CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA"

Transkript

1 CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady... 4 Parní tabulky chladiva R 134a Diagramy chladiva R 134a Parní tabulky chladiva R 407C Diagramy chladiva R 407C Látkové vlastnosti teplonosných látek Literatura [1] Petrák, J., Dvořák, Z., Klazar, L., Synek, V. Chladivo R 134a. Praha: ČVUT, [2] Liška, A., Novák, P. Kompresory. Praha: ČVUT, 1994, 227 s., 1. vyd. [3] Dvořák, Z. Chladicí technika I. Praha: ČVUT, 1975, 344 s., opravený dotisk. [4] Dvořák, Z. Chladicí technika III (výpočtové podklady). Praha: ČVUT, 1971, 132 s., 2. vyd. [5] Podklady firmy Solvay Fluor GmbH, SRN. [6] Podklady firmy Hoechst AG, SRN. 1

3 Popis diagramů V chladicí technice se používá tepelný diagram log(p) h. Jeho charakteristický tvar je na obr. 1. Chladivo v chladicím oběhu prochází fázemi mokré páry, přehřáté páry i kapaliny, diagram proto postihuje všechny tyto fáze. log(p) K s=konst. h=konst. LMK (') p=konst. t=konst. v=konst. PMK ('') h Obr. 1. Diagram log(p) h Spojnice stavů syté kapaliny vytváří levou mezní křivku (LMK) a její stavy jsou označovány indexem ('). Spojnice stavů syté páry vytváří pravou mezní křivku (PMK) a její stavy jsou označovány indexem ("). Křivky vymezují oblasti kapaliny (vlevo od křivky syté kapaliny), mokré páry (mezi oběma křivkami) a přehřáté páry (napravo od křivky syté páry). Obě křivky se dotýkají v kritickém bodě (K), ve kterém se ztrácejí rozdíly mezi kapalnou a plynou fází. Kritický tlak a kritická teplota patří spolu s kritickým objemem mezi významné fyzikální hodnoty každého chladiva. Každý stav chladiva je jednoznačně popsán základními veličinami, které se nazývají stavové: tlak, teplota, měrný objem (jejich vzájemná závislost je popsána stavovou rovnicí), entalpie a entropie (tzv. energetické stavové veličiny). Jejich průběh v diagramu udávají izobary, izotermy, izochory, izoentalpy a izoentropy. Izobary (křivky konstantního tlaku) jsou vodorovné, neboť tlak je vynášen na svislé ose. Protože tlak syté páry nezávisí na její teplotě lineárně, ale přibližně exponenciálně, je vynášen v logaritmické stupnici, aby byl zajištěn dobrý odečet i při nízkých vypařovacích teplotách. Izoterma (křivka konstantní teploty) má v každé oblasti jiný průběh. V kapalině je svislá a splývá s izoentalpií, neboť kapalina je téměř nestlačitelná a práce potřebná ke zvýšení tlaku kapaliny je v poměru k její tepelné kapacitě velmi malá. Ohřátí kapaliny je tak zanedbatelné. V mokré fázi dochází k přeměně látky z kapalného na plynné skupenství nebo naopak, což se nazývá vypařování nebo kondenzace. U jednodnosložkových látek nebo azeoptropických směsí je tento proces izobaricko-izotermický, takže se při něm teplota nemění. V této oblasti tak u těchto látek splývá izoterma s izobarou. U zeotropických směsí vypařování a kondenzace nejsou izotermické, ale teplota se v průběhu procesu mění, a to tak, že při konstantním tlaku přechodem od kapaliny k páře teplota narůstá a naopak. Rozdíl mezi teplotou syté páry a syté kapaliny při stejném tlaku se nazývá teplotní skluz. Z hlediska průběhu izotermy to znamená, že sytá kapalina o stejné teplotě má vyšší tlak než sytá pára a izoterma v tomto směru klesá. Její průběh je na obr. 1 naznačen čárkovaně. V chladicí technice jsou tato 2

4 chladiva označována R 4xx. Teplotní skluzy se pohybují od téměř zanedbávaných desetin Kelvina (R 404A a R 410A) až po několik Kelvin (R 407C). V plynné fázi (přehřátá pára) izotermy klesají strmě dolů. V nízkých tlacích jsou opět téměř svislé a splývají s izoentalpami, neboť u ideálního plynu měrná tepelná kapacita nezávisí na tlaku. Tomu se u reálných plynů blíží právě stavy při nízkém tlaku. Tento průběh izotermy je dále deformován v blízkosti kritického bodu a nad ním. Na okraj je možné v této souvislosti zmínit, že během vypařovaní nebo kondenzace zeotropických směsí se vzájemně mění složení parní a kapalinové složky, což právě způsobuje změnu teploty varu. Přesné složení obou složek by bylo možné zjistit z rovnovážného diagramu. Jeho znázornění je ale obtížné, neboť se často jedná o třísložkové směsi. Protože na konci procesu je složení chladiva vždy stejné jako na počátku, nevěnuje se tomu v technické praxi žádná pozornost. Izochory (křivky konstantního objemu) mají plochý průběh. Křivky jsou sice spojité (hodnoty na sebe plynule navazují), nikoliv však hladké, neboť u syté páry mají izochory odlišný skon zprava (ze strany přehřáté páry) a zleva (z mokré páry). Izoentalpy (křivky konstantní entalpie) jsou svislé a vyjma základního rastru diagramu se neznázorňují, neboť entalpii je možné odečíst přímo na vodorovné ose. Při znázornění oběhu se izoentalpa využívá pro škrcení, neboť při něm je entalpie látky konstantní. Izoentropy (křivky konstantní entropie) jsou strmé křivky, jejichž strmost (sklon) směrem od kapaliny do páry klesá, takže křivky se stále více pokládají. Entropie slouží k modelování komprese v kompresoru, protože za ideální kompresi je v chladicí technice považována izoentropická komprese (entropie plynu se během komprese nemění). Pokládání izoentrop znamená, že čím větší je přehřátí plynu na sání kompresoru, tím je pro jeho stlačení mezi dvěma danými tlaky zapotřebí více energie (komprese je energeticky náročnější). Diagram log(p) h je tepelný diagram, tzn. lze z něj odečítat jednotková tepla, neboť ty se rovnají rozdílu entalpií chladiva. Z tepelného diagramu lze odečíst práci pouze v jednom jediném případě, a to při izoentropické kompresi. Není-li komprese izoentropická, práce se nerovná rozdílu entalpií chladiva před a po kompresi. V chladicí technice je možné se setkat i s diagramem T s. Jeho charakteristický tvar a typický průběh stavových veličin je znázorněn na obr. 2. T s=konst. LMK (') K p=konst. v=konst. T=konst. Obr. 2. Diagram T s h=konst. PMK ('') s 3

5 Řešené příklady Postup řešení úloh v chladicí technice je ukázán na několika konkrétních příkladech. Vždy postupujeme v tomto pořadí: 1) znázornění oběhu; 2) zakreslení oběhu v tepelném diagramu; 3) zvolení potřebných teplot pomocí teplotních diagramů jednotlivých výměníků tepla; 4) odečtení hodnot z tepelného diagramu; 5) výpočet hlavních parametrů oběhu (obíhajícího množství chladiva, tepelných výkonů jednotlivých výměníků, velikosti kompresoru a jeho příkonu, chladicího, resp. topného faktoru), popř. dalších požadovaných hodnot. Zadání ukázkových příkladů odpovídá praktickým úlohám z praxe. Výkonem (není-li zmíněno jinak), se v chladicí technice myslí chladicí výkon zařízení a u tepelných čerpadel topný výkon. Pro potřeby tohoto předmětu počítáme vždy se sytou parou na výstupu z výparníku. Rovněž zanedbáváme tlakové ztráty v potrubí a výměnících tepla. Příklad 1: Navrhněte chladicí zařízení o výkonu 160 kw pro chlazení vody z teploty 12 C na teplotu 6 C. Chladivo R 134a, vzduchem chlazený kondenzátor. Řešení: 1) schéma oběhu Qk 2 3 P K V RV 1 4 Qo 4

6 2) znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h p 3 pk 2 4 po 1 h 3) teplotní digramy výměníků 12 C to=2 C chlazená látka (voda) chladivo 6 C 3-5 K tk=47 C 32 C chladivo chladicí látka (vzduch) 41 C 5-8 K výparník kondenzátor Výparník: voda je chlazena z 12 na 6 C, vypařování musí probíhat při nižší teplotě, než výstupní teplota vody. Při chlazení kapaliny se volí teplotní rozdíl na výparníku cca. 3 až 5 K. Při chlazení vody musí být vypařovací teplota nadnulová, aby chlazená voda ve výparníku nenamrzala, což by mohlo způsobit destrukci výparníku. Proto je vypařovací teplota volena +2 C. Kondenzátor: vzduchem chlazený kondenzátor využívá pro odvod tepla pouze citelné teplo vzduchu, který se tak jeho průchodem ohřívá. Aby teplo samovolně přecházelo z chladiva, musí být kondenzační teplota vyšší než výstupní teplota vzduchu. Obvykle se teplotní rozdíl u vzduchových aparátů na výstupu vzduchu volí 5-8 K. Voleno: ohřev vzduchu z 32 C na 41 C, kondenzační teplota 47 C. 4) odečty stavů z diagramu log(p)-h bod p t h v s (MPa) ( C) (kj.kg -1 ) (m 3.kg -1 ) (kj.kg -1.K -1 ) 1 0, ,7 0,0646 1, ,212 51,8 427,9 1, , ,9 4 0, ,9 5

7 5) výpočet hlavních parametrů oběhu Q& 0 160,0 1 obíhající množství chladiva m& = = = 1,205 kg.s h1 h4 399,7 266,9 izoentropický příkon kompresoru P ie = m&.( h2 h1 ) = 1,205. ( 427,9 399,7) = 34,0 kw kondenzační výkon Q& k = m&.( h2 h3 ) = 1,205. ( 427,9 266,9) = 194,0 kw Ze zákona o zachování energie pro uzavřený cyklus vyplývá, že energie přivedená do oběhu (za jednotku času) je rovna energii z cyklu odvedené: Q & P ie Q& 0 + = k 160,0 + 34,0 = 194,0 Q chladicí faktor (izoentropický) ε = & ie = = 4, 71 Pie výkonnost kompresoru (skutečná) V & = m&. v 1 = 1,205.0,0646 = 0,0778 m.s = 280,2 m.h Závěr: Tím jsou stanoveny údaje potřebné pro návrh jednotlivých komponentů chladicího zařízení, tj. pro výparník výkon 160 kw a teploty vody 12/6 C; pro kondenzátor výkon 194 kw, kondenzační teplota 47 C a teplota vzduchu 32 C; pro kompresor (skutečná) výkonnost 280,2 m 3.h -1, (teoretický) výkon motoru 34,0 kw; dimenze potrubí z obíhajícího množství chladiva a přípustných rychlostí v jednotlivých částech. Chladicí zařízení pracuje s (teoretickým) chladicím faktorem 4,71, tzn. z jedné kilowatty vložené mechanické energie se teoreticky získá 4,71 kw chladu. Ve skutečnosti méně, neboť skutečná komprese není izoentropická. 1 Příklad 2: Pro oběh z předchozího příkladu určete: a) hmotnostní chladivost b) hmotnostní topivost c) měrnou izoentropickou práci d) objemovou chladivost e) objemovou topivost f) měrný izoentropický příkon h) čerpací poměr i) chladicí faktor Řešení: Schéma zapojení oběhu a odečtené hodnot pro jednotlivé stavy využijeme z předcházejícího příkladu. Překreslen je pouze diagram log(p)-h, protože jsou v něm pro zadaný oběh znázorněny některé veličiny, jejichž hodnoty máme určit. 6

8 2. znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h p qk 3 pk 2 4 po qo 1 aie h 5. výpočet hlavních parametrů oběhu hmotnostní chladivost hmotnostní topivost 1 q0 = h1 h4 = 399,7 266,9 = 132,8 kj.kg 1 q k = h2 h3 = 427,9 266,9 = 161,0 kj.kg 1 a ie = h2 h1 = 427,9 399,7 = 28,2 kj.kg měrná izoentropická práce objemová chladivost q0 h1 h4 399,7 266,9 3 q v = = = = 2055,7 kj.m v1 v1 0,0646 objemová topivost h2 h3 427,9 266,9 3 = = 2492,3 kj.m v1 0,0646 měrný izoentropický příkon a ,9 399,7 ie h h Pie = = = = 436,5 kj.m v1 v1 0,0646 čerpací poměr q k h2 h3 427,9 266,9 = = = 1, 21 q0 h1 h4 399,7 266,9 chladicí faktor q0 q h1 h4 399,7 266,9 ε v ie = = = = = 4, 71 aie Pie h2 h1 427,9 399,7 Závěr: Tyto veličiny urychlují návrh chladicího zařízení. Jsou-li jejich hodnoty známé, např. v tabulkové podobě v závislosti na vypařovací a kondenzační teplotě, odpadá při výpočtu chladicího zařízení zdlouhavý odečet hodnot z diagramu (nebo ze softwaru látkových vlastností chladiva). Je-li např. známa objemová chladivost, stanoví se z ní jednoduše a rychle chladicí výkon kompresoru přenásobením jeho výkonností (po zohlednění dopravního součinitele). A analogicky např. u příkonu. 3 7

9 Příklad 3: Pro chladicí zařízení pro podmínky z příkladu 1 určete zlepšení jeho parametrů při použití vzduchem chlazeného dochlazovače. (Zařízení o výkonu 160 kw slouží k chlazení vody 12/6 C, má vzduchem chlazený kondenzátor s návrhovou teplotou vzduchu 32 C, chladivo R 134a). Řešení: 1) schéma oběhu Qk Qd P K V D RV 1 5 Qo 2) znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h p 4 3=3' pk 2=2' 5 4' po 1=1' h (čárkovaně je znázorněn Rankinův oběh) 3) teplotní digramy výměníků 12 C to=2 C voda chladivo 6 C 3-5 K tk=47 C 32 C chladivo vzduch 41 C 5-8 K cca. 5 K 37 C 32 C chladivo vzduch 47 C výparník kondenzátor dochlazovač 8

10 Zařízení má stejnou vypařovací i kondenzační teplotou, neboť ty jsou dány teplotními úrovněmi média chlazeného ve výparníku a média pro odvod tepla na kondenzační straně. Podle příkladu 1 byly voleny: vypařovací teplota +2 C a kondenzační teplota 47 C. V dochlazovači je možné podchladit chladivo pouze nad teplotu média sloužícího k odvodu tepla. V tomto případě je to vzduch s návrhovou teplotou 32 C. U něho je reálně možné dosáhnout podchlazení o cca. 5 K nad jeho teplotu, tj. na chladivo na výstupu z dochlazovače bude mít teplotu 37 C. 4) odečty stavů z diagramu log(p)-h bod p t h v s (MPa) ( C) (kj.kg -1 ) (m 3.kg -1 ) (kj.kg -1.K -1 ) 1 0, ,7 0,0646 1, ,212 51,8 427,9 1, , ,9 4 1, ,0 5 0, ,0 4 0, ,9 5) výpočet hlavních parametrů oběhu oběh s dochlazovačem: Q& 0 160,0 1 obíhající množství chladiva m& = = = 1,083 kg.s h1 h5 399,7 252,0 izoentropický příkon kompresoru P ie = m&.( h2 h1 ) = 1,083. ( 427,9 399,7) = 30,5 kw kondenzační výkon Q& k = m&.( h2 h3 ) = 1,083. ( 427,9 266,9) = 174,3 kw výkon dochlazovače Q& d = m&.( h3 h4 ) = 1,083. ( 266,9 252,0) = 16,1 kw Odvod tepla je nyní sice ve dvou výměnících, ale i tak musí platit bilance zachování energie Q & 0 + Pie = Q& k + Q& d 160,0 + 30,5 = & 174,3 + 16,1 Q 0 160,0 chladicí faktor (izoentropický) ε = & ie = = 5, 25 Pie 30, výkonnost kompresoru (skutečná) V & = m&. v 1 = 1,083.0,0646 = 0,070 m.s = 251,9 m.h výsledky (hodnoty pro Rankinův oběh převzaty z příkladu 1): Rankinův oběh Oběh s dochlazovačem chladicí výkon (kw) 160,0 160,0 příkon (izoentropický) (kw) 34,0 30,5 kondenzační výkon (kw) 194,0 174,3 dochlazovací výkon (kw) - 16,1 obíhající množství chladiva (kg.s -1 ) 1,205 1,083 skutečná výkonnost kompresoru (m 3.h -1 ) 280,2 251,9 chladicí faktor (izoentropický) (1) 4,71 5,24 9

11 Závěr: Použití dochlazovače je výhodné vždy, neboť se tím zvyšuje chladicí faktor. Současně klesá obíhající množství chladiva a zmenšuje se tím potřebná velikost kompresoru a dimenze potrubí ve všech částech okruhu. Příklad 4: Určete množství teplé vody ohřáté tepelným čerpadlem vzduch-voda a jeho topný faktor pro teploty vzduchu +20 C a -5 C. Teplá voda se ohřívá z 10 C na teplotu 50 C. Tepelné čerpadlo s chladivem R 134a má kompresor o teoretické výkonnosti 105 m 3.h -1. Pro dopravní součinitel použijte vztah λ = 1,008 0,012. σ d. Řešení: Pozn.: pro danou velikost zařízení (velikost kompresoru) se mají určit jeho parametry (výkon). Zadání je tak obrácené k dosavadním příkladům, u nichž se naopak z požadovaného výkonu stanovovala velikost zařízení. 1) schéma oběhu Qk 2 3 P K V RV 1 4 Qo Předpokládá se použití nejjednoduššího tepelného čerpadla, a to na bázi jednostupňového Rankinova cyklu. Jeho schéma je tudíž totožné s jednostupňovým chladicím zařízením. Jediným rozdílem je způsob řízení: u chladicího zařízení je od teploty chlazené látky, u tepelného čerpadla od teploty ohřívané látky. 2) znázornění oběhu v tepelném diagramu log(p)-h Oba požadované režimy jsou znázorněny do diagramu společně. Protože v obou případech ohříváme vodu na stejnou teplotu, bude i kondenzační teplota v obou případech stejná. Liší se pouze vypařovací teplota (tlak) podle teploty zdrojového vzduchu. 10

12 p 3=3' pk 2 2' po 1 4 po' 4' 1' h 3) teplotní digramy výměníků 20 C to=9 C vzduch chladivo ~6 K ~5 K = -5 C to'=-16 C vzduch chladivo = *) tk=54 C 10 C chladivo voda 50 C 3-5 K výparník výparník kondenzátor *) první přiblížení Ochlazení vzduchu závisí na výkonu zařízení. To platí i pro teplotní rozdíl, který je u výparníku ještě ovlivněn namrzáním (námraza tvoří tepelný odpor proti vedení tepla a s rostoucí tloušťkou námrazy se tak zvětšuje i teplotní rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou varu chladiva). Pro první přiblížení volíme v obou režimech vypařovací teplotu o 11 K nižší, než je teplota vstupního vzduchu. 4) odečty stavů z diagramu log(p)-h bod p t h v s (MPa) ( C) (kj.kg -1 ) (m 3.kg -1 ) (kj.kg -1.K -1 ) 1 0, ,6 0,0511 1, ,455 58,5 430,3 1, , ,7 4 0, ,7 1 0, ,0 0,1255 1, ,455 62,8 435,5 1, , ,7 4 0, ,7 5) výpočet hlavních parametrů oběhu a) okolní vzduch 20 C p 1,455 dopravní součinitel λ = 1,008 0,012. k d = 1,008 0,012. = 0, 964 p0 0, skutečná výkonnost kompresoru.0,964 0,0281 m. s -1 V& = V& t. λd = =

13 obíhající množství chladiva V& m & = v = 0 1,0281 0,0511 = 0,550 kg.s 1 Q& k = m&. h2 h3 = 0, ,3 277,7 = 83,9 P ie = m&. h2 h1 = 0, ,3 403,6 = Q & 0 = m&. h1 h4 = 0, ,6 277,7 = 69,2 kondenzační výkon ( ) ( ) kw izoentropický příkon kompresoru ( ) ( ) 14,7 kw chladicí výkon ( ) ( ) kw I pro tepelné čerpadlo platí zákon zachování energie Q & P ie Q& 0 + = k 69,2 + 14,7 = 83,9 Q t 83,9 topný faktor (izoentropický) ε, = & t ie = = 5, 71 Pie 14,7 Q& k množství ohřáté teplé vody V& w = = ρ c. t t ( ) ( 50 10) w. w w2 w1 1,81m 3 = 1.h 83, ,18. = 0,502 l.s b) okolní vzduch -5 C p 1,455 dopravní součinitel λ = 1,008 0,012. k d = 1,008 0,012. = 0, 897 p0 0, skutečná výkonnost kompresoru.0,897 0,0262 m. s -1 V& = V& t. λd = = 3600 V& 0, obíhající množství chladiva m & = = = 0,209 kg.s v 1' 0,1255 kondenzační výkon Q& k = m&.( h2 ' h3' ) = 0,209. ( 435,5 277,7) = 33,0 kw izoentropický příkon kompresoru P ie = m&.( h2 ' h1' ) = 0,209. ( 435,5 389,0) = 9,7 kw chladicí výkon Q & 0 = m&.( h1' h4' ) = 0,209. ( 389,0 277,7) = 23,3 kw zákon zachování energie Q & P ie Q& 0 + = k 23,3 + 9,7 = 33,0 Q t 33,0 topný faktor (izoentropický) ε, = & t ie = = 3, 40 Pie 9,7 Q& k 33,0 1 množství ohřáté teplé vody V& w = = = 0,197 l.s ρw. cw. ( tw2 tw1 ) ,18. ( 50 10),71m 3.h 1 = 0 c) výsledky: teplota okolního vzduchu ( C) 20-5 topný výkon (kw) 83,9 33,0 příkon (izoentropický) (kw) 14,7 9,7 chladicí výkon (kw) 69,2 23,2 obíhající množství chladiva (kg.s -1 ) 0,550 0,209 množství ohřáté teplé vody (m 3.h -1 ) 1,81 0,71 topný faktor (izoentropický) (1) 5,71 3,40 1 = = 12

14 Závěr: Parametry tepelného čerpadla jsou, stejně jako u chladicího zařízení, závislé na vnějších podmínkách prostřednictvím vypařovací a kondenzační teploty. Ani u tepelného čerpadla nestačí pouze udat výkon nebo příkon, ale je též nutné uvést podmínky, pro něž tento údaj platí. Z příkladu je patrné, že parametry tepelného čerpadla jsou velmi proměnlivé. Mění-li se během provozu podmínky na zdrojové straně (např. teplota vzduchu, půdy nebo i zdrojové vody) nebo je-li naopak proměnlivá kondenzační strana (např. při vytápění s ekvitermní regulací), nelze provoz tepelného čerpadla simulovat jedním výpočtem s nějakými průměrnými hodnotami, ale je nutné počítat pro každou dvojici podmínek (vypařovací + kondenzační strana) samostatně a sumarizovat pomocí četností během provozu. Poznámka: V daném případě byl topný faktor vztažen opět na idealizovaný izoentropický příkon kompresoru. U skutečného (reálného) tepelného čerpadla bude skutečný příkon vyšší a tedy i reálně dosažený topný faktor nižší. Jak vyplývá z příkladu, s poklesem teploty zdrojového média (v tomto případě venkovního vzduchu) klesá také chladicí výkon tepelného čerpadla. Při konstantním průtoku zdrojového média výparníkem se tak snižuje jeho ochlazení. Oba tyto faktory ovlivňují samozřejmě i vypařovací teplotu. Neplatí tak prvotní předpoklad, že teplotní rozdíl mezi teplotou zdrojového média na vstupu do výparníku a vypařovací teplotou je konstantní. Skutečnou vypařovací teplotu je možné pro každý provozní bod určit až ze zdlouhavé iterace. 13

15 R 134a termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p ρ' ρ" v' v" h' l h" s' s" C MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k -30 0, ,0 4,43 0, ,88 160,77 219,54 380,31 0,8480 1, , ,0 4,84 0, ,73 163,31 218,25 381,56 0,8585 1, , ,0 5,28 0, ,51 165,85 216,94 382,80 0,8689 1, , ,0 5,51 0, ,56 167,13 216,29 383,42 0,8741 1, , ,0 5,75 0, ,00 168,41 215,63 384,04 0,8793 1, , ,9 6,25 0, ,00 170,98 214,30 385,28 0,8896 1, , ,7 6,79 0, ,33 173,56 212,95 386,51 0,8999 1, , ,5 7,36 0, ,86 176,15 211,58 387,73 0,9101 1, , ,3 7,97 0, ,46 178,75 210,20 388,95 0,9203 1, , ,2 8,29 0, ,62 180,06 209,51 389,56 0,9254 1, , ,1 8,62 0, ,00 181,36 208,81 390,17 0,9304 1, , ,7 9,31 0, ,39 183,99 207,39 391,38 0,9405 1, , ,4 10,05 0,753 99,54 186,63 205,95 392,58 0,9505 1, , ,0 10,82 0,757 92,38 189,28 204,50 393,78 0,9605 1, , ,5 11,65 0,761 85,83 191,94 203,03 394,97 0,9705 1, , ,3 12,08 0,763 82,76 193,27 202,29 395,56 0,9754 1, , ,0 12,53 0,765 79,83 194,61 201,54 396,15 0,9804 1, , ,4 13,45 0,768 74,33 197,30 200,03 397,32 0,9902 1, , ,8 14,43 0,772 69,28 200,00 198,49 398,49 1,0000 1, , ,1 15,47 0,776 64,64 202,70 196,95 399,65 1,0098 1, , ,4 16,57 0,780 60,36 205,42 195,38 400,80 1,0195 1, , ,0 17,14 0,782 58,35 206,79 194,58 401,37 1,0243 1, , ,6 17,72 0,785 56,42 208,15 193,78 401,94 1,0292 1, , ,7 18,94 0,789 52,79 210,90 192,17 403,07 1,0388 1, , ,8 20,23 0,793 49,43 213,65 190,54 404,19 1,0484 1, , ,8 21,59 0,798 46,32 216,42 188,88 405,30 1,0580 1, , ,7 23,02 0,802 43,44 219,19 187,20 406,39 1,0675 1, , ,1 23,76 0,804 42,08 220,58 186,35 406,94 1,0723 1, , ,5 24,53 0,807 40,77 221,98 185,50 407,48 1,0770 1, , ,3 26,11 0,811 38,30 224,78 183,77 408,55 1,0865 1, , ,0 27,78 0,816 35,99 227,59 182,02 409,61 1,0960 1, , ,6 29,54 0,821 33,85 230,41 180,25 410,66 1,1054 1, , ,1 31,39 0,826 31,86 233,25 178,44 411,69 1,1148 1, , ,3 32,35 0,829 30,91 234,67 177,53 412,20 1,1195 1, , ,5 33,33 0,832 30,00 236,09 176,61 412,71 1,1242 1, , ,8 35,38 0,837 28,27 238,96 174,75 413,71 1,1336 1, , ,0 37,53 0,842 26,65 241,83 172,86 414,69 1,1429 1, , ,1 39,79 0,848 25,13 244,72 170,94 415,66 1,1523 1, , ,0 42,16 0,854 23,72 247,62 168,99 416,61 1,1616 1, , ,0 43,40 0,857 23,04 249,08 168,00 417,07 1,1663 1, , ,9 44,66 0,860 22,39 250,54 167,00 417,54 1,1710 1, , ,6 47,29 0,866 21,15 253,48 164,97 418,44 1,1804 1,

16 R 134a termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p ρ' ρ" v' v" h' l h" s' s" C MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k 40 1, ,2 50,06 0,872 19,98 256,43 162,90 419,33 1,1897 1, , ,7 52,97 0,879 18,88 259,40 160,79 420,19 1,1991 1, , ,0 56,03 0,886 17,85 262,40 158,63 421,03 1,2085 1, , ,6 57,62 0,889 17,36 263,90 157,54 421,44 1,2132 1, , ,1 59,25 0,893 16,88 265,41 156,43 421,84 1,2179 1, , ,1 62,64 0,900 15,96 268,45 154,17 422,63 1,2273 1, , ,9 66,21 0,908 15,10 271,52 151,86 423,38 1,2367 1, , ,5 69,98 0,915 14,29 274,62 149,49 424,10 1,2462 1, , ,9 73,95 0,923 13,52 277,74 147,05 424,79 1,2557 1, , ,0 76,02 0,928 13,15 279,32 145,81 425,12 1,2605 1, , ,1 78,15 0,932 12,80 280,90 144,54 425,44 1,2653 1, , ,0 82,59 0,941 12,11 284,10 141,96 426,06 1,2749 1, , ,7 87,28 0,950 11,46 287,33 139,30 426,63 1,2845 1, , ,1 92,24 0,960 10,84 290,60 136,55 427,15 1,2942 1, , ,2 97,51 0,970 10,26 293,92 133,71 427,63 1,3040 1, , ,7 100,27 0,975 9,97 295,60 132,25 427,84 1,3089 1, , ,0 103,11 0,980 9,70 297,29 130,76 428,05 1,3138 1, , ,4 109,06 0,992 9,17 300,71 127,70 428,41 1,3237 1, , ,4 115,41 1,004 8,66 304,18 124,52 428,71 1,3337 1, , ,0 122,20 1,016 8,18 307,72 121,21 428,93 1,3438 1, , ,1 129,47 1,030 7,72 311,32 117,76 429,07 1,3539 1, , ,4 133,30 1,037 7,50 313,14 115,97 429,11 1,3590 1, , ,6 137,28 1,044 7,28 314,99 114,14 429,13 1,3642 1, , ,5 145,71 1,060 6,86 318,73 110,35 429,08 1,3745 1, , ,7 154,85 1,077 6,46 322,56 106,37 428,93 1,3850 1, , ,0 164,79 1,095 6,07 326,47 102,17 428,64 1,3955 1, , ,4 175,69 1,116 5,69 330,47 97,72 428,19 1,4062 1, , ,6 181,54 1,127 5,51 332,51 95,40 427,91 1,4116 1, , ,5 187,71 1,138 5,33 334,57 93,01 427,57 1,4170 1, , ,2 201,11 1,164 4,97 338,77 87,97 426,74 1,4280 1, , ,1 216,21 1,193 4,63 343,08 82,56 425,64 1,4391 1,

17 R 134a termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = -20 C p" = 0,1327 MPa t" = -15 C p" = 0,1639 MPa t" = -10 C p" = 0,2006 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k ,33 386,51 1, ,62 389,56 1, ,54 392,58 1, ,87 390,53 1, ,54 393,68 1, ,99 396,79 1, ,37 394,59 1, ,43 397,82 1, ,41 401,02 1, ,83 398,67 1, ,29 401,98 1, ,79 405,27 1, ,27 402,78 1, ,12 406,17 1, ,14 409,54 1, ,67 406,93 1, ,92 410,39 1, ,47 413,83 1, ,05 411,10 1, ,70 414,64 1, ,78 418,16 1, ,41 415,31 1, ,45 418,92 1, ,07 422,51 1, ,74 419,55 1, ,19 423,23 1, ,33 426,89 1, ,06 423,83 1, ,91 427,57 1, ,59 431,30 1, ,36 428,14 1, ,61 431,94 1, ,82 435,74 1, ,64 432,49 1, ,30 436,35 1, ,05 440,21 1, ,91 436,87 1, ,97 440,80 1, ,26 444,72 1, ,17 441,29 1, ,63 445,28 1, ,46 449,26 1, ,41 445,75 1, ,28 449,79 1, ,64 453,84 1, ,65 450,24 1, ,93 454,34 1, ,82 458,44 1, ,87 454,77 1, ,56 458,93 1, ,00 463,09 1, ,09 459,34 1, ,18 463,55 1, ,16 467,77 1, ,29 463,94 2, ,80 468,21 1, ,31 472,48 1, ,49 468,59 2, ,41 472,91 2, ,46 477,23 2,0068 t" = -5 C p" = 0,2433 MPa t" = 0 C p" = 0,2928 MPa t" = 5 C p" = 0,3497 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k -5 82,76 395,56 1, ,28 398,49 1, ,35 401,37 1, ,83 399,87 1, ,05 402,90 1, ,88 405,89 1, ,87 404,19 1, ,79 407,32 1, ,37 410,41 1, ,88 408,52 1, ,49 411,75 1, ,84 414,93 1, ,86 412,88 1, ,18 416,19 1, ,29 419,47 1, ,82 417,26 1, ,84 420,65 1, ,71 424,02 1, ,75 421,66 1, ,48 425,13 1, ,11 428,58 1, ,67 426,08 1, ,10 429,64 1, ,49 433,17 1, ,57 430,54 1, ,70 434,16 1, ,86 437,77 1, ,45 435,02 1, ,30 438,72 1, ,22 442,40 1, ,32 439,53 1, ,87 443,30 1, ,56 447,05 1, ,18 444,07 1, ,44 447,90 1, ,89 451,73 1, ,02 448,64 1, ,99 452,54 1, ,21 456,43 1, ,86 453,24 1, ,54 457,21 1, ,52 461,16 1, ,68 457,87 1, ,07 461,90 1, ,83 465,92 1, ,50 462,54 1, ,60 466,63 1, ,12 470,71 1, ,31 467,24 1, ,12 471,39 1, ,41 475,54 1, ,11 471,98 1, ,63 476,19 1, ,69 480,39 1, ,90 476,75 1, ,13 481,01 1, ,96 485,27 1, ,69 481,55 2, ,63 485,88 2, ,23 490,19 1,

18 R 134a termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = 10 C p" = 0,4146 MPa t" = 15 C p" = 0,4884 MPa t" = 20 C p" = 0,5717 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 10 49,43 404,19 1, ,08 406,94 1, ,99 409,61 1, ,76 408,82 1, ,25 411,69 1, ,03 414,50 1, ,06 413,45 1, ,39 416,44 1, ,04 419,36 1, ,33 418,08 1, ,50 421,17 1, ,02 424,21 1, ,58 422,71 1, ,59 425,90 1, ,98 429,05 1, ,80 427,35 1, ,66 430,64 1, ,92 433,89 1, ,01 432,00 1, ,71 435,38 1, ,84 438,72 1, ,21 436,67 1, ,75 440,13 1, ,74 443,56 1, ,38 441,35 1, ,77 444,90 1, ,64 448,42 1, ,55 446,05 1, ,78 449,68 1, ,52 453,28 1, ,70 450,78 1, ,77 454,49 1, ,38 458,16 1, ,84 455,53 1, ,76 459,31 1, ,24 463,06 1, ,97 460,30 1, ,74 464,15 1, ,09 467,98 1, ,10 465,10 1, ,71 469,02 1, ,93 472,92 1, ,21 469,93 1, ,67 473,91 1, ,77 477,88 1, ,32 474,78 1, ,62 478,83 1, ,60 482,87 1, ,42 479,66 1, ,57 483,78 1, ,42 487,88 1, ,51 484,58 1, ,51 488,76 1, ,23 492,92 1, ,60 489,52 1, ,44 493,76 1, ,04 497,98 1, ,68 494,50 1, ,37 498,79 1, ,84 503,08 1,9935 t" = 25 C p" = 0,6654 MPa t" = 30 C p" = 0,7702 MPa t" = 35 C p" = 0,8870 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 25 30,91 412,20 1, ,65 414,69 1, ,04 417,07 1, ,84 417,23 1, ,48 419,88 1, ,80 422,43 1, ,74 422,22 1, ,29 425,01 1, ,54 427,71 1, ,61 427,19 1, ,07 430,10 1, ,24 432,94 1, ,46 432,14 1, ,83 435,17 1, ,92 438,14 1, ,29 437,08 1, ,57 440,22 1, ,59 443,30 1, ,11 442,02 1, ,30 445,26 1, ,24 448,45 1, ,90 446,95 1, ,01 450,30 1, ,87 453,59 1, ,69 451,90 1, ,70 455,33 1, ,49 458,72 1, ,46 456,85 1, ,39 460,37 1, ,10 463,85 1, ,23 461,81 1, ,06 465,42 1, ,70 468,98 1, ,98 466,78 1, ,73 470,47 1, ,29 474,13 1, ,72 471,78 1, ,38 475,54 1, ,88 479,28 1, ,46 476,79 1, ,03 480,63 1, ,45 484,44 1, ,19 481,82 1, ,67 485,74 1, ,02 489,62 1, ,91 486,88 1, ,31 490,86 1, ,58 494,82 1, ,63 491,95 1, ,94 496,01 1, ,14 500,03 1, ,34 497,06 1, ,56 501,18 1, ,69 505,27 1, ,04 502,19 1, ,18 506,37 1, ,24 510,53 1, ,75 507,34 1, ,80 511,59 1, ,78 515,81 1,

19 R 134a termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = 40 C p" = 1,0166 MPa t" = 45 C p" = 1,1599 MPa t" = 50 C p" = 1,3179 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 40 19,98 419,33 1, ,36 421,44 1, ,10 423,38 1, ,68 424,87 1, ,01 427,18 1, ,71 429,36 1, ,35 430,31 1, ,62 432,81 1, ,28 435,19 1, ,99 435,69 1, ,21 438,35 1, ,83 440,91 1, ,61 441,02 1, ,78 443,83 1, ,35 446,54 1, ,21 446,31 1, ,32 449,25 1, ,85 452,11 1, ,79 451,58 1, ,86 454,64 1, ,34 457,62 1, ,36 456,82 1, ,37 460,00 1, ,81 463,10 1, ,92 462,06 1, ,88 465,34 1, ,27 468,55 1, ,47 467,28 1, ,37 470,66 1, ,71 473,99 1, ,01 472,51 1, ,85 475,98 1, ,15 479,41 1, ,53 477,74 1, ,33 481,30 1, ,58 484,82 1, ,05 482,97 1, ,80 486,62 1, ,00 490,23 1, ,57 488,21 1, ,26 491,95 1, ,42 495,64 1, ,07 493,47 1, ,71 497,29 1, ,83 501,06 1, ,57 498,74 1, ,16 502,63 1, ,23 506,49 1, ,07 504,03 1, ,60 508,00 1, ,63 511,92 1, ,56 509,34 1, ,04 513,37 1, ,02 517,38 1, ,05 514,67 1, ,47 518,77 1, ,41 522,84 1, ,53 520,01 1, ,90 524,19 1, ,79 528,33 1,9922 t" = 55 C p" = 1,4915 MPa t" = 60 C p" = 1,6818 MPa t" = 65 C p" = 1,8898 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 55 13,15 425,12 1, ,46 426,63 1, ,97 427,84 1, ,73 431,37 1, ,01 433,20 1, ,51 434,80 1, ,27 437,43 1, ,52 439,52 1, ,99 441,42 1, ,77 443,34 1, ,99 445,65 1, ,44 447,80 1, ,26 449,15 1, ,44 451,64 1, ,87 454,01 1, ,72 454,87 1, ,87 457,53 1, ,27 460,08 1, ,17 460,52 1, ,29 463,34 1, ,65 466,05 1, ,60 466,13 1, ,68 469,08 1, ,02 471,94 1, ,02 471,70 1, ,07 474,78 1, ,38 477,77 1, ,42 477,25 1, ,44 480,44 1, ,72 483,55 1, ,82 482,77 1, ,81 486,07 1, ,06 489,30 1, ,21 488,28 1, ,17 491,68 1, ,39 495,02 1, ,60 493,78 1, ,52 497,28 1, ,71 500,73 1, ,97 499,28 1, ,86 502,88 1, ,02 506,42 1, ,34 504,79 1, ,20 508,47 1, ,33 512,10 1, ,71 510,30 1, ,53 514,06 1, ,63 517,78 1, ,07 515,81 1, ,85 519,66 1, ,93 523,46 1, ,42 521,34 1, ,17 525,27 1, ,22 529,15 1, ,77 526,88 1, ,49 530,88 1, ,51 534,84 1, ,12 532,44 1, ,81 536,51 1, ,80 540,55 1,

20 R 134a hmotnostní chladivost t 0 q 0 (kj.kg -1 ) pro t k ( C) ( C) ,72 145,64 138, ,96 146,89 139,73 132, ,21 148,13 140,97 133,72 126, ,83 148,75 141,59 134,34 126, ,45 149,37 142,21 134,96 127, ,69 150,61 143,45 136,20 128,85 121, ,92 151,84 144,68 137,43 130,08 122,60 114, ,14 153,06 145,90 138,66 131,30 123,83 116, ,36 154,28 147,12 139,88 132,52 125,05 117,43 109, ,97 154,89 147,73 140,48 133,13 125,66 118,04 110, ,58 155,50 148,34 141,09 133,74 126,27 118,65 110,85 102, ,79 156,71 149,55 142,30 134,95 127,48 119,86 112,06 104, ,99 157,91 150,75 143,50 136,15 128,68 121,06 113,26 105, ,19 159,11 151,95 144,70 137,35 129,88 122,26 114,46 106,45 89, ,38 160,30 153,14 145,89 138,54 131,07 123,45 115,65 107,64 90, ,97 160,89 153,73 146,48 139,13 131,66 124,04 116,24 108,23 91, ,56 161,48 154,32 147,07 139,72 132,25 124,63 116,83 108,82 91, ,73 162,66 155,50 148,25 140,90 133,42 125,80 118,01 110,00 93, ,90 163,82 156,66 149,41 142,06 134,59 126,97 119,17 111,16 94, ,06 164,98 157,82 150,57 143,22 135,75 128,13 120,33 112,32 95, ,21 166,13 158,97 151,72 144,37 136,90 129,28 121,48 113,47 96, ,78 166,70 159,54 152,29 144,94 137,47 129,85 122,05 114,04 97, ,35 167,27 160,11 152,86 145,51 138,04 130,42 122,62 114,61 97, ,48 168,40 161,24 153,99 146,64 139,16 131,55 123,75 115,74 98, ,60 169,52 162,36 155,11 147,76 140,28 132,66 124,87 116,86 100, ,63 163,47 156,22 148,87 141,39 133,77 125,98 117,97 101, ,72 164,56 157,32 149,96 142,49 134,87 127,08 119,06 102, ,27 165,11 157,86 150,51 143,03 135,42 127,62 119,61 102, ,81 165,65 158,40 151,05 143,58 135,96 128,16 120,15 103, ,72 159,47 152,12 144,65 137,03 129,23 121,22 104, ,78 160,53 153,18 145,71 138,09 130,29 122,28 105, ,58 154,23 146,76 139,14 131,34 123,33 106, ,61 155,26 147,79 140,17 132,37 124,36 107, ,12 155,77 148,30 140,68 132,88 124,87 108, ,63 156,28 148,80 141,19 133,39 125,38 108, ,28 149,81 142,19 134,39 126,38 109, ,26 150,79 143,17 135,37 127,36 110,51 19

21 R 134a objemová chladivost t 0 q v (kj.m -3 ) pro t k ( C) ( C) ,1 644,8 613, ,8 710,5 675,9 640, ,0 781,6 743,9 705,6 666, ,3 819,3 779,9 739,9 699, ,1 858,4 817,3 775,6 733, ,6 941,3 896,6 851,3 805,3 758, ,6 1030,6 982,0 932,8 882,9 832,2 780, ,7 1126,6 1073,9 1020,5 966,4 911,4 855, ,2 1229,8 1172,7 1114,9 1056,3 996,8 936,0 873, ,9 1284,2 1224,8 1164,7 1103,8 1041,8 978,6 914, ,5 1340,5 1278,8 1216,3 1152,9 1088,5 1022,8 955,6 886, ,2 1459,2 1392,6 1325,1 1256,6 1187,0 1116,1 1043,5 968, ,5 1586,4 1514,4 1441,6 1367,8 1292,7 1216,1 1137,8 1057, ,0 1722,3 1644,8 1566,4 1486,8 1405,9 1323,4 1239,0 1152,3 969, ,1 1867,7 1784,2 1699,8 1614,1 1527,1 1438,3 1347,5 1254,1 1057, ,5 1944,0 1857,5 1769,9 1681,1 1590,8 1498,7 1404,5 1307,7 1104, ,5 2022,8 1933,1 1842,3 1750,2 1656,6 1561,2 1463,5 1363,2 1152, ,5 2188,3 2092,0 1994,5 1895,5 1795,0 1692,5 1587,6 1479,9 1253, ,8 2364,6 2261,3 2156,7 2050,6 1942,7 1832,7 1720,2 1604,6 1361, ,9 2552,4 2441,6 2329,5 2215,8 2100,1 1982,3 1861,7 1737,7 1477, ,4 2752,2 2633,6 2513,5 2391,7 2267,9 2141,7 2012,5 1879,8 1600, ,0 2856,7 2734,0 2609,8 2483,8 2355,8 2225,2 2091,6 1954,3 1665, ,0 2964,5 2837,6 2709,2 2578,9 2446,4 2311,4 2173,2 2031,2 1732, ,2 3190,1 3054,5 2917,2 2777,9 2636,3 2492,0 2344,3 2192,6 1873, ,8 3429,6 3284,7 3138,1 2989,3 2838,1 2684,0 2526,3 2364,2 2023, ,6 3529,0 3372,5 3213,8 3052,5 2888,0 2719,7 2546,8 2182, ,9 3788,1 3621,2 3452,0 3280,0 3104,6 2925,2 2740,8 2352, ,5 3923,4 3751,1 3576,5 3398,9 3217,8 3032,6 2842,2 2441, ,2 4062,7 3884,9 3704,6 3521,3 3334,4 3143,2 2946,8 2533, ,5 4164,2 3972,2 3777,1 3578,1 3374,6 3165,4 2725, ,3 4459,9 4255,7 4048,0 3836,4 3619,8 3397,3 2929, ,9 4555,7 4335,0 4109,9 3879,6 3643,0 3145, ,0 4873,2 4638,7 4399,5 4154,8 3903,4 3374, ,6 5038,8 4797,0 4550,6 4298,4 4039,3 3494, ,0 5209,0 4959,9 4705,9 4446,1 4179,1 3617, ,9 5299,6 5030,0 4754,2 4470,9 3874, ,0 5658,6 5372,7 5080,1 4779,5 4147,0 20

22 R 134a (izoentropický) chladicí faktor t 0 ε ie (1) pro t k ( C) ( C) ,88 3,41 3, ,11 3,60 3,18 2, ,36 3,81 3,35 2,96 2, ,50 3,92 3,44 3,04 2, ,64 4,04 3,54 3,12 2, ,94 4,28 3,74 3,29 2,91 2, ,28 4,55 3,96 3,47 3,06 2,70 2, ,65 4,85 4,20 3,67 3,23 2,85 2, ,06 5,17 4,46 3,88 3,40 3,00 2,64 2, ,29 5,34 4,60 4,00 3,50 3,07 2,71 2, ,53 5,53 4,74 4,12 3,60 3,16 2,78 2,45 2, ,05 5,92 5,06 4,37 3,80 3,33 2,92 2,57 2, ,64 6,36 5,40 4,64 4,03 3,51 3,08 2,70 2, ,31 6,86 5,78 4,94 4,27 3,71 3,25 2,84 2,49 1,89-6 9,09 7,42 6,20 5,27 4,53 3,93 3,43 3,00 2,62 1,98-5 9,53 7,73 6,43 5,45 4,67 4,05 3,52 3,08 2,69 2, ,01 8,06 6,67 5,63 4,82 4,17 3,62 3,16 2,76 2, ,08 8,79 7,21 6,04 5,14 4,42 3,83 3,33 2,90 2, ,38 9,65 7,81 6,49 5,49 4,70 4,06 3,52 3,06 2, ,96 10,65 8,50 7,00 5,88 5,00 4,30 3,72 3,23 2, ,94 11,84 9,30 7,57 6,31 5,34 4,57 3,94 3,41 2, ,13 12,53 9,75 7,89 6,54 5,52 4,71 4,06 3,50 2, ,49 13,29 10,24 8,22 6,79 5,71 4,86 4,18 3,60 2, ,90 15,08 11,34 8,97 7,33 6,12 5,18 4,43 3,81 2, ,66 17,34 12,67 9,84 7,95 6,58 5,54 4,71 4,04 2, ,31 14,29 10,87 8,65 7,09 5,93 5,02 4,29 3, ,36 16,32 12,09 9,47 7,68 6,37 5,36 4,56 3, ,99 17,54 12,79 9,92 8,00 6,60 5,54 4,70 3, ,20 18,93 13,57 10,42 8,34 6,86 5,73 4,85 3, ,41 15,39 11,55 9,10 7,41 6,15 5,17 3, ,29 17,72 12,90 9,99 8,03 6,61 5,53 3, ,75 14,55 11,03 8,75 7,13 5,92 4, ,88 16,62 12,27 9,57 7,72 6,36 4, ,57 17,87 12,99 10,03 8,04 6,60 4, ,86 19,29 13,78 10,54 8,39 6,85 4, ,84 15,64 11,68 9,16 7,40 5, ,82 18,00 13,05 10,06 8,03 5,43 21

23 22

24 23

25 R 407C termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p' p" ρ' ρ" v' v" h' h" s' s" C MPa MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k -40 0,121 0, ,5 3,97 0, ,60 145,82 387,20 0,7872 1, ,133 0, ,2 4,37 0, ,99 148,41 388,37 0,7984 1, ,145 0, ,0 4,79 0, ,78 151,01 389,52 0,8094 1, ,152 0, ,8 5,01 0, ,49 152,32 390,10 0,8150 1, ,158 0, ,7 5,24 0, ,69 153,63 390,67 0,8205 1, ,173 0, ,4 5,73 0, ,47 156,25 391,81 0,8314 1, ,188 0, ,0 6,25 0, ,88 158,89 392,94 0,8424 1, ,204 0, ,5 6,81 0, ,74 161,55 394,07 0,8532 1, ,222 0, ,1 7,41 0, ,89 164,21 395,18 0,8640 1, ,231 0, ,8 7,73 0, ,40 165,55 395,74 0,8694 1, ,240 0, ,5 8,05 0, ,18 166,89 396,29 0,8748 1, ,260 0, ,9 8,74 0, ,47 169,59 397,38 0,8855 1, ,281 0, ,3 9,46 0, ,67 172,29 398,47 0,8961 1, ,303 0, ,6 10,24 0,769 97,68 175,01 399,54 0,9067 1, ,326 0, ,9 11,06 0,773 90,40 177,75 400,61 0,9172 1, ,339 0, ,5 11,49 0,775 87,01 179,12 401,14 0,9225 1, ,351 0, ,1 11,94 0,778 83,77 180,50 401,66 0,9277 1, ,377 0, ,2 12,87 0,782 77,72 183,26 402,70 0,9382 1, ,405 0, ,3 13,85 0,786 72,18 186,03 403,73 0,9486 1, ,434 0, ,3 14,90 0,790 67,12 188,82 404,75 0,9589 1, ,465 0, ,2 16,01 0,795 62,47 191,62 405,75 0,9692 1, ,481 0, ,7 16,59 0,797 60,29 193,02 406,25 0,9744 1, ,498 0, ,1 17,18 0,799 58,20 194,43 406,75 0,9795 1, ,532 0, ,9 18,42 0,804 54,28 197,26 407,72 0,9898 1, ,568 0, ,6 19,74 0,809 50,67 200,00 408,69 1,0000 1, ,606 0, ,3 21,12 0,813 47,34 202,94 409,63 1,0102 1, ,645 0, ,8 22,59 0,818 44,27 205,80 410,57 1,0203 1, ,666 0, ,1 23,35 0,821 42,82 207,24 411,03 1,0254 1, ,687 0, ,3 24,14 0,824 41,43 208,67 411,48 1,0305 1, ,730 0, ,7 25,77 0,829 38,80 211,56 412,38 1,0406 1, ,776 0, ,9 27,49 0,834 36,37 214,46 413,26 1,0507 1, ,823 0, ,1 29,31 0,840 34,11 217,37 414,13 1,0607 1, ,873 0, ,2 31,23 0,845 32,02 220,29 414,97 1,0708 1, ,899 0, ,2 32,23 0,848 31,03 221,76 415,39 1,0758 1, ,925 0, ,2 33,25 0,851 30,07 223,23 415,80 1,0808 1, ,979 0, ,0 35,39 0,857 28,26 226,18 416,60 1,0909 1, ,036 0, ,8 37,63 0,863 26,57 229,15 417,38 1,1009 1, ,095 0, ,4 40,00 0,869 25,00 232,13 418,14 1,1109 1, ,156 0, ,8 42,50 0,876 23,53 235,13 418,88 1,1210 1, ,188 1, ,5 43,80 0,879 22,83 236,64 419,23 1,1260 1, ,220 1, ,2 45,14 0,882 22,16 238,15 419,59 1,1310 1, ,287 1, ,4 47,91 0,889 20,87 241,19 420,27 1,1410 1,

26 R 407C termodynamické vlastnosti sytá kapalina a sytá pára t p' p" ρ' ρ" v' v" h' h" s' s" C MPa MPa kg.m -3 kg.m -3 dm 3.kg -1 dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k kj/kg.k 30 1,356 1, ,4 50,84 0,897 19,67 244,26 420,92 1,1511 1, ,428 1, ,2 53,93 0,904 18,54 247,34 421,55 1,1611 1, ,503 1, ,9 57,19 0,912 17,48 250,46 422,14 1,1712 1, ,541 1, ,2 58,89 0,916 16,98 252,02 422,42 1,1763 1, ,580 1, ,4 60,64 0,920 16,49 253,60 422,70 1,1813 1, ,661 1, ,7 64,28 0,928 15,56 256,77 423,22 1,1915 1, ,745 1, ,7 68,12 0,937 14,68 259,98 423,71 1,2016 1, ,831 1, ,6 72,19 0,946 13,85 263,22 424,15 1,2118 1, ,921 1, ,1 76,49 0,955 13,07 266,50 424,55 1,2221 1, ,967 1, ,8 78,74 0,960 12,70 268,16 424,73 1,2272 1, ,014 1, ,4 81,06 0,965 12,34 269,83 424,90 1,2323 1, ,111 1, ,5 85,90 0,975 11,64 273,21 425,20 1,2427 1, ,210 1, ,1 91,04 0,986 10,98 276,64 425,45 1,2530 1, ,314 2, ,5 96,52 0,998 10,36 280,13 425,63 1,2635 1, ,421 2, ,4 102,35 1,010 9,77 283,68 425,75 1,2740 1, ,475 2, ,3 105,41 1,016 9,49 285,48 425,78 1,2792 1, ,531 2, ,0 108,58 1,023 9,21 287,30 425,80 1,2845 1, ,645 2, ,0 115,25 1,036 8,68 290,99 425,76 1,2951 1, ,763 2, ,5 122,41 1,051 8,17 294,76 425,64 1,3058 1, ,885 2, ,5 130,11 1,067 7,69 298,61 425,41 1,3166 1, ,010 2, ,7 138,44 1,084 7,22 302,56 425,08 1,3275 1, ,075 2, ,0 142,86 1,093 7,00 304,57 424,86 1,3330 1, ,140 2, ,2 147,48 1,102 6,78 306,61 424,61 1,3384 1, ,274 3, ,7 157,34 1,123 6,36 310,76 424,00 1,3495 1, ,412 3, ,2 168,17 1,145 5,95 315,03 423,21 1,3606 1, ,555 3, ,3 180,17 1,171 5,55 319,43 422,21 1,3719 1, ,701 3, ,8 193,59 1,199 5,17 323,95 420,96 1,3833 1, ,776 3, ,8 200,95 1,215 4,98 326,27 420,22 1,3890 1, ,852 3, ,3 208,82 1,233 4,79 328,62 419,38 1,3948 1, ,008 3, ,9 226,45 1,272 4,42 333,44 417,39 1,4064 1, ,168 3, ,5 247,43 1,322 4,04 338,42 414,81 1,4181 1,

27 R 407C termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = -25 C p" = 0,1740 MPa t" = -20 C p" = 0,2152 MPa t" = -15 C p" = 0,2637 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k ,40 395,74 1, ,67 398,47 1, ,01 401,14 1, ,67 399,80 1, ,38 402,63 1, ,28 405,41 1, ,89 403,87 1, ,05 406,80 1, ,51 409,68 1, ,08 407,95 1, ,68 410,98 1, ,71 413,95 1, ,23 412,06 1, ,28 415,17 1, ,87 418,24 1, ,35 416,18 1, ,85 419,37 1, ,01 422,53 1, ,44 420,33 1, ,39 423,60 1, ,12 426,84 1, ,51 424,49 1, ,91 427,84 1, ,21 431,16 1, ,56 428,69 1, ,40 432,11 1, ,28 435,51 1, ,58 432,91 1, ,88 436,40 1, ,33 439,87 1, ,59 437,16 1, ,34 440,72 1, ,37 444,26 1, ,57 441,43 1, ,79 445,06 1, ,39 448,67 1, ,55 445,74 1, ,22 449,44 1, ,40 453,11 1, ,51 450,08 2, ,64 453,84 1, ,40 457,58 1, ,46 454,45 2, ,04 458,27 2, ,38 462,07 2, ,39 458,85 2, ,44 462,73 2, ,36 466,60 2, ,32 463,28 2, ,82 467,22 2, ,33 471,15 2, ,23 467,75 2, ,20 471,75 2, ,29 475,73 2, ,14 472,25 2, ,57 476,31 2, ,24 480,35 2, ,04 476,79 2, ,93 480,90 2, ,18 484,99 2,0701 t" = -10 C p" = 0,3203 MPa t" = -5 C p" = 0,3858 MPa t" = 0 C p" = 0,4611 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k ,18 403,73 1, ,29 406,25 1, ,67 408,69 1, ,11 408,12 1, ,94 410,76 1, ,10 413,33 1, ,99 412,50 1, ,55 415,26 1, ,48 417,94 1, ,85 416,88 1, ,13 419,74 1, ,84 422,54 1, ,67 421,25 1, ,68 424,22 1, ,18 427,13 1, ,47 425,64 1, ,21 428,70 1, ,48 431,71 1, ,24 430,04 1, ,71 433,19 1, ,77 436,29 1, ,99 434,44 1, ,19 437,69 1, ,04 440,88 1, ,73 438,87 1, ,66 442,19 1, ,29 445,47 1, ,44 443,31 1, ,11 446,71 1, ,53 450,08 1, ,15 447,77 1, ,55 451,25 1, ,75 454,70 1, ,84 452,26 1, ,97 455,81 1, ,96 459,33 1, ,51 456,77 1, ,38 460,39 1, ,16 463,99 1, ,18 461,30 1, ,79 464,99 1, ,35 468,66 1, ,83 465,86 1, ,18 469,62 1, ,54 473,36 1, ,48 470,44 2, ,56 474,27 2, ,71 478,07 1, ,11 475,06 2, ,94 478,95 2, ,87 482,82 2, ,74 479,70 2, ,31 483,65 2, ,03 487,58 2, ,37 484,38 2, ,67 488,39 2, ,18 492,38 2, ,98 489,08 2, ,02 493,15 2, ,33 497,20 2,

28 R 407C termodynamické vlastnosti přehřátá pára t" = 5 C p" = 0,5471 MPa t" = 10 C p" = 0,6449 MPa t" = 15 C p" = 0,7555 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 5 42,82 411,03 1, ,37 413,26 1, ,03 415,39 1, ,07 415,81 1, ,47 418,20 1, ,00 420,49 1, ,28 420,56 1, ,53 423,08 1, ,94 425,52 1, ,46 425,27 1, ,56 427,93 1, ,86 430,50 1, ,61 429,98 1, ,57 432,75 1, ,75 435,45 1, ,74 434,66 1, ,56 437,55 1, ,62 440,37 1, ,85 439,35 1, ,53 442,34 1, ,46 445,27 1, ,95 444,03 1, ,48 447,12 1, ,30 450,15 1, ,03 448,71 1, ,41 451,90 1, ,12 455,03 1, ,09 453,40 1, ,34 456,68 1, ,92 459,90 1, ,14 458,10 1, ,24 461,46 1, ,71 464,78 1, ,18 462,82 1, ,14 466,26 1, ,50 469,66 1, ,21 467,55 1, ,03 471,07 1, ,27 474,55 1, ,23 472,29 1, ,91 475,89 1, ,03 479,45 1, ,24 477,06 1, ,78 480,73 1, ,79 484,36 1, ,24 481,85 1, ,65 485,59 1, ,54 489,29 1, ,24 486,66 2, ,50 490,47 2, ,29 494,24 1, ,23 491,49 2, ,36 495,37 2, ,02 499,21 2, ,21 496,35 2, ,20 500,29 2, ,76 504,20 2, ,19 501,23 2, ,04 505,23 2, ,48 509,21 2,0380 t" = 20 C p" = 0,8798 MPa t" = 25 C p" = 1,0192 MPa t" = 30 C p" = 1,1747 MPa t v h s t v h s t v h s C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k C dm 3.kg -1 kj.kg -1 kj/kg.k 20 26,57 417,38 1, ,83 419,23 1, ,67 420,92 1, ,45 422,66 1, ,62 424,71 1, ,39 426,61 1, ,29 427,86 1, ,38 430,08 1, ,08 432,18 1, ,10 432,99 1, ,11 435,37 1, ,74 437,63 1, ,89 438,07 1, ,82 440,59 1, ,38 443,01 1, ,66 443,11 1, ,51 445,77 1, ,00 448,33 1, ,41 448,12 1, ,18 450,90 1, ,60 453,59 1, ,15 453,12 1, ,83 456,01 1, ,18 458,82 1, ,87 458,09 1, ,47 461,10 1, ,76 464,02 1, ,58 463,07 1, ,10 466,17 1, ,32 469,20 1, ,27 468,03 1, ,71 471,23 1, ,86 474,37 1, ,96 473,00 1, ,32 476,29 1, ,40 479,52 1, ,64 477,98 1, ,92 481,36 1, ,93 484,68 1, ,31 482,96 1, ,51 486,42 1, ,46 489,83 1, ,97 487,95 1, ,09 491,49 1, ,98 494,98 1, ,63 492,96 1, ,67 496,58 1, ,49 500,15 1, ,27 497,98 1, ,24 501,67 1, ,99 505,32 1, ,92 503,02 2, ,80 506,78 2, ,49 510,50 2, ,56 508,07 2, ,36 511,91 2, ,98 515,70 2, ,19 513,15 2, ,92 517,05 2, ,48 520,91 2,

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH

TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Konference Alternativní zdroje energie 0. až. července 0 Kroměříž TEPELNÉ ČERPADLO S ODVODEM TEPLA NA TŘECH ÚROVNÍCH Michal Broum, Jan Sedlář, Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška Regulus spol. s.r.o. Univerzitní

Více

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla

Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Autor: Ing. Vladimír Macháček Jednookruhová nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda a jejich porovnání s novým kaskádovým řešením vysokoteplotního

Více

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj Představení

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna

Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Termodynamika ideálních plynů

Termodynamika ideálních plynů Za správnost neručím, cokoli s jinou než černou barvou je asi špatně Informace jsou primárně z přednášek Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustavy - neprochází přes ni

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz

SERO.CZ. TEPELNÁ ČERPADLA - katalog produktů GROUND ENERGY - TEPELNÁ ČERPADLA SE ZDROJEM ZEMĚ W A. www.becc.cz SERO.CZ TEPELNÁ ČERPDL - katalog produktů GROUND - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM ZEMĚ W TER - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VOD IR - TEPELNÁ ČERPDL SE ZDROJEM VZDUCH LCD regulace s dotykovou klávesnici. Elektrický

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tepelné čerpadlo U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 9 Velké

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda tepelná čerpadla vzduch voda 2012 SRDCE VAŠEHO DOMOVA H E A T P U M P S Tepelná čerpadla vzduch-voda V dnešní době se lidé zaměřují na náklady spojené s vytápěním svých domů a zároveň chtějí šetřit životní

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

1/143. Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1/143 Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 2/143 Tepelná čerpadla Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v

Více

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Geotermální energie Energie z hlubin Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Zemské teplo jako zdroj vytápění lze využít v místech geotermální anomálie, kde prostupuje k povrchu s mnohem

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 12 Tepelná čerpadla zažívají

Více

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a

C O P 4, 8 8. E S T I A S É R I E 4 - v O d a C O P 4, 8 8 E S T I A S É R I E 4 - v O d a e S T I a - v O d a Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná čerpadla jejich nedílnou součást. Díky vynikající účinnosti a spolehlivému

Více

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a uměleká Opava příspěvková organizae Praskova 399/8 Opava 7460 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkureneshopnost oblast podpory.5 Registrační

Více

Teplo pro život SUPRAECO A. Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody. Projekční podklady. Pro odborníka

Teplo pro život SUPRAECO A. Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody. Projekční podklady. Pro odborníka Projekční podklady Tepelná čerpadla (vzduch-voda) pro vytápění a ohřev vody SUPRAECO A Pro odborníka SAO SAI 70 85... / 130 110 / 130-1 Tepelný SAO 70... výkon 130 8,5 ; 11,5 a 13,5 kw Tepelný výkon 7-13

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18

TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 TEPELNÁ ČERPADLA REGULUS PROJEKČNÍ PODKLADY PRO MODELY TC08, TC13, TC16, TC18 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. TYPY TEPELNÝCH ČERPADEL 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 3 4. PRINCIP A FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA 4 5. POPIS

Více

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Mgr. Roman Mendrygal Ing. Rostislav Hegar I Ing. Václav Čížek PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování autorům informačního

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Způsob značení kompresorů ZB D 45 K C E - TFD - 551 1 2 3 4 5 6 7 8

Způsob značení kompresorů ZB D 45 K C E - TFD - 551 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod 4 Typové řady Středoteplotní kompresory 8 ZB ZS Středoteplotní kompresory s plynulou regulací výkonu 9 ZBD Nízkoteplotní kompresory 10 ZF Oblasti provozního použití 12 Technické údaje R404A 14 R134a

Více

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr Úvod Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat. Fyzikálním veličinám přiřazujeme určitou hodnotu (velikost). Hodnota dané veličiny je udávána prostřednictvím

Více

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA

STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA STANOVENÍ TOPNÉHO FAKTORU TEPELNÉHO ČERPADLA 1. Teorie: Tepelné čerpadlo využívá energii okolního prostředí a přeměňuje ji na teplo. Používá se na vytápění budov a ohřev vody. Na stejném principu jako

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla geotherm VWS země/voda geotherm VWL vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm = nezávislost na ceně zemního plynu Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu, země nebo vody, šetří nejen

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Konfigurace polí se sondami

Konfigurace polí se sondami Konfigurace polí se sondami Určení objemového průtoku: Vycházíme s následujícího vzorku: Q = m x c x t Takým způsobem vypočítáme oběhové množství v zemině. Q = Množství tepla kwh m = Hmota (oběhové množství)

Více