ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 IČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele PhDr. Karel Vít, PhD., ředitel odboru implementace fondů EU Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Ján Pajor, oddělení veřejných zakázek tel.: Stránka 1 z 15

2 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI ZÍSKÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI) VYLOUČENÍ UCHAZEČE UVEŘEJNĚNÍM NA PROFILU ZADAVATELE PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Stránka 2 z 15

3 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka na služby zjednodušené podlimitní řízení Název Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora CPV Návrh webových (www) stránek Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. OBECNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 3.1 Předmět plnění Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, vytvoření a technická správa interaktivního webového portálu Právo na dětství (dále též Stránky), který bude sloužit jako hlavní zdroj informací o individuálním projektu MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny včetně všech projektových výstupů. Termín spuštění Stránek včetně veškerého obsahu a funkcionality je 30. dubna BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ V rámci individuálního projektu MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny vytvoří dodavatel webové stránky národní iniciativy Právo na dětství které budou hlavním informačním zdrojem pro výše uvedený projekt. V rámci zakázky vytvoří dodavatel koncept, design a layout portálu dle pokynů zadavatele a jednotné komunikační strategie. Návrh bude dodavatel průběžně upravovat dle připomínek zadavatele. Součástí zakázky je dále programování webových stránek a jejich administrace po celou dobu trvání zakázky, včetně průběžného plnění obsahem dle pokynů zadavatele, aktualizace, rozvoj a optimalizace. Dodavatel bude též průběžně analyzovat využívání webu jednotlivých uživatelů portálu a nejméně jednou měsíčně zadavateli dodávat relevantní statistiky. Předmět plnění bude realizován v souladu s Manuálem vizuální identity ESF v ČR , Manuálem pro publicitu OP LZZ a Manuálem vizuální identity OP LZZ (http://www.esfcr.cz/dokumenty, složka publicita) a manuálem pro používání loga Právo na dětství. To dodavatel zajistí hned na začátku realizace zakázky. Portál se bude věnovat všem aktivitám projektu a souvisejícím aktivitám v rámci reformy systému péče o ohrožené děti. Prezentace aktivit projektu bude probíhat v souladu Stránka 3 z 15

4 s veškerými pokyny na vizuální identitu, jejíž součástí budou kontakty na členy projektového týmu, prezentace k projektu a další relevantní informace o průběhu projektu a jeho výstupech. Na stánkách bude umístěn odkaz na webové stránky Evropského sociálního fondu. Informace budou zveřejňovány rovněž na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Formou odkazů budou zajištěny přístupy i na další webové stránky související s tématem péče o ohrožené děti. Součástí stránek bude také samostatný interaktivní portál, kde budou moci uživatelé nalézt informace o aktivitách v rámci reformy systému péče o ohrožené děti, veškeré projektové výstupy, jako např. metodiky, příručky, výzkumné zprávy, ale také relevantní legislativu, předpisy a judikaturu vztahující se k předmětu projektu, a to v takové formě, která umožní průběžnou aktualizaci. Snadnou orientaci a uživatelskou přívětivost bude zajišťovat možnost fulltextového vyhledávání (dle klíčových slov, dle kategorií, dle autorů, dle druhů dokumentů atd.). Zadavatel vyžaduje, aby byl portál plně funkční pro všechny internetové prohlížeče nezávisle na operačním systému uživatele. Součástí zakázky je dále technická podpora (viz níže popsané aktivity) při tvorbě elektronického bulletinu, který bude definovanému okruhu subjektů (ministerstva, samosprávy krajů a obcí, orgány sociálně-právní ochrany, poskytovatelé sociálních služeb a další služeb pro rodiny a děti, vědecká pracoviště a další odborná veřejnost, spolupracující subjekty jako např. školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení atd.) jedenkrát měsíčně poskytovat informace o projektu a dalších aktivitách v rámci reformy systému péče o ohrožené děti. Obsah bulletinu bude vytvářet zadavatel zakázky. Dodavatel bude mít na starost jeho layout, grafickou úpravu, korektury, formátování textu a fotografií, stejně jako správu dat a databáze, aktualizaci, zálohy a distribuci. Elektronický bulletin bude zároveň možné nalézt také na portálu kam bude pravidelně umisťován dodavatelem. Výstupy zakázky musí obsahovat: vytvoření (koncept, návrh, design, layout, programování) portálu správa, aktualizace, plnění obsahem, rozvoj a optimalizace portálu po celou dobu trvání zakázky; analýza uživatelského chování (míra a způsob využívání webu) portálu a zasílání statistik po celou dobu trvání zakázky; tvorba interaktivního portálu v rámci s projektovými výstupy dle specifikací výše; aktualizace interaktivního portálu; technická podpora při tvorbě elektronického bulletinu (layout, grafická úprava, korektury, formátování textu a fotografií, správa dat a databáze, aktualizace, zálohy, distribuce, propojení s portálem Stránky musí splňovat tyto obsahové parametry: zaměření na cílové skupiny v hlavních sekcích Stránek: děti, rodiče, odborná veřejnost Stránka 4 z 15

5 hlavní nosiči informací jsou články, krátké zprávy (novinky), statické texty, soubory v knihovně a videa Stránky v českém jazyce, vybrané texty (články) soubory cizojazyčné přeložené texty dodá zadavatel, dodavatel umožní vyvěšení textů v jiných znakových sadách (Za závazné jsou považovány: ruština, vietnamština, arabština) hlavní sekce (rubriky): o Informace o problematice ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti o Informace o aktivitách v rámci reformy systému péče o ohrožené děti o Základní informace o projektu (cíl, zdroje, projektový tým, kontakty atp.) o Aktivity projektu (příprava, realizace, výstupy) o Knihovna dokumentů (metodiky, příručky, závěrečné zprávy, legislativa, judikatura s možností filtrování zobrazených dokumentů podle zadaných kritérií) o Vývěsní deska (výběrová řízení) o Odkazy na související weby propojení webu se sociálními médii (možnost sdílet jednotlivé stránky pluginy To se mi líbí a poslat článek / stránku em) registrace k odběru E-bulletinu (newsletteru) Hlavní cílovou skupinou Stránek jsou děti, rodiče a odborná veřejnost. V sekci Stránek pro děti kromě odpovídajícího vzhledu dodavatel zajistí i kreativní transformaci zadavatelem vybraných materiálů týkajících se problematiky ochrany práv dětí, péče o děti, služeb pro děti atd., a to do podoby dětem přístupné a srozumitelné (kvízy, příběhy, animace, atp.). Stránky musí splňovat tyto technické parametry: doména a případné další domény pořízené Zadavatelem vzhled respektující Manuál vizuální identity ESF v ČR , Manuál pro publicitu OP LZZ , Manuálem vizuální identity OP LZZ a Manuál pro používání loga Právo na dětství. redakční systém umožňující pracovníkům Zadavatele s běžnými uživatelskými schopnostmi práce s výpočetní technikou správu (vkládání, mazání, editace): o statických textů o článků a novinek o dokumentů v sekci Knihovna o e-bulletinů (newsletterů) (vytvoření a správa databáze odběratelů, odesílání ve formátu HTML) dodržení pravidel přístupnosti dle Vyhlášky č. 64/2008 Sb. korektní práce s texty a dokumenty v jiných znakových sadách ( viz jazyky uvedené výše) SEO optimalizace On-page faktorů plná funkčnost Stránek ve všech relevantních internetových prohlížečích vyhledávání v textech, článcích, novinkách i dokumentech (fulltext i dle kategorií) Dodavatel dále zajistí: školení práce s redakčním systémem pro osoby pověřené Zadavatelem v max. počtu 15 osob úvodní naplnění Stránek obsahem s využitím materiálů dodaných Zadavatelem, vlastní kreativity a s přihlédnutím k uznávaným postupům SEO hosting Stránek včetně videí zálohování Stránek s maximálním intervalem 24 hod. Stránka 5 z 15

6 realizaci technických i obsahových požadavků Zadavatele přesahující možnosti pracovníků Zadavatele nebo možnosti redakčního systému (např. výrobu tematických animovaných bannerů) monitoring a optimalizaci nastavení serveru s ohledem na optimalizaci odezvy Stránek analýzu chování uživatelů, průběžné dodávání relevantních statistik Zadavateli nejméně jednou měsíčně nebo na vyžádání 1 x měsíčně grafickou a jazykovou úpravu bulletinu a jeho distribuci Požadavky na zpracování nabídky Zadavatel poskytne Uchazeči jako přílohu č. 6 této zadávací dokumentace Stručný obsah projektu, který bude dostatečným podkladem pro vytvoření Popisu plnění VZ. Na základě podkladů vytvoří uchazeč jako součást své nabídky: návrh koncepce, funkcionality a informační struktury portálu Právo na dětství wireframe model jedné nebo více stránek zřetelně znázorňující navrženou navigaci a informační strukturu návrh oslovení cílové skupiny dětských návštěvníků webu, kterým je příklad kreativní transformace ustanovení čl. 16 Úmluvy o právech dítěte "Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.", a to do formy srozumitelné pro děti v situacích, v nichž může dojít ke zvýšené míře ohrožení zásahy do soukromého života, korespondence atd. (např. děti umístěné v kolektivních pobytových zařízeních) směrem k dětským návštěvníkům portálu. Uchazeč v nabídce v rámci popisu plnění dále specifikuje v přiložené tabulce následující hodnocené parametry: o nabízený datový prostor pro hosting webu včetně videí a cenu dodatečného prostoru nad tento limit o garantované termíny reakce na požadavky Zadavatele, s odlišením urgentních a standardních požadavků 2.3. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel požaduje od dodavatele otevřený přístup, průběžnou komunikaci a interakci se zadavatelem, společné upřesnění dílčích postupů tak, aby dodané služby a jejich výstupy byly v souladu s cíli projektu a dané aktivity. Dodavatel bude intenzivně spolupracovat s členy expertního a realizačního týmu dodavatele. 3. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Stránka 6 z 15

7 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem Požadované spuštění Stránek v plném rozsahu: 30. dubna Dodavatel je povinen předložit Zadavateli plně funkční neveřejnou verzi Stránek v dostatečném časovém předstihu tak, aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro zapracování připomínek Zadavatele před požadovaným datem spuštění Stránek tj. nejpozději do 15. dubna Předpokládané ukončení plnění: Tento termín je limitní. Pokud nebude možno z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele dodržet termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn termín zahájení posunout, s ohledem na datum skutečného podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Požadovaný termín ukončení plnění je však limitní. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika. 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadavatel požaduje dle 51 odst. 1 zákona po uchazečích předložení dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace Kvalifikační dokumentace. 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu v členění za jednotlivé výstupy, a to jako nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH, jak je členění nabídkové ceny specifikováno v příloze č. 5 zadávací dokumentace Časový harmonogram a stanovení nabídkové ceny. Takto stanovená nabídková cena bude uvedena v dokumentu Časový harmonogram a stanovení nabídkové ceny, jež tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Uchazeč dále na krycím listu nabídky (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) uvede nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění předmětu veřejné zakázky, a to v členění nabídková cena bez DPH (Kč), sazba DPH (%), nabídková cena včetně DPH (Kč) za celé plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude uchazečem stanovena v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel stanovil cenový limit ve výši ,- Kč bez DPH, jako závaznou obchodní podmínku. Nabídková cena nesmí tento limit přesáhnout. Uvedení vyšší nabídkové ceny bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek ze strany uchazeče. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Stránka 7 z 15

8 7. NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Uchazeč je povinen předložit v nabídce jediný návrh smlouvy, a to na celý předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu využije vzorový návrh smlouvy, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění vzorového návrhu smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná místa). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče). Závazné platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Subdodavatelský systém V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat (např. uvedením druhu služeb a procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce). Vzor prohlášení, jež uchazeč za tímto účelem použije, tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Způsob hodnocení: Předmětem hodnocení budou následující dílčí kritéria hodnocení: Dílčí hodnotící kritérium Váha dílčího kritéria Subkritéria dílčího kritéria A Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH Váha jednotlivých subkritérií 40 % B Kvalita Popisu plnění VZ 40 % 1B 5 % 2B 5 % Stránka 8 z 15

9 C Kvalita a garance nabízeného plnění 3B 15 % 4B 15 % 20 % 1C 5 % 2C 5 % 3C 5 % 4C 5 % A) Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: V případě hodnocení nabídek podle kritéria Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce: 100 x nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší cena (hodnota) x 0,4, cena (hodnota) hodnocené nabídky kde hodnocenou cenou je celková cena hodnocené nabídky bez DPH a nejnižší cena je nejnižší cena nabídky bez DPH a 40 % je váha kritéria Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny viz příloha 5 této zadávací dokumentace. B) Kvalita Popisu plnění VZ : V případě hodnocení nabídek podle dílčího kritéria Kvalita Popisu plnění VZ, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné. V rámci dílčího kritéria Kvalita Popisu plnění VZ bude Zadavatel hodnotit: Subkritéria dílčího kritéria Kvalita Popisu plnění VZ 1B 2B 3B 4B odbornou úroveň dodaných materiálů (formální úroveň dodaných materiálů, přehlednost, konkrétnost, úplnost) 1 řízení a organizaci zakázky včetně popisu požadavků na součinnost zadavatele2; kvalita návrhu řešení zakázky přínos, přehlednost informační struktury a navigace 3 návrh oslovení cílové skupiny atraktivita a srozumitelnost návrhu pro cílovou skupinu 4 1 Preferuje se vyšší formální úroveň dodaných podkladů, větší přehlednost, konkrétnost, úplnost. 2 Preferuje se nižší míra součinnosti ze strany zadavatele při zachování kvality, přehledné a konkrétní řízení a organizace zakázky. 3 Preferuje se vyšší přínos, přehlednost informační struktury a navigace. 4 Preferuje se vyšší atraktivita a srozumitelnost návrhu oslovení. Stránka 9 z 15

10 Každé subkritérium uvedené výše, označené 1B až 4B, bude hodnoceno zvlášť. Nejvhodnější nabídce v rámci daného subkritéria bude přiděleno 100 bodů a každé následující nabídce bude přiděleno takové bodové ohodnocení, jež vyjadřuje míru splnění daného subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Poté budou body za každé subkritérium ještě vynásobeny vahou subkritéria podle vzorců: Subkritérium 1B: hodnocená nabídka x 0,05 Subkritérium 2B: hodnocená nabídka x 0,05 Subkritérium 3B: hodnocená nabídka x 0,15 Subkritérium 4B: hodnocená nabídka x 0,15 Bodová hodnota dílčího kritéria B vznikne součtem výše uvedených hodnot (1B až 4B). Zadavatel požaduje pro účely hodnocení v tomto dílčím hodnotícím kritériu (jako podklad pro hodnocení) po uchazečích zpracovat a v nabídce předložit Popis způsobu plnění veřejné zakázky (dále jen Popis plnění VZ ). Maximální rozsah popisu je 15 stran A4. Zadavatel poskytne Uchazeči jako přílohu č. 6 této zadávací dokumentace Stručný obsah projektu, který bude dostatečným podkladem pro vytvoření Popisu plnění VZ. Obecnou informaci o projektu lze najít na internetových stránkách Na základě těchto podkladů vytvoří uchazeč: návrh koncepce, funkcionality a informační struktury portálu Právo na dětství wireframe model jedné nebo více stránek zřetelně znázorňující navrženou navigaci a informační strukturu návrh oslovení cílové skupiny dětských návštěvníků webu, kterým je příklad kreativní transformace ustanovení čl. 16 Úmluvy o právech dítěte "Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.", a to do formy srozumitelné pro děti v situacích, v nichž může dojít ke zvýšené míře ohrožení zásahy do soukromého života, korespondence atd. (např. děti umístěné v kolektivních pobytových zařízeních) směrem k dětským návštěvníkům portálu. Pozn.: Vítězný uchazeč obdrží po podpisu smlouvy jako podklad pro plnění předmětu VZ schválený projekt Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny včetně podrobného popisu jednotlivých aktivit projektu. Dále budou vítěznému uchazeči poskytnuty strategické dokumenty v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti (Národní strategie péče o ohrožené děti ze dne 4. ledna 2012, Akční plán k naplnění Národní strategie péče o ohrožené děti ze dne 11. dubna 2012) a grafické manuály. Stránka 10 z 15

11 C) Kvalita a garance nabízeného plnění: V případě hodnocení nabídek podle dílčího kritéria Kvalita a garance nabízeného plnění, které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka v každém subkritériu, které bude hodnoceno zvlášť, bodovou hodnotu dle vzorce: 1C: 100 x nabízená hodnota subkritéria / hodnota subkritéria pro zadavatele nejvýhodnější x 0,05 2C a 3C: 100 x hodnota subkritéria pro zadavatele nejvýhodnější / nabízená hodnota subkritéria x 0,05 4C: 100 x (nabízená hodnota subkritéria / hodnota subkritéria pro zadavatele nejvýhodnější) x 0,05 Výše uvedeným způsobem budou obodována všechna subkritéria tohoto dílčího kritéria a součet bude tvořit počet bodů za dané dílčí kritériu. Způsob zpracování nabízených hodnot viz příloha č. 7 této zadávací dokumentace. Subkritéria dílčího kritéria Kvalita a garance nabízeného plnění 1C 2C 3C 4C množství nabízeného datového prostoru pro hosting webu včetně videí 5 Uchazeč uvede v GB. Stropem pro výpočet hodnoty subkritéria je hodnota 50 GB. K nabídkám nad 50 GB bude přistupováno stejným způsobem jako k nabídkám prostoru 50 GB. garantované termíny zahájení prací na řešení urgentních požadavků Zadavatele 6. Uchazeč uvede v celých hodinách od okamžiku nahlášení požadavku Zadavatelem. garantované termíny zahájení prací na řešení standardních požadavků Zadavatele 7. Uchazeč uvede v celých hodinách od okamžiku nahlášení požadavku Zadavatelem. Garantovaná měsíční dostupnost 8 stránek SLA. Uchazeč uvede v procentech. K nabídkám s garantovanou dostupností pod 98 % bude přistupováno stejným způsobem jako k nabídkám dostupnosti 98 %. 9 5 Preferuje se větší množství nabízeného datového prostoru 6 Preferuje se flexibilnější reakce na požadavky Zadavatele. 7 Preferuje se flexibilnější reakce na požadavky Zadavatele. 8 Pojem dostupnost definuje, kolik % času za nějaké období (zde měsíc) musí být stránky dostupné (půjdou načíst). Stránky nebývají dostupné (nejdou načíst) např. při přetížení serveru, nějaké údržbě, havárii atp. 9. Preferuje se vyšší dostupnost stránek Stránka 11 z 15

12 Celkové hodnocení Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že sečte bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů za dílčí hodnotící kritérium s vyšší váhou. 10. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby uchazeč, pokud podá nabídku v listinné podobě, předložil nabídku ve 3 vyhotoveních (tj. 1 originál a 2 kopie). Za účelem odlišení originálu nabídky s originály úředních listin je nutné originál nabídky označit jako Originál a ostatní výtisky jako Kopie č.. Za originál nabídky bude v případě podání nabídky v listinné podobě považována pouze nabídka označená jako Originál. V nabídce (ve vyhotovení nazvaném Originál ) musí být dále vložen nosič s elektronickou podobou nabídky ve formátu pdf, jež bude obsahovat kompletní nabídku. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: Titulní strana nabídky, na které bude uveden alespoň název veřejné zakázky a označení originál nebo kopie a název (obchodní firma) uchazeče. V případě podání společné nabídky dle 69 odst. 4 zákona pak budou na titulní straně uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 3 Krycí list nabídky (vzor). Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit v souladu s 44 odst. 6 zákona, k čemuž dodavatel využije přílohu č. 4 Seznam subdodavatelů (vzor). Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, k čemuž závazně využije přílohu č. 2 Návrh smlouvy (vzor). V případě podání společné nabídky dle 69 odst. 4 zákona budou účastníky smlouvy se zadavatelem na straně uchazeče všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Stránka 12 z 15

13 Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Stanovení nabídkové ceny v dokumentu Časový harmonogram a stanovení nabídkové ceny (příloha č. 5 zadávací dokumentace) a na krycím listu nabídky (příloha č. 3), vše dle pokynů uvedených v kapitole č. 6 zadávací dokumentace. Dokumenty k prokázání kvalifikace. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů a způsob jejich prokázání jsou stanoveny v příloze č. 1 Kvalifikační dokumentace. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, Prohlášení uchazeče dle 68 odst. 3 písm. c) zákona o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem požadované přílohy a dokumenty). 11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI ZÍSKÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s 48 zákona na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmpsv. 12. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně ( , pošta) nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být, pokud je doručována poštou, doručena na adresu zadavatele: Na Poříčním právu 1, Praha 2, kontaktní osoba: Mgr. Ján Pajor, a pokud je doručována em, na ovou adresu: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou poskytnuty stejným způsobem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace a uveřejněny na profilu zadavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle 49 odst. 2 zákona. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k charakteru veřejné zakázky uskutečněna. Stránka 13 z 15

14 13. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek: Datum: Hodina: 10:00 Adresa pro podání nabídek: Na Poříčním právu 1, Praha 2 (podatelna) Uchazeč podá nabídku v souladu s 68 a 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech na podatelně zadavatele 10 na výše uvedené adrese. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a části veřejné zakázky, nápisem NABÍDKA NEOTEVÍRAT a dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat vyrozumění podle 71 odst. 6 zákona. 14. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, tj. na adrese Na Poříčním právu 1/376, Praha 2. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Bude-li zástupce k účasti na otevírání obálek uchazečem zmocněn (nebude-li se jednat přímo o statutární orgán uchazeče), zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 15. ZADÁVACÍ LHŮTA (LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI) Délka zadávací lhůty dle 43 zákona: 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. 16. VYLOUČENÍ UCHAZEČE UVEŘEJNĚNÍM NA PROFILU ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Za doručení se považuje okamžik uveřejnění na profilu zadavatele. 10 Provozní doba podatelny MPSV (vyjma dnů pracovního klidu) hod. - pondělí a středa hod. - úterý a čtvrtek hod. - pátek Stránka 14 z 15

15 17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace Příloha č. 2 Návrh smlouvy (vzor) Příloha č. 3 Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů (vzor) Příloha č. 5 Časový harmonogram a stanovení nabídkové ceny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu V Praze dne PhDr. Karel Vít, PhD., v. r. ředitel odboru implementace fondů EU Stránka 15 z 15

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k veřejné zakázce: NÁJEM MOBILNÍCH KANCELÁŘÍ v rámci projektu Efektivní systém rozvoje

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více