Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04 /1.1.02/ Název projektu: Rozvoj zaměstnanců firmy KELOC PC spol. s r.o. Název / obchodní firma zadavatele: KELOC PC spol. s r.o. Sídlo zadavatele: Nám. SNP 32, Brno Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Ing. Miroslav Michalisko, tel.: , jednatel společnosti CZ Ing. Miroslav Michalisko, tel.: , jednatel společnosti do hod Sídlo zadavatele Vzdělávací aktivity ,00 Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Sídlo zadavatele

2 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Požadovaný jazyk nabídky: Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Zadávací řízení se řídí: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání Další požadavky na kvalifikaci uchazeče viz níže Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána písemné formě a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. český jazyk Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to nejméně 10 let od ukončení projektu, nebo po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), pokud je tato doba delší než 10 let. Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi ze dne , číslo vydání 1.2 Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Základní charakteristika projektu Záměrem regionálního projektu Rozvoj zaměstnanců firmy KELOC PC spol. s r.o. je zvýšení podpory vzdělávání a prohlubování pracovních kompetencí pracovníků partnerských firem KELOC PC a KELOC NET se sídlem v Brně. Projekt je zaměřen na tyto skupiny pracovníků v těchto pracovních pozicích: 1. Vedoucí pracovníci a THP KELOC PC - 5 osob 2. Vedoucí pracovníci a THP KELOC NET - 4 osoby 3. Obchodníci - 3 osoby 4. Pracovníci reklamy a tisku - 7 osob 5. Programátoři a servisní technici 3 osoby

3 Rozpis vzdělávacích aktivit: a) Školení vedoucích pracovníků a THP obou partnerů a obchodníků: Témata: 1. Manažerské dovednosti - Vůdcovství a motivace 1 den - Budování spolupracujících týmů 2 skupiny 1 den, celkem 2 dny - Komunikace ve firmě, asertivita 2 skupiny 1 den, celkem 2 dny - Prezentování a přesvědčování 1 den - Time management 1 den 2. Osobní rozvoj - Marketingový mix 0,5 den - Navázání kontaktu a budování vztahu 0,5 den - Zjištování potřeb a přání 0,5 den - Představení přínosů a výhod 0,5 den - Uzavření prodeje 0,5 den - Komunikace se zákazníkem 0,5 den 3. IT a informační systémy - Excel I 2 dny - Excel II 1 den - Aktualizace webových prezentací, redakční systémy 1 den - MS SBS server a jeho praktické využití 1 den - MS Outlook - klient MS Exchange serveru 2 dny - Bezpečnost počítačových sítí 1 den - Základy práce v IS 2 skupiny 2+1 den, celkem 3 dny - Zpracování objednávek v IS 2 skupiny 1+1 den, celkem 2 dny - Faktury vydané, faktury přijaté 1 den - Modul CRM v IS základy 2 skupiny 2+1 den, celkem 3 dny - Modul CRM vyšší úroveň práce v IS 1 den - Manažerská nádstavba v IS 1 den - Import a export dat z IS, kontigenční tabulky 1 den - Docházka, mzdy, sklad v IS 0,5 dne - Účetnictví, pokladna, banka v IS 0,5 dne - Nové principy řízení kvality 1 den - Základy metrologie 1 den - Netechnické měření kvality 1 den Rozsah: Počet interních firemních jednodenních seminářů těchto cílových skupiny je 34. b) Školení Pracovníkůi reklamy a tisku: Témata: 1. DTP a digitální tisk - Adobe Illustrator CS2 - základy 1 den - Počítačový grafik a návrhář (DTP Designer) 1 den - Personalizovaný tisk - nové trendy 1 den

4 - Adobe CS4 prace v DTP aplikacich 1 den - Fotografie pro DTP a firemní prezentace 1 den - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK 1 den - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE 1 den - Nové tiskové materiály, nastavování profilů 1 den - Finalizace tisků, postprodukce 1 den 2. VP tisk a reklama řezaná plotrem - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK 1 den - Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE 1 den - Nové tiskové materiály, nastavování profilů 1 den - Polep ploch 1 den - Finalizace tisků, dokončovací práce 1 den Rozsah: Počet interních firemních jednodenních seminářů těchto cílových skupiny je 14. c) Školení Programátorů a servisních techniků: Témata: 1. Správa serverů a počítačových sítí - MS EBS 2008 Server 1 den - MS Exchange server 1 den - MS SBS 2008 server 1 den - Windows 2008 server AD 1 den - MS ISA den - Windows 7 1 den - Symantec Antivirus 1 den - Zálohování a obnova dat 1 den - Bezpečnost počítačových sítí 1 den - Eset Antivirus 1 den - Návrh a diagnostika TCP/IP sítí 1 den 2. Webdesign, programování eshopů a webhostingové služby - Bezpečnost ového serveru 1 den - Nové technolgie vprogramování kódu webových stránek 1 den - SEO optimalizace programových kódů a webových stránek 1 den - Vyšší techniky programování 1 den - používání MySQL databáze Microsoft SQL Server 1 den - Pokročilé techniky fotografování 1 den - Základy práce v Adobe CS4 pro web 1 den - Vývoj webových aplikací v Net Framework 1 den - Bezpečnost PHP aplikací 1 den Rozsah: Počet interních firemních jednodenních seminářů těchto cílových skupiny je 20. Celkový rozsah je 68 školicích dní

5 c) Bezplatné následné individuální konzultace Jako rozhodující zpětná vazba a pro ověření získaných dovedností jsou do vzdělávacího procesu v rámci projektu zařazeny následné individuální konzultace. Lektor navštíví účastníka školení v místě jeho pracoviště podle harmonogramu v prosinci 2010 a v červenci V rozsahu cca 30 minut pohovorem zjišťuje rozvoj dovedností a schopností účastníků. Společně pak hledají, co se podařilo a kde jsou další příležitosti ke zlepšování. Záměrem je, aby účastníci vzdělávání vnímali následnou konzultaci ze dvou hledisek: Především je to možnost individuálně rozebrat s lektorem všechny nejasnosti a způsoby zavedení novinek do praxe. Přitom jde v pohovoru také o formu skládání účtů účastníka, jak aktivně pracuje s nabytými vědomostmi. Na závěr projektu v prosinci 2011 proběhne s každým účastníkem jedna souhrnná následná konzultace na shrnutí a zpětnou vazbu za celý projekt. Celkem tedy budou 3 následné individuální konzultace. Harmonogram vzdělávacích aktivit projektu: Uchazeč navrhne vhodný harmonogram plnění vzdělávacích aktivit projektu v období od 20. května 2010 do 30.listopadu Místo plnění Vzdělávací aktivity budou probíhat v sídle zadavatele, nebo v jiných vhodných prostorách. Náplně školení Vůdcovství a motivace 1. Osobní rozvoj - osobní rozvoj a sebemotivace, typologie osobnosti podle Junga, sebepoznání a základy neurolingvistického programování 2. Nefinanční motivace - vnitřní motivace a vnější stimulace, motivování a rozvíjení lidí, uznání, povzbuzování a konstruktivní pokárání, zavádění transformačních změn, delegování odpovědností a pravomocí 3. Komunikace a vztahy na pracovišti - komunikace a mezilidské vztahy ve firmě, jednání s lidmi s ohledem na jejich specifika, prezentování a přesvědčování Budování spolupracujících týmů 1. Fáze vývoje týmů - vývojová stádia týmů, určení kvality týmu 2. Profil vedoucího týmu - odborné schopnosti, osobní vlastnosti, jednání s lidmi 3. Týmové role - určení týmových rolí podle Belbina (realizátor, koordinátor, formovač, ) nebo podle typologie MBTI 4. Identifikace úloh v týmu - rozpoznání typů jednotlivých členů týmu a stanovení jejich úloh s ohledem na jejich přednosti, eliminace nežádoucích vlastností členů týmu 5. Cíle týmu a rozvoj členů - sjednávání cílů týmu, plán opatření, osobní rozvoj členů 6. Mezilidské a pracovní vztahy - budování vztahů a spolupráce, zvládání problémů a mezilidských konfliktů a jejich předcházení, ochrana před ponorkovou nemocí 7. Motivování - individuální motivace, motivace skupinovým tlakem, MBO

6 Komunikace ve firmě, asertivita 1. Komunikace - schéma komunikace, chyby při vnímání, účinná komunikace, neverbální komunikace, obousměrná komunikace, aktivní a empatické naslouchání, zpětná vazba 2. Osobnostní typy - typy podle Junga, medicínské rozdělení, transakční analýza, zrcadlení 3. Praktická komunikace - žádost vůči nadřízenému, žádost vůči spolupracovníkům, odmítnutí požadavku, vyjádření kritiky, přijímání oprávněné kritiky, odmítnutí neoprávněné kritiky 4. Mezilidské vztahy - vztahy podle vnímání sebe a druhých, řešení pracovních problémů, řešení mezilidských konfliktů, jak čelit slovní agresi, následky potlačení hněvu Prezentování a přesvědčování 1. Co s trémou - co je tréma, jak jí předcházet a jak s ní pracovat, trénink před skupinou, pozor na faktory trému prohlubující, co s rukama, kamerové zkoušky 2. Příprava projevu - příprava na oslovení rozumu, příprava na ovlivnění emocí, kostra a osnova 3. Úvod proslovu - získání osobních sympatií a odborné pozornosti, křivka pozornosti posluchačů, jak rychle zaujmout 4. Jak udržet pozornost posluchačů - srozumitelnost, přirozené vystupování, sebedůvěra, působení na rozum a na emoce, dramatické pauzy, psychopauzy 5. Důvěryhodnost a přesvědčivost - jak být sám sebou, vlastní přesvědčení, práce s hlasem, řeč těla, celková harmonie 6. Závěrečné prezentování - připravený veřejný projev s pomůckami jako je flip nebo dataprojektor v rozsahu cca 10 minut Time management 1. Význam využívání času - paradox zaneprázdněného člověka, osobní zodpovědnost za správné využívání času 2. Plánování a vlastní cíle - význam plánování a vlastních cílů, stanovení priorit a cílů, změření současného stavu, stanovení úkolů rozdíl mezi důležitým a naléhavým, ABC analýza, metoda Ivy Leeho, organizace pracovního dne 3. Naplnění cílů a úkolů - naváděcí schopnost mozku a vizualizace vítězství, koncentrace a zaměření na cíl, zjišťování dosaženého stavu, rozhodování 4. Relaxace a vyváženost - získání vnitřní síly a vitality, mezilidské vztahy, zdraví a dobrá kondice, spánek a přestávky na obnovu sil Marketingový mix 1. Produkt - křivka a etapy cyklu tržní životnosti výrobku, výrobková politika řízení sortimentu a výrobkové strategie, vývoj a zavádění nových výrobků 2. Cena a cenová politika s tanovení úrovně cen, cenové cíle, omezující faktory, poptávka náklady a zisk, bod zvratu, stanovení cen pomocí nákladů, nabídky a poptávky, vítězná cena, pravidla pro slevy a srážky 3. Distribuce a distribuční politika - distribuční kanály, direkt marketing, strategie výběru distribuční cesty

7 Navázání kontaktu a budování vztahu 1. Typologie osobnosti - charakteristika osobnostních typů, jednání s jednotlivými typy, rozpoznání jednotlivých typů 2. Domluvení schůzky po telefonu - první dojem, postup při telefonování, zásady 3. Získání pozornosti zákazníka - první dojem, otázky, které si klade zákazník, úkol prodejce, společenská a obchodní pozornost 4. Budování vztahu - proč budovat vztah, budování superdůvěryhodnosti, budování společenského a obchodního vztahu,vzbuzení zájmu o produkt Zjišťování potřeb a přání 1. Naslouchání a dotazování - proč naslouchat, jak naslouchat, tři druhy otázek 2. Zjišťování potřeb a přání - zjištění problémů dotazy na situaci a na smysl, zjištění osobních důvodů ke koupi 3. Seřazení hlavních motivátorů - zákon čtyř jeden klíčový a tři hlavní důvody ke koupi, šest způsobů pro nalezení správného tlačítka prodeje Představení přínosů a výhod 1. Naplnění potřeb a přání - připomenutí bolavého místa, návrh řešení, seznámení s přínosy, emocionální uspokojení 2. Překonávání pochybností - typy pochybností, tříkroková metoda, působení na rozum a emoce 3. Překonávání námitek - typy námitek a jejich překonání, překonání odmítnutí, vznik a role pravých námitek, devět způsobů překonání námitek, zjištění a odstranění zbývajících námitek 4. Vyvolání a posílení touhy - princip a provedení, sugestivní vykreslování, metoda Cítíte, cítili, zjistili, že 5. Ovlivňování zákazníka - využívání autority a odbornosti, využívání souhlasu, strukturovaný argument, sylogismy Uzavření prodeje 1. Signály zájmu o koupi - jak vznikají a co znamenají, jak se projevují ve verbální a neverbální komunikaci, co udělat po jejich zaznamenání 2. Zkušební uzavření - k čemu slouží, kdy a jak se používá, typy zkušebních uzavření 3. Konečné uzavření - principy uzavření prodeje, sedm podmínek uzavření prodeje, dvanáct technik uzavření prodeje technika vyzvání, co se stane po uzavření prodeje, možnosti na výběr, druhé rozhodování, objednávkový list, chci si to ještě rozmyslet, plyšový medvídek, uzavření s příměrem, uzavření se stimulem, Ben Franclin, ostrý úhel Komunikace se zákazníkem 1. Komunikační kanály k zákazníkům - reklama, reference, telefon, , webové stránky, písemnosti, osobní styk., zásady, účinnost, vhodnost. 2. Dobré jméno firmy - jednoznačnost a pravdivost, přínosy pro zákazníky, interní předpisy, vliv individuality a osobnosti pracovníků, vize a poslání společnosti 3. Vzhled a uspořádání písemností - procesy vedoucí k jednotnému stylu, dopis, , dodací list, faktura, návody, základy stylistiky, evropská norma úředních písemností, korekce vlivu individuality

8 4. Vzhled a ovladatelnost www stránek - přehlednost, intuitivnost, sekce pro zákazníky, diskusní fórum 5. Komunikace po telefonu - komunikační scénáře pro telefonické hovory, příprava, korekce individuality pracovníka, jednání s nespokojeným zákazníkem, asertivita a ovlivňování, vytváření dobrého dojmu, práce s hlasem 6. Práce s dlužníky a problémovými zákazníky - důraz versus asertivita Excel I : - Základy práce s tabulkami - Formátování buněk - Práce se soubory - Tisk - Výpočty v tabulkách - Grafy Excel II : - Šablona - Práce se soubory a listy - Kopírování - Vytváření vzorců - Průvodce funkcí - Databáze a práce s rozsáhlými tabulkami - Filtry a práce se seznamy Aktualizace webových prezentací, redakční systémy Propojení IS a firemní prezentace na webu, dialogový systém pro zákazníky, externí přístup k informacím o zakázkách, alternativy vzhledů, užití redakčního systému více uživateli, omezení kompetencí MS SBS server a jeho praktické využití : Instalace SBS 2008, Zprovoznit internetové připojení pomocí průvodce připojením k internetu, Vygenerovat a nastavit SSL certifikát, Nastavit a zprovoznit přojení do firmy z internetu, Vytvářet a spravovat uživatelské účty, Vytvářet a spravovat skupiny a účty počítačů, Připojovat počítače do domény, Vytvářet a spravovat mailboxy, distribuční seznamy, Používat nové prvky a nastavení a zprovoznit OWA, Exchange a ActiveSync, Rozchodit Outlook Anywhere (Outlook RPC over HTTP), Nastavit zálohování a obnovit server, data i mailboxy MS Outlook - klient MS Exchange serveru : Pošta - příznak zprávy, Vytváření a používání podpisů, konfigurace profilu MS Exchange a nastavení Outlooku, Bezpečnost a šifrování zpráv, Použití Off-line složek a synchronizace, Veřejné složky, Kontaky - umístění ve veřejných složkách, zadání úkolu, přidělení/odejmutí úkolu, sledování plnění Bezpečnost počítačových sítí : Úvod do bezpečnosti počítačových systémů, Základy kryptografie, Některé bezpečnostní funkce a technologie, Bezpečnost v počítačových sítích, Virová problematika, Právní a etické problémy počítačové bezpečnosti

9 Základy práce v IS: přihlášení a uživatelská práva v IS, změna hesla v IS, popis možných modulů a návazností v IS, číselníky, odběratelé a dodavatelé, zápis firem, zápis kontaktů, střediska, akce, zakázky, moduly IS, objednávky, alternativní položky, skladové položky, tvorba cenových nabídek, nové položky, duplikace, vyhledávání, třídění a řazení dat v modulech IS Zpracování objednávek v IS: Objednávky dodavatelské a odběratelské, závazné a nezávazné, v Kč či v cizí měně, alternativy položek, stavy a řady objednávky, filtry objednávky, vkládání položek z objednávek do faktur či skladových dokladů, možnost dodat objednávku, dostupnost zboží, periodické zakázky, číselník zakázek, zadávání a sběr dat, třídění a filtry v IS, objednávky, zakázky, servis, karty výrobních čísel, nutné položky pro vytvoření správné objednávky, označení objednávky, hlavička objednávky, položky objednávky, texty a poznámky objednávky, elektronické přílohy, plánování zakázek Faktury vydané, faktury přijaté: vystavení a tisk faktur tuzemských i zahraničních, běžných, proformafaktur i finančních záloh, aktualizace finančních záloh, dobropisy, storno faktury, zaúčtování stornodokladu, evidence loňských a předlimitních faktur, řazení, filtrování, vyhledání, číselník odběratelů, události, fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce, výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled dlužníků, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, stav pohledávek, upomínky, penalizační faktury, stahování kurzů z internetu, dobropisy, blokace úhrady faktury Modul CRM v IS - základy: základní zápis firem, zápis kontaktů, zápis události k objednávkám, zápis události ke kontaktům, zápis události k fakturám vydaným a přijatým, událost osob, pracovní výkaz Modul CRM vyšší úroveň práce v IS: detailní práce s událostmi v CRM, nová událost, duplikace událostí, typy událostí, kontakty, úkolování pomocí CRM, opakování událostí, interní poznámky, elektronické přílohy, náhledy příloh, termíny splnění, faktury vydané dle akcí a zakázek, události k vymáhání pohledávek, historie dokladů Manažerská nadstavba v IS: účetní informace - přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku za aktuální den, týden, měsíc a rok, seznam účtů pro pohledávky nebo závazky, fakturační informace - informace o pohledávkách, závazcích a saldu, třídění dle data splatnosti, informace o toku peněz - zobrazení stavu a toku peněz ve firmě, sestavení plánovaného pohybu peněz Import a export dat z IS, kontigenční tabulky: export faktur, řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu, import údajů při externím vystavování faktur vydaných, tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled věřitelů, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav závazků ke dni, export dat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML, příprava dat a práce s kontingenční tabulkou

10 Docházka, mzdy, sklad v IS: docházka a mzdová agenda dle aktuálně platné legislativy, smluvní, hodinové, časové, tarifní mzdy, automatické účtování mezd dle vlastního nastavení, rozúčtování mzdových nákladů na střediska, akce a zakázky dle počtu odpracovaných hodin, evidence vzdělání, znalostí, školení, lékařských prohlídek zaměstnanců, osobníchdokladů, roční zúčtování daně, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, výpočet srážek ze mzdy, propojení s docházkovými systémy, evidence elektronických příloh, evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, FIFO, číselník zboží (materiálu), členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní další členění dle číselníku sortimentu, inventura, inventurní soupisy, podpora čteček či tisku čárových kódů, uložení názvu zboží vedle češtiny i německy a anglicky, automatické rozpouštění dodatečných nákladů, doprava, clo, automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek, prodej ze skladu přímo programem faktury vydané, číselníky, prodejní ceníky, dealerských ceny, množstevních slevy, přehledy o stavu zboží (materiálu) na skladě, přehledy o kritických stavech, tiskové sestavy, čárové kódy, evidence výrobních čísel, tvorba makrokaret/skladových skupin, definice vlastních položek skladové karty Účetnictví, pokladna, banka v IS centrální evidence účetních dat, třídění a výběry sborníků, vstup dokladů, syntetické a analytické účty a jejich členění, účtování a přehledy evidenčních účtů, evidenční účty, účty podrozvahové, účty valut v cizích měnách, účty pro daňovou korekci, možnost účtování na střediska, akce a zakázky, možnost vytváření skupin středisek, akcí a zakázek, přehledy účtů, saldokonto, výkaz zisků a ztrát a rozvaha v předepsaném rozsahu plném a zjednodušeném, výkaz cash flow, daňová výsledovka, korekce nákladů a výnosů o položky, připočitatelné a odpočitatelné položky, vyhledávání dokladů pomocí filtrů, elektronické odevzdání přiznání k DPH a Souhrnného hlášení, hromadné úpravy v účetním deníku, vedení pokladen korunových i valutových, evidence a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů, přímé proplacení faktur, kumulovaná platba více faktur, pokladní deník, pokladní kniha tisk pokladních dokladů, valutová pokladna, evidence vrácení DPH zahraničním zákazníkům, vedení bankovních účtů,načtení výpisů z banky (ABO), automatické i ruční spárování bankovních dokladů, kumulované platby,přehled o stavech na účtech, plánované příkazy k úhradě, evidence, editace, tisk a odeslání do banky vystavených příkazů k úhradě, číselníky Nové principy řízení kvality: řízení kvality, historie a filosofie normy, procesní řízení,normy ISO 9001, novelizace norem, harmonogramy zavádění, organizační řád, stanovení odpovědností, procesní přístup, hodnocení dodavatelů a sledování spokojenosti zákazníků,audit a certifikace Základy metrologie: měření a kontrola, zákon 505/1990 a novela č.226/2003 Sb. zák. o metrologii a související prováděcí vyhlášky,jednotnost měření a návaznost měřidel, kategorizace měřidel, metrologický řád, přehled normativních předpisů pro metrologii Netechnické měření kvality: měření spokojenosti zákazníků, měření výkonnosti procesů, měření výkonnosti systémů, měření nákladů na kvalitu, Benchmarking - měření výkonnosti konkurence, sebehodnocení Adobe Illustrator CS2 - základy Slabikář nástrojů a palet, Práce s výběry a s vrstvami, Jak na rozlišení, Rozumíte křivkám? Správa a korekce barev, Kanály, Retuše a vylepšování, Text a pozadí, Optimalizace, prace se symboly, využívání vícenásobných výplní a tahů, používání ořezové masky, vektorizování bitmapy, pokročilá práce s textem, používání efektů a filtrů, zautomatizování si práce

11 Počítačový grafik a návrhář (DTP Designer) CorelDraw - počítačový design pro pokročilé, Adobe Photoshop - pro pokročilé, Typografie pro každodenní praxi - pokročilá práce s textem, Adobe InDesign - základní kurz a pro pokročilé Personalizovaný tisk - nové trendy Personalizovaný tisk obecně, Využití personalizovaného tisku, Příprava dat, Postershop Mail Adobe CS4 - práce v DTP aplikacích Adobe Indesign CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe Dreamweaver CS4, Adobe Photoshop CS4, Adobe Flash CS4 Fotografie pro DTP a firemní prezentace Popis fotoaparátů, Popis fotografických pojmů, nastavení přístrojů, Základní fotografické přístupy, Osvojení teorie na praktických příkladech, Zpracování vyfocených fotografií, Úprava digitálních fotografií, Archivace digitálních fotografií Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace tiskového RIPu CREO Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace tiskového RIPu CREO Nové tiskové materiály, nastavování profilů Nové materiály v oblasti digitisku, vlastnosti a použití Finalizace tisků, postprodukce Rylování, perforování, falcování, snášení, knihařské zpracování - druhy vazeb, výsek, slepotisk, fóliotisk, laminace, lakování Správa barev a kalibrace na tiskových strojích CMYK Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace RIPu ONYX Správa barev a kalibrace na tiskových strojích PANTONE Tiskové workflow pro velkoplošný tisk - správa barev, příprava dat, optimalizace RIPu ONYX Nové tiskové materiály, nastavování profilů Nové materiály v oblasti velkoplošného tisku, vlastnosti a použití Polep ploch polep ploch, polepy dopravních prostředků - celopolepy vozidel, poloprůhledné polepy skel

12 Finalizace tisků, dokončovací práce Příprava tiskových dat pro velkoplošný tisk - celopolepy, Speciální aplikace- podlahová grafika, grafika na zdi, one visione, okenní grafika. Příprava - aplikace, Ořez samolepek příprava dat k tisku. MS EBS 2008 Server : Úvod k technologii, přehled produktů a požadavky na zdroje, novinky, Instalace - manuální, automatická, instalace serverů a rolí, Správa uživatelů, klientů, mailboxů, System Center Essentials, Remote Assistance, Terminal Services, Forefront Security for Exchange, VPN, OWA, ActiveSync, Outlook Anywhere, Premium Edition, Zálohování a obnova, Data Protection Manager MS Exchange server: Základ integrace Active Directory a Exchange Server 2007, Představení rolí Exchange Server 2007, Instalace Exchange Server 2007, Správa databází veřejných složek, Správa Mailboxů, Správa dalších typů příjemců, Správa veřejných složek, Definice politik pro příjemce, Konfigurace adresních seznamů, Nasazení Outlook Web Access v Exchange 2007, Správa zálohování a obnovy serverů, Údržba poštovních systémů MS SBS 2008 Server : Úvod k technologii, přehled produktů a požadavky na zdroje, novinky, Instalace - manuální, automatická, instalace serverů a rolí, Správa uživatelů, klientů, mailboxů, System Center Essentials, Remote Assistance, Terminal Services, Forefront Security for Exchange Windows 2008 server AD : Přehled Active Directory rolí na Windows Serveru 2008, Úvod do Aktive Directory Domain Services, Úvod do Active Directory Lightweight direktory Services, Úvod do Active Directory Certificate Services, Vytváření účtů uživatele a počítače, Vytváření skupin a organizačních jednotek, Řízení přístupu ke zdrojům MS ISA 2006: Přehled Microsoft ISA Serveru, Instalace ISA Serveru, Povolení přístupu k Internetovým zdrojům, Použití ISA Serveru jako Firewallu, Konfigurace přístupu k interním zdrojům, Integrace ISA Serveru a Microsoft Exchange Serveru, Filtrování na aplikační úrovni a pokročilé aplikace, Konfigurace Virtuálních Privátních Sítí pro umožnění přístupu vzdáleným klientům a sítím, Implementace kešování pro zefektivnění surfování Windows 7: Instalace, Správa ovladačů a služeb ve Windows 7, Správa disků, Proces spuštění systému, BitLocker, User Account Control, Windows Defender, Sdílení souborů a tiskáren, Nastavení uživatelských prostředí, Windows 7 v doménovém prostředí, Monitorování výkonu a plánování úloh, Vzdálená připojení Symantec Antivirus: Správa Symantec antiviru, Konfigurace upozorňování na bezpečnostní rizika, Migrace na aktuální verzi SAV, Správa cestovních klientů, Práce s logy a MSI balíčky

13 Zálohování a obnova dat: Základní přehled o procesech souvisejících se zálohováním, plánování kontinuity, Disaster Recovery plány, Základní principy zálohování a obnovy dat, Zálohování na úrovni disků, Zálohování pomocí zálohovacích systémů, Přehled technologií používaných při zálohování a obnově dat, Srovnání jednotlivých technologií, Výběr optimální technologie Bezpečnost počítačových sítí Interní bezpečnostní předpisy, omezení kompetencí, externí kontrola, totální archivace operací, externí skladování dat, ochrana sítě proti zneužití, bezpečnostní předpisy v pracovně-právní oblasti, systémová ochrana proti virům Eset Antivirus: ESET Smart Security- instalace, konfigurace, Jak urychlit vyřízení požadavku, Vzorky infiltrací, Knowledge base, FAQ, ESET Repote Administrator, Centrální správa, Vzdálená instalace, ESET Server Security - linuxová řada Návrh a diagnostika TCP/IP sítí: Úvod k sítím, příklady sítí, tvorba síťového prostředí, Rozsahy sítí, Topologie sítí, Síťové protokoly, Protokol TCP/IP, Adresování pomocí protokolu IP, Optimalizace vyhledání hosta v síti používající IP adresu, Možnosti sledování sítě, Automatické přidělování Internet Protocol (IP) adres, Implementace rozlišování jmen pomocí DNS, Konfigurace Windows serveru jako směrovače, Konfigurace přístupu k Internetu pro síť Bezpečnost ového serveru: Možnosti hardware, předcházení a eliminace chyb, interní bezpečnostní předpis, autoloading tříd, webové formuláře. Sessions: správná konfigurace a použití, eliminace bezpečnostních rizik, autentizace, autorizace. Nové technologie v programování kódu webových stránek: Používání frameworků pro zefektivnění vývoje webových stránek. Vývoj webových aplikací v Nette Framework - instalace, seznámení s filosofií frameworku. Eliminace chyb, autoloading tříd, webové formuláře. Sessions: správná konfigurace a použití, eliminace bezpečnostních rizik, autentizace, autorizace. Model-View-Controller: návrh robustních aplikací v Nette, presenter a životní cyklus MVC aplikace. Routování: vytváření odkazů a hezkých URL v jakékoliv podobě, služby, singletony a běhové prostředí. Konfigurace pomocí INI souboru. Šablony, zapojení AJAXu do stránky a formulářů SEO optimalizace programových kódů a webových stránek: Základní pojmy: vyhledávač, indexace, off-page a on-page faktory, PageRank. Příklad analýzy klíčových slov. On-page faktory - umístění klíčových slov na stránku. Zdrojový kód stránky z pohledu SEO. Technické chyby, které mohou omezit indexaci webu. Nástroje, které lze při optimalizaci využít. Vlastnosti, které by měl mít systém pro správu obsahu (CMS). Vhodné systémy pro hodnocení úspěšnosti SEO. Nepovolené metody optimalizace. Vyšší techniky programování: Objektově orientované programování v PHP. Výjimky. Práce s databázemi - MySQLi, SQLite, PDO. Práce s XML - SimpleXML, DOM, XMLReader, SOAP. SPL, reflection, JSON. Kompatibilita s PHP 4, výhled na PHP 6. Knihovna jquery a AJAX prakticky.

14 Používání MySQL databáze: Struktura tabulek s ohledem na výkonnost, partitioning. Návrh a využití indexů, primární klíče. Dopočítávané sloupce a jejich aktualizace pomocí triggerů. Fulltextové vyhledávání. Specifika jednotlivých typů tabulek. Konfigurace MyISAM a InnoDB tabulek. Konfigurační direktivy ovlivňující výkonnost. Query cache. Rozdělení dat, master-slave replikace, master-master replikace. MySQL Cluster. Statement-based, row-based a mixed replikace. Používání MySQL database Microsoft: Administrace: verze MSSQL a rozdíly, správa MSSQL (služby, SP, autentikace), základy správy databází, zabezpečení, zálohy a obnova, import, export dat, monitoring SQL serveru, aktivity a profilování, automatizace (naplánované joby, správa operátorů, úloh, SQL Server Agent). T-SQL: Význam, použití a syntaxe Transact-SQL. Dotazovací nástroje Transact-SQL (object browser,scripty). Získávání dat. Příkaz SELECT - syntaxe, možnosti, praktické příklady, formátování získaných dat. Seskupování a sumarizace dat (seznam TOP, agregační funkce). Slučování dat z více databázových tabulek. Dotazy s poddotazy. Modifikace dat - vložení, mazání a update. Praktické využití. Fulltextové dotazy (Microsoft Search Service). Úvod do programování objektů (pohledy, trigery). Pokročilé techniky fotografování: Rozvoj LCD techniky, definice kvality pro tisk, scenery s vysokým rozlišením, kopírování s minimální zrátou dat, primární zdroje obrazových souborů, digitalizace analogových obrazů, počítačová animace, digitální retušování Základy práce v Adobe CS4 pro web: Základní pojmy z oblasti editace rastrové grafiky (rozlišení, barevné modely, vrstvy, výběry), pojem gamut a jeho význam při převodu mezi barevnými modely. Kanály, jejich přehled, funkce a využití. Pokročilá práce s výběry (ukládání do samostatného kanálu, úpravy pomocí "rychlé masky"). Vektorová grafika ve Photoshopu - seznámení s jejími principy, charakteristika jednotlivých typů bodů, práce s perem a editace křivek. Cesty a její využití pro výběry, definice ořezových cest. Masky k vrstvám - jejich vytvoření, zásady práce a využití pro různé efekty obrazů. Využití speciálních vrstev výplně a úprav obrázku, pokročilejší efekty vrstev. Stopy kreslících a retušovacích nástrojů - jejich nastavení a editace, vytvoření vlastní stopy kreslícího nástroje. Vektorové tvary, jejich využití a vytváření vlastních; export a import vektorové grafiky. Práce s texturami, vytváření vlastního vzorku a textury (např. kamenina, cihlová zeď, štěrk, skála, dřevo, voda). Speciální filtry pro zkapalnění a oddělení v obrázku; světelné efekty. Styly a práce s nimi. Příprava pro tisk, offset (specifika pre-press) a prezentaci na monitoru. Automatizace pracovních postupů. Vývoj webových aplikací v.net Frameworku: Přehled Microsoft.NET Framework. Použití Visual Studia.NET. Použití programovacích jazyků založených na.net. Vytváření webového projektu. Vytvoření webového formuláře. Přidání programového kódu do webového formuláře. Tracing ASP.NET webové aplikace. Tvorba ovládacích prvků. Přístup k datům pomocí Visual Studia.NET. Přístup k datům pomocí ADO.NET. Volání uložených procedur ADO.NET. Načítání a zapisování XML dat. Zpracování a tvorba webových služeb XML. Konfigurace, optimalizace a realizace ASP.NET webových aplikací. Ochrana ASP.NET webové aplikace. Bezpečnost PHP aplikací: Cross Site Scripting. SQL Injection. Podstrčení proměnných. Vkládání souborů. Cross-Site, Request Forgery, Clickjacking, Session Hijacking, Session Fixation. Ukládání citlivých informací (hesla, kreditní karty). Využití HTTPS. Zneužití formulářů pro odesílání nevyžádané pošty. Konfigurace serveru.

15 Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky Zadavatel zajistí školicí místnosti, technické vybavení (data projektor, flipchart, notebooky atd.). Vymezení úlohy vybraného uchazeče a způsob provádění zakázky. Uchazeč navrhne jednotlivé termíny školení včetně rozsahu jednotlivých kurzů tak, aby byly rovnoměrně rozložené v zadaném období plnění. Uchazeč musí vést vzdělávací aktivity ku prospěchu zadavatele. Uchazeč se zavazuje, že všechny nezbytné předměty budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST dle aktuální verze a že bude schopen vybavit a označit školící místnost podle stejného předpisu. Kvalifikační předpoklady uchazečů Pro prokázání kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč dokumenty uvedené výše v tabulce Úvodní informace tj.: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (uchazeč může použít Přílohu čestné prohlášení) Originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání uchazeče a dále: Uchazeč musí prokázat zkušenosti s vedením alespoň jednoho úspěšného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, v rámci kterého uchazeč školil své pracovníky či zaměstnance externích firem. Uchazeč je povinen uvést název projektu, jeho projektové číslo, výši rozpočtu, která musí být minimálně ve výši Kč. Uchazeč musí prokázat, že ke dni podání nabídky realizuje vzdělávací aktivity minimálně 3 roky (nejlépe písemnými referencemi zákazníků). Uchazeč musí předložit soupis nejméně 20 referencí různých zákazníků za poslední 4 roky v oblasti realizování vzdělávacích aktivit. Nabídková cena Cena bude v nabídce uvedena následovně: Položka, jednotková cena bez DPH, počet kusů položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena včetně DPH celkem. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). Součástí nabídkové ceny bude textová část obsahující prohlášení že: nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění nabídková cena uvedená uchazečem je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě

16 Platební podmínky Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury, doložené soupisem realizovaných služeb, který bude odsouhlasen objednatelem. Provedené práce budou fakturovány souhrnně jednou za měsíc. Povinnou přílohou faktury jsou prezenční listiny účastníků vzdělávacích akcí, které jsou zpracovány podle pravidel publicity a obsahují zejména: název a číslo projektu, název kurzu, datum provedení semináře, jméno a podpis lektora, jméno, kontaktní telefon a podpis účastníků. Další zadávací podmínky Uchazeč garantuje, že zajistí v rámci školení a ve studijních materiálech provádění publicity dle aktuálního Manuálu pro publicitu OP LZZ Zadavatel má právo průběžné kontroly způsobu plnění zakázky Výše smluvní pokuty v závazném návrhu smlouvy, která bude uložena v případě prodlení s částečným plněním (neuskutečnění plánovaného semináře z viny zhotovitele) činí 0,1% z ceny dílčího plnění za každý den prodlení zhotovitele Povinností vybraného uchazeče je umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, jehož je zakázka součástí, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let po skončení plnění zakázky. Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo jako subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal a na nichž se podílel. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s početními chybami zpochybňujícími nabídku nebo s odporujícími si údaji mohou být z výběrového řízení vyřazeny. Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit závazný návrh smlouvy respektující všechna ustanovení Výzvy k podání nabídek a této zadávací dokumentace. Závazný obsah nabídky: Nabídka bude dále kromě náležitostí vyplývající z této zadávací dokumentace obsahovat: 1) průvodní list 2) obsah nabídky 3) doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady 4) pro uchazeče závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče tento návrh smlouvy podepsat 5) popis a specifikace nabízeného plnění včetně navrhovaného harmonogramu plnění 6) kontaktní osobu(y) uchazeče ve věci této zakázky a to včetně kontaktní adresy, telefonického spojení a ové adresy 7) prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán a že je pro něj závazná, a to včetně návrhu smlouvy, po dobu maximálně 60 dní od data jejího podání zadavateli. 8) organizační, personální a technické zajištění ze strany zhotovitele 9) detailní popis formy realizace a metodiku vedení poptávaných školení s oceněním jednotlivých školení

17 Závazný návrh smlouvy: Závazný návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: 1) název a identifikaci odběratele a zhotovitele 2) návrh harmonogramu plnění 3) cenu ve struktuře Položka, jednotková cena bez DPH, počet kusů položky, cena bez DPH celkem, DPH celkem a cena včetně DPH celkem. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). 4) platební podmínky s uvedením doby splatnosti faktur 5) závazek zhotovitele, že dodá a) pro účastníky školení potřebná skripta resp. školící manuály, publikace, sylaby, příp. materiály v elektronické podobě na CD, DVD či USB či jiné podklady pro školení bude specifikováno v nabídce b) rozsahu a formě školení odpovídající poznámkové sešity c) certifikát o absolvovaném školení a to pro každý kurz každému účastníkovi 6) závazek zhotovitele že: a) všechny nezbytné předměty budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST b) bude schopen vybavit a označit školící místnost ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ) ustanovení, že bude-li odběrateli krácena dotace resp. vyměřeno penále či udělena jiná sankce z důvodů nedodržení povinností zhotovitele uvedených v bodu 6, je vůči zhotoviteli dohodnuta smluvní pokuta rovnající se právě této sankci. Pokuta je splatná do 30 dnů od vyúčtování této smluvní pokuty odběratelem zhotoviteli 8) návrh sankcí vůči zhotoviteli resp. vůči odběrateli Způsob a místo pro podávání nabídek: Nabídky se podávají v jednom originále a dvou kopiích v písemné formě zpracované v českém jazyce Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou nabídka bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou za uchazeče jednat a to v souladu s listinami uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku). v neprůhledné uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením, razítky a podpisy osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, označené nápisem: VŘ na dodavatele vzdělávacích aktivit pro KELOC PC spol. s r.o. - NEOTVÍRAT Nabídky se podávají osobně, nebo doporučeně poštou do sídla zadavatele.

18 Průběh zadávacího řízení Nabídky je nutno doručit zadavateli nejpozději do dne do 10 hod. Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat prokazatelnou formou písemně dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty s doručenkou na ovou adresu pověřené osoby, a to nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje 3 pracovní dny na odpověď na tento dotaz. Zadavatel si vyhrazuje právo: - zadávací řízení za podmínek stanovených Metodickým pokynem zrušit - zrušit zadávací řízení bez udání důvodu - změnit nebo doplnit podmínky řízení - nevrátit předložené nabídky Kriteria hodnocení nabídek: Kontrola formální správnosti: Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena, označena a doručena v řádném termínu. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí obsahovat veškeré výzvou požadované údaje. Závazný návrh smlouvy musí obsahovat všechny požadované informace a pasáže. Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle této zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele v zadávací dokumentaci uvedené. Pozdě doručené, nesprávně označené a nezabezpečené nabídky budou z výběrového řízení vyloučeny a budou bez otevření vráceny uchazečům. Neúplné nabídky a nabídky s chybami budou z výběrového řízení vyloučeny a příslušní uchazeči o tom budou písemně spraveni. Kritéria hodnocení nabídky Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti pro zadavatele: 1. Celková nabídková cena bez DPH - váha 25 % 2. Popis vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit - váha 40 % 3. Navržená metodika školení - váha 35 % Kritérium 1 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou Kritérium 2 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která nejrealističtěji popíše, jak zajistí uchazeč maximální přínos ze vzdělávacích aktivit pro účastníky a pro zadavatele a jak účinnost své práce vyhodnotí. Kritérium 3 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, ze které bude patrné, jaká bude míra interaktivního zapojení účastníků vzdělávacích aktivit a vhodnost a komplexnost zvolené metodologie.

19 Metody pro hodnocení Metoda pro hodnocení kritéria č. 1: 100 x (nejvýhodnější nabídka tzn. nejnižší cena) / (cena hodnocení nabídky) x 0,25 (váha vyjádřená v %) Metoda pro hodnocení kritérií č. 2 a 3: Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije procentuální stupnice 1 100%. Nejvýhodnější nabídce pak bude přiřazena hodnota 100 bodů. Adekvátně se pak přepočítají i subjektivní hodnocení ostatních hodnocených nabídek. Příklad: budou hodnoceny dvě nabídky. Nejvýhodnější nabídka uspokojí hodnotící komisi z 80 procent. Druhá nabídka uspokojí hodnotící komisi jen ze 40 procent. Nejvýhodnější nabídka pak dostane 100 bodů a počet bodů druhé nabídky se vypočítá trojčlenkou: Počet bodů druhé nabídky = 40 (kvalita druhé nabídky) / 80 (kvalita vítězné nabídky) x 100 (počet bodů vítězné nabídky) Následuje výpočet pro hodnocení nabídky s ohledem na váhu kriteria, to je počet bodů x váha kriteria. Maximálně může nabídka získat 100 bodů a to v případě, že bude ve všech kriteriích nejlepší. Jako vítězná nabídka bude určena nabídka s nejvyšším součtem výsledných bodů po započítání váhy jednotlivých kriterií. Vyhodnocení nabídek Otevření obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provede výběrová komise jmenovaná Zadavatelem, která bude mít 3 členy. Zadavatel jmenuje i jednoho náhradníka výběrové komise. Členové komise budou vzhledem k nabídkám nestranní, což musí potvrdit písemným čestným prohlášením. Vyhodnocení bude provedeno ve lhůtě do 3 pracovních dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek. Informaci o výsledku výběrového řízení sdělí zadavatel všem uchazečům, jejichž včas podaná nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, a to formou doporučeného dopisu do 2 pracovních dnů od určení vítězné nabídky. Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem budou výsledky zveřejněny na webových stránkách Ostatní ustanovení I. Toto zadávací řízení není zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. II. Vybraný uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci

20 III. IV. (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vybraný uchazeč je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Povinnost zhotovitele uvedenou v čl. II. a III. zapracuje uchazeč do závazného návrhu smlouvy. V. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti s zadávacím řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům zadávacího řízení tímto zadávacím řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. VI. Komunikace rozhodná pro toto zadávací řízení probíhá prokazatelnou formou, za tu se považuje i komunikace elektronickou poštou ( em) s doručenkou na elektronickou adresu zadavatele a elektronickou adresu zadanou uchazečem. VII. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o.

Zadávací dokumentace. Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC. Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění vzdělávání v ELVAC IPC Obchodní firma zadavatele: ELVAC IPC s.r.o. Sídlo: Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 03/1.1/30/05 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Auto Poly spol. s r.o.

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s Metodickým pokynu pro zadávání zakázek D9 ve verzi 1.3 ze dne 15.10.2009 vydaného ŘO OP LZZ Název zakázky: Výpočet hodnoty ukazatele

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele ubytování,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Tvorba webového portálu s přístupem do e-learningu, tvorba e- learningového systému pro desktop s optimalizací také pro mobilní zařízení jako jednoho funkčního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace. K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti CANIS SAFETY a.s. Zadávací dokumentace K zakázce s názvem: Vzdělávání zaměstnanců firmy CANIS SAFETY a.s. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00313 Název

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Webová inzerce Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání všem Reg. číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0098 Místo plnění zakázky: Code Creator, s.r.o. Nové Sady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva. více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 11.2013 č.j.. Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více