Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize *"

Transkript

1 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize * Abstrakt: Cestovní ruch propojuje aspekty, které jsou již po dlouhou dobu neodmyslitelně spjaté, tj. cestovní ruch a evropský region, resp. prostor Evropské unie. Existuje řada důvodů, proč si toto téma zaslouží pozornost. V první řadě je to fakt, že cestovní ruch je označován za fenomén světové ekonomiky. Přispívá k hospodářskému, společenskému a kulturnímu rozvoji oblastí, ve kterých se realizuje, stimuluje ekonomický růst a tvorbu pracovních míst a pro řadu zemí je klíčovým zdrojem příjmů. Toto odvětví v sobě navíc do budoucna skrývá značný rozvojový potenciál. Cestovní ruch je činností, která se v globálním i evropském průmětu úzce dotýká životů stovek milionů obyvatel. Cestovní ruch je spojen s poznáváním nových míst, lidí, kultur a zážitků. V tomto ohledu je EU ideálním místem pro rozvoj a realizaci cestovního ruchu, a to i vzhledem k existenci různorodých lokalizačních, realizačních a stimulačních předpokladů rozvoje a rozmístění. Cílem článku je zhodnotit význam cestovního ruchu v ekonomice Evropské unie a odpovědět na otázku, zda je význam odvětví v rámci EU tak velký, jak je mu přisuzováno. Základem výzkumu je analýza vybraných ukazatelů s důrazem na otázku příspěvku cestovního ruchu k HDP a zaměstnanosti se zaměřením na vývoj v posledním období ovlivněném hospodářskou krizí. Zároveň je vedle těchto dvou makroekonomických veličin věnována pozornost ukazatelům, které se týkají např. výdajů účastníků cestovního ruchu nebo kapitálových investic. Klíčová slova: Cestovní ruch, Evropská unie, ekonomika, hospodářská krize, HDP, zaměstnanost Cestovní ruch je jedním z nejrozsáhlejších hospodářských odvětví na světě. Je velmi často označován jako odvětví, které má značný ekonomický význam a multiplikační efekt, neboť působí na vývoj dalších hospodářských odvětví. V Evropské unii představuje zásadní obor terciárního sektoru, na tvorbě HDP Evropské unie se podílí více než 7,8 procenty (přímý i nepřímý příspěvek cestovního ruchu na HDP) a zaměstnává zhruba 3,1 % pracovní síly (7 miliónů pracovních míst), při zohlednění navazujících odvětví je zaměstnanost v cestovním ruchu ještě větší (8,4 %) (WTTC, 2011b: 3). Podíl terciárního sektoru na tvorbě HDP EU byl v roce ,2 % (CIA, 2010). * Tato stať byla vypracována v rámci Výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze MSM Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Současná Evropa 01/

2 Pro účely předkládané analýzy byla použita statistická data poskytovaná Světovou radou cestování a cestovního ruchu (WTTC), která každoročně v uceleném souboru předkládá data o dopadu cestovního ruchu na ekonomiku EU 27 jako celek i na jednotlivé členské státy. WTTC byla založena v roce 1990 jako fórum pro globální podniky s vedoucí pozicí na trhu cestovního ruchu. Cílem WTTC je zvýšit povědomí o významu cestovního ruchu jako jednoho z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví světové ekonomiky, které má významný vliv na tvorbu světového HDP a pracovních míst. WTTC pracovala přes 20 let s výzkumným partnerem Oxford Economics 2 na vývoji Výzkumu ekonomického dopadu cestovního ruchu. 3 Na základě kombinace makroekonomického výzkumu, dat z národního účetnictví a ekonometrického modelování byl vyvinut komplexní a univerzální systém výzkumu vlivu cestovního ruchu na ekonomiku, který ke kvantifikaci ekonomického přínosu odvětví využívá rámce satelitních účtů cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že vytvoření úplného satelitního účtu cestovního ruchu je značně časově i zdrojově náročné, WTTC v rámci svého výzkumu vytváří simulované satelitní účty cestovního ruchu jednotlivých zemí s cílem poskytnout spolehlivé a srovnatelné informace k hodnocení současného dopadu cestovního ruchu na ekonomiku, zároveň predikuje možné budoucí dopady. Informace vyplývající ze závěrů výzkumu jsou současně určeny pro soukromé i veřejné subjekty a mají za cíl pomáhat při rozhodování o dalším směru rozvoje odvětví, investování, plánování, propagaci apod. V roce 2011 byla metodologie výzkumu WTTC vylepšena tak, aby výsledky výzkumu byly konzistentní se satelitními účty cestovního ruchu 4 jednotlivých zemí, a byly tak lépe použitelné pro srovnávání ekonomického významu cestovního ruchu mezi státy. Cestovní ruch ovlivňuje ekonomiky jednotlivých států nejen přímo, jeho vliv na HDP a zaměstnanost je rovněž nepřímý. Přímý vliv cestovního ruchu na dva výše uvedené základní makroekonomické indikátory odpovídá tomuto podílu na HDP a zaměstnanosti, který vytváří průmysl cestovního ruchu a z hlediska výdajů, výdaji rezidentů na domácí cestovní ruch, na domácí obchodní ruch, 2 Oxford Economics buduje přes 30 let klientskou základnu, která zahrnuje přes 300 subjektů z celého světa (mezinárodní organizace, vlády, centrální banky a podniky). 3 Travel & Tourism Economic Impact Research. 4 Satelitní účet cestovního ruchu poskytuje informace a data o ekonomickém postavení odvětví cestovního ruchu v dané zemi. Kromě informace o podílu cestovního ruchu na HDP, obsahuje i řadu dalších podrobných informací, které dokumentují vazbu na další odvětví a v kontextu s daty za jednotlivé roky je tak možné sledovat, která odvětví se vyvíjejí dynamičtěji než ostatní. Průmysl cestovního ruchu je souhrn odvětví, která přímo zabezpečují služby pro účastníky cestovního ruchu a s návštěvníkem přicházejí přímo do styku (ubytovací a stravovací zařízení, dopravní podniky, cestovní kanceláře a cestovní agentury, kulturní a zábavní zařízení, památky, rekreační zařízení apod.) 100

3 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize vývozy návštěvníků a individuálními výdaji na cestovní ruch. Metodika WTTC však do výsledku zahrnuje i nepřímé a zprostředkované efekty. Nepřímý vliv cestovního ruchu na HDP a zaměstnanost je vytvářen nákupem domácího zboží a služeb prostřednictvím odvětví, která mají úzkou vazbu na cestovní ruch a jsou součástí ekonomiky cestovního ruchu 6, z hlediska výdajů jsou to kapitálové investiční výdaje a kolektivní vládní výdaje na cestovní ruch. Zprostředkovaný příspěvek k HDP a zaměstnanosti tvoří výdaje těch, kteří jsou přímo či nepřímo zaměstnáni v sektoru cestovního ruchu. 1. Vliv cestovního ruchu na HDP Pokud budeme hodnotit přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP z pohledu absolutní velikosti, lze konstatovat, že v období 90. let 20. století zaznamenal příspěvek průmyslu cestovního ruchu k HDP výrazný růst. Naopak pro poslední desetiletí je charakteristická menší dynamika, v období 2001 až 2003 a 2007 až 2009 došlo dokonce k meziročním poklesům. Uvedené trendy ovlivnila řada různorodých faktorů. Pozitivní dynamika v 90. letech byla ovlivněna zejména politickými faktory a změnami režimů v zemích střední a východní Evropy. Společně s otevřením hranic byly zrušeny i další překážky rozvoje cestovního ruchu a tyto země začaly postupně vytvářet odvětví cestovního ruchu na tržních principech. Východoevropské země se staly nejen novými zdrojovými ale také příjmovými zeměmi. Uvedené skutečnosti přispěly k samotnému rozvoji cestovního ruchu ale také k rozvoji dalších odvětví s cestovním ruchem souvisejících a vytvářející průmysl cestovního ruchu, a to zejména zemích střední a východní Evropy. Období bezprostředně po změně politických režimů ve východní Evropě bylo charakterizováno velkými příspěvky cestovního ruchu k HDP v zemích EU 27. V roce 1990 dosáhl HDP vytvořený tradičními sektory cestovního ruchu hodnoty 337,63 mld. USD (ve stálých cenách roku 2011), v roce 1995 byla jeho hodnota ještě větší a dosáhla 387,55 mld. USD (14,8% nárůst ve srovnání s rokem 1990). Ještě větší nárůst lze sledovat v roce 2000, kdy se hodnota dostala až na hodnotu 533,18 mld. USD (ve srovnání s rokem 1995 se jednalo o 37,6% nárůst) (WTTC, 2011a). V období po roce 2000 jsou vykazovány horší výsledky. Jak již bylo uvedeno, lze hovořit o dvou okamžicích, ve kterých došlo k meziročnímu absolutnímu poklesu zkoumaného ukazatele. První obdobím kdy došlo k poklesu, bylo mezi lety Zásadním faktorem poklesu byly teroristické útoky na USA 6 Ekonomika cestovního ruchu zahrnuje průmysl cestovního ruchu a podíl všech dalších navazujících odvětví, jejichž dodávky zboží a služeb zabezpečují chod průmyslu cestovního ruchu (např. maloobchod, stavebnictví, výrobci a dodavatelé investičních zařízení, energií, pohonných hmot, surovin, vydavatelství, finanční služby, bezpečnostní služby apod.). Současná Evropa 01/

4 11. září Důsledkem bylo výrazné a přechodné omezení cestování z důvodu strachu obyvatel a s tím spojený pokles objemu i výkonu zejména letecké dopravy, zároveň došlo k válečným akcím v Afghánistánu a Iráku, které vedly k růstu cen ropy a následnému zdražení i omezení cestovních aktivit. Zmíněné faktory ovlivnily i další indikátory cestovního ruchu ale také přispěly ke snížení dynamiky reálného HDP ve světě v daném období. Období, ve kterém byl zaznamenán ještě větší propad příspěvku průmyslu cestovního ruchu k HDP, bylo mezi roky Hlavním faktorem tohoto poklesu však byla globální hospodářská krize, která citelně ovlivnila řadu odvětví a světovou ekonomiku včetně sektoru cestovního ruchu. Již rok 2007 zaznamenal mírný meziroční pokles zkoumaného ukazatele, výrazný pokles však nastal v letech 2008 a V roce 2008 byl zaznamenán meziroční pokles o 3,5 %, v roce 2009 dokonce o 5,9 % (jednalo se prakticky o největší propad za období posledních dvaceti let). Rok 2010 již přinesl oživení a nárůst o 1,0 procento (WTTC, 2011a). Kromě negativního dopadu na přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP se ekonomická krize negativně projevila i v dalších sledovaných ukazatelích, např. v poklesu vývozu návštěvníků, snižování výdajů na domácí cestovní ruch, omezování rozpočtů firem na obchodní cesty. Právě krizový rok 2009 přinesl nejnižší hodnotu HDP vytvořenou průmyslem cestovního ruchu a to 449,58 mld. USD (WTTC, 2011b). V dalším roce 2010, který přinesl oživení, byla zaznamenána hodnota 453,58 mld. UDS, tento výsledek však nedosáhl hodnoty z roku 2000, jež oscilovala na 533,18 mld. USD (WTTC, 2011b). Tab. č. 1: Přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP v EU 27 ( ) Mld. USD 1 387,55 533,18 524,63 497,36 474,95 482,70 483,20 496,11 495,12 477,82 449,58 453,88 %růst 2 14,8 3 37,6 4-1,6-5,2-4,5 1,6 0,1 2,7-0,2-3,5-5,9 1,0 % HDP EU 3,1 3,8 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 Pozn.: 1 Mld. USD ve stálých cenách roku 2011; 2 meziroční %změna (mld. USD ve stálých cenách roku 2011); 3 % změna oproti r. 1990; 4 % změna oproti roku Pramen: WTTC (2011a). V případě sledování vývoje relativní velikosti zkoumaného ukazatele vzhledem k celkovému HDP EU 27 lze pozorovat pozitivní dynamiku opět zejména v 90. letech, kdy podíl HDP, který byl vytvořen průmyslem cestovního ruchu vzrostl ze 3 % v roce 1990 na 3,8 % v roce 2000 (WTTC, 2011a). Tento pozitivní vývoj ovlivnily výše uvedené skutečnosti v politické i ekonomické rovině po roce 102

5 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize Pro období po roce 2000 je charakteristický pokles tohoto indikátoru až na hodnotu 2,9 % v roce Určitou stagnaci ovšem na nejnižších hodnotách v posledních dvaceti letech zaznamenal tento ukazatel v období Kromě hospodářské krize je tento klesající trend ovlivněn rovněž restrukturalizací terciárního sektoru, který stále intenzivněji využívá informační technologie a moderní formy komunikace. Celkový příspěvek cestovního ruchu k HDP je komplexnějším ukazatelem, neboť zahrnuje přímé ale i nepřímé a zprostředkované dopady cestovního ruchu a souvisejících odvětví na HDP. Komparace dvou základních ukazatelů přímého příspěvku k HDP a celkového příspěvku k HDP vykazuje určité společné i odlišné rysy. V období 90. let 20. století zaznamenal cestovní ruch v EU obrovskou dynamiku, a cestovní ruch tak výrazně ovlivnil i celkový HDP. Velikost příspěvku cestovního ruchu na HDP byla ovlivněna výrazně pozitivním vývojem průmyslu cestovního ruchu i ekonomiky cestovního ruchu. Celkový příspěvek cestovního ruchu k HDP dosáhl reálného růstu v roce 1995 skoro 16% úrovně oproti roku 1990 a v roce 2000 byl zaznamenán 33% nárůst ve srovnání s rokem Bezprostředně po roce 1990 lze dokonce hovořit o větší růstové dynamice ukazatele celkového příspěvku k HDP než u předchozího ukazatele. Ukazatel celkového příspěvku cestovního ruchu k HDP se vyvíjel po roce 2000 podobně jako přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP. V letech 2001 až 2003 byl zaznamenáván meziroční absolutní pokles. Od roku 2004 do roku 2006 příspěvek ekonomiky cestovního ruchu k HDP opět meziročně rostl, nedosáhl však maximálních hodnot z 90. let. Další změna zkoumaného ukazatele nastala po roce 2007, kdy začal příspěvek ekonomiky cestovního ruchu k HDP opět klesat. Hlavní příčinou poklesu byly nesporně souvislosti doprovázející evropskou ekonomiku v období hospodářské krize. Dokonce ani rok 2010 nepřinesl očekávané oživení a dopady hospodářské krize se projevily v dalším meziročním poklesu o -1,6 % (WTTC, 2011a). Kromě uvedeného rozdílu mezi průmyslem a ekonomikou cestovního ruchu a jejich příspěvkem k HDP lze pozorovat ještě další zajímavou disparitu ve významu dvou zkoumaných ukazatelů. Zatímco u HDP, který vytvářel průmysl cestovního ruchu, byl zaznamenán největší propad v období finanční a ekonomické krize (největší v roce ,9 % meziročně k roku 2008), na ekonomiku cestovního ruchu měl zřejmě největší vliv vývoj světové ekonomiky po teroristických útocích v roce 2001 a největší pokles byl zaznamenán v roce 2003 (-5 %), (WTTC, 2011a). Pokud hodnotíme relativní velikost celkového příspěvku cestovního ruchu k HDP vztahujícímu se k celkovému HDP, lze konstatovat obdobný vývoj jako u ukazatele průmyslu cestovního ruchu. Velká dynamika HDP vytvořeného ekonomikou cestovního ruchu v 90. letech byla vystřídána výrazným snížením dynamiky po roce Následující tabulka ukazuje vývoj celkového příspěvku Současná Evropa 01/

6 cestovního ruchu k HDP od roku 1990 (8 %), přes vrchol v roce 2000 (10 %) až do roku 2010 (7,8 %) Tab. č. 2: Celkový příspěvek cestovního ruchu k HDP v EU 27 ( ) Mld. USD , , , , , , , , , , , ,11 %růst 2 15,9 3 33,3 4-0,3-2,9-5,0 3,8 0 1,2-0,7-2,3-4,8-1,6 % HDP EU 8,6 10,0 9,7 9,4 8,8 9,0 8,8 8,6 8,3 8,1 8,1 7,8 Pozn.: 1 Mld. USD ve stálých cenách roku 2011; 2 meziroční %změna (mld. USD ve stálých cenách roku 2011); 3 % změna oproti r. 1990; 4 % změna oproti roku Pramen: WTTC (2011b). Porovnáme-li význam přímého a nepřímého příspěvku cestovního ruchu k HDP, převažuje ve sledovaném období vždy vliv nepřímého a zprostředkovaného cestovního ruchu a dosahuje zhruba 60% podílu celkového příspěvku cestovního ruchu k HDP. Samotný cestovní ruch má tedy logicky menší ekonomický význam než odvětví, která na cestovní ruch navazují a jsou součástí ekonomiky cestovního ruchu. Závěrem analýzy dvou ukazatelů hodnotících příspěvek cestovního ruchu k HDP lze uvést státy Evropské unie, které ve zkoumaném období ( ) zaznamenaly největší absolutní přímé i celkové příspěvky k HDP. Největší přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP byl vytvořen ve Francii (průměr v letech byl 102,58 mld. USD ve stálých cenách roku 2011), následující země v pořadí jsou Itálie, Španělsko, Velká Británie, Německo. Podíl přímého příspěvku cestovního ruchu k HDP byl v uvedeném období největší na Maltě (13,2 %), následovaly další země: Kypr (8,1 %), Řecko (5,8 %), Španělsko (5,6 %) a Bulharsko (5,6 %), (WTTC 2011a). Podobně i průměrný ukazatel celkového příspěvku k HDP byl ve sledovaném období největší ve Francii (249,47 mld. USD), následovaly státy: Španělsko, Itálie, Velká Británie a Německo. Největší podíl celkového přírůstku cestovního ruchu k HDP zaznamenala Malta s více než 25 %, následovaly: Kypr (24,7 %), Bulharsko (20,2 %), Řecko (16,5 %) a Španělsko (15,8 %) (WTTC, 2011a). 2. Vliv cestovního ruchu na zaměstnanost Ukazatel zachycující přímý vliv cestovního ruchu na zaměstnanost je vyjádřen celkovým počtem pracovních míst vytvořených v průmyslu cestovního ruchu. 104

7 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize Z analýzy přímého příspěvku cestovního ruchu a reálného růstu přímého přírůstku cestovního ruchu k zaměstnanosti EU vyplývá výrazná podobnost s výše analyzovanými ukazateli HDP. Dynamický rozvoj cestovního ruchu po roce 1990 způsobený především politickými změnami a příznivým ekonomickým vývojem v Evropě znamenal velký nárůst pracovních míst v tradičních oblastech cestovního ruchu. Průmysl cestovního ruchu tak vytvořil v roce 2000 celkem 8121 tis. míst, což bylo o 24,3 % více ve srovnání s rokem Po roce 2000 však došlo k poklesu růstové dynamiky a rovněž se snížil absolutní počet pracovních míst. Příčinami poklesu pracovních míst v období po roce 2000 byly zejména okolnosti spojené s teroristickými útoky na USA v roce 2001, všeobecné utlumení ekonomického růstu, konec dekády však byl pod vlivem celosvětové hospodářské krize. Největší meziroční propad tohoto ukazatele byl zaznamenán v roce 2002 (-5,6 %), celkový pokles během celé poslední dekády byl 14,3 %. Vliv hospodářské krize se projevil na tvorbě pracovních míst v průmyslu cestovního ruchu rovněž významně. Meziroční propady ukazatele nepoklesly na minimum z roku 2002, v posledních čtyřech letech ale lze sledovat úbytek pracovních míst. V roce 2010 byl zaznamenán nejnižší počet pracovních míst za posledních deset let (6 956 tis.). Velmi podobný průběh jako u indikátorů HDP měl i průběh vývoje podílu přímého příspěvku cestovního ruchu k zaměstnanosti na celkové zaměstnanosti EU. Dynamický růst podílu zaměstnanosti průmyslu cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v 90. letech byl vystřídán v prvním období poslední zkoumané dekády stagnací a později, opět důsledkem hospodářské krize, poklesl až na 3,1 % (rok 2010) (WTTC, 2011a). Tab. č. 3: Přímý příspěvek cestovního ruchu k zaměstnanosti v EU 27 ( ) Tis. 6533,4 8120,9 7973,1 7529,3 7235,4 7257,5 7348,3 7494,4 7438,3 7234,2 7048,5 6956,0 %růst 1 10,3 2 24,3 3-1,8-5,6-3,9 0,3 1,3 2,0-0,7-2,7-2,6-1,3 % 4 3,3 3,9 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 Pozn.: 1 %změna oproti předchozímu roku; 2 %změna oproti roku 1990; 3 % změna oproti roku 1995; 4 % celkové zaměstnanosti. Pramen: WTTC (2011a). Celkový příspěvek cestovního ruchu k zaměstnanosti zahrnuje počet pracovních míst vytvořených v ekonomice cestovního ruchu. Jedná se tedy o přímý i nepřímý a zprostředkovaný dopad na zaměstnanost. Tento ukazatel zaznamenal v 90. letech obdobný vývoj jako ukazatel přímého příspěvku k zaměstnanosti. Současná Evropa 01/

8 Nejprve došlo vlivem ekonomických změn probíhajících v těchto letech k rapidnímu nárůstu počtu pracovních míst, mezi lety 1995 až 2000 se jednalo dokonce o 20% nárůst, ihned po roce 2000 došlo k výraznému, ale přechodnému zpomalení dynamiky. Nicméně v roce 2003 bylo dosaženo doposud největšího meziročního propadu (-4,4 %). Pro další období související s nástupem hospodářské krize je charakteristický postupně se prohlubující snižování dynamiky s doposud největším meziročním propadem v roce 2010 (-4,1 %) (WTTC, 2011a). V relativním vyjádření se celkový přírůstek cestovního ruchu k zaměstnanosti vztahuje k celkové zaměstnanosti a opět po dynamice v 90. letech zaznamenal zvolnění a meziroční poklesy po roce V posledních letech se na účinku tohoto indikátoru plně projevují důsledky hospodářské krize a v roce 2010 se přiblížil stavu z roku 1990 a poklesl na 8,4 % celkové zaměstnanosti. Tab. č. 4: Celkový příspěvek cestovního ruchu k zaměstnanosti v EU 27 ( ) Tis , , , , , , , , , , , ,8 %růst 1 10,0 2 20,3 3-0,6-2,9-4,4 2,4 1,2 0,3-2,0-1,5-1,9-4,1 % 4 8,9 10,2 10,0 9,7 9,2 9,4 9,4 9,2 8,9 8,7 8,7 8,4 Pozn.: 1 %změna oproti předchozímu roku; 2 %změna oproti roku 1990; 3 % změna oproti roku 1995; 4 % celkové zaměstnanosti. Pramen: WTTC (2011a). Při analýze přímého a nepřímého a zprostředkovaného příspěvku cestovního ruchu k zaměstnanosti bylo zjištěno, že na celkovém příspěvku k cestovnímu ruchu k zaměstnanosti se obdobně jako u vlivu na HDP podílí ve sledovaném období podstatně více nepřímý a zprostředkovaný příspěvek. Ve všech sledovaných letech tento ukazatel přesahoval 60% podíl. V posledním období hospodářské krize lze potom sledovat určité snížení až k hranici 60 % a širší dopady krize zejména na ekonomiku cestovního ruchu, tedy obory pouze s cestovním ruchem související. Pokud bychom měli hodnotit jednotlivé členské státy EU 27 dle absolutního přímého i celkového příspěvku k zaměstnanosti, největší absolutní počet pracovních míst byl ve zkoumaném období vytvářen ve Francii. V relativním vyjádření přímého příspěvku cestovního ruchu k zaměstnanosti dominovaly středomořské státy Malta (14,1 %) a Kypr (9,2), zajímavostí je třetí pozice Dánska (8,4 %) a na pátém místě nacházející se Nizozemsko (6,2 %). V případě celkového příspěvku cestovního ruchu na zaměstnanosti opět dominuje skupina středomořských zemí: Kypr (26,5 %), Malta (25,8 %), Řecko (19,4 %) a Bulharsko (18,3 %), Portugalsko (16,1 %) (WTTC, 2011a). 106

9 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize 3. Vliv cestovního ruchu na další vybrané ukazatele Z provedené analýzy vyplývá, že cestovní ruch má v Evropské unii zásadní ekonomický význam, a to jak z hlediska tvorby HDP, tak zaměstnanosti. Průmysl cestovního ruchu přispíval v posledních deseti letech k celkovému HDP EU 27 v průměru 3,2 % a podílel se 3,4 % na celkové zaměstnanosti. Příspěvek ekonomiky cestovního ruchu byl u obou makroekonomických veličin ještě vyšší u HDP v průměru 8,8 % a u zaměstnanosti dokonce 9,3 %. Nezanedbatelný podíl na určených referenčních ukazatelích měl cestovní ruch ve sledovaných letech i u ostatních ukazatelů. Např. vývozy návštěvníků, které sledují výdaje mezinárodních turistů v rámci země na obchodní a rekreační cesty včetně výdajů na dopravu, se v posledním desetiletí podílely na celkových vývozech zboží a služeb v průměru 6,7 %. Nejhlubší meziroční pokles zaznamenal tento ukazatel v krizovém roce 2009 (-8,8 %). Výdaje na domácí cestovní ruch, které jsou vyčísleny výdaji rezidentů na obchodní a rekreační cesty v rámci jejich země, zaznamenaly ve srovnání s předchozími ukazateli odlišný vývoj. Po dynamickém růstu v 90. letech byl po roce 2000 zaznamenán výrazný pokles dynamiky. Příčinou těchto změn je přesun poptávky po cestovním ruchu v domácí zemi do zahraničí. Rok 2010 však opět přináší změnu v podobě meziročního růstu, který lze vysvětlit mj. i dopady krizového období na poptávku obyvatelstva, které se více zaměřilo na turistické aktivity v domácí zemi. Další ukazatel, kterým lze rovněž hodnotit ekonomický význam cestovního ruchu jsou kapitálové investice. Jedná se o kapitálové investiční výdaje realizované sektory přímo zapojenými do odvětví cestovního ruchu a také ostatními odvětvími, která vynakládají investice na specifická aktiva cestovního ruchu (např. nové ubytování pro návštěvníky, vybavení na přepravu pasažérů, restaurační a volnočasové vybavení ke specifickému použití v rámci cestovního ruchu apod.). Ukazatel kapitálových investic se vyvíjel poněkud odlišně od předchozích ukazatelů. Zdůvodnění specifického vývoje tohoto ukazatele by však zasloužilo podrobnější analýzu, která není předmětem zpracovaného textu. Analýza také prokázala, že cestovní ruch výrazně podléhá vnějším vlivům, mezi něž bezesporu patří např. změny politické situace, nepříznivý ekonomický vývoj, resp. zásadní vliv ekonomické krize, bezpečnostní hrozby, nárůst cen energií apod. Všechny tyto vnější okolnosti na cestovní ruch působí intenzivně, a to jak v pozitivním, tak negativním směru. Zároveň bylo zjištěno, že ve sledovaném období docházelo k poklesu podílu analyzovaných ukazatelů na určených referenčních ukazatelích. Jinými slovy, relativní význam cestovního ruchu např. vzhledem k celkovému HDP, celkové zaměstnanosti, celkovému vývozu zboží a služeb či celkové vnitřní spotřebě klesal. Současná Evropa 01/

10 Závěr Předložený článek analyzuje odvětví cestovního ruchu z pohledu jeho významu v ekonomice Evropské unie. Cílem bylo analyzovat cestovní ruch dle vybraných ukazatelů a dokázat důležitost odvětví v hospodářství Evropské unie včetně vývoje v poslední dekádě se zaměřením na krizové období. Text představuje analýzu ekonomického významu cestovního ruchu, k jejímuž zpracování bylo použito ukazatelů, které hodnotí ekonomický dopad odvětví a využívá je Světová rada cestování a cestovního ruchu (WTTC). Analýza je zaměřena na indikátory kvantifikující příspěvek cestovního ruchu k HDP a k zaměstnanosti. Stručně je poskytnut pohled i na další vybrané ukazatele. Zpracovaná analýza prokázala, že cestovní ruch je právem považován za velmi významné a dynamické odvětví v ekonomice Evropské unie. Zásadní je jeho význam na HDP i celkové zaměstnanosti. Jak již bylo výše uvedeno, průmysl cestovního ruchu, vytvářel v posledních deseti letech v průměru 3,2 % celkového HDP EU 27 a podílel se 3,4 % na celkové zaměstnanosti. Celkový příspěvek tohoto odvětví byl u obou makroekonomických veličin ještě podstatně vyšší. Ekonomika cestovního ruchu, vytvářela v průměru 8,8 % HDP EU 27 a na celkové zaměstnanosti se podílela 9,3 %. Z uvedených hodnot vyplývá, že příspěvek cestovního ruchu k HDP i zaměstnanosti, zejména celkový, je velmi významný. Cestovní ruch má tak obrovský multiplikační efekt a zásadní ekonomický význam, zároveň se podílí na výdajích spotřebitelů, podniků i vlád. Kromě těchto zmíněných efektů přispívá rovněž k hospodářskému, společenskému a kulturnímu rozvoji územních celků a ke zvyšování kvality života účastníků cestovního ruchu. Analýza však také ukázala určitá negativa z hlediska vývoje příspěvku cestovního ruchu k HDP a zaměstnanosti. Lze konstatovat, že cestovní ruch výrazně podléhá vnějším vlivům, jako jsou např. změny politické situace, nepříznivý ekonomický vývoj, resp. finanční a ekonomická krize, bezpečnostní hrozby, nárůst cen energií apod. Všechny tyto okolnosti působí na cestovní ruch velmi intenzivně, ať už v pozitivním nebo negativním směru a odrážejí se na jeho příspěvku k HDP i zaměstnanosti. Závěrem lze konstatovat, že WTTC díky svému výzkumu ekonomického dopadu cestovního ruchu významně přispěla k tomu, že toto odvětví je čím dál tím více chápáno a uznáváno jako důležitý nástroj ekonomického růstu a rozvoje s významným potenciálem do budoucna. 108

11 Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize Literatura: 1) BUSINESSINFO (2011). Projekty v oblasti cestovního ruchu spolufinancované z EFRR byly účelné. Dostupné z < 2) CZECHTOURISM (2011). Mezinárodní cestovní ruch: první výsledky za rok [cit ]. Dostupné z < cz/files/statistiky/clanky/07_06_10_prvni_vysledky_roku_2010.pdf>. 3) CIA (2010). World Fact Book. [cit ]. Dostupné < cia.gov/library/publication/the-world-factbook-/geos/ee.html. 4) PALATKOVÁ, L. (2011). Mezinárodní cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 224 s. ISBN ) UNWTO (2011). Tourism Highlights 2011 Edition. [cit ]. Dostupné z < 6) WORL ECONOMIC FORUM (2011). The Travel and Tourism Competitiveness Report Geneva: WEF. ISBN-13: [cit ]. Dostupné z < TourismCompetitiveness_Report_2011.pdf. 7) WTO (1995). Collection of Tourism Expenditure Statistics: Technical Manual No. 2. Madrid: World Tourism Organisation, s. ISBN ) WTO (1995). Concepts, Definitions, and Classifications for Tourism Statistics: Technical Manual No. 1. Madrid: World Tourism Organisation, s. ISBN ) WTO (2010). Compendium of Tourism Statistics: Data , 2010 Edition. 1. vyd. Madrid: World Tourism Organisation, s. ISBN ) WTTC (2011a). Economic Data Search Tool. Dostupné z < org/research/economic-data-search-tool/>. 11) WTTC (2011b). Economic Impact of Travel and Tourism. [cit ]. Dostupné z < document_for_wtm_rgb_1.pdf>. 12) WTTC (2011c). Travel and Tourism Economic Impact org/site_media/uploads/downloads/european_union2.pdf. 13) WTTC (2011d). Travel a and Tourism [cit ]. Dostupné z < Současná Evropa 01/

12 Summary: Tourism in the EU Economies Focused on the Period of Economic Crisis Tourism interconnects for a long time essentially related aspects, such as tourism and the region of Europe, i.e. the area of the European Union. This topic should get considerable attention for more reasons. Firstly, tourism is described as a phenomenon of the world economy. In areas influenced by tourism, it contributes to the economic, social and cultural development, encourages economic growth and jobs creation. It is also a crucial source of income for many countries. Secondly, the sector of tourism has a considerable development potential for the future. It closely concerns lives of tens of thousands of people in both global and European scope. Finally, tourism represents getting to know new places, people, cultures and getting new experience. In this regard, EU accounts for an ideal place for development and implementation of tourism, also considering the existence of diverse locating, implementing and stimulating preconditions for development and allocation. The objective of this paper is to evaluate the issue of tourism based on so far uncommon perspective and to give an answer to the question of importance of tourism in the EU. The core of the study is analysis of selected indicators, with emphasis on those relating to the contribution of tourism to GDP and employment, focusing on developments in the recent period affected by the economic crisis. Attention is also paid to the indicators illustrating expenses of tourists, government expenses or capital investments. Keywords: Tourism, The European Union, economy, economic crisis, GDP, employment 110

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

2 METODOLOGICKÉ ZÁKLADY TSA

2 METODOLOGICKÉ ZÁKLADY TSA 2 METODOLOGICKÉ ZÁKLADY TSA 2.1 Vývoj mezinárodní metodiky TSA Historický počátek obecné metodiky cestovního ruchu lze datovat do období po 2. světové válce. Jedná se o etapu vytváření definic a klasifikací

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D.

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Struktura přednášky Hodnocení projektu v prvních deseti letech existence 1999 2008 Zdroje nerovnováh na úrovni členských

Více

EFEKTIVNOST FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

EFEKTIVNOST FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU EFEKTIVNOST FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU Štěpán Horký, Luděk Kouba Klíčová slova: výzkum a vývoj, věda, lidské zdroje, financování, publikace, patent Key words: research and

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem

Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Přehled Pochopení hospodářského růstu. Perspektiva na makroúrovni a na úrovni jednotlivých odvětví a firem Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Ing. Hana Beranová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha, Česká republika, hana.beranova@gmail.com;

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Fondy rizikového kapitálu- nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ČR Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. člen Národní ekonomické rady Vlády ČR (NERV), ředitel EEIP,a.s. předseda Mezinárodní obchodní komory

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA

BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA BUDOUCÍ VÝVOJ AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ŠVÉDSKA, FINSKA A RAKOUSKA THE FUTURE DEVELOPMENT OF AGRARIAN EXTERNAL TRADE OF THE CZECH REPUBLIC

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku ZMĚNY NA TRHU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S EKONOMICKOU KRIZÍ CHANGES IN THE REAL ESTATE MARKET FOR HOUSING IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS Klíčová slova Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více