Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví."

Transkript

1 1

2 2 Jedna z pohlednic Černé v Pošumaví. Letecký pohled na Černou v Pošumaví.

3 3 12.března 25.března 2.dubna 9.dubna 15.dubna 30.dubna 30.dubna 13.května 14.května 28.května 4.června 4.června června 23.června 24.června Průběh vybraných událostí roku. Dětský maškarní karneval pořádala TJ Černá v Pošumaví. Zdobení velikonočního stromu před Obecním úřadem. Vítání dětí ve spolkové místnosti SPOZ. Zájezd do bavorských termálních lázní Bad Füssing pořádá OÚ. Turnaj dvojic ve stolním tenise pořádal Wizard s club. Slet čarodějnic a čarodějŧ od OÚ k hasičské zbrojnici. Stavění obecní májky u hasičské zbrojnice poříádají Hasiči. Oslavy Dne Matek ve spolkové místnosti OÚ pořádá SPOZ. Setkání seniorŧ v hotelu Racek pořádá SPOZ. Setkání motoristŧ a karavanistŧ v Jč.autokempu Na terasách. Oslavy Dětského dne- Procházka pohádkovým lesem. Kácení obecní májky u hasičské zbrojnice. Sraz vozŧ Tatra na Bliţné. Ukázkový výcvik leteckých a vodních záchranářŧ ze tří zemí v Dolní Vltavici. Vzdělávací den pro děti v Černé v Pošumaví pořádá OÚ června 40.ročník Modré stuhy Lipna pořádá TJ Jachting Černá. 2 5.července Mezinárodní mistrovství ČR v jachtingu pořádá TJ Jachting Černá. 3.července 7.července 9.července 9.července 10.července 12.července 15.července Peep Show Zdeňka Izera a Petra Freunda pořádá Letní kino Černá. Mezinárodní mistrovství ČR v jachtingu pořádá TJ Jachting Černá Celodenní program Radia Faktor s vodním fotbálkem Hotel Racek Syrinx Prachatice hity 80.a 90.let v Pipi grillu. Pohádka Popelka uvádí studio Dell Arte Č.Budějovice v MŠ. Taneční párty hraje Rivestream blues band Č.Budějovice na pláţi. Taneční párty hraje Papouškovo sirotci v Hotelu Racek.

4 července Otevření hraničního přechodu Kyselov Diendorf. 17.července 20.července 20.července 24.července 29.července Kouzelná kulička Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Papy Brŧţka v Mateřské škole. Vystoupení pěveckého sboru Musica Viva + Quattro Boemi v kostele Černá. Bluegrassový večer se skupinou Urquel Brothers v restauraci U Honzy. Piráti představení se šermem skupiny historického šermu Bratři z Rŧţe Český Krumlov v Mateřské škole Koncert písničkáře a herce Jiřího Schmitzera v Letním kině. 31.července Sněhurka pohádka v provedení Studia Dell Arte Č.Budějovice v Mateřské škole. 3.srpna Sportovní odpoledne s firmou Outdoor and Training sportovní hry na pláţi 5.srpna Babouci koncert jihočeské dechovky v Hotelu Racek. 10.srpna 12.srpna 13.srpna 16.srpna 24.září 12.listopadu 3.prosince 4.prosince 16.prosince 17.prosince 20.prosince Corso live music band popové hity posledního desetiletí v Hotelu Racek. Taneční párty hrají Rivestream blues band Č.B, PJ s Music Box Č.B.-funky-rock, Gin-fis-rock. na pláţi Párty Radia Faktor s vodním fotbálkem Hotel Racek KOA Brno, koncert zpěvačky Zuzany Navarové Letní kino. Sraz vozŧ z bývalé NDR v Hotelu Racek. Vítání dětí na OÚ ve spolkové místnosti. Zájezd do divadla Brodway Praha muzikál Tři mušketýři. Rozsvícení vánočního stromu v parčíku před ubytovnou. Adventní koncert v místním kostele- MŠ,ZŠ,HŠ. Obecní setkání v Hotelu Racek. Vánoční besídka pro seniory ve spolkové místnosti OÚ. 24.prosince Setkání na rakousko-české hranici v Kyselově a přivezení Betlémského světla. Tučně tištěná data součást LÉTA V ČERNÉ V POŠUMAVÍ.

5 5 Obecní úřad a zastupitelstvo. Zasedání zastupitelstva obce. Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2005 se uskutečnilo dne a bylo od zvolení tohoto zastupitelstva celkem 31. V roce 2005 takto zastupitelstvo zasedalo 9x a zabývalo se všemi nutnými a potřebnými záleţitostmi, které přináší rozvoj obce a její kaţdodenní fungování. Nejpočetnějšími body na programu zasedání však bylo jednání o prodeji pozemkŧ a dalších nemovitostí, či jejich částí, případně ţádostmi o sníţení ceny a podobně.tím se zastupitelé zabývali v celkem 88 případech.rovněţ pronájmy všeho druhu byly řešeny na zasedáních celkem 24x. Všech devíti zasedání se zúčastnili zastupitelé Voldřich,Čerkl, Daňová, Přibyl a Strnad, omluven 1x byli Molák a Pekárková, 3x Rŧţičková/ nemoc/ a Vladimír Marek byl 2x omluven a 1x neomluven. Plnění rozpočtu obce v roce Příjmy za rok 2004 byly rozpočtovány ve výši Kč a skutečnost činila Kč.Zvýšení příjmŧ o více neţ 200 % bylo u poloţky daně, místní poplatky, splátky pŧjček a dotace a to místo plánovaných Kč to bylo Kč. Výdaje byly rozpočtovány ve výši Kč a skutečné byly Kč.Největší nákladovou poloţkou bylo odvádění a čištění odpadních vod / překročení o % - oproti rozpočtovaným Kč byla skutečnost Kč a to zejména zvýšenými náklady na opravu Čistírny odpadních vod v Černé, ale i náklady na zařízení předškolní a školní / téměř 300 %/.Výdaje na rozvoj bydlení a bytové hospodářství byly skutečně 5 mil.797 tis.kč oproti plánu 3 mil.815 tis.kč. Rozpočet obce na rok Rozpočet byl schválen na 22.zasedání zastupitelstva obce dne Byly schváleny příjmy ve výši Kč a výdaje ve výši Kč.V dalším období pak byly příjmy schváleny ve výši Kč a výdaje Kč. Na daně a poplatky se počítá s příjmem Kč, výdaje např.na rozvoj bydlení a bytové hospodářství by měly činit Kč. Na zasedání č.27 dne 29.6.bylo bez výhrad odsouhlaseno rozpočtové opatření obce č.1, ve ktrém jsou uvedeny poloţky, které výrazně překračují rozpočtované limity. Na 30.zasedání zastupitelstva dne bylo pak schváleno rozpočtové opatření č.2.k tomuto datu byly příjmy obce podle upraveného rozpočtu ve výši Kč a výdaje ve výši Kč,coţ je rozdíl Kč oproti pŧvodnímu rozdílu Kč. V následující tabulce jsou uvedeny hlavní poloţky v příjmech a výdajích v konečném plnění rozpočtu za rok P Ř Í J M Y rozpočet v Kč plnění v Kč Daně,poplatky,dotace Vnitřní obchod,sluţby a cestovní ruch Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj Nakládání s odpady Regionální a místní správa C e l k e m

6 6 V Ý D A J E rozpočet v Kč plnění v Kč Lesní hospodářství Vnitřní obchod,sluţby a cestovní ruch Pozemní komunikace Silniční doprava Odvádění a čištění odpadních vod Zařízení předškolní výchovy a Základní školy Celkem kultura Ochrana památek Sdělovací prostředky Ostatní činnost v kultuře,církev,spoz Tělovýchova Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Nakládání s odpady Péče o vzhled obce a veřejná zeleň Poţární ochrana Zastupitelské orgány Celkem místní správa Ostatní finanční operace C e l k e m Finanční hospodaření obce skončilo v roce 2005 přebytkem Kč. Obecní vyhláška č.1 / Touto vyhláškou se mění a doplňuje Vyhláška č.3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ.dŧvodem je zejména zpřísnění dopadŧ na neplatiče poplatkŧ. Mění se čl.8 odst.1 v tom smyslu, ţe nebudou-li poplatky včas zaplaceny nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.obec mŧţe zvýšit nezaplacené poplatky aţ na trojnásobek. V č.10 odstavce 1 se určuje, ţe dluţné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla povinnost poplatníka, nejpozději však lze poplatek vyměřit nebo doměřit do 10 let. Územní plán obce. Po projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky schválilo zastupitelstvo obce NÁVRH ZMĚNY č.2 v Územním plánu. Územní plán byl vypracován a schválen v roce později byla na základě podnětu občanŧ projednána a schválena Změna č.1. V letošním roce na základě podnětu investorŧ a obyvatel obce posoudilo, projednalo a schválilo zastupitelstvo tyto podněty na změnu. Vytvoří se tím předpoklady pro uspokojování obyvatel na bydlení, podnikatelskou činnost, sluţby, občanskou vybavenost, rekreaci a další potřeby. Hlavním cílem je tedy řešit střety zájmŧ a problémŧ v území, upřesnit vyuţití ploch, doplnit nové plochy pro bydlení a občanskou vybavenost, upřesnit zásady dopravního uspořádání, vymezit plochy pro veřejně prospěšné stavby a podobně. Řešené území Změny č.2 se nachází na KÚ Černá v Pošumaví v těsné blízkosti chatové osady Radslav, návrh však rovněţ řeší potřebné poţadavky pro celé správní území obce.

7 7 Vyhláška Obec Černá v Pošumaví oznamuje, ţe byl zpracován návrh zadání Změny č.2 ÚPNSÚ Černá v Pošumaví. Touto vyhláškou se v souladu s ustanovením 20 ods. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ, oznamuje místo a den projednání zpracovaných návrhŧ zadání, které se uskuteční dne v hodin Na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví. Zpracované zadání je vystaveno k veřejnému nahlédnutí od do na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví nebo v Projektovém ateliéru AD s.r.o. (Ing.arch.J.Daněk), Husova 4, České Budějovice, tel Termín nahlíţení (u OÚ Černá v Pošumaví) doporučujeme v úřední hodiny (o., st , út. 7, , čt., pá , polední přestávka vţdy ) mimo uvedenou dobu je třeba předem dohodnout schŧzku na tel Zároveň upozorňujeme, ţe ke zpracovanému návrhu Zadání změny č.2 ÚPNSÚ Černá v Pošumaví mŧţe kaţdý uplatnit své podněty do 15 dnŧ od posledního dne vystavení (tj. do ) k Obecnímu úřadu v Černé v Pošumaví. Vzhledem k jednoduchosti bude zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu Změny č.2 ÚPNSÚ Černá v Pošumaví sloučeno ( 31 ods.2 staveb. zákona a 17 Vyhl. č.135/2001 Sb.). Tato vyhláška bude zveřejněna na úřední vývěsce od do Vyuţití pŧjček z Fondu rozvoje bydlení. Účelovou pŧjčku z Fondu rozvoje bydlení, kterou poskytuje Obec Černá v Pošumaví na opravy a údrţby domŧ soukromníkŧm a jejíţ splatnost je nejvíce 4 roky a úrok 3%, zatím mnoho občanŧ nevyuţívá. Stav účtu k Kč Příjmy Kč Výdaje Kč Stav účtu k Kč Příjmy za rok Kč - prodej BJ č.27/ Kč - úroky z účtu Kč - splátky pŧjček/brabcovi,čerklovi, Záhorovi,SVBJDBliţná,Obec Černá / Kč - úroky z pŧjček / titíţ / Výdaje za rok Kč - Záhorovi Kč - poplatek bance V roce 2005 byla tedy poskytnuta účelová pŧjčka z Fondu rozvoje bydlení pouze manţelŧm Záhorovým na opravu a rekonstrukci střechy na domě č.113 v Černé v Pošumaví. Vodné a stočné. Jednání o návrhu vodného a stočného na rok 2006 byl přítomen ekonomický ředitel 1.JVS p.ing.miloš Trnka. Oproti roku 2005 se měla cena zvýšit o 2,52 Kč z dŧvodu zvýšení cen energií, navýšení mzdových nákladŧ, zpřísnění limitŧ na vypouštění odpadních vod a s tím spojené zvýšení nákladŧ na chemikálie, vyšší náklady na opravy a udrţování vodohospodářských zařízení zdŧraznil ing.trnka. Zastupitelé ovšem s těmito tvrzeními naprosto nesouhlasili, v dlouhé a ţivé diskusi poukazovali na řadu nešvarŧ v práci 1.JVS a nakonec bylo dohodnuto,ţe neţ bude vyvoláno nové jednání, zŧstane v platnosti stará cena.

8 8 Nové jednání ještě do konce roku 2005 proběhlo a bylo rozhodnuto, ţe obec bude hradit náklady na opravu a údrţbu vodohospodářských zařízení mimo předloţenou kalkulaci nákladŧ.jedná se o částku plánovanou 1.JVS ve výši Kč, která se tak nepromítne do cen vodného a stočného. Zastupitelstvo pak schválilo cenu vodného ve výši 19,96 Kč a stočného 19,57 Kč, celkem 39,53 Kč /m3. Nájemné v obecních bytech. Podle informací pracovníkŧ Obecního úřadu činí prŧměrné nájemné v obecních bytech I.kategorie 15,20 Kč na 1 m2 plochy bytu.prŧměrná velikost bytŧ se pohybuje kolem 60 m2. Většina bytŧ je zařazena v této kategorii a u těch domŧ, kde se provedla celková rekonstrukce, tj.nová střecha, zateplení, fasáda a především topení tepelným čerpadlem došlo ke zvýšení nájemného v jednotlivých bytech 1,6x. Finanční příspěvky. Zastupitelé v roce 2005 schválili finanční příspěvky na rŧzné akce i spolkŧm a organizacím mimo obec. Jednalo se např.o: příspěvek Hokejovému klubu mládeţe Slavoj Český Krumlov ve výši Kč, ve kterém sportuje i mládeţ z naší obce. příspěvek městu Horní Planá / Kč / na financování kulturních programŧ pro seniory rovněţ i z naší obce. příspěvek na činnost Centra Adalberta Stiftera v Horní Plané / Kč /. příspěvek Zdravotnické záchranné sluţbě TRANS HOSPITAL, která pŧsobí v regionu Lipenska / Kč /. příspěvek provozovateli pojízdné prodejny Miroslav Kutlák Mark Kupf z Hořic, která zásobuje potravinami osady Mokrá a Muckov / Kč dle poţadavku /. Černá v Pošumaví na internetových stránkách. Jako kronikář si uţ v současné době nedovedu představit svou práci nejen bez počítače, ale vyuţívám i internet. Zajímalo mě tedy, kolik prostoru je na internetových stránkách věnováno naší obci. Vyhledávačem JYXO na adrese přes adresu jsem nalezl celkem odkazŧ vztahujících se k Černé v Pošumaví a 124 obrazových odkazŧ..dále bylo nalezeno 344 odkazŧ k Bliţné, 844 odkazŧ k Dolní Vltavici, 391 k Mokré, 210 k Muckovu a 402 odkazŧ k Pláničce.I k dalším názvŧm, které patří katastrálně k obci jsou vţdy určité zmínky, coţ jsem jiţ přesně nesledoval. Hraniční přechod otevřen. Ve dnech července 2005 byl opět otevřen přechod Kyselov Diendorf u příleţitosti kaţdoročního setkávání rodákŧ zejména z Dolní Vltavice. Přechod byl otevřen pro pěší, cyklisty a osobní automobily po oba dva dny vţdy od 9.00 hodin do hodin. National park centrum Lipno. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemkŧ v rozsahu m2 firmě Lipno Invest M s.r.o k uskutečnění záměru vybudovat National park centrum Lipno.Studie byla zastupiteli zhodnocena jako zajímavá, přičemţ bylo rozhodnuto odprodat pozemky za trţní cenu, aby s nimi nemohlo být dále spekulováno. Inzerát v časopise Náš venkov. Díky své poloze u Lipenského jezera je naše obec známým a vyhledávaným centrem turistŧ nejen našich, ale i zahraničních.přesto je nutné se občas připomenout a tak Obec podala inzerát do časopisu Nový venkov č.7 z července 2005.

9 9 Koupě pozemkŧ pod ČOV. Obec odkoupila od Povodí Vltavy a.s. pozemky na kterých je situováno vodohospodářské dílo Čistírna odpadních vod Černá v Pošumaví.Jedná se celkem o m2 vodních ploch, komunikací a ostatních ploch.pro nutnost příjmu případných dotací, ale i z dalších rŧzných potřebných dŧvodŧ je dobře, ţe pozemky kolem ČOV bude vlastnit obec. Pytlový svoz odpadŧ. Vzhledem k tomu, ţe kontejnerový systém není schopen bez potíţí řešit sběr separovaného odpadu, zejména plastŧ, přistoupila obec v letošním roce na pytlový svoz odpadŧ PET lahví.především v letní sezóně se hromadilo mnoţství PET lahví a proto se chtělo ulehčit kontejnérŧm. Zastupitelstvu byly předloţeny 3 varianty doplňkového pytlového svozu.bylo nakonec rozhodnuto o vyuţití varianty č. 3 tzv.kombinovaného přídělového systému pytlŧ na rodiny a chaty s moţností dokoupení na Obecním úřadě v případě, ţe přidělený počet pytlŧ nebude stačit.pytle se přidělovaly na základě zaplacení poplatkŧ za odpady. Tento systém začal platit od a jedinou podmínkou bylo zakoupení prŧhledného pytle v hodnotě 7,- Kč s logem svozové společnosti A.S.A na obci, ve kterém si občané budou shromaţďovat PET lahve doma.svoz naplněných pytlŧ bude zajištěn přímo od domu a v osadách je určeno místo vedle kontejneru na PET lahve. Zakoupení prŧhledného pytle na obci je poţadováno z dŧvodu,aby bylo moţno ihned na první pohled poznat, ţe se v pytli skutečně nacházejí pouze PET lahve a ne jiný odpad. Posléze bylo rozhodnuto, ţe kaţdá rodina dostane 8 pytlŧ zdarma a kaţdý chatař 2 pytle zdarma/v roce 2005 pouze poloviční počet / a teprve bude-li potřeba více pytlŧ pak si je musí kaţdý za cenu 7,- Kč dokoupit na OÚ.Koupit si je však kaţdopádně musí kaţdý podnikatel, který je smluvně zařazen do obecního systému nakládání s odpady. Koncem roku,kdy se dosavadní systém měl vyhodnotit, je nutno konstatovat, ţe stále bude vše pokračovat jakoby ve zkušební době.zájem lidí o přidělované prŧhledné pytle byl, i třídění lidé prováděli, ale problémy byly se svozem.svozová firma by měla tyto pytle od domovŧ odváţet zvlášť a to jiţ nestíhá.proto se pokusí Obecní úřad vystavené pytle sváţet vlastními silami a hromadit na dvoře firmy VPS Marek, kde si je firma A.S.A pak společně naloţí.objíţdění a sbírání pytlŧ samotnou svozovou firmou by bylo pro obec neúměrné finanční zatíţení.

10 10 Odběr tříděného odpadu. Autorizovaná obalová společnost EKO KOM a.s. zajišťuje na základě smlouvy pro naší obec zpětný odběr a vyuţití odpadŧ z obalŧ. Za rok 2004 vyprodukovala obec 20, 158 tun tříděných odpadŧ za které dostala od výše uvedené společnosti Kč. Třídění odpadŧ je tedy činnost nejen uţitečná, ale i finančně výhodná. Jednání mezi obcí a restituentem p.rosickým zřejmě končí. Mezi Obcí Černá v Pošumaví a restituentem p. Rosickým byla uzavřena dohoda, podle které p.rosický daruje obci pozemky o výměře 508 m2 a ukončí spory s obcí o další pozemky a to výměnou za pozemky obce o výměře cca 966 m2. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej těchto obecních pozemkŧ za 1 Kč/m2, s příslibem darování uvedených 508 m2 a ukončení soudního vymáhání dalších pozemkŧ v rámci restitucí. Směna pozemkŧ je pro obec nepřijatelná. Paní Hodrová / majitelka pozemkŧ bránící výstavbě kruhové křiţovatky v obci/ nabídla obci směnu svých šesti pozemkŧ o výměře m2 za část obecního pozemku v poměru 1 : 1 a to jak ve výměře tak i v ceně. Pozemek, který paní Hodrová poţaduje je ovšem diametrálně odlišný.zatímco pozemky nabízené k výměně jsou většinou zahrádky u rodinných domkŧ, pozemky u pošty, rŧzné uličky a podobně, poţadovaný obecní pozemek leţí u vody Lipenského jezera a je určen k podnikání a tudíţ i jeho cena je nesrovnatelně vyšší. Před časem zastupitelstvo rozhodlo, ţe pozemek prodá nejvýhodnější nabídce aţ po výstavbě silnice I/39. Pro současnou směnu pozemkŧ se tudíţ nevyslovil ani jeden zastupitel a ţádost byla zamítnuta. Poskytování informací. Podle ustanovení 18 odst.1 zákona 106/1999 Sb. je povinen Obecní úřad zabezpečit svobodný přístup k informacím a na základě ţádosti poskytnout kaţdému potřebné údaje. Ve výroční zprávě,kterou Obecní úřad zpracoval se uvádí,ţe ţádost o informace za celý rok 2005 nepodal nikdo a to ani písemně ani ústně. Ţe by kaţdému občanovi bylo vše jasné, anebo to svědčí o nezájmu, případně lhostejnosti?vţdyť i na veřejné zasedání zastupitelstva chodí mizivé procento občanŧ. Informační koutek o EU v knihovně. Od 20.listopadu 2005 je v místní obecní knihovně zprovozněn Informační koutek o Evropské unii, který bude pravidelně doplňován a aktualizován.vedle materiálŧ, které se přímo dotýkají problematiky Evropské unie a práv občanŧ EU, jsou nedílnou součástí info koutkŧ konkrétní informace a upozornění na sluţby, které mŧţe díky podpoře EU zdarma vyuţívat kaţdý z občanŧ regionu.jedná se například o bezplatné právní poradenství v lidskoprávní oblasti, jeţ díky Evropské komisi poskytuje Centrum ochrany lidských práv v Českém Krumlově pro občany celého Jihočeského kraje nebo třeba pozvánky na aktuální akce v regionu s evropskou tématikou ( veřejné přednášky, diskuse apod. ) Součástí tohoto servisu jsou i další sluţby, např.kontaktní místo v Českém Krumlově, kde mohou občané získat další informace o problematice Evropské unie.zároveň mohou vyuţít sluţeb knihovny ICOS, která je zaměřena na materiály týkající se EU a lidských práv. Informační servis o EU je poskytován za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci Koncepce informování o evropských záleţitostech v ČR a za podpory Evropské komise. Infokoutek v obecní knihovně připravilo Informační centrum občanského sektoru ICOS, Český Krumlov. / z internetových stránek Obce Černá v Pošumaví /.

11 11 Vzdělávací den pro děti. Dne 24.června 2005 od 9.00 hod. do hodin uspořádal Obecní úřad Černá v Pošumaví program, který zábavnou a nenásilnou formou seznámil děti a mládeţ s prací sloţek Integrovaného záchranného systému, tj.policie, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná sluţba, Sbory dobrovolných hasičŧ a další sloţky. Účastníci si prohlédli techniku a její vybavení, získali další vědomosti v oblasti poskytování první pomoci nejen zraněnému člověku, ale i zvířeti. Dozvěděli se, co dělat při dopravní nehodě, při poţáru, jak volat na tísňové linky, jak pomoci osobám v tísni a další. Akce se konala u pláţe tzv.malého Lipna s tímto programem: ukázka techniky všech zúčastněných rŧzné sportovní disciplíny ukázka poskytnutí první pomoci člověku zásady první pomoci zraněnému zvířeti ukázka práce psovodŧ záchrana tonoucí osoby ukázka vyproštění osob a psa z havarovaných vozidel ukázka hašení hořících vozidel ukázka práce policie / pyrotechnici,zásahová jednotka,psovodi,dopravní sluţba, potápěči/ Svou techniku předváděly : Hasičský záchranný sbor Český Krumlov; Dobrovolný hasičský sbor Černá v Pošumaví; Zdravotnická záchranná sluţba TRANS HOSPITAL; Zdravotnická záchranná sluţba územní středisko České Budějovice; Policie České republiky; Veterinární zdravotnická záchranná sluţba. Akci zahájil starosta Černé v Pošumaví p.jan Voldřich, počasí ten den bylo skutečné pěkné a tak se vedle Základních škol z Černé, z Frymburka a Mateřské školy z Černé, akce zúčastnilo i poměrně velké mnoţství občanŧ z Černé a okolí.byl to především pro děti a mládeţ příjemně strávený den. Svazek lipenských obcí má nové stanovy. Lipenské obce se dále rozšiřují, jejími členy se stávají Volary, Stráţný, Ktiš, Zbytiny a Stoţec, coţ je nyní jiţ velký celek, který bude náročný na řízení i financování.ke sloučení došlo také proto, ţe uvedené obce spolu jiţ několik let aktivně spolupracují. Obec Černá v Pošumaví by měla do Svazku přispívat částkou asi Kč, která se skládá z příspěvku 20 Kč na 1 občana a z podílu na částce Kč, který se vypočte z výše výnosŧ poplatku za rekreační a lázeňský pobyt jednotlivých obcí. Úkolem Svazku je zejména vytvoření stratégie rozvoje Lipenska a prosazování zájmŧ lipenských obcí. Pŧvodní Svaz byl přejmenován na Svazek, sídlem je Lipno nad Vltavou, orgány jsou Valná hromada, Správní rada, Předseda správní rady a Dozorčí rada. V předsednictví se jiţ nestřídají starostové jednotlivých obcí, stálým předsedou Správní rady byl zapsán ing.zdeněk Zídek starosta obce Lipno nad Vltavou. Levné dřevo z obecních lesŧ. Obec Černá v Pošumaví prostřednictvím zastupitelŧ rozhodla o prodeji dřeva z obecních lesŧ, které sice má horší kvalitu, ale na topení je dobré.kupující si však musí dřevo sám v lese zpracovat, dovézt a doma uskladnit. Za kubík dřeva silného do 15 cm zaplatí lidí pouhých 20 Kč, je-li silnější neţ 15 cm, vyjde je 1 m3 na 50 Kč. Peníze a auto pro hasiče. 1/ Z grantu Jihočeského kraje dostali naši hasiči 70 tis.kč, které je určeno na materiální vybavení, konkrétně na opravu karoserie a podvozku AVIE a převodovku cisterny.

12 12 Aby peníze dostali, museli všaak mít vlastní spoluúčast, Jihočeský kraj hradí z grantu pouze 70%.Hasiče ovšem stejně financuje Obec Černá a tak to prochází rozpočtem obce. V českokrumlovském regionu rozdělil kraj 351 tis.kč a v celém Jihočeském kraji připadlo 75 sborŧm celkem 8,2 mil.kč. 2/ Hasiči rovněţ obdrţeli od Ministerstva obrany zdarma automobil Tatru T-148, která měla údajně hodnotu 300 tis.kč.je 25 let stará v poměrně dobrém stavu, přesto si vyţádá opravu, výměnu gum, baterii a některé nátěry v hodnotě asi 120 tis.kč. Hasiči z Prahy na Bliţné. Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku o výměře m2 na Bliţné pro Dobrovolný hasičský a záchraný sbor / DHZS/ se sídlem : V Olšinách 32, Praha. Pozemek bude vyuţíván jako dopravní hřiště, kynologické cvičiště, pŧjčovna terénních čtyřkolek a motokár a pŧjčovna jízdních kol. Zastupitelé určili i parametry budoucí nájemní smlouvy a to na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhŧtou. Zjistilo se však, ţe poţadovaný pozemek má pronajatý firma SITTER a tak byl firmě DHZS nabídnut pozemek u starého lomu v Černé.Ten jim však nevyhovoval, protoţe by znamenal komplikaci s kaţdodenním převáţením materiálu z Bliţné do Černé. Nakonec se obec s firmou dohodla o vyuţití jiného pozemku poblíţ Bliţné. Opravy a úpravy v obci. Rekonstrukce bytového domu čp.25. V květnu byla provedena celková rekonstrukce devítibytové jednotky čp.25 v Černé v Pošumaví.Byla provedena výměna střešní krytiny, celkové zateplení domu z vnějšku, výměna oken náhradou za plastová, bylo instalováno tepelné čerpadlo k ústřednímu vytápění celého domu.dále byla provedena celá řada rŧzných potřebných úprav a nakonec nová fasáda domu v modré barvě. Dodavatelem stavby byly zejména firmy: Kohout company, Kamlach a spol, Otherm,s.r.o, Veskom, s.r.o.celkové náklady činily Kč.

13 13 Rekonstruovaný bytový dŧm č.25. Rekonstrukce bytu. Byla provedena v domě č.9 a to především na úseku elektroinstalace.hodnota prací byla Kč. Vylepšení domu čp.21 v Černé. 1/ Obec zajistila vybudování výtahové plošiny pro invalidy a nepohyblivé občany v nejnověji postaveném domě čp.21, čímţ vytvořila přijatelné podmínky pro bydlení starých nepohyblivých občanŧ. 2/ V tomto domě nechala Obec instalovat elektrické kabely, které vyhřívají v zimním období automaticky celý okapový systém, čímţ nevznikají škody na střechách i fasádě, coţ je v našich podmínkách více neţ obvyklé.investice do tohoto systému přišla na 185 tis.kč. Informační systém obce. Ve spolupráci s firmou LION České Budějovice uvedla obec do provozu část místního informačního systému, který nahradí individuální systém nevzhledných reklamních tabulí. Nový systém má umoţnit návštěvníkŧm obce lépe se orientovat při hledání firem, hotelŧ, penzionŧ a ţivností.v dalším období se bude systém rozvíjet instalací kovových stojin se směrovkami u místních účelových komunikací.kaţdá firma a podnikatel mají moţnost po domluvě s Obecním úřadem se do systému zapojit. / Bohuţel, brzy po instalaci došlo v souvislosti s výstavbou silnice a přestavbou mostu k odstranění jedné informační stojiny v prostoru před penzionem Wizard s.je velice pravděpodobné, ţe i u dalších stojin bude provedena demontáţ a po výstavbě silnice budou zabudovány jinde poz.f.z. /.

14 14 Jeden z informačních ukazatelŧ nového systému v obci. Bezdrátová síť. Ve spolupráci s Obcí Černá v Pošumaví uvedla firma FORPSI do provozu nový Hot spot ( přípojný bod), který je připraven k připojování nových zákazníkŧ v obci a okolí k internetové síti. Hotspot je vlastně vysílač signálu.pro jeho připojení je nutné klientské mikrovlnné zařízení, coţ je bezdrátová klientská komunikační jednotka.z místa připojení je nezbytná přímá viditelnost na Hot spot.

15 15 Satelit bezdrátové sítě. Výstavba ZTV v prostoru za Ruţbatským. Ke konci roku začaly zemní práce na výstavbě Základního technického vybavení / ZTV/ pro bytové jednotky v prostoru za domem občana Ruţbatského, v lokalitě Malé Lipno. Zde je k dispozici celkem 16 parcel.obec po ústní dohodě s majitelem pozemku p.antonínem Váchou dostane 13 parcel a 3 parcely zŧstanou panu Váchovi.Těchto 13 parcel o celkové výměře přibliţně m2 daruje p.vácha obci.obec mu pak jako odstupné prodá dva pozemky v katastrálním území Černá v Pošumaví o rozloze 46 m2 a m2 za cenu 1 Kč/m2 + část nákladŧ spojených s novými geometrickými plány. Náklady na vybudování ZTV jsou zatím spočítány na tis.kč, coţ znamená, ţe náklad na 1 m2 parcel prodávaných obcí vychází na 569 Kč. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bylo vypsáno výběrové řízení a provedla výběrová komise otevření obálek.výběrovou komisi tvořili: Předseda - ing.josef Kunc / autorizace/ Místopředseda - Jan Voldřich / starosta / Členové - ing.dagmar Turnhöferová / autorizace/ Karel Strnad / zastupitel/ Josef Mikeš / tajemník/ Vítězem soutěţe veřejné zakázky na výstavbu ZTV se stala firma InTePs s.r.o. Písek, Kolárova 511. Z finančních reserv obce bude na zahájení stavby ZTV pouţito 2 mil.kč.

16 16 Parcely v lokalitě Malé Lipno. Urbanistická studie. Zastupitelé obce schválili předloţenou urbanistickou studii umístění rodinných domkŧ v lokalitě Malé Lipno. Centrální komunikace bude mít na vnitřní straně chodník, na venkovní zelený pás.budou zde umístěny sítě vodohospodářské, elektro i Telecomu.Stavitelé budou muset ctít tzv.uliční čáru a další kritéria, která vychází ze schváleného územního plánu obce. Cykloturistické informační zastávky. Obec vybudovala u osady Muckov informační zastávku pro cyklisty a turisty,tzv.infopoint.jedná se o dřevěný přístřešek s posezením a informační tabulí. Dotaci ve výši 134 tis.kč dostala obec z Ministerstva pro místní rozvoj.celkové náklady činily 269 tis.kč.další zastávky plánuje obec vybudovat u Radslavi a u Jachetního klubu.

17 17 Infopoint u osady Muckov. Úprava pláţe u Malého Lipna. Obec nechala upravit plochu u malého Lipna,kterou pouţívá řada občanŧ jako pláţ.zejména vstup do vody je výhodný pro malé děti,prostor je rychle dostupný pro bydlící v horní části obce a rovněţ z hlediska finančního je vyuţíván. Jenomţe zrovna dvě místa s pískovým povrchem jsou stále okupována rybáři, kteří zde bohuţel někdy zanechají nepořádek / zbytky ryb,lahve a střepiny, plastové láhve, háčky apod./.na písečnou pláţ pravidelně zajíţdí i auty, vyloţí sedačky a tráví zde celý den. Obec proto ohraničila plochu,která by slouţila jako pláţ a zasadila zde dvě cedule se zákazem rybaření, rozdělávání ohně, odhazování odpadkŧ / k tomu byl zde umístěn koš/. Druhý den však byly obě značky vytrţeny a na vytýčeném místě rybařilo 5 mladých muţŧ.cedule byly později nalezeny v nedalekém křoví. V krátké době pak obec nechala zabetonovat novou ceduli se stejnými zákazy, která uţ zŧstala, i kdyţ občas některý rybář těchto zákazŧ nedbal. Jednání o kanalizaci na Jestřábí. Firma Le Cygne Sportif groupe a.s., která je vlastníkem rekreačního areálu Jestřábí, usiluje o to, aby Obec Černá převzala za úplatu do majetku kanalizaci na Jestřábí a nově zbudovanou přečerpávající jímku fekálií v areálu hotelu.dokonce pohrozila zaslepením kanalizačního přivaděče od penzionŧ a chat. Zastupitelé o této problematice jednali a došli k závěru, ţe pokud by obec kanalizaci na sebe převzala, bude v budoucnu postavena před skutečnost postavit zcela novou kanalizaci, coţ znamená značnou investici a obec by nemohla uskutečnit některé jiné dŧleţité akce.proto zastupitelstvo svým hlasováním rozhodlo, s přihlédnutím k tomu, ţe obec nemá v této oblasti ţádné záměry a rozvoj této lokality bude záleţet především na investicích soukromého sektoru. Proto obec kanalizaci nepřevezme.majitelé kanalizace na Jestřábí se tak musí dohodnout sami mezi sebou.

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo duben 2014 cena 12 Kã 3 4 Promûny hrádeck ch hfibitovû Místa posledního odpočinku našich bližních si zaslouží pravidelnou péči a údržbu. V Hrádku nad Nisou se v posledních letech každým

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1

Pištínský Zpravodaj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2008/1 Zpravodaj sloučených obcí Pištín, Češnovice, Pašice a Zalužice Červen 2008 Č. 1 / 2008 Z obsahu: Pištínská fara Informace starosty Plnění rozpočtu obce Informace z jednání zastupitelstva Knihovny Líbilo

Více