Direct ing na míru ing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing"

Transkript

1 I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é a r y c h l é s l u ž b y... z a e x k l u z i v n í c e n y

2 D i r e c t e m a i l i n g n a m í r u N a š e p r o d u k t y Z a j i s t í m e V á m e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g. Pnráo lfne ě s i oz p r a c o v a n ý e m a i l i n g s m ě ř u j í c í k V á m i z v o l e n é k l i e n t e l e. V ý b ě r p o u z e p ř í n o s n ý c h a o v ě ř e n ý c h e m a i l o v ý c h a d r e s. N e j l e v n ě j š í ú č i n n á r e k l a m a n a t r h u. E m a i l i n g p o d l e k a t e g o r i í R o z e š l e m e V a š e r e k l a m n í e m a i l y v z á v i s l o s t i n a p o ž a d o v a n ý c h k a t e g o r i í c h. c u jze pm re a p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g, k t e r ý s e h o n o s í s k u t e č n ý m i v ý s l e d k y a v ý r a z n o u e f e k t i v i t o u. Z a p o m e ň t n a e m a i l o v é f a r m y a v o l t e p r o v ě ř e n é s l u ž b y! T r a f f i c p r o v á š w e b P ř i l á k á m e n a V a š e w e b o v é s t r á n k y d o s t a t e k n o v ý c h n á v š t ě v n í k ů, p o t e n c i á l n í c h z á k Za az jn ií sk tů í. m e j e j i c h z p ě t n o u n á v r a t n o s t a n a v ý š í m e p o t ř e b n ý t r a f f i c. E f e k t i v n í a r y c h l é s l u ž b y z a e x k l u z i v n í c e n D a t a b á z e f i r e m N a b í z í m e V á m p r a v i d e l n ě a k t u a l i z o v a n ý s e z n a m f i r e m n í c h s u b j e k t ů. P r o p r a c o v a n á d a t a b á z e k o n t a k t ů p r o s n a z š í k o m u n i k a c i a o s l oí v efni r e m n í h o z á k a z n í k a. Ř e š e n í, k t e r é š e t ř í n e j e n č a s, a l e t a k é p e n í z e. S M S k a m p a n ě V y u ž i j t e p ř í n o s n ý n á s t r o j p r o z a s í l á n í r e k l a m n í c h s d ě l e n í. D í k y p r o f e s i o n á l n í m u o d e s í l á n í S M S s n á š e t ř í t e f i n a n c e. Z í s k e j t e z p ě t n o u v a z b u v p o d o b ě p o ž a d o v a n é h o u. p r o f i t P r o p a g a c e p ř e s s l e v o v ý p o r t á l V y z k o u š e j t e n o v o u m a r k e t i n g o v o u s t r a t e g i i a p r o p a g a c i p r o s t ř e d n i c t v í m s l e v o v é h o p o r t á l u. D o s á h n e m e v y s o k é p r o d e j n o s t i V a š i c h p r o d u k t ů a s l u ž e b. Ú s p ě š n é a l e v n é š í ř e n í f i r e m n í c h z á j m ů s p o m o c í s l e v o v ý c h k u p ó n ů. F a c e b o o k m a r k e t i n g S t a t i s í c e p o t e n c i á l n í c h k l i e n t ů z a m i n i m u m f i n a n č n í c h n á k l a d ů? S n a š i m i v ý t e č n ý m i s l u ž b a m i j e t o m o ž n é! D ů r a z k l a d e n ý n a e f e k t i v n í a p r o f i t u j í c í m a r k e t i n g v r á m c i n e j v ě t š í s o c. i á l n í s í t ě s v ě R e g i s t r a c e d o k a t a l o g ů Z v i d i t e l n í m e V a š e i nnt e tr o v é p r e z e n t a c e s p o m o c í p r o f e s i o n á l n í r e g i s t r a c e d o k a t a l o g ů. S n a š i m i o d b o r n ý m i s l u ž b a m i p r o r a z í t e s n a d n o i v e s v ě t ě i n t e r n e t u. V y u ž i j t e z á k l a d n í p i l n e p o s t r a d a t e l n é h o S E O. D a t a b á z e j m e n 5. p á d O s l o v u j t e s v é z á k a z n í k y s p r á v n ý m z p ů s o b e m. Z v y š t e jsi v op r e s t i ž a p r o f e s i o n a l i t u p r o s t ř e d n i c t v í m n a š í b o h a t é d a t a b á z e v y s k l o ň o v a n ý c h p ř í j m e n í. D o d r ž u j t e z á s a d y s p r á v n é h o v y j a d ř o v á n í, j e ž p ř i n á š í v ý r a z n ý ú s p ě c h

3 1 0 0 % z a c í l e n í Va š í e m a i l o v é k a m p a n ě S m ě ř u j t e r e k l a m u n a V á m i u t v o ř e n é s e s k u p e n í e m a i l o v ý c h a d r e s. T r e f t e s e s r e k l a m o u p ř í m o d o ž i v é h o. N e j e f e k t i v n ě j š í v a r i a n t a, d í k y c í l e n é m u v ý b ě r u e m a i l o v ý c h a d r e s. V y s i v š e z v o l í t e, m y p r o f e s i o n á l n ě z a j i s t í m e

4 E m a i l i n g p o d l e k a t e g o r i í V y b e r t e s i k a t e g o r i i a m y V á m z a j i s t í m e d o r u č e n í n a c e n n é a p r o v ě ř e n é e m a i l y. E m a i l i n g p r o v á d ě n ý n a v y s o k é a p r o f e s i o n á l n í ú r o v n i. Ú č i n n á r e k l am a, k t e r á o s l o v u j e k o n k r é t n í h o z á k a z n í k a. V o l t e e f e k t i v i t u, f l e x i b i l n o s t a n í z k é n á k l a d y n a r e k l a m u. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a kste y z á j m e m o s l e v y D i s t r i b u u j t e d o s v ě t a s v é v ý r a z n é a z a j í m a v é s l e v y n a l i b o v o l n ý s o r t i m e n t? V a š e n a b í d k y b u d o u d o p r a v e n y k z á k a z n í k ů m, k t e ř í d o s l o v a p r a h n o u p o c e n o v ý c h a k c í c h. Z í s k e j t e p o t ř e b n o u z p ě t n o u v a z b u. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o e l e k t r o n i k u R á d i b y s t e p o t e n c i o n á l n í k l i e n t e l u i n f o r m o v a l i o z á l e ž i t o s t e c h t ý k a j í c í c h s e e l e k t r o n i k y? P o t o m b u d e n á š k v a l i t n í a p r o v ě ř e n ý s e z n a m k o n t a k t ů j i s t ě n á p o m o c e m. C e n n é e m a i l y v t é t o s p e c i f i c k é o b l a s t i, j i n d e j e n s t ě ž í n a l e z n e t e. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o c e s t o v á n í P a k l i ž e s e V á š d r u h š í ř e n é i n f o r m a c e z a m ě ř u j e p ř e d e v š í m n a c e s t o v á n í, z av áj m i s tk ío mn e t a k t o v á n í a d e k v á t n í k l i e n t e l y, c o ž b u d e m í t z a n á s l e d e k e f e k t i v n í z p ě t n o u v a z b u. A k t u a l i z o v a n ý s u m á ř k o n t a k t ů. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o f i n a n č n í p r o d u k t y P r o r a z t e s e s v ý m i f i n a n č n í m i p r o d u k t y. V y u ž i j t e n a š i c h p r o f e s i o n á el b n í ca h p sř le ud že v š í m o v ě ř e n é d a t a b á z e k o n t a k t ů. Z v o l t e s i t u n e j s n a d n ě j š í a n e j l e v n ě j š í c e s t u p r o h r o m a d n é o s l o v e n í z á k a z n í k ů. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o m ó d u N e p o d c e ň u j t e s p e c i f i c k o u o b l a s t m ó d n í h o t r h u a o s l o v t e p r o s t ř e d n i c t v í m n a š i dc nh í cp h r v so lt uř ží e b t i s í c e z á k a z n í k ů. R y c h l é d o r u č e n í d o o v ě ř e n ý c h e m a i l o v ý c h a d r e s. E f e k t i v n í a c í l e n ý D i r e c t e m a i l. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys r ů z n ý m z á j m e m K d o j i n ý V á m n a b í d n e t i s í c e k v a l i t n í c h e m a i l o v ý c h k o n t a k t ů, z a t a k n í z k é c e n y n a t r h u? V ý s a d o u n a š i c h š p i č k o v ý c h s l u ž e b a p r o v ě ř e n ý c h d a t a b á z í e m a i l ů, j e p ř e d e v š í m u ž i t n á h o d n o t a s a m o t n ý c h k o n t a k t ů. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys r ů z n ý m z á j m e m Z a j i s t í m e š í ř e n í V á m i s d ě l e n é i n f o r m a c e v r á m c i b o h a t é d a t a b á z e k o n t a k t ů, j e ž n e j s o u s o u č á s t í j a k é k o l i ve m a i l o v é f a r m y, a l e p r o v ě ř e n ý m i e m a i l y. D o p r a v í m e V a š í r e k l a m u l i d e m, k t e ř í o n i o p r a v d u s t o j í. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys r ů z n ý m z á j m e m V ý j i m e č n á n a b í d k a! P r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g č í t a j í c í s t a t i s í c e k o n t a k t ů, k t e r é n e t r p ě l i v ě v y č k n a V a š e r e kl a m n í s d ě l e n í. V ý h o d n é ř e š e n í, k t e r é s e p o j í s e f e k t i v i t o u a m a x i m á l n í ú č i n n o s t í

5 T r a f f i c p r o v á š w e b K v a l i t n í T r a f f i c, j e h o ž v ý s l e d k e m j e n á r ů s t n o v ý c h n á v š t ě v n í k ů. Z í s k e j t ez á k a z n í k y z e s o c i á l n í c h s í t í, p o m o c í m a i l i n g u č i p ř e s m ě r o v á n í m d o m é n. P r o f e s i o n á l n í s l u ž b y s p r o k a z a t e l n o u z p ě t n o u v a z b o u. N e j l e v n ě j š í z p ů s o b, j a k p ř i l á k a t n o v é n á v š t ě v n í k y n á v š t ě v p r o V á š w e b O d d á v e j t e s e v z r ů s t a j í c í m g r a f ů m V a š e h o T r a f f i c u r, ý kb tu ed e z a p ř í č i n ě n n a š i m i p r o f e s i o n á l n í m i a o d b o r n ý m i s l u ž b a m i. Z a r u č e n ý p ř í s u n n á v š t ě v p r o V á š w e b o v ý p o r t á l n á v š t ě v p r o V á š w e b D i s p o n u j e t e s k v ě l ý m k n o-h w o w i n t e r n e t o v é h o p r o j e k t u, a l e s h á n í t e t i s í c e n á v š t ě v n í k ů, r e s p e k t i v e p o t e n c i á l ncíh k l i e n t ů? Z a j i s t í m e V á m p ř í n o s n ý T r a f f i c v e v e l i c e k r á t k é m o b d o b í a r o z s a h u a ž n á v š t ě v n á v š t ě v p r o V á š w e b R o z v í j e j t e s v ů j v z k v é t a j í c í i n t e r n e t o v ý p o r t á l t í m n e j r y c h l e j š í m a n e j d o s t u p n ě j š í c h z p ů s o P r v o t ř í d n í T r a f f i c v n a š e m p o de á nzí á rj u k o u t i s í c ů n o v ý c h n á v š t ě v n í k ů. L e v n é a p ř í n o s n é ř e š e n í n á v š t ě v p r o V á š w e b E f e k t i v n í T r a f f i c o d n á s j e j e d n o u z n e j l e p š í c h s l u ž e b, j a k d o s á h n o u t p ř í n o s n é n á v š t ě v n o a p o t e n c i o n á l n í c h z i s k ů. V o l t e š p i č k o v é p r o v e d e n í e k o n o m i c k é v a rrio a nztvy ý špe n í n á v š t ě v n o s t i

6 D a t a b á z e f i r e m Z í s k e j t e p ř í n o s n é ktoank t y k r o z v o j i v l a s t n í h o p o d n i k á n í. V s a ď t e n a b e z k o n k u r e n č n í p o m ě r c e n a / u ž i t n á h o d n o t a. A k t u a l i z o v a n ý s e z n a m f i r e m z a n e o d o l a t e l n é c e n y. K v a l i t n í d a t a b á z e s c e n n ý m i a h o d n o t n ý m i k o n t a k t y. K o m p l e t n í d a t a b á z e f i r e m C o b y s t e ř e k l i n a s t a t i s í c e a d r e s, l zk e t e rv éy u ž í t v r á m c i j a k é h o k o l i v p o d n i k á n í? J a k b y s e V á m l í b i l k o m p l e x n í s e z n a m f i r e m, k t e r ý p r o V á s s t á l e a k t u a l i z u j e m e? Z í s k e j t e p r a k t i c k o u d a t a b á z i n a j e d i n e č n o u c e n u. D a t a b á z e t e l e f o n n í c h č í s e l a e m a i l ů D e s e t i t i s í c e f i r e m a s p o l e č n o s t í, k t e r é u j í o b sna eh j p o d s t a t n ě j š í ú d a j e p r o b e z p r o b l é m o v o u k o m u n i k a c i. A k t u a l i z o v a n ý p ř e h l e d e m a i l o v ý a d r e s a t e l e f o n n í c h č í s e l. P o u z e u n á s! E m a i l o v á d a t a b á z e f i r e m R á d i b y s t e s v é p o t e n c i á l n í z á k a z n í k y o s l o v i l i p r o s t ř e d n i c t v í m e m a i l u? N e j b ě ž n ě j š í h o k o m u n i k a č n í h o n á s t r o j e? P a k u š e t ř e t e s p o u s t u f i n a n c í z a b e z p l a t n o u k o r e s p o n d e n c i, k n í ž V á m b u d e n á p o m o c n a n a š e e m a i l o v á d a t a b á z e f i r e m. D a t a b á z e t e l e f o n n í c h č í s e l S p o j t e s e s d ů l e ž i t ý m i l i d m i a k l i e n t y, k t e ř í j s o u p ř í n o s e m p r o V á š b u s i n e s s. N e z t r á c e j t e a p o t a ž m o fi n a n c e. N a š e k v a l i t n í d a t a b á z e t e l e f o n n í c h č í s e l V á m o b a d v a e l e m e n t y d o z a j i s t a u š e t ř í. * D a t a b á z i f i r e m d o d á v á s p o l e č n o s t B 2 B S ecr e v is. r. o

7 O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m V y d o d á t e s e z n a m č í s e l, m y p r o v e d e m e b l e s k o v é o d e s l á n í a d o r u č e n í S M S z p r á v. S m ě ř u j t e s v á r e k l a m n í s d ě l e n í n a n e j p o u ž í v a n ě j š í n á s ts rk oé j s lp io dl e č n o s t i. V y u ž i j t e s p o j e n í e f e k t i v n o s t i a n í z k ý c h n á k l a d ů S M S k a m p a n ě. K v a l i t n í S M S k a m p a ň s p r o k a z a t e l n ý m i v ý s l e d k y. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m R o z e š l e m e m e z i V a š i k l i e n t e l u, c o k o l i v b u d e t e c h t í t. D o d e j t e n á m s e z n a m t e l e f o n n í cy h Vč áím s e l a m z a r u č í m e c í l e n o u S M S k a m p a ň n a v e l i c e v y s o k é ú r o v n i. E k o n o m i č t ě j š í ř e š e n í n a l e z n e t e j e n s t ě ž í. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m C h c e t e s e z a m ě ř i t n a S M S k a m p a n ě, k t e r é s e h o n o s í s v ý m i p r o k a z a t e l n ý m i v ý s l e d k y? P o t o m v s a ď t e n a p r o f e s i o n á l n í sv ei rs a v e l i c e o d b o r n é z á z e m í n a š í s p o l e č n o s t i, k t e r á o s l o v í d e s e t i t i s í c V á m i p o ž a d o v a n ý c h z á k a z n í k ů. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m S p o j t e n e j b ě ž n ě j š í k o m u n i k a č n í p r o s t ř e d e k s e f e k t i v i t o u a c í l e n o u r e k l a m o u. Z a n í z k é c e n V á m d o k á ž e m e ú s p ě š n ě r o z e s l a t a ž S M S z p r á v, j e j i c h ž o b s a h m ů ž e b ý t p l n ě v e V a š í m o c i. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m V s a ď t e n a n e j e f e k t i v n ě j š í z p ů s o b c í l e n é r e k l a m y. N a š e p r v o t ř í d n í S M S k a m p a ň V á m z a r u č í, ž e k o n c o v í z á k a z n í c i b u d o u p r a ho nu t p o d a l š í c h i n f o r m a c í c h. Z í s k e j t e p r o t o ú č i n n o u z p ě t n o u v a z b u s v ý c h r e k l a m n í c h s d ě l e n í. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m D o k á ž e m e V á m z a j i s t i t r o z s á h l é S M S k a m p a n ě, k t e r é č í t a j í s t a t i s í c e k o n t a k t ů. V r á m c i n a š i c h s l u ž e s e V á m d o s t a n e p r o f e s i o nlá n í h o p ř í s t u p u a n a p l n ě n í v š e c h z á v a z k ů. T e d y s t o p r o c e n t n í o s l o v e n í V á m i d e f i n o v a n ý c h z á k a z n í k ů. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m M o b i l n í t e l e f o n d n e s v l a s t n í j a k ý k o l i v č l o v ě k. P r o č t e d y n e v y u ž í t n e j p ř í s t u p n ě j š í k o m u n i k a č n í k a n e o s l o v i t v e lu k o s p o u s t u z á k a z n í k ů? N a š e p r o f e s i o n á l n í S M S k a m p a ň V á m u š e t ř í p ř e d e v š í m p e n í z e z a k v a l i t n í r o z š í ř e n í r e k l a m y

8 P r o p a g a c e p ř e s s l e v o v ý p o r t á l v o u c h e r y. c z V y u ž i j t e s l e v o v ý ptoárl v o u c h e r y. c z k ú s p ě š n é p r o p a g a c i. I n z e r u j t e n a m í s t ě s h o j n o u n á v š t ě v n o s t í. S t a ň t e s e s o u č á s t í v e l k é h o p r o j e k t u a v y d ě l á v e j t e. N a b í z e j t e s v é s l u ž b y a z b o ž í p r o s t ř e d n i c t v í m s l e v o v ý c h k u p o n ů. 1 k r e d i t n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z P r e z e n t u j t e s v é p r o d u k t y s la u ž b y v r á m c i j e d n o h o z n e j p o p u l á r n ě j š í c h s l e v o v ý c h p o r t á l ů. Z a j i s t ě t e s i a d e k v á t n í r e k l a m u p r o s t ř e d n i c t v í m s l e v o v é h o k u p ó n u a d o s t a ň t e s e d o p o d v ě d o m í d a l š í c h l i d í. 2 k r e d i t y n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z R e k l a m n í k a m p a ň a p r o p a g a c e m ů ž e m í t h n e d n ě k o l i k t v á ř í. J e d n o u z n i c h j e k u p ř í k l a d u p r o p a g a c e p ř e s s l e v o v ý p o r t á l, k d e s v é z b o ž í n e j e n o m p r o d á t e, a l e z a j i s t í t e s i t a k é u r č i t o u p o p u l a a r e k l a m u. 5 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z Z n á t e s n a d l e v n ě j š í z p ů s o b p r o p a g a c e, n e ž j e i n z e r c e n a s l e v o vré tm á lpu o? P r o j e k t v o u c h e r y. c z s e m ů ž e s t á t V a š í p ř í n o s n o u a e f e k t i v n í r e k l a m n í p l o c h o u, k d e s v ů j s o r t i m e n t n a v í c j e š t ě p r o d á t e. 1 2 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z S l e v o v é p o r t á l y d o s l o v a h ý b o u s o u č a s n ý m s v ě t e m. Z í s k e j t e p r o t o m o ž n o s t h o d n o t n é r e k l a m y n a z d a ř i l é m a n a v š t ě v o v a n é m p r o j e k t u v o u c h e r y. c z. E k o n o m i c k á r e k l a m a, k t e r á j e z k r á t k a n e z a p l a c e n í. 2 0 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z C h c e t e v y u ž í t l e v n é h o a p r a k t i c k é z p ů s o b u r e k l a m y? P a k o k u s t e s l e v o v ý p o r t á l v o u c h e r y. c z, k d e m ů ž e t e z d á r n ý m z p ů s o b e m p r o p a g o v a t s v é p r o d u k t y a s l u ž b y. Ú č i n n á r e k l a m a s e z a r u č e n o u z p ě t n o u v a z b o u. 4 0 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z Z a j i s t í m e V á m k v a l i t n í r e k l a m u s p o m o c í a ž 4 0 k r e d i t ů, j e ž m ů ž e t e u p o t ř e b i t v r á m c i h o d n o t n é p r o p a g a c e n a s l e v o v é m p o r t á l u. Z í s k e j t e zs áv ék a z n í k y a p r a v i d e l n é n á v š t ě v n í k y s n a d n o, r y c h l e a l e v n ě

9 Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í k y a o d m ě ň t e t y s t á v a j í c í s l e v o v ý m v o u c h e r e m! V č e m j s o u v o u c h e r y. c z j i n í o p r o t i j i n ý m s l e v o v ý m p o r t á l ů m? S a m i s i v k l á d á t e p r e z e n t a c i S l e v o v o u n a b í d k u s i n a s t a v u j e t e s a m ái t, e t a k a b s o l u t n í k o n t r o l u n a d s v o u p r o p a g a c í. V ý š e s l e v y S a m i s i s t a n o v í t e v ý š i s l ecve y l ka o v ý p o č e t v o u c h e r ů. F l e x i b i l n í d o b a z o b r a z e n í N a s t a v í t e s i d é l k u z o b r a z e n í V a š í n a b í d k y n a p o r t á l u v o u c h- e ra y. t co z a ž n a 6 0 d n ů! D é l k a p l a t n o s t i v o u c h e r u U r č í t e s i s a m i p l a t n o s t v o u c a h e pr ou d m í n k y u p l a t n ě n í s l e v y. V e l k é m n o ž s t v í f o t o g r a f i í V l o ž í t e s i ú v o d n í f o t o g r a f i i s m o ž n o s t í v l o ž i t s i d a l š í f o t o g r a f i e p r o d u k t u n e b o f i r m y. V l a s t n í s l e v o v é k ó d y n e b o v l a s t n í k u p o n y M á t e-l i e s h o p a p o u ž í v á t e v l a s ten ví o vsé l k ó d y, m ů ž e t e j e v l o ž i t d o s l e v o v é n a b í d k y. P o k u d m á t e v l a s t n í P D F k u p o n ( i s č á r o v ý m k ó d e m ), m ů ž e t e j e j r o v n ě ž n a h r á t d o v o u c h e r y. c z P r o f i l f i r m y z d a r m a Z d e s e z o b r a z u j í v š e c h n y V a š e a k t i v n í sa l ezváyk l a d n í i n f o r m a c e o V a š í f i r m ě v č e t n ě f o t o g. a l e r i e O d k a z n a v l a s t n í s t r á n k y Z V a š í n a b í d k y p ř i v e d e m e n á v š t ě v n í k y n a V a š i w e b o v o u s t r á n k u. P ř e d n o s t n í z o b r a z e n í n a b í d k y Z v ý h o d n ě n é p o z i c e n a n a š e m p o r t á l u p r o V a š e s l e v o v é v o u c h e r y. B e z p r o v i z e Js m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r b e z p r o v i z e, z a u p l a t n ě n é v o u nc áh m e r ny i c n e p l a t í t e. P r o u ž i v a t e l e j s o u v o u c h e r y v ž d y z d a r m a

10 F a c e b o o k m a r k e t i n g C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e fm in rí e f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? M á t e m a l é m n o ž s t v í f a n o u š k ů? O s l o v t e p ř e s m3 i l i ón y č e s k ý c h u ž i v a t e l ů f a c e b o o k u a u d ě l e j t e z n i c h V a š e z á k a z n í k y. P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? Z í s k e j t e n e j l e v n ě j š í m a r k e t i n g p r o V a š i f i r m u n a n e j v ě t š í s o c i á l n i s í t i f a c e b o o k f a n o u š k ů p r o V a še f i r e m n í f a c e b o o k s t r á n k y C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e f i r e m n í f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů f a n o u š k ů p r o V a š e f i r e m n í f a c e b o o k s t r á n k y M á t e m a l é m n o ž s t v í f a n o u š k ů? P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů f a n o u š k ů p r o V a š e f i r e m n í cfeab o o k s t r á n k y P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e f i r e m n í f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů f a n o u š k ů p r o V a š e f i r e m n í f a c e b o o k s t r á n k y C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e f i r e m n í f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů. R e k l a m a n a f ac e b o o k u p r o 4 m i l i ó n y l i d í Z o b r a z í m e V a š í r e k l a m u n a v š e c h n a š i c h f a c e b o o k s t r á n k á c h. D í k y t o m u t o s d ě l e n í n a z d í c h n a š i c h s k u p i n o s l o v í t e s k u p i n u 3, 6 4 m i l i ó n ů l i d í. J e d i n e č n á n a b í d k a i n z e r o v a t n a n e j v ě t š í c h č e s k ý f a c e b o o k s t r á n k á c h

11 R e g i s t r a c e d o k a t a l o g ů K v a l i t n í r e g i s t r a c e s p r o k a z a t e l n ý m u m í s t ě n í m. N e p o d c e ň u j t e d ů l e ž i t ý n á s t r o j S E O o p t i m a l i z a c e. R e g i s t r a c e d o k v a l i t n í c h a o v ě ř e n ý c h k a t a l o g ů. Z í s k e j t e z p ě t n é o d k a z y t í em j jn e d n o d u š š í m z p ů s o b e m. R e g i s t r a c e d o i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g ů Z v y š t e s i p o z i t i v n í m z p ů s o b e m s v é p o z i c e v e v y h l e d á v a č í c h. P r o v e d e m e V á m j e d e n z n e j d ů l e ž i t ě j š í c h o p t i m a l i z a č n í c h k r o k ů, k t e r ý m j e r e g i s t r a c e d o p ř í n o s n ý c h i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g R e g i st r a c e d o i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g ů N a š e k v a l i t n í r e g i s t r a c e d o i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g ů V á m z a j i s t í v l o ž e n í d o o d p o v í d a j í c í c h k a t e g o a s p r á v n é d o p l n ě n í ú d a j ů, z č e h o ž v y p l y n e l e p š í n á v š t ě v n o s t V a š i c h s t r á n e k. V o l t e l e v n o u a e f e k t i v n í p r o p a g a c i n a ir n te et u. D a t a b á z e j m e n v e 4. a 5. p á d ě D b e j t e n a s p r á v n é o s l o v e n í s v ý c h z á k a z n í k ů. V y u ž i j t e n e j l e v n ě j š í d a t a b á z i j m e n n a s o u č a s n é m i n t e r n e t u. C t ě t e z á k l a d y p r a v o p i s u a t oi vt áu nl í. P o ř i ď t e s i l e v n o u, s p o l e h l i v o u a j e d n o r á z o v o u d a t a b á z i j m e n. D a t a b á z e j m e n v e 4. a 5. p á d ě S p r á v n é v y j a d ř o v á n í a o s l o v e n í j e n e d í l n o u s o u č á s t í j a k é k o l i v p ř í n o s n é k o m u n i k a c e, a ť u ž j d o s o u k r o m ý n e b o p o d n i k a t e l s k ý z á m ě r. M y V á m n a b í z í m e p r ao vp i s n ě p r o v ě ř e n o u a k v a l i t n í d a t a b á z i j m e n v e 4. a 5. p á d ě. U s n a d n ě t e s i j a k é k o l i v p ř e p i s o v á n í a z v o l t e j e d n o r á z o v é ř e š e n í

12 O n á s R o z h o d l i j s m e s e s v é l e t i t é z k u š e n o s t i l a sv t i o b i n t e r n e t o v é h o m a r k e t i n g u n a b í d n o u t t a k é V á m, n a š i m v á ž e n ý m z á k a z n í k ů m v p o d o b ě r e k l a m n í c h a g e n t u r, f i r e m č i s p o l e č n o s t í. Z a m ě ř u j e m e s e n a n ě k o l i k d ů l e ž i t ý c h o b l a s t í š í ř e n í r e k l a m y, k t e r é m o h o u s v ý m c h a r a k t e r e m o s l o v o v a t z c e l r o z d í l n o u k l i e n t e l u í. k y D t o m u j s m e s c h o p n i p o k r ý t a n a p l n i t v š e c h n y t u ž b y n a š i c h z á k a z n í k ů. S n a ž í m e s e p o s k y t o v a t p o u z e s l u ž b y v y s o k é k v a l i t y, š i r o ak ém ěh řo e nzí a p o z i t i v n í c h v ý s l e d k ů. S i n d i v i d u á l n í m p ř í s t u p e m ř e š í m e j a k é k o l i v p o ž a d a v k y z á k a z n í k ů, k t e r ý m p ř e d á v á m e s v é n é o d b o r z n a l o s t i t ý k a j í c í s e p r o b l e m a t i k y i n t e r n e t o v é h o m a r k e t i n g u. S p r o f e s i o n á l n í m n a s a z e n í m d o k á ž e m e p r e z e n t o v a t l i b o v o l n á r e k l a m n í s d ě l e n í, š í ř i t V á m i p ř e d a n é i n f o r m a c e n e b o z v ý š i t n á v š t ě v n o s r ů z n ý c h w e b o v ý c h p o r t á l ů. V y z k o u š e j t e n a š e p r v o t ř í d n í p r o d u é k t on va b í d k y, k t e r é s e h o n o s í e f e k t i v n o s t í, d ů r a z e m n a k v a l i t u, p r e c i z n o s t í, z a r u č e n o u z p ě t n o u v a z b o u a n í z k ý m i p o ř i z o v a c í m i n á k l a d y. S t a ň t e s e d a l š í m, z ř a d y n a š i c h s p o k o j e n ý c h k l i e n t ů, k t e ř í s e s n a d š e n í m v r a c e j í. S p o l e č n o s t I n t e r n e t I n v e s t, s ts á. t r. o. s e m ů V a š í p r a v o u r u k o u v h o n b ě z a l e p š í m i m a r k e t i n g o v ý m i v ý s l e d k y. N e v á h e j t e n á s k o n t a k t o v a t! T e l e f o n: E m a i l : i n f o v i o. c z W e b : w w w. o v i o. c z I n t e r n e t I n v e s t, s. r. o. I Č , D I Č C Z P ř á t e l s t v í 2 5 2, L i t v í n o v,

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

áš š ř ř á ž ď š á š ó á á š á á ů Ž ť á á ř ň á ř á š á š ó š á šť ř ž é ž ř á ž ď é ý ó ý úř ř á ž ř Ň á É ž ř č ář Á Ě šť Ř á č á ů ž ř ý á ů á á ů ž ř š ř ů č ú á š á š Ó Á š á š Ó Á á ý řč č š š ř

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

š š ř š ř š ží ř ý úř ř š ř š ř ř š ř Ž Ž ý ý ú ú š ř ř Ž š ý ř ř ý ř š ř ř ž ý ý ř ř ú ý ř Ó ř ý ř š ř ý ží ř ř š ž ř ý ý ř Ž Ž ř ří ý ý ž ř ý ř Ž ý Ž ř š ú ř ř ý ř ú ř Ž š ř Ž ý ž ř ú Ž ř ř ř ž ř š Ž

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Úř Ú Ř Á Á Ý Ú ú Úř ř ň ě ý ř Ú Š ř Úř úř ř š ě ý ě ý úř ě š ř ž ý ě ý ř Ú ě ý ž ý š ůž ž ř ž ř ř ě úř ř ě ž ě š ý ý ř ý ě ě š ř ů ý ě ž ř ě ů ý ů Úř š ů ř ě ř ě ř ě ě ř ř ř ě ž Úř š ě ž ř ž š Ž ř ů ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

úř č éš á ě ž á ý á á á úř á ě ě ř ář ú Š á á ě á šř š ě ž ý ě úř é ď á č á ě á ě ě ě š ř ů šť úř á á ě á á ě ř ý ý řá ý á ě ý á ů ě č ú ěř š ý úř ý á éč ě ý ý ú ů úř á á ě ě é ú éě ř ěř é ě ý ý á á á

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ý Ř Č Ě É Ř Ř ý ě ú ý ů ý ů Í ě ú ý Ž ě ě ě ý ú ú Š ó ý ó ó Ř É ě ý ý ý ú ý Í Ů Č Í ě Í ě ú Ž ý É ě ě ý ů š ý Č Š ý Č Í ú š ú Í ý ú Ó ě ý ů ý ě ý ě ý ý Í ě ý Č ě ý ě ý ú ý Č ú Í ů ú ě ýš Í ý Ů ě ě ý ý

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

Š Ž Ř Í ň č Ž ř ř ě ě č č ř ů ý úř ň Ž ř ý Úř ř š ý úř Í č č š ě č š ě ě ě ý Ů ě ě š ě ř č Ž č Ž Č š ř ř ě ý Č ř ů ř ž ý ý ě ě ě Č č Ž ý úř ň Ž ř ý úř ř š ý úř č č š ě č šť ě ě ě ý ú ě ř Č š Ž ř ř ě ý

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Á Á Í ŘÍ Í Ž Í Ť č é Ť é ť Ž Ť é č Í Í Š Ť Ť é č Í é Ž Ť č Í č Ť é é é é Č č é é č č Ť Ť Ť é é Ť Ť Í Ž é Ď Ď Í Ť č é Í Ž Í é Ť Í Ť é Ť é é Ť Ť Ž é Ť Š Ť é ň č Ť ď é č é ň č Ť ď č é Ť Š č é č é ň Ý ň Ť

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

ř ř ř ř ř ř ř úř ů Žň ř ř Í š š ů ť Š Š Š ů š ř Š Š ž ů Š ú ř ř ů žň ř ř Č Í ř ú ů Č ú ů Č ň ú ů Č Ť ú Č ň ř ú ř ží ů ů ú ú ú Č ú Č ú ú Č ú ú ú Č ú ú ú Č ú ť ů ú ú ú ů ú ó ů ř ů ů š ř ř ů š ů š ř ř ň ů

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Č Á Š Í Á ž Ě Ý Ě Á Í ů š š Č ž ž š ž ň ů ž š Č Á Á ž Ě Ý Ě Á ž ž Ž ů ž š ž ž ž š Ž ž ž ú š ž ň ž ň ú š ž ž ú š ž ž ú ů ť ž š ž š ů ú š ž š ů ú š Š Ě ú Č Á Á ž Ě Ý Ě Ě Á Í ž Ů ž š š ž ž š ů ž ů ž ů Č ú

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ý ř é á é Š á ě ů ř á á é á á ž á ě ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě é ř á ý ě éř ř ý á ť á ř á á ř é á ř č ř é á é š Ž á é á ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě ř é á ř ě á á áž ý ý ý ý č ě ý ř ě š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

Š ť ř š ř éú Ú ýú á Ú čá é á č éč ě ě š ř ů Ú á č ě ě š ř ů Ú á ř ě ř éř ů á ř č Ú ř ý č ář ý á ý é ě ý Ú ř š ř ý ř Ú á á Č Č Č č Ú á á Ú á á éč á ě ý áč ý á ě ň ř á á á ě á á á Ú č ř č ý á á ýý á ě ěř

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

č ů ů Ř č ů ž ě ů ů Ř é š é Ř č ž é ř š ř ý Č é š ý ř ý ň ř ý š ř ů ž ě ů ř ě č ř ý ůč ěř ý ů ř ž šš č š ý ř č ř ý ů ě č č é ů ů ý ž úř ý č ý č ů ý ř ě č ý č č ů ý ě é é ě ň ý č ý č ý č č ý č ř č ř ý é

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ě č ř Š Č ř ě č ň ť Č Š ě ě óž ř ě ž č úč é ř é ě ě ě ž ř ý ř ú ř ě é ů ěř úď úč ě Š ě č é ú é é ř ň é ů č ů ě ě ů č ý Ť úč č ú ě ý ů ě úč é é é Ž ř é ú ý ů ě úč ě úč ú ů úč ů úč é ž ř úč é ěřó ú é úč

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

É á á á č á áž ů ů š é á á é á á é á ě á ě á á áž ů ů š é á á é á ů č á č á ů ý ě ú á á ě á č á ů ý ě ú á ů ě é č á ě ě á ě ň á č ú ě á á ě á ě ě ě é á ě ň á č ú ě á ů č č ě é á č á ý ě ě á á á á ě Č ě

Více

Š Ž Ř ň Š č č ř ř ů ř Ž ě ě č ý úř ň Ž ř ř š ý úř č č š ě č š ě ě ě ý ů ě č ř ě ě š ř ů č ř ě ě š ř ů ř č ř ě ě š ř ů ě č Ž ě ě č č Ž ě č č Ž č Ž š ř ř ů ž ý ý ě ý Úř ň Ž ř ý Úř ř š ý úř č č Š ě č š ě

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

Ě Á ČÁ Š ř ě éčá Í ý ř é á é Š á á š ě č ý ě ř ů Í á á é á á ž á č ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě éř á ý ě é ř ř ý á á ř á á ř é á ř č ř é é Í š Ž á é ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě á š ě ú ů

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

á č á ě š é ř ř ž á á á č č á ž é á ž ů é ě ů á ě á á ě á č ú á ě á ú ě é ů ú é č ř é č ú ý č á ž ž žáď é éú á žá é ř ě ů á žáď á š š ž ř ů č š é á ř ě ž ý ěž ý úč ů ř ě ě ě ě á á ě ů ž ř ů č á š š Š ř

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

č ě č ě Ž Ž č č Ť ě Ú ě Ž ě ě ě ě ž ě ď ě Ť ě ě ě Ť Ť ž č ě Ř Á Ř Ě Á ÁŘ Á Á Ť ě Š Š ě ť čď č Ě Í Á Ť Žč Ť č Ť Ť Ť Ť č Ó Ť ě Ť č Š ě ě č č ě č ě č ď ě ě Í ř Ť ď ě ě ě ě ě ť Ě Í Ť ě č Í ě č ě Ť č Í ě Ť

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Á Í Ů É ě ě š í é é š é ž í ý říž í říž ž ů í ý říž í čí ž ř ž říž č říž ě é ě í í ř ě ý říž ž ě ží é í í ě é ě í ý říž ž ř í í ř ž Š é é é é í í ě ě ší č ý Ý ů é éč í ž é ě í ě í é í ň č ě žší č é š ý

Více

Á Í á á á š ú ě š Č á á ř á á é ě é úř é á á ř á é ř ý á á č ú á á š á ř ě á č č ě á ř š č ěř á č š ě š ě Č á č á č ř ě ř é á ř ě ř é á á š ú ě Š ů ě ý é á é é č á ě č ě ů ý ě á é č á ř é á é áš ú č é

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Č ř ě ý úř ý Ž Č Č Ř Á ÁŠ Á Í Á Á Í Á Á Í Ě Č Í Á Ř ě ý úř Č ý ř šř ů úř ú ř é ů č ú ř ě ě š ř ů ě ž ď ř ě č ú ď ě č ú ď ě č ř ř é é ů ěš é ř é š ě č ú ř ž é é ě é úř ě Č ý úř ě ú úř ě ř ó ý ě é úř Č ř

Více