Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998"

Transkript

1 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne Přítomni: Čemerková, Helešic, Hromadová, Koliba, Malátek, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Kroupová, Mrozek Omluven: Lébl Hosté: Doc. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. děkan OPF Bc. Monika Daďová předsedkyně Kolejní rady Program: 1. Kolejní rada 2. Přijímací zkoušky do magisterského studia na OPF SU 3. Projednání podkladového materiálu nových specializací oboru Finance 4. Dovybavení studovny a problematika počítačových učeben pro DS 5. Volby do zaměstnanecké komory AS SU - informace 6. Vedoucí katedry Marketingu 7. Různé Průběh jednání: 1. Kolejní rada Obchodně podnikatelské fakulty, která v současnosti pracuje ve složení: Bc. Monika Daďová předsedkyně, Radim Kovács a Martin Krupa, předložila podkladový materiál, ve kterém shrnula svou dosavadní činnost. Dále Monika Kučerová seznámila Akademický senát se zněním navržených změn Kolejního řádu. Akademický senát upřesnil znění Kolejního řádu v jeho Závěrečném ustanovení. Byla doplněna formulace: Vysokoškolskými kolejemi se na OPF SU v Karviné myslí ubytovací zařízení Kosmos a ubytovací zařízení Na Vyhlídce. Usnesení: Akademický senát souhlasí s navrženým Kolejním řádem v jeho novém znění, které je součástí Přílohy číslo 1 zápisu z jednání AS OPF. 2. Akademický senát Obchodně podnikatelské fakulty opět otevřel problematiku přijímacího řízení do magisterského studijního programu na OPF. Z následné diskuse vyplynula nutnost doplnění dalších podkladových informací, především: co bylo předmětem přijímacích zkoušek, kdo je vytvářel a důvod skladby předmětů. Usnesení: Dr. Helešic zajistí vystavení těchto informací do příštího zasedání na síti. Akademický senát se na svém příštím zasedání k problematice přijímacího řízení na magisterský stupeň studia opět vrátí. 3. Akademický senát OPF projednal podkladový materiál pro zavedení nových specializací oboru Finance.

2 Usnesení: Akademický senát OPF Karviná schválil studijní programy specializací Finanční a celní správa a Peněžní a poštovní služby a doporučil je zařadit do celkového studijního programu OPF Karviná od roku školního 1998/99. Akademický senát následně schválil změnu Přílohy číslo 1 Statutu OPF SU v Karviné. Obor Finance: Specializace: - Bankovnictví - Finanční a celní správa - Peněžní a poštovní služby Informace o této skutečnosti bude postoupena Akademickému senátu Slezské univerzity. 4. Dr. Helešic seznámil Akademický senát se zněním dopisu, který obdržel od děkana OPF Doc. Poloučka. Dopis obsahoval žádost o opětovné projednání návrhu na jmenování Doc. Ing. Františka Němce, CSc. vedoucím katedry marketingu OPF SU. Členové AS OPF o uvedeném požadavku diskutovali a Doc. Polouček zodpověděl na dotazy. Usnesení: Akademický senát schválil návrh děkana OPF Doc. Poloučka na jmenování Doc. Ing. Františka Němce, CSc. vedoucím katedry marketingu OPF SU. (pro: 10 členů, zdrželi se: 2 členové) Senát OPF přijal změnu Statutu SU OPF Karviná v 15 Katedry a doplňuje bod 2 o Katedru matematických metod v ekonomii a Katedru účetnictví. Dále mění název Katedra matematiky a informatiky na Katedra informatiky. Informace o této skutečnosti bude postoupena Akademickému senátu Slezské univerzity, aby mohlo dojít k zahrnutí změn do Statutu SU. 5. Dr. Hlešic požádal Doc. Poloučka o vyjádření k provedené mimořádné kontrole hospodaření s rozpočtovými prostředky pro příští zasedání. 6. Bc. Brunda a Bc. Kudla seznámili Akademický senát s informacemi o jednání o problematice počítačových učeben pro DS. 7. Bc. Kudla seznámil AS OPF se svým návrhem na dovybavení studovny OPF. Usnesení Na základě předloženého podkladu AS OPF projednal uvedenou problematiku a pověřil místopředsedkyni AS OPF Bc. Petru Kroupovou jejím projednáním s vedením OPF. 8. Dr. Malátek seznámil AS OPF s výsledkem voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu SU. Voleb se zúčastnilo 73 oprávněných voličů, což činí 79,3%. Volby jsou tedy právoplatné. Novým členem AS SU se stal Ing. Milan Němčanský. Zápis volební komise je Přílohou číslo 2 zápisu z jednání AS OPF. 9. Jiří Mrózek předložil AS OPF návrh na změnu kritérií pro udílení červeného diplomu při ukončení studia na OPF SU v Karviné.

3 Usnesení Akademický senát zařadí projednání této problematiky na příští zasedání. 10. Bc. Brunda informoval o jisté disproporci při hodnocení studentů při absolvování testů z cizích jazyků. Hranice úspěšnosti je zde stanovena na 70%. AS OPF vzal informaci na vědomí. 11. Studentská část AS OPF upozornila Senát na nedostatečnou kontrolu při vstupu osob na počítačové učebny, zejména pak ve dnech pracovního volna. Informace o tomto stavu bude předána děkanovi OPF v Karviné. Příští zasedání AS OPF se koná 4. března 1998 v 15:00 na A309.

4 Příloha číslo 1 Kolejní řád Čl. 1 - Základní ustanovení Vysokoškolské koleje (dále jen koleje) jsou zařízením vysoké školy a zřizují se jako účelová zařízení. Jejich posláním je: a) poskytovat ubytování studentům řádného denního studia (dále jen student), b) vytvářet podmínky pro úspěšné studium a odpočinek, c) rozvíjet kulturní, společenský a sportovní život a podporovat zájmovou činnost studentů. Koleje Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity jsou: a) ubytovací zařízení KOSMOS, Žižkova 1/1799, Karviná b) ubytovací zařízení Na Vyhlídce, Na Vyhlídce 1079, Karviná Čl. 2 - Ubytovací komise a) Žádost o ubytování podávají žadatelé na oddělení kolejí a menz OPF v termínu k tomu určeném tajemníkem fakulty. b) O kladném či záporném vyřízení žádosti rozhoduje děkan fakulty na návrh ubytovací komise OPF. Tato komise je vedena proděkanem pro studijní záležitosti a jejími dalšími členy jsou tajemník OPF, zástupce oddělení kolejí a menz, 2 zástupci učitelského sboru a členy kolejní rady. Ubytovací komise si stanoví vlastní jednací řád. c) Ubytovací komise bere při posuzování žádostí prioritně v úvahu vzdálenost bydliště žadatele od sídla školy a čas a podmínky jeho dojíždění do výuky. Přihlíží i k jiným, mimořádně závažným okolnostem žádosti o ubytování (zdravotní, sociální), ale též k tomu, jak student v předchozím školním roce plnil své povinnosti vyplývající z ubytovaní na koleji. d) Rozhodnutí o přidělení místa na koleji nabývá platnosti podpisem uchazeče, kterému bylo ubytování přiděleno. Student tímto podpisem potvrzuje svůj souhlas s obsahem rozhodnutí. e) Z neubytovaných žadatelů sestaví ubytovací komise pořadník, z něhož budou na uvolněná místa na koleji postupně přijímáni další zájemci. f) Proti zamítavému rozhodnutí o ubytování je možno písemně se odvolat k děkanu OPF do 8 dnů po jeho doručení. Čl. 3 - Kolejní rada Kolejní rada je samosprávný orgán všech studentů ubytovaných na koleji a významnou měrou se podílí na řízení koleje. Činnost kolejní rady, její pravomoci a odpovědnost jsou upraveny ve Statutu kolejní rady, který je Přílohou číslo 1 tohoto řádu. Čl. 4 - Práva a povinnosti studentů na koleji 1. Ubytovaný student má právo: a) na přidělení základního vybavení pokoje b) požadovat pravidelnou údržbu pokoje zaměstnanci správy ubytovacího zařízení

5 c) obdržet ubytovací průkaz koleje, který ho opravňuje ke vstupu na koleje, ubytovací průkaz je nepřenosný d) požadovat pravidelnou výměnu ložního prádla e) používat společné prostory koleje f) účastnit se akcí organizovaných na kolejích kolejní radou, popřípadě dalšími společenskými organizacemi g) předkládat kolejní radě návrhy a připomínky ke zlepšení života na koleji h) ve svém přiděleném pokoji na klid a soukromí i) být předem seznámen se změnami výše kolejného nebo poplatku z prodlení (podle čl. 4, odst. 2, písm. a). 2. Ubytovaný student je povinen: a) platit stanovený poplatek za ubytování - kolejné. Výši kolejného určuje rektor univerzity, způsob platby určuje tajemník fakulty. Kolejné je splatné vždy do 15. dne příslušného měsíce. V případě nedodržení termínu platby kolejného je student povinen zaplatit penále 10 Kč za každý den prodlení. Student může ze závažných sociálních důvodů předem písemně požádat tajemníka fakulty o odklad platby. b) při nastěhování do koleje předložit na recepci rozhodnutí o přidělení koleje, občanský průkaz (cizinci cestovní pas a povolení k pobytu) a dvě fotografie c) nastěhovat se do určeného pokoje (změnu lze provést na základě dohody se správou ubytovacího zařízení) d) zachovávat pravidla slušného chování, udržovat čistotu a pořádek v pokoji s příslušenstvím, zachovávat pořádek ve společných místnostech, šetřit zařízení koleje, šetřit vodou a elektrickou energií a pod. e) chránit a udržovat v pořádku základní vybavení pokoje, a uhradit škody, které nebyly způsobeny běžným opotřebením f) dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy g) bezodkladně hlásit recepci zjištěné závady na koleji h) podrobit se zdravotním a hygienickým opatřením vyžadují-li to okolnosti i) při vystěhování z koleje předat správě ubytovacího zařízení v pořádku základní vybavení pokoje a uklizený pokoj, vrátit ubytovací průkaz koleje, klíče a odhlásit se z evidence na správě koleje nebo na recepci j) dodržovat ustanovení tohoto kolejního řádu a vnitřního řádu ubytovacího zařízení. 3. Ubytovaný student nesmí: a) umožnit ubytování na koleji osobám, které k ubytování v koleji nejsou přihlášeny b) poškozovat majetek c) požívat na koleji v nadměrné míře alkoholické nápoje a jiné omamné a toxické látky d) používat bez vědomí správy ubytovacího zařízení v prostorách vyhrazených k ubytování elektrické nebo plynové spotřebiče e) vodit do prostoru kolejí bez vědomí správy ubytovacího zařízení zvířata f) nosit do prostoru kolejí, popřípadě v nich přechovávat zbraně všeho druhu, výbušniny a prudké hořlaviny. Čl. 5 - Zánik ubytování 1. Ubytování zaniká: a) uplynutím doby, na kterou bylo ubytování poskytnuto b) jestliže se student bez udání důvodu nenastěhuje do 5 dnů ode dne stanoveného v rozhodnutí o ubytování

6 c) ukončením studia, přerušením studia, vyloučením ze studia nebo přestupem na jinou vysokou školu, přičemž je student povinen postupovat podle čl. 4, odst. 2, písm. i) d) vyloučením z kolejí rozhodnutím děkana z jeho vlastního podnětu nebo na návrh vedoucího koleje projednaný s kolejní radou nebo na návrh kolejní rady, jestliže student, jemuž bylo ubytování poskytnuto: a) závažným způsobem porušil pravidla slušného chování a občanského soužití b) nezaplatil kolejné za ubytování po dobu 2 měsíců c) hrubě porušil ustanovení tohoto kolejního řádu Vyloučení z kolejí může být podmínečné nebo nepodmínečné. 2. O zrušení ubytování v kolejích vydá děkan písemné rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje také uvedení povinnosti studenta se z koleje vystěhovat nejpozději do tří dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Proti rozhodnutí děkana může student podat odvolání rektorovi do 8 dní po obdržení rozhodnutí. Čl. 6 - Závěrečná ustanovení Kolejní řád je závazný pro všechny studenty ubytované na koleji. Vysokoškolskými kolejemi se na OPF SU v Karviné myslí ubytovací zařízení Kosmos a ubytovací zařízení Na Vyhlídce. Student musí být s kolejním řádem seznámen a bezpodmínečně ho dodržovat.

7 Příloha číslo 1 Kolejního řádu OPF Karviná Slezská univerzita Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Statut kolejní rady Čl. 1 Základní ustanovení a) Kolejní rada je samosprávný orgán studentů OPF ubytovaných v ubytovacích zařízeních (dále jen koleje) sloužících k tomuto účelu OPF Karviná. b) Kolejní rada je reprezentantem zájmů studentů, hájí jejich práva a dbá na dodržování ustanovení kolejního řádu ze strany ubytovaných studentů. c) Členové kolejní rady jsou zároveň členy ubytovací komise. Čl. 2 Složení kolejní rady a volba do kolejní rady a) Kolejní rada se skládá z pěti členů řádně zvolených ve volbách do kolejní rady. Tři členové kolejní rady jsou z kolejí KOSMOS, dva členové jsou z kolejí Na Vyhlídce. Členové kolejní rady jsou voleni tou studentskou částí akademické obce, která je v roce volby kolejní rady ubytována na kolejích. b) Volby do kolejní rady iniciuje, organizuje a kontroluje studentská komora akademického senátu OPF. Volby jsou platné při účasti alespoň poloviny oprávněných voličů. c) Právo volit, být volen a navrhovat kandidáty do kolejní rady přináleží pouze studentům ubytovaným na koleji. d) Kolejní rada je volena na dobu dvou let. e) V čele kolejní rady stojí předseda volený kolejní radou z řad jejích členů. Předseda řídí činnost a jednání kolejní rady a je za svou činnost kolejní radě odpovědný. Čl. 3 Úloha kolejní rady a) Kolejní rada jedná v záležitostech týkajících se studentů ubytovaných na kolejích se správou ubytovacího zařízení a s vedením školy. b) Kolejní rada spolurozhoduje o přidělování míst na kolejích a o sankcích udělovaných z důvodů porušení ustanovení kolejního řádu ubytovanými studenty. c) Členové kolejní rady mají právo účastnit se a vystupovat na jednáních vedení školy o stanovení výše kolejného. Čl. 4 Členství v kolejní radě a) Členství v kolejní radě vzniká zvolením /viz. čl. 2 odst. a), b)/. b) Členství v kolejní radě zaniká: - uplynutím volebního období - písemnou rezignací - odvoláním - ukončením nebo přerušením studia na OPF Karviná

8 c) Člen kolejní rady může být ze své funkce odvolán. Za podnět k odvolání se považuje odůvodněný návrh s podpisy alespoň padesáti studentů ubytovaných na kolejích a podaný studentské komoře akademického senátu OPF. d) Na základě podnětu k odvolání je studentskou komorou akademického senátu OPF vyhlášeno hlasování podle čl. 2 odst. c), které rozhodne nadpoloviční většinou zúčastněných voličů o odvolání nebo setrvání člena kolejní rady ve funkci. e) V případě odvolání člena kolejní rada z funkce podle čl. 4 odst. d) vyhlásí studentská komora akademického senátu OPF do tří týdnů doplňkové volby, které se řídí ustanovením podle čl. 2. Kolejní řád byl schválen AS OPF SU dne 28. ledna 1998.

9 Příloha číslo 2 Zápis volební komise pro volbu člena zaměstnanecké komory AS SU v Opavě. Složení volební komise: PhDr. Vojtěch Malátek předseda volební komise Mgr. Hedvika Suchoňová Ing. Michaela Hromadová Volby proběhly v termínu v souladu s Přílohou statutu Slezské univerzity číslo 2 a s Přílohou číslo 4 statutu Obchodně podnikatelské fakulty. Volební komise konstatuje, že volby proběhly bez závad. Voleb se zúčastnilo 79,3% oprávněných voličů. Výsledky: Ing. Milan Němčanský Ing. Miroslava Vaštíková Ing, Josef Botlík 43 hlasů 18 hlasů 12 hlasů Členem zaměstnanecké komory AS SU se stal Ing. Milan Němčanský.

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Stanovy ELSA Olomouc, z. s.

Stanovy ELSA Olomouc, z. s. Stanovy ELSA Olomouc, z. s. PREAMBULE STUDENTI PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI A SYMPATIZUJÍCÍ MLADÍ PRÁVNÍCI SE V ZÁJMU ROZVOJE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A PŘISPĚNÍ K EVROPSKÉ INTEGRACI ROZHODLI

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více