REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12"

Transkript

1 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2

2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování a doprava 4. Montáž 5. Uvádìní do provozu 6. Obsluha, údržba a opravy 7. Zmìna funkce ventilu a rozsahu ovladácího vzduchu 8. Možné závady a zpùsoby jejich odstraòování 9. Bezpeènostní podmínky provozování 0. Zužitkování (likvidace) výrobku. Seznam náhradních dílù 2. Dotahovací momenty šroubù tìlesa a sedla ucpávky 3. Obrázky 2 Regulaèní ventily typu BR 2

3 . POPIS FUNKCE Regulace množství protékajícího pracovního media ventilem je zajiš ována lineárním pøesouváním kuželky ventilu pevnì spojené s táhlem pohonu nebo ruèním ovladáním. Vstupním signálem je: a) u pohonù pneumatických: stlaèený vzduch o jmenovitém tlaku kpa; kpa.v pøípadì použití pozicionéru také stlaèený vzduch o jiném rozsahu. b ) u pohonù elektrických: s 3-stupòovou regulací - elektrický signál o napìtí 220 V AC; 24 V AC; 380 V AC. s plynulou regulací - napì ový signál 0-0 V; 2-0 V nebo proudový signál 0-5 ma; 0-20 ma; 4-20 ma zpùsobujíci lineární posun táhla pohonu.posun je úmìrný hodnotì vstupního signálu. Elektropohony mohou být vybaveny koncovými spínaèi, které omezují pohyb táhla a také vysílaèem polohy. 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ Regulaèní ventily musí být provozovány v podmínkách, které byly uvedeny v zadání pro výpoèet velikosti, volbu typu konstrukce a materiálu pro ventil. Pro zajištìní bezporuchového chodu po celou dobu provozování je nutné chránit regulaèní ventil s pøíslušenstvím a vybavením pøed nárazy a poškozením. Je nutná pravidelná údržba a periodické prohlídky. Další podmínky provozování: a) s pneumatickými pohony teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %, dovolené kolisání tlaku vzduchu napajecího ovládaè ± 0%, napájecí a ovládací vzduch musí být zbaven mechanických neèistot, oleje a látek, které zpùsobují korozi oceli, slitin mìdi a hliníku.vzduch musí být vysušen tak, aby rosný bod mìl nižší teplotu minimálnì o 0 o C než je minimálmí pracovní teplota ovládaèe a pohonu. b ) s elektrickými pohony podle technických podmínek urèených výrobcem c) s ruèními pohony typu 20 teplota okolí od - 40 do + 80 o C, relativní vlhkost atmosféry do 98 %. 3. SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA Regulaèní ventily musí být skladovány v uzavøených, suchých a prodyšných skladovacích prostorech s relativní vlhkosti nepøesahující 80 %. V ovzduší skladovacích prostorù nesmí být pára ani agresivní plyny. Ventily je možno pøepravovat v libovolných uzavøených dopravních prostøedcích v obalech nebo bez obalù. Musí být dobøe zajištìny pøed házením, pøevracením nebo nadmìrnými otøesy. Pro pøenášení ventilù pøi balení, nakladání a vykladání musí být použito pružných objímek (np. pryžové klinové pásy), kterými se otoèí hrdla tìlesa ventilu a také skøíò pohonu (pøes šroub s okem - u pneumatických pohonù). Regulaèní ventily typu BR 2 3

4 4. MONTÁŽ Pøed namontováním ventilu do potrubí je nutné toto dùkladnì vyèistit od neèistot, odštìpkù kovu, rzi, okují po svaøování a valcování, tuku, maziv a jiných cizích tìles. Ventil je tøeba namontovat tak, aby smìr prùtoku pracovního média v potrubí byl shodný s šipkou na tìlese ventilu. Pracovní tlak média protékajícího ventilem musí souhlasit s hodnotou jmenovitého tlaku vyznaèeného na výrobním štítku ventilu. V pøípadì, že jmenovitý prùmìr ventilu je menší než prùmìr potrubí je nutné použít pøechodové kusy o délce, která odpovídá normì. V takových pøípadech se nedoporuèuje používání redukèních spojek np. závitových s vnìjším a vnitøním závitem nebo jiných.pro zvláštì dùležité pøípady technologického uspoøadání se doporuèuje použití obtoku - by-passu, který se skládá ze tøí dodateèných ventilù dovolujících vyøazení regulaèního ventilu z èinnosti (pro opravu, zabrušování sedel, výmìnu dílù) bez pøerušení provozu. Po namontování ventilu do potrubí je nutné: a) u ventilù s pneumatickými pohony napojit na pohon (z regulátoru nebo ovládací stanice) trubky pøivadìjící vzduchový ovládací signál. Pøívod vzduchového signálu je tøeba vyrobit z mìdìné nebo umìlohmotné trubky. Pro délku pøívodu vzduchového signálu do 7,5m použít trubku f 6xmm. V pøípadì vìtších délek se doporuèuje použít trubku f 8xmm (d x t). Pøívod ovládacího vzduchového signálu u pohonù pøímých typu P se zapojuje do horní èásti skøínì membrány a u pohonù opaèných typu R do spodní èásti skøínì membrány. K pøipojení se používá pøímých spojek nebo obloukù se závitem NPT /4". Pøi montáži ventilu vybaveného vzduchovým nebo elektrovzduchovým pozicionérem je nutné pøívody vzduchového nebo elektrického signálu z regulátoru nebo z øídící stanice zapojit do nástavce oznaèeného nápisem SIGNÁL ( SYGNA "). Navíc je tøeba pøívést napájecí pøívod stlaèeného vzduchu o tlaku 40, 250, 400 nebo 600 kpa (podle potøeby), a pøes redukèní filtr zapojit do nástavce pozicionéru oznaèeného nápisem NAPÁJENÍ ( ZASILANIE ). Je nutné dodržet výše popsana doporuèení týkající se délky a prùmìrù pøívodù. b ) u ventilù s elektrickými pohony napájecí a ovládací pøívody pøipojit pájením k odpovídajícím zásuvkám elektrického pohonu. Podrobná pøíprava montáže pro uvedení do provozu ventilù s elektrickým pohonem a také zpùsob obsluhy je popsán ve zvláštní Technicko - provozní dokumentaci elektrického pohonu pøipojené k dodávce ventilu. UPOZORÒÌNÍ! U ventilù s pneumatickými pohony musí být všechny spoje a pøívody signálu ovládacího a napájecího vzduchu bezpodmineènì tìsné. Z tohoto dùvodu je nutné po pøivedení vzduchu pod tlakem dosahujícím horní hranice hodnoty ovládacího tlaku, provedení kontroly pomocí kontrolního manometru po pøerušení pøívodu vzduchu pomocí uzavíracího ventilu. VENTILY S PNEUMATICKÝMI POHONY SE DOPORUÈUJE MONTOVAT POHONEM NAHORU S DOVOLENOU ODCHYLKOU 30 OD SVISLÉ OSY. MONTÁŽ VENTILU S ELEKTRICKÝM POHONEM PODLE DOPORUÈENÍ VÝROBCE Jiné montážní uspoøadání konzultujte prosím s výrobcem. 4 Regulaèní ventily typu BR 2

5 5.UVEDENÍ DO PROVOZU Pøed koneèným uvedením do provozu celého zaøízení je nutné zkontrolovat správnou funkci zabudovaného ventilu.je tøeba proto uvést do provozu pneumatický, elektrický nebo ruèní pohon a zkontrolovat, zda posuv táhla ventilu (5) je plynulý, bez zadrhávání, v celém rozsahu zdvihu.pøi uvádìní zaøízení do provozu je dovoleno lehké dotlaèení tìsnìní ucpávky (0) dotažením matic (20) až po dosažení potøebné tìsnosti tømenu kuželky. Provádìní jakýchkoliv zmìn nastavení a regulace pružin pohonu nebo spojení táhla pohonu s tømenem kuželky není dovoleno. 6. OBSLUHA, ÚDRŽBA A OPRAVY Po uvedení regulaèního ventilu do provozu je nutné dodržet pøimìøenou tìsnost tømenu ventilu v ucpávce. Z tohoto dùvodu je tøeba obèas dotáhnout matice(20) dotlaèující tìsnìní. V pøípadì, že se pøitlaèné pouzdro dotýká horní hrany ucpávky je nutné vyjmout pouzdro a opìrný kroužek (3) a pøidat nejménì jedno tìsnìní. Po opìtovném smontování je nutné seøídit pøitlaèení. Rozsah údržby a oprav regulaèního ventilu obsahuje dle potøeby následující èinnosti: èištìní ventilu, ohodnocení stupnì opotøebení jednotlivých èástí, zabrušování sedla a kuželky, výmìna sedla a kuželky výmìna tìsnìní ucpávky ventilu, výmìna membrány pneumatického pohonu, výmìna tìsnìní ucpávky pneumatického pohonu, 6. Demontáž ventilu Pøi provádìní periodické kontroly, èištìní nebo opravy ventilu je nutné po každé: a) Odpojit pøívod vstupního signálu k pohonu, eventuálnì vymontovat ventil ze soustavy. V pøípadì použití pneumatického pohonu s ovládaèem je tøeba odpojit pøívod vzduchového ovládacího signálu a také pøívod vzduchu. b) Rozpojit tømen kuželky s táhlem pohonu odšroubováním nízké matice (2) vyšroubováním tømenu ventilu ze spojky (6a nebo 6b) otáèením spojení tømen - kuželka. c) odšroubovat matici (6) upevòující pohon,odpojit pohon od ventilu d) odšroubovat matice (8), zdemontovat ucpávku s tømenem a kuželkou e) vyèistit dosedací plochy sedla i kuželky a také vnitøek tìlesa f ) zkontrolovat stav dosedacích ploch sedla (3) a kuželky (4), vodících ploch tømenu a kuželky a také tìsnìní tìlesa (8). 6.2 Zabrušování sedla a kuželky V pøípadì zjištìní vìtší netìsnosti ventilu je tøeba bezpodmíneènì opìtovnì zabrousit dosedací plochy sedla a kuželky. Po zdemontování ventilu postupujeme takto: a) Povolit šroubení ucpávky pøitlaèující tìsnìní. b) Nanést tenkou rovnomìrnou vrstvu zabrušovací pasty na dosedací plochu kuželky. Nasadit zpìt ucpávku s kuželkou a tømenem na tìleso ventilu. Dotáhnout ji lehce dvìma maticemi na protilehlých stranách. c) Zabrušovat dosedací plochy sedla a kuželky tím zpùsobem, že ruènì nìkolikanásobnì otáèíme tømenem na obì strany o 45, lehce pøi tom tlaèíme na sedlo. Regulaèní ventily typu BR 2 5

6 d) Pozvednout kuželku, otoèit asi o 30, opatrnì spustit zpìt do sedla, opakovat èinnosti popsané v bodì c. e) Opakovat popsaný zpùsob zabrušování nìkolikrát, až se kuželka otoèí o celou otáèku. f ) Po zabroušení sejmout ucpávku,sedlo i kuželku peèlivì oèistit technickým benzínem od zbytkù zabrušovací pasty. Zkontrolovat stav zabroušených dosedacích ploch. g) Smontovat ventil s pohonem tak, aby odpovídal zpùsobu pùsobení ventilu (bod 6.6) h) Seøídit dotlaèení tìsnìní - dle pozn. v bodu UPOZORNÌNÍ! Zabrušovat je tøeba opatrnì. Používat malé množství zabrušovací pasty, aby nedošlo k vytvoøení místních prohloubenin na zabrušovaných plochách. Je nutno pamatovat, že pøíliš silné pøitlaèení mùže zpùsobit zhoršení kvality dosedacích ploch. 6.3 Výmìna sedla a tìsnìní sedla V pøípadì, že sedlo je natolik opotøebené, že jej už není možné zabrousit je nutná jeho výmìna. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. postupovat následovnì: a) Vyšroubovat sedlo zvláštním klíèem pro sedla. Po vyšroubování sedla peèlivì vyèistit závit a také vnitøek tìlesa ventilu. b) Zkontrolovat stav dosedacích ploch sedla (7). V pøípadì nadmìrného opotøebení je nutné sedlo vymìnit za nové. Souèasnì je nutné vymìnit také tìsnìní sedla. c) Pøed našroubováním nového sedla je tøeba závit dùkladnì natøít tenkou vrstvou tìsnící pasty, která souèasnì zabraòuje zapeèení závitu np. LOCTITE 767.Dotahovací momenty sedla a šroubù tìlesa jsou uvedeny v odstavci 2, tab. 3. Po došroubování sedla je tøeba zbytek pasty odstranit. UPOZORNÌNÍ: Uživatel si mùže koupit klíèe pro sedla u fy POLNA 6.4 Výmìna kuželky V pøípadì nadmìrného opotøebení dosedací plochy kuželky nebo eroze profilované èásti je nutná její výmìna. Po zdemontování ventilu dle bodu 6. a po povolení šroubù pouzdra dotlaèujícího tìsnìní provádíme výmìnu kuželky následovnì: a) Vyrazit kolík (9) pomocí vyrážeèe, vyšroubovat kuželku. b) Sešroubovat novou kuželku s tømenem, spoleènì provrtat a zakolíkovat. c) Vsunout opatrnì kuželku s tømenem do ucpávky tak, aby nedošlo k poškození tìsnìní. d) Zkontrolovat stav povrchu dosedacích ploch tìsnìní tìlesa (8), v pøípadì opotøebení je nutné tìsnìní vymìnit. Po výmìnì je tøeba lehce našroubovat matice (20) ucpávky, pak namontovat pohon. Koneènou regulací dotlaèení tìsnìní je nutné provádìt v souladu s doporuèením v bodì Výmìna tìsnìní 6.5. Výmìna tìsnìní v ucpávce ventilu V pøípadì, že doplòování jednotlivých tìsnìní komory ucpávky už není dostaèující nebo je-li tøeba vymìnit typ tìsnìní, je nutná výmìna celé sady tìsnìní.v tomto pøípadì po zdemontování ventilu (bod 6.) postupujeme takto: a) vyšroubovat a sundat nízkou matici (2), b) vysunout tømen ventilu z ucpávky, c) odšroubovat matice (20), vyjmout opìrné kroužky, sadu tìsnìní a pouzdra, 6 Regulaèní ventily typu BR 2

7 d) vyèistit komoru ucpávky, e) vsunout tømen ventilu do ucpávky, f ) vložit do komory ucpávky sadu nového tìsnìní a další souèásti ve spravném poøadí, g) dotáhnout tìsnìní pomocí pøitlaèného pouzdra (), smontovat ventil v opaèném poøadí k demontáži. UPOZORNÌNÍ! Koneèná regulace dotlaèení tìsnìní se provádí pøi uvádìní opravovaného ventilu do provozu. Pøi prvním lehkém dotažení se mùže objevit minimální netìsnost, kterou je nutné odstranit dotážením matic (20) tak, aby byl ventil tìsný,ale aby se neprojevil velký odpor pøi pohybu tømenu. 6.6 Opìtovná montáž 6.6. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: vzestup tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon P) a) Vložit do tìlesa ucpávku s kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa (8).Na tømen našroubovat nízkou matici (2). b) Dotahovacím momentem dle odstavce 2, tab.3 došroubovat matice (8) upevòující ucpávku. c) Pøesunout tømen s kuželkou tak, aby kuželka dosedala na sedlo. d) Upevnit pohon na ucpávku (2). Lehce zašroubovat upínací matici (6). e) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. f ) Spojit a zajistit táhlo pohonu a tømen ventilu. g) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. h) Pevnì dotáhnout matice upevòující pohon na ucpávce. i) Snížit ovládací tlak na nulu.ukazatel zdvihu musí ukazovat stav úplného otevøení Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: vzestup tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ (pohon R) a) Smontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...d b) Spojit táhlo pohonu a tømen ventilu. c) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. d) Pøivést ovládací vzduch. Pøesunout táhlo o rozsah zdvihu. e) Odšroubovat nízkou matici (2), pootoèit o pùl otáèky tømenem ventilu,èímž se od sebe odsunou táhlo pohonu a tømen ventilu (asi o 0,7mm). Zajistit táhlo a tømen. f ) Pevnì dotáhnout matice pøipevòující pohon na ucpávce. g) Snižit ovládací tlak vzduchu na nulu a korigovat polohu ukazatele zdvihu. Kuželka musí dosedat do sedla sílou rovnající se vstupnímu tlaku pružin pohonu Ventily s elektrickým pohonem a) Do tìlesa vložit ucpávku s kuželkou, tømenem a tìsnìním tìlesa. Na tømen našroubovat nízkou maticí (2). b) Došroubovat matice upevòující ucpávku. c) Upevnit pohon (s táhlem nastaveným v uzavøené poloze Z ) a upínací matici na ucpávku. d) Spojit tømen ventilu s táhlem pohonu šroubováním tømenu ventilu do spojky až do osazení krytu na ucpávce. e) Zajistit spojení tømenu a táhla nízkou maticí a dotáhnout upínací maticí (6). f ) Ukazatel polohy musí ukazovat polohu úplného uzavøení ventilu. g) K pohonu pøivést proud o parametrech shodných s návodem k elektrickému pohonu. h) provést potøebnou korekci zdvihu vhodným nastavením koncových spínaèù. Regulaèní ventily typu BR 2 7

8 6.6.4 Ventily s ruèním pohonem typu 20 a) Namontovat ventil shodnì s návodem v bodì 6.6. a...c b) Upevnit ruèní pohon na ucpávku. Lehce zašroubovat upínací matici (6). c) Spojit tømen ventilu s táhlem pohonu (86) a zajistit pomocí nízké matice (2). d) Ukazatel zdvihu nastavit do polohy úplného uzavøení ventilu. e) Pevnì dotáhnout upínací matici. f) Provést potøebnou korekci zdvihu. 6.7 Výmìna membrány 6.7. Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí vzestup tlaku vzduchu - ZAVÍRÁ (pohon P) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì (24). Je nutné pamatovat,že napínací matice (32) je tøeba odšroubovat jako poslední - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (40). c) Odšroubovat matici (33) z táhla pohonu,sejmout distanèní kroužek (27). d) Vymìnit membránu (35), smontovat pohon. e) K pohonu napojit pøívod ovládacího vzduchu Ventily s pneumatickým pohonem s funkcí: vzestup tlaku vzduchu - OTEVÍRÁ ( pohon R ) a) Odpojit pøívod ovladácího vzduchu do pohonu b) Zdemontovat horní èást skøínì.je nutné pamatovat,že napínací matice (32) je tøeba odšroubovat na konci - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (40). c) sejmout pružiny (34) d) Odšroubovat matici z táhla pohonu, sejmout desku membrány (25) s distanèním pouzdrem (28) a podložkou (29). e) Vymìnit membránu, zmontovat pohon. f) Pøipojit k pohonu pøívod ovládacího vzduchu. 6.8 Výmìna tìsnìní ucpávky pneumatického pohonu a) Odpojit pohon od ventilu dle bodu 6. a),b),c), b) Zdemontovat horní èást skøínì(24).je nutné pamatovat,že napínací matice (32) je tøeba odšroubovat na konci - jak je uvedeno na štítcích s upozornìním (40). c) Odšroubovat matice (59) a spojovací pouzdro(62).z krytu vyjmout táhlo pohonu spoleènì s membránou a deskou membrány. d) Vymìnit opotøebený stírací kroužek (57) a tìsnící kroužek (56). e) Zmontovat pohon, pøipojit ho k ventilu. 7. ZMÌNA FUNKCE VENTILU A ROZSAHU TLAKU OVLÁDACÍHO VZDUCHU 7. Zmìna funkce ventilu s pneumatickým pohonem Pøemìnitelná konstrukce membranových pneumatických pohonù typu P/R dává možnost zmìny funkce ventilu s pneumatickým pohonem z funkce, kdy vzestup tlaku ovládacího vzduchu ZAVÍRÁ na funkci, kdy vzestup tlaku ovládacího vzduchu OTEVÍRÁ a opaènì. Aby bylo možné provést zmìnu funkce pohonu, je tøeba postupovat následnì: a) Zdemontovat spojení tømenu ventilu a táhla pohonu. b) Zdemontovat horní èást skøínì pohonu. Je tøeba pamatovat, že napínací matice se musí odšroubovat na konec - jak je uvedeno na štitcích s upozornìním. Další postup záleží na funkci pohonu pøed zmìnou. 8 Regulaèní ventily typu BR 2

9 Pøi zmìnì funkce pohonu z P na R je tøeba: c) Odšroubovat matici táhla pohonu. d) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù 630 a 000).Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. e) Vyjmout pružiny ze spodní èásti skøínì. f ) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu. g) Zašroubovat zvláštní matici na táhlo pohonu,èímž dojde ke stlaèení celé sady pružin. h) Položit pružiny na desce membrány tak, aby zapadaly do vodících zápustek a jejich konce byly situovány stejnì vùèi ose táhla. j) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. Pøi zmìnì funkce pohonu z R na P je tøeba: k) Sejmout pružiny z desky membrány. l) Odšroubovat matici z táhla pohonu, m) Sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanènímí pouzdry u pohonù 630 a 000).Je tøeba pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím z ucpávky. n) Položit pružiny na oznaèených místech spodní èásti skøínì. o) Otoèit membránu s pøíslušenstvím o 80. Nasunout ji na táhlo pohonu tak,aby otvor f 6 na dnì a drážka na obvodu desky membrány byly v ose nìkterého otvoru na obvodu membrány. p) Položit membránu s pøíslušenstvím na pružinách tak, aby dosedaly do vodících zápustek v desce membrány. Kontrolu, zda pružiny jsou na správných místech je tøeba provést následujícím zpùsobem - membránu ohnout (v místì drážky na obvodu membrány) až se odhálí otvor f 6 na dnì desky membrány a pøes nìj zkontrolovat je-li vespod pružina. r) Zašroubovat matici na táhlo pohonu,èímž dojde ke stlaèení celé sady pružin. s) Položit horní èást skøínì na pružinách. V první øadì zašroubovat napínací matice. Postupnì rovnomìrnì stlaèovat pružiny až dojde ke spojení horní a spodní èásti skøínì. Teprve pak zasunout ostatní šrouby a sešroubovat maticemi obì èásti skøínì. 7.2 Zmìna rozsahu ovládácího vzduchu (rozsahu pružin) u pneumatických pohonù Konstrukce pohonù dovoluje vytváøení rùzných rozsahù používáním vždy jiného množství pružin, nebo zmìnou jejich vstupního napìtí montáží vhodných distanèních souèástí. Zmìna vstupního napìtí se provádí rùzným uložením distanèních pouzder: distanèní pouzdra o výšce 5 mm - pro zdvih 20 mm 9,5mm - pro zdvih 38 a 80 mm 2,5mm - pro zdvih 50 mm 5,5mm - pro zdvih 63 mm Pro nominální rozsahy jsou tyto souèásti montovány na táhlo pohonu uvnitø desky membrány. Dodateèné napìtí pružin se získává montáži jedné nebo dvou distanèních souèástí na vnìjší stranu desky membrány. Pro zdvih 80 mm se používá dodateèné desky pružiny o tlouš ce 4,5 mm. Volba souèástí je uvedena v tab., zpùsob montáže je znázornìn na sestavných nákresech pohonù. Regulaèní ventily typu BR 2 9

10 Tabulka Velikost Wielkość Skok pohonu siłownika [mm] Poèet dodat. ilość Poèet dodat. ilość Poèet dodat. ilość Poèet dodat. ilość Poèet dodat. ilość Poèet dodat. ilość Poèet dodat. ilość pružin nap. nap. nap. nap. nap. nap. spręż. pružin nap. spręż. pružin spręż. pružin spręż. pružin spręż. pružin spręż. pružin spręż. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Zdvih (mm) Zakres Rozsah sprężyn pružin (kpa) (kpa) , 5 6 9, 5 3 9,5+9, 5 6 9,5+9, 5 2 9,5+9, , 5 6 9, 5 3 9,5+9, 5 6 9,5+9, 5 2 9,5+9, , 5 6 2, 5 3 2,5+2, 5 6 2,5+2, 5 2 2,5+2, , 5 6 5, 5 3 5,5+5, 5 6 5,5+5, 5 2 5,5+5, , 5 6 9, 5 3 9,5+9, 5 6 9,5+9, 5 2 9,5+9, , 5 6 2, 5 3 2,5+2, 5 6 2,5+2, 5 2 2,5+2, , 5 6 5, 5 3 5,5+5, 5 6 5,5+5, 5 2 5,5+5, , 5 6 9, 5 3 9,5+9, 5 6 9,5+9, 5 2 9,5+9, 5 UPOZORNÌNÍ! Všechny distanèní souèásti a možnost regulace pøedurèuje konstrukce pohonu.dodateèné množství pružin je tøeba objednávat pøímo u výrobce. Pro provedení všech výše uvedených zmìn rozsahu ovládacího vzduchu je tøeba: a) Provést úkony dle bodu 7. a, b, c b) Odšroubovat matici(33) z táhla, sejmout membránu s deskou membrány, distanèním kroužkem, podložkou a distanèním pouzdrem (nebo distanèními pouzdry u pohonu 630 a 000). Je nutné pamatovat na zajištìní táhla pøed vypadnutím ze soustavy ucpávky. c) Pøemontovat (pøestavit) vhodnì distanèní souèásti a také podle potøeby pøidat (nebo ubrat) pružiny dle tab.. d) Zašroubovat zvláštní matici, zmontovat skøíò a seøídit pohon. 0 Regulaèní ventily typu BR 2

11 8. MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOB JEJICH ODSTRAÒOVÁNÍ P.. Projevyporuchy projevuje velkouhysterez Ventil i 2 Ventil nepracuje na plnýzdvih 3 Zdvihkuželkyneníúmìrnýk tlaku 9. BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ Pro zajištìní bezpeèného provozování je tøeba dodržovat následující podmínky: Demontáž ventilu z potrubního rozvodu nebo demontáž souèástí, které mají kontakt s protékajícím médiem je možné provádìt až po zjištìní, že již nejsou pod tlakem. Pružiny pohonu jsou montovány se vstupním stlaèením a v dobì provozu jsou konstrukènì zajištìny pøed úplným roztažením. V pøípadì výmìny pružin je nutné napínací matice (se štítky s upozornìním) odšroubovávat jako poslední. 0. ZUŽITKOVÁNÍ (LIKVIDACE) VÝROBKU Po ukonèení životnosti výrobku je tøeba provést jeho demontáž a roztøídìní podle jednotlivých materiálù na kovové (barevné kovy, kyselinovzdorné a uhlikaté oceli), pryžové (membrány, tìsnìní) a umìlé hmoty (plochá tìsnìní,ucpávkové tìsnìní,souèásti elektrického vybavení, záslepky). Pøi zpracování je nutné postupovat dle platných smìrnic o nakládání s druhotnými surovinami. Pro výrobu nejsou použity materiály u kterých likvidace mùže ohrozit životní prostøedí.. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ Pøíèiny Pøílišné dotlaèenítìsnìnívucpávce Zneèištìná plocha tømenukuželky pohonu nebo táhla Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Špatné seøízenítømenukuželkya táhla pohonu Zpùsob odstranìnízávady Povolit dotaženímatic Vyèistit plochytømenukuželkynebo táhla pohonu Vyèistit ventil Seøídit spojenítømenukuželky pohonu Vymìnit kuželku,tømenkuželky P ol. na obrázku N ázev souèást i Poèe t 3 Sedlo 4 Kuželka 5 Tømen 6 Vodícípouzdro 7 Tìsnìnísedla 8 Tìsnìnítìlesa 9 Rýhovanýkolík 0 Sada tìsnìní sada 35 Membrána 42 Kluzné pouzdro 56 TìsnícíO - kroužek 57 Stíracíkroužek a táhla Zadøenítømenukuželkyve vodícím pouzdru a vodící 4 Zastaveníkuželky nebo kuželkyvsedle pouzdro nebo sedlo Poškozenímembránypohonu Vymìnit membránupohonu Poškozené dosedacíplochykuželkynebo Zabrousit kuželkua sedlo nebo je 5 Netìsnost uzávìru sedla vymìnit Eroze kuželkynebo sedla Vymìnit kuželkua sedlo Zneèištìnísedla tvrdými èásticemi Vyèistit a propláchnout ventil Tabulka 2 UPOZORNÌNÍ Závady v provozu zpùsobeny vadnou funkcí elektrických pohonù, pozicionérù, filtroredukèních stanic,elektromagnetických ventilù a jiného vybavení zainstalovaného na regulaèním ventilu se doporuèuje odstraòovat v souladu s instrukcemi výrobce. Regulaèní ventily typu BR 2

12 2. DOTAHOVACÍ MOMENTY ŠROUBÙ TÌLESA A SEDLA VENTILU ' Tabulka 3 3 QRP Dotahovací 0RPHQWGRNU moment FHQLD Dotahovací 0RPHQWGRNU moment FHQLD šroubù tìlesa (N*m) sedla(n*m) 2 Regulaèní ventily typu BR 2

13 3. OBRÁZKY Oznaèení a názvy souèástí Položk oložka na obrázku Název souèásti Tìleso 2 Standartníucpávka 2a Prodloužená ucpávka 3 Sedlo 4 Kuželka 5 Tømen 6 Vodícípouzdro 7 Tìsnìnísedla 8 Tìsnìnítìlesa 9 Rýhovanýkolík 0 Sada tìsnìní Pøítlaèné pouzdro 2 Distanènípouzdro 3 Opìrnýkroužek 4 Distanènípouzdro 5 Pøíruba ucpávky 6 Spojovacímatice 7 Šroub tìlesa 8 Matice 9 Šroub ucpávky 20 Matice 2 Nízká matice 22 Kryt 23 Spodníèást skøínì 24 Horníèást skøínì s pøíslušenstvím 25 Deska membrány 26 Táhlo 27 Distanèníkroužek 28 Distanènípouzdro 29 Distanènípouzdro 30 Podložka 3 Opìrnýkroužek 32 Napímacímatice 33 Nízká matice 34 Pružina 35 Membrána 36 Manžeta táhla (pohon400) 37 Tabulka zdvihu 38 Výrobníštítek pohonu 39 Výrobníštítek ventilu 40 Tabulka s upozornìním 4 Ukazatel zdvihu 42 Kluzné pouzdro 43 Kryt 44 Zátka /4" 45 Kolík 3x6 46 Šroub 47 Šroub Položk oložka na obrázku Název souèásti 48 Šroub 49 Šroub 50 Zápustnýšroub 5 Matice 52 Podložka 53 Tìsnícíkroužek 54 Podložka 55 Opìrnýkroužek 56 TìsnícíO - kroužek 57 Stíracíkroužek 58 TìsnícíO - kroužek 59 Matice 60a Horníspojka táhla P/R b Horníspojka táhla P/R 000;500 6a Spodníspojka táhla P/R 630 6b Spodníspojka táhla P/R 000; Spojovacípouzdro 63 Šroub se sedlem 64 Šroub pohonu 65 Ruèníkoleèko pohonu 66 Opìrná matice 67 Páka 68 Kloub pohonu 69 Høídel páky 70 Èep kloubu 7 Pøesuvná matice 72 Kryt pohonu 73 Axiálníkulièkové ložisko 74 Rýhovanýkolík 75 Opìrnýkroužek 76 Kroužek 77 Kroužek 78 Kroužek 79 Šroub 80 Pružná podložka 8 Spojka 82 Tìleso pohonu 83 Ruèníkoleèko pohonu 84 Pouzdro pohonu 85 Krycímatice pohonu 86 Táhlo pohonu 87 Péro 88 Tabulka zdvihu 89 Kulièkové ložisko 90 Maznice 9 Ukazatel 92 Rýhovanýkolík 93 Zápustnýšroub Regulaèní ventily typu BR 2 3

14 Obr. Ventil BR 2 se standartní ucpávkou a pohonem P/R 4 Regulaèní ventily typu BR 2

15 Pohon P - R Obr. 2 Ventil BR 2 se standartní ucpávkou a pohonem P/Rs ruèním pohonem - øez a pohled Regulaèní ventily typu BR 2 5

16 Obr. 3 Ventil BR 2 se standartní ucpávkou a pohonem P/R s ruèním pohonem - boèní pohled 6 Regulaèní ventily typu BR 2

17 Obr. 4 Ruèní pohon - TYP 20 Regulaèní ventily typu BR 2 7

18 Obr. 5 Prodloužená ucpávka - 2a 8 Regulaèní ventily typu BR 2

19 Obr. 6 Ventil BR 2 s elektrickým pohonem Regulaèní ventily typu BR 2 9

20 Výrobce a distributor : POLNA Corp. spol. s r.o. Nám. Svobody Tøinec CZECH REPUBLIC Tel./Fax: Vydání Regulaèní BR ventily 2/ CZ/ typu 09/00 BR 2

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více