Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize *

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize *"

Transkript

1 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize * Abstrakt: Cestovní ruch propojuje aspekty, které jsou již po dlouhou dobu neodmyslitelně spjaté, tj. cestovní ruch a evropský region, resp. prostor Evropské unie. Existuje řada důvodů, proč si toto téma zaslouží pozornost. V první řadě je to fakt, že cestovní ruch je označován za fenomén světové ekonomiky. Přispívá k hospodářskému, společenskému a kulturnímu rozvoji oblastí, ve kterých se realizuje, stimuluje ekonomický růst a tvorbu pracovních míst a pro řadu zemí je klíčovým zdrojem příjmů. Toto odvětví v sobě navíc do budoucna skrývá značný rozvojový potenciál. Cestovní ruch je činností, která se v globálním i evropském průmětu úzce dotýká životů stovek milionů obyvatel. Cestovní ruch je spojen s poznáváním nových míst, lidí, kultur a zážitků. V tomto ohledu je EU ideálním místem pro rozvoj a realizaci cestovního ruchu, a to i vzhledem k existenci různorodých lokalizačních, realizačních a stimulačních předpokladů rozvoje a rozmístění. Cílem článku je zhodnotit význam cestovního ruchu v ekonomice Evropské unie a odpovědět na otázku, zda je význam odvětví v rámci EU tak velký, jak je mu přisuzováno. Základem výzkumu je analýza vybraných ukazatelů s důrazem na otázku příspěvku cestovního ruchu k HDP a zaměstnanosti se zaměřením na vývoj v posledním období ovlivněném hospodářskou krizí. Zároveň je vedle těchto dvou makroekonomických veličin věnována pozornost ukazatelům, které se týkají např. výdajů účastníků cestovního ruchu nebo kapitálových investic. Klíčová slova: Cestovní ruch, Evropská unie, ekonomika, hospodářská krize, HDP, zaměstnanost Cestovní ruch je jedním z nejrozsáhlejších hospodářských odvětví na světě. Je velmi často označován jako odvětví, které má značný ekonomický význam a multiplikační efekt, neboť působí na vývoj dalších hospodářských odvětví. V Evropské unii představuje zásadní obor terciárního sektoru, na tvorbě HDP Evropské unie se podílí více než 7,8 procenty (přímý i nepřímý příspěvek cestovního ruchu na HDP) a zaměstnává zhruba 3,1 % pracovní síly (7 miliónů pracovních míst), při zohlednění navazujících odvětví je zaměstnanost v cestovním ruchu ještě větší (8,4 %) (WTTC, 2011b: 3). Podíl terciárního sektoru na tvorbě HDP EU byl v roce ,2 % (CIA, 2010). * Tato stať byla vypracována v rámci Výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Současná Evropa 01/

2 Pro účely předkládané analýzy byla použita statistická data poskytovaná Světovou radou cestování a cestovního ruchu (WTTC), která každoročně v uceleném souboru předkládá data o dopadu cestovního ruchu na ekonomiku EU 27 jako celek i na jednotlivé členské státy. WTTC byla založena v roce 1990 jako fórum pro globální podniky s vedoucí pozicí na trhu cestovního ruchu. Cílem WTTC je zvýšit povědomí o významu cestovního ruchu jako jednoho z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví světové ekonomiky, které má významný vliv na tvorbu světového HDP a pracovních míst. WTTC pracovala přes 20 let s výzkumným partnerem Oxford Economics 2 na vývoji Výzkumu ekonomického dopadu cestovního ruchu. 3 Na základě kombinace makroekonomického výzkumu, dat z národního účetnictví a ekonometrického modelování byl vyvinut komplexní a univerzální systém výzkumu vlivu cestovního ruchu na ekonomiku, který ke kvantifikaci ekonomického přínosu odvětví využívá rámce satelitních účtů cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že vytvoření úplného satelitního účtu cestovního ruchu je značně časově i zdrojově náročné, WTTC v rámci svého výzkumu vytváří simulované satelitní účty cestovního ruchu jednotlivých zemí s cílem poskytnout spolehlivé a srovnatelné informace k hodnocení současného dopadu cestovního ruchu na ekonomiku, zároveň predikuje možné budoucí dopady. Informace vyplývající ze závěrů výzkumu jsou současně určeny pro soukromé i veřejné subjekty a mají za cíl pomáhat při rozhodování o dalším směru rozvoje odvětví, investování, plánování, propagaci apod. V roce 2011 byla metodologie výzkumu WTTC vylepšena tak, aby výsledky výzkumu byly konzistentní se satelitními účty cestovního ruchu 4 jednotlivých zemí, a byly tak lépe použitelné pro srovnávání ekonomického významu cestovního ruchu mezi státy. Cestovní ruch ovlivňuje ekonomiky jednotlivých států nejen přímo, jeho vliv na HDP a zaměstnanost je rovněž nepřímý. Přímý vliv cestovního ruchu na dva výše uvedené základní makroekonomické indikátory odpovídá tomuto podílu na HDP a zaměstnanosti, který vytváří průmysl cestovního ruchu a z hlediska výdajů, výdaji rezidentů na domácí cestovní ruch, na domácí obchodní ruch, 2 Oxford Economics buduje přes 30 let klientskou základnu, která zahrnuje přes 300 subjektů z celého světa (mezinárodní organizace, vlády, centrální banky a podniky). 3 Travel & Tourism Economic Impact Research. 4 Satelitní účet cestovního ruchu poskytuje informace a data o ekonomickém postavení odvětví cestovního ruchu v dané zemi. Kromě informace o podílu cestovního ruchu na HDP, obsahuje i řadu dalších podrobných informací, které dokumentují vazbu na další odvětví a v kontextu s daty za jednotlivé roky je tak možné sledovat, která odvětví se vyvíjejí dynamičtěji než ostatní. Průmysl cestovního ruchu je souhrn odvětví, která přímo zabezpečují služby pro účastníky cestovního ruchu a s návštěvníkem přicházejí přímo do styku (ubytovací a stravovací zařízení, dopravní podniky, cestovní kanceláře a cestovní agentury, kulturní a zábavní zařízení, památky, rekreační zařízení apod.) 100

3 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize vývozy návštěvníků a individuálními výdaji na cestovní ruch. Metodika WTTC však do výsledku zahrnuje i nepřímé a zprostředkované efekty. Nepřímý vliv cestovního ruchu na HDP a zaměstnanost je vytvářen nákupem domácího zboží a služeb prostřednictvím odvětví, která mají úzkou vazbu na cestovní ruch a jsou součástí ekonomiky cestovního ruchu 6, z hlediska výdajů jsou to kapitálové investiční výdaje a kolektivní vládní výdaje na cestovní ruch. Zprostředkovaný příspěvek k HDP a zaměstnanosti tvoří výdaje těch, kteří jsou přímo či nepřímo zaměstnáni v sektoru cestovního ruchu. 1. Vliv cestovního ruchu na HDP Pokud budeme hodnotit přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP z pohledu absolutní velikosti, lze konstatovat, že v období 90. let 20. století zaznamenal příspěvek průmyslu cestovního ruchu k HDP výrazný růst. Naopak pro poslední desetiletí je charakteristická menší dynamika, v období 2001 až 2003 a 2007 až 2009 došlo dokonce k meziročním poklesům. Uvedené trendy ovlivnila řada různorodých faktorů. Pozitivní dynamika v 90. letech byla ovlivněna zejména politickými faktory a změnami režimů v zemích střední a východní Evropy. Společně s otevřením hranic byly zrušeny i další překážky rozvoje cestovního ruchu a tyto země začaly postupně vytvářet odvětví cestovního ruchu na tržních principech. Východoevropské země se staly nejen novými zdrojovými ale také příjmovými zeměmi. Uvedené skutečnosti přispěly k samotnému rozvoji cestovního ruchu ale také k rozvoji dalších odvětví s cestovním ruchem souvisejících a vytvářející průmysl cestovního ruchu, a to zejména zemích střední a východní Evropy. Období bezprostředně po změně politických režimů ve východní Evropě bylo charakterizováno velkými příspěvky cestovního ruchu k HDP v zemích EU 27. V roce 1990 dosáhl HDP vytvořený tradičními sektory cestovního ruchu hodnoty 337,63 mld. USD (ve stálých cenách roku 2011), v roce 1995 byla jeho hodnota ještě větší a dosáhla 387,55 mld. USD (14,8% nárůst ve srovnání s rokem 1990). Ještě větší nárůst lze sledovat v roce 2000, kdy se hodnota dostala až na hodnotu 533,18 mld. USD (ve srovnání s rokem 1995 se jednalo o 37,6% nárůst) (WTTC, 2011a). V období po roce 2000 jsou vykazovány horší výsledky. Jak již bylo uvedeno, lze hovořit o dvou okamžicích, ve kterých došlo k meziročnímu absolutnímu poklesu zkoumaného ukazatele. První obdobím kdy došlo k poklesu, bylo mezi lety Zásadním faktorem poklesu byly teroristické útoky na USA 6 Ekonomika cestovního ruchu zahrnuje průmysl cestovního ruchu a podíl všech dalších navazujících odvětví, jejichž dodávky zboží a služeb zabezpečují chod průmyslu cestovního ruchu (např. maloobchod, stavebnictví, výrobci a dodavatelé investičních zařízení, energií, pohonných hmot, surovin, vydavatelství, finanční služby, bezpečnostní služby apod.). Současná Evropa 01/

4 11. září Důsledkem bylo výrazné a přechodné omezení cestování z důvodu strachu obyvatel a s tím spojený pokles objemu i výkonu zejména letecké dopravy, zároveň došlo k válečným akcím v Afghánistánu a Iráku, které vedly k růstu cen ropy a následnému zdražení i omezení cestovních aktivit. Zmíněné faktory ovlivnily i další indikátory cestovního ruchu ale také přispěly ke snížení dynamiky reálného HDP ve světě v daném období. Období, ve kterém byl zaznamenán ještě větší propad příspěvku průmyslu cestovního ruchu k HDP, bylo mezi roky Hlavním faktorem tohoto poklesu však byla globální hospodářská krize, která citelně ovlivnila řadu odvětví a světovou ekonomiku včetně sektoru cestovního ruchu. Již rok 2007 zaznamenal mírný meziroční pokles zkoumaného ukazatele, výrazný pokles však nastal v letech 2008 a V roce 2008 byl zaznamenán meziroční pokles o 3,5 %, v roce 2009 dokonce o 5,9 % (jednalo se prakticky o největší propad za období posledních dvaceti let). Rok 2010 již přinesl oživení a nárůst o 1,0 procento (WTTC, 2011a). Kromě negativního dopadu na přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP se ekonomická krize negativně projevila i v dalších sledovaných ukazatelích, např. v poklesu vývozu návštěvníků, snižování výdajů na domácí cestovní ruch, omezování rozpočtů firem na obchodní cesty. Právě krizový rok 2009 přinesl nejnižší hodnotu HDP vytvořenou průmyslem cestovního ruchu a to 449,58 mld. USD (WTTC, 2011b). V dalším roce 2010, který přinesl oživení, byla zaznamenána hodnota 453,58 mld. UDS, tento výsledek však nedosáhl hodnoty z roku 2000, jež oscilovala na 533,18 mld. USD (WTTC, 2011b). Tab. č. 1: Přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP v EU 27 ( ) Mld. USD 1 387,55 533,18 524,63 497,36 474,95 482,70 483,20 496,11 495,12 477,82 449,58 453,88 %růst 2 14,8 3 37,6 4-1,6-5,2-4,5 1,6 0,1 2,7-0,2-3,5-5,9 1,0 % HDP EU 3,1 3,8 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 Pozn.: 1 Mld. USD ve stálých cenách roku 2011; 2 meziroční %změna (mld. USD ve stálých cenách roku 2011); 3 % změna oproti r. 1990; 4 % změna oproti roku Pramen: WTTC (2011a). V případě sledování vývoje relativní velikosti zkoumaného ukazatele vzhledem k celkovému HDP EU 27 lze pozorovat pozitivní dynamiku opět zejména v 90. letech, kdy podíl HDP, který byl vytvořen průmyslem cestovního ruchu vzrostl ze 3 % v roce 1990 na 3,8 % v roce 2000 (WTTC, 2011a). Tento pozitivní vývoj ovlivnily výše uvedené skutečnosti v politické i ekonomické rovině po roce 102

5 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize Pro období po roce 2000 je charakteristický pokles tohoto indikátoru až na hodnotu 2,9 % v roce Určitou stagnaci ovšem na nejnižších hodnotách v posledních dvaceti letech zaznamenal tento ukazatel v období Kromě hospodářské krize je tento klesající trend ovlivněn rovněž restrukturalizací terciárního sektoru, který stále intenzivněji využívá informační technologie a moderní formy komunikace. Celkový příspěvek cestovního ruchu k HDP je komplexnějším ukazatelem, neboť zahrnuje přímé ale i nepřímé a zprostředkované dopady cestovního ruchu a souvisejících odvětví na HDP. Komparace dvou základních ukazatelů přímého příspěvku k HDP a celkového příspěvku k HDP vykazuje určité společné i odlišné rysy. V období 90. let 20. století zaznamenal cestovní ruch v EU obrovskou dynamiku, a cestovní ruch tak výrazně ovlivnil i celkový HDP. Velikost příspěvku cestovního ruchu na HDP byla ovlivněna výrazně pozitivním vývojem průmyslu cestovního ruchu i ekonomiky cestovního ruchu. Celkový příspěvek cestovního ruchu k HDP dosáhl reálného růstu v roce 1995 skoro 16% úrovně oproti roku 1990 a v roce 2000 byl zaznamenán 33% nárůst ve srovnání s rokem Bezprostředně po roce 1990 lze dokonce hovořit o větší růstové dynamice ukazatele celkového příspěvku k HDP než u předchozího ukazatele. Ukazatel celkového příspěvku cestovního ruchu k HDP se vyvíjel po roce 2000 podobně jako přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP. V letech 2001 až 2003 byl zaznamenáván meziroční absolutní pokles. Od roku 2004 do roku 2006 příspěvek ekonomiky cestovního ruchu k HDP opět meziročně rostl, nedosáhl však maximálních hodnot z 90. let. Další změna zkoumaného ukazatele nastala po roce 2007, kdy začal příspěvek ekonomiky cestovního ruchu k HDP opět klesat. Hlavní příčinou poklesu byly nesporně souvislosti doprovázející evropskou ekonomiku v období hospodářské krize. Dokonce ani rok 2010 nepřinesl očekávané oživení a dopady hospodářské krize se projevily v dalším meziročním poklesu o -1,6 % (WTTC, 2011a). Kromě uvedeného rozdílu mezi průmyslem a ekonomikou cestovního ruchu a jejich příspěvkem k HDP lze pozorovat ještě další zajímavou disparitu ve významu dvou zkoumaných ukazatelů. Zatímco u HDP, který vytvářel průmysl cestovního ruchu, byl zaznamenán největší propad v období finanční a ekonomické krize (největší v roce ,9 % meziročně k roku 2008), na ekonomiku cestovního ruchu měl zřejmě největší vliv vývoj světové ekonomiky po teroristických útocích v roce 2001 a největší pokles byl zaznamenán v roce 2003 (-5 %), (WTTC, 2011a). Pokud hodnotíme relativní velikost celkového příspěvku cestovního ruchu k HDP vztahujícímu se k celkovému HDP, lze konstatovat obdobný vývoj jako u ukazatele průmyslu cestovního ruchu. Velká dynamika HDP vytvořeného ekonomikou cestovního ruchu v 90. letech byla vystřídána výrazným snížením dynamiky po roce Následující tabulka ukazuje vývoj celkového příspěvku Současná Evropa 01/

6 cestovního ruchu k HDP od roku 1990 (8 %), přes vrchol v roce 2000 (10 %) až do roku 2010 (7,8 %) Tab. č. 2: Celkový příspěvek cestovního ruchu k HDP v EU 27 ( ) Mld. USD , , , , , , , , , , , ,11 %růst 2 15,9 3 33,3 4-0,3-2,9-5,0 3,8 0 1,2-0,7-2,3-4,8-1,6 % HDP EU 8,6 10,0 9,7 9,4 8,8 9,0 8,8 8,6 8,3 8,1 8,1 7,8 Pozn.: 1 Mld. USD ve stálých cenách roku 2011; 2 meziroční %změna (mld. USD ve stálých cenách roku 2011); 3 % změna oproti r. 1990; 4 % změna oproti roku Pramen: WTTC (2011b). Porovnáme-li význam přímého a nepřímého příspěvku cestovního ruchu k HDP, převažuje ve sledovaném období vždy vliv nepřímého a zprostředkovaného cestovního ruchu a dosahuje zhruba 60% podílu celkového příspěvku cestovního ruchu k HDP. Samotný cestovní ruch má tedy logicky menší ekonomický význam než odvětví, která na cestovní ruch navazují a jsou součástí ekonomiky cestovního ruchu. Závěrem analýzy dvou ukazatelů hodnotících příspěvek cestovního ruchu k HDP lze uvést státy Evropské unie, které ve zkoumaném období ( ) zaznamenaly největší absolutní přímé i celkové příspěvky k HDP. Největší přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP byl vytvořen ve Francii (průměr v letech byl 102,58 mld. USD ve stálých cenách roku 2011), následující země v pořadí jsou Itálie, Španělsko, Velká Británie, Německo. Podíl přímého příspěvku cestovního ruchu k HDP byl v uvedeném období největší na Maltě (13,2 %), následovaly další země: Kypr (8,1 %), Řecko (5,8 %), Španělsko (5,6 %) a Bulharsko (5,6 %), (WTTC 2011a). Podobně i průměrný ukazatel celkového příspěvku k HDP byl ve sledovaném období největší ve Francii (249,47 mld. USD), následovaly státy: Španělsko, Itálie, Velká Británie a Německo. Největší podíl celkového přírůstku cestovního ruchu k HDP zaznamenala Malta s více než 25 %, následovaly: Kypr (24,7 %), Bulharsko (20,2 %), Řecko (16,5 %) a Španělsko (15,8 %) (WTTC, 2011a). 2. Vliv cestovního ruchu na zaměstnanost Ukazatel zachycující přímý vliv cestovního ruchu na zaměstnanost je vyjádřen celkovým počtem pracovních míst vytvořených v průmyslu cestovního ruchu. 104

7 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize Z analýzy přímého příspěvku cestovního ruchu a reálného růstu přímého přírůstku cestovního ruchu k zaměstnanosti EU vyplývá výrazná podobnost s výše analyzovanými ukazateli HDP. Dynamický rozvoj cestovního ruchu po roce 1990 způsobený především politickými změnami a příznivým ekonomickým vývojem v Evropě znamenal velký nárůst pracovních míst v tradičních oblastech cestovního ruchu. Průmysl cestovního ruchu tak vytvořil v roce 2000 celkem 8121 tis. míst, což bylo o 24,3 % více ve srovnání s rokem Po roce 2000 však došlo k poklesu růstové dynamiky a rovněž se snížil absolutní počet pracovních míst. Příčinami poklesu pracovních míst v období po roce 2000 byly zejména okolnosti spojené s teroristickými útoky na USA v roce 2001, všeobecné utlumení ekonomického růstu, konec dekády však byl pod vlivem celosvětové hospodářské krize. Největší meziroční propad tohoto ukazatele byl zaznamenán v roce 2002 (-5,6 %), celkový pokles během celé poslední dekády byl 14,3 %. Vliv hospodářské krize se projevil na tvorbě pracovních míst v průmyslu cestovního ruchu rovněž významně. Meziroční propady ukazatele nepoklesly na minimum z roku 2002, v posledních čtyřech letech ale lze sledovat úbytek pracovních míst. V roce 2010 byl zaznamenán nejnižší počet pracovních míst za posledních deset let (6 956 tis.). Velmi podobný průběh jako u indikátorů HDP měl i průběh vývoje podílu přímého příspěvku cestovního ruchu k zaměstnanosti na celkové zaměstnanosti EU. Dynamický růst podílu zaměstnanosti průmyslu cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v 90. letech byl vystřídán v prvním období poslední zkoumané dekády stagnací a později, opět důsledkem hospodářské krize, poklesl až na 3,1 % (rok 2010) (WTTC, 2011a). Tab. č. 3: Přímý příspěvek cestovního ruchu k zaměstnanosti v EU 27 ( ) Tis. 6533,4 8120,9 7973,1 7529,3 7235,4 7257,5 7348,3 7494,4 7438,3 7234,2 7048,5 6956,0 %růst 1 10,3 2 24,3 3-1,8-5,6-3,9 0,3 1,3 2,0-0,7-2,7-2,6-1,3 % 4 3,3 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 Pozn.: 1 %změna oproti předchozímu roku; 2 %změna oproti roku 1990; 3 % změna oproti roku 1995; 4 % celkové zaměstnanosti. Pramen: WTTC (2011a). Celkový příspěvek cestovního ruchu k zaměstnanosti zahrnuje počet pracovních míst vytvořených v ekonomice cestovního ruchu. Jedná se tedy o přímý i nepřímý a zprostředkovaný dopad na zaměstnanost. Tento ukazatel zaznamenal v 90. letech obdobný vývoj jako ukazatel přímého příspěvku k zaměstnanosti. Současná Evropa 01/

8 Nejprve došlo vlivem ekonomických změn probíhajících v těchto letech k rapidnímu nárůstu počtu pracovních míst, mezi lety 1995 až 2000 se jednalo dokonce o 20% nárůst, ihned po roce 2000 došlo k výraznému, ale přechodnému zpomalení dynamiky. Nicméně v roce 2003 bylo dosaženo doposud největšího meziročního propadu (-4,4 %). Pro další období související s nástupem hospodářské krize je charakteristický postupně se prohlubující snižování dynamiky s doposud největším meziročním propadem v roce 2010 (-4,1 %) (WTTC, 2011a). V relativním vyjádření se celkový přírůstek cestovního ruchu k zaměstnanosti vztahuje k celkové zaměstnanosti a opět po dynamice v 90. letech zaznamenal zvolnění a meziroční poklesy po roce V posledních letech se na účinku tohoto indikátoru plně projevují důsledky hospodářské krize a v roce 2010 se přiblížil stavu z roku 1990 a poklesl na 8,4 % celkové zaměstnanosti. Tab. č. 4: Celkový příspěvek cestovního ruchu k zaměstnanosti v EU 27 ( ) Tis , , , , , , , , , , , ,8 %růst 1 10,0 2 20,3 3-0,6-2,9-4,4 2,4 1,2 0,3-2,0-1,5-1,9-4,1 % 4 8,9 10,2 10,0 9,7 9,2 9,4 9,4 9,2 8,9 8,7 8,7 8,4 Pozn.: 1 %změna oproti předchozímu roku; 2 %změna oproti roku 1990; 3 % změna oproti roku 1995; 4 % celkové zaměstnanosti. Pramen: WTTC (2011a). Při analýze přímého a nepřímého a zprostředkovaného příspěvku cestovního ruchu k zaměstnanosti bylo zjištěno, že na celkovém příspěvku k cestovnímu ruchu k zaměstnanosti se obdobně jako u vlivu na HDP podílí ve sledovaném období podstatně více nepřímý a zprostředkovaný příspěvek. Ve všech sledovaných letech tento ukazatel přesahoval 60% podíl. V posledním období hospodářské krize lze potom sledovat určité snížení až k hranici 60 % a širší dopady krize zejména na ekonomiku cestovního ruchu, tedy obory pouze s cestovním ruchem související. Pokud bychom měli hodnotit jednotlivé členské státy EU 27 dle absolutního přímého i celkového příspěvku k zaměstnanosti, největší absolutní počet pracovních míst byl ve zkoumaném období vytvářen ve Francii. V relativním vyjádření přímého příspěvku cestovního ruchu k zaměstnanosti dominovaly středomořské státy Malta (14,1 %) a Kypr (9,2), zajímavostí je třetí pozice Dánska (8,4 %) a na pátém místě nacházející se Nizozemsko (6,2 %). V případě celkového příspěvku cestovního ruchu na zaměstnanosti opět dominuje skupina středomořských zemí: Kypr (26,5 %), Malta (25,8 %), Řecko (19,4 %) a Bulharsko (18,3 %), Portugalsko (16,1 %) (WTTC, 2011a). 106

9 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize 3. Vliv cestovního ruchu na další vybrané ukazatele Z provedené analýzy vyplývá, že cestovní ruch má v Evropské unii zásadní ekonomický význam, a to jak z hlediska tvorby HDP, tak zaměstnanosti. Průmysl cestovního ruchu přispíval v posledních deseti letech k celkovému HDP EU 27 v průměru 3,2 % a podílel se 3,4 % na celkové zaměstnanosti. Příspěvek ekonomiky cestovního ruchu byl u obou makroekonomických veličin ještě vyšší u HDP v průměru 8,8 % a u zaměstnanosti dokonce 9,3 %. Nezanedbatelný podíl na určených referenčních ukazatelích měl cestovní ruch ve sledovaných letech i u ostatních ukazatelů. Např. vývozy návštěvníků, které sledují výdaje mezinárodních turistů v rámci země na obchodní a rekreační cesty včetně výdajů na dopravu, se v posledním desetiletí podílely na celkových vývozech zboží a služeb v průměru 6,7 %. Nejhlubší meziroční pokles zaznamenal tento ukazatel v krizovém roce 2009 (-8,8 %). Výdaje na domácí cestovní ruch, které jsou vyčísleny výdaji rezidentů na obchodní a rekreační cesty v rámci jejich země, zaznamenaly ve srovnání s předchozími ukazateli odlišný vývoj. Po dynamickém růstu v 90. letech byl po roce 2000 zaznamenán výrazný pokles dynamiky. Příčinou těchto změn je přesun poptávky po cestovním ruchu v domácí zemi do zahraničí. Rok 2010 však opět přináší změnu v podobě meziročního růstu, který lze vysvětlit mj. i dopady krizového období na poptávku obyvatelstva, které se více zaměřilo na turistické aktivity v domácí zemi. Další ukazatel, kterým lze rovněž hodnotit ekonomický význam cestovního ruchu jsou kapitálové investice. Jedná se o kapitálové investiční výdaje realizované sektory přímo zapojenými do odvětví cestovního ruchu a také ostatními odvětvími, která vynakládají investice na specifická aktiva cestovního ruchu (např. nové ubytování pro návštěvníky, vybavení na přepravu pasažérů, restaurační a volnočasové vybavení ke specifickému použití v rámci cestovního ruchu apod.). Ukazatel kapitálových investic se vyvíjel poněkud odlišně od předchozích ukazatelů. Zdůvodnění specifického vývoje tohoto ukazatele by však zasloužilo podrobnější analýzu, která není předmětem zpracovaného textu. Analýza také prokázala, že cestovní ruch výrazně podléhá vnějším vlivům, mezi něž bezesporu patří např. změny politické situace, nepříznivý ekonomický vývoj, resp. zásadní vliv ekonomické krize, bezpečnostní hrozby, nárůst cen energií apod. Všechny tyto vnější okolnosti na cestovní ruch působí intenzivně, a to jak v pozitivním, tak negativním směru. Zároveň bylo zjištěno, že ve sledovaném období docházelo k poklesu podílu analyzovaných ukazatelů na určených referenčních ukazatelích. Jinými slovy, relativní význam cestovního ruchu např. vzhledem k celkovému HDP, celkové zaměstnanosti, celkovému vývozu zboží a služeb či celkové vnitřní spotřebě klesal. Současná Evropa 01/

10 Závěr Předložený článek analyzuje odvětví cestovního ruchu z pohledu jeho významu v ekonomice Evropské unie. Cílem bylo analyzovat cestovní ruch dle vybraných ukazatelů a dokázat důležitost odvětví v hospodářství Evropské unie včetně vývoje v poslední dekádě se zaměřením na krizové období. Text představuje analýzu ekonomického významu cestovního ruchu, k jejímuž zpracování bylo použito ukazatelů, které hodnotí ekonomický dopad odvětví a využívá je Světová rada cestování a cestovního ruchu (WTTC). Analýza je zaměřena na indikátory kvantifikující příspěvek cestovního ruchu k HDP a k zaměstnanosti. Stručně je poskytnut pohled i na další vybrané ukazatele. Zpracovaná analýza prokázala, že cestovní ruch je právem považován za velmi významné a dynamické odvětví v ekonomice Evropské unie. Zásadní je jeho význam na HDP i celkové zaměstnanosti. Jak již bylo výše uvedeno, průmysl cestovního ruchu, vytvářel v posledních deseti letech v průměru 3,2 % celkového HDP EU 27 a podílel se 3,4 % na celkové zaměstnanosti. Celkový příspěvek tohoto odvětví byl u obou makroekonomických veličin ještě podstatně vyšší. Ekonomika cestovního ruchu, vytvářela v průměru 8,8 % HDP EU 27 a na celkové zaměstnanosti se podílela 9,3 %. Z uvedených hodnot vyplývá, že příspěvek cestovního ruchu k HDP i zaměstnanosti, zejména celkový, je velmi významný. Cestovní ruch má tak obrovský multiplikační efekt a zásadní ekonomický význam, zároveň se podílí na výdajích spotřebitelů, podniků i vlád. Kromě těchto zmíněných efektů přispívá rovněž k hospodářskému, společenskému a kulturnímu rozvoji územních celků a ke zvyšování kvality života účastníků cestovního ruchu. Analýza však také ukázala určitá negativa z hlediska vývoje příspěvku cestovního ruchu k HDP a zaměstnanosti. Lze konstatovat, že cestovní ruch výrazně podléhá vnějším vlivům, jako jsou např. změny politické situace, nepříznivý ekonomický vývoj, resp. finanční a ekonomická krize, bezpečnostní hrozby, nárůst cen energií apod. Všechny tyto okolnosti působí na cestovní ruch velmi intenzivně, ať už v pozitivním nebo negativním směru a odrážejí se na jeho příspěvku k HDP i zaměstnanosti. Závěrem lze konstatovat, že WTTC díky svému výzkumu ekonomického dopadu cestovního ruchu významně přispěla k tomu, že toto odvětví je čím dál tím více chápáno a uznáváno jako důležitý nástroj ekonomického růstu a rozvoje s významným potenciálem do budoucna. 108

11 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize Literatura: 1) BUSINESSINFO (2011). Projekty v oblasti cestovního ruchu spolufinancované z EFRR byly účelné. Dostupné z <http://www.businessinfo.cz>. 2) CZECHTOURISM (2011). Mezinárodní cestovní ruch: první výsledky za rok [cit ]. Dostupné z <http://www.czechtourism. cz/files/statistiky/clanky/07_06_10_prvni_vysledky_roku_2010.pdf>. 3) CIA (2010). World Fact Book. [cit ]. Dostupné <http://www. cia.gov/library/publication/the-world-factbook-/geos/ee.html. 4) PALATKOVÁ, L. (2011). Mezinárodní cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 224 s. ISBN ) UNWTO (2011). Tourism Highlights 2011 Edition. [cit ]. Dostupné z <http://wwwunwto.org/facts. 6) WORL ECONOMIC FORUM (2011). The Travel and Tourism Competitiveness Report Geneva: WEF. ISBN-13: [cit ]. Dostupné z < TourismCompetitiveness_Report_2011.pdf. 7) WTO (1995). Collection of Tourism Expenditure Statistics: Technical Manual No. 2. Madrid: World Tourism Organisation, s. ISBN ) WTO (1995). Concepts, Definitions, and Classifications for Tourism Statistics: Technical Manual No. 1. Madrid: World Tourism Organisation, s. ISBN ) WTO (2010). Compendium of Tourism Statistics: Data , 2010 Edition. 1. vyd. Madrid: World Tourism Organisation, s. ISBN ) WTTC (2011a). Economic Data Search Tool. Dostupné z <http://wttc. org/research/economic-data-search-tool/>. 11) WTTC (2011b). Economic Impact of Travel and Tourism. [cit ]. Dostupné z < document_for_wtm_rgb_1.pdf>. 12) WTTC (2011c). Travel and Tourism Economic Impact org/site_media/uploads/downloads/european_union2.pdf. 13) WTTC (2011d). Travel a and Tourism [cit ]. Dostupné z <http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/traveltourism2011.pdf>. Současná Evropa 01/

12 Summary: Tourism in the EU Economies Focused on the Period of Economic Crisis Tourism interconnects for a long time essentially related aspects, such as tourism and the region of Europe, i.e. the area of the European Union. This topic should get considerable attention for more reasons. Firstly, tourism is described as a phenomenon of the world economy. In areas influenced by tourism, it contributes to the economic, social and cultural development, encourages economic growth and jobs creation. It is also a crucial source of income for many countries. Secondly, the sector of tourism has a considerable development potential for the future. It closely concerns lives of tens of thousands of people in both global and European scope. Finally, tourism represents getting to know new places, people, cultures and getting new experience. In this regard, EU accounts for an ideal place for development and implementation of tourism, also considering the existence of diverse locating, implementing and stimulating preconditions for development and allocation. The objective of this paper is to evaluate the issue of tourism based on so far uncommon perspective and to give an answer to the question of importance of tourism in the EU. The core of the study is analysis of selected indicators, with emphasis on those relating to the contribution of tourism to GDP and employment, focusing on developments in the recent period affected by the economic crisis. Attention is also paid to the indicators illustrating expenses of tourists, government expenses or capital investments. Keywords: Tourism, The European Union, economy, economic crisis, GDP, employment 110

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ivan Souček ředitel Svazu chemického průmyslu ČR KONFERENCIA pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR 29.11.2016 Makroekonomické předpoklady Z pohledu

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013

Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 Makropredikce 2/2012 Makroekonomická predikce pro ČR: 2012 a 2013 POSLEDNÍ UPDATE 7.8. 2012 VILÉM SEMERÁK Ukazatel 2012 2013 Změna predikce pro rok 2012 proti červenci 2012 (p.b.) Reálný růst HDP (%) -0.8

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR Tomáš Löster, Jana Langhamrová Abstrakt Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů, které hodnotí ekonomiku. Nejen z tohoto důvodu je nezaměstnanosti a její míře věnována

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE

POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE POSTAVENÍ ZEMÍ V4 NA POJISTNÉM TRHU EVROPSKÉ UNIE DUCHÁČKOVÁ Eva, - DAŇHEL Jaroslav, (ČR) ABSTRACT Insurance markets in the countries V4 have been developed since 199ties years of 2 century. Now have the

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ IV MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ 1 Obecné charakteristiky 2 Hrubý domácí produkt 3 Hrubý fixní kapitál 4 Stavebnictví 5 Byty a bydlení Poznámka: Údaje uvedené v tabulkách této kapitoly mají sloužit především ke

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Hrubý domácí produkt Seminární práce z Makroekonomie I. Anna Vrábková David Kotil Eva Trávníčková Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice HDP a metody

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Osobní železniční přeprava v EU a její

Osobní železniční přeprava v EU a její Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku Kateřina Pojkarová Univerzita Pardubice Abstrakt Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

2. Zdroje ekonomického růstu v ČR

2. Zdroje ekonomického růstu v ČR 2. Zdroje ekonomického růstu v ČR Ve standardním pojetí makroekonomické analýzy nabídkové strany ekonomiky tvoří zdroje ekonomického růstu práce, fixní kapitál a produktivita faktorů, resp. technologický

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60 3. Ekonomický vývoj Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií 9 Hlavní město Praha má výrazně odlišnou strukturu v zaměstnanosti i ekonomické

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více