Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název:"

Transkript

1 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky IČO: POPTÁVKOVÝ LIST (PODNIKATEL/PRÁVNICKÁ OSOBA) 1) Údaje o žadateli Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název: IČO: DIČ Sídlo, místo podnikání: Kontaktní adresa: Číslo běžného účtu: Telefon/Mobil: Oprávněný zástupce žadatele (právnická osoba) Jméno a příjmení: Rodné číslo/datum narození (cizinec): Trvalé bydliště: Číslo OP/pasu: Cizinec Bonita žadatele - podvojné účetnictví Aktiva nebo majetek celkem: Vlastní kapitál: Zisk před zdaněním: Tržby celkem: Pohledávky po lhůtě splatnosti: Dluhy nebo cizí zdroje celkem: Bonita žadatele - jednoduché účetnictví Základ daně: Daň celkem: Příjmy podle 7 zákona o dani z příjmu: Měsíční příjmy a výdaje domácnosti žadatele (fyzická osoba - podnikatel) Měsíční čistý příjem manžela(ky): Měsíční závazky domácnosti: Měsíční splátky všech půjček: Je proti Vám vedena exekuce?: Ano Ne Je proti Vám zahájeno insolvenční řízení?: Ano Ne Jste politicky exponovaná osoba?: Ano Ne Strana 1/5

2 2) Údaje o financovaném předmětu Nové Ojeté Osobní Užitkové Druh použití předmětu (vozidla) Běžný provoz Provozování taxislužby Pronájem (autopůjčovna) Vozidlo určené k výcviku řidičů (autoškola) Služební účely Přeprava zboží, také messenger Rozvoz jídla Právo přednosti jízdy (vyjma sanitních vozů) Odvoz komunálního odpadu Přepravě nebezpečných věcí/látek (ADR) Pancéřové vozidlo - přeprava cenin Zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty pozemních komunikací Značka, typ předmětu: Předběžná cena (vč. DPH): Předmět financování k dodání dne (vyplní prodejce): Roční proběh kilometrů: 3) Volba produktu Kredit Genio Garant Operativní leasing Finanční leasing Částka poskytnutá ze zdrojů žadatele vč. DPH: Délka smlouvy (měsíců): Poslední splátka vč. DPH: U úvěrových produktů je standardně požadováno zajištění v podobě uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva podle 2040 a násl. občanského zákoníku ČR, na základě které klient převede vlastnické právo k financovanému předmětu na Toyota Financial Services Czech s.r.o. k zajištění všech peněžitých dluhů klienta z úvěrové smlouvy a dalších smluv uzavřených v souvislosti s úvěrovou smlouvou a uvedených ve všeobecných podmínkách, případně doplňkových podmínkách, které jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy. 4) Volba pojištění předmětu Pojištění: Ve splátkách Individuálně Pojišťovna: Allianz Kooperativa Jiná (uveďte): Pojistný produkt (pojištění odpovědnosti): Pojistný produkt (havarijní pojištění): Spoluúčast: 1% (min ) 5% (min ) 10% (min ) V případě, že Toyota Financial Services Czech s.r.o. bude sjednávat pojištění předmětu, tak veškerá pojištění předmětu (např. havarijní pojištění i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) budou sjednány u jedné pojišťovny. V případě, že Toyota Financial Services Czech s.r.o. bude sjednávat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tak bude toto pojištění sjednáno s minimálním limitem pojistné hranice 50 milionů pro věcné škody a ušlý zisk a s minimálním limitem pojistné hranice 50 milionů pro újmy na zdraví a usmrcení. 5) Správa vozidla Ano Ne V případě, že zaškrtnete Ano, pak následně zvolte konkrétní parametry správy vozidla Pravidelná údržba a opravy běžného opotřebení Zimní/letní pneu + výměna, uskladnění Silniční asistenční služba Tankovací karta 6) Informační memorandum o zpracování osobních údajů v Toyota Financial Services Czech s.r.o. Podpisem tohoto poptávkového listu žadatel (fyzická osoba) potvrzuje, že: před poskytnutím svých osobních údajů se seznámil s aktuálním Informačním memorandem; před poskytnutím svých osobních údajů byl informován o tom, že aktuální znění Informačního memoranda může kdykoli získat na webových stránkách na prodejních místech Toyota Financial Services Czech s.r.o. u prodejců vozidel značky Toyota a Lexus nebo v sídle společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. Strana 2/5

3 7) Souhlas se zpracováním rodného čísla fyzické osoby žadatele pro účely Nebankovního registru klientských informací V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou jako žadatelem a Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky, IČO: (dále také jen smlouva ) souhlasím s tím, aby Toyota Financial Services Czech s.r.o. za níže uvedeným účelem zpracovávala moje rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací) (dále také jen Informační Memorandum NRKI ). Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je: (i) zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci Nebakovního registru klientských informací (dále také jen NRKI ) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále také jen BRKI ) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp.úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Toyota Financial Services Czech s.r.o. byla nebo bude uzavřena smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi Toyota Financial Services Czech s.r.o. poskytuje. Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem NRKI, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda NRKI mohu kdykoli získat na webových stránkách Toyota Financial Services Czech s.r.o. nebo v sídle Toyota Financial Services Czech s.r.o. nebo na webových stránkách provozovatele NRKI další informace lze také získat na telefonním čísle provozovatele NRKI Tímto čestně prohlašuji, že údaje o finanční situaci žadatele a informace o bonitě žadatele uvedené v tomto poptávkovém listu jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Dále čestně prohlašuji, že žadatel je si vědom povinností plynoucích pro něj z leasingové/úvěrové smlouvy, jejího zajištění a dalších smluv o doplňkových službách, které jsou přiměřené jeho majetkovým poměrům, a není mi nic známo, že by mu cokoli bránilo v plnění takových povinností. Souhlasím: Nesouhlasím: se zpracováním rodného čísla pro účely Nebankovního registru klientských informací (podle souhlasu pod bodem 7) tohoto poptávkového listu) Podpis žadatele (razítko): 8) Manžel(ka) žadatele (platí pouze pro fyzickou osobu - podnikatel) Manžel/manželka Ano Ne Cizinec Jméno a příjmení: Rodné číslo/datum narození (cizinec): Trvalé bydliště: Číslo OP/pasu: a) Informační memorandum o zpracování osobních údajů v Toyota Financial Services Czech s.r.o. Podpisem tohoto poptávkového listu potvrzuji, že: před poskytnutím osobních údajů jsem se seznámil(a) s aktuálním Informačním memorandem; před poskytnutím osobních údajů jsem byl(a) informován(a) o tom, že aktuální znění Informačního memoranda mohu kdykoli získat na webových stránkách na prodejních místech Toyota Financial Services Czech s.r.o. u prodejců vozidel značky Toyota a Lexus nebo v sídle společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. Strana 3/5

4 b) Čestné prohlášení manžela(ky) Tímto čestně prohlašuji, že informace o bonitě žadatele uvedené v bodě 1) tohoto poptávkového listu včetně mého příjmu jsou úplné a pravdivé. S uzavřením leasingové/úvěrové smlouvy, jejího zajištění a dalších smluv o doplňkových službách mým manželem (manželkou) souhlasím, jsem si vědom(a) povinností plynoucích z leasingové/úvěrové smlouvy, jejího zajištění a dalších smluv o doplňkových službách, a prohlašuji, že jsou přiměřené našim majetkovým poměrům, a nejsem si vědom(a) žádných skutečností, které by bránily v plnění takových povinností. Podpis manžela(ky): 9) Ručitel Ručitel Ano Ne Cizinec Název/Jméno a příjmení: IČO/Rodné číslo/datum narození (cizinec): Adresa: Oprávněný zástupce: a) Informační memorandum o zpracování osobních údajů v Toyota Financial Services Czech s.r.o. Podpisem tohoto poptávkového listu ručitel (fyzická osoba) potvrzuji, že: před poskytnutím svých osobních údajů jsem se seznámil s aktuálním Informačním memorandem; před poskytnutím svých osobních údajů jsem byl informován o tom, že aktuální znění Informačního memoranda mohu kdykoli získat na webových stránkách na prodejních místech Toyota Financial Services Czech s.r.o. u prodejců vozidel značky Toyota a Lexus nebo v sídle společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. b) Souhlas se zpracováním rodného čísla pro účely Nebankovního registru klientských informací V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi žadatelem a Toyota Financial Services Czech s.r.o., se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky, IČO: (dále také jen smlouva ) souhlasím s tím, aby Toyota Financial Services Czech s.r.o. za níže uvedeným účelem zpracovávala moje rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací) (dále také jen Informační Memorandum NRKI ). Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je: (i) zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci Nebakovního registru klientských informací (dále také jen NRKI ) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále také jen BRKI ) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp.úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi žadatelem a Toyota Financial Services Czech s.r.o. byla nebo bude uzavřena smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční závazky ze smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi Toyota Financial Services Czech s.r.o. poskytuje. Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem NRKI, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda NRKI mohu kdykoli získat na webových stránkách Toyota Financial Services Czech s.r.o. nebo v sídle Toyota Financial Services Czech s.r.o. nebo na webových stránkách provozovatele NRKI další informace lze také získat na telefonním čísle provozovatele NRKI c) Čestné prohlášení ručitele Tímto čestně prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem poptávkového listu včetně údajů týkajících se žadatele a jeho zvoleného produktu s tím, že jsem připraven poskytnout žadateli své ručení. Strana 4/5

5 Souhlasím: Nesouhlasím: se zpracováním rodného čísla pro účely Nebankovního registru klientských informací (podle souhlasu pod bodem 9) písm.b) tohoto poptávkového listu) Podpis ručitele (razítko): Potvrzuji, že jsem ověřil(a) totožnost všech osob podepisujících tento dokument. Zprostředkovatel: (razítko, název) Kontaktní osoba zprostředkovatele: (včetně podpisu) Toyota Financial Services Czech s.r.o., Bavorská 2662/1, Praha 5 - Stodůlky, Czech Republic, tel.: , fax: , Registrováno v OR: oddíl C, vložka 44764, u Městského soudu v Praze, IČO: , DIČ: CZ , Člen České leasingové a finanční asociace. Strana 5/5

POPTÁVKOVÝ LIST (FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL / PRÁVNICKÁ OSOBA) Žadatel. 1) Údaje o žadateli. Název: Číslo běžného účtu:

POPTÁVKOVÝ LIST (FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL / PRÁVNICKÁ OSOBA) Žadatel. 1) Údaje o žadateli. Název: Číslo běžného účtu: Toyota Financial Services Czech s.r.o. Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČO: 65413261 tel.: +420 222 998 300, fax: +420 222 998 390 toyotafinance@toyotafinance.cz, www.toyotafinance.cz. Registrováno

Více

Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název:

Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název: POPTÁVKOVÝ LIST (PODNIKATEL/PRÁVNICKÁ OSOBA) 1) Údaje o žadateli Žadatel Plátce DPH Neplátce DPH Název: IČO: DIČ: Sídlo, místo podnikání: Kontaktní adresa: Číslo běžného účtu: Telefon/Mobil: E-mail: Oprávněný

Více

POPTÁVKOVÝ LIST (SPOTŘEBITEL)

POPTÁVKOVÝ LIST (SPOTŘEBITEL) POPTÁVKOVÝ LIST (SPOTŘEBITEL) 1) Údaje o žadateli Žadatel Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození (cizinec): Trvalé bydliště: Kontaktní adresa: Číslo běžného účtu: Číslo OP/pasu: Rodinný stav: Telefon/Mobil:

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ORGNÁL PRO CENTRÁLU Jméno Titul Občanství číslo narození narození Pobyt dlouhodobý Žena Adresa trvalého bydliště Zasílat korespondenci

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) (doplní pobočka)

Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) (doplní pobočka) V04/2019 Žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) ID OP.... (doplní pobočka) 1. KLIENT OSOBNÍ A DALŠÍ ÚDAJE Osobní údaje 1. klient i Rodné číslo/datum narození 1 * Jste politicky exponovanou

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu podnikatele - Americká hypotéka - bankou Fio banka, a.s. 1

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu podnikatele - Americká hypotéka - bankou Fio banka, a.s. 1 číslo úvěru registrační číslo žádosti: Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu podnikatele - Americká hypotéka - bankou Fio banka, a.s. 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul/obchodní

Více

Dotazník pro posouzení úvěruschopnosti Zájemce

Dotazník pro posouzení úvěruschopnosti Zájemce Dotazník pro posouzení úvěruschopnosti Zájemce dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen Zákon ) 1) Věřitel - poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu 3 odst.

Více

Členské číslo klienta A) ŽÁDOST. NEY SD formulář platný od (Povinné, datum podpisu žádosti musí být v den založení členství nebo později.

Členské číslo klienta A) ŽÁDOST. NEY SD formulář platný od (Povinné, datum podpisu žádosti musí být v den založení členství nebo později. Členské číslo klienta (Povinné, datum podpisu žádosti musí být v den založení členství nebo později.) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o hlavním žadateli spolužadateli ručiteli (pokud je více žadatelůdomácností

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Spolužadatel - Příloha k žádosti o hypoteční úvěr

Spolužadatel - Příloha k žádosti o hypoteční úvěr Spolužadatel - Příloha k žádosti o hypoteční úvěr Strana 1 z 5 Jméno a příjmení hlavního žadatele Vztah k hlavnímu žadateli # manžel/ka # druh/družka # děti # rodiče # jiný Spolužadatel (Klient) Jméno

Více

Žádost o změnu hypotečního úvěru změna osob v závazku

Žádost o změnu hypotečního úvěru změna osob v závazku *36929A* Žádost o změnu hypotečního úvěru změna osob v závazku Wüstenrot hypoteční banka as, Na Hřebenech II 17188, 140 23 Praha 4, IČO: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Žádost o poskytnutí úvěru

Žádost o poskytnutí úvěru Verze 21.01.2016 Privátní...... razítko s datem přijetí žádosti Žádost o poskytnutí úvěru A. Žadatel o úvěr Doručovací adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště: Průměrný měsíční příjem za 12 měsíců:

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 140 78, 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen banka ) Identifikace zástupce RB (nevyplňuje

Více

svobodný/á rozvedený/á vdovec/vdova registrované partnerství Kontaktní telefon: Adresa trvalého pobytu: Kraj: Korespondenční adresa 5 : Kraj:

svobodný/á rozvedený/á vdovec/vdova registrované partnerství Kontaktní telefon:   Adresa trvalého pobytu: Kraj: Korespondenční adresa 5 : Kraj: číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení pro fyzickou osobu spotřebitele 1 bankou Fio banka 2 pro fyzickou osobu spotřebitele - hypoteční úvěr na bydlení

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

PEAC (Czech Republic) s.r.o. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PEAC (Czech Republic) s.r.o. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PEAC (Czech Republic) s.r.o. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ I. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. PEAC (Czech Republic) s.r.o., IČ: 26685884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

ŽÁDOST O SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

ŽÁDOST O SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Číslo žádosti ŽÁDOST O SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1. Základní informace o ŽADATELI O ÚVĚR Jméno a příjmení, titl.: Rozený/á: Číslo člena: Adresa trvalého bydliště klienta včetně PSČ (dle občanského průkazu):

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství 1. Kategorie osobních Evidence učitelů výuky a výcviku v souladu se zákonem č. držitelé profesního po dobu 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné osvědčení držení způsobilosti k řízení motorových

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr smlouvy ( účtu) Žádost o hypoteční úvěr IOC EOC Příjmení *14001C* o úvěr Rodinný stav Wüstenrot hypoteční banka as, Na Hřebenech II 17188, 140 23 Praha 4, IČO: 26747154, zapsaná v OR u Městského soudu

Více

Žádost o poskytnutí ÚVěru, čestné prohlášení A potvrzení o ZprostředkoVání

Žádost o poskytnutí ÚVěru, čestné prohlášení A potvrzení o ZprostředkoVání Žádost o poskytnutí ÚVěru, čestné prohlášení A potvrzení o ZprostředkoVání Žádost o poskytnutí předhypotečního úvěru Hypotečního úvěru Americké hypotéky Úvěru na nemovitost podána: Flexibilní hypotéky

Více

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL)

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Obchodní jméno (název firmy) 1.Základní údaje o žadateli IČO / RČ 1 Sídlo firmy Ulice, číslo domu Obec PSČ Počet zaměstnanců 2 Hlavní předmět

Více

Spolužadatel - Příloha k žádosti o hypoteční úvěr

Spolužadatel - Příloha k žádosti o hypoteční úvěr Spolužadatel - Příloha k žádosti o hypoteční úvěr Jméno a příjmení hlavního žadatele Vztah k hlavnímu žadateli # manžel/ka # druh/družka # děti # rodiče # jiný Strana 1 z 5 Spolužadatel (Klient) Jméno

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

Žádost o poskytnutí úvěru

Žádost o poskytnutí úvěru Strana 1 (Celkem 5) Verze 1.2014 Privátní...... razítko s datem přijetí žádosti Žádost o poskytnutí úvěru A. Žadatel o úvěr A1. Ručitel 1 A2. Ručitel 2 Strana 1 (Celkem 5) Verze 1.2014 Privátní B. Ostatní

Více

žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) Číslo služby úvěru.. (doplní pobočka)

žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) Číslo služby úvěru.. (doplní pobočka) V6/2018 žádost o přípravu návrhu smlouvy o úvěru (dále jen Žádost ) 1. Základní informace o úvěru Výše úvěru v Kč* Dočasně nezajištěná výše v Kč 1 Z toho doplňková/neúčelová část úvěru v Kč 2 Vlastní prostředky

Více

ÚČEL, ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚČEL, ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V případě Vašeho zájmu o sjednání spotřebitelského úvěru od společnosti, IČO: 242 43 744 ( ECFS ) zavolejte na telefonní číslo 844 13 14 15, kde se vám bude osobně věnovat jeden z našich telefonních operátorů.

Více

Žádost o nadační příspěvek od Nadačního fondu Dvojka srdcem (žadatelem je fyzická osoba)

Žádost o nadační příspěvek od Nadačního fondu Dvojka srdcem (žadatelem je fyzická osoba) Nadační fond Dvojka srdcem se sídlem: náměstní Míru 600/20, 120 00 Praha 2 IČO: 067 87 541 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 1584 Žádost o nadační příspěvek od Nadačního

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o. společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů Tyto Registrační podmínky společnosti COOL CREDIT, s.r.o., (dále jen Registrační podmínky ) tvoří

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

1. Dotace na uspořádání akce: Název pořádané akce: 2. Dotace na činnost (doba, v níž bude dosaženo účelu rok 2017): Oblast činnosti:

1. Dotace na uspořádání akce: Název pořádané akce: 2. Dotace na činnost (doba, v níž bude dosaženo účelu rok 2017): Oblast činnosti: Žádost o dotaci z programu města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj školních i mimoškolních aktivit pro děti a mládež v roce 2017 Název žadatele: Sídlo: (při nedostatku

Více

KLIENT DŮVOD ŽÁDOSTI NOVÝ KLIENT IDENTIFIKACE OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA NOVÉHO KLIENTA DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O NOVÉM KLIENTOVI

KLIENT DŮVOD ŽÁDOSTI NOVÝ KLIENT IDENTIFIKACE OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA NOVÉHO KLIENTA DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O NOVÉM KLIENTOVI ŽÁDOST O POSTOUPENÍ PRÁV A PŘEVZETÍ POVINNOSTÍ FYZICKOU OSOBOU PODNIKAJÍCÍ KLIENT Obchodní název Zastoupený IČ Sídlo Korespondenční adresa Mobilní telefon E-mail tímto žádá o provedení změny v osobě Klienta,

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Informační memorandum

Informační memorandum Informační memorandum Bankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Nebankovním registrem klientských informací) Vážení klienti, Bankovní registr

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Název žadatele:

Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Název žadatele: 1/7 Město Žádost o dotaci na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Název žadatele: Sídlo: IČ, DIČ, ev. č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na

Více

II. ŽÁDOST O KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR/SMLOUVA O KLASICKÉM SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dále jen klasický úvěr )

II. ŽÁDOST O KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR/SMLOUVA O KLASICKÉM SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dále jen klasický úvěr ) ŽÁDOST O KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR/SMLOUVA O KLASICKÉM SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č., ŽÁDOST O REVOLVINGOVÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR/SMLOUVA O REVOLVINGOVÉM SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

o byt v bytovém domě Bratrská ulice čp. 305/I, Dačice

o byt v bytovém domě Bratrská ulice čp. 305/I, Dačice Žádost přijata dne (prezentační razítko) MĚSTO DAČICE Ž Á D O S T o byt v bytovém domě Bratrská ulice čp. 305/I, Dačice A. Osobní údaje: Vyplňte prosím strojem nebo hůlkovým písmem. Kolonku rodné příjmení

Více

VZOR. Prohlášení - politicky exponovaná osoba. Vy, jméno, příjmení, titul: Rodné číslo:

VZOR. Prohlášení - politicky exponovaná osoba. Vy, jméno, příjmení, titul: Rodné číslo: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. V SOUVISLOSTI S JEDNÁNÍM O UZAVŘENÍ SMLOUVY č. S100518 Berete na vědomí, že v případě neposkytnutí

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast památkové péče v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast památkové péče v roce 2016 Žádost o dotaci na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny pro rok 2016 Název / jméno žadatele: Sídlo / adresa: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku místa na

Více

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob podnikatelů Úplné znění

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob podnikatelů Úplné znění Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob podnikatelů Úplné znění Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen PROFI CREDIT

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE TÉŽ JEN SOUHLAS )

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE TÉŽ JEN SOUHLAS ) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE TÉŽ JEN SOUHLAS ) V18122017_A Číslo smlouvy: Já, RČ: bytem v souvislosti s podáním žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi mojí osobou a společností

Více

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo.

Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. Blankosměnka vlastní vystavená v souvislosti s úvěrovou smlouvou číslo. V, dne (místo vystavení) (datum vystavení) Za tuto směnku vlastní zaplatím : Dne......, V. (datum splatnosti, měsíc slovy) (místo

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji Klienta

Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji Klienta Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji Klienta (dále jako Smlouva ) Společnost T&C DOMOV s.r.o., IČO: 271 24 339 je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 140 78, 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen banka ) Identifikace zástupce RB (nevyplňuje

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr ( účtu) Žádost o hypoteční úvěr IOC EOC *14001B* Wüstenrot hypoteční banka as, Na Hřebenech II 17188, 140 23 Praha 4, IČO: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 (dále

Více

Žádost o převod úvěrové smlouvy č.

Žádost o převod úvěrové smlouvy č. Žádost o převod úvěrové smlouvy č. PŮVODNÍ KLIENT Jméno, příjmení Název firmy Rodné číslo IČ Předmět Převod smlouvy ke dni Důvod převodu smlouvy NOVÝ KLIENT Podnikatel, právnická osoba: Název firmy/jméno,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz

Informace pro klienta a zájemce o pojištění. Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Informace pro klienta a zájemce o pojištění Používání internetového portálu cestovni.hvp.cz Obsah dokumentu Strana 2............................. Informace pro klienta a zájemce o pojištění Strana 4.............................

Více

SMLOUVA O CITI KREDITNÍ KARTĚ ( Smlouva )

SMLOUVA O CITI KREDITNÍ KARTĚ ( Smlouva ) SMLOUVA O CITI KREDITNÍ KARTĚ ( Smlouva ) uzavřená v souladu s 74 zákona č. 284/2009 Sb., zákon o platebním styku a v souladu s 6 zákona č. 145/2010 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých

Více

Žádost/Návrh smlouvy o poskytnutí úvěru a o vydání kreditní karty

Žádost/Návrh smlouvy o poskytnutí úvěru a o vydání kreditní karty Žádost/Návrh smlouvy o poskytnutí úvěru a o vydání kreditní karty Číslo žádosti: doplní banka Banka: Fio banka, a.s. IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21. Zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

PŘÍLOHA A ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI ŽADATELE. Produkt. Produkt

PŘÍLOHA A ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI ŽADATELE. Produkt. Produkt Obchodní název firmy: PŘÍLOHA A ÚDAJE O FINANČNÍ SITUACI ŽADATELE Údaje v tis. Kč Dlouhodobé závazky (>1 rok) - včetně bankovních úvěrů, úvěrů u leasingových společností, dodavatelských úvěrů, půjčky vlastníka

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Informace o zpracování osobních údajů Úplné znění

Informace o zpracování osobních údajů Úplné znění Informace o zpracování osobních údajů Úplné znění Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen PROFI CREDIT ) Vám tímto poskytuje

Více

Informace o zpracování osobních údajů Úplné znění

Informace o zpracování osobních údajů Úplné znění Informace o zpracování osobních údajů Úplné znění Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen PROFI CREDIT ) Vám tímto poskytuje

Více

Sídlo dle registrace (místo podnikání, trvalý pobyt): IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: RČ:

Sídlo dle registrace (místo podnikání, trvalý pobyt): IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: RČ: Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu v oblasti sportu 2017 v kategorii V. Dotace na podporu sportovců jednotlivců v kategorii dospělých, veteránů a neregistrovaných dospělých sportovců Název (jméno)

Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů Číslo smlouvy: Já,, r.č. e-mailová adresa:, číslo mobilního telefonu:, bytem: tímto v souvislosti s podáním žádosti o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi mojí

Více

PSČ a město PSČ a město

PSČ a město PSČ a město ŽÁDOST O POSTOUPENÍ PRÁV A PŘEVZETÍ POVINNOSTÍ FYZICKOU OSOBOU NEPODNIKATELEM KLIENT Příjmení Rodné číslo Jméno Trvalé bydliště Korespondenční adresa Mobilní telefon E-mail tímto žádá o provedení změny

Více

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. NABÍDKA s Autoleasing, a.s. AUTO JAROV, s.r.o. Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3 IČ: 27089444 DIČ: CZ27089444 IČ: 45789584 DIČ: CZ45789584 Email: info@sautoleasing.cz

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

MOTIVACE CÍLOVÉ SKUPINY

MOTIVACE CÍLOVÉ SKUPINY MOTIVACE CÍLOVÉ SKUPINY Cílová skupina klientů pro půjčky v první etapě fungování Kryptobanking. Rozdělení podle charakteru půjčky: A) Malé krátkodobé půjčky (do 20.000,- Kč) - vhodné pro klienty od 20

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

ŽÁDOST O DOTACI. I. Informace o žadateli. Právní forma žadatele:

ŽÁDOST O DOTACI. I. Informace o žadateli. Právní forma žadatele: MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 4 Mohylová 55 312 00 Plzeň Evidenční číslo žádosti: DOTAČNÍ PROGRAM: NÁZEV PROJEKTU: Plánovaný termín projektu: zahájení ukončení Termín dosažení účelu, na který má být dotace poskytnuta

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility Registrační číslo Úřadu práce ČR: Regionální mobilita Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PRO ŽADATELE Z 2. DOMÁCNOSTI

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PRO ŽADATELE Z 2. DOMÁCNOSTI ŽÁDST PSKYTNUTÍ HYPTEČNÍH ÚĚRU PR ŽADATELE Z 2. DMÁCNSTI ážené, dámy, vážení pánové, děkujeme ám, že jste si pro financování své nemovitosti vybrali hypotéku od Raiffeisenbank a.s. a prosíme ás o vyplnění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ INVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ INVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÁ LÍPA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ INVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÁ LÍPA I. Informace o žadateli Jméno a příjmení / název Datum narození / IČO Adresa trvalého bydliště / sídlo Korespondenční adresa

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

ŽÁDOST / SMLOUVA O ÚVĚRU 1/2

ŽÁDOST / SMLOUVA O ÚVĚRU 1/2 400115 CC-PO 2015 ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, IČ 26764652, DIČ CZ26764652, DIČ pro účely DPH CZ699001182, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na dojížďku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Čárový kód č. j. PROHLÁŠENÍ. o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce

Čárový kód č. j. PROHLÁŠENÍ. o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce Čárový kód č. j. PROHLÁŠENÍ o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. OSOBNÍ POMĚRY: 1. Jméno: 2. Příjmení: 3. Datum narození:

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Žádost o dotaci z rozpočtu města Blansko z dotačního programu PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ BLANSKO PRO ROK 2019

Žádost o dotaci z rozpočtu města Blansko z dotačního programu PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ BLANSKO PRO ROK 2019 Žádost o dotaci z rozpočtu města Blansko z dotačního programu PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ BLANSKO PRO ROK 2019 Vyplňuje poskytovatel dotace Evidenční číslo: Datum doručení: Administrátor: Odbor školství, kultury,

Více

Žádost o finanční podporu z dotačního programu Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019

Žádost o finanční podporu z dotačního programu Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019 !!VZOR!! Žádost o finanční podporu z dotačního programu Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019 Evidenční číslo: Kontrolní součet: SXrVX Datum doručení: Dotčený odbor: Odbor územního plánování a

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví

A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví A. Žádost o dotaci v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu obnovy kulturního dědictví I. Žadatel: V případě právnických osob: Obchodní firma nebo název:... Právní statut žadatele:.....

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, Vítkov ŽÁDOST. o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, Vítkov ŽÁDOST. o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova Odpovídáte za správnost všech údajů Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov ŽÁDOST o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova I) Identifikace žadatele (případně statutárního zástupce). jméno

Více