Program Leonardo da Vinci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci"

Transkript

1 Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika

2 ISBN Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

3 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, která je součástí Domu zahraniční spolupráce, spravuje a koordinuje programy zaměřené na mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Pro oblast odborného vzdělávání a přípravy je určen program Leonardo da Vinci a Vy máte již počtrnácté možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vás chceme seznámit s projekty, kterým byl přidělen grant, a nabízíme Vám inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do mezinárodní spolupráce. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny podle přidělených identifikačních čísel. Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní a inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Tým programu Leonardo da Vinci 3

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všech 27 členských zemí Evropské unie, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Chorvatsko a Švýcarsko, v omezené míře také Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se v České republice předkládají Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity 4 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

5 DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Projekty mobility umožňují účastníkům získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a osobnostnímu rozvoji. Program Leonardo da Vinci nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi, zaměstnanci a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce dvou týdnů až devíti měsíců. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. Projekty partnerství rozvíjejí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). VÝSLEDKY VÝZVY 2013 Mobility (VETPRO), v délce jednoho až šesti týdnů, jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu Leonardo da Vinci (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, Předložené žádosti o grant Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. 5

6 VÝHLED DO BUDOUCNA = ERASMUS+ Program Erasmus+ iniciovaný Evropskou komisí je rámcový program zaměřený na podporu vzdělávání a mezinárodní spolupráce a v období nahradí Program celoživotního učení. Program Erasmus+ sjednotí dosavadní evropské programy a aktivity, které se zabývají vzděláváním, odbornou přípravou nebo se zaměřují na mládež a oblast sportu. Cílem tohoto sjednocení je větší efektivita programu, zvyšování kvality evropského vzdělávání a navázání spolupráce v rámci nejrůznějších sektorů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. ERASMUS+ v bodech: období trvání programu podpora spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy podpora udržitelného rozvoje třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže podpora a rozvoj v oblasti sportu důraz na rozvoj vzájemného porozumění mezi lidmi mobility studentů a pracovníků ve vzdělávání, spolupráce na inovacích a výměně dobré praxe podpora politiky a reforem v oblasti vzdělávání 6

7

8 8 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

9 projekty mobility PROJEKTY MOBILITY 9

10 CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Za zkušenostmi do Londýna AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Ostrava - Vítkovice ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) Škola připravuje žáky v rámci oborů vzdělávání hotelnictví a cestovní ruch pro samostatnou práci na různých úsecích hotelového provozu, stravovacích zařízení, informačních center či jiných subjektů a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. Nezbytnou součástí tohoto typu studia je možnost aplikovat nabyté teoretické odborné znalosti v praxi. Cílem odborné stáže žáků je získat co nejvíce informací z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu v Anglii, poznat odlišnosti v provozu subjektů z oblasti cestovního ruchu, seznámit se s tradiční anglickou gastronomií i jejími moderními trendy, poznat strukturu a organizaci cestovního ruchu, pracovat v cizojazyčném prostředí svého oboru a seznámit se s podmínkami na pracovním trhu v Anglii a v neposlední řadě také prohloubit odborné jazykové znalosti a dovednosti a poznat život v běžné anglické domácnosti. Žáci budou po dobu své odborné praxe pracovat v různých doporučených firmách na území Londýna, které mají bohaté zkušenosti s vedením praxe domácích i zahraničních studentů. Během stáže budou žáci pracovat na recepci, v kuchyni, cateringovém týmu, obsluze, na úseku prodeje zájezdů a na dalších úsecích jednotlivých provozoven. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Zahraniční odborná praxe studentů VOŠ AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) Škola nabízí vyšší odborné vzdělání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích programech. V rámci projektu budou realizovány odborné stáže v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila zprostředkovatelská organizace ADC College. Pro účast na odborných stážích budou vybráni studenti druhých a třetích ročníků čtyř vzdělávacích programů: management lidských zdrojů, cestovní ruch, finanční řízení, mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Studenti během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Získané znalosti a zkušenosti zúročí při vstupu na trh práce. Dvoutýdenní stáže se uskuteční v Londýně. Jsou zajištěny pro patnáct studentů tak, aby jejich obsah odpovídal profilu absolventa. Osm studentů vykoná odbornou stáž v cestovním a hotelovém průmyslu, dva studenti se budou zdokonalovat ve financích a finančním řízení, tři studenti v mezinárodním obchodě, přepravě a zasílatelství a dva studenti získají zkušenosti z managementu lidských zdrojů. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Odborná praxe žáků oboru sociální péče Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová, Světlá nad Sázavou Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Leipzig, (BzGL) GmbH, Berufsfachschule für Altenpflege (Německo) Tento projekt je zaměřen na výměnnou čtyřtýdenní stáž sedmi účastníků vybraných z oborů sociální péče a sociální činnost. Čeští žáci budou absolvovat odbornou praxi v Domě s pečovatelskou službou v Lipsku, který je součástí partnerské školy. Hlavním cílem je, aby se žáci naučili pracovat i v zahraničním prostředí v oboru, který studují, kde budou mít možnost upevnit si jazykové vědomosti, poznat kulturu jiné země, naučit se starat sami o sebe, porovnat práci, mezilidské vztahy a kulturu v Čechách a v zahraničí. Očekávaným výstupem projektu bude hodnocení práce zúčastněných žáků partnerských škol ve formě písemné zprávy, certifikát o účasti a Europass Mobility a dále každý z účastníků vypracuje individuální písemnou zprávu o průběhu odborné praxe. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Za poznáním metod pro začleňování a příležitostí pro komunitu Akropolis, o. s., Uherské Hradiště Bridgwater International, Bridgwater (Velká Británie) 10 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

11 projekty mobility Eastover Community and Sports Trust, Bridgwater (Velká Británie) Worcester Snoezelen, Worcester (Velká Británie) Předkladatelem projektu je Akropolis, o. s. provozující centrum v Uherském Hradišti, které organizuje vzdělávací kurzy pro veřejnost, osoby ohrožené nezaměstnaností i nezaměstnané - dospělé a mládež - se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, rekvalifikační kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd. V rámci projektu bude šest účastníků zapojeno do činností a služeb centra Worcester Snoezelen - charitativní organizace, která pracuje s osobami s různou mírou postižení v multismyslovém prostředí. Druhou partnerskou organizací je Eastover Community and Sports Trust, ve které budou čtyři účastníci zapojeni do činností a služeb s působností v rámci celého Somersetu. Tato společnost oskytuje lidem v tíživé životní situaci možnost aktivního trávení volného času, hlídání dětí apod. Do projektu je zapojena i zprostředkovatelská organizace Bridgwater International, což je nezisková organizace typu krajanského spolku přispívající vzájemným propojováním skupin lidí ze zemí bývalého východního bloku s komunitou lidí z Bridgwateru a Somersetu prostřednictvím kulturních výměn, mezinárodních projektů apod. Projektu přispívá výbornou znalostí místních poměrů i nalezením výhodného ubytování i dopravy. Usnadní také vyřizování a rezervaci ubytování, placení záloh za rezervace atd. Celkem deset účastníků bude vybráno z řad zájemců o zaměstnání a z pracovníků sociálních služeb a služeb souvisejících, kteří jsou ohroženi na trhu práce (změny v sociálním systému) a dále absolventů vzdělávacích kurzů NNO, kteří doposud žádnou zahraniční stáž neabsolvovali, na základě jejich motivace, potřeb a míry možností uplatnění zkušeností v jejich domovských organizacích, které stáží získají. Cílem korespondujícím s potřebami účastníků je získat více pracovních zkušeností v organizacích pracujících v sociální a neziskové oblasti, seznámit se s běžnou praxí a rozsahem pracovních povinností, které odpovídají jejich pracovnímu zařazení v ČR, kde pracují nebo se chystají pracovat. Tím stáž významně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, profesnímu růstu a rozvoji klíčových kompetencí. Vedlejším produktem bude také posílení spolupráce, což jim po návratu může pomoci v práci - např. vzájemnou podporou, radou či sdílením pracovních záležitostí - a tím si posílit svou pracovní pozici a udržet si zaměstnání. CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Pracovně vzdělávací pobyty pro inovaci v oblasti vzdělávání ve výrobě bioproduktů v rámci ekologického zemědělství Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana s.cons.r.l., Florencie (Itálie) Projekt je zaměřen na získání a přenos zahraničních znalostí a praktických zkušeností pro rozšíření vzdělávacích programů pro systém řízení výroby bioproduktů na ekologických farmách (kvalita bioproduktů je na rozdíl od konvenčních zemědělských komodit určována kvalitou celého zemědělského systému a zpracovatelského postupu). Konkrétně se jedná o zdokonalení a aktualizaci cílů v dané specializaci, resp. zejména při přípravě majitelů, manažerů, provozních pracovníků i obslužného personálu zemědělských farem. Do projektu budou zapojeni vedoucí i odborní pracovníci z ASZ Litoměřice, kteří stanovují cíle a návrhy vzdělávacích programů, jejich obsah, technicko-didaktické zabezpečení, realizaci, vyhodnocování i zpětnou vazbu, s důrazem na kvalitu všech činností. Dále konkrétní odborní pracovníci farem/lektoři vybraní na základě jejich odborné specializace a daných kritérií. Projekt vychází z požadavku trhu práce na zajištění odborných, kompetentních a konkurenčně schopných pracovníků v oblasti zajišťování výroby bioprodukce v rámci ekologického zemědělství a souvisejících potřeb týkajících se jejich profesionální přípravy. Hlavní cíle projektu jsou následující: seznámit se s řízením a koordinací lidských zdrojů v dané oblasti, specifikovat požadované znalosti, dovednosti a potřebné odborné kompetence pracovníků, stanovit požadavky pro proces ověřování kompetencí a zvyšování konkurenceschopnosti, ověřit obsah vzdělání pro potřebné kompetence, přenést metody výuky a zkušenosti ve vzdělávání a vyhodnotit jeho efektivitu, vytvořit základnu pro stálou mezinárodní spolupráci pro možnost inovace, aktualizace a přenosu zkušeností. Výstupem projektu bude vytvoření konkrétně zaměřených programů odborného vzdělávání v oblasti ekologického zemědělství na úrovni evropských standardů, zvýšení způsobilosti lektorů pro realizaci programů po stránce odborné i didaktické a vytvoření trvalé základny pro výměnu zkušeností mezi účastníky kurzů a partnerských organizací i v budoucnu. Mobilita bude realizovaná ve dvou dvanáctičlenných skupinách v týdenních cyklech ve vzdělávací a poradenské společnosti Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana, která má prokazatelné profesní úspěchy v oboru vzdělávání dospělých v oblasti ekologického zemědělství v Toskánsku/Itálii. 11

12 CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Management středního zdravotnického vzdělávání příklady dobré praxe u našich německých sousedů Asociace zdravotnických škol České republiky, Hradec Králové GEB - Gesellschaft für Europabildung e. V, Berlin (Německo) Účastníky projektu je dvacet pět členů managementu středních zdravotnických škol v České republice. Cílem je porovnání organizace, financování a uskutečňování středního zdravotnického vzdělání v Německu a v České republice. S dohledem a pomocí hostitelské organizace budou účastníci stáže diskutovat o složení managementu odborných zdravotnických škol a jejich kompetencích v řízení škol. Důležitým bodem pracovního programu bude též seznámení s financováním německého odborného vzdělávání v oblasti zdravotní a sociální péče, a to s důrazem na mimorozpočtové zdroje, granty a projekty a také na to, jakým konkrétním způsobem je možné do celého procesu začlenit pedagogy odborných předmětů. Účastníci projektu porovnají náplň vyučovací povinnosti učitelů a jejich pracovní dobu. V souvislosti s kurikulární reformou českého vzdělávacího systému (školní vzdělávací programy) se zúčastnění ředitelé zdravotnických škol seznámí s procesem tvorby vzdělávacích programů na německých školách, tj. s přípravou závazných učebních dokumentů a způsoby jejich evaluace. Zjišťování kvality školy, evaluace a autoevaluace školy je dalším podstatným bodem zahraniční stáže. Účastníci stáže budou seznámeni se systémem vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků v navštívených institucích a Německu obecně, s jejich dalším vzděláváním i uplatněním na trhu práce. Porovnáme také fungování kontrolních orgánů a náplň kariérového poradenství. Program stáže se samozřejmě neomezuje na učitelské, ředitelské a organizační kompetence. Každý den stáže nadto vždy s garantem pracovního programu v dané instituci - konkrétně a do hloubky projdeme způsoby a realizaci sociální a zdravotní péče, zaměříme se také na prevenci rizikového chování mládeže. Zúčastnění ředitelé zdravotnických škol porovnají své profesní zkušenosti a kompetence s pracovní realitou svých německých kolegů. Při diskusích a prohlídkách navštívených pracovišť budou do hloubky analyzovat situaci v německém středním zdravotnickém školství (vybavení, financování, organizace a evaluace práce, školní vzdělávací programy, možnosti dalšího vzdělávání pedagogů atd.), vždy v paralele se vzděláváním na českých školách tohoto zaměření. Účastníci projektu se dále detailně seznámí s organizací a náplní práce na vybraných pracovištích z jejich oboru. Půjde vždy o regionálně významné instituce. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Získání praktických zkušeností spojených s výrobou a technologií porcelánových hmot BVD PECE spol. s r.o., Karlovy Vary Porzellanmanufaktur Raupach GbR, Peritz/Sachsen (Německo) Projektový návrh se týká jedné absolventky, která bude vyslána na šestadvacetitýdenní pracovní stáž. Jejím cílem je zmapování situace na německém trhu v oboru zpracování keramiky a porcelánu, vytváření tradičními technikami a pálení v oxidačním i redukčním prostředí. Pro realizaci projektu byla vybrána německá firma Porzellanmanufaktur Raupach. Typ podniku a jeho kvalifikace zajistí, že se absolventka bude moci aktivně podílet na jeho činnosti, bude mít přístup ke všem fázím výroby porcelánu, které zmapuje, a načerpané odborné zkušenosti v budoucnu zhodnotí jak pro svoje, tak účely organizace. Nedílnou součástí projektu je také zvyšování odborných znalostí českých studentů (zde konkrétně prohloubení poznatků v oblasti přípravy keramických hmot a pálení porcelánu), jejich lepší orientace na zahraničním trhu, zjištění možností seberealizace na cizí půdě a zvýšení konkurenceschopnosti v jejich budoucí umělecké činnosti. Tento projekt by se mohl stát součástí užší česko-německé spolupráce a propojit tak podniky a instituce působící ve zpracování keramických hmot. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ Pracovní stáže studentů oboru charitativní a sociální práce CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Brothers of Charity Services, Liverpool (Velká Británie) Cork Simon Community, Cork (Irsko) 12 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

13 projekty mobility Greckokatolická charita Prešov (Slovensko) PORTES - Dienstencentrum Zuilen, Utrecht (Nizozemí) Realife Trust Cambridge (Velká Británie) Richard Cloudesley School, Londýn (Velká Británie) Spoločnost priaťelov detí z dětských domovov - Úsmev ako dar, Banská Bystrica (Slovensko) Na praxi do zahraničí bude vybráno devět studentů třetího ročníku, kteří jsou již velmi dobře vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z tuzemských praxí. Studenti budou vysláni na osvědčená pracoviště, se kterými škola udržuje dlouhodobou spolupráci, a která odpovídají požadavkům školy na kvalitní praxi i profilu a zaměření studenta z hlediska cílové skupiny nebo typu poskytovaných sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je poskytnout studentům neopakovatelnou příležitost absolvovat část své praktické přípravy na budoucí povolání v zahraničí, která je významným zdrojem nejen jejich profesního, ale také osobního obohacení. Získaným know-how přispějí ke zvyšování kvality celého vzdělávacího programu školy, po nástupu do praxe ze svých zkušeností budou těžit při rozvíjení a implementaci nových procesů v oblasti sociální práce a sociálních služeb v ČR. Velmi důležitým cílem projektu je udržení již navázaných partnerství. Stejně tak se škola prostřednictvím projektu snaží o rozšiřování spolupráce s novými zahraničními organizacemi. Sleduje tím vytvoření co nejpestřejší nabídky studentských stáží, rozvoj dialogu mezi odborníky z různých zemí EU, který každoročně v únoru vrcholí společným setkáním expertů z ČR i ze zahraničí (tzv. Blok expertů). Očekávaným výstupem projektu je student, který po absolvování praxe v zahraničí přijíždí vybaven novými profesními znalostmi i praktickými dovednostmi, je seznámen s kulturou i společenskopolitickou situací dané země. Po osobnostní stránce je schopen větší samostatnosti a flexibility, otevřené mysli a celkového nadhledu. Kromě těchto profesních a osobnostních aspektů si student přináší množství cenných podkladů pro vypracování své absolventské a/nebo diplomové práce. Za velmi důležitý je považován přínos v oblasti jazykových kompetencí, jakožto prostředku pro další mezinárodní spolupráci nebo pro čerpání inspirace a poznatků ze zahraničí při výkonu profese. CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Získávání nových zkušeností v oblasti celoživotního vzdělávání, zaměstnávání a sociální práce znevýhodněných osob v Irsku Centrum komunitní práce Ústí nad Labem CF Sociální firma s. r. o., Ústí nad Labem Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace EuropaConcept o. s, Ústí nad Labem Fokus Labe, Ústí nad Labem Irish Associationof Supported Employment, Muning, Belmullet (Irsko) Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem Skofa, Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem Ústecký kraj, Ústí nad Labem Obsahem předkládaného projektu je uskutečnění týdenní mobility zaměřené na získání nových zkušeností v oblasti systému celoživotního vzdělávání, odborné přípravy, podporovaného zaměstnávání a sociální práce jako podpůrné služby pro osoby znevýhodněné na trhu práce a jedince se zvláštními potřebami. Očekávaným výstupem je zejména seznámení se s novými osvědčenými postupy, nástroji, metodami práce a příklady dobré praxe a možnostmi jejich implementace do českého prostředí v podobě inovativních projektů a opatření. Hlavní pozornost směřujeme zejména na modely aktivního propojení systému celoživotního vzdělávání a odborné přípravy se systémem podporovaného zaměstnávání a sociální práce, které účinně přispívají k integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných osob do společnosti, na trh práce, podporují aktivní občanství a sociální soudržnost. Cílem projektu je také zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi poskytujícími vzdělávací a sociální služby pro osoby znevýhodněné na trhu práce, místní samosprávou a dalšími subjekty, které hrají v oblasti vzdělávání a integrace znevýhodněných jedinců a skupin klíčovou roli. Účastníky projektu budou představitelé organizací poskytujících vzdělávání a/nebo sociální služby znevýhodněným osobám a skupinám a zástupci institucí a místní samosprávy, jako představitelé strategických subjektů regionu. Celkem se mobility zúčastní deset osob. Během týdenního pobytu absolvují účastníci intenzivní pracovní program skládající se z návštěv institucí, organizací a podniků zabývajících se sledovanou problematikou. Součástí návštěv budou kulaté stoly, mítinky a diskusní setkání. V rámci projektu budou dále realizovány aktivity zaměřené na přípravu účastníků, hodnocení a diseminaci výsledků. 13

14 CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Systém vzdělávání zaměstnanců v oblasti fotopráce a fototechniky CeWe Color, a.s. CeWe Color, a.s., Praha Japan Photo Holding Norge AS, Oslo (Norsko) Cílem projektu je získání informací, poznatků a zlepšení práce vedoucích zaměstnanců při zavádění nových interních školení a systému vzdělávání, související s nabídkou nových produktů a služeb (produktová školení v oblasti fotografických zařízení a příslušenství, CeWe Fotokniha, e-shop/e-commerce, zpracování digitální fotografie) a při zefektivňování vnitrofiremních procesů v oblasti výroby, logistiky a centrálního pokladního systému. Cílovou skupinou jsou klíčoví vedoucí pracovníci, kteří jsou odpovědni za systém vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých odděleních společnosti (střední a top management). Tito pracovníci nastavují vzdělávací systém dle strategických rozhodnutí společnosti a dle potřeb podřízených pracovníků, především v souvislosti se zaváděním nových či inovovaných produktů a služeb či vnitropodnikových procesů. Cílovou destinací bylo zvoleno Norsko, které bylo vybráno na základě srovnávání podobných trhů s fototechnikou a fotopracemi v Evropě. Partnerskou organizací bude sesterská společnost Japan Photo Holding Norge AS, která je největším zpracovatelem fotografií v Norsku, používá však naprosto odlišný systém řízení vnitrofiremních procesů a vzdělávání zaměstnanců, než jaký je nastaven ve společnosti CeWe Color, a.s. Mobilita bude realizovaná jak v sesterské společnosti v Oslu (inovace ve výrobě a použitých technologií, řízení vnitrofiremních procesů při zavádění nových produktů a služeb na trhu a s tím související nastavení systému vzdělávání, B2B procesy), tak na maloobchodních pobočkách a oddělených výrobních divizí sesterské společnosti po celém Norsku (zpětná vazba - efektivita vnitropodnikových procesů a systému vzdělávání, variace nabídky produktů a služeb B2C - osobní prodej versus e-commerce). Očekávaným výstupem projektu Mobility VETPRO je získání nových informací, poznatků a přístupů k inovacím v oblasti řízení vnitropodnikových procesů a s tím související nastavení systému vzdělávání při zavádění nových výrobků a služeb na trh. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Zahraniční zkušenosti CITRIN - sdružení pro osobní rozvoj, Praha 4 FOYLE LANGUAGE SCHOOL Ltd, Derry City (Velká Británie) Projektový záměr vychází ze skutečnosti, že absolventi odborných škol velmi těžko získávají zaměstnání bez předchozí praxe. Pro projekt byla zvolena cílová skupina deseti absolventů Vyšší odborné školy umění a reklamy. Právě u takto specializovaných studijních oborů zahraniční praxe výrazně zvýší konkurenceschopnost a šanci nalézt odpovídající uplatnění na trhu práce v ČR i v dalších zemích EU, což dokládají zkušenosti účastníků, kteří stáž absolvovali v rámci předchozího projektu. Charakter práce těchto profesí je unifikovaný a probíhá všude ve světě prakticky stejně za použití stejných nástrojů (software atd.), což usnadňuje umístění účastníků v zahraničních reklamních agenturách, grafických a DTP studiích, vydavatelstvích apod., a zvyšuje přínos stáže. Všichni účastníci budou vysláni na čtyřtýdenní pobyty do Velké Británie. Výběr absolventů VOŠ, kteří jsou nyní studenty posledního ročníku školy, proběhl ve spolupráci s pedagogy schopnými posoudit jejich odborné znalosti, kompetence, včetně jazykových, a osobnostní předpoklady. Účastníci byli o projektu podrobně informováni a před odjezdem jim bude poskytnuta jazyková a kulturní příprava. Absolvují rovněž pracovní diagnostiku COMDI, speciální osobnostní test hodnotící předpoklady pro absolvování dlouhodobé stáže v zahraničí. Je zajištěn dostatečný počet náhradníků. Sdružení CITRIN je členem evropské sítě mobilitních agentur, v jejímž rámci spolupracuje se zahraničními partnery. V průběhu přípravy žádosti byl naplánován harmonogram, projektové řízení, zodpovědnost partnerů, monitoring, evaluace. Evaluace s ohledem na cílovou skupinu absolventů proběhne ve dvou etapách: první etapa po návratu, druhá etapa s tříměsíčním odstupem, kdy již bude možné vyhodnotit dopad stáže na pracovní uplatnění. Diseminaci zajistí sdružení CITRIN na národní a sektorální úrovni pro odbornou veřejnost. Účastníci projektu budou šířit výsledky a zkušenosti neformálně mezi svými kolegy a spolužáky. CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/ Podpora inovací a zvyšování kvality a efektivity odborného jazykového vzdělávání dospělých Cloverleaf spol. s r. o., Moravská Ostrava Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Plymouth (Velká Británie) 14 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR

15 projekty mobility Cílem předkládaného projektu je podpora inovací a zvýšení kvality a efektivity odborného jazykového vzdělávání dospělých v Moravskoslezském kraji aplikovaném společností Cloverleaf, potažmo jejími lektory, prostřednictvím výměny zkušeností a zdokonalení kvalifikace skupiny osm lektorů odborného jazykového vzdělávání dospělých (výuka odborné angličtiny). Projektová žádost se zaměřuje na problematiku metodiky odborného jazykového vzdělávání dospělých (zaměření na anglickou výuku) včetně výuky cizinců. Jedná se o oblast, ve které se společnost Cloverleaf a její lektoři potýkají s problémy, které by bylo možné prostřednictvím účasti v zahraničních mobilitách odstranit, a zkvalitnit a zefektivnit tak odbornou jazykovou výuku prostřednictvím získání nových zkušeností a informací, jichž bude moci být využito pro vytvoření nových metodických postupů a nových studijních materiálů. V současné době společnost nedisponuje pevnými metodickými postupy, dokumenty a studijními materiály. Každý lektor si stanovuje obsah odborné jazykové výuky včetně postupu sám dle individuálních požadavků klienta. Projekt poskytne příležitost tuto oblast zkvalitnit a zefektivnit prostřednictvím využití dobré zahraniční praxe. Získané zkušenosti budou využity i pro výuku cizinců, ke kterým je potřeba přistupovat metodicky částečně odlišně. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výměny zkušeností a informací se zahraničními odborníky, s lektory a řídícími pracovníky zejména soukromých, ale i státních jazykových škol vzdělávajících dospělé v oblasti odborného jazykového vzdělávání, osvojením a přenosem nových efektivních metod, technik a postupů a využitím dobré praxe v ČR. Absolventi mobility získají cenné informace a zdroje pro inovaci či vytvoření efektivních metodik a studijních materiálů pro vedení odborného jazykového vzdělávání týkajícího se různých oborů působení a postavení studentů. Získané poznatky poté využijí ve své výuce a prostřednictvím evaluace a diseminace projektu předají cenné informace a zkušenosti dalším lektorům odborného jazykového vzdělávání. CZ/13/LLP-LdV/PLM/ Evropské odborné stáže pro osoby na trhu práce 2013 Czech-us v.o.s., Praha 1 AFEC Europe, Paris (Francie) International House Newcastle, Newcastle Upon Tyne (Velká Británie) Irish Education Partners, Dublin (Irsko) Professionals UK, Brighton (Velká Británie) SERVICE INTERNSHIP CONSULTING, S.L., Málaga (Španělsko) Sheffield Centre Group, Madrid (Španělsko) Stages UK, Brighton & Hove (Velká Británie) Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK, Plymouth (Velká Británie) Všeobecným cílem projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě a také podpořit studium moderních cizích jazyků. Specifickým cílem projektu je zrealizovat stáže, které budou připraveny především pro nezaměstnané v evidenci Úřadu práce a to tak, že tyto specifikované podporované skupiny budou představovat alespoň 75 % všech účastníků projektu, s cílem bližšího propojení vzdělávání s praxí. Projekt je zaměřený na zvýšení profesní kvalifikace a podpory mobility pracovní síly v rámci EU. Umístění účastníků na vhodné stáže jim napomůže rozvíjet jejich osobní potenciál a podpoří snižování nezaměstnanosti. Celkový plánovaný počet účastníků je dvacet tři osob, které budou mít možnost, dle svého zájmu, zvýšit svoji profesní kvalifikaci v několika oblastech vzdělávání (marketing, obchod a správa, řízení a správa, finančnictví, účetnictví, výpočetní technika, design, právo, stavebnictví, či strojírenství). V rámci projektu je dohodnuta spolupráce s osmi partnery ze čtyř států. Všechny partnerské přijímací organizace mají v projektu roli zprostředkujícího partnera a mají dlouholeté zkušenosti s programem Leonardo da Vinci. Potenciální zájemci a budoucí účastníci budou informováni především prostřednictvím webových stránek vysílající organizace, přednášek na středních a vysokých školách, portálů práce, prostřednictvím cíleného oslovení vybraných středních škol a úřadů práce. Účastníci budou vybíráni dle jasných výběrových kritérií: znalost příslušného jazyka - úroveň B1 - C1 (pro účastníky, kteří nemají dostatečnou jazykovou vybavenost, bude zprostředkován jazykový kurz a bude provedeno následné přezkoušení); odborných znalostí - dle nabízených oblastí vzdělávání; obecného přehledu o společenském, kulturním a veřejném životě v zemi přijímací organizace. Účastníci po absolvování mobility budou mít lepší pozici na trhu práce, zvýšenou profesní kvalifikaci, znalosti a zkušenosti a budou znamenat zvýšení atraktivity pracovní síly pro zaměstnavatele. CZ/13/LLP-LdV/IVT/ GARDEN TOUR - zahradnické stáže v podmínkách zahraničních firem 15

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV/IVT/134003 Střední škola Kostka s.r.o. Stáž studentů cestovního ruchu IVT Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín 47396 Projekt Stáž studentů

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV//134001 Střední škola obchodu a služeb, Ústí Praxe v cestovním ruchu v SRN nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace Keplerova

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o.

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více