NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného)"

Transkript

1 ce Mezinárodní konferen h surovin ýc n st ro e n jů ro zd í n vá Využí dubna 2015 HOTEL STUDÁNKA Letovisko Studánka Rychnov nad Kněžnou Česká republika ORGANIZÁTOŘI Strategičtí partneři konference & Horní Nová Ves Lázně Bělohrad tel.: fax.: VŠB - Technická univerzita Ostrava 17.listopadu Ostrava-Poruba NOSNÁ TÉMATA Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin Využívání uhelných, rudných, ropných a jiných surovin Nakládání s těžebním odpadem a využití odpadních materiálů vznikajících při těžbě a zpracování nerostných surovin Podpora podnikání a ochrana životního prostředí při těžbě nerostů Související legislativa Technická univerzita v Košicích Fakulta BERG Letná Košice Politechnika Śląska Gliwice Akademicka 2A Gliwice REGISTRAČNÍ POPLATKY Vložné za osobu 3.950,- Kč Ubytování a stravování (jednolůžko) Ubytování a stravování (dvoulůžko) 1.450,- Kč/den 1.100,- Kč/den Uvedené ceny jsou bez DPH. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného) - Odborné exkurze do firem Kámen Ostroměř s.r.o. (lom Podhorní Újezd, úpravna Ostroměř) a Kamenolom Javorka, s.r.o. (lom Lázně Bělohrad), ve kterých je prováděna těžba a zpracování pískovců pro stavební, dekorativní a sochařské účely - Hornický večer "Šachťák" a výstava minerálů - Společenský večer v doprovodu živé hudby Levou rukou band, wellness - Návštěva interiérů a exteriérů barokního areálu Kuks, včetně Betlému Matyáše Brauna (přírodní sochařská galerie) - Dotek živé přírody (Orlické hory jako ptačí oblast evropského významu) - Neratov (návštěva běžně nepřístupných míst rekonstruovaného barokního kostela) - Geologické překvapení

2 pořádá mezinárodní konferenci VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou dubna 2015 Organizátoři a programový výbor si Vás dovolují pozvat na šestou mezinárodní konferenci, která se bude konat ve dnech dubna 2015 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Konference je organizována pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava - prof. Ing. Iva Vondráka, CSc., děkana HGF VŠB-TU Ostrava - prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., statutárního náměstka Českého báňského úřadu - Ing. Martina Štemberky, prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., Mendelova univerzita v Brně, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košicích, Fakultou BERG, Politechnikou Śląska Gliwice. Konference se bude zabývat problematikou využívání zdrojů stavebního kamene, uhelných, rudných a jiných surovin, využití odpadních materiálů vznikajících při těžbě a zpracování nerostných surovin, nové legislativy EU a členských států a v neposlední řadě také ochranou životního prostředí při využívání nerostných surovin. Má umožnit výměnu informací, pohledů a názorů předních odborníků a expertů z více oblastí, jako i zástupců vědy, výzkumu a praxe. TEMATICKÉ BLOKY I. tematický blok Bloková těžba nerostů Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba Úprava surovin na drcené kamenivo Podpora podnikání při těžbě nerostů II. tematický blok Hlubinné dobývání ložisek Povrchové dobývání uhelných a neuhelných ložisek Rudná ložiska Těžba ropy a zemního plynu Legislativní problematika při HČ a ČPHZ Nové trendy při těžbě a využívání nerostných surovin Obnovitelné zdroje III. tematický blok Nakládání s těžebním odpadem a využití odpadních materiálů vznikajících při těžbě a zpracování nerostných surovin Realizované projekty při HČ, ČPHZ a jiném využití IV. tematický blok Ochrana životního prostředí v souvislosti s dobýváním nerostných surovin Zahlazení hornické činnosti a rekultivace Důlní měřictví Ekonomika v oblasti nerostných surovin MEZINÁRODNÍ PROGRAMOVÝ VÝBOR Ing. František Žoček, Ph.D. předseda Czech Stone Cluster doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dr. hab. inž. Jan Drenda, prof. nzw. Politechnika Śląska Gliwice prof. Ing. Viliam BAUER, CSc. Technická univerzita v Košicích, Fakulta BERG prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. Mendelova univerzita v Brně

3 PŘÍSPĚVKY A ABSTRAKTY Sekretariát konference žádá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné referáty a postery. Programový výbor konference zhodnotí přihlášené abstrakty a návrhy přednášek a rozhodne o přijetí, respektive nepřijetí příspěvku. Abstrakty v rozsahu cca jedné strany je třeba přihlásit elektronicky do na sekretariát konference: Programový výbor vydá rozhodnutí o přijetí přednášky nebo posteru do Prosím, poskytujte pouze vaši hlavní nebo nejvíce používanou ovou adresu. Rozhodnutí bude zasláno pouze prostřednictvím u. Odborný program konference bude obsahovat přihlášené příspěvky, klíčové přednášky pozvaných hostů, organizované diskuse a příspěvkovou sekci. ORGANIZAČNÍ POKYNY Oficiálním jazykem konference je čeština, slovenština a polština. POPLATKY Účastníci konference jsou povinni uhradit odpovídající registrační poplatek (vložné), ubytování a stravování. Poslední termín na úhradu registračního poplatku a ubytovacích poplatků je pro účastníky Pokud nebude do daného termínu poplatek uhrazený, příspěvek nebude zahrnutý do programu konference, ani do přílohy recenzovaného neimpaktovaného časopisu na CD nosiči. Pro doktorandy vysokých škol poskytujeme slevu 50 % z ceny vložného. FORMÁT ABSTRAKTŮ Účelem abstraktu je přesně definovat a popsat téma prezentace. Přesné pokyny pro formát abstraktu naleznete v příloze pozvánky (Část Pokyny pro autory ). PŘEDNÁŠKY Programový výbor vyzývá všechny, kteří mají zájem přispět přednáškou na konferenci, aby přihlásili své abstrakty. Délka trvání přednášky by měla být 10 minut + 5 minut na diskusi. Všechny přednášky musí být vytvořeny jako PowerPoint prezentace pro projekci. Laptop, data-projektor a další příslušenství budou k dispozici. Prosím přineste svojí prezentaci na CD nebo USB klíči. Prezentace a další data by měly být přenesené do konferenčního PC minimálně jednu hodinu před začátkem konference.

4 PREZENTACE POSTERŮ Programový výbor umožní jejich vystavení v posterové sekci konference. Autoři budou požádáni o přinesení, resp. doručení posteru. Příspěvková sekce bude přístupná po čas všech tří dní konference. Každý poster by měl mít rozměry maximálně 90 cm x 120 cm. Za jiné speciální požadavky na instalaci posterů zodpovídá vystavovatel. Postery musí být nainstalovány minimálně jednu hodinu před začátkem konference. Organizátoři si dohodnou s vystavovateli přesné umístění a číslování posterů prostřednictvím u. Částka za prezentaci posterů je uvedena v registračním formuláři. SBORNÍKY Podmínkou zveřejnění příspěvků v příloze recenzovaného neimpaktovaného časopisu je zaplacení účastnického příspěvku na konferenci. Výlohy se zveřejněním jsou součástí registračního poplatku. DŮLEŽITÉ TERMÍNY Přihlášky abstraktů Potvrzení o přijetí příspěvku Včasná registrace a úhrada poplatků Zaslání konečných textů do přílohy recenzovaného neimpaktovaného časopisu na CD nosiči Zaslání prezentace posterů

5 HOTEL STUDÁNKA Letovisko Studánka Rychnov nad Kněžnou Česká republika 50 10' ' tel:

6 POKYNY PRO AUTORY Všeobecně Text článku je potřeba odevzdat vytisknutý ve dvojím vyhotovení a na běžném elektronickém nosiči (CD, DVD, Flash Disk USB) v MS Word. Fotografie v originále spolu s jednou kopií nebo v elektronické formě (v dostatečném rozlišení). Obrázky a tabulky v elektronické formě ve zvláštním souboru, mimo vlastní text. Příspěvky se přijímají v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce. Po dohodě mohou být veškeré podklady předány elektronickou poštou. Identifikace autora obsahuje jméno a příjmení autora (autorů), akademické tituly, adresu pracoviště a ovou adresu. U původních článků, které budou recenzovány, i sdělení autora, že článek nebyl jinde publikován. Název článku je napsán v jazyce autora a angličtině. Pro text článku se užije řádkování jednoduché, typ písma Arial, velikost 10. Nepoužívá se dělení slov. Text obsahuje úvod, charakteristiku (stav) zkoumaného problému, resp. metodiku práce, zjištěné údaje, diskuzi, závěr a seznam literatury. Neopakují se údaje z tabulek a obrázků, pouze se komentují a odvolává se na příslušné tabulky, resp. obrázky. Jednotky veličin se uvádějí v součinu, případně se záporným exponentem (například kg.m -3 ). Text se člení nadpisy (ne čísly). Hlavní nadpisy se píší na střed, vedlejší na levý okraj stránky. Volí se nejvíc tři druhy hierarchických nadpisů. Způsob provádění citací zvolte dle platné ČSN ISO 690. K článku je třeba připojit klíčová slova v češtině a v angličtině (key words). Obrázky Obrázky se připravují s vědomím, že se mohou zmenšovat. Tomu je třeba přizpůsobit velikost a formu, resp. jejich seskupení. Volit takovou velikost písma a čísel, aby po zmenšení byla nejmenší písmena 1,2 mm. Úměrně zmenšení volit i tloušťku čar. Obrázky je nutno popisovat počítačem. Všechny obrázky musí mít grafickou (metrickou) míru, pokud si to obsah obrázku vyžaduje. Fotografie musí být ostré, kontrastní a v případě tištěné formy sborníku i černo-bílé. Je vhodné, aby se obrázky daly zmenšovat minimálně o 50 %. Všechny obrázky se musí citovat v textu. Text pod obrázky se píše typem písma Arial, kurzivou (italic), velikostí 10. Obrázky musí být vysoké kvality. Mají dokumentovat a objasňovat text.

7 Tabulky Tabulky se píší do zvláštního souboru a jsou zapracované i do textu. Rozsah a vnitřní úpravu tabulek je třeba volit tak, aby se tabulka umístila maximálně na celou šířku strany. Nadpis tabulky a případný doprovodný text je nutno psát typem písma Arial, kurzívou (italic), velikostí písma 10. Tabulky se číslují průběžně a řadí se v číselném pořadí. Literatura Odkazy, podklady a zdroje článku a seznam literatury se upravují podle mezinárodních citačních standardů. Abstrakt Abstrakt je výtah z obsahu článku, uvádějící podstatné informace. Jeho rozsah má být řádků (1000 až 1800 znaků včetně mezer). Číselné údaje o abstraktu jsou orientační. Zařazuje se pod hlavní název článku a jméno(a) autora(ů). Abstrakt je v jazyce autora a v angličtině. Abstrakt se píše typem písma Arial, velikost 10. Abstrakt obsahuje i název článku.

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady

9. BIENÁLNÍ konference a výstava. 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady 9. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2011 19. 21. ŘÍJNA 2011 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více