Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1428/2017 RM 46 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1429/2017 RM 46 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský, Ing. Vilém Zeiner. 1430/2017 RM 46 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1004/2016-RM 31, 1255/2017-RM 41, 1291/2017- RM 42, 1293/2017-RM 42, 1371/2017-RM 44, 1372/2017-RM 44, 1377/2017-RM 44, 1378/2017-RM 44, 1379/2017-RM 44, 1380/2017-RM 44, 1381/2017-RM 44, 1386/2017-RM 44, 1387/2017-RM 44, 1388/2017-RM 44, 1389/2017-RM 45, 1390/2017-RM 45, 1391/2017-RM 45, 1393/2017-RM 45, 1394/2017-RM 45, 1395/2017-RM 45, 1396/2017-RM 45, 1397/2017-RM 45, 1398/2017-RM 45, 1399/2017-RM 45, 1400/2017-RM 45, 1401/2017-RM 45, 1402/2017-RM 45, 1403/2017-RM 45, 1

2 1404/2017-RM 45, 1405/2017-RM 45, 1406/2017-RM 45, 1409/2017-RM 45, 1410/2017-RM 45, 1411/2017-RM 45, 1412/2017-RM 45, 1416/2017-RM 45, 1417/2017-RM 45, 1418/2017-RM 45, 1419/2017-RM 45, 1420/2017-RM 45, 1421/2017-RM 45, 1424/2017-RM 45, 1425/2017-RM 45, 1426/2017-RM 45, 1427/2017-RM /2017 RM 46 Doporučení města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/10481/2017, nedoporučuje, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Petra Miko (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2017 RM 46 Doporučení města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/09955/2017, nedoporučuje, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Romana Zlámala (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T:

3 1433/2017 RM 46 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 28 B v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou, s p. Martou Švarcovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 46 Podpora z IROP MAS Moravská brána IROP - sociálních služeb Zvýšení kvality a dostupnosti 1. RM po projednání a) uděluje souhlas subjektu Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Moravská brána IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, b) schvaluje spoluúčast města ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu, dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku příspěvkové organizace o výsledku jednání, T: b) ředitelce příspěvkové organizace zajistit podání žádosti o podporu. T: /2017 RM 46 Žádost o vydání obecně závazné vyhlášky RM po projednání: 1. nedoporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 2. ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 3

4 1436/2017 RM 46 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1. RM po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 1437/2017 RM 46 Souhlas zřizovatele Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic (88.697,-) a z rezervního fondu (32.301,-) ve výši celkem ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 46 Souhlas zřizovatele Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2017 RM 46 Souhlas se začleněním peněžitého účelově určeného daru - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 4

5 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli příspěvkové organizace zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2017 RM 46 Veřejná zakázka Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o. - rekonstrukce kanalizace - informace o výsledku RM po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení u veřejné zakázky Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o. - rekonstrukce kanalizace dle důvodové zprávy. 1441/2017 RM 46 Stížnost - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace RM po projednání: 1. bere na vědomí obsah zaslané stížnosti. 2. ukládá: a. řediteli Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p. o. předložit na jednání Rady města písemné vyjádření k obsahu stížnosti, T: b. starostovi města zajistit provedení veřejnosprávní kontroly na Základní škole Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p. o. zaměřené na hospodaření s finančními prostředky a dodržování některých povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, T: c. starostovi města zajistit zaslání kopie stížnosti s požadavkem jejího prošetření orgánům oprávněným kontrolovat dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, T: ihned d. vedoucí Odboru školství a kultury předložit k projednání Radě města návrh odpovědi na stížnost. T:

6 1442/2017 RM 46 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2017 RM 46 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok změna Odpisové plány příspěvkových organizací na rok změna 1. RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Lipník nad Bečvou změny: a) závazných ukazatelů na rok 2017 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisových plánů na rok 2017 dle příloh. 2. RM ukládá vedoucím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru správy majetku a Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2017 RM 46 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od do , b) schválit účetní závěrku města Lipník nad Bečvou sestavenou k rozvahovému dni , c) vzít na vědomí: - Inventarizační zprávu za rok 2016, - Stav pohledávek a závazků k , - Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2016, - Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2016, - Zprávu o výsledcích finančních kontrol za r. 2016, d) vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města Lipník nad Bečvou za rok 2016, a to bez výhrad. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 6

7 1445/2017 RM 46 Sportovní infrastruktura města 1. RM po projednání doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o stavu sportovní infrastruktury města Lipník nad Bečvou včetně návrhu její revitalizace. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 1446/2017 RM 46 Převod družstevního podílu, přidělení a pronájem bytu č. 1/9 v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) vzala na vědomí Smlouvu o převodu družstevního podílu a členských práv v Bytovém družstvu Osecká uzavřenou mezi Ing. Vladimírem Čočkem, trvale bytem. (jako dosavadním členem - převodce) a paní Andreou Hynčicovou, trvale bytem. (jako nabyvatelkou) týkající se převodu družstevního podílu a převodu členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytové jednotce č. 1/9 velikosti 2+1, ve 3. NP bytového domu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou. Převod družstevního podílu a členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytu č. 1/9, o velikosti 2+1, ve 3. NP domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou z ing. Vladimíra Čočka, trvale bytem. (jako dosavadní člen - převodce) na paní Andreou Hynčicovou, trvale bytem. (jako nabyvatelkou) se uskuteční v souladu s platnými stanovami Bytového družstva Osecká ze dne , b) schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1/9 o velikosti 2+1, ve 3. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou paní Andrei Hynčicové, trvale bytem. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do třiceti dnů ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 46 Zrušení vymezení jednotek v domě č. p. 358 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Bratrská) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit zrušení vymezení jednotek v domě č. p. 358 situovaném na pozemku p. č. st. 276/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 7

8 1448/2017 RM 46 Sdělení k užívání bytu v objektu č.p. 47 T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí sdělení k užívání bytu v objektu č.p. 47 T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem sdělení. T: /2017 RM 46 Odkoupení části pozemků pod komunikací v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Zelince) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) odkoupení: aa) pozemků p. č. 1259/7 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1295/6 ovocný sad, p. č. 1259/3 ovocný sad v k. ú. Lipník nad Bečvou resp. části pozemků pod účelovou komunikací, z vlastnictví pana Martina Sekaniny, bytem., za cenu 80 Kč/m 2, ab) id. ½ pozemků p. č. 1256/3 orná půda, p. č. 1256/4 zahrada, p. č. 1257/3 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 1257/4 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou resp. části pozemků pod účelovou komunikací, z vlastnictví pana Františka Dolénka, bytem., za cenu 80 Kč/m 2, ac) id. ½ pozemků p. č. 1256/3 orná půda, p. č. 1256/4 zahrada, p. č. 1257/3 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 1257/4 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou resp. části pozemků pod účelovou komunikací a pozemku p. č. 1237/7 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou, resp. části pozemku pod účelovou komunikací, z vlastnictví manželů Jindřicha a Jaromíry Mansbartových, bytem., za cenu 80 Kč/m 2 v souladu s 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Přesná výměra vykupovaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem, který na své náklady zajistí kupující. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od doručení vyrozumění o provedeném vkladu, prokazující vlastnické právo kupujícího k převáděným nemovitostem, do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem hradí kupující. b) vydání potvrzení o zániku předkupního práva ke zbývajícím částem výše uvedených pozemků, na kterých se nenachází účelová komunikace. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 8

9 1450/2017 RM 46 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Loučka (ve středu obce) 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a paní Jitkou Ivanovou a p. Lubomírem Ivanem, bytem., jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Loučka, dohodou ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení pronájmu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: /2017 RM 46 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k. ú. Lipník nad Bečvou (Škrabalka) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k. ú. Lipník nad Bečvou: - p. č. 2423/3 vodní plocha zamokřená plocha o výměře 4696 m 2, - p. č. 2424/2 trvalý travní porost o výměře 1546 m 2, - p. č. 2424/7 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4499 m 2, - p. č. 2424/8 trvalý travní porost o výměře 5240 m 2, - p. č. 2424/13 trvalý travní porost o výměře m 2, - p. č vodní plocha zamokřená plocha o výměře 7875 m 2, - p. č. 2536/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 385 m 2, - p. č. 2881/1 ostatní plocha neplodná půda o výměře m 2, - p. č. 2881/5 trvalý travní porost o výměře 115 m 2, - p. č. 2881/6 ostatní plocha manipulační plocha o výměře m 2, za níže uvedených podmínek. Předmětné nemovitosti budou využity za účelem zachování druhové rozmanitosti rostlin, živočichů vázané na zbytky aluviálních luk v přírodní rezervaci Škrabalka a jejím okolí, přičemž péče o území přírodní rezervace musí být v souladu se schváleným plánem péče. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy posledním z účastníků do V případě, že vypůjčitel bude užívat předmět výpůjčky v rozporu s účelem v této smlouvě dohodnutým, může se půjčitel domáhat předčasného vrácení věci. K vrácení předmětu výpůjčky bude vypůjčitel písemně vyzván. Vypůjčitel je povinen předat půjčiteli schválený plán péče daného území, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o výpůjčce, resp. do 14 dnů od jeho vydání Krajským úřadem Olomouckého kraje. Vypůjčitel není oprávněn zamezit přístup třetích osob na předmětné nemovitosti. Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 9

10 V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o výpůjčce předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 46 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1235/38 v k. ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 1235/38 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. U Chmelnice) 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Ing. Romanem a Šárkou Lančovými, bytem., jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1235/38 v k. ú. Lipník nad Bečvou, dohodou ke dni b) předloženou dohodu o ukončení pronájmu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 1235/38 orná půda o výměře cca 350 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za níže uvedených podmínek. Předmětná nemovitost bude využita za účelem zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. Nájemce uhradí náhradu za bezesmluvní užívání pozemku za období od do doby podpisu nájemní smlouvy ve výši 3 Kč/m 2 /rok, a to do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. 10

11 Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2017 RM 46 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p. č. 2644/1 v k. ú. Loučka Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2627/26 v k. ú. Loučka (ve středu obce) 1. RM po projednání: a) doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2644/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 (dle situačního plánu díl a ) v k. ú. Loučka za níže uvedených podmínek. - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - V případě, že nebude v době vyvěšení záměru prodeje na úřední desce úřadu, nejpozději však do , doručena žádná žádost o převod, pozbude tento bod usnesení platnosti. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. 11

12 - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Nejnižší nabídková cena činí 280 Kč/m 2 + DPH, což je cena v místě a čase obvyklá. b) nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2644/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 (dle situační plánu díl b ) v k. ú. Loučka. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2627/26 o výměře cca 10 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka za níže uvedených podmínek. Předmětná nemovitost bude využita za účelem zřízení přístřešku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemné v prvním roce nájmu bude uhrazeno nejpozději do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. V případě ukončení pronájmu je nájemce povinen odstranit přístřešek včetně součástí umístěných pod zemí, a to na své náklady. Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

13 1454/2017 RM 46 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1243/13 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za Parkem) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1243/13 zahrada o výměře 924 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1455/2017 RM 46 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS Lipník nad Bečvou Na Zelince, číslo stavby: k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1243/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1243/30 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1243/105 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1246/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1247/13 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Na Zelince, číslo stavby: dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou Na Zelince, číslo stavby: dle předložené situace v pozemcích p. č. 1243/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1243/30 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1243/105 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 1246/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 1247/13 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

14 1456/2017 RM 46 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IP /02 v rámci stavby Lipník n. B., Horáčková, p. č. 433, vnn, knn k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, v pozemku p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO , DIČ CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B., Horáčková, p. č. 433, vnn, knn dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP /02 mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci spol. NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN v pozemku p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n. B., Horáčková,p. č. 433, vnn, knn dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou distribuční soustavy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 46 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby VPIC Lipník n. Bečvou_CS_Penny_nová hala k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním optické sítě podzemního komunikačního vedení v pozemku p. č. 3037/4 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby VPIC Lipník n. Bečvou_CS_Penny_nová hala dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucím obtíženým) a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností Vegacom a. s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, Lhotka, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako Budoucím oprávněným), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení 14

15 optické sítě podzemního komunikačního vedení v pozemku p. č. 3037/4 ostatní plocha jiná plocha v k. ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby VPIC Lipník n. Bečvou_CS_Penny_nová hala dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou optické sítě. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2017 RM 46 Výjimka zřizovatele ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek p. o. Obměna 207 ks stávajících svítidel za LED svítidla na území města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) bere na vědomí doporučení akceptace žádosti o poskytnutí podpory v rámci dotačního titulu s názvem Státní program EFEKT 2017, podpora Ministerstvem průmyslu a obchodu, - Obměna 207 ks svítidel za LED svítidla na území města Lipník nad Bečvou, b) souhlasí se vstřícným podílem města ve výši min. 50 % poskytnuté dotace, c) schvaluje výjimku z čl. 2 bod 4 Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou s tím, že zadavatelem veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do ,- Kč vč. DPH na Obměnu 207 ks stávajících svítidel za LED svítidla na území města Lipník nad Bečvou, budou Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou, IČO RM pověřuje starostu zajištěním finančních prostředků ve výší 50% nákladů na realizaci veřejné zakázky, a to ve výši Kč vč. DPH. 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat ředitele příspěvkové organizace. T: ihned Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 15

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 27.03.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané 27. března 2018, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více