3 vladařova moc. Jezdecká pečeť Viléma z Rožmberka. Ukázka přivěšení pečeti k pergamenové listině. Státní oblastní archiv v Třeboni.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 vladařova moc. Jezdecká pečeť Viléma z Rožmberka. Ukázka přivěšení pečeti k pergamenové listině. Státní oblastní archiv v Třeboni."

Transkript

1 3 VLADAŘOVA MOC V roce 1545 si desetiletý Vilém z Rožmberka podle dobového zvyku zvolil heslo, které mělo ve zkratce vyjadřovat jeho hlavní životní zásadu. 1 Ač byl chráněncem pasovského biskupa, nesáhl po některém z křesťanských úsloví, jež by symbolizovalo jeho postoj k náboženství. Nezvolil si ani žádné z citově jímavých nebo útěšných zvolání, v jakých si libovali jeho současníci. Čerpal z antické moudrosti, kterou mu přibližovala výuka na katedrální škole, nejspíše ze Suetoniova Životopisu božského Augusta, četby jistě vhodné pro mladého aristokrata. Císařovo oblíbené rčení Speude bradeós převzal ovšem ve formě latinské sentence Festina lente Pospíchej pomalu!, která i v upravené německé podobě Eile mit Vernunft Pospíchej s rozumem! 2 odrážela vyhraněný sklon k racionalismu a cílevědomé uvážlivosti. Bezprostředních podnětů této volby se můžeme nanejvýš dohadovat. Jisté však je, že volba neodrážela okamžitý rozmar, nýbrž převládající životní pocit. Vilém také po většinu života zůstával svému heslu věrný, neboť uvážlivá zdrženlivost se stala společným jmenovatelem jeho mnohostranné politické činnosti. Okamžiků, kdy z této role vypadl, lze nalézt jen několik. Jeden z nich patří ovšem k samému počátku Vilémova vladařství. 58

2 3 vladařova moc Jezdecká pečeť Viléma z Rožmberka. Ukázka přivěšení pečeti k pergamenové listině. Státní oblastní archiv v Třeboni. Převzetí vlády nad největším šlechtickým dominiem v Čechách bylo pro šestnáctiletého mladíka natolik vzrušující událostí, že zapomněl na dobrá předsevzetí a podlehl nedočkavosti. Koncem března 1551 získal od krále Ferdinanda I. list, ukládající oběma zbylým poručníkům, aby při svatém Jiří, podle tehdejšího kalendáře 23. dubna, předali pravoplatnému dědici jeho majetek. 3 Hrabě Jeroným Šlik, ležící na smrtelném loži, pro těžkú a nesnesitedlnú nemoc svú více na onen svět než na tento hleděv, bez odpornosti mocný list od sebe vzdal. 4 Zato Oldřich Holický ze Šternberka s rezignací na rožmberské poručnictví příliš nepospíchal. Omlouval se nemocí svého starého otce, který vskutku zanedlouho skonal, i vlastní chorobou a žádal o odklad. Za takových okolností se jistě slušelo vyčkat příjezdu poručníka na českokrumlovský zámek a odměnit jej alespoň účastí na slavnostním nástupu nového vladaře. 5 Vždyť Šternberk se po několik let poctivě staral o rožmberský majetek a kromě zákonem předepsaného formálního poděkování si skutečně zasloužil i upřímnou vděčnost. 59

3 vilém z rožmberka ČESKÝ STÁT V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ (s vyznačením rožmberského majetku kolem roku 1592) Avšak nad společenskými ohledy tentokrát převládla Vilémova netrpělivost. Nástup vladařství sice odložil o tři týdny, ale zároveň rozhodně prohlásil, že déle čekat nebude. Poněvadž se Oldřich Holický ve stanovené lhůtě neuzdravil, a snad ani neměl chuť za takových okolností Viléma navštívit, vzdal se poručnictví v nepřítomnosti. Místo sebe vyslal dva zplnomocněné rytíře, kteří se 12. května 1551 zúčastnili slavnostního nastolení nového rožmberského vladaře. Vilém Oldřichovi písemně poděkoval a slíbil, že se bude za všechno, což jste k dobrému a užitečnému mému a bratra mého (Petra Voka) v mé mladosti pracovati ráčili, rád dobrým přátelstvím odplacovati a odsluhovati. 6 Stín mladické nerozvážnosti tím ze svého postupu nesmyl, ale Oldřich Holický nepostrádal velkorysost a uměl se přizpůsobit nové skutečnosti. Přátelské styky mezi Rožmberky a Šternberky díky tomu neutrpěly a obstály i v příštích zkouškách. 60

4 3 vladařova moc V půli května roku 1551 zahájil Vilém z Rožmberka své více než čtyřicetileté vladařství. Za tuto dobu se jeho država rozšířila ziskem nových statků do středních, jihozápadních a severních Čech, dokonce i do Slezska. Avšak mocenským těžištěm trvale zůstávala mohutná, téměř souvislá država v jižních Čechách. Patřila k ní panství českokrumlovské, třeboňské, rožmberské, novohradské, helfenburské, choustnické, želečské, miličínské a drslavické, dále rozlehlá klášterní panství vyšebrodských a zlatokorunských cisterciáků, třeboňských a borovanských augustiniánů, českokrumlovských minoritů a klarisek, stejně jako bohatě nadané panství fary v Českém Krumlově. Jihočeská država zahrnovala vedle stovek vesnic asi čtyři desítky měst a městeček, mezi nimiž vynikala správní střediska Český Krumlov a Třeboň i bohaté Prachatice, které těžily z výhodné polohy na mezinárodní obchodní trase Zlaté stezce. 7 Rožmberské dominium, k němuž na rakouské straně hranic poblíž Vyššího Brodu patřilo ještě lenní panství Haslach, mělo asi osedlých, to znamená samostatně hospodařících usedlíků. Připočteme-li členy rodin těchto daňových poplatníků a neusedlou čeleď, dospějeme k odhadu poddaných. Toto číslo, pro polovinu 16. století nutně jen přibližné, doceníme teprve v porovnání s tehdejší zalidněností království. Střízlivé odhady udávají něco přes milion obyvatel v celé zemi, takže už ve svém výchozím stavu z roku 1551 zaujímala rožmberská država zhruba šest až sedm procent veškeré populace Čech. Šestnáctiletý Vilém z Rožmberka se tedy stával přímou vrchností asi patnáctiny obyvatelstva Českého království. 8 Výjimečnému rozsahu dominia odpovídal složitý, ale poměrně účinný správní systém, který vytvářel pevné právní a finanční vazby mezi vrchností a poddanými. Sahal od rožmberského vladaře k poslednímu hospodáři, od česko-rakouského pomezí až na Táborsko. Vilém převzal pokročilý administrativní aparát jako součást dědictví po předcích a v součinnosti se svými úředníky jej zdokonaloval tak, aby co nejlépe odpovídal jeho představám i potřebám rozvinutého šlechtického velkostatku na prahu novověku. V prvním desetiletí svého vladařství se také nejvýrazněji podílel na dílčích proměnách tohoto správního systému. 9 Ústřední nerv celého dominia představovala tehdy rožmberská kancelář na českokrumlovském zámku. V jejím čele stál po dlouhé období let rytíř Václav Albín z Helfenburka, schopný a zkušený organizátor, který na oddané službě Rožmberkům 61

5 vilém z rožmberka založil vlastní kariéru i vzestup dalších členů své jinak nezámožné rodiny. 10 Za Václava Albína vyvrcholila pravomoc kancléře, jemuž podléhali dva sekretáři, český a německý, několik listovních písařů a zprostředkovaně také další úředníci dominia. Druhý významný článek centrální administrativy tvořila rožmberská komora, určená ke správě financí. Její přednosta, komorní písař neboli komorník, shromažďoval a evidoval vladařovy příjmy, ale sám z nich nesměl nic vydávat a navíc byl soustavně kontrolován kanceláří. Ochrana hotovosti spočívala na bedrech truhelního písaře, nazývaného podle truhlic, do nichž pod dva zámky ukládal panské peníze. Při Vilémových častých cestách se o pohotovou finanční rezervu a její využívání staral pocestní písař, který jinak za vladařova pobytu na Českém Krumlově bděl spolu s kuchmistrem nad zásobováním dvora potravinami. Podle představ vrchnosti mělo veškeré hospodaření s penězi probíhat naprosto korektně a kontrolovaně, skutečnost však byla mnohem složitější. Neboť někteří úředníci projevili neobyčejnou vynalézavost při nacházení způsobů, jak neprůhlednou manipulací se svěřenými financemi vrchovatě naplnit i vlastní měšce. 11 V blízkosti vladaře působilo také několik čestných dvorských hodnostářů. Hofmistr a maršálek udržovali velmožský dvůr a rezidenci na patřičné reprezentativní úrovni, zatímco štolmistr dohlížel na vladařovy koně, kočáry a příslušné služebnictvo. Tito úředníci a hodnostáři požívali na rožmberském dvoře velké vážnosti a byli štědře odměňováni penězi, důstojným ubytováním a vybranou stravou, naturáliemi, obrokem pro koně i šatstvem, někdy také nemovitostmi nebo podporou snah o stavovské povýšení. O úřednická místa se ucházeli měšťané, ale také četní šlechtici. Členové panských rodů nejčastěji zaujímali přední dvorské hodnosti, nižší šlechtici a měšťané se stávali výkonnými úředníky na vladařově dvoře i na jednotlivých panstvích. Skladba rožmberského dvora nevznikala nahodile a nebyla ani zvláštností jihočeských velmožů. Od středověku postupně vyrůstala z nutnosti zajistit základní potřeby velmože, počínaje jeho stravováním, ošacením či bydlením a konče nezbytnou přepravou za pomoci koňských sil. Zároveň však byla výrazem společenské reprezentace čelných aristokratů v míře, jakou dovolovaly jejich finanční možnosti. Vladařské sebevědomí vedlo už starší Rožmberky, a tím spíše samotného Viléma, k budování knížecí državy způsobem, který připomínal postavení panovníka a pojetí zemské správy. Rožmberská 62

6 3 vladařova moc Hrdelní soudnictví a tresty na počátku novověku. Německý dřevořez z roku kancelář a komora se staly skrovnějším protějškem hlavních úřadů Českého království, tituly hofmistra, maršálka a kancléře důvěrně připomínaly hodnosti trojice ze sboru nejvyšších zemských úředníků. Titulaturou i důstojným vystupováním měli dvořané a úředníci zvyšovat společenskou prestiž rožmberského vladaře, ale základní smysl jejich činnosti spočíval v zajišťování spolehlivého chodu celého správního a hospodářského ústrojí. Na něm totiž záviselo pevné mocenské postavení vladaře, stejně jako dosahování co nejvyššího výnosu z práce poddaných obyvatel na panstvích, ve městech, městečkách a na vesnicích. Rožmberské dominium se administrativně členilo na panství, která tvořila hospodářsky soudržné územní celky kolem významných hradů či zámků, tvrzí a klášterů. Rozlohou a lidnatostí mezi nimi vynikalo panství českokrumlovské s více než 3200 osedlými. 12 Nejvyšším zástupcem vladaře byl na každém panství hejtman, vybavený širokou pravomocí v politických, vojenských, hospodářských, 63

7 vilém z rožmberka policejních a soudních záležitostech. Všechny své kolegy předčil právě českokrumlovský hejtman, který měl nejblíže k vladaři a stal se zároveň vrchním hejtmanem celé rožmberské državy. V péči o hospodářství pomáhal každému hejtmanovi purkrabí. Jemu příslušela také péče o hrad či zámek, v němž se soustředila vrchnostenská správa panství. Chod jednotlivých hospodářských odvětví organizačně zajišťovali specializovaní úředníci písaři důchodní (pro finance), obroční (pro rostlinnou výrobu), porybní (pro rybníkářství), pivovarní a další. Hejtmanovi, purkrabímu a písařům podléhal nižší výkonný personál, k němuž patřili fišmistři či porybní, sládci, pivovarníci, mlynáři, polesní, lovčí, hajní, početné služebnictvo na zámcích i šafáři a šafářky s čeledí na vrchnostenských dvorech. Nižší úředníci pocházeli většinou z řad měšťanů a poddaných. Služební vztah vytvářel jejich těsnou existenční a právní závislost na vrchnosti. Toto pevné sepětí vyjadřovala přísaha, kterou se služebník zavazoval k věrnosti a poslušnosti, a pokud se proti přísaze provinil, vydával se pánovi na milost a nemilost. Většina rožmberských zaměstnanců si věrnou nebo alespoň právně nenapadnutelnou službou zajistila dobré živobytí, mnozí byli obdarováni nebo jim pán za odměnu vystrojil nákladnou svatební hostinu. Avšak někteří služebníci a úředníci se dopouštěli zpronevěr i jiných nepravostí, a když tím či jiným způsobem rozhněvali vrchnost nebo její mocné zástupce, nabývala platnosti nesmlouvavá slova přísahy: Tehdy aby Jeho Milost pán ráčil tu moc míti, na hrdlo, všechen statek náš sáhnouti. 13 Nejeden z nižších rožmberských služebníků, zvláště když se dopustil majetkových přehmatů, skutečně skončil ve vězení, nebo dokonce na popravišti. Podstatná část rožmberských poddaných žila na venkově a odváděla vrchnosti předepsanou rentu, převážně v peněžní podobě. Roboty byly v druhé polovině 16. století ještě vcelku mírné a nepřevyšovaly několik dnů do roka, ale už za Vilémovy vlády se jejich rozsah začal pozvolna zvyšovat. Vilém z Rožmberka měl zájem na prosperitě poddanského hospodářství, neboť jen ekonomicky zdatní poddaní mohli řádně plnit své povinnosti a dodávat do rožmberských měst dostatek levných potravin, surovin pro řemeslnou výrobu i jiných potřeb. Na jejich kupní síle závisel také výnos vrchnostenských podniků, poněvadž pouze dobře situovaní sedláci a měšťané mohli v dostatečné míře kupovat za stanovenou cenu panské pivo, ryby a další výrobky. 64

8 3 vladařova moc Stejně jako ostatní šlechtické vrchnosti hleděl i předposlední Rožmberk na poddaného hospodáře především jako na zdroj vlastního finančního zisku, a podle toho usměrňoval ekonomickou činnost a celý život poddaných tak, aby byl tento zisk co nejvydatnější. Proto se snažil upevnit vesnickou správu způsobem, který nutil poddaného k větší kázni, vystavoval jej soustavné kontrole a vedl ho k zvýšenému pracovnímu úsilí. Přitom však nedovoloval poddanému výsledky vlastní práce libovolně zpeněžit. Přikazoval mu dovážet zboží výlučně na městské trhy v rámci panství a prodávat je vrchnosti nebo rožmberským měšťanům za nižší ceny, než jaké rolníkovi nabízeli překupníci z královských měst nebo ze zahraničí. 14 Poddanství mělo vedle hospodářského také svůj administrativní a právní rozměr. Ve všech ohledech to byla jednostranná podřízenost poddaného člověka vrchnosti, která byla vyvažována vrchnostenskou ochranou proti zvůli jiných šlechticů či vnějších nepřátel. V důležitějších rozhodnutích podléhali vesničtí poddaní panským úředníkům jako zástupcům rožmberského vladaře. Ale čím delší byla cesta od poddaného k hejtmanovi, tím výrazněji vystupovala do popředí jeho podřízenost místní administrativě. Představovali ji rychtář a vesničtí konšelé, kteří působili v obvodu rychtářství. Jen na českokrumlovském panství bylo tehdy kolem třiceti rychtářských okrsků, zpravidla s větším počtem obcí. V nich se většinou odehrával veškerý právní život tamních sedláků. Rychtáře a konšely v poctivosti mějte a jim poslušni buďte, opakovaně nařizovaly instrukce platné ve Vilémově době. 15 Rychtáři měli ve svých okrscích nižší správní a soudní pravomoc v mnoha záležitostech všedního života. Starali se o převody nemovitostí a vyrovnávání dluhů, o evidenci obyvatelstva a o sirotky, usměrňovali mezilidské vztahy a dbali o dodržování dobových mravnostních zásad. Provinilce mohli trestat pokutami nebo vězením, ale rozhodování o všech závažných přečinech, jakými bylo ohrožení života a majetku nebo čarování, si vyhradila vrchnost a její vyšší úředníci. Stěžejní úkol vesnické správy spočíval v obhajobě a prosazování zájmů vrchnosti na místní úrovni. Nešlo jen o vybírání poplatků a pokut, či ochranu panského majetku, zejména o stíhání lesního a vodního pychu, kde platila jednoduchá zásada: Kdož bude usvědčen, vis aneb se vyplať! 16 V nedostatku jiných sdělovacích prostředků sloužili rychtáři jako převodní článek mezi vrchností a poddanými. Svolávali rolníky na shromáždění, kde jim sdělovali vrchnostenská 65

9 vilém z rožmberka Selský dvorec s obytným stavením a hnojištěm. Dřevořez z Fabulí Ezopových (Prostějov 1557). nařízení, a pokud se některý hospodář na hromadu nedostavil, brzy se dočkal pokuty. Trest postihl každého, kdo řádně nehospodařil nebo kdo byl přistižen při prodeji svých výrobků jinde než na stanoveném trhu, každého, kdo se podle dobových měřítek obohacoval na účet pána. Rychtáři a konšelé měli takové projevy soustavně potírat, ale ani jim ostatně také jen poddaným sedlákům vladař příliš nedůvěřoval. Počátkem roku 1553 proto zřídil úřad pojezdného, který kontroloval přímo ve vesnicích obchodní činnost poddaných a stal se hrozbou nejen pro podnikavé rolníky, ale i pro shovívavé rychtáře. 17 Sklon šlechtických vrchností k pevnějšímu spoutání poddaných byl u nás v druhé polovině 16. století všeobecným jevem. Projevoval se v počínání jednotlivých šlechticů, stejně jako v usneseních vyšších stavů na zemském sněmu. Důkladnost, s jakou byly na počátku Vilémova vladařství sestavovány řády pro selské obyvatele dominia, nasvědčuje tomu, že se i Rožmberkovo myšlení blížilo zásadám znevolňování, které se prosadilo až po třicetileté válce. Už v instrukci z padesátých let 16. století se objevilo několik předpisů, jež v nepříznivém smyslu mířily do budoucnosti, k pobělohorskému utužení závislosti poddaného lidu. V duchu zostřených zemských zákonů 66

10 3 vladařova moc Vesničan. Dřevořez z díla S. Münstera Cosmographey (Basilej 1564). 67

11 vilém z rožmberka vladař zakazoval hospodářům zaměstnávat čeledíny, kteří uprchli z cizích panství, nařizoval stíhání nezaměstnaných povalečů a zaváděl evidenci sirotků jako levných pracovních sil. Některá ustanovení zdůrazňovala zhoršování právní situace vesničanů oproti ostatním sociálním vrstvám. Sedláci nesměli nosit ručnice, ačkoli to bylo povoleno měšťanům a zvláště obchodníkům pro obranu před zhoubci a loupežníky. 18 Ve vesnických krčmách, jimž Vilém striktně stanovil zavírací dobu na první hodinu po setmění v létě a třetí hodinu po setmění v zimě, se nesmělo prodávat víno, které se naprosto běžně objevovalo na stolech šlechty a měšťanstva. Zvláště ponižující nařízení se týkalo neprovdaných žen a dívek, jež měly být nadále kontrolovány také ve svých intimních vztazích: Poněvadž mnoho neřádův jest mezi lidmi, takoví, že mnohé děvečky i vdovy dopustíc se neřádu a obtíženy jsou, a potom potracují děti a hubí je tejně; protož jest Jeho Milosti páně poručení, aby rychtář každý to opatřil, aby každého čtvrt léta při suchých dnech všecky děvečky a dívky bývaly skrze rozumné ženy opatrovány (tj. prohlíženy), jest-li která těhotna. 19 Jakým způsobem bylo toto Vilémovo rozhodnutí uváděno v život, není blíže známo. Ostatně mravnostní komise, které podobným způsobem snižovaly lidskou důstojnost, jsou v českých městech doloženy teprve v druhé polovině 17. století. Jisté však je, že Vilém z Rožmberka s nešetrným zásahem do soukromí svých poddaných souhlasil. Třebaže měl na mysli především dobové pojetí mravnosti a ochranu života nemanželských dětí, bezděčně tu otevřel průhled do svého sociálního smýšlení. Rožmberkovo chápání společnosti bylo založeno na příkrém oddělování lidí urozených a svobodných od selských chlapů, kteří jsou sice také Božími dětmi, ale ve společenské hierarchizaci zůstávají bytostmi s naprosto jinými právy a potřebami. Vilém v tomto ohledu nebyl mezi aristokraty výjimkou, snad jen zřetelněji než většina ostatních šlechticů dával najevo svou nekonečnou nadřazenost nad poddanými. S pocitem propastné sociální rozdílnosti mezi vladařem a jeho poddaným souviselo také Vilémovo přesvědčení, že on sám je milosrdnou vrchností, a odtud plynula snaha prosazovat vlastní pojetí spravedlnosti vůči jednotlivým osobám i vůči poddanému lidu jako celku. Už roku 1562 vystupoval sedmadvacetiletý vladař nejen jako pán a ochránce, ale přímo jakožto dobrotivej a milostivej otec poddaných svých. 20 Vilém z Rožmberka často zdůrazňoval objektivní podmíněnost svých rozhodnutí a například nepopulární zákazy volného prodeje 68

12 3 vladařova moc Oráči. Dřevořez z díla S. Münstera Cosmographey (Basilej 1564). potravin vysvětloval tím, že je třeba zajistit především výživu vlastních lidí a zabránit tak nedostatku a drahotě po předchozí neúrodě. 21 Sociální myšlení a praktická činnost rožmberského vladaře ve vztahu k poddaným nebyly ostatně zdaleka jen výrazem jeho povahových rysů. Byly určeny Vilémovým pevným zakotvením v nejvyšší vrstvě stavovské společnosti a nacházely ideovou oporu v učení o božské předurčenosti jak panování a zámožnosti, tak i poslušnosti a blahoslavené chudoby. Náboženské zakotvení sociální nerovnosti ostatně zdůrazňoval také literárně činný kněz Tomáš Bavorovský, v padesátých letech Vilémův dvorní kazatel. Ve své proslulé Postile české z roku 1557 sice pohrdal slávou a mamonem a chválil chudobu, ale vzápětí prohlašoval: i ti k tomu svatému počtu přináležejí, kteříž v slávě, v bohatství, v štěstí i ve všem kochání největší chuť k slovu Božímu zachovávají, (i ti) v počet vyvolených chudých Božích se pokládají. 22 Oprávněná nadřazenost vrchnosti se měla projevit zejména v otcovském, patriarchálním vztahu pána k poddaným, ať již poslušným, či nehodným. Mnoho příležitostí k tomu skýtalo vrchnostenské soudnictví, do něhož ještě nezasahoval panovník ani zemské 69

13 vilém z rožmberka instituce a v němž si rožmberský vladař zachovával poslední slovo. Vilém z Rožmberka využil svého práva udělit odsouzencům milost hned při nástupu na vladařský stolec, kdy všecky a všelijaké vězně po všech panstvích pustiti a prázdna vězení učiniti rozkázal, i mnohým hrdla šenkoval (daroval), i vražedlníky na zápisy vydav. 23 Neznamenalo to jen symbolické zahájení vlády skutkem milosrdenství, ale také projev nezbytné rezignace v době, kdy pro dlouhodobé věznění nebyly vytvořeny nezbytné podmínky a kdy se ve škále trestních opatření mezi popravištěm a propuštěním na svobodu nerozevírala příliš hluboká propast. Leč Vilém dovedl také později prokazovat velkorysost a schopnost odpouštět i zjevná provinění. Poskytoval poddaným možnost odvolání a ve zvláště závažných případech si vyhrazoval konečné rozhodnutí. Nikterak nebránil vydávání kriminálních reverzů či zápisů, podle nichž byli provinilci podmínečně omilostněni a měli být skutečně trestáni jen tehdy, pokud by nevyužili nabízené příležitosti k vlastní nápravě. Vilém neodmítal ani notorické sudiče, kteří se nespokojili s výrokem nižších stolic a třebas i v tuctovém sporu o majetek požadovali rozsouzení od samotného vladaře. 24 Dovedl však být neúprosný, jestliže se poddaný nebo svobodník žijící v okruhu rožmberského dominia dotkl Rožmberkových práv na některém z jeho citlivých míst. 25 Vladař zasahoval velmi přísně proti škůdcům lesů a zvěře, jež byly bohatstvím a pýchou, ale také vděčným zdrojem zábavy každého zámožnějšího šlechtice. Názorně o tom vypovídá tragický osud svobodnické rodiny Václava Přemila ze Zubčic na Českokrumlovsku. Vilém nelítostně stíhal Přemila za nedovolené chytání zajíců na rožmberských pozemcích, 26 a když pachatele na cestě k soudu do Prahy kam patřil jako poddaný krále zavraždili loupežníci, přenesl veškerý hněv na jeho manželku. Avšak Dorota Přemilová neměla peníze na zaplacení pokuty a Vilém ji dal před Vánocemi 1552 uvěznit v českokrumlovské šatlavě přesto, že jí uplynulo teprve několik týdnů od porodu. Dodatečné propuštění nešťastné vdovy, k němuž došlo s ohledem na sirotky o tři dny později, nemohlo už nic změnit na podstatě tohoto tvrdého zákroku. 27 Platné právo stálo jednoznačně na straně vladaře, pro něhož výnos pokuty nebyl ani zdaleka tak důležitý jako ohlas trestu na veřejnosti. Vilém chtěl především zastrašit pytláky a uchránit před nimi své lesy. Zároveň však dával najevo nesmiřitelný vztah k svobodníkům, poddaným českého krále, kteří se výsadním postavením 70

14 3 vladařova moc Mlácení obilí. Dřevořez z díla S. Münstera Cosmographey (Basilej 1564). odlišovali od ostatních sedláků, a narušovali tak celistvost rožmberské državy. Nepřátelství vladaře k svobodníkům se neomezilo na jedinou smutnou epizodu. Trvalo dále a prohlubovalo se snahami svobodníků založit vlastní výrobu piva a konkurovat tímto způsobem šlechtickému velkostatku. Síly soupeřících stran byly ovšem nesouměřitelné, neboť svobodníci postrádali důslednou podporu ze strany panovníka. O čtvrtstoletí později, roku 1579, se Vilémovi z Rožmberka podařilo rozhodnout vleklý zápas ve vlastní prospěch. Se souhlasem Rudolfa II., který přestal chránit královské sedláky na jihu Čech, získal svobodníky do dědičného vlastnictví a proměnil je ve své poddané. 28 Vedle zemědělců tvořili druhou rozhodující část rožmberských poddaných obyvatelé měst a městeček. Třebaže na rozdíl od usedlíků v královských městech nebyli osobně svobodní, požívali mnoha městských výsad a právního postavení podstatně příznivějšího než vesničané. 71

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

c) Podrobný výklad soudnictví

c) Podrobný výklad soudnictví c) Podrobný výklad soudnictví 1. Smírčí soud Smírčí soudce je soudce, který je občanu nejblíže. Jmenuje ho král v souladu s ústavou. V Belgii je sto osmdesát sedm smírčích soudů. V každém soudním kantonu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury 5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury Rozvoj skutečné gastronomie je až věcí městské kultury. Ta navíc jeví zhruba stoleté zpoždění proti vývoji prostorové, sociální a ekonomické jednotky,

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo začal po husitských válkách vydávat tištěné knihy? Husitští hejtmani. Český král. Čeští bratři. 2. Proč na konci 15. století opouštějí šlechtici hrady? Hrady ztratily obranný smysl. Hrady byly příliš

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám)

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) 01 Obrázek rodokmenu rožmberského rodu, jehož autorem je bibliografií mnohokrát jmenovaný archivář Václav Březan. Genealogické dílo pochází z doby okolo

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.;

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.; Vývoj držav rodu Eggenbergů v jižních Čechách Znak knížat z Eggenberga V dalších letech pak příslušníci eggenbergského rodu získali řadu panství a statků, jakož i menších realit, které budou postupně níže

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích

Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Aspekty hospodaření na soukromých lesních majetcích Historický nástin vývoje vlastnictví lesů do roku 1938 Ing. Gabzdil Charakteristika historického vývoje vlastnictví lesů Lesy byly na počátku historické

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Historie české správy Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158.

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. 16 I. Český stát za panování Přemyslovců 2) Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

CZ.1.07/1.1.02/03.0064

CZ.1.07/1.1.02/03.0064 Materiál pro domácí VY_06_Vla5E_9 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Změna zřizovací listiny

Změna zřizovací listiny Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4.5. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovala: Šárka Řehořová, vedoucí odboru Předkládá: Mgr. David Šimek Změna zřizovací listiny Město Svitavy

Více

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4

Vývoj péče o lesní majetky v českých zemích. Modul 8 - HÚL 4 v českých zemích Modul 8 - HÚL 4 Současná podoba středoevropských lesů je silně ovlivněna dlouhodobou činností člověka, který se v české kotlině usadil jako zemědělec natrvalo již ve 4. tisíciletí př.

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více