CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA"

Transkript

1 CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady... 4 Parní tabulky chladiva R 134a Diagramy chladiva R 134a Parní tabulky chladiva R 407C Diagramy chladiva R 407C Látkové vlastnosti teplonosných látek Literatura [1] Petrák, J., Dvořák, Z., Klazar, L., Synek, V. Chladivo R 134a. Praha: ČVUT, [2] Liška, A., Novák, P. Kompresory. Praha: ČVUT, 1994, 227 s., 1. vyd. [3] Dvořák, Z. Chladicí technika I. Praha: ČVUT, 1975, 344 s., opravený dotisk. [4] Dvořák, Z. Chladicí technika III (výpočtové podklady). Praha: ČVUT, 1971, 132 s., 2. vyd. [5] Podklady firmy Solvay Fluor GmbH, SRN. [6] Podklady firmy Hoechst AG, SRN. 1

3 Popis diagramů V chladicí technice se používá tepelný diagram log(p) h. Jeho charakteristický tvar je na obr. 1. Chladivo v chladicím oběhu prochází fázemi mokré páry, přehřáté páry i kapaliny, diagram proto postihuje všechny tyto fáze. log(p) K s=konst. h=konst. LMK (') p=konst. t=konst. v=konst. PMK ('') h Obr. 1. Diagram log(p) h Spojnice stavů syté kapaliny vytváří levou mezní křivku (LMK) a její stavy jsou označovány indexem ('). Spojnice stavů syté páry vytváří pravou mezní křivku (PMK) a její stavy jsou označovány indexem ("). Křivky vymezují oblasti kapaliny (vlevo od křivky syté kapaliny), mokré páry (mezi oběma křivkami) a přehřáté páry (napravo od křivky syté páry). Obě křivky se dotýkají v kritickém bodě (K), ve kterém se ztrácejí rozdíly mezi kapalnou a plynou fází. Kritický tlak a kritická teplota patří spolu s kritickým objemem mezi významné fyzikální hodnoty každého chladiva. Každý stav chladiva je jednoznačně popsán základními veličinami, které se nazývají stavové: tlak, teplota, měrný objem (jejich vzájemná závislost je popsána stavovou rovnicí), entalpie a entropie (tzv. energetické stavové veličiny). Jejich průběh v diagramu udávají izobary, izotermy, izochory, izoentalpy a izoentropy. Izobary (křivky konstantního tlaku) jsou vodorovné, neboť tlak je vynášen na svislé ose. Protože tlak syté páry nezávisí na její teplotě lineárně, ale přibližně exponenciálně, je vynášen v logaritmické stupnici, aby byl zajištěn dobrý odečet i při nízkých vypařovacích teplotách. Izoterma (křivka konstantní teploty) má v každé oblasti jiný průběh. V kapalině je svislá a splývá s izoentalpií, neboť kapalina je téměř nestlačitelná a práce potřebná ke zvýšení tlaku kapaliny je v poměru k její tepelné kapacitě velmi malá. Ohřátí kapaliny je tak zanedbatelné. V mokré fázi dochází k přeměně látky z kapalného na plynné skupenství nebo naopak, což se nazývá vypařování nebo kondenzace. U jednodnosložkových látek nebo azeoptropických směsí je tento proces izobaricko-izotermický, takže se při něm teplota nemění. V této oblasti tak u těchto látek splývá izoterma s izobarou. U zeotropických směsí vypařování a kondenzace nejsou izotermické, ale teplota se v průběhu procesu mění, a to tak, že při konstantním tlaku přechodem od kapaliny k páře teplota narůstá a naopak. Rozdíl mezi teplotou syté páry a syté kapaliny při stejném tlaku se nazývá teplotní skluz. Z hlediska průběhu izotermy to znamená, že sytá kapalina o stejné teplotě má vyšší tlak než sytá pára a izoterma v tomto směru klesá. Její průběh je na obr. 1 naznačen čárkovaně. V chladicí technice jsou tato 2

4 chladiva označována R 4xx. Teplotní skluzy se pohybují od téměř zanedbávaných desetin Kelvina (R 404A a R 410A) až po několik Kelvin (R 407C). V plynné fázi (přehřátá pára) izotermy klesají strmě dolů. V nízkých tlacích jsou opět téměř svislé a splývají s izoentalpami, neboť u ideálního plynu měrná tepelná kapacita nezávisí na tlaku. Tomu se u reálných plynů blíží právě stavy při nízkém tlaku. Tento průběh izotermy je dále deformován v blízkosti kritického bodu a nad ním. Na okraj je možné v této souvislosti zmínit, že během vypařovaní nebo kondenzace zeotropických směsí se vzájemně mění složení parní a kapalinové složky, což právě způsobuje změnu teploty varu. Přesné složení obou složek by bylo možné zjistit z rovnovážného diagramu. Jeho znázornění je ale obtížné, neboť se často jedná o třísložkové směsi. Protože na konci procesu je složení chladiva vždy stejné jako na počátku, nevěnuje se tomu v technické praxi žádná pozornost. Izochory (křivky konstantního objemu) mají plochý průběh. Křivky jsou sice spojité (hodnoty na sebe plynule navazují), nikoliv však hladké, neboť u syté páry mají izochory odlišný skon zprava (ze strany přehřáté páry) a zleva (z mokré páry). Izoentalpy (křivky konstantní entalpie) jsou svislé a vyjma základního rastru diagramu se neznázorňují, neboť entalpii je možné odečíst přímo na vodorovné ose. Při znázornění oběhu se izoentalpa využívá pro škrcení, neboť při něm je entalpie látky konstantní. Izoentropy (křivky konstantní entropie) jsou strmé křivky, jejichž strmost (sklon) směrem od kapaliny do páry klesá, takže křivky se stále více pokládají. Entropie slouží k modelování komprese v kompresoru, protože za ideální kompresi je v chladicí technice považována izoentropická komprese (entropie plynu se během komprese nemění). Pokládání izoentrop znamená, že čím větší je přehřátí plynu na sání kompresoru, tím je pro jeho stlačení mezi dvěma danými tlaky zapotřebí více energie (komprese je energeticky náročnější). Diagram log(p) h je tepelný diagram, tzn. lze z něj odečítat jednotková tepla, neboť ty se rovnají rozdílu entalpií chladiva. Z tepelného diagramu lze odečíst práci pouze v jednom jediném případě, a to při izoentropické kompresi. Není-li komprese izoentropická, práce se nerovná rozdílu entalpií chladiva před a po kompresi. V chladicí technice je možné se setkat i s diagramem T s. Jeho charakteristický tvar a typický průběh stavových veličin je znázorněn na obr. 2. T s=konst. LMK (') K p=konst. v=konst. T=konst. Obr. 2. Diagram T s h=konst. PMK ('') s 3

5 Řešené příklady Postup řešení úloh v chladicí technice je ukázán na několika konkrétních příkladech. Vždy postupujeme v tomto pořadí: 1) znázornění oběhu; 2) zakreslení oběhu v tepelném diagramu; 3) zvolení potřebných teplot pomocí teplotních diagramů jednotlivých výměníků tepla; 4) odečtení hodnot z tepelného diagramu; 5) výpočet hlavních parametrů oběhu (obíhajícího množství chladiva, tepelných výkonů jednotlivých výměníků, velikosti kompresoru a jeho příkonu, chladicího, resp. topného faktoru), popř. dalších požadovaných hodnot. Zadání ukázkových příkladů odpovídá praktickým úlohám z praxe. Výkonem (není-li zmíněno jinak), se v chladicí technice myslí chladicí výkon zařízení a u tepelných čerpadel topný výkon. Pro potřeby tohoto předmětu počítáme vždy se sytou parou na výstupu z výparníku. Rovněž zanedbáváme tlakové ztráty v potrubí a výměnících tepla. Příklad 1: Navrhněte chladicí zařízení o výkonu 160 kw pro chlazení vody z teploty 12 C na teplotu 6 C. Chladivo R 134a, vzduchem chlazený kondenzátor. Řešení: 1) schéma oběhu Qk 2 3 P K V RV 1 4 Qo 4

6 2) znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h p 3 pk 2 4 po 1 h 3) teplotní digramy výměníků 12 C to=2 C chlazená látka (voda) chladivo 6 C 3-5 K tk=47 C 32 C chladivo chladicí látka (vzduch) 41 C 5-8 K výparník kondenzátor Výparník: voda je chlazena z 12 na 6 C, vypařování musí probíhat při nižší teplotě, než výstupní teplota vody. Při chlazení kapaliny se volí teplotní rozdíl na výparníku cca. 3 až 5 K. Při chlazení vody musí být vypařovací teplota nadnulová, aby chlazená voda ve výparníku nenamrzala, což by mohlo způsobit destrukci výparníku. Proto je vypařovací teplota volena +2 C. Kondenzátor: vzduchem chlazený kondenzátor využívá pro odvod tepla pouze citelné teplo vzduchu, který se tak jeho průchodem ohřívá. Aby teplo samovolně přecházelo z chladiva, musí být kondenzační teplota vyšší než výstupní teplota vzduchu. Obvykle se teplotní rozdíl u vzduchových aparátů na výstupu vzduchu volí 5-8 K. Voleno: ohřev vzduchu z 32 C na 41 C, kondenzační teplota 47 C. 4) odečty stavů z diagramu log(p)-h bod p t h v s (MPa) ( C) (kj.kg -1 ) (m 3.kg -1 ) (kj.kg -1.K -1 ) 1 0, ,7 0,0646 1, ,212 51,8 427,9 1, , ,9 4 0, ,9 5

7 5) výpočet hlavních parametrů oběhu Q& 0 160,0 1 obíhající množství chladiva m& = = = 1,205 kg.s h1 h4 399,7 266,9 izoentropický příkon kompresoru P ie = m&.( h2 h1 ) = 1,205. ( 427,9 399,7) = 34,0 kw kondenzační výkon Q& k = m&.( h2 h3 ) = 1,205. ( 427,9 266,9) = 194,0 kw Ze zákona o zachování energie pro uzavřený cyklus vyplývá, že energie přivedená do oběhu (za jednotku času) je rovna energii z cyklu odvedené: Q & P ie Q& 0 + = k 160,0 + 34,0 = 194,0 Q chladicí faktor (izoentropický) ε = & ie = = 4, 71 Pie výkonnost kompresoru (skutečná) V & = m&. v 1 = 1,205.0,0646 = 0,0778 m.s = 280,2 m.h Závěr: Tím jsou stanoveny údaje potřebné pro návrh jednotlivých komponentů chladicího zařízení, tj. pro výparník výkon 160 kw a teploty vody 12/6 C; pro kondenzátor výkon 194 kw, kondenzační teplota 47 C a teplota vzduchu 32 C; pro kompresor (skutečná) výkonnost 280,2 m 3.h -1, (teoretický) výkon motoru 34,0 kw; dimenze potrubí z obíhajícího množství chladiva a přípustných rychlostí v jednotlivých částech. Chladicí zařízení pracuje s (teoretickým) chladicím faktorem 4,71, tzn. z jedné kilowatty vložené mechanické energie se teoreticky získá 4,71 kw chladu. Ve skutečnosti méně, neboť skutečná komprese není izoentropická. 1 Příklad 2: Pro oběh z předchozího příkladu určete: a) hmotnostní chladivost b) hmotnostní topivost c) měrnou izoentropickou práci d) objemovou chladivost e) objemovou topivost f) měrný izoentropický příkon h) čerpací poměr i) chladicí faktor Řešení: Schéma zapojení oběhu a odečtené hodnot pro jednotlivé stavy využijeme z předcházejícího příkladu. Překreslen je pouze diagram log(p)-h, protože jsou v něm pro zadaný oběh znázorněny některé veličiny, jejichž hodnoty máme určit. 6

8 2. znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h p qk 3 pk 2 4 po qo 1 aie h 5. výpočet hlavních parametrů oběhu hmotnostní chladivost hmotnostní topivost 1 q0 = h1 h4 = 399,7 266,9 = 132,8 kj.kg 1 q k = h2 h3 = 427,9 266,9 = 161,0 kj.kg 1 a ie = h2 h1 = 427,9 399,7 = 28,2 kj.kg měrná izoentropická práce objemová chladivost q0 h1 h4 399,7 266,9 3 q v = = = = 2055,7 kj.m v1 v1 0,0646 objemová topivost h2 h3 427,9 266,9 3 = = 2492,3 kj.m v1 0,0646 měrný izoentropický příkon a ,9 399,7 ie h h Pie = = = = 436,5 kj.m v1 v1 0,0646 čerpací poměr q k h2 h3 427,9 266,9 = = = 1, 21 q0 h1 h4 399,7 266,9 chladicí faktor q0 q h1 h4 399,7 266,9 ε v ie = = = = = 4, 71 aie Pie h2 h1 427,9 399,7 Závěr: Tyto veličiny urychlují návrh chladicího zařízení. Jsou-li jejich hodnoty známé, např. v tabulkové podobě v závislosti na vypařovací a kondenzační teplotě, odpadá při výpočtu chladicího zařízení zdlouhavý odečet hodnot z diagramu (nebo ze softwaru látkových vlastností chladiva). Je-li např. známa objemová chladivost, stanoví se z ní jednoduše a rychle chladicí výkon kompresoru přenásobením jeho výkonností (po zohlednění dopravního součinitele). A analogicky např. u příkonu. 3 7

9 Příklad 3: Pro chladicí zařízení pro podmínky z příkladu 1 určete zlepšení jeho parametrů při použití vzduchem chlazeného dochlazovače. (Zařízení o výkonu 160 kw slouží k chlazení vody 12/6 C, má vzduchem chlazený kondenzátor s návrhovou teplotou vzduchu 32 C, chladivo R 134a). Řešení: 1) schéma oběhu Qk Qd P K V D RV 1 5 Qo 2) znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h p 4 3=3' pk 2=2' 5 4' po 1=1' h (čárkovaně je znázorněn Rankinův oběh) 3) teplotní digramy výměníků 12 C to=2 C voda chladivo 6 C 3-5 K tk=47 C 32 C chladivo vzduch 41 C 5-8 K cca. 5 K 37 C 32 C chladivo vzduch 47 C výparník kondenzátor dochlazovač 8

10 Zařízení má stejnou vypařovací i kondenzační teplotou, neboť ty jsou dány teplotními úrovněmi média chlazeného ve výparníku a média pro odvod tepla na kondenzační straně. Podle příkladu 1 byly voleny: vypařovací teplota +2 C a kondenzační teplota 47 C. V dochlazovači je možné podchladit chladivo pouze nad teplotu média sloužícího k odvodu tepla. V tomto případě je to vzduch s návrhovou teplotou 32 C. U něho je reálně možné dosáhnout podchlazení o cca. 5 K nad jeho teplotu, tj. na chladivo na výstupu z dochlazovače bude mít teplotu 37 C. 4) odečty stavů z diagramu log(p)-h bod p t h v s (MPa) ( C) (kj.kg -1 ) (m 3.kg -1 ) (kj.kg -1.K -1 ) 1 0, ,7 0,0646 1, ,212 51,8 427,9 1, , ,9 4 1, ,0 5 0, ,0 4 0, ,9 5) výpočet hlavních parametrů oběhu oběh s dochlazovačem: Q& 0 160,0 1 obíhající množství chladiva m& = = = 1,083 kg.s h1 h5 399,7 252,0 izoentropický příkon kompresoru P ie = m&.( h2 h1 ) = 1,083. ( 427,9 399,7) = 30,5 kw kondenzační výkon Q& k = m&.( h2 h3 ) = 1,083. ( 427,9 266,9) = 174,3 kw výkon dochlazovače Q& d = m&.( h3 h4 ) = 1,083. ( 266,9 252,0) = 16,1 kw Odvod tepla je nyní sice ve dvou výměnících, ale i tak musí platit bilance zachování energie Q & 0 + Pie = Q& k + Q& d 160,0 + 30,5 = & 174,3 + 16,1 Q 0 160,0 chladicí faktor (izoentropický) ε = & ie = = 5, 25 Pie 30, výkonnost kompresoru (skutečná) V & = m&. v 1 = 1,083.0,0646 = 0,070 m.s = 251,9 m.h výsledky (hodnoty pro Rankinův oběh převzaty z příkladu 1): Rankinův oběh Oběh s dochlazovačem chladicí výkon (kw) 160,0 160,0 příkon (izoentropický) (kw) 34,0 30,5 kondenzační výkon (kw) 194,0 174,3 dochlazovací výkon (kw) - 16,1 obíhající množství chladiva (kg.s -1 ) 1,205 1,083 skutečná výkonnost kompresoru (m 3.h -1 ) 280,2 251,9 chladicí faktor (izoentropický) (1) 4,71 5,24 9

11 Závěr: Použití dochlazovače je výhodné vždy, neboť se tím zvyšuje chladicí faktor. Současně klesá obíhající množství chladiva a zmenšuje se tím potřebná velikost kompresoru a dimenze potrubí ve všech částech okruhu. Příklad 4: Určete množství teplé vody ohřáté tepelným čerpadlem vzduch-voda a jeho topný faktor pro teploty vzduchu +20 C a -5 C. Teplá voda se ohřívá z 10 C na teplotu 50 C. Tepelné čerpadlo s chladivem R 134a má kompresor o teoretické výkonnosti 105 m 3.h -1. Pro dopravní součinitel použijte vztah λ = 1,008 0,012. σ d. Řešení: Pozn.: pro danou velikost zařízení (velikost kompresoru) se mají určit jeho parametry (výkon). Zadání je tak obrácené k dosavadním příkladům, u nichž se naopak z požadovaného výkonu stanovovala velikost zařízení. 1) schéma oběhu Qk 2 3 P K V RV 1 4 Qo Předpokládá se použití nejjednoduššího tepelného čerpadla, a to na bázi jednostupňového Rankinova cyklu. Jeho schéma je tudíž totožné s jednostupňovým chladicím zařízením. Jediným rozdílem je způsob řízení: u chladicího zařízení je od teploty chlazené látky, u tepelného čerpadla od teploty ohřívané látky. 2) znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h Oba požadované režimy jsou znázorněny do diagramu společně. Protože v obou případech ohříváme vodu na stejnou teplotu, bude i kondenzační teplota v obou případech stejná. Liší se pouze vypařovací teplota (tlak) podle teploty zdrojového vzduchu. 10

12 p 3=3' pk 2 2' po 1 4 po' 4' 1' h 3) teplotní digramy výměníků 20 C to=9 C vzduch chladivo ~6 K ~5 K = -5 C to'=-16 C vzduch chladivo = *) tk=54 C 10 C chladivo voda 50 C 3-5 K výparník výparník kondenzátor *) první přiblížení Ochlazení vzduchu závisí na výkonu zařízení. To platí i pro teplotní rozdíl, který je u výparníku ještě ovlivněn namrzáním (námraza tvoří tepelný odpor proti vedení tepla a s rostoucí tloušťkou námrazy se tak zvětšuje i teplotní rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou varu chladiva). Pro první přiblížení volíme v obou režimech vypařovací teplotu o 11 K nižší, než je teplota vstupního vzduchu. 4) odečty stavů z diagramu log(p)-h bod p t h v s (MPa) ( C) (kj.kg -1 ) (m 3.kg -1 ) (kj.kg -1.K -1 ) 1 0, ,6 0,0511 1, ,455 58,5 430,3 1, , ,7 4 0, ,7 1 0, ,0 0,1255 1, ,455 62,8 435,5 1, , ,7 4 0, ,7 5) výpočet hlavních parametrů oběhu a) okolní vzduch 20 C p 1,455 dopravní součinitel λ = 1,008 0,012. k d = 1,008 0,012. = 0, 964 p0 0, skutečná výkonnost kompresoru.0,964 0,0281 m. s -1 V& = V& t. λd = =

13 obíhající množství chladiva V& m & = v = 0 1,0281 0,0511 = 0,550 kg.s 1 Q& k = m&. h2 h3 = 0, ,3 277,7 = 83,9 P ie = m&. h2 h1 = 0, ,3 403,6 = Q & 0 = m&. h1 h4 = 0, ,6 277,7 = 69,2 kondenzační výkon ( ) ( ) kw izoentropický příkon kompresoru ( ) ( ) 14,7 kw chladicí výkon ( ) ( ) kw I pro tepelné čerpadlo platí zákon zachování energie Q & P ie Q& 0 + = k 69,2 + 14,7 = 83,9 Q t 83,9 topný faktor (izoentropický) ε, = & t ie = = 5, 71 Pie 14,7 Q& k množství ohřáté teplé vody V& w = = ρ c. t t ( ) ( 50 10) w. w w2 w1 1,81m 3 = 1.h 83, ,18. = 0,502 l.s b) okolní vzduch -5 C p 1,455 dopravní součinitel λ = 1,008 0,012. k d = 1,008 0,012. = 0, 897 p0 0, skutečná výkonnost kompresoru.0,897 0,0262 m. s -1 V& = V& t. λd = = 3600 V& 0, obíhající množství chladiva m & = = = 0,209 kg.s v 1' 0,1255 kondenzační výkon Q& k = m&.( h2 ' h3' ) = 0,209. ( 435,5 277,7) = 33,0 kw izoentropický příkon kompresoru P ie = m&.( h2 ' h1' ) = 0,209. ( 435,5 389,0) = 9,7 kw chladicí výkon Q & 0 = m&.( h1' h4' ) = 0,209. ( 389,0 277,7) = 23,3 kw zákon zachování energie Q & P ie Q& 0 + = k 23,3 + 9,7 = 33,0 Q t 33,0 topný faktor (izoentropický) ε, = & t ie = = 3, 40 Pie 9,7 Q& k 33,0 1 množství ohřáté teplé vody V& w = = = 0,197 l.s ρw. cw. ( tw2 tw1 ) ,18. ( 50 10),71m 3.h 1 = 0 c) výsledky: teplota okolního vzduchu ( C) 20-5 topný výkon (kw) 83,9 33,0 příkon (izoentropický) (kw) 14,7 9,7 chladicí výkon (kw) 69,2 23,2 obíhající množství chladiva (kg.s -1 ) 0,550 0,209 množství ohřáté teplé vody (m 3.h -1 ) 1,81 0,71 topný faktor (izoentropický) (1) 5,71 3,40 1 = = 12

14 Závěr: Parametry tepelného čerpadla jsou, stejně jako u chladicího zařízení, závislé na vnějších podmínkách prostřednictvím vypařovací a kondenzační teploty. Ani u tepelného čerpadla nestačí pouze udat výkon nebo příkon, ale je též nutné uvést podmínky, pro něž tento údaj platí. Z příkladu je patrné, že parametry tepelného čerpadla jsou velmi proměnlivé. Mění-li se během provozu podmínky na zdrojové straně (např. teplota vzduchu, půdy nebo i zdrojové vody) nebo je-li naopak proměnlivá kondenzační strana (např. při vytápění s ekvitermní regulací), nelze provoz tepelného čerpadla simulovat jedním výpočtem s nějakými průměrnými hodnotami, ale je nutné počítat pro každou dvojici podmínek (vypařovací + kondenzační strana) samostatně a sumarizovat pomocí četností během provozu. Poznámka: V daném případě byl topný faktor vztažen opět na idealizovaný izoentropický příkon kompresoru. U skutečného (reálného) tepelného čerpadla bude skutečný příkon vyšší a tedy i reálně dosažený topný faktor nižší. Jak vyplývá z příkladu, s poklesem teploty zdrojového média (v tomto případě venkovního vzduchu) klesá také chladicí výkon tepelného čerpadla. Při konstantním průtoku zdrojového média výparníkem se tak snižuje jeho ochlazení. Oba tyto faktory ovlivňují samozřejmě i vypařovací teplotu. Neplatí tak prvotní předpoklad, že teplotní rozdíl mezi teplotou zdrojového média na vstupu do výparníku a vypařovací teplotou je konstantní. Skutečnou vypařovací teplotu je možné pro každý provozní bod určit až ze zdlouhavé iterace. 13

15 R 134a termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p ρ' ρ" v' v" h' l h" s' s" C MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k -30 0, ,0 4,43 0, ,88 160,77 219,54 380,31 0,8480 1, , ,0 4,84 0, ,73 163,31 218,25 381,56 0,8585 1, , ,0 5,28 0, ,51 165,85 216,94 382,80 0,8689 1, , ,0 5,51 0, ,56 167,13 216,29 383,42 0,8741 1, , ,0 5,75 0, ,00 168,41 215,63 384,04 0,8793 1, , ,9 6,25 0, ,00 170,98 214,30 385,28 0,8896 1, , ,7 6,79 0, ,33 173,56 212,95 386,51 0,8999 1, , ,5 7,36 0, ,86 176,15 211,58 387,73 0,9101 1, , ,3 7,97 0, ,46 178,75 210,20 388,95 0,9203 1, , ,2 8,29 0, ,62 180,06 209,51 389,56 0,9254 1, , ,1 8,62 0, ,00 181,36 208,81 390,17 0,9304 1, , ,7 9,31 0, ,39 183,99 207,39 391,38 0,9405 1, , ,4 10,05 0,753 99,54 186,63 205,95 392,58 0,9505 1, , ,0 10,82 0,757 92,38 189,28 204,50 393,78 0,9605 1, , ,5 11,65 0,761 85,83 191,94 203,03 394,97 0,9705 1, , ,3 12,08 0,763 82,76 193,27 202,29 395,56 0,9754 1, , ,0 12,53 0,765 79,83 194,61 201,54 396,15 0,9804 1, , ,4 13,45 0,768 74,33 197,30 200,03 397,32 0,9902 1, , ,8 14,43 0,772 69,28 200,00 198,49 398,49 1,0000 1, , ,1 15,47 0,776 64,64 202,70 196,95 399,65 1,0098 1, , ,4 16,57 0,780 60,36 205,42 195,38 400,80 1,0195 1, , ,0 17,14 0,782 58,35 206,79 194,58 401,37 1,0243 1, , ,6 17,72 0,785 56,42 208,15 193,78 401,94 1,0292 1, , ,7 18,94 0,789 52,79 210,90 192,17 403,07 1,0388 1, , ,8 20,23 0,793 49,43 213,65 190,54 404,19 1,0484 1, , ,8 21,59 0,798 46,32 216,42 188,88 405,30 1,0580 1, , ,7 23,02 0,802 43,44 219,19 187,20 406,39 1,0675 1, , ,1 23,76 0,804 42,08 220,58 186,35 406,94 1,0723 1, , ,5 24,53 0,807 40,77 221,98 185,50 407,48 1,0770 1, , ,3 26,11 0,811 38,30 224,78 183,77 408,55 1,0865 1, , ,0 27,78 0,816 35,99 227,59 182,02 409,61 1,0960 1, , ,6 29,54 0,821 33,85 230,41 180,25 410,66 1,1054 1, , ,1 31,39 0,826 31,86 233,25 178,44 411,69 1,1148 1, , ,3 32,35 0,829 30,91 234,67 177,53 412,20 1,1195 1, , ,5 33,33 0,832 30,00 236,09 176,61 412,71 1,1242 1, , ,8 35,38 0,837 28,27 238,96 174,75 413,71 1,1336 1, , ,0 37,53 0,842 26,65 241,83 172,86 414,69 1,1429 1, , ,1 39,79 0,848 25,13 244,72 170,94 415,66 1,1523 1, , ,0 42,16 0,854 23,72 247,62 168,99 416,61 1,1616 1, , ,0 43,40 0,857 23,04 249,08 168,00 417,07 1,1663 1, , ,9 44,66 0,860 22,39 250,54 167,00 417,54 1,1710 1, , ,6 47,29 0,866 21,15 253,48 164,97 418,44 1,1804 1,

16 R 134a termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p ρ' ρ" v' v" h' l h" s' s" C MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k 40 1, ,2 50,06 0,872 19,98 256,43 162,90 419,33 1,1897 1, , ,7 52,97 0,879 18,88 259,40 160,79 420,19 1,1991 1, , ,0 56,03 0,886 17,85 262,40 158,63 421,03 1,2085 1, , ,6 57,62 0,889 17,36 263,90 157,54 421,44 1,2132 1, , ,1 59,25 0,893 16,88 265,41 156,43 421,84 1,2179 1, , ,1 62,64 0,900 15,96 268,45 154,17 422,63 1,2273 1, , ,9 66,21 0,908 15,10 271,52 151,86 423,38 1,2367 1, , ,5 69,98 0,915 14,29 274,62 149,49 424,10 1,2462 1, , ,9 73,95 0,923 13,52 277,74 147,05 424,79 1,2557 1, , ,0 76,02 0,928 13,15 279,32 145,81 425,12 1,2605 1, , ,1 78,15 0,932 12,80 280,90 144,54 425,44 1,2653 1, , ,0 82,59 0,941 12,11 284,10 141,96 426,06 1,2749 1, , ,7 87,28 0,950 11,46 287,33 139,30 426,63 1,2845 1, , ,1 92,24 0,960 10,84 290,60 136,55 427,15 1,2942 1, , ,2 97,51 0,970 10,26 293,92 133,71 427,63 1,3040 1, , ,7 100,27 0,975 9,97 295,60 132,25 427,84 1,3089 1, , ,0 103,11 0,980 9,70 297,29 130,76 428,05 1,3138 1, , ,4 109,06 0,992 9,17 300,71 127,70 428,41 1,3237 1, , ,4 115,41 1,004 8,66 304,18 124,52 428,71 1,3337 1, , ,0 122,20 1,016 8,18 307,72 121,21 428,93 1,3438 1, , ,1 129,47 1,030 7,72 311,32 117,76 429,07 1,3539 1, , ,4 133,30 1,037 7,50 313,14 115,97 429,11 1,3590 1, , ,6 137,28 1,044 7,28 314,99 114,14 429,13 1,3642 1, , ,5 145,71 1,060 6,86 318,73 110,35 429,08 1,3745 1, , ,7 154,85 1,077 6,46 322,56 106,37 428,93 1,3850 1, , ,0 164,79 1,095 6,07 326,47 102,17 428,64 1,3955 1, , ,4 175,69 1,116 5,69 330,47 97,72 428,19 1,4062 1, , ,6 181,54 1,127 5,51 332,51 95,40 427,91 1,4116 1, , ,5 187,71 1,138 5,33 334,57 93,01 427,57 1,4170 1, , ,2 201,11 1,164 4,97 338,77 87,97 426,74 1,4280 1, , ,1 216,21 1,193 4,63 343,08 82,56 425,64 1,4391 1,

17 R 134a termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = -20 C p" = 0,1327 MPa t" = -15 C p" = 0,1639 MPa t" = -10 C p" = 0,2006 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k ,33 386,51 1, ,62 389,56 1, ,54 392,58 1, ,87 390,53 1, ,54 393,68 1, ,99 396,79 1, ,37 394,59 1, ,43 397,82 1, ,41 401,02 1, ,83 398,67 1, ,29 401,98 1, ,79 405,27 1, ,27 402,78 1, ,12 406,17 1, ,14 409,54 1, ,67 406,93 1, ,92 410,39 1, ,47 413,83 1, ,05 411,10 1, ,70 414,64 1, ,78 418,16 1, ,41 415,31 1, ,45 418,92 1, ,07 422,51 1, ,74 419,55 1, ,19 423,23 1, ,33 426,89 1, ,06 423,83 1, ,91 427,57 1, ,59 431,30 1, ,36 428,14 1, ,61 431,94 1, ,82 435,74 1, ,64 432,49 1, ,30 436,35 1, ,05 440,21 1, ,91 436,87 1, ,97 440,80 1, ,26 444,72 1, ,17 441,29 1, ,63 445,28 1, ,46 449,26 1, ,41 445,75 1, ,28 449,79 1, ,64 453,84 1, ,65 450,24 1, ,93 454,34 1, ,82 458,44 1, ,87 454,77 1, ,56 458,93 1, ,00 463,09 1, ,09 459,34 1, ,18 463,55 1, ,16 467,77 1, ,29 463,94 2, ,80 468,21 1, ,31 472,48 1, ,49 468,59 2, ,41 472,91 2, ,46 477,23 2,0068 t" = -5 C p" = 0,2433 MPa t" = 0 C p" = 0,2928 MPa t" = 5 C p" = 0,3497 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k -5 82,76 395,56 1, ,28 398,49 1, ,35 401,37 1, ,83 399,87 1, ,05 402,90 1, ,88 405,89 1, ,87 404,19 1, ,79 407,32 1, ,37 410,41 1, ,88 408,52 1, ,49 411,75 1, ,84 414,93 1, ,86 412,88 1, ,18 416,19 1, ,29 419,47 1, ,82 417,26 1, ,84 420,65 1, ,71 424,02 1, ,75 421,66 1, ,48 425,13 1, ,11 428,58 1, ,67 426,08 1, ,10 429,64 1, ,49 433,17 1, ,57 430,54 1, ,70 434,16 1, ,86 437,77 1, ,45 435,02 1, ,30 438,72 1, ,22 442,40 1, ,32 439,53 1, ,87 443,30 1, ,56 447,05 1, ,18 444,07 1, ,44 447,90 1, ,89 451,73 1, ,02 448,64 1, ,99 452,54 1, ,21 456,43 1, ,86 453,24 1, ,54 457,21 1, ,52 461,16 1, ,68 457,87 1, ,07 461,90 1, ,83 465,92 1, ,50 462,54 1, ,60 466,63 1, ,12 470,71 1, ,31 467,24 1, ,12 471,39 1, ,41 475,54 1, ,11 471,98 1, ,63 476,19 1, ,69 480,39 1, ,90 476,75 1, ,13 481,01 1, ,96 485,27 1, ,69 481,55 2, ,63 485,88 2, ,23 490,19 1,

18 R 134a termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = 10 C p" = 0,4146 MPa t" = 15 C p" = 0,4884 MPa t" = 20 C p" = 0,5717 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 10 49,43 404,19 1, ,08 406,94 1, ,99 409,61 1, ,76 408,82 1, ,25 411,69 1, ,03 414,50 1, ,06 413,45 1, ,39 416,44 1, ,04 419,36 1, ,33 418,08 1, ,50 421,17 1, ,02 424,21 1, ,58 422,71 1, ,59 425,90 1, ,98 429,05 1, ,80 427,35 1, ,66 430,64 1, ,92 433,89 1, ,01 432,00 1, ,71 435,38 1, ,84 438,72 1, ,21 436,67 1, ,75 440,13 1, ,74 443,56 1, ,38 441,35 1, ,77 444,90 1, ,64 448,42 1, ,55 446,05 1, ,78 449,68 1, ,52 453,28 1, ,70 450,78 1, ,77 454,49 1, ,38 458,16 1, ,84 455,53 1, ,76 459,31 1, ,24 463,06 1, ,97 460,30 1, ,74 464,15 1, ,09 467,98 1, ,10 465,10 1, ,71 469,02 1, ,93 472,92 1, ,21 469,93 1, ,67 473,91 1, ,77 477,88 1, ,32 474,78 1, ,62 478,83 1, ,60 482,87 1, ,42 479,66 1, ,57 483,78 1, ,42 487,88 1, ,51 484,58 1, ,51 488,76 1, ,23 492,92 1, ,60 489,52 1, ,44 493,76 1, ,04 497,98 1, ,68 494,50 1, ,37 498,79 1, ,84 503,08 1,9935 t" = 25 C p" = 0,6654 MPa t" = 30 C p" = 0,7702 MPa t" = 35 C p" = 0,8870 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 25 30,91 412,20 1, ,65 414,69 1, ,04 417,07 1, ,84 417,23 1, ,48 419,88 1, ,80 422,43 1, ,74 422,22 1, ,29 425,01 1, ,54 427,71 1, ,61 427,19 1, ,07 430,10 1, ,24 432,94 1, ,46 432,14 1, ,83 435,17 1, ,92 438,14 1, ,29 437,08 1, ,57 440,22 1, ,59 443,30 1, ,11 442,02 1, ,30 445,26 1, ,24 448,45 1, ,90 446,95 1, ,01 450,30 1, ,87 453,59 1, ,69 451,90 1, ,70 455,33 1, ,49 458,72 1, ,46 456,85 1, ,39 460,37 1, ,10 463,85 1, ,23 461,81 1, ,06 465,42 1, ,70 468,98 1, ,98 466,78 1, ,73 470,47 1, ,29 474,13 1, ,72 471,78 1, ,38 475,54 1, ,88 479,28 1, ,46 476,79 1, ,03 480,63 1, ,45 484,44 1, ,19 481,82 1, ,67 485,74 1, ,02 489,62 1, ,91 486,88 1, ,31 490,86 1, ,58 494,82 1, ,63 491,95 1, ,94 496,01 1, ,14 500,03 1, ,34 497,06 1, ,56 501,18 1, ,69 505,27 1, ,04 502,19 1, ,18 506,37 1, ,24 510,53 1, ,75 507,34 1, ,80 511,59 1, ,78 515,81 1,

19 R 134a termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = 40 C p" = 1,0166 MPa t" = 45 C p" = 1,1599 MPa t" = 50 C p" = 1,3179 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 40 19,98 419,33 1, ,36 421,44 1, ,10 423,38 1, ,68 424,87 1, ,01 427,18 1, ,71 429,36 1, ,35 430,31 1, ,62 432,81 1, ,28 435,19 1, ,99 435,69 1, ,21 438,35 1, ,83 440,91 1, ,61 441,02 1, ,78 443,83 1, ,35 446,54 1, ,21 446,31 1, ,32 449,25 1, ,85 452,11 1, ,79 451,58 1, ,86 454,64 1, ,34 457,62 1, ,36 456,82 1, ,37 460,00 1, ,81 463,10 1, ,92 462,06 1, ,88 465,34 1, ,27 468,55 1, ,47 467,28 1, ,37 470,66 1, ,71 473,99 1, ,01 472,51 1, ,85 475,98 1, ,15 479,41 1, ,53 477,74 1, ,33 481,30 1, ,58 484,82 1, ,05 482,97 1, ,80 486,62 1, ,00 490,23 1, ,57 488,21 1, ,26 491,95 1, ,42 495,64 1, ,07 493,47 1, ,71 497,29 1, ,83 501,06 1, ,57 498,74 1, ,16 502,63 1, ,23 506,49 1, ,07 504,03 1, ,60 508,00 1, ,63 511,92 1, ,56 509,34 1, ,04 513,37 1, ,02 517,38 1, ,05 514,67 1, ,47 518,77 1, ,41 522,84 1, ,53 520,01 1, ,90 524,19 1, ,79 528,33 1,9922 t" = 55 C p" = 1,4915 MPa t" = 60 C p" = 1,6818 MPa t" = 65 C p" = 1,8898 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 55 13,15 425,12 1, ,46 426,63 1, ,97 427,84 1, ,73 431,37 1, ,01 433,20 1, ,51 434,80 1, ,27 437,43 1, ,52 439,52 1, ,99 441,42 1, ,77 443,34 1, ,99 445,65 1, ,44 447,80 1, ,26 449,15 1, ,44 451,64 1, ,87 454,01 1, ,72 454,87 1, ,87 457,53 1, ,27 460,08 1, ,17 460,52 1, ,29 463,34 1, ,65 466,05 1, ,60 466,13 1, ,68 469,08 1, ,02 471,94 1, ,02 471,70 1, ,07 474,78 1, ,38 477,77 1, ,42 477,25 1, ,44 480,44 1, ,72 483,55 1, ,82 482,77 1, ,81 486,07 1, ,06 489,30 1, ,21 488,28 1, ,17 491,68 1, ,39 495,02 1, ,60 493,78 1, ,52 497,28 1, ,71 500,73 1, ,97 499,28 1, ,86 502,88 1, ,02 506,42 1, ,34 504,79 1, ,20 508,47 1, ,33 512,10 1, ,71 510,30 1, ,53 514,06 1, ,63 517,78 1, ,07 515,81 1, ,85 519,66 1, ,93 523,46 1, ,42 521,34 1, ,17 525,27 1, ,22 529,15 1, ,77 526,88 1, ,49 530,88 1, ,51 534,84 1, ,12 532,44 1, ,81 536,51 1, ,80 540,55 1,

20 R 134a hmotnostní chladivost t 0 q 0 (kj.kg -1 ) pro t k ( C) ( C) ,72 145,64 138, ,96 146,89 139,73 132, ,21 148,13 140,97 133,72 126, ,83 148,75 141,59 134,34 126, ,45 149,37 142,21 134,96 127, ,69 150,61 143,45 136,20 128,85 121, ,92 151,84 144,68 137,43 130,08 122,60 114, ,14 153,06 145,90 138,66 131,30 123,83 116, ,36 154,28 147,12 139,88 132,52 125,05 117,43 109, ,97 154,89 147,73 140,48 133,13 125,66 118,04 110, ,58 155,50 148,34 141,09 133,74 126,27 118,65 110,85 102, ,79 156,71 149,55 142,30 134,95 127,48 119,86 112,06 104, ,99 157,91 150,75 143,50 136,15 128,68 121,06 113,26 105, ,19 159,11 151,95 144,70 137,35 129,88 122,26 114,46 106,45 89, ,38 160,30 153,14 145,89 138,54 131,07 123,45 115,65 107,64 90, ,97 160,89 153,73 146,48 139,13 131,66 124,04 116,24 108,23 91, ,56 161,48 154,32 147,07 139,72 132,25 124,63 116,83 108,82 91, ,73 162,66 155,50 148,25 140,90 133,42 125,80 118,01 110,00 93, ,90 163,82 156,66 149,41 142,06 134,59 126,97 119,17 111,16 94, ,06 164,98 157,82 150,57 143,22 135,75 128,13 120,33 112,32 95, ,21 166,13 158,97 151,72 144,37 136,90 129,28 121,48 113,47 96, ,78 166,70 159,54 152,29 144,94 137,47 129,85 122,05 114,04 97, ,35 167,27 160,11 152,86 145,51 138,04 130,42 122,62 114,61 97, ,48 168,40 161,24 153,99 146,64 139,16 131,55 123,75 115,74 98, ,60 169,52 162,36 155,11 147,76 140,28 132,66 124,87 116,86 100, ,63 163,47 156,22 148,87 141,39 133,77 125,98 117,97 101, ,72 164,56 157,32 149,96 142,49 134,87 127,08 119,06 102, ,27 165,11 157,86 150,51 143,03 135,42 127,62 119,61 102, ,81 165,65 158,40 151,05 143,58 135,96 128,16 120,15 103, ,72 159,47 152,12 144,65 137,03 129,23 121,22 104, ,78 160,53 153,18 145,71 138,09 130,29 122,28 105, ,58 154,23 146,76 139,14 131,34 123,33 106, ,61 155,26 147,79 140,17 132,37 124,36 107, ,12 155,77 148,30 140,68 132,88 124,87 108, ,63 156,28 148,80 141,19 133,39 125,38 108, ,28 149,81 142,19 134,39 126,38 109, ,26 150,79 143,17 135,37 127,36 110,51 19

21 R 134a objemová chladivost t 0 q v (kj.m -3 ) pro t k ( C) ( C) ,1 644,8 613, ,8 710,5 675,9 640, ,0 781,6 743,9 705,6 666, ,3 819,3 779,9 739,9 699, ,1 858,4 817,3 775,6 733, ,6 941,3 896,6 851,3 805,3 758, ,6 1030,6 982,0 932,8 882,9 832,2 780, ,7 1126,6 1073,9 1020,5 966,4 911,4 855, ,2 1229,8 1172,7 1114,9 1056,3 996,8 936,0 873, ,9 1284,2 1224,8 1164,7 1103,8 1041,8 978,6 914, ,5 1340,5 1278,8 1216,3 1152,9 1088,5 1022,8 955,6 886, ,2 1459,2 1392,6 1325,1 1256,6 1187,0 1116,1 1043,5 968, ,5 1586,4 1514,4 1441,6 1367,8 1292,7 1216,1 1137,8 1057, ,0 1722,3 1644,8 1566,4 1486,8 1405,9 1323,4 1239,0 1152,3 969, ,1 1867,7 1784,2 1699,8 1614,1 1527,1 1438,3 1347,5 1254,1 1057, ,5 1944,0 1857,5 1769,9 1681,1 1590,8 1498,7 1404,5 1307,7 1104, ,5 2022,8 1933,1 1842,3 1750,2 1656,6 1561,2 1463,5 1363,2 1152, ,5 2188,3 2092,0 1994,5 1895,5 1795,0 1692,5 1587,6 1479,9 1253, ,8 2364,6 2261,3 2156,7 2050,6 1942,7 1832,7 1720,2 1604,6 1361, ,9 2552,4 2441,6 2329,5 2215,8 2100,1 1982,3 1861,7 1737,7 1477, ,4 2752,2 2633,6 2513,5 2391,7 2267,9 2141,7 2012,5 1879,8 1600, ,0 2856,7 2734,0 2609,8 2483,8 2355,8 2225,2 2091,6 1954,3 1665, ,0 2964,5 2837,6 2709,2 2578,9 2446,4 2311,4 2173,2 2031,2 1732, ,2 3190,1 3054,5 2917,2 2777,9 2636,3 2492,0 2344,3 2192,6 1873, ,8 3429,6 3284,7 3138,1 2989,3 2838,1 2684,0 2526,3 2364,2 2023, ,6 3529,0 3372,5 3213,8 3052,5 2888,0 2719,7 2546,8 2182, ,9 3788,1 3621,2 3452,0 3280,0 3104,6 2925,2 2740,8 2352, ,5 3923,4 3751,1 3576,5 3398,9 3217,8 3032,6 2842,2 2441, ,2 4062,7 3884,9 3704,6 3521,3 3334,4 3143,2 2946,8 2533, ,5 4164,2 3972,2 3777,1 3578,1 3374,6 3165,4 2725, ,3 4459,9 4255,7 4048,0 3836,4 3619,8 3397,3 2929, ,9 4555,7 4335,0 4109,9 3879,6 3643,0 3145, ,0 4873,2 4638,7 4399,5 4154,8 3903,4 3374, ,6 5038,8 4797,0 4550,6 4298,4 4039,3 3494, ,0 5209,0 4959,9 4705,9 4446,1 4179,1 3617, ,9 5299,6 5030,0 4754,2 4470,9 3874, ,0 5658,6 5372,7 5080,1 4779,5 4147,0 20

22 R 134a (izoentropický) chladicí faktor t 0 ε ie (1) pro t k ( C) ( C) ,88 3,41 3, ,11 3,60 3,18 2, ,36 3,81 3,35 2,96 2, ,50 3,92 3,44 3,04 2, ,64 4,04 3,54 3,12 2, ,94 4,28 3,74 3,29 2,91 2, ,28 4,55 3,96 3,47 3,06 2,70 2, ,65 4,85 4,20 3,67 3,23 2,85 2, ,06 5,17 4,46 3,88 3,40 3,00 2,64 2, ,29 5,34 4,60 4,00 3,50 3,07 2,71 2, ,53 5,53 4,74 4,12 3,60 3,16 2,78 2,45 2, ,05 5,92 5,06 4,37 3,80 3,33 2,92 2,57 2, ,64 6,36 5,40 4,64 4,03 3,51 3,08 2,70 2, ,31 6,86 5,78 4,94 4,27 3,71 3,25 2,84 2,49 1,89-6 9,09 7,42 6,20 5,27 4,53 3,93 3,43 3,00 2,62 1,98-5 9,53 7,73 6,43 5,45 4,67 4,05 3,52 3,08 2,69 2, ,01 8,06 6,67 5,63 4,82 4,17 3,62 3,16 2,76 2, ,08 8,79 7,21 6,04 5,14 4,42 3,83 3,33 2,90 2, ,38 9,65 7,81 6,49 5,49 4,70 4,06 3,52 3,06 2, ,96 10,65 8,50 7,00 5,88 5,00 4,30 3,72 3,23 2, ,94 11,84 9,30 7,57 6,31 5,34 4,57 3,94 3,41 2, ,13 12,53 9,75 7,89 6,54 5,52 4,71 4,06 3,50 2, ,49 13,29 10,24 8,22 6,79 5,71 4,86 4,18 3,60 2, ,90 15,08 11,34 8,97 7,33 6,12 5,18 4,43 3,81 2, ,66 17,34 12,67 9,84 7,95 6,58 5,54 4,71 4,04 2, ,31 14,29 10,87 8,65 7,09 5,93 5,02 4,29 3, ,36 16,32 12,09 9,47 7,68 6,37 5,36 4,56 3, ,99 17,54 12,79 9,92 8,00 6,60 5,54 4,70 3, ,20 18,93 13,57 10,42 8,34 6,86 5,73 4,85 3, ,41 15,39 11,55 9,10 7,41 6,15 5,17 3, ,29 17,72 12,90 9,99 8,03 6,61 5,53 3, ,75 14,55 11,03 8,75 7,13 5,92 4, ,88 16,62 12,27 9,57 7,72 6,36 4, ,57 17,87 12,99 10,03 8,04 6,60 4, ,86 19,29 13,78 10,54 8,39 6,85 4, ,84 15,64 11,68 9,16 7,40 5, ,82 18,00 13,05 10,06 8,03 5,43 21

23 22

24 23

25 R 407C termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p' p" ρ' ρ" v' v" h' h" s' s" C MPa MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k -40 0,121 0, ,5 3,97 0, ,60 145,82 387,20 0,7872 1, ,133 0, ,2 4,37 0, ,99 148,41 388,37 0,7984 1, ,145 0, ,0 4,79 0, ,78 151,01 389,52 0,8094 1, ,152 0, ,8 5,01 0, ,49 152,32 390,10 0,8150 1, ,158 0, ,7 5,24 0, ,69 153,63 390,67 0,8205 1, ,173 0, ,4 5,73 0, ,47 156,25 391,81 0,8314 1, ,188 0, ,0 6,25 0, ,88 158,89 392,94 0,8424 1, ,204 0, ,5 6,81 0, ,74 161,55 394,07 0,8532 1, ,222 0, ,1 7,41 0, ,89 164,21 395,18 0,8640 1, ,231 0, ,8 7,73 0, ,40 165,55 395,74 0,8694 1, ,240 0, ,5 8,05 0, ,18 166,89 396,29 0,8748 1, ,260 0, ,9 8,74 0, ,47 169,59 397,38 0,8855 1, ,281 0, ,3 9,46 0, ,67 172,29 398,47 0,8961 1, ,303 0, ,6 10,24 0,769 97,68 175,01 399,54 0,9067 1, ,326 0, ,9 11,06 0,773 90,40 177,75 400,61 0,9172 1, ,339 0, ,5 11,49 0,775 87,01 179,12 401,14 0,9225 1, ,351 0, ,1 11,94 0,778 83,77 180,50 401,66 0,9277 1, ,377 0, ,2 12,87 0,782 77,72 183,26 402,70 0,9382 1, ,405 0, ,3 13,85 0,786 72,18 186,03 403,73 0,9486 1, ,434 0, ,3 14,90 0,790 67,12 188,82 404,75 0,9589 1, ,465 0, ,2 16,01 0,795 62,47 191,62 405,75 0,9692 1, ,481 0, ,7 16,59 0,797 60,29 193,02 406,25 0,9744 1, ,498 0, ,1 17,18 0,799 58,20 194,43 406,75 0,9795 1, ,532 0, ,9 18,42 0,804 54,28 197,26 407,72 0,9898 1, ,568 0, ,6 19,74 0,809 50,67 200,00 408,69 1,0000 1, ,606 0, ,3 21,12 0,813 47,34 202,94 409,63 1,0102 1, ,645 0, ,8 22,59 0,818 44,27 205,80 410,57 1,0203 1, ,666 0, ,1 23,35 0,821 42,82 207,24 411,03 1,0254 1, ,687 0, ,3 24,14 0,824 41,43 208,67 411,48 1,0305 1, ,730 0, ,7 25,77 0,829 38,80 211,56 412,38 1,0406 1, ,776 0, ,9 27,49 0,834 36,37 214,46 413,26 1,0507 1, ,823 0, ,1 29,31 0,840 34,11 217,37 414,13 1,0607 1, ,873 0, ,2 31,23 0,845 32,02 220,29 414,97 1,0708 1, ,899 0, ,2 32,23 0,848 31,03 221,76 415,39 1,0758 1, ,925 0, ,2 33,25 0,851 30,07 223,23 415,80 1,0808 1, ,979 0, ,0 35,39 0,857 28,26 226,18 416,60 1,0909 1, ,036 0, ,8 37,63 0,863 26,57 229,15 417,38 1,1009 1, ,095 0, ,4 40,00 0,869 25,00 232,13 418,14 1,1109 1, ,156 0, ,8 42,50 0,876 23,53 235,13 418,88 1,1210 1, ,188 1, ,5 43,80 0,879 22,83 236,64 419,23 1,1260 1, ,220 1, ,2 45,14 0,882 22,16 238,15 419,59 1,1310 1, ,287 1, ,4 47,91 0,889 20,87 241,19 420,27 1,1410 1,

26 R 407C termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p' p" ρ' ρ" v' v" h' h" s' s" C MPa MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k 30 1,356 1, ,4 50,84 0,897 19,67 244,26 420,92 1,1511 1, ,428 1, ,2 53,93 0,904 18,54 247,34 421,55 1,1611 1, ,503 1, ,9 57,19 0,912 17,48 250,46 422,14 1,1712 1, ,541 1, ,2 58,89 0,916 16,98 252,02 422,42 1,1763 1, ,580 1, ,4 60,64 0,920 16,49 253,60 422,70 1,1813 1, ,661 1, ,7 64,28 0,928 15,56 256,77 423,22 1,1915 1, ,745 1, ,7 68,12 0,937 14,68 259,98 423,71 1,2016 1, ,831 1, ,6 72,19 0,946 13,85 263,22 424,15 1,2118 1, ,921 1, ,1 76,49 0,955 13,07 266,50 424,55 1,2221 1, ,967 1, ,8 78,74 0,960 12,70 268,16 424,73 1,2272 1, ,014 1, ,4 81,06 0,965 12,34 269,83 424,90 1,2323 1, ,111 1, ,5 85,90 0,975 11,64 273,21 425,20 1,2427 1, ,210 1, ,1 91,04 0,986 10,98 276,64 425,45 1,2530 1, ,314 2, ,5 96,52 0,998 10,36 280,13 425,63 1,2635 1, ,421 2, ,4 102,35 1,010 9,77 283,68 425,75 1,2740 1, ,475 2, ,3 105,41 1,016 9,49 285,48 425,78 1,2792 1, ,531 2, ,0 108,58 1,023 9,21 287,30 425,80 1,2845 1, ,645 2, ,0 115,25 1,036 8,68 290,99 425,76 1,2951 1, ,763 2, ,5 122,41 1,051 8,17 294,76 425,64 1,3058 1, ,885 2, ,5 130,11 1,067 7,69 298,61 425,41 1,3166 1, ,010 2, ,7 138,44 1,084 7,22 302,56 425,08 1,3275 1, ,075 2, ,0 142,86 1,093 7,00 304,57 424,86 1,3330 1, ,140 2, ,2 147,48 1,102 6,78 306,61 424,61 1,3384 1, ,274 3, ,7 157,34 1,123 6,36 310,76 424,00 1,3495 1, ,412 3, ,2 168,17 1,145 5,95 315,03 423,21 1,3606 1, ,555 3, ,3 180,17 1,171 5,55 319,43 422,21 1,3719 1, ,701 3, ,8 193,59 1,199 5,17 323,95 420,96 1,3833 1, ,776 3, ,8 200,95 1,215 4,98 326,27 420,22 1,3890 1, ,852 3, ,3 208,82 1,233 4,79 328,62 419,38 1,3948 1, ,008 3, ,9 226,45 1,272 4,42 333,44 417,39 1,4064 1, ,168 3, ,5 247,43 1,322 4,04 338,42 414,81 1,4181 1,

27 R 407C termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = -25 C p" = 0,1740 MPa t" = -20 C p" = 0,2152 MPa t" = -15 C p" = 0,2637 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k ,40 395,74 1, ,67 398,47 1, ,01 401,14 1, ,67 399,80 1, ,38 402,63 1, ,28 405,41 1, ,89 403,87 1, ,05 406,80 1, ,51 409,68 1, ,08 407,95 1, ,68 410,98 1, ,71 413,95 1, ,23 412,06 1, ,28 415,17 1, ,87 418,24 1, ,35 416,18 1, ,85 419,37 1, ,01 422,53 1, ,44 420,33 1, ,39 423,60 1, ,12 426,84 1, ,51 424,49 1, ,91 427,84 1, ,21 431,16 1, ,56 428,69 1, ,40 432,11 1, ,28 435,51 1, ,58 432,91 1, ,88 436,40 1, ,33 439,87 1, ,59 437,16 1, ,34 440,72 1, ,37 444,26 1, ,57 441,43 1, ,79 445,06 1, ,39 448,67 1, ,55 445,74 1, ,22 449,44 1, ,40 453,11 1, ,51 450,08 2, ,64 453,84 1, ,40 457,58 1, ,46 454,45 2, ,04 458,27 2, ,38 462,07 2, ,39 458,85 2, ,44 462,73 2, ,36 466,60 2, ,32 463,28 2, ,82 467,22 2, ,33 471,15 2, ,23 467,75 2, ,20 471,75 2, ,29 475,73 2, ,14 472,25 2, ,57 476,31 2, ,24 480,35 2, ,04 476,79 2, ,93 480,90 2, ,18 484,99 2,0701 t" = -10 C p" = 0,3203 MPa t" = -5 C p" = 0,3858 MPa t" = 0 C p" = 0,4611 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k ,18 403,73 1, ,29 406,25 1, ,67 408,69 1, ,11 408,12 1, ,94 410,76 1, ,10 413,33 1, ,99 412,50 1, ,55 415,26 1, ,48 417,94 1, ,85 416,88 1, ,13 419,74 1, ,84 422,54 1, ,67 421,25 1, ,68 424,22 1, ,18 427,13 1, ,47 425,64 1, ,21 428,70 1, ,48 431,71 1, ,24 430,04 1, ,71 433,19 1, ,77 436,29 1, ,99 434,44 1, ,19 437,69 1, ,04 440,88 1, ,73 438,87 1, ,66 442,19 1, ,29 445,47 1, ,44 443,31 1, ,11 446,71 1, ,53 450,08 1, ,15 447,77 1, ,55 451,25 1, ,75 454,70 1, ,84 452,26 1, ,97 455,81 1, ,96 459,33 1, ,51 456,77 1, ,38 460,39 1, ,16 463,99 1, ,18 461,30 1, ,79 464,99 1, ,35 468,66 1, ,83 465,86 1, ,18 469,62 1, ,54 473,36 1, ,48 470,44 2, ,56 474,27 2, ,71 478,07 1, ,11 475,06 2, ,94 478,95 2, ,87 482,82 2, ,74 479,70 2, ,31 483,65 2, ,03 487,58 2, ,37 484,38 2, ,67 488,39 2, ,18 492,38 2, ,98 489,08 2, ,02 493,15 2, ,33 497,20 2,

28 R 407C termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = 5 C p" = 0,5471 MPa t" = 10 C p" = 0,6449 MPa t" = 15 C p" = 0,7555 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 5 42,82 411,03 1, ,37 413,26 1, ,03 415,39 1, ,07 415,81 1, ,47 418,20 1, ,00 420,49 1, ,28 420,56 1, ,53 423,08 1, ,94 425,52 1, ,46 425,27 1, ,56 427,93 1, ,86 430,50 1, ,61 429,98 1, ,57 432,75 1, ,75 435,45 1, ,74 434,66 1, ,56 437,55 1, ,62 440,37 1, ,85 439,35 1, ,53 442,34 1, ,46 445,27 1, ,95 444,03 1, ,48 447,12 1, ,30 450,15 1, ,03 448,71 1, ,41 451,90 1, ,12 455,03 1, ,09 453,40 1, ,34 456,68 1, ,92 459,90 1, ,14 458,10 1, ,24 461,46 1, ,71 464,78 1, ,18 462,82 1, ,14 466,26 1, ,50 469,66 1, ,21 467,55 1, ,03 471,07 1, ,27 474,55 1, ,23 472,29 1, ,91 475,89 1, ,03 479,45 1, ,24 477,06 1, ,78 480,73 1, ,79 484,36 1, ,24 481,85 1, ,65 485,59 1, ,54 489,29 1, ,24 486,66 2, ,50 490,47 2, ,29 494,24 1, ,23 491,49 2, ,36 495,37 2, ,02 499,21 2, ,21 496,35 2, ,20 500,29 2, ,76 504,20 2, ,19 501,23 2, ,04 505,23 2, ,48 509,21 2,0380 t" = 20 C p" = 0,8798 MPa t" = 25 C p" = 1,0192 MPa t" = 30 C p" = 1,1747 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 20 26,57 417,38 1, ,83 419,23 1, ,67 420,92 1, ,45 422,66 1, ,62 424,71 1, ,39 426,61 1, ,29 427,86 1, ,38 430,08 1, ,08 432,18 1, ,10 432,99 1, ,11 435,37 1, ,74 437,63 1, ,89 438,07 1, ,82 440,59 1, ,38 443,01 1, ,66 443,11 1, ,51 445,77 1, ,00 448,33 1, ,41 448,12 1, ,18 450,90 1, ,60 453,59 1, ,15 453,12 1, ,83 456,01 1, ,18 458,82 1, ,87 458,09 1, ,47 461,10 1, ,76 464,02 1, ,58 463,07 1, ,10 466,17 1, ,32 469,20 1, ,27 468,03 1, ,71 471,23 1, ,86 474,37 1, ,96 473,00 1, ,32 476,29 1, ,40 479,52 1, ,64 477,98 1, ,92 481,36 1, ,93 484,68 1, ,31 482,96 1, ,51 486,42 1, ,46 489,83 1, ,97 487,95 1, ,09 491,49 1, ,98 494,98 1, ,63 492,96 1, ,67 496,58 1, ,49 500,15 1, ,27 497,98 1, ,24 501,67 1, ,99 505,32 1, ,92 503,02 2, ,80 506,78 2, ,49 510,50 2, ,56 508,07 2, ,36 511,91 2, ,98 515,70 2, ,19 513,15 2, ,92 517,05 2, ,48 520,91 2,

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing.

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing. Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o Diagram chladícího okruhu Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK 2010-01 Ing. Jiří Brož Úvod k prezentaci Tato jednoduchá

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 4. cvičení Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak

Více

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Konference Alternativní zdroje energie 0. až. července 0 Kroměříž TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Michal Broum, Jan Sedlář, Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Regulus spol. s.r.o. Univerzitní

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda Alfea řez kondenzátorem 2 Atlantic Alfea - technické informace 2014 LT Alfea tepelné čerpadlo vzduch / voda údaje elektro Typ 11,4 A 11 A - - - Typ

Více

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty

Více

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Autor: Ing. Vladimír Macháček Jednookruhová nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda a jejich porovnání s novým kaskádovým řešením vysokoteplotního

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Mechanické regulátory tlaku

Mechanické regulátory tlaku Mechanické regulátory tlaku 102 Regulátory tlaku Základní údaje a technické informace Regulátory výkonu Regulátory výkonu typu ACP a CPHE jsou regulátory obtoku horkých par a slouží k úpravě chladícího

Více

Jednotky s regulací výkonu

Jednotky s regulací výkonu Jednotky s regulací výkonu řada VARIABLE kompresory scroll www.jdk.cz Technický popis Kompresor Řada kondenzačních a kompresorových jednotek Variable používá hermetické kompresory typu scroll. Kondenzační

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska:

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska: Typy kotlů TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK dělení z hlediska: pracovního média a charakteru jeho proudění ve výparníku druhu spalovaného paliva, způsobu jeho spalování a druhu ohniště

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

TX2 TX3 EXPANZNÍ VENTILY TX2/3. Vlastnosti. Zvláštní provedení

TX2 TX3 EXPANZNÍ VENTILY TX2/3. Vlastnosti. Zvláštní provedení Str. 1 z 11 Termostatické expanzní ventily ALCO TX2 a TX3 byly vyvinuty zejména pro využití v klimatizaci a tepelných čerpadlech. TX2 a TX3 jsou ideální řešení pro všechna použití, kde je požadován ventil

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

VYNALEZU KAUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

VYNALEZU KAUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) M «йщ POPIS VYNALEZU KAUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 20 08 80 (21) (PV 3657-82) 228563 (11) (B1) (51) Int. Cl. 3 G 21 D 5/12 (40) Zveřejněno 15

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru Parní motor PM VS je objemový parní stroj sestávající z bloku motoru, válců, pístů šoupátkového rozvodu. Parní stroj je spojen s generátorem elektrické energie. Parní stroj i generátor je umístěn na společném

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů

Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů marek@sokra.cz O společnosti Haier Společnost Haier dosáhla v roce 2012 celkového zisku 25,8 miliard USD 557k

Více

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika ABSTRAKT Náklady na provoz chladicího zařízení s růstem cen elektrické energie tvoří

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Identifikátor materiálu: ICT 2 58 Identifikátor materiálu: ICT 58 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 1 Tepelná čerpadla rincip tepelného čerpadla W CO t t a A-DF T TO DF DEMO: urchase fro www.a-df.co to reove the waterark 2 Vzduch - vzduch Vzduch - voda Vzduch - voda 3 Voda - voda Zeě - voda vertikální

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření Teplota a její měření Teplota a její měření Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_03_01 Teplota, Celsiova a Kelvinova teplotní stupnice, převodní vztahy, příklady. Tepelná výměna, měrná

Více

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S Spotřeba paliva Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. ěřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby. S.1 Spotřeba a měrná spotřeba Spotřeba

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Představení

Více

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE

POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE 19. Konference Klimatizace a větrání 21 OS 1 Klimatizace a větrání STP 21 POROVNÁNÍ VODNÍCH KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA SPOTŘEBY ENERGIE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

TX3 Termostatické vstřikovací ventily

TX3 Termostatické vstřikovací ventily Termostatické expanzní ventily ALCO TX3 byly vyvinuty zejména pro využití v klimatizaci a tepelných čerpadlech. TX3 jsou ideální řešení pro všechna použití, kde je požadován ventil v nerozebíratelném provedení

Více

Řešení: Fázový diagram vody

Řešení: Fázový diagram vody Řešení: 1) Menší hustota ledu v souladu s Archimédovým zákonem zapříčiňuje plování jedu ve vodě. Vodní nádrže a toky tudíž zamrzají shora (od hladiny). Kdyby hustota ledu byla větší než hustota vody, docházelo

Více

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. www.jdk.cz Kondenzační jednotky řada COMACT www.jdk.cz Obsah Technický popis... 4 Standardní provedení... 4 Volitelné příslušenství... 4 Systém typového značení... 4 řehled typů... 5 Rozsah pracovních teplot...

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

FU/FH Filtr mechanických

FU/FH Filtr mechanických FU/FH Filtr mechanických nečistot Použití Filtry FU/FH jsou určeny k zachycení pevných mechanických nečistot obsažených v provozních mediích a tím k zajištění správné činnosti armatur, čerpadel nebo měřících

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

POUŽITÍ KOMPRESORŮ SCROLL PRO NÍZKÉ TEPLOTY

POUŽITÍ KOMPRESORŮ SCROLL PRO NÍZKÉ TEPLOTY Str. 1 ABSTRAKT POUŽITÍ KOMPRESORŮ SCROLL PRO NÍZKÉ TEPLOTY Zdeněk Čejka ALFACO s.r.o. Choceň, Česká Republika Oblast nízkých teplot - míněn rozsah teplot - 20 až - 50 C je používána pro řadu účelů, zejména

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING Tepelná čerpadla NIBE využívající tepelnou energii z

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více