ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002"

Transkript

1 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report

2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační schéma společnosti 16 Zpráva představenstva společnosti 18 Zpráva dozorčí rady 32 Zpráva auditora 32 Rozvaha 34 Výkaz zisku a ztráty 38 Přehled o peněžních tocích 40 Příloha účetní závěrky 42 Doplňující informace k výroční zprávě 64 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 68 Contents Company Profile 3 Financial Highlights 5 Chairman s Statement 9 Corporate Governance 13 Organizational Chart 17 Directors Report 19 Supervisory Board Report 33 Auditor s Report 33 Balance Sheet 35 Profit and Loss Account 39 Cash Flow Statement 41 Notes to the Financial Statements 43 Supplementary Information to the Annual Report 65 Persons Responsible for the Annual Report 68

3 V roce 2002 jsme uzavřeli nových leasingových smluv. We concluded 9,754 new leases in V oblasti leasingu nových osobních a užitkových vozidel zaznamenal ČP Leasing 37% meziroční nárůst produkce. ČP Leasing recorded a 37% year-on-year rise in production in its new passenger and utility vehicle leasing operations.

4 Profil společnosti Obchodní firma: ČP Leasing, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, Česká republika Pobočky: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, České Budějovice IČ: Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2 Oddíl B, vložka 4803 Datum vzniku: Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne Datum a způsob založení: Společnost byla založena v souladu s právním řádem České republiky za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), a to bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny ze dne Základní kapitál: Základní kapitál společnosti ČP Leasing, a.s., činí ke dni vytvoření této roční zprávy Kč a je tvořen 30 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě. Akcie byly splaceny v plné výši. Emise cenných papírů: Společnost na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČP Leasing, a.s., vydala dvě emise dluhopisů za podmínek stanovených jejich prospekty. První emise byla vydána v listopadu roku 2000 v celkové jmenovité hodnotě 2 mld. Kč, povolení k vydání dluhopisů a jejich veřejnému obchodování bylo uděleno Komisí pro cenné papíry dne pod č. j. 31/13558/2000. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ Druhá emise byla vydána v květnu roku 2001, maximální objem této emise je 2,5 mld. Kč, povolení k vydání dluhopisů a jejich veřejnému obchodování bylo uděleno Komisí pro cenné papíry dne pod č. j. 45/N/56/2001/1. Dluhopisům byl přidělen ISIN CZ Charakteristika společnosti ČP Leasing, a.s. (dále též společnost, ČP Leasing nebo emitent ), člen Asociace leasingových společností, je stoprocentní dceřiná společnost České pojišťovny a.s. se základním kapitálem 300 mil. Kč. Za dobu své šestileté působnosti se společnost zařadila mezi přední leasingové společnosti českého leasingového trhu. Nabídka služeb určená fyzickým osobám podnikajícím i nepodnikajícím a právnickým osobám je zaměřena do segmentu dopravní techniky. Plošně poskytovaný produkt finanční leasing je nabízen pro komoditu osobních, užitkových a nákladních vozidel nových i ojetých; operativní leasing zajišťující kompletní řízení a správu vozového parku leasingovou společností je poskytován na flotily osobních a užitkových vozidel právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům. ČP Leasing mezi svými produkty nabízí v komoditě dopravní techniky i splátkový prodej, a to společnostem, pro něž je nutné prokázání vlastnictví předmětu leasingu pro získání státní dotace. Podle potřeb a přání klientů jsou do nabídky ČP Leasingu individuálně integrovány také služby a produkty ostatních sesterských společností skupiny České pojišťovny. Nájemcům dopravní techniky z řad široké veřejnosti nabízí společnost své služby prostřednictvím sítě obchodních partnerů prodejců vozidel, kteří úzce spolupracují s rozsáhlou sítí poboček a expozitur umístěných v celé ČR. Nájemcům nákladní dopravní techniky a vozových flotil zajišťuje kompletní servis tým profesionálně zaměřených obchodních manažerů. ČP Leasing disponuje rozsáhlým portfoliem klientů, které neustále rozšiřuje především díky kvalitě nabízených služeb a profesionálnímu přístupu vysoce kvalifikovaných odborníků. Stabilita společnosti je klientům garantována silným akcionářským zázemím. 2

5 Company Profile Company name: ČP Leasing, a.s. Legal form: Joint-stock company Registered office: nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, Czech Republic Branches: Prague, Brno, Ostrava, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, České Budějovice Registration number: Court of registration: Prague Municipal Court, Slezská 9, Praha 2 Section B, Entry 4803 Incorporation: The Company was incorporated by entry in the Commercial Register on 27 June Foundation: The Company was founded in accordance with the legislation of the Czech Republic under the terms and conditions set out in Act No. 513/1991 Sb, the Commercial Code; under the Founder s Deed of 15 May 1997 no call was made to subscribe shares. Registered capital: As at the date of publication of this Annual Report, the registered capital of ČP Leasing, a.s. was CZK 300,000,000 and comprised 30 certificated bearer shares of a nominal value of CZK 10,000,000 each. The shares have been paid up in full. Securities issues: Pursuant to decisions of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of ČP Leasing, a.s., the Company has made two bond issues under the terms and conditions laid down in their prospectuses. The first issue was carried out in November 2000, amounting to a total face value of CZK 2 billion; the Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 16 October 2000 under Ref. No. 31/13558/2000. The bonds were assigned ISIN CZ The second issue was made in May 2001 and carries a maximum volume of CZK 2.5 billion. The Czech Securities Commission granted permission for the issue of the bonds and the public trading thereof on 4 May 2001 under Ref. No. 45/N/56/2001/1. The bonds were assigned ISIN CZ General Company Information ČP Leasing, a.s. (the Company, ČP Leasing, or Issuer ), a member of the Association of Leasing Companies, is a 100% subsidiary of Česká pojišťovna a.s. and has registered capital of CZK 300 million. Over its six years of operations, the Company has worked its way among the top leasing companies on the Czech leasing market. The range of services designed for natural persons (entrepreneurs and private individuals) and legal persons focuses on vehicles. The Company s finance leasing product, open to all customers, is available for new and used cars, utility vehicles, and freight vehicles; operative leasing, offering comprehensive vehicle fleet management and administration by the leasing company, is available for the car and utility vehicle fleets of legal persons and natural persons (entrepreneurs). The ČP Leasing portfolio also includes vehicle instalment sales for companies and organizations which need to prove ownership of the subject of leasing in order to be granted state subsidies. Where clients have particular needs and requirements, ČP Leasing can integrate the services and products of sister companies in the Česká pojišťovna group into individual offers. The Company offers vehicle lessees who are members of the general public services through a network of business partners (car dealers) who work in close cooperation with an extensive network of branches and sub-branches throughout the Czech Republic. A team of professionally focused sales managers looks after the full requirements of freight vehicle and vehicle fleet lessees. ČP Leasing has a large portfolio of clients which is constantly growing thanks to the quality of service and the professional approach of its highly qualified experts. The fact that the Company is backed by a powerful shareholder structure means clients can rest assured of ČP Leasing s stability. 3

6 Předmět podnikání společnosti podle čl. 4 stanov činnost ekonomických a organizačních poradců pronájem movitých věcí pronájem movitých a nemovitých věcí (leasing) leasing spojený s financováním poskytování úvěrů z vlastních zdrojů maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím: dvoukolovými motorovými vozidly čtyřkolovými motorovými vozidly ojetými motorovými vozidly prodej součástek a příslušenství vozidel velkoobchod: motorovými vozidly z výroby součástkami a příslušenstvím vozidel ojetými motorovými vozidly Základní finanční ukazatele jednotky Celková aktiva tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Zisk/ztráta tis. Kč Zisk/ztráta na jednu akcii tis. Kč Tržby tis. Kč Podíl na trhu % 0,53 2,15 3,39 4,43 4,26 Objem obchodů v pořizovacích cenách bez DPH mil. Kč Počet nových leasingových smluv počet Průměrný počet zaměstnanců počet Počet obchodních míst počet

7 Registered business activities as set forth in Article 4 of the Company s Articles of Association economic and organizational consulting rent of movable assets leasing of real property and movables finance leasing provision of loans from own sources retail in motor vehicles and accessories: two-wheel motor vehicles four-wheel motor vehicles used motor vehicles sales of vehicle components and accessories wholesale: new motor vehicles vehicle components and accessories used motor vehicles Financial Highlights Unit Total assets TCZK 508,460 1,998,042 4,066,344 6,727,396 7,954,194 Registered capital TCZK 100, , , , ,000 Shareholders equity TCZK 58,771 97,450 62, , ,645 Profit/loss TCZK -34,636-61,321-34,931 3,093 42,033 Profit/loss per share TCZK -3,464-3,066-1, ,401 Revenues TCZK 54, ,722 1,184,602 2,608,807 3,898,618 Market share % Volume of sales at acquisition cost (exclusive of VAT) CZK millions 357 1,729 3,015 4,437 4,524 Number of new lease agreements Number 462 2,755 7,575 13,923 9,754 Average number of employees Number Number of sales outlets Number

8 Objem nových obchodů v pořizovacích cenách bez DPH (mil. Kč) Vývoj bilanční sumy (tis. Kč) Vývoj podílu na trhu (%) 1,0 2,0 3,0 4,0 5, ,5 2,2 3,4 4,4 4,3 Vývoj zisku/ztráty (tis. Kč)

9 New sales at acquisition cost exclusive of VAT (CZK millions) 1,000 2,000 3,000 4,000 5, ,729 3,015 4,437 4,524 Total assets (TCZK) 3,000,000 6,000,000 9,000, ,460 1,998,042 4,066,344 6,727,396 7,954,194 Market share (%) Profit/loss (TCZK) -60,000-40,000-20, ,000 40,000 60, ,321-34,636-34,931 3,093 42,033 7

10 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, vážené kolegyně a kolegové, tak jako každým rokem mně připadla milá povinnost seznámit Vás v souvislosti s předkládanou roční zprávou společnosti ČP Leasing, a.s., s obchodními i hospodářskými výsledky, kterých naše společnost dosáhla v uplynulém roce, a s hlavními událostmi, které ovlivnily vývoj společnosti. Rád se s Vámi podělím i o část našich plánů pro roky příští. Z obchodního hlediska pokračovalo v roce 2002 zejména posilování pozice společnosti ČP Leasing na trhu v její hlavní komoditě, kterou je leasing nových osobních a užitkových vozidel. V této oblasti zaznamenal ČP Leasing 37% meziroční nárůst produkce. Toto zjištění je o to zajímavější, že celkový prodej nových vozidel v České republice v roce 2002 vykázal meziroční pokles cca o 4 %. ČP Leasing tak zaznamenal opět jeden z největších meziročních nárůstů produkce v této komoditě, a tím se řadí mezi nejdynamičtější hráče na trhu. Zároveň s posilováním role společnosti v oblasti leasingu nových vozidel klesal význam leasingu ojetých automobilů v portfoliu. Na začátku roku 2002 vznikl odbor nákladní dopravní techniky v důsledku našeho zájmu o tuto perspektivní komoditu. První polovina roku byla věnována zejména organizaci nového týmu a prvním akvizicím. Zaměření kolegů pracujících v této oblasti, tj. získání partnerů nájemců střední a větší velikosti, se ukázalo jako správné, o čemž svědčí produkce 306 mil. Kč realizovaná do konce roku zejména v oblasti těžké dopravní techniky. Věřím, že se získané poznatky a vztahy pozitivně projeví v roce 2003 a nákladní dopravní technika se stane jedním z pilířů produkce ČP Leasing. V souvislosti s obchodní stránkou této zprávy si nedovolím nevzpomenout naši obchodní síť, bez níž by opakované obchodní úspěchy nebyly možné. Mám tím na mysli pobočky ČP Leasing, z nichž prakticky všechny zaznamenaly ve svém regionu posílení pozic, získaly ke spolupráci nové obchodní partnery, prodejce automobilů, a posilovaly i neformální vazby v určených teritoriích. Jejich výsledky jsou povzbuzením nejen pro ně samé, ale i pro obchodní výsledky celé společnosti v nejbližších letech. Hlavní objem obchodní produkce je realizován přes naše partnery autosalony. V roce 2002 se významně zvýšil počet spolupracujících prodejců vozidel. Věříme, že nastartovaná spolupráce pro ně bude zajímavá a povede k dlouhodobým vztahům. V této souvislosti musím samozřejmě zmínit autosalony, které se společností ČP Leasing spolupracují od samého začátku její existence a staly se základem jejího růstu. Dnes obchodní vztah přerostl v partnerství. Dobře fungující partneři jsou pro nás zárukou kvalitních obchodů i v příštím období, a proto mi dovolte touto cestou upřímně poděkovat prodejcům vozidel za spolupráci a popřát jim příznivé prodejní výsledky v roce Každá mince má svůj rub a líc. Z tohoto pohledu mají samozřejmě obchodní výsledky ČP Leasing svou protiváhu v nakupovaném riziku. Jsem rád, že proces řízení rizik, nastartovaný v roce 2001, přinesl v roce 2002 již hmatatelné výsledky: zmenšuje se četnost vypovídaných smluv, zlepšuje se komunikace s nájemci a celý postup je dotahován až do úplného uhrazení pohledávek nájemci. Toto vše se projevilo na příznivém hospodářském výsledku společnosti v roce

11 Chairman s Statement Dear Business Partners, Dear Colleagues Once again it is my pleasurable duty to present you with the Annual Report of ČP Leasing, a.s. and inform you of the business and financial results achieved by our Company in the past year, and with the main events which affected the development of the Company. I would also like to share with you some of our plans in the next few years. From the business aspect, in 2002 ČP Leasing continued to reinforce its position on the market of its main commodity, i.e. new car and utility vehicle leasing. In this respect, ČP Leasing recorded a 37% year-on-year rise in production. This result is all the more interesting when we consider that total sales of new vehicles in the Czech Republic in 2002 actually went down by about 4% year on year. ČP Leasing again registered one of the largest year-on-year increases in production in this commodity, making it one of the most dynamic players on the market. The significance of used vehicle leasing in the portfolio went down as the Company s role in new vehicle leasing rose. At the beginning of 2002, the Company formed a freight vehicles department with a view to our interest in this prospective commodity. The first half of the year was devoted to the organization of the new team and first acquisitions. The focus of Company employees working in this area, i.e. the acquisition of medium-sized and large partners (lessees) proved to be the right move as it generated production of CZK 306 million by the end of the year, much of which was taken up by heavy vehicles. I am confident that the knowledge we have gained and the relations we have fostered will impact positively in 2003 and that freight vehicles will become one of the pillars of ČP Leasing s production. As I dwell on the commercial aspects of this Report, I should not forget to mention our sales network, without which our repeated business achievements would not have been possible. I am thinking here of ČP Leasing s branches, practically all of which improved their position in the region they cover, entered into cooperation with new business partners (car dealers), and developed informal ties in the territories under their control. Their results are encouraging not just for themselves as individual branches, but also for the sales results of the whole Company in the years to come. Most of our sales are generated through our partners, which are vehicle showrooms. In 2002, the number of cooperating vehicle dealers surged, and we are confident that this cooperation will prove interesting for these dealers and will lead to the establishment of long-term relations. In this respect, I must also mention the showrooms which have worked with ČP Leasing ever since it was first established and which became the cornerstone of the Company s growth; today these business relations have developed into true partnerships. Well-functioning partners are a guarantee of quality sales for us in the future, and therefore I would like to take this opportunity of extending my sincere gratitude to these vehicle dealers for their cooperation and of wishing them healthy sales results in There are two sides to everything; quite naturally, the sales results achieved by ČP Leasing are countered by the higher risk assumed. I am pleased that the risk management process we started in 2001 returned tangible results in 2002: the frequency of cancelled contracts is falling, communications with lessees are improving, and the whole process is carried on right through to the full repayment of the Company s receivables from the lessees. This was reflected in the positive financial result posted by the Company in

12 Hospodaření ČP Leasingu skončilo ziskem po zdanění ve výši 42 mil. Kč. Je vidět, že opatření přijatá v minulých letech jednoznačně nasměrovala společnost k ziskovosti, což je samozřejmě důležité nejen z akcionářského pohledu, ale i z hlediska vztahu k subjektům, které se podílejí na financování společnosti. Rok 2002 byl ve znamení prohlubování vztahů s bankami a využívání finančních zdrojů, jež byly zajištěny v předchozích letech. Pokud mohu vyzdvihnout některého z našich partnerů, pak nelze opomenout spolupráci s Českou pojišťovnou a.s. ČP Leasing jako součást skupiny České pojišťovny využívá samozřejmě pojistných produktů tohoto pojišťovacího ústavu a jejich vysokou kvalitu oceňují nejenom naši nájemci, ale i prodejci vozidel. To vedlo i k posílení postavení České pojišťovny v leasingových obchodech na trhu v uplynulém roce. V roce 2003 čekají naši společnost náročné obchodní cíle další významný nárůst produkce, posílení prodeje leasingu nákladní dopravní techniky na celém území ČR, tvorba nových produktů spolu s dalšími subjekty ze skupiny České pojišťovny a zlepšení vnitřního informačního systému tak, abychom mohli poskytovat kvalitnější a rychlejší servis našim klientům. Samostatnou kapitolou je příprava společnosti na změny, které mohou nastat po vstupu České republiky do Evropské unie. Jedná se zejména o produktové, legislativní, účetní a daňové aspekty, jimž ČP Leasing věnuje důkladnou a náležitou pozornost. Závěrem chci zdůraznit, že úspěšného postavení naší společnosti na trhu by nebylo možno dosáhnout bez každodenního nasazení mých kolegyň a kolegů a bez vynikající spolupráce našich obchodních partnerů. Za to jim patří mé upřímné poděkování. Věřím, že rok 2003 bude opravdu úspěšný a ČP Leasing, a.s., bude na trhu opravdu vidět. V Praze dne 12. dubna 2003 Ing. Miloš Stibor předseda představenstva a generální ředitel 10

13 ČP Leasing ended the year with earnings after tax of CZK 42 million. The measures taken in past years clearly guided the Company the way of profit, which is important for shareholders of course, but also for relations with those who contribute to the financing of the Company. In 2002, we intensified relations with the banks and drew on the credit facilities secured in previous years. If I were to give a special mention to any of our partners, I should not overlook our cooperation with Česká pojišťovna a.s. ČP Leasing, as part of the Česká pojišťovna group, naturally makes use of the insurance products offered by this insurer because their high quality is appreciated not only by our lessees but also by the vehicle dealers. This situation reinforced the position of Česká pojišťovna in leasing transactions on the market last year. In 2003, our Company has set itself demanding targets another surge in production, an increase in sales of freight vehicles throughout the Czech Republic, the creation of new products together with other firms from the Česká pojišťovna group, and an improvement in the internal information system so that we can provide a better quality and faster service to our clients. The Company is also preparing for the changes which may arise after the accession of the Czech Republic to the European Union. These are mainly changes from the product, legislative, accounting, and fiscal aspects, areas to which ČP Leasing pays thorough, due attention. To close, I would like to stress that the Company s successful position on the market would not be possible without the everyday application of my colleagues or without the excellent cooperation we enjoy with our business partners. They deserve my sincere thanks. I am confident that 2003 will be a truly successful year and that ČP Leasing, a.s. will benefit from a high market profile. Prague, 12 April 2003 Miloš Stibor Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer 11

14 Statutární orgány a vedení společnosti Představenstvo předseda představenstva Ing. Miloš Stibor Narozen v roce 1964, v roce 1987 promoval na Vysokém učení technickém v Brně, obor ekonomika a řízení strojírenského průmyslu. V letech pracoval v TOS Kuřim a v roce 1992 v 1. brněnské strojírně. V letech vykonával funkci ředitele pobočky Evrobanky a.s. V ČP Leasing, a.s., pracuje od roku 1997 jako ředitel pobočky a člen představenstva, od listopadu 2000 je generálním ředitelem a předsedou představenstva. člen představenstva Luděk Keltyčka Narozen v roce 1975, v roce 1993 ukončil studium na gymnáziu. V letech zastával ve společnosti Plzeňský Prazdroj postupně funkce referenta prodeje, Key Account Managera, regionálního ředitele a ředitele prodeje pro Českou republiku. V roce 1999 pracoval jako obchodní ředitel v Jihočeských pivovarech. Od ledna roku 2000 pracuje v ČP Leasing, a.s., nejprve jako vedoucí oddělení klíčových zákazníků a od dubna roku 2000 jako ředitel obchodního úseku. člen představenstva Ing. Martin Hýbl Narozen v roce 1974, v roce 1998 promoval na Slezské univerzitě v Opavě, obor ekonomika podnikání. Do ČP Leasing, a.s., nastoupil v roce 1998 na pozici finanční analytik, poté pracoval jako vedoucí oddělení finančního řízení a v prosinci roku 2000 byl jmenován ředitelem finančního úseku. Žádný z členů představenstva nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z členů představenstva není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Členům představenstva byla za rok 2002 vyplacena odměna za výkon funkce člena představenstva společnosti ve výši 204 tis. Kč. Vyjma těchto odměn nezískali členové představenstva z titulu svého členství žádné další peněžní nebo nepeněžní příjmy. V roce 2002 nedošlo k žádné změně ve složení představenstva ČP Leasing, a.s. Vedení společnosti jmenované statutárním orgánem Ing. Miloš Stibor Luděk Keltyčka Ing. Martin Hýbl Ing. Tomáš Pilc Ing. Roman Pokorný generální ředitel obchodní ředitel finanční ředitel ředitel úseku řízení rizik ředitel správního úseku Žádný z vedoucích pracovníků jmenovaných statutárním orgánem společnosti nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z vedoucích pracovníků jmenovaných statutárním orgánem společnosti není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Jmenovaní vedoucí pracovníci mohou užívat služební automobily i pro soukromé účely. Za každý měsíc použití osobního služebního automobilu pro soukromé účely se zvyšuje základ daně ze závislé činnosti o 1 % z pořizovací ceny osobního automobilu. Zároveň jsou tito pracovníci povinni hradit PHM za km ujeté pro soukromé účely. Za rok 2002 byl členům vedení společnosti z titulu použití služebního automobilu pro soukromé účely navýšen základ daně ze závislé činnosti celkem o částku 407 tis. Kč. V roce 2002 byly členům vedení společnosti vyplaceny mzdy ve výši tis. Kč. 12

15 Corporate Governance Board of Directors Chairman of the Board of Directors Miloš Stibor Born 1964, graduated in Economics and Mechanical-Engineering Industry Management at the Technical University in Brno in Worked at TOS Kuřim between 1987 and 1991 before joining 1. Brněnská strojírna briefly in From 1992 to 1997 he was branch manager at Evrobanka a.s. He has been with ČP Leasing, a.s. since 1997, initially as branch manager and member of the Board of Directors, before being appointed Chief Executive Officer and Chairman of the Board in November Member of the Board of Directors Luděk Keltyčka Born 1975, completed his secondary education in Between 1994 and 1998 he worked for Plzeňský Prazdroj, making his way through the positions of sales officer, key account manager, regional director, and sales director for the Czech Republic. In 1999 he joined Jihočeské pivovary as sales director. He has been with ČP Leasing since 2000, initially as Head of the Key Accounts Department; in April 2000 he was appointed Sales Director. Member of the Board of Directors Martin Hýbl Born 1974, graduated in Business Economics at the University of Silesia, Opava, in He joined ČP Leasing in 1998 as a financial analyst, before becoming Head of the Financial Management Department and progressing to the position of Finance Director in December None of the members of the Board of Directors have been found guilty of property-related crimes. None of the members of the Board of Directors hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2002, ČP Leasing paid emoluments to members of the Board of Directors amounting to CZK 204,000. With the exception of these emoluments, the members of the Board of Directors received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2002, there were no changes to the Board of Directors of ČP Leasing, a.s. Managerial Personnel Appointed by the Statutory Body Miloš Stibor Luděk Keltyčka Martin Hýbl Tomáš Pilc Roman Pokorný Chief Executive Officer Sales Director Finance Director Risk Management Director Administrative Director None of the managerial personnel have been found guilty of property-related crimes. None of the managerial personnel hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. The managerial staff appointed by the Company may use their company cars for private purposes. For each month in which a company car is used for private purposes, the tax base of these employees from their employment income is raised by 1% of the acquisition cost of the car. They are also obliged to reimburse fuel costs per km travelled for private purposes. In 2002, the employment income tax base of the Company s executives due to private use of company cars was increased by CZK 407,000. In 2002, members of the management were paid wages totalling CZK 4,480,

16 Dozorčí rada předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Chvátal Narozen v roce 1963, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor automatizované systémy řízení. Po studiu působil jako člen představenstva a ředitel pro personalistiku a správu v Avia Letňany, a.s. Od roku 1994 vykonával funkci ředitele pro marketing v PPF investiční společnost, a.s. Od roku 1995 byl ředitelem společnosti PPF Capital management a.s., od roku 1999 je výkonným ředitelem PPF a.s., od roku 2001 zastává post ředitele pro řízení strategických projektů skupiny PPF. člen dozorčí rady Ing. Miroslav Chlumský Narozen v roce 1966, je absolventem Fakulty strojní ČVUT Praha. V letech pracoval na ÚVMV Praha v útvaru testování jakosti a implementace systémů řízení jakosti. V letech pracoval v RW TÜV na pozici konzultanta pro zavádění norem řady ISO 9000 a následně v letech v Coopers & Lybrand jako konzultant poradenství pro řízení. V České pojišťovně a.s. pracuje od roku 1996 na pozici ředitele úseku strategického plánování. V současné době je zaměstnancem ČP Finanční servis a.s., kde zastává pozici ředitele úseku strategického plánování a člena představenstva. člen dozorčí rady Ing. Jiří Vitouš Narozen v roce 1972, v roce 1995 absolvoval Lesnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a v roce 1998 ukončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, hlavní specializace podniková ekonomika. V letech pracoval jako analytik investiční společnosti. V ČP Leasing, a.s., působí od ledna roku 2000 nejprve jako finanční analytik a od jako vedoucí oddělení controllingu. Členem dozorčí rady ČP Leasing, a.s., byl zvolen v dubnu Žádný z členů dozorčí rady nebyl souzen pro trestný čin majetkové povahy. Žádný z členů dozorčí rady není držitelem cenných papírů společnosti ani opcí, na základě kterých mohou tyto osoby získat další cenné papíry společnosti. Členům dozorčí rady byla za rok 2002 vyplacena odměna za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti ve výši 214 tis. Kč. Vyjma těchto odměn nezískali členové dozorčí rady z titulu svého členství žádné další peněžní nebo nepeněžní příjmy. V roce 2002 došlo ke změně ve složení dozorčí rady ČP Leasing, a.s. dne odstoupil z funkce člena dozorčí rady Mgr. Petr Franěk. Dne byl novým členem dozorčí rady voleným zaměstnanci zvolen Ing. Jiří Vitouš. Žádný z členů představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti neobdržel žádné peněžité příjmy, naturální příjmy ani tantiémy od emitentem ovládané osoby. 14

17 Supervisory Board Chairman of the Supervisory Board Ladislav Chvátal Born 1963, graduated in Automated Management Systems at the University of Economics, Prague. Went on to serve as member of the Board and Personnel and Administrative Director at Avia Letňany, a.s. In 1994 he joined PPF investiční společnost, a.s. as Marketing Director. From 1995 he was Director of PPF Capital Management a.s., and in 1999 he was made Executive Director at PPF a.s. Since 2001 he has been Strategic Project Management Director of the PPF group. Member of the Supervisory Board Miroslav Chlumský Born 1966, graduated from the Mechanical-Engineering Faculty at the Czech Technical University, Prague. Between 1989 and 1991 he worked in the Quality Testing and Quality Management System Implementation Department at the Motor Vehicle Research Institute, Prague. From 1991 to 1994 he worked at RW TÜV as Consultant for the Implementation of ISO 9000 Standards, before moving on to Coopers & Lybrand in 1994 as a Management Consultant. He joined Česká pojišťovna a.s. in 1996 as Strategic Planning Director. He is currently an employee of ČP Finanční servis a.s., where he holds the positions of Strategic Planning Director and member of the Board of Directors. Member of the Supervisory Board Jiří Vitouš Born 1972, graduated in 1995 from the Forestry Faculty of Mendel University, Brno, and in 1998 completed his business economics studies at the University of Economics, Prague. In 1998 and 1999 he worked as an analyst for an investment company. He joined ČP Leasing, a.s. in January 2000, first as a financial analyst and then, as of 1 January 2002, as head of controlling. He was appointed a member of the Supervisory Board of ČP Leasing, a.s. in April None of the members of the Supervisory Board have been found guilty of property-related crimes. None of the members of the Supervisory Board hold securities in the Company or options which could lead to the acquisition of Company securities by these persons. In 2002, ČP Leasing paid emoluments to members of the Supervisory Board amounting to CZK 214,000. With the exception of these emoluments, the members of the Supervisory Board received no other monetary or non-monetary income connected with their Board membership. In 2002, there was a change in the composition of the Supervisory Board of ČP Leasing, a.s. when Petr Franěk resigned from the Board on 4 April On 24 April 2002, Jiří Vitouš was elected a new member of the Supervisory Board by the Company s employees. None of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, or management of the Company received monetary income, non-monetary income, or directors fees from an entity controlled by the Issuer. 15

18 Organizační schéma společnosti (k ) Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Miloš Stibor Oddělení interního auditu Ing. Ludmila Hlavínová Odbor informačních technologií Ing. Josef Nádraský Oddělení právní JUDr. Ilona Svobodová pověřená řízením Oddělení controllingu Ing. Jiří Vitouš Oddělení provozně-personální PhDr. Eva Szántová Obchodní úsek Finanční úsek Úsek řízení rizik Správní úsek Luděk Keltyčka Ing. Martin Hýbl Ing. Tomáš Pilc Ing. Roman Pokorný Odbor tvorby produktů Odbor finančního řízení Odbor analýz Odbor klientského servisu Radomil Zahrádka Ing. Leoš Sypták Ing. Kamil Tvaroh Ing Milan Čáp Odbor marketingu Odbor účtárny Odbor schvalování Odbor servisu Mgr. Eva Černá Milena Česeneková Martina Králová klíčových zákazníků Petra Oubrechtová Odbor řízení obchodní sítě Ing. Robert Šlik Odbor platební kázně Jan Barek Odbor klíčových zákazníků Ing. Marek Píchal Odbor pohledávek Jan Radoch Pobočka nákladní dopravní techniky Ing. Jiří Poběrežský Pobočka Praha Pobočka Brno expozitura Zlín, expozitura Jihlava Pobočka Ostrava detašované pracoviště Olomouc Pobočka Plzeň detašované pracoviště Karlovy Vary Pobočka Ústí nad Labem detašované pracoviště Liberec Pobočka České Budějovice Pobočka Pardubice 16

19 Organizational Chart (as at 31 December 2002) Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer Miloš Stibor Internal Audit Unit Ludmila Hlavínová Information Technology Division Josef Nádraský Legal Unit Ilona Svobodová temporary appointment Controlling Unit Jiří Vitouš Operating and Personnel Unit Eva Szántová Sales Section Finance Section Risk Management Section Administrative Section Luděk Keltyčka Martin Hýbl Tomáš Pilc Roman Pokorný Product Development Financial Management Analytical Department Client Service Department Department Department Kamil Tvaroh Milan Čáp Radomil Zahrádka Leoš Sypták Marketing Department Accounts Department Authorization Department Key Account Service Eva Černá Milena Česeneková Martina Králová Department Petra Oubrechtová Sales Network Management Department Robert Šlik Payment Discipline Department Jan Barek Key Accounts Department Marek Píchal Claims Outstanding Department Jan Radoch Freight Branch Jiří Poběrežský Prague Branch Brno Branch Zlín Sub-branch, Jihlava Sub-branch Ostrava Branch Olomouc Office Plzeň Branch Karlovy Vary Office Ústí nad Labem Branch Liberec Office České Budějovice Branch Pardubice Branch 17

20 Zpráva představenstva společnosti Charakteristika makroekonomického vývoje a postavení společnosti na trhu V roce 2002 došlo v České republice ve srovnání s předchozím rokem ke zpomalení hospodářského růstu. Vedle jiného se do výkonnosti českého hospodářství negativně promítly záplavy a silná koruna. I přes tyto negativní vlivy pokračovalo české hospodářství již třetím rokem v růstu. Reálný HDP vzrostl o 2,0 % při zvýšené průměrné roční míře nezaměstnanosti (9,4 %) a historicky velmi nízké inflaci (1,8 %). I v tomto roce trval trend klesajících úrokových sazeb. Vývoj leasingu v ČR (v mil. Kč) Technologie, stroje a zařízení Počítače a kancelářská technika Osobní automobily Nákladní a užitková vozidla Letadla, lodě, lokomotivy Nemovitosti Ostatní Celkem leasing Zdroj: Asociace leasingových společností Snížení tempa růstu českého hospodářství se plně promítlo do poklesu dynamiky celkového leasingového trhu, který v porovnání s předchozím rokem vzrostl o 6 %. Vzrostl však především objem leasingu nemovitostí (o 110 %). Leasing movitých věcí pak prakticky stagnoval (vzrostl o 1 %, stejně tak i leasing dopravní techniky). Členy Asociace leasingových společností ČR byly předány do užívání předměty v pořizovací ceně bez DPH ve výši 106,089 mld. Kč. Z toho leasing movitých věcí činil 96,973 mld. Kč a leasing nemovitostí 9,116 mld. Kč. Zastoupení jednotlivých komodit na leasingovém trhu movitých věcí je velmi stabilní. Dlouhodobě tvoří přibližně polovinu tohoto trhu leasing osobních automobilů, téměř třetinu pak leasing nákladních a užitkových automobilů. Podíl leasingu osobních automobilů činil v roce % a podíl nákladních a užitkových vozidel 30 %. Technologie, stroje a zařízení představovaly 18 % trhu leasingu movitých věcí. Vývoj objemu obchodů ČP Leasing, a.s. (v mil. Kč) Technologie, stroje a zařízení Dopravní technika Osobní automobily Nákladní a užitková vozidla Letadla, lodě, lokomotivy 166 Nemovitosti Ostatní Celkem Společnost ČP Leasing, a.s., uzavřela v roce 2002 leasingové smlouvy na předměty v celkové pořizovací ceně bez DPH přes 4,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 2 %. V souladu se strategií společnosti v produkci zcela převažuje leasing dopravní techniky s 98,4% podílem, přičemž výrazně nadpoloviční podíl připadá na leasing osobních automobilů. Podíl operativního leasingu s objemem 156 mil. Kč činil 3,4 % na celkových leasingových operacích společnosti. 18

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium vyrostli jsme v Credium we grew into Credium V roãní zpráva 2005 (zkrácená verze) Annual Report 2005 (abridged version) âp Leasing, a.s. Jsme souãástí skupiny Crédit Agricole 4. nejvût í svûtové banky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

2004 Výroční zpráva Annual Report

2004 Výroční zpráva Annual Report 2004 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents Poslání společnosti Company Mission... 04 Úvodní slovo Introduction... 05 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 06 Profil společnosti

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více