International Express Pre-Intermediate slovníček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "International Express Pre-Intermediate slovníček"

Transkript

1 International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n) aktivita, ãinnost actually (adv) ve skuteãnosti, vlastnû add (v) sãítat, seãíst, pfiidat against (prep) [not in favour of] proti [v neprospûch ãeho] agenda (n) program, pofiad jednání although (conj) aãkoliv, pfiestoïe always (adv) vïdy appointment (n) schûzka approximate (adj) pfiibliïn Arabic (adj, n) arabsk ; arab tina area (n) oblast arrange (v) dohodnout (se), ujednat (si), sjednat arrangement (n) [plan] úmluva, dohoda [plán] article (n) [piece of writing] ãlánek, staè at present (idiom) v souãasné dobû, v souãasnosti, momentálnû at the moment (idiom) právû teì, v tomto okamïiku attend (v) úãastnit se, zúãastnit se, nav tûvovat back (adv) zpût, zpátky, dozadu Bengali (adj, n) bengálsk ; bengál tina, Bengálec/Bengálka billion (n) bilión [GB], miliarda [US] boss (n) éf/ éfka, vedoucí both (pron) oba, obû bracket (n) závorka business card (n) vizitka, nav tívenka business trip (n) sluïební cesta business (n) obchod camping (n) tábofiení, kempování case (n) [situation] pfiípad [situace] certainly (adv) urãitû, jistû, samozfiejmû cheap (adj) levn, lacin check (v) kontrolovat, zkontrolovat Chinese (adj, n) ãínsk ; ãín tina, âíàan/âíàanka choose (v) vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si city centre (n) stfied mûsta coach (n) [comfortable bus] autobus, autokar [zájezdov autobus] colleague (n) kolega/kolegynû communicate (v) komunikovat communication (n) komunikace commute (v) dojíïdût competition (n) konkurence, soutûï complete (v) dokonãit consultant (n) poradce/poradkynû conversation (n) konverzace cooking (n) vafiení, úprava jídel correct (adj) správn, bezchybn country (n) [countryside] venkov country (n) [e.g. France, Italy] zemû, stát [napfi. Francie, Itálie] cuisine (n) tradiãní kuchynû, místní kuchynû daily (adj) (kaïdo)denní decide (v) rozhodnout, rozhodnout se decrease (v) sníïit (se), klesat, klesnout diagram (n) diagram, grafické znázornûní dialogue (n) rozhovor different (adj) odli n, rozdíln, jin Dijon (n) Dijon dine (v) stolovat, jíst [obûdvat, veãefiet] discuss (v) diskutovat, projednávat, projednat edition (n) vydání, edice editor (n) redaktor/redaktorka, vydavatel employer (n) zamûstnavatel/zamûstnavatelka employment (n) zamûstnání, zamûstnanost enjoy (v) bavit se, uïívat si enter (v) [take part in competition] pfiihlásit se, úãastnit se [úãastnit se soutûïe] estimated (adj) odhadovan, odhadnut European Union (n) Evropská unie event (n) [planned public/social occasion] událost [plánovaná vefiejná/spoleãenská akce] exact (adj) pfiesn example (n) pfiíklad expect (v) oãekávat, ãekat, pfiedpokládat expert (n) odborník/odbornice, znalec/znalkynû explanation (n) vysvûtlení export (v) vyváïet fair (n) veletrh, prodejní v stava ferry (n) trajekt, pfievozní loì figure (n) [amount] poãet [mnoïství] file (n) [documents/information kept in order] soubor [shromáïdûné a setfiídûné dokumenty/informace] fill in (v) doplnit, vyplnit, vepsat fine (adj) [in good health] v pofiádku [tû ící se dobrého zdraví] fine [expression of agreement] dobfie, fajn, to mi vyhovuje [vyjádfiení souhlasu] first (adj) první flexitime (n) pohyblivá pracovní doba fluently (adv) plynule, plynnû focus (n) pozornost, zamûfiení, ohnisko for (prep) [in favour of] pro [ve prospûch ãeho] foreign language (n) cizí jazyk form (n) tvar, forma France (n) Francie free (adj) [available] zdarma, bezplatn [k dispozici] French (adj, n) francouzsk ; francouz tina, Francouzi gap (n) mezera genius (n) génius German (adj) nûmeck ; nûmãina, Nûmec go down (v) sníïit (se), klesat, poklesnout golf (n) golf government (n) vláda greet (v) pozdravit, pfiivítat, uvítat greeting (n) pozdrav, uvítání grower (n) pûstitel/pûstitelka guest (n) host, náv tûvník/náv tûvnice happen (v) stát se, pfiihodit se hard-working (adj) pracovit, piln helpful (adj) uïiteãn, prospû n Hindi (adj, n) hindsk ; hind tina holiday (n) prázdniny, dovolená horse-riding (n) jízda na koni, jezdectví how often (adv) jak ãasto Hungarian (adj, n) maìarsk ; maìar tina, Maìar/Maìarka Hungary (n) Maìarsko I m afraid (idiom) [apology] obávám se, bohuïel [omluva] imagine (v) pfiedstavit si import (v) dováfiet important (adj) dûleïit importer (n) dovozce increase (v) zvy ovat, zv it, zvût ovat (se), rûst, narûst infinitive (adj) infinitivní inform (v) informovat information (n) informace international (adj) mezinárodní interpreter (n) tlumoãník/tlumoãnice interview (n,v) pohovor, interview; mít pohovor introduce (v) [make someone known formally by giving their name] pfiedstavit (se) [formálnû seznámit jmény] introduction (n) [making someone known formally] pfiedstavení (osob) Italian (adj, n) italsk ; ital tina, Ital/Italka Italy (n) Itálie Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 2

2 Japanese (adj, n) japonsk ; japon tina, Japonec/Japonka join (v) [become a member of] spojit se, pfiipojit se [stát se ãlenem ãeho] journalist (n) novináfi/novináfika June (n) ãerven key (adj) [very important] klíãov [velmi dûleïit ] later (adv) pozdûji leisure (adj) voln [napfi. leisure time = voln ãas] lifestyle (n) Ïivotní styl London (n) Lond n long-term (adj) dlouhodob look forward (v) tû it se magazine (n) ãasopis main (adj) hlavní meaning (n) v znam, smysl meet (v) [come together] setkat se, sejít se, dát si schûzku meeting (n) schûzka, setkání midday (n) poledne midnight (n) pûlnoc million (n) milión missing (adj) chybûjící, nepfiítomn motorbike (n) motorka museum (n) muzeum never (adv) nikdy nice (adj) pûkn, hezk, mil notebook (n) zápisník of course (idiom) samozfiejmû, zajisté offer (v) nabídnout, nabízet often (adv) ãasto on time (idiom) vãas, pfiesnû once (adv) jednou, jedenkrát opinion (n) názor, mínûní opposite (adj) opaãn, protilehl organize (v) organizovat, pofiádat organizer (n) organizátor/organizátorka, pofiadatel/pofiadatelka pair (n) pár, dvojice parent (n) rodiã Paris (n) PafiíÏ partner (n) [person who takes part in an activity with another] partner/ partnerka [osoba, která se úãastní aktivity jiné osoby] percentage (n) procento personal (adj) osobní photographer (n) fotograf/fotografka photography (n) fotografování phrase (n) fráze, vazba, slovní spojení picture (n) obraz, obrázek plane (n) [aircraft] letadlo population (n) populace, obyvatelstvo Portuguese (adj, n) portugalsk ; portugal tina practise (v) cviãit, procviãovat present (v) [introduce/show] prezentovat [pfiedstavovat, pfiedstavit/ ukazovat, ukázat] presentation (n) prezentace, pfiedvedení producer (n) [person/organization who/that produces goods] v robce [osoba/organizace vyrábûjící zboïí] profile (n) [description] profil [popis] pronunciation (n) v slovnost publisher (n) nakladatel, vydavatel quiz (n) kviz, test rarely (adv) zfiídka, vzácnû, málokdy rate (v) [to estimate quality of] hodnotit, ohodnotit, posuzovat [odhadnout kvalitu] really (adv) opravdu, skuteãnû record (v) [write down facts] zaznamenat, nahrát, zapsat [zachytit fakta] region (n) region, oblast, území regularly (adv) pravidelnû repeat (v) opakovat, zopakovat reply (n) odpovûì represent (v) zastupovat, reprezentovat response (n) odpovûì, reakce restaurant (n) restaurace rewrite (v) pfiepsat right (adj) [correct] správn Rome (n) ím routine (n) obvykl postup, bûïná praxe, rutina rule (n) pravidlo, pfiedpis run (v) [to be in charge of] vést, fiídit, provozovat [b t za nûco zodpovûdn, velet ãemu] Russian (adj, n) rusk ; ru tina, Rus/Ruska sailing (n) plavba, plachtûní salary (n) plat sale (n) prodej sales conference (n) obchodní konference second language (n) cizí jazyk [nematefisk ] service (n) sluïba several (adj) nûkolik shake hands (v) podat si ruce, potfiást si rukama sightseeing (n) prohlíïení památek situation (n) situace, stav skiing (n) lyïování someone (pron) nûkdo sometimes (adv) nûkdy, obãas Spanish (adj, n) panûlsk ; panûl tina, panûlé speaker (n) [person who speaks a language] mluvãí [kdo mluví urãit m jazykem] special (adj) speciální, zvlá tní, v jimeãn specialize (v) specializovat se, zamûfiit se spirits (adj) [strong alcoholic drinks] lihoviny [silné alkoholické nápoje] stand (n) [structure where things are displayed] stojan, panel, stánek [konstrukce, na které se nûco vystavuje] suitcase (n) kufr sunbathing (n) opalování sure (adj) jist, jasn survey (n) prûzkum task (v) dát za úkol tennis (n) tenis thanks podûkování; dûkuji, díky theatre (n) divadlo three quarters (n) tfii ãtvrtû three times (adv) tfiikrát tick (v) za krtnout, od krtnout, odfajfkovat top (adj) [highest in rank] nejlep í [zaujímající nejvy í místo v Ïebfiíãku] translation (n) pfieklad, pfiekládání translator (n) pfiekladatel/pfiekladatelka travel (n, v) cestování; cestovat travelling (n) cestování twice (adv) dvakrát underline (v) podtrhnout unemployed (adj) nezamûstnan unhelpful (adj) neuïiteãn useful (adj) uïiteãn usually (adv) obvykle, bûïnû vineyard (n) vinohrad, vinice way (n) [manner of doing sth] zpûsob [jak m se nûco dûlá] welcome (v) vítat, uvítat, pfiivítat what (adv) jak, kter, co when (adv) kdy where (adv) kde, kam which (adv) kter, kdo, co who (adv) kter, kdo [o osobách] wine (n) víno wine-producing (adj) vinafisk UNIT 2 abroad (n) zahraniãí, do zahraniãí, v zahraniãí another (adj) jin, dal í appliance (n) zafiízení, pfiístroj around (adv) kolem, dokola, okolo arrive (v) pfiijet, pfiijít, dorazit automobile (n) automobil automotive (adj) automobilov birth (n) narození box (n) krabice, skfiíàka brand (n) [type of product] znaãka [obchodní znaãka v robku] brief (adj) krátk, struãn call (v) volat, telefonovat caller (n) telefonující, volající (osoba) care (n) péãe, peãlivost career (n) kariéra, povolání centre (n) [place from which administration is organized] centrum [místo, odkud je nûco fiízeno] change (n) zmûna channel (n) [band of frequencies for broadcasting, e.g. TV channel] kanál [vysílací, napfi. televizní kanál] company (n) spoleãnost, firma 3 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

3 consumer durable (n) spotfiební zboïí consumer (adj) spotfiební, konzumní contact (n) kontakt cooker (n) vafiiã, sporák co-ordinator (n) koordinátor/ koordinátorka courage (n) odvaha, kuráï current (adj) [of the present time] souãasn, nynûj í [t kající se souãasnosti] customer (n) zákazník/zákaznice data (n) data, údaje date from (v) [to have existed since] datovat se, pocházet [z doby] decision (n) rozhodnutí describe (v) popsat, popisovat development (n) rozvoj, v voj director (n) fieditel/fieditelka discussion (n) diskuse, debata, rozhovor dishwasher (n) myãka nádobí distribution system (n) distribuãní síè division (n) oddûlení, divize, útvar double (adj) dvojit, dvojnásobn economy (n) [e.g. global economy] ekonomika [napfi. svûtová ekonomika] (n) elektronická po ta, employ (v) zamûstnat employee (n) zamûstnanec/ zamûstnankynû enormous (adj) obrovsk, ohromn equipment (n) vybavení, zafiízení exam (n) zkou ka expand (v) roz ífiit (se), rozrûst (se), expandovat extract (n) v taïek, v tah factory (n) továrna finance (adj) finanãní for the moment (adv) prozatím free time (n) voln ãas freezer (n) mrazniãka, mrazák fridge (n) ledniãka full-time (adv, adj) na pln úvazek future (n) budoucnost global (adj) svûtov go up (v) stoupat, rûst head office (n) sídlo spoleãnosti hero (n) hrdina hold the line (v) zûstat u telefonu, nepokládat, nezavû ovat holiday (n) prázdniny, dovolená home (n) domov homework (n) domácí úkol hope (v) doufat illness (n) nemoc improve (v) zlep it (se) improvement (n) zlep ení, zdokonalení in work (adj) v práci, pracující independently (adv) nezávisle, samostatnû job description (n) popis práce, popis pracovního místa job title (n) název funkce journey (n) cesta kendo (n) kendo [ erm s bambusov mi meãi] lawn mower (n) sekaãka na trávu letter heading (n) záhlaví, hlaviãka dopisu letter (n) [e.g. A, B, C] písmeno [napfi. A, B, C] limited (adj) omezen, limitovan list (v) vyjmenovat, sestavit seznam local (adj) místní manager (n) manaïer/manaïerka, fieditel/fieditelka manufacture (v) vyrábût, vyrobit manufacturer (n) v robce market share (n) podíl na trhu match (v) hodit se (k ãemu), odpovídat (ãemu) maternity leave (n) matefiská dovolená mayonnaise (n) majonéza meet (v) [fulfil, e.g. meet needs] splnit, vyhovût, uspokojit [napfi. uspokojit potfieby] memory (n) pamûè message pad (n) poznámkov blok message (n) poznámka, vzkaz mountain (n) hora nationality (n) národnost need (n) potfieba negotiate (v) jednat, projednávat office (n) kanceláfi official (adj) oficiální, úfiednû schválen on strike (adj) stávkující, ve stávce operations (n) provoz, podnik organization (n) organizace out of work (adj) bez práce, nezamûstnan outdoor (adj) venkovní, konan venku outside (prep) [not within something] zvenku, mimo [vnû nûãeho] part-time (adv, adj) na ãásteãn úvazek paternity leave (n) rodiãovská [otcovská] dovolená pensioner (n) dûchodce/dûchodkynû period (n) období, doba, lhûta phone call (n) telefonní hovor phone (v) telefonovat, volat plan (n) plán powered (adj) elektrick, pohánûn elektromotorem prepare (v) pfiipravit, pfiipravovat president (n) [head of an organization] prezident/prezidentka [stojící v ãele organizace] problem (n) problém produce (v) arrange making of, e.g. a TV programme] produkovat [zaji Èovat v robu napfi. televizního programu] produce (v) [manufacture] vyrábût, vyrobit product (n) v robek professional (adj) profesionální, odborn project (n) projekt receive (v) obdrïet, pfiijmout refrigerator (n) ledniãka, chladniãka refuse (v) odmítnout regional (adj) regionální, oblastní regular (adj) pravideln relax (v) relaxovat, odpoãívat research (n) v zkum retailer (n) maloobchodník/ maloobchodnice retired (adj) v dûchodu retirement (n) dûchod, odchod do dûchodu revenue (n) pfiíjem, v nos right now (adv) právû teì role (n) role, úloha, postavení sales (n) trïby salesman (n) prodavaã, obchodní zástupce save (v) etfiit self-employed (adj) na volné noze, samostatnû v dûleãnû ãinn short answer (n) krátká odpovûì sick leave (n) nemocenská, nepfiítomnost v zamûstnání z dûvodu nemoci social life (n) spoleãensk Ïivot soon (adv) brzy spell (v) hláskovat (slovo po písmenech), správnû psát (písmena ve slovû) state (n) stát story (n) pfiíbûh strike (n) stávka subsidiary (n) dcefiinn podnik, poboãka firmy successful (adj) úspû n suitable (adj) vhodn summer (n) léto Swedish (adj, n) védsk ; véd tina take (v) [have, e.g. a holiday] vzít (si) [napfi. dovolenou] team (n) t m, kolektiv (pracovní) these days (adv) v dne ní dobû, v souãasnosti tour (n) prohlídka, exkurze, okruïní cesta/jízda turnover (n) obrat [finanãní] underground (n) [tube, subway] metro vacuum cleaner (n) vysavaã wartime (adj) doba války, váleãná doba washing machine (n) praãka welcome (v) uvítat, pfiivítat well-known (adj) znám, dobfie znám, slavn winter (n) zima working conditions (n) pracovní podmínky working hours (n) pracovní doba worldwide (adj) svûtov, celosvûtov, na celém svûtû Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 4

4 UNIT 3 achievement (n) úspûch, úspû n ãin, dosaïení adventurous (adj) dobrodruïn aeroplane (n) letadlo again (adv) znovu, zase, opût airline (n) aerolinie, letecká spoleãnost alone (adj) sám, samotn amazing (adj) úïasn, ohromující Amazon (n) [the region] Amazonka Amazonian (adj) amazonsk amount (n) mnoïství amphitheatre (n) amfiteátr archaeologist (n) archeolog/ archeoloïka archaeology (n) archeologie arena (n) aréna at sea (idiom) [on a ship/boat on the sea] na mofii [na lodi] Atlantic (n) Atlantik, Atlantsk oceán attack (n) [sudden illness/discomfort] záchvat [náhlá nemoc/nevolnost] attraction (n) [e.g. tourist attraction] zajímavost, atrakce [napfi. turistická atrakce] Australasia (n) Australasie average (adj) prûmûrn band (n) [group of musicians] skupina [hudební], kapela Barbados (n) Barbados be born (v, passive) narodit se bill (n) [statement of money owed] úãet, stvrzenka [potvrzení dluïné ãástky] biome (n) biom boarding school (n) internátní kola book (n) [reserve] zamluvit, rezervovat breathe (v) d chat building (n) budova, stavba business affairs (n) obchodní záleïitosti California (n) Kalifornie cards (n) [i.e. playing cards] karty [napfi. hrací karty] carefully (adv) opatrnû, peãlivû, pozornû carry on (v) [continue] pokraãovat celebrate (v) slavit, oslavit, oslavovat challenge (n) v zva challenging (adj) nároãn [pfiedstavující v zvu] charity (n) charita chart (n) graf, schéma chess (n) achy childhood (n) dûtství Chile (n) Chile choice (n) v bûr, volba cinema (n) kino climate (n) podnebí, klima commission (n) poplatek, provize company (n) [being together with others] spoleãnost [dûlat nûkomu spoleãnost] complain (v) stûïovat si computer game (n) poãítaãová hra concert (n) koncert conditions (n) [circumstances] podmínky [okolnosti] construction (n) [the action of constructing, e.g. buildings] stavba, v stavba [proces stavby napfi. budovy] continue (v) pokraãovat Cornwall (n) Cornwall cost (v) stát [o cenû], mít cenu create (v) tvofiit, vytvofiit cycling (n) cyklistika damage (v) po kodit dangerous (adj) nebezpeãn dark (n) tma, temno delay (n) zpoïdûní depend (v) záleïet, záviset na ãem desert (n) pou È difference (n) rozdíl, odli nost difficult (adj) obtíïn, tûïk, sloïit directions (n) [instructions about where to go] pokyny [pokyny kam jít, udávající smûr] disabled (adj) invalidní discover (v) objevit during (prep) bûhem early (adj) brzy earn (v) vydûlávat, vydûlat Eden (n) ráj electric (adj) elektrick excellent (adj) vynikající, skvûl excited (adj) vzru en, rozru en exercise (n) [activity that trains the body] cviãení [tûlesná aktivita] experience (n) [an event that affects one in some way] záïitek, zku enost [událost, která nás nûjak ovlivàuje] experience (n) [process of gaining knowledge/skill] zku enost, zku enosti [proces získávání vûdomostí/ dovedností] fear (n) strach, obava feeling (n) pocit, cit flight (n) let football (n) fotbal fortunately (adv) bohudík, na tûstí frightening (adj) hroziv, hrûzu nahánûjící fuel (n) palivo, pohonná látka get to know (v) poznat, dozvûdût se giant (adj) velk, obrovsk, velk glad (adj) rád, potû en go it alone (idiom) [start a difficult project without help] udûlat nûco sám, provést nûco sám [pustit se do obtíïného úkolu bez cizí pomoci] grant (n) [money given] grant, penûïní pfiíspûvek grapevine (n) [plant] vinná réva greenhouse (n) skleník ground (n) [solid surface of the earth] zemû, pûda [pevn povrch zemû] grove (n) lesík, hájek grow up (v) rûst, vyrûst hate (v) nenávidût, nesná et heroine (n) hrdinka Himalayas (n) Himaláje hit (n) [popular thing] hit [nûco populárního] hobby (n) hobby, koníãek hole (n) díra, otvor host (n) hostitel huge (adj) obrovsk, ohromn human (n) ãlovûk humid (adj) vlhk hurricane (n) hurikán impression (n) dojem, pocit z ãeho in general (idiom) obecnû, v eobecnû in tears (idiom) v slzách, plakat incredible (adj) neuvûfiiteln, úïasn instead (adv) místo, namísto ãeho interested (adj) mající zájem, zainteresovan January (n) leden jogging (n) jogging judo (n) dïudo kilometre (n) kilometr later on (adv) pozdûji leave (v) [go away from] odejít, odejet lemon (n) citrón light (n) [source of light, e.g. lamp] svûtlo [zdroj svûtla, napfi. lampa] loneliness (n) osamûlost love (v) milovat, mít rád Malaysia (n) Malajsie March (n) bfiezen May (n) kvûten medicine (n) [drug] lék Mediterranean (n) Stfiedozemní mofie, Stfiedozemí merchant (n) obchodník/obchodnice Mexican (adj, n) mexick ; Mexiãan/ Mexiãanka millennium (n) tisíciletí, milénium moment (n) okamïik, moment music (n) hudba musical (adj) hudební musical instrument (n) hudební nástroj musician (n) hudebník/hudebnice navigation light (n) polohové svûtlo [urãující polohu lodi nebo letadla] Netherlands (n) Nizozemí newspaper (n) noviny night (n) noc nightclub (n) noãní klub November (n) listopad ocean (n) oceán Oceania (n) Oceánie October (n) fiíjen oil (n) nafta, olej olive (n) oliva 5 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

5 opening (n) [ceremony to celebrate, e.g. a new building] otevfiení, zahájení [slavnostní otevfiení napfi. nové budovy] orange (n) pomeranã packaged (adj) zabalen, v obalu panic (n) panika, zdû ení particular (adj) [specific] konkrétní, jednotliv petrol (n) benzín plant (v) zasadit, zasázet play (v) [take part in a sport] hrát [úãastnit se sportovní hry] politics (n) politika profession (n) povolání, profese programme (n) [plan of events] program [plán akcí] progress (n) postup, pokrok, v voj proper (adj) [being what it is called, e.g. proper meal ] pofiádn, fiádn, náleïit [takov jak má b t, napfi. pofiádné jídlo ] pub (n) hospoda purpose (n) úãel, cíl race (n) [contest to see which is the fastest] závod [soutûï, kdo je rychlej í] radio (n) rádio rainforest (n) de tn les raise (v) [collect money] vybírat, vybrat [peníze] reality (n) [thing that is actually experienced] realita, skuteãnost reason (n) dûvod recent (adj) nedávn, poslední reception (n) [area in hotel/office building where clients are welcomed] recepce [místo v hotelu/kanceláfiské budovû, kde se vítají klienti] receptionist (n) recepãní remember (v) pamatovat si, vzpomínat si repair (n) oprava rest (v) odpoãívat right here (idiom) tady, zde, právû tady rock (n) [type of music] rock [hudební Ïánr] roofless (adj) nezastfie en, otevfien row (v) [move a boat using oars] veslovat [pohánût loì pomocí vesel] rower (n) veslafi/veslafika run out (v) [finish a supply] spotfiebovat, vypotfiebovat safety (n) bezpeãnost satellite phone (n) satelitní telefon section (n) sekce, oddûlení shark (n) Ïralok sharp (adj) ostr ship (n) loì similarity (n) podobnost, podoba solo (adj) sólov, samostatn, vykonan jednotlivcem South Africa (n) JiÏní Afrika squash (n) squash storm (n) boufie, boufika study (v) studovat subject (n) [branch of knowledge studied in school, etc.] pfiedmût [ve kole apod.] success (n) úspûch sudden (adj) náhl suggestion (n) návrh supertanker (n) obfií tanková loì survive (v) pfieïít table tennis (n) stolní tenis take a seat (idiom) [sit down] posadit se, sednout si take turns (idiom) stfiídat se tanker (n) tanker, cisternová loì temperate (adj) mírn Tenerife (n) Tenerife terrible (adj) hrozn, pfií ern the following (idiom) následující theatrical (adj) divadelní, teatrální thousand (n) tisíc thunderstorm (n) boufie, hromobití tired (adj) unaven tooth (n) zub topic (n) téma torch (n) baterka, kapesní svítilna traffic (n) provoz, dopravní ruch train (v) [become physically fit by exercise and diet] trénovat, cviãit transport (v) doprava, pfieprava trip (n) v let, cesta tropic (n) obratník tropical (adj) tropick Turkey (n) Turecko turn over (v) otoãit (se), obrátit (se) unhappiness (n) ne tûstí, smutek, zármutek university (n) univerzita video (n) video violent (adj) násiln, boufiliv vision (n) [thing experienced in the imagination] vize [v pfiedstavách] volleyball (n) volejbal wake (v) vzbudit (se), probudit (se) waterfall (n) vodopád wave (n) [moving ridge of water] vlna [vody] weather (n) poãasí weight training (n) posilování West Africa (n) Západní Afrika wind (n) vítr windsurfing (n) windsurfing winery (n) v robna vína without (prep) bez wonder (n) [a thing/person that causes a feeling of wonder] div, zázrak [vûc/osoba, která vzbuzuje pocit údivu] wonderful (adj) skvûl, bájeãn, úïasn work of art (n) umûlecké dílo worker (n) pracovník/pracovnice, pracující yacht (n) jachta yoga (n) jóga UNIT 4 abbreviation (n) zkratka accept (v) pfiijmout, pfiijímat accommodation (n) ubytování air-conditioning (n) klimatizace apologize (v) omluvit (se) apology (n) omluva architect (n) architekt/architektka artist (n) umûlec/umûlkynû astronomical (adj) astronomick, velmi vysok attach (v) pfiipojit attachment (n) [document sent with message] pfiíloha [dokument poslan s em] August (n) srpen away (adv) pryã ballet (n) balet baroque (adj) barokní bath (n) vana, koupel beer (n) pivo hall (n) hala beginning (n) zaãátek bell (n) zvonek best regards (idiom) s pozdravem best wishes (idiom) s pfiáním v eho nejlep ího body language (n) fieã tûla [gesta, pohyby atd.] booking (n) objednání, rezervace brasserie (n) restaurace [francouzská] break (n) [interval] pauza, pfiestávka break (v) [e.g. break glass ] zlomit, rozbít [napfi. rozbít sklenici ] brewery (n) pivovar bridge (n) most briefing (n) krátká porada brochure (n) leták, broïura business centre (n) obchodní centrum cafe (n) kavárna car park (n) parkovi tû castle (n) hrad, zámek cathedral (n) katedrála Central Europe (n) Stfiední Evropa century (n) století check in (v) ubytovat se, zaregistrovat se, zapsat se [v hotelu po pfiíjezdu] check out (v) odhlásit se [z hotelu pfii odjezdu] church (n) kostel city-break (n) krátká dovolená ve mûstû classical (adj) klasick [architektura apod.], váïn [o hudbû] clear (adj) [easy to see/understand] jasn [jednoduch na pochopení] clock tower (n) vûï s hodinami closely (adv) blízko, tûsnû, podrobnû cocktail bar (n) koktejlov bar Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 6

6 come to life (idiom) oïivnout, oïít, probudit se k Ïivotu computer/fax point (n) místo s poãítaãem/faxem conclusion (n) závûr conference facilities (n) konferenãní vybavení confirm (v) potvrdit congratulations (interj) gratuluji!, blahopfieji! connection (n) [electronic connection] spojení [elektronické spojení] consulate (n) konzulát consultation (n) konzultace, porada copy (n) kopie, v tisk correspondence (n) korespondence credit card (n) kreditní karta cross-cultural (adj) mezikulturní cultural awareness (n) kulturní povûdomí [uvûdomování si rozdílû mezi kulturami] culture shock (n) kulturní ok culture (n) [customs of a particular group] kultura [zvyky urãité skupiny] delighted (adj) potû en, mající radost demonstrate (v) demonstrovat dentist (n) zubafi/zubafika destination (n) cíl, místo urãení detailed (adj) podrobn details (n) [specific information] detaily, podrobnosti dial (v) vytoãit [telefonní ãíslo] district (n) oblast disturb (v) ru it, vyru it double room (n) dvoulûïkov pokoj [s manïelskou postelí] duration (n) doba trvání, délka elevator (n) v tah embassy (n) velvyslanectví, ambasáda enclose (v) [put something in envelope with a letter] pfiiloïit [dát nûco do obálky spolu s dopisem] ending (n) konec, zakonãení exit (n) v chod, odchod expensive (adj) drah explain (v) vysvûtlovat, vysvûtlit explore (v) zkoumat, prozkoumat extensive (adj) rozsáhl facility (n) [service provided] zafiízení, vybavení [poskytované sluïby] famous (adj) slavn fax (n, v) fax; pfiená et faxem figure (n) [representation of a person] postava file (n) [computer data] soubor [poãítaãov ] find out (v) zjistit fire (n) oheà fitness room (n) posilovna fixed (adj) [already arranged and decided] dohodnut, sjednan [jiï dohodnut nebo rozhodnut ] following (prep) [as a result of] po [následující, jako v sledek ãeho] found (v) [establish] zaloïit, zfiídit Friday (n) pátek full-board (n) [provision of bed and all meals] plná penze [ubytování s noclehem a v emi jídly] fully (adv) plnû, úplnû get back (v) [reply] vrátit (se), získat zpût get in touch (v) navázat kontakt, spojit se glass (n) sklenice golden (adj) zlat gothic (adj) gotick great (adj) [very good] skvûl, v born ground floor (n) pfiízemí hairdryer (n) vysou eã vlasû half-board (adj) [provision of bed, breakfast, and one main meal] polopenze [ubytování s noclehem, snídaní a jedním hlavním jídlem] handout (n) [leaflet containing information] papír s podklady k pfiedná ce apod., informaãní materiál [leták s informacemi] historical (adj) historick identify (v) poznat, rozeznat, identifikovat illuminate (v) [shine light on] osvûtlit, nasvítit [posvítit na co] in case of (idiom) [if something happens] v pfiípadû, pro pfiípad [pokud se nûco stane] individually (adv) individuálnû, samostatnû informal (adj) neformální in-house (adj) domácí, podnikov intention (n) úmysl, zámûr intercultural (adj) mezikulturní invitation (n) pozvání, pozvánka jazz (n) jazz journal (n) [periodical dealing with particular subject] ãasopis [periodikum s urãit m zamûfiením] keycard (n) karta elektronického uzamykacího systému landmark (n) pamûtihodnost lane (n) [narrow road] uliãka, úzká ulice letter (n) [written message] dopis lift (n) [elevator] v tah local (n) [person who lives in a particular place] místní ãlovûk/ obãan [osoba Ïijící v urãitém místû] lounge (n) hala, spoleãenská místnost luggage (n) zavazadla market (n) [as in global market ] trh [napfi. svûtov trh ] mechanical (adj) strojní, mechanick minibar (n) minibar mistake (n) chyba mobile phone (n) mobilní telefon monastery (n) klá ter Monday (n) pondûlí multi-line phone (n) telefon s více linkami near future (idiom) blízká budoucnost news (n) [regular broadcast of latest news] zprávy [pravidelnû vysílané zpravodajství] nightlife (n) noãní Ïivot noon (n) poledne notice (n) oznámení, zpráva observation tower (n) vyhlídková vûï, pozorovatelna on foot (idiom) pû ky on (prep) [adjacent to, e.g. terraces on the river ] u, pfii [pfiilehl, napfi. terasy u fieky ] online (adj) on-line opera (n) opera outside line (n) pfiímá linka [pro volání mimo budovu] palace (n) palác participant (n) úãastník/úãastnice partner (n) [business partner] spoleãník/spoleãnice, partner/ partnerka [obchodní partner] PC (n) [personal computer] PC [osobní poãítaã] personnel manager (n) vedoucí osobního oddûlení, personalista/ personalistka photocopy (n, v) fotokopie; udûlat fotokopii, okopírovat play (n) [drama] hra [divadelní hra, drama] play (v) [play a sport] hrát [dûlat sport] pleasure (n) potû ení, radost political (adj) politick porter (n) vrátn /vrátná, port r practical (adj) praktick, úãeln Prague (n) Praha press (v) tisknout, tlaãit provide (v) poskytnout, poskytovat quarter (n) [part of a town] ãtvrè [ãást mûsta] receipt (n) stvrzenka, potvrzení refreshments (n) [small quantities of food and drink] obãerstvení [malé jídlo a nápoj] registration (n) registrace renaissance (adj) renesance republic (n) republika request (n, v) Ïádost, prosba; Ïádat, prosit, poprosit requirement (n) poïadavek reservation (n) rezervace reserve (v) rezervovat, zamluvit role-play (v) hrát roli [napfi. osoby v dialogu] romantic (adj) romantick room service (n) pokojová sluïba safe (n) [strong box] sejf 7 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

7 sales figures (n) prodejní obrat satellite TV (n) satelitní TV Saturday (n) sobota sauna (n) sauna second floor (n) druhé patro [GB], první patro [US] secretary (n) tajemník/sekretáfika self-access (adj) samoobsluïn [se samostatn m pfiístupem, napfi. knihovna] seminar (n) semináfi September (n) záfií session (n) zasedání, konference show (v) [make something available to see] ukázat shower (n) sprcha sign (n) [notice] znak, znaãka, symbol sign (v) [write signature] podpis single room (n) jednolûïkov pokoj speciality (n) [product/dish for which a place is well-known] specialita [v robek/pokrm typick pro dané místo] spire (n) piãka kostelní vûïe sports centre (n) sportovní centrum stay (n) pobyt suggest (v) navrhnout summary (n) shrnutí, pfiehled Sunday (n) nedûle superb (adj) skvûl, vynikající swimming pool (n) bazén symbol (n) symbol take up (v) [learn or start an activity] zab vat se ãím, vûnovat se ãemu [uãit se nebo vûnovat se nûjaké ãinnosti] terrace (n) terasa town hall (n) radnice traditional (adj) tradiãní training materials (n) kolicí materiály training (n) kolení try (v) zkou et, pokou et se, zkusit twin room (n) dvoulûïkov pokoj [s oddûlen mi postelemi] twin-bedded room (n) dvoulûïkov pokoj [s oddûlen mi postelemi] unfortunately (adv) bohuïel, nane tûstí vacate (v) uvolnit, opustit, vyklidit valuable (n) [e.g. jewellery, etc.] hodnotn, cenn [napfi. perky] view (n) [vista] v hled vital (adj) nezbytn, dûleïit wake-up call (n) buzení telefonem walking tour (n) pû í procházení památek wide (adj) [extensive, varied] irok wine cellar (n) vinn sklep, sklípek winner (n) vítûz/vítûzka, v herce/v herkynû yours faithfully (idiom) s úctou [pozdrav na závûr v dopise] yours sincerely (idiom) se srdeãn m pozdravem [pozdrav na závûr v dopise] yours (idiom) Vá, Va e, TvÛj, Tvá... [na závûr v dopise] UNIT 5 advertisement (n) reklama advice (n) rada alcohol (n) alkohol apple (n) jablko aspirin (n) aspirin attract (v) pfiitahovat, lákat aubergine (n) lilek, baklaïán ban (v) zakázat beef (n) hovûzí maso benefit (n) v hoda, pfiínos, uïitek birthday (n) narozeniny boiled (adj) du en, vafien, uvafien breath (n) [single act of taking air into lungs] nádech, nadechnutí butter (n) máslo cabbage (n) kapusta caffeine (n) kofein car alarm (n) autoalarm celebration (n) oslava champagne (n) ampaàské character (n) [defining features] charakter [vlastnosti] cheese (n) s r cherry (n) tfie eà chicken breast (n) kufiecí prsa chocolate (n) ãokoláda cider (n) jableãn mo t, jableãné víno citizen (n) obãan/obãanka cognac (n) koàak completely (adj) naprosto, úplnû courgette (n) cuketa crisis (n) krize cucumber (n) okurka cutlet (n) kotleta cycle path (n) cyklistická stezka delicious (adj) lahodn, velice chutn dessert (n) zákusek, dezert diet (n) strava dinner (n) hlavní jídlo [veãefie nebo obûd] disappear (v) zmizet, ztratit se dish (n) [food prepared in a particular way] jídlo, pokrm, chod [pfiipravené jídlo] duck (n) kachna economic (adj) ekonomick else (adv) [e.g. anything else ] jin [napfi. nûco jiného ] energy (n) energie excuse (n) omluva, v mluva fast food (n) rychlé obãerstvení favourite (adj) oblíben festival (n) festival founder (n) zakladatel fresh (adj) ãerstv fried (adj) smaïen frozen (adj) mraïen, zmrzl fruit (n) ovoce fun (n) zábava, legrace good for you (idiom) [having a beneficial effect] dobr pro tebe/vás [prospû n ] grape (n) hroznové víno grilled (adj) grilovan guide (n) [book giving information] pfiíruãka, prûvodce [kníïka obsahující informace] headache (n) bolest hlavy health (n) zdraví healthy (adj) zdrav heart (n) srdce horrified (adj) zdû en hostess (n) hostitelka, spoleãnice housework (n) domácí práce human being (n) ãlovûk, lidská bytost inexpensive (adj) levn, nijak drah ingredient (n) ingredience, pfiísada inhabitant (n) obyvatel/obyvatelka introduce (v) [bring something into operation/use] zavést co kam [uvést nûco v platnost, do uïívání] invasion (n) invaze, vpád just (adv) [only] právû, zrovna [pouze] keep (v) [preserve] drïet, udrïet [zachovat], dodrïovat lamb (n) [meat] jehnûãí maso likely (adj) pravdûpodobn lose (v) [e.g. lose weight] ztratit [napfi. ztratit na váze ] lovely (adj) krásn, rozko n, pûvabn lunch (n) obûd main course (n) hlavní chod jídla make sure (v) ujistit (se) maximum (n) maximum member (n) [e.g. of a club] ãlen/ãlenka [napfi. klubu] menu (n) menu method (n) metoda, zpûsob microwave (n) mikrovlnná trouba movement (n) [group of people with shared aims] hnutí [skupina osob se spoleãn mi cíli] neon-lit (adj) neonov, osvûtlen neony new potatoes (n) nové brambory onion (n) cibule order (v) objednat (si) organic (adj) bio, bez chemického hnojení [o potravinách] outlet (n) [place that sells goods made by a particular company] prodejna, odbyti tû [místo, kde se prodává zboïí urãité spoleãnosti] pace (n) [speed] tempo, rychlost painkiller (n) analgetikum, lék proti bolesti park (n) park paté (n) pa tika peach (n) broskev Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 8

8 pear (n) hru ka pepper (n) [kind of vegetable, e.g. red pepper ] paprika [zelenina, napfi. ãervená paprika ] philosophy (n) [set of beliefs] filozofie [pfiesvûdãení] physical (adj) tûlesn, fyzick pleased (adj) potû en, mající radost pork (n) vepfiové maso prawn (n) garnát promise (v) slíbit promote (v) [encourage] podporovat, propagovat [povzbuzovat] protect (v) chránit, ochraàovat protest (n) protest, nesouhlas psychologist (n) psycholog/psycholoïka publish (v) vydat, publikovat quality (n) kvalita quality of life (idiom) kvalita Ïivota recommend (v) doporuãit, doporuãovat reduce (v) sníïit, omezit relaxation (n) relaxace, odpoãinek roast (adj) opékan, peãen salad (n) salát salmon (n) losos sandwich (n) sendviã seafood (n) plody mofie secret (n) tajemství selection (n) v bûr serve (v) [provide food] servírovat, podávat jídlo serving (n) [portion of food] porce jídla skill (n) dovednost slow down (v) zpomalit smoked (adj) uzen sociable (adj) spoleãensk, druïn sole (n) [kind of fish] mofisk jazyk [ryba] square (n) [open area in a town] námûstí starter (n) [first course of a meal] pfiedkrm statement (n) prohlá ení, tvrzení strawberry (n) jahoda stress (n) stres, napûtí tip (n) [piece of advice] tip, rada tradition (n) tradice true (adj) pravdiv tuna (n) tuàák unique (adj) jedineãn vegetable (n) zelenina waiter (n) ãí ník waitress (n) ãí nice, servírka way of life (idiom) zpûsob Ïivota website (n) webová stránka weekend (n) víkend weight (n) váha, hmotnost work it out (idiom) vyfie it, vypracovat yoghurt (n) jogurt UNIT 6 advantage (n) v hoda agency (n) [e.g. translation agency ] agentura [napfi. pfiekladatelská agentura ] aircraft (n) letadlo airport (n) leti tû aisle seat (n) sedadlo do uliãky along with (idiom) spoleãnû s, zároveà s announcement (n) oznámení, hlá ení architecture (n) architektura arrivals screen (n) informaãní tabule s ãasy pfiíjezdû/pfiíletû art (n) umûní attention (n) pozornost, pozor attractive (adj) pfiitaïliv, atraktivní bank (n) [bank of a river] bfieh [bfieh fieky] be sure of (idiom) b t si nûãím jist beautiful (adj) krásn, pûkn board (v) [get on to form of transport] nastoupit, nasednout [vstoupit na palubu letadla, nalodit se] both and (adv) jak tak, nejen ale i briefcase (n) kuffiík, aktovka call (v) [name] fiíkat komu jak, naz vat, oslovovat cancel (v) zru it centre (n) [place where certain activities are concentrated] centrum [místo, ve kterém jsou soustfiedûny nûjaké aktivity] check-in desk (n) odbavovací pfiepáïka club (n) klub come to (v) [arrive at] pfiijet kam, dorazit comfort (n) pohodlí complaint (n) [action of complaining] stíïnost complete (adj) úpln, cel, kompletní complicated (adj) sloïit, komplikovan connecting (adj) spojovací contemporary (adj) souãasn, soudob convenient (adj) vhodn, vyhovující convert (v) [change use of, e.g. a building] pfiemûnit, promûnit [zmûnit úãel uïívání napfi. budovy] costs (n) [e.g. no-frills airlines have lower costs ] náklady [napfi. nízkorozpoãtové linky mají niï í náklady ] crowded (adj) pfieplnûn, pfiecpan customs (n) [area, e.g. at an airport, where baggage is examined by customs officers] celnice [místo napfi. na leti ti, kde celníci kontrolují zavazadla] cut (v) [reduce] sníïit date (n) [specific day] datum December (n) prosinec demolish (v) zbourat, demolovat design (v) projektovat, navrhnout destroy (v) zniãit destruction (n) zniãení, zkáza directly (adv) [e.g. sell directly ] pfiímo, rovnou [napfi. prodávat pfiímo ] disadvantage (n) nev hoda discount (n) sleva dislike (v) nemít rád, nemít v oblibû distance (n) vzdálenost duty-free shop (n) bezcelní obchod efficient (adj) efektivní, v konn, úãinn either or (adv) buì nebo [v kladné vûtû], ani ani [v záporné vûtû] electricity (n) elektfiina entrance (n) vchod, vstup, vjezd evening (n) veãer exactly (adv) pfiesnû exchange (v) vymûnit exhibition (n) v stava exterior (n) exteriér, zevnûj ek extra (adj) dal í, dodateãn far (adj) vzdálen, dalek fare (n) jízdné fastened (adj) pfiipoutan few (adj) málo film set (n) scéna, v prava filmu find (v) najít flexible (adj) pfiizpûsobiv, flexibilní flight attendant (n) letu ka, stevard form (v) [e.g. form a partnership ] vytvofiit, formovat, navázat [napfi. navázat spolupráci ] gate (n) [exit from airport to aircraft] brána, pfiíchod k letadlûm general (adj) obecn, celkov get on (v) nastoupit guide (n) [thing that helps] pfiíruãka, rádce, návod hand-luggage (n) pfiíruãní zavazadlo ideal (adj) ideální, dokonal immediately (adv) okamïitû, ihned in front (adv) vpfiedu, v ãele industrial (adj) prûmyslov inside (prep) uvnitfi, v instruction (n) pokyn, pfiíkaz interest (n) [curiosity, concern] zájem Ireland (n) Irsko it s no problem (idiom) Ïádn problém, bez problémû keep (v) [e.g. keep your seat-belt fastened ] ponechat, nechat [napfi. zûstaàte pfiipoutaní ] label (n) znaãka, títek landing card (n) lístek vyplàovan pfii pfiistání last call (n) [final announcement before departure of flight] poslední v zva [poslední hlá ení pfied odletem letadla] late (adj) pozdní, poslední, nedávn leg room (n) prostor/místo pro nohy like (prep) jako little (adj) mal location (n) umístûní, poloha, místo 9 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

9 mail (v) [send letters, packages, etc.] poslat po tou [dopisy, balíky atd.] make (v) [earn] vydûlat, získat [peníze] make it (idiom) [be able to attend, e.g. I can make it on Tuesday ] moci pfiijít [b t schopn pfiijít, napfi. Mohu pfiijít v úter. ] manage (v) [be able to attend, e.g. I can t manage the appointment tomorrow ] stihnout, zvládnout [b t schopn pfiijít, napfi. Na zítfiej í schûzku nezvládnu pfiijít. ] many (adj) mnoho, hodnû [u poãitateln ch podst. jm.] mean (v) [to result in something] znamenat [vést k ãemu, skonãit ãím] near (adj) blízk, nedalek no-frills (adj) stroh, bez zbyteãn ch nákladû [napfi. nízkorozpoãtové letecké linky] normally (adv) normálnû, obvykle number (v) ãítat kolik, b t celkem, ãíslovat on the line (idiom) [on the phone] na pfiíjmu, mít telefon order (n) [sequence] pofiadí originally (adv) pûvodnû overhead locker (n) skfiíàka nad hlavou [v letadle, na pfiíruãní zavazadlo] pack (v) balit, zabalit package (n) balík, balíãek, obal paperwork (n) kanceláfiské práce passenger (n) cestující, pasaïér/pasaïérka passport (n) cestovní pas passport control (n) [area, e.g. at an airport, where passports are checked] pasová kontrola, zóna pasové kontroly [místo napfi. na leti ti, kde se kontrolují pasy] pedestrian (n) chodec/chodkynû perfect (adj) dokonal, perfektní, bezchybn platform (n) [at a railway station] nástupi tû [na Ïelezniãním nádraïí] popular (adj) oblíben, populární possibility (n) moïnost, pravdûpodobnost power station (n) elektrárna powerful (adj) siln, pûsobiv, mocn prefer (v) upfiednostàovat, dávat pfiednost ãemu pfied ãím price (n) cena prisoner (n) vûzeà, zajatec/zajatkynû prisoner of war (n) váleãn zajatec/váleãná zajatkynû punctuality (n) pfiesnost, dochvilnost put through (v) [connect by telephone] spojit [pfiepojit telefonick hovor] rating (n) ohodnocení ãeho ready (adj) pfiipraven, nachystan record (n) [facts known about past] záznam [známá fakta o minulosti] reference number (n) referenãní ãíslo, ãíslo jednací relationship (n) vztah, souvislost remain (v) zûstat, trvat remaining (adj) zbyl remind (v) pfiipomenout, pfiipomínat require (v) [strongly request] vyïadovat, b t zapotfiebí [dûraznû Ïádat] return (v) vrátit (se), navrátit (se) route (n) cesta, trasa row (n) [things arranged in tidy line] fiada [vûci uspofiádané do fiady] save (v) [preserve] uchovat, zachránit, zachovávat seat-belt (n) bezpeãnostní pás seated (adj) sedící, usazen security (n) [measures taken to guarantee safety] bezpeãnost, zabezpeãení [opatfiení pfiijatá za úãelem zaji tûní bezpeãnosti] see you (idiom) uvidíme se, tak zatím [pfii louãení] serve (v) [function (as)] slouïit jako similar (adj) podobn, obdobn Slovakia (n) Slovensko something [indef. pron.] nûco [neurãité zájmeno] space (n) [area] prostor, místo, plocha spectacular (adj) pûsobiv, velkolep, okázal standstill (n) klid, zastavení, neãinnost station (n) stanice suit (v) [be convenient for] vyhovovat, hodit se [b t vhodn pro] surprisingly (adv) kupodivu, pfiekvapivû Swiss (adj, n) v carsk ; v car/ v carka technical (adj) technick telephone box (n) telefonní budka that s fine (idiom) v pofiádku, to je v pofiádku Thursday (n) ãtvrtek ticket (n) lístek, jízdenka, letenka, vstupenka transformation (n) promûna, pfiemûna, transformace trolley (n) vozík [napfi. na zavazadla na leti ti] Tuesday (n) úter turbine (n) turbína turn off (v) vypnout turnaround (n) [process in which an aircraft unloads and reloads] otoãka, doba nutná k pfiípravû ke zpáteãnímu letu [proces, pfii kterém se vyloïí náklad z letadla a znovu se naloïí] type (n) [kind] typ, druh ugly (adj) o kliv, kared, nehezk unattended (adj) nehlídan, bez dozoru USA (n) Spojené státy americké value (n) hodnota, cena vote (v) hlasovat, volit Wednesday (n) stfieda what a pity (idiom) jaká koda, to je ale koda window seat (n) sedadlo u okna World War (n) svûtová válka yourself (pron) ty sám, vy sám [zvratné zájmeno] UNIT 7 active (adj) aktivní, ãinn advanced (adj) pokrokov, moderní agree (v) souhlasit anniversary (n) v roãí as usual (idiom) jako obvykle Australia (n) Austrálie banana (n) banán bar of chocolate (n) tabulka ãokolády, ãokoládová tyãinka bean (n) fazole bonus (n) pfiíplatek, zvlá tní odmûna, prémie borrow (v) pûjãit si career development (n) kariérní rûst charter (v) pronajmout, najmout [loì, letadlo] chemical (n) chemick chief executive (n) vrchní v konn pracovník/v konná pracovnice cocoa (n) kakao community (n) spoleãenství, komunita contract (n) smlouva, kontrakt cooperative (n) [business owned and run by the people involved] druïstvo [podnik, kter vlastní a provozují v nûm zamûstnané osoby] Costa Rica (n) Kostarika cottage (n) chalupa, domek, chata crèche (n) jesle, zafiízení pro hlídání dûtí [napfi. v podniku] crop (n) úroda, sklizeà deal (n) dohoda, záleïitost decade (n) desetiletí, dekáda deep (adj) hlubok definite (adj) definitivní, urãit democratic (adj) demokratick dental treatment (n) o etfiení zubû dining-room (n) jídelna disagree (v) nesouhlasit disaster (n) ne tûstí, pohroma, katastrofa dramatically (adv) dramaticky eastern (adj) v chodní economy class (n) ekonomická tfiída [levnûj í cestovní tfiída v letadle] education (n) vzdûlání emphasize (v) zdûraznit, vyzdvihnout, dát dûraz na co escape (v) utéct, uniknout, vyváznout Europe (n) Evropa Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 10

10 executive (n) vedoucí pracovník/vedoucí pracovnice, v konná moc executive director (n) v konn fieditel/v konná fieditelka fair (adj) [according to what is just or reasonable] fér [v souladu s tím, co je správné nebo rozumné] family (n) rodina farmer (n) sedlák, farmáfi/farmáfika fitness centre (n) posilovna, fitness centrum forget (v) zapomenout foundation (n) [organization established to provide money for a particular purpose] nadace [organizace zaloïená pro to, aby poskytovala peníze na urãit úãel] generation (n) [average period in which children grow up] generace, etapa v voje [prûmûrná doba, za kterou dûti vyrostou] graph (n) graf help (v) pomoci in common (idiom) spoleãnû, dohromady [napfi. have sth in common = mít nûco spoleãné] include (v) zahrnovat, obsahovat inflation (n) [rise in prices and wages] inflace [rûst cen a mezd] invite (v) pozvat, zvát, vybízet item (n) poloïka, kus latest (adj) [most recent] poslední, nejnovûj í level off (v) ustálit se, stabilizovat se living conditions (n) Ïivotní podmínky look after (v) starat se o lucky (adj) Èastn, mající tûstí maker (n) v robce, zhotovitel management (n) management, fiízení, vedení medical (adj) lékafisk, léãebn miss (v) [fail to be present] chybût, prome kat model (n) [system to copy, pattern] model, vzor mostly (adv) vût inou New Zealand (n) Nov Zéland nowadays (adv) v souãasné dobû, nyní occasion (n) pfiíleïitost, událost of course (idiom) samozfiejmû opportunity (n) pfiíleïitost, ance, moïnost optimistic (adj) optimistick pay (n) plat, v plata payment (n) platba peak (n) vrchol, nejvy í bod pension (n) penze, dûchod performance (n) [action/achievement] v kon [ãinnost/dosaïen v sledek] plantation (n) plantáï poor (adj) [having little money] chud [mající málo penûz] position (n) [post, job] pozice [funkce, zamûstnání] poverty (n) chudoba, bída premium (n) [additional payment] prémie, pfiíplatek private (adj) [for use of a particular person] soukrom [pro uïívání konkrétní osobou] private healthcare (n) [i.e. not managed/funded by the state] soukromá zdravotní péãe [tj. nestátní] publication (n) publikování, vydání, publikace rate (n) [measurement of how fast something happens] tempo [míra stanovující jak rychle se nûco dûje] reach (v) dosáhnout reject (v) odmítat, odmítnout relaxing (adj) uvolàující, uklidàující rent (v) pronajmout (si) retire (v) odejít do dûchodu round-up (n) pfiehled [napfi. zpráv] set up (v) zafiídit, zfiídit sharply (adv) ostfie, prudce, náhle shipping (n) [transport of goods by ship] lodní pfieprava zboïí simply (adv) jednodu e, prostû slightly (adv) nepatrnû, lehce, slabû social (adj) sociální, spoleãensk socialize (v) Ïít spoleãensky, chodit do spoleãnosti solution (n) fie ení stable (adj) stál, ustálen, stabilní steadily (adv) vyrovnanû, stále, plynule [rûst apod.] story (n) [item of news] zpráva, reportáï [ãást zpráv] subsidized (adj) dotovan support (v) podporovat technology (n) technologie, technika third world (n) tfietí svût, rozvojové zemû trainee (n) posluchaã/posluchaãka, úãastník/úãastnice kolení, zauãující se pracovník/pracovnice treasure (n) poklad treasure hunt (n) honba za pokladem trend (n) trend, tendence UK (n) Spojené království unemployment (n) nezamûstnanost unit (n) jednotka, celek, lekce [v uãebnici] via (prep) pfies co, pomocí ãeho village (n) obec, vesnice voucher (n) poukaz, poukázka, kupon wage (n) [regular payment for work] mzda [pravidelná platba za práci] well (n) studna western (adj) západní willing (adj) ochotn wine-tasting (n) ochutnávka vína UNIT 8 accurate (adj) pfiesn, dûsledn across (prep) pfies, napfiíã adapt (v) pfiizpûsobit, upravit, zvyknout si adaptable (adj) pfiizpûsobiv alcoholic (n) alkoholick ambitious (adj) ctiïádostiv, ambiciózní analysis (n) anal za, rozbor appearance (n) [outward form] vzhled, zevnûj ek, vzezfiení [vnûj í forma] Asia (n) Asie assistant (n) asistent/asistentka blow (one s) nose (idiom) smrkat, vysmrkat se brainstorm (v) hledat nové nápady, fie ení pfii diskusi apod., pfiem let Brazilian (adj, n) brazilsk ; Brazilec/Brazilka Buddha (n) Budha characteristic (n) typick znak China (n) âína cloakroom (n) atna close friend (n) blízk pfiítel/blízká pfiítelkynû collide (v) srazit se, stfietnout se, b t v rozporu communal (adj) vefiejn, spoleãn communicator (n) ten, kdo komunikuje, dorozumívá se compliment (n, v) poklona, kompliment; sloïit poklonu control (v) ovládat, kontrolovat [napfi. emoce] creative (adj) tvofiiv, kreativní cross (v) kfiíïit se, protínat (se) deceive (v) podvést, klamat, oklamat decline (v) [refuse] odmítnout, nepfiijmout description (n) popis direct question (n) pfiímá otázka dishonest (adj) nekal, neãestn, nepoctiv disorganized (adj) neuspofiádan, rozru en doctor (n) doktor/doktorka dress (v) [put on particular type/style of clothing] oblékat se [nosit konkrétní typ/styl obleãení] easy-going (adj) dobráck, tolerantní effort (n) úsilí, snaha emotion (n) emoce, cit even number (n) sudé ãíslo expressive (adj) expresivní, v razn eye-contact (n) oãní kontakt, pohled z oãí do oãí family name (n) pfiíjmení fine (n) [money paid as punishment] pokuta [peníze placené jako trest] Finland (n) Finsko 11 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

11 Finn (n) Fin/Finka first name (n) kfiestní jméno follow (v) [act according to] drïet se ãeho, fiídit se ãím forbidden (adj) zakázan, nedovolen foreign (adj) zahraniãní, cizí foreigner (n) cizinec/cizinka formal (adj) formální, oficiální, úfiední Germany (n) Nûmecko gesture (n) gesto, posunek good manners (n) slu né chování honest (adj) ãestn, poctiv, upfiímn image (n) image, celkové vzezfiení a vystupování impertinent (adj) drz, neomalen impolite (adj) nezdvofiil in turn (adv) jeden po druhém, popofiadû India (n) Indie indoor (adj) vnitfiní, pod stfiechou [napfi. indoor shoes = papuãe] inefficient (adj) neefektivní, neschopn, neúãinn intensive (adj) intenzivní interrupt (v) pfieru ovat, pfieru it interruption (n) pfieru ení joke (n) vtip kiss (v) políbit knock (v) klepat, zaklepat Latin America (n) latinská Amerika leave (v) [not take] nechat, zanechat [nevzít si] look (v) [appear] vypadat [o vzhledu] manners (n) [social behaviour] chování, zpûsoby [spoleãenské chování] mix (v) míchat, mísit se, promíchat motivation (n) motivace necessary (adj) nezbytn, potfiebn non-verbal (adj) neverbální, beze slov normal (adj) normální, obvykl obligatory (adj) povinn, závazn on time (idiom) vãas one thing at a time (idiom) jedna vûc v dan okamïik organized (adj) organizovan, uspofiádan outgoing (adj) spoleãensk, nesobeck, otevfien patient (adj) trpûliv pause (n, v) pauza, odmlka; odmlãet se, udûlat pfiestávku permission (n) povolení polite (adj) slu n, zdvofiil politeness (n) slu nost, zdvofiilost pour (v) lít, nalít prefix (n) prefix, pfiedpona present (n) souãasnost, pfiítomnost, dar, dárek professor (n) profesor/ka punctual (adj) pfiesn, dochviln react (v) reagovat, zareagovat, odpovûdût reliable (adj) spolehliv respect (n) respekt, ohled, zfietel return flight (idiom) zpáteãní let rude (adj) neomalen, neslu n, nezdvofiil schedule (n) plán, rozvrh, harmonogram, jízdní fiád senior (adj) star í, nadfiízen sensitive (adj) citliv separate (adj) oddûlen, samostatn serious (adj) váïn, závaïn silence (n) ticho, mlãení steal (v) krást, ukrást stranger (n) neznám ãlovûk subway (n) podzemní dráha, metro suffix (n) sufix, pfiípona Sweden (n) védsko system (n) systém timetable (n) ãasov plán, jízdní/letov fiád title (n) [e.g. Mr, Mrs ] titul, oslovení [napfi. pan, paní ] truth (n) pravda turn (n) [e.g. wait my turn ] fiada na kom [napfi. ãekat aï na mû pfiijde fiada ] uncomfortable (adj) nepohodln understand (v) chápat, rozumût unreliable (adj) nespolehliv waste (v) pl tvat Westerner (n) obyvatel/obyvatelka Západu witness (n) svûdek/svûdkynû work and play (idiom) práce a zábava UNIT 9 accompany (v) provázet, doprovodit afford (v) dovolit si, dopfiát si apartment (n) byt, apartmá appear (v) vypadat, objevit se appreciate (v) oceàovat, ocenit, b t vdûãn author (n) autor/ka available (adj) dostupn, k dispozici banking (n) [running a bank] bankovnictví [provozování banky] Beijing (n) Beijing (Peking) best seller (n) bestseller, nejvíce kupovan bother (v) [take time/trouble] obtûïovat, ru it [zabírat ãas, obtûïovat se s ãím] Brazil (n) Brazílie budget (n) rozpoãet calculator (n) kalkulaãka camera (n) fotoaparát, kamera Canada (n) Kanada carry (v) nosit, nést, pfiinést château (n) zámek collocation (n) kolokace, slovní spojení column (n) [section of printed/written material] sloupek, rubrika [ãást ti tûného/psaného materiálu] communist (adj) komunistick compete (v) soutûïit, soupefiit, konkurovat competitor (n) soupefi/soupefika, protivník/protivnice, konkurent/konkurentka consumer goods (n) spotfiební zboïí consumption (n) spotfieba covered (adj) [with a roof, e.g. covered area ] kryt [se stfiechou, napfi. zastfie ená plocha ] cultural (adj) kulturní develop (v) vyvíjet (se), vyvinout (se), rozvíjet se economics (n) ekonomika economist (n) ekonom/ekonomka economize (v) etfiit, hospodafiit environment (n) prostfiedí, Ïivotní prostfiedí especially (adv) zvlá tû, hlavnû establish (v) zaloïit, zfiídit expansion (n) expanze, roz ífiení extend (v) rozprostírat se, sahat (aï), roz ífiit (se) financial year (n) finanãní rok flat (n) byt forecast (v) pfiedpovûì free market (n) voln trh goods (n) zboïí great (adj) [very famous] velk, v znamn [slavn ] grow (v) rûst, narûst growth (n) rûst, nárûst headline (n) titulek, nadpis history (n) historie, dûjiny home page (n) domovská stránka impact (n) dopad, vliv, pûsobení na co in advance (idiom) pfiedem, dopfiedu in business (idiom) v obchodû, pûsobící na trhu in favour (idiom) pro co, zastáncem ãeho incredibly (adv) neuvûfiitelnû industrialization (n) industrializace industrialize (v) industrializovat institution (n) instituce invest (v) investovat investment (n) investice investor (n) investor joint venture (n) spoleãn podnik, podnik se spoleãnou majetkovou úãastí labour force (n) pracovní síly, ekonomicky aktivní obyvatelstvo large-scale (adj) ve velkém mûfiítku lend (v) pûjãit lift (n) [free ride in a car] svezení [nûkoho zdarma ve vozidle] manufacturing (adj) v robní, zpracovatelsk mass (adj) hromadn, masov Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 12

12 material (n) [e.g. building materials ] materiál [napfi. stavební materiály, hmoty ] Mexico (n) Mexiko mind (v) [object] vadit, namítat [protestovat] mirror (n) zrcadlo modernization (n) modernizace natural (adj) [not made by humans] pfiírodní [nezhotoven ãlovûkem] not at all (idiom) [e.g. No, not at all. ] vûbec ne [napfi. Ne, vûbec ne. ] not only but also (idiom) nejen, ale i office block (n) administrativní budova, kanceláfiská budova on credit (idiom) na úvûr painting (n) malba, obraz, malování pattern (n) vzor, vzorek pick up (v) [e.g pick you up at the airport ] vyzvednout [napfi. vyzvednout tû na leti ti ] point (n) [instant of time] bod, okamïik, chvíle [ãasov okamïik] pollution (n) zneãi tûní production (n) [action of manufacturing] v roba, produkce [proces zhotovování] property developer (n) projektant/ projektantka, stavitel/stavitelka pyramid (n) pyramida quarter (n) [fraction] ãtvrtina [zlomek] quite something (idiom) opravdu nûco [that s quite something = to uï tedy nûco znamená] rapid (adj) rychl rapidly (adv) rychle recently (adv) nedávno, v poslední dobû report (n) zpráva right (adj) [OK] správn, pfiijateln [OK] shopping mall (n) velké nákupní centrum software (n) software spend (v) utrácet, utratit [peníze], trávit, strávit [ãas] standard of living (n) Ïivotní úroveà steel (n) ocel style (n) [particular design] styl [konkrétní vzhled, design] suburb (n) pfiedmûstí sure is (idiom) to urãitû, opravdu to tak je, bezesporu temple (n) chrám, svatynû text (n) text today (n) dne ek unhappy (adj) ne Èastn United States (n) Spojené státy valuable (adj) hodnotn, cenn win (v) [obtain] vyhrát [získat] windscreen (n) pfiední okno, ãelní sklo [vozidla] worry (n) trápení, starosti UNIT 10 ability (n) schopnost, dovednost according to (idiom) podle ãeho, v souladu s adventure (n) dobrodruïství advisable (adj) vhodn, hodn doporuãení age (v) [grow older] stárnout, zestárnout agriculture (n) zemûdûlství antibiotic (n) antibiotikum at risk (idiom) v nebezpeãí, v ohroïení atom-bomb (n) atomová bomba balance (n) rovnováha, bilance behind (prep) za believe (v) vûfiit beside (prep) vedle between (prep) mezi [dvûma] bin (n) odpadkov ko birth rate (n) porodnost canoeing (n) kanoistika capital (n) [capital city] hlavní mûsto centenarian (n) ãlovûk, kterému je sto a více let chip (n) [e.g. potato chip ] lupínek [napfi. chipsy, brambûrky, bramborové lupínky ] coastal (adj) pobfieïní coffee machine (n) kávovar computer (n) poãítaã content (n) obsah, náplà contraceptive pill (n) antikoncepãní pilulka cost of living (n) Ïivotní náklady desk (n) psací stûl developed country (n) rozvinutá zemû developing country (n) rozvojová zemû diagram (n) diagram, schéma, grafické znázornûní dining car (n) jídelní vûz disease (n) nemoc emission (n) emise enquiry (n) poptávka, dotaz essential (adj) nezbytn, nutn exist (v) existovat factor (n) faktor, ãinitel, okolnost female (n) Ïena filing cabinet (n) kartotéka, skfiíà na spisy fit (adj) [healthy] fit [zdrav ] forest (n) les free (adj) [allowed to go/do what one wants] svobodn, voln, neomezen [mající povoleno jít/dûlat co chce] gas (n) plyn global warming (n) globální oteplování Greece (n) ecko Greenland (n) Grónsko habitable (adj) obyvateln habitat (n) pfiirozené prostfiedí, lokalita v skytu [zvûfie apod.] healthcare (n) zdravotní péãe holidaymaker (n) rekreant/rekreantka, náv tûvník/náv tûvnice [prázdninov / prázdninová] ice (n) led impossible (adj) nemoïn [neuskuteãniteln, nereáln ] in front of (prep) pfied k m, ãím individual (n) [person] jedinec, jednotlivec [osoba] industry (n) prûmysl infectious (adj) nakaïliv, infekãní involve (v) zahrnovat, obsahovat keyboard (n) klávesnice lamp (n) lampa level (n) úroveà, hladina life expectancy (n) prûmûrná délka Ïivota [pfiedpokládaná] lifetime (n) Ïivot, doba existence, Ïivotnost limit (v) omezit (se), limitovat location (n) umístûní, poloha look up (v) [find in reference book/source] vyhledat, najít [vyhledat v pfiíruãce/informaãním zdroji] maintain (v) udrïovat, zachovávat mat (n) podloïka medicine (n) [drug] lék, léãivo medicine (n) [medical science] lékafiství, medicína [lékafiská vûda] melt (v) tát, roztát mouse (n) [computer mouse] my [v p. tech.] next to (prep) vedle, u note down (v) zapsat (si), zaznamenat (si), poznaãit (si) object (n) pfiedmût on the left of (prep) nalevo od on the right of (prep) napravo od over (prep) [during] v prûbûhu, bûhem ãeho personal organizer (n) plánovaã, záznamník, organizér photocopier (n) kopírka planet (n) planeta policy (n) politika predict (v) pfiedpovídat, pfiedpovûdût prediction (n) pfiedpovûì, proroctví present (adj) [current] souãasn, pfiítomn printer (n) [machine] tiskárna [v p. tech.] privileged (adj) privilegovan productive (adj) produktivní, v konn profit (n) zisk, v dûlek, profit promotion (n) [getting a more important job] pov ení [získání dûleïitûj í práce] public (n) vefiejnost recipe (n) recept, návod refer (v) odvolávat se na nûco, odkazovat se na, vztahovat se k ãemu religion (n) náboïenství 13 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

13 remarkable (adj) pozoruhodn, stojící za pov imnutí resource (n) zdroj responsibility (n) zodpovûdnost rich (adj) bohat, majetn rise (v) zvednout se, stoupat rock climbing (n) horolezectví, lezení po skalách sanitation (n) hygiena, hygienická zafiízení scientist (n) vûdec/vûdkynû seawater (n) mofiská voda see (v) [understand] chápat [rozumût] social security (n) sociální zabezpeãení society (n) spoleãnost species (n) druh, tfiída [ÏivoãichÛ] spectacle (n) [impressive sight] podívaná, v hled [pûsobivá podívaná] study (n) [piece of research] studie, v zkumná práce [souãást v zkumu] take action (idiom) jednat, podniknout kroky tax (n) daà temperature (n) teplota transfer (n) pfievod, pfiesun, pfievedení triple (v) ztrojnásobit (se) underground (adj) [beneath earth s surface] podzemní [pod zemsk m povrchem] wheel (n) kolo whitewater rafting (n) rafting v divoké vodû wildlife (n) divoká zvûfi worried (adj) znepokojen, utrápen, ustaran year planner (n) plánovací kalendáfi [na cel rok] UNIT 11 achieve (v) dosáhnout administrative (adj) administrativní all expenses paid (idiom) v echny v daje uhrazeny arcade (n) pasáï, podloubí audience (n) obecenstvo, publikum bicycle (n) jízdní kolo bike (n) jízdní kolo [hov.] Budapest (n) Budape È Buenos Aires (n) Buenos Aires business park (n) obchodní zóna butcher (n) fiezník catch (v) [hear] chytit, zachytit, postfiehnout [sly et] category (n) kategorie, skupina, tfiída change (v) zmûnit (se), mûnit (se), vymûnit charge (v) [ask a price] úãtovat (si) [vyïadovat cenu] commuter (n) dojíïdûjící compare (v) porovnat, srovnat congestion (n) ucpání, dopravní zácpa continent (n) svûtadíl, kontinent contraction (n) [short form of a word] staïenina [staïen tvar slova] Copenhagen (n) KodaÀ cover (v) [include] zahrnovat, pokr vat [obsahovat] crime (n) zloãin Curitiba (n) Curitiba cycle (v) jezdit/jet na kole cyclist (n) cyklista/cyklistka Denmark (n) Dánsko dull (adj) nezajímav, hloup, nudn Edinburgh (n) Edinburgh elegant (adj) elegantní encourage (v) povzbuzovat, podporovat, povzbudit everywhere (adv) v ude except (prep) kromû, aï na express (v) vyjádfiit (se), vyslovit financial (adj) finanãní free (adj) [without charge] bezplatn, voln, zdarma, zadarmo [bez poplatku] Geneva (n) Îeneva geography (n) zemûpis, geografie get around (v) cestovat [napfi. po mûstû] get married (v) uzavfiít manïelství, vdát se, oïenit se golf course (n) golfové hfii tû Groningen (n) Groningen headquarters (n) sídlo, ústfiedí, centrála ice-skating (n) bruslení imaginary (adj) imaginární, pomysln, fiktivní impressive (adj) pûsobiv, úchvatn integrate (v) zaãlenit, integrovat jog (v) [run for exercise] bûhat [rekreaãnû pro zdraví, jako forma cviãení] lane (n) [marked section of road] trasa, pruh [vyznaãená ãást cesty, silnice] light rail (n) mûstská trolejová doprava lively (adj) Ïiv, ãil, ru n Los Angeles (n) Los Angeles matter (v) mít v znam, záleïet mention (v) zmínit (se) metro (n) [tube, underground] metro, podzemní dráha modern (adj) moderní Montivideo (n) Montevideo motorist (n) motorista/motoristka, fiidiã/fiidiãka motorového vozidla multinational (adj) mnohonárodní, nadnárodní New York (n) New York Norway (n) Norsko off work (idiom) mimo práci, volno z práce overall (adj) celkov, souhrnn overcrowded (adj) pfieplnûn, pfiecpan, pfielidnûn panel (n) [team of people, e.g. panel discussion programme ] t m, skupina, komise [napfi. panelová, tj. vícestranná diskuse ] park (v) parkovat, zaparkovat parliament (n) parlament per (prep) [for each unit of time, e.g. cars per person ] za [pfii udávání pomûru, pro jednotku ãasu, napfi. aut na osobu ] pharmaceutical (adj) farmaceutick poor (adj) [not good] uboh, chatrn, patn [nedobr ] rather than (prep) radûji neï, spí e neï responsible (adj) [having the duty] zodpovûdn [mající povinnost] result (n) v sledek, dûsledek safe (adj) bezpeãn Scandinavia (n) Skandinávie scheme (n) [plan] plán, program season (n) [e.g. spring, summer] roãní období [napfi. jaro, léto] service industry (n) odvûtví sluïeb share (v) sdílet, podílet se, podûlit se Singapore (n) Singapur single (adj) jedin, jednotliv [napfi. single ticket = jednoduchá jízdenka] solve (v) fie it, vyfie it staff (n) [workers] zamûstnanci, personál stomach (n) Ïaludek Sydney (n) Sydney the same to you (idiom) to stejné tobû, tobû taky Tokyo (n) Tokio tourism (n) turistika, cestování traffic jam (n) dopravní zácpa tram (n) tramvaj treaty (n) smlouva, dohoda, úmluva Trondheim (n) Trondheim unpopular (adj) nepopulární, neoblíben unnecessary (adj) zbyteãn, nepotfiebn unreal (adj) neskuteãn, nereáln Utrecht (n) Utrecht Vancouver (n) Vancouver Vienna (n) VídeÀ Warsaw (n) Var ava Washington DC (n) Washington wood (n) [area of trees] les Yokohama (n) Jokohama Zürich (n) Curych UNIT 12 accident (n) nehoda Africa (n) Afrika amphora (n) amfora amusing (adj) zábavn ancient (adj) antick, starovûk, starobyl anger (n) hnûv, zlost, vztek Asian (adj) asijsk Oxford University Press International Express Pre-Intermediate 14

14 assemble (v) shromáïdit, sestavit, dát dohromady be off (idiom) [be going] jít, bûïet [napfi. I must be off. = Musím uï bûïet. ] boil (v) vafiit (se), b t ve varu, vfiít bottle (n) láhev by hand (idiom) ruãnû camel (n) velbloud campaign (n) kampaà Canary Islands (n) Kanárské ostrovy careful (adj) peãliv, opatrn, dûkladn, pozorn cartoon (n) kreslen film, kreslen seriál [napfi. v novinách] catch fire (idiom) chytnout, vzplanout, vznítit se catch (v) [e.g. catch a train ] chytnout, chytit [napfi. chytit vlak ] cause (n) pfiíãina, dûvod Central America (n) Stfiední Amerika chemist (n) chemik, lékárník/lékárnice client (n) klient/klientka, zákazník/zákaznice cloud (n) oblak, mrak collect (v) sbírat, sesbírat commerce (n) obchod commercial (adj) obchodní, komerãní controlled (adj) fiízen, regulovan cork (n) korek current affairs (n) nejnovûj í, poslední události danger (n) nebezpeãí discovery (n) objev, objevení driving (n) fiízení [auta apod.] dry (v) su it (se), osu it, schnout economical (adj) úsporn, hospodárn Egyptian (adj, n) egyptsk ; EgypÈan/EgypÈanka engine (n) motor enjoyable (adj) pfiíjemn, radostn, pfiiná ející radost entirely (adv) úplnû, naprosto, zcela every years (idiom) kaïd ch let fashion (n) móda get together (v) [e.g every one gets together ] setkat se, sejít se [napfi. v ichni se scházejí ] goat (n) koza, kozel graduate (n) absolvent/absolventka Greek (adj, n) fieck ; ek/ ekynû, fieãtina harmful (adj) kodliv heat (v) hfiát, ohfiívat, rozehfiát herbicide (n) herbicid, pfiípravek na hubení plevele hi-tech (adj) hi-tech, vyroben podle nejnovûj ích technologií hopeful (adj) nadûjn, slibn, pln nadûje hospitality (n) pohostinnost hug (n) objetí hunger (n) hlad impress (v) zapûsobit, pûsobit dojmem including (prep) vãetnû Indonesia (n) Indonésie insulation (n) izolace invent (v) vynalézt knowledge (n) znalosti, vûdomosti knowledgeable (adj) dobfie informovan, erudovan latex (n) latex law (n) právo, zákon liquid (n) tekutina, kapalina lose (v) ztratit (se), prohrát machine (n) stroj mackintosh (n) nepromokav plá È, plá È do de tû mark (v) znaãit, oznaãit, dát známku Mayan (adj) maysk monk (n) mnich noise (n) hluk, rámus, zvuk oak (n) dub on the increase (idiom) na vzestupu, mající vzestupnou tendenci painful (adj) bolav, bolestn, nepfiíjemn paint (v) malovat, namalovat, nabarvit petroleum (n) ropa, nafta plastic (n) umûlá hmota, plast port wine (n) portské víno process (n, v) proces, zpracování; zpracovat raincoat (n) plá È/kabát do de tû remove (v) odstranit rent out (v) pronajmout [dûm apod.] replace (v) nahradit, vymûnit risk (n) riziko rocket (n) raketa Roman (adj, n) fiímsk ; íman/ ímanka roof (n) stfiecha rub out (v) vymazat, smazat rubber (n) pryï, guma sandal (n) sandál Saudi Arabia (n) Saúdská Arábie smoking (n) koufiení South America (n) JiÏní Amerika sparkling wine (n) umivé víno stage (n) [point in development of something] fáze, etapa [bod ve v voji] stopper (n) zátka, uzávûr store (v) skladovat, uskladnit strange (adj) zvlá tní, divn, neznám, cizí strictly business (idiom) v hradnû obchodnû strip (n) [long narrow piece] pruh, pás supermarket (n) supermarket supplier (n) dodavatel synthetic (adj) syntetick, umûl Thailand (n) Thajsko totally (adj) úplnû, naprosto trade (n) obchod treatment (n) [e.g. beauty treatment ] péãe, o etfiení [napfi. kosmetické o etfiení ] tyre (n) pneumatika unusual (adj) neobvykl, nezvykl, zvlá tní vulcanization (n) vulkanizace waterproof (adj) nepromokav 15 International Express Pre-Intermediate Oxford University Press

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita vocabulary Autor: Mgr. Silvie Teclová Název: Daily routine

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow.

SHOPPING. 1. Match the description to a particular type of shops. 2. Where would you buy following products? Choose from the shops bellow. SHOPPING 1. Match the description to a particular type of shops 1. Department store a) It is a large building offering a wide variety of food and household items. It offers long opening hours and free

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Komunikační plán a použité nástroje

Komunikační plán a použité nástroje Komunikační plán a použité nástroje Project Communications Plan Employees Corporate Coordinators Filadelfie Move Announcement - Email Email, Newsletter, Intranet, etc. - Move Detailed Information Moving

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH

SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SUMMER 2015 BUSINESS VOCABULARY IN USE ENGLISH SEMESTER 6 Time and time management Based on Business Vocabulary in Use Intermediate, Bill Mascull YouTube Videos Please use the book and the CD-ROM included

Více

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk

Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul Písemná elektronická komunikace anglický jazyk A BUSINESS LETTER INQUIRY Here are a few tips for writing an inquiry: It is often written in response to an advertisement we have seen in the paper, a magazine, etc. You ask the supplier for more information

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý. Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací VY_22_INOVACE_AJA2_10_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Jazyk a jazyková komunikace, anglický jazyk, ročník osmý Užití synonym, procvičování řadových číslovek, popis domácích prací

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Curriculum vitae. Veronika Kubatá

Curriculum vitae. Veronika Kubatá Curriculum vitae Osobní údaje Trvalé bydliště: Tylova 4, 700 30, Ostrava-Zábřeh Mobil: +420 737 105 549, E-mail: Veronika.kubata@gmail.com Rodinný stav: svobodná Datum a místo narození: 8. ledna 1990,

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Travel information. 1. from Prague to Ostrava

Travel information. 1. from Prague to Ostrava 1. from Prague to Ostrava Travel information Ostrava, as a city with more than 330 thousands inhabitants, has a regular flight connection with Prague, usually arranged by the Czech Airlines, which is a

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-psa-19 Z á k l a d o v ý t e x t : Hi Kate, I am sending greetings from London. We got here yesterday. Our

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více