ČESKÉ FIRMY A ON-LINE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ FIRMY A ON-LINE"

Transkript

1 ČESKÉ FIRMY A ON-LINE KOMUNIKACE STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER leden 2009 Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

2 ON-LINE KOMUNIKACE PRO NOVOU GENERACI ZÁKAZNÍKŮ? Již tradiční průzkum komunikační skupiny Mather si nyní vzal do hledáčku trendy on-line komunikace českých firem (případně českých poboček nadnárodních společností). Důvody volby toho tématu byly dva. Především neustále se zvyšující vliv nastupující generace zákazníků, kteří již komunikaci na internetu považují za naprosto samozřejmou a rozhodně nekončí pouhým prohlédnutím webové prezentace firmy, ale vnímají celou šíři možností komunikace. Dalším z impulzů byla akvizice specialisty na on-line komunikaci agentury Advertures, která se od podzimu 2008 stala pod jménem Mather Advertures součástí komunikační skupiny Mather. Setkali jsme se s řadou obecně přijímaných názorů o on-line komunikaci, které ale jsou mnohdy pouze domněnkami, proto jsme se některé z nich rozhodli ověřit právě tímto průzkumem. Ač se stále častěji hovoří o nových formách on-line komunikace, průzkum komunikační skupiny Mather potvrdil, že v komunikaci firem si prozatím své místo teprve hledají. Valná většina firem (81 %) považuje za nejzásadnější pro komunikaci na internetu firemní webovou prezentaci, téměř polovina jich využívá on-line prostředí k realizaci reklamních kampaní a pouze necelá čtvrtina respondentů v on-line světě aktivně nabízí své zboží a internet je pro ně doplňkovým prodejním kanálem. Jako hlavní prodejní kanál uvedla internet pouze dvě procenta respondentů. Tuto situaci velmi výmluvně dotváří i podíl celkových marketingových nákladů věnovaný na komunikaci v prostředí internetu. Do 10 % z celkových marketingových nákladů věnuje do on-line komunikace většina společností (86 %). Pouhých 6 % odpovídajících uvedlo, že do on-line komunikace směrují částku v rozmezí % z celkového marketingového rozpočtu. Průzkum komunikační skupiny Mather navíc ukázal prokazatelnou závislost mezi osobní zkušeností osob, které ve firmách tvoří marketingové rozpočty a marketingové plány, a využíváním nových forem on-line komunikace. Do Progresivní čtvrtiny se zařadili jedni a tíž respondenti jejich firmy dávají signifikantní prostředky do on-line komunikace (5 milionů a více 27 % respondentů), mají vlastní profil na vícero sociálních sítí (21 % respondentů) a realizovali virální kampaň (27 % odpovídajících). Ondřej Obluk Managing Director Mather Communications Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

3 Obsah studie: Úvodní slovo Výsledky průzkumu str. 2 Největší důraz na firemní www stránky str. 3 Komunikace na internetu - do 10 % z marketingového rozpočtu str. 5 Důvěra v SEO str. 7 Virální kampaň vyzkoušela třetina firem str. 8 Image sociálních sítí str. 9 On-line svádí k jinému chování str. 11 Internet jako univerzální médium? str. 13 Závěr str. 14 Pohled odborníka str. 15 VÝSLEDKY PRŮZKUMU NEJVĚTŠÍ DŮRAZ NA VLASTNÍ FIREMNÍ PREZENTACI (FIREMNÍ WWW STRÁNKY) Pro 81 % respondentů je nejdůleţitějším prostředkem komunikace firmy v prostředí internetu vlastní webová prezentace. Jako druhý nejčastější účel pouţití internetu v komunikaci společnosti 48 % odpovídajících uvedlo realizaci reklamních kampaní. První otázka průzkumu se věnovala účelu, ke kterému firmy využívají internet především. Respondenti jmenovali dva nejdůležitější atributy. Stále jednoznačně největší důraz kladou společnosti (81 % respondentů) na vlastní webovou prezentaci, která je pro ně v tomto prostředí tím nejdůležitějším prostředkem komunikace se zákazníky, a internet je pro ně tedy pouze dalším kanálem, jak sdělit informace. Zhruba polovina firem jako další uváděla realizaci reklamních kampaní. Necelá čtvrtina firem využívá prostředí internetu jako doplňkového prodejního kanálu a stejně velká skupina firem komunikuje díky extranetu s obchodními partnery. Pouhá dvě procenta společností v průzkumu komunikační skupiny Mather uvedla, že internet využívají jako hlavní prodejní kanál k realizaci 70 % a více prodejů. Ve druhé otázce se průzkum dále věnoval využívání internetu jako prodejního kanálu. Dvě třetiny respondentů zde uvedly, že společnost, kterou zastupují, internet jako prodejní kanál vůbec nevyužívá. A pouze necelá čtvrtina jich hledá určité kombinace mezi klasickými prodejními kanály a jejich on-line formou. Pro desetinu firem však je tento prodejní kanál svým výkonem zanedbatelný, protože internetový prodej pro ně vytváří méně než 5 % ročního obchodního obratu. 6 % firem na internetu realizuje 6 10 % svých obchodů a ještě méně, 4 % firem, odhaduje podíl prodeje přes internet na %. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

4 sledují Dvě třetiny firem vůbec nevyuţívají internet jako prodejní kanál. Desetina společností realizuje na internetu méně neţ 5 % ročního obchodního obratu. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

5 VÍCE NEŢ POLOVINA FIREM VĚNUJE NA INTERNET MAXIMÁLNĚ 5 % MARKETINGOVÉHO ROZPOČTU Třetina firem plánuje v rozpočtu výdajů na marketing utratit za on-line komunikaci do 0,5 milionu korun. O důležitosti, jakou respondenti přikládají on-line komunikaci, poměrně výmluvně vypovídají finanční prostředky, které zde hodlají utratit v roce V absolutní hodnotě odhaduje třetina firem, že jejich výdaje na komunikaci na internetu budou činit do 0,5 milionu Kč. Druhá největší skupina - jedna čtvrtina odpovídajících v průzkumu komunikační skupiny Mather předpokládá, že na on-line komunikaci vyčlení 1 5 milionů korun. 15 % firem odhaduje roční marketingové náklady do této oblasti mezi 0,5 1 milionem korun a necelá čtvrtina (21 %) plánuje ze svého rozpočtu v on-line světě utratit 5 20 milionů korun. Pouhá 4 % hodlají vynaložit milionů korun a zbývající 2 % dokonce více než 50 milionů korun. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

6 1 5 % z celkového marketingového rozpočtu vyčlení na on-line komunikaci v roce 2009 necelých 40 % firem. Názorněji vytvoří představu o preferencích manažerů odpovědných za marketingovou komunikaci firem podíl výdajů do on-line komunikace v celkovém rozpočtu na reklamu a marketing. Necelých 40 % odpovídajících plánuje vyčlenit v roce 2009 pro komunikaci na internetu 1 5 % ročního rozpočtu. Zhruba čtvrtina chce věnovat do této oblasti komunikace do 1 % z ročního rozpočtu a zhruba stejná část pak 5 10 % rozpočtu. Do 10 % z celkového rozpočtu tak plánuje realizovat ve světě internetu většina respondentů, tj. 86 %. Zbývající část tvoří 8 % firem, které vyčlení v roce % svého rozpočtu a 6 % počítá s podílem v rozmezí %. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

7 MANAŢEŘI VĚŘÍ SEO - OPTIMALIZACI KLÍČOVÝCH SLOV Z hlediska účinnosti získala nejlepší ohodnocení průměrnou známkou 2,07 SEO optimalizace klíčových slov. Nejlepší průměrnou známku a tedy i nejvyšší důvěru z hlediska účinnosti použití v prostředí internetu od respondentů získala SEO - optimalizace klíčových slov, a to 2,07. Search Engine Optimalization (SEO) obsahuje řadu nástrojů, které firmám mohou účinně pomoci zlepšit si svou pozici v internetových vyhledávačích. Druhým nejvýše hodnoceným nástrojem komunikace s průměrnou známkou 2,45 se stala webová prezentace společností. Poměrně vysoké ohodnocení známkou 2,75 si od odborníků na reklamu a marketing vysloužily PR aktivity v on-line prostředí, kam respondenti řadili především různá diskusní fóra, blogy a chaty. Překvapením je vyšší hodnocení Brand Entertainment (zábava vytvářená přímo značkou) průměrnou známkou 2,84 oproti inzerci na různých serverech formou bannerů, které si z průzkumu komunikační skupiny Mather odnesly z hlediska účinnosti známku 3,02. Zde určitou roli mohlo sehrát právě to, že pouze menšina firem využívá internet zároveň i jako prodejní kanál, a proto je pro ně těžko měřitelná hodnota a účinnost inzerce formou bannerů. Nejnižší důvěru od respondentů získala prezentace firmy v různých virtuálních světech typu Second Life, My Space apod., a to známku horší než dobrou 3,5. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

8 VIRÁLNÍ KAMPAŇ JIŢ VYZKOUŠELA TŘETINA FIREM Necelá třetina firem jiţ zařadila, nebo v nejbliţším půlroce plánuje zařadit, do své komunikace virální kampaň. I když dvě třetiny firem uvádějí, že prozatím nemají vlastní zkušenosti s virální kampaní, je jistě potěšující, že již 27 % firem virální kampaň vyzkoušelo a dalších 6 % plánuje její použití v nejbližším půlroce. Názor respondentů na vysokou úspěšnost realizovaných virálních kampaní se zde však rozchází s častým konstatováním odborníků, kteří většinou hovoří o tom, že jen málokterá virální kampaň realizovaná v České republice byla skutečně úspěšná. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

9 IMAGE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PŘEDBÍHÁ JEJICH PRAKTICKOU POUŢITELNOST Polovina respondentů má profil alespoň na jedné sociální síti typu Facebook, MySpace, LinkedIn apod. Následující tři grafy vypovídají o osobních zkušenostech manažerů se sociálními sítěmi. Nezanedbatelný podíl, téměř polovina respondentů, má profil alespoň na jedné z nich. A 21 % využívá hned několika sociálních webů typu Facebook, MySpace, Second Life, LinkedIn. Pětina respondentů je na těchto sociálních webech aktivní alespoň jednou týdně nebo častěji a 38 % respondentů uvádí, že jejich aktivita je občasná zhruba 2x do měsíce. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

10 21 % respondentů se v on-line světě účastní profesní komunity. Zajímavý výsledek přinesly odpovědi na otázku, zda jsou respondenti členy nějaké speciálně zaměřené komunity. Profesních komunit se na webu účastní 21 % respondentů a nejčastěji uváděli zaměření těchto komunit na obory zdravotnictví nebo právo. Zde se výsledky průzkumu rozchází s publikovanými informacemi k on-line komunitám, kde jsou spíše představované jako ryze technické či zaměřené na teenagery. V praxi jsou však on-line komunity na firemní úrovni obvyklejší okolo velmi odborných témat. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

11 ON-LINE SVĚT SVÁDÍ K JINÉMU CHOVÁNÍ Pouze desetina manaţerů věří, ţe uţivatelé internetu se chovají v on-line světě stejně jako v reálném ţivotě. Pouze desetina respondentů věří, že uživatelé internetu se v on-line světě chovají stejně jako v reálném životě. 90 % procent odpovídajících tedy počítá s tím, že data získaná o uživatelích v prostředí internetu jsou zkreslena určitou anonymitou při jejich získávání. Zda lze získaná data z tohoto důvodu relevantně využít nebo naopak se proto stávají pro firmu téměř bezcenná, se však již respondenti neshodli. Polovina soudí, že lze odchylky v chování odfiltrovat a data plnohodnotně využít a 40 % odpovídajících je toho názoru, že změněné chování uživatelů internetu má zásadní vliv na získaná data. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

12 Více optimismu přináší odpověď, která řeší kvalitu zpětné vazby, získané on-line od zákazníků. Polovina manažerů se domnívá, že je stejně relevantní jako z jiných kanálů, třetina se naopak přiklání k názoru, že je méně věrohodná, pokud ji zákazník pokládá za anonymní, například odezva v různých diskusních fórech. Skeptických je 17 % respondentů, kteří zpětnou vazbu z internetu obecně považují za méně věrohodnou. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

13 INTERNET JAKO UNIVERZÁLNÍ MÉDIUM SROVNATELNÉ S TV? Většina, téměř dvě třetiny (69 %), respondentů považuje internet za médium se srovnatelným potenciálem pro cílové skupiny jako například televize. Rozcházejí se pouze v názoru, zda tento stav již nastal to si myslí 23 % odpovídajících v průzkumu komunikační skupiny Mather, nebo nastane v blízké budoucnosti zhruba dvou let k tomuto názoru se přiklání téměř polovina. Třetina považuje internet za omezený na určité cílové skupiny. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

14 ZÁVĚR Do průzkumu komunikační skupiny Mather jsme zapojili zhruba 300 manažerů, kteří se u svých zaměstnavatelů specializují především na reklamu a marketing. V případě menších firem pak mezi odpovídajícími byli zástupci vrcholového managementu. Téměř polovina odpovídajících zastupovala společnosti s obratem v rozmezí 1 5 mld. Kč (48 %) a třetinu respondentů (34 %) tvořili odborníci z firem, které dosahují ročního obratu 6 50 mld. Kč. Z realizované studie komunikační skupiny Mather plynou následující závěry: Stále jednoznačně největší důraz kladou společnosti (81 % respondentů) na vlastní webovou prezentaci, která je pro ně v tomto prostředí tím nejdůležitějším prostředkem komunikace se zákazníky a internet je pro ně tedy pouze dalším kanálem, jak sdělit informace. Do 10 % z firemních marketingových rozpočtů plánuje vyčlenit pro komunikaci ve světě internetu většina respondentů (86 %). Z hlediska účinnosti komunikace v prostředí internetu odpovídající dali nejlepší průměrnou známku, a tedy i nejvyšší hodnocení, SEO - optimalizace klíčových slov, a to 2,07. Na sociálních webech typu Facebook, MySpace, Second Life, LinkedIn je osobně aktivní alespoň jednou týdně nebo častěji pětina respondentů. 38 % respondentů uvádí, že jejich aktivita je občasná zhruba 2x do měsíce. 90 % odpovídajících počítá s tím, že data získaná o uživatelích v prostředí internetu jsou zkreslena určitou anonymitou při jejich získávání. Obrat niţší neţ 1 mld. Kč deklarovalo 14 % respondentů a 4 % odpovídajících zastupují společnosti s obratem vyšším neţ 50 mld. Kč. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

15 POHLED ODBORNÍKA Přesto však spatřuji jistý nesoulad mezi objemem investic do komunikace na internetu, které u většiny firem nepřesahují ani 5 % rozpočtů, a faktem, že v současné době používá v České republice internet 5 milionů uživatelů a takřka 100 % firem. Jiří Malý Business Director Mather Advertures OPATRNÝ ODSTUP Průzkum on-line komunikace mě utvrdil v přesvědčení, že internet jako komunikační médium stále nepatří mezi zcela jednotně vnímaný nástroj. Už podtitul tohoto výzkumu komunikace pro novou generaci ukazuje, že vnímání internetu je stále ve škatulce nový, mladý, inovativní, což v konečném důsledku pro spoustu marketérů také znamená experimentální, nahraditelný, nejistý. Přesto však spatřuji jistý nesoulad mezi objemem investic do komunikace na internetu, které u většiny firem nepřesahují ani 5 % rozpočtů, a faktem, že v současné době používá v České republice internet 5 milionů uživatelů a takřka 100 % firem. Nejednotnost vnímání podle mého názoru nejlépe dokumentuje rozložení internetových rozpočtů ve firmách. Největší skupina marketérů neinvestuje do marketingu na internetu více jak 0,5 milionu Kč ročně. Podle mého názoru jde o skupinu, která internet nepovažuje za důležitý pro svou existenci i z toho důvodu, že jim dosud nepřináší tak přesvědčivé obchodní výsledky jako jiné kanály (u obchodníků například kamenné obchody), do kterých ale investují nepoměrně větší objem finančních prostředků). Pro tuto skupinu není internet atraktivní ani jako nástroj pro budování značky. Jak ukazují jiné studie, většina rozpočtů na budování značky u těchto firem končí v dříve osvědčených kanálech. Na internetu pak končí komunikace těchto firem obvykle tradičně firemním webem, nějakými těmi klíčovými slovy a registrací do katalogu. Určitě by bylo zajímavé vytvořit srovnávací studii, která by ukázala, do jaké míry by firmy tohoto typu byly úspěšnější (nebo méně úspěšné), kdyby svou marketingovou komunikaci přesměrovaly právě na internet. Domnívám se, že pro tuto skupinu by klíčovým přesvědčovacím argumentem bylo, pokud by (internetové) komunikační agentury dokázaly nejen vysvětlit, ale i na konkrétních příkladech z příbuzných oborů dokázat, jaké možnosti v prodeji a budování značky internet skýtá, ať už v oblasti cílení, možnosti získávání zpětné vazby, kontinuální komunikace se zákazníky a tak dále. Je vidět, že nástroje zmiňované v dotazníku nebyly pro tyto marketéry nijak přesvědčivé (viz nízké hodnocení brand entertainmentu, bannerové inzerce či virtuálních prezentací) a že zřejmě mnohem pádnější by pro ně byly konkrétní příklady dobrých řešení. Pokud drobný podnikatel (třeba takový zámečník) bude v diskusních skupinách aktivně diskutovat o bezpečnosti, na Youtube zveřejňovat ukázky toho, jak nedbale lidé přistupují k zabezpečení vlastní domácnosti, vytvoří pohotovostní SMS kanál pro nové klienty, a to vše mu pomůže vybudovat si dobrou reputaci a úspěšný business, velmi brzy i ostatní firmy z oboru začnou k internetu přistupovat otevřeněji. Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

16 Druhá skupina, jejíž on-line rozpočty se pohybují v řádech milionů, je skupina, u které jsou investice často spíše vynuceny situací na trhu, než že by je firma strategicky plánovala v dané kategorii, ať už je to například kategorie finance, FMCG nebo IT, se prostě podobné rozpočty nosí. Na druhé straně je tato skupina zároveň nucena přistupovat k marketingu (i na internetu) inovativně, protože jedině to jí umožňuje se oproti podobně aktivní konkurenci zviditelnit. To jsou ti klienti, kteří rádi zkusí Twitter či SecondLife, protože jim to pro jejich značku připadá relevantní. Rozhodování u takových klientů bývá převážně emotivní. Průzkum sympaticky odhaluje, proč je často problém manažery přesvědčit, že by firma měla prostřednictvím internetu aktivně komunikovat a více využívat sociálních médií. Pokud takřka 60 % manažerů nemá žádný komunitní profil a navíc ze zbývajících 40 % takřka polovina se pouze registrovala, není dost dobře možné očekávat, že marketingová komunikace takové firmy bude vystavěna ve prospěch těchto kanálů. Do poslední skupiny, která na internetu (podotýkám českém) investuje řádově desítky milionů Kč ročně, spadají firmy buď z kategorie e-commerce pozitivních firem či firmy s největšími mediálními rozpočty vůbec (např. telekomunikační operátoři). U těchto firem převažuje při volbě komunikačních metod obvykle finančně-strategický pohled. U těchto firem se nevede diskuse, zda internet ano či ne, ale do jaké míry plní příslušné on-line aktivity business očekávání a jak je možné je ještě zlepšovat. Celkové vyznění odpovědí manažerů ve vztahu k internetové komunikaci vnímám spíše jako opatrné oťukávání. Těch odvážných, kteří by potenciál internetu využili skutečně na maximum, je stále ještě naprosté minimum. Jiří Malý Studie: České firmy a on-line komunikace, leden /16

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE KE GENERACI 55+ ANO NEBO NE? STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER listopad 2009 Studie: Marketingová

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem

Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Vliv marketingu na obchodní výsledky B2B firem Květen 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Blogy a sociální sítě očima firemních komunikátorů

Blogy a sociální sítě očima firemních komunikátorů Donath Business & Media MR. Think Blogy a sociální sítě očima firemních komunikátorů Závěrečná zpráva doplňkového průzkumu k Blogbarometru 2015 Praha, prosinec 2015 Obsah Blogosféra a sociální sítě očima

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

SPONZORSKÉ AKTIVITY JAKO MARKETINGOVÝ

SPONZORSKÉ AKTIVITY JAKO MARKETINGOVÝ SPONZORSKÉ AKTIVITY JAKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER leden 2008 Studie: Sponzorské aktivity

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014

Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema. Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 Rezidence a internet Kulatý stůl stavebního fóra a společnosti Trigema Pavel Ševera, pavel.severa@spir.cz, duben 2014 O asociaci SPIR Sdružení pro internetovou reklamu profesní asociace (JIC), reprezentant

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

HODNOCENÍ EFEKTIVITY

HODNOCENÍ EFEKTIVITY HODNOCENÍ EFEKTIVITY KOMUNIKAČNÍCH KAMPANÍ STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER prosinec 2010 Studie: Hodnocení efektivity

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER

VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER DĚTI A REKLAMA STUDIE VYHODNOCENÍ STUDIE, KTEROU MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH FIREM PŮSOBÍCÍCH NA ČESKÉM TRHU REALIZOVALA AGENTURA OGILVY & MATHER listopad 2014 Studie: Děti a reklama, listopad 2014

Více

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com

The Handbag Fairy Belfast, Severní Irsko www.handbagfairy.com Vznik podnikatelského záměru Louise Harvey vystudovala práva na vysoké škole a dva roky pracovala jako praktikantka v jedné advokátní firmě v Belfastu. Práce ji však neuspokojovala. Toužila založit si

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM SEO Profil je varianta firemního profilu s optimálně nastavenými potřebami pro menší a střední firmu. Nejedná se o klasický firemní zápis v katalogu firem jako nabízí

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012 Tisková zpráva PRAHA, 1/3/2012 Internetová reklama nadále poroste i v roce 2012 Investice do internetové reklamy v loňském roce opět rostly, nejoblíbenějšími formami zůstávají plošná (display) a výkonnostní

Více

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM

SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM SEO PROFIL PŘÍMÁ CESTA K ZÁKAZNÍKŮM KÓD: FSP CO JE SEO PROFIL? SEO Profil je varianta firemního profilu s optimálně nastavenými potřebami pro menší a střední firmu. Nejedná se o klasický firemní zápis

Více

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování)

PŘÍLOHY. Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011. Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) PŘÍLOHY Příloha I- Počet uživatelů internetu v ČR (starší 16let) v letech 2006-2011 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ, 2011a (vlastní zpracování) Příloha II- Seznam slevových

Více

JAK DŮVĚRYHODNÉ JSOU PRŮZKUMY?

JAK DŮVĚRYHODNÉ JSOU PRŮZKUMY? JAK DŮVĚRYHODNÉ JSOU PRŮZKUMY? STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA OGILVY & MATHER září 2012 Studie: Jak důvěryhodné jsou průzkumy, září 2012 1

Více

15. OTC KONFERENCE 26.9.2012

15. OTC KONFERENCE 26.9.2012 Monitoring sociálních sítí diskuzí a online médií 15. OTC KONFERENCE 26.9.2012 Co je Aqua Monitoring Aqua Monitoring je nástroj, který dokáže monitorovat celé prostředí internetu (sociální sítě, blogy,

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu

Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Mobilní datové služby jsou na postupném vzestupu Březnový netpanel omnibusový výzkum agentury Mediaresearch, který probíhá na internetovém panelu respondentů, se tentokrát dotazoval na využívání mobilních

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste

PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Tisková zpráva PRAHA, 20/2/2013 V internetové reklamě je přes 11 miliard korun a její objem dále roste Výdaje do internetové reklamy přesáhly v loňském roce 11 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2011 jde

Více

Marketing v B2B firmách v ČR

Marketing v B2B firmách v ČR Marketing v B2B firmách v ČR PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D. 7.2.2013 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín www.b-inside.cz info@b-inside.cz Program 1. Co ovlivňuje úspěšnost firmy na B2B

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Od TV reklamy k Facebooku. A zpátky. Funguje i v komunikaci léků to, co je trendy? RNDr. Peter Balog, Inventive

Od TV reklamy k Facebooku. A zpátky. Funguje i v komunikaci léků to, co je trendy? RNDr. Peter Balog, Inventive Od TV reklamy k Facebooku. A zpátky. Funguje i v komunikaci léků to, co je trendy? RNDr. Peter Balog, Inventive Agenda Tradiční a moderní přístup k marketingu / reklamě OTC Internet versus sociální média

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace Integrovaná komunikace Praha, 31.1.2013 Ondřej Vích CEE Regional Online Manager aegon.com Jak jsme dříve komunikovali se zákazníky Zákazník hledá informaci na firemním webu Informaci nenachází Telefonuje

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Business Angels v České republice

Business Angels v České republice Business Angels v České republice 1 Business Angels v České republice Předmluva Tato infografika shrnuje výstupy kombinovaného výzkumu zaměřeného na investiční činnost Business Angels v České republice.

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Základní charakteristika respondentů průzkumu:

Základní charakteristika respondentů průzkumu: Jak jsme na tom s firemní filantropií v okrese Ústí nad Labem (výsledky výzkumu 2006) Výzkum firemní filantropie mezi firemními subjekty působícími v okrese Ústí nad Labem realizovala v srpnu 2006 Komunitní

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA . Projekt Měření a řízení výkonnosti klastrů byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/06/1526 DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub

Co obnáší práce píáristy. Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub Co obnáší práce píáristy Vladimír Komjati Alžběta Pavlínová PR Klub PR klub Profesní sdružení profesionálů z oboru Public Relations PR manažeři in-house Agenturní pracovníci Freelanceři Konzultanti Další

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015

MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 MEC Multiscreen Study Výsledky mezinárodního výzkumu 23. 11. 2015 ZNAČKÁM SE NEDAŘÍ PLNĚ VYUŽÍVAT POTENCIÁL MULTISCREENINGU: MEC představuje výsledky regionálního průzkumu MEC Multiscreen Study Většina

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu Segmentace, typologie 1 Přehled lekce Proč Metodologie Jednotlivé nástroje, ukázky 2 Proč segmentaci? Na dnešních trzích jsou dva protikladné trendy: 1) Trhy se stávají masovými a globálními => unifikace

Více