Jelínek a S. Elia ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jelínek a S. Elia (1668 1720)"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., Issn První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou P. Tobias Thomas Jelínek a S. Elia ( ) Václav Bartůšek Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4 Chodovec, Jako prvního představitele (superiora) piaristické koleje, která měla vzniknout v Rychnově nad Kněžnou, si povolal její zakladatel hrabě Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat ( ) na zámek do svého rodového sídla tehdejšího významného piaristu, pedagoga, řádového spisovatele, hudebníka i prvotřídního znalce poměrů a vztahů v piaristickém řádu P. Tobiase (=Tobiáše) Thomase (= Tomáše) Jelínka a S. Elia (* Litomyšl, Rychnov nad Kněžnou). Nabízí se otázka, zda byla volba hraběte Norberta z Kolovrat správná, zda byl piarista Tobiáš Tomáš Jelínek skutečně tou osobností, která mohla zdárně zaručit počáteční existenci a úspěšný start i další rozvoj piaristických škol v Rychnově, i jak obstál v nečekaných osudových zvratech, které provázely kolej piaristů v Rychnově nad Kněžnou v době těsně po jejím vzniku a zda Jelínkovi napomohly k vyřešení složité situace v této lokalitě jeho celoživotní zkušenosti. Matěj Jelínek, což bylo civilní jméno P. Tobiáše Tomáše Jelínka a S. Elia, se narodil v Litomyšli v roce 1668, kde tedy tehdy působili piaristé již více než dvacet let. Rodina Jelínků byla v Litomyšli dosti rozšířena a možná, že Matěj mohl mít také sourozence. Příjmení Jelínek se zde vyskytovalo také v pozdějších obdobích. 1/ Většina nadaných chlapců z bohatších rodin obyvatel tohoto města odcházela studovat na zdejší piaristické školy, zejména na gymnázium, a poměrně značný počet z nich vstupoval ve všech obdobích existence do piaristického řádu, kde často dosahovali během svého života významného postavení. Ani mladý Matěj v tomto směru nebyl výjimkou. 2/ Do piaristických škol v Litomyšli mohl začít chodit již ve školním roce 1/ Výzkum v matrikách narozených, jejichž digitalizace probíhá ve Státním oblastním archivu (dále SOA) v Zámrsku, jsem zatím neprováděl. 2/ Životopisné údaje o piaristech (o jejich slibech, dílech apod.) čerpám většinou z edice Fischer, K. A. F: Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmishen Ordensprovinz. Catalogus generalis provinciae Germanicae et Bohemicae Ordinis Scholarum Piarum. R. Oldenbourg München 1985, 222 s., kde je řazení piaristů podle řádových jmen, uvádí se i soupis jejich prací, avšak pouze na základě druhotných informací z další literatury, především děl Horányi, A.: Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium magistri, vol. I. II., Budae, a Vinas, T.: Index bio-bibliographicus Scholarum Piarum, qui in universo ordine pietatem, litteras ac scientias sriptis suis foventes ornaverunt, I III, Romae Kvůli horší dostupnosti jsem byl nucen v případě Vinase užít druhotné, ne vždy přesné Fischerovy ciatace. Z pramenů jsem používal v tomto směru zejména Národní archiv (dále NA Praha), Řád piaristů (dále ŘPi), provincie, Catalogus religiosorum scholarum piarum provinciae Bohemiae , č. kn. 28, kde může být zaměněno datum narození s datem křtu a datum úmrtí s datem pohřbu.

2 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) 1676/77, pokud absolvoval třídu nižší aritmetiky a žádnou ze tříd neopakoval, v tom případě by jeho školní docházka mohla začít ještě dříve. 3/ Doklady o jeho docházce do gymnázia litomyšlských škol jsou však přesně známy ze zápisů až ze školního roku 1684/85 z pokračování seznamu studentů piaristických škol v Litomyšli, který se dodnes zachoval. 4/ Tehdy zde navštěvoval předposlední (pátou) třídu gymnázia, která se tehdy nazývala poetika. Měl zde ještě 8 spolužáků a vyučování bylo společné spolu s vyšší třídou rétorikou, kam tehdy chodilo dalších 7 studentů. 5/ Vzhledem k tomu, že se v seznamech studentů vyskytuje např. v parvě minor (dělená 1. třída gymnázia) v tomto školním roce také příjmení Jelínek, např. u o pět let mladšího Matyáše Jelínka z Litomyšle, který navštěvoval vyšší oddělení 1. třídy gymnázia parvy. Možná že se jednalo o Jelínkova blízkého příbuzného nebo dokonce bratra. 6/ Na gymnáziu můžeme najít např. také zápisy o studiu jeho některých mladších kolegů, jako např. pro o tři roky mladšího Heřmana Abstorfského, P. Hermanus a S. Francisco (* Litomyšl, , Litomyšl) ve 4. třídě gymnázia (syntaxi), který patřil též mezi významné filozofy piaristického řádu. 7/ Do následující šesté gymnaziální třídy tzv. rétoriky nastoupil ve školním roce 1685/86. Jeho třídním profesorem, tak se nazýval učitel dvou nejvyšších gymnaziálních tříd, byl P. Valentinus Rybář a S. Maria Magdalena (* Kostelec na Hané, Příbor). V rétorice bylo tehdy v Litomyšli 9 studentů, v poetice 6. Tenkrát již asi mladý Matěj uvažoval o vstupu do piaristického řádu. Proto se rozhodl, jak bývalo v této době v takových případech dobrým zvykem, rétoriku opakovat znovu. Podruhé tedy absolvoval rétoriku litomyšlského piaristického gymnázia ve školním roce 1686/7 se stejným třídním profesorem jako v minulém školním roce. Zápis na prvním místě v seznamu studentů snad může svědčit i o jeho dobrém prospěchu. Tehdy bylo v rétorice pouze 5 a v poetice 6 studentů. Z velmi stručných poznámek vyučujícího vidíme, že duchovní dráhu volil ještě Jelínkův spolužák Tomáš Schitvai z nedalekých Svitav na Moravě, který se stal později cisterciákem. V této době vystřídal rektora litomyšlské piaristické koleje P. Františka Budišala a Purificatione B.V.M. (* Lipník nad Bečvou, Litomyšl), který se stal rektorem piaristické koleje ve Slaném, 8/ ve funkci nový rektor, mladší, avšak asi zkušenější P. Bernardus Bartlík (Bartlicius) a S. Philippo 3/ Školní matriky piaristických škol v Litomyšli z této doby nejsou zachovány. 4/ SOA v Zámrsku, Státní okresní archiv (dále SOkA) Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I. (dále GL I..), Matrika posluchačů Matricula insinuae et studiosae iuventutis gymnasii Litomysliensis , č. kn. 106, odkud jsem čerpal také ještě další údaje o Jelínkově studiu na gymnáziu v Litomyšli i o jeho pozdějších žácích, z dalších dvou školních roků 1677/78 a 1678/1679 (dále Matricula stud , č. kn. 106). 5/ Ibid., s. 1b. O piaristické pedagogice srv. např. nověji Bartůšek, V.: O studentech a žácích gymnázia ve Slaném, jeho učitelích a příznivcích v prvním období školy v letech Almanach Gymnázia Václava Beneše Třebízského 350 let. Usp. Olga Judlová, Milan Dundr, Slaný 2008, s , kde je uvedena i další literatura (dále jen Almanach). 6/ Matricula stud , č. kn. 106, s. 2a. 7/ Ibid. Biografický slovník českých zemí. (dále BSČZ) ISBN , Praha: Libri 2004, Seš. 1. s. 232 Abstorfský Praha: Libri 2007, Seš. 7, s / Bartůšek, V.: Piaristická kolej ve Slaném a její rektoři. Středočeský sborník historický (dále SSH), 36/2010, ISBN: , ISSN:

3 Bartůšek V.: První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou... Nerio (* Strážnice, Lipník nad Bečvou, asistentem generála piaristického řádu v Římě byl v letech , provinciálem provincie Germania byl v letech ), který byl velmi činnou tvůrčí osobností a stal se jedním z nejvýznamnějších historiků piaristického řádu. 9/ Svým pedagogickým působení i osobním příkladem získal tento významný piarista jistě pro řád mnoho dalších, podobně zaměřených členů. Do piaristického řádu vstoupil Matěj Jelínek a přijal řádové jméno Tobiáš Tomáš (Thomas) a oděv z rukou bývalého řádového provinciála P. Ambrosia Prachovského a S. Ludmila (* 1626 Brno, Litomyšl, provinciálem provincie Germania byl a ), který se velmi zasloužil o rozšiřování piaristického řádu v našich zemích. 10/ Řádové sliby složil v piaristické koleji s noviciátem v Lipníku nad Bečvou. Potom následovalo po několik školních let prohloubení prvotních znalostí získaných v noviciátu na soukromých řádových studiích filozofie, teologie a kanonického práva. 11/ Sám se vzdělával u řádových profesorů a zároveň vyučoval v nižších ročnících řádových škol. Zcela na začátku své činnosti v piaristickém řádu působil F. Tobiáš Thomas Jelínek a S. Elia v piaristické koleji v Kroměříži. Ve školním roce 1688/89. Ve zdejší tehdy nově založené piaristické koleji, jednalo se totiž o třetí zápis se uvedením jmen kroměřížských řeholních kleriků, působil jako učitel nejnižší třídy elementární školy legendy, staral se o pokoje pro hosty a vedl po hudební stránce tzv. II. žákovskou oratoř. 12/ Kroměřížská kolej, založená v roce 1687, patřila mezi nejdůležitější střediska řádu piaristů na Moravě a patřila už po svém vzniku k prostorově nejrozsáhlejším lokalitám piaristů. Jejím zakladatelem byl roku 1687 ve svém letním sídle olomoucký biskup Karel z Liechtensteina-Castelcornu. Latinská zakládací listina koleje se datuje ke dni 6. června, ačkoliv biskup toužil po uvedení piaristů již o čtyři roky dříve. První piaristé dostali jako provizorní bydliště a působiště budovu někdejší zaniklé johanitské komendy (na počátku 17. století zde pobývali františkáni), při níž byl i kostel (původní špitální sv. Jana Křtitele). Časem však bylo třeba vybudovat novou budovu koleje a škol a sehnat pozemky pro zahradu. K novostavbě koleje byl položen základní kámen v roce Budova koleje byla dostavěna až v roce Tehdy byl ještě položen další základní kámen pro stavbu školní budovy dokončené roku Současně se zřízením piaristické koleje zde byl v roce 1688 založen i pěvecký seminář (s nadací pro 12 chlapců). Vzhledem k rozlehlosti provizorních prostor svého ubytování v Kroměříži, mohli snad začít piaristé s výukou v podstatě již ve školním roce 1687/8, ačkoliv většina stavebních úprav těchto prostor někdejšího johanit- 9/ BSČZ, ISBN , Praha: Libri 2005, Seš. 2. s. 232 Bartlík, Praha: Libri 2007; Bartůšek, V.: Bernard Bartlík ( ) nejstarší strážnický historik a významný piarista. Okolo Strážnice. Sborník městského muzea ve Strážnici. 2009, s / Bartůšek, V.: Šíření piaristických kolejí a škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století. Paginae Historie (dále PH), 11/ 2003, s (dále Šíření). 11/ Bartůšek, V.: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím k českým zemím. In omnibus caritas, Sborník Katolické teologické fakulty, sv. IV., Karolinum, Praha 2001 (dále SKTF), ISBN , s / NA, Řpi, kol. Kroměříž, Seznam členů koleje (Familiae collegii Cremsirensis) , 404 fol., č. kn

4 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) ského areálu proběhla až později. Od počátku výuky se počítalo s úplným (vyšším šestitřídním) gymnáziem i s kompletní elementární školou (s oběma odděleními aritmetické třídy nižším pro žáky i vyšším pro studenty), avšak nevíme, zda jednotlivé třídy byly otevřeny najednou, či postupně (což je pravděpodobnější). Počet žáků ovšem kolísal a např. v roce 1690 jich zde bylo celkem jen 150. Kroměřížské piaristické školy patřily spolu se školami v Mikulově a v Litomyšli k nejvyhledávanějším v Čechách a na Moravě. Je pochopitelné, že i tak významná řeholní instituce, jakou piaristická kolej v Kroměříži nepochybně byla, si nepochybně činila nárok zúčastnit se dalšího zakládání piaristických kolejí v oblasti Moravy, zejména pokud to souviselo s činností olomouckého biskupství. Zde povolával do nových lokalit piaristy většinou sám olomoucký biskup, kterým tehdy byl Karel z Liechtensteina-Castelcornu. V roce 1690 přišli na takovéto povolání piaristé do poměrně zapadlého městečka Staré Vody a postupně zde zřídili kolej, nižší gymnázium a základní školu s pomocným noviciátem, který se zde udržel poměrně dlouhou dobu. Ze Staré Vody, kde biskup ještě před příchodem piaristů v roce 1688 vybudoval velký kostel, se stalo významné poutní místo. Biskup rovněž využil piaristické školství pro hospodářské i duchovní a kulturní posílení valašské oblasti na svém stolním statku Hukvaldy, kam patřilo i město Příbor. Zde se podařilo na základě jednání vedených od roku 1692 významným piaristickým historikem P. Bernardem Bartlíkem a S. Philippo Nerio, který byl tehdy rektorem piaristické koleje v Kroměříži, přemluvit zdejší měšťany k založení piaristické koleje s elementární školou a šetitřídním gymnáziem. Tyto školy úspěšně konkurovaly poměrně velké farní škole s kantorem a rektorem. Vlastní jednání se realizovala od do Magistrát v Příboře potom uzavřel dohodu s mikulovským provinciálem P. Josephem Brucknerem a S. Catharina a přistoupilo se ke stavbě piaristické koleje, jejímž prvním superiorem se stal tehdy ještě poměrně neznámý, ale již značně ambiciózní vzdělaný P. Bernardus Bartlík a S. Philippo Nerio. 13/ Završením snah na rozšiřování kolejí piaristického řádu za Alpami z hlediska piaristického řádu jako celku se stala generální řádová vizitace na konci 17. století. Nejrozsáhlejší generální vizitace řádu v oblasti někdejší první zaalpské provincie Germanie, kam patřily středoevropské země a další později odštěpené provincie se tenkrát uskutečnily v roce 1695 a Vizitace v roce 1695, kterou prováděl osmý řádový generál P. Joannes Franciscus Foci a S. Petro, který jinak sídlil v Římě při kostele sv. Pantaleona, byla vlastně první vizitací v této oblasti, nepočítáme-li kontrolní a misionářskou činnost zakládajícího člena piaristického řádu blahoslaveného Pietra Casaniho a Nativitate B.M.V. kolem roku 1640 v Čechách, na Moravě a v Polsku. Z českých zemí zasáhla tato vizitace, která se protáhla ještě do roku 1696 moravské piaristické koleje Mikulov, Strážnici, Lipník nad Bečvou, Kroměříž, Příbor a Starou Vodu u Libavé, a to dokonce jak v roce 1695, tak i v následujícím roce. 14/ Jestliže srovnáme datum kroměřížského působení mladého klerika F. Tobiáše Thomase Jelínka a S. Elia s datem jeho obláčky, vidíme, že v piaristické koleji půso- 13/ Šíření 11/ 2003, s / Ibid. 86

5 Bartůšek V.: První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou... bil ještě před tím, než složil řeholní sliby v Lipníku nad Bečvou ( ). Byl novicem ve druhém ročníku řádového noviciátu. Předcházel tak vlastně funkci pomocného noviciátu ve Staré Vodě, kde se tento postup stával běžnou záležitostí tehdejší vyučovací praxe piaristického řádu v pomocném noviciátu, který ve Staré Vodě při poutní koleji s nižším gymnáziem vznikl. Zda byl F. a později P. Tobiáš Thomas a S. Elia přímým svědkem vzniku této piaristické koleje, se mi zatím nepodařilo zjistit, protože neznám přesně všechna místa jeho působení. Mělo by se jednat o lokality, kde vystudoval soukromá řádová učiliště nejspíše v oboru filologie, zcela povinně však v oborech filozofie, která se zpravidla studovala v Litomyšli, v Hornu, ve Slaném, v Kroměříži, případně v Kosmonosech u Mladé Boleslavi, teologie se většinou přednášela v Mikulově, Hornu, a kanonické právo, které se studovalo téměř výhradně v piaristické koleji v Mikulově. V této koleji působil tedy P. Tobiáš asi po jeden až dva školní roky. Došlo k tomu ještě před zde již zmiňovanou generální vizitací piaristického řádu v letech 1695 a 1696, tedy ve školních letech 1694/5 a 1695/6. Ještě před generální vizitací je doloženo také pedagogické působení P. Tobiáše Jelínka a S. Elia v Litomyšli. V tomto místě svého působení strávil Jelínek před odchodem do vyšších řádových funkcí (rektoráty v jednotlivých piaristických kolejích) asi nejvíce času. Ve školním roce 1691/2 zde např. vyučoval v gramatice a v syntaxi zdejšího piaristického gymnázia. 15/ Tehdy byl rektor piaristické koleje v Litomyšli P. Bartoloměj Housenka a S. Josepho (* Litomyšl, Litomyšl), který se pečlivě staral o rozvoj zdejšího řádového studia filozofie nahrazen novým rektorem P. Bernardem Bartíkem a S. Philips Nerio, který sem přišel z Kroměříže. Ten se ještě navíc zabýval řádovou historiografií a historií a odešel odtud v roce 1694 vést řádovou rezidenci do Příbora. 16/ V gramatice (3. třídě gymnázia) se v Litomyšli ve školním roce 1691/2 vzdělávalo celkem 14 a v následující třídě syntaxi celkem 18 žáků. P. Tobiáš Thomas vyučoval tedy celkem dohromady v tomto školním roce 32 studentů závěrečných ročníků nižšího gymnázia. Věk studentů syntaxe kolísal mezi 11 až 17 lety a u žáků gramatiky dosahoval let. Podle pozdějších zápisů v matrice studentů piaristického gymnázia v Litomyšli se dovídáme, že 2 z nich se stali mnichy (1 augustinián a 1 kapucín) a 4 kněžími, což byl příznak asi poměrně velké pedagogické úspěšnosti působení tehdejších učitelů. Nestudovali zde pouze žáci z Litomyšle a jejího blízkého okolí, ale i z jiných míst Čech (např. bližší Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou nebo vzdálenější Kolín), Moravy (např. blízké Svitavy nebo i vzdálený Uherský Brod) a Slezska (např. Mezilesí). Z Rychnova byl uveden jakýsi student František Miller, o němž se Jelínek mylně domníval, že pocházel z Moravy, jak dokazují opravy, které provedl v zápisu do matriky studentů u jeho jména. 17/ 15/ Srv. Répová, L.: Kulturní a vzdělanostní situace ve městech bývalých okresů Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou na přelomu 17. a 18. století. Diplomová práce na Fakultě humanitních studií UK Praha, vedoucí V. Bartůšek, obhájeno 2004, 133 s., zvl. s / Štěpánek, J.: Dějiny vyššího gymnasia v Litomyšli., Litomyšl: Vladimír Augusta, 1894, s Ten zřejmě omylem neuvádí ani Jelínka mezi učiteli ústavu srv. seznam na s / Matricula stud , č. kn. 106, s. 25b a 26a. 87

6 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) V piaristické koleji v Litomyšli působil Jelínek i v době, kdy probíhala první generální vizitace zaalpských piaristických kolejí, kterou prováděl řádový piaristický generál a velmi známý reformátor tehdejšího piaristického školství P. Joannes Franciscus Foci a S. Petro v letech 1695 a 1696 a jejímž výsledkem bylo nejen založení piaristické koleje ve Vídni, ale i významná reforma piaristického řádového školství. 18/ V rámci této akce navštívil generál piaristického řádu spolu se zvolenými zástupci pro každou provincii, v našem případě zde Germanii a Polonii, především koleje na Moravě, Slovensku a v Polsku. Vizitace moravských kolejí proběhla až při návratu vizitátorů z Polska a ze Slovenska. Do Mikulova přijeli ze Slovenska od Svätého Jura Navštívili ještě koleje ve Strážnici, v Kroměříži, v Lipníku, v Příboře a ve Staré Vodě u Libavé. Z Moravy odjeli přes Mikulov směrem na piaristickou kolej v rakouském Hornu Nenavštívili vůbec koleje v Čechách. 19/ Do vzdálených kolejí ve Slaném, Kosmonosech u Mladé Boleslavi a Ostrova nad Ohří zaslali pozdravné dopisy rektorům. 20/ Jaká byla komunikace s piaristickou kolejí v Litomyšli, kde byl rektorem zkušený exprovinciál P. Ambrosius Prachovský a S. Ludmila, jsem však v pramenech nemohl zatím najít. Jaké funkce zde P. Tobiáš Jelínek zastával, se můžeme např. dočíst ve stručném katalogu řádových funkcí piaristické provincie Germanie, který byl na rok 1696 kvůli generální visitaci specielně sestaven. Zde je P. Jelínek uveden v piaristické koleji v Litomyšli ve funkcích ředitele kůru, instruktora (učitele) hudby a představeného 1. oratoře. 21/ S P. Tobiášem Jelínkem se můžeme setkat v piaristické koleji v Litomyšli několikrát ještě i později. Zde asi také nejvíce stoupala jeho kariéra. Po výuce v nejvyšší třídě gymnázia rétorice (= 6. třída) stanul i v nejvyšší funkci na střední škole. Byl prefektem, tedy ředitelem škol (gymnázia i elementární školy). Tuto funkci zastával např. ve školním roce 1698/99 a snad i v roce následujícím. Jeho zástupcem byl tehdejší litomyšlský profesor rétoriky P. Aegidius Hecht a S. Ferdinando (* Lipník nad Bečvou, Kroměříž), s nímž se později asi často setkával jako s kolegou v rektorských funkcích. 22/ Odtud byl nejspíše také zván jako expert piaristického řádu k několik let trvajícímu a nakonec neúspěšnému pokusu o zakládání 18/ Tosti, O.: Visitatio generalis et apostolica provinciarum ultramontanarum in Germania et Polonia (1695), Archivum Scholarum Piarum (dále ASP) 38/1995, s (zde je uvedena Morava poprvé), 39/1996, s , 40/1996, s (zde je zahrnuta podruhé i Morava). Jde vlastně o úvod a edici vizitační zprávy. Na začátku a konci této vizitace proběhly i kontroly v některých piaristických kolejí v Itálii, např. Ve Florencii, v Bologni a v Pieve di Cento. Jedním z nejdůležitějších poslání této vizitace však byla jednání o založení koleje ve Vídni 1695 (i 1696 při návratu).; Srv.. Sántha, G.: P. Ioannes Franciscus Foci a S. Petro, octavus Scholarum Piarum Praepositus Generalis. Excerptum e commentario Ephemerides Calasanctianae Vol. XXXII, (1963), n. 4, 5, 6, 7 8, 9 10, 11, Romae / ASP 40/196, s / Ibid., s / Generální archiv řádu piaristů v Římě (dále GAŘP), Catalogus provincie germania Scholarum Piarum pro anno 1696, sign. 9a, s. 10 a, b. 22/ SOA Zámrsk, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli, Gymnázium Litomyšl I. (dále GL I.), Annotationes domesticae, díl B , s. 107; o Hechtovi srv. zejména Bartůšek, V.: Benešovské gymnázium v prvním období své existence. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka (dále SVPP), 43/2003, s

7 Bartůšek V.: První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou... piaristických škol v Lysé nad Labem na panství hraběte Františka Antonína Šporka na začátku 18. století. 23/ V Litomyšli a na přelomu 17. a 18. století i v rakouské piaristické koleji v Hornu postoupil P. Tobiáš Tomáš Jelínek a S. Elia ve své pedagogické dráze ještě dále věnoval se na soukromém řádovém piaristickém filozofickém učilišti výchově mladých členů piaristického řádu ve funkci profesora filozofie, případně zastával ještě post prefekta ředitele piaristických škol při koleji. 24/ Filozofii nejen vyučoval, ale v rámci této výuky sepsal, jak bývalo zvykem u některých velmi vzdělaných členů církevních řádů, na základě svých přednášek i několik spisů. K Jelínkovým dílům dochovaným do dnešní doby patří především spis Regiae philosophiae palatinum peripateticum ab ingeniosissimo philosophorum Aristotele e ruderibus suscoitatum ab eruditissimo sanctorum Thoma Aquinatae illustratum et nunc denuo novo florente saeculo a P. Tobia Thoma a S. Elia reseratum. Kniha byla možná napsána v piaristické koleji v Litomyšli a snad též i v Hornu v letech a vydána tiskem u litomyšlského tiskaře Daniela Vojtěcha Kamenického. 25/ Byla rozvržena do tří částí a zabývala se především Aristotelovými spisy Logica, Physica a Metaphysica, tedy i výukou v prvním a druhém ročníku filozofického kursu, případně i části látky navíc. Podrobněji se z filozofického i filologického hlediska v kontextu humanitní výuky v piaristickém řádu zabýval klasický filolog Josef Tříska (+ 2005). 26/ Druhým dílem sepsaným v Litomyšli byla kniha Palestra philosophica sive brevis Christiano-philosopice gerendorum instructio vulgo Philosophia moralis sie Ethica Patris Tobiae Thomae a S. Elia anno Domini Také ji vydal u litomyšlského tiskaře Daniela Vojtěcha Kamenického. 27/ Zde se vlastně věnoval výkladu podle Aristotelova díla Etika. Tato kniha byla rozdělena do tří částí rozložených do dalších kapitol. Látka byla zakončením vyučovacího programu ve filozofických kurzech. Piaristé jí však zpravidla zvláštní ročník výuky, jako tomu bývalo např. v jezuitských řádových filozofických učilištích, nevěnovali. 28/ Učebnice však byla zřejmě způsobem svého zpracování dostupná již i nadaným studentům gymnázia. Byla totiž zpracována formou řečnických cvičení, jak též připomněl Josef Tříska. 29/ S naším předním znalcem v oboru dějin barokní filozofie Stanislavem Sousedíkem lze konstatovat, že publikování těchto dvou spisů litomyšlského piaristického filozofa 23/ Bartůšek, V.: Působení piaristů v Českém ráji v 17. a 18. století. Z Českého ráje a Podkrkonoší (dále ZČRP), 9/ 1966, s ; Šíření, s. 38, pozn. 24; Buben, M. M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl, 3. svazek: Řeholní klerikové. Nakladatelství Libri, Praha 2008, ISBN , 183 s. 24/ Srv. Kreschnička, J.: Schola Pia Hornana. Binder aus Zeit der Gründung des Horner Gymnasium Mit Zeichnungen von Profesor Rudolph Görich. Festschrift Niederösterreichischen Landes- Real- und Obergymnasiums in Horn zur Erinnerungan den 250 jährigen Bestand des Gymnasiums in Horn, 88 s., hl. na s / Litomislii in Collegio Montis Oliveti Scholarum Piarum anno 1700 et Typis Daniel Adalberti Kamenicky. 26/ Tříška, J.: Kázání a rétorika litomyšlských piaristů. Litomyšl, duchovní tvář českého města, Litomyšl 1994, s / Litomislii excubat Daniel Adalbertus Kamenicky. 28/ Srv. Bartůšek, V.: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka..., SKTF, s , zvl. s. 56, / Tříška, J.: Kázání a rétorika litomyšlských piaristů., s. 100 a

8 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) P. Tobiáše Tomáše Jelínka uvolnilo celou plejádu vydání dalších piaristických prací podobného charakteru. 30/ Mezi dalšími piaristickými filozofy, kteří psali podobná díla, můžeme např. najít takové filozofy jako byl např. P. Joannes Walprecht a S. Antonio (* Libořice, Rastadt v Německu), P. Hermanus Absdorfský a S. Francisco, P. Remigius Maschat a S. Erasmo (* Pacov, Lipník nad Bečvou) nebo P. Benignus Böhm a S. Matthaeo (* Prostějov, + 20.? Lipník nad Bečvou). Jelínkovo dílo bylo první svého druhu v českých zemích. Tato vlna, která představuje vlastně spíše kvantitativní než kvalitativní rozvoj tehdejších tomistických studií, proběhla ve středoevropské piaristické provincii Germania zhruba během první čtvrtiny 18. století a přispěla k obohacení tehdejšího společenského života zejména v oblasti filozofického zkoumání a projevila se také následně i v proniknutí piaristické výuky do světské oblasti v rámci výuky filozofie na piaristické koleji v Litomyšli v letech / Stanislav Sousedík dokonce tvrdí, že tato aktivita, která ovšem měla jistý základ v dřívější výukové činnosti v tomto řádu, kde můžeme sledovat cestu této tradice z Itálie do českých zemí, 32/ byla vlastně jakousi předehrou k osvícenství, která ovšem pak u osvícenců vyústila v rozvoj bádání historiografického, nikoliv tomistického, zejména u P. Gelasia Dobnera a S. Catharina (* Praha, Praha) a P. Adaukta Voigta a S. Germano (* Horní Litvínov, Mikulov). 33/ Po pobytu v Hornu se P. Tobiáš Jelínek vrátil asi znovu do Litomyšle. Odtud byl pak v předjaří (10. 3.) roku 1707 povolán do ještě vyšší funkce na místo rektora koleje v nedávno vzniklé (zal. 1688) piaristické koleji v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Do Litomyšle se rád vracel z Kosmonos na častější návštěvy, jako např. v říjnu roku / Kolej byla počátkem 18. století dosti rozsáhlá, obývalo ji asi kolem 18 členů řádu. Studovalo zde přibližně 130 studentů, na gymnáziu zhruba 60 a na elementární škole asi 70 žáků a studentů. 35/ Při své funkci rektora se v Kosmonosech ujal brzy i jedné ze svých hlavních povinností psaní kolejní kroniky nazvané Historia Domus Cosmonosensis. 36/ Zápisy vedl chronologicky, ale u některých událostí 30/ Sousedík, S.: Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha: Vyšehrad, 1997, 296 s. ISBN , hl. s. 246 a / Bartůšek, V.: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka, SKTF; Srv., GL I., Katalog posluchačů filozofie , č. kn / V rámci výuky filozofie docházelo v 1. polovině 17. století v piaristickém řádu i ke spolupráci s žáky Galilea Galilei. Pro české země srv. ještě nejnověji Bartůšek, V.: Piaristická kolej ve Slaném a její rektoři. SSH. 33/ Sousedík: Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, s / NA Praha, Řpi, kol. Mladá Boleslav, Seznam členů koleje. (Diarium domus Cosmonosensis) , č. kn. 390, s Zápis k / Seznamy studentů z gymnázia a škol v Kosmonosech se dochovaly SOA v Praze, SOkA Mladá Boleslav, GMB, Matrika studentů , č. kn. 5, , č. kn. 6; NA Praha, Řpi, kolej Mladá Boleslav, Katalog III. třídy(sic!) gymnasia (Matricula III. gymnasii Cosmonosensis), , č. kn Srv. V roce 1701/2, kdy měla celá piaristická škola v Kosmonosech celkem 137 žáků (z toho na gymnáziu 58 a na základní škole 79) nebyla aritmetická třída asi vůbec otevřena. V následujícím školním roce 1702/3 bylo na školách u piaristů celkem 192 žáků a studentů. Gymnázium jich mělo 69, základní škola / Ibid., Pamětní kniha Kosmonos, Historiae domus Cosmonossensis. Liber I , 133 fol., (dále HCD I.), zápisy na s

9 Bartůšek V.: První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou... se zdržel déle a věnoval jim větší pozornost. Kromě jednání s vrchností z fundátorského rodu, kterou tehdy byla hraběnka Marie Josefa Černínová, rozená Slavatová, která roku 1708 zemřela a zanechala závěť. 37/ Spisovatele análů také zajímala i další možnosti financování provozu koleje, fundace s břemenem nebo dary (nejen finanční) od příznivců koleje např. od krajského fyzika (sc. lékaře) z Mladé Boleslavi. Začaly se ukazovat potíže hospodářského charakteru a příslib nadace hraběnky Marie Magdaleny Valdštejnové, rozené Černínové z roku 1706 na teologické studium, které zde již dříve zavedl Jelínkův předchůdce rektor P. Thomas Freiheit a S. Michaele (* Znojmo, Slaný), je měla financováním jednoho profesora teologie alespoň částečně zmírnit. 38/ Kronikářově pozornosti se těšily rovněž i mnohé obřady o církevních svátcích a církevní oslavy, např. oslavy Božího Těla apod. Připomíná i dary, které při těchto příležitostech piaristé v Kosmonosech obdrželi. Autor kroniky věnoval pozornost také mimořádným událostem, jako byl např. průjezd arcivévodkyně a snoubenky portugalského krále přes Kosmonosy směrem ku Praze Věnoval se také zprávám o obsazování far v souvislosti se studiem teologie u piaristů, zejména na faře v blízkých Michalovicích, jejíž správa připadla piaristovi P. Casimirovi Holanovi a S. Bartholomeo (* Opava, Mikulov), 39/ který byl v Kosmonosech vicerektorem. V roce 1710 připomněl i požár města Mladé Boleslavi. Na konci tohoto roku se zmiňuje i o pohřbu hraběte Theobalda Černína v Praze na Hradčanech. Jelínkovy zápisy končí po zápisu provinciální vizitace, kterou zde vykonal P. Ignác Kreimel a S. Jacobo v Kosmonosech dne Pak zapisuje do kroniky piaristické koleje v Kosmonosech již někdo jiný, nejspíše následující rektor P. Adalbertus Bernardi a S. Barbara (* Budyně nad Ohří, Benešov), jak nám prozrazuje písmo. 40/ P. Jelínek zde byl ještě uveden jako administrátor fary v Michalovicích. 41/ Tuto funkci vykonával zřejmě P. Tobiáš Tomáš Jelínek asi po dobu jednoho školního roku (1711/12). Jednalo se nejspíše o jakési kratší pozastavení v kariéře. Na podzim (10. října) roku 1712 byl P. Jelínek povolán jako rektor do piaristické koleje ve Slaném, 42/ která byla druhou nejstarší piaristickou kolejí v Čechách (zal. 1658). Jednalo se o kolej zhruba stejně velkou a stejně významnou, jakou byla kolej v Kosmonosech. Po dobu rektorátu P. Tobiáše zde působilo ve školních rocích 1712/ /15 celkem 15 členů řádu. Asi čtyři z nich bývali bratry (označení Fr.), většinou získali svěcení později. Vyučovali v nižších třídách, ale v žádném vyšším 37/ Ibid. s / Srv. Zemek, M., Bombera, J. a Filip, A.: Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Prievidza 1992, 328 s., ISBN X., s Moravský zemský archiv Brno, Piaristé Mikulov, E 53, Přehled fundací všech kolejí provincie , inv. č. 23 A 23. Kolej Kosmonosy, Capitalia libera. Zde se uvádí, že tuto fundaci obdrželi piaristé v Kosmonosech až v roce / Tiskař Holan vydal v roce 1702 v Litomyšli tyto filozofické spisy: Prolegomena philosophia rationalis a Capita ex universa Philosophia naturali 40/ HCD s / Ibid. 42/ NA Praha, ŘPi, kol. Slaný, Historia domus Slanensis (dále HDS), č. kn. 556, s

10 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) soukromém řádovém učilišti (např. filozofickém nebo filologickém) nestudovali. 43/ Na školách studovalo v době Jelínkova působení kolem 200 studentů a žáků. Na gymnáziu bývalo ve všech šesti třídách kolem 70 studentů ročně. Na základní škole ve čtyřech třídách bylo asi 130 studentů a žáků. 44/ Ve Slaném prožil P. Jelínek také morovou epidemii, která zde vzplanula v letech 1713 a 1714, jak o ní stručně informuje i piaristická kronika. 45/ Jelínek se při zastávání funkce slánského piaristického rektora musil zabývat určitými problémy, které se v chodu koleje nahromadily, ačkoliv kolej v globálu prosperovala. Problém se týkal především vysvěcení piaristického kostelíku, či spíše kaple při koleji, k níž asi nedocházelo kvůli sporům o určité problémy spojené s dědictvím fundačních nároků a povinností Martiniců vůči piaristické koleji ve Slaném. Podobná byla situace také s dostavbou kolejní kvadratury. 46/ Tyto problémy pak pokračovaly i za nového rektora Theophila Cimmermanna (též Zimmermanna) a S. Amando (* Kladno, Slaný). Dá se předpokládat, že šlo o podobné problémy, které měly i v jiných piaristických kolejích. Týkaly se doložení a schválení zakládací listiny příslušné koleje panovníkem. Navíc chtěl hrabě Adolf Bernard z Martinic použít fundační částky fl. na vyplacení dědictví pro knížete Adama z Lichtenštejna a odmítal koleji levné účtování piva. 47/ To přimělo P. Tobiáše Jelínka, aby odešel do Vídně a dne se zúčastnil audience u císaře Karla VI., kde si sjednal důstojné řešení celého problému. To byla patrně Jelínkova poslední akce ve funkci rektora slánské koleje a pak již většinou přebýval trvale v Rychnově. 48/ V roce 1713 přistoupil rektor P. Tobiáš Tomáš Jelínek k sepsání inventáře hudebnin z archivu piaristické koleje ve Slaném, který je v tomto směru výjimečnou hudební památkou dodnes. 49/ Svou rektorskou činností i předchozí drahou spisovatele filozofa by byl Jelínek k sepsání análů přímo předurčen. Začal je psát spolu se svými dalšími významnými počiny, přepisem hudebního inventáře a pokračováním seznamu členů řádu od roku 1713 Liber familiarum, a dovedl je od založení koje ve Slaném až do roku 1715, avšak psal je tehdejší vicerektor P. Silvestr Koblížek a S. Laurentio (* Olomouc, Kroměříž), který působil ve Slaném v letech V P. Theophilovi Cimmermanovi našel nejspíše velmi dobře připraveného nástupce, který mohl jeho povinnosti po náhodném urychleném odchodu do Rychnova a vynucené přestávce plně převzít. Také on asi sepisoval anály s P. Koblížkem, takže nelze přesně určit, zda byl jejich prvním auto- 43/ Ibid., Liber familiae od 1713, (1732/sic!/ 1767), č. kn. 558, (dále LF) s Původně je uveden název Liber familiarum ac visitationum Dom.[us] Slan.[ensis] ab Anno Protokoly o vizitacích v doby po r zde byly také pochopitelně pravidelně zapisovány. 44/ Bartůšek, V.: O studentech a žácích gymnázia ve Slaném, jeho učitelích a příznivcích v prvním období školy v letech Almanach. Zde se uvádí v roce 1712 celkem 201 studentů (na gymnáziu 67), (na gymnáziu 72) a v roce (na gymnáziu 77). 45/ HDS, s / Neumann, Piaristé a český barok..., s. 113 a / HDS, s. 43 a 44 48/ GAŘP, kol. Slaný, č. kart. 52, Historia domus Slanensis elenchus z roku 1740 (spr. 1745). 49/ Soupis je uložen v SOA v Praze, v SOkA Kladno. 92

11 Bartůšek V.: První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou... rem P. Tobiáš Jelínek nebo P. Theophilus Cimmermann. 50/ Nejspíše spolu určitým způsobem komunikovali. To, že P. Tobiáš Jelínek piaristickou kroniku nepsal, lze alespoň částečně prokázat paleografickým srovnáním písařských rukou v piaristické kronice piaristů v Kosmonosech a ve Slaném. Písmo se výrazně liší v majuskulních písmenech P a L, a tím se vlastně po nové revizi potvrzuje hypotéza vyslovená v tomto směru již dříve. Zdá se tedy, že Koblížkův rukopis se vyskytuje v dokumentech k tomuto období historie piaristické koleje ve Slaném nejčastěji. Jelínkova úloha při vzniku análů piaristické koleje spočívala především v tom, že shromáždil četné doklady archivní povahy pro její psaní. V Rychnově se nemohl jako superior malé piaristické rezidence zabývat v době zakládání psaním jejích análů. Ty vznikly, jak dosvědčují podpisy vizitací v nich, až kolem roku 1734, tedy 20 let po založení residence rychnovských piaristů a psal je nejspíše tehdejší superior P. Fabianus Dušek a S. Paulo (* Landšperk patrně dnešní Lanšperk, Rychnov nad Kněžnou). 51/ Kronika piaristické koleje v Rychnově byla vedena se zhruba dvacetiletým odstupem, avšak autor, zkušený opisovatel análů, využíval kolejního archivu, který jak prozrazují pozdější vpisky do textu, měl sestavit P. Tobiáš Tomáš Jelínek. 52/ Informace zde uvedené jsou pak znova jakoby zopakovány a zrekonstruovány ve třetím díle rychnovské piaristické koleje psaném v období jejího znovuobnovení na počátku 19. století. 53/ Ve Slaném setrval P. Jelínek až do roku 1715, kdy v červnu odešel do nově založené piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou. 54/ Zde s ním hrabě Norbert Libštejnský z Kolovrat počítal na funkci superiopra nové fundace, kterou tehdy velkoryse naplánoval. Pro Jelínka to bylo, jak se zdá, možná překotné rozhodnutí. Neskončilo mu ještě jeho rektorské období ve Slaném, kam se asi chtěl ještě alespoň na krátký čas vrátit. Při provinciální vizitaci, kterou zde prováděl na konci června 1715 provinciál P. Innocentius Braunhoffer a S. Clemente (* , Hustopeče, , Mikulov, provinciálem provincie Germanie, byl v letech ) a jeho sekretář P. Gabrielem Canaterem a S. Maria Lauretana (* Polom, Mikulov, provinciálem provincie Germania byl ) byl přítomen jen Jelínkův zástupce vicerektor P. Silvestr Koblížek a S. Laurentio. 55/ Jelínkovo působení v Rychnově nad Kněžnou se v podstatě shodovalo s dalším postupem vzniku zdejší piaristické koleje. Při sledování jeho působení zde došlo k podrobnějšímu studiu materiálů o vzniku piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou ve světle jiných, dosud v tomto směru málo nebo vůbec nevyužitých pramenů. 50/ Srv. Bartůšek, V.: Piaristická analistika a historiografie a kolej v Benešově v první polovině 18. století. SVPP, 48/2008, s ; Týž heslo In. BSČZ, ISBN , Praha: Libri 2005, Seš. 2. s / Správa Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, Kolejní kronika Rerum Religionis et Residentiae Richnoviensis historia. T (dále RRRR, T 1). 52/ Ibid. s / Správa Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, Kolejní kronika Rerum Religionis et Residentiae Richnoviensis historia. T (dále RRRR, T 3), Ad Partis III. Historieae Domus Richnoviensis Scholarum Piarum Premium., s / Snahy 55/ LF, s. 5,6. 93

12 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) Na základě tohoto průzkumu bylo nutné upravit některé závěry, které jsem dříve jen spíše shrnul a zhodnotil na základě sledování pramenů a literatury regionální povahy pro Rychnov nad Kněžnou. Srovnání s piaristickými kronikami z Kosmonos, Slaného i s materiálem z Generálního archivu piaristů v Římě postavilo materiály uveřejněné o průběhu založení a prvních letech působení piaristické koleje v Rychnově ve studii v minulém čísle sborníku Orlické hory a Podorlicko v části studie o knižním Kolovratském daru do nového úhlu pohledu na historickou skutečnost, který bude ještě nutno po pečlivém průzkumu pramenů a rozšíření jejich počtu alespoň ještě jednou znovu korigovat. 56/ V roce 1709 na konci Bartlíkova provincialátu se totiž otci provinciálovi zdálo účinnější podpořit fundací piaristy v koleji v Kosmonosech, kde byl tehdy, jak víme rektorem P. Jelínek. Kosmonoskou fundaci nedával tedy provinciál příznivcům piaristů za vzor, ale spíše se snažil v Rychnově pro řád získat finance a převést je ve prospěch jiné koleje. Takováto praxe byla v řádu již běžná, např. v letech 1705 a 1706 už po založení koleje v Benešově se uvažovalo, zda by nebylo lepší věnovat tuto fundaci na založení piaristické koleje v Praze, nebo tzv. šternberské fundace určené snad původně na založení koleje v Bechyni. Došlo k tomu také v případě neuskutečněného založení piaristické koleje ve Wittichenau (Kulov v Lužici), v polovině 18. století byla nadace využita později při zakládání kolejí v Německu. 57/ Další jednání o uvedení piaristů do Rychnova nad Kněžnou probíhala s Bartlíkovým nástupcem P. Ignaciem Kreimlem a S. Jacobo (* Dolní Věstonice, nebo Mikulov, provinciálem provincie Germania byl , ). Špatnou hospodářskou situaci koleje v Kosmonosech dokládají i zápisy jejího rektora a kronikáře P. Tobiáše Tomáše Jelínka a S. Elia. 58/ V roce 1711 se stále častěji mezi jednajícími vyskytovaly pochybnosti o prospěšnosti rychnovské koleje a úspěšnosti návrhu na její založení (tzv. projektu). 59/ Hrabě Kolovrat chtěl zřídit kromě koleje také Loretu, podobně jako tomu bylo v Kosmonosech, vypravil se v roce 1712 do italského Loreta a do Říma a zároveň navštívil piaristického generála P. Andrea Boshiho a S. Sebastiano (* Feriliano v Ligurii, Řím, generálem piaristického řádu byl v letech ). 60/ Návštěva byla zřejmě zdařilá, na generála prý zapůsobilo bezprostřední, ale zároveň vytříbené chování hraběte a též jeho cílevědomost. Proto další vyjednávání piaristů o příchodu do Rychnova podpořil. Italská cesta v roce 1712 inspirovala hraběte Norberta také ke zřízení Loretánské kaple v kostele Nejsv. Trojice. Statuta 56/ Bartůšek, V.: Kolovratský dar pražské piaristické knihovně z roku Orlické hory a Podorlicko (dále OHP), 16/2009, s , zvl. s 130 a / Srv. Snahy, s. 41, 47 a / HDC I., s / RRRR, T 1, s / GAŘP, kol. Rychnov, č. kart. 53, Historia domus Richnoviensis (4 s.). O Boschim viz Leodegarius Picanyol: Brevis conspectus historico statisticus Ordinis Scholarum Piarum. Romae: Apud curiam generaliam PP. Scolopi di S. Pantaleo, 1932, 318 s., zvl. s. 15 a 16, srv. též ještě Garms, J.: Materiellen zur Kunsttätigkeit der Gegenreformatorischen Orden in Österreich und anderen Ländern der Habsburgermonarchie bis 1800: VI. Das Archiv des Piaristenordens (Fortsetzung), Römische historische Mitteilungen (dále RMH) 41/1999, s. 206,

13 Bartůšek V.: První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou... této loretánské kaple snad začal hrabě Norbert zpracovávat již u generála v Římě. Jednání v tomto směru probíhala v korespondenci mezi Římem a Rychnovem nad Kněžnou i v následujícím roce / V letech 1713 a 1714 došlo také ke stavbě Lorety, kde architekt Jan Blažej Santini zapojil čelo Santa Casy do průčelní kulisy kostela sv. Trojice. 62/ Vyvrcholením snah hraběte Norberta Leopolda z Kolovrat, který byl vlastně zakladatelem (fundátorem) koleje, se stal nejspíše rok Na základě dokumentů uložených v generálním archivu piaristického řádu se dá usuzovat, že obraz pro Loretu byl dokončen a slavnostně předán kolem / Kapli slavnostně vysvětil tehdejší královéhradecký biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic (+ 1733). Na první loretánskou slavnost přijeli podle autora rychnovské piaristické kroniky, který uvádí její konání o den dříve, také hosté P. Bernard Bartík a S. Philips Nerio, rektor piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou, exprovinciál a exasistent generála, P. David Blodig (Polodig) a S. Carolo Boromeo (* Svitavy, ?), rektor piaristické koleje v Litomyšli, P. Stephanus Hornick a S. Sigismundo (* Zlakovice, ?) a P. Biedermann a S. Cecilia (* Český Krumlov, kolej sv. Josefa ve Vídni). Ke schválení založení škol generálem piaristického řádu došlo v roce 1715, jak uvedl správně i nejstarší piaristický rychnovský kronikář. Proč se tedy uvádí vznik piaristických škol v Rychnově i zdejšího gymnázia o rok dříve? Tehdy v roce 1714 došlo k dohodě mezi piaristickým provinciálem a hrabětem Norbertem Libštejnským z Kolovrat. 64/ Ta vznikla, jak uvádí autor třetího dílu piaristické kroniky, kterým byl tehdejší rektor v roce obnovené piaristické koleje v Rychnově P. Eustach Frubin a S. Anna (* Uhlířské? Janovice, Rychnov nad Kněžnou) nebo jeho nástupci, 65/ a zhruba za rok se jednalo o její schválení generálem řádu. Existují tedy dvě data, která se spolu ve významu zaměňují. 66/ Podle pramenů z piaristické koleje ve Slaném, že P. Tobiáš Tomáš Jelínek přišel do Rychnova nad Kněžnou až v roce V Rychnovské piaristické kronice je doloženo, že hrabě Kolovrat, když listinu o schválení projektu piaristické koleje dlouho neobdržel, se rozhodl znovu navštívit řádového generála v Římě v domě u sv. Pantaleona v Římě, kam odjel v srpnu Nelze přesně zjistit, zda to již nebyl Jelínek, kdo hraběte k této cestě podněcoval. Dějiny rychnovské piaristické koleje se tedy vlastně do zhruba do poloviny roku 1715 vyvíjely bez přítomnosti P. Jelínka v Rychnově nad Kněžnou. Ten přišel sem v roce 1715 ke konci jara (4. června). Kolej ve Slaném zůstala asi měsíc bez rektora, 61/ RRRR, T 1, s / Bukovský, J.: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě. Libri. Praha 2000, ISBN , s / J. Garms, J.: RMH, s / Diccionario enciclopedico escolapio I. (dále DENES I), Presencia de Escuélas Pías, Madrid 1990, 902 s., heslo o Rychnově (Reichenau) zpracoval na s. 702 významný piaristický historik P. Claudio Vilá Palá (* Calders, , Barcelona). NA Praha, ŘPi, kolej Rychnov n. Kn., Nadační majetkové záležitosti , č. kart / NA Praha, ŘPi, kolej Rychnov, Ibid.; Srv. též Bartůšek, V.: Významný rychnovský piarista řádový provinciál P. František Friese a S. Gerardo. OHP, 14/2007, s / Březina, K.: Dějiny rychnovského gymnázia. Rychnov n. Kn. 1924, 94 s a přílohy (dále DRK), zvl. s. 4, pozn

14 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) protože P. Theophilus Cimmermann tam přišel až / O něco dříve před ním přišli do Rychnova další dva členové řádu P. Stephanus Hornick a S. Sigismundo a P. Honorius Biedermann a S. Cecilia, kteří zde vlastně zůstali od března, kdy se zúčastnili loretánské slavnosti. 68/ Zda již tito řeholníci v Rychnově vyučovali, nelze zatím dokázat. Budoucí fundace byla určena celkem pro 13 řeholníků a hrabě zdolával překážky pro zahájení činnosti koleje a škol v Rychnově postupně. Administrativa spojená se vznikem koleje i škol zabírala tedy prvním rychnovským piaristům asi nejvíce času. Po návratu z Říma usiloval energický zakladatel i o získání fary pro piaristy, avšak v roce 1716 náhle zemřel, právě, když se připravoval na cestu do Vídně, aby novou fundaci schválil císař Karel VI. Zanechal svým nástupcům hrabatům Františku Karlovi II. a Norbertu Vincencovi kromě mnoha problémů s nedořešenými stavbami zámku v Rychnově a malostranského paláce v Praze i velkolepý, ale značně nákladný a právně nezajištěný projekt piaristické koleje se třemi piaristy ubytovanými na rychnovském zámku. Dědictví se ujal především hrabě František Karel II. Libštejnský z Kolovrat, kterému se snažil pomáhat ještě stále snad jen designovaný a na rektorech z koleje v Litomyšli závislý superior rychnovské rezidence P. Tobias Thomas. Ten doporučil dopisem z roku 1717, aby byla postavena nová budova koleje pro 7 řeholníků v co nejkratší době. 69/ Piaristé se přestěhovali do domu v zámecké zahradě, kde provozovali zatím soukromou výuku až do otevření části nové školní budovy v roce 1719, kdy se nová rezidence osamostatnila i jako právní subjekt. Jelínek byl jmenován plnoprávným superiorem a zbavil se dozoru piaristického rektora v Litomyšli nad novou fundací. 70/ Litomyšlským rektorem byl tehdy P. Josef Ditrich a S. Georgio (* Svitavy, + 17, Strážnice). Výuku tehdy obstarávali P. Albertus Backer a S. Cruce (* Mladá Boleslav, Stará Voda), který vyučoval v počátečních latinských třídách a P. Simon Honzátko a Matre Dei (* , Příbor). Budova piaristické koleje, kterou projektoval stejně jako rychnovský zámek a kostel Jan Blažej Santini, byla dostavěna roku 1724, toho už se ovšem piaristický představený P. Jelínek nedožil. Zemřel v květnu v roce 1720 ve věku 52 let. Slavnostně ji otevřel až jeho nástupce P. Augustinus Odrobina a S. Monica. V knihách zemřelých piaristů, kde se stručně hodnotil jejich život při připomínce zádušní mše, která se za ně sloužila, byl P. Tobiáš Tomáš Jelínek a S. Elia oceňován jako významný pedagog, filozof a teolog. Velmi kladně byla hodnocena jeho činnost jako představeného piaristických kolejí, nejvíce v Rychnově nad Kněžnou. 71/ Jelínkova díla si všímali, především filozofických spisů, již od 18. století, někteří významní biografové piaristického řádu. Věnoval se mu např. významný český piaristický životopisec P. Josef Schaller a S. Josepho (* Konopiště, Praha) ve svém díle Kurze Lebensbeschreibungen. Vydal ho František Jeřábek v Praze 67/ HDS, s / Sedláček, A.: Rychnov nad Kněžnou. J. Otto, Praha 1871, s. 64 a / Správa Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou, archiv hrabat z Kolovrat. 70/ RRRR, T 1, s / NA Praha, Řpi, kol. Mladá Boleslav, Seznam zemřelých členů řádu, Catalogus mortuorum, č. kn. 350, s

15 Bartůšek V.: První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou... v roce / Podobně si jeho spisů všímal i maďarský piaristický životopisec Horányi, Alexius. Scriptores Scholarum Piarum Liberaliumque artium magistri I, II., Pešť 1808 a / Později ho ještě připomíná piaristický básník a historik Thomas Vinas (* Mataró, Barcelona) třídílném spise Index biobibliograficus, který byl vydán v Římě. 74/ Vinas byl sám velmi významnou osobností piaristického řádu. 75/ Významný řádový historik a biograf Leodegarius Picaniol (* Moyá u Barcelony, Sabadell u Barcelony) ve svém díle Rerum Latinarum scriptores ex Ordine Scholarum Piarum. 76/ Ohlas Jelínkova díla můžeme dnes velmi stručně zaznamenat i na internetových stránkách. 77/ Jestliže si hrabě Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat skutečně vybral Jelínka za prvního superiora piaristické koleje, určitě měl již tehdy zkušenosti, za které by se nemusil stydět ani současný psycholog či manažer. Právě Jelínek, sám jakoby byl předurčený svou praktickou průpravou ve funkci rektora piaristických kolejí v Kosmonosech i ve Slaném, splňoval všechny požadavky, aby dovedl do zdárného konce jednání o vzniku koleje, která vlastně svým způsobem v podmínkách, ve kterých působila, naději na zářnou budoucnost neměla. Na druhé straně založila a uchovala gymnaziální tradice, tam kde by jinak vznikaly jen těžko, a otevřela v tomto směru i budoucí cesty pro jiné městské lokality podobného charakteru, jakými byly např. v 18. století Hustopeče nebo Kyjov na Moravě. V tom tkví i dosud skrytý význam Jelínkovy osobnosti. Můžeme ho obdivovat nejen jako filozofa, historika a historiografa a pedagoga, ale především i jako zkušeného praktika organizátora piaristického řádu v českých zemích. Souhrn P. Tobiáš Thomas Jelínek a S. Elia (* Litomyšl, Rychnov nad Kněžnou) patřil mezi vynikající skupinu členů piaristického řádu z Čech, z nichž se mnozí věnovali při své pedagogické činnosti i jiným humanitním vědám, především filozofii a teologii. Při výkonu funkce rektora v piaristických kolejích v Kosmonosech ( ) a ve Slaném ( ) se seznámil se základy historiografie a pořádání archivů piaristického řádu. Svými celoživotními zkušenostmi pomohl 72/ Schaller, J.: Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbenen gelehrten Männer aus dem Orden der Frommen Schulen, die sich durch ihr Talent und besondere verdienste um die Literatur und Wissenschaften von der Errichtung dieses Institutes bis auf gegenwärtige Zeiten vorzüglich ausgezeichet haben. František Jeřábek, Praha Stránkování podle normy kolace je [9], VIII, 178 s. Jelínek je uveden na s / I. díl s. 74/ Vinas, T.: Index bio-bibliographicus Scholarum Piarum qui in universo ordine pietatem, litteras ac scientias scriptis suis foventes ornaverunt, I III. Romae, O Vinasovi srv. Bartůšek, V.: Thomas Vinas, básník piarista ( ). In: Listy filologické, 122, 1999, č s / Diccionario enciclopedico escolapio II. Biografías de escolapios. Salamanca: Ediciones Calasanctias 1983, 589 s. ISBN ; s. 570 a / Picanyol, L.: Rerum Latinarum scriptores ex Ordine Scholarum Piarum. Romae 1956, Editiones Calasanctianae, 237 s., Jelínek na s. 40 a / Např. 97

16 Orlické hory a Podorlicko 17: (2010) zachovat nově vznikající piaristickou kolej v Rychnově nad Kněžnou i po smrti jejího zakladatele hraběte Norberta Leopolda Libštejnského z Kolovrat (+ 1716), a tím výrazně přispět ke vzniku gymnaziální tradice v tomto městě, která trvá dodnes. Summary Thomas P. Tobias Jelinek and S. Elia (* Litomyšl Rychnov nad Kněžnou) was one of the outstanding group of members Piarist order from the Bohemia, Moravia and Austria many of whom spent in educational activities and other humanities and philosophy, especially theology. In exercising the functions of the Rector Piarist Collegien in Kosmonosy ( ) and in Slaný ( ) became acquainted with the basics of historiography and organization of archive Piarist order. Its lifetime experience helped keep emerging Piarist College in Rychnov Kněžnou over after the death of its founder, Count Norbert Leopold Libštejnský of Kolovrat (+ 1716) and thus significantly contribute to the emergence of grammar school tradition in this city, which continues to this day. 98

VÝROČÍ 300 LET OD NAROZENÍ HUDEBNÍHO SKLA- DATELE VÁCLAVA SIMONA KALOUSE POHLEDEM DOBOVÝCH PRAMENŮ I VLASTNÍCH ŽÁKŮ

VÝROČÍ 300 LET OD NAROZENÍ HUDEBNÍHO SKLA- DATELE VÁCLAVA SIMONA KALOUSE POHLEDEM DOBOVÝCH PRAMENŮ I VLASTNÍCH ŽÁKŮ Orlické hory a Podorlicko 21/1: 61 82 (2014) 2015 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-75-1 VÝROČÍ 300 LET OD NAROZENÍ HUDEBNÍHO SKLA- DATELE VÁCLAVA SIMONA KALOUSE POHLEDEM DOBOVÝCH

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Piarističtí knihovníci do školních reforem 1778

Piarističtí knihovníci do školních reforem 1778 Václav Bartůšek Piarističtí knihovníci do školních reforem 1778 Václav Bartůšek Abstrakt: Podle řádových ustanovení piaristického řádu, která sestavil jeho zakladatel svatý Josef Kalasanský v letech 1621

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

BÝVALÁ KOLEJ PIARISTŮ VE SLANÉM

BÝVALÁ KOLEJ PIARISTŮ VE SLANÉM BÝVALÁ KOLEJ PIARISTŮ VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska ( ) Památky Slaného a Slánska (8) Kolej piaristů ve Slaném založil v roce 1658 Bernard Ignác z Martinic a v závěru téhož roku přišli z Mikulova

Více

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 Národní archiv Praha, Archivní 4, 140 00 Praha 4 Chodovec, e mail:

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 31 2002 REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 Jan Štěpán Jak je uvedeno

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem, působností a významem

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/22 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P. 1966 1930-1948 Inventář (NAD : 2929) (Č. pomůcky: 555) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Inventář hudebnin piaristické koleje ve Slaném

Inventář hudebnin piaristické koleje ve Slaném Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie a provozovací praxe staré hudby Ing. Jan Staněk Inventář hudebnin piaristické koleje ve Slaném Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

NEZNÁMÝ MEZNÍK V ŽIVOTĚ A DÍLE PIARISTY P. FRANTIŠKA TRČÍKA A S. BARBARA

NEZNÁMÝ MEZNÍK V ŽIVOTĚ A DÍLE PIARISTY P. FRANTIŠKA TRČÍKA A S. BARBARA Orlické hory a Podorlicko 22/1 2: 37 50 (2015) 2016 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-80-5 NEZNÁMÝ MEZNÍK V ŽIVOTĚ A DÍLE PIARISTY P. FRANTIŠKA TRČÍKA A S. BARBARA AN UNKNOWN MILESTONE

Více

Muzea, památky, konzervace 2012

Muzea, památky, konzervace 2012 Fakulta chemické technologie Muzea, památky, konzervace 2012 Sborník rozšířených abstraktů Michal Novák (ed.) Praha 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012 ISBN 978-80-7080-817-7 Muzea,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: ICT 1-20 Hra slouží k zopakování stručných fakt o významných osobnostech jednotlivých historických období v českých dějinách a vytvoření jejich přehledu,

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

L LEKTORÁT ČJL B o h e mis NA t ik U a N n I a V U ER n Z iv IT e Ě rz i V t ě P v IS P E ise

L LEKTORÁT ČJL B o h e mis NA t ik U a N n I a V U ER n Z iv IT e Ě rz i V t ě P v IS P E ise L LEKTORÁT ČJL NA UNIVERZITĚ V PISE Bohemistika na Univerzitě v Pise Itálie z hlediska obratu 5. místo v zahraničním obchodu České republiky, 3. nejvyšší počet návštěvníků České republiky Bohemistika univerzity

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Základní škola Veselá - Národní škola Veselá 1877-1953 Dílčí inventář EL NAD č.: 415 AP.: 242 Olga Čiháková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více