TPG Vzduchotechnika a větrání G

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TPG Vzduchotechnika a větrání G"

Transkript

1 TPG Vzduchotechnika a větrání G TECHNICKÁ PRAVIDLA VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ SE SPOTŘEBIČI NA PLYNNÁ PALIVA S VÝKONEM 50 kw A VĚTŠÍM VENTILATION OF INTERNAL SPACES WITH GAS APPLIANCES WITH THE OUTPUT 50 KW AND MORE Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/2/08/33

2 Realizace a vydání technických pravidel: Český plynárenský svaz vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 1250 ISBN COPYRIGHT ČPS, 2017 Pořizování dotisků a kopií pravidel nebo jejich částí je dovoleno jen se souhlasem ČPS. 2

3 Tato technická pravidla řeší metodiku při stanovování požadavků na přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva v provedení A a B se jmenovitým tepelným výkonem jednoho spotřebiče 50 kw a větším, nebo vnitřních prostorů se spotřebiči, pokud je součet jejich jmenovitých teplených výkonů větší než 100 kw, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kw. Technologie spalování plynu v topeništích spotřebičů vyžaduje přívod potřebného množství spalovacího vzduchu a odvod spalin. Spotřebiče v provedení A vyžadují větrání, které zajistí přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin. U spotřebičů v provedení B se spalovací vzduch nasává z vnitřního prostoru, ve kterém jsou spotřebiče umístěny, a proto musí být do tohoto prostoru přiváděn přirozeným nebo nuceným způsobem. Intenzita větrání podle hygienických požadavků není předmětem těchto technických pravidel. Technická pravidla úzce navazují na normativní dokumenty (např. ČSN a TPG ) a rovněž respektují současný stav řešení větrání stanovený obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 91/1993 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.). Odborné řešení vzduchových bilancí ve vnitřních prostorech, např. kotelnách a halách, je závislé na místních specifikách, jako je větrání hygienické, větrání z pohledu provozních požadavků (odvod odpadního tepla nebo naopak vytápění provozů) a z důvodu potřeb plynových a jiných spotřebičů na přívod spalovacího vzduchu. Souhrn těchto požadavků je nutné řešit komplexně vzduchovou bilancí. Tato pravidla řeší pouze přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče instalované ve vnitřních prostorech. Při zpracování projektové dokumentace je nezbytné, aby se vzduchovou bilancí ve vnitřních prostorech zabýval projektant odborně způsobilý pro návrh vzduchotechnických systémů ve spolupráci s projektantem plynových zařízení. Řešení přívodů spalovacího vzduchu pouze pro plynové spotřebiče podle těchto pravidel prověří při následné kontrole revizní technik plynových zařízení. NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ Tato technická pravidla nahrazují TPG schválená Změny proti předchozím TPG Při revizi těchto pravidel byly zohledněny zkušenosti s jejich praktickým využitím, poznatky vědy a techniky z oblasti vzduchotechniky a v neposlední řadě byly aktualizovány normativní dokumenty a právní předpisy. Technická pravidla byla zcela přepracována a výrazně zjednodušena; stanovují pouze objemový průtok spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení A a B a zásady vzduchové bilance vnitřních prostorů s plynovými spotřebiči. Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou. V Praze dne Tato pravidla platí od Český plynárenský svaz vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L

4 OBSAH 1 Rozsah platnosti Názvosloví Obecně Přívod spalovacího vzduchu Vzduchová bilance vnitřních prostorů se spotřebiči Závěrečná ustanovení Citované a související předpisy České technické normy Technická pravidla a technická doporučení Právní předpisy Literatura... 9 Příloha 1 Dimenzování otvorů pro přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru do vnitřního prostoru Příloha 2 Dimenzování vzduchovodů pro přirozený přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostoru do vnitřního prostoru

5 TPG Větrání vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kw a větším G ROZSAH PLATNOSTI 1.1 Tato technická pravidla stanovují objemový průtok přiváděného spalovacího vzduchu pro spotřebiče na plynná paliva v provedení A a v provedení B s jmenovitým tepelným výkonem jednoho spotřebiče 50 kw a větším, umístěné ve vnitřních prostorech, nebo pro plynové spotřebiče umístěné v jednom vnitřním prostoru, pokud součet jejich jmenovitých tepelných výkonů je větší než 100 kw, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kw. Poznámka: Spotřebiči se rozumí i technologická zařízení spalující plyn, např. plynové motory a kogenerační jednotky. Pokud je rozsah vzduchové bilance řešeného vnitřního prostoru nad rámec ustanovení těchto technických pravidel, je nutné, aby problematiku vnitřního prostředí tohoto prostoru spolu s objemovým průtokem přiváděného a odváděného vzduchu zpracovala osoba odborně způsobilá pro návrh vzduchotechnických systémů podle platných právních předpisů a českých technických norem. 1.2 Pro účely těchto pravidel se pojmem "plyn" rozumí hořlavé plyny, které jsou při teplotě 15 C a tlaku 101,3 kpa v plynném stavu. Tyto plyny, které jsou zpravidla z bezpečnostních důvodů odorizované, se nazývají obecně topné plyny nebo plynná paliva (např. zemní plyn nebo LPG). Jsou jimi i plyny podle ČSN EN A1. 2 NÁZVOSLOVÍ Pro účely těchto pravidel platí následující názvosloví: 2.1 Automatická pojistka proti zpětnému toku spalin zařízení zabraňující pronikání spalin do prostoru. 2.2 Dolní mez výbušnosti L d (DMV) nejnižší koncentrace hořlavého plynu (směsi hořlavých plynů) ve vzduchu, při níž již dochází po iniciaci k samovolnému šíření plamene [% obj.]. 2.3 Jmenovitý tepelný výkon spotřebiče Q max maximální tepelný tok udaný výrobcem spotřebiče pro účel využití [kw]. Poznámka: Jmenovitý tepelný výkon spotřebiče Q max se používá pro stanovení rozsahu platnosti těchto technických pravidel. 2.4 Jmenovitý tepelný příkon spotřebiče (dále jen příkon spotřebiče ) Q J teplo uvolňované za jednotku času spalováním plynu přiváděného do spotřebiče při daných podmínkách [kw]. Poznámka: Jmenovitý tepelný příkon spotřebiče Q J se používá ve výpočtech objemového průtoku přiváděného spalovacího vzduchu. 2.5 Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK P) koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, o nichž se podle současných vědeckých znalostí opodstatněně předpokládá, že nepoškodí zdravotní stav osob jim vystaveným 1) [mg.m -3 ]. 2.6 Odstavení spotřebiče z provozu přerušení provozu uzavřením přívodu plynu do spotřebiče, včetně uzavření pomocných (zapalovacích, startovacích a pojistkových) hořáků. 2.7 Odváděný vzduch vzduch odváděný z vnitřního prostoru přirozeným nebo nuceným způsobem. 2.8 Přiváděný vzduch venkovní vzduch přiváděný do vnitřního prostoru přirozeným nebo nuceným způsobem. 1) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 5

6 2.9 Spalovací vzduch vzduch přiváděný do spotřebičů pro spalování plynu Spotřebič v provedení A otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn a od kterého se spaliny odvádí do téhož prostoru Spotřebič v provedení B otevřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a od kterého se spaliny odvádí do venkovního prostoru komínem nebo jen kouřovodem (spalinovou cestou) Spotřebič v provedení C uzavřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze společného komínu a od kterého se spaliny odvádí spalinovou cestou do venkovního prostoru Vnitřní prostor prostor se spotřebiči na plynná paliva nacházející se uvnitř budovy, který je ohraničen stavebními konstrukcemi. Je jím např. samostatná místnost, kotelna nebo provozní místnosti s technologickými spotřebiči. Poznámka: Pevnými stavebními konstrukcemi jsou stěny, strop, podlaha, dveře, okna apod. Za stavební konstrukce se nepovažují konstrukce z mříží nebo sítí. Za samostatný vnitřní prostor lze považovat také skříň, výklenek nebo přístavek se spotřebičem na plynná paliva, pokud je tento prostor ohraničen dveřmi, pevnými stěnami, stropem, podlahou nebo dnem a je při provozu spotřebiče uzavřen (dveře jsou uzavřeny) Vnitřní prostor pod úrovní terénu prostor nacházející se uvnitř budovy, který nemá podlahu ani z jedné strany v úrovni nebo nad úrovní terénu 2.15 Vzduchová bilance rovnováha mezi průtokem přiváděného vzduchu do vnitřního prostoru a průtokem vzduchu odváděného (přívod spalovacího vzduchu, odvod vzduchu podtlakovými technologickými zařízeními, přirozený odvod vzduchu z místností apod.). 3 OBECNĚ 3.1 Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu 2), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno 3). 3.3 Požární bezpečnost se řeší v souladu s ČSN , ČSN , ČSN a ČSN Všechny ovládací prvky musí být snadno přístupné a ovladatelné. 3.5 Z bezpečnostních důvodů se vyžaduje, aby koncentrace výbušných látek ve vnitřním prostoru byla pod 10% DMV těchto látek. DMV plynů vyskytujících se ve vnitřních prostorech jsou uvedeny v ČSN a TPG Do jednoho vnitřního prostoru se smí instalovat společně spotřebiče s přetlakovými a atmosférickými hořáky v provedení B pouze tehdy, pokud: jejich současný provoz je vzájemně blokován, nebo jsou umístěny v uzavíratelných skříních, výklencích nebo přístavcích se samostatným přívodem vzduchu z venkovního prostoru. 2) Schválení se oznamuje v Informačním servisu GAS. 3) Za prokázání požadavků se považuje např. posouzení shody a vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., certifikace ve smyslu ČSN EN ISO/IEC a případně též u nestanovených výrobků komplexní posouzení vhodnosti pro použití v plynárenství. 6

7 Poznámka: Za spotřebiče s přetlakovými hořáky se považují také plynové motory a kogenerační jednotky. V případě spotřebičů umístěných v jednom vnitřním prostoru postačí umístění spotřebiče jednoho typu (např. s atmosférickým hořákem) do uzavíratelné skříně, která má samostatný přívod vzduchu z venkovního prostoru. Spotřebiče druhého typu smí být potom umístěny přímo ve vnitřním prostoru. 4 PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU 4.1 Průtok spalovacího vzduchu, který je třeba přivádět do vnitřního prostoru se spotřebiči v provedení A nebo v provedení B lze přibližně stanovit podle vztahu: V S = c. Q J m 3.h 1, (1) kde je V S průtok spalovacího vzduchu m 3.h 1 ; Q J příkon spotřebiče při jeho jmenovitém výkonu kw ; c přepočtový koeficient (c = 2) m 3.h 1.kW Pokud je ve vnitřním prostoru umístěno více spotřebičů v provedení A nebo v provedení B, průtoky spalovacího vzduchu pro tyto spotřebiče se sčítají, viz též Přivádění vzduchu do vnitřního prostoru se závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči podle TPG nebo jinými sálavými topidly na plynná paliva se navrhuje v souladu s ČSN EN VZDUCHOVÁ BILANCE VNITŘNÍCH PROSTORŮ SE SPOTŘEBIČI 5.1 Vzduchová bilance u spotřebičů v provedení A a v provedení B musí být taková, aby byla splněna nerovnost: V S + V OSP + V T + V OV V P m 3.h -1, (2) kde je V S součet průtoků spalovacího vzduchu, které je třeba přivádět do vnitřního prostoru se spotřebiči v provedení A nebo B včetně kogeneračních jednotek nebo plynových motorů, stanovených podle kapitoly 4 m 3.h -1 ; V OSP součet průtoků spalovacího vzduchu, které je třeba přivádět pro všechny jiné než plynové spotřebiče se sáním vzduchu z vnitřního prostoru, v němž jsou umístěny m 3.h -1 ; V T součet průtoků vzduchu, které je třeba přivádět pro všechna technologická zařízení se sáním vzduchu z vnitřního prostoru, v němž jsou umístěny m 3.h -1 ; V OV součet průtoků vzduchu odváděného z vnitřního prostoru všemi podtlakovými větracími zařízeními (např. pro hygienické účely) včetně odvodu vzduchu přirozeným vztlakem větrací šachtou, otvorem apod. m 3.h -1 ; V P součet průtoků vzduchu přiváděného do vnitřního prostoru se spotřebiči z venkovního prostoru m 3.h Přívod vzduchu (součet průtoků vzduchu V P ) do vnitřního prostoru se spotřebiči musí být zajištěn z venkovního prostoru pomocí větracích otvorů, vzduchovodů (potrubí) nebo nuceným větráním. Větrací otvory nebo vzduchovody smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez. 5.3 Otvory pro přívod vzduchu, které zajistí průtok vzduchu přiváděného z venkovního prostoru V P do vnitřního prostoru se spotřebiči, se dimenzují podle Přílohy 1. Vzduchovody pro přívod vzduchu, které zajistí průtok vzduchu přiváděného z venkovního prostoru V P do vnitřního prostoru se spotřebiči, se dimenzují podle Přílohy 2. 7

8 5.4 U prostorů se spotřebiči v provedení A je nezbytné zajistit také odvod spalin z těchto spotřebičů. V tomto případě musí větrání vnitřního prostoru navrhnout osoba odborně způsobilá pro návrh vzduchotechnických systémů. Postup výpočtu vychází z výpočtu objemového průtoku vzduchu na základě ředění koncentrace množství spalin. Pro větrání vnitřních prostorů se závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči podle TPG nebo jinými sálavými topidly na plynná paliva platí ČSN EN Vzduchová bilance popsaná v 5.1 musí být zajištěna i v případě kombinace vice systémů přirozeného nebo nuceného větrání, které slouží jak pro technologické potřeby a přívod spalovacího vzduchu, tak i pro hygienické větrání řešených vnitřních prostorů s umístěnými plynovými spotřebiči. 5.6 Systémy větrání mimo systémy určené přímo pro přívod spalovacího vzduchu (technologické a hygienické systémy větrání prostoru s umístěnými plynovými spotřebiči) musí být navrženy tak, aby svým provozem (útlumové stavy, vypnutí části nebo celku technologie atd.) neovlivňovaly tlakové a vzduchové poměry v prostoru a zároveň neovlivňovaly přívod spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A a v provedení B. Jedná se zejména o plynulou regulaci vzduchových výkonů technologických a hygienických větracích systémů tak, aby byla zachována vzduchová a tlaková bilance daného vnitřního prostoru. 5.7 V případě odstávky vzduchotechnických systémů, které slouží pro technologické a hygienické větrání prostoru s umístěnými plynovými spotřebiči, musí být tyto odděleny od větraného prostoru, tj. musí být zajištěno uzavření sání a výfuku vzduchu těchto zařízení (např. uzavírací klapkou se servopohonem) tak, aby nebyly ovlivňovány tlakové poměry řešeného prostoru. 5.8 Systémy větrání sloužící pro přívod spalovacího vzduchu se doporučuje navrhovat jako samostatné funkční celky, systémy pro hygienické a jiné technologické větrání mají být tvořeny jinými oddělenými systémy. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat. 7 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 7.1 České technické normy ČSN EN Normalizace a souvisící činnosti Všeobecný slovník ( ) ČSN EN ISO/IEC Posuzování shody Slovník a základní principy ( ) ČSN EN Tepelné soustavy v budovách Výpočet tepelného výkonu ( ) ČSN EN Závěsná sálavá topidla na plynná paliva Požadavky na větrání prostorů pro ( ) všeobecné použití vyjma domácností ČSN Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž ČSN EN Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách Návod pro provoz, obsluhu, ( ) údržbu a užívání Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu ČSN EN 437+A1 Zkušební plyny Zkušební přetlaky Kategorie spotřebičů ( ) ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení ČSN EN A1 Průmyslová tepelná zařízení Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na ( ) průmyslová tepelná zařízení ČSN EN Průmyslová tepelná zařízení Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ( ) ke spalování a manipulaci s palivy ČSN Názvosloví parních a horkovodních kotlů 8

9 ČSN Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení ČSN Kotelny se zařízeními na plynná paliva ČSN EN Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí Lokální a přenosné ( ) ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů ČSN EN Větrání nebytových budov Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ( ) ČSN Navrhování větracích a klimatizačních zařízení Obecná ustanovení ČSN EN ed.2 Výbušné atmosféry Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů Výbušné ( ) plynné atmosféry ČSN EN ed. 4 Výbušné atmosféry Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací ( ) ČSN Plynová zařízení. Zásady provozu ČSN Zkapalněné ropné plyny Topné plyny Propan, butan a jejich směsi Technické požadavky a metody zkoušení ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení ČSN Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením ČSN EN 1443 Komíny Všeobecné požadavky ( ) ČSN ed. 2 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení 7.2 Technická pravidla a technická doporučení TPG TPG TPG TPG TPG TPG Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů 7.3 Právní předpisy 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 91/1993 Sb. Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 208/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 7.4 Literatura Chyský J., Hemzal K. a kol. Větrání a klimatizace. Technický průvodce, Praha 1993 Doc. Ing. Jelínek Vladimír, CSc. Větrání budov a přívod vzduchu ke spotřebičům, Říčany u Prahy, GAS s.r.o. 2005, autor: Doc. Ing. Jelínek Vladimír, CSc. 9

10 PŘÍLOHA 1 1/2 DIMENZOVÁNÍ OTVORŮ PRO PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU DO VNITŘNÍHO PROSTORU Obrázek 1 Závislost průřezové plochy otvoru ve stěně o tloušťce menší než 900 mm na objemovém průtoku vzduchu VP přiváděného z venkovního prostoru do vnitřního prostoru 10

11 PŘÍLOHA 1 2/2 Obrázek 2 Závislost průřezové plochy otvoru ve stěně o tloušťce rovné nebo větší než 900 mm na objemovém průtoku vzduchu VP přiváděného z venkovního prostoru do vnitřního prostoru Poznámka: Průtok vzduchu otvory je v grafech na Obrázcích 1 a 2 stanoven při tlakovém rozdílu mezi venkovním a vnitřním prostorem 4 Pa. 11

12 Obrázek 3 Závislost plochy vnitřního průřezu vzduchovodu na objemovém průtoku vzduchu VP přiváděného z venkovního prostoru do vnitřního prostoru a délce rovného (přímého) vzduchovodu revize TPG konečný návrh PŘÍLOHA 2 1/2 DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVODŮ PRO PŘIROZENÝ PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTORU DO VNITŘNÍHO PROSTORU 12

13 PŘÍLOHA 2 2/2 Ekvivalentní délkové přirážky na kolena a mřížky osazené na vzduchovodu (potrubí) se stanoví podle Tabulky 1. Po připočtení ekvivalentních délkových přirážek nesmí být délka vzduchovodu větší než délka vzduchovodu uvedená v Obrázku 3. Poznámka 1: Při stanovení čisté (volné) plochy vnitřního průřezu vzduchovodu podle Obrázku 1 se postupuje tak, že se nejprve zjistí skutečná délka vzduchovodu (potrubí) a objemový průtok vzduchu přiváděný z venkovního prostoru V P do vnitřního prostoru. Ke skutečné délce se přičtou ekvivalentní délkové přirážky pro stejnou nebo nejblíže menší délku vzduchovodu (potrubí) uvedenou v Tabulce 1. Potom se v Obrázku 1 najde čistá plocha vnitřního průřezu vzduchovodu pro výslednou délku vzduchovodu včetně ekvivalentních délkových přirážek a pro potřebný průtok vzduchu. Poznámka 2: Průtok vzduchu vzduchovodem je v grafu na Obrázku 1 stanoven při tlakovém rozdílu mezi venkovním a vnitřním prostorem 4 Pa. Tabulka 1 Ekvivalentní délkové přirážky pro kolena a mřížky Druhy kolen nebo mřížek Délka rovného (přímého) vzduchovodu [m] 2, Ekvivalentní délková přirážka [m] Koleno s úhlem 45 6,6 5,7 3,5 2,5 1,4 1,1 0,5 0,4 Koleno s úhlem 90 13,3 11,3 7,1 5,0 2,8 2,2 1,1 0,8 Mřížka na jednom konci potrubí zmenšující průřezovou plochu potrubí o max.10 až 20 % 1,5 Mřížky na obou koncích potrubí zmenšující průřezovou plochu potrubí o max. 10 až 20 % 1,7 13

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies.

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30 2005 Kotelny se zařízeními na plynná paliva Leden ČSN 07 0703 Gas boiler houses Gaz chaufferies Gaskesselhäuser Nahrazení předchozích norem Tato norma nahrazuje ČSN

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10; 91.140.60 Srpen 2014 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Heating systems in buildings Safety devices Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

5.17.17.14. Kotelny http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/kotelny Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády

Více

TPG Rozvod plynů G

TPG Rozvod plynů G TPG Rozvod plynů G 700 21 TECHNICKÁ PRAVIDLA ČICHAČKY PRO PLYNOVODY A PŘÍPOJKY LEAK LOCATION ASSEMBLIES FOR GAS MAINS AND SERVICE PIPES Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/2/11/10

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Leden ČSN 73 4201 Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv C 278/6 Úřední věstník Evropské unie 18.11.2009 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Text

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování ČSN 06 0320 Září Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water -

Více

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah : Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5 Obsah : 1. Úvod 2. Koncepce větracích zařízení 3. Energetické nároky zařízení 4. Ekologie 5. Požární ochrana 6. Požadavky na související

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE

ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE ESMS - TMAVÉ PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE www.teplovhale.cz SCHULTE CZ, s.r.o. Pivovarská 501 686 01 Uherské Hradiště Mobil: 602 564 847 Tel./ fax: 572 551 048 cerny@schulte-etastar.cz Nádražní 334 267 11 Vráž

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY T E C H N I C K Á Z P R Á V A RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 1 1 Úvod Navržené zařízení je určeno k větrání a částečnému

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Kontroloval: Jakub Cahel Ing. František Kapitán Číslo zakázky: PD 6039 1768

Více

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Prevence otrav oxidem uhelnatým Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Obsah příspěvku Požadavky při zřizování plynového zařízení Zajištění přívodu vzduchu pro spalování a větrání

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.30 2004 Obytné budovy Červen ČSN 73 4301 Residential buildings Bâtiments d habitation Wohngebäuden Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4301 z 1987-08-19.

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Základní informace o požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Více

TPG Zařízení pro spalování plynů G

TPG Zařízení pro spalování plynů G TPG Zařízení pro spalování plynů G 800 02 TECHNICKÁ PRAVIDLA Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu Appliances intended for gaseous fuels

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Zásady technologického řešení plynových kotelen

Zásady technologického řešení plynových kotelen Zásady technologického řešení plynových kotelen Ing., Ph.D. Kategorie plynových kotelen Kotelny s kotli na plynná paliva jsou rozděleny do tří kategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Prosinec 2013 ČSN 73 4231 Kamna Individuálně stavěná kamna Stoves Tiled ranges bulit to order Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4231 z listopadu

Více

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Obsah Technické zprávy: 1. Identifikační údaje stavby a investora 2. Úvod 3. Podklady 4. Technický popis zařízení 5. Požadavky na ostatní profese stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA 1. Identifikační

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Heating systems in buildings - Safety device

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Heating systems in buildings - Safety device ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10; 91.140.60 2006 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací ČSN 06 0830 Září Heating systems in buildings - Safety device Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Skladování nádob s plyny

Skladování nádob s plyny 5.6.17.9.3. Skladování nádob s plyny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/skladovania-manipulace-s-materialem/skladovani-nadob-s-plyny Základním předpisem stanovující podmínky skladování

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva

Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva Jednostupňový projekt Zhotovitel: Ing. Jaromír Stodola Průmyslová 526 530 03 Pardubice tel./fax: 466 750 301 datum: 10/2013 1 (celkem

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) 125TBA1 - prof. Karel Kabele 160 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. D.1.4.3-01 Technická zpráva bez měřítka 6 A4 Příloha č. D.1.4.3-02 Půdorys 2.NP 1:50 8 A4 Příloha č. D.1.4.3-03 Neoceněný výkaz výměr bez měřítka 3 A4 Příloha č. D.1.4.3-04 Oceněný

Více

Obec Bělkovice-Lašťany Bělkovice-Lašťany 139, Dolany

Obec Bělkovice-Lašťany Bělkovice-Lašťany 139, Dolany D.1.2.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA INTENZIFIKACE ČOV BĚLKOVICE-LAŠŤANY A DOBUDOVÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE I. INTENZIFIKACE ČOV BĚLKOVICE-LAŠŤANY DPS 02.3 VZT a vytápění (vytápění beze změn) Stupeň projektové dokumentace:

Více

Kotle a kotelny

Kotle a kotelny 5.6.16.7.1.1. Kotle a kotelny http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-tlakovazarizeni/kotle-a-kotelny Základní podmínky

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o VNITŘNÍ PLYNOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET, ODVOD SPALIN Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů Části vnitřního

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.200; 91.040.20 2006 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se částečně nahrazuje ČSN 73 6059 z 1977-08-18.

Více

ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2005 KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL. Obsah Strana

ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2005 KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL. Obsah Strana ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 200 MZe ČR KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL TNV 7 2010 Obsah Strana Předmluva... 2 Chy 1 Předmět normy... 3 3 2 Normativní odkazy... 3 3 3 Termíny

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/39 Normativní dokumenty 1. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění prostorů Základní pojmy Energonositel UHLÍ, PLYN, ELEKTŘINA, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické

Více

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ Sídlo společnosti v ČR - Jablonec nad Nisou Rodinná společnost 20 letá tradice Flexibilita Inovace - patenty Pobočka pro Slovensko - Komárno Segmenty

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 Leden 2014 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Drainage systems inside buildings and on private ground Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E

Více

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances

Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation of heating appliances ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Prosinec 2016 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4201 ed. 2 Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

Pravidla pro větrání prostor s plynovými spotřebiči

Pravidla pro větrání prostor s plynovými spotřebiči Pravidla pro větrání prostor s plynovými spotřebiči Od 1.1.2012 nabyla účinnost Vyhl. 20/2012 Sb. o technic.požadavcích na stavby, která novelizuje stávající prováděcí Vyhl. č. 268/2009 Sb. ke Stavebnímu

Více

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 65-2011 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění Cílem stanovení

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.20 Prosinec 1997 ČSN 06 1008. Požární bezpečnost tepelných. zařízení. Fire protection of heating appliances

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.20 Prosinec 1997 ČSN 06 1008. Požární bezpečnost tepelných. zařízení. Fire protection of heating appliances ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.20 Prosinec 1997 Požární bezpečnost tepelných ČSN 06 1008 zařízení Fire protection of heating appliances Protection contre l'incendie appareils ŕ chaud Heizgerätebrandschutz

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST

TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST TPG Komíny, kouřovody, odtahy spalin G 941 02 konečný návrh TECHNICKÁ PRAVIDLA ŘEŠENÍ ODTAHŮ SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA PLYNNÁ PALIVA. REVIZE SPALINOVÝCH CEST GAS APPLIANCES DESIGN OF FLUE GAS EXHAUST. INSPECTION

Více

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu

1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika rozsahu TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA OBSAH : 1.1 SEZNAM DOKUMENTACE 01 Technická zpráva 02 Specifikace 03 Půdorys strojovny + Řezy 1.2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 1.2.1 Výchozí údaje a stručná charakteristika

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a AIRTECH PI 1403030106 AIRTECH GROUP s. r. o. poč. listů: 8 T e c h n i c k á z p r á v a akce: ENVIROMENTÁLNÍ CENTRUM KRSY SO 01 VLASTNÍ OBJEKT " D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 10.8.2015 OBSAH 1. Všeobecně 3 2. Koncepce řešení 3 3. Popis zařízení 3 4. Přehled energií 4 5. Požadavky

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

(Text s významem pro EHP) (2018/C 118/05)

(Text s významem pro EHP) (2018/C 118/05) C 118/4 CS Úřední věstník Evropské unie 4.4.2018 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.20; 75.200 2018 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6060 ze září 2006. Obsah Strana

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více