Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Educa Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 Nadace Educa Výroční zpráva 2010

2 2 název oddílu

3 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010

4 Obsah

5 Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční část 13 Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Educa 14 Účetní závěrka k Příloha účetní závěrky 22

6 Orgány Nadace Educa

7 Správní rada Renáta Kellnerová, předsedkyně Ing. Petr Kellner, člen Evžen Hart, člen Ing. Ladislav Chvátal, člen Mgr. Lubomír Král, člen JUDr. Marcela Vilímková, členka Dozorčí rada Ing. Marta Horáková, Ph.D., předsedkyně Ing. David Kyjovský, člen Ing. Ondřej Tyrpekl, člen Zřizovatelé Renáta Kellnerová Ing. Petr Kellner Ředitelka PhDr. Hana Halfarová Orgány Nadace Educa 5

8 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti

9 Datum zřízení 16. prosince 2002 Smlouvou o zřízení Nadace Educa Právní forma Nadace Datum vzniku 30. prosince 2002, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471 Nadační jmění k 31. prosinci tis. Kč Sídlo Nadace Educa, Babice 5, Říčany Web: Tel.: Fax: IČ: DIČ: CZ Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 44222/5500 Předpokládaný vývoj činnosti Nadace Educa Na začátku ledna 2011 rozhodla správní rada nadace o fúzi Nadace Educa s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Jedná se o fúzi sloučením, kdy nástupnickou nadací bude Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Rozhodný den fúze byl stanoven na Veškerá činnost a projekty Nadace Educa budou i v roce 2011 pokračovat stejně jako doposud, pouze se přesunou pod nástupnickou Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 7

10 Projekty Nadace Educa

11 Projekty Nadace Educa Posláním Nadace Educa je podpora kvalitního vzdělávání dětí a nadaných mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Proto se ve své činnosti zaměřila na rozvoj dvou dlouhodobých projektů, a to na osmileté gymnázium OPEN GATE s celodenní péčí o studenty a projekt UNIVERZITY, který pomáhá talentovaným mladým lidem finančně zvládnout studium na zahraničních univerzitách. Osmileté gymnázium OPEN GATE provozuje společnost OPEN GATE gymnázium a základní škola, s.r.o. Toto kolejní gymnázium je v rámci České republiky unikátním projektem, který snese srovnání se školami podobného typu ve Velké Británii nebo Německu. OPEN GATE je jediným ryze českým gymnáziem, na kterém mohou studenti získat mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Gymnázium OPEN GATE přijímá vedle kolejních studentů rovněž tzv. denní studenty, kteří do gymnázia denně dojíždějí z blízkého okolí. Nadace Educa vyhledává talentované děti v dětských domovech, pěstounských či neúplných rodinách, v zařízeních Klokánek nebo v jinak sociálně znevýhodněném prostředí, které, pokud uspějí v přijímacím řízení, pak finančně podporuje ve studiu na osmiletém gymnáziu OPEN GATE. Od založení OPEN GATE v roce 2005 získalo téměř osmdesát procent studentů gymnázia plný nebo částečný příspěvek na úhradu školného. studující na zahraničních univerzitách. V roce 2010 zařadila nadace do tohoto projektu celkem 18 studentů, kteří získali finanční příspěvek na studium na prestižních evropských i amerických univerzitách, jako jsou například University of Chicago, Columbia University, London Metropolitan University apod. Další projekty, které Nadace Educa podpořila v roce 2010, spojuje jeden cíl umožnit vzdělání nadaným dětem, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí: Počítače pro úsměv Nadace každým rokem věnuje notebooky do dětských domovů nebo studentům ze sociálně komplikovaného prostředí. Nadace Educa je dlouhodobým generálním partnerem Modelu OSN, který je součástí Pražského studentského summitu vzdělávací a společenské akce určené studentům českých středních a vysokých škol. Účastníci simulují jednání reálné OSN, rozvíjejí své umění komunikovat a hájit a prosazovat své zájmy. Každoročně Nadace Educa přispívá vydavateli časopisu Zámeček občanskému sdružení Duha Zámeček. Zámeček je již od roku 1997 distribuovaný dětem z dětských domovů a z dalších zařízení náhradní výchovy. Díky finanční podpoře Nadace Educa se mohli studenti zúčastnit debatního turnaje v Nizozemsku 2010 IDEA Youth Forum, kde se sešli debatéři z celého světa. IDEA sdružuje národní debatní asociace více než 50 zemí světa. Nadace individuálně podporuje nadané studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí. V roce 2010 uhradila školné studentovi ZUŠ, obor hra na klavír a nadějné krasobruslařce. Mladý houslista ze sociálně znevýhodněného prostředí získal finanční příspěvek na studium i účast na mezinárodních soutěžích. Dále nadace platila účast studentky na vzdělávacím programu International Space Camp, pořádaném tréninkovým centrem pro astronauty U.S. Space&Rocket Center v Huntsville ve státě Alabama, USA. Projekt UNIVERZITY zařadila Nadace Educa do své činnosti v roce 2008 a jeho prostřednictvím rozšířila svoji podporu i na mimořádně talentované české studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí, Již pátým rokem hradí nadace školné nadanému chlapci se specifickými poruchami učení na soukromé základní škole Integrál, který pochází z rodiny, jež je v tíživé finanční situaci. Projekty nadace Educa 9

12 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky

13 Přijaté dary * * tis. Kč 2010 tis. Kč 2010 Dárce PPF banka a.s Obdarovaný Studenti OPEN GATE gymnázium a základní škola, s.r.o United Energy Trading, a.s Příspěvky studentům na zahraničních univerzitách Generali Rückversicherung AG Příspěvky studentům na českých středních a vyšších školách 68 Generali Versicherung AG DUHA Zámeček 50 Generali Holding Vienna AG Ostatní 258 Allgemeine Immobiliengesellschaft MbH 501 Celkem Allgemeine Immob. MbH CO KG 501 PPF a.s Home Credit a.s Home Credit International a.s Ostatní 932 Celkem * Výše uvedený přehled byl zveřejněn v souladu s 25, odstavec 2, písmeno b) zákona o nadacích (žádost dárců o zachování anonymity). Poskytnuté příspěvky * Výše uvedený přehled byl zveřejněn v souladu s 25, odstavec 2, písmeno d) zákona o nadacích a nadačních fondech (žádost obdarovaných o zachování anonymity). Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 11

14

15 Finanční část

16 Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Educa

17 Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 28. března 2011 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Educa, tj. rozvahy k 31. prosinci 2010, výkazu zisku a ztráty za rok 2010 a přílohy této účetní závěrky včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Nadaci Educa jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán Nadace Educa je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace Educa k 31. prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědná správní rada nadace. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze dne 2. května 2011 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Oprávnění číslo 71 Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Ing. Pavel Závitkovský, Partner, Oprávnění číslo 69 Zpráva auditora pro správní radu Nadace Educa 15

18 Účetní závěrka k

19 Rozvaha k (v tisících kč) Označení Popis Číslo řádku Počáteční zůstatek Konečný zůstatek a b c 1 2 AKTIVA A. Dlouhodobý majetek A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. II. 1. Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek A. III. Dlouhodobý finanční majetek A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Účetní závěrka k

20 Označení Popis Číslo řádku Počáteční zůstatek Konečný zůstatek a b c 1 2 B. Krátkodobý majetek B. I. Zásoby B. I. 1. Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby B. II. Pohledávky B. II. 1. Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám B. III. Krátkodobý finanční majetek B. III. 1. Pokladna Ceniny Bankovní účty Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě B. IV. Jiná aktiva celkem B. IV. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Kontrolní číslo Účetní závěrka k

21 Označení Popis Číslo řádku Počáteční zůstatek Konečný zůstatek a b c 1 2 PASIVA A. Vlastní zdroje A. I. Jmění A. I. 1. Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků A. II. Výsledek hospodaření A. II. 1. Účet výsledku hospodáření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ. sam. celků Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané kratkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci B. IV. Jiná pasiva B. IV. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní Kontrolní číslo Účetní závěrka k

22 Výkaz zisku a ztráty k (v tisících Kč) Označení T E X T Číslo Hlavní Hospodářská Celkem řádku činnost činnost a b c A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Účetní závěrka k

23 Označení T E X T Číslo Hlavní Hospodářská Celkem řádku činnost činnost a b c B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ Účetní závěrka k

24 Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2010

25 Název a sídlo účetní jednotky Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2010 Nadace Educa Babice Říčany IČO: právní forma: nadace Charakteristika a hlavní aktivity Zřízení a charakteristika nadace Nadace Educa (dále jen nadace) byla zapsána do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002 vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 471. Ke dni vzniku se zřizovateli nadace stali Renáta Kellnerová a Ing. Petr Kellner. Nadační jmění ve výši Kč bylo zapsáno do nadačního rejstříku dne 30. prosince 2002 a uloženo na zvláštní účet vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale, organizační složka, č /7910. Je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů, přičemž výše vkladu každého ze zřizovatelů činí částku Kč. Účelem nadace je vytvoření finančních, materiálních a organizačních podmínek pro výstavbu a provozování školského zařízení typu gymnázia, určeného zejména pro vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin, dále pak výstavba a provozování zemědělského a chovatelského hospodářského zařízení souvisejícího se shora uvedeným zařízením, provozování sportovních zařízení určených pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže, všestranná podpora včetně finanční podpory dětí z dětských domovů a sociálně slabších rodin a poskytování zdravotní péče v soukromém zdravotnickém zařízení. Složení správní rady k 31. prosinci 2010: předsedkyně správní rady: Renáta Kellnerová člen správní rady: Ing. Petr Kellner členka správní rady: JUDr. Marcela Vilímková člen správní rady: Ing. Ladislav Chvátal člen správní rady: Evžen Hart člen správní rady: Mgr. Lubomír Král Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2010: předsedkyně dozorčí rady: Ing. Marta Horáková, Ph.D. člen dozorčí rady: Ing. Ondřej Tyrpekl člen dozorčí rady: Ing. David Kyjovský Dne 31. prosince 2009 zaniklo členství ve správní radě Ing. Petru Kellnerovi a panu Evženu Hartovi. Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 18. prosince 2009 byli Ing. Petr Kellner a pan Evžen Hart znovu zvoleni do funkce členů správní rady. Tato změna byla zapsána do nadačního rejstříku dne 2. března Dále k zaniklo členství ve správní radě paní JUDr. Marcele Vilímkové a panu Ing. Ladislavu Chvátalovi. Na základě rozhodnutí správní rady nadace ze dne 8. prosince 2010 byli paní JUDr. Marcela Vilímková a pan Ing. Ladislav Chvátal znovu zvoleni do funkce členů správní rady. Příloha účetní závěrky 23

26 Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok Rozvahovým dnem dle 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je 31. prosinec Zásadní účetní postupy používané nadací (a) Postupy účtování Nadace vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě dlouhodobého hmotného majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. (b) Nadační jmění Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých vkladů zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního jmění činí 500 tis. Kč. Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možno půjčovat. (c) Náklady související se správou nadace Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit 22 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. (d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené v darovací smlouvě nebo na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového plánu. Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Stroje a přístroje rovnoměrné 4 roky Ocenitelná práva rovnoměrné 4 roky Software rovnoměrné 3 roky (e) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku. (f) Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří dluhové cenné papíry, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Krátkodobý finanční majetek je oceněn pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Dlužné cenné papíry určené k obchodování jsou k rozvahovému dni přeceňovány reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty cenných papírů určených k obchodování se zaúčtuje na příslušný účet účtové skupiny 54 Ostatní náklady nebo 64 Ostatní výnosy souvztažně s účtem účtové skupiny 92 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Výnosy z tohoto krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku. 24 Příloha účetní závěrky

27 Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 65 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek cenných papírů se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 55 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek. (g) Deriváty Deriváty k obchodování Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce Jiné ostatní výnosy respektive Jiné ostatní náklady. Doplňující informace k rozvaze (a) Finanční majetek Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a v pokladně v českých korunách a v eurech. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2010 činí tis. Kč (2009: tis. Kč). Zůstatek v pokladně k 31. prosinci 2010 činí 54 tis. Kč (2009: 89 tis. Kč). (b) Pohledávky K 31. prosinci 2010 jsou vykázány pohledávky ve výši 575 tis. Kč (2009: 48 tis. Kč), z nichž 330 tis. Kč představuje dlouhodobou pohledávku z titulu půjčky studentovi na financování jeho studia na zahraniční univerzitě a 245 tis. Kč krátkodobé pohledávky. (c) Závazky Závazky k dodavatelům k 31. prosinci 2010 činí celkem 99 tis. Kč (2009: 188 tis. Kč). Všechny závazky byly do okamžiku sestavení účetní závěrky uhrazeny. (d) Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek tis. Kč Software Ocenitelná práva Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Stroje a zařízení Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Přeúčtování Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Příloha účetní závěrky 25

28 (e) Finanční majetek Dlouhodobý Nadace neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci Krátkodobý 2010 Cenné papíry Počet v ks Pořizovací cena v tis. Kč (bez AÚV) Alikvotní úrokový výnos (AÚV) v tis. Kč Účetní hodnota (pořizovací cena s AÚV) v tis. Kč Oceňovací rozdíl v tis. Kč Reálná hodnota vč. AÚV v tis. Kč Dluhopisy ČEZ (6) 9,22 26/01/ HOME CREDIT BV 21/6/ CR GOV /4/ Dluhopisy celkem Cenné papíry Počet v ks Pořizovací cena v tis. Kč (AÚV) Alikvotní úrokový výnos (AÚV) v tis. Kč Účetní hodnota (pořizovací cena s AÚV) v tis. Kč Oceňovací rozdíl v tis. Kč Reálná hodnota vč. AÚV v tis. Kč Dluhopisy ČEZ (6) 9,22 26/01/ HOME CREDIT BV 21/6/ CR GOV L /4/ Dluhopisy celkem Příloha účetní závěrky

29 Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv tis. Kč Registrované nadační jmění Fondy organizace Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk, neuhrazená Výsledek hospodaření Celkem ztráta minulých období běžného období Zůstatek k Přijaté peněžní dary Přijaté nepeněžní dary Poskytnuté nepeněžní dary Poskytnuté peněžní příspěvky Oceňovací rozdíly k CP Převod zisku za rok Výsledek hospodaření roku Zůstatek k Příloha účetní závěrky 27

30 Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty (a) Výnosy tis. Kč tis. Kč Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z hospodářské činnosti Celkem Výnosy nadace za rok 2010 jsou tvořeny výnosovými úroky v hodnotě 29 tis. Kč (2009: 156 tis. Kč). Z této částky jsou úrokové výnosy z termínovaných vkladů ve výši 27 tis. Kč (2009: 150 tis. Kč), které vstupují do základu daně z příjmů právnických osob. Dalšími zdaňovanými výnosy jsou tržby z prodeje dluhopisů ve výši tis. Kč (2009: tis. Kč). K tomu se dále váže úrokový výnos z dluhopisů ve výši tis. Kč (2009: tis. Kč). Jiné ostatní výnosy jsou tvořeny přeceněním dluhopisu ČEZ (6) ve výši 76 tis. Kč a přeceněním dluhopisu HCBV L+800 ve výši 170 tis. Kč (2009: 49 tis. Kč tvořeny přeceněním dluhopisu CR GOV L 100). Zbývající výnosy ve výši 100 tis. Kč představuje zúčtování darů poskytnutých nadací a 53 tis. Kč výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (2009: tis. Kč kurzové zisky). (b) Náklady tis. Kč tis. Kč Náklady na vlastní provoz (správní činnost) Náklady na poskytnuté příspěvky 100 Náklady na hospodářskou činnost včetně daně z příjmů Celkem Limit správních nákladů nebyl překročen viz bod 5 (c). (c) Výsledek hospodaření v členění dle hlavní a vedlejší činnosti tis. Kč tis. Kč Výsledek hospodaření za hlavní činnost Výsledek hospodaření za vedlejší činnost po zdanění Celkem (d) Vypořádání výsledku hospodaření z roku 2009 Výsledkem hospodaření za rok 2009 byl zisk ve výši 299 tis. Kč, který byl na základě rozhodnutí správní rady ze dne 23. června 2010 převeden do nerozdělených zisků minulých let. 28 Příloha účetní závěrky

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více