n) velké nákupní centrum software (n) software spend (v) utrácet, utratit [peníze], trávit, strávit [ãas] standard of living (n) Ïivotní úroveà steel (n) ocel style (n) [particular design] styl [konkrétní vzhled, design] suburb (n) pfiedmûstí sure is (idiom) to urãitû, opravdu to tak je, bezesporu temple (n) chrám, svatynû text (n) text today (n) dne ek unhappy (adj) ne Èastn United States (n) Spojené státy valuable (adj) hodnotn, cenn win (v) [obtain] vyhrát [získat] windscreen (n) pfiední okno, ãelní sklo [vozidla] worry (n) trápení, starosti UNIT 10 ability (n) schopnost, dovednost according to (idiom) podle ãeho, v souladu s adventure (n) dobrodruïství advisable (adj) vhodn, hodn doporuãení age (v) [grow older] stárnout, zestárnout agriculture (n) zemûdûlství antibiotic (n) antibiotikum at risk (idiom) v nebezpeãí, v ohroïení atom-bomb (n) atomová bomba balance (n) rovnováha, bilance behind (prep) za believe (v) vûfiit beside (prep) vedle between (prep) mezi [dvûma] bin (n) odpadkov ko birth rate (n) porodnost canoeing (n) kanoistika capital (n) [capital city] hlavní mûsto centenarian (n) ãlovûk, kterému je sto a více let chip (n) [e.g. potato chip ] lupínek [napfi. chipsy, brambûrky, bramborové lupínky ] coastal (adj) pobfieïní coffee machine (n) kávovar computer (n) poãítaã content (n) obsah, náplà contraceptive pill (n) antikoncepãní pilulka cost of living (n) Ïivotní náklady desk (n) psací stûl developed country (n) rozvinutá zemû developing country (n) rozvojová zemû diagram (n) diagram, schéma, grafické znázornûní dining car (n) jídelní vûz disease (n) nemoc emission (n) emise enquiry (n) poptávka, dotaz essential (adj) nezbytn, nutn exist (v) existovat factor (n) faktor, ãinitel, okolnost female (n) Ïena filing cabinet (n) kartotéka, skfiíà na spisy fit (adj) [healthy] fit [zdrav ] forest (n) les free (adj) [allowed to go/do what one wants] svobodn, voln, neomezen [mající povoleno jít/dûlat co chce] gas (n) plyn global warming (n) globální oteplování Greece (n) ecko Greenland (n) Grónsko habitable (adj) obyvateln habitat (n) pfiirozené prostfiedí, lokalita v skytu [zvûfie apod.] healthcare (n) zdravotní péãe holidaymaker (n) rekreant/rekreantka, náv tûvník/náv tûvnice [prázdninov / prázdninová] ice (n) led impossible (adj) nemoïn [neuskuteãniteln, nereáln ] in front of (prep) pfied k m, ãím individual (n) [person] jedinec, jednotlivec [osoba] industry (n) prûmysl infectious (adj) nakaïliv, infekãní involve (v) zahrnovat, obsahovat keyboard (n) klávesnice lamp (n) lampa level (n) úroveà, hladina life expectancy (n) prûmûrná délka Ïivota [pfiedpokládaná] lifetime (n) Ïivot, doba existence, Ïivotnost limit (v) omezit (se), limitovat location (n) umístûní, poloha look up (v) [find in reference book/source] vyhledat, najít [vyhledat v pfiíruãce/informaãním zdroji] maintain (v) udrïovat, zachovávat mat (n) podloïka medicine (n) [drug] lék, léãivo medicine (n) [medical science] lékafiství, medicína [lékafiská vûda] melt (v) tát, roztát mouse (n) [computer mouse] my [v p. tech.] next to (prep) vedle, u note down (v) zapsat (si), zaznamenat (si), poznaãit (si) object (n) pfiedmût on the left of (prep) nalevo od on the right of (prep) napravo od over (prep) [during] v prûbûhu, bûhem ãeho personal organizer (n) plánovaã, záznamník, organizér photocopier (n) kopírka planet (n) planeta policy (n) politika predict (v) pfiedpovídat, pfiedpovûdût prediction (n) pfiedpovûì, proroctví present (adj) [current] souãasn, pfiítomn printer (n) [machine] tiskárna [v p. tech.] privileged (adj) privilegovan productive (adj) produktivní, v konn profit (n) zisk, v dûlek, profit promotion (n) [getting a more important job] pov ení [získání dûleïitûj í práce] public (n) vefiejnost recipe (n) recept, návod refer (v) odvolávat se na nûco, odkazovat se na, vztahovat se k ãemu religion (n) náboïenství 13 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

13 remarkable (adj) pozoruhodn, stojící za pov imnutí resource (n) zdroj responsibility (n) zodpovûdnost rich (adj) bohat, majetn rise (v) zvednout se, stoupat rock climbing (n) horolezectví, lezení po skalách sanitation (n) hygiena, hygienická zafiízení scientist (n) vûdec/vûdkynû seawater (n) mofiská voda see (v) [understand] chápat [rozumût] social security (n) sociální zabezpeãení society (n) spoleãnost species (n) druh, tfiída [ÏivoãichÛ] spectacle (n) [impressive sight] podívaná, v hled [pûsobivá podívaná] study (n) [piece of research] studie, v zkumná práce [souãást v zkumu] take action (idiom) jednat, podniknout kroky tax (n) daà temperature (n) teplota transfer (n) pfievod, pfiesun, pfievedení triple (v) ztrojnásobit (se) underground (adj) [beneath earth s surface] podzemní [pod zemsk m povrchem] wheel (n) kolo whitewater rafting (n) rafting v divoké vodû wildlife (n) divoká zvûfi worried (adj) znepokojen, utrápen, ustaran year planner (n) plánovací kalendáfi [na cel rok] UNIT 11 achieve (v) dosáhnout administrative (adj) administrativní all expenses paid (idiom) v echny v daje uhrazeny arcade (n) pasáï, podloubí audience (n) obecenstvo, publikum bicycle (n) jízdní kolo bike (n) jízdní kolo [hov.] Budapest (n) Budape È Buenos Aires (n) Buenos Aires business park (n) obchodní zóna butcher (n) fiezník catch (v) [hear] chytit, zachytit, postfiehnout [sly et] category (n) kategorie, skupina, tfiída change (v) zmûnit (se), mûnit (se), vymûnit charge (v) [ask a price] úãtovat (si) [vyïadovat cenu] commuter (n) dojíïdûjící compare (v) porovnat, srovnat congestion (n) ucpání, dopravní zácpa continent (n) svûtadíl, kontinent contraction (n) [short form of a word] staïenina [staïen tvar slova] Copenhagen (n) KodaÀ cover (v) [include] zahrnovat, pokr vat [obsahovat] crime (n) zloãin Curitiba (n) Curitiba cycle (v) jezdit/jet na kole cyclist (n) cyklista/cyklistka Denmark (n) Dánsko dull (adj) nezajímav, hloup, nudn Edinburgh (n) Edinburgh elegant (adj) elegantní encourage (v) povzbuzovat, podporovat, povzbudit everywhere (adv) v ude except (prep) kromû, aï na express (v) vyjádfiit (se), vyslovit financial (adj) finanãní free (adj) [without charge] bezplatn, voln, zdarma, zadarmo [bez poplatku] Geneva (n) Îeneva geography (n) zemûpis, geografie get around (v) cestovat [napfi. po mûstû] get married (v) uzavfiít manïelství, vdát se, oïenit se golf course (n) golfové hfii tû Groningen (n) Groningen headquarters (n) sídlo, ústfiedí, centrála ice-skating (n) bruslení imaginary (adj) imaginární, pomysln, fiktivní impressive (adj) pûsobiv, úchvatn integrate (v) zaãlenit, integrovat jog (v) [run for exercise] bûhat [rekreaãnû pro zdraví, jako forma cviãení] lane (n) [marked section of road] trasa, pruh [vyznaãená ãást cesty, silnice] light rail (n) mûstská trolejová doprava lively (adj) Ïiv, ãil, ru n Los Angeles (n) Los Angeles matter (v) mít v znam, záleïet mention (v) zmínit (se) metro (n) [tube, underground] metro, podzemní dráha modern (adj) moderní Montivideo (n) Montevideo motorist (n) motorista/motoristka, fiidiã/fiidiãka motorového vozidla multinational (adj) mnohonárodní, nadnárodní New York (n) New York Norway (n) Norsko off work (idiom) mimo práci, volno z práce overall (adj) celkov, souhrnn overcrowded (adj) pfieplnûn, pfiecpan, pfielidnûn panel (n) [team of people, e.g. panel discussion programme ] t m, skupina, komise [napfi. panelová, tj. vícestranná diskuse ] park (v) parkovat, zaparkovat parliament (n) parlament per (prep) [for each unit of time, e.g. cars per person ] za [pfii udávání pomûru, pro jednotku ãasu, napfi. aut na osobu ] pharmaceutical (adj) farmaceutick poor (adj) [not good] uboh, chatrn, patn [nedobr ] rather than (prep) radûji neï, spí e neï responsible (adj) [having the duty] zodpovûdn [mající povinnost] result (n) v sledek, dûsledek safe (adj) bezpeãn Scandinavia (n) Skandinávie scheme (n) [plan] plán, program season (n) [e.g. spring, summer] roãní období [napfi. jaro, léto] service industry (n) odvûtví sluïeb share (v) sdílet, podílet se, podûlit se Singapore (n) Singapur single (adj) jedin, jednotliv [napfi. single ticket = jednoduchá jízdenka] solve (v) fie it, vyfie it staff (n) [workers] zamûstnanci, personál stomach (n) Ïaludek Sydney (n) Sydney the same to you (idiom) to stejné tobû, tobû taky Tokyo (n) Tokio tourism (n) turistika, cestování traffic jam (n) dopravní zácpa tram (n) tramvaj treaty (n) smlouva, dohoda, úmluva Trondheim (n) Trondheim unpopular (adj) nepopulární, neoblíben unnecessary (adj) zbyteãn, nepotfiebn unreal (adj) neskuteãn, nereáln Utrecht (n) Utrecht Vancouver (n) Vancouver Vienna (n) VídeÀ Warsaw (n) Var ava Washington DC (n) Washington wood (n) [area of trees] les Yokohama (n) Jokohama Zürich (n) Curych UNIT 12 accident (n) nehoda Africa (n) Afrika amphora (n) amfora amusing (adj) zábavn ancient (adj) antick, starovûk, starobyl anger (n) hnûv, zlost, vztek Asian (adj) asijsk Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 14

14 assemble (v) shromáïdit, sestavit, dát dohromady be off (idiom) [be going] jít, bûïet [napfi. I must be off. = Musím uï bûïet. ] boil (v) vafiit (se), b t ve varu, vfiít bottle (n) láhev by hand (idiom) ruãnû camel (n) velbloud campaign (n) kampaà Canary Islands (n) Kanárské ostrovy careful (adj) peãliv, opatrn, dûkladn, pozorn cartoon (n) kreslen film, kreslen seriál [napfi. v novinách] catch fire (idiom) chytnout, vzplanout, vznítit se catch (v) [e.g. catch a train ] chytnout, chytit [napfi. chytit vlak ] cause (n) pfiíãina, dûvod Central America (n) Stfiední Amerika chemist (n) chemik, lékárník/lékárnice client (n) klient/klientka, zákazník/zákaznice cloud (n) oblak, mrak collect (v) sbírat, sesbírat commerce (n) obchod commercial (adj) obchodní, komerãní controlled (adj) fiízen, regulovan cork (n) korek current affairs (n) nejnovûj í, poslední události danger (n) nebezpeãí discovery (n) objev, objevení driving (n) fiízení [auta apod.] dry (v) su it (se), osu it, schnout economical (adj) úsporn, hospodárn Egyptian (adj, n) egyptsk ; EgypÈan/EgypÈanka engine (n) motor enjoyable (adj) pfiíjemn, radostn, pfiiná ející radost entirely (adv) úplnû, naprosto, zcela every years (idiom) kaïd ch let fashion (n) móda get together (v) [e.g every one gets together ] setkat se, sejít se [napfi. v ichni se scházejí ] goat (n) koza, kozel graduate (n) absolvent/absolventka Greek (adj, n) fieck ; ek/ ekynû, fieãtina harmful (adj) kodliv heat (v) hfiát, ohfiívat, rozehfiát herbicide (n) herbicid, pfiípravek na hubení plevele hi-tech (adj) hi-tech, vyroben podle nejnovûj ích technologií hopeful (adj) nadûjn, slibn, pln nadûje hospitality (n) pohostinnost hug (n) objetí hunger (n) hlad impress (v) zapûsobit, pûsobit dojmem including (prep) vãetnû Indonesia (n) Indonésie insulation (n) izolace invent (v) vynalézt knowledge (n) znalosti, vûdomosti knowledgeable (adj) dobfie informovan, erudovan latex (n) latex law (n) právo, zákon liquid (n) tekutina, kapalina lose (v) ztratit (se), prohrát machine (n) stroj mackintosh (n) nepromokav plá È, plá È do de tû mark (v) znaãit, oznaãit, dát známku Mayan (adj) maysk monk (n) mnich noise (n) hluk, rámus, zvuk oak (n) dub on the increase (idiom) na vzestupu, mající vzestupnou tendenci painful (adj) bolav, bolestn, nepfiíjemn paint (v) malovat, namalovat, nabarvit petroleum (n) ropa, nafta plastic (n) umûlá hmota, plast port wine (n) portské víno process (n, v) proces, zpracování; zpracovat raincoat (n) plá È/kabát do de tû remove (v) odstranit rent out (v) pronajmout [dûm apod.] replace (v) nahradit, vymûnit risk (n) riziko rocket (n) raketa Roman (adj, n) fiímsk ; íman/ ímanka roof (n) stfiecha rub out (v) vymazat, smazat rubber (n) pryï, guma sandal (n) sandál Saudi Arabia (n) Saúdská Arábie smoking (n) koufiení South America (n) JiÏní Amerika sparkling wine (n) umivé víno stage (n) [point in development of something] fáze, etapa [bod ve v voji] stopper (n) zátka, uzávûr store (v) skladovat, uskladnit strange (adj) zvlá tní, divn, neznám, cizí strictly business (idiom) v hradnû obchodnû strip (n) [long narrow piece] pruh, pás supermarket (n) supermarket supplier (n) dodavatel synthetic (adj) syntetick, umûl Thailand (n) Thajsko totally (adj) úplnû, naprosto trade (n) obchod treatment (n) [e.g. beauty treatment ] péãe, o etfiení [napfi. kosmetické o etfiení ] tyre (n) pneumatika unusual (adj) neobvykl, nezvykl, zvlá tní vulcanization (n) vulkanizace waterproof (adj) nepromokav 15 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating

MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Číslo 35 / Issue 35 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 32011 MPV ix20 získalo 5 hvězdiček v testech Euro NCAP MPV ix20 awarded 5-star Euro NCAP rating Automobilka Hyundai očekává rostoucí

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Cestovní ruch Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_cr.rar

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2007/08

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2007/08 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2007/08 Fact Sheet Capital: Land area: Official language: Date of origin: Population: Religion: Currency: Exchange rate: Head of state: 2 Prague 78,866 square kilometres Czech

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více