Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory"

Transkript

1 Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry

2 Obsah 1. Úvd Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu Cílvé skupiny Kmunikační bsah webu a marketingvé ptřeby zadavatele Uživatelské mduly a čekávané funkcinality internetvé prezentace nejkacka.eu Pžadvané funkcinality a specifikace redakčníh a publikačníh systému (CMS) Systém správy bsahu (CMS) Věrnstní prgram, sutěže, uživatelský plánvač akcí Prjekty Ftgalerie Videgalerie Věrnstní prgram uživatelský prfil Další mduly Pžadavky na buducí splupráci Analýza sučasnéh stavu (implementační analýza) Implementace vybranéh řešení Technická pdpra prduktu Systém n-line marketingvé pdpry

3 1. Úvd Předkládávaný Klientský brief shrnuje klíčvé technick-funkční pžadavky a marketingvé ptřeby zadavatele ve vztahu k internetvé prezentaci nejkacka.eu a navazující n-line marketingvé pdpře, která zajistí základní pvědmí cílvých skupin nvě spuštěné internetvé prezentaci nejkacka.eu. Jak samtná internetvá prezentace nejkacka.eu tak i navazující n-line marketingvá pdpra jsu sučástí širší kmunikační kampaně Reginální rady Mravskslezsk, infrmující dané cílvé skupiny (širku veřejnst a média) dsažených výsledcích evrpských investic v Mravskslezském kraji prstřednictvím Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk. 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu Primárním cílem připravvané internetvé prezentace nejkacka.eu je infrmvání cílvých skupin (širká veřejnst a média*) výsledcích evrpských investic v Mravskslezském kraji, a t prstřednictvím úspěšně realizvaných prjektů splufinancvaných z evrpských prstředků prstřednictvím Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk (dále jen ROP MS). Sekundárním cílem prjektu internetvé prezentace nejkacka.eu je interaktivní zapjení cílvých skupin uživatelů d prpagačníh a infrmačníh dění resp. aktivit klem prjektů splufinancvaných z ROP MS. Vzhledem k prezentvané prblematice evrpských fndů resp. evrpských investic v Mravskslezském kraji, musí internetvá prezentace splňvat pdmínku bsahvé a infrmační serióznsti. Sučasně však musí půsbit dstatečně atraktivně, zábavně a dynamicky, tzn. že by krmě standardních prezentačních funkcí měla umět nabídnut interaktivní a zábavní funkce pdprující lajalitu uživatelů a vyvlávající důvd k pakvaným návštěvám uživatelů jedná se tak např. funkce přádání internetvých sutěží pr veřejnst s mžnstí vkládání uživatelských (autmaticky ptimalizvaných) ftgrafií, videí a textů, s mžnstí sdílení přes sciální média, mžnstí hlasvání (na základě uživatelské registrace) a mžnstí lsvání výherců sutěže, neb kalendář akcí v pdbě prgramvých pzvánek na eventvé akce suvisející se slavnstním tevřením/zahájením prvzu danéh prjektu splufinancvanéh z ROP Mravskslezsk s návaznu mžnstí uživatelskéh plánvání akcí apd. Hlavní marketingvé (strategické) cíle, kterých má být dsažen p úspěšném nasazení internetvé prezentace nejkacka.eu, jsu: atraktivní, uživatelsky přívětivá webvá prezentace, infrmující dané cílvé skupiny prstřednictvím mderní dynamické, interaktivní prezentace výsledcích evrpských investic v Mravskslezsku a jejich přínsech pr cílvé skupiny uživatelů tj. především širku veřejnst (hvříme tzv. scieknmických přínsech prjektů), *dále jen cílvé skupiny neb uživatelé 3

4 webvá prezentace nabízející kmplexní, jednduchý a srzumitelný přehled investvaných prstředcích EU v Mravskslezském kraji a realizvaných prjektech (ftgalerie, videspty, infrmační texty) s mžnstí sdílení na sciálních médiích, webvá prezentace s vysku míru knverze, pskytující uživatelům krmě samtných infrmací, ftgrafií a videí také interaktivní a zábavní funkce. Díky zábavní slžce pskytuje webvá prezentace důvd k pakvaným návštěvám webu a psiluje uživatelsku lajalitu. Sučasně jde vytvření asciace dzvím se zde infrmace prjektech financvaných v Mravskslezském kraji z prstředků EU a ještě se tu mhu pbavit, zasutěžit si a něc vyhrát Cílvé skupiny Obsah internetvé prezentace nejkacka.eu se primárně zaměřuje na cílvé skupiny: širká veřejnst Mravskslezskéh kraje uživatelé prjektů dle jejich zaměření média (jak klíčví vlivňvatelé veřejnéh mínění) 2.2. Kmunikační bsah webu a marketingvé ptřeby zadavatele Návrh kncepčníh řešení, kreativnst a invativnst internetvé prezentace je sučástí předmětu vyhlašvané veřejné zakázky kncepčně-kreativníh řešení internetvé prezentace nejkacka.eu a její návazné technické realizace a správy a tvří i jedn z klíčvých hdntících kritérií (hdntící kritérium č.3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ). Kapitla 2.2 Kmunikační bsah internetvé prezentace a marketingvé ptřeby zadavatele, blíže specifikuje marketingvý záměr, resp. marketingvé ptřeby a čekávání zadavatele ve vztahu k internetvé prezentaci nejkacka.eu. Kncepčně-kreativní návrh předlžený uchazečem v rámci veřejné zakázky, by tak měl v rámci naplnění hdntícíh kritéria Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS tyt marketingvé ptřeby zadavatele reflektvat, nicméně zvlená kncepce, invativnst a kreativní řešení, webdesign jsu plně v režimu uchazeče, přičemž celkvé řešení internetvé prezentace je dále vlivněn pžadavky zadavatele na jedntlivé funkcinality webu a pžadavky na redakční a publikační systém (CMS) viz následující kapitly a také pžadavky na pvinné grafické prvky - viz také FTP server Zadavatele (http://www.rr-mravskslezsk.cz/ext/ftp/vz_nejkacka_data.zip). a) Hlavní kmunikační bsah Hlavní kmunikační bsah (kmunikační sdělení) webu by měl být pstaven na ft/vide image prezentaci dsažených výsledků ROP Mravskslezsk prstřednictvím úspěšně realizvaných prjektů. Úvdní prezentační sekvence webu tak může využívat ftgrafie neb videspty (eventuálně jejich kmbinaci) z vybraných prjektů splufinancvaných z ROP Mravskslezsk, neb celých skupin prjektů se stejným tematickým zaměřením (např. dprava, cestvní ruch, vzdělávání apd.) v kmbinaci s interaktivním bannerem bsahující infrmačně-reklamní sdělení 4

5 celsplečenském přínsu 1 dané skupiny prjektů, dále dplněnu krátku textvu antaci k aktuálně zbrazenému prjektu. Vnímání celsplečenských přínsů, které lze číselně kvantifikvat, uveďme na příkladu prjektů spčívajících v investicích d dpravní infrastruktury (výstavby silnic), kdy celsplečenským přínsem tht typu prjektů je zajištění vyšší míry bezpečnsti v dpravě (tj. bezpečnější dprava) a prkazatelná úspra času. Je tak zřejmé, že záměrem zadavatele je v rámci kmunikvaných celsplečenských přínsů prjektů využít i emčníh zaujetí pr slvení cílvých skupin. Prstřednictvím emční slžky má být dsažen prvtníh zaujetí uživatele (příjemce sdělení) a jeh následnéh nasměrvání k dalším krkům, tj. prhlídce dalších úspěšných prjektů, k účasti na dprvdných akcích u prjektů, kampaních, v sutěžích apd. s cílem zajistit maximální míru uživatelské knverze. Důraz na kmunikaci celsplečenských přínsů prjektů, pstavený na emcinální slžce je dán dluhdbu snahu zadavatele větší přiblížení bezprstředních přínsů daných prjektů knkrétnímu uživateli a jeh klí. Klíčvé celsplečenské přínsy, které zadavatel hdlá tímt způsbem kmunikvat (prezentvat) jsu především* : zlepšení dstupnsti (úspra času) hdin uspřených při cestvání sciální integrace znevýhdněných sb/ šancí pr kvalitní živt rzvj cestvníh ruchu nvých turistických zážitků a pznatků zvýšení kmfrtu cestujících v dpravě kmfrtnějších cest prstředky hrmadné dpravy výstavba cyklstezek nvých cyklistických zážitků zlepšení stavu škl a šklských zařízení důvdů navíc, prč se těšit d škl zlepšení stavu infrastruktury pr sprt a vlný čas sprtvních zážitků * hdnty výše uvedených celsplečenských přínsů jsu dynamické hdnty a budu pr bezprstřední realizaci internetvé prezentace aktualizvány. Z tét charakteristiky (dynamické hdnty) plyne i pžadavek ve vztahu k CMS, který musí umžňvat perativní změnu těcht hdnt. V návaznsti na prvtní zaujetí využívající emcinální rviny celsplečenskéh přínsu jedntlivých prjektů (viz princip ppsaný výše), je v další fázi nutné uživateli nabídnut knkrétní a detailnější infrmace k jedntlivým prjektům splufinancvaným z ROP Mravskslezsk. V rámci detailnějšíh ppisu prjektů se tak jedná např. ppis a využití/přínsu prjektu, infrmace výši pskytnuté dtace, nsiteli prjektu, může zde být prezentvaný i samtný příběh nsitele prjektu (tj. kladné zkušensti příjemce/nsitele prjektu z bdbí realizace/prvzu prjektu) neb uživatele prjektu, ftgalerie 2 prjektu, PR článek k danému prjektu, mžnst přehrávání videsptu k danému prjektu až p mžnst zbrazení prjektu na internetvé mapě (Ggle maps, Seznam mapy apd.). 1 Definice pjmu splečenský příns prjektu jedná se celsplečenské přínsy, které lze číselně pr každý prjekt samstatně kvantifikvat, vzniklé investicemi d infrastruktury a vybavení v různých blastech, např. přínsy investic d dpravy (výstavby silnic) je bezpečnější dprava a úspra času apd., klíčvým marketingvým sdělením pak pčet uspřených hdin času. 2 Pr účely veřejné zakázky využije uchazeč prjektvé ftgrafie/videspt, které jsu k dispzici ke stažení na FTP serveru zadavatele. V rámci následné realizace díla webvé prezentace nejkacka.eu, bdrží vybraný ddavatel veškerý audivizuální materiál (ftgrafie, videspty ad.) v ptřebné kvalitě a rzlišení d zadavatele. Veškeré ftgrafie a videspty (tj. jejich 5

6 b) Věrnstní prgram a zábava (vázán na uživatelský prfil-uživatelsku registraci) Klíčvu sučástí věrnstně zábavní sekce webu by měly být n-line sutěže pr veřejnst s mžnstí uživatelskéh vkládání (na základě registrace) sutěžních ftgrafií/videí, s následnu mžnstí hlasvání a generickéh lsvání výherců atd. Další ze sučástí zábavní části internetvé prezentace je kalendář akcí dplněný mdulem s uživatelským plánvačem akcí navazujících bezprstředně na prezentvané prjekty resp. na akce přádané v rámci jejich slavnstníh tevření/ zahájení prvzu. Detailní specifikaci uživatelských mdulů shrnuje následující kapitla 3. c) Standardní prezentační bsah V rámci standardníh prezentačníh bsahu webu se jedná plžky jak je nás, kntakty apd. 3. Uživatelské mduly a čekávané funkcinality internetvé prezentace nejkacka.eu V kntextu s výše definvanými marketingvými ptřebami zadavatele bsahuje následující kapitla ppis předpkládaných mdulů a funkcinalit, které drážejí výše uvedené marketingvé ptřeby a čekávání za strany zadavatele. Níže uvedená (navrhvaná) struktura, názvy mdulů, funkcinality jedntlivých mdulů atd., však není pr uchazeče veřejnu zakázku nijak závazná a má mít především inspirativní charakter ve vztahu k definvaným ptřebám zadavatele. V rámci veřejné zakázky hdncenéh kncepčně-kreativníh návrhu (hdntící kritérium č. 3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ) bude napak hdncena vlastní invence a další kreativní rzšíření a ptimalizace funkcinalit webu a jedntlivých mdulů kntextu definvaných marketingvých ptřeb zadavatele. Celkvé kncepčně-kreativní řešení internetvé prezentace je dále vlivněn pžadavky zadavatele na jedntlivé funkcinality webu a pžadavky na redakční a publikační systém (CMS), viz následující kapitly. Vzhledem ke stále se zvyšujícími pčtu uživatelů mbilních zařízení a mbilních aplikací, čekává zadavatel v rámci navrhvanéh řešení internetvé prezentace nejkacka.eu i ptimalizaci pr mbilní zařízení. Zadavatelem čekávané funkcinality a přepkládané mduly internetvé prezentace nejkacka.eu: Úvdní prezentace úspěšných prjektů - sekvenční/dynamická prezentace využívající ftgrafie a krátké videspty (stpáž 30s) z realizvaných prjektů ROP Mravskslezsk, systém reklamních bannerů s dpvídajícími scieknmickými přínsy s uživatelsku mžnstí interaktivníh prkliku k dalším infrmacím prjektu, představuje základní prstředí (hme page) prezentace. přízení a úprava), které se bjevují v textu VZ vkládaných/přehrávaných videspetech a ftgrafiích, si zajišťuje RR Mravskslezsk a nejsu tak předmětem tét veřejné zakázky. 6

7 Na sekundární úrvni mžnst zbrazení skupiny prjektů splňující výběrvé (skupinvé) kriterium ( filtr ) např. dle uživatelem zvlenéh scieknmickéh přínsu, který funguje jak aktivní headline v rámci vstupní image prezentace úspěšných prjektů. Detailní infrmace prjektu - zbrazení detailních infrmací daném prjektu, využití/příns prjektu, infrmace výši pskytnuté dtace, kd je nsitelem prjektu, může zde být prezentvaný i samtný příběh nsitele prjektu (tj. krátká textvá infrmace dplněná např. persnální ftgrafií příjemce, který zde sbně prezentuje kladnu zkušenst z realizace/prvzu prjektu), nechybí mžnst uživatelskéh prhlížení plnhdntné ftgalerie prjektu, mžnst přehrávání 1 až 3 videsptů k danému prjektu apd. MODUL Kalendář akcí spjených s tevřením prjektů Kalendář kmbinvaný s přehledem (výpisem) eventvých akcí, sutěží apd., slavnstních tevření/zprvznění prjektů, vázaných k jedntlivým prjektům a přádaných příjemci dtace, resp. nsiteli prjektu (může se jednat např. uputávku na cyklzávd na nvě vybudvané cyklstezce financvané z ROP Mravskslezsk, pzvánku na závd na běžkách na nvě zbudvané běžkařské Beskydské magistrále, pzvání na slavnstní tevření zreknstruvané šklky spjené se zábavným prgramem pr veřejnst apd.). Uživatelé by tak prstřednictvím tht kalendářníh mdulu s přehledem akcí měli získat infrmace typu kdy, kde, c. Další uživatelské rzšíření může představvat např. funkcinalita v pdbě uživatelskéh plánvače akcí, pmcí kteréh si uživatelé budu mci v rámci svéh uživatelskéh prfilu přidávat jedntlivé akce (frma nákupníh kšíku), kterých by se rád zúčastnil včetně např. mžnsti autmatickéh připmenutí akce před termínem (frmu autmaticky genervanéh u apd.), mžnsti tisku tht sbníh plánu akcí, mžnsti zaslání vé pzvánky přátelům, mžnsti sdílení akce na sciálních sítích apd. Vkládání a správu dat realizuje RR Mravskslezsk. MODUL Uživatelský plánvač akcí Umžňuje uživateli p předchzí registraci vytvářet (skládat) v rámci svéh uživatelskéh prfilu prgram, který prjekt(-y) chce vidět (navštívit), které akce neb sutěže z nabídky se chce zúčastnit apd. Takt sestavený prgram si pak bude mci sdílet na sciálních sítích, vytisknut, ulžit neb pslat svým přátelům em jak elektrnicku pzvánku apd. Zajímavu alternativu by mhl pskytnut také mapvé prpjení místa dané akce, míst realizace prjektu s internetvými mapvými pdklady, neb prpjení s gelkačními službami (Fursquare, Ggle places apd.), kdy by uživatel za jedntlivá checknutí z danéh místa (akce, prjekt) získával bdy, které by si následně mhl vyměnit za prpagační/dárkvé předměty. Mdul plánvač akcí, by měl rvněž uživatelům umžňvat nahrávání /sdílení ftgrafií, které vy přídili při návštěvě prjektu, účasti na akci apd., pět tedy s mžnstí sdílení na sc. sítích. MODUL Banner - uputávka na akce Úklem tht mdulu je především uputat uživatelsku pzrnst na marketingvé akce realizvané zadavatelem (RR Mravskslezsk). Frmu se však nejedná kalendářní výpis akcí 7

8 jak v předchzím mdulu, ale spíše bannervu reklamu (pzvánku, uputávku) s cílem upzrnění uživatele na dané marketingvé akce/kampaně. Typvě může jít například celreginální sutěže pr širku veřejnst, pzvánky na celreginální/místní eventvé aktivity, akce pr škly (např. Kabaret Evrpy), výstavy, knference (Evrpské příležitsti reginu) apd. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. MODUL Anketa/kvíz Jedná se mdul umžňující vytváření uživatelských anket neb kvízů. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. MODUL Sutěž a akce RR Mravskslezsk Jedná se klíčvý mdul, kdy se jedná především přádání n-line sutěží pr veřejnst s mžnstí vkládání uživatelských (autmaticky ptimalizvaných) ftgrafií, videí a textů s mžnstí sdílení přes sciální média, mžnsti elektrnickéh hlasvání (na základě uživatelské registrace) a následné mžnsti autmatizvanéh lsvání výherců sutěže. Inspiraci v tmt směru mhu pskytnut sučasné internetvé stránky nejkacka.eu, na kterých v rce v rce 2010 a aktuálně i v rce 2012 realizval zadavatel (RR Mravskslezsk) jednrázvu sutěž nejzajímavější prjekt pdpřený z ROP Mravskslezsk. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. Vzhledem k pžadvané vyské míře interaktivity webu s uživateli je žáducí prpjení se sciálními médii. Primárně se jedná Facebk (www.facebk.cm/nejkacka), Ggle+ (https://plus.ggle.cm/u/0/b/ / /psts) a Yutube (http://www.yutube.cm/user/nejkacka/vides), na kterých RR Mravskslezsk spravuje svůj prfil (page) resp. kanál. V rámci veřejné zakázky je čekáván kreativní přístup uchazeče. Uchazeč tak v rámci kreativníh přístupu (hdntící kritérium č. 3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ) zváží a navrhne další eventuální prpjení webu s gelkačními službami (např. Fursquare) především pak v rámci mdulů Sutěž a akce RR Mravskslezsk a Uživatelský plánvač akcí. Ve vztahu k výše definvaným pžadavkům na funkcinalitu webu, tj. jedntlivé mduly, se dvíjí i pžadavky na redakční a publikační systém (CMS). Ten musí plně reflektvat uchazečem navrhvané řešení internetvé prezentace a umžňvat jejich plnhdntnu správu v kntextu výše ppsaných funkcinalit. Pžadvané funkcinality a becné pžadavky na CMS jsu ppsány v následující kapitle 4. 8

9 4. Pžadvané funkcinality a specifikace redakčníh a publikačníh systému (CMS) Očekávanými přínsy nasazení redakčníh a publikačníh systému (CMS) je jednduchá, rychlá a řízená správa bsahu internetvé prezentace nejkacka.eu: - rychle a efektivně reagvat na ptřebu publikvat infrmace, - zpřístupnit návštěvníkům internetvé prezentace infrmace ve srzumitelné, přehledné a strukturvané pdbě, - vhdným způsbem přistupvat k cílvým skupinám (zejména z řad návštěvníků webu), - věnvat maximální prstr uživatelské přívětivsti a marketingvé stránce bsahu webu web vnímáme jak klíčvý nástrj pr pdpru širké infrmvansti veřejnsti investvaných prstředcích EU d reginu, - pskytnut pvěřeným pracvníkům (redaktrům, šéfredaktrům a administrátrům) jednduchý, ale výknný a intuitivně vladatelný nástrj pr správu internetvéh, intranetvéh bsahu bez ptřeby znalsti HTML kódu a prgramvání. Minimalizvat tak závislst přípravy a publikace infrmací na IT ddělení, - zpřístupnit ptřebné infrmace návštěvníkům webu a pracvníkům úřadu v nemezeném čase a s pdpru mderních mbilních technlgií. V rámci definvaných rlí v systému (redaktr, šéfredaktr, administrátr) musí být mžn flexibilně vytvářet a upravvat bsah jak internetvé prezentace, tak nastavení jedntlivých mdulů Systém správy bsahu (CMS) - vyská míra stability systému, - systém správy právnění práce a přístupu k článkům (vč. definice a mdifikace přístupvých právnění a přiřazvání kmpetencí pr jedntlivé části systému až na úrveň vládacích prvků jedntlivých mdulů), - registrace uživatelů s mžným pužitím existujících účtů na sciálních sítích (Facebk, Twitter, Linkedin a další), případně penid (Ggle, Yah účty apd.) s dalším mžným prvázáním na tyt sciální sítě, - zabezpečení prti neprávněnému přístupu d systému, - zabezpečení zálhvání veškerých dat internetvé prezentace a jejich případné bnvy, - prtklvání událstí, - lkalizvatelné uživatelské rzhraní primárně v češtině, - ddělená prezentační a bsahvá vrstva, - mžnst naplnění datvých zdrjů z mdulu administrace bez sučinnsti s implementátrem, - genervaný bsah webu by měl být v suladu s dpručeními W3C (validní výstup XHTML 1.0 případně HTML 5), - SEO ptimalizace, 9

10 - statistika návštěvnsti s mžnstí sledvat pčet zbrazení článků s mžnstí implementace Ggle Analytics, - tvrba anket (mžnst tvrby, publikace a archivace vč. dstupnsti výsledků i p jejich uknčení) a kvízů, - vlastní RSS pr vybrané části webu, - mdulárnst vzhledu stránek (tvrba a mdifikace šabln), - zajištění autmatické (např. plánvané) kntrly funkčnsti dkazů, a t jak z interních, tak z externích zdrjů, - mezení přístupu ke zveřejňvaným infrmacím puze pr vybrané návštěvníky prezentace, - ptimalizace prvzu všech sučástí ddávanéh systému dle vyhdncení zátěže v prvním půlrce stréh prvzu, - systém bannervé reklamy s mžnstí vkládat vlastní bannery, - autmaticky genervaná mapa webu, - editace bsahu článků bez znalsti HTML WYSIWYG editr, - pžadavky na WYSIWYG editr: standardní frmátvací funkce (dstavce, nrmální text, tučný, kurzíva), definvané nadpisy pmcí standardníh HTML, funkce Zpět a Vpřed při editaci článku, vkládání a úprava tabulek, vkládání a úprava dkazů na interní a externí URI, mžnst čištění textu (kódu) vkládanéh z MS Office, mžnst vlžení a mezené úpravy (řez, velikst, tčení, zarvnání a btékání textem) brázků (externích i vlastních z ftgalerie), mžnst vlžení videa d článku vč. přehrávače (externích i z vlastní videgalerie), - mžnst plánvanéh publikvání článku, akce, sutěže (dlžené publikvání, zviditelnění článku puze d určitéh data), - úprava přadí zbrazení článků na stránce, - sledvání histrie verzí článku s mžnstí návratu k předchzí verzi a případně zbrazení rzdílů, - vyhledávání (fulltextvé a dle parametrů), - řazení článků d kategrií, - blk pr sdílení článků na sciálních sítích, tlačítk líbí se mi, deslání dkazu em, ulžení d blíbených apd., - mžnst zbrazení suvisejících/pdbných článků, - mžnst ukládání subrů d dwnlad centra a jejich následné vkládání d článků ve frmě dkazů, - mžnst tisku infrmací případně jejich exprtu d PDF, - specializvané typy článků prjekt, akce, sutěž, aktualita s mžnstí definvat další vlastní typy. 10

11 4.2. Věrnstní prgram, sutěže, uživatelský plánvač akcí - kalendář akcí a událstí vč. mžnsti vytvářet akce a událsti registrvanými uživateli, - tvrba vlastníh plánu akcí z nabídky (Uživatelský plánvač akcí) s následnu mžnstí vytisknut, pslat em neb sdílet uživatelem vybrané akce sciální sítě, - mžnst editace a exprtu databázvých přehledů registrvaných uživatelů (např. v rámci sutěže), - upzrnění ( , sms) na začátek akce Prjekty - vlžení vybraných infrmací d předem definvaných plí článku vč. ppisu a statistických údajů prjektu a vizitky nsitele prjektu, - přiřazení ftgalerie k článku (autmatické zbrazení ftgrafií z knkrétní galerie u článku), - vlžení videa prjektu (externíh neb z vlastní videgalerie), - třídění prjektů d definvaných kategrií (viz scieknmické přínsy), - zbrazení pdbných prjektů, - výpis přádaných akcí suvisejících s prjektem, - mžnst zařazení prjektu d Plánvače výletu, - vlžení kmentáře k prjektu, - zbrazení pzice prjektu na mapě vč. GPS suřadnic, - zbrazení suvisejících dkazů k prjektu, - mžnst nahrát ftgrafii neb dkaz na vide (vlastní neb z jinéh serveru typu yutube, vime, stream apd.) k prjektu registrvaným uživatelem, - mžnst uspřádat akci k prjektu registrvaným uživatelem Ftgalerie - vlžení a správa ftgrafií v samstatných galeriích registrvanými uživateli (galerie redakce se slžkami k prjektům, becné atd.; galerie jedntlivých registrvaných uživatelů), - jednduché úpravy ftgrafií řez, změna veliksti, tčení vč. náhledu před/p aplikaci úprav, - práce s metadaty ftgrafie (imprt ppisu, názvu, umístění, data přízení atd. při imprtu ftgrafie z IPTC/EXIF dat ftgrafie), - mžnst vlžení vlastníh ppisu a názvu ftgrafie, - mžnst umístění ftgrafie na mapě, - mžnst přiřazení ftgrafie k prjektu, - ulžení všech ftgrafií (redakčních i uživatelských) na serveru s prezentací neb v datvém centru, - mžnst dávkvéh imprtu a úpravy ftgrafií. 11

12 4.5. Videgalerie - mžnst nahrávání vlastních videí d galerie (pr redaktry), - vlžení dplňkvých infrmací videu (název, ppis, autr, datum přízení, míst přízení, prvázání na suvisející prjekt), - ulžení vlastních videí na serveru s prezentací neb v datvém centru, - autmatické pužití vlastníh přehrávače při vlžení vlastníh videa d článku Věrnstní prgram uživatelský prfil - uživatelský prfil prpjitelný se sciálními sítěmi (vč. suhlasu se zpracváním sbních údajů při registraci), - mžnst vlžit prjekt neb uspřádat akci z uživatelskéh prfilu (bez nutnsti vstupu d administračníh rzhraní webu), - mžnst naplánvání výletu p prjektech dle vlastníh výběru s výstupem na brazvku a tisk: seznam prjektů se zvlenými infrmacemi, mapa s mžnstí naplánvat trasu (ve zvleném přadí prjektů) Další mduly - nline hlasvací mdul pr sutěž blíbensti prjektů, - kntaktní frmulář vč. antispamvéh řešení, - mžnst prvázání se sciálními sítěmi frmu publikvání nvinek a akcí, - mžnst autmatickéh jednrázvéh a vícenásbnéh vylsvání z uživatelů dle jejich účasti v knkrétní sutěž neb na knkrétní akci, hlasvání apd. 5. Pžadavky na buducí splupráci Předmět plnění tét veřejné zakázky má následující fáze: 5.1. Analýza sučasnéh stavu (implementační analýza) Vybraný ddavatel prvede analýzu sučasnéh stavu přípravných prcesů a dstupných datvých pdkladů k jedntlivým mdulům ze strany zadavatele. Rvněž prvede ddatečnu analýzu aktuálních ptřeb zadavatele vzhledem k čekávaným cílům prjektu a ve vztahu k připravvaným marketingvým aktivitám. Na základě takt prvedené analýzy a eventuálních ddatečných pžadavků ze strany zadavatele, prvede vybraný ddavatel eventuální dplnění neb krektury půvdně navrženéh kncepčníh řešení internetvé prezentace eventuálně i navrhvanéh webdesignvéh řešení. Analýza bude prvedena v takvém rzsahu, aby mhly být následně zahájeny samtné realizační krky (prgramátrské a grafické práce) k vytvření internetvé prezentace dle specifikace včetně nasazení redakčníh a publikačníh systému. 12

13 Analýza bude prvedena v takvém rzsahu, aby mhl být vypracván Prjekt pr nasazení internetvé prezentace a redakčníh a publikačníh systému (CMS) vč. předpkládanéh harmngramu prací, pdle kteréh bude dále prbíhat realizace prjektu Implementace vybranéh řešení Implementace prjektu bude prbíhat dle vypracvanéh Prjektu pr nasazení internetvé prezentace a CMS a harmngramu v něm bsaženém. Harmngram pak musí zhledňvat minimálně následující etapy: 1) etapu prvedení vstupní implementační analýzy 2) etapu realizace 3) etapu testvací fáze včetně eventuální fcus grup 4) etapu šklení CMS 5) etapu stréh nasazení internetvé prezentace Pkud t bude umžňvat technický stav prjektu, bude během implementace průběžně dplňván bsah webu zadavatelem. Implementační prces musí dále zajistit: - Šklení správců CMS v sídle zadavatele v ptřebném rzsahu. Vybraný ddavatel navrhne ve své nabídce rzsah nutný pr zvládnutí samstatné práce se systémem, - Šklení uživatelů systému CMS (redaktrů) v sídle zadavatele v ptřebném rzsahu. Vybraný ddavatel navrhne ve své nabídce rzsah nutný pr zvládnutí samstatné práce se systémem, - Během implementace se předpkládá testvací prvz CMS a mdulů ptřebných pr prjekt na vývjvém serveru ddavatele v rzsahu nejméně 14 dní před strým spuštěním prjektu. P dknčení testvací fáze a dplnění ptřebných dat d systému bude prjekt zveřejněn Technická pdpra prduktu Uchazeč se v nabídce zaváže vyknávat pr zadavatele metdicku a technicku pdpru, servis, ht-line a další frmy pdpry spčívající v perativním dstranění prblému, např. havárie, nefunkčnsti, částečné nefunkčnsti, a t frmu vzdálené správy neb sbně na místě u zadavatele neb jinu frmu dbrné pmci směřující k vysvětlení dbrných záležitstí a k dstranění prblému. Frmy pdpry musí být pskytvány nepřetržitě 5 dní v týdnu v dbě d 9.00 d hdin (5x7). Zadavatel pžaduje zahájit servisní zásah nejpzději d 4 hdin p nahlášení závady. Havarijní stavy, které brání v prvzu CMS, je nutné začít dstraňvat ihned p jejich nahlášení. Havarijní stavy musí být dstraněny nejpzději d jednh pracvníh dne d nahlášení. Kategrie vad: Vada kategrie A díl není pužitelné ve svých základních funkcích neb se vyskytuje funkční závada znemžňující činnst díla. Tent stav může hrzit běžný prvz prjektu, případně může způsbit větší finanční neb jiné škdy. 13

14 Ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději během čtyř hdin p nahlášení v pracvní dbě (tj. v dbě d 9:00 d 16:00), bude-li tat vada nahlášena mim pracvní dbu, pak d čtyř hdin d začátku pracvní dby v nejbližší pracvní den. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. Vada kategrie B funkčnst díla je ve svých funkcích degradvána tak, že tent stav mezuje běžný prvz prjektu. Ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději během jednh pracvníh dne p nahlášení. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. Vada kategrie C statní drbné vady, které nespadají d kategrií A a B ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději d pěti pracvních dnů d nahlášení. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. V celém průběhu plnění tét veřejné zakázky musí být vybraným uchazečem pskytván upgrade a update CMS, který zabezpečí chranu investice spčívající v rzvji řešení a jeh funkčnsti v návaznsti na měnící se pdmínky, např. legislativní změny, vývj peračníh systému (OS), vývj hardware (HW), pžadavky na redesign webvých prezentací atd. Ten musí být v plné míře zajištěn d rku Technická pdpra bude dále zahrnvat minimálně následující činnsti: a) prvádění změn v designu webvých prezentací (grafika, styly, frmuláře, vládací prvky, apd.), b) prvádění změn sftwarvéh prduktu vyplývající z technlgických změn (vyšší verze internetvých prhlížečů, apd.), c) ddávání vyšších verzí sftwarvéh prduktu. Pr telefnicku pdpru (ht-line): Zadavatelem je pžadván, aby veškeré pžadavky na technicku pdpru a hlášené vady byly centrálně evidvány, včetně ppisu průběhu dstraňvání vad a řešení pžadavků a aby byly zadavateli tyt infrmace dstupné prstřednictvím systému HelpDesk ddavatele (s mžnstí jejich nahlášení). Ddavatel musí umžnit zadavatelům persnifikvaný přístup d systému HelpDesk. Veškeré výše uvedené činnsti v bdě Technická pdpra prduktu, včetně cestvních nákladů (mim vad), budu vyknávány v rámci ceny technické pdpry. 6. Systém n-line marketingvé pdpry Účelem pžadvanéh návrhu systému n-line marketingvé pdpry ze strany uchazeče, je zajištění pvědmí cílvých skupin nvé internetvé prezentaci nejkacka.eu, zajištění ptimalizvaných pzic (SEO) ve vyhledávačích a dané míry uživatelské knverze. 14

15 Pžadvaný návrh strategie n-line marketingvé pdpry a kmunikačníh mixu (viz předmět veřejné zakázky), tak bude především bsahvat: základní vstupní analýzu sučasnéh resp. výchzíh stavu internetvé prezentace nejkacka.eu, tj. z phledu aktuální návštěvnsti, pzice ve vyhledávačích, uživatelské knverze apd., syntézu, tj. vyplývající klíčvá dpručení ve vztahu k realizaci n-line marketingvé pdpry, strategický návrh klíčvých n-line patření kmunikačníh (prpagačníh) mixu zahrnující knkrétní dpručené n-line nástrje a média (např. systém placených reklamních prkliků (PPC), systém zpětných dkazů, bannerů, SEO apd.), včetně návaznéh zdůvdnění jejich pužití ve vztahu k navrhvané strategii a cílvým skupinám uživatelů, včetně uvedení jejich rzsahu a četnsti pužití (frekvence pakvání). Cíle, které si klade n-line marketingvá pdpra dsáhnut jsu následující: 1) zvýšení návštěvnsti internetvých stránek z výchzí hdnty (viz základní vstupní analýza sučasnéh stavu) 10% a udržení návštěvnsti v definvaném bdbí 6 měsíců, 2) zajištění pzice ve vyhledávačích-výskyt ve výsledcích vyhledávání na první straně při pužití následujících klíčvých slv: Evrpská unie, Mravskslezský kraj, evrpské prjekty v Mravskslezském kraji, evrpské prjekty, nejkacka, sutěž nejkacka, sutěž evrpských prjektů, 3) 10% míra knverze v kntextu návštěvy na akci tj. např. vlžení uživatelskéh příspěvkukmentáře, vlžení ftgrafie prjektu, vlžení videa, like, pužití aplikace např. naplánvání výletu p prjektech apd. 15

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY

INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY INFORMACE A TIPY PRO OBCHODNÍKY Tent manuál shrnuje základní infrmace třináctém rčníku cenění MasterCard Obchdník rku a přináší něklik tipů pr bchdníky, jak pdpřit hlasvání veřejnsti a získat vítězství

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA

BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA BEZPEČNOST ÚDRŽBA ELEKTŘINA 1. téma: Bezpečnst práce při údržbě a pravárenství 2. téma: Bezpečná práce s elektrickým zařízením Výtvarná sutěž pr žáky základních škl a nižších stupňů víceletých gymnázií

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více