Program Leonardo da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci"

Transkript

1 Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika

2 ISBN Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, která je součástí Domu zahraniční spolupráce, spravuje a koordinuje programy zaměřené na mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Pro oblast odborného vzdělávání a přípravy je určen program Leonardo da Vinci a Vy máte již počtrnácté možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vás chceme seznámit s projekty, kterým byl přidělen grant, a nabízíme Vám inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do mezinárodní spolupráce. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny podle přidělených identifikačních čísel. Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní a inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Tým programu Leonardo da Vinci 3

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všech 27 členských zemí Evropské unie, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Chorvatsko a Švýcarsko, v omezené míře také Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se v České republice předkládají Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity 4 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

5 DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Projekty mobility umožňují účastníkům získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a osobnostnímu rozvoji. Program Leonardo da Vinci nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi, zaměstnanci a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce dvou týdnů až devíti měsíců. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. Projekty partnerství rozvíjejí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). VÝSLEDKY VÝZVY 2013 Mobility (VETPRO), v délce jednoho až šesti týdnů, jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu Leonardo da Vinci (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, Předložené žádosti o grant Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. 5

6 VÝHLED DO BUDOUCNA = ERASMUS+ Program Erasmus+ iniciovaný Evropskou komisí je rámcový program zaměřený na podporu vzdělávání a mezinárodní spolupráce a v období nahradí Program celoživotního učení. Program Erasmus+ sjednotí dosavadní evropské programy a aktivity, které se zabývají vzděláváním, odbornou přípravou nebo se zaměřují na mládež a oblast sportu. Cílem tohoto sjednocení je větší efektivita programu, zvyšování kvality evropského vzdělávání a navázání spolupráce v rámci nejrůznějších sektorů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. ERASMUS+ v bodech: období trvání programu podpora spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy podpora udržitelného rozvoje třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže podpora a rozvoj v oblasti sportu důraz na rozvoj vzájemného porozumění mezi lidmi mobility studentů a pracovníků ve vzdělávání, spolupráce na inovacích a výměně dobré praxe podpora politiky a reforem v oblasti vzdělávání 6

7

8 8 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

9 projekty mobility PROJEKTY MOBILITY 9

10 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Za zkušenostmi do Londýna AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Ostrava - Vítkovice ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) Škola připravuje žáky v rámci oborů vzdělávání hotelnictví a cestovní ruch pro samostatnou práci na různých úsecích hotelového provozu, stravovacích zařízení, informačních center či jiných subjektů a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. Nezbytnou součástí tohoto typu studia je možnost aplikovat nabyté teoretické odborné znalosti v praxi. Cílem odborné stáže žáků je získat co nejvíce informací z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu v Anglii, poznat odlišnosti v provozu subjektů z oblasti cestovního ruchu, seznámit se s tradiční anglickou gastronomií i jejími moderními trendy, poznat strukturu a organizaci cestovního ruchu, pracovat v cizojazyčném prostředí svého oboru a seznámit se s podmínkami na pracovním trhu v Anglii a v neposlední řadě také prohloubit odborné jazykové znalosti a dovednosti a poznat život v běžné anglické domácnosti. Žáci budou po dobu své odborné praxe pracovat v různých doporučených firmách na území Londýna, které mají bohaté zkušenosti s vedením praxe domácích i zahraničních studentů. Během stáže budou žáci pracovat na recepci, v kuchyni, cateringovém týmu, obsluze, na úseku prodeje zájezdů a na dalších úsecích jednotlivých provozoven. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Zahraniční odborná praxe studentů VOŠ AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) Škola nabízí vyšší odborné vzdělání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích programech. V rámci projektu budou realizovány odborné stáže v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila zprostředkovatelská organizace ADC College. Pro účast na odborných stážích budou vybráni studenti druhých a třetích ročníků čtyř vzdělávacích programů: management lidských zdrojů, cestovní ruch, finanční řízení, mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Studenti během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Získané znalosti a zkušenosti zúročí při vstupu na trh práce. Dvoutýdenní stáže se uskuteční v Londýně. Jsou zajištěny pro patnáct studentů tak, aby jejich obsah odpovídal profilu absolventa. Osm studentů vykoná odbornou stáž v cestovním a hotelovém průmyslu, dva studenti se budou zdokonalovat ve financích a finančním řízení, tři studenti v mezinárodním obchodě, přepravě a zasílatelství a dva studenti získají zkušenosti z managementu lidských zdrojů. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Odborná praxe žáků oboru sociální péče Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová, Světlá nad Sázavou Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Leipzig, (BzGL) GmbH, Berufsfachschule für Altenpflege (Německo) Tento projekt je zaměřen na výměnnou čtyřtýdenní stáž sedmi účastníků vybraných z oborů sociální péče a sociální činnost. Čeští žáci budou absolvovat odbornou praxi v Domě s pečovatelskou službou v Lipsku, který je součástí partnerské školy. Hlavním cílem je, aby se žáci naučili pracovat i v zahraničním prostředí v oboru, který studují, kde budou mít možnost upevnit si jazykové vědomosti, poznat kulturu jiné země, naučit se starat sami o sebe, porovnat práci, mezilidské vztahy a kulturu v Čechách a v zahraničí. Očekávaným výstupem projektu bude hodnocení práce zúčastněných žáků partnerských škol ve formě písemné zprávy, certifikát o účasti a Europass Mobility a dále každý z účastníků vypracuje individuální písemnou zprávu o průběhu odborné praxe. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Za poznáním metod pro začleňování a příležitostí pro komunitu Akropolis, o. s., Uherské Hradiště Bridgwater International, Bridgwater (Velká Británie) 10 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

11 projekty mobility Eastover Community and Sports Trust, Bridgwater (Velká Británie) Worcester Snoezelen, Worcester (Velká Británie) Předkladatelem projektu je Akropolis, o. s. provozující centrum v Uherském Hradišti, které organizuje vzdělávací kurzy pro veřejnost, osoby ohrožené nezaměstnaností i nezaměstnané - dospělé a mládež - se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, rekvalifikační kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd. V rámci projektu bude šest účastníků zapojeno do činností a služeb centra Worcester Snoezelen - charitativní organizace, která pracuje s osobami s různou mírou postižení v multismyslovém prostředí. Druhou partnerskou organizací je Eastover Community and Sports Trust, ve které budou čtyři účastníci zapojeni do činností a služeb s působností v rámci celého Somersetu. Tato společnost oskytuje lidem v tíživé životní situaci možnost aktivního trávení volného času, hlídání dětí apod. Do projektu je zapojena i zprostředkovatelská organizace Bridgwater International, což je nezisková organizace typu krajanského spolku přispívající vzájemným propojováním skupin lidí ze zemí bývalého východního bloku s komunitou lidí z Bridgwateru a Somersetu prostřednictvím kulturních výměn, mezinárodních projektů apod. Projektu přispívá výbornou znalostí místních poměrů i nalezením výhodného ubytování i dopravy. Usnadní také vyřizování a rezervaci ubytování, placení záloh za rezervace atd. Celkem deset účastníků bude vybráno z řad zájemců o zaměstnání a z pracovníků sociálních služeb a služeb souvisejících, kteří jsou ohroženi na trhu práce (změny v sociálním systému) a dále absolventů vzdělávacích kurzů NNO, kteří doposud žádnou zahraniční stáž neabsolvovali, na základě jejich motivace, potřeb a míry možností uplatnění zkušeností v jejich domovských organizacích, které stáží získají. Cílem korespondujícím s potřebami účastníků je získat více pracovních zkušeností v organizacích pracujících v sociální a neziskové oblasti, seznámit se s běžnou praxí a rozsahem pracovních povinností, které odpovídají jejich pracovnímu zařazení v ČR, kde pracují nebo se chystají pracovat. Tím stáž významně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, profesnímu růstu a rozvoji klíčových kompetencí. Vedlejším produktem bude také posílení spolupráce, což jim po návratu může pomoci v práci - např. vzájemnou podporou, radou či sdílením pracovních záležitostí - a tím si posílit svou pracovní pozici a udržet si zaměstnání. CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Pracovně vzdělávací pobyty pro inovaci v oblasti vzdělávání ve výrobě bioproduktů v rámci ekologického zemědělství Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana s.cons.r.l., Florencie (Itálie) Projekt je zaměřen na získání a přenos zahraničních znalostí a praktických zkušeností pro rozšíření vzdělávacích programů pro systém řízení výroby bioproduktů na ekologických farmách (kvalita bioproduktů je na rozdíl od konvenčních zemědělských komodit určována kvalitou celého zemědělského systému a zpracovatelského postupu). Konkrétně se jedná o zdokonalení a aktualizaci cílů v dané specializaci, resp. zejména při přípravě majitelů, manažerů, provozních pracovníků i obslužného personálu zemědělských farem. Do projektu budou zapojeni vedoucí i odborní pracovníci z ASZ Litoměřice, kteří stanovují cíle a návrhy vzdělávacích programů, jejich obsah, technicko-didaktické zabezpečení, realizaci, vyhodnocování i zpětnou vazbu, s důrazem na kvalitu všech činností. Dále konkrétní odborní pracovníci farem/lektoři vybraní na základě jejich odborné specializace a daných kritérií. Projekt vychází z požadavku trhu práce na zajištění odborných, kompetentních a konkurenčně schopných pracovníků v oblasti zajišťování výroby bioprodukce v rámci ekologického zemědělství a souvisejících potřeb týkajících se jejich profesionální přípravy. Hlavní cíle projektu jsou následující: seznámit se s řízením a koordinací lidských zdrojů v dané oblasti, specifikovat požadované znalosti, dovednosti a potřebné odborné kompetence pracovníků, stanovit požadavky pro proces ověřování kompetencí a zvyšování konkurenceschopnosti, ověřit obsah vzdělání pro potřebné kompetence, přenést metody výuky a zkušenosti ve vzdělávání a vyhodnotit jeho efektivitu, vytvořit základnu pro stálou mezinárodní spolupráci pro možnost inovace, aktualizace a přenosu zkušeností. Výstupem projektu bude vytvoření konkrétně zaměřených programů odborného vzdělávání v oblasti ekologického zemědělství na úrovni evropských standardů, zvýšení způsobilosti lektorů pro realizaci programů po stránce odborné i didaktické a vytvoření trvalé základny pro výměnu zkušeností mezi účastníky kurzů a partnerských organizací i v budoucnu. Mobilita bude realizovaná ve dvou dvanáctičlenných skupinách v týdenních cyklech ve vzdělávací a poradenské společnosti Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana, která má prokazatelné profesní úspěchy v oboru vzdělávání dospělých v oblasti ekologického zemědělství v Toskánsku/Itálii. 11

12 CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Management středního zdravotnického vzdělávání příklady dobré praxe u našich německých sousedů Asociace zdravotnických škol České republiky, Hradec Králové GEB - Gesellschaft für Europabildung e. V, Berlin (Německo) Účastníky projektu je dvacet pět členů managementu středních zdravotnických škol v České republice. Cílem je porovnání organizace, financování a uskutečňování středního zdravotnického vzdělání v Německu a v České republice. S dohledem a pomocí hostitelské organizace budou účastníci stáže diskutovat o složení managementu odborných zdravotnických škol a jejich kompetencích v řízení škol. Důležitým bodem pracovního programu bude též seznámení s financováním německého odborného vzdělávání v oblasti zdravotní a sociální péče, a to s důrazem na mimorozpočtové zdroje, granty a projekty a také na to, jakým konkrétním způsobem je možné do celého procesu začlenit pedagogy odborných předmětů. Účastníci projektu porovnají náplň vyučovací povinnosti učitelů a jejich pracovní dobu. V souvislosti s kurikulární reformou českého vzdělávacího systému (školní vzdělávací programy) se zúčastnění ředitelé zdravotnických škol seznámí s procesem tvorby vzdělávacích programů na německých školách, tj. s přípravou závazných učebních dokumentů a způsoby jejich evaluace. Zjišťování kvality školy, evaluace a autoevaluace školy je dalším podstatným bodem zahraniční stáže. Účastníci stáže budou seznámeni se systémem vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků v navštívených institucích a Německu obecně, s jejich dalším vzděláváním i uplatněním na trhu práce. Porovnáme také fungování kontrolních orgánů a náplň kariérového poradenství. Program stáže se samozřejmě neomezuje na učitelské, ředitelské a organizační kompetence. Každý den stáže nadto vždy s garantem pracovního programu v dané instituci - konkrétně a do hloubky projdeme způsoby a realizaci sociální a zdravotní péče, zaměříme se také na prevenci rizikového chování mládeže. Zúčastnění ředitelé zdravotnických škol porovnají své profesní zkušenosti a kompetence s pracovní realitou svých německých kolegů. Při diskusích a prohlídkách navštívených pracovišť budou do hloubky analyzovat situaci v německém středním zdravotnickém školství (vybavení, financování, organizace a evaluace práce, školní vzdělávací programy, možnosti dalšího vzdělávání pedagogů atd.), vždy v paralele se vzděláváním na českých školách tohoto zaměření. Účastníci projektu se dále detailně seznámí s organizací a náplní práce na vybraných pracovištích z jejich oboru. Půjde vždy o regionálně významné instituce. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Získání praktických zkušeností spojených s výrobou a technologií porcelánových hmot BVD PECE spol. s r.o., Karlovy Vary Porzellanmanufaktur Raupach GbR, Peritz/Sachsen (Německo) Projektový návrh se týká jedné absolventky, která bude vyslána na šestadvacetitýdenní pracovní stáž. Jejím cílem je zmapování situace na německém trhu v oboru zpracování keramiky a porcelánu, vytváření tradičními technikami a pálení v oxidačním i redukčním prostředí. Pro realizaci projektu byla vybrána německá firma Porzellanmanufaktur Raupach. Typ podniku a jeho kvalifikace zajistí, že se absolventka bude moci aktivně podílet na jeho činnosti, bude mít přístup ke všem fázím výroby porcelánu, které zmapuje, a načerpané odborné zkušenosti v budoucnu zhodnotí jak pro svoje, tak účely organizace. Nedílnou součástí projektu je také zvyšování odborných znalostí českých studentů (zde konkrétně prohloubení poznatků v oblasti přípravy keramických hmot a pálení porcelánu), jejich lepší orientace na zahraničním trhu, zjištění možností seberealizace na cizí půdě a zvýšení konkurenceschopnosti v jejich budoucí umělecké činnosti. Tento projekt by se mohl stát součástí užší česko-německé spolupráce a propojit tak podniky a instituce působící ve zpracování keramických hmot. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Pracovní stáže studentů oboru charitativní a sociální práce CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Brothers of Charity Services, Liverpool (Velká Británie) Cork Simon Community, Cork (Irsko) 12 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

13 projekty mobility Greckokatolická charita Prešov (Slovensko) PORTES - Dienstencentrum Zuilen, Utrecht (Nizozemí) Realife Trust Cambridge (Velká Británie) Richard Cloudesley School, Londýn (Velká Británie) Spoločnost priaťelov detí z dětských domovov - Úsmev ako dar, Banská Bystrica (Slovensko) Na praxi do zahraničí bude vybráno devět studentů třetího ročníku, kteří jsou již velmi dobře vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z tuzemských praxí. Studenti budou vysláni na osvědčená pracoviště, se kterými škola udržuje dlouhodobou spolupráci, a která odpovídají požadavkům školy na kvalitní praxi i profilu a zaměření studenta z hlediska cílové skupiny nebo typu poskytovaných sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je poskytnout studentům neopakovatelnou příležitost absolvovat část své praktické přípravy na budoucí povolání v zahraničí, která je významným zdrojem nejen jejich profesního, ale také osobního obohacení. Získaným know-how přispějí ke zvyšování kvality celého vzdělávacího programu školy, po nástupu do praxe ze svých zkušeností budou těžit při rozvíjení a implementaci nových procesů v oblasti sociální práce a sociálních služeb v ČR. Velmi důležitým cílem projektu je udržení již navázaných partnerství. Stejně tak se škola prostřednictvím projektu snaží o rozšiřování spolupráce s novými zahraničními organizacemi. Sleduje tím vytvoření co nejpestřejší nabídky studentských stáží, rozvoj dialogu mezi odborníky z různých zemí EU, který každoročně v únoru vrcholí společným setkáním expertů z ČR i ze zahraničí (tzv. Blok expertů). Očekávaným výstupem projektu je student, který po absolvování praxe v zahraničí přijíždí vybaven novými profesními znalostmi i praktickými dovednostmi, je seznámen s kulturou i společenskopolitickou situací dané země. Po osobnostní stránce je schopen větší samostatnosti a flexibility, otevřené mysli a celkového nadhledu. Kromě těchto profesních a osobnostních aspektů si student přináší množství cenných podkladů pro vypracování své absolventské a/nebo diplomové práce. Za velmi důležitý je považován přínos v oblasti jazykových kompetencí, jakožto prostředku pro další mezinárodní spolupráci nebo pro čerpání inspirace a poznatků ze zahraničí při výkonu profese. CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Získávání nových zkušeností v oblasti celoživotního vzdělávání, zaměstnávání a sociální práce znevýhodněných osob v Irsku Centrum komunitní práce Ústí nad Labem CF Sociální firma s. r. o., Ústí nad Labem Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace EuropaConcept o. s, Ústí nad Labem Fokus Labe, Ústí nad Labem Irish Associationof Supported Employment, Muning, Belmullet (Irsko) Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem Skofa, Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem Ústecký kraj, Ústí nad Labem Obsahem předkládaného projektu je uskutečnění týdenní mobility zaměřené na získání nových zkušeností v oblasti systému celoživotního vzdělávání, odborné přípravy, podporovaného zaměstnávání a sociální práce jako podpůrné služby pro osoby znevýhodněné na trhu práce a jedince se zvláštními potřebami. Očekávaným výstupem je zejména seznámení se s novými osvědčenými postupy, nástroji, metodami práce a příklady dobré praxe a možnostmi jejich implementace do českého prostředí v podobě inovativních projektů a opatření. Hlavní pozornost směřujeme zejména na modely aktivního propojení systému celoživotního vzdělávání a odborné přípravy se systémem podporovaného zaměstnávání a sociální práce, které účinně přispívají k integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných osob do společnosti, na trh práce, podporují aktivní občanství a sociální soudržnost. Cílem projektu je také zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi poskytujícími vzdělávací a sociální služby pro osoby znevýhodněné na trhu práce, místní samosprávou a dalšími subjekty, které hrají v oblasti vzdělávání a integrace znevýhodněných jedinců a skupin klíčovou roli. Účastníky projektu budou představitelé organizací poskytujících vzdělávání a/nebo sociální služby znevýhodněným osobám a skupinám a zástupci institucí a místní samosprávy, jako představitelé strategických subjektů regionu. Celkem se mobility zúčastní deset osob. Během týdenního pobytu absolvují účastníci intenzivní pracovní program skládající se z návštěv institucí, organizací a podniků zabývajících se sledovanou problematikou. Součástí návštěv budou kulaté stoly, mítinky a diskusní setkání. V rámci projektu budou dále realizovány aktivity zaměřené na přípravu účastníků, hodnocení a diseminaci výsledků. 13

14 CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Systém vzdělávání zaměstnanců v oblasti fotopráce a fototechniky CeWe Color, a.s. CeWe Color, a.s., Praha Japan Photo Holding Norge AS, Oslo (Norsko) Cílem projektu je získání informací, poznatků a zlepšení práce vedoucích zaměstnanců při zavádění nových interních školení a systému vzdělávání, související s nabídkou nových produktů a služeb (produktová školení v oblasti fotografických zařízení a příslušenství, CeWe Fotokniha, e-shop/e-commerce, zpracování digitální fotografie) a při zefektivňování vnitrofiremních procesů v oblasti výroby, logistiky a centrálního pokladního systému. Cílovou skupinou jsou klíčoví vedoucí pracovníci, kteří jsou odpovědni za systém vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých odděleních společnosti (střední a top management). Tito pracovníci nastavují vzdělávací systém dle strategických rozhodnutí společnosti a dle potřeb podřízených pracovníků, především v souvislosti se zaváděním nových či inovovaných produktů a služeb či vnitropodnikových procesů. Cílovou destinací bylo zvoleno Norsko, které bylo vybráno na základě srovnávání podobných trhů s fototechnikou a fotopracemi v Evropě. Partnerskou organizací bude sesterská společnost Japan Photo Holding Norge AS, která je největším zpracovatelem fotografií v Norsku, používá však naprosto odlišný systém řízení vnitrofiremních procesů a vzdělávání zaměstnanců, než jaký je nastaven ve společnosti CeWe Color, a.s. Mobilita bude realizovaná jak v sesterské společnosti v Oslu (inovace ve výrobě a použitých technologií, řízení vnitrofiremních procesů při zavádění nových produktů a služeb na trhu a s tím související nastavení systému vzdělávání, B2B procesy), tak na maloobchodních pobočkách a oddělených výrobních divizí sesterské společnosti po celém Norsku (zpětná vazba - efektivita vnitropodnikových procesů a systému vzdělávání, variace nabídky produktů a služeb B2C - osobní prodej versus e-commerce). Očekávaným výstupem projektu Mobility VETPRO je získání nových informací, poznatků a přístupů k inovacím v oblasti řízení vnitropodnikových procesů a s tím související nastavení systému vzdělávání při zavádění nových výrobků a služeb na trh. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Zahraniční zkušenosti CITRIN - sdružení pro osobní rozvoj, Praha 4 FOYLE LANGUAGE SCHOOL Ltd, Derry City (Velká Británie) Projektový záměr vychází ze skutečnosti, že absolventi odborných škol velmi těžko získávají zaměstnání bez předchozí praxe. Pro projekt byla zvolena cílová skupina deseti absolventů Vyšší odborné školy umění a reklamy. Právě u takto specializovaných studijních oborů zahraniční praxe výrazně zvýší konkurenceschopnost a šanci nalézt odpovídající uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších zemích EU, což dokládají zkušenosti účastníků, kteří stáž absolvovali v rámci předchozího projektu. Charakter práce těchto profesí je unifikovaný a probíhá všude ve světě prakticky stejně za použití stejných nástrojů (software atd.), což usnadňuje umístění účastníků v zahraničních reklamních agenturách, grafických a DTP studiích, vydavatelstvích apod., a zvyšuje přínos stáže. Všichni účastníci budou vysláni na čtyřtýdenní pobyty do Velké Británie. Výběr absolventů VOŠ, kteří jsou nyní studenty posledního ročníku školy, proběhl ve spolupráci s pedagogy schopnými posoudit jejich odborné znalosti, kompetence, včetně jazykových, a osobnostní předpoklady. Účastníci byli o projektu podrobně informováni a před odjezdem jim bude poskytnuta jazyková a kulturní příprava. Absolvují rovněž pracovní diagnostiku COMDI, speciální osobnostní test hodnotící předpoklady pro absolvování dlouhodobé stáže v zahraničí. Je zajištěn dostatečný počet náhradníků. Sdružení CITRIN je členem evropské sítě mobilitních agentur, v jejímž rámci spolupracuje se zahraničními partnery. V průběhu přípravy žádosti byl naplánován harmonogram, projektové řízení, zodpovědnost partnerů, monitoring, evaluace. Evaluace s ohledem na cílovou skupinu absolventů proběhne ve dvou etapách: první etapa po návratu, druhá etapa s tříměsíčním odstupem, kdy již bude možné vyhodnotit dopad stáže na pracovní uplatnění. Diseminaci zajistí sdružení CITRIN na národní a sektorální úrovni pro odbornou veřejnost. Účastníci projektu budou šířit výsledky a zkušenosti neformálně mezi svými kolegy a spolužáky. CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Podpora inovací a zvyšování kvality a efektivity odborného jazykového vzdělávání dospělých Cloverleaf spol. s r. o., Moravská Ostrava Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Plymouth (Velká Británie) 14 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

15 projekty mobility Cílem předkládaného projektu je podpora inovací a zvýšení kvality a efektivity odborného jazykového vzdělávání dospělých v Moravskoslezském kraji aplikovaném společností Cloverleaf, potažmo jejími lektory, prostřednictvím výměny zkušeností a zdokonalení kvalifikace skupiny osm lektorů odborného jazykového vzdělávání dospělých (výuka odborné angličtiny). Projektová žádost se zaměřuje na problematiku metodiky odborného jazykového vzdělávání dospělých (zaměření na anglickou výuku) včetně výuky cizinců. Jedná se o oblast, ve které se společnost Cloverleaf a její lektoři potýkají s problémy, které by bylo možné prostřednictvím účasti v zahraničních mobilitách odstranit, a zkvalitnit a zefektivnit tak odbornou jazykovou výuku prostřednictvím získání nových zkušeností a informací, jichž bude moci být využito pro vytvoření nových metodických postupů a nových studijních materiálů. V současné době společnost nedisponuje pevnými metodickými postupy, dokumenty a studijními materiály. Každý lektor si stanovuje obsah odborné jazykové výuky včetně postupu sám dle individuálních požadavků klienta. Projekt poskytne příležitost tuto oblast zkvalitnit a zefektivnit prostřednictvím využití dobré zahraniční praxe. Získané zkušenosti budou využity i pro výuku cizinců, ke kterým je potřeba přistupovat metodicky částečně odlišně. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výměny zkušeností a informací se zahraničními odborníky, s lektory a řídícími pracovníky zejména soukromých, ale i státních jazykových škol vzdělávajících dospělé v oblasti odborného jazykového vzdělávání, osvojením a přenosem nových efektivních metod, technik a postupů a využitím dobré praxe v ČR. Absolventi mobility získají cenné informace a zdroje pro inovaci či vytvoření efektivních metodik a studijních materiálů pro vedení odborného jazykového vzdělávání týkajícího se různých oborů působení a postavení studentů. Získané poznatky poté využijí ve své výuce a prostřednictvím evaluace a diseminace projektu předají cenné informace a zkušenosti dalším lektorům odborného jazykového vzdělávání. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Evropské odborné stáže pro osoby na trhu práce 2013 Czech-us v.o.s., Praha 1 AFEC Europe, Paris (Francie) International House Newcastle, Newcastle Upon Tyne (Velká Británie) Irish Education Partners, Dublin (Irsko) Professionals UK, Brighton (Velká Británie) SERVICE INTERNSHIP CONSULTING, S.L., Málaga (Španělsko) Sheffield Centre Group, Madrid (Španělsko) Stages UK, Brighton & Hove (Velká Británie) Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Plymouth (Velká Británie) Všeobecným cílem projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě a také podpořit studium moderních cizích jazyků. Specifickým cílem projektu je zrealizovat stáže, které budou připraveny především pro nezaměstnané v evidenci Úřadu práce a to tak, že tyto specifikované podporované skupiny budou představovat alespoň 75 % všech účastníků projektu, s cílem bližšího propojení vzdělávání s praxí. Projekt je zaměřený na zvýšení profesní kvalifikace a podpory mobility pracovní síly v rámci EU. Umístění účastníků na vhodné stáže jim napomůže rozvíjet jejich osobní potenciál a podpoří snižování nezaměstnanosti. Celkový plánovaný počet účastníků je dvacet tři osob, které budou mít možnost, dle svého zájmu, zvýšit svoji profesní kvalifikaci v několika oblastech vzdělávání (marketing, obchod a správa, řízení a správa, finančnictví, účetnictví, výpočetní technika, design, právo, stavebnictví, či strojírenství). V rámci projektu je dohodnuta spolupráce s osmi partnery ze čtyř států. Všechny partnerské přijímací organizace mají v projektu roli zprostředkujícího partnera a mají dlouholeté zkušenosti s programem Leonardo da Vinci. Potenciální zájemci a budoucí účastníci budou informováni především prostřednictvím webových stránek vysílající organizace, přednášek na středních a vysokých školách, portálů práce, prostřednictvím cíleného oslovení vybraných středních škol a úřadů práce. Účastníci budou vybíráni dle jasných výběrových kritérií: znalost příslušného jazyka - úroveň B1 - C1 (pro účastníky, kteří nemají dostatečnou jazykovou vybavenost, bude zprostředkován jazykový kurz a bude provedeno následné přezkoušení); odborných znalostí - dle nabízených oblastí vzdělávání; obecného přehledu o společenském, kulturním a veřejném životě v zemi přijímací organizace. Účastníci po absolvování mobility budou mít lepší pozici na trhu práce, zvýšenou profesní kvalifikaci, znalosti a zkušenosti a budou znamenat zvýšení atraktivity pracovní síly pro zaměstnavatele. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ GARDEN TOUR - zahradnické stáže v podmínkách zahraničních firem 15

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Číslo projektu Název projektu Výsledek

Číslo projektu Název projektu Výsledek Číslo projektu Název projektu Výsledek CZ/08/LLP-LdV/PLM/134001 Odborné stáže v zahraničí - nedílná součást celoživotního učení doporučeno CZ/08/LLP-LdV/IVT/134002 Přiblížení evropského pracovního trhu

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více