Lidé s postižením v Bavorsku a v Čechách situace a perspektivy hranice překračujících svazků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé s postižením v Bavorsku a v Čechách situace a perspektivy hranice překračujících svazků"

Transkript

1 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ Evropský fond pro regionální rozvoj (INTERREG III A) Lidé s postižením v Bavorsku a v Čechách situace a perspektivy hranice překračujících svazků Tato studie je podpořena EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM z Evropského fondu pro regionální rozvoj (INTERREG III A), spravovaného sdružením EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. (pracovní sdružení Bavorsko r. s.) Autor: Markus Schöfthaler koordinátor projektů INTERREG III A Telefon: Telefax: Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh Bereichsleitung Nord Schleizer Straße Hof

2 Obsah 1. Souhrn K této studii Cíle Realizace Sociální zákony a systémy Evropské podklady Systémy sociálního zabezpečení v Čechách a v Německu Zařízení a instituce Odborné výrazy Postižení lidé v česko-bavorském pohraničí Výsledky rešerší a diskusí Výsledky průzkumu Workshop I (13. března 2007) Workshop II (5. června 2007) Ideje a perspektivy hranice překračujících svazků Druh postižení Učíme se od souseda: Výměna zkušeností, transfer vědomostí účastníků Společné zkušenosti lidí s postižením: Evropská identita a další témata Výhled Rejstřík použité literatury Přílohy...34 Údaje obsažené v této práci se v zásadě vztahují jak na mužskou tak na ženskou formu. Z důvodu lepší čitelnosti jsme upustili od dodatečného označení v ženském rodu. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 2

3 1. Souhrn Život lidí s postižením je na jedné straně v mnoha oblastech ovlivňován zvláštními zákony a ustanoveními, ne straně druhé utvářen uváděním těchto předpisů do praxe, to vše doplněno nesčetnými měkkými faktory v sociálním, kulturním a hospodářském zázemí jednotlivce. Důležitou roli přitom hrají regionální podmínky. Setkání Pracovní rehabilitace v Čechách a v Německu, které se uskutečnilo od 13. do 14. června 2006 v Hofu, jasně ukázalo, že je velký zájem o to, jak žijí, pracují a učí se lidé s postižením na druhé straně dříve uzavřené hranice. Čeští hosté, velkou většinou zástupci příhraničních severočeských pracovních úřadů, chtěli vedle pracovní rehabilitace poznat i stupně vzdělání a pracovní možnosti pro lidi s omezeními, kteří nevyužívají žádných rehabilitačních výkonů správy pracovních příležitostí. Na konci tohoto setkání se objevilo přání vedle podnětného návrhu uspořádat podobnou akci se zástupci jihočeských pracovních úřadů, sledovat prostřednictvím studie podrobněji situaci lidí s postižením v obou zemích, zvláště v pohraničí, a vypracovat nová řešení a nové záměry. Tato studie má za cíl, zachytit nejprve ty nejdůležitější oblasti života lidí s postižením v přeshraničním srovnání. Zvláštní zřetel přitom byl věnován rozdílům v systémech sociálního zabezpečení obou zemí, jak je definuje zákon, a dále uvádění souboru pravidel do praxe. Následně by měly být rozvinuty ideje a perspektivy, v kterých oblastech a jakým způsobem mohou být navázány, resp. dále upevňovány česko-německé svazky. Praktický zřetel a práce ve svazku byly od samého počátku určujícími a hlavními akcenty této studie. Jako nejdůležitější výsledky této studie je možno označit tyto aspekty: Na základě rozdílných kritérií a definic je jen stěží možné porovnávat navzájem situaci lidí s postižením v evropských zemích. Evropská unie uznává a váží si požadavků lidí s postižením na opatření zajišťující jim samostatnost, sociální a pracovní začlenění a jejich účast na životě společenství. 1 Na pozadí dějinného vývoje se není co divit, že se systémy sociálního zabezpečení České republiky a Německa svojí strukturou a příslušností od sebe navzájem zřetelně odlišují. V důsledku toho existují i velké rozdíly mezi zařízeními a službami pro lidi s postižením. Na obou stranách hranice je zájem o hranice překračující kontakty a společné akce, těm však stojí v cestě většinou nedostatečné personální zdroje a chybějící možnosti, jak víme ze zkušeností z každodenní práce v rámci doplňkových aktivit. Navazující projekty mají tedy této studii zajistit podporu a pomoc, aby bylo možno navázat a realizovat hranice překračující kontakty. Hranice překračující aktivity je třeba posílit jak na úrovni těch, kteří se na práci s postiženými podílejí (výměna zkušeností a transfer vědomostí), tak také na úrovni lidí s postižením (cestování a volný čas, žití a bydlení, práce a zaměstnání). 1 Charta základních práv občanů Evropské unie, článek 26: Integrace lidí s postižením. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 3

4 2. K této studii Situaci postižených lidí v Evropě lze stanovit jen stěží. Definice a kritéria v oblasti postižení se různí podle politických cílů, právních předpisů a standardů chování. Výzkum mezi obyvatelstvem poskytuje subjektivní údaje, které jsou ovlivněny lišícím se kulturním chápáním v jednotlivých členských státech. Kromě toho jsou údaje zaměřeny na obyvatelstvo v práceschopném produktivním věku a vylučují děti a osoby, které žijí v zařízeních. (Komise ES: Situace postižených osob v rozšířené Evropské unii ) 2.1 Cíle Cíl této studie byl v projektové žádosti formulován konkrétně takto: Pokud vezmeme studii po jejím dokončení do ruky, měla by poskytnout odpověď na následující stěžejní otázky: Lidé s postižením Jaké existují české a německé definice lidí s postižením a v jakých souvislostech se používají? Jak se dělí druhy postižení v obou zemích, obzvláště v pohraničí? Zákonné předpoklady a jejich realizace Jaké zásadní rozdíly existují mezi zákonnými ustanoveními v obou zemích, které se dotýkají oblastí života lidí s postižením? Jak a v jakém rozsahu jsou realizována tato ustanovení v české-německém pohraničí? Vzdělávání a zaměstnání Jaké možnosti mají lidé s postižením ve školním a profesním vzdělávání? Jak je rozděleno ukončení školní docházky a ukončení přípravy na povolání u lidí s postižením? Jakými zvláštnostmi se vyznačuje situace v bavorsko-českém pohraničí? Jaké šance vyplývají ze zvláštní příhraniční situace pro lidi s postižením ve vzdělávání a v zaměstnání? Zařízení a instituce Jaká zařízení a instituce v pohraničí nabízejí v jakých oblastech života poradenství a podporu lidem s postižením? V jakém rozsahu jsou využívány nabídky poradenství a pomocné nástroje? Jak jsou spolu propojeni účastníci na obou stranách hranice? Ideje a perspektivy Jaká očekávání a cíle mají lidé s postižením v pohraničí? Jak přistupují příslušná zařízení a instituce k regionálnímu vývoji? Jak je možno zlepšit situaci v pohraničí specificky pro lidi s postižením? V jakých oblastech a jakým způsobem je smysluplné a slibné vytvářet a podporovat hranice překračující kooperace? Vedle bezprostředního propojení těch, kteří se na práci se zdravotně postiženými podílejí prostřednictvím vytváření konkrétních konceptů, slouží tato studie i dlouhodobému cíli podpory EU-konformní pracovní rehabilitace v česko-bavorském pohraničí. V ideálním případě by studie kromě toho měla na základě výsledků výzkumu umožnit dojít k poznatku, zda by mělo smysl vytvořit koordinační centrum pro česko-bavorskou integraci pro lidi s postižením. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 4

5 2.2 Realizace V průběhu zpracovávání studie, tj. v rámci dialogu s těmi, kteří se podílejí na práci se zdravotně postiženými v pohraničí, a na základě rešerší a jednotlivých akcí došlo k přesunu akcentů studie směrem od teoretických a statistických hledisek k praktickým a pragmatickým řešením skutečné práce ve vzájemném svazku. První krok studie spočíval v mapování zákonných předpokladů, odborné literatury a také tematicky a / nebo regionálně relevantních témat a projektů. Současně došlo k evidenci aktérů práce se zdravotně postiženými v pohraničí tak, aby bylo možno se jich v dalším kroku prostřednictvím dotazníku k dané situaci dotazovat a pozvat je k prvnímu workshopu. Cílem tohoto workshopu bylo identifikovat v rámci hranice překračujících svazků zájemce, navzájem je zkontaktovat a relevantní témata a obsahy s nimi prodiskutovat a dále rozvíjet. Po široce založeném, ještě nediferencovaném pohledu v první fázi projektu, byla ve druhé fázi v těsné koordinaci se všemi zúčastněnými pozornost soustředěna na několik málo aspektů. Vedle zprvu obsahového zaměření na práci a zaměstnání, se v druhém workshopu diskutovalo o formálních, resp. koncepčních perspektivách: Jak by bylo možno po ukončení této studie pokračovat? Při vypracování této závěrečné zprávy byla pak prioritní zejména tato otázka. 3. Sociální zákony a systémy 3.1 Evropské podklady V prosinci 2000 byla v Nizze Evropským parlamentem, Radou a Komisí EU slavnostně vyhlášena Charta základních práv Evropské unie. Obsahuje mezi jinými obecná lidská a občanská práva. Charta základních práv Evropské unie Článek 21 Nediskriminace (1) Diskriminace, zejména kvůli pohlaví, rase, barvě pleti, [ ] postižení, [ ] je zakázána. Článek 26 Integrace lidí s postižením Unie uznává a dbá na nárok lidí s postižením a na opatření vedoucí k zajištění jejich samostatnosti, jejich sociálního a pracovního začlenění a jejich účasti na životě společenství. (http://www.europarl.europa.eu/charter/default_de.htm) Dále byl komisí předložen víceletý akční plán, jehož cílem je zahrnout otázky lidí s postižením do odpovídajících opatření Evropských společenství a vyvinout konkrétní akce ve stěžejních oblastech tak, aby byli lidí s postižením začleňováni do hospodářství a společnosti. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 5

6 V akčním plánu navrženém na období má být objasněn dlouhodobý a nosný koncept tematiky postižených v rozšířené Evropě. Podstatnou částí jsou tyto tři cíle: neomezené používání směrnice k rovnocennému posuzování v zaměstnání a povolání, zahrnutí tematicky postižených do všech příslušných akcí společenství, podpora přístupu pro všechny. (http://europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c11414.htm) I v různých směrnicích se vždy nacházejí odkazy na evropskou politiku pro lidi s postižením. Např. musela být v členských zemích do národního práva převedena nejpozději do konce prosince 2006 směrnice 2000/78/ES odpovídající obsahově prvnímu cíli výše uvedeného akčního plánu. V Německu se tak stalo v srpnu 2006 nabytím účinnosti Všeobecného zákona o rovnoprávném postavení (AGG). Směrnice 2000/78/ES Rady ze dne 27. listopadu 2000 ke stanovení obecného rámce pro realizaci rovnocenného posuzování v zaměstnání a povolání. Účelem této směrnice je vytvoření obecného rámce pro potírání diskriminace kvůli náboženství nebo světovému názoru, postižení, věku nebo sexuální orientaci v zaměstnání a povolání s ohledem na realizaci zásady rovnocenného posuzování v členských státech. (http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/jan/ _de.pdf) Přes evropský rámec zůstává jednotlivým zemím při interpretaci a přeměně zadání z Bruselu mnoho volného prostoru 2 tak i Čechám a Německu. V následujícím přehledu jsou vedle sebe porovnávány systémy obou zemí. K prohloubení informace viz odpovídající zdroje. 3.2 Systémy sociálního zabezpečení v Čechách a v Německu Vzhledem k dějinnému vývoji obou zemí není zvláštní, že mezi Čechami a Německem existují v mnoha oblastech výrazné rozdíly, které se v rámci trvání společného členství v Unii vyrovnávají jen pomalu. Například u systémů sociálního zabezpečení se jedná na jedné straně o komplexní strukturu, která vyrůstala řadu desetiletí, vedle mladého systému, který se kvapně začal rozvíjet po Sametové revoluci a ještě ve všech ohledech nedospěl do konečné detailní podoby. Čechy Po celá desetiletí byli postižení komunistickým režimem systematicky drženi stranou společenského dění a byli zavíráni v ústavech. Samostatnými a nezávislými jedinci se směli cítit až teprve po politickém převratu v roce [ ] Česká veřejnost se o postižených před rokem 1989 nedozvěděla de facto vůbec nic. Jedličkův ústav, kde dnes pracuje Vojtěch Civák, je mimořádným příkladem této cílené politiky komunistů. Nachází se v bezprostřední blízkosti někdejšího Paláce kultury, a když se zde konala politická zasedání, dostal ústav pokyn, aby své postižené chovance nepouštěl ven. (Radio Praha: Postižení v Čechách ) 2 Je třeba doplnit, že se na této situaci nic nezmění ani poté, kdy Smlouva o ústavě Evropské unie v nyní navrhovaném nebo i v pozměněném, ale o tomto řešení se opírajícím znění vstoupí v platnost. Protože v sociální a zdravotní politice nejsou s tímto novým ústavněprávním podkladem spojeny žádné přesuny kompetencí na evropskou úroveň. (Dr. Becker / Matthäus, 2004) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 6

7 V Čechách jsou nabízeny v rámci podobné struktury jako v Německu výkony vedoucí k integraci a rehabilitaci lidí s postižením. K těmto rehabilitačním výkonům ovšem neexistuje jednotné zákonné východisko. Rozlišuje se mezi lékařskou, pracovní, školní a sociální rehabilitací, přičemž pojem rehabilitace je jednoznačně definován jen pro pracovní rehabilitaci. V lékařské rehabilitaci se v Čechách rozlišuje mezi terapeutickou a léčebnou rehabilitací. První zmíněná je zaměřena na stabilizaci a zlepšení různých funkčních oblastí a obsahuje např. fyziologické, ergoterapeutické, psychologické a logopedické výkony. Léčebná rehabilitace se nasazuje při postiženích, resp. funkčních omezeních, které má jedinec vrozené nebo jsou důsledkem onemocnění nebo nehody. V oblasti vzdělávání a práce jsou nabízeny různé rehabilitační výkony, počínaje poradenstvím, přes speciální zařízení pro děti a mládež s postižením, přípravné, resp. kvalifikační akce, až po zprostředkování práce. Mimořádnou roli přitom hrají takzvaná chráněná pracovní místa, příp. chráněné dílny. Rozsah integrace do první trhu práce je kvůli nedostatku vhodných nástrojů, resp. kvůli nedostatku odpovídajících právních možností (ještě) velice nízký. V oblasti sociální integrace se rýsuje v posledních letech pozitivní trend. Tak dnes mohou lidé s postižením sami rozhodovat o tom, jak a kde využijí pečovatelské služby: Díky novému zákonu o sociálních službách, který před krátkou dobou schválil český parlament, mohou postižení v Čechách v budoucnu poprvé volně rozhodovat o tom, jak a kde chtějí, aby se o ně pečovalo zda v rodině, v domově nebo aby o ně pečoval pečovatel. Zákon předpokládá, že podle závažnosti postižení bude postiženým přímo vyplácena částka až do výše 370 Euro měsíčně. S penězi pak budou moci hospodařit na vlastní odpovědnost. (Radio Praha: Postižení v Čechách ) Dále jsou zvyšující se měrou odstraňovány každodenní bariéry, kupříkladu v Pražských dopravních podnicích. Německo Systém sociálního zabezpečení v Německu, který vyrůstá po dlouhá desetiletí, zahrnuje rozmanité výkony pro lidi s postižením, ať už se jedná o postižení vrozená nebo taková, která nastala teprve později. Cílem těchto výkonů je úplná všestranná účast postižených osob na společenském životě. Vedle výkonů lékařské rehabilitace hrají důležitou roli výkony umožňující účast na sociálním a pracovním životě. Zákonným předpokladem služeb pro lidi s postižením je v Německu Devátá kniha Sociálního zákoníku, SGB IX: Rehabilitace a podíl postižených lidí včetně specifikace práv těžce postižených invalidů. Úprava k podpoře práce je obsahem SGB III. V lednu roku 2005 pak vstoupil v platnost zákoník SGB II ( Základní zabezpečení pro uchazeče o zaměstnání ), který platí za určitých předpokladů u lidí s postižením. Zpravidla je v případě nemoci nebo úrazu na prvním místě lékařská rehabilitace. Zaopatření lékařskou úrazovou službou, stacionární a ambulantní lékařské ošetření a také domácí péče o nemocného přispívají mimo jiné k zamezení nebo minimalizaci zdravotního újmy nebo poškození zdraví, nebo k vyrovnání handicapu podporou ostatních funkcí a schopností. V ideálním případě dojde ještě v průběhu lékařské rehabilitace k iniciaci (opětovného) sociálního a pracovního začlenění. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 7

8 Děti a mladiství s postižením mají k dispozici speciální zařízení a jejich zřizovatelé orientují své školní nabídky a vzdělávací kurzy na tuto cílovou skupinu; výkony pracovní rehabilitace umožňují dospělým s postižením znovuzačlenění do pracovního života. Vedle lékařské rehabilitace a pracovní integrace existují další výkony umožňující účast na životě společnosti, například podpora porozumění s okolním světem nebo pomůcky umožňující účast na společenském a kulturním životě. Definice 3 (za postižené lidi se pokládají ) Právo na rovnost příležitostí Doplňkové výkony v rámci sociálního zabezpeče ní Invalidita Pracovní úraz (příp. také nemoc z povolání ) Německo Všichni lidé, jestliže se jejich tělesná funkce, duševní schopnost nebo duševní zdraví bude lišit s vysokou pravděpodobností po dobu delší než 6 měsíců od stavu typického pro daný věk a proto je jejich účast na životě ve společnosti omezena. Těžce postižení lidé: stupeň postižení 50 % nebo vyšší. Zákaz diskriminace zakotven v ústavě (čl. 3 odst. 3), zákonem zaručené právo na nutné pomůcky k dosažení rovnosti příležitostí. Výkony k účasti rozličných nositelů rehabilitačních opatření jsou shrnuty v Deváté knize Sociálního zákoníku (SGB IX). Hlavním záměrem SGB IX je koordinace výkonů a kooperace poskytovatelů výkonů. Přednost prevence před rehabilitací a rehabilitace před výkony důchodovými, pečovatelskými a sociálními. Existují výkony lékařské rehabilitace k účasti na pracovním životě (pracovní rehabilitace) a k účasti na životě ve společnosti (sociální rehabilitace) včetně včasného rozpoznání a včasné podpory. Výkony jsou zpravidla poskytovány formou věcného plnění a doplněny příspěvkem na živobytí. Čechy Definice chybí. Rozhodující je mj. stupeň snížení práceschopnosti (úplná invalidita: Snížení práceschopnosti min. 66 %. Částečná invalidita: Snížení schopnosti stálé výdělečné činnosti: min. 33 %). Čl. 3 české ústavy se zahrnutím Deklarace základních lidských práv a svobod. Kompletní preventivní a rehabilitační programy včetně potřebných speciálních ošetření. Viz výše invalidita Rodina Rodinné výpomoci při nepatrném příjmu podle stupně postižení pro výchovu dlouhodobě těžce postiženého, dlouhodobě postiženého, příp. chronicky nemocného dítěte. Delší oprávněnost nároku na příspěvek sociálního zabezpečení na výchovu pro toho z rodičů, který dlouhodobě na plný úvazek vychovává dítě vyžadující péči do 7 let života. 3 Přesto se v mezinárodní diskusi prosazuje přibývající měrou sociální řešení (social model of disability), které chápe postižení také jako sociální konstrukci a zdůrazňuje nedostatky, stigmatizaci a diskriminaci okolí v jeho reakci na lidi s postižením. Přitom se rozlišuje mezi funkčním postižením (disability) jak fyzické tak psychické povahy, a ztrátou rovnoprávné účasti na společenských procesech (handicap), která je podmíněna teprve interakcí se sociálním okolím. Tyto vývojové tendence se staly součástí nového modelu WHO, který ve své klasifikaci zdraví a zdravotně relevantních oblastí zohledňuje vedle funkčních a individuálních také sociální faktory. (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2006) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 8

9 Opatření k pracovní mu začlenění: Zaměstnanec ká povinnost Opatření k pracovní mu začlenění: Finanční výpomoci a pobídky pro Opatření k pracovní mu začlenění: Podpora přípravy na povolání Zákonné úpravy Rozsah platnosti (od pracovních míst) Oprávněn vznést nárok Německo Ano, část 2 SGB IX Privátní a veřejný sektor (20) Těžce postižení lidé Čechy Zákonná povinnost vytvářet přiměřená pracovní místa pro postižené lidi. Privátní a veřejný sektor (20) Viz výše Povinná kvóta 5% 5 % (z toho 0,5 % pro postižené lidi s vysokým stupněm omezení pracovní schopnosti). Sankce Vzdělání v oboru (odborná příprava) Přizpůsobení pracovních míst Mzdy a mzdové náklady Zakládání samostatných existencí Institucionální Od 105 do 260 měsíčně za neobsazené místo; odstupňováno podle stupně zaměstnanosti. Umožnění kvalifikovaného poradenství pro volbu povolání a event. podporu přípravy na povolání. Pokud možno další vzdělávání a rekvalifikace postižených a těžce postižených lidí a jim na roveň postavených v podnicích a administrativách s dotacemi na vzdělávání. Jinak podporované vzdělání v zařízeních pro pracovní rehabilitaci (opatření a placení výživného). Příplatky na uzpůsobení pracoviště odpovídajícímu postižení. Dotace do 70 % mzdy těžce postižených a jinak postižených lidí až do doby 2 let, u obzvláště těžce postižených lidí až do doby 3 let, od 55. roku života až na dobu 8 let. Náhrada nákladů za zaměstnání lidí s vysokým stupněm postižení na zkoušku až do doby 3 měsíců; Poskytnutí 1 týdne doplňkové dovolené (na náklady zaměstnavatele) a na požádání osvobození od přesčasů pro těžce postižené lidi. Postižení lidé, kteří zahájením samostatné činnosti ukončí nezaměstnanost nebo se jí vyhnou, mohou při splnění určitých předpokladů obdržet na max. 6 měsíců překlenovací financování nebo měsíční přípěvek na založení existence až na dobu 3 let. Dále je možno poskytnout ostatní výpomoci na podporu účasti na pracovním životě, aby bylo možno dosáhnout samostatné činnosti. Je-li kvůli druhu a závažnosti postižení nebo k zajištění úspěchu výkonů k účasti na pracovním životě zapotřebí, koná se další vzdělávání a rehabilitace v institutech pro přípravu na povolání a pro podporu zaměstnanosti a dále v ostatních mimopodnikových zařízeních s téměř účastníky. Platba státu 50 % průměrného měsíčního příjmu za neobsazené místo. Rekvalifikace jsou v zásadě placeny státem včetně nutných nákladů na mobilitu, ubytování a stravování. Hlavní důraz: chráněné dílny a chráněná pracoviště. Zaměstnavatel obdrží náhradu nákladů. Státní dotace a daňové výhody: nezdanitelná roční částka CZK ( 235) až CZK ( 1.648). Bez subvencování mezd a bez snížení odvodů na sociální zabezpečení. Paušální příspěvky do Kč ( 3.294) Příprava na znovuzačlenění do pracovního života v chráněných dílnách nebo na chráněných pracovištích (viz výše Finanční výpomoci a pobídky ). Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 9

10 Opatření k pracovní mu začlenění: Ochrana před propuštěním a právo na opětovné přijetí do zaměstnání Opatření k pracovní mu začlenění: Ostatní podpora Provozní Propuštění Opětovné přijetí do zaměstnání Počet zaměstnanců v dílnách pro postižené lidi Opatření k pracovnímu začlenění: Ostatní podpora a finanční dávky Německo Má být středem zájmu a snah a vést k aprobovanému povolání. Též rozšiřování vzdělání a rekvalifikace podmíněná postižením pokud možno v podnicích (např. i prostřednictvím integračních projektů a firem). Zvláštní ochrana před výpovědí pro těžce postižené lidi po 6 měsících: K propuštění těžce postiženého člověka je třeba souhlas příslušného úřadu pro integraci, který prověří různé možnosti dalšího zaměstnávání. Pro těžce postižené lidi platí přednostní možnosti přijetí, které předpokládá Druhá část SGB IX V oblasti odborné přípravy na zaměstnání dodatečně: Oblast podpory: s uzavřeným sociálním pojištěním a bez něj. Celkem: (stav: 2005). Pro těžce postižené lidi: Zvýhodnění ve veřejné dopravě, částečně bezúplatná přeprava a / nebo daňové zvýhodnění motorového vozidla. Vytváření bydlení uzpůsobeného pro postižené lidi a navíc příspěvek na nájemné. V případě potřebnosti osvobození od poplatků (zejména koncesionářské poplatky rozhlasu a televize). Obecně: Odstranění překážek v mobilitě na veřejnosti (doprava, budovy, úřady). Daňová zvýhodnění (odstupňovaná podle stupně postižení). Podpora volného času (dovolená a sport pro tělesně/duševně postižené). V rámci zákona o dávkách, platného od , obdrží k základnímu zajištění uchazečů o zaměstnání práceschopné osoby odkázané na cizí pomoc vyrovnání na zvýšenou spotřebu ve výši 35 % rozhodného normativního plnění. (Sozial-Kompass EUROPA Soziale Sicherheit in Europa im Vergleich ) Čechy Viz výše. V ostatních závazcích zaměstnavatel, vzdělávání nabízeno přímo v podniku. Z povinnosti zaměstnat plyne, že jsou propouštění kvůli postižení zpravidla vyloučena. Viz výše propuštění 4.679; v pracovních centrech Pro těžce postižené lidi sociální služby, peněžité dávky, věcné dávky, bezúročné půjčky, výpomoc v mobilitě, ubytování a jiné zvláštní druhy výpomoci. 3.3 Zařízení a instituce Německý sociální zákoník mj. upravuje, kteří zřizovatelé iniciují, organizují a financují které výkony. Zřizovatelé příslušní pro výkony k účasti na pracovním životě jsou kupříkladu zdravotní pojišťovny, Spolková agentura práce, nositelé důchodového, příp. úrazového pojištění, atd. Vedle zřizovatelů příslušných ze zákona poptávají výkony k účasti na pracovním životě také soukromé pojišťovací společnosti (např. úrazové pojišťovny). V Čechách je struktura nositelů nákladů a tím také příslušnost upravena jinak než v Německu. Zdravotní a důchodové pojišťovny poskytují výlučně lékařské rehabilitační výkony, k pracovní rehabilitaci jsou příslušné pouze úřady práce jako nositelé nákladů. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 10

11 Vedle institucionálních zřizovatelů příslušných ze zákona existuje v obou zemích řada nestátních organizací, které lidem s postižením poskytují poradenství a podporu v nejrůznějších oblastech života. Vedle nadregionálně přítomných organizací (např. Červený kříž, Caritas) existuje mnoho regionální spolků a zájmových skupin. Kromě kupříkladu pomoci v každodenních situacích nebo při společných aktivitách ve volném čase se mnoho těchto organizací věnuje i tématu postižení a zaměstnání. Rozpětí aktivit sahá od čistě dobrovolné a neplacené práce poradenské přes informační akce až po výkony, které u těchto zařízení nakupují úřad práce, příp. agentura práce. 3.4 Odborné výrazy Na základě rozdílných struktur systému sociálního zabezpečení si české a německé odborné názvosloví navzájem neodpovídá stoprocentně. K tomu ještě přispívá v poslední době v Německu favorizovaná změna paradigmatu, tedy změna úhlu pohledu na vědeckou oblast, která s sebou přinesla změny také na úrovni pojmosloví: Pracovní rehabilitace se kupříkladu nyní označuje jako výkony k účasti na pracovním životě, z postižených se stali lidé s postižením. V Čechách se naproti tomu i nadále používá pojem postižený. Následující tabulka zahrnuje některé základní pojmy, které hrály významnou roli při vypracování studie. německý výraz odpovídá v češtině doslovný překlad českého výrazu / poznámky Behinderung postižení viz i vysvětlivky pod bodem 3.2 Menschen mit Behinderung lidé se zdravotním postižením Menschen mit gesundheitlicher Behinderung / Beeinträchtigung Menschen mit körperlicher Behinderung tělesně postižení lidé Körperbehinderter Sinnesbehinderung (Blindheit, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Taubblindheit) smyslové postižení (slepota, hluchota, nedoslýchavost, hluchoslepost) Psychische (= seelische) Behinderung psychické postižení Lernbehinderung porucha učení Lernstörung Geistige Behinderung duševní postižení Mehrfachbehinderung mnohočetné postižení Schwerbehinderung těžké postižení Sozialgesetz sociální zákon verminderte Erwerbsfähigkeit snížená pracovní schopnost Barrierefreiheit / barrierefrei bezbariérovost / bezbariérový Behindertengerecht vhodný pro invalidy geeignet für Invalide Rehabilitation Rehabilitationsverfahren Medizinische Rehabilitation Berufliche Rehabilitation (= Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) Stationäre / Ambulante Rehabilitation rehabilitace rehabilitační procedura zdravotní rehabilitace pracovní rehabilitace (výkony k účasti na pracovním životě) stacionární / ambulantní rehabilitace Doslovný překlad spojení Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben není obvyklé. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 11

12 německý výraz Rehabilitationseinrichtung Förder- / Sonderschule odpovídá v češtině rehabilitační zařízení zvláštní / speciální škola doslovný překlad českého výrazu / poznámky Wohnheim chráněné bydlení Geschütztes Wohnen Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) Geschützter Arbeitsplatz Förderzentrum / Sozialer Dienst / Offene Behindertenarbeit Selbsthilfegruppe Behindertensport chráněná dílna chráněné pracovní místo centrum zdravotně postižených (CZP) svépomocná skupina sport zdravotně postižených Geschützte Werkstatt : České a německé dílny se spolu sotva dají srovnávat, rozdíly ve velikosti, vybavení a podpoře jsou příliš velké. Pod pojmem CZP ( Zentren für gesundheitlich Beeinträchtigte ) se nabízejí různé poradenské a jiné výkony. 4. Postižení lidé v česko-bavorském pohraničí K situaci lidí s postižením obzvláště v pohraničním regionu Čechy Bavorsko neexistuje téměř žádný informační materiál. To není až tak zvláštní, koneckonců se tady kombinují dvě úzce ohraničená odborná témata (lidé s postižením a hranice překračující svazky) a navíc se téma vztahuje k určitému regionu. Obsahovým a prostorovým rozšířením mapovaného prostoru jsou však možná aproximační pozorování. Kromě toho referují ti, kteří se v Čechách i v Německu na práci s postiženými podílejí, že situace lidí s postižením v pohraničních regionech je v porovnání s jinými regiony těchto zemí zpravidla analogická jako u lidí bez postižení. To znamená například ve vztahu k nezaměstnanosti, že je v severovýchodních bavorských okrscích agentury práce vyšší než kupříkladu ve Freisingu nebo v Mnichově. Obsahy a výsledky mediálních a Internetových rešerší se v průběhu zpracování studie dále projevily jako tematické trvalky. Jejich obdobu najdete v bodech, o kterých se stále vždy znovu diskutovalo i v průběhu diskusí a workshopů. Druhy postižení Při formulaci vytyčeného cíle této studie byla věnována diferenciaci podle druhů postižení zpočátku malá pozornost, spíše jsou uváděny všechny druhy postižení jedním dechem. Avšak člověk na invalidním vozíku má zcela jiné potřeby a požadavky na své okolí než člověk s mentálním postižením. V relaci s tím se od sebe liší problémové situace: pro prvního jmenovaného často představuje překážku schodiště, zatímco druhý může mít potíže při vyplňování formuláře. Lidé s tělesným postižením, příp. s poškozenými smysly jsou odkázáni na praktickou asistenci, kterou je možno poskytnout jednoduchými věcně orientovanými službami. Zrakově postiženému můžeme kupříkladu podat paži, aby ji mohl nad loktem uchopit a nechal se vést. Duševně postižení jsou naproti tomu většinou odkázáni na osobní pomoc, jistý druh tlumočnické kompetence ohledně vnímání, rozluštění a překladu individuálních potřeb postiženého. (Hunziker: Das Reiseverhalten von Behinderten Kindern und Jugendlichen / Cestovní návyky postižených dětí a mladistvých ) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 12

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více