Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory"

Transkript

1 Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry

2 Obsah 1. Úvd Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu Cílvé skupiny Kmunikační bsah webu a marketingvé ptřeby zadavatele Uživatelské mduly a čekávané funkcinality internetvé prezentace nejkacka.eu Pžadvané funkcinality a specifikace redakčníh a publikačníh systému (CMS) Systém správy bsahu (CMS) Věrnstní prgram, sutěže, uživatelský plánvač akcí Prjekty Ftgalerie Videgalerie Věrnstní prgram uživatelský prfil Další mduly Pžadavky na buducí splupráci Analýza sučasnéh stavu (implementační analýza) Implementace vybranéh řešení Technická pdpra prduktu Systém n-line marketingvé pdpry

3 1. Úvd Předkládávaný Klientský brief shrnuje klíčvé technick-funkční pžadavky a marketingvé ptřeby zadavatele ve vztahu k internetvé prezentaci nejkacka.eu a navazující n-line marketingvé pdpře, která zajistí základní pvědmí cílvých skupin nvě spuštěné internetvé prezentaci nejkacka.eu. Jak samtná internetvá prezentace nejkacka.eu tak i navazující n-line marketingvá pdpra jsu sučástí širší kmunikační kampaně Reginální rady Mravskslezsk, infrmující dané cílvé skupiny (širku veřejnst a média) dsažených výsledcích evrpských investic v Mravskslezském kraji prstřednictvím Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk. 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu Primárním cílem připravvané internetvé prezentace nejkacka.eu je infrmvání cílvých skupin (širká veřejnst a média*) výsledcích evrpských investic v Mravskslezském kraji, a t prstřednictvím úspěšně realizvaných prjektů splufinancvaných z evrpských prstředků prstřednictvím Reginálníh peračníh prgramu Mravskslezsk (dále jen ROP MS). Sekundárním cílem prjektu internetvé prezentace nejkacka.eu je interaktivní zapjení cílvých skupin uživatelů d prpagačníh a infrmačníh dění resp. aktivit klem prjektů splufinancvaných z ROP MS. Vzhledem k prezentvané prblematice evrpských fndů resp. evrpských investic v Mravskslezském kraji, musí internetvá prezentace splňvat pdmínku bsahvé a infrmační serióznsti. Sučasně však musí půsbit dstatečně atraktivně, zábavně a dynamicky, tzn. že by krmě standardních prezentačních funkcí měla umět nabídnut interaktivní a zábavní funkce pdprující lajalitu uživatelů a vyvlávající důvd k pakvaným návštěvám uživatelů jedná se tak např. funkce přádání internetvých sutěží pr veřejnst s mžnstí vkládání uživatelských (autmaticky ptimalizvaných) ftgrafií, videí a textů, s mžnstí sdílení přes sciální média, mžnstí hlasvání (na základě uživatelské registrace) a mžnstí lsvání výherců sutěže, neb kalendář akcí v pdbě prgramvých pzvánek na eventvé akce suvisející se slavnstním tevřením/zahájením prvzu danéh prjektu splufinancvanéh z ROP Mravskslezsk s návaznu mžnstí uživatelskéh plánvání akcí apd. Hlavní marketingvé (strategické) cíle, kterých má být dsažen p úspěšném nasazení internetvé prezentace nejkacka.eu, jsu: atraktivní, uživatelsky přívětivá webvá prezentace, infrmující dané cílvé skupiny prstřednictvím mderní dynamické, interaktivní prezentace výsledcích evrpských investic v Mravskslezsku a jejich přínsech pr cílvé skupiny uživatelů tj. především širku veřejnst (hvříme tzv. scieknmických přínsech prjektů), *dále jen cílvé skupiny neb uživatelé 3

4 webvá prezentace nabízející kmplexní, jednduchý a srzumitelný přehled investvaných prstředcích EU v Mravskslezském kraji a realizvaných prjektech (ftgalerie, videspty, infrmační texty) s mžnstí sdílení na sciálních médiích, webvá prezentace s vysku míru knverze, pskytující uživatelům krmě samtných infrmací, ftgrafií a videí také interaktivní a zábavní funkce. Díky zábavní slžce pskytuje webvá prezentace důvd k pakvaným návštěvám webu a psiluje uživatelsku lajalitu. Sučasně jde vytvření asciace dzvím se zde infrmace prjektech financvaných v Mravskslezském kraji z prstředků EU a ještě se tu mhu pbavit, zasutěžit si a něc vyhrát Cílvé skupiny Obsah internetvé prezentace nejkacka.eu se primárně zaměřuje na cílvé skupiny: širká veřejnst Mravskslezskéh kraje uživatelé prjektů dle jejich zaměření média (jak klíčví vlivňvatelé veřejnéh mínění) 2.2. Kmunikační bsah webu a marketingvé ptřeby zadavatele Návrh kncepčníh řešení, kreativnst a invativnst internetvé prezentace je sučástí předmětu vyhlašvané veřejné zakázky kncepčně-kreativníh řešení internetvé prezentace nejkacka.eu a její návazné technické realizace a správy a tvří i jedn z klíčvých hdntících kritérií (hdntící kritérium č.3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ). Kapitla 2.2 Kmunikační bsah internetvé prezentace a marketingvé ptřeby zadavatele, blíže specifikuje marketingvý záměr, resp. marketingvé ptřeby a čekávání zadavatele ve vztahu k internetvé prezentaci nejkacka.eu. Kncepčně-kreativní návrh předlžený uchazečem v rámci veřejné zakázky, by tak měl v rámci naplnění hdntícíh kritéria Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS tyt marketingvé ptřeby zadavatele reflektvat, nicméně zvlená kncepce, invativnst a kreativní řešení, webdesign jsu plně v režimu uchazeče, přičemž celkvé řešení internetvé prezentace je dále vlivněn pžadavky zadavatele na jedntlivé funkcinality webu a pžadavky na redakční a publikační systém (CMS) viz následující kapitly a také pžadavky na pvinné grafické prvky - viz také FTP server Zadavatele (http://www.rr-mravskslezsk.cz/ext/ftp/vz_nejkacka_data.zip). a) Hlavní kmunikační bsah Hlavní kmunikační bsah (kmunikační sdělení) webu by měl být pstaven na ft/vide image prezentaci dsažených výsledků ROP Mravskslezsk prstřednictvím úspěšně realizvaných prjektů. Úvdní prezentační sekvence webu tak může využívat ftgrafie neb videspty (eventuálně jejich kmbinaci) z vybraných prjektů splufinancvaných z ROP Mravskslezsk, neb celých skupin prjektů se stejným tematickým zaměřením (např. dprava, cestvní ruch, vzdělávání apd.) v kmbinaci s interaktivním bannerem bsahující infrmačně-reklamní sdělení 4

5 celsplečenském přínsu 1 dané skupiny prjektů, dále dplněnu krátku textvu antaci k aktuálně zbrazenému prjektu. Vnímání celsplečenských přínsů, které lze číselně kvantifikvat, uveďme na příkladu prjektů spčívajících v investicích d dpravní infrastruktury (výstavby silnic), kdy celsplečenským přínsem tht typu prjektů je zajištění vyšší míry bezpečnsti v dpravě (tj. bezpečnější dprava) a prkazatelná úspra času. Je tak zřejmé, že záměrem zadavatele je v rámci kmunikvaných celsplečenských přínsů prjektů využít i emčníh zaujetí pr slvení cílvých skupin. Prstřednictvím emční slžky má být dsažen prvtníh zaujetí uživatele (příjemce sdělení) a jeh následnéh nasměrvání k dalším krkům, tj. prhlídce dalších úspěšných prjektů, k účasti na dprvdných akcích u prjektů, kampaních, v sutěžích apd. s cílem zajistit maximální míru uživatelské knverze. Důraz na kmunikaci celsplečenských přínsů prjektů, pstavený na emcinální slžce je dán dluhdbu snahu zadavatele větší přiblížení bezprstředních přínsů daných prjektů knkrétnímu uživateli a jeh klí. Klíčvé celsplečenské přínsy, které zadavatel hdlá tímt způsbem kmunikvat (prezentvat) jsu především* : zlepšení dstupnsti (úspra času) hdin uspřených při cestvání sciální integrace znevýhdněných sb/ šancí pr kvalitní živt rzvj cestvníh ruchu nvých turistických zážitků a pznatků zvýšení kmfrtu cestujících v dpravě kmfrtnějších cest prstředky hrmadné dpravy výstavba cyklstezek nvých cyklistických zážitků zlepšení stavu škl a šklských zařízení důvdů navíc, prč se těšit d škl zlepšení stavu infrastruktury pr sprt a vlný čas sprtvních zážitků * hdnty výše uvedených celsplečenských přínsů jsu dynamické hdnty a budu pr bezprstřední realizaci internetvé prezentace aktualizvány. Z tét charakteristiky (dynamické hdnty) plyne i pžadavek ve vztahu k CMS, který musí umžňvat perativní změnu těcht hdnt. V návaznsti na prvtní zaujetí využívající emcinální rviny celsplečenskéh přínsu jedntlivých prjektů (viz princip ppsaný výše), je v další fázi nutné uživateli nabídnut knkrétní a detailnější infrmace k jedntlivým prjektům splufinancvaným z ROP Mravskslezsk. V rámci detailnějšíh ppisu prjektů se tak jedná např. ppis a využití/přínsu prjektu, infrmace výši pskytnuté dtace, nsiteli prjektu, může zde být prezentvaný i samtný příběh nsitele prjektu (tj. kladné zkušensti příjemce/nsitele prjektu z bdbí realizace/prvzu prjektu) neb uživatele prjektu, ftgalerie 2 prjektu, PR článek k danému prjektu, mžnst přehrávání videsptu k danému prjektu až p mžnst zbrazení prjektu na internetvé mapě (Ggle maps, Seznam mapy apd.). 1 Definice pjmu splečenský příns prjektu jedná se celsplečenské přínsy, které lze číselně pr každý prjekt samstatně kvantifikvat, vzniklé investicemi d infrastruktury a vybavení v různých blastech, např. přínsy investic d dpravy (výstavby silnic) je bezpečnější dprava a úspra času apd., klíčvým marketingvým sdělením pak pčet uspřených hdin času. 2 Pr účely veřejné zakázky využije uchazeč prjektvé ftgrafie/videspt, které jsu k dispzici ke stažení na FTP serveru zadavatele. V rámci následné realizace díla webvé prezentace nejkacka.eu, bdrží vybraný ddavatel veškerý audivizuální materiál (ftgrafie, videspty ad.) v ptřebné kvalitě a rzlišení d zadavatele. Veškeré ftgrafie a videspty (tj. jejich 5

6 b) Věrnstní prgram a zábava (vázán na uživatelský prfil-uživatelsku registraci) Klíčvu sučástí věrnstně zábavní sekce webu by měly být n-line sutěže pr veřejnst s mžnstí uživatelskéh vkládání (na základě registrace) sutěžních ftgrafií/videí, s následnu mžnstí hlasvání a generickéh lsvání výherců atd. Další ze sučástí zábavní části internetvé prezentace je kalendář akcí dplněný mdulem s uživatelským plánvačem akcí navazujících bezprstředně na prezentvané prjekty resp. na akce přádané v rámci jejich slavnstníh tevření/ zahájení prvzu. Detailní specifikaci uživatelských mdulů shrnuje následující kapitla 3. c) Standardní prezentační bsah V rámci standardníh prezentačníh bsahu webu se jedná plžky jak je nás, kntakty apd. 3. Uživatelské mduly a čekávané funkcinality internetvé prezentace nejkacka.eu V kntextu s výše definvanými marketingvými ptřebami zadavatele bsahuje následující kapitla ppis předpkládaných mdulů a funkcinalit, které drážejí výše uvedené marketingvé ptřeby a čekávání za strany zadavatele. Níže uvedená (navrhvaná) struktura, názvy mdulů, funkcinality jedntlivých mdulů atd., však není pr uchazeče veřejnu zakázku nijak závazná a má mít především inspirativní charakter ve vztahu k definvaným ptřebám zadavatele. V rámci veřejné zakázky hdncenéh kncepčně-kreativníh návrhu (hdntící kritérium č. 3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ) bude napak hdncena vlastní invence a další kreativní rzšíření a ptimalizace funkcinalit webu a jedntlivých mdulů kntextu definvaných marketingvých ptřeb zadavatele. Celkvé kncepčně-kreativní řešení internetvé prezentace je dále vlivněn pžadavky zadavatele na jedntlivé funkcinality webu a pžadavky na redakční a publikační systém (CMS), viz následující kapitly. Vzhledem ke stále se zvyšujícími pčtu uživatelů mbilních zařízení a mbilních aplikací, čekává zadavatel v rámci navrhvanéh řešení internetvé prezentace nejkacka.eu i ptimalizaci pr mbilní zařízení. Zadavatelem čekávané funkcinality a přepkládané mduly internetvé prezentace nejkacka.eu: Úvdní prezentace úspěšných prjektů - sekvenční/dynamická prezentace využívající ftgrafie a krátké videspty (stpáž 30s) z realizvaných prjektů ROP Mravskslezsk, systém reklamních bannerů s dpvídajícími scieknmickými přínsy s uživatelsku mžnstí interaktivníh prkliku k dalším infrmacím prjektu, představuje základní prstředí (hme page) prezentace. přízení a úprava), které se bjevují v textu VZ vkládaných/přehrávaných videspetech a ftgrafiích, si zajišťuje RR Mravskslezsk a nejsu tak předmětem tét veřejné zakázky. 6

7 Na sekundární úrvni mžnst zbrazení skupiny prjektů splňující výběrvé (skupinvé) kriterium ( filtr ) např. dle uživatelem zvlenéh scieknmickéh přínsu, který funguje jak aktivní headline v rámci vstupní image prezentace úspěšných prjektů. Detailní infrmace prjektu - zbrazení detailních infrmací daném prjektu, využití/příns prjektu, infrmace výši pskytnuté dtace, kd je nsitelem prjektu, může zde být prezentvaný i samtný příběh nsitele prjektu (tj. krátká textvá infrmace dplněná např. persnální ftgrafií příjemce, který zde sbně prezentuje kladnu zkušenst z realizace/prvzu prjektu), nechybí mžnst uživatelskéh prhlížení plnhdntné ftgalerie prjektu, mžnst přehrávání 1 až 3 videsptů k danému prjektu apd. MODUL Kalendář akcí spjených s tevřením prjektů Kalendář kmbinvaný s přehledem (výpisem) eventvých akcí, sutěží apd., slavnstních tevření/zprvznění prjektů, vázaných k jedntlivým prjektům a přádaných příjemci dtace, resp. nsiteli prjektu (může se jednat např. uputávku na cyklzávd na nvě vybudvané cyklstezce financvané z ROP Mravskslezsk, pzvánku na závd na běžkách na nvě zbudvané běžkařské Beskydské magistrále, pzvání na slavnstní tevření zreknstruvané šklky spjené se zábavným prgramem pr veřejnst apd.). Uživatelé by tak prstřednictvím tht kalendářníh mdulu s přehledem akcí měli získat infrmace typu kdy, kde, c. Další uživatelské rzšíření může představvat např. funkcinalita v pdbě uživatelskéh plánvače akcí, pmcí kteréh si uživatelé budu mci v rámci svéh uživatelskéh prfilu přidávat jedntlivé akce (frma nákupníh kšíku), kterých by se rád zúčastnil včetně např. mžnsti autmatickéh připmenutí akce před termínem (frmu autmaticky genervanéh u apd.), mžnsti tisku tht sbníh plánu akcí, mžnsti zaslání vé pzvánky přátelům, mžnsti sdílení akce na sciálních sítích apd. Vkládání a správu dat realizuje RR Mravskslezsk. MODUL Uživatelský plánvač akcí Umžňuje uživateli p předchzí registraci vytvářet (skládat) v rámci svéh uživatelskéh prfilu prgram, který prjekt(-y) chce vidět (navštívit), které akce neb sutěže z nabídky se chce zúčastnit apd. Takt sestavený prgram si pak bude mci sdílet na sciálních sítích, vytisknut, ulžit neb pslat svým přátelům em jak elektrnicku pzvánku apd. Zajímavu alternativu by mhl pskytnut také mapvé prpjení místa dané akce, míst realizace prjektu s internetvými mapvými pdklady, neb prpjení s gelkačními službami (Fursquare, Ggle places apd.), kdy by uživatel za jedntlivá checknutí z danéh místa (akce, prjekt) získával bdy, které by si následně mhl vyměnit za prpagační/dárkvé předměty. Mdul plánvač akcí, by měl rvněž uživatelům umžňvat nahrávání /sdílení ftgrafií, které vy přídili při návštěvě prjektu, účasti na akci apd., pět tedy s mžnstí sdílení na sc. sítích. MODUL Banner - uputávka na akce Úklem tht mdulu je především uputat uživatelsku pzrnst na marketingvé akce realizvané zadavatelem (RR Mravskslezsk). Frmu se však nejedná kalendářní výpis akcí 7

8 jak v předchzím mdulu, ale spíše bannervu reklamu (pzvánku, uputávku) s cílem upzrnění uživatele na dané marketingvé akce/kampaně. Typvě může jít například celreginální sutěže pr širku veřejnst, pzvánky na celreginální/místní eventvé aktivity, akce pr škly (např. Kabaret Evrpy), výstavy, knference (Evrpské příležitsti reginu) apd. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. MODUL Anketa/kvíz Jedná se mdul umžňující vytváření uživatelských anket neb kvízů. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. MODUL Sutěž a akce RR Mravskslezsk Jedná se klíčvý mdul, kdy se jedná především přádání n-line sutěží pr veřejnst s mžnstí vkládání uživatelských (autmaticky ptimalizvaných) ftgrafií, videí a textů s mžnstí sdílení přes sciální média, mžnsti elektrnickéh hlasvání (na základě uživatelské registrace) a následné mžnsti autmatizvanéh lsvání výherců sutěže. Inspiraci v tmt směru mhu pskytnut sučasné internetvé stránky nejkacka.eu, na kterých v rce v rce 2010 a aktuálně i v rce 2012 realizval zadavatel (RR Mravskslezsk) jednrázvu sutěž nejzajímavější prjekt pdpřený z ROP Mravskslezsk. Vkládání a správu dat realizuje i v tmt případě RR Mravskslezsk. Vzhledem k pžadvané vyské míře interaktivity webu s uživateli je žáducí prpjení se sciálními médii. Primárně se jedná Facebk (www.facebk.cm/nejkacka), Ggle+ (https://plus.ggle.cm/u/0/b/ / /psts) a Yutube (http://www.yutube.cm/user/nejkacka/vides), na kterých RR Mravskslezsk spravuje svůj prfil (page) resp. kanál. V rámci veřejné zakázky je čekáván kreativní přístup uchazeče. Uchazeč tak v rámci kreativníh přístupu (hdntící kritérium č. 3 Úrveň navrženéh řešení internetvé prezentace a CMS ) zváží a navrhne další eventuální prpjení webu s gelkačními službami (např. Fursquare) především pak v rámci mdulů Sutěž a akce RR Mravskslezsk a Uživatelský plánvač akcí. Ve vztahu k výše definvaným pžadavkům na funkcinalitu webu, tj. jedntlivé mduly, se dvíjí i pžadavky na redakční a publikační systém (CMS). Ten musí plně reflektvat uchazečem navrhvané řešení internetvé prezentace a umžňvat jejich plnhdntnu správu v kntextu výše ppsaných funkcinalit. Pžadvané funkcinality a becné pžadavky na CMS jsu ppsány v následující kapitle 4. 8

9 4. Pžadvané funkcinality a specifikace redakčníh a publikačníh systému (CMS) Očekávanými přínsy nasazení redakčníh a publikačníh systému (CMS) je jednduchá, rychlá a řízená správa bsahu internetvé prezentace nejkacka.eu: - rychle a efektivně reagvat na ptřebu publikvat infrmace, - zpřístupnit návštěvníkům internetvé prezentace infrmace ve srzumitelné, přehledné a strukturvané pdbě, - vhdným způsbem přistupvat k cílvým skupinám (zejména z řad návštěvníků webu), - věnvat maximální prstr uživatelské přívětivsti a marketingvé stránce bsahu webu web vnímáme jak klíčvý nástrj pr pdpru širké infrmvansti veřejnsti investvaných prstředcích EU d reginu, - pskytnut pvěřeným pracvníkům (redaktrům, šéfredaktrům a administrátrům) jednduchý, ale výknný a intuitivně vladatelný nástrj pr správu internetvéh, intranetvéh bsahu bez ptřeby znalsti HTML kódu a prgramvání. Minimalizvat tak závislst přípravy a publikace infrmací na IT ddělení, - zpřístupnit ptřebné infrmace návštěvníkům webu a pracvníkům úřadu v nemezeném čase a s pdpru mderních mbilních technlgií. V rámci definvaných rlí v systému (redaktr, šéfredaktr, administrátr) musí být mžn flexibilně vytvářet a upravvat bsah jak internetvé prezentace, tak nastavení jedntlivých mdulů Systém správy bsahu (CMS) - vyská míra stability systému, - systém správy právnění práce a přístupu k článkům (vč. definice a mdifikace přístupvých právnění a přiřazvání kmpetencí pr jedntlivé části systému až na úrveň vládacích prvků jedntlivých mdulů), - registrace uživatelů s mžným pužitím existujících účtů na sciálních sítích (Facebk, Twitter, Linkedin a další), případně penid (Ggle, Yah účty apd.) s dalším mžným prvázáním na tyt sciální sítě, - zabezpečení prti neprávněnému přístupu d systému, - zabezpečení zálhvání veškerých dat internetvé prezentace a jejich případné bnvy, - prtklvání událstí, - lkalizvatelné uživatelské rzhraní primárně v češtině, - ddělená prezentační a bsahvá vrstva, - mžnst naplnění datvých zdrjů z mdulu administrace bez sučinnsti s implementátrem, - genervaný bsah webu by měl být v suladu s dpručeními W3C (validní výstup XHTML 1.0 případně HTML 5), - SEO ptimalizace, 9

10 - statistika návštěvnsti s mžnstí sledvat pčet zbrazení článků s mžnstí implementace Ggle Analytics, - tvrba anket (mžnst tvrby, publikace a archivace vč. dstupnsti výsledků i p jejich uknčení) a kvízů, - vlastní RSS pr vybrané části webu, - mdulárnst vzhledu stránek (tvrba a mdifikace šabln), - zajištění autmatické (např. plánvané) kntrly funkčnsti dkazů, a t jak z interních, tak z externích zdrjů, - mezení přístupu ke zveřejňvaným infrmacím puze pr vybrané návštěvníky prezentace, - ptimalizace prvzu všech sučástí ddávanéh systému dle vyhdncení zátěže v prvním půlrce stréh prvzu, - systém bannervé reklamy s mžnstí vkládat vlastní bannery, - autmaticky genervaná mapa webu, - editace bsahu článků bez znalsti HTML WYSIWYG editr, - pžadavky na WYSIWYG editr: standardní frmátvací funkce (dstavce, nrmální text, tučný, kurzíva), definvané nadpisy pmcí standardníh HTML, funkce Zpět a Vpřed při editaci článku, vkládání a úprava tabulek, vkládání a úprava dkazů na interní a externí URI, mžnst čištění textu (kódu) vkládanéh z MS Office, mžnst vlžení a mezené úpravy (řez, velikst, tčení, zarvnání a btékání textem) brázků (externích i vlastních z ftgalerie), mžnst vlžení videa d článku vč. přehrávače (externích i z vlastní videgalerie), - mžnst plánvanéh publikvání článku, akce, sutěže (dlžené publikvání, zviditelnění článku puze d určitéh data), - úprava přadí zbrazení článků na stránce, - sledvání histrie verzí článku s mžnstí návratu k předchzí verzi a případně zbrazení rzdílů, - vyhledávání (fulltextvé a dle parametrů), - řazení článků d kategrií, - blk pr sdílení článků na sciálních sítích, tlačítk líbí se mi, deslání dkazu em, ulžení d blíbených apd., - mžnst zbrazení suvisejících/pdbných článků, - mžnst ukládání subrů d dwnlad centra a jejich následné vkládání d článků ve frmě dkazů, - mžnst tisku infrmací případně jejich exprtu d PDF, - specializvané typy článků prjekt, akce, sutěž, aktualita s mžnstí definvat další vlastní typy. 10

11 4.2. Věrnstní prgram, sutěže, uživatelský plánvač akcí - kalendář akcí a událstí vč. mžnsti vytvářet akce a událsti registrvanými uživateli, - tvrba vlastníh plánu akcí z nabídky (Uživatelský plánvač akcí) s následnu mžnstí vytisknut, pslat em neb sdílet uživatelem vybrané akce sciální sítě, - mžnst editace a exprtu databázvých přehledů registrvaných uživatelů (např. v rámci sutěže), - upzrnění ( , sms) na začátek akce Prjekty - vlžení vybraných infrmací d předem definvaných plí článku vč. ppisu a statistických údajů prjektu a vizitky nsitele prjektu, - přiřazení ftgalerie k článku (autmatické zbrazení ftgrafií z knkrétní galerie u článku), - vlžení videa prjektu (externíh neb z vlastní videgalerie), - třídění prjektů d definvaných kategrií (viz scieknmické přínsy), - zbrazení pdbných prjektů, - výpis přádaných akcí suvisejících s prjektem, - mžnst zařazení prjektu d Plánvače výletu, - vlžení kmentáře k prjektu, - zbrazení pzice prjektu na mapě vč. GPS suřadnic, - zbrazení suvisejících dkazů k prjektu, - mžnst nahrát ftgrafii neb dkaz na vide (vlastní neb z jinéh serveru typu yutube, vime, stream apd.) k prjektu registrvaným uživatelem, - mžnst uspřádat akci k prjektu registrvaným uživatelem Ftgalerie - vlžení a správa ftgrafií v samstatných galeriích registrvanými uživateli (galerie redakce se slžkami k prjektům, becné atd.; galerie jedntlivých registrvaných uživatelů), - jednduché úpravy ftgrafií řez, změna veliksti, tčení vč. náhledu před/p aplikaci úprav, - práce s metadaty ftgrafie (imprt ppisu, názvu, umístění, data přízení atd. při imprtu ftgrafie z IPTC/EXIF dat ftgrafie), - mžnst vlžení vlastníh ppisu a názvu ftgrafie, - mžnst umístění ftgrafie na mapě, - mžnst přiřazení ftgrafie k prjektu, - ulžení všech ftgrafií (redakčních i uživatelských) na serveru s prezentací neb v datvém centru, - mžnst dávkvéh imprtu a úpravy ftgrafií. 11

12 4.5. Videgalerie - mžnst nahrávání vlastních videí d galerie (pr redaktry), - vlžení dplňkvých infrmací videu (název, ppis, autr, datum přízení, míst přízení, prvázání na suvisející prjekt), - ulžení vlastních videí na serveru s prezentací neb v datvém centru, - autmatické pužití vlastníh přehrávače při vlžení vlastníh videa d článku Věrnstní prgram uživatelský prfil - uživatelský prfil prpjitelný se sciálními sítěmi (vč. suhlasu se zpracváním sbních údajů při registraci), - mžnst vlžit prjekt neb uspřádat akci z uživatelskéh prfilu (bez nutnsti vstupu d administračníh rzhraní webu), - mžnst naplánvání výletu p prjektech dle vlastníh výběru s výstupem na brazvku a tisk: seznam prjektů se zvlenými infrmacemi, mapa s mžnstí naplánvat trasu (ve zvleném přadí prjektů) Další mduly - nline hlasvací mdul pr sutěž blíbensti prjektů, - kntaktní frmulář vč. antispamvéh řešení, - mžnst prvázání se sciálními sítěmi frmu publikvání nvinek a akcí, - mžnst autmatickéh jednrázvéh a vícenásbnéh vylsvání z uživatelů dle jejich účasti v knkrétní sutěž neb na knkrétní akci, hlasvání apd. 5. Pžadavky na buducí splupráci Předmět plnění tét veřejné zakázky má následující fáze: 5.1. Analýza sučasnéh stavu (implementační analýza) Vybraný ddavatel prvede analýzu sučasnéh stavu přípravných prcesů a dstupných datvých pdkladů k jedntlivým mdulům ze strany zadavatele. Rvněž prvede ddatečnu analýzu aktuálních ptřeb zadavatele vzhledem k čekávaným cílům prjektu a ve vztahu k připravvaným marketingvým aktivitám. Na základě takt prvedené analýzy a eventuálních ddatečných pžadavků ze strany zadavatele, prvede vybraný ddavatel eventuální dplnění neb krektury půvdně navrženéh kncepčníh řešení internetvé prezentace eventuálně i navrhvanéh webdesignvéh řešení. Analýza bude prvedena v takvém rzsahu, aby mhly být následně zahájeny samtné realizační krky (prgramátrské a grafické práce) k vytvření internetvé prezentace dle specifikace včetně nasazení redakčníh a publikačníh systému. 12

13 Analýza bude prvedena v takvém rzsahu, aby mhl být vypracván Prjekt pr nasazení internetvé prezentace a redakčníh a publikačníh systému (CMS) vč. předpkládanéh harmngramu prací, pdle kteréh bude dále prbíhat realizace prjektu Implementace vybranéh řešení Implementace prjektu bude prbíhat dle vypracvanéh Prjektu pr nasazení internetvé prezentace a CMS a harmngramu v něm bsaženém. Harmngram pak musí zhledňvat minimálně následující etapy: 1) etapu prvedení vstupní implementační analýzy 2) etapu realizace 3) etapu testvací fáze včetně eventuální fcus grup 4) etapu šklení CMS 5) etapu stréh nasazení internetvé prezentace Pkud t bude umžňvat technický stav prjektu, bude během implementace průběžně dplňván bsah webu zadavatelem. Implementační prces musí dále zajistit: - Šklení správců CMS v sídle zadavatele v ptřebném rzsahu. Vybraný ddavatel navrhne ve své nabídce rzsah nutný pr zvládnutí samstatné práce se systémem, - Šklení uživatelů systému CMS (redaktrů) v sídle zadavatele v ptřebném rzsahu. Vybraný ddavatel navrhne ve své nabídce rzsah nutný pr zvládnutí samstatné práce se systémem, - Během implementace se předpkládá testvací prvz CMS a mdulů ptřebných pr prjekt na vývjvém serveru ddavatele v rzsahu nejméně 14 dní před strým spuštěním prjektu. P dknčení testvací fáze a dplnění ptřebných dat d systému bude prjekt zveřejněn Technická pdpra prduktu Uchazeč se v nabídce zaváže vyknávat pr zadavatele metdicku a technicku pdpru, servis, ht-line a další frmy pdpry spčívající v perativním dstranění prblému, např. havárie, nefunkčnsti, částečné nefunkčnsti, a t frmu vzdálené správy neb sbně na místě u zadavatele neb jinu frmu dbrné pmci směřující k vysvětlení dbrných záležitstí a k dstranění prblému. Frmy pdpry musí být pskytvány nepřetržitě 5 dní v týdnu v dbě d 9.00 d hdin (5x7). Zadavatel pžaduje zahájit servisní zásah nejpzději d 4 hdin p nahlášení závady. Havarijní stavy, které brání v prvzu CMS, je nutné začít dstraňvat ihned p jejich nahlášení. Havarijní stavy musí být dstraněny nejpzději d jednh pracvníh dne d nahlášení. Kategrie vad: Vada kategrie A díl není pužitelné ve svých základních funkcích neb se vyskytuje funkční závada znemžňující činnst díla. Tent stav může hrzit běžný prvz prjektu, případně může způsbit větší finanční neb jiné škdy. 13

14 Ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději během čtyř hdin p nahlášení v pracvní dbě (tj. v dbě d 9:00 d 16:00), bude-li tat vada nahlášena mim pracvní dbu, pak d čtyř hdin d začátku pracvní dby v nejbližší pracvní den. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. Vada kategrie B funkčnst díla je ve svých funkcích degradvána tak, že tent stav mezuje běžný prvz prjektu. Ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději během jednh pracvníh dne p nahlášení. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. Vada kategrie C statní drbné vady, které nespadají d kategrií A a B ddavatel je pvinen zahájit práce na dstranění vady nejpzději d pěti pracvních dnů d nahlášení. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst zadavatele. V celém průběhu plnění tét veřejné zakázky musí být vybraným uchazečem pskytván upgrade a update CMS, který zabezpečí chranu investice spčívající v rzvji řešení a jeh funkčnsti v návaznsti na měnící se pdmínky, např. legislativní změny, vývj peračníh systému (OS), vývj hardware (HW), pžadavky na redesign webvých prezentací atd. Ten musí být v plné míře zajištěn d rku Technická pdpra bude dále zahrnvat minimálně následující činnsti: a) prvádění změn v designu webvých prezentací (grafika, styly, frmuláře, vládací prvky, apd.), b) prvádění změn sftwarvéh prduktu vyplývající z technlgických změn (vyšší verze internetvých prhlížečů, apd.), c) ddávání vyšších verzí sftwarvéh prduktu. Pr telefnicku pdpru (ht-line): Zadavatelem je pžadván, aby veškeré pžadavky na technicku pdpru a hlášené vady byly centrálně evidvány, včetně ppisu průběhu dstraňvání vad a řešení pžadavků a aby byly zadavateli tyt infrmace dstupné prstřednictvím systému HelpDesk ddavatele (s mžnstí jejich nahlášení). Ddavatel musí umžnit zadavatelům persnifikvaný přístup d systému HelpDesk. Veškeré výše uvedené činnsti v bdě Technická pdpra prduktu, včetně cestvních nákladů (mim vad), budu vyknávány v rámci ceny technické pdpry. 6. Systém n-line marketingvé pdpry Účelem pžadvanéh návrhu systému n-line marketingvé pdpry ze strany uchazeče, je zajištění pvědmí cílvých skupin nvé internetvé prezentaci nejkacka.eu, zajištění ptimalizvaných pzic (SEO) ve vyhledávačích a dané míry uživatelské knverze. 14

15 Pžadvaný návrh strategie n-line marketingvé pdpry a kmunikačníh mixu (viz předmět veřejné zakázky), tak bude především bsahvat: základní vstupní analýzu sučasnéh resp. výchzíh stavu internetvé prezentace nejkacka.eu, tj. z phledu aktuální návštěvnsti, pzice ve vyhledávačích, uživatelské knverze apd., syntézu, tj. vyplývající klíčvá dpručení ve vztahu k realizaci n-line marketingvé pdpry, strategický návrh klíčvých n-line patření kmunikačníh (prpagačníh) mixu zahrnující knkrétní dpručené n-line nástrje a média (např. systém placených reklamních prkliků (PPC), systém zpětných dkazů, bannerů, SEO apd.), včetně návaznéh zdůvdnění jejich pužití ve vztahu k navrhvané strategii a cílvým skupinám uživatelů, včetně uvedení jejich rzsahu a četnsti pužití (frekvence pakvání). Cíle, které si klade n-line marketingvá pdpra dsáhnut jsu následující: 1) zvýšení návštěvnsti internetvých stránek z výchzí hdnty (viz základní vstupní analýza sučasnéh stavu) 10% a udržení návštěvnsti v definvaném bdbí 6 měsíců, 2) zajištění pzice ve vyhledávačích-výskyt ve výsledcích vyhledávání na první straně při pužití následujících klíčvých slv: Evrpská unie, Mravskslezský kraj, evrpské prjekty v Mravskslezském kraji, evrpské prjekty, nejkacka, sutěž nejkacka, sutěž evrpských prjektů, 3) 10% míra knverze v kntextu návštěvy na akci tj. např. vlžení uživatelskéh příspěvkukmentáře, vlžení ftgrafie prjektu, vlžení videa, like, pužití aplikace např. naplánvání výletu p prjektech apd. 15

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více