Anotace vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace vzdělávacího programu"

Transkript

1 Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY Hlavní cizí jazyk - anglický Hlavní cizí jazyk německý Komunikace Tělesná výchova I Matematika Statistika Manažerské dovednosti Informatika Právo Projektové řízení Úvod do logistiky Manipulační a dopravní prostředky Materiálový management Management jakosti I Marketing I Účetnictví a daňová evidence Ekonomie Ekonomika podniku Ekonomika dopravy Mezinárodní obchod Odborný seminář Odborná praxe Kurz ochrany člověka za mimořádných situací POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Logistika dopravy Logistické modelování Management jakosti II Marketing II VOLITELNÉ MODULY Další cizí jazyk anglický Další cizí jazyk německý Další cizí jazyk ruský Technologie Mechanika I Mechanika II Základy technické kybernetiky Tělesná výchova II Statistika jakosti Systémy DTP Elektronická prezentace Konverzace v hlavním cizím jazyce anglický jazyk Konverzace v hlavním cizím jazyce německý jazyk... 24

2 1 POVINNÉ MODULY 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický NÁZEV MODULU: Anglický jazyk KÓD MODULU: ANJ-A-1Z3L 334 hodin POČET KREDITŮ: znalost anglického jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních škol (úroveň B1) Modul ANJ se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Pojetí modulu vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka je zaměřena na osvojení potřebných komunikativních jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B2 a na potřeby budoucích absolventů v podnikovém prostředí. Důraz je kladen na mezioborový přístup podložený znalostmi logistiky, ekonomiky, technologie, organizace a komunikativních dovedností, na schopnost orientovat se v anglické odborné literatuře a dokumentaci důležité pro vykonávání budoucího povolání a na schopnost dalšího sebevzdělávání ve zvoleném cizím jazyce. Student je zaměřen na sledování vývoje ve svém oboru, aktivně využívá možností internetu a IT. Je rozvíjena schopnost studenta aktivně pracovat v týmu, nalézat a zpracovávat údaje v anglickém jazyce, řešit problémy, využívat znalosti daného jazyka ke komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v pracovní i mimopracovní sféře. Záměrem studia cizího jazyka je nejenom poskytnout relevantní informace, ale i rozvinout sociální a komunikativní dovednosti budoucích manažerů, kteří mohou pracovat v celoevropském kontextu. Gramatika Základní slovesné časy (přítomný, minulý, budoucí); Předpřítomný čas (prosté a průběhové tvary); Tvoření slov (předpony, přípony, slova složená); Vazby se slovesy make a do, Used to do; be used/get used to doing sth.; Tvoření a stupňování příslovcí; Rozkazovací způsob; Slovesa to allow, to enable, to let; Vyjádření podmínky reálná a nereálná podmínka; Přípustkové věty vedlejší; Trpný rod; Frázová slovesa; Vyjadřování budoucnosti; Popis trendů a grafů; Vyjadřování zlomků a procent; Vztažné věty; Modální slovesa s přítomným a minulým infinitivem; Vazby I d rather, I d better; Stupňování adjektiv, nepravidelné tvary adjektiv; Nepřímá řeč; Gerundium a infinitiv; Člen určitý a neurčitý; Frázová slovesa; Tázací dovětky; Typy vedlejších vět; Věty přací a zvolací; Infinitivní vazby; Rozdíly mezi like a as; Přídavná jména s předložkami; Podstatná jména s předložkami; Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Tematické okruhy Struktura firmy; Profil společnosti a profil pracovníka společnosti; Nábor pracovních sil, inzeráty na práci, přijímací pohovor; Životopis, žádost o zaměstnání; Maloobchod, typy obchodů; Franchising, hlavní sektory, výhody a nevýhody; Management (historie, úkoly a funkce managementu, manažerské styly a nové trendy, MBO, profil manažera); Komunikace (formy komunikace, vnitropodniková komunikace, komunikace s veřejností); Bankovnictví (typy bank, bankovní produkty); Pojišťovnictví; Burza (obchod s cennými papíry, evropské a další světové burzy); Podnikání a životní prostředí; Mezinárodní obchod, dovoz a vývoz zboží, WTO, EFTA; Incoterms; Založení podniku; Firma a její úspěšnost; Firemní kultura; Právní formy podnikání; Schůze a pracovní porady, vedení schůze, role předsedy a účastníků; Trh, tržní hospodářství, tvorba ceny; Distribuční kanály (celkový přehled); Marketing, marketingový mix, marketingové strategie; Reklama a propagace, reklamní média; Evropská unie; Základy obchodní korespondence (forma obchodního dopisu, druhy obchodních dopisů); Nezaměstnanost a inflace, konjunkturální cykly; Úvod do logistiky; Nákup, obstarávání, výroba, skladování a distribuce; Doprava, dopravní prostředky, jejich výhody a nevýhody; Kombinovaná doprava; Příprava prezentace v programu Powerpoint (teoretická příprava). 1.2 Hlavní cizí jazyk německý NÁZEV MODULU: Německý jazyk KÓD MODULU: NEJ-A-1Z3L 334 hodin POČET KREDITŮ:

3 znalost německého jazyka v rozsahu vymezeném RVP středních škol (ÚROVEŇ B1) Modul NEJ se vyučuje v šesti obdobích formou cvičení. Pojetí modulu vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka je zaměřena na osvojení potřebných komunikativních jazykových kompetencí odpovídajících úrovni B2 a na potřeby budoucích absolventů v podnikovém prostředí. Důraz je kladen na mezioborový přístup podložený znalostmi logistiky, ekonomiky, technologie, organizace a komunikativních dovedností, na schopnost orientovat se v německé odborné literatuře a dokumentaci důležité pro vykonávání budoucího povolání a na schopnost dalšího sebevzdělávání ve zvoleném cizím jazyce. Student je zaměřen na sledování vývoje ve svém oboru, aktivně využívá možností internetu a IT. Je rozvíjena schopnost studenta aktivně pracovat v týmu, nalézat a zpracovávat údaje v cizím jazyce, využívat znalosti daného jazyka ke komunikaci s cizojazyčnými mluvčími v pracovní i mimopracovní sféře. Záměrem studia cizího jazyka je nejenom poskytnout relevantní informace, ale i rozvinout sociální a komunikativní dovednosti budoucích manažerů, kteří mohou pracovat v celoevropském kontextu. Gramatika Základní slovesné časy (čas přítomný, minulý, budoucí); Způsobová slovesa (všechny časy), zvratná slovesa, nepravidelná a smíšená slovesa; Rozkazovací způsob; Trpný rod (všechny časy); Infinitivní vazby s zu; Podstatná jména užití členu v němčině, nepravidelné skloňování, množné číslo; Přídavná jména koncovky, stupňování; Příslovce stupňování, příslovce na st, -stens; Předložky, vazby sloves; Tvoření slov (předpony, přípony, slova složená); Vyjádření podmínky kondicionál přítomný, konjunktiv préterita a plusquamperfekta; Vedlejší věty vztažné a časové; Infinitivní vazby s zu; Vedlejší věty účelové, předmětné a jejich zkracování; Porušování větného rámce; Příčestí přítomné a minulé; Vyjadřování množství, jednotky míry, váhy; Popis trendů a grafů; Vyjadřování zlomků a procent. Tematické okruhy Obchodní korespondence - vnější forma obchodního dopisu, poptávka, nabídka, objednávka, reklamace, upomínka; Incoterms; Platební podmínky; Obaly; Mezinárodní obchod; Životopis, žádost o zaměstnání; Nábor pracovních sil, inzeráty na práci, přijímací pohovor; Komunikace (formy komunikace, vnitropodniková komunikace, komunikace s veřejností); Struktura firmy; profil společnosti a profil pracovníka společnosti; Trh, tržní hospodářství, tvorba ceny; Konjunkturální cykly, inflace, nezaměstnanost; Management (historie, úkoly a funkce managementu, manažerské styly a nové trendy; MBO; profil manažera); Bankovnictví (typy bank, bankovní produkty), pojišťovnictví; Právní formy podnikání, obchodní společnosti, družstva, živnosti, etika v podnikání; Založení podniku, firma a její úspěšnost, firemní kultura; Schůze a pracovní porady, vedení schůze, role předsedy a účastníků; Evropská unie; Distribuční kanály (celkový přehled); Doprava ( druhy dopravy, železniční a silniční doprava); Kombinovaná doprava, kontejnery; Marketing, marketingový mix, marketingové strategie; Reklama a propagace, reklamní média; Úvod do logistiky; Nákup, obstarávání, výroba; Skladování a distribuce; Podnikání a životní prostředí; Příprava prezentace v programu Powerpoint (teoretická příprava). 1.3 Komunikace NÁZEV MODULU: Komunikace KÓD MODULU: KOM-A-1Z2Z 96 hodin POČET KREDITŮ: Modul KOM se vyučuje ve třech obdobích formou cvičení. Učební náplň předpokládá znalosti českého jazyka a komunikativní dovednosti v rozsahu vymezeném RVP středních škol. Tyto znalosti a dovednosti prohlubuje při získávání, uchování a vydávání informací. Klade důraz na 3

4 racionální studium textu, na pohotovou orientaci v odborné literatuře a na profesionalitu i individuální tvořivost při zpracování závěrečných prací. Kultivuje mluvený projev při konkrétních profesních aktivitách i v běžných společenských situacích. Praktická výuka komunikativních dovedností odbourává komunikační bariéry, umožňuje využít znalostí z jiných modulů při nácviku specifického projevu v písemné i ústní formě, vede k navazování kontaktů s profesní sférou i s širokou veřejností. Modul cíleně vede k samostudiu a osvojené vědomosti a dovednosti průběžně ověřuje. Efektivní studium a práce s informacemi; Duševní práce; Zdroje informací, jejich získávání, uchování, vydávání; Bibliografie; Racionální studium textu, práce s odbornou literaturou; Racionální čtení; Psaní poznámek, záznam mluveného projevu; Postavení spisovné češtiny v současné komunikaci; Stylizace jazykového projevu v manažerské praxi; Volba slohového útvaru; Kompozice jazykového projevu; Výběr vhodných jazykových prostředků; Nácvik racionálního čtení; Komunikace s veřejností /public relations/; Vnitřní a vnější veřejnost; Nástroje komunikace ;Komunikace se sdělovacími prostředky; Vybraná problematika publicistického stylu; Mluvená publicistika, interview, reportáž; Psaná publicistika, články, redigování; Odborný styl; Zásady psaní seminárních a závěrečných prací; Požadavky na odborné vyjadřování; Jazyk odborných textů; Vybrané útvary výklad, pojednání, odborný popis, úvaha, polemika, referát; Podniková korespondence; ČSN ISO 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem; Formální úprava dopisů; Slohové zvláštnosti hospodářských písemností; Poptávka, nabídka, objednávka, pobídka, výtka, žádost; Organizační kultura a komunikace; Pojem organizační kultura; Prvky organizační kultury; Jazyk jako artefakt nemateriální povahy; Utváření žádoucí organizační kultury. Etiketa na pracovišti; Kultura osobního projevu manažera; Kultura společenského styku; Umění komunikovat; Komunikační bariéry; Nonverbální komunikace /NVK/; Druhy mimoslovního sdělení; Objevování sebe sama, ovlivňování; Verbální komunikace; Základy rétoriky; Tvorba a prezentace souvislého projevu; Umění naslouchat. 1.4 Tělesná výchova I NÁZEV MODULU: Tělesná výchova I KÓD MODULU: TEV I-A-1Z1L 64 hodin POČET KREDITŮ: 1+1 Modul TEV I se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Studenti jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností. Jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu a ke kompenzování negativních vlivů způsobu života. Studenti participují na sportovní atmosféře celé skupiny a jsou vedeni ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. Cílem modulu je ukázat možnosti pohybové seberealizace a nabídnout podmínky k jejich vyzkoušení. Zásady bezpečného cvičení; Hygienické návyky, sportovní oblečení a obuv; Pohybová aktivita - druhy, objem, měření; Zásady zdravého životního stylu; Energetická hodnota chůze a vytrvalostního běhu; Sportovní hry: Fotbal; Freesbee; Softbal; Basketbal; Volejbal; Stolní tenis; Badminton; Soft tenis; Flórbal; Lanové hry - přeskoky, přetahování; Netradiční pohybové aktivity: Lanový park; Plavání; Bruslení; Kondiční kulturistika; Aerobic; Step aerobic; Sebeobrana, Úpolové hry; Pády, pádové techniky. 1.5 Matematika NÁZEV MODULU: Matematika KÓD MODULU: MAT-A-1Z1L 144 hodin POČET KREDITŮ:

5 Modul MAT se vyučuje formou přednášek a cvičení. Cvičení probíhají jak klasickou formou, tak i na počítačích, kde studenti využívají matematický software, jako je např. program MathCad, pomocí něhož mohou sledovat průběhy funkcí a jejich numerické a symbolické derivace a integrování, maticové výpočty, nebo tabulkové kalkulátory, kde se dají řešit úlohy maticového počtu. Osnovy navazují na základní pojmy, které jsou studentům známy ze střední školy (funkce, graf,...) a na základě těchto pojmů si osvojují pojmy nové. Tento modul je průpravným modulem jak pro moduly odborné, tak i pro další matematické obory, jako je např. statistika. Cílem je, aby studenti dokázali vyřešit praktické příklady, a to buď sami, nebo pomocí počítače a vhodného software. Funkce a jejich grafy:obecné vlastnosti, elementární funkce, složené a inverzní funkce; Diferenciální počet: Spojitost a nespojitost funkce, limita funkce, derivace funkce a vzorce pro výpočet; Vlastnosti derivací a L Hospitalovo pravidlo, věta o střední hodnotě; Diferenciál funkce, průběh funkce; Integrální počet: Neurčitý integrál, primitivní funkce, základní integrační metody (per partes, substituce); Další integrační metody, určitý integrál; Obsah obrazců, objem rotačních těles, délka křivky, obsah rotační plochy; Maticový počet: Matice a operace s nimi; Determinanty, Frobeniova věta, řešení soustav rovnic, Cramerovo pravidlo. Program Mathcad: Základy práce s programem, tvorba grafů funkcí, výpočet limit a derivací funkcí, průběh funkce, tvorba protokolů; Výpočty v programu Mathcad, numerické a symbolické derivování a integrování, průběhy funkcí; Maticové výpočty, řešení soustav rovnic. 1.6 Statistika NÁZEV MODULU: Statistika KÓD MODULU: STA-A-1L2Z 96 hodin POČET KREDITŮ: Modul STA se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek a cvičení. Cvičení probíhají převážně na počítačích, studenti využívají jak specializovaný statistický software, tak i tabulkové kalkulátory. Vzdělávání navazuje na základní pojmy středoškolské matematiky (pravděpodobnost, statistický soubor a jeho charakteristiky) a tyto pojmy prohlubuje a rozšiřuje. Statistika a statistická analýza poskytují aparát nutný pro řešení praktických problémů v ekonomických, technických a logistických modulech. Studenti získají znalosti a dovednosti nutné k tomu, aby dovedli řešit praktické úlohy nejen z ekonomické a technické praxe, ale i z dalších oborů. Studenti zpracovávají reálná data z různých průmyslových oborů. Náhodná veličina diskrétní a spojitá, frekvenční a distribuční funkce; Rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin a jejich charakteristiky; Popisná statistika: Náhodný výběr, statistický soubor a jeho zpracování, třídění dat; Tabulky, grafy a výpočty charakteristik, publikace statistických výzkumů; Statistická analýza jednorozměrných dat: Exploratorní datová analýza, předpoklady o datech, transformace dat, bodové a intervalové odhady; Regresní a korelační analýza: Regresní funkce, metoda nejmenších čtverců, korelační koeficient; Jednoduchá lineární regrese, kriteria pro volbu nejvhodnějšího regresního modelu; Vícenásobná lineární regrese, metoda regresního tripletu; Časové řady: Druhy a charakteristiky časových řad; Trendy a závislosti v datech; Dekompozice časových řad, volba trendu časové řady, sezónnost v časových řadách; Konstrukce předpovědí časových řad. 5

6 1.7 Manažerské dovednosti NÁZEV MODULU: Manažerské dovednosti KÓD MODULU: MAD-A-2Z3Z 96 hodin POČET KREDITŮ: Modul MAD se vyučuje ve třech obdobích formou cvičení. Učební náplň navazuje na učivo povinných modulů ekonomie, marketing, úvod do logistiky, informatika, statistika a komunikace. Zároveň se doplňuje s náplní učiva povinně volitelných modulů zaměření logistické řízení i informační systémy. Modul seznamuje se základy teorie řízení, odbornou terminologií manažerských dovedností, pomáhá k orientaci v problémech výrobních a obchodních organizací. Organicky spojuje teorii s praktickým osvojením dovedností, technik a činností spojených s řídicí funkcí. Posiluje dorozumívací schopnosti účastníků komunikační situace, tříbí jejich citlivost pro výběr komunikačních prostředků, učí zvládat krizové situace a pracovat v týmu. Posiluje sociální gramotnost, orientaci v základech sociální psychologie, vychovává k sebeovládání. Podporuje vazbu na vnější veřejnost, odvolává se na zkušenosti studentů s profesní sférou. Motivuje k samostudiu a oceňuje aktivitu a tvořivost. Výrazně přispívá k utváření profilu absolventa. Pojetí managementu: Obsahová náplň současného managementu; Terminologie; Osobnost manažera: Vlastnosti a předpoklady řídicí práce; Manažerské role a činnosti; Rozhodování: Princip volby, Rozhodovací proces; Typy problémů; Metody pro podporu rozhodování; Skupinové řešení problémů: Brainstorming; Brainwriting; Řízená diskuse; Prezentace řešení; Sociometrie a chování skupin; Plánování: Plánovací proces; Strategický plán; Vedení: Motivace; Komunikace jako motivační nástroj; Moderní formy vedení; Aktivizace pracovníků; Týmová spolupráce; Typy týmů; Týmové role; Personální management; Cíle a metody plánování lidských zdrojů; Rozhovor; Přijímací pohovor; Mobilita a fluktuace; Styly řízení a komunikace; Participace; Vzdělávání; Organizování; Organizační struktury; Strategie a cíle; Porady: Třídění porad; Organizace porad, role na poradách; Agenda porad; Vyjednávání; Úloha vyjednavače; Vyjednávací strategie, metody, dovednosti; Kolektivní vyjednávání; Telefonování; Prodej po telefonu; Obtížné telefonáty; Krizová komunikace; Kritika; Řešení konfliktů; Mediace; Koučování; Kontrola; Současné trendy řízení. 1.8 Informatika NÁZEV MODULU: Informatika KÓD MODULU: INF-A-1Z1L 96 hodin POČET KREDITŮ: Modul INF se vyučuje ve dvou obdobích ve formě přednášek, praktických cvičení a konzultací. Učební náplň modulu navazuje na znalosti a vědomosti informačních technologií vyučovaných na středních školách. Studenti si procvičí komunikaci uživatele s operačním systémem a sítí. Získají praktické dovednosti při práci s programovým balíkem Office. Cílem modulu je rozšířit základní vědomosti z informatiky tak, aby studenti byli schopni kvalifikovaně posoudit vlastnosti hardwarových prostředků a softwarových produktů v návaznosti na potřeby podniku či firmy a specifikovat optimální konfiguraci potřebného hardware a software. V softwarové části je podán přehled jednotlivých produktů a jejich zaměření. Ve cvičeních a konzultacích modul rozvíjí a prohlubuje znalosti ze střední školy tak, aby byly v souladu s požadavky aktuální verze sylabu ECDL. To studenti prokazují v každém studijním období formou zpracování seminárních prací. Na modul mohou navazovat další povinně volitelné a volitelné rozšiřující moduly (Systémy DTP, Elektronická prezentace), jejichž náplní je grafické zpracování a příprava prezentací zpracovaných dat formou přednášky nebo webové stránky včetně vytvoření potřebné grafiky. 6

7 Informační technika v organizaci řízení: Informační technika jako nástroj řízení; Procesy podporované informačními technologiemi; Ochrana dat v informačních systémech: Antivirový systém, jeho použití, složení a konfigurace; Zálohování v informačních systémech; Komprese dat; Složení počítače; Zařazení počítače do sítě: Specifika práce v síti, sítě peer-to-peer a clientserver; Sdílení počítače, vyhledání počítače, sdílení tiskáren; Zpřístupnění vlastní složky, přidělení práv; Přehled kancelářského software a jeho možností; Příslušenství operačního systému; Produkty řady office, Produkty DTP a zpracování grafiky, OCR; Specifické logistické produkty, Další softwarové produkty; Obsluha OS Windows a jejich základní nastavení uživatelem; Aplikační vybavení integrované v OS Windows; Přizpůsobení OS požadavkům uživatele; Řízení spotřeby; Ergonomie práce; Textový editor; Vysvětlení komplexnějších úloh (hromadná korespondence, automatické seznamy a rejstříky, styly a šablony, ); Elektronická pošta, ochrana proti škodlivým kódům, hoax; Další komunikační prostředky Web 2.0 (IM, blogy, Wiki, ); Síťové škodlivé kódy (červy, spyware, ); Komponenty PC; Základní deska, čipová sada, BIOS; Procesor; Paměťový podsystém; Diskový podsystém, řadiče; Grafický podsystém; Vliv jednotlivých komponent na výkon celého počítače; Náročnost jednotlivých typů aplikačního vybavení na HW; Případové studie, konfigurace sestavy; Přehled periferních zařízení; Klasická periferní zařízení (myš, klávesnice, monitor a jejich varianty); Tisková zařízení a jejich vlastnosti (tiskárny, plottery, ); Zařízení pro digitalizaci obrazu (scanner a jeho varianty, kamera); Princip a činnost jednotlivých periferií při zpracování dokumentů; Tabulkový procesor; Vysvětlení komplexnějších úloh (analýza dat, funkce, řešitel, formuláře, ); Databáze; Tvorba jednoduché databáze; Formuláře a sestavy; Provázání dat mezi tabulkovým a textovým procesorem a databází. 1.9 Právo NÁZEV MODULU: Právo KÓD MODULU: PRV-A-2Z2L 64 hodin POČET KREDITŮ: Modul PRV se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek. Učební náplň předpokládá základní znalosti společenských věd (právo, politologie) v rozsahu vymezeném RVP středních škol. Obsahem modulu jsou vybrané kapitoly ze soukromého a veřejného práva. Oblast veřejného práva je zaměřena na právo ústavní a trestní. Výklad z oblasti soukromého práva je zaměřen na právo občanské, rodinné a pracovní. Cílem modulu PRV je poskytnout studentům teoretické právní znalosti s cílem jejich využití v praxi. Přednášky umožní studentovi získat základní orientaci v právním systému a v nejdůležitějších právních předpisech a zároveň formují jeho schopnost uplatnit tyto poznatky v běžném životě. Přednášky jsou průběžně doplňovány tzv. případovou analýzou a následnou diskusí, při níž studenti aplikují právní poznatky do praxe. Při této činnosti se rozvíjí schopnost studenta pracovat v týmu. Teorie práva: Systém práva, právní odvětví, právo a stát; Právní normy, platnost a účinnost právních norem; Prameny práva; Subjekty právních vztahů, způsobilost mít práva, procesní způsobilost; Ústavní právo: Moc zákonodárná, legislativní proces; Moc výkonná, moc soudní soustava obecných soudů, Ústavní soud; Územní samospráva; Občanské právo hmotné: Vlastnické právo, spoluvlastnictví; Věcná práva k věci cizí zadržovací právo, zástavní právo, věcná břemena; Závazkové právo; Smlouva kupní, směnná, darovací, o dílo, nájemní, o přepravě; Odpovědnost za vady; Dědění; Občanské právo procesní: Principy práva na spravedlivý proces; Subjekty a dělení civilního procesu; Příslušnost a pravomoc soudů; Úkony soudu a účastníků v řízení, typy žalob; Jednání, rozhodnutí; Řádné a mimořádné opravné prostředky; Rodinné právo; Manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi; Vyživovací povinnosti; Náhradní rodinná péče osvojení, pěstounská péče, ústavní výchova; Živnostenské právo: Živnost, podmínky a překážky provozování živnosti; Řízení o vydání živnostenského oprávnění; Živnostenská správa; Obchodní právo: Podnikání, obchodní firma, prokura, obchodní rejstřík; Hospodářská soutěž, kartelové dohody, nekalá soutěž; Obchodní společnosti; Obchodní smlouvy; Pracovní právo: Pracovněprávní vztahy, subjekty pracovních vztahů; Pracovní poměr, pracovní smlouva, skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Přestávky v práci, 7

8 odpočinek; Práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce; Mzda, plat, odměna za práci, srážky z příjmů; Trestní právo hmotné a procesní: Trestný čin, skutková podstata trestného činu, vývojová stadia trestné činnosti, účastenství, recidiva; Tresty, ukládání trestů; Principy trestního řízení; Orgány činné v trestním řízení, obviněný, obhájce; Vazba, jednání, dokazování, rozhodnutí; Řádné a mimořádné opravné prostředky Projektové řízení NÁZEV MODULU: Projektové řízení KÓD MODULU: PRI-A-3Z 32 hodin POČET KREDITŮ: 2 ULG-A-1Z, INF-A-1Z1L Modul PRI se vyučuje formou cvičení. Výuka po teoretickém úvodu, který vysvětluje základní principy řízení projektů, probíhá na počítačích, za pomocí speciálního softwaru Microsoft Project. Učební náplň předpokládá základní znalosti z oboru logistiky a znalosti z oboru IT. Modul vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomie, materiálový management a manažerské dovednosti. Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou plánování unikátních a neopakujících se projektů. Studenti pochopí proces vytváření plánu, naučí se pomocí personálních počítačů plány vytvářet, modifikovat a nacházet optimální řešení. Významná část výuky je zaměřena na využití výsledků pro kontrolní procesy v organizaci. Úvod do modulu základní pojmy síťových grafů: Popis aplikačních oblastí; Zásady používané v teorii síťových grafů; Principy projektového řízení: Systémový přístup a týmová práce; Počítačová podpora; Projektový cyklus: Předprojektové, projektové a poprojektové fáze; Zahájení projektu; Konkretizace cílů; Vytvoření týmu; Ganttovy diagramy; Metody síťové analýzy (CPM, PERT, CC); Počítačová podpora MS Project Úvod do logistiky NÁZEV MODULU: Úvod do logistiky KÓD MODULU: ULG-A-1Z 32 hodin POČET KREDITŮ: 2 Modul ULG se vyučuje v jednom období formou přednášek. Vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomie, ekonomiky podniku a dopravy a marketingu. Studenti jsou seznamováni s elementárními problémy, jež logistika řeší v oblasti materiálových, informačních a peněžních toků od jejich vzniku až k finálnímu spotřebiteli. Absolvováním modulu získá student základní přehled o celém integrovaném logistickém řetězci zahrnujícím fyzickou distribuci výrobků, podporu a plánování výroby, nákup surovin, dopravu, skladování, manipulaci, balení atd. Vyučovací modul tvoří základní průpravu pro navazující moduly s logistickým zaměřením. Vývoj logistiky; Integrovaný logistický systém; Faktory ovlivňující logistiku; Zákaznický servis; Logistické náklady a plánování: Klasifikace nákladů; Logistické nákladové sazby; Druhy plánů; Základy materiálového managementu; Řízení a problematika zásob; Logistické technologie; Základy managementu fyzické distribuce; Manipulace a skladování; Základy dopravní logistiky; Controlling v logistice. 8

9 1.12 Manipulační a dopravní prostředky NÁZEV MODULU: Manipulační a dopravní prostředky KÓD MODULU: MDP-A-2Z3Z 128 hodin POČET KREDITŮ: Modul MDP se vyučuje ve třech obdobích formou přednášek. Pro úspěšné zvládnutí modulu se předpokládají základní znalosti technických věd (fyzika, matematika) v rozsahu vymezeném RVP středních škol. Při studiu modulu MDP je možno využít vědomostí a dovedností z volitelných modulů technologie a mechanika. Modul MDP uvedené volitelné moduly prohlubuje. Současně vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomie, ekonomika podniku a dopravy, materiálový management a manažerské dovednosti. Při studiu modulu MDP získají studenti znalosti a dovednosti nutné k tomu, aby dovedli řešit praktické úlohy z oblasti technické praxe i z dalších navazujících oborů. Modul MDP u studentů vytváří návyky k samostudiu, k využití technické literatury, odborných tabulek a časopisů a k využití internetu jako zdroje informací. Při řešení výkonnosti dopravních a mechanizačních prostředků a při stanovení kapacity skladů studenti aplikují poznatky z matematiky a výpočetní techniky. Studenti ve 3. a 5. období z modulu MDP vypracují písemně nebo v počítačovém prezentačním programu jednu samostatnou práci. Práce studenti volí z probírané látky a před spolužáky je prezentují a obhajují. Zboží, zbožíznalství, materiál rozdělení, definice, vlastnosti; Aktivní a pasivní vlastnosti zboží; Rozdělení manipulačních a dopravních prostředků; Definice přepravních, skladových a dopravních prostředků; Vlivy na zboží při skladování, manipulaci a přepravě; Logistické veličiny, ukazatelé a jednotky: Vybrané fyzikální veličiny a jednotky; Veličiny a jednotky používané v logistice; Obaly a balení: Rozdělení obalů; Materiály pro obaly; Fyzikální, mechanické, chemické, optické vlastnosti obalů; Technologie balení, plnící a dávkovací stroje; Koroze, povrchové úpravy materiálů; Sklady a skladové činnosti; Rozdělení skladů, stavební a konstrukční uspořádání skladů; Činnosti a technologické postupy ve skladech; Ochrana a zabezpečení skladů; Příslušenství skladů vrata, rampy, přejezdové můstky; Regály druhy, konstrukce, použití; Bezpečnost při práci; Bezpečnost při práci ve skladech a při manipulačních a dopravních činnostech; Základy ergonomie; Označování a identifikace prvků; Prostředky pro označování a identifikaci prvků; Prostředky OCR; Prostředky RFID; Mechanizační prostředky, části, princip činnosti; Hydraulické mechanismy; Pneumatické mechanismy; Ovládací a regulační technika; Manipulační prostředky pro zdvih předmětů a jejich přídavná zařízení; Zdvihací zařízení; Jeřáby; Výtahy; Manipulační prostředky s plynulým pohybem; Dopravníky; Ložné tratě; Podvěsné tratě a vozíky; Visuté lanovky a dráhy; Manipulační prostředky s pojezdem a jejich přídavná zařízení; Vozíky bez zdvihu; Vozíky nízkozdvižné; Vozíky vysokozdvižné; Automaticky vedené vozíky; Pneumatická a hydraulická manipulace; Mechanické lopaty, shrnovače, výklopníky; Řešení vybraných příkladů z problematiky skladů a manipulace; Přepravní prostředky: Přepravky; Palety, paletizace; Kontejnery, kontejnerizace; Dopravní prostředky: Princip přenosu tažných a brzdných sil, odpory vozidel proti pohybu; Provozní hmoty dopravních a manipulačních prostředků; Spotřeba paliva a energie dopravních a manipulačních prostředků; Pozemní dopravní cesta, pozemní dopravní prostředky, jízdní a provozní vlastnosti, konstrukce vozidel; Kolejová dopravní cesta, dopravní prostředky kolejové dopravy, jízdní a provozní vlastnosti, konstrukce vozidel; Rozdělení prostředků letecké dopravy; Rozdělení prostředků vodní dopravy; Spolupráce a návaznost dopravních prostředků kombinovaná doprava; Nakládka, vykládka a překládka dopravních prostředků; Ložný prostor, ložení nákladu; Fixování nákladu Materiálový management NÁZEV MODULU: Materiálový management KÓD MODULU: MAM-A-2Z-3Z 128 hodin POČET KREDITŮ: ULG-A-1Z

10 Modul MAM se vyučuje formou přednášek a cvičení. Učební náplň navazuje na obsah modulu ULG. Modul MAM vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomie, ekonomika podniku a dopravy, manažerské dovednosti, marketing, manipulační a dopravní prostředky. Studenti získají obecný přehled o řízení toku materiálu od nákupu po dodávku zboží do skladu v bodě rozpojení. Modul se zaměřuje na zvládnutí předvýrobních činností nákup, zajištění materiálových požadavků výroby, potřebných kapacit výroby a vlastní výrobu. Student se seznámí s komplexní problematikou nákupu zboží a surovin, osvojí si znalosti organizace a řízení výroby a principy vytváření a zdokonalování distribučních procesů. Při výuce je kladen důraz na systémový přístup v řešení logistické problematiky. Při řešení systémů řízení zásob, výpočtů zásob, objednacího množství a alokačních a heuristických metod studenti využívají poznatky z matematiky a statistiky. Jsou schopni řešit základní úkoly z teorie grafů a sítí. Pozornost je také věnována novým metodám řešení používaných při optimalizaci a řízení materiálových toků. Materiálový management; Bod rozpojení teorie, posun bodu rozpojení; Logistický přístup k řízení výroby; Části logistického řetězce; Nákup; Výběr dodavatele. Řízení a plánování výroby; Plánování výroby MRP, OŘV; Kanban, JIT, APS; Řízení distribuce; Systémy DRP; Distribuční řetězce; Zákaznický servis; Hodnocení úrovně služeb; Řízení zásob; Druhy zásob; Náklady a rentabilita; Systémy řízení zásob; Objednací množství; Metody EOQ; Objednávání více položek; Množstevní rabaty; Pojistná zásoba; Výpočet; Směrodatná odchylka; Metoda ABC; Předpověď poptávky; Druhy předpovědí; Predikční metody; Automatizace; Skupinová technologie; Průmyslové roboty; Efektivnost zavádění automatizace; Metody fyzické distribuce; Alokační metody; Optimalizace tras; Přiřazovací problém; Heuristické metody; Outsourcing; Teorie grafů a sítí; Metoda PERT; Metoda CPM/COST; Zdrojová analýza sítě, využití teorie grafů a sítí Management jakosti I NÁZEV MODULU: Management jakosti I KÓD MODULU: MAJ I-A-2Z 32 hodin POČET KREDITŮ: Modul MAJ I se vyučuje ve 3. období formou přednášek. Modul představuje úvod do problematiky managementu jakosti. Cílem je přiblížit procesní struktury v organizaci se zaměřením na jejich efektivnost. Vývojový trend soudobých organizačních struktur je založen na optimalizaci vnitropodnikové logistiky s uplatněním inovačního náboje. Metodickým základem proto je management znalostí. Modul seznamuje studenty se základní terminologií, objasňuje pojetí jakosti, zákaznické a společenské požadavky na jakost, ekonomické aspekty jakosti, faktory ovlivňující jakost. Vymezuje cíle a přístupy managementu jakosti. Seznamuje s právním rámcem pro zabezpečování a prokazování jakosti. Modul vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomie, ekonomika podniku a dopravy, materiálový management a manažerské dovednosti. Studenti získají základní znalosti a dovednosti v dané problematice nutné pro úspěšné absolvování volitelného modulu MAJ II nebo další vzdělávání v managementu jakosti. 2 Management znalostí; Time management; Management jakosti vývoj, význam, rozdělení a cíle; Základní pojmy v jakosti ovládání a regulace soustav; Základy metrologie a zkušebnictví pro využití v managementu jakosti; Základní pojmosloví a terminologie jakosti ve výrobě a službách; Kriteria jakosti výrobních a opravárenských organizací; Kriteria jakosti dopravních organizací; Institucionální struktura řízení jakosti v ČR, EU a ve světě Marketing I NÁZEV MODULU: Marketing I KÓD MODULU: MAR I-A-1Z 48 hodin POČET KREDITŮ: 4 10

11 Hlavním vzdělávacím cílem modulu je seznámit studenty se základy marketingu. Náplň modulu je zaměřena na vytváření a chápání souvislostí marketingového prostředí. Studenti se seznamují s prvky marketingového mixu v teorii i při praktických cvičeních a rozšiřují si základní vědomosti o segmentaci a chování trhu a zákazníků. Student v daném období vypracuje v rámci marketingového výzkumu dvě samostatné práce. Filozofie marketingu:historický vývoj; Trendy; Pojmy potřeby, požadavky, poptávka, trh, marketingová trojice; Koncepty marketingu; Plánování; Význam a druhy plánů; Strategické plánování; Význam marketingu v organizaci; Marketingový výzkum; MIS; Odhad informačních potřeb; Marketingové prostředí; Segmentace trhu; Faktory ovlivňující zákazníka; Fáze kupního procesu; Kupní role; Produkt; Vlastnosti produktu; Výrobkové řady; Strategie vývoje výrobků; Cenová strategie; Faktory působící na změny cen; Cenové přizpůsobení; Distribuce; Distribuční kanály; Typy maloobchodu, velkoobchodu; Komunikační mix; Reklama; Osobní prodej; Public relations; Propagační strategie Účetnictví a daňová evidence NÁZEV MODULU: Účetnictví a daňová evidence KÓD MODULU: UDE-A-1L1Z 96 hodin POČET KREDITŮ: Modul se vyučuje ve dvou obdobích formou cvičení. Učební náplň seznamuje studenty s významem vedení účetnictví a daňové evidence v hospodářské činnosti různých podnikatelských subjektů. Studenti získají vědomosti o všech účetních schématech zachycujících reprodukční proces účetní jednotky. Seznámí se se všemi druhy účetních výkazů a jejich vyhodnocováním jako nedílné součásti účetní závěrky organizační jednotky. Značná pozornost je věnována příkladům z hospodářské praxe. Modul využívá vzájemné mezipředmětové vztahy především s modulem ekonomika podniku. Modul UDE u studentů vytváří návyky ke samostudiu, k orientaci v právní úpravě účetnictví i v souvisejících zákonech. Úvod do modulu základní pojmy; Význam a funkce účetnictví; Právní úprava účetnictví; Účetní doklady; Majetek podniku a zdroje krytí majetku; Základní typy účtů; Účtování finančního majetku; DPH a její účtování; Účtování dlouhodobého majetku; Účtování zásob; Účtování mezd; Účtování nákladů a výnosů; Hospodářský výsledek účetní jednotky; Účetní závěrka; Řešení komplexních účetních příkladů; Daňová evidence Ekonomie NÁZEV MODULU: Ekonomie KÓD MODULU: EKO-A-1Z1L 96 hodin POČET KREDITŮ: Modul EKO se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek a cvičení. Cílem je vytváření průběžného a komplexního chápání makroekonomických i mikroekonomických souvislostí rozvoje společnosti. Modul EKO věnuje značnou pozornost využití metody výukových příkladů, které činí 11

12 ekonomii méně abstraktní a snáze přístupnou i pro začátečníky. Současně vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomika podniku, marketing. Studenti v každém období z modulu EKO vypracují písemně jednu samostatnou práci. Práce studenti volí z probírané látky se zaměřením na českou ekonomickou realitu. Využívají odbornou ekonomickou literaturu, časopisy a internet jako zdroj informací. Ekonomie věda o lidském jednání, řada definic, rozdělení; Historie a vývoj ekonomického myšlení; Národohospodářské agregáty; Domácí produkt; Měření makroekonomických veličin; Spotřeba a investice; Ekonomický růst a hospodářský cyklus; Výpočty HDP, tvorba grafů hospodářského cyklu, tvorba grafů životního cyklu důchodu a spotřeby, výpočty podílu spotřeby na disponibilním důchodu; Peníze; Bankovní soustava; Rovnováha na trhu peněz; Mezinárodní trh peněz; Makroekonomická politika státu; Hospodářská politika a její cíle; Monetární politika; Fiskální politika a státní rozpočet; Důchodová a cenová politika; Zahraničně obchodní politika; Mikroekonomie: Formování trhu; Základní elementy trhu; Tržní systém; Člověk v tržním systému; Trh výrobků a služeb: Chování spotřebitele, formování poptávky, užitečnost a poptávka; Chování výrobce, formování nabídky, náklady a nabídka; Tržní rovnováha a efektivnost; Nedokonalá konkurence; Trh výrobních faktorů: Formování cen na trzích výrobních faktorů; Trh práce, lidský kapitál; Trh kapitálu, kapitál a investice; Interakce národních trhů; Problematika trhů EU; Tržní selhání; Externality; Nedokonalé trhy, omezování konkurence; Ochrana hospodářské soutěže; Zásahy státu do tržní ekonomiky Ekonomika podniku NÁZEV MODULU: Ekonomika podniku KÓD MODULU: EKP-A-1L2Z 128 hodin POČET KREDITŮ: EKO-A-1Z1L Modul EKP začíná v letním období 1. ročníku a končí v zimním období 2. ročníku. Modul navazuje na modul EKO. Výuka je členěna na přednášky a cvičení. Cílem výuky je připravit studenty pro kvalifikovaný výkon řídících funkcí v různých právních formách podnikatelských subjektů. Učební náplň je rozdělena do několika okruhů. Student se seznámí s postavením podniku jako subjektu národního hospodářství a s jeho vztahy k okolí, se všemi právními formami podnikání, s jejich výhodami a nevýhodami, s kalkulacemi nákladů a cen v tržním prostředí, s financováním podniku a s investičním rozhodováním. Studenti také navazují na vědomosti a dovednosti z oblasti podnikového účetnictví a daňové evidence. Na základě těchto znalostí jsou schopni provádět nákladovou a finanční analýzu vnitropodnikové ekonomiky. Podnikání ve státech EU, definice, pilíře tržního podnikání,význam a funkce; Management podniku, personálního řízení; Velikostní členění podniku dle metodiky EU; Podniky různých právních forem v ČR a EU; Cíle podnikání (výchozí poznatky z ekonomických teorií); Podpora malého a středního podnikání; Funkce CMZRB; Konkurenceschopnost průmyslu a služeb (faktory); Podpora inovačních procesů; Podpora průmyslových investic; Podnikání a daňová soustava, včetně daňové reformy; Podnikání a finanční trhy; Podnikový reengineering; Benchmarking; Faktory ovlivňující podnikání; Majetkové změny na českém území; Restituce majetků; Privatizace majetků; Kalkulace, princip, význam a funkce: Rozdělení kalkulací (časově a obsahově); Typový kalkulační vzorec; Aplikace kalkulací; Cenotvorba; Finanční analýza, princip, význam a cíle: Externí finanční analýza; Interní finanční analýza; Finanční analýza a manažerské účetnictví; Elementární metody technické finanční analýzy; Přístup orientovaný na externí uživatele; Finanční analýza a kapitálový trh Ekonomika dopravy NÁZEV MODULU: Ekonomika dopravy KÓD MODULU: EKD-A-2L3Z 96 hodin POČET KREDITŮ:

13 EKO-A-1Z1L, EKP-A-1L2Z Výuka tohoto modulu probíhá ve dvou obdobích a je organizována formou přednášek a cvičení. Učební náplň navazuje na předcházející části, které se zabývaly obecnou problematikou ekonomie a ekonomikou podniku. V této části studenti získají znalosti v problematice ekonomiky dopravy železniční, silniční, vodní i letecké, včetně jejích optimálních kombinací z celospolečenských i hospodářských cílů. Výše uvedené znalosti pomohou studentům řešit optimalizaci dopravní logistiky v podnikové praxi a připraví je pro úspěšné zvládnutí absolventské práce s dopravní problematikou. Členění dopravy, charakteristické vlastnosti druhů doprav, zvláštnosti dopravy; Vlastní náklady na dopravu, členění nákladů. Typový kalkulační vzorec; Účinnost dopravního procesu, rentabilita, příjmy a zisk; Účinky dopravy na životní prostředí; Základní charakteristika železničního provozu, základní pojmy; Organizace nákladní žel. dopravy, staniční a vlakové technologie, práce seřaďovacích stanic; Vozová a nakládková práce, vozový park, ekonomické vyhodnocení, efektivnost; Vodní doprava rozdělení, provozování a rozvoj v ČR a EU; Letecká doprava funkce, provoz a rozvoj ve vztahu k logistickým centrům; Silniční doprava funkce, provoz a prognóza vývoje; Kombinovaná doprava (KD) a multimodální dopravy, princip a rozdělení; Letecké cargo; Perspektivy intermodální dopravy v integrující se Evropě (LOGI 2003/92-96); Faktory úspěšnosti veřejných multimodálních logistických center v dopravě; Některé možnosti zlepšení intermodální přepravy z pohledu ČR; Logistická centra v řetězcích s mezinárodní kamionovou dopravou; Podnikání v dopravě; Analýza faktorů působících na poptávku po přepravních službách doprav. podniku; Analýza faktorů působících na nabídku výkonů dopravního podniku; Náklady dopravního podniku a tvorba hospodářského výsledku; Externí náklady dopravy; Ukazatele charakterizující dopravní proces v dopravním podniku; Příprava a plánování výkonů dopravního podniku; Cenotvorba v přepravních službách; Investiční činnost dopravního podniku a podnikání Mezinárodní obchod NÁZEV MODULU: Mezinárodní obchod KÓD MODULU: MEO-A-3Z 32 hodin POČET KREDITŮ: Modul MO se vyučuje v jednom období formou přednášek. Cílem je vytváření průběžného a komplexního chápání mezinárodního obchodu a jeho důležitosti v současném globalizovaném světě. Je zařazena i problematika podpory mezinárodního obchodu. Modul MEO využívá vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomie, ekonomika podniku, ekonomika dopravy, úvod do logistiky a logistika dopravy. Studenti z modulu MEO vypracují písemně jednu samostatnou práci. Práce studenti volí z probírané látky se zaměřením na ekonomickou realitu ČR a zemí EU. 2 Mezinárodní obchodní operace; Historie a vývoj. Primární důvody vzniku mezinárodního obchodu; Funkce mezinárodního obchodu; Vliv exportu a importu na ekonomiku; Formy vstupu podniků na mezinárodní trhy: Volný pohyb zboží; Vývozní a dovozní obchodní operace; Formy přítomnosti podniku na zahraničních trzích; Zahraničně obchodní politika ČR: Prostředky zahraničně obchodní politiky; Obchodní smlouvy a dohody; Obchodní politika po vstupu ČR do EU; Dokumenty v mezinárodním obchodě: Obchodní, konzulární a celní faktura; Přepravní dokumenty; Pojistné dokumenty; Osvědčení o původu zboží; Další dokumenty; Rizika mezinárodního obchodu: Rizika tržní; Rizika komerční; Rizika přepravní; Riziko kurzové; Platební instrumenty v mezinárodním obchodu: Směnky, šeky, otevřený účet; Dokumentární akreditiv; Dokumentární inkaso; Formy podpory mezinárodního obchodu: Výstavy a veletrhy; Publikační a informační činnost; Vývojové trendy. 13

14 1.21 Odborný seminář NÁZEV MODULU: Odborný seminář KÓD MODULU: OSM-A-6L 28 hodin POČET KREDITŮ: 6 absolvování povinných a povinně volitelných modulů, které profilují absolventa vzděl. programu, ovládání příslušné odborné terminologie Modul OSM se vyučuje v letním období 3. ročníku v rozsahu dvou hodin týdně ve čtrnáctidenním cyklu po čtyřech hodinách formou cvičení a konzultací. Slouží ke kontrole postupu plnění jednotlivých bodů zadání absolventské práce. Dává studentům příležitost k výměně poznatků a zkušeností, motivuje k hlubšímu zájmu o zkoumanou problematiku, podporuje různé formy skupinové komunikace. Podněcuje k aplikaci získaných odborných vědomostí při řešení konkrétního úkolu. Vychovává k přesnosti, soustavnosti a k zodpovědnosti. Vyžaduje dovednost prezentace a obhajoby vlastních názorů, ale i schopnost ocenění jiných řešení. Zadání absolventské práce/ap/:formulace cílů AP; Stanovení obsahu řešení; Výběr a analýza odborné literatury k tématu AP; Konečná formulace názvu AP; Kompozice AP; Návrh osnovy práce; Obhajoba metod využitelných pro splnění cílů práce; Zkušenosti se sběrem informací; Diskuse ve skupině; Formulace obtížně řešitelných situací a obtížných témat: Poradenský rozhovor; Formulace alternativních řešení; Prezentace výsledků práce; Výběr klíčových slov; Zvládání námitek k obsahu a formě práce; Příprava na obhajobu práce Odborná praxe NÁZEV MODULU: Odborná praxe KÓD MODULU: PRX-A-6L 448 hodin POČET KREDITŮ: 22 absolvování povinných a povinně volitelných modulů Modul PRA je zařazen v letním období jako souvislá praxe v délce 4 měsíců. Odborná praxe se uskutečňuje v prostředí právnických, případně fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v příslušném oboru. Hodina odborné praxe trvá 60 minut. Studenti se nejprve seznamují s prostředím vybrané organizace, orientují se v její organizační struktuře a následně plní úkoly vyplývající z potřeb daného subjektu. V průběhu praxe řeší problém, který v organizaci reálně existuje a jehož obsah je současně zadáním a náplní absolventské práce. Modul PRA je svým cílem, předpokládanými výsledky i metodicky propojen s modulem OSM. Odborná praxe je zabezpečena třístrannou Smlouvou o odborné praxi, která je uzavřena mezi školou, studentem a daným subjektem. Seznámení s prostředím a provozem organizace: Organizační struktura organizace; Prvky organizační kultury; Cíle a problémy organizace; Specifikace tématu absolventské práce; Řešení konkrétních úkolů: Sběr dat; Analýza získaných podkladů; Návrhy řešení; Tvorba absolventské práce Kurz ochrany člověka za mimořádných situací NÁZEV MODULU: Kurz ochrany člověka za mimořádných situací KÓD MODULU: KOC-A-1Z-2Z-3Z 3 dny POČET KREDITŮ:

15 Modul KOC se zařazuje do tří období ve formě jednodenního školení. Učební náplň seznamuje studenty s obecnými návody a doporučeními, podle kterých se chovat v situacích ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí. Takovými situacemi mohou být např. technologická havárie, orkán, povodeň, teroristický čin, velká dopravní nehoda atd. Součástí modulu je základní kurz první pomoci a ukázka resuscitace. Chování v mimořádných situacích; Důležitá telefonní čísla; Varovný signál; Evakuace a evakuační zavazadlo; Základní pravidla první pomoci; Prevence kriminality. 2 POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY 2.1 Logistika dopravy NÁZEV MODULU: Logistika dopravy KÓD MODULU: LGD-B-2L3Z 96 hodin POČET KREDITŮ: TYP MODULU: povinně volitelný ÚČINNOST: ULG-A-1Z, MAM-A-2Z Modul LOD se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek, kde mají studenti možnost odborných diskusí na dané téma. Učební náplň předpokládá základní znalosti dopravní a manipulační techniky a dopravních cest. Při studiu je možno využít znalostí z modulů MDP, MAM a EKD. Náplň těchto modulů modul LOD prohlubuje a rozšiřuje. Studenti získají znalosti a dovednosti nutné k tomu, aby dovedli řešit praktické úlohy z oblasti jednotlivých druhů doprav. Cílem modulu LOD je seznámit studenty se základy legislativy a technologií všech druhů přeprav. Student získá přehled o právních normách, přepravních a tarifních podmínkách všech oborů doprav pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží. Náplň modulu tvoří úkony při sjednávání přepravních smluv, vyřizování přepravních a průvodních listin, výpočet přepravného, odbavení zboží v místech odeslání, během přepravy a v místech určení, zajišťování doplňkových služeb souvisejících s kompletní logistickou službou, případně uplatňování práv z přepravy. Studenti vypracují za každé období písemně práci z probrané látky nebo témat pro samostudium. Úvod do modulu základní pojmy a předpisy pro přepravu; Logistika železniční dopravy: Právní normy; Postup při vnitrostátní přepravě vozové zásilky; Objednávka přepravy; Přepravní smlouva; Postup ve stanici odesílací, na cestě a ve stanici určení; Mezinárodní přeprava zásilek; Právní normy; Doklady; Postup při přepravě vozové zásilky; Logistika silniční dopravy: Právní normy; SBS; Vnitrostátní přeprava vozových zásilek; Mezinárodní přeprava vozových zásilek; Přepravní smlouva a doklady; Logistika vodní dopravy: Právní normy; Postup při přepravě zásilek; Přepravní překážky a společné havárie; Druhy námořní přepravy; Doklady v námořní přepravě; Logistika letecké dopravy: Právní normy a organizace; Postup při přepravě zásilek; Zvláštní druhy přeprav; Pojištění: Základní pojmy a právní normy; Rozdělení pojištění; Dopravní pojištění a pojištění odpovědnosti; INCOTERMS: Vývoj a význam; Rozdělení a popis doložek; Celní řízení: Základní pojmy a právní normy; Postup při přepravě zásilky. 2.2 Logistické modelování NÁZEV MODULU: Logistické modelování KÓD MODULU: LOM-B-2L3Z 64 hodin POČET KREDITŮ: TYP MODULU: povinně volitelný ÚČINNOST: 15

16 ULG-A-1Z Modul je vyučován formou cvičení a individuálních konzultací u počítačů. K výuce se používá software umožňující modelování diskrétních procesů. Učební náplň modulu prohlubuje znalosti logistiky a rozšiřuje oblast problémů, které je možno za použití metod simulace řešit. Pomocí simulace se studenti učí rozumět reálným logistickým procesům, naučí se vytvářet návrhy logistických toků, naučí se analyzovat výhody a slabá místa jednotlivých variant a naučí se určovat a hodnotit nákladová hlediska. Závěrem se naučí procesy optimalizovat podle potřebných kritérií a osvojí si schopnost optimalizovat logistické procesy, které jsou klasickými metodami nezvládnutelné. Úvod do teorie modelování: Přínosy a využití diskrétní simulace; Základní vlastnosti a ovládání programu; Jazyk TLI: Výpočty; Dotazy a aktualizace proměnných; Vícenásobné příkazy; Podmíněné příkazy; Příkazy větvení a cyklů; Vytváření modelů: Cesta produktu a její větvení; Používaní a změny ikon produktů; Trasování simulace; Záznam o průběhu simulace; Dokumentace modelu; Prezentace výsledků: Interaktivní režim editoru TLI; Dynamické ikony; Grafické výstupy; Rozšířené možnosti programu: Vizualizace prostředí; Editor kamera; Optimalizační výpočty: Optimalizace technologie; Optimalizace skladu; Vytváření typových modelů se zaměřením na: Výrobní dávky; Montáž a demontáž; Využití dopravníků; Využití obslužných pracovníků; Využití zásobníků, rezervoárů a regálů; Ekonomická hlediska, náklady, výnos a zisk; Vytvoření logistického projektu. 2.3 Management jakosti II NÁZEV MODULU: Management jakosti II KÓD MODULU: MAJ II-B-2L3Z 96 hodin POČET KREDITŮ: TYP MODULU: povinně volitelný ÚČINNOST: MAJ I-A-2Z Modul navazuje na modul MAJ I zimního období druhého ročníku. Studenti si rozšíří a zdokonalí znalosti i dovednosti pro hodnocení stavu a úrovně jakosti podniků, které zavádějí nebo používají systémy jakosti. Studenti získají vědomosti o procesech zavádění podnikové jakosti v systémech řady ISO a VDA i schopnosti průběžného vyhodnocování stavu a zlepšování jakosti certifikované výrobní či dopravní firmy. Učební náplň dává reálný předpoklad pro úspěšné zvládnutí závěrečné Absolventské práce i další vzdělávání v dané problematice po ukončení studia. Kvalita a enviroment: Současné přístupy managementu kvality a enviromentu; Normy ISO řady a ; Normy jakosti soustavy VDA; Systémy jakosti AQAP, HACCP; Management kvality a enviromentu ve smyslu požadavků norem řady ISO: Struktura požadavků QMS a EMS; Vymezení systému managementu kvality a enviromentu; Dokumentace QMS a EMS; Úloha vrcholového vedení; Management zdrojů; Provozní (realizační) činnost; Monitoring, měření a zlepšování procesů; Bezpečnost výrobků; Ekonomika a jakost; TQM Total QUALITY Management; Rámcový postup při projektování, zavádění a rozvoji systému jakosti; Organizace procesů a řízení podporujících jakost (PDCA, Kaizen, Deník jakosti); Zajišťování jakosti v předvýrobních etapách (FMEA, FTA, QFD, DOE); Management kvality v produkci automobilového průmyslu; Management kvality a enviromentu v dopravním procesu; Management kvality a enviromentu v údržbě a opravách strojů a zařízení; Postup implementace managementu jakosti v MSP (malé a střední podniky); Certifikace systému jakosti, nákladovost a efektivnost; Realizované průzkumy, vzorky, metody řešení a doporučení v oblasti jakosti. 16

17 2.4 Marketing II NÁZEV MODULU: Marketing II KÓD MODULU: MAR II-B-2L3Z 64 hodin POČET KREDITŮ: TYP MODULU: povinně volitelný ÚČINNOST: MAR I-A-1Z, EKO-A-1Z1L, EKP-A-1L2Z Modul MAR II se vyučuje ve dvou obdobích formou přednášek a cvičení. Současně vytváří vzájemné mezipředmětové vztahy s moduly ekonomie, materiálový management, manažerské dovednosti a marketing. Studium marketingu má za cíl, na základě příkladů, jejich analýzy a zobecněním, vytvořit představu o možnostech a významu této disciplíny pro podnikovou praxi. Absolvováním výuky se student naučí orientovat v zásadách efektivního tržního chování. Studenti v každém období z modulu MAR II vypracují písemně samostatnou práci. Práce studenti volí z probírané látky. Analyzování marketingových příležitostí: Marketingový výzkum; Marketingové prostředí; Spotřební trhy a kupní chování; Trhy organizací; Výzkum a výběr cílových trhů: Měření a předpovídání poptávky; Identifikace tržních segmentů; Projektování marketingových strategií: Strategie pro odlišování a umísťování nabídky; Strategie pro tržní vůdce, vyzyvatele a následovatele; Strategie pro celosvětové trhy; Plánování marketingových programů; Organizování, zavádění a řízení marketingového úsilí; Předpoklady pro vytváření nabídky: Marketingový styl myšlení; Nástroje dynamického marketingu: Součásti marketingu; Vytváření odlišností; Psychologie poptávky: Motivační faktory; Magnety marketingu; Rozhodování; Podněcování poptávky: Iniciace nákupního rozhodnutí; Zónový marketing; Zefektivňování poptávky: Recyklační koncepce; Agresivní a pasivní propagace; Lidské vlivy; Udržování poptávky: Kapitalizace; Vyztužování; Ochrana před rozkladem poptávky. 3 VOLITELNÉ MODULY 3.1 Další cizí jazyk anglický NÁZEV MODULU: Další cizí jazyk - anglický KÓD MODULU: DJA-C-1Z3Z 160 hodin POČET KREDITŮ: TYP MODULU: volitelný ÚČINNOST: Modul se vyučuje v pěti obdobích formou cvičení. Učební náplň daného modulu je zaměřena na osvojení základních komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni A1 A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti po ukončení modulu uplatní tyto kompetence v každodenní konverzaci, případně v některých typech obchodních jednání. Cílem studia je také získání základní slovní zásoby z oblasti logistiky, marketingu, obchodu, dopravy, služeb a dalších hospodářských činností. Výslovnost, grafická podoba jazyka a pravopis, slovní zásoba; Gramatika: Sloveso to be; Přítomný čas prostý; Vazba There is, there are; Minulý čas prostý; Představování sebe i druhých, rodina, zájmy, záliby; V kavárně, objednávání, placení; Města, země, jazyky, pamětihodnosti obecný přehled; Bydlení druhy bydlení, plánek bytu, zařízení, okolí; Gramatika: Otázka v čase minulém a přítomném prostém; Neurčitá zájmena; Stupňování přídavných jmen; Přítomný čas průběhový; Budoucnost vyjádřená going to; Denní program, termíny, schůzky, volný čas; Orientace ve městě, popis cesty, sjednání termínu; Povolání, studium, škola; Turistický ruch, kultura; Gramatika: 17

18 Předpřítomný čas; Předpřítomný čas průběhové tvary; Srovnání přítomných časů; Minulý čas průběhový; Prázdniny, dovolená, cestování; Velká Británie; Stravování, čas k jídlu, nákupy, recepty; Móda, oblečení, oblečení pro zvláštní příležitosti; Lidské tělo, zdravý životní styl, sport; Gramatika: Způsoby vyjádření množství; Slovesné vzorce; Předpřítomný x minulý čas; Životopis, vzdělání; Svátky, zvyky, oslavy, blahopřání; Služební a soukromá cesta; Kulturní život, média (internet, noviny); Gramatika: Modální slovesa; Podmínkové a časové věty; Slovesné vzorce; Trpný rod; Základy obchodní korespondence (poptávka, nabídka, objednávka); Druhy dopravy; Logistika představení oboru. 3.2 Další cizí jazyk německý NÁZEV MODULU: Další cizí jazyk - německý KÓD MODULU: DJN-C-1Z3Z 160 hodin POČET KREDITŮ: TYP MODULU: volitelný ÚČINNOST: Modul se vyučuje v pěti obdobích formou cvičení. Učební náplň daného modulu je zaměřena na osvojení základních komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni A1 A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti po ukončení modulu uplatní tyto kompetence v každodenní konverzaci, případně v některých typech obchodních jednání. Cílem studia je také získání základní slovní zásoby z oblasti logistiky, marketingu, obchodu, dopravy, služeb a dalších hospodářských činností. Gramatika: Časování sloves v přítomném čase; Podstatná jména v jednotném a množném čísle, použití členů; Osobní a přivlastňovací zájmena, záporné zájmeno kein; Slovosled věty oznamovací, tázací; Základní číslovky; Předložky se 3.p.,4.p., a 3. a 4. pádem; Představování sebe i druhých, rodina, zájmy, záliby; V kavárně, objednávání, placení; Města, země, jazyky, pamětihodnosti obecný přehled; Bydlení druhy bydlení, plánek bytu, zařízení, okolí; Předložky prohloubení učiva; Způsobová slovesa, větný rámec; Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami; Časové údaje; Řadové číslovky; Denní program, termíny, schůzky, volný čas; Orientace ve městě, popis cesty, sjednání termínu; Povolání, studium, škola; Turistický ruch, kultura; Gramatika: Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves; Stupňování příslovcí; Koncovky přídavných jmen; Rozkazovací způsob; Prázdniny, dovolená, cestování; Německo; Stravování, čas k jídlu, nákupy, recepty; Móda, oblečení, oblečení pro zvláštní příležitosti; Lidské tělo, zdravý životní styl, sport; Gramatika: Vedlejší věty obecně, slovosled, spojky, nepřímá otázka; Stupňování přídavných jmen příslovcí; Předložkové vazby sloves a přídavných jmen, zájmenná příslovce; Zvratná slovesa; Životopis, vzdělání; Svátky, zvyky, oslavy, blahopřání; Služební a soukromá cesta; Kulturní život, média (internet, noviny); Gramatika: Trpný rod; Vztažné věty, vztažná zájmena; Vazby infinitivu s zu; Podmiňovací způsob u pomocných a způsobových sloves; Základy obchodní korespondence (poptávka, nabídka, objednávka); Druhy dopravy; Logistika představení oboru. 3.3 Další cizí jazyk ruský NÁZEV MODULU: Další cizí jazyk - ruský KÓD MODULU: DJR-C-1Z3Z 160 hodin POČET KREDITŮ: TYP MODULU: volitelný ÚČINNOST: Modul se vyučuje v pěti obdobích formou cvičení. Učební náplň daného modulu je zaměřena na osvojení základních komunikativních jazykových kompetencí, které odpovídají úrovni A1 A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Studenti po ukončení modulu uplatní tyto kompetence v každodenní konverzaci, případně v některých typech obchodních 18

19 jednání. Cílem studia je také získání základní slovní zásoby z oblasti logistiky, marketingu, obchodu, dopravy, služeb a dalších hospodářských činností. Gramatika: Časování sloves v přítomném a budoucím čase; Číslovky základní; Osobní zájmena; Představování rozhovory; Rodina, zájmy, záliby; Orientace ve městě; Restaurace, stravování; Gramatika: Zvratná slovesa; Slovesné vazby; Číslovky řadové; Režim dne; Moje studium, škola; Zdraví, u lékaře; Volný čas; Gramatika: Skloňování podstatných jmen; Jednotné číslo; Minulý čas sloves; Zápor v ruštině; Služební cesta; Cestování, prázdniny, dovolená; Praha, Česká republika; Gramatika: Množné číslo podstatných jmen; Přídavná jména; Předložkové vazby; Reálie rusky mluvících zemí; Moskva, St. Peterburg; Svátky, zvyky; Gramatika: Slovesné vazby; Tázací zájmena; Vyjádření významů; Je třeba, musím, mám, smím; Základy obchodní korespondence (životopis, žádost o místo); Druhy dopravy; Životní prostředí; Logistika představení oboru. 3.4 Technologie NÁZEV MODULU: Technologie KÓD MODULU: TEC-C-1Z 32 hodin POČET KREDITŮ: 2 TYP MODULU: volitelný ÚČINNOST: Volitelný modul TEC se vyučuje formou přednášek. Učební náplň předpokládá základní znalosti technických věd (fyzika, matematika) v rozsahu vymezeném RVP středních škol. Studenti získávají vědomosti o základních vlastnostech materiálů, mechanických, destruktivních a nedestruktivních zkouškách, složení a použití kovových materiálů. Dále se seznámí se základy metalografie, tepelného a chemicko - tepelného zpracování materiálů. V dalších kapitolách získávají znalosti týkající se tváření hutních polotovarů, volného a zápustkového kování a tváření kovu za studena. Jsou také probrány základní druhy svařování a strojního obrábění. Důležitá část výuky je věnována automatizaci strojírenské výroby. Znalosti z technologie studenti využijí v navazujících modulech mechanika (především v pružnosti a v pevnosti), manipulační a dopravní prostředky a management jakosti. Studenti získají znalosti a dovednosti nutné k tomu, aby dovedli řešit praktické úlohy z oblasti technické praxe i z dalších navazujících oborů. Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušení: Fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti; Mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti; Mechanické zkoušky statické,mechanické zkoušky dynamické; Zkoušky bez porušení materiálu; Kovové materiály: Technické slitiny železa, oceli k tváření; Slitiny železa na odlitky, označování technických slitin železa; Neželezné kovy a jejich slitiny, technicky důležité neželezné kovy; Technicky důležité slitiny neželezných kovů; Označování neželezných kovů a jejich slitin; Základy metalografie: Chladnutí a ohřev čistých kovů, rovnovážný diagram soustavy železo-karbid železa; Tepelné zpracování materiálu: Žíhání, kalení, popouštění; Chemicko tepelné zpracování materiálu: Cementování, nitridování; Tváření kovů: Hutní polotovary, válcované, tažené; Tváření kovů za tepla volné a zápustkové kování; Tváření kovů za studena, stříhání, ohýbání, tažení; Svařování kovu: Působením tepla, svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou, pod tavidlem, v ochranném plynu; Působením tepla a tlaku, elektrickým odporem. Obrábění kovů: Materiál nástrojů; Strojní obrábění, soustružení, vrtání a vyvrtávání, frézování, broušení, hoblování a obrážení; Automatizace strojírenské výroby: Jednoúčelové obráběcí stroje; Stavebnicové obráběcí stroje; Programově řízené obráběcí stroje; Pružná automatizace strojírenské výroby, pružná výrobní jednotka, pružná výrobní buňka, pružný výrobní systém; Výběr součástkové základny; Technologičnost konstrukce součásti; Navrhování a provoz pružných výrobních soustav. 3.5 Mechanika I NÁZEV MODULU: Mechanika I KÓD MODULU: MEC I-C-1L 32 hodin POČET KREDITŮ: 2 19

20 TYP MODULU: volitelný ÚČINNOST: Modul MEC I je zařazen do letního období prvního ročníku. Je organizován formou přednášek a cvičení. Učivo modulu navazuje na středoškolské vědomosti z fyziky a matematiky. Studenti získají základní znalosti ze statiky a z pružnosti a pevnosti. V tomto modulu se při výpočtech aplikují znalosti z vyšší matematiky především diferenciálního a integrálního počtu. Výše uvedené znalosti z mechaniky kladou základy obecně technického myšlení, vytvářejí dovednosti praktických aplikací teoretických poznatků a rozvíjejí samostatné logické myšlení. Modul MEC I u studentů vytváří návyky k samostudiu, k využití technické literatury, odborných tabulek a časopisů. Dále pomáhá k vytvoření komplexního názoru na přírodní děje a na možnost jejich praktického využití. Znalosti modulu MEC I využijí studenti v navazujících modulech a to především v mechanice II, v manipulačních a dopravních prostředcích a v managementu jakosti. STATIKA: Skládání a rozklad sil v rovině a v prostoru; Momenty sil; Rovnoběžné síly, různoběžné síly, momentová věta; Silová dvojice v rovině, v rovnoběžných rovinách; Rovnováha tělesa v rovině; Akce a reakce; Podmínky rovnováhy; Uvolnění tělesa; Výpočet reakcí v uložení těles; Pasivní odpory; Smykové tření, nakloněná rovina, šroub, samosvornost, adheze, odpor valení, odpor čepového tření; Pevná kladka, volná kladka, kladkostroj; Řešení bez pasivních odporů i s uvažováním pasivních odporů; PRUŽNOST a PEVNOST: Účinek vnějších sil, deformace, namáhání průřezu; Vnější síly; Základní druhy namáhání; Způsob deformace; Napětí; Skutečné, dovolené, rozložení napětí v namáhaném průřezu tělesa; Základní výpočtová rovnice; Výpočet napětí pro základní druhy namáhání; Tah, tlak, smyk, krut, ohyb. 3.6 Mechanika II NÁZEV MODULU: Mechanika II KÓD MODULU: MEC II-C-2Z 32 hodin POČET KREDITŮ: 2 TYP MODULU: volitelný ÚČINNOST: MEC I-C-1L Modul MEC II je zařazen do zimního období druhého ročníku. Je organizován formou přednášek a cvičení. Učivo modulu navazuje na středoškolské vědomosti z fyziky a matematiky a znalosti modulu mechanika I, jehož absolvování je podmínkou volby modulu mechanika II. Studenti získají základní znalosti z kinematiky a z dynamiky. V tomto modulu se při výpočtech aplikují znalosti z vyšší matematiky především diferenciálního a integrálního počtu. Výše uvedené znalosti z mechaniky kladou základy obecně technického myšlení, vytvářejí dovednosti praktických aplikací teoretických poznatků a rozvíjejí samostatné logické myšlení. Modul MEC II u studentů vytváří návyky k samostudiu, k využití technické literatury, odborných tabulek a časopisů. Dále pomáhá k vytvoření komplexního názoru na přírodní děje a na možnost jejich praktického využití. Znalosti modulu MEC II využijí studenti v navazujících modulech a to především v manipulačních a dopravních prostředcích a v managementu jakosti. KINEMATIKA: Přímočarý pohyb: Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a zpožděný; Kombinace rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu; Rovnoměrný pohyb bodu po kružnici: Úhlová rychlost, normálové zrychlení; Kombinace přímočarého a rotačního pohybu: Okamžitý střed otáčení; Skládání a rozklad pohybů: Určení dráhy, času, rychlosti a zrychlení; Převody ozubenými koly: Převodový poměr; Silové poměry v převodech; DYNAMIKA: Newtonovy pohybové zákony; D Alembertův princip; Impuls síly, hybnost; Mechanická práce; Energie: Potenciální, kinetická, celková; Výkon; Účinnost; Dostředivá a odstředivá síla. 20

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016-2017 Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEMNÁ ODBORNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 OA - FIM OA - MIT Čas

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Předmět: Právo, Marketing a management 1. a) Právo a stát práva - charakteristika právního státu právních norem,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu navazuje

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více