Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví."

Transkript

1 1

2 2 Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví. Letecký pohled na Černou v Pošumaví.

3 3 12.března 25.března 2.dubna 9.dubna 15.dubna 30.dubna 30.dubna 13.května 14.května 28.května 4.června 4.června června 23.června 24.června Průběh vybraných událostí roku. Dětský maškarní karneval pořádala TJ Černá v Pošumaví. Zdobení velikonočního stromu před Obecním úřadem. Vítání dětí ve spolkové místnosti SPOZ. Zájezd do bavorských termálních lázní Bad Füssing pořádá OÚ. Turnaj dvojic ve stolním tenise pořádal Wizard s club. Slet čarodějnic a čarodějŧ od OÚ k hasičské zbrojnici. Stavění obecní májky u hasičské zbrojnice poříádají Hasiči. Oslavy Dne Matek ve spolkové místnosti OÚ pořádá SPOZ. Setkání seniorŧ v hotelu Racek pořádá SPOZ. Setkání motoristŧ a karavanistŧ v Jč.autokempu Na terasách. Oslavy Dětského dne- Procházka pohádkovým lesem. Kácení obecní májky u hasičské zbrojnice. Sraz vozŧ Tatra na Bliţné. Ukázkový výcvik leteckých a vodních záchranářŧ ze tří zemí v Dolní Vltavici. Vzdělávací den pro děti v Černé v Pošumaví pořádá OÚ června 40.ročník Modré stuhy Lipna pořádá TJ Jachting Černá. 2 5.července Mezinárodní mistrovství ČR v jachtingu pořádá TJ Jachting Černá. 3.července 7.července 9.července 9.července 10.července 12.července 15.července Peep Show Zdeňka Izera a Petra Freunda pořádá Letní kino Černá. Mezinárodní mistrovství ČR v jachtingu pořádá TJ Jachting Černá Celodenní program Radia Faktor s vodním fotbálkem Hotel Racek Syrinx Prachatice hity 80.a 90.let v Pipi grillu. Pohádka Popelka uvádí studio Dell Arte Č.Budějovice v MŠ. Taneční párty hraje Rivestream blues band Č.Budějovice na pláţi. Taneční párty hraje Papouškovo sirotci v Hotelu Racek.

4 července Otevření hraničního přechodu Kyselov Diendorf. 17.července 20.července 20.července 24.července 29.července Kouzelná kulička Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Papy Brŧţka v Mateřské škole. Vystoupení pěveckého sboru Musica Viva + Quattro Boemi v kostele Černá. Bluegrassový večer se skupinou Urquel Brothers v restauraci U Honzy. Piráti představení se šermem skupiny historického šermu Bratři z Rŧţe Český Krumlov v Mateřské škole Koncert písničkáře a herce Jiřího Schmitzera v Letním kině. 31.července Sněhurka pohádka v provedení Studia Dell Arte Č.Budějovice v Mateřské škole. 3.srpna Sportovní odpoledne s firmou Outdoor and Training sportovní hry na pláţi 5.srpna Babouci koncert jihočeské dechovky v Hotelu Racek. 10.srpna 12.srpna 13.srpna 16.srpna 24.září 12.listopadu 3.prosince 4.prosince 16.prosince 17.prosince 20.prosince Corso live music band popové hity posledního desetiletí v Hotelu Racek. Taneční párty hrají Rivestream blues band Č.B, PJ s Music Box Č.B.-funky-rock, Gin-fis-rock. na pláţi Párty Radia Faktor s vodním fotbálkem Hotel Racek KOA Brno, koncert zpěvačky Zuzany Navarové Letní kino. Sraz vozŧ z bývalé NDR v Hotelu Racek. Vítání dětí na OÚ ve spolkové místnosti. Zájezd do divadla Brodway Praha muzikál Tři mušketýři. Rozsvícení vánočního stromu v parčíku před ubytovnou. Adventní koncert v místním kostele- MŠ,ZŠ,HŠ. Obecní setkání v Hotelu Racek. Vánoční besídka pro seniory ve spolkové místnosti OÚ. 24.prosince Setkání na rakousko-české hranici v Kyselově a přivezení Betlémského světla. Tučně tištěná data součást LÉTA V ČERNÉ V POŠUMAVÍ.

5 5 Obecní úřad a zastupitelstvo. Zasedání zastupitelstva obce. Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2005 se uskutečnilo dne a bylo od zvolení tohoto zastupitelstva celkem 31. V roce 2005 takto zastupitelstvo zasedalo 9x a zabývalo se všemi nutnými a potřebnými záleţitostmi, které přináší rozvoj obce a její kaţdodenní fungování. Nejpočetnějšími body na programu zasedání však bylo jednání o prodeji pozemkŧ a dalších nemovitostí, či jejich částí, případně ţádostmi o sníţení ceny a podobně.tím se zastupitelé zabývali v celkem 88 případech.rovněţ pronájmy všeho druhu byly řešeny na zasedáních celkem 24x. Všech devíti zasedání se zúčastnili zastupitelé Voldřich,Čerkl, Daňová, Přibyl a Strnad, omluven 1x byli Molák a Pekárková, 3x Rŧţičková/ nemoc/ a Vladimír Marek byl 2x omluven a 1x neomluven. Plnění rozpočtu obce v roce Příjmy za rok 2004 byly rozpočtovány ve výši Kč a skutečnost činila Kč.Zvýšení příjmŧ o více neţ 200 % bylo u poloţky daně, místní poplatky, splátky pŧjček a dotace a to místo plánovaných Kč to bylo Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve výši Kč a skutečné byly Kč.Největší nákladovou poloţkou bylo odvádění a čištění odpadních vod / překročení o % - oproti rozpočtovaným Kč byla skutečnost Kč a to zejména zvýšenými náklady na opravu Čistírny odpadních vod v Černé, ale i náklady na zařízení předškolní a školní / téměř 300 %/.Výdaje na rozvoj bydlení a bytové hospodářství byly skutečně 5 mil.797 tis.kč oproti plánu 3 mil.815 tis.kč. Rozpočet obce na rok Rozpočet byl schválen na 22.zasedání zastupitelstva obce dne Byly schváleny příjmy ve výši Kč a výdaje ve výši Kč.V dalším období pak byly příjmy schváleny ve výši Kč a výdaje Kč. Na daně a poplatky se počítá s příjmem Kč, výdaje např.na rozvoj bydlení a bytové hospodářství by měly činit Kč. Na zasedání č.27 dne 29.6.bylo bez výhrad odsouhlaseno rozpočtové opatření obce č.1, ve ktrém jsou uvedeny poloţky, které výrazně překračují rozpočtované limity. Na 30.zasedání zastupitelstva dne bylo pak schváleno rozpočtové opatření č.2.k tomuto datu byly příjmy obce podle upraveného rozpočtu ve výši Kč a výdaje ve výši Kč,coţ je rozdíl Kč oproti pŧvodnímu rozdílu Kč. V následující tabulce jsou uvedeny hlavní poloţky v příjmech a výdajích v konečném plnění rozpočtu za rok P Ř Í J M Y rozpočet v Kč plnění v Kč Daně,poplatky,dotace Vnitřní obchod,sluţby a cestovní ruch Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj Nakládání s odpady Regionální a místní správa C e l k e m

6 6 V Ý D A J E rozpočet v Kč plnění v Kč Lesní hospodářství Vnitřní obchod,sluţby a cestovní ruch Pozemní komunikace Silniční doprava Odvádění a čištění odpadních vod Zařízení předškolní výchovy a Základní školy Celkem kultura Ochrana památek Sdělovací prostředky Ostatní činnost v kultuře,církev,spoz Tělovýchova Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nakládání s odpady Péče o vzhled obce a veřejná zeleň Poţární ochrana Zastupitelské orgány Celkem místní správa Ostatní finanční operace C e l k e m Finanční hospodaření obce skončilo v roce 2005 přebytkem Kč. Obecní vyhláška č.1 / Touto vyhláškou se mění a doplňuje Vyhláška č.3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ.dŧvodem je zejména zpřísnění dopadŧ na neplatiče poplatkŧ. Mění se čl.8 odst.1 v tom smyslu, ţe nebudou-li poplatky včas zaplaceny nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.obec mŧţe zvýšit nezaplacené poplatky aţ na trojnásobek. V č.10 odstavce 1 se určuje, ţe dluţné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost poplatníka, nejpozději však lze poplatek vyměřit nebo doměřit do 10 let. Územní plán obce. Po projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky schválilo zastupitelstvo obce NÁVRH ZMĚNY č.2 v Územním plánu. Územní plán byl vypracován a schválen v roce později byla na základě podnětu občanŧ projednána a schválena Změna č.1. V letošním roce na základě podnětu investorŧ a obyvatel obce posoudilo, projednalo a schválilo zastupitelstvo tyto podněty na změnu. Vytvoří se tím předpoklady pro uspokojování obyvatel na bydlení, podnikatelskou činnost, sluţby, občanskou vybavenost, rekreaci a další potřeby. Hlavním cílem je tedy řešit střety zájmŧ a problémŧ v území, upřesnit vyuţití ploch, doplnit nové plochy pro bydlení a občanskou vybavenost, upřesnit zásady dopravního uspořádání, vymezit plochy pro veřejně prospěšné stavby a podobně. Řešené území Změny č.2 se nachází na KÚ Černá v Pošumaví v těsné blízkosti chatové osady Radslav, návrh však rovněţ řeší potřebné poţadavky pro celé správní území obce.

7 7 Vyhláška Obec Černá v Pošumaví oznamuje, ţe byl zpracován návrh zadání Změny č.2 ÚPNSÚ Černá v Pošumaví. Touto vyhláškou se v souladu s ustanovením 20 ods. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, oznamuje místo a den projednání zpracovaných návrhŧ zadání, které se uskuteční dne v hodin Na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví. Zpracované zadání je vystaveno k veřejnému nahlédnutí od do na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví nebo v Projektovém ateliéru AD s.r.o. (Ing.arch.J.Daněk), Husova 4, České Budějovice, tel Termín nahlíţení (u OÚ Černá v Pošumaví) doporučujeme v úřední hodiny (o., st , út. 7, , čt., pá , polední přestávka vţdy ) mimo uvedenou dobu je třeba předem dohodnout schŧzku na tel Zároveň upozorňujeme, ţe ke zpracovanému návrhu Zadání změny č.2 ÚPNSÚ Černá v Pošumaví mŧţe kaţdý uplatnit své podněty do 15 dnŧ od posledního dne vystavení (tj. do ) k Obecnímu úřadu v Černé v Pošumaví. Vzhledem k jednoduchosti bude zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Černá v Pošumaví sloučeno ( 31 ods.2 staveb. zákona a 17 Vyhl. č.135/2001 Sb.). Tato vyhláška bude zveřejněna na úřední vývěsce od do Vyuţití pŧjček z Fondu rozvoje bydlení. Účelovou pŧjčku z Fondu rozvoje bydlení, kterou poskytuje Obec Černá v Pošumaví na opravy a údrţby domŧ soukromníkŧm a jejíţ splatnost je nejvíce 4 roky a úrok 3%, zatím mnoho občanŧ nevyuţívá. Stav účtu k Kč Příjmy Kč Výdaje Kč Stav účtu k Kč Příjmy za rok Kč - prodej BJ č.27/ Kč - úroky z účtu Kč - splátky pŧjček/brabcovi,čerklovi, Záhorovi,SVBJDBliţná,Obec Černá / Kč - úroky z pŧjček / titíţ / Výdaje za rok Kč - Záhorovi Kč - poplatek bance V roce 2005 byla tedy poskytnuta účelová pŧjčka z Fondu rozvoje bydlení pouze manţelŧm Záhorovým na opravu a rekonstrukci střechy na domě č.113 v Černé v Pošumaví. Vodné a stočné. Jednání o návrhu vodného a stočného na rok 2006 byl přítomen ekonomický ředitel 1.JVS p.ing.miloš Trnka. Oproti roku 2005 se měla cena zvýšit o 2,52 Kč z dŧvodu zvýšení cen energií, navýšení mzdových nákladŧ, zpřísnění limitŧ na vypouštění odpadních vod a s tím spojené zvýšení nákladŧ na chemikálie, vyšší náklady na opravy a udrţování vodohospodářských zařízení zdŧraznil ing.trnka. Zastupitelé ovšem s těmito tvrzeními naprosto nesouhlasili, v dlouhé a ţivé diskusi poukazovali na řadu nešvarŧ v práci 1.JVS a nakonec bylo dohodnuto,ţe neţ bude vyvoláno nové jednání, zŧstane v platnosti stará cena.

8 8 Nové jednání ještě do konce roku 2005 proběhlo a bylo rozhodnuto, ţe obec bude hradit náklady na opravu a údrţbu vodohospodářských zařízení mimo předloţenou kalkulaci nákladŧ.jedná se o částku plánovanou 1.JVS ve výši Kč, která se tak nepromítne do cen vodného a stočného. Zastupitelstvo pak schválilo cenu vodného ve výši 19,96 Kč a stočného 19,57 Kč, celkem 39,53 Kč /m3. Nájemné v obecních bytech. Podle informací pracovníkŧ Obecního úřadu činí prŧměrné nájemné v obecních bytech I.kategorie 15,20 Kč na 1 m2 plochy bytu.prŧměrná velikost bytŧ se pohybuje kolem 60 m2. Většina bytŧ je zařazena v této kategorii a u těch domŧ, kde se provedla celková rekonstrukce, tj.nová střecha, zateplení, fasáda a především topení tepelným čerpadlem došlo ke zvýšení nájemného v jednotlivých bytech 1,6x. Finanční příspěvky. Zastupitelé v roce 2005 schválili finanční příspěvky na rŧzné akce i spolkŧm a organizacím mimo obec. Jednalo se např.o: příspěvek Hokejovému klubu mládeţe Slavoj Český Krumlov ve výši Kč, ve kterém sportuje i mládeţ z naší obce. příspěvek městu Horní Planá / Kč / na financování kulturních programŧ pro seniory rovněţ i z naší obce. příspěvek na činnost Centra Adalberta Stiftera v Horní Plané / Kč /. příspěvek Zdravotnické záchranné sluţbě TRANS HOSPITAL, která pŧsobí v regionu Lipenska / Kč /. příspěvek provozovateli pojízdné prodejny Miroslav Kutlák Mark Kupf z Hořic, která zásobuje potravinami osady Mokrá a Muckov / Kč dle poţadavku /. Černá v Pošumaví na internetových stránkách. Jako kronikář si uţ v současné době nedovedu představit svou práci nejen bez počítače, ale vyuţívám i internet. Zajímalo mě tedy, kolik prostoru je na internetových stránkách věnováno naší obci. Vyhledávačem JYXO na adrese přes adresu jsem nalezl celkem odkazŧ vztahujících se k Černé v Pošumaví a 124 obrazových odkazŧ..dále bylo nalezeno 344 odkazŧ k Bliţné, 844 odkazŧ k Dolní Vltavici, 391 k Mokré, 210 k Muckovu a 402 odkazŧ k Pláničce.I k dalším názvŧm, které patří katastrálně k obci jsou vţdy určité zmínky, coţ jsem jiţ přesně nesledoval. Hraniční přechod otevřen. Ve dnech července 2005 byl opět otevřen přechod Kyselov Diendorf u příleţitosti kaţdoročního setkávání rodákŧ zejména z Dolní Vltavice. Přechod byl otevřen pro pěší, cyklisty a osobní automobily po oba dva dny vţdy od 9.00 hodin do hodin. National park centrum Lipno. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemkŧ v rozsahu m2 firmě Lipno Invest M s.r.o k uskutečnění záměru vybudovat National park centrum Lipno.Studie byla zastupiteli zhodnocena jako zajímavá, přičemţ bylo rozhodnuto odprodat pozemky za trţní cenu, aby s nimi nemohlo být dále spekulováno. Inzerát v časopise Náš venkov. Díky své poloze u Lipenského jezera je naše obec známým a vyhledávaným centrem turistŧ nejen našich, ale i zahraničních.přesto je nutné se občas připomenout a tak Obec podala inzerát do časopisu Nový venkov č.7 z července 2005.

9 9 Koupě pozemkŧ pod ČOV. Obec odkoupila od Povodí Vltavy a.s. pozemky na kterých je situováno vodohospodářské dílo Čistírna odpadních vod Černá v Pošumaví.Jedná se celkem o m2 vodních ploch, komunikací a ostatních ploch.pro nutnost příjmu případných dotací, ale i z dalších rŧzných potřebných dŧvodŧ je dobře, ţe pozemky kolem ČOV bude vlastnit obec. Pytlový svoz odpadŧ. Vzhledem k tomu, ţe kontejnerový systém není schopen bez potíţí řešit sběr separovaného odpadu, zejména plastŧ, přistoupila obec v letošním roce na pytlový svoz odpadŧ PET lahví.především v letní sezóně se hromadilo mnoţství PET lahví a proto se chtělo ulehčit kontejnérŧm. Zastupitelstvu byly předloţeny 3 varianty doplňkového pytlového svozu.bylo nakonec rozhodnuto o vyuţití varianty č. 3 tzv.kombinovaného přídělového systému pytlŧ na rodiny a chaty s moţností dokoupení na Obecním úřadě v případě, ţe přidělený počet pytlŧ nebude stačit.pytle se přidělovaly na základě zaplacení poplatkŧ za odpady. Tento systém začal platit od a jedinou podmínkou bylo zakoupení prŧhledného pytle v hodnotě 7,- Kč s logem svozové společnosti A.S.A na obci, ve kterém si občané budou shromaţďovat PET lahve doma.svoz naplněných pytlŧ bude zajištěn přímo od domu a v osadách je určeno místo vedle kontejneru na PET lahve. Zakoupení prŧhledného pytle na obci je poţadováno z dŧvodu,aby bylo moţno ihned na první pohled poznat, ţe se v pytli skutečně nacházejí pouze PET lahve a ne jiný odpad. Posléze bylo rozhodnuto, ţe kaţdá rodina dostane 8 pytlŧ zdarma a kaţdý chatař 2 pytle zdarma/v roce 2005 pouze poloviční počet / a teprve bude-li potřeba více pytlŧ pak si je musí kaţdý za cenu 7,- Kč dokoupit na OÚ.Koupit si je však kaţdopádně musí kaţdý podnikatel, který je smluvně zařazen do obecního systému nakládání s odpady. Koncem roku,kdy se dosavadní systém měl vyhodnotit, je nutno konstatovat, ţe stále bude vše pokračovat jakoby ve zkušební době.zájem lidí o přidělované prŧhledné pytle byl, i třídění lidé prováděli, ale problémy byly se svozem.svozová firma by měla tyto pytle od domovŧ odváţet zvlášť a to jiţ nestíhá.proto se pokusí Obecní úřad vystavené pytle sváţet vlastními silami a hromadit na dvoře firmy VPS Marek, kde si je firma A.S.A pak společně naloţí.objíţdění a sbírání pytlŧ samotnou svozovou firmou by bylo pro obec neúměrné finanční zatíţení.

10 10 Odběr tříděného odpadu. Autorizovaná obalová společnost EKO KOM a.s. zajišťuje na základě smlouvy pro naší obec zpětný odběr a vyuţití odpadŧ z obalŧ. Za rok 2004 vyprodukovala obec 20, 158 tun tříděných odpadŧ za které dostala od výše uvedené společnosti Kč. Třídění odpadŧ je tedy činnost nejen uţitečná, ale i finančně výhodná. Jednání mezi obcí a restituentem p.rosickým zřejmě končí. Mezi Obcí Černá v Pošumaví a restituentem p. Rosickým byla uzavřena dohoda, podle které p.rosický daruje obci pozemky o výměře 508 m2 a ukončí spory s obcí o další pozemky a to výměnou za pozemky obce o výměře cca 966 m2. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej těchto obecních pozemkŧ za 1 Kč/m2, s příslibem darování uvedených 508 m2 a ukončení soudního vymáhání dalších pozemkŧ v rámci restitucí. Směna pozemkŧ je pro obec nepřijatelná. Paní Hodrová / majitelka pozemkŧ bránící výstavbě kruhové křiţovatky v obci/ nabídla obci směnu svých šesti pozemkŧ o výměře m2 za část obecního pozemku v poměru 1 : 1 a to jak ve výměře tak i v ceně. Pozemek, který paní Hodrová poţaduje je ovšem diametrálně odlišný.zatímco pozemky nabízené k výměně jsou většinou zahrádky u rodinných domkŧ, pozemky u pošty, rŧzné uličky a podobně, poţadovaný obecní pozemek leţí u vody Lipenského jezera a je určen k podnikání a tudíţ i jeho cena je nesrovnatelně vyšší. Před časem zastupitelstvo rozhodlo, ţe pozemek prodá nejvýhodnější nabídce aţ po výstavbě silnice I/39. Pro současnou směnu pozemkŧ se tudíţ nevyslovil ani jeden zastupitel a ţádost byla zamítnuta. Poskytování informací. Podle ustanovení 18 odst.1 zákona 106/1999 Sb. je povinen Obecní úřad zabezpečit svobodný přístup k informacím a na základě ţádosti poskytnout kaţdému potřebné údaje. Ve výroční zprávě,kterou Obecní úřad zpracoval se uvádí,ţe ţádost o informace za celý rok 2005 nepodal nikdo a to ani písemně ani ústně. Ţe by kaţdému občanovi bylo vše jasné, anebo to svědčí o nezájmu, případně lhostejnosti?vţdyť i na veřejné zasedání zastupitelstva chodí mizivé procento občanŧ. Informační koutek o EU v knihovně. Od 20.listopadu 2005 je v místní obecní knihovně zprovozněn Informační koutek o Evropské unii, který bude pravidelně doplňován a aktualizován.vedle materiálŧ, které se přímo dotýkají problematiky Evropské unie a práv občanŧ EU, jsou nedílnou součástí info koutkŧ konkrétní informace a upozornění na sluţby, které mŧţe díky podpoře EU zdarma vyuţívat kaţdý z občanŧ regionu.jedná se například o bezplatné právní poradenství v lidskoprávní oblasti, jeţ díky Evropské komisi poskytuje Centrum ochrany lidských práv v Českém Krumlově pro občany celého Jihočeského kraje nebo třeba pozvánky na aktuální akce v regionu s evropskou tématikou ( veřejné přednášky, diskuse apod. ) Součástí tohoto servisu jsou i další sluţby, např.kontaktní místo v Českém Krumlově, kde mohou občané získat další informace o problematice Evropské unie.zároveň mohou vyuţít sluţeb knihovny ICOS, která je zaměřena na materiály týkající se EU a lidských práv. Informační servis o EU je poskytován za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci Koncepce informování o evropských záleţitostech v ČR a za podpory Evropské komise. Infokoutek v obecní knihovně připravilo Informační centrum občanského sektoru ICOS, Český Krumlov. / z internetových stránek Obce Černá v Pošumaví /.

11 11 Vzdělávací den pro děti. Dne 24.června 2005 od 9.00 hod. do hodin uspořádal Obecní úřad Černá v Pošumaví program, který zábavnou a nenásilnou formou seznámil děti a mládeţ s prací sloţek Integrovaného záchranného systému, tj.policie, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná sluţba, Sbory dobrovolných hasičŧ a další sloţky. Účastníci si prohlédli techniku a její vybavení, získali další vědomosti v oblasti poskytování první pomoci nejen zraněnému člověku, ale i zvířeti. Dozvěděli se, co dělat při dopravní nehodě, při poţáru, jak volat na tísňové linky, jak pomoci osobám v tísni a další. Akce se konala u pláţe tzv.malého Lipna s tímto programem: ukázka techniky všech zúčastněných rŧzné sportovní disciplíny ukázka poskytnutí první pomoci člověku zásady první pomoci zraněnému zvířeti ukázka práce psovodŧ záchrana tonoucí osoby ukázka vyproštění osob a psa z havarovaných vozidel ukázka hašení hořících vozidel ukázka práce policie / pyrotechnici,zásahová jednotka,psovodi,dopravní sluţba, potápěči/ Svou techniku předváděly : Hasičský záchranný sbor Český Krumlov; Dobrovolný hasičský sbor Černá v Pošumaví; Zdravotnická záchranná sluţba TRANS HOSPITAL; Zdravotnická záchranná sluţba územní středisko České Budějovice; Policie České republiky; Veterinární zdravotnická záchranná sluţba. Akci zahájil starosta Černé v Pošumaví p.jan Voldřich, počasí ten den bylo skutečné pěkné a tak se vedle Základních škol z Černé, z Frymburka a Mateřské školy z Černé, akce zúčastnilo i poměrně velké mnoţství občanŧ z Černé a okolí.byl to především pro děti a mládeţ příjemně strávený den. Svazek lipenských obcí má nové stanovy. Lipenské obce se dále rozšiřují, jejími členy se stávají Volary, Stráţný, Ktiš, Zbytiny a Stoţec, coţ je nyní jiţ velký celek, který bude náročný na řízení i financování.ke sloučení došlo také proto, ţe uvedené obce spolu jiţ několik let aktivně spolupracují. Obec Černá v Pošumaví by měla do Svazku přispívat částkou asi Kč, která se skládá z příspěvku 20 Kč na 1 občana a z podílu na částce Kč, který se vypočte z výše výnosŧ poplatku za rekreační a lázeňský pobyt jednotlivých obcí. Úkolem Svazku je zejména vytvoření stratégie rozvoje Lipenska a prosazování zájmŧ lipenských obcí. Pŧvodní Svaz byl přejmenován na Svazek, sídlem je Lipno nad Vltavou, orgány jsou Valná hromada, Správní rada, Předseda správní rady a Dozorčí rada. V předsednictví se jiţ nestřídají starostové jednotlivých obcí, stálým předsedou Správní rady byl zapsán ing.zdeněk Zídek starosta obce Lipno nad Vltavou. Levné dřevo z obecních lesŧ. Obec Černá v Pošumaví prostřednictvím zastupitelŧ rozhodla o prodeji dřeva z obecních lesŧ, které sice má horší kvalitu, ale na topení je dobré.kupující si však musí dřevo sám v lese zpracovat, dovézt a doma uskladnit. Za kubík dřeva silného do 15 cm zaplatí lidí pouhých 20 Kč, je-li silnější neţ 15 cm, vyjde je 1 m3 na 50 Kč. Peníze a auto pro hasiče. 1/ Z grantu Jihočeského kraje dostali naši hasiči 70 tis.kč, které je určeno na materiální vybavení, konkrétně na opravu karoserie a podvozku AVIE a převodovku cisterny.

12 12 Aby peníze dostali, museli všaak mít vlastní spoluúčast, Jihočeský kraj hradí z grantu pouze 70%.Hasiče ovšem stejně financuje Obec Černá a tak to prochází rozpočtem obce. V českokrumlovském regionu rozdělil kraj 351 tis.kč a v celém Jihočeském kraji připadlo 75 sborŧm celkem 8,2 mil.kč. 2/ Hasiči rovněţ obdrţeli od Ministerstva obrany zdarma automobil Tatru T-148, která měla údajně hodnotu 300 tis.kč.je 25 let stará v poměrně dobrém stavu, přesto si vyţádá opravu, výměnu gum, baterii a některé nátěry v hodnotě asi 120 tis.kč. Hasiči z Prahy na Bliţné. Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku o výměře m2 na Bliţné pro Dobrovolný hasičský a záchraný sbor / DHZS/ se sídlem : V Olšinách 32, Praha. Pozemek bude vyuţíván jako dopravní hřiště, kynologické cvičiště, pŧjčovna terénních čtyřkolek a motokár a pŧjčovna jízdních kol. Zastupitelé určili i parametry budoucí nájemní smlouvy a to na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhŧtou. Zjistilo se však, ţe poţadovaný pozemek má pronajatý firma SITTER a tak byl firmě DHZS nabídnut pozemek u starého lomu v Černé.Ten jim však nevyhovoval, protoţe by znamenal komplikaci s kaţdodenním převáţením materiálu z Bliţné do Černé. Nakonec se obec s firmou dohodla o vyuţití jiného pozemku poblíţ Bliţné. Opravy a úpravy v obci. Rekonstrukce bytového domu čp.25. V květnu byla provedena celková rekonstrukce devítibytové jednotky čp.25 v Černé v Pošumaví.Byla provedena výměna střešní krytiny, celkové zateplení domu z vnějšku, výměna oken náhradou za plastová, bylo instalováno tepelné čerpadlo k ústřednímu vytápění celého domu.dále byla provedena celá řada rŧzných potřebných úprav a nakonec nová fasáda domu v modré barvě. Dodavatelem stavby byly zejména firmy: Kohout company, Kamlach a spol, Otherm,s.r.o, Veskom, s.r.o.celkové náklady činily Kč.

13 13 Rekonstruovaný bytový dŧm č.25. Rekonstrukce bytu. Byla provedena v domě č.9 a to především na úseku elektroinstalace.hodnota prací byla Kč. Vylepšení domu čp.21 v Černé. 1/ Obec zajistila vybudování výtahové plošiny pro invalidy a nepohyblivé občany v nejnověji postaveném domě čp.21, čímţ vytvořila přijatelné podmínky pro bydlení starých nepohyblivých občanŧ. 2/ V tomto domě nechala Obec instalovat elektrické kabely, které vyhřívají v zimním období automaticky celý okapový systém, čímţ nevznikají škody na střechách i fasádě, coţ je v našich podmínkách více neţ obvyklé.investice do tohoto systému přišla na 185 tis.kč. Informační systém obce. Ve spolupráci s firmou LION České Budějovice uvedla obec do provozu část místního informačního systému, který nahradí individuální systém nevzhledných reklamních tabulí. Nový systém má umoţnit návštěvníkŧm obce lépe se orientovat při hledání firem, hotelŧ, penzionŧ a ţivností.v dalším období se bude systém rozvíjet instalací kovových stojin se směrovkami u místních účelových komunikací.kaţdá firma a podnikatel mají moţnost po domluvě s Obecním úřadem se do systému zapojit. / Bohuţel, brzy po instalaci došlo v souvislosti s výstavbou silnice a přestavbou mostu k odstranění jedné informační stojiny v prostoru před penzionem Wizard s.je velice pravděpodobné, ţe i u dalších stojin bude provedena demontáţ a po výstavbě silnice budou zabudovány jinde poz.f.z. /.

14 14 Jeden z informačních ukazatelŧ nového systému v obci. Bezdrátová síť. Ve spolupráci s Obcí Černá v Pošumaví uvedla firma FORPSI do provozu nový Hot spot ( přípojný bod), který je připraven k připojování nových zákazníkŧ v obci a okolí k internetové síti. Hotspot je vlastně vysílač signálu.pro jeho připojení je nutné klientské mikrovlnné zařízení, coţ je bezdrátová klientská komunikační jednotka.z místa připojení je nezbytná přímá viditelnost na Hot spot.

15 15 Satelit bezdrátové sítě. Výstavba ZTV v prostoru za Ruţbatským. Ke konci roku začaly zemní práce na výstavbě Základního technického vybavení / ZTV/ pro bytové jednotky v prostoru za domem občana Ruţbatského, v lokalitě Malé Lipno. Zde je k dispozici celkem 16 parcel.obec po ústní dohodě s majitelem pozemku p.antonínem Váchou dostane 13 parcel a 3 parcely zŧstanou panu Váchovi.Těchto 13 parcel o celkové výměře přibliţně m2 daruje p.vácha obci.obec mu pak jako odstupné prodá dva pozemky v katastrálním území Černá v Pošumaví o rozloze 46 m2 a m2 za cenu 1 Kč/m2 + část nákladŧ spojených s novými geometrickými plány. Náklady na vybudování ZTV jsou zatím spočítány na tis.kč, coţ znamená, ţe náklad na 1 m2 parcel prodávaných obcí vychází na 569 Kč. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bylo vypsáno výběrové řízení a provedla výběrová komise otevření obálek.výběrovou komisi tvořili: Předseda - ing.josef Kunc / autorizace/ Místopředseda - Jan Voldřich / starosta / Členové - ing.dagmar Turnhöferová / autorizace/ Karel Strnad / zastupitel/ Josef Mikeš / tajemník/ Vítězem soutěţe veřejné zakázky na výstavbu ZTV se stala firma InTePs s.r.o. Písek, Kolárova 511. Z finančních reserv obce bude na zahájení stavby ZTV pouţito 2 mil.kč.

16 16 Parcely v lokalitě Malé Lipno. Urbanistická studie. Zastupitelé obce schválili předloţenou urbanistickou studii umístění rodinných domkŧ v lokalitě Malé Lipno. Centrální komunikace bude mít na vnitřní straně chodník, na venkovní zelený pás.budou zde umístěny sítě vodohospodářské, elektro i Telecomu.Stavitelé budou muset ctít tzv.uliční čáru a další kritéria, která vychází ze schváleného územního plánu obce. Cykloturistické informační zastávky. Obec vybudovala u osady Muckov informační zastávku pro cyklisty a turisty,tzv.infopoint.jedná se o dřevěný přístřešek s posezením a informační tabulí. Dotaci ve výši 134 tis.kč dostala obec z Ministerstva pro místní rozvoj.celkové náklady činily 269 tis.kč.další zastávky plánuje obec vybudovat u Radslavi a u Jachetního klubu.

17 17 Infopoint u osady Muckov. Úprava pláţe u Malého Lipna. Obec nechala upravit plochu u malého Lipna,kterou pouţívá řada občanŧ jako pláţ.zejména vstup do vody je výhodný pro malé děti,prostor je rychle dostupný pro bydlící v horní části obce a rovněţ z hlediska finančního je vyuţíván. Jenomţe zrovna dvě místa s pískovým povrchem jsou stále okupována rybáři, kteří zde bohuţel někdy zanechají nepořádek / zbytky ryb,lahve a střepiny, plastové láhve, háčky apod./.na písečnou pláţ pravidelně zajíţdí i auty, vyloţí sedačky a tráví zde celý den. Obec proto ohraničila plochu,která by slouţila jako pláţ a zasadila zde dvě cedule se zákazem rybaření, rozdělávání ohně, odhazování odpadkŧ / k tomu byl zde umístěn koš/. Druhý den však byly obě značky vytrţeny a na vytýčeném místě rybařilo 5 mladých muţŧ.cedule byly později nalezeny v nedalekém křoví. V krátké době pak obec nechala zabetonovat novou ceduli se stejnými zákazy, která uţ zŧstala, i kdyţ občas některý rybář těchto zákazŧ nedbal. Jednání o kanalizaci na Jestřábí. Firma Le Cygne Sportif groupe a.s., která je vlastníkem rekreačního areálu Jestřábí, usiluje o to, aby Obec Černá převzala za úplatu do majetku kanalizaci na Jestřábí a nově zbudovanou přečerpávající jímku fekálií v areálu hotelu.dokonce pohrozila zaslepením kanalizačního přivaděče od penzionŧ a chat. Zastupitelé o této problematice jednali a došli k závěru, ţe pokud by obec kanalizaci na sebe převzala, bude v budoucnu postavena před skutečnost postavit zcela novou kanalizaci, coţ znamená značnou investici a obec by nemohla uskutečnit některé jiné dŧleţité akce.proto zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo, s přihlédnutím k tomu, ţe obec nemá v této oblasti ţádné záměry a rozvoj této lokality bude záleţet především na investicích soukromého sektoru. Proto obec kanalizaci nepřevezme.majitelé kanalizace na Jestřábí se tak musí dohodnout sami mezi sebou.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Roman Šimek

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 17.01.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,25 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky konaného dne 24. září 2014 od 18.00 hodin v Baru U Vočka, Velichovky Přítomni:

Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky konaného dne 24. září 2014 od 18.00 hodin v Baru U Vočka, Velichovky Přítomni: Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky konaného dne 24. září 2014 od 18.00 hodin v Baru U Vočka, Velichovky Přítomni: Andrejs L., Mgr.Anschlagová D., Filip J., Jaroš V., Karel J.,

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček

Omluveni: Mgr. Jitka Sochorová, pí. Jana Tymlová, p. Antonín Kmoníček Zápis ze 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 4.11.2015 od 18.00 hodin Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis ze 17. veřejného zasedání dne 24.10.2012 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Rozpočtové

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

OBEC LIPOVICE. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Jana TOMANA a Jiřího WEBERA.

OBEC LIPOVICE. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Jana TOMANA a Jiřího WEBERA. ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. ledna 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 19.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 14. 10. 2015 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 713/2015/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. listopadu 2008 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, J. Bron, E. Kašáková, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Zahájení

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11.5. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005

Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 z prvního zasedání zastupitelstva obce Radotín konaného dne 5. ledna 2005 Obecní zastupitelstvo p r o j e d n a l o : - moţnost uloţení volných finančních prostředků na termínový vklad - aktualizaci znaleckého

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis č. 6/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 6/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 6/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 10.5. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Olmr Jiří,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více