Direct ing na míru ing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing"

Transkript

1 I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é a r y c h l é s l u ž b y... z a e x k l u z i v n í c e n y

2 D i r e c t e m a i l i n g n a m í r u N a š e p r o d u k t y Z a j i s t í m e V á m e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g. Pnráo lfne ě s i oz p r a c o v a n ý e m a i l i n g s m ě ř u j í c í k V á m i z v o l e n é k l i e n t e l e. V ý b ě r p o u z e p ř í n o s n ý c h a o v ě ř e n ý c h e m a i l o v ý c h a d r e s. N e j l e v n ě j š í ú č i n n á r e k l a m a n a t r h u. E m a i l i n g p o d l e k a t e g o r i í R o z e š l e m e V a š e r e k l a m n í e m a i l y v z á v i s l o s t i n a p o ž a d o v a n ý c h k a t e g o r i í c h. c u jze pm re a p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g, k t e r ý s e h o n o s í s k u t e č n ý m i v ý s l e d k y a v ý r a z n o u e f e k t i v i t o u. Z a p o m e ň t n a e m a i l o v é f a r m y a v o l t e p r o v ě ř e n é s l u ž b y! T r a f f i c p r o v á š w e b P ř i l á k á m e n a V a š e w e b o v é s t r á n k y d o s t a t e k n o v ý c h n á v š t ě v n í k ů, p o t e n c i á l n í c h z á k Za az jn ií sk tů í. m e j e j i c h z p ě t n o u n á v r a t n o s t a n a v ý š í m e p o t ř e b n ý t r a f f i c. E f e k t i v n í a r y c h l é s l u ž b y z a e x k l u z i v n í c e n D a t a b á z e f i r e m N a b í z í m e V á m p r a v i d e l n ě a k t u a l i z o v a n ý s e z n a m f i r e m n í c h s u b j e k t ů. P r o p r a c o v a n á d a t a b á z e k o n t a k t ů p r o s n a z š í k o m u n i k a c i a o s l oí v efni r e m n í h o z á k a z n í k a. Ř e š e n í, k t e r é š e t ř í n e j e n č a s, a l e t a k é p e n í z e. S M S k a m p a n ě V y u ž i j t e p ř í n o s n ý n á s t r o j p r o z a s í l á n í r e k l a m n í c h s d ě l e n í. D í k y p r o f e s i o n á l n í m u o d e s í l á n í S M S s n á š e t ř í t e f i n a n c e. Z í s k e j t e z p ě t n o u v a z b u v p o d o b ě p o ž a d o v a n é h o u. p r o f i t P r o p a g a c e p ř e s s l e v o v ý p o r t á l V y z k o u š e j t e n o v o u m a r k e t i n g o v o u s t r a t e g i i a p r o p a g a c i p r o s t ř e d n i c t v í m s l e v o v é h o p o r t á l u. D o s á h n e m e v y s o k é p r o d e j n o s t i V a š i c h p r o d u k t ů a s l u ž e b. Ú s p ě š n é a l e v n é š í ř e n í f i r e m n í c h z á j m ů s p o m o c í s l e v o v ý c h k u p ó n ů. F a c e b o o k m a r k e t i n g S t a t i s í c e p o t e n c i á l n í c h k l i e n t ů z a m i n i m u m f i n a n č n í c h n á k l a d ů? S n a š i m i v ý t e č n ý m i s l u ž b a m i j e t o m o ž n é! D ů r a z k l a d e n ý n a e f e k t i v n í a p r o f i t u j í c í m a r k e t i n g v r á m c i n e j v ě t š í s o c. i á l n í s í t ě s v ě R e g i s t r a c e d o k a t a l o g ů Z v i d i t e l n í m e V a š e i nnt e tr o v é p r e z e n t a c e s p o m o c í p r o f e s i o n á l n í r e g i s t r a c e d o k a t a l o g ů. S n a š i m i o d b o r n ý m i s l u ž b a m i p r o r a z í t e s n a d n o i v e s v ě t ě i n t e r n e t u. V y u ž i j t e z á k l a d n í p i l n e p o s t r a d a t e l n é h o S E O. D a t a b á z e j m e n 5. p á d O s l o v u j t e s v é z á k a z n í k y s p r á v n ý m z p ů s o b e m. Z v y š t e jsi v op r e s t i ž a p r o f e s i o n a l i t u p r o s t ř e d n i c t v í m n a š í b o h a t é d a t a b á z e v y s k l o ň o v a n ý c h p ř í j m e n í. D o d r ž u j t e z á s a d y s p r á v n é h o v y j a d ř o v á n í, j e ž p ř i n á š í v ý r a z n ý ú s p ě c h

3 1 0 0 % z a c í l e n í Va š í e m a i l o v é k a m p a n ě S m ě ř u j t e r e k l a m u n a V á m i u t v o ř e n é s e s k u p e n í e m a i l o v ý c h a d r e s. T r e f t e s e s r e k l a m o u p ř í m o d o ž i v é h o. N e j e f e k t i v n ě j š í v a r i a n t a, d í k y c í l e n é m u v ý b ě r u e m a i l o v ý c h a d r e s. V y s i v š e z v o l í t e, m y p r o f e s i o n á l n ě z a j i s t í m e

4 E m a i l i n g p o d l e k a t e g o r i í V y b e r t e s i k a t e g o r i i a m y V á m z a j i s t í m e d o r u č e n í n a c e n n é a p r o v ě ř e n é e m a i l y. E m a i l i n g p r o v á d ě n ý n a v y s o k é a p r o f e s i o n á l n í ú r o v n i. Ú č i n n á r e k l am a, k t e r á o s l o v u j e k o n k r é t n í h o z á k a z n í k a. V o l t e e f e k t i v i t u, f l e x i b i l n o s t a n í z k é n á k l a d y n a r e k l a m u. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a kste y z á j m e m o s l e v y D i s t r i b u u j t e d o s v ě t a s v é v ý r a z n é a z a j í m a v é s l e v y n a l i b o v o l n ý s o r t i m e n t? V a š e n a b í d k y b u d o u d o p r a v e n y k z á k a z n í k ů m, k t e ř í d o s l o v a p r a h n o u p o c e n o v ý c h a k c í c h. Z í s k e j t e p o t ř e b n o u z p ě t n o u v a z b u. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o e l e k t r o n i k u R á d i b y s t e p o t e n c i o n á l n í k l i e n t e l u i n f o r m o v a l i o z á l e ž i t o s t e c h t ý k a j í c í c h s e e l e k t r o n i k y? P o t o m b u d e n á š k v a l i t n í a p r o v ě ř e n ý s e z n a m k o n t a k t ů j i s t ě n á p o m o c e m. C e n n é e m a i l y v t é t o s p e c i f i c k é o b l a s t i, j i n d e j e n s t ě ž í n a l e z n e t e. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o c e s t o v á n í P a k l i ž e s e V á š d r u h š í ř e n é i n f o r m a c e z a m ě ř u j e p ř e d e v š í m n a c e s t o v á n í, z av áj m i s tk ío mn e t a k t o v á n í a d e k v á t n í k l i e n t e l y, c o ž b u d e m í t z a n á s l e d e k e f e k t i v n í z p ě t n o u v a z b u. A k t u a l i z o v a n ý s u m á ř k o n t a k t ů. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o f i n a n č n í p r o d u k t y P r o r a z t e s e s v ý m i f i n a n č n í m i p r o d u k t y. V y u ž i j t e n a š i c h p r o f e s i o n á el b n í ca h p sř le ud že v š í m o v ě ř e n é d a t a b á z e k o n t a k t ů. Z v o l t e s i t u n e j s n a d n ě j š í a n e j l e v n ě j š í c e s t u p r o h r o m a d n é o s l o v e n í z á k a z n í k ů. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys e z á j m e m o m ó d u N e p o d c e ň u j t e s p e c i f i c k o u o b l a s t m ó d n í h o t r h u a o s l o v t e p r o s t ř e d n i c t v í m n a š i dc nh í cp h r v so lt uř ží e b t i s í c e z á k a z n í k ů. R y c h l é d o r u č e n í d o o v ě ř e n ý c h e m a i l o v ý c h a d r e s. E f e k t i v n í a c í l e n ý D i r e c t e m a i l. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys r ů z n ý m z á j m e m K d o j i n ý V á m n a b í d n e t i s í c e k v a l i t n í c h e m a i l o v ý c h k o n t a k t ů, z a t a k n í z k é c e n y n a t r h u? V ý s a d o u n a š i c h š p i č k o v ý c h s l u ž e b a p r o v ě ř e n ý c h d a t a b á z í e m a i l ů, j e p ř e d e v š í m u ž i t n á h o d n o t a s a m o t n ý c h k o n t a k t ů. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys r ů z n ý m z á j m e m Z a j i s t í m e š í ř e n í V á m i s d ě l e n é i n f o r m a c e v r á m c i b o h a t é d a t a b á z e k o n t a k t ů, j e ž n e j s o u s o u č á s t í j a k é k o l i ve m a i l o v é f a r m y, a l e p r o v ě ř e n ý m i e m a i l y. D o p r a v í m e V a š í r e k l a m u l i d e m, k t e ř í o n i o p r a v d u s t o j í. D i r e c t e m a i l n a č e s k é k o n t a k t ys r ů z n ý m z á j m e m V ý j i m e č n á n a b í d k a! P r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g č í t a j í c í s t a t i s í c e k o n t a k t ů, k t e r é n e t r p ě l i v ě v y č k n a V a š e r e kl a m n í s d ě l e n í. V ý h o d n é ř e š e n í, k t e r é s e p o j í s e f e k t i v i t o u a m a x i m á l n í ú č i n n o s t í

5 T r a f f i c p r o v á š w e b K v a l i t n í T r a f f i c, j e h o ž v ý s l e d k e m j e n á r ů s t n o v ý c h n á v š t ě v n í k ů. Z í s k e j t ez á k a z n í k y z e s o c i á l n í c h s í t í, p o m o c í m a i l i n g u č i p ř e s m ě r o v á n í m d o m é n. P r o f e s i o n á l n í s l u ž b y s p r o k a z a t e l n o u z p ě t n o u v a z b o u. N e j l e v n ě j š í z p ů s o b, j a k p ř i l á k a t n o v é n á v š t ě v n í k y n á v š t ě v p r o V á š w e b O d d á v e j t e s e v z r ů s t a j í c í m g r a f ů m V a š e h o T r a f f i c u r, ý kb tu ed e z a p ř í č i n ě n n a š i m i p r o f e s i o n á l n í m i a o d b o r n ý m i s l u ž b a m i. Z a r u č e n ý p ř í s u n n á v š t ě v p r o V á š w e b o v ý p o r t á l n á v š t ě v p r o V á š w e b D i s p o n u j e t e s k v ě l ý m k n o-h w o w i n t e r n e t o v é h o p r o j e k t u, a l e s h á n í t e t i s í c e n á v š t ě v n í k ů, r e s p e k t i v e p o t e n c i á l ncíh k l i e n t ů? Z a j i s t í m e V á m p ř í n o s n ý T r a f f i c v e v e l i c e k r á t k é m o b d o b í a r o z s a h u a ž n á v š t ě v n á v š t ě v p r o V á š w e b R o z v í j e j t e s v ů j v z k v é t a j í c í i n t e r n e t o v ý p o r t á l t í m n e j r y c h l e j š í m a n e j d o s t u p n ě j š í c h z p ů s o P r v o t ř í d n í T r a f f i c v n a š e m p o de á nzí á rj u k o u t i s í c ů n o v ý c h n á v š t ě v n í k ů. L e v n é a p ř í n o s n é ř e š e n í n á v š t ě v p r o V á š w e b E f e k t i v n í T r a f f i c o d n á s j e j e d n o u z n e j l e p š í c h s l u ž e b, j a k d o s á h n o u t p ř í n o s n é n á v š t ě v n o a p o t e n c i o n á l n í c h z i s k ů. V o l t e š p i č k o v é p r o v e d e n í e k o n o m i c k é v a rrio a nztvy ý špe n í n á v š t ě v n o s t i

6 D a t a b á z e f i r e m Z í s k e j t e p ř í n o s n é ktoank t y k r o z v o j i v l a s t n í h o p o d n i k á n í. V s a ď t e n a b e z k o n k u r e n č n í p o m ě r c e n a / u ž i t n á h o d n o t a. A k t u a l i z o v a n ý s e z n a m f i r e m z a n e o d o l a t e l n é c e n y. K v a l i t n í d a t a b á z e s c e n n ý m i a h o d n o t n ý m i k o n t a k t y. K o m p l e t n í d a t a b á z e f i r e m C o b y s t e ř e k l i n a s t a t i s í c e a d r e s, l zk e t e rv éy u ž í t v r á m c i j a k é h o k o l i v p o d n i k á n í? J a k b y s e V á m l í b i l k o m p l e x n í s e z n a m f i r e m, k t e r ý p r o V á s s t á l e a k t u a l i z u j e m e? Z í s k e j t e p r a k t i c k o u d a t a b á z i n a j e d i n e č n o u c e n u. D a t a b á z e t e l e f o n n í c h č í s e l a e m a i l ů D e s e t i t i s í c e f i r e m a s p o l e č n o s t í, k t e r é u j í o b sna eh j p o d s t a t n ě j š í ú d a j e p r o b e z p r o b l é m o v o u k o m u n i k a c i. A k t u a l i z o v a n ý p ř e h l e d e m a i l o v ý a d r e s a t e l e f o n n í c h č í s e l. P o u z e u n á s! E m a i l o v á d a t a b á z e f i r e m R á d i b y s t e s v é p o t e n c i á l n í z á k a z n í k y o s l o v i l i p r o s t ř e d n i c t v í m e m a i l u? N e j b ě ž n ě j š í h o k o m u n i k a č n í h o n á s t r o j e? P a k u š e t ř e t e s p o u s t u f i n a n c í z a b e z p l a t n o u k o r e s p o n d e n c i, k n í ž V á m b u d e n á p o m o c n a n a š e e m a i l o v á d a t a b á z e f i r e m. D a t a b á z e t e l e f o n n í c h č í s e l S p o j t e s e s d ů l e ž i t ý m i l i d m i a k l i e n t y, k t e ř í j s o u p ř í n o s e m p r o V á š b u s i n e s s. N e z t r á c e j t e a p o t a ž m o fi n a n c e. N a š e k v a l i t n í d a t a b á z e t e l e f o n n í c h č í s e l V á m o b a d v a e l e m e n t y d o z a j i s t a u š e t ř í. * D a t a b á z i f i r e m d o d á v á s p o l e č n o s t B 2 B S ecr e v is. r. o

7 O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m V y d o d á t e s e z n a m č í s e l, m y p r o v e d e m e b l e s k o v é o d e s l á n í a d o r u č e n í S M S z p r á v. S m ě ř u j t e s v á r e k l a m n í s d ě l e n í n a n e j p o u ž í v a n ě j š í n á s ts rk oé j s lp io dl e č n o s t i. V y u ž i j t e s p o j e n í e f e k t i v n o s t i a n í z k ý c h n á k l a d ů S M S k a m p a n ě. K v a l i t n í S M S k a m p a ň s p r o k a z a t e l n ý m i v ý s l e d k y. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m R o z e š l e m e m e z i V a š i k l i e n t e l u, c o k o l i v b u d e t e c h t í t. D o d e j t e n á m s e z n a m t e l e f o n n í cy h Vč áím s e l a m z a r u č í m e c í l e n o u S M S k a m p a ň n a v e l i c e v y s o k é ú r o v n i. E k o n o m i č t ě j š í ř e š e n í n a l e z n e t e j e n s t ě ž í. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m C h c e t e s e z a m ě ř i t n a S M S k a m p a n ě, k t e r é s e h o n o s í s v ý m i p r o k a z a t e l n ý m i v ý s l e d k y? P o t o m v s a ď t e n a p r o f e s i o n á l n í sv ei rs a v e l i c e o d b o r n é z á z e m í n a š í s p o l e č n o s t i, k t e r á o s l o v í d e s e t i t i s í c V á m i p o ž a d o v a n ý c h z á k a z n í k ů. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m S p o j t e n e j b ě ž n ě j š í k o m u n i k a č n í p r o s t ř e d e k s e f e k t i v i t o u a c í l e n o u r e k l a m o u. Z a n í z k é c e n V á m d o k á ž e m e ú s p ě š n ě r o z e s l a t a ž S M S z p r á v, j e j i c h ž o b s a h m ů ž e b ý t p l n ě v e V a š í m o c i. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m V s a ď t e n a n e j e f e k t i v n ě j š í z p ů s o b c í l e n é r e k l a m y. N a š e p r v o t ř í d n í S M S k a m p a ň V á m z a r u č í, ž e k o n c o v í z á k a z n í c i b u d o u p r a ho nu t p o d a l š í c h i n f o r m a c í c h. Z í s k e j t e p r o t o ú č i n n o u z p ě t n o u v a z b u s v ý c h r e k l a m n í c h s d ě l e n í. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m D o k á ž e m e V á m z a j i s t i t r o z s á h l é S M S k a m p a n ě, k t e r é č í t a j í s t a t i s í c e k o n t a k t ů. V r á m c i n a š i c h s l u ž e s e V á m d o s t a n e p r o f e s i o nlá n í h o p ř í s t u p u a n a p l n ě n í v š e c h z á v a z k ů. T e d y s t o p r o c e n t n í o s l o v e n í V á m i d e f i n o v a n ý c h z á k a z n í k ů. O d e s l á n í S M S V a š i m z á k a z n í k ů m M o b i l n í t e l e f o n d n e s v l a s t n í j a k ý k o l i v č l o v ě k. P r o č t e d y n e v y u ž í t n e j p ř í s t u p n ě j š í k o m u n i k a č n í k a n e o s l o v i t v e lu k o s p o u s t u z á k a z n í k ů? N a š e p r o f e s i o n á l n í S M S k a m p a ň V á m u š e t ř í p ř e d e v š í m p e n í z e z a k v a l i t n í r o z š í ř e n í r e k l a m y

8 P r o p a g a c e p ř e s s l e v o v ý p o r t á l v o u c h e r y. c z V y u ž i j t e s l e v o v ý ptoárl v o u c h e r y. c z k ú s p ě š n é p r o p a g a c i. I n z e r u j t e n a m í s t ě s h o j n o u n á v š t ě v n o s t í. S t a ň t e s e s o u č á s t í v e l k é h o p r o j e k t u a v y d ě l á v e j t e. N a b í z e j t e s v é s l u ž b y a z b o ž í p r o s t ř e d n i c t v í m s l e v o v ý c h k u p o n ů. 1 k r e d i t n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z P r e z e n t u j t e s v é p r o d u k t y s la u ž b y v r á m c i j e d n o h o z n e j p o p u l á r n ě j š í c h s l e v o v ý c h p o r t á l ů. Z a j i s t ě t e s i a d e k v á t n í r e k l a m u p r o s t ř e d n i c t v í m s l e v o v é h o k u p ó n u a d o s t a ň t e s e d o p o d v ě d o m í d a l š í c h l i d í. 2 k r e d i t y n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z R e k l a m n í k a m p a ň a p r o p a g a c e m ů ž e m í t h n e d n ě k o l i k t v á ř í. J e d n o u z n i c h j e k u p ř í k l a d u p r o p a g a c e p ř e s s l e v o v ý p o r t á l, k d e s v é z b o ž í n e j e n o m p r o d á t e, a l e z a j i s t í t e s i t a k é u r č i t o u p o p u l a a r e k l a m u. 5 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z Z n á t e s n a d l e v n ě j š í z p ů s o b p r o p a g a c e, n e ž j e i n z e r c e n a s l e v o vré tm á lpu o? P r o j e k t v o u c h e r y. c z s e m ů ž e s t á t V a š í p ř í n o s n o u a e f e k t i v n í r e k l a m n í p l o c h o u, k d e s v ů j s o r t i m e n t n a v í c j e š t ě p r o d á t e. 1 2 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z S l e v o v é p o r t á l y d o s l o v a h ý b o u s o u č a s n ý m s v ě t e m. Z í s k e j t e p r o t o m o ž n o s t h o d n o t n é r e k l a m y n a z d a ř i l é m a n a v š t ě v o v a n é m p r o j e k t u v o u c h e r y. c z. E k o n o m i c k á r e k l a m a, k t e r á j e z k r á t k a n e z a p l a c e n í. 2 0 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z C h c e t e v y u ž í t l e v n é h o a p r a k t i c k é z p ů s o b u r e k l a m y? P a k o k u s t e s l e v o v ý p o r t á l v o u c h e r y. c z, k d e m ů ž e t e z d á r n ý m z p ů s o b e m p r o p a g o v a t s v é p r o d u k t y a s l u ž b y. Ú č i n n á r e k l a m a s e z a r u č e n o u z p ě t n o u v a z b o u. 4 0 k r e d i t ů n a i n z e r c i n a v o u c h e r y. c z Z a j i s t í m e V á m k v a l i t n í r e k l a m u s p o m o c í a ž 4 0 k r e d i t ů, j e ž m ů ž e t e u p o t ř e b i t v r á m c i h o d n o t n é p r o p a g a c e n a s l e v o v é m p o r t á l u. Z í s k e j t e zs áv ék a z n í k y a p r a v i d e l n é n á v š t ě v n í k y s n a d n o, r y c h l e a l e v n ě

9 Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í k y a o d m ě ň t e t y s t á v a j í c í s l e v o v ý m v o u c h e r e m! V č e m j s o u v o u c h e r y. c z j i n í o p r o t i j i n ý m s l e v o v ý m p o r t á l ů m? S a m i s i v k l á d á t e p r e z e n t a c i S l e v o v o u n a b í d k u s i n a s t a v u j e t e s a m ái t, e t a k a b s o l u t n í k o n t r o l u n a d s v o u p r o p a g a c í. V ý š e s l e v y S a m i s i s t a n o v í t e v ý š i s l ecve y l ka o v ý p o č e t v o u c h e r ů. F l e x i b i l n í d o b a z o b r a z e n í N a s t a v í t e s i d é l k u z o b r a z e n í V a š í n a b í d k y n a p o r t á l u v o u c h- e ra y. t co z a ž n a 6 0 d n ů! D é l k a p l a t n o s t i v o u c h e r u U r č í t e s i s a m i p l a t n o s t v o u c a h e pr ou d m í n k y u p l a t n ě n í s l e v y. V e l k é m n o ž s t v í f o t o g r a f i í V l o ž í t e s i ú v o d n í f o t o g r a f i i s m o ž n o s t í v l o ž i t s i d a l š í f o t o g r a f i e p r o d u k t u n e b o f i r m y. V l a s t n í s l e v o v é k ó d y n e b o v l a s t n í k u p o n y M á t e-l i e s h o p a p o u ž í v á t e v l a s ten ví o vsé l k ó d y, m ů ž e t e j e v l o ž i t d o s l e v o v é n a b í d k y. P o k u d m á t e v l a s t n í P D F k u p o n ( i s č á r o v ý m k ó d e m ), m ů ž e t e j e j r o v n ě ž n a h r á t d o v o u c h e r y. c z P r o f i l f i r m y z d a r m a Z d e s e z o b r a z u j í v š e c h n y V a š e a k t i v n í sa l ezváyk l a d n í i n f o r m a c e o V a š í f i r m ě v č e t n ě f o t o g. a l e r i e O d k a z n a v l a s t n í s t r á n k y Z V a š í n a b í d k y p ř i v e d e m e n á v š t ě v n í k y n a V a š i w e b o v o u s t r á n k u. P ř e d n o s t n í z o b r a z e n í n a b í d k y Z v ý h o d n ě n é p o z i c e n a n a š e m p o r t á l u p r o V a š e s l e v o v é v o u c h e r y. B e z p r o v i z e Js m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r b e z p r o v i z e, z a u p l a t n ě n é v o u nc áh m e r ny i c n e p l a t í t e. P r o u ž i v a t e l e j s o u v o u c h e r y v ž d y z d a r m a

10 F a c e b o o k m a r k e t i n g C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e fm in rí e f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? M á t e m a l é m n o ž s t v í f a n o u š k ů? O s l o v t e p ř e s m3 i l i ón y č e s k ý c h u ž i v a t e l ů f a c e b o o k u a u d ě l e j t e z n i c h V a š e z á k a z n í k y. P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? Z í s k e j t e n e j l e v n ě j š í m a r k e t i n g p r o V a š i f i r m u n a n e j v ě t š í s o c i á l n i s í t i f a c e b o o k f a n o u š k ů p r o V a še f i r e m n í f a c e b o o k s t r á n k y C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e f i r e m n í f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů f a n o u š k ů p r o V a š e f i r e m n í f a c e b o o k s t r á n k y M á t e m a l é m n o ž s t v í f a n o u š k ů? P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů f a n o u š k ů p r o V a š e f i r e m n í cfeab o o k s t r á n k y P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e f i r e m n í f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů f a n o u š k ů p r o V a š e f i r e m n í f a c e b o o k s t r á n k y C h c e t e v í c e f a n o u š k ů n a v a š e f i r e m n í f a c e b o o k o v s k é s t r á n k y? P o t ř e b u j e t e z v ý š i t n á v š t ě v n o s t n e b o d ů v ě r y h o d n o s t v a š i c h s t r á n e k? V a š i m f i r e m n í m s t r á n k á m n a f a c e b o o k u d o d á m e č e s k ý c h f a n o u š k ů b ě h e m n ě k o l i k a d n ů. R e k l a m a n a f ac e b o o k u p r o 4 m i l i ó n y l i d í Z o b r a z í m e V a š í r e k l a m u n a v š e c h n a š i c h f a c e b o o k s t r á n k á c h. D í k y t o m u t o s d ě l e n í n a z d í c h n a š i c h s k u p i n o s l o v í t e s k u p i n u 3, 6 4 m i l i ó n ů l i d í. J e d i n e č n á n a b í d k a i n z e r o v a t n a n e j v ě t š í c h č e s k ý f a c e b o o k s t r á n k á c h

11 R e g i s t r a c e d o k a t a l o g ů K v a l i t n í r e g i s t r a c e s p r o k a z a t e l n ý m u m í s t ě n í m. N e p o d c e ň u j t e d ů l e ž i t ý n á s t r o j S E O o p t i m a l i z a c e. R e g i s t r a c e d o k v a l i t n í c h a o v ě ř e n ý c h k a t a l o g ů. Z í s k e j t e z p ě t n é o d k a z y t í em j jn e d n o d u š š í m z p ů s o b e m. R e g i s t r a c e d o i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g ů Z v y š t e s i p o z i t i v n í m z p ů s o b e m s v é p o z i c e v e v y h l e d á v a č í c h. P r o v e d e m e V á m j e d e n z n e j d ů l e ž i t ě j š í c h o p t i m a l i z a č n í c h k r o k ů, k t e r ý m j e r e g i s t r a c e d o p ř í n o s n ý c h i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g R e g i st r a c e d o i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g ů N a š e k v a l i t n í r e g i s t r a c e d o i n t e r n e t o v ý c h k a t a l o g ů V á m z a j i s t í v l o ž e n í d o o d p o v í d a j í c í c h k a t e g o a s p r á v n é d o p l n ě n í ú d a j ů, z č e h o ž v y p l y n e l e p š í n á v š t ě v n o s t V a š i c h s t r á n e k. V o l t e l e v n o u a e f e k t i v n í p r o p a g a c i n a ir n te et u. D a t a b á z e j m e n v e 4. a 5. p á d ě D b e j t e n a s p r á v n é o s l o v e n í s v ý c h z á k a z n í k ů. V y u ž i j t e n e j l e v n ě j š í d a t a b á z i j m e n n a s o u č a s n é m i n t e r n e t u. C t ě t e z á k l a d y p r a v o p i s u a t oi vt áu nl í. P o ř i ď t e s i l e v n o u, s p o l e h l i v o u a j e d n o r á z o v o u d a t a b á z i j m e n. D a t a b á z e j m e n v e 4. a 5. p á d ě S p r á v n é v y j a d ř o v á n í a o s l o v e n í j e n e d í l n o u s o u č á s t í j a k é k o l i v p ř í n o s n é k o m u n i k a c e, a ť u ž j d o s o u k r o m ý n e b o p o d n i k a t e l s k ý z á m ě r. M y V á m n a b í z í m e p r ao vp i s n ě p r o v ě ř e n o u a k v a l i t n í d a t a b á z i j m e n v e 4. a 5. p á d ě. U s n a d n ě t e s i j a k é k o l i v p ř e p i s o v á n í a z v o l t e j e d n o r á z o v é ř e š e n í

12 O n á s R o z h o d l i j s m e s e s v é l e t i t é z k u š e n o s t i l a sv t i o b i n t e r n e t o v é h o m a r k e t i n g u n a b í d n o u t t a k é V á m, n a š i m v á ž e n ý m z á k a z n í k ů m v p o d o b ě r e k l a m n í c h a g e n t u r, f i r e m č i s p o l e č n o s t í. Z a m ě ř u j e m e s e n a n ě k o l i k d ů l e ž i t ý c h o b l a s t í š í ř e n í r e k l a m y, k t e r é m o h o u s v ý m c h a r a k t e r e m o s l o v o v a t z c e l r o z d í l n o u k l i e n t e l u í. k y D t o m u j s m e s c h o p n i p o k r ý t a n a p l n i t v š e c h n y t u ž b y n a š i c h z á k a z n í k ů. S n a ž í m e s e p o s k y t o v a t p o u z e s l u ž b y v y s o k é k v a l i t y, š i r o ak ém ěh řo e nzí a p o z i t i v n í c h v ý s l e d k ů. S i n d i v i d u á l n í m p ř í s t u p e m ř e š í m e j a k é k o l i v p o ž a d a v k y z á k a z n í k ů, k t e r ý m p ř e d á v á m e s v é n é o d b o r z n a l o s t i t ý k a j í c í s e p r o b l e m a t i k y i n t e r n e t o v é h o m a r k e t i n g u. S p r o f e s i o n á l n í m n a s a z e n í m d o k á ž e m e p r e z e n t o v a t l i b o v o l n á r e k l a m n í s d ě l e n í, š í ř i t V á m i p ř e d a n é i n f o r m a c e n e b o z v ý š i t n á v š t ě v n o s r ů z n ý c h w e b o v ý c h p o r t á l ů. V y z k o u š e j t e n a š e p r v o t ř í d n í p r o d u é k t on va b í d k y, k t e r é s e h o n o s í e f e k t i v n o s t í, d ů r a z e m n a k v a l i t u, p r e c i z n o s t í, z a r u č e n o u z p ě t n o u v a z b o u a n í z k ý m i p o ř i z o v a c í m i n á k l a d y. S t a ň t e s e d a l š í m, z ř a d y n a š i c h s p o k o j e n ý c h k l i e n t ů, k t e ř í s e s n a d š e n í m v r a c e j í. S p o l e č n o s t I n t e r n e t I n v e s t, s ts á. t r. o. s e m ů V a š í p r a v o u r u k o u v h o n b ě z a l e p š í m i m a r k e t i n g o v ý m i v ý s l e d k y. N e v á h e j t e n á s k o n t a k t o v a t! T e l e f o n: E m a i l : i n f o v i o. c z W e b : w w w. o v i o. c z I n t e r n e t I n v e s t, s. r. o. I Č , D I Č C Z P ř á t e l s t v í 2 5 2, L i t v í n o v,

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ú ÍÁ Ě Ú Í ú ř ý š ř ů Ň Ú ř Ú š š ť ř ř Ž ř ř ý ó Ž ř ó ř ú Ž š ý ř š ř ř Ž Ž Ž š Ž ř ů Ž š š Ž ý ý ý ř ů Č ó Ř ó Ž ýš Ž ř Ž ř š ň Ž š Ž ř ř Í Í Á ťě Ť ř ýš ř ř ř ř ý ý ýš ř Ž ř ý š š ř ý ý ů Ž ú ř Ž

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

áš š ř ř á ž ď š á š ó á á š á á ů Ž ť á á ř ň á ř á š á š ó š á šť ř ž é ž ř á ž ď é ý ó ý úř ř á ž ř Ň á É ž ř č ář Á Ě šť Ř á č á ů ž ř ý á ů á á ů ž ř š ř ů č ú á š á š Ó Á š á š Ó Á á ý řč č š š ř

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ž ý é Ú ž ý é č ř ř Í ý é ú ř ž ý é ý ž é ř ů ý ý é ž ý é č š ý é é ř é é ž é ě č ř ý é ů é č é ůč č ř š ý ř é č é ě ý ě ě ě š é č ě ž š ů Í š č é ý ě Š č é ě č é ě ě š ť ř ě ů ý ř ý ů ě ý ý ř ě ů éč š

Více

Á Á É ú ř ř ř ž ř š ó ú ú ř ž ú ř ú ž ú š ú ú ú ú ř ř Ž ú š ř š ú ž ř ž ž ř ř Ž ú ř ú ú ú ú ř ř ú ř ú ř ú Ž Ž ú ř ř ú ú ř Ž ř š š ú ř ú ř ú ú ř ú ž š ú ř ú ř Ž ž ř ř ř ž Ž ž ž ř ú š ř š ú ř ž ř ř ř ř š

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Úř Ú Ř Á Á Ý Ú ú Úř ř ň ě ý ř Ú Š ř Úř úř ř š ě ý ě ý úř ě š ř ž ý ě ý ř Ú ě ý ž ý š ůž ž ř ž ř ř ě úř ř ě ž ě š ý ý ř ý ě ě š ř ů ý ě ž ř ě ů ý ů Úř š ů ř ě ř ě ř ě ě ř ř ř ě ž Úř š ě ž ř ž š Ž ř ů ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ě Ý Č ě ř ěšť é é ěš é ř ě é ě ě ř ý š čý ě č é é ů ň ů ý ř ě ě š ý šé Ž č ú Ž ř ž ú ů ř ů ů ý ř š č ě ě ě ě ů č č ěž ý Ž é ě ě ě ě ý ř ý ý ů ě č ř ř ě č ě Ž Ž ý ý ů ř ů č ř ý č ě č ř é ů é ě ě š é ě č

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ř Í Č ě č č Č ž č ě ž č č úč ř ý Č Č ř ý é ř č ř é ý ě ž Í č úč č ě ž ý ě ú ř ě ý Ů ř ř č é ý é ě ý é ý č č ž ř ř ý ň ř é č ř é é ě ý ř ř ý č é ř é ň ý ř é ý úč ú ý ž é č č é ě ě ý ť ř ř ý č é é č ě ř

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

ř ý É Á Ě Á Á Á Í Č Í š ř ř ř ž ř ý ě Č ÁČ ÍÚ ě Č ě ř ě Ř Ě Ě Í Ř Á ř ě ř ř ě ř ř ě ř ó ř ě ř ě Ř Á Á Á Ř É Á ř ř ř ř ř ýš ěž ů ý ě ř Á Í Ě Í Ř É Á ř ě Í ě ř ě ť ě ř ý ě ř ř ž ř ř ý ř ý ě ř ú ý ě ř ď ř

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Ú é č é š řž é é é č é š é é é ý Ž ž č é ř é é ň ž ř é ý ř č ý é ř č š č ž é č é řž é č é č š ř ů č š ř ů čá š ČÁ ČÁ ů ČÁ éč čá č ř čá ž čá č č š č Ú š ů č š ř ů ř š é č ůč šš č č ů č ř š ůč ř š é č ý

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Í ů ý Ž ú ř ě ú š ě ů ů Č č š ě ů ě ý ě ů ýš ě š ř ů ě ř Č ý ěř š ů Č Ž Ž ýš ý ř ý ý ř ž š č ě ý ý ří ýš ú ř č Ž ř ř ě š Ž ž ý ř Ú ř ý ú Í č ů Ž š ý ř š ě ý ř š ě ů ě š ý Č ě ý ří ú š ů š ř ý Ýš č ů ě

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

š š ř š ř š ží ř ý úř ř š ř š ř ř š ř Ž Ž ý ý ú ú š ř ř Ž š ý ř ř ý ř š ř ř ž ý ý ř ř ú ý ř Ó ř ý ř š ř ý ží ř ř š ž ř ý ý ř Ž Ž ř ří ý ý ž ř ý ř Ž ý Ž ř š ú ř ř ý ř ú ř Ž š ř Ž ý ž ř ú Ž ř ř ř ž ř š Ž

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

ř ý ý é é ú ř ř é ů Ž é ř é ř ř ž ů ů ž ů č ů č é é š é ů Ž ů ó ž ý ů é ů ž š ť ř č ř é ó ú ž ý ů ý č ř č ř é é é ř ř ř é ů ř š ř ů č ý č č č š ý ř ů ř ř ů š š ř ž ý ů ř ů š ř ý ř É ů ž ž ř ž ž č š ů ř

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

ř é ř š ř š ř ě é ř ř Ú é Í ř ě ř é ř ě ř é é ř ě ř é ř é ě ř ě é Ž Ž é ě Č ř ř ě ě ě ří é ř š ž Č Ž ů é ě ř é ýš ř ý š é é ř ě ř é š ř é ý ř Ž Ž ř ž é é ú ř ě š ě é ě é é Č Č Ů ě é ř Ž ý ě é Š ě ý éž

Více

ř č á é á Í Í Á Í Á Ě Á á á Í á á č ř ř é á á áš áš áš č á á é é Í ř é Č č ž á é ř š ř áš á ž ý é é čá á ň ý ý čá ů á š ý ř ů ý ů á é ž ň é ř á á á á ř é á é ť é ý úř á ř á č ř á á ř é á ř é á é á á á

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é

á ř ě í ěž é ší á áš ě ů ů ř í ě á č é íčíž í á á ů č ý č š š ář ž é č é áš ě í ě é á ě ý éříš á čá í š í ž é é á é é ž š ě á ě ší ž ř š ě á ř áší č é Ó Á Á ó í ě í á é é á ží á é á í í ř á á á č š á á á í č í í ň í ř ší á á í ří á í é á á ě á á á ř ě á í š ě ý í á ří é š ýš ý á é ý ě é ř éž ž ě í í í š ž íš í ř ě ě á í í ž á úč č ě ý á ó ěř ě ů č ů

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří

ý é ě é é ž í ř ř í Ž á ř í ž í á ů íč é á ř á í é á ů á Í ří č ýý ř ů ů é ří í ťř č č í á í á ří š í í ř í í é í á í ř ší ý ý ě í ůč ě Í í ě á á š ří ďí í ž Íá ý é ří ýč í é í ě í č ý í ý á í ý ř ý á í Ž ž é á é ř ě ě íč ář š č é ý á é í ř ř Í ď ý í ří é š ú í ř é ů čí ů í í č é ěší á ží ý á í é Č é ý é Č á á áč ář á í ž ý č ý í í á á ží á é ří ž š

Více

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž

ů á ř ě Ú á á ý á ů č Ú á Č č áš ý ý ě ó ž á Í á ý ý ý ě ř áš ý š šť á ř á ě á á ř á ů ě á á žďý á á á á š ř š ř ý á š á á ů á ý á á ť ř ř á č á ž ý ž řč á ů ů ó ě ý ů ý ř á ú á č ř ó á Ú ě ě Ž š ř ý á ř ů ó ř á ý ů ě č ů ů ě ě á ý ů ě ář ě ě ě ě ý ř š ýš ě šť á ř š č ř ě Ž š ř á ě šš ě ů ě ě š ě ů á šť ř ě ě Ž č ý Ž á ě ý ě á ě ě ýš ě ý ů ř ěř ýš ě

Více

ě Í ł ľ ä ĺč řĺ Í Ú é ě ř ľ Í úř ř ć č Ęý č Ę č ř ý ě ě š ř ů Č ě řč ý ľ ř ŕ ů Č Č č ř ě č úč é Ę Č ř š ąĺ Ę ř Č ř é ě ž č č úč é Ę Č ĺ É ĺě ľ ĺ Ú ľí ľłľ ľ Í ľ Š ř é ě ú ř ř é Ę ě ř é Ę ě š č ľ Ť ľ ľíľ

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

Š Ž Ř Í ň č Ž ř ř ě ě č č ř ů ý úř ň Ž ř ý Úř ř š ý úř Í č č š ě č š ě ě ě ý Ů ě ě š ě ř č Ž č Ž Č š ř ř ě ý Č ř ů ř ž ý ý ě ě ě Č č Ž ý úř ň Ž ř ý úř ř š ý úř č č š ě č šť ě ě ě ý ú ě ř Č š Ž ř ř ě ý

Více

ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý ů ě ě ř ř é é ž ě š ě ř ř

ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý ů ě ě ř ř é é ž ě š ě ř ř Í ř č é ě Í Á Č Í Ú ř ř ě é ž é ř ě é ě ř Š ř ě é ž é ř ě é ě Š č úč č úč č č ň é č č ť ž č ř é ě ž č š ž š ý ř é ž ž é ř ř ž é č ě ů ž ř ů Č é š ž š Ť ů ý ť é ž é ř ž é č ě ý ž ř š é ě é ř č ě š ž č ý

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

ř š ř š š č úč ů č ů ú Ě ý é č Ů ř ě ř ž ě ž ů ř ě ř ě č ú Í é Č Č č Ů ž ž ý ý ř ž šť ě ý Ů éž ě š ě ě ř Ů ě é ž š ý ý š ý ú ř ě ř ž ů ř ě ů č š é ř ý š Á Á úč é Úč ř š č š č č ý úč Ů č ž ř ý úč ů č Ů

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ú ý Ů ú ú ě Ú ž ň Ů ý ú ý ý ě ú Ů šť ý ě ý ž ú ú ě ě ž ž ů ý ň ž ž ž ě ú ť ě ě Ů ú ý ž ě ě ý ň ě ň ů ú ů ě ú ú š ž ů Á ů ě ů ž Ý ě ýň ě ě š ě ú š ý ě ú ú ň ů ě ů ě š ú ý ě žň ý ů ě ě ú ú ě ůž ů ě ě ů ů

Více

ř ň ČÚ Č š É ř Č Č ř ř ť ý ý ž é ř š š ý ý š ý š Č Č ř ů ý ů ý Č ž ř ů é ř ý šř ř š ý ý ř ř Š Ý Č ř ř Ě Š ž š Ň Č š š é š é Č š é é é Č Í ž é é é š Ý Ě Ý É ň Í é Č é ž é š Č Ž ó š Ř é é ť š Č š ž ž Í ž

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á

ž í ý á í á ř í í é á ý ě ž á í ří é ý í ž č ý ě ý éšíř á š á ž á í ě ý ě č é ž í é á ž ří ž í í á á ě í ý ě í í čí ý č é ýš íč á é í é šňů é é á í á É í č é á í ž ář í ý ý á í íž ě á ý é í ě í í ž ý ý ý ý ž ě ř ý á í í ý í á é ž Č é á á á á ě č é í é ší č é é č š ř á é č í ě í č č á é ě ž á í ý ř ř í ř í ž é ě é í ž ů á í í ě š é ř é ý ý Č Č é á ůč

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

Ý č ř Č ř č ř š é ř š é ý ů ž č é éš Ž é š š š ř ž é č ž ž ř ž é ř ř ř ř ý é ý ř é Č é č ž ř Í š é š é ú ř ř ú ů ř ý ú š Ž ý šř ý š é ř ř é ř ú éš ř é é ý ř š Ž ý ů ý ž ř š ř Č ý š ř ů ř é č ý ř ý ů š

Více