Lidé s postižením v Bavorsku a v Čechách situace a perspektivy hranice překračujících svazků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidé s postižením v Bavorsku a v Čechách situace a perspektivy hranice překračujících svazků"

Transkript

1 EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ Evropský fond pro regionální rozvoj (INTERREG III A) Lidé s postižením v Bavorsku a v Čechách situace a perspektivy hranice překračujících svazků Tato studie je podpořena EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM z Evropského fondu pro regionální rozvoj (INTERREG III A), spravovaného sdružením EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e. V. (pracovní sdružení Bavorsko r. s.) Autor: Markus Schöfthaler koordinátor projektů INTERREG III A Telefon: Telefax: Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh Bereichsleitung Nord Schleizer Straße Hof

2 Obsah 1. Souhrn K této studii Cíle Realizace Sociální zákony a systémy Evropské podklady Systémy sociálního zabezpečení v Čechách a v Německu Zařízení a instituce Odborné výrazy Postižení lidé v česko-bavorském pohraničí Výsledky rešerší a diskusí Výsledky průzkumu Workshop I (13. března 2007) Workshop II (5. června 2007) Ideje a perspektivy hranice překračujících svazků Druh postižení Učíme se od souseda: Výměna zkušeností, transfer vědomostí účastníků Společné zkušenosti lidí s postižením: Evropská identita a další témata Výhled Rejstřík použité literatury Přílohy...34 Údaje obsažené v této práci se v zásadě vztahují jak na mužskou tak na ženskou formu. Z důvodu lepší čitelnosti jsme upustili od dodatečného označení v ženském rodu. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 2

3 1. Souhrn Život lidí s postižením je na jedné straně v mnoha oblastech ovlivňován zvláštními zákony a ustanoveními, ne straně druhé utvářen uváděním těchto předpisů do praxe, to vše doplněno nesčetnými měkkými faktory v sociálním, kulturním a hospodářském zázemí jednotlivce. Důležitou roli přitom hrají regionální podmínky. Setkání Pracovní rehabilitace v Čechách a v Německu, které se uskutečnilo od 13. do 14. června 2006 v Hofu, jasně ukázalo, že je velký zájem o to, jak žijí, pracují a učí se lidé s postižením na druhé straně dříve uzavřené hranice. Čeští hosté, velkou většinou zástupci příhraničních severočeských pracovních úřadů, chtěli vedle pracovní rehabilitace poznat i stupně vzdělání a pracovní možnosti pro lidi s omezeními, kteří nevyužívají žádných rehabilitačních výkonů správy pracovních příležitostí. Na konci tohoto setkání se objevilo přání vedle podnětného návrhu uspořádat podobnou akci se zástupci jihočeských pracovních úřadů, sledovat prostřednictvím studie podrobněji situaci lidí s postižením v obou zemích, zvláště v pohraničí, a vypracovat nová řešení a nové záměry. Tato studie má za cíl, zachytit nejprve ty nejdůležitější oblasti života lidí s postižením v přeshraničním srovnání. Zvláštní zřetel přitom byl věnován rozdílům v systémech sociálního zabezpečení obou zemí, jak je definuje zákon, a dále uvádění souboru pravidel do praxe. Následně by měly být rozvinuty ideje a perspektivy, v kterých oblastech a jakým způsobem mohou být navázány, resp. dále upevňovány česko-německé svazky. Praktický zřetel a práce ve svazku byly od samého počátku určujícími a hlavními akcenty této studie. Jako nejdůležitější výsledky této studie je možno označit tyto aspekty: Na základě rozdílných kritérií a definic je jen stěží možné porovnávat navzájem situaci lidí s postižením v evropských zemích. Evropská unie uznává a váží si požadavků lidí s postižením na opatření zajišťující jim samostatnost, sociální a pracovní začlenění a jejich účast na životě společenství. 1 Na pozadí dějinného vývoje se není co divit, že se systémy sociálního zabezpečení České republiky a Německa svojí strukturou a příslušností od sebe navzájem zřetelně odlišují. V důsledku toho existují i velké rozdíly mezi zařízeními a službami pro lidi s postižením. Na obou stranách hranice je zájem o hranice překračující kontakty a společné akce, těm však stojí v cestě většinou nedostatečné personální zdroje a chybějící možnosti, jak víme ze zkušeností z každodenní práce v rámci doplňkových aktivit. Navazující projekty mají tedy této studii zajistit podporu a pomoc, aby bylo možno navázat a realizovat hranice překračující kontakty. Hranice překračující aktivity je třeba posílit jak na úrovni těch, kteří se na práci s postiženými podílejí (výměna zkušeností a transfer vědomostí), tak také na úrovni lidí s postižením (cestování a volný čas, žití a bydlení, práce a zaměstnání). 1 Charta základních práv občanů Evropské unie, článek 26: Integrace lidí s postižením. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 3

4 2. K této studii Situaci postižených lidí v Evropě lze stanovit jen stěží. Definice a kritéria v oblasti postižení se různí podle politických cílů, právních předpisů a standardů chování. Výzkum mezi obyvatelstvem poskytuje subjektivní údaje, které jsou ovlivněny lišícím se kulturním chápáním v jednotlivých členských státech. Kromě toho jsou údaje zaměřeny na obyvatelstvo v práceschopném produktivním věku a vylučují děti a osoby, které žijí v zařízeních. (Komise ES: Situace postižených osob v rozšířené Evropské unii ) 2.1 Cíle Cíl této studie byl v projektové žádosti formulován konkrétně takto: Pokud vezmeme studii po jejím dokončení do ruky, měla by poskytnout odpověď na následující stěžejní otázky: Lidé s postižením Jaké existují české a německé definice lidí s postižením a v jakých souvislostech se používají? Jak se dělí druhy postižení v obou zemích, obzvláště v pohraničí? Zákonné předpoklady a jejich realizace Jaké zásadní rozdíly existují mezi zákonnými ustanoveními v obou zemích, které se dotýkají oblastí života lidí s postižením? Jak a v jakém rozsahu jsou realizována tato ustanovení v české-německém pohraničí? Vzdělávání a zaměstnání Jaké možnosti mají lidé s postižením ve školním a profesním vzdělávání? Jak je rozděleno ukončení školní docházky a ukončení přípravy na povolání u lidí s postižením? Jakými zvláštnostmi se vyznačuje situace v bavorsko-českém pohraničí? Jaké šance vyplývají ze zvláštní příhraniční situace pro lidi s postižením ve vzdělávání a v zaměstnání? Zařízení a instituce Jaká zařízení a instituce v pohraničí nabízejí v jakých oblastech života poradenství a podporu lidem s postižením? V jakém rozsahu jsou využívány nabídky poradenství a pomocné nástroje? Jak jsou spolu propojeni účastníci na obou stranách hranice? Ideje a perspektivy Jaká očekávání a cíle mají lidé s postižením v pohraničí? Jak přistupují příslušná zařízení a instituce k regionálnímu vývoji? Jak je možno zlepšit situaci v pohraničí specificky pro lidi s postižením? V jakých oblastech a jakým způsobem je smysluplné a slibné vytvářet a podporovat hranice překračující kooperace? Vedle bezprostředního propojení těch, kteří se na práci se zdravotně postiženými podílejí prostřednictvím vytváření konkrétních konceptů, slouží tato studie i dlouhodobému cíli podpory EU-konformní pracovní rehabilitace v česko-bavorském pohraničí. V ideálním případě by studie kromě toho měla na základě výsledků výzkumu umožnit dojít k poznatku, zda by mělo smysl vytvořit koordinační centrum pro česko-bavorskou integraci pro lidi s postižením. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 4

5 2.2 Realizace V průběhu zpracovávání studie, tj. v rámci dialogu s těmi, kteří se podílejí na práci se zdravotně postiženými v pohraničí, a na základě rešerší a jednotlivých akcí došlo k přesunu akcentů studie směrem od teoretických a statistických hledisek k praktickým a pragmatickým řešením skutečné práce ve vzájemném svazku. První krok studie spočíval v mapování zákonných předpokladů, odborné literatury a také tematicky a / nebo regionálně relevantních témat a projektů. Současně došlo k evidenci aktérů práce se zdravotně postiženými v pohraničí tak, aby bylo možno se jich v dalším kroku prostřednictvím dotazníku k dané situaci dotazovat a pozvat je k prvnímu workshopu. Cílem tohoto workshopu bylo identifikovat v rámci hranice překračujících svazků zájemce, navzájem je zkontaktovat a relevantní témata a obsahy s nimi prodiskutovat a dále rozvíjet. Po široce založeném, ještě nediferencovaném pohledu v první fázi projektu, byla ve druhé fázi v těsné koordinaci se všemi zúčastněnými pozornost soustředěna na několik málo aspektů. Vedle zprvu obsahového zaměření na práci a zaměstnání, se v druhém workshopu diskutovalo o formálních, resp. koncepčních perspektivách: Jak by bylo možno po ukončení této studie pokračovat? Při vypracování této závěrečné zprávy byla pak prioritní zejména tato otázka. 3. Sociální zákony a systémy 3.1 Evropské podklady V prosinci 2000 byla v Nizze Evropským parlamentem, Radou a Komisí EU slavnostně vyhlášena Charta základních práv Evropské unie. Obsahuje mezi jinými obecná lidská a občanská práva. Charta základních práv Evropské unie Článek 21 Nediskriminace (1) Diskriminace, zejména kvůli pohlaví, rase, barvě pleti, [ ] postižení, [ ] je zakázána. Článek 26 Integrace lidí s postižením Unie uznává a dbá na nárok lidí s postižením a na opatření vedoucí k zajištění jejich samostatnosti, jejich sociálního a pracovního začlenění a jejich účasti na životě společenství. (http://www.europarl.europa.eu/charter/default_de.htm) Dále byl komisí předložen víceletý akční plán, jehož cílem je zahrnout otázky lidí s postižením do odpovídajících opatření Evropských společenství a vyvinout konkrétní akce ve stěžejních oblastech tak, aby byli lidí s postižením začleňováni do hospodářství a společnosti. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 5

6 V akčním plánu navrženém na období má být objasněn dlouhodobý a nosný koncept tematiky postižených v rozšířené Evropě. Podstatnou částí jsou tyto tři cíle: neomezené používání směrnice k rovnocennému posuzování v zaměstnání a povolání, zahrnutí tematicky postižených do všech příslušných akcí společenství, podpora přístupu pro všechny. (http://europa.eu/scadplus/leg/de/cha/c11414.htm) I v různých směrnicích se vždy nacházejí odkazy na evropskou politiku pro lidi s postižením. Např. musela být v členských zemích do národního práva převedena nejpozději do konce prosince 2006 směrnice 2000/78/ES odpovídající obsahově prvnímu cíli výše uvedeného akčního plánu. V Německu se tak stalo v srpnu 2006 nabytím účinnosti Všeobecného zákona o rovnoprávném postavení (AGG). Směrnice 2000/78/ES Rady ze dne 27. listopadu 2000 ke stanovení obecného rámce pro realizaci rovnocenného posuzování v zaměstnání a povolání. Účelem této směrnice je vytvoření obecného rámce pro potírání diskriminace kvůli náboženství nebo světovému názoru, postižení, věku nebo sexuální orientaci v zaměstnání a povolání s ohledem na realizaci zásady rovnocenného posuzování v členských státech. (http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/jan/ _de.pdf) Přes evropský rámec zůstává jednotlivým zemím při interpretaci a přeměně zadání z Bruselu mnoho volného prostoru 2 tak i Čechám a Německu. V následujícím přehledu jsou vedle sebe porovnávány systémy obou zemí. K prohloubení informace viz odpovídající zdroje. 3.2 Systémy sociálního zabezpečení v Čechách a v Německu Vzhledem k dějinnému vývoji obou zemí není zvláštní, že mezi Čechami a Německem existují v mnoha oblastech výrazné rozdíly, které se v rámci trvání společného členství v Unii vyrovnávají jen pomalu. Například u systémů sociálního zabezpečení se jedná na jedné straně o komplexní strukturu, která vyrůstala řadu desetiletí, vedle mladého systému, který se kvapně začal rozvíjet po Sametové revoluci a ještě ve všech ohledech nedospěl do konečné detailní podoby. Čechy Po celá desetiletí byli postižení komunistickým režimem systematicky drženi stranou společenského dění a byli zavíráni v ústavech. Samostatnými a nezávislými jedinci se směli cítit až teprve po politickém převratu v roce [ ] Česká veřejnost se o postižených před rokem 1989 nedozvěděla de facto vůbec nic. Jedličkův ústav, kde dnes pracuje Vojtěch Civák, je mimořádným příkladem této cílené politiky komunistů. Nachází se v bezprostřední blízkosti někdejšího Paláce kultury, a když se zde konala politická zasedání, dostal ústav pokyn, aby své postižené chovance nepouštěl ven. (Radio Praha: Postižení v Čechách ) 2 Je třeba doplnit, že se na této situaci nic nezmění ani poté, kdy Smlouva o ústavě Evropské unie v nyní navrhovaném nebo i v pozměněném, ale o tomto řešení se opírajícím znění vstoupí v platnost. Protože v sociální a zdravotní politice nejsou s tímto novým ústavněprávním podkladem spojeny žádné přesuny kompetencí na evropskou úroveň. (Dr. Becker / Matthäus, 2004) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 6

7 V Čechách jsou nabízeny v rámci podobné struktury jako v Německu výkony vedoucí k integraci a rehabilitaci lidí s postižením. K těmto rehabilitačním výkonům ovšem neexistuje jednotné zákonné východisko. Rozlišuje se mezi lékařskou, pracovní, školní a sociální rehabilitací, přičemž pojem rehabilitace je jednoznačně definován jen pro pracovní rehabilitaci. V lékařské rehabilitaci se v Čechách rozlišuje mezi terapeutickou a léčebnou rehabilitací. První zmíněná je zaměřena na stabilizaci a zlepšení různých funkčních oblastí a obsahuje např. fyziologické, ergoterapeutické, psychologické a logopedické výkony. Léčebná rehabilitace se nasazuje při postiženích, resp. funkčních omezeních, které má jedinec vrozené nebo jsou důsledkem onemocnění nebo nehody. V oblasti vzdělávání a práce jsou nabízeny různé rehabilitační výkony, počínaje poradenstvím, přes speciální zařízení pro děti a mládež s postižením, přípravné, resp. kvalifikační akce, až po zprostředkování práce. Mimořádnou roli přitom hrají takzvaná chráněná pracovní místa, příp. chráněné dílny. Rozsah integrace do první trhu práce je kvůli nedostatku vhodných nástrojů, resp. kvůli nedostatku odpovídajících právních možností (ještě) velice nízký. V oblasti sociální integrace se rýsuje v posledních letech pozitivní trend. Tak dnes mohou lidé s postižením sami rozhodovat o tom, jak a kde využijí pečovatelské služby: Díky novému zákonu o sociálních službách, který před krátkou dobou schválil český parlament, mohou postižení v Čechách v budoucnu poprvé volně rozhodovat o tom, jak a kde chtějí, aby se o ně pečovalo zda v rodině, v domově nebo aby o ně pečoval pečovatel. Zákon předpokládá, že podle závažnosti postižení bude postiženým přímo vyplácena částka až do výše 370 Euro měsíčně. S penězi pak budou moci hospodařit na vlastní odpovědnost. (Radio Praha: Postižení v Čechách ) Dále jsou zvyšující se měrou odstraňovány každodenní bariéry, kupříkladu v Pražských dopravních podnicích. Německo Systém sociálního zabezpečení v Německu, který vyrůstá po dlouhá desetiletí, zahrnuje rozmanité výkony pro lidi s postižením, ať už se jedná o postižení vrozená nebo taková, která nastala teprve později. Cílem těchto výkonů je úplná všestranná účast postižených osob na společenském životě. Vedle výkonů lékařské rehabilitace hrají důležitou roli výkony umožňující účast na sociálním a pracovním životě. Zákonným předpokladem služeb pro lidi s postižením je v Německu Devátá kniha Sociálního zákoníku, SGB IX: Rehabilitace a podíl postižených lidí včetně specifikace práv těžce postižených invalidů. Úprava k podpoře práce je obsahem SGB III. V lednu roku 2005 pak vstoupil v platnost zákoník SGB II ( Základní zabezpečení pro uchazeče o zaměstnání ), který platí za určitých předpokladů u lidí s postižením. Zpravidla je v případě nemoci nebo úrazu na prvním místě lékařská rehabilitace. Zaopatření lékařskou úrazovou službou, stacionární a ambulantní lékařské ošetření a také domácí péče o nemocného přispívají mimo jiné k zamezení nebo minimalizaci zdravotního újmy nebo poškození zdraví, nebo k vyrovnání handicapu podporou ostatních funkcí a schopností. V ideálním případě dojde ještě v průběhu lékařské rehabilitace k iniciaci (opětovného) sociálního a pracovního začlenění. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 7

8 Děti a mladiství s postižením mají k dispozici speciální zařízení a jejich zřizovatelé orientují své školní nabídky a vzdělávací kurzy na tuto cílovou skupinu; výkony pracovní rehabilitace umožňují dospělým s postižením znovuzačlenění do pracovního života. Vedle lékařské rehabilitace a pracovní integrace existují další výkony umožňující účast na životě společnosti, například podpora porozumění s okolním světem nebo pomůcky umožňující účast na společenském a kulturním životě. Definice 3 (za postižené lidi se pokládají ) Právo na rovnost příležitostí Doplňkové výkony v rámci sociálního zabezpeče ní Invalidita Pracovní úraz (příp. také nemoc z povolání ) Německo Všichni lidé, jestliže se jejich tělesná funkce, duševní schopnost nebo duševní zdraví bude lišit s vysokou pravděpodobností po dobu delší než 6 měsíců od stavu typického pro daný věk a proto je jejich účast na životě ve společnosti omezena. Těžce postižení lidé: stupeň postižení 50 % nebo vyšší. Zákaz diskriminace zakotven v ústavě (čl. 3 odst. 3), zákonem zaručené právo na nutné pomůcky k dosažení rovnosti příležitostí. Výkony k účasti rozličných nositelů rehabilitačních opatření jsou shrnuty v Deváté knize Sociálního zákoníku (SGB IX). Hlavním záměrem SGB IX je koordinace výkonů a kooperace poskytovatelů výkonů. Přednost prevence před rehabilitací a rehabilitace před výkony důchodovými, pečovatelskými a sociálními. Existují výkony lékařské rehabilitace k účasti na pracovním životě (pracovní rehabilitace) a k účasti na životě ve společnosti (sociální rehabilitace) včetně včasného rozpoznání a včasné podpory. Výkony jsou zpravidla poskytovány formou věcného plnění a doplněny příspěvkem na živobytí. Čechy Definice chybí. Rozhodující je mj. stupeň snížení práceschopnosti (úplná invalidita: Snížení práceschopnosti min. 66 %. Částečná invalidita: Snížení schopnosti stálé výdělečné činnosti: min. 33 %). Čl. 3 české ústavy se zahrnutím Deklarace základních lidských práv a svobod. Kompletní preventivní a rehabilitační programy včetně potřebných speciálních ošetření. Viz výše invalidita Rodina Rodinné výpomoci při nepatrném příjmu podle stupně postižení pro výchovu dlouhodobě těžce postiženého, dlouhodobě postiženého, příp. chronicky nemocného dítěte. Delší oprávněnost nároku na příspěvek sociálního zabezpečení na výchovu pro toho z rodičů, který dlouhodobě na plný úvazek vychovává dítě vyžadující péči do 7 let života. 3 Přesto se v mezinárodní diskusi prosazuje přibývající měrou sociální řešení (social model of disability), které chápe postižení také jako sociální konstrukci a zdůrazňuje nedostatky, stigmatizaci a diskriminaci okolí v jeho reakci na lidi s postižením. Přitom se rozlišuje mezi funkčním postižením (disability) jak fyzické tak psychické povahy, a ztrátou rovnoprávné účasti na společenských procesech (handicap), která je podmíněna teprve interakcí se sociálním okolím. Tyto vývojové tendence se staly součástí nového modelu WHO, který ve své klasifikaci zdraví a zdravotně relevantních oblastí zohledňuje vedle funkčních a individuálních také sociální faktory. (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2006) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 8

9 Opatření k pracovní mu začlenění: Zaměstnanec ká povinnost Opatření k pracovní mu začlenění: Finanční výpomoci a pobídky pro Opatření k pracovní mu začlenění: Podpora přípravy na povolání Zákonné úpravy Rozsah platnosti (od pracovních míst) Oprávněn vznést nárok Německo Ano, část 2 SGB IX Privátní a veřejný sektor (20) Těžce postižení lidé Čechy Zákonná povinnost vytvářet přiměřená pracovní místa pro postižené lidi. Privátní a veřejný sektor (20) Viz výše Povinná kvóta 5% 5 % (z toho 0,5 % pro postižené lidi s vysokým stupněm omezení pracovní schopnosti). Sankce Vzdělání v oboru (odborná příprava) Přizpůsobení pracovních míst Mzdy a mzdové náklady Zakládání samostatných existencí Institucionální Od 105 do 260 měsíčně za neobsazené místo; odstupňováno podle stupně zaměstnanosti. Umožnění kvalifikovaného poradenství pro volbu povolání a event. podporu přípravy na povolání. Pokud možno další vzdělávání a rekvalifikace postižených a těžce postižených lidí a jim na roveň postavených v podnicích a administrativách s dotacemi na vzdělávání. Jinak podporované vzdělání v zařízeních pro pracovní rehabilitaci (opatření a placení výživného). Příplatky na uzpůsobení pracoviště odpovídajícímu postižení. Dotace do 70 % mzdy těžce postižených a jinak postižených lidí až do doby 2 let, u obzvláště těžce postižených lidí až do doby 3 let, od 55. roku života až na dobu 8 let. Náhrada nákladů za zaměstnání lidí s vysokým stupněm postižení na zkoušku až do doby 3 měsíců; Poskytnutí 1 týdne doplňkové dovolené (na náklady zaměstnavatele) a na požádání osvobození od přesčasů pro těžce postižené lidi. Postižení lidé, kteří zahájením samostatné činnosti ukončí nezaměstnanost nebo se jí vyhnou, mohou při splnění určitých předpokladů obdržet na max. 6 měsíců překlenovací financování nebo měsíční přípěvek na založení existence až na dobu 3 let. Dále je možno poskytnout ostatní výpomoci na podporu účasti na pracovním životě, aby bylo možno dosáhnout samostatné činnosti. Je-li kvůli druhu a závažnosti postižení nebo k zajištění úspěchu výkonů k účasti na pracovním životě zapotřebí, koná se další vzdělávání a rehabilitace v institutech pro přípravu na povolání a pro podporu zaměstnanosti a dále v ostatních mimopodnikových zařízeních s téměř účastníky. Platba státu 50 % průměrného měsíčního příjmu za neobsazené místo. Rekvalifikace jsou v zásadě placeny státem včetně nutných nákladů na mobilitu, ubytování a stravování. Hlavní důraz: chráněné dílny a chráněná pracoviště. Zaměstnavatel obdrží náhradu nákladů. Státní dotace a daňové výhody: nezdanitelná roční částka CZK ( 235) až CZK ( 1.648). Bez subvencování mezd a bez snížení odvodů na sociální zabezpečení. Paušální příspěvky do Kč ( 3.294) Příprava na znovuzačlenění do pracovního života v chráněných dílnách nebo na chráněných pracovištích (viz výše Finanční výpomoci a pobídky ). Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 9

10 Opatření k pracovní mu začlenění: Ochrana před propuštěním a právo na opětovné přijetí do zaměstnání Opatření k pracovní mu začlenění: Ostatní podpora Provozní Propuštění Opětovné přijetí do zaměstnání Počet zaměstnanců v dílnách pro postižené lidi Opatření k pracovnímu začlenění: Ostatní podpora a finanční dávky Německo Má být středem zájmu a snah a vést k aprobovanému povolání. Též rozšiřování vzdělání a rekvalifikace podmíněná postižením pokud možno v podnicích (např. i prostřednictvím integračních projektů a firem). Zvláštní ochrana před výpovědí pro těžce postižené lidi po 6 měsících: K propuštění těžce postiženého člověka je třeba souhlas příslušného úřadu pro integraci, který prověří různé možnosti dalšího zaměstnávání. Pro těžce postižené lidi platí přednostní možnosti přijetí, které předpokládá Druhá část SGB IX V oblasti odborné přípravy na zaměstnání dodatečně: Oblast podpory: s uzavřeným sociálním pojištěním a bez něj. Celkem: (stav: 2005). Pro těžce postižené lidi: Zvýhodnění ve veřejné dopravě, částečně bezúplatná přeprava a / nebo daňové zvýhodnění motorového vozidla. Vytváření bydlení uzpůsobeného pro postižené lidi a navíc příspěvek na nájemné. V případě potřebnosti osvobození od poplatků (zejména koncesionářské poplatky rozhlasu a televize). Obecně: Odstranění překážek v mobilitě na veřejnosti (doprava, budovy, úřady). Daňová zvýhodnění (odstupňovaná podle stupně postižení). Podpora volného času (dovolená a sport pro tělesně/duševně postižené). V rámci zákona o dávkách, platného od , obdrží k základnímu zajištění uchazečů o zaměstnání práceschopné osoby odkázané na cizí pomoc vyrovnání na zvýšenou spotřebu ve výši 35 % rozhodného normativního plnění. (Sozial-Kompass EUROPA Soziale Sicherheit in Europa im Vergleich ) Čechy Viz výše. V ostatních závazcích zaměstnavatel, vzdělávání nabízeno přímo v podniku. Z povinnosti zaměstnat plyne, že jsou propouštění kvůli postižení zpravidla vyloučena. Viz výše propuštění 4.679; v pracovních centrech Pro těžce postižené lidi sociální služby, peněžité dávky, věcné dávky, bezúročné půjčky, výpomoc v mobilitě, ubytování a jiné zvláštní druhy výpomoci. 3.3 Zařízení a instituce Německý sociální zákoník mj. upravuje, kteří zřizovatelé iniciují, organizují a financují které výkony. Zřizovatelé příslušní pro výkony k účasti na pracovním životě jsou kupříkladu zdravotní pojišťovny, Spolková agentura práce, nositelé důchodového, příp. úrazového pojištění, atd. Vedle zřizovatelů příslušných ze zákona poptávají výkony k účasti na pracovním životě také soukromé pojišťovací společnosti (např. úrazové pojišťovny). V Čechách je struktura nositelů nákladů a tím také příslušnost upravena jinak než v Německu. Zdravotní a důchodové pojišťovny poskytují výlučně lékařské rehabilitační výkony, k pracovní rehabilitaci jsou příslušné pouze úřady práce jako nositelé nákladů. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 10

11 Vedle institucionálních zřizovatelů příslušných ze zákona existuje v obou zemích řada nestátních organizací, které lidem s postižením poskytují poradenství a podporu v nejrůznějších oblastech života. Vedle nadregionálně přítomných organizací (např. Červený kříž, Caritas) existuje mnoho regionální spolků a zájmových skupin. Kromě kupříkladu pomoci v každodenních situacích nebo při společných aktivitách ve volném čase se mnoho těchto organizací věnuje i tématu postižení a zaměstnání. Rozpětí aktivit sahá od čistě dobrovolné a neplacené práce poradenské přes informační akce až po výkony, které u těchto zařízení nakupují úřad práce, příp. agentura práce. 3.4 Odborné výrazy Na základě rozdílných struktur systému sociálního zabezpečení si české a německé odborné názvosloví navzájem neodpovídá stoprocentně. K tomu ještě přispívá v poslední době v Německu favorizovaná změna paradigmatu, tedy změna úhlu pohledu na vědeckou oblast, která s sebou přinesla změny také na úrovni pojmosloví: Pracovní rehabilitace se kupříkladu nyní označuje jako výkony k účasti na pracovním životě, z postižených se stali lidé s postižením. V Čechách se naproti tomu i nadále používá pojem postižený. Následující tabulka zahrnuje některé základní pojmy, které hrály významnou roli při vypracování studie. německý výraz odpovídá v češtině doslovný překlad českého výrazu / poznámky Behinderung postižení viz i vysvětlivky pod bodem 3.2 Menschen mit Behinderung lidé se zdravotním postižením Menschen mit gesundheitlicher Behinderung / Beeinträchtigung Menschen mit körperlicher Behinderung tělesně postižení lidé Körperbehinderter Sinnesbehinderung (Blindheit, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Taubblindheit) smyslové postižení (slepota, hluchota, nedoslýchavost, hluchoslepost) Psychische (= seelische) Behinderung psychické postižení Lernbehinderung porucha učení Lernstörung Geistige Behinderung duševní postižení Mehrfachbehinderung mnohočetné postižení Schwerbehinderung těžké postižení Sozialgesetz sociální zákon verminderte Erwerbsfähigkeit snížená pracovní schopnost Barrierefreiheit / barrierefrei bezbariérovost / bezbariérový Behindertengerecht vhodný pro invalidy geeignet für Invalide Rehabilitation Rehabilitationsverfahren Medizinische Rehabilitation Berufliche Rehabilitation (= Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) Stationäre / Ambulante Rehabilitation rehabilitace rehabilitační procedura zdravotní rehabilitace pracovní rehabilitace (výkony k účasti na pracovním životě) stacionární / ambulantní rehabilitace Doslovný překlad spojení Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben není obvyklé. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 11

12 německý výraz Rehabilitationseinrichtung Förder- / Sonderschule odpovídá v češtině rehabilitační zařízení zvláštní / speciální škola doslovný překlad českého výrazu / poznámky Wohnheim chráněné bydlení Geschütztes Wohnen Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) Geschützter Arbeitsplatz Förderzentrum / Sozialer Dienst / Offene Behindertenarbeit Selbsthilfegruppe Behindertensport chráněná dílna chráněné pracovní místo centrum zdravotně postižených (CZP) svépomocná skupina sport zdravotně postižených Geschützte Werkstatt : České a německé dílny se spolu sotva dají srovnávat, rozdíly ve velikosti, vybavení a podpoře jsou příliš velké. Pod pojmem CZP ( Zentren für gesundheitlich Beeinträchtigte ) se nabízejí různé poradenské a jiné výkony. 4. Postižení lidé v česko-bavorském pohraničí K situaci lidí s postižením obzvláště v pohraničním regionu Čechy Bavorsko neexistuje téměř žádný informační materiál. To není až tak zvláštní, koneckonců se tady kombinují dvě úzce ohraničená odborná témata (lidé s postižením a hranice překračující svazky) a navíc se téma vztahuje k určitému regionu. Obsahovým a prostorovým rozšířením mapovaného prostoru jsou však možná aproximační pozorování. Kromě toho referují ti, kteří se v Čechách i v Německu na práci s postiženými podílejí, že situace lidí s postižením v pohraničních regionech je v porovnání s jinými regiony těchto zemí zpravidla analogická jako u lidí bez postižení. To znamená například ve vztahu k nezaměstnanosti, že je v severovýchodních bavorských okrscích agentury práce vyšší než kupříkladu ve Freisingu nebo v Mnichově. Obsahy a výsledky mediálních a Internetových rešerší se v průběhu zpracování studie dále projevily jako tematické trvalky. Jejich obdobu najdete v bodech, o kterých se stále vždy znovu diskutovalo i v průběhu diskusí a workshopů. Druhy postižení Při formulaci vytyčeného cíle této studie byla věnována diferenciaci podle druhů postižení zpočátku malá pozornost, spíše jsou uváděny všechny druhy postižení jedním dechem. Avšak člověk na invalidním vozíku má zcela jiné potřeby a požadavky na své okolí než člověk s mentálním postižením. V relaci s tím se od sebe liší problémové situace: pro prvního jmenovaného často představuje překážku schodiště, zatímco druhý může mít potíže při vyplňování formuláře. Lidé s tělesným postižením, příp. s poškozenými smysly jsou odkázáni na praktickou asistenci, kterou je možno poskytnout jednoduchými věcně orientovanými službami. Zrakově postiženému můžeme kupříkladu podat paži, aby ji mohl nad loktem uchopit a nechal se vést. Duševně postižení jsou naproti tomu většinou odkázáni na osobní pomoc, jistý druh tlumočnické kompetence ohledně vnímání, rozluštění a překladu individuálních potřeb postiženého. (Hunziker: Das Reiseverhalten von Behinderten Kindern und Jugendlichen / Cestovní návyky postižených dětí a mladistvých ) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 12

13 Důvod toho, že je téma Lidé s postižením bohaté, spočívá v definici pojmu postižení : Tak se může kupříkladu z pohledu německého sociálního zákoníku postižení týkat tělesné funkce, duševních schopností nebo duševního zdraví. Tato rozmanitost a mnohotvárnost ztěžuje zacházení s tematikou a vyžaduje dobře zvážený postup. Veřejnost pojmu postižení rozumí podle předchozích osobních znalostí a zkušeností, najdou se všechny významové fasety. A také postup nebyl u této studie zprvu omezen na určité druhy postižení. Nicméně se během projektové fáze vyloupla hlavní témata v práci s postiženými, která korespondují jak se dalo očekávat s tematickými trvalkami. Úvahy, jak by téma mělo dále pokračovat, by měly mít vždy přímou explicitně pojmenovanou vazbu na druhy postižení viz též bod Výsledky rešerší a diskusí Podle EUROSTATu si v Čechách připisuje 20 % obyvatel ve věku od 16 do 64 let postižení, zatímco se tento číselný údaj v Německu pohybuje jen okolo 11 %. Po celé EU situace vypadá takto: Přibližně 44,6 milionů lidí ve věku od 16 do 64 let má podle vlastního odhadu dlouho přetrvávající zdravotní problém nebo postižení (longstanding health problem or disability LSHPD); to činí přibližně 16 % celkového obyvatelstva EU v produktivním věku. (Komise ES: Situace postižených lidí v rozšířené Evropské unii ) Znamená to tedy, že ze zhruba dvou milionů lidí žijících na území Euregia Egrensis by mělo být asi postižených. Adekvátně rozdělení podle druhů postižení v Evropě je více než polovina z nich postižena tělesně. Práce a zaměstnání Obsahové východisko této studie bylo téma práce a zaměstnání. Situace lidí s postižením je ve všech evropských zemích podobná: Lidé s postižením jsou nadměrně postiženi nezaměstnaností. Podíl neproduktivních postižených lidí je dvakrát tak vysoký jako odpovídající podíl u nepostižených lidí, což ukazuje jak na jen nepatrné znovuzačlenění po dlouho přetrvávajícím zdravotním problému nebo postižení [longstanding health problem or disability], tak také na poměrně nízkou úroveň vzdělávání a odborné přípravy na povolání. V různých zemích existují různé důvody této vysoké neproduktivity. Největšími překážkami jsou léčky v systému dávek a plnění a nebezpečí, že při zahájení práce postižený o tyto výhody přijde. Dalším důvodem je zcela zřejmá velmi nízká ochota zaměstnavatelů zaměstnat postižené zaměstnance ze strachu, že budou muset s vysokými náklady přizpůsobovat pracoviště. (Komise ES: Situace postižených lidí v rozšířené Evropské unii ) V Čechách se pohybuje podíl práceschopných lidí s postižením ve srovnání s celkovou mírou nezaměstnanosti výrazně nad výše uvedeným faktorem 2 : Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 13

14 Hlavním problémem pro postižené lidi v Čechách je dnes jako všude v Evropě vysoká nezaměstnanost. Více než 50 % práceschopných postižených je dnes bez práce, odhaduje Václav Krása, předseda Národní rady postižených lidí v Čechách. (Radio Praha: Postižení v Čechách. 27. dubna 2006.) Samotná vyrovnávací dávka, kterou musí podniky odvést při nevyčerpání takzvaného povinného podílu, nemůže míru nezaměstnanosti lidí s postižením vyrovnat s celkovou mírou nezaměstnanosti. Zjistili jsme, že se v Čechách v poslední době se značnou vehemencí prosazuje podivný jev: obcházení pracovního zákona, který firmám nad 25 pracovníků předepisuje podíl postižených ve výše čtyř procent, nebo alternativně podporu chráněných dílen s více než 50 % postižených tím, že od těchto budou nakupovat určité množství výrobků. Někteří zaměstnavatelé nyní toto ustanovení obcházejí tím, že si objednají zboží přes chráněnou dílnu u další firmy nebo tím, že dokonce sami zakládají fiktivní chráněné dílny. To přirozeně nijak nepřispívá k (vyšší) zaměstnanosti postižených. Pomoc při této praxi mohou firmy podle Krásy najít bez problému na Internetu, kde někteří poskytovatelé služeb oficiálně nabízejí podporu při obcházení podílu nezaměstnaných. Očividně se pořád ještě mnoho firem nechce zabývat zaměstnáváním postižených a raději náhradou platí odpovídající zákonem stanovenou částku. A navíc ještě pořád přetrvává tato nedůvěra vůči postiženým jako celkově vůči menšinám. To je výrazem určité nenávisti vůči cizím. (Radio Praha: Postižení v Čechách. 27. dubna 2006.) S ohledem na dílny pro lidi s postižením je možno po vstupu východoevropských zemí do EU konstatovat tendenci, kterou jsme mohli identifikovat i v jiných hospodářských oblastech: Tlak na postižené NORIMBERK Dílny pro postižené se dostávají podle poznatků bavorského ministerstva sociálních věcí stále více pod tlak konkurence levných pracovních sil ze států sousedících s východním Německem. Mnoho dílen se musí bránit nízké úrovni mezd v těchto zemích, aby dostaly dostatek zakázek, řekl státní tajemník pro sociální věci Jürgen Heike (CSU) ve čtvrtek u příležitosti zahájení veletrhu chráněných dílen pro postižené v Norimberku. Politik vyzval podniky, aby intenzivněji využívaly nabídek těchto dílen. Podle údajů Spolkového pracovního sdružení dílen pro postižené lidi (Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für Behinderte) zaměstnává zhruba 700 dílen po celé Spolkové republice postižených. (Frankenpost. 23. února 2007.) Úroveň dílen pro lidi s postižením je v Čechách ovšem významně nižší než v Německu, což se týká počtu dílen, jejich vybavení a produktivity. Jsme žel 30 let pozadu, referovala jedna účastnice workshopu z Čech. Školní a pracovní vzdělávání jsou důležitými předpoklady k nalezení pracovního místa. Pro školou povinné žáky a studenty se zdravotními postiženími existují v obou zemích speciální nabídky pomoci, např. školy nebo třídy nebo skupiny v rámci běžných vzdělávací zařízení se separátně zaměřenými požadavky. Především u lidí s duševním postižením nebo duševním onemocněním se i zde projevuje výrazné časové zpoždění: Jedná se o to, hledat cesty a způsoby, jak mohou být lidé s duševním postižením nebo duševním onemocněním lépe začleněni do majoritní společnosti. Ve srovnání se starými členskými státy EU mají Čechy v této oblasti ještě mnoho co dohánět, jak tvrdí Petra Kačírková z Centra pro rozvoj psychického duševního zdraví (CRPDZ): Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 14

15 V Čechách se tímto tématem nezabýváme ještě ani 15 let, kdy se otevřela cesta k demokratizaci, nýbrž teprve sotva deset let. Víme, čeho chceme dosáhnout, ale musíme touto cestou postupovat krok za krokem, a to jde velmi pomalu. Cílem je odbourat rozmanité bariéry a blokády, které kupříkladu blokují přístup k práci a vzdělání. Současně je třeba překonat předsudky veřejnosti a její obavy z kontaktu s postiženými, říká Kačírková. Ve společnosti přežívá pořád ještě názor, že lidé s psychickým postižením nebo psychickým onemocněním jsou pomatení, a že se s nimi nedá zacházet konstruktivně. Celkově viděno existuje tedy řada problémů a je důležité o nich informovat veřejnost, a lidem, kteří mají zákonodárnou moc ukázat, že jsou tyto problémy řešitelné. (Radio Praha: Společenská integrace duševně postižených a duševně nemocných se musí zlepšit. 15. listopadu 2005.) V zásadě však existuje ve všech členských zemích EU význačná spojitost mezi postižením a úrovní vzdělání, přičemž není možno jednoznačně identifikovat příčinu a důsledek: Konečně statistiky ve všech členských státech ozřejmují korelaci mezi četností dlouho přetrvávajícího zdravotního problému nebo postižení LSHPD [longstanding health problem or disability] a úrovní vzdělání. [ ] Postižení při porodu nebo v dětství / mládí může omezit možnosti vzdělávání. Lidé s nižší úrovní vzdělání musejí možná také vykonávat nekvalifikované činnosti v nebezpečném pracovním prostředí. Doposud se nedá zjistit, zda jeden z těchto vlivů hraje větší roli než druhý, nebo zda se kumulují. (Komise ES: Situace postižených lidí v rozšířené Evropské unii ) Sociální oblast I ve všedním dni mají lidé s postižením v Čechách a v Německu zjevně podobně charakteristické potíže. V této souvislosti je často uváděn princip bezbariérovosti, která je v Německu definována v 4 Zákona o rovnoprávném postavení postižených: Bezbariérová jsou stavební a jiná zařízení, dopravní prostředky, technické předměty denní potřeby, systémy pro zpracování informací, akustické a vizuální zdroje informací a komunikační zařízení a dále jiné uzpůsobené oblasti života, jestliže jsou pro postižené lidi obecně obvyklým způsobem bez zvláštních nesnází a v zásadě bez cizí pomoci přístupná a použitelná. 4, 5 Bezbariérovost je dnes v Německu podstatně rozšířenější než v Čechách: Tramvaje v Kasselu mají vcelku jen dvě zastávky, kde postižení lidé nemohou vystupovat. To si myslím je úžasné, protože u nás a nejen v Praze je tomu právě naopak. Tady jsou jen dvě zastávky, kde vůbec můžeme vystoupit. [ ] Tady byl 40 let komunismus, lidé s postižením nebyli integrováni ve společnosti, byli z ní vyloučeni. Teď, už 15 let, je všechno lepší a lepší pomalu, ale jistě. [ ] Země se pokouší integrovat postižené lidi do společnosti a vytvářet pro to potřebné struktury. Dědičné břemeno komunismu je však enormní, předem v materiální oblasti infrastruktury. A její stav spolurozhoduje o tom, jestli jsou postižení lidé ze společnosti vyloučeni, nebo zda se mohou zúčastnit života společnosti, jak sleduje David Drahonínský. 4 Je třeba mít na zřeteli, že bezbariérovost znamená zisk pro všechny, např. i pro starší lidi nebo rodiče s dětským kočárkem. 5 Protože však existují ty nejrozmanitější překážky, je bezbariérovost pouze ideálem, kterému se může realita z větší části jen přizpůsobit; lhostejno kolik pomůcek se do předmětu, stavební investice, softwaru atd. vloží, protože vždy budou lidé, kteří je přesto nebudou moci používat. (Wikipedia: Bezbariérovost, stav: 20. března 2007) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 15

16 V naší společnosti vidím mnoho lidí s postižením, kteří jen sedí doma, pijí, kouří, nemají žádnou práci a nic nedělají. Kdyby bylo všechno bez bariér, pak by ti lidé měli možnost vyjet s invalidním vozíkem ven, potkávat se s jinými lidmi, hledat si práci, a nemuseli by posedávat doma. (Radio Praha: Kultura v praxi do jaké míry mohou vozíčkáři využívat kulturní nabídku Prahy. 19. června 2005.) Sociální integrace v jejím doslovném významovém zázemí, v soužití lidí, je součástí světa každého jednotlivce. Strukturálně se zde od sebe postižení a nepostižení lidé neodlišují: Sociální kontakty se odehrávají v individuální, osobně přizpůsobitelné rovině. Nesmíme ale zapomenout, že u mnoha lidí jsou určité kanály nebo funkce poškozené a sociální kontakty jsou možné jen za ztížených podmínek. Určitými, konkrétní osobě uzpůsobenými pomůckami je možné omezení či újmu zcela nebo částečně vyrovnat. Jmenujme jako jednoduché příklady brýle, sluchadlo, invalidní vozík nebo Braillovu tastaturu. Financování těchto často nákladných individuálních pomůcek je pokryto jak v Německu, tak i v Čechách z odpovídajícího rozpočtu, zpravidla se přitom jedná o zdravotní pojišťovnu. Pro zařízení pracovišť a školicích středisek vyhovujících postiženým je v Německu příslušný Integrační úřad, dřívější název: Hlavní středisko sociální péče (Hauptfürsorgestelle). 4.2 Výsledky průzkumu Současně s pozvánkou na první workshop dne 13. března 2007 byly rozeslány dotazníky, které se na třech stranách dotazují na informace o zařízení a dále na situaci ohledně hranice překračujících aktivit. Obeslány byly následující německá zařízení a instituce: název místo druh Agentur für Arbeit Reha-Team Bad Kötzting Arbeitsagentur (agentura práce) Sonderpädagogisches Förderzentrum Bad Kötzting Heilpädagogisches Zentrum Die Burg Burglengenfeld Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Agentur für Arbeit Reha-Team Cham Arbeitsagentur (agentura práce) Behindertenwerkstätten Oberpfalz Cham WfbM (chráněná dílna) Lebenshilfe für geistig Behinderte e.v. Cham Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Sonderpädagogisches Förderzentrum Schule am Regenbogen St.-Gunther-Schule Cham Selbsthilfe Körperbehinderter, Landesverband Bayern e.v. Cham Cham Dillingen Interessensvertretung / Verband (zájmové zastoupení / svaz) Selbsthilfe Körperbehinderter LV Bayern e.v. Eckersdorf Interessensvertretung / Verband (zájmové zastoupení / svaz) Agentur für Arbeit Reha-Team Eschenbach Arbeitsagentur (agentura práce) Sonderpädagogisches Förderzentrum Eschenbach Caritasschule St. Elisabeth Freyung Private Berufsschule Freyung Wolfsteiner Werkstätten Freyung WfbM (chráněná dílna) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 16

17 název místo druh Blindenwerkstatt Bayerwald e.k. Freyung WfbM (chráněná dílna) Sozialteam Marienheim Fuchsmühl Fuchsmühl Wohnheim (chráněné bydlení) Agentur für Arbeit Reha-Team Grafenau Arbeitsagentur (agentura práce) Lebenshilfe für Behinderte e.v. Grafenau Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Sonderpädagogisches Förderzentrum Don-Bosco-Schule Berufsschule Landesverband Bayern zur Förderung Lernbehinderter e.v. Grafenau Grafenwöhr Grafing Interessensvertretung / Verband (zájmové zastoupení / svaz) Lag Bayern Gemeinsam Leben Gemeinsam Lernen e.v. Haar Interessensvertretung / Verband (zájmové zastoupení / svaz) Agentur für Arbeit Reha-Team Hof Arbeitsagentur (agentura práce) Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung Hof Bonhoeffer-Schule Hof Hochfränkische Werkstätten Hof WfbM (chráněná dílna) Integra Hof ggmbh Hof Integrationsfirma (integrační firma) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Stadt und Landkreis Hof e.v. Heilpädagogisches Zentrum Lebenshilfe für Behinderte e.v. Sonderpädagogisches Förderzentrum Hof Irchenrieth Kemnath Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Dr. Loew Haus Schreinermühle Kollnburg Wohnheim (chráněné bydlení) Schule zur Lernförderung Konnersreuth Agentur für Arbeit Reha-Team Marktredwitz Arbeitsagentur (agentura práce) Lebenshilfe Marktredwitz Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.v. Marktredwitz Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Priv. Förderzentrum Marktredwitz Private Schule zur Lernförderung Marktredwitz Lebenshilfe Marktredwitz-Selb-Wunsiedel Marktredwitz Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Dr. Loew Haus Maxhütte Maxhütte Wohnheim (chráněné bydlení) Sonderpädagogisches Förderzentrum Maxhütte-Haidhof Privates Förderzentrum der Lebenshilfe e.v. Mitterteich Stiftlandwerkstätten Sankt Elisabeth Mitterteich WfbM (chráněná dílna) Wohngemeinschaft für erwachsene Behinderte Mitterteich Wohnheim (chráněné bydlení) Agentur für Arbeit Reha-Team Münchberg Arbeitsagentur (agentura práce) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 17

18 název místo druh Selbsthilfe LAGH Bayern München Interessensvertretung / Verband (zájmové zastoupení / svaz) Schule am Martinsberg Naila Sonderpädagogisches Förderzentrum Neustadt Sonderpädagogisches Förderzentrum Nittenau Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Oberkotzau Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Wohnheim für psychisch Behinderte Oberkotzau Wohnheim (chráněné bydlení) Agentur für Arbeit Reha-Team Oberviechtach Arbeitsagentur (agentura práce) Sonderpädagogisches Förderzentrum Oberviechtach Dr. Loew Haus Grünthaler Hof Parkstein Wohnheim (chráněné bydlení) Adolph-Kolping-Schule Regen Christophorus-Schule Regen Lebenshilfe für Behinderte e.v. Regen Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Sonderpädagogisches Förderzentrum Schule am Weinberg Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Bayern e.v. Regen Regensburg Interessensvertretung / Verband (zástupce zájmů / svaz) Barmherzige Brüder Reichenbach Reichenbach Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Dr. Loew Haus Jägerhof Schönsee Wohnheim (chráněné bydlení) Agentur für Arbeit Reha-Team Schwandorf Arbeitsagentur (agentura práce) Berufsschule zur individuellen Lernförderung Schwandorf Dr. Loew Haus Schwandorf Schwandorf Wohnheim (chráněné bydlení) Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.v. Schwandorf Fördereinrichtung (Wohnen / Lernen / Arbeit / Freizeit) pomocné zařízení (bydlení / učení / práce / volný čas) Naab-Werkstätten ggmbh Schwandorf WfbM (chráněná dílna) Redipro Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Betriebe mbh Schwandorf Integrationsfirma (integrační firma) Wohnheim Schwandorf Wohnheim (chráněné bydlení) Agentur für Arbeit Reha-Team Selb Arbeitsagentur (agentura práce) Private Schule zur Lernförderung Selb Dr. Loew Haus Tannenschleife Teunz Wohnheim (chráněné bydlení) Agentur für Arbeit Reha-Team Tirschenreuth Arbeitsagentur (agentura práce) Sonderpädagogisches Förderzentrum Tirschenreuth Agentur für Arbeit Reha-Team Viechtach Arbeitsagentur (agentura práce) Dr. Loew Haus Bühling Viechtach Wohnheim (chráněné bydlení) Sonderpädagogisches Förderzentrum Viechtach Agentur für Arbeit Reha-Team Vohenstrauß Arbeitsagentur (agentura práce) Sonderpädagogisches Förderzentrum Vohenstrauß Dr. Loew Haus Waidhaus Waidhaus Wohnheim (chráněné bydlení) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 18

19 název místo druh Agentur für Arbeit Reha-Team Waldkirchen Arbeitsagentur (agentura práce) Sonderpädagogisches Förderzentrum Schule im Erlenhain Waldkirchen Ambulant betreutes Wohnen Weiden Wohnheim (chráněné bydlení) Sonderpädagogisches Förderzentrum Stötzner-Schule Weiden Woodstock Ausbildungsbetrieb ggmbh Weiden Dr. Loew Haus Fuchsenschleife Weiding Wohnheim (chráněné bydlení) Dr. Loew Haus Glaubendorf Wernberg-Köblitz Wohnheim (chráněné bydlení) Dr. Loew Wernberg Wernberg-Köblitz Wohnheim (chráněné bydlení) Region Wernberg Wernberg-Köblitz Wohnheim (chráněné bydlení) Wernberger Werkstätten Wernberg-Köblitz WfbM (chráněná dílna) Blindenwerkstätte Wunsiedel GmbH Wunsiedel WfbM (chráněná dílna) Agentur für Arbeit Reha-Team Zwiesel Arbeitsagentur (agentura práce) Dr. Loew Haus Rabenstein Zwiesel Wohnheim (chráněné bydlení) Wohnanlage Zwiesel Zwiesel Wohnheim (chráněné bydlení) Protože bylo možno očekávat, že ochota k účasti českých kolegů bude nižší než u německých kolegů 6, oslovili jsme vyjma zařízení a institucí v oblasti Interregu i zařízení a instituce ležící mimo tuto oblast 7 : název místo druh 8 VICTORY Czech s.r.o. Bílina chráněná dílna (WfbM) Kontakt bb, OS pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér (pobočka studium, rehabilitace, sport Budějovice České Budějovice) (Studium, Rehabilitation, Sport) TABUC-Pack s.r.o. Bystřany - Úpořiny chráněná pracovní místa (Geschützte Arbeitsplätze) CZP České Budějovice České Budějovice sociální služby (Soziale Dienste) KOVOTEX České Budějovice výrobní družstvo invalidů (Produktionsgenossenschaft der Menschen mit Behinderung) OS MESADA České Budějovice (pobočka) České Budějovice sociální služby (Soziale Dienste) PCO-hlídací služba s.r.o. České Budějovice chráněná pracovní místa (Geschützte Arbeitsplätze) SPC při Dětském centru ARPIDA České Budějovice speciální škola (Förderschule) SPC pro mentálně postižené České Budějovice České Budějovice sociální služby (Soziale Dienste) SPC pro sluchově postižené České Budějovice České Budějovice sociální služby (Soziale Dienste) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice České Budějovice sociální služby (Soziale Dienste) ÚP České Budějovice České Budějovice úřad práce (Arbeitsamt) CZP Český Krumlov Český Krumlov sociální služby (Soziale Dienste) ÚP Český Krumlov Český Krumlov úřad práce (Arbeitsamt) Chráněné dílny Joker Cheb chráněná dílna (WfbM) CZP Cheb Cheb sociální služby (Soziale Dienste) MARKETA REMONE s.r.o. Cheb chráněná dílna (WfbM) 6 V předběžných rozhovorech, resp. při rešerších bylo hned zpočátku zřejmé, že práce s postiženými v Čechách není na základě dějinného vývoje co do rozsahu ještě tak široce rozvinuta jako v Německu a proto je možno očekávat nižší zájem. 7 Ve skutečnosti činil počet zpět zaslaných dotazníků určených k vyhodnocení 19 českých a 18 bavorských. 8 Kvůli zčásti neidentickému významu českých a německých pojmů jsme ponechali původní název, v závorkách uvádíme maximálně se blížící český / německý překlad viz také bod 3.4. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 19

20 název místo druh 8 Antonín Topinka FLORATEX Chomutov chráněná dílna (WfbM) CZF Chomutov s.r.o. Chomutov chráněná dílna (WfbM) CZP Chomutov Chomutov sociální služby (Soziale Dienste) Jaroslava Penková Chomutov chráněná pracovní místa (Geschützte Arbeitsplätze) Koma Consulting s.r.o. Chomutov chráněná dílna (WfbM) Luděk Hlaváč - KHS Chomutov chráněná dílna (WfbM) Oblastní spolek Červeného Kříže Chomutov chráněná dílna (WfbM) ÚP Chomutov Chomutov úřad práce (Arbeitsamt) Základní škola speciální Chomutov Chomutov speciální škola (Förderschule) 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených Děčín sociální služby (Soziale Dienste) A.K.T., s.r.o. Děčín chráněná dílna (WfbM) Ateliér Nebočady Děčín chráněná dílna (WfbM) AVAZ Děčín Děčín sociální služby (Soziale Dienste) Axin, s.r.o. Děčín chráněná dílna (WfbM) CZP Děčín Děčín sociální služby (Soziale Dienste) KAFKA - K plus, s.r.o. Děčín chráněná dílna (WfbM) PRO-JJT, s.r.o. Děčín chráněná dílna (WfbM) RENOZA s.r.o. Děčín chráněná dílna (WfbM) SVÍTIDLA Velkoobchod - maloobchod Děčín chráněná dílna (WfbM) ÚP Děčín Děčín úřad práce (Arbeitsamt) Václav Šolc - truhlářství a suché stavby Děčín chráněná pracovní místa (Geschützte Arbeitsplätze) Kovolis Plus, s.r.o. Děčín chráněná dílna (WfbM) CZP Domažlice Domažlice sociální služby (Soziale Dienste) ÚP Domažlice Domažlice úřad práce (Arbeitsamt) Jan Karafiát Františkovy Lázně chráněná dílna (WfbM) SPC pro mentálně postižené Horšovský Týn Horšovský Týn sociální služby (Soziale Dienste) Kontakt bb, OS pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér (pobočka Jindřichův Hradec III) Jindřichův Hradec studium, rehabilitace, sport (Studium, Rehabilitation, Sport) OS MESADA Jindřichův Hradec (pobočka) Jindřichův Hradec sociální služby (Soziale Dienste) ÚP Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec úřad práce (Arbeitsamt) Petr Blaščák NILA - Sport Jirkov chráněná dílna (WfbM) INVA družstvo KARTOBAL o. z. Kadaň chráněná dílna (WfbM) Proutek občanské sdružení Kardašova Řečice chráněná dílna (WfbM), chráněné bydlení (Wohnheim) Anna Skalová Karlovy Vary chráněná dílna (WfbM) CZP Karlovy Vary Karlovy Vary sociální služby (Soziale Dienste) Kontakt bb, OS pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér (pobočka Karlovy Vary) Karlovy Vary studium, rehabilitace, sport (Studium, Rehabilitation, Sport) OS pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán Karlovy Vary sociální služby (Soziale Dienste) SPC Karlovy Vary Karlovy Vary sociální služby (Soziale Dienste) ÚP Karlovy Vary Karlovy Vary úřad práce (Arbeitsamt) Jaromír Chúpek Klášterec na Ohří chráněná pracovní místa (Geschützte Arbeitsplätze) CZP Klatovy Klatovy sociální služby (Soziale Dienste) ÚP Klatovy Klatovy úřad práce (Arbeitsamt) Zvláštní škola a Pomocná škola Klatovy Klatovy speciální škola (Förderschule) INVA družstvo, Polar o. z. Liběšice chráněná dílna (WfbM) Ústav sociální péče Liblín Liblín sociální služby (Soziale Dienste) FILMEX CZ, s.r.o. Libochovice chráněná dílna (WfbM) Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ggmbh 20

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE 21.9.2012 22.9.2012 Institut řízení lidských zdrojů PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 1 Prodlužování věku odchodu do důchodu a narůstání počtu předčasných důchodů Z

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Příklad: okresní správa

Příklad: okresní správa / GENDER TOOLBOX Příklad: okresní správa Cílová skupina (-y): Řídící skupina pro GM, vedoucí pracovníci a pracovnice správy Cíl: Vytvoření implementační koncepce pro zavedení GM na okresní správě Metoda:

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko

Waldmünchen. KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Waldmünchen KAB & CAJ ggmbh oblast Horní Falcko Prostory Ubytovna pro mládež Jsme zařízením patřícím katolickému hnutí pracujících KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) a křesťanské pracující mládeži

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více