Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04 /1.1.02/ Název projektu: Rozvoj zaměstnanců firmy KELOC PC spol. s r.o. Název / obchodní firma zadavatele: KELOC PC spol. s r.o. Sídlo zadavatele: Nám. SNP 32, Brno Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Ing. Miroslav Michalisko, tel.: , jednatel společnosti CZ Ing. Miroslav Michalisko, tel.: , jednatel společnosti do hod Sídlo zadavatele Vzdělávací aktivity ,00 Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Sídlo zadavatele

2 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Zadávací řízení se řídí: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Další požadavky na kvalifikaci uchazeče viz níže Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána písemné formě a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. český jazyk Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to nejméně 10 let od ukončení projektu, nebo po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), pokud je tato doba delší než 10 let. Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi ze dne , číslo vydání 1.2 Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Základní charakteristika projektu Záměrem regionálního projektu Rozvoj zaměstnanců firmy KELOC PC spol. s r.o. je zvýšení podpory vzdělávání a prohlubování pracovních kompetencí pracovníků partnerských firem KELOC PC a KELOC NET se sídlem v Brně. Projekt je zaměřen na tyto skupiny pracovníků v těchto pracovních pozicích: 1. Vedoucí pracovníci a THP KELOC PC - 5 osob 2. Vedoucí pracovníci a THP KELOC NET - 4 osoby 3. Obchodníci - 3 osoby 4. Pracovníci reklamy a tisku - 7 osob 5. Programátoři a servisní technici 3 osoby

3 Rozpis vzdělávacích aktivit: a) Školení vedoucích pracovníků a THP obou partnerů a obchodníků: Témata: 1. Manažerské dovednosti - Vůdcovství a motivace 1 den - Budování spolupracujících týmů 2 skupiny 1 den, celkem 2 dny - Komunikace ve firmě, asertivita 2 skupiny 1 den, celkem 2 dny - Prezentování a přesvědčování 1 den - Time management 1 den 2. Osobní rozvoj - Marketingový mix 0,5 den - Navázání kontaktu a budování vztahu 0,5 den - Zjištování potřeb a přání 0,5 den - Představení přínosů a výhod 0,5 den - Uzavření prodeje 0,5 den - Komunikace se zákazníkem 0,5 den 3. IT a informační systémy - Excel I 2 dny - Excel II 1 den - Aktualizace webových prezentací, redakční systémy 1 den - MS SBS server a jeho praktické využití 1 den - MS Outlook - klient MS Exchange serveru 2 dny - Bezpečnost počítačových sítí 1 den - Základy práce v IS 2 skupiny 2+1 den, celkem 3 dny - Zpracování objednávek v IS 2 skupiny 1+1 den, celkem 2 dny - Faktury vydané, faktury přijaté 1 den - Modul CRM v IS základy 2 skupiny 2+1 den, celkem 3 dny - Modul CRM vyšší úroveň práce v IS 1 den - Manažerská nádstavba v IS 1 den - Import a export dat z IS, kontigenční tabulky 1 den - Docházka, mzdy, sklad v IS 0,5 dne - Účetnictví, pokladna, banka v IS 0,5 dne - Nové principy řízení kvality 1 den - Základy metrologie 1 den - Netechnické měření kvality 1 den Rozsah: Počet interních firemních jednodenních seminářů těchto cílových skupiny je 34. b) Školení Pracovníkůi reklamy a tisku: Témata: 1. DTP a digitální tisk - Adobe Illustrator CS2 - základy 1 den - Počítačový grafik a návrhář (DTP Designer) 1 den - Personalizovaný tisk - nové trendy 1 den

4 - Adobe CS4 prace v DTP aplikacich 1 den - Fotografie pro DTP a firemní prezentace 1 den - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK 1 den - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE 1 den - Nové tiskové materiály, nastavování profilů 1 den - Finalizace tisků, postprodukce 1 den 2. VP tisk a reklama řezaná plotrem - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK 1 den - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE 1 den - Nové tiskové materiály, nastavování profilů 1 den - Polep ploch 1 den - Finalizace tisků, dokončovací práce 1 den Rozsah: Počet interních firemních jednodenních seminářů těchto cílových skupiny je 14. c) Školení Programátorů a servisních techniků: Témata: 1. Správa serverů a počítačových sítí - MS EBS 2008 Server 1 den - MS Exchange server 1 den - MS SBS 2008 server 1 den - Windows 2008 server AD 1 den - MS ISA den - Windows 7 1 den - Symantec Antivirus 1 den - Zálohování a obnova dat 1 den - Bezpečnost počítačových sítí 1 den - Eset Antivirus 1 den - Návrh a diagnostika TCP/IP sítí 1 den 2. Webdesign, programování eshopů a webhostingové služby - Bezpečnost ového serveru 1 den - Nové technolgie vprogramování kódu webových stránek 1 den - SEO optimalizace programových kódů a webových stránek 1 den - Vyšší techniky programování 1 den - používání MySQL databáze Microsoft SQL Server 1 den - Pokročilé techniky fotografování 1 den - Základy práce v Adobe CS4 pro web 1 den - Vývoj webových aplikací v Net Framework 1 den - Bezpečnost PHP aplikací 1 den Rozsah: Počet interních firemních jednodenních seminářů těchto cílových skupiny je 20. Celkový rozsah je 68 školicích dní

5 c) Bezplatné následné individuální konzultace Jako rozhodující zpětná vazba a pro ověření získaných dovedností jsou do vzdělávacího procesu v rámci projektu zařazeny následné individuální konzultace. Lektor navštíví účastníka školení v místě jeho pracoviště podle harmonogramu v prosinci 2010 a v červenci V rozsahu cca 30 minut pohovorem zjišťuje rozvoj dovedností a schopností účastníků. Společně pak hledají, co se podařilo a kde jsou další příležitosti ke zlepšování. Záměrem je, aby účastníci vzdělávání vnímali následnou konzultaci ze dvou hledisek: Především je to možnost individuálně rozebrat s lektorem všechny nejasnosti a způsoby zavedení novinek do praxe. Přitom jde v pohovoru také o formu skládání účtů účastníka, jak aktivně pracuje s nabytými vědomostmi. Na závěr projektu v prosinci 2011 proběhne s každým účastníkem jedna souhrnná následná konzultace na shrnutí a zpětnou vazbu za celý projekt. Celkem tedy budou 3 následné individuální konzultace. Harmonogram vzdělávacích aktivit projektu: Uchazeč navrhne vhodný harmonogram plnění vzdělávacích aktivit projektu v období od 20. května 2010 do 30.listopadu Místo plnění Vzdělávací aktivity budou probíhat v sídle zadavatele, nebo v jiných vhodných prostorách. Náplně školení Vůdcovství a motivace 1. Osobní rozvoj - osobní rozvoj a sebemotivace, typologie osobnosti podle Junga, sebepoznání a základy neurolingvistického programování 2. Nefinanční motivace - vnitřní motivace a vnější stimulace, motivování a rozvíjení lidí, uznání, povzbuzování a konstruktivní pokárání, zavádění transformačních změn, delegování odpovědností a pravomocí 3. Komunikace a vztahy na pracovišti - komunikace a mezilidské vztahy ve firmě, jednání s lidmi s ohledem na jejich specifika, prezentování a přesvědčování Budování spolupracujících týmů 1. Fáze vývoje týmů - vývojová stádia týmů, určení kvality týmu 2. Profil vedoucího týmu - odborné schopnosti, osobní vlastnosti, jednání s lidmi 3. Týmové role - určení týmových rolí podle Belbina (realizátor, koordinátor, formovač, ) nebo podle typologie MBTI 4. Identifikace úloh v týmu - rozpoznání typů jednotlivých členů týmu a stanovení jejich úloh s ohledem na jejich přednosti, eliminace nežádoucích vlastností členů týmu 5. Cíle týmu a rozvoj členů - sjednávání cílů týmu, plán opatření, osobní rozvoj členů 6. Mezilidské a pracovní vztahy - budování vztahů a spolupráce, zvládání problémů a mezilidských konfliktů a jejich předcházení, ochrana před ponorkovou nemocí 7. Motivování - individuální motivace, motivace skupinovým tlakem, MBO

6 Komunikace ve firmě, asertivita 1. Komunikace - schéma komunikace, chyby při vnímání, účinná komunikace, neverbální komunikace, obousměrná komunikace, aktivní a empatické naslouchání, zpětná vazba 2. Osobnostní typy - typy podle Junga, medicínské rozdělení, transakční analýza, zrcadlení 3. Praktická komunikace - žádost vůči nadřízenému, žádost vůči spolupracovníkům, odmítnutí požadavku, vyjádření kritiky, přijímání oprávněné kritiky, odmítnutí neoprávněné kritiky 4. Mezilidské vztahy - vztahy podle vnímání sebe a druhých, řešení pracovních problémů, řešení mezilidských konfliktů, jak čelit slovní agresi, následky potlačení hněvu Prezentování a přesvědčování 1. Co s trémou - co je tréma, jak jí předcházet a jak s ní pracovat, trénink před skupinou, pozor na faktory trému prohlubující, co s rukama, kamerové zkoušky 2. Příprava projevu - příprava na oslovení rozumu, příprava na ovlivnění emocí, kostra a osnova 3. Úvod proslovu - získání osobních sympatií a odborné pozornosti, křivka pozornosti posluchačů, jak rychle zaujmout 4. Jak udržet pozornost posluchačů - srozumitelnost, přirozené vystupování, sebedůvěra, působení na rozum a na emoce, dramatické pauzy, psychopauzy 5. Důvěryhodnost a přesvědčivost - jak být sám sebou, vlastní přesvědčení, práce s hlasem, řeč těla, celková harmonie 6. Závěrečné prezentování - připravený veřejný projev s pomůckami jako je flip nebo dataprojektor v rozsahu cca 10 minut Time management 1. Význam využívání času - paradox zaneprázdněného člověka, osobní zodpovědnost za správné využívání času 2. Plánování a vlastní cíle - význam plánování a vlastních cílů, stanovení priorit a cílů, změření současného stavu, stanovení úkolů rozdíl mezi důležitým a naléhavým, ABC analýza, metoda Ivy Leeho, organizace pracovního dne 3. Naplnění cílů a úkolů - naváděcí schopnost mozku a vizualizace vítězství, koncentrace a zaměření na cíl, zjišťování dosaženého stavu, rozhodování 4. Relaxace a vyváženost - získání vnitřní síly a vitality, mezilidské vztahy, zdraví a dobrá kondice, spánek a přestávky na obnovu sil Marketingový mix 1. Produkt - křivka a etapy cyklu tržní životnosti výrobku, výrobková politika řízení sortimentu a výrobkové strategie, vývoj a zavádění nových výrobků 2. Cena a cenová politika s tanovení úrovně cen, cenové cíle, omezující faktory, poptávka náklady a zisk, bod zvratu, stanovení cen pomocí nákladů, nabídky a poptávky, vítězná cena, pravidla pro slevy a srážky 3. Distribuce a distribuční politika - distribuční kanály, direkt marketing, strategie výběru distribuční cesty

7 Navázání kontaktu a budování vztahu 1. Typologie osobnosti - charakteristika osobnostních typů, jednání s jednotlivými typy, rozpoznání jednotlivých typů 2. Domluvení schůzky po telefonu - první dojem, postup při telefonování, zásady 3. Získání pozornosti zákazníka - první dojem, otázky, které si klade zákazník, úkol prodejce, společenská a obchodní pozornost 4. Budování vztahu - proč budovat vztah, budování superdůvěryhodnosti, budování společenského a obchodního vztahu,vzbuzení zájmu o produkt Zjišťování potřeb a přání 1. Naslouchání a dotazování - proč naslouchat, jak naslouchat, tři druhy otázek 2. Zjišťování potřeb a přání - zjištění problémů dotazy na situaci a na smysl, zjištění osobních důvodů ke koupi 3. Seřazení hlavních motivátorů - zákon čtyř jeden klíčový a tři hlavní důvody ke koupi, šest způsobů pro nalezení správného tlačítka prodeje Představení přínosů a výhod 1. Naplnění potřeb a přání - připomenutí bolavého místa, návrh řešení, seznámení s přínosy, emocionální uspokojení 2. Překonávání pochybností - typy pochybností, tříkroková metoda, působení na rozum a emoce 3. Překonávání námitek - typy námitek a jejich překonání, překonání odmítnutí, vznik a role pravých námitek, devět způsobů překonání námitek, zjištění a odstranění zbývajících námitek 4. Vyvolání a posílení touhy - princip a provedení, sugestivní vykreslování, metoda Cítíte, cítili, zjistili, že 5. Ovlivňování zákazníka - využívání autority a odbornosti, využívání souhlasu, strukturovaný argument, sylogismy Uzavření prodeje 1. Signály zájmu o koupi - jak vznikají a co znamenají, jak se projevují ve verbální a neverbální komunikaci, co udělat po jejich zaznamenání 2. Zkušební uzavření - k čemu slouží, kdy a jak se používá, typy zkušebních uzavření 3. Konečné uzavření - principy uzavření prodeje, sedm podmínek uzavření prodeje, dvanáct technik uzavření prodeje technika vyzvání, co se stane po uzavření prodeje, možnosti na výběr, druhé rozhodování, objednávkový list, chci si to ještě rozmyslet, plyšový medvídek, uzavření s příměrem, uzavření se stimulem, Ben Franclin, ostrý úhel Komunikace se zákazníkem 1. Komunikační kanály k zákazníkům - reklama, reference, telefon, , webové stránky, písemnosti, osobní styk., zásady, účinnost, vhodnost. 2. Dobré jméno firmy - jednoznačnost a pravdivost, přínosy pro zákazníky, interní předpisy, vliv individuality a osobnosti pracovníků, vize a poslání společnosti 3. Vzhled a uspořádání písemností - procesy vedoucí k jednotnému stylu, dopis, , dodací list, faktura, návody, základy stylistiky, evropská norma úředních písemností, korekce vlivu individuality

8 4. Vzhled a ovladatelnost www stránek - přehlednost, intuitivnost, sekce pro zákazníky, diskusní fórum 5. Komunikace po telefonu - komunikační scénáře pro telefonické hovory, příprava, korekce individuality pracovníka, jednání s nespokojeným zákazníkem, asertivita a ovlivňování, vytváření dobrého dojmu, práce s hlasem 6. Práce s dlužníky a problémovými zákazníky - důraz versus asertivita Excel I : - Základy práce s tabulkami - Formátování buněk - Práce se soubory - Tisk - Výpočty v tabulkách - Grafy Excel II : - Šablona - Práce se soubory a listy - Kopírování - Vytváření vzorců - Průvodce funkcí - Databáze a práce s rozsáhlými tabulkami - Filtry a práce se seznamy Aktualizace webových prezentací, redakční systémy Propojení IS a firemní prezentace na webu, dialogový systém pro zákazníky, externí přístup k informacím o zakázkách, alternativy vzhledů, užití redakčního systému více uživateli, omezení kompetencí MS SBS server a jeho praktické využití : Instalace SBS 2008, Zprovoznit internetové připojení pomocí průvodce připojením k internetu, Vygenerovat a nastavit SSL certifikát, Nastavit a zprovoznit přojení do firmy z internetu, Vytvářet a spravovat uživatelské účty, Vytvářet a spravovat skupiny a účty počítačů, Připojovat počítače do domény, Vytvářet a spravovat mailboxy, distribuční seznamy, Používat nové prvky a nastavení a zprovoznit OWA, Exchange a ActiveSync, Rozchodit Outlook Anywhere (Outlook RPC over HTTP), Nastavit zálohování a obnovit server, data i mailboxy MS Outlook - klient MS Exchange serveru : Pošta - příznak zprávy, Vytváření a používání podpisů, konfigurace profilu MS Exchange a nastavení Outlooku, Bezpečnost a šifrování zpráv, Použití Off-line složek a synchronizace, Veřejné složky, Kontaky - umístění ve veřejných složkách, zadání úkolu, přidělení/odejmutí úkolu, sledování plnění Bezpečnost počítačových sítí : Úvod do bezpečnosti počítačových systémů, Základy kryptografie, Některé bezpečnostní funkce a technologie, Bezpečnost v počítačových sítích, Virová problematika, Právní a etické problémy počítačové bezpečnosti

9 Základy práce v IS: přihlášení a uživatelská práva v IS, změna hesla v IS, popis možných modulů a návazností v IS, číselníky, odběratelé a dodavatelé, zápis firem, zápis kontaktů, střediska, akce, zakázky, moduly IS, objednávky, alternativní položky, skladové položky, tvorba cenových nabídek, nové položky, duplikace, vyhledávání, třídění a řazení dat v modulech IS Zpracování objednávek v IS: Objednávky dodavatelské a odběratelské, závazné a nezávazné, v Kč či v cizí měně, alternativy položek, stavy a řady objednávky, filtry objednávky, vkládání položek z objednávek do faktur či skladových dokladů, možnost dodat objednávku, dostupnost zboží, periodické zakázky, číselník zakázek, zadávání a sběr dat, třídění a filtry v IS, objednávky, zakázky, servis, karty výrobních čísel, nutné položky pro vytvoření správné objednávky, označení objednávky, hlavička objednávky, položky objednávky, texty a poznámky objednávky, elektronické přílohy, plánování zakázek Faktury vydané, faktury přijaté: vystavení a tisk faktur tuzemských i zahraničních, běžných, proformafaktur i finančních záloh, aktualizace finančních záloh, dobropisy, storno faktury, zaúčtování stornodokladu, evidence loňských a předlimitních faktur, řazení, filtrování, vyhledání, číselník odběratelů, události, fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce, výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled dlužníků, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, stav pohledávek, upomínky, penalizační faktury, stahování kurzů z internetu, dobropisy, blokace úhrady faktury Modul CRM v IS - základy: základní zápis firem, zápis kontaktů, zápis události k objednávkám, zápis události ke kontaktům, zápis události k fakturám vydaným a přijatým, událost osob, pracovní výkaz Modul CRM vyšší úroveň práce v IS: detailní práce s událostmi v CRM, nová událost, duplikace událostí, typy událostí, kontakty, úkolování pomocí CRM, opakování událostí, interní poznámky, elektronické přílohy, náhledy příloh, termíny splnění, faktury vydané dle akcí a zakázek, události k vymáhání pohledávek, historie dokladů Manažerská nadstavba v IS: účetní informace - přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku za aktuální den, týden, měsíc a rok, seznam účtů pro pohledávky nebo závazky, fakturační informace - informace o pohledávkách, závazcích a saldu, třídění dle data splatnosti, informace o toku peněz - zobrazení stavu a toku peněz ve firmě, sestavení plánovaného pohybu peněz Import a export dat z IS, kontigenční tabulky: export faktur, řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu, import údajů při externím vystavování faktur vydaných, tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled věřitelů, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav závazků ke dni, export dat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML, příprava dat a práce s kontingenční tabulkou

10 Docházka, mzdy, sklad v IS: docházka a mzdová agenda dle aktuálně platné legislativy, smluvní, hodinové, časové, tarifní mzdy, automatické účtování mezd dle vlastního nastavení, rozúčtování mzdových nákladů na střediska, akce a zakázky dle počtu odpracovaných hodin, evidence vzdělání, znalostí, školení, lékařských prohlídek zaměstnanců, osobníchdokladů, roční zúčtování daně, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, výpočet srážek ze mzdy, propojení s docházkovými systémy, evidence elektronických příloh, evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, FIFO, číselník zboží (materiálu), členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní další členění dle číselníku sortimentu, inventura, inventurní soupisy, podpora čteček či tisku čárových kódů, uložení názvu zboží vedle češtiny i německy a anglicky, automatické rozpouštění dodatečných nákladů, doprava, clo, automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek, prodej ze skladu přímo programem faktury vydané, číselníky, prodejní ceníky, dealerských ceny, množstevních slevy, přehledy o stavu zboží (materiálu) na skladě, přehledy o kritických stavech, tiskové sestavy, čárové kódy, evidence výrobních čísel, tvorba makrokaret/skladových skupin, definice vlastních položek skladové karty Účetnictví, pokladna, banka v IS centrální evidence účetních dat, třídění a výběry sborníků, vstup dokladů, syntetické a analytické účty a jejich členění, účtování a přehledy evidenčních účtů, evidenční účty, účty podrozvahové, účty valut v cizích měnách, účty pro daňovou korekci, možnost účtování na střediska, akce a zakázky, možnost vytváření skupin středisek, akcí a zakázek, přehledy účtů, saldokonto, výkaz zisků a ztrát a rozvaha v předepsaném rozsahu plném a zjednodušeném, výkaz cash flow, daňová výsledovka, korekce nákladů a výnosů o položky, připočitatelné a odpočitatelné položky, vyhledávání dokladů pomocí filtrů, elektronické odevzdání přiznání k DPH a Souhrnného hlášení, hromadné úpravy v účetním deníku, vedení pokladen korunových i valutových, evidence a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů, přímé proplacení faktur, kumulovaná platba více faktur, pokladní deník, pokladní kniha tisk pokladních dokladů, valutová pokladna, evidence vrácení DPH zahraničním zákazníkům, vedení bankovních účtů,načtení výpisů z banky (ABO), automatické i ruční spárování bankovních dokladů, kumulované platby,přehled o stavech na účtech, plánované příkazy k úhradě, evidence, editace, tisk a odeslání do banky vystavených příkazů k úhradě, číselníky Nové principy řízení kvality: řízení kvality, historie a filosofie normy, procesní řízení,normy ISO 9001, novelizace norem, harmonogramy zavádění, organizační řád, stanovení odpovědností, procesní přístup, hodnocení dodavatelů a sledování spokojenosti zákazníků,audit a certifikace Základy metrologie: měření a kontrola, zákon 505/1990 a novela č.226/2003 Sb. zák. o metrologii a související prováděcí vyhlášky,jednotnost měření a návaznost měřidel, kategorizace měřidel, metrologický řád, přehled normativních předpisů pro metrologii Netechnické měření kvality: měření spokojenosti zákazníků, měření výkonnosti procesů, měření výkonnosti systémů, měření nákladů na kvalitu, Benchmarking - měření výkonnosti konkurence, sebehodnocení Adobe Illustrator CS2 - základy Slabikář nástrojů a palet, Práce s výběry a s vrstvami, Jak na rozlišení, Rozumíte křivkám? Správa a korekce barev, Kanály, Retuše a vylepšování, Text a pozadí, Optimalizace, prace se symboly, využívání vícenásobných výplní a tahů, používání ořezové masky, vektorizování bitmapy, pokročilá práce s textem, používání efektů a filtrů, zautomatizování si práce

11 Počítačový grafik a návrhář (DTP Designer) CorelDraw - počítačový design pro pokročilé, Adobe Photoshop - pro pokročilé, Typografie pro každodenní praxi - pokročilá práce s textem, Adobe InDesign - základní kurz a pro pokročilé Personalizovaný tisk - nové trendy Personalizovaný tisk obecně, Využití personalizovaného tisku, Příprava dat, Postershop Mail Adobe CS4 - práce v DTP aplikacích Adobe Indesign CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe Dreamweaver CS4, Adobe Photoshop CS4, Adobe Flash CS4 Fotografie pro DTP a firemní prezentace Popis fotoaparátů, Popis fotografických pojmů, nastavení přístrojů, Základní fotografické přístupy, Osvojení teorie na praktických příkladech, Zpracování vyfocených fotografií, Úprava digitálních fotografií, Archivace digitálních fotografií Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace tiskového RIPu CREO Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace tiskového RIPu CREO Nové tiskové materiály, nastavování profilů Nové materiály v oblasti digitisku, vlastnosti a použití Finalizace tisků, postprodukce Rylování, perforování, falcování, snášení, knihařské zpracování - druhy vazeb, výsek, slepotisk, fóliotisk, laminace, lakování Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace RIPu ONYX Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace RIPu ONYX Nové tiskové materiály, nastavování profilů Nové materiály v oblasti velkoplošného tisku, vlastnosti a použití Polep ploch polep ploch, polepy dopravních prostředků - celopolepy vozidel, poloprůhledné polepy skel

12 Finalizace tisků, dokončovací práce Příprava tiskových dat pro velkoplošný tisk - celopolepy, Speciální aplikace- podlahová grafika, grafika na zdi, one visione, okenní grafika. Příprava - aplikace, Ořez samolepek příprava dat k tisku. MS EBS 2008 Server : Úvod k technologii, přehled produktů a požadavky na zdroje, novinky, Instalace - manuální, automatická, instalace serverů a rolí, Správa uživatelů, klientů, mailboxů, System Center Essentials, Remote Assistance, Terminal Services, Forefront Security for Exchange, VPN, OWA, ActiveSync, Outlook Anywhere, Premium Edition, Zálohování a obnova, Data Protection Manager MS Exchange server: Základ integrace Active Directory a Exchange Server 2007, Představení rolí Exchange Server 2007, Instalace Exchange Server 2007, Správa databází veřejných složek, Správa Mailboxů, Správa dalších typů příjemců, Správa veřejných složek, Definice politik pro příjemce, Konfigurace adresních seznamů, Nasazení Outlook Web Access v Exchange 2007, Správa zálohování a obnovy serverů, Údržba poštovních systémů MS SBS 2008 Server : Úvod k technologii, přehled produktů a požadavky na zdroje, novinky, Instalace - manuální, automatická, instalace serverů a rolí, Správa uživatelů, klientů, mailboxů, System Center Essentials, Remote Assistance, Terminal Services, Forefront Security for Exchange Windows 2008 server AD : Přehled Active Directory rolí na Windows Serveru 2008, Úvod do Aktive Directory Domain Services, Úvod do Active Directory Lightweight direktory Services, Úvod do Active Directory Certificate Services, Vytváření účtů uživatele a počítače, Vytváření skupin a organizačních jednotek, Řízení přístupu ke zdrojům MS ISA 2006: Přehled Microsoft ISA Serveru, Instalace ISA Serveru, Povolení přístupu k Internetovým zdrojům, Použití ISA Serveru jako Firewallu, Konfigurace přístupu k interním zdrojům, Integrace ISA Serveru a Microsoft Exchange Serveru, Filtrování na aplikační úrovni a pokročilé aplikace, Konfigurace Virtuálních Privátních Sítí pro umožnění přístupu vzdáleným klientům a sítím, Implementace kešování pro zefektivnění surfování Windows 7: Instalace, Správa ovladačů a služeb ve Windows 7, Správa disků, Proces spuštění systému, BitLocker, User Account Control, Windows Defender, Sdílení souborů a tiskáren, Nastavení uživatelských prostředí, Windows 7 v doménovém prostředí, Monitorování výkonu a plánování úloh, Vzdálená připojení Symantec Antivirus: Správa Symantec antiviru, Konfigurace upozorňování na bezpečnostní rizika, Migrace na aktuální verzi SAV, Správa cestovních klientů, Práce s logy a MSI balíčky

13 Zálohování a obnova dat: Základní přehled o procesech souvisejících se zálohováním, plánování kontinuity, Disaster Recovery plány, Základní principy zálohování a obnovy dat, Zálohování na úrovni disků, Zálohování pomocí zálohovacích systémů, Přehled technologií používaných při zálohování a obnově dat, Srovnání jednotlivých technologií, Výběr optimální technologie Bezpečnost počítačových sítí Interní bezpečnostní předpisy, omezení kompetencí, externí kontrola, totální archivace operací, externí skladování dat, ochrana sítě proti zneužití, bezpečnostní předpisy v pracovně-právní oblasti, systémová ochrana proti virům Eset Antivirus: ESET Smart Security- instalace, konfigurace, Jak urychlit vyřízení požadavku, Vzorky infiltrací, Knowledge base, FAQ, ESET Repote Administrator, Centrální správa, Vzdálená instalace, ESET Server Security - linuxová řada Návrh a diagnostika TCP/IP sítí: Úvod k sítím, příklady sítí, tvorba síťového prostředí, Rozsahy sítí, Topologie sítí, Síťové protokoly, Protokol TCP/IP, Adresování pomocí protokolu IP, Optimalizace vyhledání hosta v síti používající IP adresu, Možnosti sledování sítě, Automatické přidělování Internet Protocol (IP) adres, Implementace rozlišování jmen pomocí DNS, Konfigurace Windows serveru jako směrovače, Konfigurace přístupu k Internetu pro síť Bezpečnost ového serveru: Možnosti hardware, předcházení a eliminace chyb, interní bezpečnostní předpis, autoloading tříd, webové formuláře. Sessions: správná konfigurace a použití, eliminace bezpečnostních rizik, autentizace, autorizace. Nové technologie v programování kódu webových stránek: Používání frameworků pro zefektivnění vývoje webových stránek. Vývoj webových aplikací v Nette Framework - instalace, seznámení s filosofií frameworku. Eliminace chyb, autoloading tříd, webové formuláře. Sessions: správná konfigurace a použití, eliminace bezpečnostních rizik, autentizace, autorizace. Model-View-Controller: návrh robustních aplikací v Nette, presenter a životní cyklus MVC aplikace. Routování: vytváření odkazů a hezkých URL v jakékoliv podobě, služby, singletony a běhové prostředí. Konfigurace pomocí INI souboru. Šablony, zapojení AJAXu do stránky a formulářů SEO optimalizace programových kódů a webových stránek: Základní pojmy: vyhledávač, indexace, off-page a on-page faktory, PageRank. Příklad analýzy klíčových slov. On-page faktory - umístění klíčových slov na stránku. Zdrojový kód stránky z pohledu SEO. Technické chyby, které mohou omezit indexaci webu. Nástroje, které lze při optimalizaci využít. Vlastnosti, které by měl mít systém pro správu obsahu (CMS). Vhodné systémy pro hodnocení úspěšnosti SEO. Nepovolené metody optimalizace. Vyšší techniky programování: Objektově orientované programování v PHP. Výjimky. Práce s databázemi - MySQLi, SQLite, PDO. Práce s XML - SimpleXML, DOM, XMLReader, SOAP. SPL, reflection, JSON. Kompatibilita s PHP 4, výhled na PHP 6. Knihovna jquery a AJAX prakticky.

14 Používání MySQL databáze: Struktura tabulek s ohledem na výkonnost, partitioning. Návrh a využití indexů, primární klíče. Dopočítávané sloupce a jejich aktualizace pomocí triggerů. Fulltextové vyhledávání. Specifika jednotlivých typů tabulek. Konfigurace MyISAM a InnoDB tabulek. Konfigurační direktivy ovlivňující výkonnost. Query cache. Rozdělení dat, master-slave replikace, master-master replikace. MySQL Cluster. Statement-based, row-based a mixed replikace. Používání MySQL database Microsoft: Administrace: verze MSSQL a rozdíly, správa MSSQL (služby, SP, autentikace), základy správy databází, zabezpečení, zálohy a obnova, import, export dat, monitoring SQL serveru, aktivity a profilování, automatizace (naplánované joby, správa operátorů, úloh, SQL Server Agent). T-SQL: Význam, použití a syntaxe Transact-SQL. Dotazovací nástroje Transact-SQL (object browser,scripty). Získávání dat. Příkaz SELECT - syntaxe, možnosti, praktické příklady, formátování získaných dat. Seskupování a sumarizace dat (seznam TOP, agregační funkce). Slučování dat z více databázových tabulek. Dotazy s poddotazy. Modifikace dat - vložení, mazání a update. Praktické využití. Fulltextové dotazy (Microsoft Search Service). Úvod do programování objektů (pohledy, trigery). Pokročilé techniky fotografování: Rozvoj LCD techniky, definice kvality pro tisk, scenery s vysokým rozlišením, kopírování s minimální zrátou dat, primární zdroje obrazových souborů, digitalizace analogových obrazů, počítačová animace, digitální retušování Základy práce v Adobe CS4 pro web: Základní pojmy z oblasti editace rastrové grafiky (rozlišení, barevné modely, vrstvy, výběry), pojem gamut a jeho význam při převodu mezi barevnými modely. Kanály, jejich přehled, funkce a využití. Pokročilá práce s výběry (ukládání do samostatného kanálu, úpravy pomocí "rychlé masky"). Vektorová grafika ve Photoshopu - seznámení s jejími principy, charakteristika jednotlivých typů bodů, práce s perem a editace křivek. Cesty a její využití pro výběry, definice ořezových cest. Masky k vrstvám - jejich vytvoření, zásady práce a využití pro různé efekty obrazů. Využití speciálních vrstev výplně a úprav obrázku, pokročilejší efekty vrstev. Stopy kreslících a retušovacích nástrojů - jejich nastavení a editace, vytvoření vlastní stopy kreslícího nástroje. Vektorové tvary, jejich využití a vytváření vlastních; export a import vektorové grafiky. Práce s texturami, vytváření vlastního vzorku a textury (např. kamenina, cihlová zeď, štěrk, skála, dřevo, voda). Speciální filtry pro zkapalnění a oddělení v obrázku; světelné efekty. Styly a práce s nimi. Příprava pro tisk, offset (specifika pre-press) a prezentaci na monitoru. Automatizace pracovních postupů. Vývoj webových aplikací v.net Frameworku: Přehled Microsoft.NET Framework. Použití Visual Studia.NET. Použití programovacích jazyků založených na.net. Vytváření webového projektu. Vytvoření webového formuláře. Přidání programového kódu do webového formuláře. Tracing ASP.NET webové aplikace. Tvorba ovládacích prvků. Přístup k datům pomocí Visual Studia.NET. Přístup k datům pomocí ADO.NET. Volání uložených procedur ADO.NET. Načítání a zapisování XML dat. Zpracování a tvorba webových služeb XML. Konfigurace, optimalizace a realizace ASP.NET webových aplikací. Ochrana ASP.NET webové aplikace. Bezpečnost PHP aplikací: Cross Site Scripting. SQL Injection. Podstrčení proměnných. Vkládání souborů. Cross-Site, Request Forgery, Clickjacking, Session Hijacking, Session Fixation. Ukládání citlivých informací (hesla, kreditní karty). Využití HTTPS. Zneužití formulářů pro odesílání nevyžádané pošty. Konfigurace serveru.

15 Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky Zadavatel zajistí školicí místnosti, technické vybavení (data projektor, flipchart, notebooky atd.). Vymezení úlohy vybraného uchazeče a způsob provádění zakázky. Uchazeč navrhne jednotlivé termíny školení včetně rozsahu jednotlivých kurzů tak, aby byly rovnoměrně rozložené v zadaném období plnění. Uchazeč musí vést vzdělávací aktivity ku prospěchu zadavatele. Uchazeč se zavazuje, že všechny nezbytné předměty budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST dle aktuální verze a že bude schopen vybavit a označit školící místnost podle stejného předpisu. Kvalifikační předpoklady uchazečů Pro prokázání kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč dokumenty uvedené výše v tabulce Úvodní informace tj.: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (uchazeč může použít Přílohu čestné prohlášení) Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání uchazeče a dále: Uchazeč musí prokázat zkušenosti s vedením alespoň jednoho úspěšného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, v rámci kterého uchazeč školil své pracovníky či zaměstnance externích firem. Uchazeč je povinen uvést název projektu, jeho projektové číslo, výši rozpočtu, která musí být minimálně ve výši Kč. Uchazeč musí prokázat, že ke dni podání nabídky realizuje vzdělávací aktivity minimálně 3 roky (nejlépe písemnými referencemi zákazníků). Uchazeč musí předložit soupis nejméně 20 referencí různých zákazníků za poslední 4 roky v oblasti realizování vzdělávacích aktivit. Nabídková cena Cena bude v nabídce uvedena následovně: Položka, jednotková cena bez DPH, počet kusů položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena včetně DPH celkem. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). Součástí nabídkové ceny bude textová část obsahující prohlášení že: nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění nabídková cena uvedená uchazečem je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě

16 Platební podmínky Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury, doložené soupisem realizovaných služeb, který bude odsouhlasen objednatelem. Provedené práce budou fakturovány souhrnně jednou za měsíc. Povinnou přílohou faktury jsou prezenční listiny účastníků vzdělávacích akcí, které jsou zpracovány podle pravidel publicity a obsahují zejména: název a číslo projektu, název kurzu, datum provedení semináře, jméno a podpis lektora, jméno, kontaktní telefon a podpis účastníků. Další zadávací podmínky Uchazeč garantuje, že zajistí v rámci školení a ve studijních materiálech provádění publicity dle aktuálního Manuálu pro publicitu OP LZZ Zadavatel má právo průběžné kontroly způsobu plnění zakázky Výše smluvní pokuty v závazném návrhu smlouvy, která bude uložena v případě prodlení s částečným plněním (neuskutečnění plánovaného semináře z viny zhotovitele) činí 0,1% z ceny dílčího plnění za každý den prodlení zhotovitele Povinností vybraného uchazeče je umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, jehož je zakázka součástí, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let po skončení plnění zakázky. Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo jako subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal a na nichž se podílel. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s početními chybami zpochybňujícími nabídku nebo s odporujícími si údaji mohou být z výběrového řízení vyřazeny. Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit závazný návrh smlouvy respektující všechna ustanovení Výzvy k podání nabídek a této zadávací dokumentace. Závazný obsah nabídky: Nabídka bude dále kromě náležitostí vyplývající z této zadávací dokumentace obsahovat: 1) průvodní list 2) obsah nabídky 3) doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady 4) pro uchazeče závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče tento návrh smlouvy podepsat 5) popis a specifikace nabízeného plnění včetně navrhovaného harmonogramu plnění 6) kontaktní osobu(y) uchazeče ve věci této zakázky a to včetně kontaktní adresy, telefonického spojení a ové adresy 7) prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán a že je pro něj závazná, a to včetně návrhu smlouvy, po dobu maximálně 60 dní od data jejího podání zadavateli. 8) organizační, personální a technické zajištění ze strany zhotovitele 9) detailní popis formy realizace a metodiku vedení poptávaných školení s oceněním jednotlivých školení

17 Závazný návrh smlouvy: Závazný návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: 1) název a identifikaci odběratele a zhotovitele 2) návrh harmonogramu plnění 3) cenu ve struktuře Položka, jednotková cena bez DPH, počet kusů položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena včetně DPH celkem. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). 4) platební podmínky s uvedením doby splatnosti faktur 5) závazek zhotovitele, že dodá a) pro účastníky školení potřebná skripta resp. školící manuály, publikace, sylaby, příp. materiály v elektronické podobě na CD, DVD či USB či jiné podklady pro školení bude specifikováno v nabídce b) rozsahu a formě školení odpovídající poznámkové sešity c) certifikát o absolvovaném školení a to pro každý kurz každému účastníkovi 6) závazek zhotovitele že: a) všechny nezbytné předměty budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST b) bude schopen vybavit a označit školící místnost ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ) ustanovení, že bude-li odběrateli krácena dotace resp. vyměřeno penále či udělena jiná sankce z důvodů nedodržení povinností zhotovitele uvedených v bodu 6, je vůči zhotoviteli dohodnuta smluvní pokuta rovnající se právě této sankci. Pokuta je splatná do 30 dnů od vyúčtování této smluvní pokuty odběratelem zhotoviteli 8) návrh sankcí vůči zhotoviteli resp. vůči odběrateli Způsob a místo pro podávání nabídek: Nabídky se podávají v jednom originále a dvou kopiích v písemné formě zpracované v českém jazyce Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou nabídka bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou za uchazeče jednat a to v souladu s listinami uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku). v neprůhledné uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením, razítky a podpisy osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, označené nápisem: VŘ na dodavatele vzdělávacích aktivit pro KELOC PC spol. s r.o. - NEOTVÍRAT Nabídky se podávají osobně, nebo doporučeně poštou do sídla zadavatele.

18 Průběh zadávacího řízení Nabídky je nutno doručit zadavateli nejpozději do dne do 10 hod. Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat prokazatelnou formou písemně dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty s doručenkou na ovou adresu pověřené osoby, a to nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje 3 pracovní dny na odpověď na tento dotaz. Zadavatel si vyhrazuje právo: - zadávací řízení za podmínek stanovených Metodickým pokynem zrušit - zrušit zadávací řízení bez udání důvodu - změnit nebo doplnit podmínky řízení - nevrátit předložené nabídky Kriteria hodnocení nabídek: Kontrola formální správnosti: Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena, označena a doručena v řádném termínu. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí obsahovat veškeré výzvou požadované údaje. Závazný návrh smlouvy musí obsahovat všechny požadované informace a pasáže. Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle této zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci uvedené. Pozdě doručené, nesprávně označené a nezabezpečené nabídky budou z výběrového řízení vyloučeny a budou bez otevření vráceny uchazečům. Neúplné nabídky a nabídky s chybami budou z výběrového řízení vyloučeny a příslušní uchazeči o tom budou písemně spraveni. Kritéria hodnocení nabídky Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti pro zadavatele: 1. Celková nabídková cena bez DPH - váha 25 % 2. Popis vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit - váha 40 % 3. Navržená metodika školení - váha 35 % Kritérium 1 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou Kritérium 2 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která nejrealističtěji popíše, jak zajistí uchazeč maximální přínos ze vzdělávacích aktivit pro účastníky a pro zadavatele a jak účinnost své práce vyhodnotí. Kritérium 3 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, ze které bude patrné, jaká bude míra interaktivního zapojení účastníků vzdělávacích aktivit a vhodnost a komplexnost zvolené metodologie.

19 Metody pro hodnocení Metoda pro hodnocení kritéria č. 1: 100 x (nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena) / (cena hodnocení nabídky) x 0,25 (váha vyjádřená v %) Metoda pro hodnocení kritérií č. 2 a 3: Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije procentuální stupnice 1 100%. Nejvýhodnější nabídce pak bude přiřazena hodnota 100 bodů. Adekvátně se pak přepočítají i subjektivní hodnocení ostatních hodnocených nabídek. Příklad: budou hodnoceny dvě nabídky. Nejvýhodnější nabídka uspokojí hodnotící komisi z 80 procent. Druhá nabídka uspokojí hodnotící komisi jen ze 40 procent. Nejvýhodnější nabídka pak dostane 100 bodů a počet bodů druhé nabídky se vypočítá trojčlenkou: Počet bodů druhé nabídky = 40 (kvalita druhé nabídky) / 80 (kvalita vítězné nabídky) x 100 (počet bodů vítězné nabídky) Následuje výpočet pro hodnocení nabídky s ohledem na váhu kriteria, to je počet bodů x váha kriteria. Maximálně může nabídka získat 100 bodů a to v případě, že bude ve všech kriteriích nejlepší. Jako vítězná nabídka bude určena nabídka s nejvyšším součtem výsledných bodů po započítání váhy jednotlivých kriterií. Vyhodnocení nabídek Otevření obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provede výběrová komise jmenovaná Zadavatelem, která bude mít 3 členy. Zadavatel jmenuje i jednoho náhradníka výběrové komise. Členové komise budou vzhledem k nabídkám nestranní, což musí potvrdit písemným čestným prohlášením. Vyhodnocení bude provedeno ve lhůtě do 3 pracovních dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek. Informaci o výsledku výběrového řízení sdělí zadavatel všem uchazečům, jejichž včas podaná nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, a to formou doporučeného dopisu do 2 pracovních dnů od určení vítězné nabídky. Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem budou výsledky zveřejněny na webových stránkách Ostatní ustanovení I. Toto zadávací řízení není zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. II. Vybraný uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci

20 III. IV. (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vybraný uchazeč je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Povinnost zhotovitele uvedenou v čl. II. a III. zapracuje uchazeč do závazného návrhu smlouvy. V. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti s zadávacím řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům zadávacího řízení tímto zadávacím řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. VI. Komunikace rozhodná pro toto zadávací řízení probíhá prokazatelnou formou, za tu se považuje i komunikace elektronickou poštou ( em) s doručenkou na elektronickou adresu zadavatele a elektronickou adresu zadanou uchazečem. VII. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více