JIVKA VYMEZENI ZAVAZNE CA8TI ÚPO JÍVKA. Uzemní plán obce-návrh. Ing.arch.Milan Vojtěch,J.Zajíce 956,Pardubice Prosinec ", v,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIVKA VYMEZENI ZAVAZNE CA8TI ÚPO JÍVKA. Uzemní plán obce-návrh. Ing.arch.Milan Vojtěch,J.Zajíce 956,Pardubice Prosinec 2002. ", v,"

Transkript

1 ,, JIVKA, Uzemní plán obce-návrh ", v, VYMEZENI ZAVAZNE CA8TI ÚPO JÍVKA Ing.arch.Milan Vojtěch,J.Zajíce 956,Pardubice Prosinec 2002

2 'l;ávazná ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ Závazné části jsou: a) zásady urbanistické koncepce b) využití ploch a jejich uspořádání c) vymezení zastavitelného územi d) omezení zrněn v užíváni staveb e) zásady uspořádáni dopravniho,technického a občanského vybaveni f) vymezení územního sytému ekologické stability g) limity využití území h) plochy přípustné pro těžbu nerostů i) vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby Zásady urbanistické koncepce (I)Území resené ÚPO Jívka zahrnuje katastrální územi Dolni Veméřovice,Hodkovice,Horní Vernéřovice, Janovice, Jivka a Studnice, jejichž hranice jsou graficky znázorněny ve výkresové části schváleného územního plánu.v řešeném území se nacházejí sídla Dolni Vernéřovice,Hodkovice,Horní Vernéřovice, Janovice, Jívka,Nové Dvorky,Nové Domy a Studnice. (2)Zástavba v jednotlivých obcích bude rozvíjet svůj měřitka s využitím místních stavebních typů a přírodních venkovský charakter, drobnějšího materiálů. (3)Urbanistický rozvoj obce bude směřovat k využití stávajících nezastavěných ploch uvnitř současně zastavěného územi, využití stávajících neobydlených objektů pro bydleni. V obci Dolní Vernéřovice jsou navrženy 2 plochy podél sílnice W301 v prolukách mezi stávající zástavbou,v obci Horní Vernéřovice jsou plochy navrženy na západním okraji obce podél silnice li/301, na severním okraji obce při sílnící IIl/30116 menší lokality uvnitř stávající zástavby. Pro lokality O a R je nutno zadat zpracování podrobnější zastavovací studie,která by upřesníla počet RD,parcelaci a stanovila by regulační zásady. V Hodkovicích jsou navrženy 4 lokality pro výstavbu RD podél silnice IIlf a jedna plocha pro výstavbu výrobních objektů a objektů služeb. V Janovicích je navrženo celkem 9 lokalit pro výstavbu RD podél silnice 111/30116 a jedna lokalita pro rekreaci. V Jivce jsou navrženy 2 lokality uvnitř zastavěného území pro výstavbu RD. Ve Studnici jsou navrženy 2 lokality pro výstavbu RD. V částech Nové Dvorky a Domy není navržena žádná nová výstavba. Rozvoj drobné výroby, skladů bude směřován do stávajícich výrobních areálu,areálů zemědělské výroby. Nově je navržena plocha v obci Janovice. Rozvoj zemědělské výroby se v řešeném územi mimo stávající areály zemědělské výroby nepředpokládá. Využití ploch a jejich uspořádání (1) Urbanizovaná území tvoří území a plochy zastavěné nebo určené k zastavění,které JSou:

3 a)ýr:emí smíšeného venkovského bydlení je určeno pro rodinné bydlení s odpovidajícím zázemím užítkových zahrad a s chovem drobného domácího zvířectva..limity kapacit objektů pro zemědělskou živočišnou výrobu budou stanoveny v pásmu hygienícké ochrany nejbližších obytných objektů. -rodinné bydlení s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva -stravování, dočasné ubytování v soukromí,pensionech,služby -sportovní plochy -veřejná zeleň. Podmíněn pj'ípustné : -drobné řemeslnické provozovny a zemědělské farmy -změna funkce objektů určených pro trvalé bydlení na rekreační chalupy. b)území venkovského bydlení je určeno zejména pro bydlení venkovského typu -rodinné domy,obytné domy,drobné stavby pro uskladnění zahradního nářadí -kultumí,církevní,sociální a zdravotnická zařízení -zařízení Podmíněně -zařízení maloobchodu, veřejného stravování-sloužicí pro obsluhu tohoto územi pj'ípustné: správy,administrativy,pensiony,ubytovny -sportovní plochy -řemeslné provozovny -změna funkce objektů určených pro trvalé bydlení na rekreační chalupy. c)území občanské vybavenosti je určeno převážně pro umisťování obchodnich,hospodářských,správních, kulturních,školských a jiných zařízení,sloužicíchpro potřeby celého sídelního útvaru. -stavby pro obchod, veřejné stravování,správu, -stavby pro dočasné ubytování,kulturu,školství, zdravotníctví a socíální péči. Podmíněně přípustné: - zařízení drobné nerušivé výroby a služeb,bydlení.

4 d)území drobné výroby a služeb je určeno pro umístění zanzeiú drobné výroby a služeb, skladů,drobná výroba by většínou měla mít charakter řemeslnícké výrobyzařízení nesmí negatívně působit na okolní obytnou zástavbu. -zařízení drobné výroby,řemeslnícké provozovny,služby, -správní objekty,sklady. Podmíněně pnpustné: -zemědělská výroba,byty správců a majítelů zařízení e)území průmyslové výroby je určeno pro umísťování staveb pro prumysl,které mají rušívý účinek na obytnou zástavbu PJ'ípustné: -stavby pro prumysl,služby všeho druhu,stavby pro skladování -stavby nákupních středisek Podmíněně pj'ípustné: -služební a pohotovostní byty -stavby pro kulturu,zdravotnictví,sociálni péči a sport Qúzemí zemědělské výroby je určeno pro umístění zařizení zemědělské výroby,převážně těch,která nemohou být umístěna v jiných územích. -zařízení zemědělské výroby. Podmíněně přípustné: -nerušící drobná výroba,řemesla,sklady -byty pohotovostní,správců a majitelů zařízení. g)území sportovních zařízení je určeno pro sportovní využití PNpustné: -sportovní plochy a zařízení -přírodní í uměle založené plochy zeleně -vodiú plochy -odpočinkové a herní prvky

5 Podmíněně pnpustné: -drobná doplňková zařízení obchodní,sociální,sloužící obsluze území -drobná zařízení veřejného stravování a ubytování -byty správců a majítelů zařízení hlúzemí rekreace slouží pro rekreaci a odpočinek PNpustné: -stavby pro individuální rekreaci -sportovni plochy -plochy veřejné zeleně Podmíněně přípustné: -stavby pro dočasné ubytování,pensiony,veřejné stravování chlúzemí veřejné zeleně slouží odpočínku,herním aktivitám -přirodni i uměle založené plochy zeleně,vodní plochy,hřbitovy, ochranná,izo!ační zeleň,přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení,doplňkový mobilíář-lavičky,odpadkové koše,informační tabule,drobné herní prvky Funkční využití neurbanizovaných ploch: Neurbanizované plochy tvoří: al plochy orné půdy -jsou tvořeny bloky orné půdy,remízy,mezemi a polnímí cestami bl plochy zahrad,sadů,luk,pastvin -jsou tvořeny loukami,pastvinami,sady,zahradamí,remizy,mezemi a cestami Plochy pastvin není přípustné rozorávat. cl plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou tvořeny lesnímí porosty a dalšími pozemky pro obhospodařovánílesa. dl plochy vodních toků v řešeném územi se ponechávají všechny vodní plochy a toky

6 e) plochy protipovodn'ové ochrany jedná se o území podél vodních toků a slouží k rozlívu povodňových vod jejichž retenci lze zvyšovat vhodnýmí vodohospodářskýmí stavbami Přípustné.- - vodohospodářské stavby,účelové komuníkace Nepřípustné: - ostatní stavby V neurbanizovaném území jsou přípustné drobné stavby a zařízení sloužící myslivosti, stavby vodních toků a ploch,úpravy vodních toků,změny kultury ZPF z orné půdy na trvale travnaté porosty a změny kultury z orné půdy a trvale travnatých porostů na pozemky určené k plnění funkcí lesa Podmíněně přípustné jsou stavby: -sílníc -místních a účelových komuníkací,turistických a cyklistických tras -melioraci - liniové stavby techníckého vybavení - stavby pro reklamu a informací - přístřešky pro uskladnění produktů rostlínné výroby a pro letní ustájení dobytka Prvky ÚSES jsou nezastavítelné,výjímku tvoří příčně umístěné líniové stavby techníckého vybavení,sílníc a mistních komunikací a úpravy vodních toků se souwasem orgánu ochrany přírody. Vymezení zastavítelného území (I)Hranice současně zastavěného a zastavítelného území jsou vymezeny ve výkresové části územního plánu,výkresech č. 2 a 6.Výstavba mímo zastavítelné území je nepřípustná. Omezení změn v užívání staveb (1) Užívání staveb musí odpovídat funkčnímu využíti území a přípustností staveb v těchto územích.jiná omezení změn v užívání staveb nejsou stanovena. Zásady uspořádánídopravního,techníckého a občanského vybavení (l)uspořádání, kategorizace komunikací pro motorovou,pěší a cyklistickou dopravu musí odpovídat výkresům č.2 a 8 územního plánu. Základní dopravní kostra silnic II. a III.

7 třídy je stabilní. V úseku od jižního kraje obce Hodkovice na severní okraj obce se navrhuje jednostranně vlevo rozšířit silnici IIV30116 na kategorii S 7,5. (2) Odstavování vozidel bude u bytové zástavby zajištěno na soukromých pozemcích. Pro parkování vozidel u objektů občanské vybavenosti jsou parkovaci plochy u obecního úřadu ve Vernéřovicích, firmy Kůs a syn,firmy GEMEC v Jívce,hostince v Janovicích. Pro parkování návštěv v obytných zónách umožňuje malá intenzita provozu parkování na místních komunikacích. Ve výhledu je nutné při výstavbě občanské vybavenosti zajistit vybudováni potřebných ploch pro parkováni na pozemcích investora. V Janovicích a Jívce budou upraveny plochy pro otáčeni autobusů hromadné dopravy. (3) Na pozemcích vymezených tras a ploch pro stavby pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení. a 4 (4)Uspořádání a kategorizace sítí technické infrastruktury musí odpovídat výkresům č.3 schváleného územního plánu. (5) Zásobování pítnou vodou obce Horní Vernéřovice je zajištěno z vodojemu umístěným západně od obce. Dolní Vernéřovice a Jívka jsou napájeny z vodojemu Jívka. Obec Janovice je napájena z vodojemu v Janovicích,výhledově bude využit vodní zdroj na jižním okraji obce. Obec Hodkovice bude napojena na veřejný vodovod obce Janovice. Místní část Studnice,Nové Dvorky a Nové Domy budou zásobovány vodou individuelně. (6)Čistění odpadních vod v obci Horni Vernéřovice bude na centrální ČOV situované v jižní části obce. Zástavba v Dolních Vernéřovicích bude ve středové části napojena na sidlištní ČOV,zbývající část zástavby bude řešena individuelně v domovních ČOV nebo jimkách na vyvážení. V místních částech Janovice,Jívka, Hodkovice,Nové Dvorky,Nové Domy a Studnice bude čistění likvidace odpadních vod řešena individuelně v domovních ČOV nebo nepropustných jímkách na vyvážení. (7)Elektrická energie je dodávána z vrchního primerního rozvodného systému 35kV.Pro zajíštění výkonu pro novou výstavbu v lokalitách O a R v Hornich Vernéřovicích jsou navrženy nové transformačni stanice u jednotlívých lokalit. V ostatních obcích bude nová zástavba napojena na stávající transformační stanice. Pro nevyhovující způsob připojení průmyslové transformační stanice č.440 Doly bude realizována přeložka primérního vedení a nové připojeni této TS. Po uvažované přeložce bude stávající TS 440 připojena krátkou odbočkou z přeložené části vedení nebo bude stávající vedení ponecháno jako přípojka s vložením úsekového odpojovače. Jižně od obce Jívka bude realizována úprava spočívající ve vybudování nové propojky na výhodnějším místě a demontáže nevyhovujíciho vedení.výhledově je nutné provést rekonstrukci sekunderniho vedení NN v řešeném území. Poříčí. (8)Výhledově bude obec plynofikována,připadně napojena horkovodem na elektrárnu (9)Kabelízace telekomunikační sítě byla v části řešeného území provedena. V návrhovém období se počítá s doplněnim kabelizace místní kabelové sítě v celém území.

8 (lolikvidace odpadů je prováděna ukládáním do maloobjemových sběrných nádob a odvozem na skládku. Odpad z plastů a skla je tříděn. (11 )Stávající objekty a plochy občanské vybavenosti zůstávají zachovány. Novou výstavbu objektů občanské vybaveností je navržena do Horních Vernéřovíc a dále je přípustné tyto objekty sítuovat do území smíšeného venkovského bydlení a venkovského bydlení. Ochrana přírody, krajíny a územní systémy ekologícké stability (I)Loká1ní územní systém ekologícké stability je s navrženýmí bíokoridory,biocentry, interakční mí prvky a plochamí chráněných významných krajinných prvků vymezen na výkresech č. 2 a 7 schváleného územního plánu. (2)Na pozemcích zahrnutých do územních systémů ekologické stability a pozemcích chráněných významných krajinných prvků vymezených podle odstavce 1 je zakázáno umisťovat a povolovat stavby pro bydlení, rekreací, pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, stavby pro skladováni a skládky odpadů. Výjimečně pří respektování požadavků ochrany přírody a krajiny mohou být na dotčených plochách umísťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území a meliorační stavby zemědělské a lesní půdy, dále se připouští opravy a stavební úpravy stávajících objektů, úpravy vodních toků. (3)Na plochách vymezených ve výkresu č.2 a 7 schváleného územního plánu pro územní systém ekologícké stabílity a pro chráněné významné krajinné prvky se zakazuje měnít kultury s vyšším stupněm ekologícké stabílity na kultury s nižším stupněm ekologícké stability,dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy,odvodňování pozemků,těžit nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch. Límíty využití území (I) Při využíváni území musí být dodrženy ochranná pásma: -vedení VN 35kV -7m od krajního vodiče u nového vedeni, 10m u stávajícího vedení (dle zákona č Sb.) - vedení VN 110kV -15 m od krajního vodiče (dle zákona č. 455/2000 Sb.) - stožárová TS -totéž jako u vedení (dle zákona č. 458/2000 Sb.) - vodní toky - 8 m od kraje břehu (dle zákona č. 254/2001 Sb.) - silníce II. a nuř m (dle zákona č. 13/1997 Sb.) - PHO vodních zdrojů 11.vnější - NPR Adršpašsko -teplické skály-50 m (dle zákona č. 114/1992 Sb. ) - VTL plynovodů -navržených (dle zákona č. 458/2000 Sb.) - ochranné pásmo telekomuníkací

9 - ochranná pásma vodovodů a kanalizací (dle zákona č.č Sb.) - ochranné pásmo lesa -50 m (dle zákona Č. 289/1995 Sb.) (2) Dále musí být dodrženy následující límity: a) zónace CHKO b) národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály c) CHOPAV Polícká pánev d) vrchní vedení elektrické energie 35kV e) prvky ÚSES f) územi protipovodňové ochrany podél toku Dřeviče.Územi protipovodňové ochrany slouží k rozlivu povodňových vod,jejichž retenci lze zvyšovat vhodnými vodohospodářskými stavbamí.konečné řešeni protipovodňové ochrany bude řešeno samostatnou vodohospodářskou studii. (3) Plochy staveb a areálů nemovitých kulturních památek, chráněných podle zákona ČNR č.20f1987 Sb. o státni památkové péči ve zněni pozdějších předpisů, vymezené ke dni schválení územního plánu, jsou neměnné. V případě realizace výhledových staveb nesmějí být narušeny archeologické sítuace. V řešeném území se kromě výše uvedených staveb nacházejí urbanisticky hodnotné soubory a historicky cenné objekty vesnic Jívka,Janovice,Hodkovice,Horní Vernéřovíce, Studníce a lokality Nové Dvorky a Nové Domy. Jedná se o mimořádně zachovaná území z hledíska historického,krajinného,urbanistického i architektonického,které je nutno respektovat. Jedná se o následující lokality: Janovice:soubor čp. 375 a čp.105,soubor čp. 5,6,122 a dům čp.7,železniční staníce Janovíce,soubor domů čp. 99, 100, lol, 102,368, 103, 104, 358, 359,96,97,98,371,372, 373, 374. Hodkovíce: soubor čp. 88,326,323,325, dům čp.06,85, 86 Jívka: soubor čp. 78, 79, 80, 77, 76, 75, 108, soubor čp. 71, 72, 73, 74, kamenný most na p. p.č.464/5 Dolní Vernéřovice: čp. 24, soubor čp. 71, 73, 74, 76,dům čp. 46, soubor domů v údolí potoka Dřevíče čp. 34, 100,35, 103,36,373,38,39,42,41,40,43, 117,44 Horní Vernéřovice: dům čp. 21,dům čp. 18,dům čp. 17,soubor domů čp. 10, 18,15, soubor domů čp. 26,25, 13, 14, 12,23 a zděné sýpky. Studnice: v celém rozsahu zástavby sídla Nové Domky,resp. Nové Dvory: v celém rozsahu sídel u souborů a objektů výše uvedených se požaduje respektovat z hlediska urbanístíckého v maximální míře původni urbanistickou s typickou rozvolněnou zástavbou zemědělskými jednotnýmí,dvoustrannýmí nebo trojstrannými usedlostmí (s hospodářskými objekty), zástavbu nezahušťovat vestavbami do zachovaných původních dvorců a usedlostí,respektovat typické architektonické členění (podlažnost objektů,sklon a tvar střechy,

10 architektonické členění fasád a materiálové řešení) a způsob orientace objektů ve vztahu ke komuníkacím a terénní morfologií. Do stávající struktury obcí se požaduje nevnášet nové urbanistické prvky (zahuštěná zástavba rodínných nebo bytových domů nebo rekreačních objektů,zahrádkářské kolonie s chatkamí) a nevhodné architektonické prvky ( nízké sklony střech,lodžie,netypické tvary vikýřů a členění a materiál truhlářských prvků). Plochy přípustné pro těžbu nerostů (I) V řešeném území jsou evidována chráněná ložísková území černého uhlí Rtyně a Radvanovice.Dále je zde evidován dobývací prostor Radvanice v Čechách,evidenční číslo Dobývací prostor byl stanoven organizací ENERGIE Kladno a.s.. Poddolovaná územi zde nejsou evidována. V řešeném území jsou evidována území s aktivními sesuvy půdy a potenciálními sesuvy v k.ú. Dolni a Horní Vernéřovice, Janovice,Hodkovíce,Jívka Plochy pro veřejně prospěšné stavby (I)Pro veřejně prospěšné stavby byly v rámci ÚPO vymezeny tyto plochy: -hlavní řady kanalizace včetně ČOV v jednotlivých sidlech -hlavní řady vodovodu -trafostanice TS 1 a TS 2 včetně vrchnich přípojek v obcí Horní Vernéřovice -přeložka části vrchního vedení a přepojení stávající TS v areálu závodu GEMEC UNION -propojení vrchního vedení VN 326 a 311 a demontáž vedení Vn 551 v Jívce -stožár kabelové televize na pozemku p.p.č. 346/2 k.ú.horní Vernéřovice -VTL plynovod včetně regulační stanice plynu v Jívce -STL plynovody po celém řešeném území kromě obce Studnice -tepelný napáječ CZT vedoucí z předávací staníce tepla Radvaníce do Horních Vernéřovic a závodu GEMEC UNlON -vybudování autobusových točen v obcích Jívka a Janovice na pozemích p.p.č. 96 k.ú.janovice a p.p.č. 17 k.ú.jívka -prostor pro jímání pitné vody a vybudování čerpací stanice v Janovicích na pozemku p.p.č.248/1,248/4 a 248/6 -levostranné rozšíření severní kraj obce silnice llv30116 od kraje katastrálního území Hodkovíce na V návrhu územního plánu nejsou navrženy žádné asanační úpravy.

11 (2) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle 108 odst.2 písm.a)stavebního zákona,pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout jiným způsobem. Prosinec 2002 ing.arch. Milan Vojtěch

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013

Č E R V E N K A. T e x t o v á č á s t. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Ú Z E M N Í P L Á N Č E R V E N K A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE ÚZEMNÍ PLÁN VERNEŘICE Upravený návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Označení správního orgánu, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo Města VERNEŘICE Záznam o účinnosti ÚP Verneřice Datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více