Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra"

Transkript

1 Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A

2 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní skupina č. 1 (zahrnovala azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny, nízkoprahová denní centra) Vedoucí skupiny: Bc. Tomáš Surovka Garant skupiny: Ing. Hana Buříková Datum:

3 Obsah 1. Úvod Azylové domy Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Provozní doba v azylových domech Pracovník v přímé práci Uživatelé azylových domů podle místa bydliště Zájemci o službu Mapa poskytovatelů azylových domů v Moravskoslezském kraji Odkud uživatelé přicházejí Kam uživatelé azylových domů odcházejí, začleňování uživatelů do běžného společenského prostředí Potřeby uživatelů Činnosti a úkony služby azylové domy Personální zajištění služby Náklady na personální zajištění služby Spoluúčast obcí na financování služby azylové domy Model sociální služby azylové domy Příklad dobré praxe služby azylové domy Návrh rozvoje služby azylové domy Domy na půl cesty Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Provozní doba domů na půl cesty Pracovník v přímé práci Uživatelé domů na půl cesty podle místa bydliště Zájemci o službu Mapa poskytovatelů domů na půl cesty v Moravskoslezském kraji Odkud uživatelé přicházejí Kam uživatelé domů na půl cesty odcházejí, začleňování uživatelů do běžného společenského prostředí Potřeby uživatelů Činnosti a úkony služby domy na půl cesty Personální zajištění služby Náklady na personální zajištění služby Spoluúčast obcí na financování služby domy na půl cesty Model sociální služby domy na půl cesty... 91

4 3.15 Příklad dobré praxe služby domy na půl cesty Návrh rozvoje služby domy na půl cesty Nízkoprahová denní centra Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Provozní doba nízkoprahových denních center Pracovník v přímé práci Uživatelé nízkoprahových denních center podle místa bydliště Zájemci o službu Mapa poskytovatelů nízkoprahových denních center v Moravskoslezském kraji Odkud uživatelé přicházejí Kam uživatelé nízkoprahových denních center odcházejí, začleňování uživatelů do běžného společenského prostředí Potřeby uživatelů Činnosti a úkony služby nízkoprahová denní centra Personální zajištění služby Náklady na personální zajištění služby Spoluúčast obcí na financování služby nízkoprahová denní centra Model sociální služby nízkoprahová denní centra Příklad dobré praxe služby nízkoprahová denní centra Návrh rozvoje služby nízkoprahová denní centra Noclehárny Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Provozní doba Pracovník v přímé práci Uživatelé nocleháren podle místa bydliště Zájemci o službu Mapa poskytovatelů nocleháren v Moravskoslezském kraji Odkud uživatelé přicházejí Kam uživatelé nocleháren odcházejí, začleňování uživatelů do běžného společenského prostředí Potřeby uživatelů Činnosti a úkony služby noclehárny Personální zajištění služby Náklady na personální zajištění služby Spoluúčast obcí na financování služby noclehárny Model sociální služby noclehárny

5 5.15 Příklad dobré praxe služby noclehárny Návrh rozvoje služby noclehárny Mapy Mapy azylové domy v MSK Mapy domy na půl cesty v MSK Mapy nízkoprahová denní centra v MSK Mapy noclehárny v MSK

6 1. Úvod Dlouhodobým záměrem Moravskoslezského kraje je dosáhnout transparentního a efektivního rozdělování finančních prostředků pro sociální služby a optimalizace sítě služeb z územního hlediska v návaznosti na proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Odbor sociálních věcí krajského úřadu Moravskoslezského kraje připravil individuální projekt kraje s názvem Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/A , který je podpořen z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je získat první nástroj pro transparentní a efektivní rozdělování finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb. V období června září 2014 proběhla první klíčová aktivita projektu - dotazování v místě poskytování sociálních služeb, jejíž výstupy jsou nezbytným podkladem pro navazující klíčovou aktivitu 2. Data, získaná v klíčové aktivitě č. 1 byla zpracována do tabulek, grafů a map. Nicméně samotná data nemají vždy potřebnou vypovídací hodnotu, proto byly pracovními skupinami analyzovány a komentovány. Analyzována a okomentovaná data jsou podkladem pro zpracování této závěrečné zprávy. Každý druh sociální služby je popsán zvlášť. Východiska pro zpracování Závěrečné zprávy: Sociální služba by měla být poskytována jen tomu, kdo ji potřebuje a jen do takové míry do jaké ji člověk potřebuje. Efektivní sociální služba nenahrazuje v rámci svého působení přirozené zdroje (školství, jiné veřejné služby, rodinu, neformální zdroje apod.), ale naopak vede a podporuje uživatele k tomu, aby je využíval (zprostředkovává jejich využití). Předpokladem je, že sociální služby pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob, ale nemohou ze své podstaty v plné šíři řešit jevy a situace, které k nepříznivé sociální situaci vedou. Sociální služby musí být součástí širšího systémového řešení nepříznivé sociální situace. Závěrečná zpráva je prvním podkladem pro nastavení modelu sociální služby dle daného druhu sociální služby, s ohledem na potřeby uživatelů a realizaci činností za účelem jejich naplnění. To vše v návaznosti na efektivitu a personální zajištění. Závěrečná zpráva obsahuje mj. informace o specifikaci jednotlivých druhů sociálních služeb včetně popisu výjimek a okolností, které je nutné v daném kontextu (tj. financování personálního zajištění služby) zohlednit a nastavuje parametry personálního zajištění služeb v základním, krizovém a optimálním modelu.

7 Podklady pro zpracování závěrečné zprávy - počet služeb a dotazníků: Počet poskytovatelů ke dni Počet vyplněných dotazníků k Procentuální návratnost dotazníků Azylové domy % Domy na půl cesty % Noclehárny % Nízkoprahová denní centra % Podklady pro zpracování závěrečné zprávy - počet služeb a dotazníků: Cílová skupina lidí bez domova využívá všechny služby zahrnuté do pracovní skupiny č. 1. Diskuse pracovních skupin se soustředila na specifika cílové skupiny, na které služby reagují. Komentář zastřešující cílovou skupinu v širším kontextu společenského jevu a její definice je okomentována ve službě azylové domy. Jednotlivé oddíly zastřešující ostatní služby jsou patřičně označeny.

8 2. Azylové domy 2.1 Definice druhu služby dle zákona a vyhlášky Azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra a noclehárny jsou služby sociální prevence, které zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách ) definuje takto: Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodněné prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Azylové domy 57 zákona (1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: (a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, (b) poskytnutí ubytování, (c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 22 vyhlášky (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, 2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu, b) poskytnutí ubytování 1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, 2. umožnění celkové hygieny těla, 3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí a) za úkon uvedený v 1 odstavci písmene a) bodě Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, Kč za oběd, Včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, b) za úkony uvedené v 1 odstavci písmene b) celkem Kč denně, nebo

9 2. jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 100 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za dítě, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.

10 2.2 Provozní doba v azylových domech Azylové domy poskytují pobytové služby a jejich provoz je poskytovateli sociálních služeb zajištěn nepřetržitě. 2.3 Pracovník v přímé práci Pracovníky v přímé práci pro službu azylové domy jsou: - pracovník v sociálních službách v azylových domech zajišťuje provoz v zařízení v převážně spojené s činnostmi základní stabilizace (kapitola 2.10), dále provádí kontrolu zařízení, odpovídá za chod, pořádek a dodržování nočního klidu v objektu azylového domu, provádí ubytování uživatele dle domovního řádu, reaguje na potřeby uživatelů v průběhu dne a zajišťuje zápisy do evidenčních programů, může vykázat z objektu uživatele či návštěvu, která hrubě porušuje domácí řád atd. Také se podílí na aktivizačních programech s uživateli, v některých zařízeních vykonává pozici tzv. mentora, pečovatele, klíčového pracovníka, - sociální pracovník, vykonává rozdílné činnosti odvislé od cílové skupiny, která je hodně rozrůzněná věkem, pohlavím, sociální událostí atd. Zde je možný výčet činností, které sociální pracovník v rámci této služby zajišťuje: sociální poradenství, oddlužení, pomoc při jednání s pronajímateli a úřady, vyhledávání náhradního bydlení, příp. ubytování, zprostředkování možnosti využití institutu zvláštního příjemce dávek, case managementu a jiných forem koordinace v inter-organizační spolupráci (sociální služby, SP obce, OSPOD, Úřad práce aj.) v zájmu zajištění/udržení bydlení atd., sociální šetření (vede k posouzení životní situace ohrožených osob, identifikaci rizik ztráty bydlení či setrvávání v bytové nouzi, často probíhá na začátku spolupráce, individuální plánování (individuální řešení konkrétní situace klienta na základě kontraktu s klientem, přináší transparentní výsledky práce a umožní prověřovat úroveň motivace klienta ke změně), sociální pracovník může v kontextu řešení potřeb spojených s bydlením využít případovou konferenci, pokud identifikuje, že s ohroženými osobami pracuje více institucí, odborníků, poskytovatelů služeb. - vedoucí služby, koordinátor pracovníků v soc. službách, kteří mají kumulovanou funkci (vedoucí služby/soc. pracovník). U vedoucích pracovníků (vedoucí zařízení, služby, koordinátor, metodik, apod.), kteří současně částečně vykazují přímou práci s klienty, je nutné od přímé práce s klienty odečíst jinou odbornou práci (např. metodické vedení pracovníků, implementace standardů kvality, koordinaci služeb, projektové řízení apod.). Předpokladem přitom je, že tito pracovníci mají přímou práci nastavenou úvazkem v rámci pracovní smlouvy a v popisu pracovní činnosti.

11 2.4 Uživatelé azylových domů podle místa bydliště 2% 3% 2% 3% 4% 4% 5% 19% 5% Trvalé bydliště uživatelů % 26% 12% 8% 6% Ostrava Karviná Havířov Frýdek-Místek Třinec Opava Bruntál Nový Jičín Krnov Český Těšín Orlová Kopřivnice Graf AUGUR Consulting s.r.o. 2% 2% 3% 3% 3% 5% 5% 19% 5% 1% 6% Trvalé bydliště % 26% 12% Ostrava Karviná Havířov Třinec Frýdek-Místek Opava Bruntál Krnov Orlová Kopřivnice Český Těšín Graf AUGUR Consulting s.r.o Trvalé bydliště Počet UŽIVATELŮ Procenta Trvalé bydliště Počet UŽIVATELŮ Procenta Ostrava % Ostrava % Karviná % Karviná % Havířov 200 8% Havířov % Frýdek-Místek 139 6% Třinec 149 6% Třinec 136 5% Frýdek-Místek 141 5% Opava 119 5% Opava 133 5% Bruntál 107 4% Bruntál 126 5% Nový Jičín 90 4% Krnov 77 3% Krnov 71 3% Orlová 77 3% Český Těšín 67 3% Kopřivnice 73 3% Orlová 61 2% Český Těšín 64 2% Kopřivnice 55 2% Nový Jičín 59 2% Ostatní obce % Ostatní obce % Nezjistitelné 17 1% Nezjistitelné 14 1% CELKEM % CELKEM %

12 Službu azylový dům využívá 84% uživatelů s trvalým bydlištěm v rámci Moravskoslezského kraje. Uživatelé jednotlivých azylových domů mají trvalé bydliště převážně v obci sídla azylového domu a v obcích přilehlých. Největší meziroční růst byl zaznamenán u obyvatel Havířova - o 63 osob, což představuje cca 30%. Tento nárůst byl zaznamenán u azylového domu pro ženy, kdy v roce 2012 poskytl službu 90 dospělým osobám, oproti roku 2013, kdy těchto osob bylo vykázáno 139. Tento meziroční nárůst může být způsoben větší obměnou uživatelek v daném zařízení. Počty osob lidí bez domova a struktura osob bez domova (tento komentář je platný pro všechny služby z pracovní skupiny č. 1. azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny a nízkoprahová denní centra) V rámci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byla poprvé v historii sčítání sledována kategorie bezdomovci. Rozlišováni zde byli tzv. primární bezdomovci (lidé bez domova žijící na ulici) a sekundární bezdomovci (lidé bez domova žijící v zařízeních či dočasně v bytech apod.). Sčítání osob bez domova probíhalo v rámci azylových domů, nocleháren a nízkoprahových denních centrech, v terénu bylo sčítání zjišťováno výjimečně. Výsledkem sčítání, na němž se podíleli sčítací komisaři z řad pracovníků sociálních služeb, byly údaje o bezdomovcích v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP), v rámci okresů, krajů i celé republiky. V rámci Moravskoslezského kraje bylo sečteno v roce osob bez domova. Počet lidí bez domova v Moravskoslezském kraji - SLDB Bílovec - SO ORP 61 Kopřivnice - SO ORP 187 Bohumín - SO ORP 59 Kravaře - SO ORP 5 Bruntál - SO ORP 81 Krnov - SO ORP 75 Český Těšín - SO ORP 44 Nový Jičín - SO ORP 31 Frenštát pod Radhoštěm - SO ORP 56 Odry - SO ORP 24 Frýdek-Místek - SO ORP 111 Opava - SO ORP 238 Frýdlant nad Ostravicí - SO ORP 7 Orlová - SO ORP 61 Havířov - SO ORP 143 Ostrava - SO ORP Hlučín - SO ORP 13 Rýmařov - SO ORP 19 Jablunkov - SO ORP 23 Třinec - SO ORP 82 Karviná - SO ORP 119 Vítkov - SO ORP 20 Celkem Dle údajů uvedených v Koncepci bezdomovectví do roku jsou údaje o jednotlivých skupinách bezdomovců vyšší. Odhadovaný počet osob bez přístřeší v ČR je dle expertů, kteří vycházeli zejména z výše uvedené definice ETHOS, přibližně Mnohem více je však dle stejné metodiky osob žijících v nejistém anebo nevyhovujícím bydlení. Jedná se o domácnosti vězící v nedoplatcích za bydlení a služby, s nedostatečnými příjmy pro možnost splácet, s dalšími dluhy a alespoň s jedním dlouhodobě nezaměstnaným, s nemožností směny stávajícího bydlení a o osoby vracející se z institucionální péče. Mezi skupiny nejohroženější 1 Český statistický úřad, Metainformační systém ČSU 2 str. 10, Koncepce bezdomovectví do roku Hradecký et al., 2012.

13 bezdomovectvím patří dle analytické části Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (MMR) rodiny seniorů-jednotlivců nad 65 let a domácnosti s jedním dospělým s dětmi, či domácnosti s dlouhodobě nezaměstnaným 4. Odhadovaný počet potenciálních bezdomovců žijících v ČR v roce 2012 je až 100 tis. osob. Údaje za služby pro osoby bez domova ze všech dotazníků (tento komentář je platný pro všechny služby z pracovní skupiny č. 1. azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny a nízkoprahová denní centra) V absolutních číslech z dotazníků v letech 2012 a 2013, bylo v rámci azylových domů, domů na půl cesty, nocleháren a nízkoprahových denních center sečteno cca 8011 osobám ročně. Osoby za všechny služby Služba Počet UŽIVATELŮ Procenta Počet UŽIVATELŮ Procenta Azylové domy % % Domy na půl cesty 189 2% 189 2% Noclehárny % % Nízkoprahová denní centra % % CELKEM % % Rozdílné hodnoty mezi lety 2011 provedeným ČSÚ a evaluačním dotazováním za roky 2012 a 2013 jsou ovlivněny rozdílnou metodou sběru dat a délkou sledovaného období. Dále hodnoty za sledované období jsou ovlivněny skutečností, že osoba mohla využít více druhů služeb v rámci jednoho města, nebo kraje. Některé výzkumy ukazují na to, že mezi skupinou skrytých bezdomovců přibylo mladých lidí do 25 let, osob se zdravotním postižením a žen, i celých rodin s dětmi. Dle dat z výzkumu Naděje o. s. provedeného mezi lety třem z deseti klientů sdružení nebylo ani 30 let. V ČR je bezdomovectvím mezi mladými lidmi ohrožena nejvíce skupina mladých osob opouštějících institucionální péči. Ačkoliv není k dispozici přesná evidence, mládež a mladí dospělí tvoří odhadem méně než 15 % bezdomovců. Nejčastěji se jedná o mladé muže s žádnou či nízkou kvalifikací, bez rodinného zázemí, s užíváním drog v anamnéze a nízkými sociálními dovednostmi 6. Téměř polovina bezdomovců byla svobodná, dalších 35 % osob je rozvedených. Přes 57 % bezdomovců nemělo žádné děti. Existující výzkumy potvrzují předpoklady o zhoršeném zdravotním stavu oproti bydlící populaci. Mezi bezdomovci zjišťujeme vyšší výskyt chronických onemocnění, vyšší prevalenci infekčních chorob i častější problémy s duševním zdravím. 7 Poměr mužů a žen (tento komentář je platný pro všechny služby z pracovní skupiny č. 1. azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny a nízkoprahová denní centra) Výsledky dotazníku nezodpovídají stanoveného poměru mužů a žen bez domova, tento poměr se dá odvodit z provedených již provedených průzkumech. V průzkumu města Brna je uveden poměr 71,7% mužů ku 28,3% žen 8, průzkum Frýdku-Místku uvádí poměr 72,2 % mužů ku 27,8 % žen 9, průzkum města Opavy uvádí poměr 76,8% mužů ku 23,2% žen 10, průzkum města Ostravy uvádí poměr 78,0% mužů ku 22,0% žen 11, průzkum města Plzeň uvádí poměr 63,9% mužů ku 36,1% žen In: Kuda, F., Lux, M. (Eds.): Bydlení v regionech. Příbram PRUDKÝ, Libor a Michaela ŠMÍDOVÁ. Kudy ke dnu: analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova. Vyd. 1. Praha: Socioklub, 135 s. Sešity pro sociální politiku. ISBN Disdarevič S. M., Šloufová R. National Report on Youth Homelessness and Youth at Risk of Homelessness in the Czech Republic. Praha: FHS UK, Barták, M. Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty. II. vyd. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, Zjišťování počtu lidí bez domova v Brně Monitorování osob bez domova města Frýdek-Místek s ohledem na jejich zdravotní péči Zpráva ke sčítání bezdomovců v Opavě a městských částech dne 18. února 2014

14 V roce 2000 byl v ČR poměr mužů a žen bez domova 85,5 % ku 14,5%, v USA tento poměr činil 68% mužů a 32% žen 13. Porovnáním výzkumu z roku 2000 a průzkumy z pozdějšího data se dá vyvodit zvyšování počtu žen v pásmu zjevného bezdomovectví. Délka bezdomovectví (tento komentář je platný pro všechny služby z pracovní skupiny č. 1. azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny a nízkoprahová denní centra) Dotazníky nezodpovídají délku doby bez možnosti bydlení. Tyto hodnoty se dají odvodit z průzkumů měst Frýdek-Místek a Opava. Období, kdy je respondent bez možnosti bydlení Frýdek-Místek Absolutní četnost Procenta 1-6 měsíců 20 9,6 6 měsíců - 1 rok 24 11,5 1-5 let 91 43,5 více let 74 35,4 Celkem Období, kdy je respondent bez možnosti bydlení Opava Absolutní četnost Procenta 1-6 měsíců 13 23,2 6 měsíců - 2 roky 6 10,7 2-5 let 15 26, let 4 7,1 nad 10 let 13 23,2 Celkem Doporučení (tento komentář je platný pro všechny služby z pracovní skupiny č. 1. azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny a nízkoprahová denní centra) Doporučujeme pro další monitorování sociálních a navazujících služeb využít metodiky ETHOS. Tato jednotná typologie může zajistit jednotný podklad informací k cílové skupině v širším společenském komplexu, jehož sociální služby jsou součástí. Typologii ETHOS vyvinula Evropská federace organizací pracujících v oblasti bezdomovectví FEANTSA. Evropská observatoř bezdomovectví stanovila tři domény, které tvoří domov, jehož absence může být považována za vymezení bezdomovectví. Mít domov může být chápáno jako: mít slušné obydlí (prostor) způsobilé k naplňování potřeb dané osoby a její rodiny (fyzická doména), mít možnost uchovat si soukromí a udržovat společenské vztahy (sociální doména) a mít výlučné vlastnictví, jistotu užívání a právní nárok (právní doména) Fenomén bezdomovectví 2014 výzkum města Plzeň 13 Kotýnková, Magdalena: Trendy v prevenci bezdomovectví. In: Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví, Praha Hradecký, J. a kol. (2007). Definice a typologie bezdomovectví. Praha: Naděje. Dostupné z:

15 Z toho vyplývají čtyři formy vyloučení z bydlení: 15 bez střechy, bez domova, nejisté a nevyhovující bydlení, nevyhovující bydlení a sociální izolace v lokálně obývaném obydlí. Tabulka 1 ETHOS Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR Koncepční kategorie BEZ STŘECHY Operační kategorie Životní situace Generická (druhová) definice 1 Osoby přežívající venku 1.1 Veřejné prostory nebo venku (na ulici) Osoby přežívající na ulici nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možnosti ubytování Národní subkategorie * Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut) b BEZ DOMOVA 2 Osoby v noclehárně 2.1 Noclehárna Osoby bez obvyklého bydliště, které využívají nízkoprahové noclehárny 3 Osoby v ubytovnách pro bezdomovce pro bezdomovce 3.2 Přechodná ubytovna 3.3 Přechodné podporované ubytování Osoby v azylových domech s krátkodobým ubytováním Osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení Bezdomovci v přechodném bydlení se sociální podporou Osoby v nízkoprahové noclehárně Osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek Muži v azylovém domě Ženy v azylovém domě Matky s dětmi v azylovém domě Otcové s dětmi v azylovém domě Úplné rodiny v azylovém domě Osoby v domě na půli cesty Osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení) Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu Bydlení s podporou výslovně určené pro bezdomovce neexistuje b b b b b b b b a 4 Osoby v pobytových zařízeních pro ženy 5 Osoby v ubytovnách pro imigranty 6 Osoby před opuštěním instituce 4.1 Pobytové zařízení pro ženy 5.1 Přechodné bydlení (azylová zařízení pro žadatele o azyl) 5.2 Ubytovny pro migrující pracovníky 6.1 Věznice a vazební věznice 6.2 Zdravotnická zařízení 6.3 Zařízení pro děti Ženy ubytované krátkodobě v zařízení z důvodu ohrožení domácím násilím Imigranti v přechodných ubytovnách z důvodu imigrace Osoby v ubytovnách pro migrující pracovníky Bez možnosti bydlení po propuštění Zůstává déle z důvodu absence bydlení Bez možnosti bydlení Ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese Ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě Žadatelé o azyl v azylových zařízeních Migrující pracovníci cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení) Osoby před opuštěním věznice Osoby před opuštěním zdravotnického zařízení Osoby před opuštěním dětské instituce Osoby před opuštěním pěstounské péče a a a a a a a a 15 FEANTSA ETHOS typology on homelessness and housing excklusion. Dostupné z:

16 7 Uživatelé dlouhodobější podpory 7.1 Pobytová péče pro starší bezdomovce Senioři a osoby invalidní dlouhodobě ubytované v azylovém domě Muži a ženy v seniorském věku nebo invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě b 7.2 Podporované bydlení pro bývalé bezdomovce Dlouhodobé bydlení s podporou pro bývalé bezdomovce Bydlení s podporou výslovně určené pro bezdomovce neexistuje a NEJISTÉ BYDLENÍ 8 Osoby žijící v nejistém bydlení 8.1 Přechodné bydlení u příbuzných nebo přátel 8.2 Bydlení bez právního nároku Přechodné bydlení u příbuzných nebo přátel Bydlení bez právního nároku, nezákonné obsazení budovy Osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení) Osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení) Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu Osoby v nezákonně obsazené budově a a a b 8.3 Nezákonné obsazení pozemku Nezákonné obsazení pozemku Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice) b NEVYHOVUJÍCÍ BYDLENÍ 9 Osoby ohrožené vystěhováním 10 Osoby ohrožené domácím násilím 11 Osoby žijící v provizorních a v neobvyklých stavbách 12 Osoby žijící v nevhodném bydlení 13 Osoby žijící v přelidněném bytě 9.1 Výpověď z nájemního bytu 9.2 Ztráta vlastnictví bytu 10.1 Policejně zaznamenané domácí násilí 11.1 Mobilní obydlí 11.2 Neobvyklá stavba 11.3 Provizorní stavba 12.1 Obydlené neobyvatelné byty 13.1 Nejvyšší národní norma definující přelidnění Výpověď z nájemního bytu Ztráta vlastnictví bytu Případy, kdy policie zasáhla k zajištění bezpečí oběti domácího násilí Mobilní obydlí, které není určené pro obvyklé bydlení bouda, chatrč, barák Provizorní stavba Bydlení v objektu označeném podle národní legislativy jako nevhodné k bydlení Definované jako překračující nejvyšší normu podle rozměru nebo počtu místností Osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu Osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu Osoby ohrožené domácím násilím policejně zaznamenané případy oběti Osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení) Osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele Osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách např. bez kolaudace Osoby žijící v nevhodném objektu obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dř Osoby žijící v přelidněných bytech a a a a a a a a * Použité zkratky v posledním sloupci Stupeň ohrožení: a ohrožené osoby, b bezdomovci Problematiku lidí bez domova nelze posuzovat pouze z jednoho zdroje např. poskytovatelů sociálních služeb, ale je nutné se na tuto skupinu dívat optikou širšího společenského kontextu. To znamená, že je třeba zahrnout do vnímání a posuzování bezdomovství také situace osob, žijících v nejistém bydlení, osob nucených neustále se pohybovat mezi různými formami nevyhovujícího bydlení a těch, kteří musí žít v obydlích nezpůsobilých k bydlení podle běžně přijímaných norem. Pro naplnění strategických záměrů v oblasti lidí bez domova a bydlení je potřeba mít relevantní informace: údaje monitorující počet lidí spících venku, údaje o počtu uživatelů služeb pro bezdomovce a počtu dostupných ubytovacích míst, údaje přesně monitorující celkový počet domácností bez domova,

17 údaje o počtu osob žijících v dočasném či nejistém nebo nevyhovujícím obydlí, údaje o počtu osob, kterým hrozí vystěhování, údaje o počtu osob, které mají být propuštěny z institucí a nemají domov.

18 2.5 Zájemci o službu Důvody odmítnutí zájemců o službu: absolutní četnost podíl % absolutní četnost podíl % A B C D E Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá. Zájemce nespadá do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 7 1% 10 1% 36 3% 45 4% % % 15 1% 9 1% 19 2% 10 1% % % Důvody odmítnutí zájemců o službu jsou rozděleny dle zákona 108/2006 do pěti kategorií (A, B, C, D, E). Ve sledovaném období (2012, 2013) je procentuální podíl u jednotlivých důvodů shodný v obou letech. Nejčastějším důvodem odmítnutí zájemců o službu je nedostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby (93 %). Ostatní důvody jsou zastoupeny ve značně menší míře. Dalšími důvody jsou: zájemce nespadá do okruhu osob v registru poskytovatelů (3,5 %), zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí služby (1 %), poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (1 %), osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (1,5 %). Z údajů vyplývá, že hlavním důvodem neposkytnutí služby je nedostatečná kapacita služby v době, kdy o službu bylo požádáno. Ze zkušeností azylových domů pro jednotlivce dojde k uspokojení poptávky kvalifikovaným odhadem do 3 měsíců od podání žádosti. V případech, kdy azylový dům má delší dobu využitou kapacitu na 100 %, ztrácí služba preventivní charakter. Doporučení Plná kapacita může být způsobena zejména tím, že část uživatelů využívá službu azylového domu déle než jeden rok. Často jde o uživatele, kteří by bez problémů mohli bydlet mimo azylový dům (např. v ubytovně, podnájmu, nájemním bytě, sociálním bydlení ). Setrvání v azylových domech je způsobeno nedostatečnou přístupností nájemního bydlení a dluhy uživatelů na službách a nájemném. Uživateli azylových domů jsou pak lidé, kterým by stačila externí podpora sociálního pracovníka (pomoc při vyřízení dávek, řešení dluhů, sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů atd.) a kteří by nepotřebovali využívat pomoc v režimu nepřetržité služby.

19 Poskytovatelé již nyní reagují na tuto skutečnost rozšiřováním kapacity služby v bytech, kam umožňují přejít lidem, kteří nepotřebují zajistit služby 24 hodin. Poskytovatelé azylových domů poskytují 10% lůžkového fondu svých služeb v bytech. Moravskoslezský kraj vydal doporučení nerozšiřovat kapacitu azylových domů v bytech, toto doporučení by mělo své opodstatnění v případě zajištění prostupného bydlení pro cílovou skupinu. Navrhujeme toto doporučení neuplatňovat v případech, že poskytovatel tyto byty použije ke snížení počtu lůžek na pokojích v rámci azylového domu. Pro zachování preventivního charakteru azylového domu je vhodné mít volná lůžka (od 10% do 20 % z udané kapacity služby). Tzn., že při kapacitě 35 lůžek by bylo od 3 do 7 lůžek volných (tato rezervovaná lůžka mohou využít nově příchozí uživatele). Díky tomuto opatření, neztratí azylový dům svou preventivní funkce. Ve městech tato rezervní kapacita azylových domů, může být doplňkem tzv. krizových bytů, které se plánují v sociálním bydlení v ČR. Města, které mají ve své síti poskytovatele azylových domů, tak mohou lépe reagovat na krizovou situaci občanů spojenou se ztrátou bydlení a soustředit se na vytvoření portfolia bytů ve druhém stupni. Tři stupně a podmínky sociálního bydlení 16 Stupeň Podmínky 1. Krizové bydlení nový typ sociální služby na pomezí mezi noclehárnou a azylovým domem, který upraví novela o sociálních službách - pro lidi, kteří potřebují okamžitě ubytovat - pobyt maximálně šest měsíců 2. Sociální byt zajistí obec - zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení se sníženým standardem - s klientem bude pracovat sociální pracovník 3. Dostupný byt zajistí obec - zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení s běžným standardem - obec uzavře s klientem nájemní smlouvu na dva roky - úřad jednou ročně prověřuje situaci potřebných - pokud se příjem nájemníka zvedne nad stanovenou hranici, nájemné se může zvýšit maximálně o 15 procent - po zlepšení situace se nájemník či rodina přesunou do běžného bydlení, které si najdou - pokud se situace nezlepší, zůstanou lidé v dostupném bytě - nájemníkům se věnuje sociální pracovník Ve městech chybí systémová podpora sociálního bydlení, nebo je kapacitně nedostatečná. Současné služby v bytech pro osoby bez domova v bytech napomáhají osobám využít vlastní možnosti a síly ke zvládání životních situací, zejména v oblasti bydlení a zaměstnanosti. Poskytovatelé v některých obcích tak reagují na absenci zákona o sociálním bydlení, v podobě terénního programu a pobytové sociální rehabilitace. Doporučujeme funkční systematizaci prostupného sociálního bydlení dostupnou pro tuto cílovou skupinu. Zajištění této prostupnosti umožní osobám opustit síť pobytových socíálních služeb. Vybudováním dalších pobytových služeb (azylové domy, domy na půl cesty) dokáží zmírnit akutní potřebnost cílové skupiny Bez vytvoření návazného systému prostupného bydlení, ale budou tyto osoby setrvávat v těchto službách dlouhodobě. Vznik nové socíální služby musí mít vždy veřejného zadavatele (obec, kraj), který tuto službu zadá do systému opatření reagující na danou sociální situaci. 16

20 2.6 Mapa poskytovatelů azylových domů v Moravskoslezském kraji počet azylových domů Území poskytování služeb jednotlivci - kapacita rodiny/matky s dětmi - kapacita Bruntál 2 2 ANO 37 ANO 32 Český Těšín 2 2 ANO 24 Frýdek-Místek 3 3 ANO 38 ANO 26 Havířov 2 2 ANO 39 ANO 60 Karviná 2 2 ANO 49 ANO 75 Kopřivnice 2 2 ANO 25 ANO 18 Krnov 1 1 ANO 45 ANO 30 Ludgeřovice 1 1 ANO 20 Nový Jičín 1 1 ANO 18 ANO 39 Opava 2 2 ANO 38 ANO 42 Orlová 1 1 ANO* * ANO 40 Ostrava ANO 200 ANO 170 Petrovice u Karviné 1 1 ANO* * ANO 60 Rýmařov 1 1 ANO 16 Studénka 1 1 ANO 4 Třinec 3 3 ANO 70 ANO 31 Celkem lůžek 671 lůžek *AD pro matky s dětmi, jež v případě volné kapacity ubytovává i samotné ženy

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři:

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři: Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (v Praze, Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji) v souvislosti s nedostupností bydlení

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega Na studii

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Závěrečná zpráva 2 k aktivitě A0901 Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva

Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín Závěrečná zpráva Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín závěrečná zpráva Ing. Jiří Růžička Mgr. Oldřich Unar Mgr. Ester Savková Mgr. Eva Hanuliaková

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více